+ ipil.sk

VermoxPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Vermox

100 mg, tablety


mebendazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Vermox a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vermox

3. Ako užívať Vermox

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Vermox

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Vermox a na čo sa používa


Vermox je liek proti červom, ako napríklad:


 • mrľa ľudská (Enterobius vermicularis);

 • bičíkovec tenkohlavý (Trichuris trichiura);

 • škrkavka detská (Ascaris lumbricoides);

 • machovec (Ancylostoma duodenale, Necator americanus);

 • tropické hlísty (Strongyloides stercoralis);

 • pásomnica (Taenia sp.).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vermox


Neužívajte Vermox

- ak ste alergický na mebendazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Iné lieky a Vermox

Ak teraz užívate cimetidín (liek používaný na zníženie žalúdočnej kyseliny ), informujte svojho lekára, pretože sa dávka lieku Vermox môže upraviť.

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate metronidazol (liek na liečbu infekcií baktériami a prvokmi), aby sa mohol rozhodnúť, či máte užívať Vermox.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vermox a jedlo a nápoje

Vermox nemusíte užívať spolu s jedlom. Taktiež nemusíte dodržiavať zvláštne stravovacie opatrenia, či užívať lieky na urýchlenie vyprázdňovania.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vermox neovplyvňuje pozornosť ani schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Vermox obsahuje farbivo oranžová žltá.

Môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Vermox


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vermox tablety sa podávajú perorálne (ústami). Tablety možno požuť alebo prehltnúť celé. Tablety zapite tekutinou. Pred podaním malému dieťaťu tablety rozdrvte. Vždy dohliadnite na dieťa počas užívania tohto lieku.

Nemusíte užívať Vermox spolu s jedlom. Nemusíte dodržiavať diétu ani užívať lieky, ktoré stimulujú stolicu.


Dávka lieku Vermox, ktorú máte užiť, závisí od druhu červov, ktoré máte. Ak máte akékoľvek otázky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Deti staršie ako 2 roky užívajú rovnakú dávku lieku Vermox ako dospelí s výnimkou infekcie tropickými hlístami a pásomnicou.


Infekcia mrľou ľudskou

Užite 1 tabletu podanú v jednej dávke. Liečbu opakujte po 2 až 4 týždňoch, aby ste zabránili opätovnému výskytu červov a úplne červy odstránili. Prvá liečba usmrtí červy, ale nie ich vajíčka. Keď sa vajíčka vyliahnu, môžu spôsobiť ďalšiu infekciu, ak by ste liečbu neopakovali.


Infekcia tenkohlavcom bičíkovým, škrkavkou detskou, machovcom alebo niekoľkými druhmi červov

3 po sebe nasledujúce dni užívajte ráno a večer 1 tabletu.


Infekcia tropickými hlístami alebo pásomnicou

Dospelí: 3 po sebe nasledujúce dni užite 2 tablety ráno aj večer.

Deti staršie ako 1 rok: 3 po sebe nasledujúce dni užite 1 tabletu ráno aj večer.


Použitie u detí

Deťom mladším ako 2 roky podajte Vermox iba vtedy, keď ho vášmu dieťaťu predpísal lekár.


Ak užijete viac Vermoxu, ako máte

Ak sa užívajú vyššie ako odporúčané dávky, alebo ak sa Vermox užíva dlhodobo, môžu sa objaviť poruchy krvi, obličiek a pečene, pričom niektoré môžu byť závažné. Tiež sa môže vyskytnúť strata vlasov, v niektorých prípadoch trvalá.


Ak ste užili príliš vysokú dávku lieku Vermox, môžu sa objaviť žalúdočné kŕče, nevoľnosť, vracanie a hnačka. V takom prípade sa poraďte so svojím lekárom, ktorý vám môže odporučiť užiť aktívne uhlie. Aktívne uhlie absorbuje Vermox, ktorý ešte zostal v žalúdku.


Informácia pre lekára v prípade predávkovania

 • Neexistuje žiadne špecifické antidotum.

 • V prípade potreby podajte aktívne uhlie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas liečby Vermoxom:


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Bolesť brucha


Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Tráviace ťažkosti, hnačka, plynatosť


Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • Poruchy krvi

 • Reakcia, ktorá sa objaví krátko po podaní a možno ju rozpoznať podľa kožnej vyrážky, svrbenia, skráteného dychu a/alebo opuchu tváre. Ak sa objavia tieto príznaky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Vážna reakcia z precitlivenosti, ktorá sa objaví zakrátko po podaní a je pre ňu typická žihľavka, svrbenie, sčervenanie, mdloby, ťažkosti s dýchaním a ďalšie možné príznaky. Ak sa objavia tieto príznaky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Boli hlásené záchvaty kŕčov, aj u dojčiat. Vermox podávajte deťom mladším ako 1 rok, iba ak o tom rozhodne váš lekár. Ak sa objavia tieto príznaky, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Závraty

 • Poruchy pečene

 • Kožné vyrážky, žihľavka, vypadávanie vlasov, ktoré v niektorých prípadoch môže byť trvalé

 • Závažné poruchy kože, ktoré pozostávajú z kožných vyrážok, pľuzgierov na koži a ranách v ústach, očiach, alebo v oblasti análneho otvoru a pohlavných orgánov a sú sprevádzané horúčkou. Ak sa objavia tieto príznaky, okamžite kontaktujte svojho lekára.


Neznáme

 • pri dlhodobom užívaní výrazne vyšších dávok Vermoxu ako je odporučené (oveľa vyššie dávky ako sú normálne predpisované) sa môžu objaviť problémy s obličkami.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Vermox


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Chráňte pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP: mesiac/rok“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vermox obsahuje

- Liečivo je mebendazol (100 mg v jednej tablete).

- Ďalšie zložky sú koloidný oxid kremičitý bezvodý, hydrogenovaný bavlníkový olej, magnéziumstearát, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, pomarančová príchuť, oranžová žltá S, nátriumlaurylsulfát, nátriumsacharinát, sodná soľ karboxymetylškrobu, mastenec


Ako vyzerá Vermox a obsah balenia

Vermox je dostupný vo forme svetlooranžových okrúhlych tabliet.

Jedno balenie obsahuje 6 alebo 48 tabliet v blistroch.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Johnson & Johnson, s.r.o.

Karadžičova 12

821 08 Bratislava


Výrobca

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen, Borgo S. Michele, 04100 Latina

Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015 .

4Vermox

Súhrn údajov o lieku
Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov LIEKU


Vermox

100 mg, tablety


 1. kvalitatívne a kvantitatívne zloženie LIEKU


Liečivo: mebendazol 100 mg v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Tableta

Slabo oranžová, okrúhla, plochá tableta so zaobleným okrajom a s deliacou ryhou.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Vermox sa používa na liečbu infekcií spôsobených jedným alebo niekoľkými z nasledujúcich červov: mrľa ľudská (Enterobius vermicularis), bičíkovec tenkohlavý (Trichuris trichiura); škrkavka detská (Ascaris lumbricoides); machovec (Ancylostoma duodenale, Necator americanus); tropické hlísty (Strongyloides stercoralis); pásomnica (Taenia spp.).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Mrľa ľudská (Enterobius vermicularis):

1 tableta podaná v jednej dávke.

Známe sú časté prípady reinfekcie Enterobius vermicularis, preto sa na úplné odstránenie infekcie odporúča liečbu opakovať po 2 a 4 týždňoch.


Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides), bičíkovec tenkohlavý (Trichuris trichiura), machovec (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) alebo infekcia niekoľkými druhmi červov:

Podávať 3 po sebe nasledujúce dni dvakrát denne, t.j. ráno a večer, 1 tabletu.


Pásomnica (Taenia spp.) a tropické hlísty (Strongyloides stercoralis):

Hoci bolo zistené, že priaznivé výsledky boli dosiahnuté nižšími dávkami, odporúča sa podávať liek dvakrát denne, t.j. ráno a večer, 3 po sebe nasledujúce dni 2 tablety.

Predávkovanie a s ním spojené nežiaduce účinky sú veľmi zriedkavé.


Osobitné skupiny pacientov

Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 2 roky

Vermox sa nemá používať u detí mladších ako 2 roky. Skúsenosti s použitím Vermoxu u detí mladších ako 2 roky sú obmedzené (pozri časť 4.4).


Mrľa ľudská (Enterobius vermicularis):

1 tableta podaná v jednej dávke.

Známe sú časté prípady reinfekcie Enterobius vermicularis, preto sa na úplné odstránenie infekcie odporúča liečbu opakovať po 2 a 4 týždňoch.


Škrkavka detská (Ascaris lumbricoides), bičíkovec tenkohlavý (Trichuris trichiura), machovec (Ancylostoma duodenale, Necator americanus) alebo infekcia niekoľkými druhmi červov:

Podávať 3 po sebe nasledujúce dni dvakrát denne, t.j. ráno a večer, 1 tabletu.


Pásomnica (Taenia spp.) a tropické hlísty (Strongyloides stercoralis)

Podávať 3 po sebe nasledujúce dni dvakrát denne, t.j. ráno a večer, 1 tabletu.


Spôsob podávania

Nie je potrebný žiadny špeciálny postup, napr. diéta alebo užívanie laxatív.

Tablety možno požuť alebo prehltnúť celé. Pred podaním malému dieťaťu tablety rozdrvte. Vždy dohliadnite na dieťa počas užívania tohto lieku.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nakoľko sú klinické skúsenosti s používaním Vermoxu u detí mladších ako 2 roky obmedzené, je potrebné individuálne posúdiť riziko a prospech liečby v tejto skupine. Vermox sa má podávať deťom do 2 rokov len v prípade, že infekcia červami významne narúša ich výživu alebo fyzický vývoj. Záchvaty kŕčov u detí, vrátane dojčiat mladších ako jeden rok sa vyskytli počas postmarketingových skúseností s Vermoxom veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8). Z toho dôvodu sa Vermox nemá používať u detí mladších ako 1 rok.


Výsledky kontrolovanej štúdie zameranej na skúmanie prepuknutia Stevensovho-Johnsonovho syndrómu/toxickej epidermálnej nekrolýzy (SJS/TEN) svedčia o možnej súvislosti medzi SJS/TEN a súčasným užívaním mebendazolu a metronidazolu. Ďalšie údaje o vzájomných liekových interakciách nie sú k dispozícii. Z toho dôvodu sa mebendazol a metronidazol nemajú užívať súčasne.


Tento liek obsahuje farbivo oranžová žltá. Môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná liečba cimetidínom môže inhibovať metabolizmus mebendazolu v pečeni, čo vedie k zvýšeniu plazmatických hladín lieku najmä počas predĺženej liečby.


Mebendazol a metronidazol sa nemajú užívať súčasne (pozri časť 4.4).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Mebendazol pri podávaní myšiam a potkanom vykazoval embryotoxickú a teratogénnu aktivitu. Pri iných druhoch zvierat sa nepozorovali škodlivé účinky na reprodukciu (pozri časť 5.3).

Treba zvážiť, zvlášť počas prvého trimestra, či predpokladaný prínos preváži nad možným rizikom súvisiacim s predpísaním Vermoxu.


Laktácia

Nie je známe či sa mebendazol uvoľňuje do ľudského mlieka. Preto je potrebná opatrnosť pri podávaní lieku Vermox počas laktácie.


Fertilita

Výsledky štúdií reprodukcie s mebendazolom nepreukázali žiadne účinky na fertilitu pri dávkach do výšky 10 mg/kg/deň (60 mg/m2) (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vermox neovplyvňuje pozornosť ani schopnosť viesť vozidlá.


 1. Nežiaduce účinky


V tejto časti sa uvádzajú nežiaduce reakcie. Nežiaduce reakcie sú nežiaduce účinky, ktoré súvisia s užívaním mebendazolu na základe komplexného posúdenia dostupnej informácie o nežiaducom účinku. V jednotlivých prípadoch sa nedá spoľahlivo stanoviť príčinná súvislosť s užívaním Vermoxu. Navyše, z dôvodu rôznych podmienok, v ktorých sa klinické štúdie vykonávajú, miery nežiaducich reakcií pozorované v klinickej štúdii s liekom nemožno priamo porovnať s mierami nežiaducich reakcií z klinických štúdií iných liekov a rovnako nemusia odzrkadľovať ich výskyt v praxi.


Údaje z klinických štúdií a postmarketingových skúseností

Bezpečnosť Vermoxu bola hodnotená u 6 276 osôb v 39 klinických štúdiách, zameraných na liečbu gastrointestinálneho traktu napadnutého jedným alebo viacerými parazitmi. V týchto 39 klinických štúdiách sa nevyskytli žiadne nežiaduce reakcie na liek u ≥ 1 % osôb liečených Vermoxom. Nežiaduce reakcie na liek, ktoré sa vyskytli v klinických štúdiách a počas postmarketingových skúseností s liekom Vermox, sú uvedené v tabuľke č. 1. Frekvencie sú definované nasledovne:


Veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie na liek hlásené v klinických štúdiách a počas postmarketingových skúseností s liekom Vermox

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie na liek

Kategórie frekvencií

Veľmi časté
( 1/10)

Časté
( 1/100 až < 1/10)

Menej časté
( 1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé
( 1/10000 až < 1/1000)

Veľmi zriedkavé
(< 1/10000)

Poruchy krvi a lymfatického systému
neutropéniab


Poruchy imunitného systému
hypersenzitivita vrátane anafylaktickej a anafylaktoidnej reakcieb


Poruchy nervového systému
kŕčeb, závraty


Poruchy gastrointestinál-neho traktu


bolesť bruchaa

tráviace ťažkostia, hnačkaa, plynatosťaPoruchy pečene a žlčových ciest
hepatitídab, zlé výsledky pečeňových testovb


Poruchy kože a podkožného tkaniva
vyrážkaa, toxická epidermálna nekrolýzab, Stevensov‑Johnsonov syndrómb, exantémb, angioedémb, urtikáriab, alopéciab


a Údaje o frekvencii nežiaducich účinkov pochádzajúce z klinických a epidemiologických štúdií
b Nežiaduce reakcie na liek nezaznamenané v klinických štúdiách a frekvencia vypočítaná pomocou “Pravidla tretín”, ako je uvedené v Smernici pre SPC z roku 2009. 6276 pacientov, ktorí sa zúčastnili klinických a epidemiologických štúdií, vydelené 3 (frekvencia = 1/2092). Poznámka: frekvencie sa líšia od tých, ktoré boli uvedené v poslednom SPC, pretože neboli vypočítané pomocou vzorca uvedeného v Smernici pre SPC z roku 2009.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


U pacientov liečených výrazne vyššími dávkami ako je odporúčané alebo pri dlhodobej liečbe, boli zriedkavo hlásené nasledovné nežiaduce reakcie na liek: alopécia, reverzibilná porucha funkcie pečene, hepatitída, agranulocytóza, neutropénia a glomerulonefritída. S výnimkou agranulocytózy a glomerulonefritídy tieto nežiaduce reakcie na liek boli tiež hlásené u pacientov, ktorí boli liečení štandardnými dávkami mebendazolu (pozri časť 4.8).


Prejavy a príznaky

Pri prípadnom predávkovaní sa môžu vyskytnúť kŕče brucha, nauzea, vracanie a hnačky.


Liečba

Nie je špecifické antidotum. Má sa zvážiť podanie aktívneho uhlia.


5. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihelmintiká, deriváty benzimidazolu,

ATC kód: P02CA01


Mechanizmus účinku

V terapeutických indikáciách účinkuje mebendazol lokálne v dutine čreva tak, že reaguje s bunkovým tubulínom v tráviacom trakte červov. Mebendazol sa viaže špecificky na tubulín a spôsobuje ultraštrukturálne degeneratívne zmeny v tráviacom trakte parazitov. V dôsledku toho sa narúša absorpcia glukózy a normálne tráviace funkcie červov až po ich autolýzu.


Neexistuje dôkaz o účinnosti Vermoxu v liečbe cysticerkózy.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa < 10 % dávky dostane do systémového obehu z dôvodu neúplnej absorpcie a rozsiahleho presystémového metabolizmu (účinok prvého prechodu pečeňou).


Maximálne koncentrácie v plazme sa zaznamenali 2 až 4 hodiny po podaní. Podávanie spolu s mastným jedlom vedie k miernemu zvýšeniu biodostupnosti mebendazolu.


Distribúcia

90 - 95 % mebendazolu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem je 1 až 2 l/kg, čo naznačuje, že mebendazol preniká do priestoru mimo cievneho priestoru. Potvrdzujú to aj údaje od pacientov dlhodobo liečených mebendazolom (napr. 40 mg/kg/deň po dobu 3-21 mesiacov), ktoré poukazujú na hladiny lieku v tkanive.


Metabolizmus

Perorálne podávaný mebendazol sa metabolizuje hlavne v pečeni. Plazmatické koncentrácie jeho hlavných metabolitov (amino a hydroxylované amino formy mebendazolu) sú výrazne vyššie ako koncentrácie mebendazolu. Porucha funkcia pečene, poškodený metabolizmus, alebo porucha vylučovania žlčovými cestami môže viesť k vyšším plazmatickým hladinám mebendazolu.


Eliminácia

Mebendazol, konjugované formy mebendazolu, a jeho metabolity pravdepodobne prechádzajú istým stupňom enterohepatálnej recirkulácie a sú vylučované močom a žlčou. Zjavný eliminačný polčas po perorálnej dávke sa u väčšiny pacientov pohybuje medzi 3 až 6 hodinami.


Farmakokinetika v ustálenom stave

Počas dlhodobého užívania (napr. 40 mg/kg/deň počas 3-21 mesiacov) sa plazmatické koncentrácie mebendazolu a jeho hlavných metabolitov zvyšujú, čo má za následok približne 3-násobne vyššiu expozíciu v ustálenom stave v porovnaní s jednorazovou dávkou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Hodnotenie toxicity jednorazovej dávky u rôznych druhoch zvierat odhalilo, že mebendazol je dobre tolerovaný a má široké rozpätie bezpečnosti. Výsledky chronickej toxicity u potkanov po perorálnom podávaní opakovaných toxických dávok 40 mg/kg (240 mg/m2) a vyšších odhalilo zmenu v hmotnosti pečene s miernym centrilobulárnym opuchom a hepatocelulárnou vakuolizáciou a zmenu v hmotnosti semenníkov s istou tubulárnou degeneráciou, deskvamáciou a výraznou inhibíciou spermatogenézy.


Karcinogenita a mutagenita

U myší a potkanov neboli pozorované žiadne karcinogénne účinky. V štúdiách génovej mutagenity sa nepreukázala žiadna mutagénna aktivita.

Testy in vivoneodhalili aktivitu poškodzujúcu štruktúru chromozómu. Výsledky testu mikronukleí preukázali aneugenický účinok v somatických bunkách cicavcov nad hraničnou plazmatickou koncentráciou 115 ng/ml.


Reprodukčná toxicita

Pri dávkach toxických pre matku sa preukázala embryotoxická a teratogénna aktivita u oplodnených potkanov pri jednorazovej dávke 10 mg/kg a vyššej. Teratogénne a fetotoxické účinky boli pozorované u myší pri dávkach toxických pre matku vo výške 10 mg/kg (60 mg/m2) a vyšších. U iných skúšaných druhov zvierat sa nezaznamenali žiadne škodlivé účinky na reprodukciu.


Fertilita

Fertilita samcov potkanov nebola ovplyvnená dávkami do výšky 40 mg/kg (240 mg/m2) podávanými v priebehu 60 dní. Keď sa samiciam potkanov podávala dávka do výšky 10 mg/kg telesnej hmotnosti 14 dní pred gestáciou a počas brezivosti, nepozorovali sa žiadne významné účinky na plody a mláďatá. Keď sa však samiciam potkanov podávala dávka 40 mg/kg (240 mg/m2), pozorovalo sa zníženie miery brezivosti.


 1. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Pomocné látky

koloidný oxid kremičitý bezvodý

hydrogenovaný bavlníkový olej

magnéziumstearát

kukuričný škrob

mikrokryštalická celulóza

pomarančová príchuť

oranžová žltá S

nátriumlaurylsulfát

nátriumsacharinát

sodná soľ karboxymetylškrobu

mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C. Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


6 a 48 tabliet: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.


Veľkosť balenia: 6 tabliet a 48 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na zaobchádzanie s liekom Vermox nie sú potrebné špeciálne opatrenia.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Johnson & Johnson, s. r. o.

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

Slovenská republika


 1. RegistraČné číslo


10/0073/92-S


 1. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 7. mája 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 18. mája 2007


 1. dátum revízie textu


04/2015

7Vermox