+ ipil.sk

VEROGALID ER 240 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2014/07527


Písomná informácia pre používateľa


VEROGALID ER 240 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

verapamíliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Verogalid ER 240 mga na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Verogalid ER 240 mg

3. Ako užívať Verogalid ER 240 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Verogalid ER 240 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Verogalid ER 240 mga na čo sa používa


Verogalid ER 240 mg obsahuje liečivo verapamíliumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných antihypertenzíva (liek na znižovanie krvného tlaku), antiarytmiká (liek na liečbu nepravidelného srdcového rytmu), lieky na liečbu ischemickej choroby srdca (nedostatočné zásobovanie srdcového svalu krvou).


Liek sa používa na liečbu vysokého tlaku u dospelých (hypertenzie) a na dlhodobú liečbu a prevenciu záchvatov angíny pektoris (ischemická choroba srdca) a na úpravu srdcového rytmu alebo spomalenie zrýchlenej činnosti srdcových komôr a fibriláciu srdcových predsiení (zrýchlená činnosť predsiení srdca).


Verapamíliumchlorid obmedzuje vstup vápnika do buniek hladkého svalstva tepien, ale i buniek srdcového svalu. Pôsobí aj na prevodný srdcový systém.


Lieková forma lieku umožňuje postupné uvoľňovanie liečiva, a tým i menej časté dávkovanie lieku.


Liek je určený na liečbu dospelých pacientov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Verogalid ER 240 mg


NeužívajteVerogalid ER 240 mg:

 • ak ste alergický na verapamíliumchlorid alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak ste nedávno prekonali kardiogénny šok (závažné ochorenie srdca, pri ktorom srdce nie je dostatočne zásobované krvou),

 • ak ste nedávno prekonali infarkt myokardu komplikovaný spomalením srdcovej činnosti,

 • ak máte ťažkú poruchu činnosti ľavej srdcovej komory,

 • ak máte nízky krvný tlak (systolická hypotenzia nižšia ako 90 mmHg),

 • ak máte pomalý tep (pulz pod 50/min pred začatím liečby),

 • ak trpíte zlyhaním srdca (nekompenzovaným),

 • ak máte druhý alebo tretí stupeň predsieňovo-komorovej blokády (poruchy vedenia vzruchu ‑ zmeny v EKG),

 • ak máte sinoatriálnu blokádu (blokáda prevodného systému srdca),

 • ak máte chorobu sínusového uzla (porucha srdcových impulzov),

 • ak máte poruchu srdcového rytmu (flutter/fibrilácia predsiení),

 • ak ste tehotná (najmä počas prvých troch mesiacov tehotenstva),

 • ak dojčíte,

 • spolu s grapefruitovou šťavou.


Neužívajte Verogalid ER 240 mg, ak sa na vás vzťahuje niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte akútnu fázu infarktu myokardu,

 • ak máte blokádu prvého stupňa predsieňovo-komorovej blokády (poruchy vedenia vzruchu), pretože Verogalid ER 240 mg môže ovplyvniť vedenie vzruchov,

 • ak užívate ďalšie lieky na zníženie krvného tlaku (napr. betablokátory, najmä ak sú podávané vnútrožilovo),

 • ak máte ochorenie pečene,

 • ak máte poruchu funkcie obličiek,

 • ak užívate statíny (na zníženie tukov (cholesterolu) v krvi).


Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Verogalid ER 240 mg.


Deti a dospievajúci

K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití Verogalidu ER 240 mg u detí a dospievajúcich. Verogalid ER 240 mg sa nemá používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o účinnosti a bezpečnosti.


Iné lieky a Verogalid ER 240 mg

Účinky Verogalidu ER 240 mg a iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte lekára alebo lekárnika, najmä ak užívate:

 • kyselinu acetylsalicylovú (protizápalový liek) ‑ súbežné užívanie môže zvýšiť riziko krvácania,

 • prazosín, terazosín (na liečbu zväčšenej prostaty alebo vysokého krvného tlaku),

 • flekainid, chinidín, dizopyramid (na liečbu nepravidelného srdcového rytmu),

 • fenytoín, karbamazepín (na liečbu epilepsie),

 • imipramín (na liečbu depresie),

 • glibenklamid (na liečbu cukrovky),

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie),

 • rifampicín (na liečbu tuberkulózy),

 • erytromycín, klaritromycín, telitromycín (na liečbu bakteriálnych infekcií),

 • doxorubicín (na liečbu rakoviny),

 • fenobarbital (liek na upokojenie alebo na liečbu nespavosti alebo epilepsie),

 • midazolam, buspirón (lieky na liečbu úzkosti),

 • betablokátory (na liečbu srdcových ochorení) sa nesmú podávať pacientom liečeným Verogalidom ER 240 mg kvôli zosilneniu vedenia vzruchov zo srdcových predsiení do srdcových komôr, čo by mohlo viesť k závažnému poklesu krvného tlaku, pomalému pulzu a srdcovému zlyhaniu. Vnútrožilovo podané betablokátory sa nesmú podávať pacientom liečeným Verogalidom ER 240 mg.

 • digoxín (na liečbu srdcových ochorení) – počas súbežnej digoxínovej liečby sa môže objaviť mierne zvýšenie hladín digoxínu, ktoré nie je klinicky významné. Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa objavia príznaky digoxínovej otravy (poruchy trávenia potravy, poruchy farebného videnia (farbosleposť), veľmi rýchly srdcový tep).

 • kolchicín (na liečbu dny),

 • cimetidín (na liečbu žalúdočných a dvanástnikových vredov),

 • HIV lieky (napr. ritonavir),

 • cyklosporín, sirolimus, everolimus, takrolimus (na potlačenie imunitného systému, napr. po transplantácii orgánov),

 • inhalačné anestetiká (určené na anestéziu, aplikujú sa vdychovaním),

 • simvastatín, atorvastatín, lovastatín (lieky na znižovanie tukov v krvi),

 • lítium (ustálenie zmien nálad),

 • myorelaxanciá (lieky na uvoľnenie svalov), ako napr. dandrolén – Verogalid ER 240 mg zosilňuje ich účinok,

 • almotriptan (na liečbu migrény),

 • teofylín (na liečbu astmy alebo chronickej obštrukčnej choroby pľúc),

 • sulfipyrazón (na liečbu dny),

 • rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného.


Verogalid ER 240 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite grapefruitovú šťavu, ak užívate tablety Verogalidu ER 240 mg, pretože to môže ovplyvniť účinok lieku. Verogalid ER 240 mg môže zvyšovať hladinu alkoholu v krvi a spomaliť jeho vylučovanie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Verogalid ER 240 mg sa nesmie užívať počas tehotenstva, najmä v prvých troch mesiacoch.

Keďže sa Verogalid ER 240 mg vylučuje do materského mlieka, nemá sa užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Verogalid ER 240 mg môže spôsobiť, najmä na začiatku liečby únavu a závraty, čo môže mať nežiaduci vplyv na činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchleho rozhodovania sa (napr. pri vedení vozidiel, obsluhe strojov, práci vo výškach, atď.) Tieto činnosti môže pacient vykonávať len so súhlasom ošetrujúceho lekára.


3. Ako užívať Verogalid ER 240 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dospelí s vysokým krvným tlakom (hypertenziou)

Liečba zvyčajne začína podaním 1 tablety Verogalidu ER 240 mg s predlženým uvoľňovaním ráno, počas jedla. Nižšia dávka, napr. pol tablety (120 mg) sa podáva pacientom s nízkou telesnou hmotnosťou a pacientom s poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov sa vyžaduje pomalý pokles krvného tlaku. Účinok lieku sa prejaví po 1 týždni od začiatku liečby. V prípade, že sa nedosiahne požadovaný účinok, je možné na základe odporúčania lekára dávku zvýšiť na 2 tablety. Druhá tableta sa má užiť s odstupom 12 hodín.


Dospelí s poruchami srdcového rytmu a angínou pektoris

Rovnaké dávky sa používajú aj v prípade vysokého krvného tlaku. Po konzultácii s lekárom sa môžu užívať vyššie dávky pri nedokrvení srdcového svalu (ischémia srdcového svalu), v čase najväčších ťažkostí, najčastejšie ráno.


Celková denná dávka 480 mg sa nesmie prekročiť.


Ak máte ochorenie pečene, lekár vám môže predpísať nižšie dávky.

Liek je najlepšie užívať ráno s jedlom alebo krátko po jedle. Tablety sa nesmú hrýzť, deliť alebo drviť. Majú sa prehltnúť celé a zapiť polovicou pohára vody. Nepite grapefruitovú šťavu.

Počas liečby týmto liekom sa neodporúča konzumácia mastných jedál.


Užívajte tento liek tak dlho, ako vám povedal váš lekár. Môžete si uškodiť, ak ukončíte liečbu bez konzultácie s lekárom.


Ak užijete viac Verogalidu ER 240 mg, ako máte

Ak ste možno užili viac lieku, ako ste mali, okamžite vyhľadajte lekára alebo lekárnika. Predávkovanie môže spôsobiť únavu a závraty v dôsledku veľmi nízkeho krvného tlaku a v zriedkavých prípadoch spomalený srdcový tep.


Ak zabudnete užiť Verogalid ER 240 mg

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju ihneď, ako si na to spomeniete. Ak sa však blíži čas na ďalšiu dávku, vynechanú dávku neužívajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú tabletu. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Ak prestanete užívať Verogalid ER 240 mg

Po dlhodobej liečbe sa nemá Verogalid ER 240 mg prestať užívať náhle, dávka sa má znižovať postupne.

Pred ukončením liečby sa poraďte so svojim lekárom a riaďte sa jeho pokynmi.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tento liek zvyčajne pacienti znášajú dobre, môžu sa však vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému: bolesť hlavy, závrat, pocit znecitlivenia a pálenia (brnenia), triaška.


Poruchy ucha a labyrintu: zvonenie v ušiach.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti: pomalý pulz, poruchy vedenia vzruchu v srdci (blokáda srdca), srdcové zlyhanie, búšenie srdca, nízky krvný tlak, návaly horúčavy.


Poruchy tráviacej sústavy: zápcha, pocit choroby, bolesť brucha/pocit nepohodlia, gingiválna hyperplázia (pri dlhodobej liečbe zväčšenie ďasien, po ukončení liečby sa stav upraví).


Poruchy kože a podkožného tkaniva: alergické kožné reakcie (napr. kožná vyrážka, svrbenie), zápal kože, opuch, vypadávanie vlasov.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: svalová slabosť, myalgia (svalová bolesť) a artralgia (bolesť kĺbov).


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov: impotencia (neschopnosť dosiahnuť erekciu), vytekanie mlieka z prsníkov, zväčšenie prsných žliaz sa pozorovalo u starších mužov dlhodobo liečených týmto liekom, po ukončení liečby sa stav upraví.


Poruchy pečene a žlčových ciest: na pečeňové problémy poukazujú krvné vyšetrenia.


Ostatné:únava, zvýšené hladiny hormónu prolaktínu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Verogalid ER 240 mg


Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C, neuchovávajte v chladničke, chráňte pred mrazom.

Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Verogalid ER 240 mg obsahuje

 • Liečivo je verapamíliumchlorid. Verogalid ER 240 mg obsahuje 240 mg verapamíliumchloridu v 1 tablete s predĺženým uvoľňovaním.

 • Ďalšie zložky sú nátriumalginát, mikrokryštalická celulóza, povidón, magnéziumstearát, bezfarebná filmotvorná sústava Opadry YS-1-7006 (hypromelóza, polyetylénglykol/makrogol), žltá filmotvorná sústava Opadry Y-5-12577 (hypromelóza, hydroxypropylcelulóza, oxid titaničitý, polyetylénglykol/makrogol, hlinitý lak chinolínovej žlte E 104).


Ako vyzerá Verogalid ER 240 mg a obsah balenia

Opis lieku: Filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru farby slonovej kosti s deliacou ryhou a s vyrazeným označením „73/00“ na jednej strane a znakom „TEVA“ na druhej strane.


Veľkosti balenia: Verogalid ER 240 mg ‑ 30, 60, 100, 500 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v polyetylénovej liekovke, písomná informácia pre používateľa, škatuľka.


Verogalid ER 240 mg – 30 tabliet s predĺženým uvoľňovaním – PVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, škatuľka.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02, Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia

Teva Czech Industries s.r.o.

Ostravská 29

747 70 Opava-Komárov

Česká republika

Pliva Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb

Chorvatsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


6

VEROGALID ER 240 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č. 2014/07527SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


VEROGALID ER 240 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 240 mg verapamíliumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Filmom obalené tablety kapsulovitého tvaru farby slonovej kosti s poliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným označením „73/00“ na jednej strane a znakom „TEVA“ na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypertenzie.


Prevencia a liečba ischemickej choroby srdca (nedostatočné zásobovanie srdcového svalu krvou):

 • chronická stabilná angína pektoris (klasická, námahou indukovaná angína);

 • nestabilná angína pektoris (akcelerovaná, predinfarktová angína, kľudová angína);

 • vazospastická angína pektoris (Prinzmetalova angína, variantná angína);

 • angína pektoris pri stavoch po infarkte myokardu u pacientov bez srdcovej insuficiencie, keď nie sú indikované betablokátory.


Liečba porúch srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej tachykardii, pri atriálnom flutteri/fibrilácii s rýchlym atrioventrikulárnym prevodom (okrem WPW syndrómu, pozri časť 4.3).


Liek sa má podávať iba dospelým pacientom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie:


Hypertenzia:

Dávka verapamíliumchloridu v tabletách s predĺženým uvoľňovaním sa má určiť individuálne. Zvyčajne sa podáva ráno 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním. U pacientov, u ktorých je potrebné znížiť krvný tlak pomaly, je možné začať liečbu s 1/2 tablety ráno. Pri uvedenom dávkovaní sa terapeutický účinok zvyčajne prejaví po jednom týždni podávania. Ak sa však počas tohto obdobia nedosiahne žiaduci účinok, dávky sa majú zvyšovať v týždenných alebo dlhších intervaloch, postupne až na 2 tablety denne (ráno a večer s časovým odstupom 12 hodín).


Na základe skúseností s použitím lieku má byť priemerná dávka takmer pri všetkých indikáciách medzi 240 mg až 360 mg. Pri dlhodobej liečbe nemá denná dávka prekročiť 480 mg, krátkodobé podanie vyšších dávok je však možné.


Ostatné indikácie:

Odporúčaná denná dávka je 240 mg až 480 mg verapamíliumchloridu v dvoch dávkach.

1/2 tablety – 1 tableta Verogalidu ER 240 mg dvakrát denne zodpovedá dávke 240 mg – 480 mg verapamíliumchloridu/deň.


Porucha funkcie pečene

Účinok verapamíliumchloridu sa u pacientov s poruchou funkcie pečene zosilňuje a predlžuje v závislosti od stupňa poškodenia pečene (z dôvodu pomalšieho odbúravania lieku). U týchto pacientov má liečba začať nízkymi dávkami a konečná dávka sa musí upraviť veľmi opatrne podľa terapeutického účinku.


Porucha funkcie obličiek

Dispozícia verapamíliumchloridu u pacientov s poruchou funkcie obličiek nebola úplne stanovená a odporúča sa dôkladné monitorovanie pacienta.


Staršia populácia

Nie sú žiadne zvláštne odporúčania pre dávkovanie, okrem pacientov s poruchou funkcie pečene; osobitnú pozornosť treba venovať dávkovaniu kvôli zníženému metabolizmu liekov.


Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť Verogalidu ER 240 mg u detí a dospievajúcich neboli stanovené. K dispozícii nie sú žiadne údaje. Liek sa má podávať len dospelým pacientom.


Spôsob podania

Liek je najlepšie užívať ráno s jedlom alebo krátko po jedle. Tablety sa nesmú hrýzť, deliť alebo drviť. Majú sa prehltnúť celé a zapiť polovicou pohára vody.


Trvanie liečby nie je časovo obmedzené.


Po dlhodobej liečbe sa nemá Verogalid ER 240 mg vysadiť náhle, dávka sa má znižovať postupne.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na verapamíliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • kardiogénny šok,

 • akútny infarkt myokardu komplikovaný bradykardiou,

 • závažná hypotenzia alebo zlyhanie ľavej komory,

 • systolická hypotenzia nižšia ako 90 mmHg,

 • bradykardia (< 50 úderov/min),

 • nekompenzované zlyhanie srdca,

 • druhý alebo tretí stupeň atrioventrikulárnej blokády (AV),

 • sinoatriálna blokáda,

 • syndróm chorého sínusu,

 • gravidita, najmä počas prvých troch mesiacov,

 • laktácia,

 • súbežné požitie grapefruitovej šťavy,

 • u pacientov s flutterom/fibriláciou predsiení v kombinácii s WPW syndrómom (Wolf-Parkinson-White Syndrome) sa môže objaviť zvýšené riziko indukcie komorovej tachykardie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje v akútnej fáze infarktu myokardu.


Verapamíliumchlorid môže ovplyvniť vedenie vzruchu a má sa používať s opatrnosťou u pacientov s bradykardiou a prvým stupňom atrioventrikulárnej blokády.

Účinky verapamíliumchloridu a betablokátorov alebo iných liekov s kardiodepresívnym účinkom môžu zosilňovať kondukciu a kontrakciu, preto sa musí ich podávaniu venovať mimoriadna pozornosť, najmä ak sú podávané súbežne. Platí to najmä, ak sa jeden liek podáva intravenózne.


U pacientov s poruchou funkcie pečene treba osobitnú pozornosť venovať dávkovaniu kvôli zníženému metabolizmu liekov.

Dispozícia verapamíliumchloridu u pacientov s poruchou funkcie obličiek nebola úplne stanovená a odporúča sa dôkladné monitorovanie pacienta.

Verapamíliumchlorid sa nedá odstrániť dialýzou.


U pacientov užívajúcich verapamíliumchlorid sa vyžaduje opatrnosť pri liečbe inhibítormi HMG CoA reduktázy (napr. simvastatín, atorvastatín alebo lovastatín). Títo pacienti majú začať liečbu najnižšou možnou dávkou verapamíliumchloridu, ktorá sa má titrovať smerom hore. Ak sa liečba verapamíliumchloridom pridá pacientom užívajúcim inhibítory HMG CoA reduktázy (napr. simvastatín, atorvastatín alebo lovastatín), je potrebné vziať do úvahy príslušné informácie o liekoch obsahujúcich statíny.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolické štúdie in vitronaznačujú, že verapamíliumchlorid je metabolizovaný enzýmami cytochrómu P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C18. Zistilo sa, že verapamíliumchloridje inhibítorom enzýmov CYP3A4 a glykoproteínu-P (P-gp). Klinicky významné interakcie boli hlásené s inhibítormi CYP3A4, ktoré spôsobujú zvýšenie hladín verapamíliumchloridu v plazme, zatiaľ čo stimulátory CYP3A4 spôsobili zníženie hladín verapamíliumchloridu v plazme, čo je dôvodom na monitorovanie pacientov z hľadiska liekových interakcií.


Potenciálne liekové interakcie súvisiace s verapamíliumchloridom:


Kyselina acetylsalicylová

Súbežné užívanie verapamíliumchloridu a kyseliny acetylsalicylovejmôže zvýšiť riziko krvácania.


Alkohol

Bola hlásená zvýšená hladina alkoholuv krvi.


Alfablokátory

Verapamíliumchlorid môže zvýšiť plazmatické koncentrácie prazosínua terazosínu, ktoré môžu mať aditívny hypotenzný účinok.


Antiarytmiká

Verapamíliumchlorid môže mierne znížiť plazmatický klírens flekainidu, zatiaľ čo flekainidnemá žiadny vplyv na plazmatický klírens verapamíliumchloridu.


Verapamíliumchlorid môže zvýšiť plazmatické koncentrácie chinidínu. U pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou sa môže objaviť pľúcny edém.


Kombinácia verapamíliumchloridu a antiarytmíkmôže mať aditívne kardiovaskulárne účinky (napr. AV blokádu, bradykardiu, hypotenziu, zlyhanie srdca).


Pri súbežnom užívaní verapamíliumchloridu a dizopyramidualebo flekainiduexistuje zvýšené riziko myokardiálnej depresie a asystólie.


Antikonvulzíva

Verapamíliumchlorid môže zvýšiť plazmatické koncentrácie karbamazepínu, čo môže vyvolať nežiaduce účinky, ako sú diplopia, bolesť hlavy, ataxia alebo závraty. Verapamíliumchlorid môže tiež zvýšiť plazmatické koncentrácie fenytoínu.


Antidepresíva

Verapamíliumchlorid môže zvýšiť plazmatické koncentrácie imipramínu.


Antidiabetiká

Verapamíliumchlorid môže zvýšiť plazmatické koncentrácie glibenklamidu.


Antihypertenzíva, diuretiká, vazodilatanciá

Zosilňujú hypotenzný účinok.


Antibiotiká

Rifampicín môže znižovať plazmatické koncentrácie verapamíliumchloridu, čo môže mať za následok znížený účinok verapamíliumchloridu na pokles krvného tlaku. Erytromycín, klaritromycín a telitromycín môžu zvyšovať plazmatické koncentrácie verapamíliumchloridu.


Antineoplastiká

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentráciedoxorubicínu.


Barbituráty

Fenobarbital môže znižovať plazmatické koncentrácie verapamíliumchloridu.


Benzodiazepíny a iné anxiolytiká

Verapamíliumchlorid môže zvýšiť plazmatické koncentráciebuspirónu a midazolamu.


Betablokátory

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentrácie metoprololua propranololu, čo môže vyvolať aditívny kardiovaskulárny účinok (napr. AV blokádu, bradykardiu, hypotenziu, zlyhanie srdca).


Intravenózne podávané betablokátorysa nesmú podať pacientom užívajúcim verapamíliumchlorid.


Srdcové glykozidy

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentráciedigitoxínu a digoxínu.Ukázalo sa, že verapamíliumchlorid zvyšuje sérové koncentrácie digoxínu, a preto je potrebná opatrnosť s ohľadom na digitalisovú toxicitu. Má sa stanoviť hladina srdcových glykozidov a ak je to potrebné, má sa znížiť ich dávka.


Kolchicín

Kolchicínje substrát CYP3A a efluxný transportér, P-gp. Je známe, že verapamíliumchlorid inhibuje CYP3A a P-gp. Keď sa verapamíliumchlorid a kolchicín podávajú súbežne, inhibícia P-gp a/alebo CYP3A verapamíliumchloridom môže viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Kombinované použitie sa neodporúča.


Antagonisty H2 receptorov

Cimetidínmôže zvyšovať plazmatické koncentrácie verapamíliumchloridu.


HIV antivirotiká

Plazmatická koncentrácia verapamíliumchloridu sa môže zvýšiť vzhľadom na metabolický inhibičný potenciál niektorých HIV antivirotík, ako je ritonavir. Vyžaduje sa opatrnosť alebo zníženie dávky verapamíliumchloridu.


Imunosupresíva

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentrácie cyklosporínu, everolimu, sirolimu a takrolimu.


Inhalačné anestetiká

Pri súbežnom použití inhalačných anestetík a antagonistov kalcia, ako jeverapamíliumchlorid, musí byť titrácia každého z nich veľmi opatrná, aby nedošlo k aditívnemu kardiovaskulárnemu účinku (napr. AV blokáda, bradykardia, hypotenzia, zlyhanie srdca).


Hypolipidemiká

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentrácie atorvastatínu, lovastatínu a simvastatínu.

Liečba pacientov užívajúcich verapamíliumchlorid inhibítormi HMG CoA reduktázy(napr. simvastatín, atorvastatín alebo lovastatín) má začať najnižšou možnou dávkou, ktorá sa má titrovať smerom hore. Ak sa liečba verapamíliumchloridom pridá pacientom užívajúcim inhibítory HMG CoA reduktázy(napr. simvastatín, atorvastatín alebo lovastatín), je potrebné zvážiť zníženie dávky statínu a retitrovať oproti koncentráciám sérového cholesterolu.


Ukázalo sa, žeatorvastatín zvyšuje hladiny verapamíliumchloridu. Aj keď neexistujú priame klinické dôkazy in vivo, vplyv atorvastatínuna farmokinetiku je veľmi významný a pôsobí rovnakým spôsobom ako simvastatínalebo lovastatín.Súbežné použitie atorvastatínua verapamíliumchloridu sa musí dôkladne zvážiť.


Fluvastatín, pravastatín a rosuvastatínsa nemetabolizujú CYP3A4 a interakcia s verapamíliumchloridom je menej pravdepodobná.


Lítium

Sérové hladiny lítia sa môžu znížiť, môže sa však objaviť zvýšená citlivosť na lítium, ktorá spôsobuje zvýšenú neurotoxicitu.


Myorelaxanciá

Užívanie verapamíliumchloridu a intravenózne podávaného dantrolénumôže vyvolať hypotenziu, myokardiálnu depresiu alebo hyperkaliémiu.


Agonisty serotonínových receptorov

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentrácie almotriptanu.


Teofylín

Verapamíliumchlorid môže zvyšovať plazmatické koncentrácie teofylínu.


Urikosuriká

Sulfinpyrazón môže znižovať plazmatickú koncentráciu verapamíliumchloridu, čo môže znížiť hypotenzný účinok.


Ostatné

Ľubovník bodkovaný môže znižovať plazmatickú koncentráciu verapamíliumchloridu, zatiaľ čo grapefruitová šťavamôže zvyšovať plazmatické koncentrácie verapamíliumchloridu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Hoci neboli publikované žiadne dôkazy o teratogénnych účinkoch verapamíliumchloridu, nemá sa podávať počas prvého trimestra gravidity, pokiaľ lekár nerozhodne, že je to pre pacientku nevyhnutné. Liek však môže spôsobiť relaxáciu svalstva maternice, čo treba vziať do úvahy.


Laktácia

Verogalid ER 240 mg sa vylučuje do materského mlieka v malých množstvách a je nepravdepodobné, že by mal škodlivé účinky. Zriedkavo však boli hlásené reakcie z precitlivenosti na verapamíliumchlorid, a preto sa má používať počas laktácie, len ak lekár rozhodne, že je to pre pacientku nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V závislosti od individuálnej citlivosti môže byť znížená schopnosť pacienta viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo pracovať v nebezpečných podmienkach. Platí to najmä v počiatočných štádiách liečby, pri zmene lieku alebo pri zvyšovaní dávky. Preukázalo sa, že rovnako ako iné lieky, aj Verogalid ER 240 mg zvyšuje hladinu alkoholu v krvi a spomaľuje jeho elimináciu. Účinok alkoholu sa môže preto zosilniť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedené nežiaduce účinky pochádzajú zo IV. fázy klinických štúdií alebo výsledkov sledovania po uvedení lieku na trh (postmarketingové hlásenia).


Zoznam nežiaducich reakcií

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je klasifikovaná podľa nasledujúcich konvencií MedDRA:

veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy nervového systému

Neznáme: bolesť hlavy, závrat, parestézia, tremor a extrapyramidálny syndróm.


Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme: vertigo a tinitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: bradykardiálne arytmie ako sínusová bradykardia, sínusové zastavenie s asystóliou, druhý a tretí stupeň AV blokády, periférny edém, palpitácie, tachykardia, rozvoj alebo zhoršenie srdcového zlyhania a hypotenzia, sčervenanie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme: nauzea, vracanie, zápcha, ileus a bolesť brucha/diskomfort, gingiválna hyperplázia (ak sa liek podáva dlhodobo, po vysadení lieku úplne reverzibilný stav).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: alergické reakcie (napr. erytém, pruritus, urtikária), opuch členkov, angioedém, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, erytromelalgia, alopécia a purpura.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme: svalová slabosť, myalgia a artralgia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme: impotencia (erektilná dysfunkcia), galaktorea, gynekomastia sa pozorovala u starších mužov dlhodobo liečených verapamíliumchloridom, úplne reverzibilné po vysadení lieku vo všetkých prípadoch.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme: únava.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme: reverzibilné poškodenie funkcie pečene charakterizované zvýšením transamináz a/alebo alkalických fosfatáz (najpravdepodobnejšia je reakcia z precitlivenosti), zvýšené hladiny prolaktínu v krvi.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy intoxikácieverapamíliumchloridom závisia od prijatého množstva, včasnosti zavedenia intoxikačných opatrení a myokardiálnej kontraktility (závisí od veku).


Hlavné symptómy sú nasledovné: pokles krvného tlaku (niekedy až nemerateľné hodnoty), symptómy šoku, strata vedomia, prvý a druhý stupeň AV blokády (často ako Wenckebachov fenomén s únikovými rytmami alebo bez nich), celková AV blokáda s úplnou AV disociáciou, únikový rytmus, asystólia, bradykardia až do vysokého stupňa AV blokády, sínusové zastavenie, hyperglykémia, stupor a metabolická acidóza. V dôsledku predávkovania sa vyskytli úmrtia.


Terapeutické opatrenia závisia od času požitia lieku, od druhu a závažnosti príznakov intoxikácie.

Verapamíliumchlorid sa nedá odstrániť hemodialýzou.


Všeobecné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať:

Gastrická laváž so zvyčajnými postupmi, a to najneskôr 12 hodín po požití, ak sa nedá detekovať gastrointestinálna motilita (peristaltické zvuky). Pri podozrení na intoxikáciu verapamíliumchloridom sa indikujú extenzívne opatrenia na elimináciu ako vyvolané vracanie, odstránenie obsahu žalúdka a endoskopia tenkého čreva, laváž tenkého čreva, použitie preháňadla, klystír. Aplikujú sa obvyklé intenzívne resuscitačné opatrenia, ako je vonkajšia masáž srdca, respirácia, defibrilácia a/alebo kardiostimulačná liečba.


Osobitné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať:

Eliminácia kardiodepresívnych účinkov, hypotenzie alebo bradykardie. Špecifické antidotum je kalcium, napr. 10 – 20 ml 10% roztoku kalciumglukonátu, podaného intravenózne (2,25 – 4,5 mmol), v prípade potreby podaného opakovane alebo podaného ako plynulá kvapková infúzia (napr. 5 mmol/hod.).


Nasledujúce opatrenia, ktoré môžu byť tiež potrebné:

V prípade druhého alebo tretieho stupňa AV blokády, sínusovej bradykardie, asystólie: atropín, izoprenalín, orciprenalín alebo kardiostimulačná liečba.


V prípade hypotenzie: dopamín, dobutamín, noradrenalín.


Ak existujú náznaky ďalšieho myokardiálneho zlyhania: dopamín, dobutamín, v prípade potreby opakované kalciové injekcie.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antihypertenzívum, antiarytmikum, vazodilatancium, verapamíliumchloridum, ATC kód: C08DA01


Spôsob účinku:

Verapamíliumchlorid ako blokátor kalciového kanála obmedzuje vstup kalcia do buniek hladkého svalstva ciev, myocytov, ale i srdcového vodivého systému. Tým vyvoláva vazodilatáciu koronárneho riečiska a spomaľuje vedenie vzruchu v srdci. Znižuje rýchlosť spontánnej depolarizácie i trvanie kalcium dependentných akčných potenciálov, najmä buniek SA i AV uzla. Na EKG predlžuje interval PQ, ostatné intervaly nemení. Spôsobuje dilatáciu v koronárnom riečisku a má tiež negatívne inotropný účinok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Z gastrointestinálneho traktu sa absorbuje asi 90 % perorálne podanej dávky verapamíliumchloridu, ale v dôsledku vysokého účinku prvého prechodu pečeňou je biologická dostupnosť nižšia, pohybuje sa v rozmedzí 20 ‑ 35 %. Vrcholové plazmatické koncentrácie dosahuje za 1 – 2 hodiny po orálnom podaní. Väzba na bielkoviny plazmy je 90 %, biologický polčas je 3 – 7 hodín, trvanie účinku s vysokou variabilitou je 1,5 – 10 hodín. Verapamíliumchlorid je intenzívne metabolizovaný v pečeni. V plazme bolo identifikovaných 12 metabolitov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita

Po podaní vysokých dávok verapamíliumchloridu potkanom a psom v priebehu 18 mesiacov nedošlo k výskytu nežiaducich účinkov. Pri toxických dávkach uhynuli 3 zo 42 zvierat. Príčinou bola bradykardia, inhibícia atrioventrikulárneho vedenia a pokles krvného tlaku. Rovnako sa vyskytla reverzibilná hyperplázia gingívy. U psov sa na konci pokusu nenašli zmeny v hematologickej a klinicko-chemickej oblasti.


Teratogenita

Pri podaní verapamíliumchloridu králikom a potkanom nebol dokázaný teratogénny efekt. U psov pri dávkovaní 60 mg/kg telesnej hmotnosti bola dokázaná embryotoxicita. Neexistujú žiadne známky na dôkaz teratogenicity a embryotoxicity u človeka.


Mutagenita

Testy mutagenity (AMES test, testy chromozomálnej aberácie na ľudských lymfocytoch in vitroa na kostnej dreni čínskeho škrečka in vivo, test bunkovej transformácie na embryonálnych bunkách sýrskeho škrečka) nepreukázali mutagénny účinok verapamíliumchloridu.


Karcinogenita:

Po podaní verapamíliumchloridu potkanom v dávkach 10 – 120 mg/kg živej hmotnosti počas 24 mesiacov nebol dokázaný karcinogénny účinok verapamíliumchloridu.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


nátriumalginát

mikrokryštalická celulóza

povidón

bezfarebná filmotvorná sústava YS-1-7006 (hypromelóza, polyetylénglykol/makrogol)

žltá filmotvorná sústava Y-5-12577 (hypromelóza, hydroxypropylcelulóza, oxid titaničitý, polyetylénglykol/makrogol, hlinitý lak chinolínovej žlte E 104)

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, neuchovávajte v chlade, chráňte pred mrazom. Uchovávajte v pôvodnom vnútornom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Veľkosť balenia

30, 60, 100, 500 tabliet


Druh obalu

Polyetylénová liekovka s hliníkovým uzáverom a štítkom, ktorá je s písomnou informáciou pre používateľa vložená do papierovej škatuľky.


Veľkosť balenia

30 tabliet


Druh obalu

Polyetylénová liekovka s plastovým uzáverom s tesniacou vložkou a štítkom alebo PVC/PVDC/Al blister, ktoré sú s písomnou informáciou pre používateľa vložené do papierovej škatuľky.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02, Bratislava

Slovenská republika


8. Registračné číslo


83/0084/99-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26.7.1999

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.1.2005


10. Dátum revízie textu


Január 2015


9

VEROGALID ER 240 mg