+ ipil.sk

VEROSPIRONPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2011/05562


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Verospiron

tablety

spironolaktón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Verospiron a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Verospiron

3. Ako užívať Verospiron

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Verospiron

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE VEROSPIRON A NA ČO SA POUŽÍVA


Verospiron je diuretikum (liek zvyšujúci vylučovanie moču), ktorý sa používa ako doplňujúca liečba vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhania, na liečbu rozvoja opuchu alebo ascitu (tekutina v brušnej dutine) z dôvodu ochorenia pečene alebo obličiek, na diagnózu a liečbu primárneho hyperaldosterónizmu (stavu, pri ktorom je v tele priveľa hormónu, zvaného aldosterón), na liečbu ascitu, rozvíjajúceho sa z dôvodu zhubného nádoru.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE VEROSPIRON


Neužívajte Verospiron

- keď ste alergický (precitlivený) na spironolaktón alebo na ktorúkoľvek zložku Verospironu (to môže byť svrbenie, sčervenanie kože alebo dýchacie ťažkosti)

- keď si myslíte, že ste tehotná alebo by ste mohli byť

- keď dojčíte

- keď máte vážne zlyhanie obličiek

- keď máte Addisonovu chorobu (nedostatok hormónov kôry nadobličiek)

 • keď máte vysoké hladiny draslíka alebo nízke hladiny sodíka v krvi

 • keď máte anúriu (výrazne znížená/žiadna tvorba a vylučovanie moču).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Verospironu

- v prípade poškodenia funkcie obličiek a pečene starším pacientom sa má Verospironpodávať opatrne pri pravidelnom laboratórnom sledovaní.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Verospiron sa má podávať opatrne, ak užívate čokoľvek z nasledujúceho:

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku (napr. ACE inhibítory, antagonisty receptorov angiotenzínu-II, diuretiká (lieky zvyšujúce vylučovanie moču), blokátory kalciových kanálov a beta-blokátory)

 • lieky obsahujúce draselné a amónne soli

 • antipsychotiká, tricyklické antidepresíva (lieky na duševné poruchy) alebo barbituráty

 • lieky na bolesť

 • nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) ako napr. indometacín, kyselina acetylsalicylová

 • digoxín, používaný na liečbu srdcových ochorení

 • antihistaminiká alebo imunosupresíva (lieky používané na prevenciu odvrhnutia transplantovaného orgánu, liečbu reumatoidnej artritídy, ekzému, psoriázy alebo alergických reakcií)

 • karbenoxolon, používaný na liečbu žalúdočných vredov

 • karbamazepín, používaný na liečbu epilepsie

 • nitráty

 • neomycín

 • lítium, používané na liečbu duševných ochorení ako sú mánia (stihomam) a bipolárna porucha (dvojpólová duševná porucha)

 • deriváty kumarínu, používané na zriedenie krvi

 • agonisty hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH)

 • cholestyramín, používaný na liečbu vysokého cholesterolu v krvi,


nakoľko súčasné užívanie týchto liekov môže ovplyvniť účinok Verospironu alebo s ním môže interagovať. Interakcie sa môžu vzťahovať na lieky užívané v minulosti aj v budúcnosti.


Užívanie Verospironu s jedlom a nápojmi

Počas liečby Verospironom sa treba vyhnúť alkoholickým nápojom.


Tehotenstvo a dojčenie

Verospiron sa nemá užívať počas tehotenstva.

Počas dojčenia neužívajte Verospiron alebo počas užívania Verospironu prestaňte dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Kým užívate Verospiron– najmä na začiatku liečby – mali by ste sa vyhnúť vedeniu vozidiel a obsluhe nebezpečných strojov počas individuálne stanoveného obdobia, nakoľko sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky ako sú zmätenosť a ospanlivosť. Neskôr o tomto obmedzení rozhodne Váš lekár.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Verospironu

Pacienti, ktorí neznášajú laktózu, si majú byť vedomí, že jedna tableta Verospironu obsahuje 146 mg laktózy.

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, spojte sa pred užitím tohto lieku so svojím lekárom.


 1. AKO UŽÍVAŤ VEROSPIRON


Tablety Verospiron máte užívať v dávke a tak dlho, ako Vám osobne predpísal Váš lekár. Denná dávka lieku závisí od súvisiaceho ochorenia a dĺžky podávania. Denná dávka sa má užívať celá alebo rozdelená do dvoch dávok s nápojom (napr. s pohárom vody) po jedle. Užitie dennej dávky alebo jej prvej časti sa odporúča ráno.


Zvyčajné perorálne dávky sú popísané nižšie:Vysoký krvný tlak

Počiatočná dávka je 50 až 100 mg denne jednorazovo alebo rozdelených do dvoch dávok v kombinácii s inými antihypertenzívami. Liečba má trvať najmenej dva týždne.


Opuchy (ochorenia srdca a obličiek):

Dospelí:počiatočná dávka je 100 mg (25 až 200 mg) denne jednorazovo alebo rozdelených do dvoch dávok. Pri podávaní vyšších dávok sa môže Verospiron kombinovať s iným diuretikom.


Primárny hyperaldosteronizmus

Diagnostika

Dlhý test: 400 mg denne počas 3 až 4 týždňov.

Krátky test: 400 mg denne počas 4 dní.

Liečba

100 až 400 mg denne na prípravu pred operáciou. Ak sa nemá uskutočniť chirurgický zákrok, bude dávka závisieť od Vašej odpovede na liečbu.


Ascites a edémy kvôli cirhóze pečene

Dávka závisí od pomeru hladín sodíka/draslíka v moči. Ak je pomer hladiny sodíka/draslíka v moči vyšší ako 1,0, je dávka 100 mg/deň. Ak je pomer hladín nižší ako 1,0, je dávka 200 až 400 mg/deň. Udržiavacia dávka sa stanovuje individuálne.


Ascites kvôli zhubnému ochoreniu

Počiatočná dávka je zvyčajne 100 až 200 mg denne. V ťažkých prípadoch sa môže dávkovanie postupne zvyšovať až na 400 mg/deň. Keď je opuch pod kontrolou, udržiavacia dávka Vám bude stanovená individuálne.


Deti

Dávka závisí od veku, telesnej hmotnosti a odpovede na liečbu. Počiatočná dávka je 1 až 3 mg/kg telesnej hmotnosti denne buď v jednej dávke alebo rozdelená do 2 až 4 dávok. V prípade udržiavacej liečby alebo pri kombinácii s inými diuretikami sa má dávka znížiť na 1 až 2 mg/kg.


Ak užijete viac Verospironu ako máte

Ak ste užili viac tabliet Verospironu ako Vám predpísal lekár, bezodkladne sa spojte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Opatrenia, ktoré treba prijať v prípade predávkovania tabletami Verospiron

V prípade predávkovania sa môžu vyskytnúť ospanlivosť, duševná zmätenosť, poruchy rovnováhy elektrolytov. Neexistuje špecifická protilátka, liečia sa iba príznaky.


Ak zabudnete užiť Verospiron

Ak zabudnete užiť dávku, užite ďalšiu, len čo si spomeniete. Avšak, ak je už takmer čas užiť nasledujúcu dávku, neužívajte dávku, ktorú sta vynechali. Pokračujte ako zvyčajne. Neužívajte viac ako jednu dávku súčasne.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Ako všetky lieky, aj Verospiron môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci tieto sa nemusia prejaviť u každého.


U všetkých liekov sa môžu prejaviť reakcie z precitlivenosti, aj u Verospironu.


Ak dôjde k nasledujúcemu, prestaňte užívať tablety Verospiron a ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo sa spojte s pohotovosťou najbližšej nemocnice:

 • Alergická reakcia: kožná vyrážka, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, alebo ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní.

To je veľmi vážny ale zriedkavý vedľajší účinok. Môžete potrebovať urýchlenú lekársku starostlivosť alebo hospitalizáciu.


Pri užívaní tohto lieku sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:

 • Poruchy krvotvorby: agranulocytóza (chýbanie bielych krviniek s granulami), eozinofília (zvýšenie počtu eozinofilných bielych krviniek), trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek). Ak sa u Vás objavia podliatiny, bolesť hrdla, krvácanie z nosa alebo infekcia, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý môže vykonať krvné testy.

 • Poruchy metabolizmu a výživy: boli hlásené zníženia množstva sodíka a zvýšenia množstva draslíka v krvi, ako aj poruchy hladín iných elektrolytov. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže znížiť obsah močoviny v krvi. To sa dá odhaliť pomocou krvných testov.

 • Poruchy nervového systému: nedostatok kontroly nad svalmi, ospanlivosť, závrat, bolesť hlavy a nemotornosť.

 • Celkové poruchy: únava.

 • Srdcové poruchy: pri nadmerných množstvách draslíka v krvi sa môžu objaviť kŕče srdcového svalu alebo jeho bolesť, nepravidelný srdcový tep, nezvyčajná únava alebo slabosť. U pacientov s ochorením obličiek môže byť tento typ reakcie smrteľný. Ak si myslíte, že trpíte na ktorýkoľvek z týchto prejavov, prosí, IHNEĎ vyhľadajte lekársku pomoc.

 • Poruchy pečene a žlčových ciest: poškodenie pečene.

 • Poruchy tráviacej sústavy: žalúdočné kŕče, nevoľnosť, vracanie, hnačka, žalúdočný alebo dvanástnikový vred, krvácanie do tráviaceho traktu.

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva: kožná vyrážka, ktorá môže svrbieť a vypadávanie vlasov.

 • Poruchy obličiek a močových ciest: zlyhanie obličiek, najmä u ľudí so známymi ťažkosťami s obličkami.


Iné: mäknutie kostí, poruchy menštruácie, zväčšenie prsníkov u mužov, poruchy potencie, zmena tónu hlasu (ženský hlas sa stáva hlbším, mužský vyšším), citlivosť a zväčšenie prsníkov a zvýšenie ochlpenia u žien.


Vedľajšie účinky, pozorované počas liečby Verospironom sú zvyčajne mierne a odoznejú po prerušení liečby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VEROSPIRON


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Verospiron po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote 15 až 25 °C, chránené pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo tableta Verospiron obsahuje


Liečivom je 25 mg spironolaktónu.

Ďalšími zložkami sú koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.


Ako tableta Verospiron vyzerá a obsah balenia


Verospiron sú skoro biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami s charakteristickou vôňou po merkaptáne. Na jednej strane je vyryté Verospiron, druhá strana je bez vyrytia.

Balenie: 20 alebo 100 tabliet je balených do blistra. Jeden blister alebo päť blistrov je balených do papierovej škatuľky.

100 tabliet môže byť balených do plastovej fľaštičky a papierovej škatuľky.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Výrobcovia

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novemberi 2011.


5VEROSPIRON

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2009/04988


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. nÁZOV LIEKU


Verospiron


2. KValitatÍvNe a KVantitatÍvNe ZLoŽEnIE


Každá tableta obsahuje 25 mg spironolaktónu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Tableta


Skoro biele okrúhle ploché tablety so skosenými hranami s charakteristickou vôňou po merkaptáne. Na jednej strane je vyryté Verospiron, druhá strana je bez vyrytia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Doplnková liečba srdcového zlyhania a arteriálnej hypertenzie.

 • Ascites a edémy z dôvodu cirhózy pečene.

 • Primárny hyperaldosteronizmus (diagnóza a liečba).

 • Edémy v prípade nefrotického syndrómu.

 • Ascites z dôvodu malígneho tumoru.

 • Hypokaliémia, keď pacient nemôže užívať žiadnu inú liečbu alebo prevenciu hypokaliémie, u pacientov, užívajúcich digoxin, keď sú iné opatrenia považované za nevhodné alebo nedostatočné.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecne sa Verospiron podáva v jednej alebo v dvoch denných dávkach po jedle. Užitie prvej dennej dávky sa odporúča ráno.

Primárny hyperaldosteronizmus:

 • Na stanovenie diagnózy

 1. Dlhý test: Spironolaktón sa má podávať v dennej dávke 400 mg počas troch mesiacov. Úprava hypokaliémie a hypertenzie poskytuje predpokladaný dôkaz primárneho hyperaldosteronizmus.

 2. Krátky test: Spironolaktón sa má podávať v dennej dávke 400 mg počas štyroch dní. Ak sa počas jeho podávania hladina draslíka v plazme zvýši, ale poklesne, keď sa Verospiron vysadí, treba zvážiť pravdepodobnú diagnózu primárneho hyperaldosteronizmu.

 • Liečba

Spironolaktón sa pri príprave na operáciu podáva v dávkach 100 až 400 mg denne. U pacientov, ktorí nie sú schopní podstúpiť operáciu sa má spironolaktón podávať dlhodobo v najnižších účinných udržiavacích dávkach. V takomto prípade sa môže počiatočná dávka znižovať každých 14 dní do dosiahnutia najnižšej účinnej dávky. V prípade dlhodobej liečby sa odporúča podávať spironolaktón v kombinácii s inými diuretikami pre zníženie nežiaducich účinkov.


Edémy (kongestívne srdcové zlyhanie, nefrotický syndróm):

Dospelí:počiatočná denná dávka je 100 mg (25 až 200 mg) buď jednorazovo alebo rozdelená do dvoch dávok. Pri podávaní vyšších dávok sa môže Verospiron kombinovať s diuretikom, pôsobiacim v proximálnej časti renálneho tubulu. Dávka Verospironu má zostať nezmenená.


Ascites z dôvodu malígneho tumoru

Počiatočná dávka je zvyčajne 100 až 200 mg denne. V závažných prípadoch sa môže dávka postupne zvyšovať až na 400 mg/deň. Keď je edém pod kontrolou, má sa individuálne stanoviť udržiavacia dávka.


Ascites a edémy z dôvodu cirhózy pečene

Ak je pomer hladín Na/K v moči vyšší ako 1,0; 100 mg/deň. Ak je pomer hladín nižší ako 1,0; 200 až 400 mg/deň. Udržiavacia dávka sa má stanoviť individuálne.


Doplnková liečba arteriálnej hypertenzie

Počiatočná dávka je 50 až 100 mg denne buď jednorazovo alebo rozdelená do dvoch dávok v kombinácii s inými antihypertenzívami. Liečba má pokračovať najmenej dva týždne, nakoľko maximum antihypertenzívneho účinku sa rozvíja po dvoch týždňoch liečby. Neskôr sa má dávka upraviť individuálne podľa odpovede pacienta na liečbu.


Deti

Počiatočná dávka je 1 až 3 mg/kg telesnej hmotnosti denne buď jednorazovo alebo rozdelená do dvoch dávok. Dávka sa má v prípade udržiavacej alebo pri kombinácii s inými diuretikami znížiť na 1 až 2 mg/kg.


Starší pacienti

U starších pacientov zvyčajne nie je potrebná úprava dávky. Avšak v prípade starších pacientov treba vziať do úvahy riziko hyperkaliémie (pozri časť 4.4).


Zlyhanie obličiek

V prípade zhoršenia funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) sa má dávka spironolaktónu alebo frekvencia podávania znížiť podľa potreby. V prípade ťažkého zlyhania obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min) je spironolaktón kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na spironolaktón alebo na ktorúkoľvek zložku lieku;

 • anúria;

 • akútne zlyhanie obličiek;

 • ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu <10 ml/min);

 • hyperkaliémia;

 • hyponatriémia;

 • Addisonova choroba;

 • gravidita;

 • laktácia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Spironolaktón sa má podávať s veľkou opatrnosťou, keď na základe súvisiaceho ochorenia je tendencia k rozvoju acidózy a/alebo hyperkaliémia.

- Pacienti s diabetickou nefropatiou majú riziko hyperkaliémie.

 • Liečba spironolaktónom môže spôsobiť prechodné zvýšenie močoviny, najmä u pacientov s existujúcim zhoršením funkcie obličiek a hyperkaliémiou. Spironolaktón môže spôsobiť reverzibilnú hyperchloremickú metabolickú acidózu. Preto treba v prípade zníženia funkcie obličiek a pečene a u starších pacientov pravidelne monitorovať funkciu obličiek a hladiny elektrolytov v sére.

 • Liečba spironolaktónom môže narušiť stanovovanie digoxínu v sére, kortizolu a adrenalínu v plazme.

 • Počas liečby spironolaktónom je zakázané požívanie alkoholických nápojov.

- Podľa údajov z literatúry sa pri dlhodobom podávaní veľkých násobkov maximálnych humánnych dávok v pokusoch na zvieratách môže rozvinúť karcinóm z vysokých dávok a myeloidná leukémia. Ak to nie je nevyhnutné, treba sa vyhnúť dlhodobému podávaniu spironolaktónu.

- V prípade intolerancie laktózy sa musí vziať do úvahy, že každá tableta obsahuje 146,0 mg monohydrátu laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie Verospironu s inými kálium šetriacimi diuretikami, ACE inhibítomi, antagonistami receptorov angiotenzínu-II, blokátorov aldosterónu, doplnkov draslíka, strava bohatá na draslík alebo náhrady soli s obsahom draslíka môžu viesť k ťažkej hyperkaliémii.


Imunosupresíva, cyklosporín a takrolimus môžu zvýšiť riziko hyperkaliémie, spôsobenej Verospironom.


Cholestyramínmôže tiež zvýšiť riziko hyperkaliémie a hyperchloremickej metabolickej acidózy.


Tricyklické antidepresíva a antipsychotikámôžu zosilniť hypotenzívny účinok Verospironu.


Antihypertenzíva:dochádza k zosilneniu účinku antihypertenzív a ich dávku môže byť potrebné pri pridaní Verospironu k liečbe znížiť a potom upraviť podľa potreby. Nakoľko ACE inhibítory znižujú tvorbu aldosterónu, nemajú sa podávať spolu s Verospironom rutinne, najmä nie pacientom so známym znížením funkcie obličiek. Súčasné podávanie glyceroltrinitrátu a iných nitrátov, alebo iných vazodilatancií, môže ďalej prehĺbiť zníženie krvného tlaku spôsobené Verospironom.


Alkohol, barbituráty alebo narkotikámôžu zosilniť účinok spironolaktónu, spôsobujúci ortostatickú hypotenziu.


Kortikosteroidy, ACTH:môže sa vyskytnúť intenzívna deplécia elektrolytov, najmä hypokaliémia.


Presorické amíny (napr. noradrenalín):spironolaktón znižuje odpoveď ciev na noradrenalín. Preto je pri liečbe pacientov, liečených Verospironom a podstupujúcich miestnu alebo celkovú anestéziu potrebná opatrnosť.


Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID):u niektorých pacientov môže podávanie NSAID znížiť diuretický, natriuretický a antihypertenzívny účinok slučkových, kálium šetriacich a tiazidových diuretík. Kombinácia NSAID, napr. indometacínu, s kálium šetriacimi diuretikami sa spájala s ťažkou hyperkaliémiou. Preto treba pacienta pri súčasnom podávaní Verospironu a NSAID pozorne sledovať kvôli stanoveniu dosiahnutia želaného účinku diuretika.


Digoxín:spironolaktón môže zvýšiť polčas digoxínu. To môže viesť k zvýšeniu sérových hladín digoxínu a následne digitálisovej toxicity. Pri liečbe Verospironom môže byť potrebné znížiť dávku digoxínu, a pacienta treba pozorne sledovať kvôli prevencii nízkej digitalizácie.


Interakcie lieku s laboratórnymi testami:v literatúre sa objavilo niekoľko hlásení o možnom ovplyvnenírádioimunologického sledovania digoxínu alebo jeho metabolitov spironolaktónom. Klinický význam nie je doteraz jasný.


Lítium:všeobecne sa lítium nemá podávať s diuretikami. Diuretiká znižujú renálny klírens lítia a pridávajú vysoké riziko toxicity lítia.


Karbenoxolonmôže spôsobiť retenciu sodíka a tým znižuje účinnosť spironolaktónu. Súčasnému podávaniu týchto dvoch látok sa treba vyhnúť.


Karbamazepínmôže pri súčasnom podávaní s diuretikami spôsobiť klinicky významnú hyponatriémiu.


V prípade súčasného podávania antihistaminikaterfenadín s Verospironom sa zvyšuje riziko ventrikulárnych arytmií pre hypokaliémiu a nerovnováhu ďalších elektrolytov.


Verospiron môže znížiť antikoagulačný účinok derivátov kumarínu.


Verospiron môže zvýšiť účinok analógov GnRH.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita: spironolaktón je kontraindikovaný.


Laktácia:spironolaktón je kontraindikovaný. Ak sa podávanie spironolaktónu zváži ako nevyhnutné, treba prerušiť a zaviesť iný spôsob výživy dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na začiatku liečby sa treba vyhnúť vedeniu vozidiel a obsluhe strojov počas individuálne stanoveného obdobia. Toto obmedzenie sa má neskôr individuálne upraviť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa MedDRA-systémových tried orgánov, pri použití klasifikácie frekvencie MedDRA: veľmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); menej časté (>1/1000 až <1/100); zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov):


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi zriedkavé:agranulocytóza, eozinofília, trombocytopénia


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:hypersenzitivita


Poruchy endokrinného systému

Veľmi zriedkavé:hirsutizmus, zmeny hlasu (hlas žien sa stáva hlbším a hlas mužov vyšším)


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté:hyperkaliémia (u pacientov so zlyhaním obličiek a u pacientov, súčasne užívajúcich lieky s obsahom draslíka)

Časté:hyperkaliémia (u starších pacientov, u diabetikov a u pacientov užívajúcich ACE-inhibítory)

Zriedkavé:hyponatriémia, dehydratácia, porfýria


Poruchy nervového systému

Menej časté: zmätenosť, ospanlivosť (u pacientov s cirhózou pečene), bolesť hlavy

Veľmi zriedkavé:paralýza, paraplégia spôsobená hyperkaliémiou


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: arytmie spôsobené hyperkaliémiou (u pacientov so zlyhaním obličiek a u pacientov, súčasne užívajúcich lieky s obsahom draslíka).


Poruchy ciev

Veľmi zriedkavé:vaskulitída


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:nauzea, vracanie

Zriedkavé:gastritída, žalúdočný vred, dvanástnikový vred, gastrointestinálne krvácanie, bolesť žalúdka, hnačka.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé:vyrážka, žihľavka

Veľmi zriedkavé:alopécia, ekzém, erythema annulare


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:systémový lupus erythematosus, osteomalácia


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé:akútne zlyhanie obličiek


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi časté:znížené libido, erektilná dysfunkcia, gynekomastia (u mužov); citlivosť prsníkov, zväčšenie prsníkov, poruchy menštruácie (u žien)

Časté:neplodnosť v prípade užívania vysokých dávok (450 mg/denne)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:asténia, únava


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé:zníženie močoviny v krvi.


Nežiaduce účinky zvyčajne odoznejú po prerušení liečby.


4.9 Predávkovanie


Symptómy:ospanlivosť, mentálna zmätenosť a nerovnováha elektrolytov.

Liečba:symptomatická, nie je dostupné špecifické antidotum. Treba udržiavať vodnú-elektrolytovú a acidobázickú rovnováhu: má sa vykonať podávanie draslík vylučujúcich diuretík, glukózy + inzulínu parenterálne a v ťažkých prípadoch hemodialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty aldosterónu

ATC kód: C03DA01


Spironolaktón je kompetitívny antagonista aldosterónu. Jeho účinok sa prejavuje v distálnom tubule obličiek, kde inhibuje účinok aldosterónu na retenciu vody a Na+a vylučovanie K+. Nie len že zvyšuje vylučovanie Na+a Cl-a znižuje vylučovanie K+, tiež inhibuje vylučovanie H+do moču. Ako výsledok jeho diuretického účinku tiež dochádza k zníženiu krvného tlaku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Spironolaktón sa po perorálnom podaní dobre absorbuje a v zásade sa metabolizuje na účinné metabolity: metabolity s obsahom síry (80 %) a čiastočne kanrenón (20 %). Hoci je plazmatický polčas spironolaktónu samotného krátky (1,3 hodiny), polčasy účinných metabolitov sú dlhšie (v rozsahu od 2,8 do 11,2 hodín). Eliminácia metabolitov prebieha primárne močom a sekundárne žlčou do stolice. Po 15-dňovom podávaní nie na lačno 100 mg spironolaktónu zdravým dobrovoľníkom bol čas do dosiahnutia maximálnej plazmatickej koncentrácie (tmax) 2,6 hod., vrchol plazmatickej koncentrácie (Cmax) 80 ng/ml a polčas vylučovania (t1/2) spironolaktónu je približne 1,4 hod. U 7-alfa-(tiometyl) spironolaktónu je tmax3,2 hod., Cmax391 ng/ml a t1/213,8 hod. a u kanrenónu sú tmax4,3 hod., Cmax181 ng/ml a t1/216,5 hod.

Účinok jednej dávky spironolaktónu na obličky dosahuje svoj vrchol po 7 hodinách a pretrváva počas najmenej 24 hodín.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov, myší a králikov je i.p. LD50790, 360 a 870 mg/kg telesnej hmotnosti, kým intragastrická LD50bola u všetkých troch druhov viac ako 1000 mg/kg.

V chronických toxikologických štúdiách sa spironolaktón ukázal byť u potkanov tumorigénny, a jeho proliferatívne účinky sa prejavili na endokrinných orgánoch a pečeni. V jednej štúdii s dávkami v 25, 75 a 250-násobku zvyčajnej dennej dávky u človeka 2 mg/kg sa prejavil štatisticky významný nárast výskytu benígnych adenómov štítnej žľazy a semenníkov, ktorý súvisel s dávkou. U potkaních samíc bol štatisticky významný nárast malígnych tumorov mliečnej žľazy iba pri stredných dávkach. U potkaních samcov došlo k s dávkou súvisiacemu zvýšeniu proliferatívnych zmien v pečeni. Pri najvyšších dávkach (500 mg/kg) rozsah účinkov zahŕňal hepatocytomegáliu, hyperplastické noduly a hepatocelulárny karcinóm: pričom výskyt hepatocelulárneho karcinómu nebol štatisticky významný pri hodnote p=0,05. U sýtych potkanov, ktorým bol podávaný kanrenonát draselný počas jedného roka, bol pozorovaný výskyt myelocytovej leukémie, závislý od dávky (viac ako 20 mg/kg/deň). V dlhodobých (dvojročných) štúdiách karcinogenity perorálne podávaného kanrenonátu draselného u potkanov bola pozorovaná myeloidná leukémia a tumory pečene, štítnej žľazy, semenníkov a prsníkov. V testoch na baktériách a kvasinkách nemal kanrenonát draselný mutagénny účinok. V niekoľkých in vitrotestoch mal pozitívny mutagénny účinok na bunky cicavcov po metabolickej aktivácii. Kanrenonát draselný nebol u cicavcov in vivomutagénny. Kanrenón a kyselina kanrenónová sú hlavnými metabolitmi kanrenoátu draselného. Spironolaktón sa tiež metabolizuje na kanrenón. V štúdiách chronickej toxicity u potkanov s dávkami spironolaktónu až do 500 mg/kg/deň nebol pozorovaný zvýšený výskyt leukémie.

Význam týchto tumorigénnych nálezov nie je s ohľadom na klinické použitie jasný. Avšak dlhodobé podávanie spironolaktónu mladým pacientom vyžaduje starostlivé zváženie prínosu a možných rizík.


 1. FarmaceuticKÉ ÚDAJE


 1. Zoznam pomocných látok


Koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát,

mastenec,

kukuričný škrob,

monohydrát laktózy.

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 15 -25 °C, chránené pred svetlom.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Obal:a) Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

b) PP fľaška s PE uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov

Veľkosť balenia: 20, 100 tabliet (blistre), 100 tabliet (fľaška)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


50/0512/92-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


8.09.1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2010

8VEROSPIRON