+ ipil.sk

Versatis 5% liečivá náplasť



Príbalový leták



Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06651-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Versatis 5 % liečivá náplasť


lidokaín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

1. Čo je Versatis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Versatis

3. Ako používať Versatis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Versatis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Versatis a na čo sa používa


Versatis obsahuje lidokaín, lokálne analgetikum, ktoré pôsobí tak, že zmierňuje bolesť v koži.


Lekár vám predpísal Versatis na liečbu bolestivého ochorenia kože, ktoré sa nazýva post-herpetická neuralgia. Toto ochorenie všeobecne charakterizujú miestne príznaky, ako je pálivá, vystreľujúca alebo bodavá bolesť.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Versatis


Nepoužívajte Versatis

- ak ste alergický na lidokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

(uvedených v časti 6)..


- ak ste mali alergickú reakciu na iné lieky, ktoré sú podobné lidokaínu, ako je bupivakaín,

etidokaín, mepivakaín alebo prilokaín.


 • na poranenú kožu alebo otvorené rany.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Versatis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte závažné ochorenie pečene alebo závažné srdcové problémy alebo závažné problémy s obličkami, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než použijete Versatis.


Versatis sa má používať len na miesta na koži až po vyliečení pásového oparu. Nesmie sa používať na oči alebo ústa alebo v ich blízkosti.


Lidokaín sa v pečeni rozkladá na niekoľko zlúčenín. Jednou z týchto zlúčenín je 2,6-xylidín, u ktorého sa preukázalo, že spôsobuje nádory u potkanov, ak sa po celý ich život podával vo veľmi vysokých dávkach. Význam týchto zistení u ľudí nie je známy.


Deti a dospievajúci

Versatis sa neskúmal u pacientov mladších ako 18 rokov. Preto sa jeho použitie v tejto skupine pacientov neodporúča.


Iné lieky a Versatis


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali,či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete používať tento liek.


Versatis sa nemá používať v tehotenstve, len ak je to naozaj nevyhnutné.

Nie sú k dispozícii žiadne štúdie o používaní náplasti u dojčiacich žien. Pri používaní Versatisu sa len veľmi malé množstvo liečiva lidokaínu vyskytuje v krvnom riečisku. Účinok na dojčené dieťa nie je pravdepodobný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Účinok Versatisu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je pravdepodobný. Preto môžete pri používaní Versatisu viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Versatis obsahuje propylénglykol, metylparabén, propylparabén

Náplasť obsahuje propylénglykol (E1520), ktorý môže vyvolať podráždenie kože. Okrem toho obsahuje metylparabén (E218) a propylparabén (E216), ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie. Alergické reakcie sa niekedy môžu vyskytnúť až po nejakom čase používania náplasti.


 1. Ako používať Versatis


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je použitie jednej až troch náplastí podľa veľkosti bolestivého miesta na koži. Versatis sa môže strihať na menšie časti tak, aby sa veľkosťou prispôsobili veľkosti bolestivého miesta. V rovnakom čase nesmiete použiť viac ako 3 náplasti.


Nalepené náplasti musíte po 12-tich hodinách odstrániť, a potom nasleduje 12-hodinová prestávka bez náplasti. Môžete si vybrať používanie Versatisu buď počas dňa alebo počas noci.


Obvykle pocítite zmiernenie bolesti počas prvého dňa používania náplasti, ale môže trvať až 2 - 4 týždne, než sa úplne prejaví účinok náplasti Versatis proti bolesti. Ak aj po tomto čase stále pociťujete silnú bolesť, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, pretože sa musí zvážiť prínos liečby proti možným rizikám (pozri „Upozornenia a opatrenia“ v časti 2).

Váš lekár skontroluje v pravidelných intervaloch, ako je účinná liečba náplasťou Versatis.


Predtým, ako priložíte náplasť Versatis na postihnuté miesto

 • Ak bolestivé miesto na koži obsahuje ochlpenie, môžete ho ostrihať nožnicami. Nehoľte ho.

 • Koža musí byť čistá a suchá.

 • Krémy a kozmetické prípravky môžete na postihnutej koži používať len v čase, keď nemáte nalepenú náplasť.

 • Ak ste sa práve okúpali alebo osprchovali, musíte najprv počkať, než koža ochladne a až potom nalepiť náplasť.


Nalepenie náplasti na kožu


Krok 1: otvorte vrecko a vyberte jednu alebo viac náplastí

MOrPVbjGY3bYESxZD7JZWdXDLTLBSRsF7IUsngzG36JYtQiT9M3Uw+ttDp2n2nHF8ri3Y3t2pbm75679zTpY5DXpt+4CfsfHrx0yaRqIiI+KPMP1fHwbm3N7sbHfAsOwwGcwOi0ZntyZYIvO4GR12beA5cJpIgpAkKpmUeFzIWVpOYOkzxrc+Ct7NRhcno+zv7+9xGfX6Px484sZKowWmySGvuLzCAvOSwXHeykAfw7j/Ow/k3b3N69WpLCatzmIzW5yWBEtkHjejU9dlP2HKizK0lCZQyaTkeUXgIjEpTH/eSSKct69rjw5pG7kEdqciG3UjXUZti6pl7blznmjQGE2uUMBVtuw7du/qqFQ9EvTH/g/GD88f8/YBZ6yxd+pbHUaDxW4zmRMskXncYCAPisCZKM1HaRydnHNu8sElEoJI/+zfymfAdb19E4GYiTboYJNmny/Ya7ApVXVvXXwr+rtTr3aGA86VN7zdMKpxQHSef9j8gQh2JgBXid06u9NsMBvVpgRLxthhtuuvzHtOSmIkgZOZ70vMrofelWUEmf6psdRS8MvEAB5tvt62VodGbariL7tbrDQrYVhmvO8uXj3yG9F3FeZ+rOZjbxFmLPQ5oPj08ka3Q2cw6RMZJ/r1sNm6ZWAuQbHnoQmlk3ReU8FdMpggp3xukkClCCoRfwKOrxpMWquZvYUGu1xmrUphePXkW7ZqGpQWW1+k809sMJpNMv5oXBn9++zZQIGquwBYXNbqMahtNq3RYTZZTXqdyWHTaxORQ+bsV6PRZu65BjxLlWfKds8YL99EpBGPaQwhCJSULZ+2MYuJ+TQYBwa6vXaTvsUluXTey7/b6g1me4Sx9zBDkmKcQZY9uKmj9oYScD7i6bI69FqrTaM2eyx6g0FnsIyBbBpibPBumsH7tGLtpDLm3fM9haSuRSIRoYDVk9MObYODTnDi/TgcDvl62tz2BqWJf/FF79Zq1TpzaysTCfS3+8cfYoeqRXfcPxWcu2pba5e5Uec0a/Randli0uuN4xmkbOh8BCwl6Q2TybgA3FRGIqlrYzGURoWY9AnwJFuXFsxipuLvbSjeDvbZ26wtJhd60RXfNRhqDB7DoG+gm4n2u9jd2GWpcCDAZoLqJ2aC/OW4qcOlajGYTUYTDAtmQ8zieIe+M5lc1lPA+zJszPmmuWRcBJbBQJE69GNCUohK6OMPULNLx4ExPWb21GJ7ncK+jja3VqnTld9yRZmmodFm9vYPMj6lfNwHsDGZnQPt/O6UAt4JK3S9dr1KpdLojXq1PmZxxno9S9lkauUXHrZWnP1hz1kyxuEom1LDEEIMx8tXgBuY/nAwFMi8N1IqxrHnCvv9fV63tcm6Y8Wll5OaernW7uztMZhDCYNedEdltGo0HJ0EJe8ozrue1nfYrQa11mQ26mIW92edTh9l7FkAHpUgeNZ9DrLSx9xbJJBxytfE2SUQ7OLin6JLbuwJu/H+DxPLmJ3E8Pl6HDa1teaJYy/fpWhRqx29fWzvgFDCi0URD4RD/r4I0xcO/7gMgIUrm81us7xZpdPGLM5Yq2Uhm8xS3nGYtBRLew/6RDDmFj+wmSSEKdfA+UIpRny97zHMYCQUDIT9E814KMOAsYLdYNbf1+s2m/XK71/676/bqmvlZrN3kO3wtPsdRA9Fjw0N7CF6jOPFGWDWnRUWl1lvSGSsiTFeDJ7dvFGKZ7zmvyeM0+2hJ4DJ4OZrwFuJ/SASY8ZExZDAQKfLrFOr3iDrtzfo6/XOtl52VTW2XM22Uo6wq+IJr6NafXwJmPeVxmXRm5Q6TbMeJoB6rVGrMptgsNC7G0z777euXEAI0t/0OImMRRuRsvWHT1NMFuOgf6C71QHlgVzy8SZVlbZOZXG1D4QjIX/IH0uB2CKlUXOf0Y+Cl9l+TyE45s0/HF6N0mCysKAVRp1Cq1fr4FjoFuVfT0nxdAb5f4AxSmKSuzgPMon9IHLFGL57UC+3uhqs2j9+W/fubw0KndHq6WHPF/R0MDEdklBWFIg6elB25b75U29GlW67Qi7XGg1adbPCotPYdLpG3cJZX4tpGqGz7meXS8YbpdjGQ/dVRpL17ZloxlELDvR0WpvlZtGT76oa6hQ6va2tk+n9a5upwxf29wwGR+f0cESMsK0S2NVt+/tHc4+Y/8IfLo9eq2pRGIyqZpgGKnXGn3gP/cDH6Sz24E8GY5IvegFcwwwm9u1JjBkTyhgOrwN97SaLqaGldkv5H42NcpO11T/Q2+aIznP2JtwRw5bNhaPdG7wf3LVfwWn3I41Wq1ndojaaNSpVo7Hvu/2JLQJ8YxY9USaDMY58fxKvkhnu+5AsZkwg46EnCQXabS5Tc8NW2a911TVyg8HV6Q/0MzaHk2F7mY36/XCsXIA1GFJqV5wJpi16ZUOT1yJvkcuVSr1l5+XT7nyV3opRwqz7MuaScWnZp2BJ0D+Y2Lcn1RiYrQ2nHP5wqMtjt1haauobqqtqqxrUStdAZz/T+I2scdTvRytqozWOwUF2VyU7ceVec/1RIO+iL3cazBq1VuVS3QsAOObJb2Ti7I8AyyVjumxJwXdM95jeSLliHD9Wnj2zG+buXXabUdlQXV3TVNfQoLUYu3oZV92vwYB71EOiRzwGo/KCnafzsT0f2lecATinPveD3WFosOycDQoh5dPXUpmv+eeSMYoLCQwnCcnq/P2tTKAn2gIi1i1mdLupXGm5+OMD/e02bUtDXVNtdW1dncrhbGXPGay7DfEzPtZ9I0x08n5sTuT/9Y4icNz168sdXW9MASCfxwPTr/5KJiYIEY0hOI0SIiFF53SfaSrGIhnFJtKE9FZwj983EBhqszHMOKUfTxTjoK+vw2nSKGqqa+pqq2satDZvaxvDGGthUIj0MGyzWiY8TmkYzAL71cR9J+WD+bcfA6bsU5RXMp0DzvuwjBJsREgRTQjYrbyitP06F4xxCc5qHTFx8IwfmL7+INsBYjfIOdbL8cfDpw70d7htyqbaql2/iddgOy1WnSMY3c7+2y+QcIgt9BwvtWfrawfNN8/IKyqaVQLyCgB3ChfMfHW1hOSjQoSEfoxsSH8fQS4Yl8IPE/wklb2Xd0lPaMDfNxCDzGIeDTlXenk3oRLo7/HYtc3Njduoqz/6y2AyOVwuqCS+F7QZ7UOltWPWDqJbethv5B8sOpQ9zW8K/MLhgKILVsjKUQEpRIRSGkm/XCgXjAl2x/oGSroIvMF0+gLdbJeNUZDH9LmcaL28++PDoc5ur16hUrX8VdNcv7Nea3W2WoLBgX6pvNPji3SPd59sAIkMdsHh0/jxaaAIgDxu9Fjmg58QfS/cIEQEpFRE5rQPSyrGNPRjhNi0FuSLma6B/sH+IcixgDG2D+BE6+XExw/6+1stOpVcX7Wzpqaurq7BbXV0+pg2xljKNoUa58SoWPsBhs3Au3fcdnQBD4CiIjj8zbxpTaVMIsYFQiL9Bnc5icc4SiLl1G3geEOgp7/f17875JxrubFvE7zyXpdZXVXb0FC/fftOhbJJB9OSXqaL8ZY3jnl8rFI8mgCy8xmMnbzjINaNS6YC7oLX15dKxQiCpj4LK6eMCUqMyFZNKbmB6ens90WbxcQ6H00q45hcjsC8Lxzq6+q2mi3y+qa65sadDQ1yrdzs7oN+anaMe6ds88moaI6uL4TDbchFJSUA8PIAb783SiVsYUNOdUUB5wEx+Tf1MujqzRsrZHcWHNTd1zfQ3d/LQmbHvfjfcdbRL+P0H86Vzujv9lo08saGXVU1tfWNTU1as8npC7MTQhZld3Q7EBMYWj1PGAejL93nXX35VBiZoT/fJkJxMZJTfZyf92gZ8TfbmggRX8jH/wNu9bF9kfq6+2JwY38NxINGPDxPFmPfQG+7y6LXNDXW19bU1tXXaXVae3uPb5Bpw1c2scc69kaYwADbcDIcgNFl5AnY6OHvY3wtbx4PQAHY961NQkqY0/7H+QVPVhBo8voKRLJeQrwGuOJIe2dXX3dnb+9QuIizjuvlwTFqbshyxTgYCkfnl016ZWMtTExgZtJsMBnMHe3hPmfE+lZlN7tUMkJ15PFDhXNsV9Xe394onAbOEwrTKZTaA8Y87iMyQpi8OS+Fi8Wbzgc3ewKtPZ29nV1sRx6Wb2/v7pDjY2Ai41zp5Xg9RrvHplc01tXUVlVV79yp6bW3d3ZHmJ7GV/Amd5Skf3epEd0oxM4cBQMBxh98fAo4Zg2Fpb9OnV2v9HtFFJ283oAuFYm/3PdgZainvb+7uyPaCJPl2xtz6LheHqvmhixXejkcmy4e7O9psxuULU0N9XVVP659/Q9Pm8bh9w/0M9vvfrCil43LwcFR+7CjWyvj73ik41gAbpcS5Pqc9mzigfv+ljEixESXgmN8fR0dPawbd0V7TfX29uwOeTAeM5L14J9wxuGhatloCVer3axX1ddq6t889PKXf/Oa5ZaevoDfuPm5Ox9Td0Z1xaj7ZqITp9GGzJFK7pyiL7asLV+T03iclw/jMSZMql1wmWhlMbjM5u3p8PZ19gy1P4p38Yr1/WP5DoyayBhtOdTL8ecIBwZ6utxWTV2jfteGZfsd83Jlk0mnc3Z1MSHr77W/blIMbfEbxTj6OfCHmL6rpy9cSJDrJLmdr8if+soPwr+p6cAwyZVgdinj8LVb+7v6OjpHQ441VxxmPDh5jEf/KARjq6+t1aNpUqqV5D2Hzrj8m991GqPO6ezuD5dfc82m8G6Pj87+B9gyrt/BVce+XIZKN8hy2qcwr/ApGT7OOenDjXZK+TPBvJBnqM8G25cn2serpzsWM+IhI5leTowZUdwTqDPiFgr6B6AzG3Walj+xFxcf/gypMGj1JrPL1+vo6XREe3pCBQdDCxPsH2qDzTAXHnXNgnViAYkLc9rzP5/zgIQcRyDHEZOVD4GZH3a1tw4zHoLcNT7jMXp5XMbhHDAOsRXMbR6NWq1W1PwkvWDBje+Vqx1qrbW71dod6K38iK+P7m9lYkUwkIDu2KVHvyimERKlcjrmFYC7xaJx9v3HGVPUEeDZ1h5vtEVPe9yTu7pHQkZPvFHouHp57NkRQ5AnmjH7jJGgf7C31WbU6zVKlezz5Ued+FJZtcXYrLa3dXgfOXy5nW0jEOqP9p1kH/No3jlHEBUonkm9RXZ7bu6XUuPIijhj0RsF/9ExfY6hNkjt7cO+PBQyerq7e0a581i9PM75HFHIE814+An83V6HRa9WNNsN6285Zf9j/u8nW2tzo83rMmm6vK2smPMNRWPGxikpXl4uXEeJECqnfbx5hU9XRIuLkzCWLOV8zFi8bq831mwqTnlo8OuOu3MyvTz2fI4hyBOl5RIt+gI+mJCaWtR2S83m2044+v51v2qVu2wepcnu7fh+ZZA9Jwa+F/53wJy5Gyn+BpoUUDkd87hTXtyEoWPnneKM183Jq+u1e9uiLXkg4sS4HB8Dk+nlcc5AiU7O5YbxkHQO+vp73QM9FhibDcbf1jx15pxbyMbm5vrGWqXrE1AWK0xsmTUl/37p0A4yOrdrTQVPVY6nj+OMH+Bc73F3d7SyHXlYT06My3HYyfRy4lkRI548sbUCccDRb9hYFPL1dnW5lDq7Wt7y3c03N+yobmqsk2t/OVASjVMB5kXAnbOaJCQkThK5XQfJBw+W0cKx/TbjjE/Mq/Z7LUNdj9i+UvHBL8a4K846mV4ec85MzhgPPclwIfhAhOkfjHS7nS693qRUNtXU19U0/fz598+72RWpENM7Ywp4vFxYSuOoRJR+T9fs9jXdLYPyeOz8MUmhQn75SnC2o8vmsrVF2x7Funix4SJdvTw8CCbRyznw5zjxqPkHe9pdFoNO2dyild5z3jl4qI99G0LMy/tMmYGiGddkZcf4XilkPCbmIzQO32D6SvBWr9fldduHWkuNQE5XL/cPZLbGOtGMYaY92AvlvdOkNSt+rzOZen3s6XJhx0kccKc4/bFujxhzH5GyGfMYxhRK88UfzD6lqc/a7mm1sd28WMjJ4nIyvZzpGuuEM2bDcwhKjcHuLq+zazDSMVQZtwKAGRvQNA4wnRDGT0vYPUtjn40Q4aUX81YN2K2tDqfXFYMcCxmt6erl/lEp9nh6OVldxkQxjttAwD/Y39fbOQBfEoo3z9xCcJN0I5LxnoXs1kxfEZHjMpYg5V+XzNB0Gd1mp83DdpZi+bqGA3N6ejk2CA4k08u5ihnx54k9LdvCIdrkto9VbkHmA5Bf8hUt4U9KrOCCt2lSOHbIQ0nJms2vg0W9Vleb2uswO4cgu50xh05XLyfm2ImMcxUzdnueaFxmD+6CbyW7X4exHskDV1RgZYJJ6RHCBR9AAT62hx5KEgLhBdO+6DC7XUaX2+SMQY6zTlcvx9f/kunlXMWMcd6rCHsa5dBU8ucgb/rnlQjOn5RYwQUfUfQ4jAkhv+wrcJTBYzOavRa30xGDG/87Xb0cz/6S6eVcM46DDgTYhtjROoBepv9cDlhMQTlVOjl9scB7NEwlx9QXEDRBXcRb0THU/yjWzQvyZb/EWoZGA0Z8BEzUy/G/J0ovT5juYJ9BksfL/6wMgzc+OX1jOR9IEXyciTdcuq54Sl2rZZixfTRjV1wvDyeA48fl7onSyxPGeIAJ+OYDzgV8KUYh1KT4cQH4oAwVjM2lKYq6nfdQ31CLqVjDNJavIw45ppfdw5B3j8udw4PfxOjliWLMrp4KAQe8y3YUwianb2wReFPCluyPZSyce0KTWz/UxmsYsmOI9AjkePqXqJeHo8YE6eWJYtzP+JhFxeAESiwgSFyWKeIsz1V4kQ0UY8Y8hPxw35u7jNZoF68hylHI8ZgRH/lGcuzd9XJHfBCcIL08YbEizNSWFINXy7FSEYGIMt6nl92828tCnBp7uBsuPm0m4lVbo63SrMMjn8O2O2R3PGYk6uX2GOSJ0ssTppsZ5ioADhfJBJhYyEcnpfcYD7wnRomxB4SIPwKLnG6Nke0oFWv7F4UcjxlxyPGYkaiX24cgd06UXp4oxoPMDwAUPC0RYwRF4OnXHe8JY07hZxWCcfr1iS8t/rTH5DTFGA+HC9uohvDDjN1j55fjgXmi9PKExYrghTzOcQIRLSRwSpz5AfFZxWPu/1Xg+Kg+hZiMKCUI+osZ57pNFr3NFLNYyLBlqpfjcTlRL8cXTSZLL0fYU5f9kSDzLeCB57Leyisky+8Bv+3+smnkec/Cd3MkVohQEiNIQcUTnGfdBrPRmMDYmqleTmDcPcJ4tENPgl4e2lk2EDoHgKM+rMhYs+0Z4xek2Kij6EUoitOEQHZa4Q9uvdGkNcYsPvZlqpeHp+US9HLiGmvO9fLgUM3mbyAP3EVIMz/AdQ8YF+S/vQVHRtYMcSEqwoWSVeACm8OgN+jijOOenKlejom5jkS9PGqNdZL0ciTE+H3MnYVTpn2+Nf3++7lgjJACSamo4mrwjdvMtuIZYTw0+GWql+PunKiXhws/J00v+1ndVrfvoWAZKct8TnNPGCfGCpzkE4js2wNOVRj1Fr1mpN9fDHKmejm+xpqol0fU3CTp5TC7eT14P/h/7Z3LbxJBHMcHKH1QHrJg0qTx5qUH48l/wLuJJy/qRePFs8/EtqZNqjHRg8fGCG0FikIfEIm19ZFeTLz01MSWYFor2JampbTVIGzW3WUGyo9Md7swnuZzHGB39ptl5rfD8P3azc/DLyOG/d2aMeeNhwK+SPiy+UkmubSaqljQqf5ziuHtcetlspgP62XwEyv7ermo2Gh97bai8/HgiwnDBhZGNIa1WygYHY77eloWUivf5LJi6ZBv5WGNddfLRGtYL1cXMv5PvSwquYd7T+3ttmcT8qRj2HvseBqre0QXWy3XY2F/NVdhLBAa/njXeunHSiq5nEx9h76VpJareI+DrAiY3UPyvkg2IMkThZnafwBkrIBaGx4r9qWctNbjRTfeyF9aw9ZjQd/sVfO8WGOxeqTGojLntV5LzExFx6OYqdHpdyPnur5s/ErLd+rPDMyJgTleMGeR5N4S7fYxvzFQw0a1o43TdccrSFK2D1ld/Z9jwcnpqFGmEhfRB/KvNA2NVYUlcRGhMzfv9Q0+GsAMPui/fQGhW4FXI36ff3SMEABUxhayFxzzGhPBkL5NAqYBcUAM8xZD2hOAGcx7DWbnYomHHoQcVx733h8cGhowSO+d02i+JozgqPtYTZxa7ij/o9VMQB2tyGKSnzcBJgxs14uJgpkCed2CqfTPKHaTsw212VBLu0W+YOp5tbB3ImjIr6GxuGayeAXnSUFwYU54HG7B2233CAoer4DxYNwaVI5DwaUT+DlyfAFAa4d0Ck6b0N1lO9XlcnndTq/efkBsbsfZuby+8bhUNjra/rQgD6r5rSyJXd7NZfey6VyWPDbA8ZaWU07yQutynAF1+bgU4PvIXAkzjmk56JDN9d3NnfzqZnont7G+tV2fN62XXGYFp1RqalxUUyAkxT1RuaerW/3LLrkFuUpSJx7a8xVsb/ZeKr3onSPla5U7WZAaNXlXT1SsyXymavwXB2urflJS1Zdb2akkluR6vSQ2vlbbALT1CaP1x0HZYK8kKdFaYlGzDqGeT8koqXVrOKKu4DQJrjF7uMbs4Rqzh2vMHq4xe7jG7OEas4drzB6uMXu4xuzhGrOHa8werjF7uMbs4Rqz5x/vCBImQKANZQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt2" align="bottom" width="189" height="154" id= "Objekt2">


 otvorte vrecko roztrhnutím alebo prestrihnutím pozdĺž vrúbkovanej čiary

 ak používate nožnice, dávajte pozor, aby ste nepoškodili náplasť

 vyberte jednu alebo viac náplastí podľa veľkosti bolestivého miesta na koži


Krok 2: zatvorte vrecko


MOrcmM9T1CLjRbRpOJRdEeRDZ3GC0qJhT9GI3tCC2uQAAVAmbiZuycePKyyvX2Bg7DUzve5Qwl5l6Qpw4QB15GlEcGjWUWYJU3/AJFSiTxq5lANBpIOjOoD06VRhtDR4WBvUHf+8vA2/Hl3ocChC+WLUV1c6obfymQmT6pgG8oQ4TS5xTIM5m09oyrl/wDXJxK7cVUvW6fSZH4r+7/asxR3igAKshMmQRZgw6x3q0IuwiIatYsREwfcJromJDXw21+o2+Hgb1B3/vL4Pt+PfCPzCSLbIjHcCuscaTpzM0ZCtxsCm8fFf3vb27ZjOnQcS77goPhuDmnTkg0icPVZL3Qa0SaLAOim/wDxGtUzW81ABBnzWuOQLR8SJqC+I/F9IsQoRC6LLQg0dzXoQLhTfrPiYG9Qd/7y+D7fkEUeo0uPQMKjCv5G6vfIAsvGWe6IkaE8diEo4r+6mLO31UKb3T0WO9lTeJRH2jV7dFeNElU1B0Q0nWAIOeB1x06u38WKAfTpRhwA5sPUP+yhTe1xZ3myREJjnewVKPju9OhSH48VA3qDv/eXgbfkDcIFrKj9l1sQfBZ+TkutgiUbSPUix7S1w1oMOPC1avshKKAdTqlU5p+x6aD4mNqC6iBDdROkGv8A/FSMnRNepU4zqI91RwZlfrcjU6LEK6yJjRfw3tUorw0Iw8EaWjXpReSKjXSKaMGa5ugUbVTwk/4gqjDYGj28ZA3qDv8A3l4G35BJwBGooNaAGjQMnKIMYWOFqpMHWs/jaivZCUTFnprUjF4CS+NTl/C1FuDYOZz+Y2rv0B/FYxcTonWg546uHrNqDITQ1vZL3uDWjSVQwVv+bl1sR9IuNpKc1sq9KpPm2HpJ0r4bA3x0DeoO/wDeXgbflxMaGw+5X+2iOLp1i0dHwoZKsZ/7ljxWt+1axy95+8l8KE1vvp7REIiLE1CwIddElqpVAL3nuQaxvd+awKkceJrPkEDeoO/95eBt+W0nukEGMBawWz0qiwFzvZAxQHxPewZEtJpxPS1UTiQ590IiTX/paXu9gpx8Z2oWKQEh7eQwN6g7/wB5eBt+SF73BrRpKoQ2nadUE14FHB6Nf37Mp03amqTJMboCbEiYo16SpuZSM9JVFjQ0e2Q+K+v0i1FsM9VD1C1FzjWD3Nak0E11NCnHdL+LVRhtojyOBvUHf+8vA2/IaUV4aPdSwZg2noGLEc46kH4Q9zYYsD61SMOm7W5S6fWdTVYDDlMSNQR6026GrEhtb9hkacV4aPddXggo/wAtKnhpdrdIzcUGsYGMHdAtVONNjdWkr4bZe+nyWBvUHf8AvLwNvx9KM8N1DWv9s0Nbrdaphr4rjptVPC3UP4tXwoQb79PxIjW/cqhBE/5FNJc6FDPeaUDjO9jYqhL7ZEucQG6yizBcZ3r0KnGe5zvdODA0OPz6VOUm6XuUxjP9R8ngb1B3/vLwNvxpc4yAXVQGEaKbv6Rph0/XE0KcRzontYFRhtDW6h2G0RiaUYpiPpFYgr9RtyVKI5rW6yVRwVtL+brF8aKSNWjoxQXlUoknxPwPKYG9Qd/7y8Db8aQ/uaFTbDFP1G3pc8nFAnUoZweqnptK+IXfclScZ5PHNJ/oFqkyjBbrtU3xHvOtx6JNhPn9lSwh3+LVRY0NGoeVQN6g7/3l4G344klUWku9xYu/QpE2akYL3F020ToXw27zkyDFpuHytrRbCY2H72lUjWZ6VWptEm+ooO779Z8tgb1B3/vLwNvxpeRMC2SNMYupUzCBPvk6T3Bo1kpwYHRCLDoXxH4vpFQ6Q1om7UEHx8Z3p0Dy+BvUD7Ty8Db8WXOMgLVSweTq5V6Eafdid8kIMYJNGRmbFR6wuP8AETXwGNY3+VZVONFp6uxM4kP1FUYbd/mEDesH2cvA2/FE6lDAA71ckXfM62WRoxI7Gu1TRZggr9ZH6VCLFe4TsNSkfwi2Qr6Qxg+/spu+I73s8ygb1g+zl4G34uoAfbIHrIgpekVldXBBht1zrKxt6mw/Ze/v0Wzd7WdFKOaDfSLVRhtkPM4G9YPs5eBt+QnrYzQdVpRZg2Iz1aUS4Uvv2pQ2/coOOPE1nzWBvWD7OXgbfhqzXqWoKrtmk5tOUwydqLYI6puvSiTb2BbR01ICEyQGnX0TdPqhb7oNYAG6h5tA3rB9nLwCfX4U0bUKVZn26cV4aFRwYUB6jaiSZn36SUC1qnXSmqRMygxgpOOgKnhGMfToUhZ7ebwN6wfZy8/dUHH4sO3wZka8g6Fg4m4fPoVKLELz7nsVdFGkZauilOjDnapQ2/c6T5zA3rB9nLw2GwuVY9ne4TYjDNrhMeBt7fxorW/cqi09XD/jpyONMQxaUGtEmjR51A3rB9nLwdtdY0Y7P0hgsU4p7h/6yZcTOjaBoUx0hk8Y2BUpzBs7fV4PJ79LtARiPM3m05ANYJk6kHRjTd6dHnkDesH2cvB2+jrGXbrPYoTvGVPyUTrqZaIhpe9aERrxQlaiOuBlqE0eopB07TKS651Lan3lLs04jg1usoswdxZC1i05FrohoNPFBjBUPPYG9YPs5eDt9DoZ3L4nd7rwpizIiPCE3WOCkWu4IYhaPU4VI0z1n3sUh2TFinFVKyGO63tCroxG4vqNipTpv1kefwN6wfZy8Hb6f9Sz/P8Atf6Z/fYMX3HgTEfuGsqlFfP20Dt0YbC4+yD4+M706FIWe30BA3rB9nLwdvpkbFSh1SM2/ZMjN05enFdLUNaL3n7DV2g1omToCDsINEekWqjDaGj2+goG9YPs5eDt9irvMrCdAecV/d++WMR+4a1SiGywDR2pvBZD1lfDbXrNv0JA3rB9nLwdvs9azuE1exQf84qcMpSjPDVTNTB3W6uyHSoN1uQMqT9bvoaBvWD7OXg7fZdDdY5GkKrHhB7TNpExkjEfuGtdZFdM/rsYokz1FVCk/S4/REDesH2cvB2+117BjN73uF/pHm2tn9ZF0R5k0WlUz3B3W6umjDbNAxjTOoWKQs9vomBvWD7OXg7fbxLJ0mFNii3SNR7Ze80Wi0qQxYIsGvppxZsh/kqhDbRb9FwN6wfZy8Hb7ZaO+K2p0GLUx5kfY9rHNJ+hgWOaLNDB0UGNLneyD4uPE1aB9GwN6wfZy8HbyAwhotqcupfeQxxHSXvdRaLSi3BWf5u/pFzyS42k9AiRMWH+SqMJtH6Ogb1g+zl4O3kHMcMUhVd5hq9wmxWd1yLWnrImpqpRXk+2gdIiYQJnQz+/pCBvWD7OXg7eR61ox2fkJzGRHNa60A9IlDotPzOVLvRNer6Rgb1g+zl4O3ki9zTSOoo042L7BAth163V/ScDesH2cvB2/p+BvWD7OXg7f0/A3rB9nLwdv6fgb1g+zl4O39PwN6wfZy8Hb+n4G9YPs5eDt/T8DesH2cvB2/p+BvWD7OXg7f0/A3rB9nLwdv6fgb1g+zl4O39PwN6wfZy8Ha+n4G9YPs5dglV1n0/A3rB9nLgn/l/7V4zirxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjeKvG8VeN4q8bxV43irxvFXjePRA3rB9nLvIg1Fx+YK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK45grjmCuOYK55grjmChQ3iTmtrH/AKT/AP/EAC0QAAECAwcDBAMBAQEAAAAAAAEAESExYSBBUXGBkfAQMPFAscHRUGCh4ZCg/9oACAEBAAE/If8AwZun/FmARfIF/nBcf1IoLJe784qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqKqqqqqqqqhBdL3rj+pHQzyPh0XyK8p2VVVVVXza833lVVVVVVVVAACav0Lj+pcf1Lj+pcv1oYqLGwId4zKWKswGyZgNkzAbJmA2TMBsmYDZMwGyZgNkzAbJmA2TMBsmYDZMwGyZgNkzAbJmDZMwGyZg2TMGybg2TcGyoNkzBsmYNlSbJuDZNwbKg2VBsqTZUmypNlQbKg2VJsqTZUmypNlSbKk2VJsqTZUmypNlSbKk2VJsrntCHL0BgQOWbJmDZMwbJmDZMwbJmDZMwbJmDZMwbJmDZMwbJmDZMwbJmDZMwbIhg2QyGBhJMSkAEkAHk2QDAbJmA2TMBsmYDZMwGyZgNkzAbJmA2RJnhOuH2gF8JcMBoV7STKhgNkwwGyYYDZMMBsmGA2TDAbJhgNkwwGyYYDZMMBsmGA2TDAbJhgNkwwGyYYBMMAhHGi4dfeM3btrbWmstYbsNbCULAiOp50HM8x9AVHUgf0n/FEgjsEEJoEAmTJrIDABIRBCMsRFzcfJHaEGwRCbYIp3+XRcOvvGbsW3Yb0TWGsNYboWAX6ARQywW9/jegJQxngCa8TUb0Nvib0CBMmTFMmTJkyZMUdhIIjMKOiCWE1nhqgz1WYZO9y6Lh194zWra21prLWGsNYaw1uUTJFJJHF0QAAAAYCGXoCqM6PRFeCEhi6GJQ2AZN0Mm6GTHoIEEEAgho3oTDt8f6TWgMpkUZjEiZyadzl0XDr7xm7dt326t2GsNaZrHy8f4gjeIXD9n29AShGO2LxQn0jajBAdIQdDdRuhuo3UZMVjevyJlrSh5wQEZExYyFqETB7XLouHX3jN3uay1hrDWGsNYbq1hkLYIv6fdC+YXKHfJQACSWAiih7wJHT9BNow6rCN1G6G6h6DdDJgmRsEADMTzCJSi3WgGMWYZOzy6Lh194zWra01lrDd9rDWmeBu5EG3DILH/j+hBBAYUy820QCIEALgwNScPSATJkyZMmTdDJuoSHA+U5yEQGaAQ4kgEMBcDdkoo9Gv4IvRZ2CFwc8UDsbC63y6Lh194zdm2st2GsNYaw3VrDWYacGhcT/if4MHVP+N3yiNlt4InJC4zDXMkBz0mB22TIyPKKMzkEzk7nc9FINGFBc+KcSnsoCboKHCjPzF6GiAYicVcEEEBT4HI2uXRcOvvGa3bWWsN2G7bW26kCEAAEVGDLQH6WUO8UaubFlz3ILsABFrzeU8h7wwTAJ0XKb6XS6MBsEckwEyZMmRAgghxVH4tLkzaME5KLoVMKPa0z+ljl0XDr7xm9DbWGsNYa21hrIDLpjF/8dAOCVyP9fvmSEbkXagigiDkUKgICHcBMhSCesAQh/RAQFiKwOviiJYq+IQAAYW2LA4IdU63lD2ChLwsBnafXl0XDr7xm6U1lrDWGsNYa21hurWGsEfYh7cSWHshiotO9+geDm9M6I4SAiQIUUAc02Q1AURQVzrGdkKlEhHH9kgCICQcEX2zJAJEB2XveCGZBlA4Of8UZBAdkO2L8AiOhLBBkKJAyIhfZBOeCQbvpRt05R9oJEZgCSEIkIBgwtEgCSWCLqCkZlPoRi0h80AIXMHYA/Kewb3MVPXl0XDr7xm7NN1aw1hrDW2sN0A/wRB3GQay3UQBDvDfyPQeHhimT7QqRxALhoE4cqaJUNrxRQAEOAAwCEJAAihPBEesRbEs2e0kVtrNDMqEMBJBZMkyk39B5TQLuxsH2giEMLZFzwYAOwvQSQWpdIa49BINcJEijxWpCcvsgc0pd5fd8KCAAABhci3hBtiJQelmbk4cuMz/WKiEWgcQBERCcN/pCIHDGYscui4dfeM3SmsNYaw1hrbWGtgMRgA5dEck8bcU6t1ZHKYDklE/MwYOoKMkDIZaoKpnq+v0TAABASggRAlBZCx60cIEv8TpVhowIQ/IfELwbJknZ3VDEYXTif8URSdgKCpO8kJDNAmAZo05F7kUQThwE05chTJmtMIhjgP4BA2ZMCxZlEzkCvaETbMmRXEoICwSDIWuXRcOvvGawzd9rbWGsN0IMUZms/wCLDwODF7cO7ieMEBaLjXa5oakAIIPefZCSZAiZETBCRYj9GBP4UAsPOVCyMIBJaIyACMCAMRjehQlaICaCYkgAXlBBEy10+0NmBczGlyPSonKQQ3IQiQgAlaPwFeIxR0iyFyAgzWIfZV1BiuzRQhJi7D7lD4gIAErfLouHX3jNZ5rDWGsN1aw1trDKKyJPCiASOBOxTWn1xuTf4TSAiASSjNhSWsv4yHQOlxTWDBg5IP4gFRL9hcAfRsHQYotFNI6UiThBQzYdkNMWbFBI3LOT/a9BDgAzb+F6aS6AbggipekIAWhGIABeSirOY2f8pzSOlRfZAwiMzHfKkZDgTF9IdUUYX9nl0XDr7xm73NYa21hrRIAklgoYGL8Lh2Gms9s32oozJqoDwI6KTqLimUnI9TQN65cmWJcvTQf71KKcC0HrP+OnM3Yh1MPtRFHuIRcdO0y3ydQI1K9Mj/CiuIwIHM3pkIsl2IDIIhKIWghBG3CEW/lmbkVKI4M/akwleIQbnUp5gYVTXppuEMQe3y6Lh194zWOaw1hurWGsNbbq3SO8dQgU+4RPx2CPxLpmvJP+IL0OB2kv6yBDoSeKFkOKwCYEyWA4E6wIA0RdAfHUyQ2M3+IfKJe2zAZk00OYvVsEDMYIhgoBAFTZpdBQEngFCl7W/gPyhEmL4Q1N6CAAAAYACSMU3MIAQtMHDd7AIMQwQAHfNyYORIRuyHDysPEm4EGEYwQHLu8ui4dfeM3SmsNba21hrbWHXTtOA+dkCDYGcT/jdgyjQE7IN9uiEpDNI/PQEUSCCNjThWGDyTMPCAAAAkzdTJOPDGonyix9MQ/lARgMQwREJrDKIsiWclmi781DNCQ1G/NEKKTJAmCZrJMGJkZHELLE/ZFug8XJKZAMhcByPfeP6Q0EHC/PHvcui4dfeM3UmsNbaw1tu1GOMAaQ93UgQBp2I9REDhAPZG7iNVNBBBFXoGCZYij1zkgupcUgS3t72BBO1tgCYzEgV5MPlREEwAQ5JuRhZveOCQqQKBT71lzVDH1NPpOIxMkGZCCFkRiAAXkp/EakMOt+ihx0Jj6QhiQ8eCYZjZiAyQlGv8jeg5dFw6+8ZuxDWGttYbq1kAR4QTBZOmxa8i/ockAIklGzepmf32CBMDodwhIr4xQmhLqB0kjpIR6lLAETJMyUMxyNeQu5WwQAFhzImT6I5JpcBxA4UJv0CQZonHI4EdR9KboO/wDAEASiFXjIQWikEGJpZm5GQUcgzQe6EEbkQGoQP4TljKFC2jIIQAAgB/PQ8ui4dfeM3SGttYaw3Vu4wkhN3O6c2QypwOEcM7mTUt8okQ2m8/CicgSCZYBFYxXh4VFos4ME0YT8JwmZu4vPj+oIIy6BimCTxWAJAhcLOQ90ABABhKF3UV4OC96bs8uKyRRZ9pCIAeAiAmLPBDQY7kISIWghAIQsn2ARLloggBNCB3jcoYwFx4WODfKKCG8IkZxwTaai0clAAAAQEoXej5dFw6+8ZutNYa21hurdsd58vc/xEGFsJxy+UwniCHAAN0ExKBB4splbiU6wSP2fFp7QxPiY/SbxXaGOCHQyRIGSEVGepIAklgIxuQC5ABNkewsDZkkD6OidYAF2p1NEY7zhugRRiUANBAsjYf3jI6VYInIIgYgZuNaoREEbr8GCo4hwyGRxgJ54+l5dFw6+8Zlws7bWGtt3WpnKdPlPYDUTEORyqhAiIGeAKJ+EfEqhczRuBXe5TyN3LU2jGwIjRlCARRIIEzEUer4DC3M6K5DEstwh8dRo0Jqf8KFkCN2Ls6/aGIAAYACSMTJPXIQSTWCcYAiSYIJdC6X7TwcUpA4C5SdBZyBQ8gswJmRQJnRMDEL0/LouHX3jN0hrDW26t6CQgdbkVODIRKcV1eKITOolIJHoXWxikoMzW3whkAgBQRRIHQQYnHRn0JAiZIPoBgRggh6nQ4YjASHR27kyZmjd01ogBcAhtieoRLiCJhABKyBJZv4DMrFlcSmidP4EO98EMNpSYbdehwZ7Ush6nl0XDr7xm6w1hrbejKGMGvFX6Xj8SDsAOQ+SGG8IsCGwnuKp8HmYgzhBARkBIOCDNEhvTboiHoRI4CwOgFsA5OkwYxwT74IwYkAJUARkqIfZCJBCCyCLEDsLnopJHvoYZsLcmWKPZCXFxmg4amsk+0AQAAIABL1XLouHX3jMuFnbb1I5u9Z/vupwySI0u0dCMYA/2jMGkDEIGC2ZzHMQQjoY4IMxhrgp5F6IEWgARKchG4iZEBU3ELA2LMEMv2miX9WQRhHkoMyyCMT7ctE/4EFHDcG/hVACACVjDXTmJyCpwnj+kc8Ll++0UOgYloLkFHF4zhzKywEn6zl0XDr7xmXCzTWG6t6ghNcwOENGkAMB2w4oUGTjEMxgzCmAhjKKYQY4E7SQYP8ASKf/AAHmItwn2Itd4i3WIbG5J+ERAAa4W/s08MViGNnMYJCgQ8oFwnnjZCiCJJKKDMWb9h9olLhM/wCBC5iXYhCIXThRyJjPgiRM6+u5dFw6+8Zlws+jfinAQAhA8ByJm1RQC+ZYGfQqWETMgNegBIa8AgQeJwf4EOjlD7jZJAOTBBLgs5qEpj8DH+CCA8EuDHBQWsiCBgVRsQgSoDIfgOXRcOvvGZcLPq34cgJoYkqyOQq0zkEJOq4FPcnt0biPFUT7BAAGAAFLkQmCKSIJoWSJQOlmbkwHBYJZzN6DoKZsUDIAMWwB8IZNXoPtCAWAEvwPLouHX3jMuFn+DJZBRBEkkM9BhMaTTU8u503noQE0IBVUcOa8synDkFnY6lMAPu727kERJnP9CAMEQZAjJGKSviEELBcQhsIx6I64Bmx5lDKkWIGC8vcij43DBFAeeJ7lDItC/PH8Hy6Lh194zLhZ/gcI/OnkEEzhqbK46oYAZAIaKxjiWgMkPDZj/JIhMaCFcUc3oiZ8clmUKOVkDMxKNGI3oQOZmgAFeQCKKbkY3IYmEGwI6tp5ImSRJZ4jyFyY2txEAcIBETgv6N5VILZ4E1RkZnEtfwvLouHX3jMuFn6+LSZmQIzAjdOWlybI4WE/0hTSt9TcmqaojuhCRRjIoI7uJTE8PchK0CCMXGA2F+qJFgX/AMJoIsAKEUohVNACACVgaNCJGAQwMXxiDLFDTFQOGiLzt3CCgUVxjwXo6BlhvoF34fl0XDr7xmXCz9aOAE5JMkYHhLATy+yPWNOMPLgiwP8AF7CCBFIDAJl4o5eKHATEqCoV4TQYIzl2ITffvzCBFFuIxuQhMICLJuKsEjQUxD4AV5jdsNiDRealFLO0AgAE1EbA+fxPLouHX3jMuFn60MPMBATBxUhqZp9yAgBIqZ2RjwR9GGzwxkFG8ADXjRMUNpJC4IBENyMblQQkACVlkFKIe6wTLy4Mi3XDxBsOgAcSZgDTe9yg8Q3H4rl0XDr7xmXCz9cGgAA5JMkUxGzUeqeSDGIvXWZBArgJgmsyWmOUDKIblRQBcgAtM0BSfdJDdJxoJAkwZnzRtyh7L2c/pijZAzFuWQTkzP4zl0XDr7xmXCz9ad4aGXHvR9KDg0QKi2F7w2khcAYDBFKKblSQUAayQAGbIIkHqAIzmovQ6EM+9ep0ZoAE1AGGIH+mKEAwgBCF347l0TFd3LcSe8Zlws/VjwBORMkdnmpAxZIKnAvppQQ0coAiFGNyCJoCE1gxIAEySjBhU26btAHE5BgEwGQuTlmeE+pECOATyCCABjfOZ/Icunf8zLhZ+mGVgZmQOiRwLn3FIqJjeAXHTzcqaCLkAErNSYIkYRF7SWi9FniwR0QmD1OiuYCdyIjrHrXjIMSm0dcYMh+S5dO/5mXCz9TAIE0RHkDJwdEALQoGS9/giYtmOzUTQRJDyGKYIlpleEFEOWMTeTFnaBTeES9D7QBJAETRM5moc8EMD0r8z+T5dO/5mXCz9IXAXMLupLBMIcEEIl06gC0zgaYn+Ainc2ZxHlggB4DiThnBhMIl7gINDoHIEGIipgSYujYsgTJDVS4t1AZD8ry6d/zMuFn6YGWqCZoAgeBQwaRXhtEmOymlRYHAF96IYEkYklMTJAEmESisDOAYumLJneZspIPPn0GZwmh/AQiqkCX5bl07/wAzJFIYCJ7vSEgIrRCGDoQgsunJEyUBJs5izvyTsfx4FyO2IYkp9Mk/eAIDMRNGcEPAmRZMDAyJEQUVsojQ5ACPggnt92KAIAAQACX5fl07/mZFCEw5NUMNULj6IQzQiaZB7kDAPNrkJKKbkEK2BD2DJGA0F61wpNkg0X6nXJiiuEAGgmgTEFboAhCYTvyUOw3vufmeXTv+Zlc1osni+BAF/go6ADvmCADAohwIRTklFRuaACXV5wN2iHITRcx0QxRz/XQhOGetlujtCJsToEBuJAB+a5dO/wCZunFA+iwvvo40fjXHthKbwucyAMkCH6ACKOiHgBFGwE8HQxBCAPYCEufPvKPDNfsBWpzAAofyXZL9oAAAAwGF35vl07/mbrTYEgrs2EIoxyjr2kwyBAsQi1uKeKDnlgESeAXzkFJHAiQLdgiMF30gAAADCULkQpIA9SkFTIwUtw5Fd7uyAOM7fVNrgb1P53l07/mbrUL8kOWBuTuAjRvCAIgJBwRbMkw6MTGGEyLiiQAE3GZAINdyAfKfRjOBkGAAAAYAXIxCCGMepkAAtAOU+AMK/KpraIEAGMIxn0AnQ5jKI6SuN0y/P8unf8zWKNCuwYAgAEZsWH9WzJEQl0YxMT0BGSKQcIIyj1jzEZ+Ej47D7AW754oBNpZM8UAQAAgAEv0Dl07/AJmsUAwHIMQb0Fkmu44PhS2RiMDeLbBR5Im6ITJXxCGMOsBIZE8gUDsIDkNokA6AJoveI9FmblkFhP7/AELl07/mazTiQeUX4hBaQ4Lrv99ggUxAQm6x7mg7E8AgIZpdC0F7whROQTKYMRjF+icunf8AM1qgEJDohtKAgZLP+9xvUuF5yCO7kYT7slEJTU2Q4kKV1kP0bl07/ma1UhcbI3FO9xZfEIApyBeO0e96sTwCKDD7BgLAgYlGXpigRgsl7YfpHLp3/M1upuBQDc0ThBTJ37IeEVyI7gEbCffV+c7zcMyh5ebK/wBIIgAAGACX6Ty6d/zNbpgYGIrehQmRkHwiOhwbeBbFfDchUf5P3j1OANwgkUABcP0vl07/AJm7FMgE8OOGqbyYwXXGtTYMzHXAKXhMRDXHoH4IAnUgEuF/03l07/mbs1LglbjcVqzP7dRvg3IZIwMnKH2RyqRET0DkGePhTHIXtM5n9O5dO/5m7NOomRRYEyHcXIEIjbgfKigYzxoA1Kn9MA/gOgIgACSYQTg4iW7i5AMGEBKH6fy6d/zN2qbXWEi6LHj9SxmogIwDNaP4H6jy6d/zN26D4BiWNc0GQhdARihoSN879T5dO/5m/YK5dO/5m/YK5dO/5m/YK5dO/wCZv2CuXTv+Zv2CuXTv+Zv2CuXTv+Zv2CuXTv8Amb9grl07/mb9grl07/mb9grl07/mZG4JYY/1/l09B4QoMMNkT+v8unoPgjAE+5eIrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBrwNeBpxiEY409B7n0gMzNUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8aqj41VHxqqPjVUfGqo+NVR8arj+5cv3qC/xz/k/wD/2gAIAQEAAAAQ/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AIP/AP8A97//AAAAAAAAAAAAAAAAAH/+AAAAAAAAAAAAAAAA/wD8AAAAAAAAAAAAAAAB/wD4AAAAAAAAAAAAAAAD/wDwAAAAAAAAAAAAAAAH/wDgAAAAAAAAAAAAAgAP/wDAAAAAAAAAAAAAAgAf/wCAAAAAAAIAAAAAAQA//wAAAAAAAAAAAA+BQMB//gAAAAAAGAAAP/iBoP8A/AAAAAAAAAAA/wDTPsH/APgAAAAAAAAAAfGQ/IP/APAAAAAAABBgB/gDwAf/AOAAAAAAAAAgD9A+AA//AMAAAAAEAAABHwD8wB//AIAAAAAEAAAAHAPgAD//AAAAAAAA4AAAAB4wAH/+AAAAAAeAAAIA9AAA/wD+AAAAAD9AAAADoAAB/wD8AAAAAP4AAAAPkAAD/wD4AAAAPP0AACB0AAAH/wDwAAABmfgAAQegAAAP/wDAAAAfGPQAAAyAAAAf/wCAAAD/AJ/AAAB8AAAAP/8AAAAH/heAAAOAAAAAf/4AAH/8H4AADQAAAAD/APwAA/8A+H9AAjwAAAAB/wD4AD//AP8A/wBAC4AAAAAD/wDwAf8A/wD/AP4AHQAAAAAH/wDgH/8A/wD/ADBAYAAAAAAP/wDA/wD/AP8A8YIBQAAAAAAf/wCH/wD/AP8AgQAqgAAAAAA//wB//wD/APwwAFgAAAAAAH/+/wD/AP8A+IAGgAAAAAAA/wD9/wD/AP8A+AA0AAAAAAAB/wD7/wD/AP8A0AO5AAAAAAAD/wD3/wD/AP8AQBqAAAAAAAAH/wDv/wD/AP0B6EAAAAAAAB//AN//AP8A9A2AAAAAAAAAP/8Av/8A+4LoAAAAAAAAAH//AH//AP8Ah0AAAAAAAAAA/wD+/wD/API4AQAAAAAAAAH/APj/AP8AwPgAAAAAAAAAA/8A+/8A/gNAAAAAAAAAAAf/APH/APwIAAAAAAAAAAAP/wDp/sAoAAAAAAAAAAAf/wDH/ACAAAAAAAAAAAA//wCH8AMAAAAAAAAAAAB//wAL4AwAAAAAAAAAAAD/AP4PwGgAAAAAAAAAAAH/APwHw8AAAAAAAAAAAAP/APgP/gYAAAAAAAAAAAf/APAf+AAAAAAAAAAAAA//AOAP4AAAAAAAAAAAAB//AMB/hAAAAAAAAAAAAD//AIDdEAAAAAAAAAAAAH//AAAYAAAAAAAAAAAAAP8A/gDgAAAAAAAAAAAAAf8A/AAIAAAAAAAAAAAAA/8A+AAAAAAAAAAAAAAAB/8A8AAAAAAAAAAAAAAAD/8A4AAAAAAAAAAAAAAAH/8AwAAAAAAAAAAAAAAAP/8AgAAAAAAAAAAAAAAAf/8AAAAAAAAAAAAAAAAA/wD+AAAAAAAAAAAAAAAB/wD8AAAAAAAAAAAAAAAD/wD4AAAAAAAAAAAAAAAH/wDwAAAAAAAAAAAAAAAP/wDgAAAAAAAAAAAAAAAf/wDAAAAAAAAAAAAAAAA//wBAAAAAAAAAAAAAAAB//wCAAAAAAAAAAAAAAAD/APwAAAAAAAAAAAAAAAH/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/xAAtEAABAgMFCAMBAQEBAAAAAAABABEhMUFRYXGh8CAwgZGxwdHxEEBQYOGQoP/aAAgBAQABPxD/AMGbEz8uIPyQJeWJxzMA5ALVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtSPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPCDEY5mEciPi8sMuuALVjwvQPC9C8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC9G8L0bwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPC1Y8LVjwtWPCIFBByzzOyvvv1DMYAgHiDCEhvsotI0K9IXpC9IXpC9IXpC9IXpC9IXpC9IXrS9aXrS9aXpy9IXpy9OXpy9OXpy9OXpy9IXpy9OXpy9OXpC9IXpC9OXpy9IXpC9IXpC9IXpC9IXpC9IXpC9IXpC9IUyCtQWsvIAekWSJ8V6cvTl6cvTl6cvTl6cvTl6cvTl6cvTl6cvTl/hyYBoNwAkpguSMBPwW/wpekL0hekL0hekL0hekJ6JsnWAsIcQVIjQWoYgWEFXMl6JP4BCEIQhCEIQhCAA4cotLcfzwGKxZvAhmp5fNrngD6JHFJlHYdOEikmB03YAZjefAQaEIkLFM9C6eKuYsQcAq/P/wB4cOUWluP54FaMWAQOJKeD0O+MfRCID7iFg4lQi2K3RLiTvQAAzwFMB4U0vpwUPYRgaswAOKrd904cotLcfzgDgE0WpYtZFzgwKQAAWB9B+sh7AOVVjTrHDvwAADgZwRAL1JBpOey190LlfnYgGeOYVkX3Y8zX/bOHKLS3H84B4og1cQCHMpkItkieB9ERAggkckA3JUi75HqfogAADRLeiQiZUKEZhGcAR5Joj5kCIJznIPhHp9k4cotLj+cAD8SHcLWM3YJsM0uG+gTAAFSYs4oDCQVmsPZoYVv+mAAABpMqEQES1SaKdfRohv6hXQq4xfb7Bw5RaTH80CWvVmcBFPQs1i/0Qlw0yBAcIlJLW0cyKhZsB7EzduBeBcXUGwwAEyJdZaVCLQoIR4wMDigwU6P9DvdSkE9NSwih+scOUWSd/wA0AeEF2A2infWLW4MfQRAmA5QAC0mCZDwDdBac/wDd+GBig1i6gCAaJFmKiiYxAVRnMOKmAuUISsLgX2ogMYv7CT8Oq9P00izDMTxUFPnCBM76pw5RZZ3/ADACcnEjAACZR7BuAiH5APognib1IPWuXKiBpauPEP0Zof6QawEheVCiZYb8khgD4MTE6kIESEJgOOEXm/oMFZESeQcPdQG8EASwPpnDlFlnf8wDNoEhPJxRwUNw8/oBNh1wErmUuZmLn6JAyGMFQe9U3Din2wiWI0nuCh8kYwZlucYGVGtGjgYJgW1xMW5OKhXJFKkBBN7w+kcOUWtx/MAB2leogpOpHeA7vh5prHlmwHJT0XQ4tBoI4DRNN5u6gic6HRUK8V3CD8FKroCO2zAECN6LADUHcByga1JWahgHTl4N2kOxQSYxOnP4A4fiBxNidmiZVjiftGjJLMeP4gzyKFX8gBh8YAbQNgCJJTUxsnOTydNDMJ0gMIxduSrQXUVOT4VZhKZM7CUvpHDlFrcfxABR55joYk0RHcGThhkYPZ8RAvKXDRYr0CJ4N2SlBr+qheoDwRLhuC4d0lzcVBq+rhAjBvMODNRBkvS1oHiEwC3cvHOQC3BAtjzORaJqP5PRgbtotlDg+QQ5ilyG5RG8SZgImY0uRxn3hyHIIdEApfDPdwMQCpkMU6qBJtGUSdECszUIBwfEMe271CG7kdVymU0KGE5yVgj3MBBFE0ImDOq5H1CTEgTPGCaB7I63jTAfTOHKLW4/hgHKTFkAE08jGrDlrkdsOEspgESopaGAVDgE8BeFCoORvUxQszceZHnH/SkAIBtgCRbgkVOw2lUI7c8IF1Nt9FNl8lQDg7KsoNjjw4AKXCIQQYG6RnymsfaCKLQFzLdFuSgQ9CiLFwLDhzVxXoOIzPH5jgCTaNzu5HzhFq5xuH9Bmmi4zgIZWiCpkblgAUbMXKrV8U3/AFMfqnDlFlvQ/hgZzCYLjlEJpc1WGIz2wJd0rBJ5J8FyCDb81CdjWOBrsScCDdABIIS00gEjgMVMhV+ItdHZDoGbyTAMShVvKRg7tzAIvBjAAF6t4qhNYGieCsytjF0vWq5eILedziBKedxlGwWm4J+IOJKtlcUcESrp6eqWdANGAYg6ml8VBOB0IhzsAoZf0AcA+scOUWluP4YBAvKGLnswTEjFgETxO2GwhHipnYU402kky4I2Is8XY3QBNhrhe5HiuGsAHidgfpN7gdYwew48xtsSEJlfACUCU7hjNSegFANJnr0g4njBTI4R4rKcG5yHA12csABimdBaU4p8PNNhbioroBHyjl6Ay0bQMCiJ4Txx4cYqQT1EStJqfsHDlFpbj+EDAQiSnvESYiaMH4A3B5EesAJDpQd5MFyYWoAdt0gSA5RTAkM6kOMlEEMNggAnrLCVFJ0kRyPwgiUskbAJlcFegTiaDDJxFvnHk0TCEyVk2LSZJ86SMPKMcKkTAigcHYZhwA20JJpAeFsE7kwTmu9R6nijxVTCS4ICYg8RBBnUM8lBNoRzPQXD7Rw5RaW4/hAAgrIan/gK5ZydxW6DhKDhkEjBNpLW7AgIiklKGDmSkAyZBhAeOwKw5YUUhRmNhiEHe1yqVQ2RLAAzEpurcy/0AUPRyskV+WgvANhuSvciMZEwDJOJ0qFGcwALNzmACw+Ce5LJhT1KhQXwJLhzKgk8iIXDmtVKJ4trBBCC2IxyFWJ+4cOUWnuP4QBskBQHMobh7HMDI5NwG7XQinmzFxQgYCXTuwSUHw9UAMx5PKkAGMBsE1fUCXBgGKVY47FxIs9sECnieMo9BcPliIwqAxxG2HbCdycEQJoycRZrckAmGhMypTOwmGAobMb77GwFpuVrXxHeJRxdP2UHSAg0yQoyzKEygo6j40TOCyxZlMKitKZfdOHKLJ+h/CBhlLBicHErNs5oA24ghqXjpJyQkozkEd2MAA/D4XEWODYcRgAdxWYzuCbj8BJr+YBenyL9AYwBYuuUwvGtcEjD9pIZteu3IwgxFjuWAARYUSdgfT3J6lHAqEoFFb1QjwEsmoMOzYDABByuPCU+PZ984cost7/eAYFJ1dGIFro7o0s4VAtEfgE4yWYACZKM6vmgc3FJbcQssYxAhmjkEziicRfjuwQAIdaXAB2EVBp6OMS0pHYEB0swmMieB5VjMODpBj+HBTIFMm4IBT+wCJMDxs5lGNwsfISIaG6DIYJBMQI9Ngmic07UE8beKYqQ5wIzkFPAdPAz9kAKomY+ZiVcAAKB+AcOUWW9/vgpE2kcuK4TjkmKwHFQQ4XSDIlQaYJYAHELpR/LRzK8Kit/UQRIcDbXJR45wJKSgBbi5INGG7ASEHatOG8yzRNCyAEAkD5ciq+QBeTBHDIkZiTBwCgV5GsDFiKPQKzh1Be7YqWV+ENjGEAEA2T4bsDCKiQHSK4kNg5oiIcC1IQEKkpGC5+gWRAlmB6OveKQACASfhDhyiy/ofvgavgkiLLQ0gglb2APHcwI03BfAx6sofZZWMbiWCh0sSkGMQqDQQTIZiyErFgZtRKNjt3EuhzISTvADLgBugRAmBkMgCZTxSxuGcIQhsBwLDRUNFcFKQcz0xORsUQtXMxcsLiNgMQSTZmxTCBQ84xi6r0heQ6kF4ihJrMQQHPgVT0Dp1PzjtvMkmU6mXyn+IOHKLS3ffAphi0QY+9RaEFBAJHRC4nDwGLFBeiPMAgYSwkOakUeUC0oBapURGRM5a4S2htDERDAZHdgJglo6xIjk6gEFGB2A6vl+sAqjInpFQk+cHuXihggY/mYAEgBuEI4OA/BgAvJTaCeTPdXpvUrpxjWAgCv18DFhRYSdFGRFhxXujGtOH4xw5Ra24/fBgUmz3hnVVFI42YIvCnYjmXqqXFZ0uVAL1C0ADVtC6t+2N1xM7lgvIo4t45A/wC7kIgg5gCopPUE4K0EGQyumgBSA+JkTEkKCwWlcKDwE1zoLjFLhLcYwAPHKR3yxhNcCx9nea0oQRrcDmJZLqTELaHIWzKODooYuSPyDhyi1tx/AE3ZO6I8vgYwGmoLb1NOe4IeEPBwTeEFIhaouIFyQoNM5pDgiYoFbzsAGRB2yZBoBDdCyEF51bJMQYngU4K3/E+7NwtQnR1UsGCgBMAryrSjqYdRO3mOnrwAMeasSZ5xb2nbFNAkmC+QBEAHFGjCpkmFgKgDGd6BSI3sAXAfknDlFpbvwAAJbXp4ckCgEjIUr4Ezy3QE4oABbZZPNR6NjuEKsw0ZydhgYIIP1eGkYHgVNjSgcCspXwDtARIuhaqoFki4UC/4oIKEAUAn/SfJTAXOdgHJUuERAcy/HkhMncuIZZC4kYpz3uW0wCijjhMwopWAh7h2gS61E76pzMSTVH4pp4CZiQlaDQOjpzVodQxxGZ/LOHKLS3fgBDKKAJiCmyqBQVwG7pNUgu3IiLirJCGEemTrEYCZS4KwqoLZYtMxP32LABgEKKBhtmWUMbUKtMGCgsTlHQ3T1sb5lfgoESaB3QUeDxZceJQ2ug0ZlSmV52Xi/GoI8IgoA36Vyi+1G5rEcWpAlAqRUgFy/qpJ0R2KUfzThyi1935xEPS4FHflI5okRWA9Gze8/F3B/cHMF6OryMQ+gZqbQ6EwZ5T6IZ9yDskDAIklOluSJRgQxwBQ5hbwbuZqPIxPCFyih+8Ylua0QwGzMfzzhyi0t35oBCDX8qmyYSilaCD2gCgsUov0gYmgxTJXJo9gVxKYCkhANwAwZeIU3cjquVdKVGL/AOLkALgq3iJ0dk6JwEggQEoAqtYlOw6BBj+QgHAP0Dhyi1934YEyeN8agk0jRzDmZIwxhgAHoREC6GwBnKKEHRIR6RW1Gm39kJiuEbheEA6A5p2JSfyZgZDqyQw5bgDEORihcoe4wUGDgZBu+gQqPojEC4NCv5c2BKcfDEtyeSqU7VfKf6Q4cotfd+C43FB2TCcFxBNlgJhxPBepAIRkiieEBBtUGKHS9z4eJQChAAIAfMIFyrtiBNYgAV9T6uwD44nALzRf4RZJkESAB5z2gYCCgG+ZWbgxCsCZOCZq2uouE7ngoAAwuSwEvB6kyRAkIpFxlcGGg7YyLz75CUf1Dhyi1933wbFmo1YRKng77Lsyk5xolyCcA1QgYBhEIxcQ4HVrJIh4m5+YIJkQAIELhNXqMrsFiVdRxnEawExSdWIAiFoAcyu5+ADLctkYD5WQoC8lDjCpYerGGKwiQMrEABgnK6Dwd5AKeLTtjg8TUSMT1n6w4cotfd90RphnAAogHz3M4ExzTImiO4ukNjRAwfnE8QjmpSW24AfMMMOAFNjVwWmlyogILCQAYMFGLKY8SguG6DkIOmgwCHNVbMMO4JOJbBQoEZaCcEOa6AUodG0AiTmADKrGxzHJ4v2Dhyi1933RGxigbu7jBVQE/wAC4KafGEUuDyLBOQKjCBZgSLRUG6IUTFQFrqzP0jKA27sBiIwI1wGJxUBirv4R3uDcgmjO8WeQyfBivkHjmTALjypaLOakU5ZD9k4cotfd95A7eMAFSU7TiBgQWHNQUuIRJOURtiz4KoRowL0cvxVKeEjmHtuwxMMGqEEJsZBxKeAGA4EGwlgDwTtLdTtbzqWEkJALljh3R3OBSQEQx5H7gDhyi1933Q4WM6NS5MgeiFSt1qk1ZiEbig5LgADZJiMCTZkwYAHEo3KADCzPLteAjAgxSrNIfJPI6glgr4dI3K9yxWAAH54f+QnJnvsotfd9sePhrABVT4IGS04lclUgykQIBtI5KtRzd9ykIcCHV2QACpKr1yTOWSA8EyF5HjGLBYZAGS8iyAfNSoorrsZJpnzo/o4eW9Tvsotfd9YT2NibeTwAdN5bcKAktC1mdXhkjPabW5gUBbkwEhiBJSohPBeO7EcE1IQlpxJwGCbrc4HmEyTKKMWH5fLHHigKGItXOmf6Z5b1O+yi1932yCH49EADpuNnMdYxyzsyXFlCw8YTBIbinNO6ALitSpQpmqXGVXIAVIIjqgStiUQAgBUUDJqI/wAAtSn6r8w/qHlvU77KLX3fUQAIrhe35A4ZI3+wNyEkCEw0r42ROwphZW8zBmo5duSO5q6sABmT+QhYCDgrWoy8zVnHdY6cwdjqiY/rHlvU77KLX3fWXabEJNiMKHOcJBpIfNJgDbJ/IHIAUkWRsMDf4EOARMzi+EkzJPyAAssBsCaETEE3DEx5FahMJNR8T7PgnW3VU6OwP1x5b1O/CeO1JN9SeLrZSUMp2YFbeflEAG2DR3WBOJs7BMlDC6LFs5gZin67nwleT8pQqDDFA4QTgeDNARiqhQZBBBmVvHxABcFXozBUgBEni9FKjewBcB+weW9Tvsop1eDNCdEQZw+2fpW8J+nxYgSxY1D7YYgLT5tGqRmodiaJNkgMF2DYIi1uJYxItOzgD4tIi4lUDVlGPrVj9kv2jy3qd9lFPDx5ogrCntFAvLGDi9MUsBqDvyER+ICXC+QYPYAHcqgjVxFwCNkcBYA5nnLcgEQyOhmMvTHIDEAP2zy3qd9lFqMVEIcqqThNPcQFRxisNL92MUxChBMgJAJ+YMBuPyBGoqIGAmRYm69EgLXjbwwRV9AKhiNAT5oWaJ4biPR4yKmBE5QapQDIQDAP3Dy3qd9lFqMfiMBgoYnuCgv0B4ktDVN9yJD4ZIHvYewZFUdvbWEsLyIqFHhwWLAQGKcjQNxVqaKoQjmDCiRZkwAIBQGzhiRxtgcSgfZnLUA2DjubYHhZSwOKmReNTreH948t6nfZRajH44KZPmTzWJqAebXoodZUgIO5MnQROFJFSJKTHUwHAE3Wgk4xY/Qq0RiBYCOaBG9BgAoNnBgLh6eCSwAFUXXKYdRXltOQUTE634sq4TjV4JyJwNQNyLY/wB5b1O+yi1GPzxIImEvJcv24Q49G6IFwG2DA4GekKgkHe5HJmEKyQNuoVAoFpMhxVWkVO96KRG9gC4D+BPLep32UWox+XI3S4DAhGYHUZdVoqUKi/wCOBMDv8xGIIUA9EGFKinJuHWEC207TZPDwSwV/HSuJHA6tK6ImIz4v4M8t6nfZRajHYmLKuDuBO3uEkluDpuw2gl8nzoMBQojOoGYRMW87U2LmINho8ZKVGmeNOH8KeW9TvsotRjs8aq63yCCCDZrF0w3jrQvz3ESpiFtjbers2OFSy0Tq1Tu3WyB/DnlvU77KLUY7NoFFRRBgULiRtUu5gmLUEiCREDg7qBEQEyhRLdCOQKDYuS+l68wV6TQHBH+JHlvU77KLUY7RZHaiuroRXzeLIM+4OO5MSPCGARdX62tTer8yK/SCayAp8fID3SFG8wBcP4o8t6nfZRajHatATFBMxOu0u3EmIhB0RtkDhKQACJz32S69gp8wwHIwYDyF6kExt7San+MPLep32UWox2x91gzgQQQAQ9vAEi+baYTJcATv6gpkxChUitp8HJy2QtNgUMTDUrrV/wDHHlvU77KLUY7jlK0B1BBRVhIqMBiEj8wCUBAFUlwJrW6Fyfo4cCXn4LieCdAvTt9nivSRP8eeW9TvsotRjuHGlCuPcJjQhoBNDtiE2bkLSqV4KBQkmxC4QjZFHtzmFYCHxADUERJV1kUWbxSgBAP5AeW9TvsotRjubYXiI1xe0+anD+IKfnADT1tp4BME+TYWrLH+SPLep32UWox3TJXDde7JKVPGBeTDJSinlOWxgOX8oeW9TvsotRj/AEB5b1O+yi1GP9AeW9TvsotRj/QHlvU77KLUY/0B5b1O+yi1GP8AQHlvU77KLUY/0B5b1O+yi1GP9AeW9TvsotRj/QHlvU77KLUY/wBAeW9TvsotRj/QHlvU77KIUAjG8/8AQHlvU79mI9SzDl/QHlvU7+YW9Y4O60N3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3Wgu60F3+QDy3qd+5TRNuCRH9AqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKl+rQpmwsXNRD/k//AP/Z" name="Obrázek1" align="bottom" width="182" height="162" border= "0">

 • po použití pevne uzatvorte vrecko

 • náplasť obsahuje vodu, ktorá vyschne, ak vrecko riadne neuzatvoríte


Krok 3: rozstrihnitenáplasť, ak je to potrebné


MorKY5nFVOOG70XiT4TxfWBJwfY+i7/lbwIMb3BKqorTLc4KWftoNhHTWlFBd5zJswoLNOTt3k0tajkZQE4c17An3aDvpJKD5FKAfnuY6xUSTgBjgtE8PbQTrVEXXGobdZLxNg+0OFmmvjitWQ4tpkcN56vkFmeKP8bMro9ugdXhcmr0B2iaCz+L/VSTN63YFwH/XgeTGS8yVJMD/PyolZI1EGHIT/FFhBS70VFEipVrutPjKDF7rRD94VfUlq+36D4n+oEd5Xp7iK+PyzeoAi8O6kYBM4OCAjxDeePWaINeVbROanogSN6zttbQV8glg5WG1jm93PgZNkQPTw9jZvwuRVVLlA5Y222zWl5JhY6nW6EXLby0cfu6pNhN+ssLHC4hqm0bN/kfmV51x5LNZ0NPH8STHlOK+SRkFwM0gjHxFszZOL2cMbqKR3m/B+uMPfxU+8PNwSiln9ZAM4b+ACfZ2gFCfsXJJDVWOUBiwU6fBSL6X3jvDqBKA+r00G+W/wN3eCt2lbMbV7aZdhqQxJK88bCsKeLvcQ48snlKxrhmOMMvZDxepVpMKYI032jWPWjWwjkLf39BitcWVgkShKXsJ/MIVUV1TsImV33hnDweJvFHq/FMnuk2FzP/2LuoX/2suDzHD/oqddExbviOBiaZ/h54pxzycV5jXGMRN7wP3N17mgPsW849catEUSjkUoc9fSG6QUBt+BNOA8nEPeA1VcOBlevXdEgfjqrurNKNj2oAGduieHyYPDXD31c0ZrzbpCRRww80hdmEMLdblEVheTivEY4VkWpJP+0nA6P/QeXE+c8Wv3QlkMl/YiWDIR+DwVQ4ge7GcPNr9M3z7NBxlfEG9p3yT/sYLPR0Bn6zH+rguqk4DcvBlDxmpVPFAQkufjGjp1u8aoMjxRJQInVHzeVY7l49dnZcNnP9J4Ntyi51QjFVf/HF0PXRV41YX0s+DiNMwKzoeO4r8zEq37J0WOOHz566MR7PsMx8pPQt68XGQE9v5iRA26kXtblqOcMpAtI0QXWPHicPo5Lbj8EJr2EY0EcrcLRPeG0BM5/gWCNZ7jjDui6rDRhXaEokq577+vSt+x7XGU69RWVpkUNmyW74Z8/LEGCpEqiV5bydfHkbkt9nCIW+BmGxA4Sk1ws3QjH06xHiEESDtB7NhQ08z/Vj24hhKP0g7xe5RN2uCjheE9wS5ykXASZYap7QrEQLTXf9v6n5LvKXz//+LUNRapEojmPkocUWX/sIkQEWEU8K7FIVkWPLymOJ9KYnavNzyok+CFaiPgTkqzyl1syF/1MPLVY4vsaqQJZr9EZLjRkXWd4rbb9RGPcyqyHo86xghjVd4UF7FP3E46DeO8v3woTOg48/qutb79U5jcMVAf13qMkOLaf6ZP/+IQFapkisJomiKp+Ry7M+IwYnL2hBp+lBRHG5fIJMNOjFxTrq5SmcsxKREswvJ/lBPmSDIcVTv6aaIjyj0q0ALr/7uc8uiJyDMsL6eTYdU4R0UMHzLXPk88orLvQUJeOgPEBjM0jXmmJlpuFmKk8X5wIp7q9axjD01SOPYbCIsSKed7AHBrRXf8VYei7l1XdwxENXeKnDXF4EUnp5BimqxwnHnhOloStDO9b//wk6PTkLhwOVtJzSC0XOzcEuum9F+OfLoEB7PpCXm4qx4LIc4LAuv3oFGsm9Hs2iPf/stUrMzotupb5AtksuxDSKsdwcnV/rmooOptvbHj8dMid/2VNE7NYqNUppo4NDu8jju2djoGrX5K5JuvjAuRlPIZfmk6ijrGbiUvxzesKQ7SzyaoocPGNtvRyPFVVVZ6tfU6GNTavmt0z8+pP6B8Fo8GwudXR4vFdfdAFV5F1CIe5bi4NNJVjCWmCp6hoxWSbFfpswVWxrSuf5AyPIMi0hpAYe9pIo56mSC3HthmGIv8hRc+ryoMD4dytJIiNhkPhCI62ASGOw8xSkyt8YTBcrDdZV3iJJMt3joEsOPndqorQi8fANUhnGY7nWaKoPRIiyoRhPOnkGE7X/qSPS+8f5Dzt3+S3tYVV0ZZMszUMqrhCdOMlit85FiY1lWMG8d7AgkPBBXftCeLgs+DIWhhQ3ZoiSQKvyIXxbjCykk6ObUdrbrckywySRWLu1p7Ya9IGTFMTbRQxGqL9sgDG55VypiFhJI311D+XRcIHpAqcprBiydwsp82xhFzvnpsh94yVfoNv/vZgUnI8qsiQEYdKxUKl5PmpcKxkMhxs8HGtjJi5U/v+MpjK+vJlg6NdZCRZqn8GmCdeg6J5eG7TbTTx83y0Cm+bCCNW8oRiD9fsuuak/OPRiJN0EkQWFmmz4GiF+EexvzhO1+ogWquKOMr713Uakr9RYg2ZcXs8olxfMBHd50QMu/62XIBD1uAK/MWJcG6eVxM95J5tdv4uKTkeqvG8JnHKhsVdD1tTgeMiHGmzLNNygyraSfvf/fus1OS1sqyq6CBnOCWZRNyegmLpTgDbmK/J5a7vBdfr63meF2UVNVtZJKWPT9rErpX9gefGdLntO/LDfRi3geREw4i/+WFi/H6dmL3M52M52taYq5fzNNtoClLZHbYs28UV5GI39bDc62UYlbY/5pt/IDGpOvqRIioOPH5Vx9m+ynhfCSrL0TYrx2Yijv7biatmWecxXp1ZxxzkfLXA6wrnVR/tZIerYrgKbxw0PG8DsYG8u5ChotySHMOworKCa47szf+C8R6i64Jtm2CCUFUsHMQhstq9cyzT1haV8oxcv18xj2ir7kVHO+CM38ifvjHiHEVZJ6+TZUHUdNT8PgdJcXxM2cMjO91SrR7MM3VpKXVNFUyHJy4F4RheaRmztMhLrr++ftU9nqLnjgOY8A2R4n8dM8mNBJU1Cmi/Y5Hhmp2HTorj8VMsZ36RTlbSA/OQJd71RpfshRsljqcN2IhHLDNKgagRj8LgRdarTwVwvkCk+J2ZZzc1ZkkHx3Y4DYXacMzREIhGptK8653RWVe6NZnjkazKHo/Oeoi3LzC8IOvM2WCHJ6sw3nr9hatak2PL5G/JN6E2kPNpPsxFfzUNZnoU2n6LZWVF4JHCcaqEjDX+OS6Ak4mfFDKufGxza3IMs6J/3SSlDSMWikSI7bscjl9nEA9fZ1iJ9gMSkCxysrKqF+T843VcXvUeixSxNTnOmkM3ksJtNnZuCBEzC0fM804cvMU1YEWZVChqnJt2xlSQx8N4hXGdLJ0KMC7/UcsrVd2tKsdz6ab+3xE1+i0Sw885ezxc7FvFe3kOsbwqiAFj3ThwwEwiOr8ZhYgVpVbleNz+UCwYbMvuWkMIV7fRKY9h1G3UIxukPFFiZRKOsL6iJ0+BDOgcwHj/66uJIeTY1uTYcYq50jax89wclJvLJt5Fueko/zD66AU+lVU4SUKcW1t5EhyRDXdiXLkxz4fyvKhV9fFBHvP3xE3Wk4Qij4/h1HWCegE4na7e20ORvTes8UlmZWuSaOeY6AS8quOAp0s51WOIL/DDAQ4B/36Mn33AQ89zJD+HpJ1jE2uc3R+gBx11+RzItMDNURx7/VRWEhhJPUis3c5xsxEJRfGGw2C+VlqgLesCkDXmR4x3XLDArxJ7JyU//6SdY4pKjF86AS5dVSxPhUwbbAiG8bKLFAPRHf7kW+a0c4zNjp578Tcnwahl8+xghRnk+v490+tFnEiC7HZ9nApUmnV5FZVzO3dxQg7YNkfwt3MeLXILHEKMcJD9vnaOm4+aEpBrrIRiyyxyUTecvsktSzwSWUVLund1UudMT2zZ4x3pRAUO4jeH9IcuYGGj+L4OywPNbzGSjhoWx0npvvKWQpB+/Di575gccAzfH/6u8wxDUpsde6SDY+d/E8c78SPQr6sTMp7CkTsuKnVLze/3lQ6O/1t0Rczc5dsxNKsrgGPS9sjbJwsGr7ubXauSlprC48KtciQs1YjvpT/jzIJscG7BeDIsD4hS8+so2jluGBFcGcVbBlhJhAdzMBZ6dOn7rOYTmu2zpaVuc/x/h66I4qrYrps62SxZ0OMNvHXoineze65QhGafr04Hx5mTar77e4O6x1tPm9EBAC4P4dU9duOf+2ctLGobuuK/JAYhXkWVfuytFqsrw4fxlIfJNf04A67RfURbFIhGg44yJ8oCQ2eQcbwmejeLyx56TikyFN3LcwIragf6eyuGpnDe8/6XOcbBCnzJqBOhm7XX63iL81W6sbPnOhiWZ6i8JhU2qJdlnlNUd77MK8Xeh+ed2jfbmdHv7CWPLXnkeb8m8Hm1DWAE2iWaL7vqf5ljoiteGtcbLDnWhzD+Z59dERzZifcvcYxcvpEv1I0GYxFONhQO6Yb68AUjXea4hS5ZNrvDMuiO+WvWe/y1ukYQaWX4hmv+lzmO4W/POro/0caXRfHunpdV0S3KSoxPgaMeLZK4hnv8elmGRZv9D/TJsVos2Z0znFCNgVlnPP3Egbb4Au1AzfvO/1/muAovyAGLFTI+wfs2WVnatib0+VtGNxixWBbcQoMcC6K/lL/vjCMs9MEmaGPZ7N5Zmf0g86E/9PyX6Rk77az/ZY7xviG2nmCxzMfh2MzcryLRyAcXEa66X+kuRaKuNFhv7ClSHjirW3XHG3rYN6v7P6at+KRy69bdy/ot3Hwg7ywhkfgVc/6XOY6tyM2+tb8dfDj0StaoGP7inEyA4RcWqKrbYwjrGszRFz8863CAzENtYKWTyJynPPNdrLrZTPSufotKav8Q8RwS/P/TfsUGQtCkHmC/dT+eaOnwINczE4bdrZWKklvSWNFo0E/2jOs9spPzsO4ARIjHPkLbtMbCFTu+/51o9LyORx+oUzaHqOizEuJ4Xhgn3tm85RGJN+aiDfwiUQLTsoXxvnF2uGX5FVe6euNFdGrbiK4jr8grMUhIwcoaxyJOL1QlUfVoiiwgVeQkhedEjxJYNcrlclmcVBcffus75sC7Xdvee9Gv+D4nT7wlT+IMsRApPB3jw8uCPjuh/PECOh4rPX1J04Tqdjux+EyzMK7YjnfM7dTxwgqMiyZsdhORhMPvyud1v7CW9at0YoXiNeQyj6GsUgtEzs0gxLGMxrM6+udhNnB2cREZPp3ZTZ6yfP+n771cpCBZRRu/+BHjL4R8JNDj62bnWIktujKhus1FxATHgn8jSa7mOEJPEYb3m53v992b5Tx05pqFw0+49LwssHQYv2yzrvKiRGI4TUQKyl929YShI65WvWvj/VZEziN488SiK+zxlseQefsuOvxzx6dv+TSR9bCirApnDrgvtusdVlJ0RdJ4WkQuetbPTyhHf23r9/9oDsw7LhanOVplXm7lrpW9crvcPtqSAVc8PZTQdnXp+tWCTsMOleWKtPumD8gFq7Wb5WjhBUK8qtLhJvrzvg3zXOCghs5yjH83Du/88dOXNTqFUtUUJHBFR8IpsaqvZJ6RRU4nMbeEBHb9jQnl6GeklZK0IBaLRoMROmUAhyI73n9kFOFpemE/sIy75GTIsHZbwXPFnEKUhL9UXHvb8TRPBCet+37T0NxHyjTRXcjxguxRiu/oBDk2B3Gp79hB74htL8u8avACHRjLs6j4dGuHH/G2Mh8nI0aTBEXiBLEooRjENiFGW8D+jeo242dgaZuuqn0fGxe4SNCQM6b/IQ7IttNW3HaYEPDkIdarlhatWjClqw16HH/eskCMqO93ju60UPey+cSGCZp2ZTZ5pA3s1kX0UOLOt1QSZqBCoRqqNtUO7+Ldz6pI1XmZE1XkEWXv6QmduZlo7iH8fTimRVd0YPKuD4SbThg07OrbtEXdrT1PHNuxM4kiXA5wwfl+zeuWiwsfOKdfJ4BRd79DO6aFcNXv+J3D4cYCr6jIrGyckWP22syAO4O4fP8PLyHOkD3mmTJTZRuP9aQx4+9nr+FplMgKssgiyXdmQmdupuKKv5NTYaLyhw+fn9Zj+LSL1/22DePLYUQfcB1rB0euGa/dXsapgbV3j3FAl6tWen+qNpK02SN+u4vjFkPh3UzJjZmEXjrxZm0EB8t/KEacKHiQxtKJjbT/jTAVnN2/xxvPL31J4DiNDnbiJTGQWL5iUixS1UYdZJObcPXa6IGKEA5Go79/zM46/KghFyjb8P5d99pn3AvXlbkyCWEOICbMBacK64Unbxrfx+k6kav447ORJ9r3wwSYKstobWHXeHKiq7Id49/f8NeeU5V4RZQlT9G99gw4ei9+6MxSnTEkTjZPC/Obb0uMY+rCtz1JrqrhlrhUZo8bIobk69frru8LmWPu34r3bHv5jqGQ0buf9eQvznPRLrAWFxFl+8TnAouP69PrrPte2xE0xxLFETWP0Mb27RgPE58vZjo4zZmmucShiP7wls7UzvAWvZLAIW11H4COeRiPuKJE5TRRoE2HJNETmJeQzTsl1gYZpjClmDaLioYi5v9/8N90fC70u9y3N7pzpzCTimH36z6c1hXNB+fQzpnW7C5WyD7rxHNOB+dDu3fH/twhgvgi8e+23WYf+tyxtPW/E+xPk2f/bLPGHxi2LLGKlu9H06ErODgswH0BSZAFKa6kPWpiOaGJ4Ta8m0dMVYgGGcHIC09f0hdg6v1bd0Tx9vxjwZaR1RUspbFrIHNILuROIRbPYSPCfNIAyL7uHfM8XDg+lqAW1Wo5usgF3QBsWeBcsg+Hv9ig8sKBM+1KAeFUu9JuJbdGWWhCn3yDGEFOoZOUCNfecxPi+JRgeoaopADmuqKx6MdLp5867tSbntj83Z5vSlfNHdIl0wrWTo4ca9f1XujvNPmiiV9rFnHeetz7NdUR8Uv6c3hF1EWUzjXLO4S8RQAjmT246qP1mioKB2bbKSqPfDfnQDZYJ+9/LPMWGi+KhGNeoB1Iiy9IrC9WONo2D/qbAyXxf9S5R42c/Oi3ZIk/obnDM2w0k57VoQPxCgi53aDboh6dMlyQ5bDbc0mw0fXad+h7E4lb8egBlzQSNtNIsQp64W92I+7H4DdIPP5vP2vOJK7di9JZZfOSHmCx27u8sh1yZS9xNCReQrJCT/kVJxaDXIRDsTaoLYJEBH/x/3NCzhHTV/6Ggzu33DCI+g409AWLjfxzZboIy45MSjV0pDtxJIoedR8OhagLEaom+MB1UdVB6AnS4zn7/6+fCx6MhXa9p8qMRNy2A/0siK5YOYI+Z/bFWIJzFZlHDO2VLqoyifMCCemKzGvNgXVtLmdR9eb9pxwxdMrFH1Xhyp1lZ1nB1iXbSmjMoltBFgvxg3vm9D5kcAeLw0J+SJwEC2F5XAkdCmM2ja6KZ2z/cF2RuPsWoRSF9s3LGbwFf6oj6pZxB8ZBigVl68aA1WZx9PwFX9jPrbKc5NYQp7rJXwooMY6tU2hPk/LWcJDjht40/uQTFdy9cR9t5/vPXtS7z1HLv4ni8H9euW9cNpibbTbCbJbTbol7ttmQvdWXnUvcYvMH5Pe97/qyGfHqzdDz+X8bDPUoBJaho4lVVvAzG2/pTN9JS/eXsOh8VKvdo6qpYbGbda5/smCN6+NF1Aq0WgwSjQTjedWqKLnL6a38s/+aPo7R171I+N7/iXRlhosKrt1OBJVyTOcWg9WZSWT6kPuC9w7IAmumzdzmHHz3J+ZE9qZi+zVgv0xGiEVEGXjdSBVErlBApznMOQBQgNdm3IoEtS7HMGp/3cHDjefo7ycufrQ1euaZQ4io9MZMmivIErbnTx81dNS57p/Jin7dwlxCBdiVm+0kHNqt5AY2v1gsVocrE+wzf8Mre5kDKAj9XbfsqA6Xm4y9N2c4JnmLPetEyc3omluR8jbyx9K5TRbocAd+N/MqVUOeehz3+q7uazQux6OfwpWtEUxTTRGrvYNopvL9BYM69V24qQJH97z6xOheZm6XGLOc7AxHRqbdZqMGz1Jt9ciXTfjDCWZWxwE9bvoKN7PXFPU8OAscs0oX8hS5QKBVWcVFNzrjFvUy/OURZ2yW3ciox3HmR8E6HkLjHEOvd8OtYPJoQe6BVqk7PmcvH9Vn8rpv6BHzV67ua7fS5E52B3rbWqkmcNgIx1ZrtS622B2wIPhyT3PcNhy6bAcxcVXkHq6qaPqFEF1UboyEfzzwslGg6oU8q5atmmQ39Y5jGQ6PPrqoUJEOxH+1HNvfDdeRyCb0E4JLgkmMKk4U9OWj5pd9W7nrJgybuuSDnVX468B9Zx6W4SQKgMRtLhJqZYKph4lM22wWK6He5bRbLVab/aZtH0y0QheAQ6/9EEd/N41dpBm6ohLvJt7Btueg400lWoGs6Ap/x3D6/mXCP1aEf736CE1EmiK463JsdbwXbXYMkg0d81qhSUhcFMq/eP6ywx3dzwnEyEXveK1gDFhqaqGIw2A1i3asLhcJ68BK3LcMO+RmOc0J0ZecaFq6zBNfwdG9MRwJ0YxRc4IpOhqEvOh9XS3zBIkV/ehSO9gtxOkeqOCNRx0niRojsQWBenKc8UGUGug/oAm6wgld1reGzdv35WsF53YZPfxsaR+u/M+b8ycNybZBJtUIRHYd9AajqtFuesM0q2YBm8sRt3HkF5RgIujXbovvL5hXU7PP1zSYbl4Y84fB5ZohLOxvvr0O6P0+/tejF2qGm0W8emCOai3Hro8i+M8qqfEc/XGDAA551axDT4yrBhCuMqUqvrkZV/g0aKdXRt7QTz9dfdoJ58y5yaggP/tdOjXTWo1uOZQ9wnNN+Rk4qFK2USEzJddGubCYZVO5Z61PepmVeMtAOP/BkfSViG6yXPFe7G1e0PS6tS5IECSJKboKnJ+Fm+0fX7KyI0CfZ0iEGQ7RjqYpQk1/38po9U4W/QFtu161B/+6ZqqrQ/dZ6ynbu19ecFRXIp41yHTE4zjTvlns5mg7MMcIOqo/Oe3gJE6drf+1r2O8O+mFRjA6jNrVzCzyenM2B3//F8fJqP55KETzb0WXJsKx5Zwt9xNd3+nucuLAp5BkSnE4VBO/xn9G49vP9UuOGdR35oo3aYwR/te8HFNuKa1xxP9v6mObGdIRtWxxZNgzyf8zabGJKcxgH7RiF46lYBeyiixu/UjihpMnHfL47/jr0rUeA3nq1W7xNK1B95oSkePLNV/+cZ3A8SA1O2krfAuamafvV0/sOHLyfe/RC/vs1aLbRmbWWri6HBO9bKNKl4qzPcNqbtTZe56zDhEbDTD0xm3UzuHkF0xUeBB/cJIVMgdfvCW2dwNTiLwSI9TrkUpkmxWlwOyE5PiEAK9xF2WA6xm6m57skv/0/HTAIP0v5SL0mXbdYRkjz1QIOeVfy5d3c2Vk26vnBBKJtf6B7PgX87PdWe0fWyD36PmbduHgzTkAvZ/4qSYMSJ5j08P5+Aw73BXCbxYXSpImM0irJ8fJcJzTy+ddVapenAH21bH4zmRKEIvg2D7qreyrIN+8OL9/Z1efeW/S/r+7Vg+HanZtFot555sWLA6b3WaJp3gc5jTXDCrLR1y8/IPtsVgk9uH9HcA29zO8L0JTEynp/LfXnLP82xzo+NAnxjo/5+YlHsn1+gQkpSvO5biyfFE+uytk3Vue2liEyO+v0R1bn5857phRF3K/xcKhr31nTRncyXQO7Kb1sjjo/6y2Wo7jxo78xEkjEWtmxpArPB/ujpjL/fHdZVY4ewsJtkPheEVh8q5QDFfsN/3dW+0Zl2ovPetVdI2l4zVTaPPgvDKB9xQLr17aEWz3pzCoplly/OVDAzNzDz9H+YWEkjveeWSsk9JJeIVq38wat2DgPKAr4srCQvwL6yFT7mZ/i+8shwkPu14oKVm8YR9dY+pm74Sj5oZLOQ6KvWD8ujKzhZYk1TsHlZTvVj2j0LfxvCzouhYTIamIJdaRvop42BHq/FZEzd0IspaSgUff+V5FEIffn3ukKx4/2OOagHJptce9XfOggL1aJ5M3gJg4R58TF7+29w9XQjTDty9t+mhnIgtrEqL40+kwlvVzklyIjIJ6ZyHpnpPonZMMxyLrnQrQlce/m0p5f/OXGH/WiPlwwvD7Sx742eQ5/MHG9XfldrZS3WCxWh02C43k7HF/1wk2m5Vq57hGttJAIPPYG9mtoQr6Lh2o2SVv3+9ff7UjjfnBffj3efYRa706MpjV9eeamRz7zk2GY0kTuSlg7b0JR4Pkzqlo8HENIBImCNWEmd9tOvnY616N4Kqfnj6jh71aeOPWLB4KW+JmLR5ZOOP+MAkCHFlDr/BsjeJKqg/qHJaPpyTSBfPO3XMnHPt4scgiof6ZXsqx4E/M5lVzXFji8a8dCtZ+/w7ihLZQaxOVQbzj3rGz3tsb2f7qLQOyiDKIO8EZ2Q7q9Zr/d3Uifht1eMHqAmdHi0l1pwHDzyn8yHQViMNwIGypff7a0Dwt2EeDxr13w+EPviSvFtW6HNN8BRICFybDMcrX3b4VPQCO+CTxSUIxenNvvf7wee/j0IuXdSUkusBGw99MMMvRiPgSh8Fq6dSri8P0yrIGz6SFZx2OHH38vPWhakZrtskjfzypEqOIRtInyXRHJhiMXA+ZS0o1qT7HEhFuoWhuMhx7eVbhvY91tMIxPybSn57oy0oz37Okx9R38d6Pz6dlIBkdqv0GyKADs+k3pjJ2ZpPQtROJ1+zDx1uh9wy2PN5pl96wUVMjUG6DfwyVo7H0DtUor0k/o+EwrcCff1CO+eLLktIVpTqtIlhMAqvZe3c334eL0pQS/u3N3hdtwNg7yXQXsqlNc+RYqQtso2qCBBg0zKDBW25mj27E0+h14dI34sopEoyEY/GWNdFYbVnNn+S4uWtqFsJm6j1ciV8dDpPXFdXlmJckQeBLrkiGY22dIAki65+VlQEnVzVf75lvyrZHjlJfWTltAK0uoXFFFt3ftMTTONUxMiG8a68MyHVB7tj5xoe7YqYEx8zsb+2GbyQa5zb2hyAjFo6fY0oTTHfe7NCAvzgFBt50cI5L5yXlu1Vj/VSnE+bup0MKiW/ehNA6FKp5wcirU67+etohADkZULufYaXuBN1SpiJMImfqPLic3Yff6PmaBG/RNlP4HN/3ovFIJd55bQ7cJmqFmpxfG+8hVWIF5J9tsX0Wq1Pz02yOFakf5ML1oVjQdJEb9fnNCsloJFgZ+2b62W/7h9BAOcMCzgxLTWLHYqYonTVp4IzDJt5R8hveH6s+o9RGUH0bRcrpLn2Q7Z/9z1JfITrQ37CAp10lvTNTwbFc8mhvgMx7Q7iCbnc1gQU6MZeIwaszrs4fa24QOeOZSDNYpl8dNqqaaZThGjL58Y3b6YPo/K1QW6oBixLnPkrNQJDKTewNZ85Fqtd9YGAkRweZCcasVHDMKMV3H0Yk+bEwzUg1TgEJO2JhYiouPnvTXTWiS1VvTcDhiju/Nug+curiV/aavj4VmFDI3P1vM2d9aiuMQqFIrEo5Crpc71UKD+hjVUOcgNZfkQqO6ampJYMILyvNSKBxDoLUpVLHPV92At3iBrprbKkuQcugO3EuWlHZ71T5S0zT9KHqArc2pCXiMEtn42exP7l/ENhG3xkIeDiltthQEDkWKS/emAqOdRYx/kd7Agza2uRY5LcnzmeW0ZDNZXHWWjtHhlmoBh2OmL3mne3k3YrPUDYNC/HOYqFQtE3VlsfCpnv/zZbbe4Jj4PluHbG6wtTKMUfDa9Y3NyW6onSV4PWuznLADR/RGvZG17YTb5m0qqQPLf/veCAJnEENne2w8XPUr+lygvE91KA5AzFebkJTk5E2M7sax9/9z1EXe3bnCU/4ShhVZGRVrN07RZIsowLlvFRwTHS7WigX3UGU6Ik/N2ErJ4yly9SHqcC6SKDhyuqZVc2ypcds9nvzYNG+6q1/eiNW0WRtpDyU/sCtmaCnbavevJRE/zeqnKx5NEGUWI/wBx0qIIkvuy4VHNf43ncQP3fSJ7WpnnryHDSnq5H/VIa3zKSZCDPb02NCP5pI63D8gtc/3RmJteGeDbTzBa6gg+BjZhAQxbuVU8A6ctkaVRP4+jNoRV7nBCFwfypikBqOS5ZmWWDcT8RI0TC+fs4+Fj+wEa7AZcPiGtjmMk/JdTj2OuXnMN4Xwm2690i0RhSDZgoq/MGyQdD5tMdLWJkOR+bYuhQjTuNEwb8olRyr/ksJZRfRQb2xyMGmv4XMf1H8UA/i/XZ1OshfZ/Q+4cKSbw+cdGkLI+wbQozmp2sOilf6z4GsUVevLfYLuiqyHImb63IscQqPROOfqeRYLlh/eQ7A3aH4+c76CNHNJRzzdYTOGa7BWWDvfWFgV7TKnE5Nfx33g9qsrqBGlyyOBHX44ydOsMFxNzClOutheY4XFV2tVycks5IgIT2pnFBdjjVN8c6GLJhP9ygPvr1HlcgrvamayBw78eaSchzfvij/A7extmPU6qD2QM7mi3uB/YRlss/gGVGROUFSJKH+vGqZk0TC8QWp5Djfv1rVziAGbHGMUHcQcaQ/2nZ7J+gwcKbv11Aknn+NRsxEZYUZw7Up97ceKsvJUre9Pqc79LyC3aDrksejFGkFAt2UdrP1+sHJdKKZ6D0nlRwrqwNSCXt0B+i1nu5VH+TxUVzlnQDXv4LDoXiCMhxPo4Xj+fVQOBxpw/qYSsRe5SSwdDsvzxAEogpUiec4TiQfAifWq9uUeJlw5D87lRyLAovcvoKRAP1LDraDaqqPqu/Jl2hF3LrRbQvKau0HrrOWNgWy2KIpAEfc4i6mR5uI78sSj42A5xXtIDO+JV5RBKEoJRzXRWYGHLeTupNmc7m27I39NWKRmqIXovhilbjyhVm5MOAeraGe0nXBIZ4TNTEluqIulmbanXNNLy3YvKNZbQ5mti8arMLhysrNF3TIzpz8mLGJayrHdD6coMpJ7Zk29NyB2/tAx/kVVAsQe/b3nENNUWnucsf3gtdPA+gz97kNvrVck2dwEjlmBaP45nRwLJUuyAK4r4oatapI6uo6Wx7meUuM96GT7TD6VuRVfF7JW78eqCEoiGhq/y3p4FgWvPPAkrME413hv1H3rHqgmcsIjny1cKwFBt9peJHsYTlGbrIcCzLdCNFuTAfHqEBWJgG4Hg1Rhtusm9A4CMnhz+87xAJ9F6oaL3kEHiFOaPJMZJYXkIi0m9LBMc/K3uePtUPWM5U1Ral/S+zB+P+u6gq24Y+s1xWFo91tOI8H1asHaggyCfOIMF+fDo65IhJhFhyeARlr29AOZwJ4/ZJcgGPuDwiyTnSExAs81RNCk/0KgRUl2Ts/LTaPRCOc+vBQO7j85DH7YvH4ou2zHa3eNjQ/9r5xajZkHnVPkdHQdTYKRMMS78JU5OjrQUASo6oP9AA44fvqh0YibV8xB+MN3aJ4P7F03y4mFuW4+Xl+b0GiFNMOb7wQWJwOjgVWUBjG532iC8BFe8Nx+fib+BdUEIhH/MuKw6Hr3EfkYj+TX/+cR1M5RrLMCoG70sGxxHKS4GF57RF7Bxj/AzZbzLZ9TVGdOqmswNuXHwGdz1qjlujEi+CKEuWYaG6Jk7zXp4Njmh2SVElE+j0WgBM/NgO9v4F3QSTBPKWlHQO5k1a8gFhPIUOIqreH1FQoLIsENTX70nVRKOoiLxOLqsinE8N83Lv0sW2xQWc9REhM+u692TBNKJFVlhM01eM5yF5oE6EyjMjrylnp4JjxqERduElMpPnHdcyBi983c1htX5KJmgj6p8DwZaVKIS2L590eJCcux0QZE9vvOz8dHPsKWWJRWUS3WvSpYIOV5lH7tq+RI7j8/pzDHw2InKIKnMBpPJEWJmE5RpwiF8ilVzaPY1q0/okVLgiIMhIbna1K62R0z9nggLm7iK7YX13Z32a4jtBGj5jq4XB8P/HjBwfnXub1J8ppXRCKRUFR59ksn5qFtH946cY5vslLb6FG537SgQ+y/tCp4My+YV9NLUDbKdGOFytG6BY6PeoQK3/4MJi0wuctbOy6msyxJImc6LstEY4tDynmJMTGXoMoFJYPeNcdC2C5MkTZrayKBtuO6avx2stxjAjAm5dAp4vl9SKbsG6oxzGJtxmuaEkiHNvX0qM29fs11AUvKQIne/W8yRYL3IL30Ggk3HbEmNb9xPcP9u7D2HsSTH/q5eI8RknYxtW7fnojC97bE+E410O7VNffh60LFslI4FiumBtrh6zlmE43iIXaTsQXosehqsy2xz/dDM4LAzqzjtFkd2PX1WSOyeWLinxpIhx3fdZHbgSu4XxFDcciT1s48Jz8ZG+ADn5zZ7oNDQugZaC00jaCN46GKc/5eI/g1dyeRmWnqRAIx0gT5yTCcfaCIjoartHX4OhQHRUpfJG6aABYOvxfG0zYE4p3fXEedP8nr3hVhcSmmtrs2ccNckziXVGWLk/IrzjfL0hIbDR/yhsSKysC4hmu9MmhYB35Ea7AsWCb8d3iVV+/GdDv6nyvXKiytJ8KJzY4m7DZHNOpsYJ+a/M4bmJusy5Uj1Sy9AiA0bSNaCh+jrkVy65qNspD9OOj2TD9WT9HgrKmX08TIfOiimT1srTkj+u+liQyiv/27mA54xezNXYrc2weSKoKmx03Ng7JvHV1aREjqUzK/IkaSCwreFDJgpbg2OCJN12izO8EsBDvIUFVK3NMPLYo8dZCQVy1CIav8+s+waPoKVMRtSDmXigUS9OzD1IHisiLAisGLgVn5hMf7Wh1OTYrl0J7MH7pVNfkPD/NXhE+2MbrJZoJAakKL+uXtgTHHpUp1BVG8c4CsE5+paK1OcZmRxG8687cng/5VIPECqrCeZphX5rKsazKooFmtATHREIEWREFRTzcAU5Pq8sxbeYUw1um5t7KGSXrni1D9AQScYNSzTHdOuYM/dwW0RWs5BXcyMspa/vac3sWtzbHtM9g8JkBPfJEr+HhvB5CBY8Ed8pyQTWQOE5gpKJ/tgTHqiAoxL0XOF3nDwE4sbU5JuHmj5fYpxYJuochF8FzNAnL8Ynv8TcAmRE0ji26pyU4roWAip7sD136f0BbYbV8r3Wziac5NqCkH9z6QuOBarJAAo/E5Ho2NfclicB4xQWDoUPv9+iztXg9ZwRH9psX8ZS98+NGXsL7zU2+XnqeLMl+Qs19TYloPTWwkLjJ08pxVStMs6+gLRHDn12dPWSlIdbv85pqcLJMFGRJSnrdNBWIk/lCv3hbjgOua6XkG1FQJX2dZ7AbWY/e6F5ZshBobRwfuKglOWZ5GXk4zbjVAnB/K5xhqKQHgdYcYpnvD6zVAqnPT9QFEjlOQfrMluSYOjMK4jXfdS5wPP5r+kmtj18WZ/RbGZAkmRclJg20/vlyRbbFOZYVllFkhuXKZjgyQGxxxyKM350GM2VfocAxPMOkLBffEOK9IIsubkmO6ZlX0cNI7qI1RwM4lfSz+meElS6waINHkjhFR6qRdt+NlVWRYzfc0KK6oho8V7pqLIBjA23zl8ZQpNxccRibXRtCeNc82+HP+5mUp34ahCAwHkEsuaQ1OEYMX7RiBGTkbqyMEjOUTuMXNY+zVlBn/N+H517AFMuC6k0lj38FQWAZUShqUb+i9rU1t7JpSW+A3h+Qa9+VRorj8SttORe6z9njDr24QNTZlOfiG7xOGnUJvvNahWMDrRWLFvZwwYQvmt+ZuumImaVWZvuRz+bCwKfWGx5W4dxpt3W112nOazLScpa3MSBWk9x+fWnHTJj1aSSSvj1UelXRSLQKbxgNF/gND697ReYg8w/SBEKSKAt6QvNBkuXYQ6fMcZJvUQcHnJXOiDpWXVoudc9YFFA4xUCMJHNp94trQOSYcGyk5dx/Y3AbskfgC/kXru5ssS9In80LRcyTKLu/6NN9TamocYWCKOsCk/IcZkMQ6PAKIcm5CglC41hJEiXFs/lKJ2TcmE6jF4ri3VscE93qOl3hRInu2qGWk2NR4InNS2quQtJrkI3Ls6HjefH6rORHrtWAdpGjN8d+00VeDRev9bJIYtKen6gLwpGgIGMW2D+pqxFbjGPE+I05ALlr40PKUzcrpTJGe7BF6fGOqvk5txWUkcijVTgWBBn55oDj09bjWCzwPjsawKUEoxU4dTkisxUi7f0Twz+M7/AAq+usW1HFlNUVNxkSEiS6D+L6oq7v1GIcsxzv8T1MYpGOG1J6giFs7rHEIjj41phDnjSIJ+ERFLHxuv+UQ5KIa1F8CWR/Wzdh0GIcK2sNVfIv6GODUdtwNIXRSFXIFOSKwqyxkldeJ8mKIjWhpUfKUcNxxx/qrrDFOFaVApGVSh7v5oLJv9OpWKlCxNzw+Poy+xmSpvAyj+gBK73F9XGtrujyn7pF1y3GsbuskPcxRvGd/cB2Y0qjPTqZpXg23OgOkHsFsaLAIVlssTxFDWptXrftdcf2tRjHHKfyrMTyGy7pCI5bU5fjNPv3MX1hoeAj7rCbRwriERWpFkat79bj97rzIBqfZzrHL4seIWU2hPHOdUHW7RE6YDqpUvtglMoLbf+LizrZlje5t1KaUDvDu+NPddPkjcvxHD89tJOyYlLNrVzshJ4P4/0mRwmTXGWWZFbQZxCchz3f5J406cKBWfRfhmpSJ03m+Fw/K9B2nSkCUsr4GQCjf6IHliuTyF+UR/H+MI3tVjoHPVvcdjh2JcDxeQGPeS4qRfD41voKx1izpr1FXyRx40czxXS6y45rc05gX/A0ue9PulDDsbXzz3XbiDauj88OMFwS5+HrwSOwZSv6AAx5F+9N4vgeHTdDHIpfpmbM9KmFmtJWOLZ3/aX5HE83BE7i681TThQSMkSxZMkhGXDSxzgZQTZHbW08Em4rET0SL7UVjiH7mwhubt3mCTLx61Mnx1wxq7jlVxZ2tsMycr8nnLU3p22iYfAIJyOZY9sMx5acBDg+StAE2uYwReAFmeM5T9n8HLAvSKa7UxgHn4aOebKCNImrVRWtzrGz+69N1xWYGse3MiwjFY3zKClfe+nFDsh5onbeUzN0Bh2UQdOju+fDMa2QX2sAtXLcfUfdBTfC8Rt2GIZkJg0cCyUXOQHyorSfM65qhgtXYf55Ff5hGlzbArWCTcUBXbGt6Xk3k+PXAI5UFS4NKW+PV/xnJgz5kG5ghJohxtHyShwiPP80qfOCIj118WeyqLV5jq1h/OfJJ3/JcQy/As5xfk3k6s8cSRZ8PjJuAzjp2/gkmSajMt5Q4MV/DLlro+I2Wk3/1sUfYpBIk/fzqjm2HO+V6JT1VANpHiVwOsAF5YSzymDTc52V9E+N7iPzX8hj1BbbEm0UtRx3/qVugqBxXTFGZlg+9eIicyLy+GZkwYNRjJtxJmcfDoV33dZrRpkmG5In9eeTEkUtx8TmNTl/jKtt3vEaywup60FQuybeI/AFvsGWjlq0WcXJv+GfTuty/SuiLBQyaTjLmChqOc79vm51aqO+m3NqKc0Ipfxa3Lqg8X5jRQ8Y8u+DjdRqCBH8r2HdHt/MMl6VTuRoc34F2LcGq+eFNsox/aMwfhVglp9jRKm2Z3iqIFXj0f5w4sdNmNsUMxPGxJ/e2HuIx8fJjb9Cy0KQZA+nlc6GnM+jdcpH/kKOqVZ5CRxnF2myJEtCilGztsDDnWDW7gM9GBqCWcEdxOGi/qd7ZcGrpHo9yYInFoaXfOdD1x8i8ea5TeGYtptbDzkzka4hpOgphlEN7YU7AeZ9jhvlOGweL+eyZm8q9RRLvlSvJ1kYesBnaMW3gu0HHGlqvoIOVYm85oKBtz381EP33rsoxVhcjQVLFw6xwsWBLY1g48YXt6zf9FCOY/5TCxfdc9fiVK8nWdx95z33Ll543xwHfELPuDZNV4TNBjw2gCw6cjvDmibYs8wR9J2gEdjMsfVZkGOFrEzIhHStJ1HYyIos4IKMrPfCETopuykcRynHb4MDLECHxVtSjANjkAl/mY0xTGd9myRnWJ3xh6Z6PUkjPjQbYNB3TY5BqAKMhb69ZOSgwYOHDx86bEiKMbgaowYd1Xd0vyNHDG4EA48eNPDII0cdMbT/6JEjjhw0ItXrSRaDBw8bOHjYkKHHP1SvV/xf2Dxz57c8WBUKhcinxmxScxGtRjmOxvaSdzPSCMJkPbG9wVgIx4L7K6PlqV5PsoiYQ+FCtDn4HlNAm8RxO1KEdo7Tj3aO0492jtOPdo7Tj3aO0492jtOPdo7Tj3aO0492jtOPdo7Tj3aO0492jtOPdo7Tj3aO0492jtOP/wdzQYXtInyaqQAAAABJRU5ErkJggg==" name="Objekt3" align="left" hspace="12" width="189" height="154" id="Objekt3">



 ak je to potrebné, predtým, než odstránite ochrannú fóliu, rozstrihnite/rozdeľte náplasť tak, aby jej veľkosť zodpovedala veľkosti bolestivého miesta na koži



Krok 4: odstráňte ochrannú fóliu

mORKnsNeYhNZbJVXmFL8LrPFKDuFrB+1Au5/OEmsP/BOHaV9Jg2C0fStcXZP5peUbhClgaSYzxYjg3/6f7hyNKApgrtdp1FHJd5L4UyXJGltXGEKZopNE0y7AMRdMonzM10jlPX4ErE0id/uqGLCQYOTk5vY5j5EikSFUUspnDSnjv7+hxpy8U8Xd4Ix7/QyK41cbeOwKE137QMwz3xzPOfxKW8YkxvhOGfnpPGgwAOPfNo05WS5GkkWZomtYb0X8cEaMVx7I5DJqhSYIlWJatNWRddBZe0njWxSt/yCtUyeW93rsMC7f05+9T5qH6o8MXjsfYHwn7Ajzv9fPvobdRE+QPPDQE0m/86k9jnPsUXMcnFvP+iUOJCMSTVhnrKT0Vo7+9GXXMbFtfmD5QhDCc99jHOZskEolGlo3SbrVSrlRLMyUxY+0oGc/IVWxYDhl+TyjcGQ9xj0V493kCuKSTD0R0yCeEN7yp3qjIlqnkuRqkznkZfxTirG0rkhaFE8vd5ouGJyMwDxTRDrraYIzx274y1hlqnLJrUxDktEHzP5Rvk8izM2UKKV4QJEMBLiYGom/JJPJvJo8r4VtRcefvjXE7ulS4AOR8OMB37rnvLEie91bBztyfsmQqlSQjJ/ePYizf+mjStQnmbtcBiCbcq6ixMQTBsMZY/e0jY4qjGZcp5+HzBg4UwvClnxbkalRKtTJLrlQoUZoR85mWom9LN70AD3v4lrA3FFePuy3ABxeeq0p/IIISPZ7vqH38XIClq+Q7crPWydQaxR82sZ636QFhonq8AISvbWdthEGHhIKiuf4yNjDGyirWZqrcsnIKCJNTn3rpM1TYaORS9D+NKjZfRgWIUr3hGljP8518pzeuHnebN+gYNSs8Z5ybR+rsR5/V3Q+NgJTr3pNvLshGH5Y/TJfz8v6KYt6vl232wY/FF5U4bUwlinIo9yVj67o+MrYYSZOFIhgr6zZveHw8EvmLb1n+n8xtSkXGOrk0K1aPpdKcvNUwriUY8ocDnb0y7uSbRdPqn4Ot3o4IHwx7Eekj/zpXJFr0ljQ3L+vnk54r6KsplTfB0gT9+Fq4kKKqjJYKPSalr+gv46Os1aAzWY16mqqyNO59f9G0MYOHjL/xPdVGdbZSkRPDWCFXqTY8BE/w7T6/n/f5emMc4Zm06y17Bj+Mx5V96MJD6A/bO1MAZryVuWlb5h/FWKK6FZYkmFdcCxM4E6OrNllMpJ4wxoyz9ZUxRxgoo7aaoAxGlDUb7eyu9x+YBTD+ibXr1RpV7GcZ6XG+7JLzinm/N4CqPE+vWuH9Gp6vq1ucSqJ0mg97/dGrD7f+MBvE565QFPxhjAvvh0THNq8RTiR0lIElCMJAGBOWih7G6A1iGYJkSRrVL2YTw9loZs9dIBA9iqdYYnM3qSJL/gmqmNp5b5DvDPXqx2384/CZu+4VOIxnVPlIhI+EwnzEzzd9ch7K7Z/8oxjLtj4qWpLg2Obfky4iKQOVcKzrzUjKxJh0L0EyXP+TRqFQyWWaHGn+L3Nackmu4k74JO44xYkW4G8AjdNZnPI1umg/DnzHLMw3f3eFGMY+nqnWSDPlKrVCrs5TShTZ2UqN4qSXf8SYZv194usT1OOlMMHAGgnDqWZsJEg9Zc67V5gMS9eq86RyPMIgyVrf4w+anIxpA4p6jXU9VjdpcqXZZJ65pAMPw/3iR0Hk1/VfXohy/BXfF27KycqUKKTrMvGiHIUsW3LK1/FlKW6DJQmOV9wJ5xsYKvHaozej9Aadzmba+9JogFk/b8hUFijXqvIz87qvVaqS/0d0Q6DPjEPb4P46lqr7AKo9KOz5f3UL2KedmVcgxbj10835SJfUKmmGXIFnDGSnvDZR5d+V8HjF4wMv0RspNuEaujfD4x060mpp/v7mC2D4m1uU38nWq5Q5PfFfIstbACq+z1rBvwGfu82stUr08/E3gHNlFOaDtWtnAky8/VtJoSpDvj4/S6LUqFH9c6oZ5226T3AdH0poD+SdMFmL4lTC+UTvjGkzWaWnjM7KQ1+OhFtvGvrAFs3Pqp75EVn+10njW7x9ZzxvxD7OZiXN0xZ3Ro4bLkAxkw/4US7n2bkIIH3R6o0FShRQZVKszad8PWq25g5YzIcTYrwUJuuMNPVb48QnZSiH4yi93sjRdrMt70oQwKhnCzb81BPzVBtvhWf4vjOmh93t5ixWhv13UlEw/Isf4d2IWB6D+P80qf46HgYseSOzUJ2rluGV66d8Hb5swwOIcWJjQn+BSwnSSJ9yP46OglI0Q1WVM1T90YXpIpjw9gblpu5rzf1h2Lgj4WCf9fiD5DUtZo4z1ZQO/fG4G4h0+qNiEeLDKBgGDc8NheQbv9RkyFXSrNOwqjp392NJiebHi+FivYGkE0+MeyPM0no8AmLWcnQ1wxL3p0BS+nUfre2+1vzn4Vre74/0lfHs9ENOlmEYo33ik/yvYk4AZ8tY1qP/QrgjpreHwNgZH/6cn4+S8FO+lyhr8yOChQnugUS1NGEhdKc+dzvBHM8MEwKkTPh8U7a04Kf8nNwl8FmkLdJr7REI+/m2SKRC+ITbxplJjnD/TUDy0Wr6tw3FQPvHF4HgkqdzthQoFNl5uRKZRq1CupGdJVOddAzUbLsubUkoMa24UTBFx6KC4XQzrnLs/8dwEIkHLs/blKnO3vjF2LFFfB9qaF/Ah/7jl8N3dZyVpSyWpu9h53Eh53jzRp1cnzkJYPILksJ8eY5Uo1ibuVGpVqvUmpOPgcpNi5MWBxMbr7hTMFVHGoiYOf5TbTRjNqsX4DVcjxTk5Mo3PAF3hPqSufEd2GfIkUOPumkHzVgJa2Xqx8fXACcazuYC3p9RnL30qbUbC2SZ0nz1uuji9T7MgfVmsoJ5sCicWO52C0whjFTiY5qJGquvcnbsvhUGAjy7PrtANRsyeV9H7zUI38n7A/5H4N4GG+NgGTNltM2a3fg7NxSO8JE2L4r83sJlABPu/HjTZlRdy/GMgUoqOeniWpY7GwWSSEKM/w6Xs+TpSCtONIeplGzZ+xikw8RMuXqV6FIXH24P9KoVQT7czB9JHryhibZYTTRrNVk/E+w7fpD81xYKHPNx9AjvxpsBht+wetMGqSQLFSW5p0ArFHmzYWmCY0Ir0+ZZtae+lI4xqpwwGxk7dzsKfCt2bZ4Nb/KtvC/s7Q2xP4RK54fgmQYHZTVxNM2ZOWLYW/HvJ4JHMFBKyEdwj4kO631TIWnpG+t25OXKM7OV6pPWCmX+XFRLH2e991YQz7NWs/Rpj3nVFEcZTSZ92SWQMvnHNemTq/g2H9K1Xv24o53fLhi2q8Vs4UwUy3Ks0XX7tJbfvacAelvwhzmEY1Pd91cBXPXW97nb8nKkJ1+TKAquFiQ6tvkmzLVV04bT78i0VsuSOourYAzAgoVwN8oA2nhPr4xDwUj4YeEdzSaLy2jWm0xmirN9DbqOePcTCeMlcnygKyxFWXsP3gaCUQ9mbtCoFCfNWJZ/NSwOJ1ZLvwOzLTRJ6E5Eoido9D1zXGSE3qqrMiWu46z9Z4BUAHVnuPP3ahCP3xtB6UMbytvy4SrKbbVazGYTx3GMia5M/RQpQigUrTl6t0g4cnDF2cmjbv9Us14hz1ZmZaI6W63CC2CkOUqpVKWUdC21lUtl8myZXCJVxtdtZeGc5IXhxOZMV8EcK02SMTWIwUpUGg26uONxDrKKY6vIhDWGaKBfF4Pw+uZIMOzxxQ95qMwOtHp5r493zxC976ntZkwxNM1celMLclHksHFDX4/hfSWoFmxv/2AcDFj2UcEWhSo/L+OHLTK8Q04tz5ZKFLkamRwlzyqZRIY7IChUanV8TVHmzxQvSnBeehXSCuo3lIIx6q00R5XFY6XFPyXsCTtymcFRthgE1/ORdt4T+Z2lK+0Bb2sw4mvnn4eZzhZrN2M8RFjzzAAtyp6Qm0d6u72ocoZwtR1q0Nw8cuLc1T/l5WSvV65Vq5WyHIkyT46XmmZny7JUeSqFSilVo+8qVLHrQXpMPV2wKMHx4y7GVEwNoqOq6XJt/Ak+upxiOFvi8ycWg8m5aSKkF6EKGcW8uIj9LR5US3T6+OJ08eY6F93N2MRSBvsmyAv9bhnya0MPjHgDfBB7s+yGpNGvbFJL1WqpQq3BDb5w3xe1SqWSonI7U6FWZknxhrjYvl09eqy4BI9tJsh4tsVIxjLWuvWE2xF/rIijOqVfGHUJ14e0kTG1Py+EJ0KRTn+HP+54RSjkD+ABy9Z74PUO1mHr0WPaRFC28c/zfN8goySue+4PU27LmD9x/qPf58nzFNk5cuzLchVeCC2Ta/LUmnyNVJVfgAQ7J+7aXpn8ooTHNt+BK1l85ycaZXTot2xzxtUKR+mOiy7S1pYnythAGbTWvcNh1H4+wHsCcRl7UED0+nn/c7DYaat32nv0mLAw2oaHLg+gBDjyO+MW3YaiYiCAKxnkyujRHr5x412jL1q+LkdVmK/IkamzZApJlkSVu0G57vtvv/7is6+/y9BsXB8/j5YpLk7Yj9+BaaiSpmMUWV/m/u8F0yviJhZ5N46G0XJb/MQjjlEGA0E0vJAGd7WigBRfK9pCnlALH/42ecjWZoezmelmzJAMR9g1g7V4XKIPjH8Nmw9GUNnDe3Y8MfPap1auUSNfzlCqlMq89aqMz1fMHovSnWRIueyRVaszt8bVY+VlCTN+Fy4lyd+YByGt1D0ACms8VjMHDx4O52faEmXM6MwcSR0WJotYvjX4O0ObEaQTPDccvm1qpN0OZzdjK61jWNo5RNbWR7Z43jroDfGhSFc2gP8Ib37hr0uWPPJlwQZFLkqZczNfvXWsAGDgsDGTBoIgRTD4rvjjGurLYVGCjF9PmUOZWF2MHxusNdOTUhazpJGiaLxGhSAMBhZJt8Fi0NUWXYOTXCEM+6HGyhhJkmLw0npSbyC717TEY6y36cwGi+kRGPww3xHxxiRvHSGUGAc9gVAo4uMbb4OnrO2s2/2LVhgdDKs3U0ueiuJKwI9PMMfntw0QPbxOkafOy3/lPADRxKtX6wwEXSLdpP8AklZtyMrOlWhyYsf4118hXnR8KOiV8T2wyIbqr5g8mKboJZCy2Ny9EshgpGhdtZExsKbKxqIbAdKWXpMGMODBgkanljZp9QSJweI/8CRTXMaESc/pWeuXIvH5m/hAJGbvY4gPd/qD/jDfHuRr0cVVdNa7Gqy/+LHZRrOkyfnxsGLfySBGKl3/xRQQXPBixmeLAGDoS4ecdXYDZ9ZbSVv1nTApTyHJ2/LVxphaRFZwuWjx8a/b+xg9LLRShCGWMWF9GeDi6m6/NNM6ijGQRkbvrsm4GODKj+gjD4sgBaa+ccBmMuh1rN1CkXjsEXk8+TuLumgDrTfaSqYlp11r4ztiaml/yNuO4lkEFR/83TBLG2o0NdYyNT15hdmMPjC0sxx+Qgob7kuCHNci9DuXp4tSxABTV2yz+FwmG2umrGwV3bjv3pRrNersjMLY9aYyzVS4NsHxiifgShIBjclzaX3dTxNhRCXdlb5ROtJgMpM06dQdWCaGAf+spIvKKz+dKQTE+Zb1DpuFqjiqYxk9Ymww/A5jOurmJvcLg4fBW3xrTC3t7WzvDIUD3jDvfRamW0K1NnO9javvYUwiNTaRhHPeq13K2m/CQdyKJEQMEkLay7aGjhpLBW3XGcwmLcsSdboPzr1po3xdYWbMOiOp4nxIdEzoQ5iOlwHG1GuWCmvOHclDtCzT9eE3sAZSr7ebqt5cPA5EL5oPHz1UVlZd/Ml4ASRB8j/1RketWadFitKLH9N4OThLuLZelAzj2dj18xF/IOT3eHxe/0Mw9GDQUdOE1NhW26MVOpYjWLrS8fpsb9B/EoyjtZ+fXw3pwmWVvINiUVy1GTk7bbMY9GaH5eehKw7lrsuN9WPpuXhsMzHGgllW1hg7n2cup+XPjk3awLEo3CFmNqbaXmctW7Mw7UJI/pQ8eOjQkaq9B7ni/S9MQh+25FGfaCo4k4kheot5FEMZECna+ncUND/kf2OzDR/24BnRN2BgYV2tu6HJ6mhymntiHmmmCdpCOrKHl6EEO9R/P+7Ev+s/D579aF+IY9rdNUYDZ7PTLF2t4wxVXO37E1/K3/gbjZ6jjBOrQVbCXDtN0mwMDIKRXz9KuA7VrqQBr68nKFfpuldnDRfClDV6Zk958YEq7d5D+grz3sdGgjgV0ibfl0nVWxFEFvt+PCMZ7MukwSyZNFS0kI/RClRB4/5jLQfGD85v5k2tNTVme4PD1DNewXIkHka2lF2YgS+//36Mvto93tHirXwn524nzFa7yxZ1AauDJlgLU/viiI83xo4NKWSTBNeFE61BrmIIvBvvBNObye+F4rM2mlFlhRnTDq5wWeqUy1Phqu/Zsv0VB48cLSk6Wnag6FAluXHFRECKASlLPt1qpFFY4uKX2ASDRF3PkrTl5fRBZ9fEMA6E8Vhby8H0pCy+vr6xydXYWINuv6anlqYIN60zkrXXvebr29Dmb1uXJ3oGwAhZZ63LXOuscdpMJjPNuZhK2kwaSM5691RJbP9Gpfx80XWhxMaE3oXLSIKKndCzUObNM4cNPchSRj1hd5Lb3rztYkg6C5Kf2lFVVHxQX3LMistLi6qJ7V+PBoEY0gVw2f0PZhzeb6xlLRUoePzOumaaukiYlhHyBiKeUCCMquoAqkiQRPr5YDO/IQ2+87bVuF0NtbVuV43T4eip8xiGxvk6+/FtyIlDJ5NXoEKzeBAs2NVqqTHVOZ0Om9VsMqEPIYPDPMFSh0W3rs9SKXMkKmn2r3pFTMJ5RUKM3xHMsxmJ2P1MOoO1YHIafOw0GGymg/Ifxk+6YW4SjJ6cW64zVFYcKu5mXFRWerBYV7l/58pFg/F2ShgAg0eNm76sQG+nLHRsbdNtBqLyrwA34mEff8AX9PuCSCO8/s42vinEf56U+jUTaqxrqGuOx9iycRnN8/3P3fCbGTg0XfgiXd/S6nbVRhlb0CsgyJgxZeS00we+VJijzJWqVOtUJ8N4lWhhDaqkY/f3Mw7p4FTxww5PnereSRNnzDj/QhHM+NpSTe/aW1RS3MP4SHll6ZGyqqpSo17yj0tQJpcqxpt6xYJpjz6+y8XGHfvkWLNqlHBYC9/JB30+XyQQCfv9ON/t5MNrxUnftQfa6pqbahvjMmYWfBg8mdyN9/BbJwEoeLet2VFjRa9hjzLmMGMcT2jTJzBJWiBVKZTqLOlJ+THMYEiSiNn7yDDWdYjV1HU/vLxwdNrZc4akCGGc+qun1hhKyyuKehCXFJccLSsrPnzwaHFJJXPoIZj//CMLJp+dguRZCB9xxrjrQalqi3VRivgbviPo90dCfDCAkrZIhEdS9w0MkfLtjbWNrQ3uuIyNNXdd7EQhs9+I/XznolRR0iabvQGJMTKn3YZeAjPGkA1ctZlZBo/uVGUqlTK15GQYvwdT9QRtrI79LDsLk/A4FIy/fnEaiEbf8uz1sOHvcOu+0pKK0qqKHsYH9xeVlpaU6KvKjxRXf5W8bPt2da70+1U3Dgf4wBo/T6YqiJrnIWmmj4/4gmGP1+fBFZ7HH/asEZ+jDLQ3NTY3N9Y3xNVjwvIV7Oa9/daKSCeflX7+RJGyqbXZ7ahrxi8SFQtTlyMTbBXTuGHYWV9vlUvVWb9uK5M44/dhmhGlbjGJAGN07h6anDRQGO26cMHDuw5VqC8tWJH6LFV1sLS07EA349LioiMlR8sr9xWVlhwgNg4emyNbI1Xmywv/mQYrbYa4WmGiaVvhYOGgUj7ijQS9bUFvONLu5XnfUzBkG9/qamtrrqtvbqyJx5jiKiauDnr6ixiX4VcnQxrc6W+1NDtqXS5XDRYLS5QxnjMkKUrrehSu0WzOVudIlSfD+F2YY0HiGxPzTEZuxwDkx0JR0sjrPt95eMeOfQeevnMUfMccPlhWUn7kl7yiqhz/XVGJ5MKwe4joo7w8lVKZk/sWwGv1VGU8xkY9zeDR0zd9fg+PJ+b8fAQRq/sYhn7Ft7l9jc0NdY1NtXEZ06ztsYdb+x/zfHzzFEg676oh+g5Xe6PLhhgjsehxZJolGKLMunO86Kk8pVSRozgZxithng1vfoxBQNhKxiPGQ2/4ZtfBwwe2bindsr/4L2LIrj5QVbXvcI8gHygtLy5C3lxcsbvsaMnOsfAvdf66HIlcuS4F7mNj+2p1G1tuMtbKU5LuDKByrS3oC3VizHVKmFveEW4LNDe2IqtzNcVjTBqJtUuafmeNbK+2b8QQKPsWvm9vNjfVNLi7GZu7GBtpstpW0XY3nP/9+nW58pOKeStFc80MoY/RTZphqStTYPKOPfv379mJbMu+bXu/Hp4iP1xVXFxaXFpyghWXFBdVlUuS4MlN2aqMbLlUcp5ogckYWz8eM4okdQZmvuCOdr4ZwfXywUgH73kT5hr5ek9HS1tLS3NTU+Mvemy3dTkZzWBD2RXpUqfK+p8eB/inUuEyAzfoCrfX2e5AqTh+Gbvdcix/Y9moItGj4Z4tylzlSTFeJZzF0qQhtjCjjeXnA1yxe+++vbt27kKk9+4tfmPMxYVFFciHUZEXw7jkSEXVx2K4O1+mlEtUmev/Clc59HF7NSB5Yqy1ywXn1Hp5lBjzHfVhPmdk8jyKDzUHPe1N8Rij0h79shE5GlsyY2X/K71gxwKA6y2mR4T/aatpsNe63b9ijCB3M/5RJPqX5rjt3v1gDDNQIhS7/hjV1yVng2jevn17du3YsXvfrn07D+y+bdxle4sR3iNFZTGMS48WH63+mxhu1qjkGokia9N/YFRZ/D1peprS086vxLC5LdQebMU7hT5KET3awIfr2joavS3xGFsYxmyiKBQytY7nHuzj5PRvmfdCGPB4nX13yrm29sb6Y4yjYS/qyN2MswfDmM/zfj5JxtMIpG6xjBlz+bkgnrtv755dO3fu3rtj554jmjmzrqlAOlF6+PBvMC4rLS2+PAmW56mkCmmOVLN2PKx2xR24QJ8cHeWung+P8l4vbmLa8C9IeZ/nG1raAm3NodZ4jG0MbTahkEwyWofydrbfiCOB88WCZyij6x7BzyjA1nRDtlq7HbmL8Z2QCteuV59ULR2PMc1wJeeKhDP2Rk8Y3bVr/+6dB74bNe1vhtKio6WHY7XiyNGjpeUbByUnf5IrleaociTKwkfghoa4vRpII0UQXMPLcImHb0J6vPEyGP1f3tfkDXe2t7X7GuMxNtMkZdQbaBKpRfXd7wV6u7+4jMPThLDKQNmUMK2+oTt/cXYt5IhC7mK8+VIBJD+Xt/Z0aAVjJPeMQnq8DzHeg1z5wN4d+1dD+ip9yZGykiMlMTEPkS/Vfg+pE+TKbFlOvkKaW/iJcCL9O4sSWUpXZVmTmvQZugrufUi+fDMqb8MeX3NLR3NLezzGnBlB4CjkFyZ9zcOTdf1lzIeXgkhhdxBV46G4s6a+7hjk7pfpZtypHCCCqWtPzo/jxDyCpHedBTDnwN6dO3bt2bN7764DR79OH7qpsqikrLikvDiGcVlxKfkapN2yXiaVyTRKuUaacVH6Z/XxELMGM4eHgSfBiJ/C5ctRMt3K+zsbPG2d/oi/pd0X148dNoYycSTJUKTrRdjeb8a+RyF1t4k2cM/BS56G+rq6HsZdsfUYY6J2BQAsPakxoXi5WyVpPzQCxAsP79uxdcfuvXv3bth/8K0xEw+XHkYJ8dHKIycyPlxWVMIsh/TXNkjV0dP15DnbH4SL445XmKqJagOjM18N4pEvTYTUjDa+o9nLd3a2tLU1dfga4uqxVbtrRzlNaU3VRuvHaVv7zZj/PHnUUcZgtO0cNtzZ7OpijHNk23GMdVT1GBClZZwM47dTFlhQrhpT5xk4dmP6gAE3H9izC8nxzt2H9u6reEY4cXt1adWhElRMlxwsLj1YVHrocFHRkaOoBDmsPVS2b6ZgqlSpkkkVanyuh+qzYfCBS89SehMeoNYbGL3WdGwKlq6yGVHWobU9IhaDCG4o9vm8Xq/H4+no6Ghvb2v7JT+ua6x3Olwup4uxUzbWwcoeW/ZXjQOlcCTNVd7yHN4E6e3tJn/DUBoDw4ucWlpvuSHle29bc31tS421yd09jmy0Wo0EZyIIk3kViEX3bVRK83Iy1qvkskmwJJDguk3BLBNL6GLG6PWMUyFKE19ftm/7rj07duzZtm1L2TvJI/cVHa44jNK0oqNFpUdR6DtcVnqkCMlz6dGiYuLbgQMfWK/BvaMVCnyuS/59MMtK6ViusspcbTZpDRZT9weGYku5OqLa1rBakAYj37EH4jF2uhvczlo342RcDVRbe/H1o0Y8+JPWrKfRe8Yxr6/4ZYdNopYjHLTTTJCU+2u4us3lcNW4amtdlu5xZKuRNJkIA8eV28jLAIa8kZevlGcqMhTy8wVLE9yftwoupzjaGOPHjNH+PiTB0iKUTxzeu3v/ln17DrwE44oOF1UcKasoL0Xye/RI8dEjh9C/jh4tLy8+SBgfgJk/5ak1hevzNLkF+Ttyd3w+SviVpZakaI5gdXpM2dHVS5Ik9WZzJeE2ld0FkPRyK5LHOIwbXG6nydlYW29infWb/nX10KnPV9RYSZbjkGOY8u4z8G1IyMP9yC+2CpO32DnWzFoXiKs63Ch/c9fbnd3jyJTJilMY9Cqc7c5kMVy8Zn2OQqqQKOWTBMsS7FP4YfJsvOQhpuYlKNs/QACv7t29Y/t2fHz8wdK9T6bPPFBZVlZcXFxSWnykGI/UF5cjp967v6T0YJU+dzw8tDPrx68+XfXUTTOuueXhm2+/YSDM3GXbdYB12jkzWWlgjAaiizFhKWVNpDt/PgyEYUV8oy8e4xa7s6neZafrOIvm7xOvuvmcl0pbaB1h06OojLzsoW8Shxu1sP8ICPNqKMZypGWN4KHWpvq2hhp3TVP3OLKdw/krqaMtph8HQmoSPKVW4q7DKsw4khjjF4QLTCQZuweyjDMvBhiWd+Dgns1b9x/cs3PTnv1vjb4GFR9FpSXIgYuOHDkSHdo8WKqtNhBlhqOZ/xTDuItGDwAYOmk0QHIKRI+4v+TStLGLn1QWcQ7cm/qX99JCU/S7g2DQXcnwcyTsjce4rr7ewdqb26wH7jrnwamD/rHd3OSisCNTBKevdi+/uxaViH1dX3icmdME39i1pEnH6efCIY+zpsHlqnN3jyM7UURiqkm3Q3t32lmDBABX/neLJEciV8nOhUQZ3wvXWCjcLewEo7hDY8QwZOWufYeLjxzYsfngtj1Fq5Mupo6UlVZXVVdXVuurq3TVlVrD7vW5mWu/eG32hckAIvQ1aNzEy5fetHTxggsvvvi8iy8QCJLx3FP6+NnPbbXbyWirPjzcQJOurTcBXFfpXQEve/n2eIxdrY222o6a8odGXDAzbZLMG7Du27378L795Qf2aquO1rx3Tl5UkftRU3dOEj9uRQHZoa1fC/cHfC53fV2zpXsc2Wi1GE11Tl3GhSnjMktnC0C8PF8jk0lU0gmIcWJ6/DgssKL4UXUiYyu7RSgSiCfMXvDwR//9YYOx5FB5xY9DLtxfod+b/9Oabz/44afvv/r2y08+v3362DTcYhrP4Y0cdenSZ38qpjmLhXVbq/Sc0VB9IPulq1JShqSlA0x6saSBwYM6JMWanEfeHg7j3gq089/BrQFvMB5jdOOdofLXrh4KgmEw5ZEHl1wycsygAQPHDksbeOHl026YCNesq2hIHDBudzFXfKXOTlVzlWbddbAp1OpqcTX3jCNb7YzBYZPelwKLSmtNFWcDnPd+oUIjV0rGw9JwKKF1QqtSrzHRdOxehWpzCfqEDIAUEI0flrzg63+/9vm3zwth3t0Pzz8neehQGDZqcEoaPs0JsKOmwMhxy94+VEGQFpsZZduUgWI5krPQ9saGRi5Poy97bRbSjmXZ5bhGIyjOsv9GgBur+UAwwoybwYdDcXO35ha7eol4ACQPPG/S7AmQJEIvmSbCnfOTsRbhHuLTV26vTZxyZJkgbZdRb6I5gztbtNjU6mq31ru6x5EdpM1LvjkBxn1pZDm9U5kmhgdys9RSRc7ZsCQcTGh/3krBNU6aiN2soK/Jn5yMN9KhG0lNRTc2ZHgKCMWCpOGj0oQpKXDexWdFTyODEWdPmPfEt5u0BGNGxYyW07G2cpKy2k1u0+ac3PWrn1604A3N5zfced3IcSBMmyJnKLvBbF41HJJfRwkB8if/Eijh4/qxq+PJyy+fgN6f9CFpSdhAmJQ6JAmiZxqJk0AgQB9jEJy35DM73mDK+7CHhXsf80Ti8rQIHrejfJ0lyMrLRB+HWhweZ22j2+6sc1mt9jrTt+fDjP+g2+JIA2X6hwDSVqsKMpXZwwQJ13mC+Y7fYszqzEfXTr3stZdeeP7ZJ+5fOmvqhWPF6PYE6AvLghDSUpEXT3jyx+2VhNlhtaKnQKURCvbmmmKbzbR/+6cPzRoMSYOEqNyHgYPxOqLBIBYPGih3G1t23pEE9+7y8t5m3h8KvAIftMSNeYHicSMXjkYOmyyEpLNSQJB01qAxl06bdcVl02dMnzXncvTsYwaPHIguafj7ndE7CnbgVrS9m+9Immh8CUkSBM3Z3oMri3iHpb7e5ahzmes99a3fXQZjnj3SjiodxojEbesggEuVErUqY2jCjFfBPDv1G00gSZ3ZXFeia3C73HX1LhNJafdkvffYwokjh2HtFaQKsE6MfqNeZ7XheR99d/2mMx/gbHvuHCuKvhHI2QadM2r45HnLrlk268rUVPy5+PTg60Nh8Ldmnvd4o2lt4cB7Q3G1oqlAiNI7gRA9XxJ6YxeolLt0VqrCwegJhmbN3NuioUfb3T/OxwdM3XLIj7d89LXyC00VwEYzwxoY2lp+A8wh+Oa6Fk9bnbFox88vXTJ40mtFNXZUTXdNH5oXoctYI5eq1wxKmPE7XXsgYxgzhL6YZk1aylCNZIAzkazFXltv1ZXv36hc9/1a3HVRIc8vdTMmY2UVThe6ltDSSIndlfeiz7Z40NAR5y57fm9JtZ52tXa0dzS3l2lWDBJDCvKIm41I0No8fCQUjHh3ixfynrh6bJf/9PYzT141EkUHEaRNklS02lHex3CEgWGMtNk6e6CLR0/k2fuv8TBBGuI9geim6b4wvl6Qqq7BS1ZJnUV3D0rl+cY9W9b8dURqMiSNeKGqASVceOgJ5ckUaZGNSIaHN8tzv0nr37z0b6yYMlTTVmu1juFwrkUadHpCX62jTCbWSFksDIeqIY401ToJHUHRjInRHdvSYGR0bua9dBg2ZUU+2+h2dTa3tjU31Nc3tNTXtDYFamRLh8Gg5GdaeA8OGxHcMzZ0CCa54tbSKOgFm0JBtjLnQbwINxUufr/I5kJB2qAjiKpqo+UVUOBNeEiJLSshLZvnW3CP1F5zuQAfiPwL0lfbdRTKhHWoIHph2KAp50YjuEA8fNYe2oFqUbacwSOQDEXQtStg0MQsVd6n4n6sYZllIn9jRy7HknqC42itnsBnVBBVJIdSMT1CTZrMNMWRuPM3aSQ59MvIz6M+HPVlnWnj2TBoeb3X04gKiPaGxqbGRsTK3tTe4mjkG1rlk2Dwy/iV/Z5jm/O54SCPW0u3ueoczlZ7bWNtU92up8/D+cTZTx6p4VgOfYT1WsqyO+mmzuguPKQQP42F/4b5jj6t0ELvwjb0gWJo0qi1GA2kw1IleeWeSyacNWbGrW+gIltfzbAVlXYcYtCnkzDadqULkx8vKHgPEOPE8uP3YSYGFEOZMepRXVaN5+NQVCDQC+HVM8hj0WsSBgOpN3IWRqc3kdV69GZQOmMXY/QBcD8AY9YF6huc9rqGugZUCLsamusd6Kuuqb69JuD7SQg3olCHoj/SzrDfz7csgsf98Rjb6hrM9nprPWurddW3HHp7hABRPv+9FsJiwo2WKUZ79gA2ujUELw2vnDFS2ccBogAfDF4II/Y7KVpLETqKpGxGplavPVyJh5BJys7paDNt6JJAI2nScyjbvCyv8O3+ML6K/S3GBG1gUASju7Yo4UOFDASOwQQuvKPHsJAEenspM4G34rBkd8xjzDvOgeyWhtp65MBuV1N9Y0NtXVNTrcttc7a7ULnayP89SVQfPU8zEkbJPKqZXh/4QGdcPa6tq3O53VaX2WYmnc1m67uXpwpgyJKjNIVKeK1ea7kLCnFn71a8StBXCksN6A3sy5pZlH68JoB1DpIl9AZab6rWmWiK5Kwcuj+aQRmdjqHweGT0U05WGO2KwQJYtf5NzDixsc23YY7VqI+/Zqqvhugy6HNloGs+hCWdza6GOFbr8B8A0fN8JEoY5xPB4HrxjbzXGwj6/f4exm2trYhyY2P32DkepccrTJwu474t624F8X/MLp3OqNNZvodvf3XL38J/oy1Oe7tvH04+aofBuVWMtcxV3Ot+WQPNOVYgbdn8MV7Rm9h4xbsor2Cok+9TiN97fGoAobsx5YtwXWs8xo11re6b4ar2bsaopvVvgksdEX8g0Nbq8fXGGJUEjNN1ZN2kQa+4LeVmqqqu6txbunqvRK1+9Z2dwT4su4j2ZfA+BPBaUzVBmGLWVJ5oOquB3TIchks/TRMuCSbG+D2YiWrp39nA0VfG0USSJNkdg8cYfNameIzdDbX8j5Cu/4WxN6wbnqziPf5QW5PH3xtjPAtkrXGYdl7zNx1XbiIMhO22UcFf+W1wzk6sGr0b1tSDw2BMMWcnY89MOtEMNi3V+ADAHQ+kJi30J7rn5nIUVE++MVb3bib7apjX3FDjjsfYXu8IKwC+7mYciLTxnVfDygjKlgMen7c3xmYO7xkmmKYj+4ysFoWqqvo18NMvYhHkn3081JfEIhJNLV4Awd/sFh3Raz8ZBjmRbecoseAcEF8bSrD32CljHP2Ddv5F/Hanq6MuHuP6Vrd33wh4rpuxH/lc8AF4g/d0BENBf2fvfoy39NDM0cZaPcXoaJQOVI+b3PzLDfl2/70z0of1nKgkRF+6s5JFa+mq3j/GZh1H6GsfEuFT7JYkuJf3lGlF9A9Ujoy8qMzvaq+Jx7ipxeWpuwJWdDNGNxoIvZmyHKVe7V6fp1fGVgteukkRNn2lFve71VGlpnvA8osjh9r3RkJ9yN7wcFQA9wWDC6taKuOufew2pCZVVq4geo7j4gT3pJ+ymBfNIxl2h/i2zjZXvT0e41qXs9Y7H67r0eOAz8+vTbqkJhBs6+xs61UrTCzDmkxmi6PS6KKrjGwVrXN8DIU9fnvs3JDeGUe61KLpmkHwbk25pbf7I9lqwmygr8EDkYuOF6M/LnfDJTdi/IngEa+9Hu8yiKMVdR11/P1pi3oYexBjJNCHm3mv39Paa8yzcCYLa9CTBhODtAL9pSVsucM++MWzItGW3n2AHMRrygP89sHiYdnOXu9fZ6qwFznM3wohRbT4+CfqQw1yGZ7NS/i8sRjGBIGXdFmfTr23pbXOidh0We0x6/53c5O70/c6POgJ8njgphO3gA3YLxB+xnt8wQ5PTH5c37VKytUT846twe7aeINqpWqSaX/0UuzHuBlIP+acFKkwdZvboKeZCi5+z/juPcq3AqQkul/6XZiOarn4+48SZXy78KH2lsba+niMnW5nffA18U28H3mRB7fq7/ThLhrP8F5PsC1xxsZKXTX7+MB9wXDAFwwnjjjSyX85BpbuxNN3uIFub4x3P5ICi45/L/swfnyVCW+rPFWM5wv+2YbqZ1c8xigYOkLPplzciXw4zAeijZS8jifh+rCvI9jiTZgxVU1RZsnYb6ICG0h8ux6Ojt8lwYzSGoJmtL/RvOoExh0bR/Wnlradita83YznJD/R7KxvtHczdR+zbta1za2O8KNJaXft6brDQIc/EmnLHDQr6GvrD2NSSxsZ3QXL2jCtYD/26/mDfGemGFaxrJbRxj9rtOfsr5LhSUsTHBN6G66202T8XgiJMr46ZUVbTU2Ds5ut6wRz1NS6vXfgXb+j79AYXVjXmj08ddktIV+7v7UffmygdPqauVDFt+M0IWGx8PPhdj703KBL97q09O+0j+k5i7EyXbAgfNwcQF96K1ipU8h4Gdzb1mh3u2uOmfOYOY6Z02ZvpGfAgAuHgSBJPGNVqQlh9kvhY97j8XZ4YnK3XhkbacLY+AYocWfNfuzs9eJSJHJEDB9YGIql4+YXPX6sHQLzw3xCevwOzDIbTyHjp5D2NFvtPUztx8x2zFw1tmbVoKQVjq1vXDsWIB3O+luhm6/8ewXf7u/0dSbMGLfrMtDbzn6kaz46cWvBcyhaAVyx3YmHaXtjzB4djWLecdaHvOIqjjyFjL+F8RX1FpP5RLbWY2Z2WOvfg4sqLBYrV1nwzNShSDbO/8bAhPm2YEewI2bcrVc9JgwUVVl//QAmFOED/ZBjrOPtgakAX7uq9fHPVOrx4wMj8VzTrwf2+pBXID0myFPWY/rwoLN2tFI2PKZgwqWv027hWJYzMSxNMahEc5I2ciy8qMeH67CoXju46iqEWTTowc0ePhDp8HW2dzQHOyzhFsS4saGxqZsxUht7d+OmXzPW0bSOYHX7hCt5T39264WiR3dGboIh08otZO8NndnSEbAowTNYcN9YxPiUNf1vXA4r7FS1KTpmz9BUtY6kce8bClXADHYHE/UppK2rjx7Hjtg7bXrNMEhKBfHFb2+pRakBkosGb6geIW5ta21u7I2xHmUWBpooG7HM379GCx34DIaITACDD5Natldf6x/jOSjmJX6OaTyjv4CL9lpNVXqDrrJKr6uMbgnFM9vV1To9YagqIyrGpEwzYofBQ84MaTEzl0N0xnlA8gVvl4d4r9dX29DZ3toUrbx7Y0wY9DoDSdFz003RIzsTZhzEnfwiHVfAgN0OMr4enxzjWeZTydidPwBePUhxBm1ltR4D0GmrsVVVGbQlpTqSMT0L8IO1p3bX05WWp1Mg7crc1y9AmgHLi8M+X2eTp6kZuXFTnbs3xka9niT0Rsu7gqN8X4Y0YxF3HY0zPU3wpos2nBateAfFPOPv1JCJWhXzAsCF926rrjLaLAYtVYXb3eiryrWlFXqtkdUbv00TXa03R3N95N6E3szWyEWQfH+Ir5deIwQQ3p5h5gNIIxqaWpvranplbCAZSmsw74X/8v1aIhvtQc1zw4bBBUZz/N7wJ8d4BnsqGTPuA9cgUCMmTbv1xXc/+Fa5Yf36zXtKSROlpZmSA7sLnkuBOdsNXVsjsIYQtIkpFCfBY+FAIBCqfvuiNCHMV+r8fKCtobGlw9MrY8LIoiqEKYb5Lf3qAhAK4dVxq9OnDIJCp6HXs3P7x3g6KvNO3UE3pM65dhQSVxFS2GSAtNTkpIHjr7r5b199t/bfs4YMTBPBok2svaxb9yiUkxq/Q/nbY+i62/AHt/AOMaSMeazS6gl14CUZvTDGDf5IA0HZ7xyEm+olvC8EH6Lcye+9TDAmGZ609p5e9Y9xtMf0KWNsKufMz6VMefjKcdHFyUKhEK9excs2k1LwOmWYd6DRWN3VAC46z0qWu7PTQPgYXv4WasPH4RWvGAbpqXdubAm11PWaV6AaBCkyRVsz4cdI/6oQHx96DIQpkDTTzJyWvOIt4TVWVIPEMO7OuWkjzaFQYLYYdbh5Fm3Aq1iIaH+L7gY5FEUaDHqkN4QB1yEG2nCwyMYc1Xzw/HOPLLlmwYK5ix56+bWPJ4sg5fHcjELCQepwO0AGV8E6Y6XR6X4pFYT3hMLtnk6vN4CXqpn+PQ69L0t2+doa3G2eOltto9Ntd9fa7E6uu7/EL4y7rPrQiBtQ9Ip7NktcwwP13nGCKz4D4eCq2F6CfwRjUqclUN6FD8Jhab2BQCU98hrGaKL0XQcbGigzq9UxqKAwcShRYwmtESXCJtZqtzoa6kwWa63THubN31wBSS9S5hrWbKggaYLQ02Ya/ZrVUS+5PR359wuegA9VahGfr705yEdqP52G1ObvHN/eZLfV1ZgdNTaHjXPUWuMxtjCLJtUG+rFPD4fJTBBlaidD8ve2XuecTgdjFBBZDjFhLCxNGEwW2oiqCsKoO1pN4uUUqHzGXTuwT+IFskhz0G/oaQtrYvHKaJZx6ssKP1/96pwkgGsr21nKylGc3UTSHFldobc5jeVvnoUXFidvxN2mwyE8TxT0+PGKQ+kcIUx6qsQdaHI2tTqdyJNZs90UjzFpex029ae9UJjvbJ0GV5pbHwLhjUyvawBOB2PkwNG1glpEjqOZKp3RQNME8lhHvdOoN9VTNabi8tom1m6pqbXgpUK0w6Jj7ITTZnXVW0q2PjV/tBDSBuD1yGmPVnIukjNxZgtLao2Muda++7uLB2HZFl3SxvsDnX6v3+MLINAd7cEQ78mdByljXzVH3I4Gm9VRV2s3my3xGJeb5bCiP9tNEeRsSFpts30nhuEH/hTGeB5Kq0c6YWcZXYXZbqxxuk06lt1Z8O2/rrvyqvkLr5s1fvJtj/39xZc/k6g2HS4zV5QV79he+N0Lz734ylO3XoB36KUKQDBR9fQAEI17KbdQ8v7TK7dwNrLetP3r+0bhXR0pYkh9gPe3B7yRYIQPduCmbeFwRzji8xbOhaRLP20NmfBe8Rq30+6Kx9hgLr50nC3x/DiIQt5MOJ9An77LQPDDn6IVBhS3jSaLqYYtNTfb9ds1GzI+fWzRvOkDotvuhChdSBZEN+AhZxQNGDNm4SWTzxmQmgLJkJSG9+ZFH5Z6qybMH8R939F3EfXJC+as+Nd1o9HPBkCSAD9mBd/SEQnjtRYBfzAU8HmwX/P+Zr7wUhD9Jc/ra663mhxOS1w91lPMK7AhYcQYsgrg2QbK0PqESPBP+5/BmOM4i4PZk/PmvfOe+fn9G0TiIUldO7fwhhDRwJGTxo87e9yEq26+cdrkCWKEWRTd3ZWKwAsRunGXXjpveUaZqTE6hrht0QixEG9GwmDxnyjVGAKCJatuSnsPL6wPhjo83lAYKUYo3OkLdLagfDdgfTUVhj/HmpvqOJPNxMRjXKG35ope7Adjj/8quLTIQpP2rHS4Ku5ZHafVjyuLD2z86Bq4bZooNR3E4uR0iLaHTR48fMiIOS/LfsrIzsrIVm0oUGi+ufWCi2ZceP7UiyedNzZZkHbtqyt/InzhrgOg0d9B3hvm/jNnIHoS6Noahd6lgcMf3FXHN6o9fCDkRXoc8YT5oC/gbfWjABgKBz2BiH/bUhBfsM3WZjU5nfa4MY+y70m5OvGt6UH+SDL8u7Oa5IzEJPFZcc/1ORnG78IslA7oOD0quBiaxIkZZdARTCVtpWrqD8m/vWHo0LQJs4TiFOSe6WMnnnfpnFsee/r5t7/775qMHLlaozhmymMmV2hkGuWHQliNz7HBLXC7DR/pgyKZOffD526bPnXy9Jueee+HXZbYXukn9PVu9/BtqycA3Fna6jAzLoaz2Gwm1txT50UXnhsMKJHUXwIH8LrmqPWNL65ZFgyCXVYdSxhcdwLI9GT08Kq4cxb9YbxSvNhEGnWotMBLiBFtI4PqA5Zx0WXKt28ZiVUhDeAcseCC6+978t0fsyUKZcHWDXmbVaro8VySExlLsnMlsk3viM/V44kNT+cJjHG3eSQbbZ5wIIxPXIo5HySmO33QjzK5yv+kwsgva2vNZrsdT439qpY+xphCLvIMyBNhjDf9BPjsUTBXZyKRYzkfF6RkMbi3EhG/7u0P438Ll1rxphrc2x9PTTAMUY3nFtpWjQcBSrmSkkVpkD5j1gvfFeTLFSqpTCGTK3MyJBqNWqVUKmJMJV0vydn4N1jO8+5gOwpbJ0Bu9WLvCfDR2Bb0tvfGuL0t6G/n+ZbMyZD0N0NbA8GY7VYjaTmRMaox2Z2DX4wkwDgYXU2/QADfOQwMbai2fgSilx2UniEN8cfq+8P4Q+F8jkW5WXSjR7QRMsM5XOzRL2ZHZVcMw6546O2vVAWZeZvyFEgakP8qVQqEGR+JrVSpTmSsUebJNGsmDS1CyZi/JRDw9VgX5ABeRej18+1eH6Id/o1zFU4wryccbEAxs/FJMVyeXeN20KyTNVhPZKzXGgj7zEuZPjOO7vcN8YcHwTKtuZJjKMJRIIDrnLSeIXRc3LH6/jB+Hy7R2bVaU7QfLWsyu1zU9i+Xzx6Le/IOPPuKWx776OfCbarsLLU8OyNbjhVCIZNI8YlzUmySExnnSDMVm56B6/kOT6ijvbPVdzzkQCDq0f5OT4QP+CK/dxBkl/nQw/hIO3pT+B0LYMC7unpHNT7hM0YrjIzO/hJI+sw4FJ33DN8B8IOdMLCoJrWXDk+6gmRwd79T68dPwkVHahktTZvtNvLwBtm1C2ecjUfKRWNueuELmVxTsBm3ppXiM8YVSrkUSbBCLlHmYv1V4Ia13Wy7u0ZJlOs0qtmwmm/o9HREvHi3UpcdgxzyB1DgwyeZ8/4OT/wzCrut0xcOdnSE+Abey7c+NhAWSJsaWM4Uo8cIk57dMvDFPjOOREcq9ibDhEo7aUbwWLL8XBi3myNJ9jfaj54M4wUw5otdJSXl8m9euPmSESkCvOMcBl1xx1c/F+Sq1DlKlVIiz1NL1mFhUCLfVSo0KokKxTWEV6lSq09krMyV538yaEo1CmudHrz54HjIfl+nz9uJQp0/FAkh2vEP0DtmvMcT8XtQ/dfa2sYHVg+CK9baXKw5Riu01bhV9tXX9pVxJPrleQgGvGS1oMSNpozV5GIQZnO0zkzE9hQ8GcaLRTBoxIRxw5LFuFwTCEeffeUDb6zO2aZGgGWKDJVErlJkZyk0yImzsVbIkEvnqPLw2SQyrBcxfixX5z8Hf0NO2hb2t3o7vb+GHA18kUCrDx/y6A2Egr5e9bgtjA9WCnXiAQwvHz5wLQxbw7E0eyJj2oCSTvNdo/rKOBRl7B4mHLCNoir1yIuNTMcLyfCFia22kfq46+r7xRjXs6gigKSBA4Zc9o/PJPLcwsJcedzzlXszaX6ubGL6/s6Ojs5Oj8fzay8+JsrHW+CYdf+7N+YdTwM8w7aTFpakTYhqN2MjQeqMxHfwIU7K+9SyFymW9x0R3EabjbSWZiid3loAgtlWA03pqVMa85YDzJp97ZLbFv/tre/WZclzZQqVBh9Y22/G2XkfpC+p5Y8x9pxqxrzno2GwuLBBp+foasaq7WZcbagmjdZ94+Y08n2cDcEbQq4BwWcWPK2AUgkd7Tw6SjDuCMOSlCXuvF6/ahDhlIwNhcr8jRvXF+SpFbJoJEMlRX8Z50o23ANf83jdWhfkY9bN+mQZd/K8bDpM3N1spfAJPGw3Y5KtorVmy0LYjSSgL+0rcNl9JE14SYVJZ9SadVoO5VbGKaIkpdOip9hTWue9CxOkeTlZcrUsK1MiV8hx8SaVyeOfYd2LKVQ55w2m+eb29uMhn+jP3ZYoY19HC8/9Zcg5pbV2nclsYHr0mNNRFXr7y/Aeuqm+bJfGS7BuAnijQYe0nMV9D7kKarIY3nZYdXT8Ne/9YfwpTFUqpJqCLHw6uFyS3XWa2W+cadZHk61/AxbxXsQ4CrnH4jE+0a971Yp23hvxrxRP/cZiQ2CpnvEKPBygN28fughrQB8gh0M8my4cdchZReMlPLi7pME1XQg36zmSY05pXrEKpqlRZZElQ0qaka0swD78e+eE92Zq5WL4mK/3tJ0A+UR/jqcdvTFuxxv5+NAPAuEj1TV6kvqlzqNIs4GyXzqA6lM3oUgkxL+dCstrKJLVouKZJjjCZb0aRBcVM3iT1qlk/A5clo00AlUYmlylNCdHFq0q5P32Y+XHQ8brfW3hti7IPRaP8Yn+3KsfN3j5QCjArxkCy6vcdEVPnUcaDSYtaVsBOX3dsOC+UJxS6CBoktIRLEEZKcc350DysMMsqSfjzk/3h/HbSbM0eUppF1OZJEcZVeL+x7yCl1AdXdfe2oYhnwbGbcgFQ20dEV5zDjxnbzZ0M8ZLGKkqlpQmv+Tt06HI/lB2KkzBpwZpnZWIMFPFaa/ABdg+1mgwn9L8+O2Uy/JVUkXsOcoJmkyTpVJJ8mWKmaAINbV72n6xKOu+6nJfY6CPPzBD8A+txUQyespcRXaP1ZtmD3NG+tC/AsnxuUL4pmf+Tsdo7QoR7sy3njQR+lOqFSuTpqqVsv77bbdJFVKlOkuS/+/0c0uCjZ6W4xi3n3rGgRaevBauPkDgdjBafc98iONu0PRlCUCI3wvJU4t72FEkYbsdz5CnF9PVFlTPnMqYJzgP1cPKfutvD2P0WVBmZhTeDa8FQi3+6FFAXdYFua+xr6+MQx4fb71cNPOwm9CaUPrVw3h10gq+97ZYqAL5J/y/9s48uo362uNXktckTkgCDSSQfXMCaRKyB+Kwvte0p4UCbcNrKbSlQGlpKK8saR4kIaylpYTSUkjsyNZqeQ0BGqAsJdBseJM00oxG+2ZL3hd5kax5M5ZGy4wno5HlmD/85RzOiRdZ8/HP93fv/d3fvbCnNW53UbxxNsCN10Otow5rymgMsh/mlchVqrRj5zhjuUYuK39zPnxAtLX2tHcxIPMxFuovDxG9IcK5He6qa28iA+kYY/zLlesGQimc67mvyso6GT8iRS265ySw8GPZ7DfdpHHn7H2TPmPl2BkrpJXSivcegk0tA77u9q7OmCKQ6b2PaTP4Ym1OezwQ7iP6zXfA3fXNCaaCXMi3TTmbygzOVwBucTTG4jkdVr82G+7o9zz7oQXFuevp09rzYAGVp0zbH47rWIW0WrUBXiB6ewfbezqTIXczGQcYEuovE94BopkINd8v+o7Wa9THEBucT8HTBH+NbEshgMKTcNcIP5efA4ddFjJgNKHc9fRpnf1LlqsUZWM2xwpVmUwlq3imYNYXnb6uzvYOWvGVHBHTl+OKtfn9isE+om2YCH5H/LMzVn3MrzCa3pu+tpV/HR8CWGcyx+882t0ygFlfGuucpkaTTptR321f9uoKRak87fwErfJjpAeo3A03h9o7u7xdbYmQx4NxTyjQNUD0hQjrWngcN+nidRbt6wHhL6hfIBK9gCNxW6F1PgriZXrUhOl1RrMlo7Ziv3ixnAzsxmwr5CWV0mrpEqht7msjkVININvbo+uYEtNf5rLPQnOg/cSnl8NBxEIdhWgxwzmD0fws/IXbr6CCk0GiH8mDKZ94G+N3E8ymjflQbh2fe00ZYlxOnfrvzVuC9nQ2+1s7IozbORj3ZI7xQCj8z8XwhAtr1GH6RqPV0GhXwa4gp60IEyOD5Pflwr0m3BBHqjNvgGnv8pa7TSxjjUytLoJfDwZaSMZUF8cI5PjGl+wvc+2BXHsfF2NqxZbBlBKHQWswNjXoDQ3Ory4tGLiAgzw4TAx3LgGo8DQlXEE3WNbA6k+t43MHMkOMFbKy6j9NhZMDrc3tJFGqn9AIZDbjBON8Ab851TxzN0EGI4dg7WkbdhaxIvUGgxm/S4Je4IlDZKBdI4ElDWaqExPNztGwHH5lcvD2x5pQxiWaip/AOp/P3drV1tnt9/sjkBP9i0R/mbkHpptnHhwc7iZ6H4UHvmjVNlHzBEx6S+mlL17wmYPE7mzRky16lz7ec81aMk1c4uE+8/86MNZI33nzatg30OztbHX5qbbSI5Db2Iwj/jItPpvB5zcTA/2hXsK7HX5xzoM1NJLOW5MVuXo1Z95tpOOy/3LJjI9a62wJ9UD+xyHrPWvj13rP08hrn8hbdaa3taWzxeHzU4yjKzkipr+csAGO6tPxxYE04z4y3CA9uFNzZ/y8wdmEUJOgTN4fgYXreckdLxwmY7zbUFMjVX5Gs2u7O3v2f+zouNyBzBRjpVLzY/husKPV2+5rbvdRM4BGZdyRYcZEcLA3GOojPi+YWorpLdTlNa3nefiY84FJPn3XAKib6ywGa33s7u7HhTD7tJk73zYWxs+Il5DObfohCF3DUqY+Ohfe72D1wfL5/JH9L9E4J9iO+CbYO+r5HxfjIYaITySXfWXXojhiwJDTMx+l5gCMnrboJ/4N4oV0DTs6MloVM51ZCFssZi1vHb3p3CVwa/ILXjTGquonstebe5wcjFtpf5lln+OOxpgYB4b3SG636rRao8FkM994dRe5xMPD7POQAPnf70TwKJOx9VrxTQ5Ez7uOsXMzQWgPvUwxVpcVwYGBDhvdD8vHhNyaDJm1B3KcsXL5zUzGQ0RnETzWQjpvesTkehk+JFmGBkcrGAp5roCc95mM61fCfzu1Nt47zehXs+EmIixsllCGGFfsLZj6cbfLzern1pIMmVYS4zhk3rwc01+mFRogtJeL5V5jk17XiJ4SP0I19R8atSjrDRDvsjEZV82CH3Vg/P280YY5cMMEMa69CW52uWzsnnkRyIwdkGE1IpRHjbFTjbWHhzuIY3DVe54mg0mntW5b5hvxIVjx3iBVgJVd2sJk/Nnc7FtNBv4eIah2HrnnTQzj0jmiP/e5PLGeec0JsBMgx5S0/V0gxk411iZNQw/xW9iqN+sxFHEfhHepySzs5yVtSkHulQ0mJuNTV8CS0wY97z1T1LBQVBSeGHv8iGRdXYe7xcNiHIHsY0JOXNFJ7gXDl+Py6Zhx4HAgFCb8O+GAw6DTI7YPRL8j19oo5UIholgsedhqZDJ+ZzEUYjY9r63AsKWSifLdNsE93VZ7s5vNuDniZFyYcdxcpMk4GAj2BYmTUxfhFqShydh4yc0B6koNG3JwVzZ8aMGYjNE7p6zBUP5+5iZ8RdbFjkGUlQqlTKV5VQwal9uLt7hcbrfbE1eEN9tfZm6CTH9ZaJ6ZGhLXRfieg5/WGxFdo/3mfFNSjexA5PhpOIxOh2812Vk+mnUTTD1h4u9RjOsL05hFPzbGZRUlmjJF5T1ZO5v8dpethWqpmcjYMzrjVj8H485ExgLyzKG+/hC5ct03wGt+I6rHD8HvB4lgYilLeOTOY3AvZL/lsbBzmD8AybsYd5/CiWQsrThaIVUrC3Pf6my2kHydLMieEcPB9JeZeyDTXxaaZw4ODYQGegniA9hZ5zSg5i/mzPESQ0mFFuGRyVnfhCvr7OyZ5fbDEsm/MO76+Qldx9Sw2qrn8+YiHbjV47Y7I5Dd7JWc7C/7YyH2KIy7KMbC8syBoUAgGOgZDD0Ed+vqG7XWe0AbTOzNH6L8rQHiZD782ISzwzn7v/JyPsP547yJYKxQVhypUN0Ku7rcBpfLTjKOQo4pQpnpL0c3wRhlpr8sNM8cCA4FgtRAU+M8KHVgOlsxVLMelnSYvw+SaqMFZe1tutPTc2pt/D0xJ4KxslTz1vGXp8DhgNvisVncDscokEfxl+MxdkRMf1lonjnQT4Som2rDxCH4HuJCrR/BYwQzzBsmeuZlrXLqcYQ9T9u0qeCPLpy/h95ErGOZXFr5Y1ij9zU7XFaLyxGFHFdkJTP95ehyjs9mYfjLQvPMPW1Dob6+3oHAAF6U/QdDI9Z41fqRoQ0J6ieI18U5+1vIrY2151laH5jyHcz8tVzHinJpuWyL+KFBk9tmddhtI4ydLMYepr9MR38cjDuF5pmJ7gDpJPcPdg4Q/4CrtYYm7625SGInMnL76yGG1ommNeoRxMRar3XuvTD7HMYbg6TD+AAslyvLS9Oud1PJZO8/PA2O0z2k6d7SccIxq+zhYk0vaK58BrX/8dllWh3EYP9dsKfZbHs9Z99QPAahUvNEWJ8Fv7Za6mzsuwhWm1Scc9TFe6CnbVwNV/qHBfVKf0aytlKplKa9jFVy5fFdsKExLcYtI7MtYgv6Aoy7UmVMdIbCH8++6nMcO5V7dV8o5ldE7uE8mZ31pgvVIQb2XHj3R5fAX7jrg2iZ0W/C0uROffz1brlb3lHJjo2hjr7i6EJ4qYVmTPdGp1kzGccnLEQgp5oz4tv7YuomeonfwlN2fdsWaIs/Z3i4nxjoXSRed97VZG40sPwKvfM/c+A5L39PTG0hrAwQguYqPJ29oUYpL9Wkz7h6D1x5vpmLMb2e2YwjkBNyRq3c+Yw4Yy5/mVYbEWondCsWNuhse+GdhAcl/bbgf7Jgrxuvt+vY8xNQ0/nLs+9y8uc29ddkb0muC02h/nilQq6Wl6dLWF2u3Aj3tNpopWozIuEfxTgKmUG5PRlyJ9fex8qBUgOJiFfgDQ92cs59jHshv4f8z+zUhXOclZdoQo2LYPqXvL4bplsp2kqEBa3jg7DomEyjSPs+iKb6+bys4k4rkzGfzaBjbNpmMP3lxAUdSzFfwGbQCvr6yZDatWzTWa9jR2E8QUZlK3qWwHUug3FkjjCLHY5uBVD5eBk3zod1Q0OC8scHYEmpvDx9101deQdcW+e1WKOiWXPZjETWFN94oJ3sL7clQ+5gMubKgQ72EQM9g8EXRffj7nuzPkxYbyGiDHJedRlHGLP8Y6sJ2yPJeZC3qNCKLoftyQhTsBWFVHeg9O/uqlbBvT6rSShjdyLj5pYWpr/clghZAOOOYFe4N9TZvWBuvXs/PJUwH5IgboOFWsxCNV/FWbPs6hCfRgyXneJjrNMuF++k6hIFMD4IhWUyeblgWyEvrVSVKNXyE49KZvzLjbmsDAm1z4npDDqfkYyars9IcjNGYR3pm/FnONDyaWSi+QAVRJOucucCeLGZix2K4M6rc3MftloNmNbVwOnDGYyrYFfyVYhU7vIq5TK14IMQFfk9VOCiugU2Wo12PHOMWxIZJ6/n9ri/zMM4YLps+VnrDcupZFtkkNPw8FMw9wTneR2KYehugDmnWhpQRMv2n+O/i1Wwc1go42srFGVKwYxHWl3IFJo/fQP+0KlzmiwMCd0D+XJGCfUZjELb5D2QhkzsAU3v7+BL6hnD1BYVDlwOu+3cs4Iws12TPwN+6UZ0tgscnZrIWHptnzDG+2FLjSqNMI/099SqMk3NT+Cqz20W3MlkTK/nVP3m0XNGbMjJXgZ7PdN9Mwhtwe6W6qkPjzzkSPrtM8g/2sLJDm0w2PTXiGD6qeYG3Mw909usXQkL2oOC/Ir9om3HVVLhWx4ZGZbLZbWyFaKHWxAH6uJinKrN4IyxY0qCHBObcaTcqIt4QKRxXru6e8ROULNT74WF59nxHS28QWfAnwSAx6zOJj13XyyzdgXM9oUEMt5amw7jYrWyXKqqfkp0xWctdhw3mRkSajMuEGMnQmbcMmH7zXRNV3dIJ7q/70fic5GYLBj2fwNua+FOq+EYitiQNeK8GcVt1iYD911e7XKY3josjDFsqlaWCu9tU6aSq0uqZdvgVr/Zg+IoF+NUfTquGDt+CJgEOSYW4+gp4FDz0HfX247BX4epyQnkSlZk5Rf7LjDo0WrQIZ0Pkwt5a6nLzH1lwaRbKpreGRbIeEOlslT4nqdSlamK33lravYjfiNuMVoyypiOsX3JkKNeBg/jSM1Adw9RAkc8y34dIPpGTvXuy51KjdrjYmewIXiD/W2AGbCuzmnmnoGsXyqe0SOM8UFYX6GSCe81VlFcWSb79Bcw61MXYsExZ6qM+ezyKEdTiZWJo+aMEu1zLGdEDDguXWZ7EL4YWcXBz+fCiyjG3e/KaEDtDY76/6IG9PwcN4104kcRA2tBY8gKmNUhbGbsQdhYpSoT3tum/JhCpnxrI/wAcRvMJiOWYcZeDsacOSMm4572/vCTlyqOi48GRwoL98IlausF5lLhRr1dh7jeXwqXQ86bdoMJ+arBjOtYsUg6jA+INteo02CsUB1TVD2Wm6XyOYxm3IQwGae798UgM2q6+HJGTD+j2x8YtG6737zo/4gQdRxyHdyhdxi450cbUL0VPYu3V1HDprZbjDqTBdHiZtYmmR7jLbXqUuG9xkqrj1VU3w7rMB9uspjtLL+Caz3z+cuR8z82Y6a/zAz/WIx7Bt3EwdWnd901Ml/INSvvb21WBOHMXTaZjCartgFt23sJiOAVH6qzWOoNjsysY9KvSMdWKDTS995aAk96rKjFitlZex4elVCbwSwzYpfYRsSOsSOKIe4I+omP8l95aT5GjRs5BEs/aTYY2fVBtFDMiFrtuM6IyQGmrDnt0Z1HSOvNWvfp2eN1GmUae55GWnbiQZjzodNotln0JpyLsVCbwazliq1nBuRRYuwkP6O3tbcj0L1260nRCwQR0s8R3242a6mpPRwy6/UYiloseoPrQXIl3/pvt7PJbG5irft0GD8Lq0liwo/zVFL126vh+w6rwUZGnijLVpiiEurLMStgkiOTuNgxdkQ0456ujrZO4tUplStX+cPESzDjkVYU4XbdKKcMReoRzFlv8TwGWeI7yx1WoxFh5/LTYryiVK4UftRUqqx5GrJfbseNdsxiMrFsRfqMnRyMm7kZt7EZt/f19HX2I5cefhxOEeHtufAAFSlxz27TOY2kbcCMjdZ6t/4+MhRZr/RbGowZscfPwzIFSThlWxG7Y3Pkg7thHRJjyRTf3mdjiNs+R5JzbF8uHv8l2md6A2ztbev3DQZ23lgtlg9rJSC6sglFrQ28NdxmxKBFzH9fJIGCR844TNp4KXj6jA/AtdXlAipYYs39FUc2wDMttvFn7BLIOOLKdXT5u719xPNTn8u9r39/Vg5ccd5Yhxl573votZhR53F8tHkGwLo3tIZMMP6/7BveV0tTz1fE7jxW/WbqzNMeNFXGXHtfqnvgKP5yEuOY4aCznx3t3b4OQnvZLTmbSecYYNYn7noDzlsHhOsxvL7B6j791BLIgvVIJhjvy7nxXWWZSjDj8rKN8EObAUmXMfPchJNxdA9k+8sRsRjT/nJHb19Xa9fAvQvyl+HzID839+02FElhDnoTYrdom1CH57PbcyH//kwwflq0WSNXpl7CErPHL+aB2kZtd6kx5vKX+fxmpjeXgs0Ygdze0dPZ3e4N/23utKw7xHk/LITduEWH8dpjo05rNJFOnBnxoqWbYVVm7PFqmVxdIZjxOw/BSpSM74QyZq5nPr+Zrmdm+cucNiMCua29rcXf7QueuIzqBbuk8nsw73Obnu2LMYVihqZGra6pHjMgbWdefz8TjJ+F5TKlMvUz09j96E3Zj7usWMq2gvlxvnMTBxMy25cbdT3H/OWONn9zb1cP8g3IAcmdnzwzDSotqJ733hJiwMg3ievtDTpUh7tdmWB8CFaq1LLU64Roxn+GvH86XI34RWHsFMiYgtzd1dvS1+PrWJqXC3BIUbkGivUpmApq7LBeZ0C0KIKZdEY8E4wPwtbyUgH+cYVMXlIrVVXunLLNZ8ObOG0FH3NaY60ZoGNAOkZJ3AMp1kO/ATEsV5So/xeWfBWZbJjETKjS8itgS7VaQHmFUq4qKy+rfn0m7CXDaCtnDHKxGHu8ybWJiQkNinH/XyWQ9f1aZeXfL8uvcmK6iWD8NGyp0ahStxWlynKVVHXi/oL5DTbMZjWMlXGqex8zz8xVm8g8Yw2emQ45e2uUitqfwkOWmLt7URkfytlSQc0VS5mxSqk+Wq1Zn/ddlx436HWZZpxqnjmJcUJtYhJjEnJAd4l46mFVqbziaO6VX1gmhPET2Vs1SqmA+mNlqaLk+B+nZv3VorcZ0DHbCr69L5WzKYoyXc/MOGRt7ajIKVgsU8sqypRr4cV2Vv7hYjDeDdurqWl4qSJWKUrLFOW7YRnqttgxM2cMkipjLuZCz6Y8HHeGw3+A6UWaSrWiXLoHrtGz/ISLwfgW2FGlUZWnnndTKMs0by2DB7wmBEO4/eOxMubLgTJSRt54ZX5SaWJr6NuSaT+rUCulGrmsEPbZJ4LxDbBTLSP/llJlLFdWllX+SZJ90ovonGYz9jVh7HGPztiPL86fdbBWLqssVrz7yynL9BPD+IaqI3J16vZYVVpefRust1lMZEw0MoQ4SWNlnm4OlFWb6Gt1Nnu6ulTTJAerZDVyRcWRyiOL4SdnUPdXtq+MvP0IuYQaCmFmW9L9Vf5Zm9nfOiFTKVKu3FTJZcf/sQBeohgbvsaMvV6/w+f2D/wWVh6pLlMr5MekmtrdULBeh9hMekPdRWUMG8kQRFaaKmN1mfz4HliBWMzYSJOYTDNmsk41z8zMGZG0nX53S+sauLNWI5OpVNLqstrD8wGqjZb6Jt1FXce7YNExcjtIOfGmlCtlW+H3bjNOBf/jzzjVPDOLsc/p9Xk7P8wTPXGiVCVTa5SkSay+R5R1mx0zmAyc8z/Gg/EtcI2qXKZIOYEsU2peEs34DMdNVOjPQjxmxunmmVnxX7vV7/X37IGFh2uOlMtUSmXxMdmJV6+AKSfsRpOJN/+WScYbYWOFtEyVsq0g/+p+Clu9VjbdzDJmrmc+v5nFuM3i93Q4r4Fvq6pKVDJ5cXmxSqp6536A2z22JiNvv+5MMn4IViiLS1OfcyPXvLEIXvRaRlvDmWDM/HyqOVBW/OdxeFq6PskXPV6rkpFefUmFXCWV/rNyFeTK7bjOxk8zc4zPFsxVKmXy1ItYKvfDIq25iWRMkvj6MnbZPLbWLinMeK2mRKGoUCnkUqlGUVz58jRYWmXjbRuUUcY2mP92TVVNZVVUGk1FZVVNba06qnKG3lMshZ87bVyIzA4biQm32GgWXHaVT3aGaJZcex+7Vtzp7R/4H8m3q6qOVZYqVbSk90HW4vM+3sQ383dOC7ddD9N9SQh5GddB9g9//+y+ffujOnjw2UPPPf/CC69FdZipX0ngB2caznHq7Jmz5+u1SF1UTVFpBUrHIfrvhfm7pX+XtD23OW020+md8JtajbxGoYmtlZN/vwag2BQf8MQh+n0zP258bRos7AkIumeqzYMpIAGJKCrqhBFEInFOVLkM5eWBGGbOmD2dQwUFBdNnXnbFvIVRXRnVVVEtSVFLOUS/7uKoFkVF/3t+VMtWLFi6Yi3ApetXFK5duaZwVVQr1lyaDYsK5y/j0fKomB9fMQNgtjepFxQvYzSXZJYrkUCiaNajayb1FVyflIjJbxZnZSe8VJIu8LqZVdbI/3NFueRbgrzY+8gB8h8XeP+0xFGxPyOCeT5CUK8b7Y1FN20q2rbluqh27NhRVFS0c+e2qLYydOt16zZt2bk99vVMFe24/rptCaI/vj0q5uulqi1R0a93fVSsnx/VhqKiG6/ftmnHddfvKNq85aat9M/fvGHzthuLdnC9/ZiY7z/+AzbuPJCMkJcx0UkMBYbiLQiGo+L68kDkq1KYGBpRKKrYHIQxKsyhYYbILw1SnSADQ0S4b5DqChnRUGSKegqDIkdX/0gHgT5B6zgQpu7FU+8nIuazsN97sI9jYEH0+5K/P91nSVf0zw0ORX426w0MRwYBhHhEfzn748N9jO7g/OuYCAVTmsdMPwO1kAc5l1OMMPvRIuL8Rp51yfc7Y32e+oshl204SDXSC8bfX3iIQsQ/YI9L1O2SfmH9hCY1Zk0yHn9NMh5/TTIef00yHn9NMh5/TTIef00yHn9NMh5/TTIef00yHn9NMh5/TTIef00yHn9NMh5/TTIef/0/QHDQEzyz2zUAAAAASUVORK5CYII=" name="Objekt4" align="left" hspace="12" width="189" height="154" id="Objekt4">


 odstráňte priesvitnú ochrannú fóliu z náplasti

 snažte sa nedotýkať lepiacej časti náplasti


Krok 5: nalepte náplasť a pevne ju pritlačte na kožu



nalepte jednu až tri náplasti na bolestivé miesto na koži

 pritlačte náplasť na kožu

 pritlačte najmenej na 10 sekúnd, aby ste si boli istý, že je náplasť

pevne nalepená

 uistite sa, že celá náplasť je nalepená, vrátane jej rohov



Nechajte náplasť pôsobiť len 12 hodín


moRXFgq1bNkSvrBRo0YxbNQ2ulF4ZiKl0TOEdQ2E9lSReuxLFK45KGbUpFNUglIpIXoKLLZq1Qops88eiDFoSy46zs3NReYgJ9bRJ/VNRN+Qu1+0tJ/662GBcNAOg9Iv+tVFbkhOlup5RY32vhl6qry8fMiQIbEd4xEA9pxIQvI3bdo0JD/I3xPTtEt0I/8lLikc5XiVoqya8Lfs2cA6R63B8EhY94vSliojjA9AIb6FLtb60ibEn8iFkC385z//obR96dKl8W70n+jE8iwdB8S8ME9uBcxNyOjTkj+FM2ljLemU5lQaVWUvFJ1IwoYNGxAstG3bNgJLHiug6QMHDsyePRuR5zPPPAMKMaSQyNNemxHP63qH9a5FilIGQnNsrCiGGYjigDdvJXDWaGiOkyvUExWpgjKcsdzUhmrjardt24bEWY/6IoCzF5Ct0xmSCgeLFy9GIn/rrbc+99xzFJoa5lKrhg0b2rFoOeY8DkR9KLs8mdIbCGpQFEXRSEWzuRJFJsWcOusfV378+PGDBw8OHDgwMUMekRStE0dzf/31F6Iq5Kn0Giwc4T333CNfAUCwgyGO1EJfixzUIo+IYR2jOkOxfjy5Ko+5dlZfaVHthptinCWRitDcBejK+fPnnz59GgEO6IyJOjqoAr5atWoVGXB6rtusWbO+fft2794dn3DMyrW0Tamv5RAePYJLjOoM6l+aX2DOZFRpaNM3cq7HjjweEMHwjWyUdcbSShshCmfOnJmSklJWVublgbgrXDsRaTs075FHHklOToYnzs7O1lfZMK666iqErFBZ2hbHV0N+4TKPqvgwOSMj9QY+jHtZTizR7LlSp92BYlqNcMsjByDMVGFhYUFBwZQpU7p27Zqfnx8TFl0BYtAcLZ90LUyPGy3XYsUQ1Fde514Vv0iej+dxmK2AtoEsZx12g0A6V8W/SgE4K92+fft3332HBOOll14aMWIEBYcx9DQOwP3yhLsrkWARmgqLqkxsxQO2K/z5QIpLvc8JPllRpoc4IF1k80uX0Mxq0D66McT4CIonZzQ+6OV6eKOPPvpo4cKFeXl5H3zwQVZWFgrs378fnRXxqxcSdj6b0bx5c9pGxwtQFfziCRPKi7dBx2DYF6yjm4DN2iGFTqmRUinlJ/tIaTldU0ZFGPi/qqoqjOiSkpIlS5bAx8yZM6dPnz40PgxzHhXux5UAj3CuByzSJIPHQZOeno6Rp7No2S4d+L0LJ4uqKyVfw8rE2SEXC4avJqoJ/QKIF3OHULOyspIeBSOar6iogP5h4COR2L17N6pCQPHiiy8OGDBAcYHo1pgoohdguEBO7+YRLAbNx59paWlxNaqqRa0jfpGFT8p/gyL5DYam5RSltHRvzigtLZ03bx5SZjAHGRC/tG/fHukXOqJXr14ZGRmICXnVlhQGLUb5dqPdnepA8vDnn396b6tly5Ywqlu3bu3YsaNcRqXXEKX8Fu9M6RGKQxuSS0OMA+/80VUI4jFmJ06ciGvBSoqJ1NRU14cA5C9jZVEdEDR/rga2gWasvFwC4ZFKvvXWWxiacX3kYr0no/KvpbMknthy0oERnjB4lwO2FIlzz5499aV/zvTUrVs3Vi8auA4FenwPG04r21yB8sOGDfv444/h1G+77TbZkBHX6MauDRlbSiKN8IAogoif5EDgQO8I+r0c/pKXqMcV1ESLFi14faIXYGgOHDgQEZlkMeawmA1XCJOuyK6zZP5nhOyqXHzsXE/AfMkhaK7/8MsHlCOCvVXt7sLhW7o1eGgoFv0igMfaUPjTTz9FWMRxWQzHnFOMateSYloVYhTCdP7svDo+GzduXFZWFoEuIvyD++EdAOIHEhXR1s6dO31dmJOTg7AIeW12dnZ8RHP8PQ3Z6Qpb8qSic3U0KBTKA9ZdxHLwcBEM0oYNG8JqIWt0zckigO5cEKQUFRV5TxmBDh069OjRI64233rFhoxomAOdVKlzV1hB2lWpkcpYAeBv4OFgG/0uvIAi4lpk1rgwyp5ib4LafvvtN+g3asb4oHVQcIc33ngjWjl8+DDsv9zIxRm4L5hTOH7dW0UjLYF6z3ptuBKRBsKhn6ftSvBJ66P5F+GkjiptK5ERfAbyCvQOrSn1fodgsUmTJtu3b5evLUYM6mjUicx17dq1c+fOBX8BcwoJ+evQoUPhhnG8Zs0aBJ/KyLYD0gxkmXFdFuTjmYZCCU9/1wn9RiN9yh/1k7qoVMijkg5Af9OmTXkzE++gHxOsrKyMfmgjZ4XCbdmyZceOHXv27IEwvLFHr1697rrrLugfKIQNX7p06ZAhQzw+ly4tLcUIs+yEWMHiN9/4X4VC6eoM4Q7ZftIbjaSOdhbV7gZIj2HK/ObvuAq6SI8OFAcs74sHDXiC4lJ5yImD48ePQ1eqqqp2796Nf4kbDI7OnTsjf928eTMK5OXl0XQabgfN7d27Fxw7v3FPmoBxUFhYqPtF77fpXNIlRpWmlSlkwgLhvzwlLaqDU9SlYYuKXmvZsqW+NZEXoDehjidPnnRd4U8CoJWKigrahoWEpFV0sJlQtdatW8O2Z2Zmgq38/PwGDRrceeedvNAbheEsEeCsW7cO6ujcHKotLi7+/fffx44dG8F9eYenrJ9NKJtN+ZINs8sFFFtqpyKyctAPzwGb5lcXKTICi7jWzvfICqFSo0eP1m9Z1xXDtBDjx49X1oLgX7g6qCOiHuf0BrnT9OnTUV63vd7v0UtJpzff5DFTZWkw+ZgIpjO+PAGqRSy3a9cuXyljIDSfgmvBYrt27SJwOcrEk6xh5MiRelwGVjBo4O1uueUWJB6WLQbNTbcKCgoQryEmit9TF+pkp1XFemhDLLLZ1PNCSyvqJZajmj1uK60AmSKMIXIDeLWYLKE3HC0H7G2XLl0WLVo0ceJE5A+WJWGZFy9ePHv2bIRFiIliHs4ocJnvkMOT2WL/p3PGKshW1AuF/4hixhqIGvwG5ZABnQU9RlYA/+q3y3Tf4Qx4yq5du65atWr16tUIf5QNjKnHVq5cOXXq1Jtuuol2WLA01zGh1jq6sZsKlxRyLKOzyOmHoU0UuIKeRkEdI0itaCPrCCYNJDxKi2JpaWlt27ZdsWLFhAkTlKfWGEnLli177LHHBg0a1K9fP0tbGnPV9PdLDEwkf8p0UP/0BVCIoA5BfwSP4mBIEeIiTE3Ag0bD3IEXPnjBggVIHGFX6STGHxLNmTNnfv/99zh57bXXxlsMhtcnUwRWuEAo2ddtZsQsImGAdULeFhkTMG5fffVVRkZGnfi/doMbR0gFtzJjxowxY8bAC+7Zs6ekpAQUQhcffvhhDKl4y0BwiW7kSX3a08HzRawKlO3JjW69A43CV+3fv7+8vBxERiaAL2RlZaEhhDCvvvoq7AdyDzh1GPbOnTsn/kcZXZ7128X9CnnRGzGOjMAE3JuyPafrtYa5wX6PHj3gk+69997IZPBlA6Bt99xzD+0yiai1TZs2+MRA9GIJYhjdEGx/0VbOVusrMCIIQb0AHQHfhkHdsGHDCELNyZMnf/3115s3b5a7/sQJGHNgTvlR28TDKUaVibAdDJ+D1wuQ9m3atAmZsseFwlJOREaVlZWwbLt371ZYtJua0UNxuybsLtftll6J3VyYR3jpZE8xqs5fnABPU1ZW5n15khHqI5C3ZMmS119/HdaYNhuW0HvBez/aRXkeT/pqK+LLL7DowJCdIkYjnCXobbGNGzc6LGxRJphgfmFCFy5ciKvuuOOONWvWFBQUwDXqDzUvY0S4PyoTyX0aky5DJQMGDJg3bx5id+fdDIPmeuK1a9cWFRXBCEN3J02ahERz7ty569atGzx4MIxz9PJcKnCaDZehjeVb/MqFMSGyV69en332mfMPLoJjMPfFF1/gMzc3d8SIETk5Ocg1cckTTzyB0LG4uDiymfFLFO7zqA5EGnEIcJAwVFdXI99A4qWED2i6oqJi9uzZP/74I5JrWN3nn3++adOmxB8JhqvS09O3bduGkjFZw3FJwP29flq1UMfci0Hf96JOaB/GgP3b3h4RCD2O79Chw5NPPolWEKd069bt2LFj4BWZ9fz58xG8jBs3btq0aUi60TrvOC3fwRszZsyHH374yy+/5OXl2WW0dvGkXSdEfLnfwpaX660rhsqFRcTup0+fbtWqFeJ+y31LLJuJEqAB0cqJEyd27tw5Z84cpNKZmZlIHl577bXu3btDWXl/OD1bhTDDhg2DTUbIA+Osv419WcJpxQao2rJlC+JGRA1169ZVNi1hsA7FikvEJlA7ZI1QdBjM1NRU2qCcW5fTuTqRuAQ1FBYWImpt0aKFZZQUj0zDVw3RXK7fcpLDdxjs8C5QBWUnNmVvS8ll9CAxMkwY4Xl9QNupvI7VpqxXXnllv379wOKGDRtgk+WW/pcf6N5t80Xqo2oTvB+i7hoT9gaoIjc/V9HVESLB/MKhbt269dChQ82bN4/mKUeUXi3eINac1qOiOxo3bszbsBFtctt1PetIwN0yZwp/dEyStGnTZtSoUTt27Fi9enXHjh1jtYzjooXLr2g2a9YMYUKnTp2MkKesEft8sZfiS2Ie6bDT1c/ruHBXSUlIItevX08be0XD4kWrhRJOLO7duxfxellZ2c0332yEpkvsXCNdEn2+4QBFBR1iHAgG74jBt2TJkqKiIplyXJZwilHLy8sR1qM70BETJkwIikk4CerBhDlIaVGVM4aYpoBgtNXszz//PHLkyMvbqNrusYFeQFyDpC07O3vBggVjx46lH4uVO5dy4m+IR1rxUEfdripEEpg/ArwjAtSSkhKEOa4/FnSJQo1RJag7KK0+cuQIuOS9NHSjWqPtHxw/iS2JZI4li7RNXefOndeuXVtcXOz6UyNGHJy6Q0NGvJ/1c0toZtOmTaAwLS2N1utRNym5I21XnJgusCRSyixNPWSDUZ05cybu4vDhw5dl4uiSadBApkc8OGC3p3QTH/MPfCQGdiNGMaqQPDk5mX5ww5XFhNnbmDdku+7GMJ+883qyOqF9wGvCf+yC1ZGVMn6ycrV6jKqYUwZSjp49ey5atCjmP6Z7UcHf7gxGaLCfFz85Q1vtyZQj3oNa8qfLFgx/oI18cenSpbt27Ro0aNC/KLoJ2O89xX10PvyHg2jNP8WrifGOeu4oxZNDKisrC2E2st4zZ84kZhvVxMM203BwcnqkSmDLFtes39D24tHDVKaQPvv375+fn4/0NzMzMx6CJRhymoXgb8fpgNjEj+dUAaSSnG/INhLjGlk8+SmJ7NOnT0FBAdTx8mBRwilG9XLx+dDu3jJrrEn4Uw47IvkM0KRJk9atW182AY4y3Wj40kVCMLSDAz22la6R3qKiBmLuIJUpISW6CWoruySX8Nlg8ejRo/Gz9rULT/uGKweWYT3/yytxEhCvKjNzCnnSsINFhKlIHBP/Kkxc4TQDZ3jrfZk+6qoguzgmXAZsdsNWoDt/DKy0tDQYjKqqKtpo7DLTyEgsKtMjtZC4VH5U0xDqEr+OszOkDNqkBlpo93PPly7U6IZDPsuOcB37OvSUPOZEykDUUmxGcnIytPDEiROXmRYSrPcNd+gRy+kSw4ZL5aooibSTyu68HJENGjSALkawt9UlgTAW6T19w2ZoW06XEGR0UyMWpQVC+zUYsSCSw1R9lDgrIktCG4fZ5UIxGWReaohtrKBGN5QtGFY/fiqvkSQpgWuNtqQqGOmCVVdinBEI3xm0fv36qampl03KqOACizXmW5xlZWUUpwS1DJpAzPFOU7T3DfqIfq2eOov3UZFZnZ6xOAPy0FZt+lfB8LlclIGS4fPMmTO0ZpzDLkVfIdWBAwd8dtHFCNwL7dFN/yYZITVCF8yZM2fZsmUOwR5DmQPjPeFw0Lx5c5n+65x5Z/HkyZN2v7ZF4klLztmOnAuUl4BmcFxaWuql9YscxCK9N38hRs3NzX355ZcTsxn+/xATgLyMjIycnByDdBHMZWZmPv744zXi54Yufrhai2gu91hJLSJo/uQB7fb4/4TzsFS0JRzXAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="172" height="134" border= "0">


Je dôležité, aby bola náplasť Versatis na koži len 12 hodín. Napríklad, ak pociťujete silnejšiu bolesť v noci, môžete náplasť nalepiť večer o 19.00 hodine a odstrániť ju ráno o 7.00 hodine.


Ak cítite silnejšiu bolesť cez deň ako v noci, môžete si náplasť Versatis nalepiť o 7.00 hodine ráno a odstrániť ju o 19.00 hodine večer.


Kúpanie, sprchovanie a plávanie

Ak používate náplasť Versatis, vyhnite sa kontaktu s vodou, ak je to možné. Kúpať sa, sprchovať sa alebo plávať môžete v čase, keď nepoužívate náplasť. Ak ste sa práve kúpali alebo sprchovali, musíte najprv počkať, než koža ochladne a až potom nalepiť náplasť.


Ak sa náplasť odlepí

Veľmi zriedkavo sa môže náplasť odlepiť alebo odpadnúť. Ak sa to stane, skúste ju znova nalepiť na to isté miesto. Ak nedrží,odstráňte ju a nalepte si novú náplasť na to isté miesto.


Ako odstrániť náplasť Versatis

Pri výmene náplastí odstráňte pomaly starú náplasť. Ak to ide ťažko, môžete ju navlhčiť teplou vodou na niekoľko minút a potom náplasť odstrániť.


Ak zabudnete náplasť odstrániť po 12 hodinách

Starú náplasť odstráňte, len čo si spomeniete. Novú náplasť môžete použiť po 12 hodinách.


Ak použijete viac náplastí, ako máte

Ak použijete viac náplastí, ako je nevyhnutné alebo ich máte nalepené príliš dlho, môže to zvýšiť riziko vzniku vedľajších účinkov.


Ak zabudnete použiť náplasť Versatis

Ak ste po 12 hodinách bez použitia náplasti zabudli použiť novú náplasť, nalepte si novú náplasť hneď, ako si spomeniete.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa počas používania náplasti objaví podráždenie alebo pocit pálenia, náplasť sa má odstrániť. Na miesto podráždenia nelepte novú náplasť, pokiaľ podráždenie nezmizne.


Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí, sú uvedené nižšie.


Vyskytujú sa kožné reakcie v mieste nalepenia náplasti alebo jeho okolí a môžu zahŕňať sčervenanie, vyrážku, svrbenie, pálenie, zápal kože a malé pľuzgiere.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí, sú uvedené nižšie.


Poranenie kože a kožné rany.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 ľudí, sú uvedené nižšie.


Otvorené rany, závažné alergické reakcie a alergia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Versatis


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecku a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neuchovávajte v chladničke a nezmrazujte.

Po prvom otvorení: Uchovávajte vrecko pevne uzavreté.


Po otvorení vrecka sa musia náplasti použiť do 14 dní.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že je vrecko poškodené. Ak sa tak stane, náplasti môžu vyschnúť a nebudú schopné sa nalepiť.


Ako znehodnotiť náplasť Versatis

Použité náplasti stále obsahujú liečivo, ktoré môže uškodiť iným. Preložte použité náplasti na polovicu, lepiacou stranou dovnútra a zahoďte ich tak, aby boli mimo dosahu detí.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Versatis obsahuje

 • Liečivo je lidokaín.

 • Každá náplasť s veľkosťou 10 cm x 14 cm obsahuje 700 mg (5 % w/w) lidokaínu.

 • Ďalšie zložky náplasti sú glycerol, tekutý kryštalizujúci sorbitol, sodná soľ karmelózy, propylénglykol (E1520), močovina, ťažký kaolín, kyselina vínna, želatína, polyvinylalkohol, alumíniumglycinát, dinátriummedetát, metylparabén (E218), propylparabén (E216), kyselina polyakrylová, polyakrylát sodný, čistená voda.


Podporná a krycia vrstva: polyetyléntereftalát (PET)


Ako vyzerá Versatis a obsah balenia

Liečivá náplasť má dĺžku 14 cm a šírku 10 cm. Je biela, vyrobená z vlnenej tkaniny s označením “Lidokaín 5 %”. Náplasti sú balené vo vreckách, ktoré možno opakovane uzatvoriť, každé vrecko obsahuje 5 náplastí.


Škatuľka obsahuje 5, 10, 20, 25 alebo 30 náplastí, ktoré sú zabalené v 1, 2, 4, 5 alebo 6 vreckách.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

52078 Aachen

Nemecko


Výrobca:

Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

52078 Aachen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia: Versatis


Portugalsko: Vessatis


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


6




Versatis 5% liečivá náplasť

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06651-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Versatis 5 % liečivá náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá náplasť s rozmermi 10 cm x 14 cm obsahuje 700 mg (5 % w/w) lidokaínu

(50 mg lidokaínu na 1 g adhezívneho základu)


Pomocné látky so známym účinkom:

14 mg metylparabénu

7 mg propylparabénu

700 mg propylénglykolu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Liečivá náplasť


Biela hydrogélová náplasť obsahujúca adhezívny materiál, ktorý je nanesený na netkanú polyetyléntereftalátovú vrstvu s označením “Lidokaín 5 %” prekrytú odstrániteľným polyetyléntereftalátovým filmom.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Versatis je indikovaný u dospelých na symptomatické zmiernenie neuropatickej bolesti spojenej s predošlou infekciou herpes zoster (pásový opar, post-herpetická neuralgia, PHN).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a starší pacienti

Bolestivé miesto sa má pokryť náplasťou jedenkrát denne až do 12 hodín počas obdobia 24 hodín. Na účinnú liečbu sa má použiť len potrebný počet náplastí. Ak je to potrebné, náplasti môžu byť rozstrihnuté nožnicami na menšie časti pred odstránením ochrannej fólie.Celkovo sa nemá použiť viac ako 3 náplasti v rovnakom čase.


Náplasť sa musí aplikovať na neporušenú, suchú, nepodráždenú kožu (po zahojení pásového oparu).


Každá náplasť sa nemá používať dlhšie než 12 hodín. Potom musí nasledovať interval najmenej 12 hodín, keď sa náplasť nepoužíva. Náplasť sa môže aplikovať počas dňa alebo počas noci.

Náplasť sa musí aplikovať na kožu ihneď po vybratí z vrecka a po odstránení ochrannej fólie z povrchu gélu. Vlasy a ochlpenie napostihnutom mieste sa musia ostrihať nožnicami (nie oholiť).


Výsledok liečby sa má opätovne prehodnotiť po 2 - 4 týždňoch. Ak po tomto období nedošlo k žiadnej odpovedi na Versatis (v čase používania náplasti a/alebo počas intervalu bez používania náplasti),liečba sa musí prerušiť, pretože v takom prípade môžu potenciálne riziká prevážiť nad prínosom liečby (pozri časti 4.4 a 5.1). V klinických štúdiách sa ukázalo, že pri dlhodobom používaní Versatisu počet používaných náplastí časom klesol. Liečba sa má preto opätovne prehodnocovať v pravidelných intervaloch, aby sa rozhodlo, či je možné znížiť počet náplastí potrebných na pokrytie bolestivej plochy, alebo či sa môže predĺžiť čas, keď sa náplasť nepoužíva.

Poškodenie obličiek

U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením obličiek sa úprava dávkovania nevyžaduje. Versatis sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Poškodenie pečene

U pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením pečene sa úprava dávkovania nevyžaduje. Versatis sa má používať s opatrnosťou u pacientov s ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Versatisu u detí mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Nie sú dostupné žiadne údaje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Náplasť je tiež kontraindikovaná u pacientov so známou precitlivenosťou na iné lokálne anestetiká amidového typu, napr. bupivakaín, etidokaín, mepivakaín a prilokaín.


Náplasť sa nesmie aplikovať na zapálenú alebo poranenú kožu, akou sú aktívne lézie herpes zoster, atopická dermatitída alebo rany.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Náplasť sa nemá aplikovať na sliznice. Náplasť sa nesmie dostať do kontaktu s očami.


Náplasť obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože. Obsahuje tiež metylparabén a propylparabén, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie (s možnosťou oneskorenia).


Náplasť sa má používať s opatrnosťou u pacientov so závažným poškodením srdca, závažným poškodením obličiek alebo závažným poškodením pečene.


Jeden z metabolitov lidokaínu, 2,6-xylidín, preukázal genotoxicitu a karcinogenitu upotkanov (pozri časť 5.3). Sekundárne metabolity vykazujú mutagénne pôsobenie. Klinický význam tohto nálezu nie je známy. V dôsledku toho je dlhodobá liečba Versatisom opodstatnená iba v prípade terapeutického prínosu pre pacienta (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie. V klinických štúdiách s náplasťou sa nepozorovali žiadne klinicky významné interakcie.


Keďže maximálne koncentrácie lidokaínu v plazme pozorované v klinických štúdiách s náplasťou boli nízke (pozri časť 5.2), klinicky významné farmakokinetické interakcie nie sú pravdepodobné.


Hoci je zvyčajne absorpcia lidokaínu z kože nízka, náplasť sa musí používať opatrne u pacientov, ktorí užívajú antiarytmiká triedy I (napr. tokainid, mexiletín) a iné lokálne anestetiká, keďže riziko aditívnych systémových účinkov nemožno vylúčiť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Lidokaín prechádza placentou. Nie sú však k dispozícii dostatočné údaje o použití lidokaínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nenaznačujú teratogénny potenciál lidokaínu (pozri časť 5.3).


Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Preto sa má Versatis používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia


Lidokaín sa vylučuje do materského mlieka. Nie sú však k dispozícii žiadne štúdie s náplasťou s dojčiacimi ženami. Keďže metabolizmus lidokaínu je pomerne rýchly a prebieha takmer výlučne v pečeni, predpokladá sa, že sa len veľmi nízke hladiny lidokaínu vylučujú do materského mlieka.


Fertilita


Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o fertilite. Štúdie na zvieratách nepreukázali účinok na fertilitu samíc.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je pravdepodobný, pretože systémová absorpcia je minimálna (pozri časť 5.2).


 1. Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Možno očakávať, že nežiaduce reakcie sa prejavia u približne 16 % pacientov. Kvôli povahe lieku sú to lokalizované reakcie.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli reakcie v mieste podania (ako je pálenie, dermatitída, erytém, pruritus, vyrážka, podráždenie kože a pľuzgiere).


V nižšie uvedenej tabuľke sú zahrnuté nežiaduce reakcie, ktoré sa hlásili v štúdiách s pacientmi s postherpetickou neuralgiou, ktorí používali náplasť. Sú zoradené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované ako veľmi časté (1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (1/10 000), neznáme (nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov).

Trieda orgánových systémov

Nežiaduca reakcia

Poruchy kože a podkožného tkaniva


menej časté

kožná lézia

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


menej časté

poranenie kože

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


veľmi časté

reakcie v mieste podania


Po uvedení lieku na trh sa u pacientov používajúcich náplasť pozorovali nasledovné účinky:


Trieda orgánových systémov

Nežiaduci účinok

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


veľmi zriedkavé

otvorená rana

Poruchy imunitného systému


veľmi zriedkavé

anafylaktická reakcia,

precitlivenosť


Všetky nežiaduce reakcie boli prevažne miernej až stredne ťažkej intenzity. Z nich menej ako 5 % viedlo k ukončeniu liečby.


Systémové nežiaduce reakcie pri správnom použití náplasti nie sú pravdepodobné, nakoľko je systémová koncentrácia lidokaínu veľmi nízka (pozri časť 5.2). Systémové nežiaduce reakcie na lidokaín sú podobné tým, ktoré sa pozorovali pri ostatných amidových lokálnych anestetikách (pozri časť 4.9).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie použitím náplasti nie je pravdepodobné, no pri nevhodnom použití ho nemožno vylúčiť, napr. pri použití väčšieho počtu náplastí v rovnakom čase, pri predĺženom čase aplikácie alebo použitie náplasti na poškodenú kožu môže viesť k vyšším koncentráciám v plazme, ako sú normálne.Možné znaky systémovej toxicity sú vo svojej podstate podobné, ako tie, ktoré sa pozorovali po podaní lidokaínu ako lokálneho anestetika, a môžu zahŕňať nasledovné prejavy a príznaky:

závrat, vracanie, ospalosť, záchvaty, mydriázu, bradykardiu, arytmiu a šok.


Navyše, známe liekové interakcie súvisiace so systémovými koncentráciami lidokaínu s beta-blokátormi, inhibítormi CYP3A4 (napr. deriváty imidazolu, makrolidy) a antiarytmikami môžu byť pri predávkovaní významné.


V prípade podozrenia z predávkovania sa má náplasť odstrániť a v prípade klinickej potreby sa majú prijať podporné opatrenia. Proti lidokaínu neexistuje žiadne antidotum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lokálne anestetiká, amidy

ATC kód: N01BB02


Mechanizmus účinku


Versatis má dvojaký mechanizmus účinku: farmakologický účinok difúzie lidokaínu a mechanický účinok hydrogélovej náplasti, ktorá chráni hypersenzitívnu oblasť.


Lidokaín v náplasti Versatis sa kontinuálne rozptyľuje difúziou do kože, čím poskytuje lokálny analgetický účinok. Mechanizmus, akým k tomuto účinku dochádza, je stabilizácia neuronálnych membrán, čím sa predpokladá, že sa znižuje aktivita sodíkových kanálov, čo vedie k zmierneniu bolesti.


Klinická účinnosť

Manažment bolesti pri PHN je náročný. V niektorých prípadoch sa dokázala účinnosť Versatisu pri symptomatickom zmiernení alodynickej zložky PHN (pozri časť 4.2).


Účinnosť Versatisu sa preukázala v štúdiách s postherpetickou neuralgiou.


Uskutočnili sa dve hlavné kontrolované štúdie na stanovenie účinnosti liečivej náplasti s 5 % lidokaínom.


Do prvej štúdie boli zaradení pacienti z populácie, u ktorých sa už predpokladala pozitívna odpoveď na liek. Bol to skrížený dizajn – po 14 dňoch liečby liečivou náplasťou s 5 % lidokaínom nasledovalo placebo alebo naopak. Primárnym koncovým ukazovateľom bol čas potrebný na vyradenie pacientov z dôvodu zmiernenia bolesti o dva stupne nižšie ako ich normálna odpoveď na 6-bodovej stupnici (v rozmedzí od zhoršenia až po úplné zmiernenie). Z 32 pacientov dokončilo štúdiu 30 pacientov. Medián času, ktorý bol potrebný na vyradenie pri placebe boli 4 dni, pri liečive 14 dní (hodnota p 0,001); žiadny z pacientov používajúci liečivo neukončil štúdiu počas dvojtýždňovej liečebnej periódy.


Do druhej štúdie bolo zaradených 265 pacientov s postherpetickou neuralgiou, ktorým bola priradená otvorená liečba liečivom s liečivou náplasťou s 5 % lidokaínom počas ôsmych týždňov. V tejto nekontrolovanej štúdii približne 50 % pacientov odpovedalo na liečbu, čo sa hodnotilo počtom najmenej štyroch bodov na 6-bodovej stupnici (v rozmedzí od zhoršenia až po úplné zmiernenie). Celkovo bolo randomizovaných 71 pacientov, ktorí dostali buď placebo alebo liečivú náplasť s 5 % lidokaínom počas 2 – 14 dní. Primárny koncový ukazovateľ bol definovaný ako nedostatok účinnosti počas dvoch po sebe nasledujúcich dní, keď ich zmiernenie bolesti bolo o dva stupne nižšie ako ich normálna odpoveď na 6-bodovej stupnici (v rozmedzí od zhoršenia až po úplné zmiernenie), čo viedlo k ukončeniu liečby. 9 z 36 pacientov s liečivom a 16 pacientov z 35 s placebom ukončilo liečbu z dôvodu nedostatočného prínosu liečby.


Následné analýzy druhej štúdie ukázali, že úvodná odpoveď bola nezávislá od trvania existujúcej PHN. Názor, že pacienti s dlhšie trvajúcou PHN (> 12 mesiacov) majú väčší prínos z aktívnej liečby, podporuje nález, že táto skupina pacientov bola náchylnejšia na ukončenie liečby kvôli nedostatočnému účinku, ak boli preradení na placebo počas dvojitého-zaslepenia výstupnej časti tejto štúdie.


V kontrolovanej otvorenej štúdii Versatis naznačil porovnateľnú účinnosť s pregabalínom u 98 pacientov s PHN s priaznivým bezpečnostným profilom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Keď sa 5 % lidokaínová liečivá náplasť používa v maximálnej odporúčanej dávke (3 náplasti aplikované súčasne na 12 hodín), je systémovo dostupných približne 3 2 % z celkovo podanej dávky lidokaínu a je to podobné pri jednorazových i opakovaných podávaniach.


Kinetické analýzy populácie z klinických štúdií účinnosti s pacientmi, ktorí mali PHN, odhalili priemernú maximálnu koncentráciu lidokaínu 45 ng/ml pri simultánnej aplikácii 3 náplastí na 12 hodín denne, po opakovanom podávaní v čase až do jedného roka. Táto koncentrácia je v súlade s pozorovaniami z farmakokinetických štúdií s pacientmi s PHN (52 ng/ml) a so zdravými dobrovoľníkmi (85 ng/ml a 125 ng/ml).


Pri lidokaíne a jeho metabolitoch MEGX, GX a 2,6-xylidíne sa nezistila žiadna tendencia kumulácie, rovnovážny stav koncentrácií sa dosiahol v priebehu prvých štyroch dní.


Kinetická analýza populácie ukázala, že pri zvyšovaní počtu náplastí z 1 na 3 aplikovaných simultánne sa systémová expozícia zvýšila menej, ako by bolo úmerné počtu aplikovanýchnáplastí.


Distribúcia


Po intravenóznom podaní lidokaínu zdravým dobrovoľníkom bol distribučný objem 1,3 ± 0,4 l/kg (priemer ± S.D., n = 15). Distribučný objem lidokaínu nepreukázal vekovú závislosť, je znížený u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním a zvýšený u pacientov s ochorením pečene. Pri plazmatických koncentráciách po aplikácii náplasti sa približne 70 % lidokaínu viaže na plazmatické bielkoviny. Lidokaín prechádza placentárnou a hematoencefalickou bariérou pravdepodobne pasívnou difúziou.


Biotransformácia


Lidokaín sa rýchlo metabolizuje v pečeni na viaceré metabolity. Primárnou cestou metabolizmu lidokaínu je N-dealkylácia na monoetylglycínxylidín (MEGX) a glycínxylidín (GX), obidva metabolity sú menej účinné ako lidokaín a dostupné v nízkych koncentráciách. Hydrolyzujú sa na 2,6-xylidín, ktorý sa premieňa na konjugovaný 4-hydroxy-2,6-xylidín.


Metabolit 2,6-xylidín nemá známu farmakologickú účinnosť, ale preukazuje karcinogénny potenciál u potkanov (pozri časť 5.3). Kinetická analýza populácie odhalila priemernú maximálnu koncentráciu 2,6-xylidínu 9 ng/ml pri opakovanom podávaní denne v čase až do jedného roka. Toto zistenie sa potvrdilo vo farmakokinetickej štúdii fázy I. Údaje o metabolizme lidokaínu v koži nie sú k dispozícii.


Eliminácia


Lidokaín a jeho metabolity sa vylučujú obličkami. Viac ako 85 % dávky sa nachádza v moči vo forme metabolitov alebo liečiva. Menej ako 10 % dávky lidokaínu sa vylučuje v nezmenenom stave. Hlavným metabolitom v moči je konjugát 4-hydroxy-2,6-xylidínu, ktorý zodpovedá za asi 70 – 80 % dávky vylúčenej močom. 2,6-xylidín sa vylučuje močom u ľudí v koncentráciách nižších, ako je 1 % dávky. Polčas eliminácie lidokaínu po aplikácii náplasti u zdravých dobrovoľníkov je 7,6 hodín. Vylučovanie lidokaínu a jeho metabolitov sa môže spomaliť pri kardiálnej, renálnej alebo hepatálnej insuficiencii.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Účinky v neklinických štúdiách celkovej toxicity sa pozorovali len pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálnu expozíciu u ľudí, čo svedčí o malom význame pre klinické použitie.


Lidokaín hydrochlorid neukázal pri sledovaniach in vitro a in vivo žiadnu genotoxicitu. Jeho hydrolyzovaný produkt a metabolit, 2,6-xylidín, preukázal zmiešanú genotoxickú aktivitu v niekoľkých stanoveniach, najmä po metabolickej aktivácii.


Štúdie karcinogenity s lidokaínom sa neuskutočnili. Štúdie s metabolitom 2,6-xylidínom primiešaným do potravy samcov a samíc potkanov viedli k cytotoxicite súvisiacej s liečbou a k hyperplázii nazálneho čuchového epitelu, a pozorovali sa karcinómy a adenómy v nosovej dutine.

Tumorigénne zmeny sa našli aj v pečeni a podkoží. Keďže riziko pre ľudí nie je jasné, dlhodobej liečbe vysokými dávkami lidokaínu sa má vyhnúť.


Lidokaín nemá žiadny vplyv na celkovú reprodukčnú výkonnosť, na fertilitu samíc potkanov ani na embryofetálny vývoj/teratogenitu u potkanov pri plazmatických koncentráciách až do viac ako 50-násobku koncentrácií pozorovaných u pacientov.


Štúdie na zvieratách sú nedostatočné s ohľadom na fertilitu samcov, pôrod alebo postnatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Samoadhezívna vrstva:

glycerol

tekutý kryštalizujúci sorbitol

sodná soľ karmelózy

propylénglykol (E1520)

močovina

ťažký kaolín

kyselina vínna

želatína

polyvinylalkohol

alumíniumglycinát

dinátriumedetát

metylparaben (E218)

propylparaben (E216)

kyselina polyakrylová

polyakrylát sodný

čistená voda.


Podporná vrstva:

polyetyléntereftalát (PET)


Krycia vrstva:

polyetyléntereftalát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Po prvom otvorení vrecka sa musia náplasti použiť do 14 dní.


6.4 Zvláštne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v chladničke a nezmrazujte.

Po prvom otvorení: Uchovávajte vrecko pevne uzavreté.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Znovuuzatvárateľné vrecko z papiera/polyetylénu/hliníka/kopolyméru kyseliny etylénmetakrylovej s obsahom 5 náplastí.


Každé balenie obsahuje 5, 10, 20, 25 alebo 30 náplastí.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne upozornenia na zaobchádzanie s liekom


Po použití náplasť stále obsahuje liečivo. Po odlepení sa má použitá náplasť preložiť na polovicu, lepiacou stranou dovnútra tak, aby samoadhezívna vrstva nebola odkrytá a náplasť sa má vyhodiť.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiťdo lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Grünenthal GmbH

Zieglerstrasse 6

52078 Aachen

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


01/0054/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15. februára 2010

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28. júla 2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

03/2015

8

Versatis 5% liečivá náplasť