+ ipil.sk

Vesanoid 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2012/04901


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Vesanoid® 10 mg

tretinoín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

1. Čo je Vesanoid a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Vesanoid

3. Ako užívať Vesanoid

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Vesanoid

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VESANOID A NA ČO SA POUŽÍVA


Vesanoid obsahuje liečivo tretinoín. Tretinoín patrí do skupiny liečiv známych ako retinoidy, ktoré sú štrukturálne blízke vitamínu A. Znižuje rast určitých typov chorých krvných buniek.


Vesanoid Vám lekár predpísal na liečbu akútnej promyelocytovej leukémie, čo je druh ochorenia krvi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE VESANOID


Neužívajte Vesanoid

 • keď ste alergický (precitlivený) na tretinoín (alebo na iné liečivá zo skupiny retinoidov) alebo na niektorú z ďalších zložiek Vesanoidu.

 • keď ste alergický na arašidy alebo sóju. Vesanoid obsahuje sójový olej.


Užívanie iných liekov

Počas užívania Vesanoidu nesmiete užívať tetracyklíny (druh antibiotík) alebo vitamín A.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Je to veľmi dôležité, lebo užívanie viac ako jedného lieku v rovnaký čas môže zosilniť alebo zoslabiť ich účinok.


Tehotenstvo a dojčenie

Pred začiatkom liečby musíte svojmu lekárovi oznámiť či ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo máte v úmysle otehotnieť. Počas liečby Vesanoidom a v priebehu jedného mesiaca po ukončení liečby Vesanoidom nesmiete otehotnieť. Ak sa tak stane, je veľmi pravdepodobné, že Vaše dieťa sa narodí poškodené. Preto by ste mali spolu s Vašim partnerom používať účinnú a nepretržitú antikoncepciu počas trvania liečby Vesanoidom a štyri týždne po ukončení liečby. Váš lekár Vám vysvetlí, ktoré metódy sú spoľahlivé.


Vesanoid prechádza do materského mlieka a môže preto poškodiť Vaše dieťa. Počas užívania Vesanoidu nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas užívania Vesanoidu môže byť Vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje porušená, najmä ak sa u Vás vyskytli závraty a silné bolesti hlavy.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Vesanoidu

Vesanoid obsahuje sójový olej. Ak ste alergický na arašidy alebo sójový olej neužívajte tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ VESANOID

Vždy užívajte Vesanoid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.V závislosti od povahy ochorenia, Vašej reakcie na Vesanoid, Vašej hmotnosti a výšky, Vám lekár predpíše primeranú dávku.

Zvyčajná dávka je 45 mg/m2, čo je približne 8 kapsúl denne pre dospelého pacienta rozdelená do dvoch rovnakých dávok.

Deti, ktoré majú silné bolesti hlavy počas liečby môžu dostávať nižšie dávky.

Dospelí s poruchou funkcie obličiek alebo pečene dostávajú nižšiu dávku 25 mg/m2. Vesanoid budete užívať maximálne 90 dní. Počas liečby Vesanoidom alebo ihneď po liečbe začne Váš lekár liečbu inými liekmi.


Kapsuly zapite celé vodou, najlepšie počas jedla alebo krátko po jedle.


Ak užijete viac Vesanoidu, ako máte

Ak ste užili príliš veľa kapsúl alebo ak niekto iný omylom užil Váš liek, okamžite kontaktujte svojho lekára, lekárnika alebo najbližšiu nemocnicu.


Ak zabudnete užiť Vesanoid

Ak zabudnete užiť jednu dávku, vezmite si kapsuly ihneď ako si spomeniete a okamžite o tom informujte svojho lekára. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Vesanoid


Predpísanú dávku si sami nemeňte. Ak máte dojem, že účinok tohto lieku je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, povedzte o tom svojmu lekárovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Vesanoid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


V zriedkavých prípadoch môže Vesanoid zvýšiť hladinu vápnika v krvi, ktorú bude preto možno potrebné počas liečby kontrolovať. Môžu sa rozvinúť iné krvné ochorenia.


Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí suchá koža a ústa, vyrážky, nevoľnosť, vracanie a bolesť kostí.

Tiež sa u Vás môže vyskytnúť suchosť a praskanie pier, svrbenie, olupovanie alebo zápal kože, suchosť očí alebo zápal spojoviek, čo môže byť problém ak užívate kontaktné šošovky, strata vlasov (prechodného charakteru) a zvýšené potenie.

Veľmi zriedkavo sa môžu rozvinúť vredy na pohlavných orgánoch. Môžu sa objaviť bolesť svalov, kostí, brucha, žalúdočná nevoľnosť, hnačka, zápcha a poruchy videnia.

Ďalšie prejavy sú bolesť hlavy a únava.

Zriedkavo sa u Vás môže rozvinúť horúčka s kožnými léziami pripomínajúcimi plaky, typicky na hlave, krku alebo ramenách, alebo horúčka s hrčovitými léziami na stehne.

Môžu sa objaviť aj iné reakcie na koži.


Ak sa u Vás vyskytne horúčka, najmä ak je sprevádzaná ťažkosťami pri dýchaní, kašľom, závratmi, bolesťou na hrudníku a bolesťou brucha, okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ VESANOID


Liekovky:

Uchovávajte pri teplote do +30 C.

Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom, chráňte pred svetlom.


Blistrové balenie:

Uchovávajte pri teplote do +25C.

Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Vesanoid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Vesanoid obsahuje

Liečivo je tretinoín. Kapsuly obsahujú 10 mg tretinoínu.


Ďalšie zložky sú: žltý vosk, hydrogenovaný sójový olej, čiastočne hydrogenovaný sójový olej, sójový olej, želatína, glycerol, karion 83, a farbivá oxid titaničitý (E 171), žltý oxid železitý (E 172) a červený oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Vesanoid a obsah balenia

Vesanoid sú oválne, dvojfarebné, oranžovožlté a červenohnedé mäkké kapsuly. Dodávajú sa v sklenených liekovkách a v blistrových baleniach s obsahom 100 mäkkých kapsúl.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

17498 Mesekenhagen

Nemecko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


KlemTrade s.r.o.

Bieloruská 48

821 06 Bratislava

Slovenská republika

e-mail: klemtrade@slovanet.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 11/2013

Vesanoid 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.:2012/04901


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Vesanoid® 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna mäkká kapsula obsahuje 10 mg tretinoínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkké kapsuly.

Dvojfarebné mäkké kapsuly oválneho tvaru, polovica kapsuly je oranžovožltá a druhá polovica je

červenohnedá).


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vesanoid je indikovaný na navodenie remisie akútnej promyelocytovej leukémie (APL; AML-M3 podľa FAB klasifikácie).


Táto liečba je určená pacientom doteraz neliečeným, ako aj pacientom, u ktorých došlo k relapsu

ochorenia po štandardnej chemoterapii (antracyklínom, cytozín arabinozidom alebo ekvivalentnou

liečbou) alebo pacientom, ktorí sú refraktérni na chemoterapiu.


Kombinácia tretinoínu s chemoterapiou predlžuje dobu prežitia a redukuje riziko relapsu v porovnaní

so samotnou chemoterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Celková odporúčaná perorálna denná dávka je 45 mg/m2 telesného povrchu tela, rozdelená do dvoch rovnakých dávok. Dávka pre dospelého je približne 8 kapsúl denne.


Kapsuly sa majú zapiť vodou. Kapsuly sa nemajú žuvať. Odporúča sa užívať kapsuly spolu s jedlom alebo krátko po jedle.


U detí sú obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti užívania tretinoínu.


Pediatrickí pacienti môžu byť liečení dávkou 45 mg/m2, pokiaľ nedôjde k prejavom závažnej toxicity. Zníženie dávky sa má zvážiť najmä u detí s pretrvávajúcimi bolesťami hlavy.


Liečba má trvať až do dosiahnutia úplnej remisie alebo maximálne 90 dní.


Vzhľadom na nedostatok údajov u pacientov s hepatálnou alebo renálnou nedostatočnosťou sa z preventívnych dôvodov odporúča znížiť dávku na 25 mg/m2.


Štandardná antracyklínová chemoterapia sa má pridať k liečbe tretinoínom podľa nasledujúceho postupu (pozri časť 4.4):


 • Ak je počet leukocytov na začiatku liečby vyšší ako 5x109/l, chemoterapia sa má začať spolu s liečbou tretinoínom v ten istý deň.

 • Ak je počet leukocytov na začiatku liečby nižší ako 5x109/l, ale ak počas liečby prudko stúpne, má sa chemoterapia okamžite pridať k liečbe tretinoínom, ak počet leukocytov dosiahne vyššií počet ako 6x109/l do 5. dňa, 10x109/l do 10. dňa, alebo 15x109/l do 28. dňa od začiatku liečby tretinoínom.

 • Všetci ostatní pacienti majú chemoterapiu dostať okamžite po dosiahnutí úplnej remisie.


Ak sa chemoterapia pridáva k liečbe tretinoínom kvôli hyperleukocytóze, nie je potrebné upraviť dávku tretinoínu.


Po ukončení liečby tretinoínom a prvého cyklu chemoterapie sa má podať konsolidačná antracyklínová chemoterapia, napríklad ďalšie dva cykly v 4 až 6 týždňových intervaloch.


U niektorých pacientov môžu výrazne klesnúť plazmatické hladiny tretinoínu aj napriek tomu, že podávanie tretinoínu pokračuje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na tretinoín alebo na niektorú z pomocných látok.

Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).

Súčasné užívanie tetracyklínov, vitamínu A (pozri časť 4.5).


Vesanoid obsahuje sójový olej, preto je Vesanoid kontraindikovaný u pacientov alergických na sóju

alebo arašidy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tretinoín sa má podávať pacientom s akútnou promyelocytovou leukémiou len pod prísnym dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemato-onkologických ochorení.


Počas liečby tretinoínom sa má u pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou pokračovať v primeranej podpornej liečbe, napríklad profylaxia krvácania a okamžitá liečba infekcií. Pravidelne sa majú sledovať hematologické ukazovatele, koagulačné parametre, pečeňové testy, hladiny triglyceridov a cholesterolu.


Počas klinických štúdií sa často pozorovala hyperleukocytóza (u 75 % prípadov), niekedy v spojení s tzv. “syndrómom kyseliny retinovej” (RAS, Retinoic Acid Syndrome). Výskyt RAS sa pozoroval u mnohých pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou liečených tretinoínom (v niektorých centrách u viac ako 25 % pacientov) .


Tento syndróm je charakterizovaný horúčkou, dýchavicou, akútnou respiračnou tiesňou, pľúcnymi infiltrátmi, pleurálnym a perikardiálnym výpotkom, hypotenziou, edémom, zvýšením telesnej hmotnosti, hepatálnym, renálnym a multiorgánovým zlyhaním.


RAS sa často pozoruje v súvislosti s hyperleukocytózou a môže byť fatálny.


Incidencia RAS je nižšia, ak sa k liečbe tretinoínom pridá štandardná chemoterapia podľa aktuálneho počtu leukocytov. Súčasné terapeutické odporúčania a spôsob podávania sú podrobne popísané v časti 4.2.


Ak sa u pacientov objavia príznaky alebo znaky RAS, má sa okamžite začať liečba dexametazónom (10 mg každých 12 hodín, maximálne 3 dni alebo až do vymiznutia príznakov).


V prípade stredného až závažného syndrómu kyseliny retinovej sa má zvážiť dočasné prerušenie liečby Vesanoidom.


Vesanoid môže spôsobiť vznik pseudotumoru mozgu. V tomto prípade sa má začať štandardná liečba. Dočasné prerušenie liečby Vesanoidom sa má zvážiť u tých pacientov, ktorí nereagujú na štandardnú liečbu.


Sweetov syndróm alebo akútna febrilná neutrofilná dermatitída dobre odpovedá na liečbu kortikosteroidmi.


Počas prvého mesiaca liečby hrozí riziko vzniku trombózy (venóznej aj arteriálnej). Trombóza môže postihnúť ktorýkoľvek orgánový systém (pozri časť 4.8). Preto sa má zvýšiť pozornosť v prípade pacientov, ktorí užívajú Vesanoid v kombinácii s antifibrinolytikami, napríklad s kyselinou tranexámovou, kyselinou aminokaprónovou alebo aprotinínom (pozri časť 4.5).


Vzhľadom k možnému rozvoju hyperkalciémie počas liečby, majú sa u pacientov pravidelne sledovať sérové hladiny vápnika.


Prípravky s nízkou dávkou gestagénov nie sú vhodnou antikoncepčnou metódou počas liečby tretinoínom (pozri časť 4.6).


Vesanoid obsahuje sorbitol, preto pacienti s dedičnou intoleranciou fruktózy nemajú Vesanoid užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Tetracyklíny:Systémová liečba retinoidmi môže spôsobiť zvýšenie intrakraniálneho tlaku. Pretože tetracyklíny môžu tiež spôsobovať zvýšenie intrakraniálneho tlaku, pacientov sa nesmie liečiť súbežne tetracyklínmi a tretinoínom (pozri časť 4.3).


Vitamín A:Rovnako ako ostatné retinoidy, sa tretinoín nesmie podávať v kombinácii s vitamínom A, pretože sa môžu zhoršiť symptómy hypervitaminózy A (pozri časť 4.3).


Vplyv potravy na biologickú dostupnosť tretinoínu sa zatiaľ nezistil. Je známe, že biologická dostupnosť retinoidov obecne ako celej skupiny liečiv je zvyšená v prítomnosti potravy, preto sa odporúča tretinoín podávať spolu s jedlom alebo krátko po jedle.


Nakoľko sa tretinoín metabolizuje hepatálnym systémom P450, existuje možnosť ovplyvnenia farmakokinetických parametrov u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky, ktoré sú induktormi alebo inhibítormi tohto systému. Medzi liečivá, ktoré indukujú hepatálne enzýmy P450 patria rifampicín, glukokortikoidy, fenobarbital a pentobarbital. Medzi liečivá, ktoré naopak inhibujú hepatálne emzýmy P450 sa zaraďujú ketokonazol, cimetidín, erytromycín, verapamil, diltiazem a cyklosporín. V súčasnej dobe nie sú k dispozícii údaje, z ktorých by sa dalo usudzovať, že súbežné podávanie týchto liekov zvyšuje alebo znižuje účinnosť alebo toxicitu tretinoínu.


Zriedkavo sa zaznamenali prípady fatálnych trombotických komplikácií u pacientov súbežne liečených tretinoínom a antifibrinolytikom ako je napr. kyselina tranexámová, kyselina aminokaprónová alebo aprotinín (pozri časť 4.4). Preto je potrebná zvýšená opatrnosť pri podávaní takejto kombinovanej liečby.


Nie sú k dispozícii údaje o možnej farmakokinetickej interakcii medzi tretinoínom a daunorubicínom alebo cytozín arabinozidom.


4.6 Gravidita a laktácia


Všetky opatrenia, ktoré sa uvádzajú nižšie, sa majú zvážiť v súvislosti so závažnosťou ochorenia a potrebou okamžitého terapeutického zásahu.


Gravidita:Vesanoid obsahuje retinoid podobný vitamínu A. Preto nemajú Vesanoid užívať ženy,

ktoré sú gravidné alebo pravdepodobne sú gravidné.Tretinoín spôsobuje vážne poškodenie plodu, keď sa podáva počas gravidity. Jeho použitie je kontraindikované u gravidných žien a žien, ktoré môžu otehotnieť počas liečby tretinoínom a počas jedného mesiaca po ukončení liečby, pokiaľ

prínos z liečby tretinoínom nepreváži riziko možného poškodenia plodu vzhľadom k závažnosti

ochorenia pacientky a potreby liečby.


Existuje veľmi vysoké riziko postihnutia každého plodu (malformácia), ak ku gravidite dôjde počas

liečby tretinoínom, bez ohľadu na dávku alebo dĺžku trvania liečby.


Liečba tretinoínom sa môže začať u plodných žien, len ak sa splnia nasledovné podmienky:


 • Lekár informoval pacientku o riziku pre graviditu počas liečby tretinoínom a jeden mesiac po ukončení liečby.

 • Pacientka je ochotná dodržiavať povinné antikoncepčné opatrenia: používať spoľahlivú antikoncepciu bez prerušnia počas liečby a jeden mesiac po ukončení liečby tretinoínom (pozri časť 4.4).

 • Tehotenský test sa musí vykonávať v mesačných intervaloch počas liečby


Ak sa aj napriek vyššie uvedeným opatreniam dôjde ku gravidite počas liečby tretinoínom alebo jeden

mesiac po ukončení liečby, existuje vysoké riziko vzniku závažnej malformácie plodu, najmä ak

sa tretinoín podával v priebehu prvého trimestra gravidity.


Laktácia: Po začatí liečby Vesanoidom sa musí dojčenie ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vesanoid má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, zvlášť ak pacienti mávajú závraty alebo silné bolesti hlavy.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov liečených odporúčanými dennými dávkami tretinoínu boli najčastejšie nežiaduce účinky

zhodné so znakmi a príznakmi syndrómu hypervitaminózy A (ako pri iných retinoidoch).


Syndrómu kyseliny retinovej (tkzv. retinoidný syndróm) sa pozoroval u viacerých pacientov s akútnou promyelocytovou leukémiou (viac ako 25 % prípadov) liečených tretinoínom. Tento syndróm je charakterizovaný horúčkou, dýchavicou, akútnou respiračnou tiesňou, pľúcnymi infiltrátmi, pleurálnymi a perikardiálnymi výpotkami, hypotenziou, edémom, zvýšením telesnej hmotnosti, hepatálnym, renálnym a multiorgánovým zlyhaním. Retinoidný syndróm je často spojený s hyperleukocytózou a môže byť fatálny. Prevencia a liečba retinoidného syndómu (RAS), pozri časť 4.4.


Okrem toho boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie z klinických štúdií a z postmarketingových skúseností.


(Frekvencia neznáma zodpovedá postmarketingovým skúsenostiam)


Infekcie a nákazy

Frekvencia neznáma: nekrotizujúca fascitída


Ochorenia krvi a a lymfatického systému:

Frekvencia neznáma:trombocytopénia, bazofília


Poruchy metabolizmu a výživy:

Veľmi časté (≥1/10):znížená chuť do jedla

Frekvencia neznáma: hyperkalciémia


Psychiatrické poruchy a ochorenia:

Veľmi časté (≥1/10):zmätenosť, úzkosť, depresia, nespavosť


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté (≥1/10):bolesť hlavy, zvýšený intrakraniálny tlak, benígna intrakraniálna hypertenzia,

závrat, parestézia

Frekvencia neznáma: cerebrovaskulárna príhoda


Ochorenia oka:

Veľmi časté (≥1/10): poruchy videnia, ochorenia spojovky


Ochorenia ucha a labyrintu

Veľmi časté (≥1/10): poruchy sluchu


Cievne poruchy:

Veľmi časté (≥1/10):sčervenanie

Frekvencia neznáma: trombóza, vaskulitída


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Veľmi časté (≥1/10):zlyhanie dýchania, suchosť v nose, astma


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté (≥1/10): suché ústa, nauzea, vracanie, bolesť brucha, hnačka, zápcha, pankreatitída, cheilitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté (≥1/10): erytém, vyrážka, pruritus, alopécia, hiperhidróza

Frekvencia neznáma: nodózny erytém, akútna febrilná neutrofilná dermatóza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté(≥1/10): bolesť kosti

Frekvencia neznáma: myositída


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Frekvencia neznáma: renálny infarkt


Ochorenie reprodukčného systému a prsníkov

Frekvencia neznáma: genitálna ulcerácia


Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania

Veľmi časté(≥1/10)bolesť na hrudníku, triaška, nevoľnosť


Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté (≥1/10): zvýšená hladina sérových triglyceridov, zvýšený kreatinín v krvi, zvýšený cholesterol v krvi, zvýšené transaminázy

Frekvencia neznáma: zvýšená hladina histamínu


Rozhodnutie prerušiť alebo pokračovať v liečbe sa má urobiť na základe porovnania očakávaného prínosu liečby každého jednotlivého pacienta so závažnosťou nežiaducich účinkov.


Teratogenita: pozri časť 4.6.


Existujú len obmedzené údaje o bezpečnosti o použití tretinoínu u detí. Boli hlásené prípady zvýšenej toxicity u detí liečených tretinoínom, najmä zvýšený počet prípadov pseudotumor cerebri.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


V prípade, náhodného predávkovania kyselinou all-trans retinovou sa môžu objaviť reverzibilné príznaky hypervitaminózy A (bolesť hlavy, nauzea, vracanie a mukokutánne symptómy). Odporúčaná dávka v terapii akútnej promyelocytovej leukémii je jedna štvrtina maximálne tolerovanej dávky u pacientov so solídnym tumorom a nižšia ako je maximálna tolerovaná dávka u detí.


V prípade predávkovania nie je určená žiadna špecifická liečba, avšak je dôležité, aby bol pacient hospitalizovaný na špecializovanom hematologickom oddelení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: cytostatikum

ATC: L01XX14

Tretinoín je prirodzený metabolit retinolu a patrí do skupiny látok známych ako retinoidy, prírodné alebo syntetické analógy, ktoré sú svojou štruktúrou podobné vitamínu A.


Štúdie in vitro s tretinoínom dokázali jeho schopnosť indukcie diferenciácie buniek a inhibíciu proliferácie v líniách transformovaných hemopoetických buniek, vrátane línie buniek myeloidnej leukémie u ľudí. Mechanizmus účinku tretinoínu pri akútnej promyelocytárnej leukémii (APL) nie je známy, pravdepodobne však spočíva v zmene väzby kyseliny all-trans retinovej na jadrový receptor kyseliny retinovej (retinoid acid receptor, RAR), ktorý má úlohu v diferenciačnom procese, ako naznačuje dokázaná skutočnosť ovplyvnenia RAR-alfa jeho fúziou s proteínom, ktorý sa volá PML.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tretinoín je endogénny metabolit vitamínu A, ktorý sa prirodzene vyskytuje v plazme.


Liek sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a maximálne plazmatické koncentrácie sa u zdravých dobrovoľníkov dosiahnu po 3 hodinách.


Existujú veľké rozdiely v stanovených plazmatických koncentráciách tretinoínu nielen medzi rôznymi pacientami ale i u jedného pacienta. Kyselina all-trans retinová je silne viazaná na plazmatické bielkoviny. Po dosiahnutí maximálnych hladín klesá ich koncentrácia v plazme s priemerným eliminačným polčasom 0,7 hodiny. Po podaní jednotlivej dávky 40 mg stúpne koncentrácia na úroveň endogénnej koncentrácie počas 7 až 12 hodín. Po opakovaných dávkach nebola pozorovaná kumulácia v organizme a nedochádza ani k retencii v telesných tkanivách.


Po perorálnej dávke rádioaktívne značeného tretinoínu, okolo 60 % izotopom značenej látky sa vylúčilo obličkami a okolo 30 % odchádzalo stolicou.


Pri opakovaných dávkach sa môže vyskytnúť značné zníženie plazmatickej koncentrácie, pravdepodobne v dôsledku indukcie enzýmu cytochrómu P-450, ktorý zvyšuje klírens a znižuje biologickú dostupnosť lieku po perorálnom podaní.


V súčasnosti nie sú dostupné údaje týkajúce sa interakcií medzi tretinoínom a daunorubicínom.


Prípadná potreba úpravy dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene nebola preskúmaná. Jediným odporúčaním môže byť zníženie dávky (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Perorálne podávanie tretinoínu laboratórnym zvieratám dokázalo veľmi nízku akútnu i chronickú toxicitu u všetkých skúmaných druhov.


U psov boli predovšetkým popísané poruchy spermatogenézy a hyperplázia kostnej drene.


Hlavné metabolity tretinoínu (4-oxo-tretinoín, izotretinoín a 4-oxo-ozotretinoín) sú menej účinné než tretinoín v indukcii diferenciácie ľudských leukemických buniek (Bunková línia HL-60).


Štúdie subchronickej a chronickej toxicity u potkanov dokázali, že koncentrácia netoxickej, perorálne podanej dávky bola 1 mg/kg/deň alebo nižšia. U laboratórnych psov bola perorálna dávka 30 mg/kg/deň už spojená s toxickým účinkom, zahŕňajúcim pokles telesnej hmotnosti, dermatologické a testikulárne zmeny.


Reprodukčné štúdie na laboratórnych zvieratách dokázali teratogenitu tretinoínu.


Mutagénny účinok tretinoínu sa nezistil.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro kapsuly:

žltý vosk

hydrogenovaný sójový olej

čiastočne hydrogenovaný sójový olej

sójový olej


Obal kapsuly:

želatína

glycerol

karion 83: sorbitol, manitol, kukuričný škrob

oxid titaničitý (E 171)

žltý oxid železitý (E 172)

červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liekovky:

Uchovávajte pri teplote do +30 C.

Liekovku udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Blistrové balenie:

Uchovávajte pri teplote do +25 C.

Blister uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC blistrové balenie: 100 mäkkých kapsúl

Liekovka z hnedého skla: 100 mäkkých kapsúl

Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Bahnhofstr. 1a

17498 Mesekenhagen

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0662/95-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.10.1995

Dátum predĺženia registrácie: 26.06. 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2013

8

Vesanoid 10 mg