+ ipil.sk

Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovanímPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

solifenacíniumsukcinát/ tamsulosíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, akozačnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochoreniaako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Vesomni a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vesomni

3. Ako užívať Vesomni

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Vesomni

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Vesomni a na čo sa používa


Vesomni je kombináciou dvoch rozličných liečiv nazývaných solifenacín a tamuslosín v jednej tablete. Solifenacín patrí do skupiny liečiv nazývaných anticholinergiká a tamsulosín patrí do skupiny liečiv nazývaných alfablokátory.


Vesomni sa používa u mužov na liečbu stredne závažných až závažných príznakov poruchy uskladňovania moču a príznakov poruchy vyprázdňovania dolných močových ciest, ktoré sú spôsobené problémami s močovým mechúrom a zväčšenou prostatou (benígna hyperplázia prostaty). Vesomni sa používa v prípade, že predchádzajúca liečba jedným samostatným liekom určeným pre toto ochorenie neviedla k dostatočnému zmierneniu príznakov.


Zväčšovanie prostaty môže viesť k problémom s močením (vyprázdňovacie príznaky) ako sú oneskorený začiatok močenia (sťažený začiatok močenia), sťažené močenie (slabý prúd), odkvapkávanie a pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra. Súčasne je postihnutý aj močový mechúr a spontánne sa sťahuje v čase, kedy nechcete močiť. To spôsobuje príznaky poruchy uskladňovania moču ako sú napr. zmeny v citlivosti močového mechúra, urgencia (silná náhla potreba močiť bez predošlého varovania) a potreba častejšieho močenia.


Solifenacín zmierňuje neželané sťahy vášho močového mechúra a zvyšuje množstvo moču, ktoré môže váš močový mechúr uskladniť. Preto môžete vydržať dlhšie predtým, než musíte navštíviť toaletu. Vďaka tamsulosínu moč prechádza cez močovú rúru voľnejšie a uľahčí sa tak močenie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Vesomni


Neužívajte Vesomni, ak:

- ste alergický na solifenacín alebo tamsulosín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- podstupujete dialýzu,

- máte závažné ochorenie pečene,

- trpíte závažným ochorením obličiek A ak ste súčasne liečený liekmi, ktoré môžu znižovať vylučovanie Vesomni z tela (napr. ketokonazolom, ritonavirom, nelfinavirom, itrakonazolom). Ak je to váš prípad, váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať.

- trpíte stredne závažným ochorením pečene A ak ste súčasne liečený liekmi, ktoré môžu znižovať vylučovanie Vesomni z tela (napr. ketokonazolom, ritonavirom, nelfinavirom, itrakonazolom). Ak je to váš prípad, váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať.

- trpíte závažným ochorením žalúdka alebo čreva (vrátane toxického megakolónu, komplikácie vyskytujúcej sa pri ulceróznej kolitíde),

- trpíte svalovým ochorením nazývaným myasténia gravis, ktoré môže spôsobiť výraznú slabosť určitých svalov,

- trpíte zvýšeným vnútroočným tlakom (glaukóm) s postupným zhoršovaním zraku,

- trpíte kolapsovými stavmi kvôli zníženému krvnému tlaku pri zmene polohy (pri sadaní alebo vstávaní), tento stav nazývame ortostatická hypotenzia.


Ak si myslíte, že sa vás týka niektorý z uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Vesomni:

 • ak sa nemôžete vymočiť (retencia moču),

 • ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu,

 • ak je u vás riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu (pohyby žalúdka a čriev). Váš lekár vás bude o tom informovať.

 • ak máte žalúdočnú prietrž (hiátová hernia) alebo pálenie záhy a/alebo ak súčasne užívate lieky, ktoré môžu spôsobovať alebo zhoršovať zápal pažeráka (ezofagitídu),

 • ak trpíte istým typom nervového ochorenia (autonómna neuropatia),

 • ak trpíte závažným ochorením obličiek,

 • ak trpíte stredne závažným ochorením pečene.


Z dôvodu sledovania vášho ochorenia, na ktoré ste liečený, sú potrebné pravidelné návštevy u lekára.


Vesomni môže ovplyvniť váš krvný tlak, čo môže spôsobiť, že budete pociťovať závraty, točenie hlavy alebo zriedkavo môže u vás vyvolať mdloby (ortostatická hypotenzia). Ak sa u vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov, máte si sadnúť alebo ľahnúť až do ich vymiznutia.


Ak máte podstúpiť operáciu očí z dôvodu zakalenia šošovky (katarakta) alebo zvýšeného vnútroočného tlaku (glaukóm), povedzte svojmu očnému lekárovi, že ste v minulosti užívali, práve užívate alebo plánujete užívať Vesomni. Špecialista môže urobiť vhodné opatrenia s ohľadom na použitie liekov a operačnej techniky. Ak podstupujete operáciu očí z dôvodu zakalenia šošovky (katarakta) alebo zvýšeného vnútroočného tlaku (glaukóm), poraďte sa so svojim lekárom, či máte odložiť užívanie tohto lieku alebo dočasne liečbu prerušiť.


Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom ani dospievajúcim.


Iné lieky a Vesomni

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je veľmi dôležité, aby ste povedali vášmu lekárovi, ak užívate:

 • lieky ako ketokonazol, erytromycín, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil, diltiazem a paroxetín, ktoré spomaľujú rýchlosť vylučovania Vesomni z tela,

 • iné anticholinergiká, pretože účinky a nežiaduce účinky obidvoch liekov sa môžu prehĺbiť, ak užívate dva lieky rovnakého typu,

 • cholinergiká, pretože tieto môžu znižovať účinok lieku Vesomni,

 • lieky ako metoklopramid a cisaprid, ktoré zrýchľujú činnosť tráviaceho traktu. Vesomni môže znížiť ich účinok.

 • iné alfablokátory, keďže tieto môžu zapríčiniť nežiaduci pokles krvného tlaku,

 • lieky ako sú bisfosfonáty, ktoré môžu zapríčiniť alebo zhoršiť zápal pažeráka (ezofagitídu).


Vesomni a jedlo a nápoje

Vesomni sa môže užívať podľa vášho uváženia s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Vesomni nie je určený pre ženy.


U mužov bola hlásená abnormálna ejakulácia (poruchy ejakulácie). To znamená, že semeno neopúšťa telo cez močovod, ale sa dostáva do močového mechúra (spätná ejakulácia) alebo je objem ejakulátu menší alebo nedôjde k ejakulácii (zlyhanie ejakulácie). Tento jav je neškodný.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vesomni môže spôsobovať závraty, rozmazané videnie, únavu a menej často spavosť. Ak trpíte týmito vedľajšími účinkami, nešoférujte a neobsluhujte stroje.


 1. Ako užívať Vesomni


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Maximálna denná dávka je jedna tableta obsahujúca 6 mg solifenacínu a 0,4 mg tamsulosínu, ktorú užijete vnútorne (ústami). Môže sa užiť s jedlom alebo bez jedla, podľa vášho uváženia. Tabletu nedrvte ani nežujte.


Ak užijete viac Vesomni ako máte

Ak ste užili viac tabliet ako vám bolo povedané, alebo ak niekto iný náhodne užije vaše tablety, neodkladne požiadajte o radu svojho lekára, lekárnika alebo nemocničný personál.


V prípade predávkovania vás lekár môže liečiť aktívnym uhlím; výplach žalúdka má význam, ak sa urobí do jednej hodiny od nadmerného užitia lieku. Nevyvolávajte vracanie.


Príznaky predávkovania môžu zahŕňať: sucho v ústach, závraty a rozmazané videnie, vnímanie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie), nadmerná podráždenosť, záchvat (kŕče), sťažené dýchanie, zrýchlenie srdcového rytmu (tachykardia), neschopnosť úplne alebo čiastočne vyprázdniť močový mechúr alebo močiť (retencia moču) a/alebo nežiaduci pokles krvného tlaku.


Ak zabudnete užiť Vesomni

Užite ďalšiu tabletu Vesomni vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Vesomni

Ak prestanete užívať Vesomni, vaše pôvodné ťažkosti sa môžu vrátiť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Vesomni môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Najzávažnejší vedľajší účinok, ktorý bol menej často pozorovaný počas liečby liekom Vesomni v klinických skúšaniach (môže postihovať až 1 zo 100 mužov) je akútne zadržanie moču, teda náhla neschopnosť vymočiť sa. Ak si myslíte, že máte tento problém, ihneď navštívte lekára. Je možné, že budete musieť prerušiť užívanie lieku Vesomni.


Pri užívaní lieku Vesomni by mohli nastať alergické reakcie:

- Menej časté príznaky alergických reakcií môžu zahŕňať kožné vyrážky (ktoré môžu svrbieť) alebo žihľavku (urtikária).

- Medzi zriedkavé príznaky patria opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktoré môžu zapríčiniť sťažené prehĺtanie alebo dýchanie (angioedém). Angioedém bol zriedkavo hlásený pri liečbe tamsulosínom a veľmi zriedkavo pri liečbe solifenacínom. Pri výskyte angioedému, sa má liečba liekom Vesomni okamžite ukončiť a nemá sa s ňou znova začať.


Ak sa u vás vyskytne alergická reakcia alebo závažná kožná reakcia (napr. tvorba pľuzgierov a olupovanie kože), musíte to ihneď povedať svojmu lekárovi a prestať užívať liek Vesomni. Je možné, že bude potrebná vhodná liečba a/alebo prijatie vhodných opatrení.


Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 mužov):

 • sucho v ústach,

 • zápcha,

 • porucha trávenia (dyspepsia),

 • závraty,

 • rozmazané videnie,

 • únava (slabosť),

 • abnormálna ejakulácia (poruchy ejakulácie). To znamená, že semeno neopúšťa telo cez močovod, ale sa dostáva do močového mechúra (spätná ejakulácia) alebo je objem ejakulátu menší alebo nedôjde k ejakulácii (zlyhanie ejakulácie). Tento jav je neškodný.

 • nevoľnosť (nauzea),

 • bolesť brucha.


Ďalšie menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 mužov):

 • ospalosť (somnolencia),

 • svrbenie (pruritus),

 • infekcia močového traktu, infekcia močového mechúra (cystitída),

 • porušené vnímanie chuti (dysgeuzia),

 • suché oči,

 • suché nosové dutiny,

 • refluxná choroba (gastroezofageálny reflux),

 • sucho v hrdle,

 • suchá koža,

 • sťažené močenie,

 • hromadenie tekutiny v dolných končatinách (edém),

 • bolesť hlavy,

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus (palpitácie),

 • pocit závratu alebo slabosti, najmä pri vstávaní (ortostatická hypotenzia),

 • nádcha (rinitída),

 • hnačka,

 • žalúdočná nevoľnosť (vracanie),

 • únava (telesná slabosť).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 mužov):

 • nahromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (zhrčenosť stolice),

 • strata vedomia (synkopa),

 • kožná alergia, ktorá môže viesť k opuchu, ktorý postihuje tkanivo tesne pod povrchom kože (angioedém).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 mužov):

 • halucinácie, zmätenosť,

 • alergická kožná reakcia (multiformný erytém),

 • dlhotrvajúca a bolestivá erekcia (zvyčajne bez sexuálnej aktivity) (priapizmus),

 • vyrážka, zápal a tvorba pľuzgierov na koži a/alebo slizniciach pier, očí, úst, nosových dutín alebo pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).


Nie sú známe (frekvenciu výskytu nie je možné určiť z dostupných údajov):

 • nechutenstvo,

 • vysoké hladiny draslíka v krvi (hyperkaliémia), ktorá môže spôsobiť abnormálny rytmus srdca,

 • zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm),

 • nepravidelný alebo nezvyčajný srdcový rytmus (predĺženie QT intervalu, Torsade de Pointes, fibrilácia predsiení, arytmia),

 • zrýchlený srdcový rytmus (tachykardia),

 • dušnosť (dyspnoe),

 • počas operácie oka z dôvodu zakalenia šošovky (katarakta) alebo z dôvodu zvýšeného vnútroočného tlaku (glaukóm) sa nemusí zväčšovať veľkosť zrenice (čierny kruh v strede vášho oka) tak, ako by mala. Takisto môže dôjsť počas chirurgického zákroku k prehnutiu dúhovky (sfarbená časť oka).

 • poruchy hlasu,

 • poruchy funkcie pečene,

 • svalová slabosť,

 • poruchy funkcie obličiek,

 • zhoršené videnie,

 • krvácanie z nosa (epistaxa).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Vesomni


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a papierovej škatuľke po „EXP“ (mesiac a rok). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vesomni obsahuje

 • Liečivá sú 6 mg solifenacíniumsukcinátu a 0,4 mg tamsulosíniumchloridu

 • Ďalšie zložky sú: manitol (E421), maltóza, makrogol, stearát horečnatý (E470b), butylhydroxytoluén (E321), koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551), hypromelóza (E464), červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Vesomni a obsah balenia

Vesomni 6mg/0,4 mg tablety sú okrúhle, červené filmom obalené tablety označené reliéfnym kódom “6/0,4”.


Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním sú dostupné v hliníkových blistroch po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200 filmom obalených tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Astellas Pharma s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

Česká republika


Výrobca:

Astellas Pharma Europe BV

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holandsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Slovenská republika, Španielsko, Veľká Británia, Holandsko: Vesomni

Belgicko: Vesomni 6 mg/0,4 mg tabletten met gereguleerde afgifte

Česká republika: Urizia 6 mg/0.4 mg

Dánsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko: Urizia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv http://www.sukl.sk.


7

Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním

Súhrn údajov o lieku


1. NÁZOV LIEKU


Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje vrstvu 6 mg solifenacínimsukcinátu, čo zodpovedá 4,5 mg voľného solifenacínu a vrstvu 0,4 mg tamsulosíniumchloridu, čo zodpovedá 0,37 mg voľného tamsulosínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety s riadeným uvoľňovaním.


Každá tableta je okrúhla, s priemerom približne 9 mm, obalená červeným filmom a označená reliéfnym kódom “6/0,4”.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba stredne závažných až závažných príznakov poruchy uskladňovania moču (urgencia, zvýšená frekvencia močenia) a príznakov poruchy vyprázdňovania moču súvisiacich s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH) u mužov, ktorí nedostatočne odpovedajú na monoterapiu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí muži, vrátane starších pacientov

Jedna tableta Vesomni (6 mg/0,4 mg) jedenkrát denne užívaná perorálne s jedlom alebo bez jedla. Maximálna denná dávka je jedna tableta Vesomni (6 mg/0,4 mg).

Tableta sa musí prehltnúť vcelku, neporušená, bez hryzenia alebo žuvania. Tabletu nedrvte.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Vplyv poškodenia funkcie obličiek na farmakokinetické vlastnosti lieku Vesomni nebol skúmaný. Vplyv na farmakokinetické vlastnosti jednotlivých liečiv je však dobre známy (pozri časť 5.2). Vesomni môžu užívať pacienti s ľahkým až stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min). Pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) je potrebné liečiť so zvýšenou opatrnosťou a maximálnou dennou dávkou u týchto pacientov je jedna tableta Vesomni (6 mg/0,4 mg) (pozri časť 4.4.).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Vplyv poškodenia funkcie pečene na farmakokinetické vlastnosti lieku Vesomni nebol skúmaný. Vplyv na farmakokinetické vlastnosti jednotlivých liečiv je však dobre známy (pozri časť 5.2). Vesomni môžu užívať pacienti s ľahkým poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre ≤ 7). Pacientov so stredne závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7-9) je potrebné liečiť so zvýšenou opatrnosťou a maximálnou dennou dávkou u týchto pacientov je jedna tableta Vesomni. U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre > 9) je užívanie lieku Vesomni kontraindikované (pozri časť 4.3).


Stredne silné a silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna denná dávka lieku Vesomni má byť obmedzená na jednu tabletu (6 mg/0,4 mg). Vesomni je potrebné podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov, ktorí sú súčasne liečení stredne silnými a silnými inhibítormi CYP3A4, napr. verapamil, ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).


Pediatrická populácia

U detí a dospievajúcich nie sú indikácie na užívanie lieku Vesomni.


4.3 Kontraindikácie


 • pacienti s precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • hemodialyzovaní pacienti (pozri časť 5.2),

 • pacienti so závažným poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2),

 • pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek, ktorí sú zároveň liečení silným inhibítorom cytochrómu P450 (CYP) 3A4, napr. ketokonazol (pozri časť 4.5),

 • pacienti so stredne závažným poškodením funkcie pečene, ktorí sú zároveň liečení silným inhibítorom CYP3A4, napr. ketokonazol (pozri časť 4.5),

 • pacienti so závažnými gastrointestinálnymi ochoreniami (vrátane toxického megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s uzavretým uhlom a pacienti s rizikom výskytu týchto chorobných stavov,

 • pacienti s anamnézou výskytu ortostatickej hypotenzie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


So zvýšenou opatrnosťou je potrebné používať Vesomni u pacientov:

- so závažným poškodením funkcie obličiek,

- s rizikom vzniku retencie moču,

- s gastrointestinálnymi obštrukčnými poruchami,

- s rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

- s hiátovou herniou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súčasne užívajú lieky, ktoré môžu viesť k rozvoju alebo exacerbácii ezofagitídy (ako napr. bisfosfonáty),

- s autonómnou neuropatiou.


Pred začatím liečby liekom Vesomni sa majú vylúčiť iné príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo obličkové ochorenie). V prípade zistenia infekcie močovej sústavy je potrebné začať s vhodnou antibakteriálnou liečbou.

Pacient má byť vyšetrený, aby sa vylúčila prítomnosť iných ochorení, prejavujúcich sa rovnakými príznakmi ako benígna hyperplázia prostaty. Pred začiatkom liečby a potom v pravidelných intervaloch sa má vykonávať palpačné vyšetrenie per rectuma v prípade potreby i stanovenie prostatického špecifického antigénu (PSA).


U pacientov s rizikovými faktormi, ako je syndróm dlhého QT intervalu v anamnéze a hypokaliémia, ktorí sú liečení solifenacíniumsukcinátom, bolo pozorované predĺženie QT intervalu a vznik Torsade de Pointes.


U niektorých pacientov liečených solifenacínimsukcinátom a tamsulosínom bol hlásený výskyt angioedému s obštrukciou dýchacích ciest. Pri výskyte angiodému sa má používanie Vesomni ukončiť a liečba sa opätovne nemá začínať. Má byť použitá vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Anafylaktické reakcie boli hlásené u niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom. U pacientov, u ktorých sa vyskytnú anafylaktické reakcie, sa má ukončiť užívanie solifenacínsukcinátu a má sa začať s náležitou liečbou a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.


Podobne ako v prípade užívania iných antagonistov alfa1-adrenoreceptorov, môže dôjsť v jednotlivých prípadoch počas liečby tamsulosínom k poklesu krvného tlaku, čo v zriedkavých prípadoch môže vyvolať synkopu. Pacienti začínajúci terapiu liekom Vesomni majú byť upozornení, aby si v prípade prvých známok ortostatickej hypotenzie (závrat, slabosť) sadli alebo ľahli až do vymiznutia príznakov.


U niektorých pacientov, ktorí sú alebo boli liečení tamsulosín hydrochloridom bol počas operácie katarakty a glaukómu pozorovaný „peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky“ (IFIS, variant syndrómu malej zrenice). IFIS môže zvyšovať riziko očných komplikácií počas a po operácii. Preto sa neodporúča začať liečbu liekom Vesomni u pacientov s plánovanou operáciou katarakty alebo glaukómu. Prerušenie liečby liekom Vesomni 1-2 týždne pred operáciou katarakty alebo glaukómu sa považuje za prospešné, ale skutočný prínos ukončenia liečby nebol potvrdený. Počas predoperačného vyšetrenia pacienta má oftalmológ a chirurg, vykonávajúci operáciu katarakty alebo glaukómu vziať do úvahy to, či je alebo bol pacient liečený liekom Vesomni, aby boli zabezpečené zodpovedajúce opatrenia na zvládnutie IFIS počas operácie.


Liek Vesomni sa má používať opatrne v kombinácii so stredne silnými a silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri časť 4.5) a nemal by sa používať v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4, napr. ketokonazolom u pacientov, ktorí sú fenotypovo slabí metabolizéri CYP2D6 alebo ktorí užívajú silné inhibítory CYP2D6, napr. paroxetín.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže mať za následok výraznejší terapeutický účinok a nežiaduce účinky. Medzi ukončením liečby liekom Vesomni a prechodom na inú anticholinergickú liečbu sa má dodržať interval približne jeden týždeň. Terapeutický účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súčasnom podávaní agonistov cholinergného receptora.


Interakcie s inhibítormi CYP3A4 a CYP2D6


Súčasné podávanie solifenacínu s ketokonazolom (silný inhibítor CYP3A4) (200 mg denne) viedlo k 1,4- násobnému zvýšeniu Cmaxa 2,0-násobnému zväčšeniu plochy pod krivkou (AUC) solifenacínu, kým ketokonazol v dávke 400 mg/deň viedol k 1,5-násobnému zvýšeniu Cmaxa a 2,8-názobnému zväčšeniu AUC solifenacínu.


Súčasné podávanie tamsulosínu s ketokonazolom v dávke 400 mg/deň viedlo k 2,2- násobnému zvýšeniu Cmaxa 2,8-násobnému zväčšeniu AUC tamsulosínu.


Keďže súčasné podávanie silných inhibítorov CYP3A4, ako napr. ketokonazolu, ritonaviru, nelfinaviru a itrakonazolu môže viesť k zvýšenej expozícii solifenacínu aj tamsulosínu, Vesomni sa má používať opatrne v kombinácii so silnými inhibítormi CYP3A4.

Vesomni sa nemá podávať spolu so silnými inhibítormi CYP3A4 pacientom, ktorí sú zároveň fenotypovo slabí metabolizéri CYP2D6, alebo ktorí už užívajú silné inhibítory CYP2D6.


Súčasné podávanie lieku Vesomni s verapamilom (stredne silný inhibítor CYP3A4) viedlo k približne 2,2-násobnému zvýšeniu Cmaxa zväčšeniu AUC tamsulosínu a približne 1,6-násobnému zvýšeniu Cmaxa zväčšeniu AUC solifenacínu. Liek Vesomni sa má používať opatrne v kombinácii so stredne silnými inhibítormi CYP3A4.


Súčasné podávanie tamsulosínu so slabým inhibítorom CYP3A4 cimetidínom (400 mg každých 6 hodín) viedlo k 1,44-násobnému zväčšeniu AUC tamsulosínu, zatiaľ čo hodnota Cmaxsa signifikantne nezmenila. Vesomni sa môže užívať spolu so slabými inhibítormi CYP3A4.


Súčasné podávanie tamsulosínu so silným inhibítorom CYP2D6 paroxetínom (20 mg/deň) viedlo k 1,3-násobnému zvýšeniu Cmaxa 1,6-násobnému zväčšeniu AUC tamsulosínu. Vesomni sa môže užívať s inhibítormi CYP2D6.


Vplyv indukcie enzýmov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a tamsulosínu nebol skúmaný. Keďže solifenacín a tamsulosín sú metabolizované CYP3A4, existuje možnosť farmakokinetických interakcií s induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín), ktoré môžu znížiť plazmatickú koncentráciu solifenacínu a tamsulosínu.


Ďalšie interakcie


Nasledujúce tvrdenia vychádzajú z poznatkov dostupných pre jednotlivé liečivá.


Solifenacín

- Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, ako napr. metoklopramidu a cisapridu.

- In vitro štúdie so solifenacínom preukázali, že solifenacín v terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 alebo 3A4. Preto sa interakcie medzi solifenacínom a liekmi metabolizovanými týmito CYP enzýmami nepredpokladajú.

- Užívanie solifenacínu neovplyvňovalo farmakokinetiku R-warfarínu alebo S-warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.

- Nebol preukázaný žiadny vplyv užívania solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


Tamsulosín

- Súčasné podávanie s inými antagonistami alfa1-adrenoreceptorov môže viesť k hypotenzívnym účinkom.

- In vitro nemajú ani diazepam, propranolol, trichlórmetiazid, chlórmadinón, amitriptylín, diklofenak, glibenklamid, simvastatín ani warfarín vplyv na zmeny voľnej frakcie tamsulosínu v ľudskej plazme. Rovnako nemá tamsulosín vplyv na zmeny voľnej frakcie diazepamu, propranololu, trichlórmetiazidu ani chlórmadinónu. Diklofenak a warfarín však môžu zvýšiť rýchlosť vylučovania tamsulosínu.

- Súčasné podávanie furosemidu spôsobuje pokles plazmatických hladín tamsulosínu, ale keďže hladiny zostávajú v normálnom intervale, súčasné užívanie je prípustné.

- In vitro štúdie s tamsulosínom preukázali, že v terapeutických koncentráciách tamsulosín neinhibuje CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 alebo 3A4. Preto sa interakcie medzi tamsulosínom a liekmi metabolizovanými týmito CYP enzýmami nepredpokladajú.

- Pri súčasnom podávaní tamsulosínu s atenololom, enalaprilom alebo teofylínom neboli pozorované žiadne interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Vplyv Vesomni na fertilitu nebol stanovený. Skúšania na zvieratách nepreukázali žiadne škodlivé účinky solifenacínu alebo tamsulosínu na fertilitu a včasný embryonálny vývoj (pozri časť 5.3).


Poruchy ejakulácie boli zaznamenané v krátkodobých a dlhodobých klinických skúšaniach s tamsulosínom. Po povolení uvedenia lieku na trh boli hlásené prípady poruchy ejakulácie, spätná ejakulácia a zlyhanie ejakulácie.


Gravidita a laktácia

Liek Vesomni nie je indikovaný na použitie u žien.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o vplyvoch lieku Vesomni na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacienti však majú byť informovaní o možnom výskyte závratov, rozmazaného videnia, únavy a menej často ospanlivosti, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje (pozri časť 4.8).


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn profilu bezpečnosti

Vesomni môže spôsobovať anticholinergické nežiaduce účinky, (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Medzi najčastejšie hlásené nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli v priebehu klinických skúšaní pri vývoji Vesomni patrili sucho v ústach (9,5 %), po ňom nasledovala obstipácia (3,2 %) a dyspepsia (vrátane abdominálnej bolesti; 2,4 %). Medzi ďalšie nežiaduce účinky patria závraty (vrátane vertiga; 1,4 %), rozmazané videnie (1,2 %), únava (1,2 %) a poruchy ejakulácie (vrátane retrográdnej ejakulácie; 1,5 %). Akútna retencia moču (0,3 %, menej častá) je najzávažnejší nežiaduci účinok lieku, ktorý bol pozorovaný v priebehu liečby liekom Vesomni počas klinických skúšaní.


Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľkovom formáte

V ďalej uvedenej tabuľke stĺpec „Vesomni frekvencia“ udáva nežiaduce účinky lieku, ktoré boli pozorované počas dvojito-zaslepených klinických skúšaní uskutočnených pri vývoji Vesomni (na základe hlásení o nežiaducich udalostiach súvisiacich s liečbou, ktoré boli hlásené najmenej dvomi pacientmi a vyskytli sa s vyššou frekvenciou než pri liečbe placebom v rámci dvojito-zaslepených skúšaní).


Stĺpce „solifenacín frekvencia“ a „tamsulosín frekvencia“ udávajú nežiaduce účinky lieku (ADRs) hlásené v minulosti pre jednotlivé zložky (ako sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) solifenacínu 5 a 10 mg a tamsulosínu 0,4 mg), ktoré sa takisto môžu vyskytnúť pri užívaní lieku Vesomni (niektoré z nich neboli počas klinického vývoja Vesomni pozorované).

Kategórie frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú definované ako: veľmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); menej časté ( 1/1000 až < 1/100); zriedkavé ( 1/10000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov (SOC) /Preferovaný názov (PT)

Frekvencia ADR pozorovaných počas vývoja Vesomni

Frekvencia ADR pozorovaných u jednotlivých liečiv

Solifenacín 5 mg a 10 mg#

Tamsulosín 0,4 mg#

Infekcie a nákazy

Infekcie močových ciest


Menej časté


Cystitída


Menej časté


Poruchy imunitného systému

Anafylaktická reakcia


Neznáme (z dostupných údajov)*


Poruchy metabolizmu a výživyZnížená chuť do jedla


Neznáme (z dostupných údajov)*


Hyperkaliémia


Neznáme (z dostupných údajov)*


Psychické poruchy

Halucinácie


Veľmi zriedkavé*


Stav zmätenosti


Veľmi zriedkavé*


Delírium


Neznáme (z dostupných údajov)*


Poruchy nervového systému

Závraty

Časté

Zriedkavé*

Časté

Somnolencia


Menej časté


Poruchy chuti


Menej časté


Bolesť hlavy


Zriedkavé*

Menej časté

SynkopaZriedkavé

Poruchy oka

Rozmazané videnie

Časté

Časté

Neznáme (z dostupných údajov)

Peroperačný syndróm vlajúcej dúhovky (IFIS)Neznáme (z dostupných údajov)**

Suché oči


Menej časté


Glaukóm


Neznáme (z dostupných údajov)*


Znížená zraková ostrosťNeznáme (z dostupných údajov)*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Palpitácie


Neznáme (z dostupných údajov)*

Menej časté

Torsade de Pointes


Neznáme (z dostupných údajov)*


Predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme


Neznáme (z dostupných údajov)*


Atriálna fibrilácia


Neznáme (z dostupných údajov)*

Neznáme (z dostupných údajov)*

ArytmiaNeznáme (z dostupných údajov)*

Tachykardia


Neznáme (z dostupných údajov)*

Neznáme (z dostupných údajov)*

Poruchy ciev

Ortostatická hypotenziaMenej časté

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

RinitídaMenej časté

Sucho v nose


Menej časté


DušnosťNeznáme (z dostupných údajov)*

Dysfónia


Neznáme (z dostupných údajov)*


EpistaxaNeznáme (z dostupných údajov)*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Sucho v ústach

Časté

Veľmi časté


Dyspepsia

Časté

Časté


Zápcha

Časté

Časté

Menej časté

Nauzea


Časté

Menej časté

Bolesť brucha


Časté


Gastroezofageálny reflux


Menej časté


HnačkaMenej časté

Sucho v hrdle


Menej časté


Vracanie


Zriedkavé*

Menej časté

Obštrukcia hrubého čreva


Zriedkavé


Zhrčenosť stolice


Zriedkavé


Ileus


Neznáme (z dostupných údajov)*


Žalúdočné ťažkosti


Neznáme (z dostupných údajov)*


Poruchy pečene a žlčových ciest

Porucha funkcie pečene


Neznáme (z dostupných údajov)*


Abnormálny výsledky testov pečeňových funkcií


Neznáme (z dostupných údajov)*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Pruritus

Menej časté

Zriedkavé*

Menej časté

Suchá koža


Menej časté


Vyrážka


Zriedkavé*

Menej časté

Urtikária


Veľmi zriedkavé*

Menej časté

Angioedém


Veľmi zriedkavé*

Zriedkavé

Stevensov-Johnsonov syndrómVeľmi zriedkavé

Multiformný erytém


Veľmi zriedkavé*

Neznáme (z dostupných údajov)*

Exfoliatívna dermatitída


Neznáme (z dostupných údajov)*

Neznáme (z dostupných údajov)*

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivových tkanív

Svalová slabosť


Neznáme (z dostupných údajov)*


Poruchy obličiek a močových ciest

Retencia moču***

Menej časté

Zriedkavé


Problémy pri močení


Menej časté


Zhoršenie funkcie obličiek


Neznáme (z dostupných údajov)*


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Poruchy ejakulácie vrátane spätnej ejakulácie a zlyhanie ejakulácie

Časté


Časté

PriapizmusVeľmi zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava

Časté

Menej časté


Periférny edém


Menej časté


AsténiaMenej časté

#: ADR solifenacínu a tamsulosínu zaradené do tejto tabuľky sú tie ADR (nežiaduce účinky), ktoré sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností obidvoch liekov

*: z postmarketingových hlásení. Pretože tieto príhody boli hlásené spontánne v rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh, frekvencia ich výskytu a príčinná súvislosť solifenacínu alebo tamsulosínu sa nedá spoľahlivo stanoviť.

**: z postmarketingových hlásení, pozorované počas operácií katarakty a galukómu.

***: pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


Dlhodobá bezpečnosť Vesomni

Profil nežiaducich účinkov pozorovaný pri 1-ročnej liečbe bol podobný tomu, ktorý bol pozorovaný v 12-týždňových klinických skúšaniach. Liek je dobre tolerovaný a s dlhodobým užívaním neboli spojené žiadne špecifické nežiaduce účinky.


Popis vybraných nežiaducich účinkov

Pre retenciu moču pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


Starší pacienti

Terapeutickou indikáciou pre užívanie Vesomni sú stredne závažné až závažné symptómy poruchy uskladňovania moču (urgencia, zvýšená frekvencia močenia) a symptómy poruchy vyprázdňovania moču súvisiace s BPH, postihujúce starších mužov. Klinický vývoj Vesomni sa uskutočnil u pacientov vo veku 45 až 91 rokov s priemerným vekom 65 rokov. Nežiaduce účinky v staršej populácii boli podobné ako v mladšej populácii pacientov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Predávkovanie solifenacínom v kombinácii s tamsulosínom môže potenciálne viesť k závažným anticholinergickým účinkom a akútnej hypotenzii. Najvyššia dávka užitá náhodne počas klinického skúšania predstavovala 126 mg solifenacínumsukcinátu a 5,6 mg tamsulosíniumchloridu. Táto dávka bola dobre tolerovaná, v priebehu 16 dní bola ako jediný nežiaduci účinok hlásená mierna suchosť v ústach.


Liečba

V prípade predávkovania solifenacínom a tamsulosínom má byť pacient liečený aktívnym uhlím. Vhodný je výplach žalúdka, ak sa vykoná do 1 hodiny od predávkovania, ale zvracanie sa nemá vyvolávať.

Tak ako pri ostatných anticholinergikách, sa príznaky z predávkovania solifenacínom môžu liečiť nasledovne:

- Závažné centrálne anticholinergické účinky ako sú halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

- Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

- Respiračná nedostatočnosť: liečba umelou ventiláciou.

- Tachykardia: v prípade potreby symptomatická liečba. Beta-blokátory sa majú používať opatrne, keďže súčasné predávkovanie tamsulosínom môže potenciálne spôsobiť závažnú hypotenziu.

- Retencia moču: liečba cievkovaním močového mechúra.


Tak ako priostatných anticholinergikách, je potrebné v prípade predávkovania venovať zvláštnu pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT intervalu (t.j. hypokaliémia, bradykardia a súčasné užívanie liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval) a so známym, existujúcim ochorením srdca (t.j. ischémia myokardu, arytmia, kongestívne zlyhávanie srdca).


Akútna hypotenzia, ktorá sa môže vyskytnúť po predávkovaní tamsulosínom, sa má liečiť symptomaticky. Keďže tamsulosín je vo vysokej miere viazaný na plazmatické proteíny, účinnosť hemodialýzy je nepravdepodobná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisti alfa-adrenoreceptorov

ATC kód: G04CA53


Spôsob účinku

Vesomni je tableta s fixnou kombináciou dávky obsahujúca dve liečivá, solifenacín a tamsulosín. Tieto lieky účinkujú nezávisle a komplementárne pri liečbe príznakov dolných močových ciest (LUTS) súvisiacich s BPH a s príznakmi poruchy uskladňovania moču.


Solifenacín je kompetitívny a selektívny antagonista muskarínových receptorov a nemá významnú afinitu k mnohým ďalším testovaným receptorom, enzýmom a iónovým kanálom. Solifenacín má najvyššiu afinitu k muskarínovým M3receptorom, potom k muskarínovým receptorom M1a M2.


Tamsulosín je antagonista alfa1adrenoreceptora (AR). Selektívne a kompetitívne sa viaže na postsynaptické alfa1AR, obzvlášť na podtypy alfa1Aa alfa1Da je silným antagonistom v tkanivách dolného močového traktu.


Farmakodynamické účinky

Tablety Vesomni obsahujú dve liečivá s nezávislými a komplementárnymi účinkami na LUTS pri BPH s príznakmi poruchy uskladňovania moču:

Solifenacín zlepšuje funkčné problémy, ktoré vyplývajú z poruchy uskladňovania moču súvisiace s non-neurogénne uvoľneným acetylcholínom, aktivujúcim M3receptory v močovom mechúre. Non-neurogénne uvoľnený acetylcholín senzibilizuje senzorickú funkciu urotelu a prejavuje sa urgenciou a častým močením.

Tamsulosín zlepšuje príznaky vyprázdňovania moču (zvyšuje maximálnu rýchlosť prietoku moču) tak, že zmierňuje obštrukciu uvoľnením hladkého svalstva v prostate, hrdle močového mechúra a močovej rúre. Tým zlepšuje tiež príznaky poruchy uskladňovania moču.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť bola preukázaná v pilotnom klinickom skúšaní fázy 3 u pacientov s LUTS pri BPH s vyprázdňovacími (obštrukčnými) príznakmi a prítomnosťou uskladňovacích (iritačných) príznakov minimálne na tejto úrovni: ≥ 8 močení/24 hodín a ≥ 2 epizódy urgencie/24 hodín.


Vesomni preukázal oproti placebu štatisticky signifikantné zlepšenie od začiatku po skončenie klinického skúšania v dvoch hlavných sledovaných parametroch, a to celkovom medzinárodnom skóre prostatických symptómov (International Prostate Symptom Score,IPSS) a celkovom skóre urgencie a frekvencie močenia (Total Urgency and Frequency Score, TUFS), a tiež v sekundárnych parametroch : urgencia, frekvencia močenia, priemerný vymočený objem (na jedno močenie), noktúria, IPSS subskóre močenia, IPSS subskóre uskladňovania, IPSS kvality života (QoL), skóre miery obťažovania OAB (OAB-q Bother score) a skóre kvality života súvisiacej so zdravím (OAB-q HRQoL), vrátane všetkých subskóre (zvládanie choroby, obavy, spánok, sociálne aspekty). Vesomni preukázal výraznejšie zlepšenie pri porovnaní s tamsulosínom TOCAS v celkovom skóre urgencie a frekvencie močenia (TUFS), a tiež vo frekvencii močenia, priemernom vymočenom objeme (na jedno močenie) a IPSS subskóre uskladňovania. To bolo sprevádzané signifikantným zlepšením v IPSS QoL a OAB-Q HRQoL celkovom skóre vrátane všetkých subskóre. Okrem toho, tak ako sa predpokladalo Vesomni bol non-inferioritný (nebol horší) v celkovom IPSS skóre voči tamsulosínu TOCAS (p< 0,001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Vesomni

Ďalej uvedené údaje poskytujú farmakokinetické parametre po viacnásobnom užití Vesomni. Štúdia relatívnej biologickej dostupnosti po viacerých dávkach preukázala, že podávanie Vesomni vedie k porovnateľnej expozícii ako súčasné podávanie rovnakej dávky jednotlivých tabliet solifenacínu a tamsulosínu TOCAS.


Absorpcia

Po viacnásobnom podaní lieku Vesomni kolísal tmaxsolifenacínu medzi 4,27 a 4,76 hodinami v rozličných skúšaniach; tmaxtamsulosínu kolísal medzi 3,47 a 5,65 hodinami. Zodpovedajúce hodnoty Cmaxsolifenacínu sa pohybovali medzi 26,5 ng/ml a 32,0 ng/ml, kým hodnoty Cmax tamsulosínu sa pohybovali medzi 6,56 ng/ml a 13,3 ng/ml. Hodnoty AUC solifenacínu kolísali medzi 528 ng.h/ml a 601 ng.h/ml a u tamsulosínu medzi 97,1 ng.h/ml a 222 ng.h/ml. Absolútna biologická dostupnosť solifenacínu je približne 90 %, kým pri tamsulosíne sa odhaduje, že sa absorbuje 70 % až 79 %.


Pre liek Vesomni bolo uskutočnené skúšanie účinku jedla po podaní jednorazovej dávky nalačno, po jedle nízkokalorických raňajok s nízkym obsahom tukov a po vysokokalorických raňajkách s vysokým obsahom tukov. Po vysokokalorických raňajkách s vysokým obsahom tukov bolo pozorované 54 % zvýšenie Cmaxtamsulosínovej zložky lieku Vesomni oproti stavu nalačno, kým AUC sa zväčšila o 33 %. Nízkokalorické raňajky s nízkym obsahom tukov neovplyvnili farmakokinetické vlastnosti tamsulosínu. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínovej zložky neboli ovplyvnené ani nízkokalorickými raňajkami s nízkym obsahom tukov ani vysokokalorickými raňajkami s vysokým obsahom tukov.


Súčasné podávanie solifenacínu a tamsulosínu TOCAS viedlo k 1,19-násobnému zvýšeniu Cmax a 1,24-násobnému zväčšeniu AUC tamsulosínu v porovnaní s podávaním tabliet tamsulosínu TOCAS samotného. Nebol zaznamenaný žiadny vplyv tamsulosínu na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Eliminácia

Po jednorazovom podaní lieku Vesomni sa biologický polčas t1/2solifenacínu pohyboval medzi 49,5 hodinami až 53,0 hodinami a pri tamsulosíne medzi 12,8 hodinami a 14,0 hodinami.


Podanie viacnásobných dávok verapamilu 240 mg raz denne súčasne s liekom Vesomni viedlo k 60 % zvýšeniu Cmaxa 63 % zväčšeniu AUC solifenacínu, kým Cmaxtamsulosínu sa zvýšila o 115 % a AUC sa zväčšilao 122 %. Zmeny Cmaxa AUC sa nepovažujú za klinicky významné.


Údaje z populačnej farmakokinetickej analýzy skúšania fázy 3 ukázali, že interpersonálna variabilita vo farmakokinetických vlastnostiach tamsulosínu súvisela s rozdielmi vo veku, vzraste a plazmatických koncentráciách α1-kyslého glykoproteínu. Nárast veku a α1-kyslého glykoproteínu boli spojené so zväčšením AUC, kým nárast vzrastu bol spojený s zmenšeniu AUC. Tie isté faktory viedli k podobným zmenám vo farmakokinetických vlastnostiach solifenacínu. Okrem toho, vzostup gamma glutamyl transpeptidáz bol spojený s väčšími hodnotami AUC. Tieto zmeny AUC sa nepovažujú za klinicky významné.


Farmakokinetické vlastnosti lieku Vesomni sú doplnené údajmi dostupnými pre jednotlivé liečivá vo forme samostatných liekov:


Solifenacín

Absorpcia

Pre tablety solifenacínu platí, že tmaxje nezávislý od dávky a je dosiahnutý za 3 až 8 hodín po viacnásobnom užití dávky. Cmaxa AUC sa zväčšuje proporcionálne s dávkou v rozpätí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní je približne 600 l. Približne 98 % solifenacínu sa viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Solifenacín má nízky efekt prvého prechodu pečeňou, metabolizuje sa pomaly. Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom CYP3A4. Existujú však aj alternatívne metabolické cesty, ktoré sa môžu podieľať na metabolizme solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h. Po perorálnom užití boli v plazme okrem solifenacínu identifikované jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-značeného]-solifenacínu bolo v priebehu 26 dní v moči detegovaných 70 % rádioaktivity a v stolici 23 %. V moči približne 11 % rádioaktivity predstavovala nezmenená aktívna látka; 18 % metabolit N-oxid, 9 % metabolit 4R-hydroxyl-N-oxid a 8 % metabolit 4R-hydroxyl (aktívny metabolit).


Tamsulosín

Absorpcia

Pre tamsulosín TOCAS sa po viacnásobnom užití dávky 0,4 mg/deň dosiahne tmaxza 4 až 6 hodín. Cmaxa AUC sa zväčšuje proporcionálne s dávkou v rozmedzí 0,4 a 1,2 mg. Odhadovaná absolútna biologická dostupnosť je približne 57 %.


Distribúcia

Distribučný objem tamsulosínu po intravenóznom podaní je asi 16 l. Približne 99 % tamsulosínu sa viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Tamsulosín má nízky efekt prvého prechodu pečeňou, metabolizuje sa pomaly. Tamsulosín sa výrazne metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom CYP3A4 a CYP2D6. Systémový klírens tamsulosínu je približne 2,9 l/h. Väčšina tamsulosínu je v plazme prítomná vo forme nezmenenej aktívnej substancie. Žiadny z metabolitov nebol aktívnejší ako pôvodné liečivo.


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 0,2 mg [14C-značeného]-tamsulosínu bolo po týždni v moči detegovaných 76 % rádioaktivity a v stolici 21 % . V moči sa približne 9 % rádioaktivity objaví ako nezmenený tamsulosín; asi 16 % ako sulfát o-deetylovaného tamsulosínu a 8 % ako kyselina o-ethoxyfenoxyoctová.


Charakteristika osobitných skupín pacientov


Starší pacienti

V klinických farmakologických a biofarmaceutických skúšaniach sa vek subjektov pohyboval medzi 19 a 79 rokmi. Po podaní lieku Vesomni boli najvyššie priemerné expozičné hodnoty zistené u starších subjektov, hoci sa tieto takmer úplne prekrývali s individuálnymi hodnotami zistenými u mladších subjektov. Toto bolo potvrdené údajmi z populačnej farmakokinetickej analýzy skúšania fázy 2 a3. Starší pacienti môžu užívať liek Vesomni.


Poškodenie funkcie obličiek

Vesomni

Liek Vesomni môžu užívať pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek, ale má sa používať opatrne u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


Farmakokinetické vlastnosti lieku Vesomni neboli skúmané u pacientov s poškodením funkcie obličiek. Nasledujúce tvrdenia, týkajúce sa poškodenia funkcie obličiek, vychádzajú z poznatkov dostupných pre jednotlivé zložky lieku.


Solifenacín

Hodnoty AUC a Cmaxsolifenacínu u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek sa signifikantne neodlišovali od hodnôt u zdravých dobrovoľníkov. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny so vzostupom Cmaxo približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2 o viac než 60 %. Štatisticky signifikantný vzťah bol pozorovaný medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom skúmania.


Tamsulosín

Farmakokinetické vlastnosti tamsulosínu boli porovnané u 6 subjektov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (30 ≤CrCl < 70 ml/min/1,73 m2) alebo ťažkým (< 30 ml/min/1,73 m2) poškodením funkcie obličiek a 6 zdravých subjektov (CrCl > 90 mL/min/1,73 m2). Zatiaľ čo bola pozorovaná zmena celkovej plazmatickej koncentrácie tamsulosínu, ako výsledok zmenenej väzby na α1-kyslý glykoproteín, voľná (aktívna) koncentrácia tamsulosín hydrochloridu ako aj vnútorný klírens zostali relatívne konštantné. Pacienti s obličkovým ochorením v koncovom štádiu (CrCl < 10 ml/min/1,73 m2) neboli predmetom skúmania.


Poškodenie funkcie pečene

Vesomni

Liek Vesomni môžu užívať pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene, avšak kontraindikovaný je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Farmakokinetické vlastnosti lieku Vesomni neboli skúmané u pacientov s poškodením funkcie pečene. Nasledujúce tvrdenia, týkajúce sa poškodenia funkcie pečene, vychádzajú z poznatkov dostupných pre jednotlivé zložky lieku.


Solifenacín

U pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola Cmax ovplyvnená, AUC sa zväčšila o 60 % a t1/2sa zdvojnásobil. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene neboli predmetom skúmania.


Tamsulosín

Farmakokinetické vlastnosti tamsulosínu boli porovnané u 8 subjektov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) a 8 zdravých subjektov. Zatiaľ čo bola pozorovaná zmena celkovej plazmatickej koncentrácie tamsulosínu ako výsledok zmenenej väzby na α1-kyslý glykoproteín, voľná (aktívna) koncentrácia tamsulosínu sa signifikantne nezmenila a došlo len k miernej (32 %) zmene vlastného klírensu neviazaného tamsulosínu. Tamsulosín nebol predmetom skúmania u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


S liekom Vesomni neboli uskutočnené žiadne predklinické skúšania. Solifenacín a tamsulosín boli rozsiahle hodnotené samostatne v testoch toxicity na zvieratách a zistenia boli zhodné so známymi farmakologickými účinkami. Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, fertility, vývoja embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí a nevyvolávajú obavu z potenciovania alebo synergizmu nežiaducich účinkov pri kombinovaní solifenacínu a tamsulosínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol

Maltóza

Makrogol 7 000 000

Makrogol 8 000

Stearát horečnatý (E470b)

Butylhydroxytoluén (E321)

Koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551)

Hypromelóza (E464)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Hliníkové blistre po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Astellas Pharma s.r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


77/0409/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


15

Vesomni 6 mg/0,4 mg tablety s riadeným uvoľňovaním