+ ipil.sk

VESSEL DUE F kapsulyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.:2012/08852Písomná informácia pre používateľov


VESSEL DUE Fkapsuly

(sulodexidum)

kapsulyDržiteľ rozhodnutia o registrácii

Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Taliansko

Zloženie

Liečivo:Sulodexidum (sulodexid) 250 LSU v 1 kapsule

Pomocné látky:sodná soľ laurylsarkosínu, oxid kremičitý, triacetín.

Obal kapsuly:želatína, glycerol, sodná soľ etylparabénu, sodná soľ propylparabénu, oxid titaničitý, oxid železitý červený.


Farmakoterapeutická skupina

Venofarmakum, antiovarikózum, antitrombotikum.

Charakteristika

Liečivom v lieku VESSEL DUE F je sulodexid, ktorý obsahuje 80% strednemolekulového heparínu a 20% dermatan sulfátu. Sulodexid preukazuje účinky endotelprotektívne, antitrombotické, profibrinolytické, hemoreologické a antiaterogénne. Sulodexid tiež znižuje zvýšené hladiny cholesterolu, krvných tukov a fibrinogénu (bielkoviny krvnej plazmy dôležitej pre zrážanlivosť krvi).


Sulodexid, liečivo v lieku VESSEL DUE F je prírodná látka so silným ochranným a liečebným účinkom na krv, žily a tepny. Svojim účinkom podporujúcim rozpúšťanie krvných zrazenín a pôsobiacim proti zrážaniu krvi tiež zlepšuje fyzikálne parametre krvi. Sulodexid tiež znižuje zvýšené hladiny cholesterolu, krvných tukov a fibrinogénu (bielkoviny krvnej plazmy dôležitej pre zrážavosť krvi). Svojim účinkom na cievy a krv zabraňuje rozvoju kôrnatenia tepien. V konečnom dôsledku liek svojim komplexným pôsobením výrazne ovplyvňuje najmä bolestivé príznaky ochorenia ciev, k liečbe ktorých je určený (bolesti v dolných končatinách pri chôdzi i v pokojovom stave, kŕče v dolných končatinách).


Indikácie

Pre svoje účinky na úrovni zásahov do hemokoagulačných procesov, na endotel, lipolytickú aktivitu a reologické vlastnosti môžeme sulodexid podávať u nasledujúcich cievnych ochorení:

 • choroby venózneho systému (žilová trombóza a posttrombotický syndróm)

 • choroby arteriálneho riečišťa (ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín)

 • poruchy mikrocirkulácie (mikroanginopatia)

 • diabetologické indikácie (diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia)

 • neurologické cievne ochorenia (senilná deteriorácia, CMP)

 • oftalmologické indikácie (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia)

 • kardiologické indikácie (zaistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).


Kontraindikácie

Liek nesmú užívať pacienti so známou precitlivenosťou na sulodexid, pomocné látky v lieku, heparín a heparínové deriváty, a pri hemoragických diatézach.


Nežiaduce účinky

VESSEL DUE F je dobre znášaný pacientom, výnimočne sa môžu prejaviť tráviace ťažkosti (napr. nevoľnosť, vracanie, pocit ťažkého žalúdka).

V prípade výskytu nežiaducich účinkov lieku alebo iných nezvyčajných reakcií sa poraďte o ďalšom užití lieku s lekárom.


Interakcie

Liek môže zosilňovať pôsobenie iných látok účinných proti zrážaniu krvi. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súčasným podaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán).

Váš lekár by mal byť informovaný o všetkých liekoch ktoré v súčasnosti užívate alebo začnete užívať, a ktoré sú na lekársky predpis alebo i bez neho.


Dávkovanie a spôsob použitia

VESSEL DUE F zvyčajne podávame v dávkach 1–2 kapsuly 2x denne po jedle. Kapsuly je potrebné prehltnúť celé, nerozhryzené. Liečbu je možné začať tiež injekčnou formou lieku. 1 injekčnú ampulku denne, pre i.m. alebo i.v. podanie. Odporúča začať liečbu injekciami a po 15-20 dňoch pokračovať s kapsulami 1-2krát denne po dobu 30-40 dní. Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3-4 mesiace by sa mal opakovať aspoň 2krát do roka.


Upozornenie

Pre použitie v tehotenstve alebo počas dojčenia musia byť zvlášť závažné dôvody. Pre použitie v tehotenstve alebo počas dojčenia musia byť zvlášť závažné dôvody. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu podávanie tohto lieku deťom neodporúčame.

Pri predávkovaní liekom môže dôjsť ku krvácaniu. Postup v takomto prípade je totožný ako pri predávkovaní heparínom, odporúča sa podať protamín sulfát.


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 oC.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Balenie

50 kapsúl


Dátum poslednej revízie

Február 2013

2/2VESSEL DUE F kapsuly

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.:2012/08852

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/08854


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. Názov lieku

VESSEL DUE F kapsuly


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Sulodexidum 250 LSU (Lipasemic unit) v 1 kapsule.

Pomocné látky pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma

Kapsuly.

Mäkké želatínové oválne kapsuly, tehlovo-červenej farby, naplnené suspenziu bielej až bledo šedej farby.


 1. Klinické údaje

  1. Terapeutické indikácie

Pre svoje účinky na úrovni zásahov do hemokoagulačných procesov, na endotel, lipolytickú aktivitu a reologické vlastnosti môžeme sulodexid podávať u nasledujúcich cievnych ochorení:

 • choroby venózneho systému (žilová trombóza a posttrombotický syndróm)

 • choroby arteriálneho riečišťa (ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín)

 • poruchy mikrocirkulácie (mikroanginopatia)

 • diabetologické indikácie (diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia)

 • neurologické cievne ochorenia (senilná deteriorácia, CMP)

 • oftalmologické indikácie (prevencia oklúzie a trombózy venae centralis retinae, makulárna degenerácia)

 • kardiologické indikácie (zaistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardiálneho trombu).


4.2.Dávkovanie a spôsob podávania

Kapsuly: 1-2 kapsuly dvakrát denne po jedle.

Injekcie: 1 injekčnú ampulku denne, pre i.m. alebo i.v. podanie.

Všeobecne sa odporúča začať terapiu s injekciami a po 15-20 dňoch pokračovať s kapsulami 1-2krát denne po dobu 30-40 dní. Kompletný terapeutický cyklus v trvaní 3-4 mesiace by sa mal opakovať aspoň 2krát do roka.

Dávkovanie sa môže meniť v kvantite a frekvencii podľa uváženia lekára.

Pri prechode na liečbu sulodexidom po predchádzajúcej heparinizácii alebo liečbe perorálnymi kumarínovými antikoagulanciami nie je potrebná úvodná parenterálna aplikácia sulodexidu. V týchto prípadoch je potrebná opatrnosť a laboratórna kontrola liečby na vylúčenie potenciácie účinku liečiv pri vzájomnej interakcii odznievajúceho účinku predchádzajúcej antikoagulačnej liečby s nastupujúcim účinkom sulodexidu. U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek nie je potrebné upravovať doporučenú dávku, treba však sledovať koagulogram a príslušne upraviť dávkovanie pri jeho zmenách. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu podávanie tohto lieku deťom neodporúčame.


4.3 Kontraindikácie

Individuálna precitlivenosť na liečivo alebo iné zložky lieku, na heparín a heparínu podobné látky.

Diatéza a hemoragické ochorenia.


4.4 Špeciálne upozornenia

Vzhľadom na nízku toxicitu lieku neexistujú zvláštne upozornenia pre používanie. Avšak pri súbežnej liečbe antikoagulanciami sa odporúča pravidelne kontrolovať parametre hemokoagulácie.

Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu podávanie tohto lieku deťom neodporúčame.


4.5 Liekové a iné interakcie

Sulodexid ako heparínu podobná molekula môže zvýšiť antikoagulačné účinky heparínu samotného a súčasne podávaných perorálnych antikoagulancií. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súčasným podávaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, fenylbutazón, indometacín, dipyridamol, dextrán).


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Používanie lieku v gravidite sa neodporúča, aj keď štúdie fetálnej toxicity nedokázali embryo-fetotoxické účinky. Nebolo preukázané, či sulodexid preniká do materského mlieka, preto by sa liek v období laktácie mal podávať iba v nevyhnutných prípadoch.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky

Pri perorálnom podávaní sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie a bolesť v epigastriu.

Pri parenterálnom podávaní sa môže vyskytnúť bolesť, pálenie, sčervenanie alebo hematóm v mieste vpichu.


4.9 Predávkovanie

V prípade predávkovania sa môže objaviť krvácanie. V prípade krvácania je nevyhnutné podať injekčne 1% protamin sulfát (3 ml i.v. = 30 mg), tak ako sa zvyčajne používa pri heparínovej hemorágii.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: B01AB11 sulodexid, farmakoterapeutická skupina: venofarmakum, antiovarikózum, antitrombotikum.


Niektoré klinické štúdie, v ktorých sa liek podával parenterálne a orálne, demonštrovali, že antitrombotická aktivita sulodexidu je výsledkom inhibície niektorých koagulačných faktorov závislej na dávke, zvlášť aktivovaného faktora X. Keďže je interferencia s trombínom menej významná, zvyčajne chýbajú následky antikoagulačného účinku.

Antitrombotický účinok je tiež podporený inhibíciou doštičkovej adhézie a aktivácie cirkulujúceho a parietálneho fibrinolytického systému.

Sulodexid tiež normalizuje parametre viskozity, ktoré sa zvyčajne menia u pacientov s vaskulárnou patológiou s rizikom trombózy: táto aktivita hlavne prebieha cez redukciu hladín fibrinogénu.

Farmakologický profil sulodexidu opísaný doteraz je ešte doplnený normalizáciou zmenených hladín lipidov, čo prebieha cez aktiváciu lipoproteínovej lipázy.

Farmakodynamické účinky: štúdie prevedené za účelom dôkazu iných možných účinkov hlavne na terapeutickú účinnosť okrem vyššie uvedených dokázali, že VESSEL DUE F nemá antikoagulačné účinky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

a) Charakteristika liečiva: Sulodexid je charakterizovaný absorpciou cez gastrointestinálnu bariéru, ktorá môže byť demonštrovaná na základe farmakodynamických účinkov lieku po perorálnom, intraduodenálnom, intraileálnom a rektálnom podaní sulodexidu označeného fluoresceínom. Vzťahy dávka-účinok a dávka-čas u potkanov a králikov korelovali s podaniami jednotlivými cestami uvedenými vyššie. Označená substancia je najprv akumulovaná v bunkách čreva a potom uvoľňovaná do krvného obehu systémovou cirkuláciou. Koncentrácia rádioizotopu výrazne vzrastá úmerne s časom v mozgu, obličkách, srdci, pečeni, pľúcach, testes, plazme. Farmakologické testy realizované na človeku s i.m. a i.v. podaní lieku zistili lineárny dávkovo závislý vzťah.

Metabolizmus prebieha hlavne v pečeni a vylučovanie obličkami.

Absorpcia po perorálnom podaní u človeka sledovaná s označeným liekom ukázala, že prvá krvná hladina píku sa objavila po 1-2 hodinách a druhá po 4 a tretia po 6 hodine, po ktorej už liečivo nebolo detegované v plazme; znovu sa objavuje asi po 12 hodinách a potom zostáva jeho hladina konštantná až do 48 hodín. Konštantná krvná hladina po 12 hodinách je pravdepodobne výsledkom pomalého uvoľňovania lieku orgánmi, ktoré sú uvedené vyššie, zvlášť cievnym endotelom.

Urinárna exkrécia: pri použití označeného lieku sa asi 55 % podanej rádioaktivity vylučuje močom počas prvých 96-114 hodín. Eliminácia má pík asi po 12 hodinách a priemerná urinárna hodnota je 17,6 % podanej dávky v intervale 0-24 hodín; druhý pík 24-48 hodín a priemerná urinárna hodnota je 22 % podanej dávky a tretí pík je okolo 78 hodín s urinárnou elimináciou asi 14,9 % v 48-96 hodinovom intervale.

Po 96 hodinách nie je už rádioaktivita v zozbieraných vzorkách detegovateľná.

Fekálna exkrécia: totálna rádioaktivita zistená vo faeces je 23 % v prvých 48 hodinách, po ktorých nie je detegovaná už žiadna označená látka.


 1. Charakteristika zvláštneho významu pre pacienta: Terapeutická aktivita VESSEL DUE F bola vždy hodnotená u pacientov s vaskulárnou patológiou s rizikom trombózy aj na artériách aj na cievach. Liek sa ukázal ako zvlášť účinný u starších pacientov a diabetikov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita: pri podaní myšiam a potkanom nevyvoláva toxickú symtomatológiu do dávok 240 mg/kg/per os; LD50u myší je 9000 mg/kg/per os a 1980 mg/kg i.p.; LD50u potkanov je 9000 mg/kg/per os a 2385 mg/kg i.p.

Subakútna toxicita: pri 21-dňovom podávaní per os v dávke 10 mg/kg u potkanov a u psov sa nezistili fenomény intolerancie, žiadne zmeny v hematochemických parametroch a žiadne anatomickopatologické zmeny v hlavných orgánoch.

Chronická toxicita: pri 180-dňovom podávaní perorálnou cestou v dávke 20 mg/kg u potkanov a u psov na konci liečby neboli zistené významné zmeny v hematologických, urinárnych a fekálnych parametroch, a v histologických parametroch v hlavných orgánoch.

Fetálna toxicita: nezistila sa žiadna mutagénna aktivita v nasledujúcich testoch: Ames; neprogramovaná DNA opravná syntéza v ľudských lymfocytoch (UDS); žiadne delenie v Aspergillus; kríženie v Aspergillus; metionínové supresory v Aspergillus.


6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok

Kapsuly:sodná soľ laurylsarkosínu, oxid kremičitý, triacetín.

Obal kapsuly:želatína, glycerol, sodná soľ etylparabénu (E 215), sodná soľ propylparabénu (E 217), oxid titaničitý (E 171), oxid železitý červený (E 172).


6.2 Inkompatibility

Pretože sulodexid je polysacharidová kyselina, pri súčasnom podávaní s inými látkami môže reagovať vytvorením komplexov so všetkými bázickými látkami. Inkompatibilné látky zvyčajne používané na flebolýzu sú: vitamín K, vitamíny B-komplexu, hydrokortizón, hyaluronidáza, kalciumglukonát, kvartérne amóniové soli, chloramfenikol, tetracyklín, streptomycín.


6.3 Čas použiteľnosti

Neporušené balenie: 5 rokov.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu

Kapsuly: PVC/PVDC/Al blister, PIL, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 50 kapsúl.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie sú zvláštne upozornenia.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ALFA Wassermann S.p.A., Alanno (PE),Taliansko.


8. Registračné číslo

Kapsuly: 85/0669/92-C/S


9. Dátum registrácie

Dátum prvej registrácie:16.9.1992

Dátum predĺženia registrácie: 23.11.2006 - bez časového obmedzenia


10. Dátum poslednej revízie textu

Február 2013

4/4VESSEL DUE F kapsuly