+ ipil.sk

VINBLASTIN-RICHTER 5 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/06397


Písomná informácia pre používateľa

Informácia pre použitie, čítajte pozorne!

VINBLASTIN-RICHTER 5 mg

(vinblastini sulfas)

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko


Zloženie lieku

Liečivo:1 injekčná liekovka obsahuje 5 mg lyofilizovaného vinblastini sulfas (vinblastíniumsulfát).

Pomocné látky:

1 ampulka rozpúšťadla obsahuje natrii chloridum (chlorid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Farmakoterapeutická skupina

Cytostatiká, alkaloidy z rodu Vinca a analógy


Charakteristika

Vinblastín je alkaloid rastlinného pôvodu (Catharanthus roseus). Reverzibilne blokuje mitotické delenie buniek v štádiu metafázy. Väzbou na mitotické mikrotubuly znemožňuje vývoj mitotického vretienka. Selektívne inhibuje opravný mechanizmus DNK v nádorových bunkách, a tým že znemožňuje účinok DNK-dependentnej RNK polymerázy, inhibuje syntézu RNK. Vyššie dávky vyvolávajú vakuolizáciu cytoplazmy. Inhibujú inkorporáciu kyseliny glutámovej a arginínu do buniek. V ultraštruktúre nádorových buniek možno pozorovať patologické mitózy. Elektrónmikroskopické štúdie preukázali degeneratívne zmeny v mitochondriách a v jadre.


Indikácie

Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy, chronická lymfatická leukémia, testikulárne nádory, choriokarcinóm, Grawitzov nádor.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo. Leukopénia. Bakteriálne infekcie.


Nežiaduce účinky

Leukopénia, agranulocytóza, alopécia, nauzea, vracanie, subikterus, hnačka, albuminúria, stomatitída, urtikária, parestézie, strata svalových reflexov, bolesti hlavy, krvácanie z nosa, anorexia, depresia. Nežiaduce účinky sú reverzibilné.


Interakcie

Súčasná aplikácia neurotoxických liekov sa zakazuje (takých ako asparagináza, izoniazid, atď.).

Opatrne možno podávať s:

  • mitomycínom C (môže sa vyskytnúť akútne dyspnoe a bronchospazmus)

  • fenytoínom (môžu sa znížiť sérové koncentrácie antikonvulzíva a následne sa môže zvyšovať pohotovosť k záchvatom).


Dávkovanie a spôsob podávania

Liek sa smie podávať iba intravenózne (treba zabrániť extravazácii), pri intratekálnom podaní má fatálne následky.

Aplikuje sa len čerstvo pripravený roztok intravenóznym bolusom alebo infúziou. Veľkosť podávanej dávky je individuálna, v závislosti od konkrétneho stavu pacienta a zmien bielych krviniek. Existujú dve odporučené dávkovacie schémy:


1. Počiatočná dávka sa pohybuje v rozmedzí 0,025 - 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti. Denne sa kontroluje počet leukocytov. Ak ich počet neklesne pod hodnotu 2 000 - 3 000/ mm3, po týždni sa môže aplikovať druhá dávka 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti (hodnota leukocytov pred podaním musí byť minimálne 4 000). Keď sa nedostaví onkolytický alebo leukopenický účinok, týždenná dávka sa zvyšuje na 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti. Po dosiahnutí efektu (za stálej kontroly leukocytov) sa aplikuje bežná udržiavacia dávka 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti v 7-17-dňových intervaloch až do vymiznutia príznakov choroby.


2. Po počiatočnej dávke 0,025 - 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti sa denne podáva (postupne v stúpajúcich dávkach) 2,5 - 5,0 mg vinblastínu za stálej kontroly bielych krviniek (denná dávka 5 mg sa nesmie prekročiť !).

Touto schémou sa efektívna dávka dosiahne počas 2-3 dní. Po vzniku prechodnej leukopénie (vo všeobecnosti sa upravuje spontánne) liečba pokračuje udržiavacou dávkou.

V prípade potreby je možné terapiu opakovať.

Vinblastín je možné podávať v kombinácii s inými cytostatikami.


Upozornenie

Vinblastín treba podávať opatrne pri súčasnom a predchádzajúcom používaní cytostatík alebo rádioterapii, u starších pacientov, v prípade leukopénie, trombocytopénie a poškodenej funkcie pečene.

Pri poklese leukocytov pod 3000 v mm3je vhodné prerušiť liečbu a profylakticky podať antibiotiká. Pravidelne treba kontrolovať krvný obraz.

Po terapii vinblastínom sa môže vyvinúť akútna urikemická nefropatia; preto treba pravidelne kontrolovať hladiny kyseliny močovej v sére, treba zabezpečiť adekvátny príjem tekutín a primeranú diurézu, vhodné je podať inhibítor xantínoxidázy (napr. alopurinol).

Extravazácia môže spôsobiť lokálnu bolestivú reakciu a nekrózu. Aplikáciu treba okamžite prerušiť a zvyšok dávky treba podať do inej žily.

Na zmiernenie diskomfortu sa odporúča podanie lokálnej injekcie hyaluronidázy.

Počas liečby treba používať nehormonálnu antikoncepciu.

Podobne ako iné cytostatiká vinblastín možno počas gravidity aplikovať s opatrnosťou. Ošetrujúci lekár musí zvážiť pomer prospech/riziko.

V priebehu liečby treba prerušiť dojčenie.

Pacientom, ktorí sú liečení vinblastínom, je kontraindikované podanie živej vakcíny.

Liek možno používať iba v nemocniciach a na klinikách.


Predávkovanie

Treba aplikovať symptomatickú a podpornú liečbu.


Varovanie

Nepoužívajte liek po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uschovávajte mimo dosahu detí.

Každý zostatok antineoplastického liekového odpadu treba transportovať ako nebezpečný odpad. So všetkými injekčnými striekačkami a súpravami treba zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Ešte neboli ukončené špeciálne stabilitné štúdie týkajúce sa doby skladovania zvyšku roztoku vinblastínu.


Balenie

10 injekčných liekoviek s práškom + 10 ampuliek s rozpúšťadlom


Uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 - 8°C, chráňte pred svetlom.


Dátum poslednej revízie

júl 2008

- 2 -

VINBLASTIN-RICHTER 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2108/06397


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

VINBLASTIN-RICHTER 5 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:1 injekčná liekovka obsahuje vinblastini sulfas 5 mg.


3. LIEKOVÁ FORMA

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie

Hodgkinova choroba, non-Hodgkinove lymfómy, chronická lymfatická leukémia, testikulárne nádory, choriokarcinóm, Grawitzov nádor.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Liek sa smie podávať iba intravenózne (treba zabrániť extravazácii), pri intratekálnom podaní má fatálne následky.

Aplikuje sa len čerstvo pripravený roztok intravenóznym bolusom alebo infúziou. Veľkosť podávanej dávky je individuálna, v závislosti od konkrétneho stavu pacienta a zmien bielych krviniek. Existujú dve odporučené dávkovacie schémy:


1. Počiatočná dávka sa pohybuje v rozmedzí 0,025 - 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti. Denne sa kontroluje počet leukocytov. Ak ich počet neklesne pod hodnotu 2 000 - 3 000/ mm3, po týždni sa môže aplikovať druhá dávka 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti (hodnota leukocytov pred podaním musí byť minimálne 4 000). Keď sa nedostaví onkolytický alebo leukopenický účinok, týždenná dávka sa zvyšuje na 0,2 mg/kg telesnej hmotnosti. Po dosiahnutí efektu (za stálej kontroly leukocytov) sa aplikuje bežná udržiavacia dávka 0,15 mg/kg telesnej hmotnosti v 7-17-dňových intervaloch až do vymiznutia príznakov choroby.


2. Po počiatočnej dávke 0,025 - 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti sa denne podáva (postupne v stúpajúcich dávkach) 2,5 - 5,0 mg vinblastínu za stálej kontroly bielych krviniek (denná dávka 5 mg sa nesmie prekročiť !).

Touto schémou sa efektívna dávka dosiahne počas 2-3 dní. Po vzniku prechodnej leukopénie (vo všeobecnosti sa upravuje spontánne) liečba pokračuje udržiavacou dávkou.

V prípade potreby je možné terapiu opakovať.

Vinblastín je možné podávať v kombinácii s inými cytostatikami.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo. Leukopénia. Bakteriálne infekcie.


4.4. Špeciálne upozornenia

Vinblastín treba podávať opatrne pri súčasnom a predchádzajúcom používaní cytostatík alebo rádioterapii, u starších pacientov, v prípade leukopénie, trombocytopénie a poškodenej funkcie pečene.

Pri poklese leukocytov pod 3000 v mm3je vhodné prerušiť liečbu a profylakticky podať antibiotiká. Pravidelne treba kontrolovať krvný obraz.

Pred aplikáciou injekcie sa treba ubezpečiť, že injekčná ihla je bezpečne zafixovaná v žile. Extravazácia môže spôsobiť lokálnu bolestivú reakciu a nekrózu. Aplikáciu treba okamžite prerušiť a zvyšok dávky treba podať do inej žily. Na zmiernenie diskomfortu sa odporúča podanie lokálnej injekcie hyaluronidázy.

Po terapii vinblastínom sa môže vyvinúť akútna urikemická nefropatia; preto treba pravidelne kontrolovať hladiny kyseliny močovej v sére, treba zabezpečiť adekvátny príjem tekutín a primeranú diurézu, vhodné je podať inhibítor xantínoxidázy (napr. alopurinol).

Ženám vo fertilnom veku treba odporučiť, aby predišli otehotneniu. Počas liečby treba používať vhodnú nehormonálnu antikoncepciu.

Pacientom, ktorí sú liečení vinblastínom, je kontraindikované podanie živej vakcíny.

Liek možno používať iba v nemocniciach alebo na klinikách.


4.5. Liekové a iné interakcie

Súčasná aplikácia neurotoxických liekov sa zakazuje (takých ako izoniazid, asparagináza, atď.).

Opatrne treba podávať s:

  • mitomycínom C (môže sa vyskytnúť akútne dyspnoe a bronchospazmus)

  • fenytoínom (môžu sa znížiť sérové koncentrácie antikonvulzíva a následne sa môže zvyšovať pohotovosť k záchvatom).


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Podobne ako iné cytostatiká, vinblastín možno počas gravidity aplikovať so zvýšenou opatrnosťou. Vinblastín sa môže podať gravidnej žene, iba ak je to vyslovene nutné. Nemalo by to byť počas prvého trimestra. Ošetrujúci lekár musí zvážiť riziko pre matku vyplývajúce z neadekvátnej liečby v porovnaní s rizikom pre plod z hľadiska vzniku abnormalít.

V priebehu liečby treba prerušiť dojčenie.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nerelevantné.


4.8. Nežiaduce účinky

Leukopénia, agranulocytóza, alopécia, nauzea, vracanie, subikterus, hnačka, albuminúria, stomatitída, urtikária, parestézie, strata svalových reflexov, bolesti hlavy, krvácanie z nosa, anorexia, depresia. Nežiaduce účinky sú reverzibilné.


4.9. Predávkovanie

Nežiaduce účinky po použití vinblastínu sú závislé od dávky. Preto po podaní väčšej dávky, ako sa odporúča, možno očakávať, že tieto účinky budú ešte výraznejšie. Neexistuje špecifické antidotum. Najvýraznejším účinkom pri veľkých dávkach vinblastínu bude myelosupresia, ktorá môže ohroziť život pacienta.

Liečba má byť symptomatická a podporná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC skupina: L01CA01

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatiká, alkaloidy z rodu Vinca a analógy

Vinblastín je alkaloid rastlinného pôvodu (Catharanthus roseus). Reverzibilne blokuje mitotické delenie buniek v štádiu metafázy. Väzbou na mitotické mikrotubuly znemožňuje vývoj mitotického vretienka. Selektívne inhibuje opravný mechanizmus DNK v nádorových bunkách, a tým že znemožňuje účinok DNK-dependentnej RNK polymerázy, inhibuje syntézu RNK.

Vyššie dávky vyvolávajú vakuolizáciu cytoplazmy. Inhibujú inkorporáciu kyseliny glutámovej a arginínu do buniek. V ultraštruktúre nádorových buniek možno pozorovať patologické mitózy. Elektrónmikroskopické štúdie preukázali degeneratívne zmeny v mitochondriách a v jadre.

Vinblastíniumsulfát má silný antineoplastický účinok pri mnohých zvieracích leukémiách a transplantovateľných tumoroch. Zvlášť je účinný na Ehrlichov ascitický karcinóm. U P-1534 leukémie myší dávky 0,1-0,5 mg/kg hmotnosti vykazujú pozoruhodné predĺženie prežívania.

Antineoplastická účinnosť vinblastíniumsulfátu in vivo sa dokázala u nasledujúcich tumorov:

myši: NK/Ly ascitický, Ehrlichov solídny tumor, Crockerov ascitický tumor, Crockerov solídny tumor,

potkany: Guerinov sc. karcinóm, Walkerov karcinosarkóm a Yoshidov ascitický sarkóm (necitujú sa tu žiadne detaily, nakoľko štúdie in vitro stratili svoju dôležitosť súčasne s rozšírením klinického používania vinblastínu). Výskumy na 12 tumoroch objasnili, že vinblastíniumsulfát má svoj najsilnejší účinok na Ehrlichov ascitický karcinóm. Liek má o niečo menší účinok na NK/Ly ascitický lymfóm. Preukázalo sa, že medzi solídnymi tumormi sú najcitlivejšie Yoshidov a Walkerov.

Tumory myší

VBL % inhibície

NK/Ly ascitický lymfóm

93

Ehrlichov ascitický karcinóm

100

Tumory potkanov


Guerinov karcinóm sc.

91

Walkerov karcinóm sc.

75

Yoshidov ascitický sarkóm

75


Účinok vinbastíniumsulfátu na tumoryVinblastín

NK/Ly ascitický

+++

Ehrlichov ascitický

++++

Guerinov cc

solídny +

i.v.

Yoshidov sarkóm

solídny ++

i.v. ++

Walkerov karcinóm

solídny ++

i.v. +


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podaní u človeka sa pozoroval v sére trojfázový rozpad s polčasmi4,5 min., 53 min. a 25 hodín. Zistilo sa, že väzba vinblastínu na plazmatické bielkoviny je 80%. Vylučuje sa hlavne žlčou, ale pozorovala sa tiež enterohepatálna cirkulácia určitého stupňa. Asi 30% sa vylučuje močom. Farmakokinetické vlastnosti vinblastínu sa tiež študovali pri kontinuálnej intravenóznej infúzii.


Kinetika u potkanov, psov a ľudí

Farmakokinetické štúdie s vinblastínom u potkanov (rádioimunoesej)


Dvojexponenciálnakinetikavinblastínu u potkanov

Liek

Dávka

(mg/kg)

Prvý exponenciál

Polčas

Druhý exponenciál Polčas

vinblastín

0,6

0,51 0,15

0,51 0,06

7,5 2,8

5,7 0,1


Klírens a toxicita vinblastínu

Liek

Klírens

(l h-1 kg-1)


Potkan

LD50

(mg/kg)

Potkan Myš

LD10

(mg/kg)


Myš

vinblastín

1,2 0,4a 1.4b

2,9 1,5c 10,8 1,5e

10.0d

aPriemerná a štandardná odchýlka vo všetkých individuálnych odhadoch

b Zhodnotenie zo simultánneho pokusu

c Todd a spol.

d Maral a spol.

e Neurčené


Vzťah sérového klírensu vinblastínu ku klinicky využitým dávkam u človeka a k akútnym i.v. LD50dávkam u myší


vinblastín

Sérový klírens (l/kg/h)

0,740

Týždenná klinická dávka (mg/m2)

8,0

LD50 (mg/kg)

10,0Porovnanie farmakokinetických parametrov a týždenných klinických dávok u ľudí

Liek

Klírens


(l/kg/h)

Polčas


(h)

Distribučný objem

(l/kg)

Týždenná klinická dávka

(mg/ m2)

vinblastín

0,74 0,32

24,8 7,5

27,3 14,9

8,0


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Zistilo sa, že hodnoty LD50 u myší sú: 5,6 mg/kg i.p., 15 mg/kg i.v. a hodnoty LD50 u potkanov boli 2,2 mg/kg i.p., 3,0 mg/kg i.v.

Z nežiaducich účinkov na hemopoézu má najväčší význam leukopénia, podávanie vyšších dávok úplne zničí neutrofilné leukocyty.

Tiež sa môže rozvinúť mierna anémia a trombocytopénia. V štúdiách Rollansona a spol. týkajúcich sa účinku vinblastínu na poškodenie tkaniva, autopsie, ktoré sa vykonali 6-8 hodín po podaní 10 mg vinblastínu, odhalili výrazné zmeny v glomerulárnych epiteliálnych bunkách, v hepatocytoch a v epiteliálnych bunkách tenkého čreva. Toto pozorovanie podporuje názor, že toxický účinok alkaloidov Vinca na vyššie spomenuté orgánové systémy možno u hlodavcov predpovedať.


Toxikológia vinblastínu


VBL

mg/kg

LD50 myši i.p.

i.v.

5,6

15,0

LD50 potkany i.p.

2,2


Dávky medzi LD50a LD99zapríčinili ťažkú paralýzu (močový mechúr, dolné končatiny), hnačku, atrofiu sleziny a okrem toho značný úbytok na váhe. Aj závažnosť symptómov aj frekvencia fatálnych prípadov kulminovali na 7. a 8. deň. U prežívajúcich zvierat zvyčajne nasledovala regenerácia.


Toxicita vinblastínu


LD50


Myši i.p.

5,6

Myši i.v.

15,0

Myši orálne

32,0

Potkany i.p.

2,2

Potkany i.v.

3,0

Králiky i.v.

1,5


LD50 pre králiky je menšia ako 1 mg. Vinblastíniumsulfát je silný jed, ktorý má úzku chemoterapeutickú šírku. Toxická a terapeutická dávka sa nachádzajú veľmi blízko seba. Zvieratá intoxikované letálnymi dávkami podľahnú všeobecne do 72 hodín väčšinou v dôsledku vyčerpania kostnej drene. Toxickým príznakom sa dá väčšinou zabrániť kyselinou listovou, ale iba v krátkom časovom úseku.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1. Zoznam pomocných látok

natrii chloridum, aqua ad iniectabilia


6.2. Inkompatibility

Vinblastíniumsulfát - prášok na injekciu sa musí rozpustiť výlučne v priloženom rozpúšťadle a zriediť v 0,9% roztoku chloridu sodného, pričom maximálny objem je 250 ml. Nikdy sa nesmie miešať s nejakým iným liekom.


6.3. Čas použiteľnosti

2 roky


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote medzi 2°C až 8oC (v chladničke), chráňte pred svetlom.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Obal:

Vnútorný obal:

Prášok: injekčná liekovka s gumenou zátkou a s prepichovacím uzáverom.

Rozpúšťadlo: bezfarebná sklenená OPC (one point cut – jednobodový zlom) ampula s obsahom 5 ml (s modro označeným bodom zlomu).

Vonkajší obal:

Papierová skladačka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

10 injekčných liekoviek s práškom + 10 ampuliek s rozpúšťadlom (5ml)


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Každý zostatok antineoplastického liekového odpadu treba transportovať ako nebezpečný odpad. So všetkými injekčnými striekačkami a súpravami treba zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Ešte neboli ukončené špeciálne stabilitné štúdie týkajúce sa doby skladovania zvyšku roztoku vinblastínu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc., Budapešť, Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0514/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE

08.09.1992

Predĺžené do:


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

júl 2008


- 5 -

VINBLASTIN-RICHTER 5 mg