+ ipil.sk

Vinorelbin "Ebewe" 10 mg/ ml infúzny koncentrátPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2010/00340-Z1B

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/02434-Z1B

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05534-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát

vinorelbín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Vinorelbin „Ebewe“ a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vinorelbin „Ebewe“

3. Ako používať Vinorelbin „Ebewe“

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Vinorelbin „Ebewe“

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Vinorelbin „Ebewe" a na čo sa používa


Vinorelbin „Ebewe“ je protinádorový liek zo skupiny vinka alkaloidov. Používa sa na liečenie

niektorých typov rakoviny pľúc a rakoviny prsníka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vinorelbin „Ebewe“


Nepoužívajte Vinorelbin „Ebewe“

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • Vinorelbin „Ebewe“ vám nemôže byť podaný formou injekcie do chrbtice

 • ak máte alebo ste nedávno prekonali závažnú infekciu alebo máte závažnejšie znížený počet bielych krviniek (neutropénia),

 • ak máte závažnejšie znížený počet krvných doštičiek vo vašej krvi

 • ak ste žena v plodnom veku neužívajúca účinnú antikoncepciu

 • ak ste tehotná

 • ak dojčíte

 • ak máte závažné ochorenie pečene

 • v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Vinorelbin „Ebewe“, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste prekonali ochorenie srdca nazývané ischemická choroba srdca

 • ak ste liečení ožarovaním (rádioterapia), ktoré zahŕňa aj oblasť pečene

 • ak máte známky alebo príznaky infekcie (ako je horúčka, zimnica, bolesť hrdla, atď.), povedzte to čo najskôr svojmu lekárovi, ktorý zabezpečí potrebné vyšetrenia

 • ak máte zníženú funkciu pečene

 • ak ste boli v nedávnej dobe očkovaný živou vakcínou, ako je vakcína proti detskej obrne podávaná cez ústa, vakcína proti tuberkulóze (BCG vakcína)

 • musíte zabrániť akémukoľvek kontaktu s očami, lebo v prípade kontaktu hrozí riziko vážneho poškodenia alebo až zvredovatenia povrchu oka (rohovky); ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, ihneď prepláchnite oko fyziologickým roztokom

 • ak užívate protirakovinové liečivo nazývané mitomycín C

 • ak užívate ktorékoľvek z liečiv uvedených v časti Iné lieky a Vinorelbin „Ebewe“ tejto písomnej informácie pre používateľa

 • Muži a ženy liečení Vinorelbinom „Ebewe“ majú počas liečby používať účinnú antikoncepciu. Muži sa majú vyhnúť splodeniu detí počas liečby a do 6 mesiacov (minimálne do 3 mesiacov) po ukončení liečby.


Pred začatím liečby Vinorelbinom „Ebewe“ vám budú robiť krvné testy. V prípade zlého výsledku môže byť vaša liečba odložená, pokiaľ nebudú dosiahnuté uspokojivé výsledky.


Deti a dospievajúci

Vinorelbin „Ebewe” sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Vinorelbin „Ebewe“

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Zvlášť keď užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:

 • akékoľvek liečivá, ktoré majú vplyv na kostnú dreň, napr. protirakovinové liečivá

 • karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (liečivá užívané pri epilepsii)

 • antibiotiká, ako rifampicín, erytromycín, klaritromycin, telitromycín

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

 • ketokonazol a itrakonazol (protimykotické liečivá)

 • antivírusové liečivá proti HIV, ako je ritonavir (inhibítor HIV proteázy)

 • nefazodon (protidepresívne liečivo)

 • cyklosporín a takrolimus (liečivá, ktoré potláčajú imunitný systém)

 • verapamil, chinidín (používané pri ochoreniach srdca)

 • iné protirakovinové liečivá, napríklad mitomycín C, cisplatina

 • lieky znižujúce zrážanie krvi, napr. warfarín

 • vakcína proti žltej zimnici a ostatné živé vakcíny


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Vinorelbin „Ebewe“ spôsobuje vrodené chyby a počas tehotenstva sa nesmie používať. Ženy v plodnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu. Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná.


Dojčenie

Nie je známe, či vinorelbín prechádza do materského mlieka. Pred začatím liečby sa má dojčenie prerušiť.


Plodnosť

Vinorelbín môže mať genotoxické účinky. Preto sa mužom, ktorí majú byť liečení vinorelbínom neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6 mesiacov (minimálne do 3 mesiacov) po ukončení liečby. Počas liečby majú ženy v plodnom veku používať účinný spôsob antikoncepcie. V dôsledku liečby vinorelbínom môže dôjsť k nevratnej neplodnosti, preto sa pred liečbou odporúča konzervácia spermií.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá.

Je na vašej zodpovednosti rozhodnúť, či ste schopný viesť vozidlo alebo vykonávať prácu vyžadujúcu zvýšenú pozornosť. Užívanie liekov a ich účinky alebo nežiaduce reakcie je jeden z faktorov, ktoré môžu znižovať vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti bezpečne.

Popis týchto účinkov môžete nájsť v inej časti.

Prečítajte si všetky informácie v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.


3. Ako používať Vinorelbin „Ebewe"


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


O užívanej dávke rozhodne lekár, ktorý ju upraví špeciálne pre vás. Normálna dávka pre dospelých je 25 ‑ 30 mg/m² povrchu tela na týždeň. Dávka závisí od vašich liečebných podmienok, celkového zdravotného stavu a súbežného užívania iných liekov.


Predtým ako vám bude liek podaný, bude nariedený fyziologickým roztokom alebo 5% (50mg/ml) roztokom glukózy. Liek sa vám podá ako pomalá injekcia do žily počas 5 ‑ 10 minút alebo ako infúzia po kvapkách do žily počas 20 ‑ 30 minút. Po ukončení pomalej injekcie alebo infúzie sa má žila prepláchnuť fyziologickým roztokom.


Ak vám bude liek podaný počas hospitalizácie, je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku, avšak v prípade pochybností informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Vinorelbin „Ebewe“ môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky – ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov, prosím, oznámte to ihneď svojmu lekárovi.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): bolesť na hrudníku, dýchacie ťažkosti, reakcie dýchacej sústavy

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): angina pektoris (bolesť na hrudníku s vyžarovaním do krku alebo ramena), srdcový záchvat, ochorenie pľúc.


Tieto vedľajšie účinky sú veľmi závažné. Môžete potrebovať bezodkladný lekársky dohľad.


Ďalšie vedľajšie účinky – ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledovných vedľajších účinkov, prosím, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.


Veľmi časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): Pokles počtu bielych krviniek, ktorý môže spôsobiť zvýšenú náchylnosť na infekcie. Pokles počtu červených krviniek (anémia), ktorý spôsobuje pocit únavy. Zápal v ústach alebo v hrdle. Nevoľnosť alebo vracanie, anorexia (strata chuti do jedla), zápcha, hnačka. Vypadávanie vlasov. Opuch, zápal, bolesť a/alebo kožná vyrážka v mieste podania injekcie. Únava, horúčka a bolesť, zvýšené hodnoty pečeňových testov. Strata hlbokých šľachových reflexov.


Časté: (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): Zvýšená citlivosť na dotyk. Bolesť kĺbov a svalov. Zvýšenie kreatinínu (zhoršenie obličkových funkcií). Prínaky infekcie, ktoré môžu zahŕňať horúčku, bolesť. Alergické reakcie, ako sú kožné vyrážky. Zníženie špeciálneho typu bielych krviniek, ktorá môže viesť k vzniku horúčky. Nízka hladina krvných doštičiek, ktoré pomáhajú zrážaniu krvi.


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb): črevná nepriechodnosť, bolesť čeľuste, zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu), znížená koncentrácia sodíka v krvi, EKG zmeny (zmenený srdcový zápis), slabosť nohách, narušenie okolia kože v mieste podania injekcie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): Guillain-Barrého ochorenie (zápal periférnych nervov, ktorý môže spôsobiť ťažkú slabosť), Syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH). Príznaky zahŕňajú prírastok telesnej hmotnosti, nevoľnosť, vracanie, svalové kŕče, zmätenosť a kŕčovitý záchvat.


Tiež sa môžu objaviť zmeny v krvi, váš lekár zabezpečí vykonanie krvných testov za účelom monitorovania týchto zmien (zníženie počtu bielych krviniek, anémia a/alebo zníženie počtu krvných doštičiek, funkcie pečene a obličiek, zmena obsahu solí vo vašom tele).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Vinorelbin „Ebewe"


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 C – 8 C). Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vinorelbin „Ebewe“ obsahuje


- Liečivo je vinorelbín 10 mg/ml (ako tartrát).

- Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Vinorelbin „Ebewe“ a obsah balenia


Vinorelbin „Ebewe“ infúzny koncentrát (sterilný koncentrát) je číry, bezfarebný alebo bledožltý roztok.


Tento liek je balený v sklenených obaloch nazývaných injekčné liekovky. Každý 1 ml roztoku Vinorelbinu „Ebewe“ obsahuje vinorelbín tartrát, čo zodpovedá 10 miligramom (mg) vinorelbínu.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 10 mg vinorelbínu.

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg vinorelbínu.


Veľkosti balenia:

1 ml :1,5, a 10 liekoviek

5 ml: 1,5, a 10 liekoviek


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Rakúsko


Výrobca

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Česká republika, Estónsko, Dánsko

Fínsko, Grécko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nórsko, Slovenská

republika, Slovinsko, Švédsko, Veľká Británia

Vinorelbin „ Ebewe“10mg/ml

infúzny koncentrát

Belgicko

Vinorelbine Sandoz 10mg/ml

Concentraat voor oplossing voor infusie

Taliansko

Vinorelbina Sandoz 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione

Luxembursko

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml - concentrate for solution for infusion

Nemecko

Vinorelbin „NC“ 10mg/ml – concentrate for solution for infusion

Španielsko

VINORELBINA PLACASOD 10mg/ml concentrado para solución para perfusión


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2014.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát


Bezpečnostné opatrenia:

Dodržujte predpisy pre správne zaobchádzanie a likvidáciu cytostatických liekov.

Majú sa použiť vhodné ochranné pomôcky, jednorazové rukavice, maska na tvár a jednorazová zástera.

Rozliaty alebo vytečený roztok sa musí utrieť.

Je veľmi dôležité vyhýbať sa akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oči sa majú okamžite premyť fyziologickým roztokom. V prípade pretrvávania iritácie, kontaktujte očného lekára. V prípade kontaktu s kožou, koža sa má dôkladne umyť vodou.

Po ukončení zaobchádzania s liekom, exponovaný povrch má byť dôkladne vyčistený a ruky a tvár umyté. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


LEN NA INTRAVENÓZNE POUŽITIE. PRED PODANÍM ZRIEDIŤ.


Inkompatibility:

Vinorelbin „Ebewe“ sa nesmie riediť so zásaditým roztokom (riziko vzniku zrážania). Vinorelbin „Ebewe“ sa nesmie miešať s inými liečivami okrem fyziologického roztoku a 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy na infúziu. Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi Vinorelbinom „Ebewe“ a injekčnými liekovkami z bezfarebného skla, PVC alebo infúznymi setmi s PVC hadičkami.


Podanie:

Vinorelbin „Ebewe“ sa musí podávať len intravenózne. Vinorelbin „Ebewe“ sa má podávať pomaly bolusovo (5 – 10 minút) po nariedení s 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy alebo krátkou infúziou (20 – 30 minút) po nariedení so 125 ml fyziologického roztoku alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy. Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.


Pred začatím aplikácie je veľmi dôležité overiť si správne umiestnenie kanyly v žile. Ak počas intravenózneho podávania Vinorelbin „Ebewe“ infiltruje okolité tkanivo, môže vzniknúť silná iritácia. V tomto prípade sa musí podávanie prerušiť, žila sa prepláchne fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má podať do druhej žily. V prípade extravazácie sa majú podať intravenózne glukokortikoidy, aby sa znížilo riziko vzniku flebitídy.


Uchovávanie a čas použiteľnosti:


V originálnom a neotvorenom balení: Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2°C – 8C). Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na štítku.


Neotvorené balenie: 3 roky


Otvorené balenie: otvorené balenie sa má použiť ihneď a nespotrebovaný zvyšok roztoku sa má zlikvidovať.


Nariedený liek: z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, čas použiteľnosti a podmienky uchovávania sú na zodpovednosti používateľa a nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2ºC – 8ºC, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

6Vinorelbin "Ebewe" 10 mg/ ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05534-Z1A


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Vinorelbin „Ebewe" 10mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Vinorelbín 10 mg/ml (ako tartrát)


1ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg vinorelbínu (ako tartrát)

5ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg vinorelbínu (ako tartrát)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.


Vzhľad lieku: číry, bezfarebný až bledožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vinorelbin „Ebewe" 10mg/ml infúzny koncentrát je indikovaný na liečbu:

- nemalobunkového karcinómu pľúc (v štádiu 3 alebo 4)

- ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka (štádium 4), kde chemoterapia s antracyklínmi a taxanmi zlyhala alebo je nevhodná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Len pre intravenózne podanie.

Vinorelbin „Ebewe“ 10mg/ml infúzny koncentrát sa má podávať v spolupráci s lekárom dostatočne

skúseným v terapii s cytostatikami. Podanie intratekálnou cestou je kontraindikované.


Inštrukcie týkajúce sa zriedenia lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát sa má podávať pomaly bolusovo (5-10 minút) po nariedení s 20-50 ml fyziologického roztoku alebo 5% (50mg/ml) roztoku glukózy alebo krátkou infúziou (20-30 minút) po nariedení so 125 ml fyziologického roztoku alebo 5% (50 mg/ml ) roztoku

glukózy. Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.


Nemalobunkový karcinóm pľúc:V monoterapii je normálna dávka 25-30 mg/m2, podávaná jedenkrát za týždeň. V polychemoterapii sa rozvrh podávania riadi protokolom. Môže sa použiť normálna dávka (25-30 mg/m2), ale frekvencia podávania sa redukuje, napr. podľa liečebného protokolu v deň 1 a 5 každý tretí týždeň alebo v deň 1 a 8 každý tretí týždeň .


Karcinóm prsníka v pokročilom štádiu alebo metastazujúci karcinóm prsníka: Normálna dávka je 25 - 30 mg/m2 podávaná jedenkrát za týždeň.


Maximálna tolerovaná dávka pri jednotlivom podaní: 35,4 mg/m2 telesného povrchu


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená a preto sa podávanie u detí neodporúča.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov so závažnejším poškodením pečeňových funkcií sa odporúča opatrnosť a starostlivé monitorovanie hematologických parametrov. Dávka musí byť redukovaná (pozri časť 4.4 a 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie oličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa dávka nemusí upravovať (pozri časť 5.2).


 1. Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- použitie intratekálnou cestou je kontraindikované

- počet neutrofilných leukocytov <1500/mm3 alebo važna, prebiehajúca alebo nedávna infekcia (počas

posledných 2 týždňov)

- počet krvných doštičiek pod 75 000/ mm3

- gravidita (má sa zvážiť riziko ovplyvnenia embryo-fetálneho vývoja k potencionálnemu prínosu

liečby pre matku)

- dojčenie sa má počas liečby vinorelbínom prerušiť (pozri časť 4.6 )

- závažná porucha funkcie pečene nesúvisiaca s nádorovým procesom

- ženy vo fertilnom veku nepoužívajúce účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.4 a 4.6 )

- v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5 )


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Prísne iba pre intravenózne použitie.

Počas liečby sa má vykonávať podrobný hematologický monitoring (stanovenie hladiny hemoglobínu

a počtu leukocytov, neutrofilov a krvných doštičiek pred každou novou infúziou), pretože hlavným

rizikom počas liečby vinorelbínom je inhibícia hemopoetického systému.


 • Hlavnú nežiadúcu reakciu limitujúcu dávku predstavuje neutropénia, ktorá sa nezväčšuje, jej dolná hranica je medzi 7 a 14 dňom po podaní a je rýchlo reverzibilná počas 5 - 7 dní. Ak počet neutrofilných granulocytov je pod 1500/mm3 a/alebo počet krvných doštičiek je pod 75 000/mm3, liečba sa musí odložiť až do normalizácie ich počtu.

 • Ak sa u pacienta prejavia známky alebo symptómy naznačujúce infekciu, musí sa vykonať okamžité vyšetrenie

 • Špeciálnu pozornosť treba venovať pacientom s ischemickou chorobou srdca v anamnéze.

 • Klinický význam zníženej kapacity eliminácie liečiva pečeňou nebol zistený. Preto nemožno exaktne odporučiť dávku, ale najvyššia podávaná dávka u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene vo farmakokinetickej štúdii bola 20 mg/m2 (pozri časť 5.3). U pacientov so závažným poškodením pečene sa odporúča opatrnosť a starostlivý monitoring hematologických parametrov.

 • Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie podávať súbežne s rádioterapiou zahrňujúcou oblasť pečene.

 • Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát nesmie prísť do kontaktu s očami; pretože existuje riziko závažnej iritácie a dokonca ulcerácie rohovky, ak sa liek striekne pod tlakom. Ak sa to stane, je nutné okamžite vypláchnuť oko fyziologickým roztokom a kontaktovať očného lekára.

 • Silné inhibítory a induktory CYP3A4 môžu ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu, a preto je potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

 • Tento liek sa vo všeobecnosti neodporúča v kombinácii so živými oslabenými vakcínami.

 • Informácie v súvislosti s graviditou, dojčením a plodnosťou, pozri časť 4.6.

 • Aby sa zabránilo riziko vzniku bronchospazmu (zvlášť v kombinovanej liečbe s mitomycínom C ), má sa zvážiť vhodná profylaxia. Ambulantní pacienti majú byť poučení, že v prípade dušnosti majú informovať lekára.

 • Pretože hladina renálnej exkrécie je nízka, nie sú žiadne farmakokinetické podklady na zníženie dávky u pacientov s renálnym poškodením.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácia vinorelbínu a iných liečiv so známou dreňovou toxicitou pravdepodobne zvyšuje myelosupresívne nežiadúce reakcie.


CYP3A4 je hlavný enzým zodpovedný za metabolizmus vinorelbínu a kombinácia s liečivami, ktoré indukujú (tak ako fenytoín, fenobarbital, rifampicín, karbamazepín, Hypericum perforatum) alebo inhibujú (tak ako itrakonazol, ketokonazol, HIV inhibítory proteáz, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, nefazodon) tento izoenzým môže mať vplyv na koncentráciu vinorelbínu (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Vinorelbín je substrát pre P-glykoproteín a súbežná liečba s inými liečivami, ktoré inhibujú (napr. ritonavir, klaritromycín, cyklosporín, verapamil, quinidín) alebo indukujú (pozri zoznam CYP 3A4 induktorov uvedený vyššie) rovnaký transportný proteín môže mať vplyv na koncentráciu vinorelbínu.


Kombinácia vinorelbín-cisplatina (veľmi častá kombinácia) nevykazuje žiadne interakcie v oblasti farmakologických parametrov vinorelbínu. Avšak u pacientov s kombinovanou terapiou vinorelbín - cisplatina bola zaznamenaná vyššia incidencia granulocytopénie ako u pacientov s monoterapiou vinorelbínom.


Súbežné podávanie vinka alkaloidov a mitomycínu C môže zvýšiť riziko vzniku bronchospazmu (pozri tiež časť 4.4a 4.8).


V prípade nádorových ochorení je zvýšené riziko trombózy, a preto sa často používa antikoagulačná liečba. Vysoká intraindividuálna variabilita zrážanlivosti krvi v priebehu ochorenia a možnosť interakcie medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou vyžaduje zvýšiť frekvenciu monitorovania INR (International Normalised Ratio), ak je rozhodnuté liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami.


Vakcína proti žltej zimnici je kontraindikovaná kvôli možnému riziku vzniku fatálneho systémového ochorenia spôsobeného vakcínou.


Súbežné užívanie so živými oslabenými vakcínami (okrem žltej zimnice) sa neodporúča kvôli možnému riziku vzniku fatálneho systémového ochorenia. Riziko je zvýšené u ľudí, ktorí sú už imunosupresívni v dôsledku ich základnej choroby. Tam, kde existuje, použite inaktivovanú vakcínu (poliomyelitída).


Fenytoín: Súbežné užitie sa neodporúča. Riziko exacerbácie konvulzií vyplýva z poklesu gastrointestinálnej aborbcie fenytoínu alebo rizika toxického zvýšenia/zníženia účinnosti vinorelbínu v dôsledku zvýšenia metabolizmu pečene fenytoínom.


Itrakonazol: Súbežné užívanie sa neodporúča kvôli možnému zvýšeniu neurotoxicity.


Cyklosporín, takrolimus: Do úvahy sa má vziať nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití vinorelbínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, embryo- a feto- letálny a teratogénny účinok vinorelbínu. Počas gravidity sa tento liek nemá používať. Počas liečby s Vinorelbin ”Ebewe”10 mg/ml infúznym koncentrátom majú ženy vo fertilnom veku používať účinný spôsob antikoncepcie a ak dôjde ku gravidite, majú informovať svojho lekára. Ak dôjde ku gravidite v priebehu liečby, pacientka musí byť informovaná o riziku pre nenarodené dieťa a musí byť starostlivo monitorovaná. Má sa tiež zvážiť možnosť genetického poradenstva.


Laktácia

Nie je známe, či vinorelbín prechádza do materského mlieka. Dojčenie sa musí pred začatím liečby s Vinorelbin ”Ebewe”10 mg/ml infúznym koncentrátom prerušiť.


Fertilita

Vinorelbín môže mať genotoxické účinky. Preto sa mužom, ktorí majú byť liečení vinorelbínom neodporúča splodiť dieťa počas liečby a do 6 mesiacov (minimálne do 3 mesiacov) po ukončení liečby. Počas liečby majú ženy vo fertilnom veku používať účinný spôsob antikoncepcie. V dôsledku liečby vinorelbínom môže dôjsť k ireverzibilnej neplodnosti, preto sa odporúča konzervácia spermií pred zahájením liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané vo väčšine ako ojedinelé prípady, sú uvedené nižšie podľa orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia je definovaná podľa dohody nasledovným spôsobom: Veľmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); menej časté (>1/1 000, <1/100); zriedkavé(>1/10.000, <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10.000), neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy:

Časté: Infekcie


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi časté: Neutropénia, anémia

Časté: Trombocytopénia, febrilná neutropénia, neutropenická sepsa s možným fatálnym následkom.


Poruchy imunitného systému:

Časté: Alergické reakcie (kožné reakcie, respiračné reakcie).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Zriedkavé: Hyponatrémia.

Veľmi zriedkavé:Neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu (SIADH).


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: Zápcha (pozri tiež časť Gastrointestinálne poruchy), strata hlbokých šľachových reflexov.

Časté: Parestézie so senzorickými a motorickými príznakmi

Zriedkavé: Slabosť dolných končatín, paralytický ileus (pozri tiež časť Gastrointestinálne poruchy).

Veľmi zriedkavé: Guillain-Barrého syndróm


Poruchy srdca:

Zriedkavé: Ischemická choroba srdca ako je angina pectoris, EKG zmeny, infarkt myokardu.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníku a mediastína:

Časté: Dyspnoe, bronchospazmus.

Zriedkavé: Intersticiálne ochorenie pľúc.


Gastrointestinálne poruchy:

Veľmi časté: Zápcha (pozri tiež časť Poruchy nervového systému“), nauzea, vracanie, hnačka, stomatitída, ezofagitída, anorexia.

Zriedkavé: Pankreatitída, paralytický ileus (pozri tiež časť Poruchy nervového systému).


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi časté: Abnormálne hodnoty pečeňových testov (zvýšený celkový bilirubín, zvýšená alkalická fosfatáza, zvýšená aspartátaminotransferáza, zvýšená alanínaminotransferáza).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté: Alopécia.

Časté: Kožné reakcie.


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:

Časté: Myalgia, artralgia.

Zriedkavé: Bolesť čeľustí.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Časté: Zvýšená hladina kreatinínu.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté: Únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach, asténia. Rekcie v mieste podania injekcie zahrňujú erytém, bolesť, sfarbenie a flebitídu.

Zriedkavé: Nekróza v mieste podania.


Stupeň toxicity podľa WHO klasifikácie


Infekcie a nákazy:

Infekcie sa môžu často rozvinúť, spôsobené sú hlavne útlmom kostnej drene.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Útlm kostnej drene, ktorý vedie predovšetkým k vzniku neutropénie (3. stupeň v 24.3%; 4. stupeň v 27.8%), reverzibilnej počas 5-7 dní a časom sa nezhoršuje.

Febrilná neutropénia a neutropenická sepsa, ktorá mala v niekoľkých prípadoch (1.2%) fatálne následky.

Môže sa vyskytnúť anémia (3.-4. stupeň v 7.4%), trombocytopénia (3.-4. stupeň v 2.5%), ale iba zriedkavo závažná.


Poruchy imunitného systému:

Alergické reakcie (kožné reakcie, respiračné reakcie).


Poruchy metabolizmu a výživy:

Bola zaznamenaná závažná hyponatrémia a neprimeraná sekrécia antidiuretického hormónu (SIADH).


Poruchy nervového systému:

Neurologické nežiaduce účinky (3. stupeň v 2.6%; 4. stupeň v 0.1%) vrátane straty hlbokých šľachových reflexov. Veľmi zriedkavo Guillain-Barrého syndróm.

Po dlhodobej liečbe bola zaznamenaná slabosť dolných končatín.

Parestézie so senzorickými a motorickými symptómami (3.-4. stupeň v <3%), sú reverzibilné po ukončení liečby.

Vplyv na autonómny nervový systém zapríčiňujúci parézu čriev a zápchu. Zriedkavo sa vyvinie do paralytického ilea (<3%). Pozri tiež časť Gastrointestinálne poruchy.


Poruchy srdca:

Ischemická choroba srdca (angina pectoris a/alebo prechodné EKG zmeny, infarkt myokardu).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníku a mediastína:

Počas liečby vinorelbínom ako aj inými vinka alkaloidmi sa môže vyskytnúť dušnosť a bronchospazmus.

Zriedkavo bola zaznamenaná intersticiálna pneumopatia, zvlášť u pacientov, ktorí sa liečili

kombináciou vinorelbínu a mitomycínu.


Gastrointestinálne poruchy:

Stomatitída (1. stupeň v 7.6%; 2.stupeň v 3.6%; 3. stupeň v 0.7%; 4. stupeň v 0.1% pri monoterapii vinorelbínom) a ezofagitída. Nauzea a vracanie (1. stupeň v 19.9%; 2.stupeň v 8.3%; 3.stupeň v 1.9%; 4. stupeň v 0.3%). Tieto nežiadúce účinky znižuje antiemetická terapia.

Hlavný symptóm je zápcha (3. -4. stupeň v 2.7%), ktorá zriedkavo prechádza do paralytického ilea pri monoterapii vinorelbínom alebo kombinovanej terapii s inými chemoterapeutikami ( 3. -4. stupeň v 4.1%). Môže sa vyskytnúť hnačka, obvykle mierna až stredne závažná.

Paralytický ileus, liečba sa môže znova podať až po normalizácii gastrointestinálnych funkcií.

Bola zaznamenaná pankreatitída. Anorexia (1-2.stupeň v 14%, 3.stupeň v 1%).


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Bolo zaznamenané prechodné zvýšenie pečeňových testov (1-2. stupeň ) bez klinických príznakov (bilirubín, alkalická fosfatáza, AST v 27,6% a ALT v 29,3%).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Alopécia, obvykle mierneho stupňa (3. - 4. stupeň v 4,1 % pri monoterapii vinorelbínom ).

Generalizovaná kožná reakcia ako je vyrážka, svrbenie, urtikária a erytém na rukách a nohách.


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:

Myalgia a artralgia, vrátane bolesti sánky.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Bolo zaznamenané zvýšenie kreatinínu v krvi.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

U pacientov liečených vinorelbínom bola zaznamenaná únava, horúčka, asténia, bolesť na rôznych miestach, vrátane bolesti na hrudníku a v oblasti tumoru. Tak ako iné vinka alkaloidy i vinorelbín je mierne vezikantný/pľuzgierotvorný. Reakcie v mieste podania injekcie zahrňujú erytém, pálivú bolesť, sfarbenie v oblasti vény a lokálnu flebitídu (3. stupeň v 3.6%; 4.stupeň v 0.1% pri monoterapii vinorelbínom).

Bola pozorovaná lokálna nekróza. Možno jej predchádzať správnym umiestnením intravenóznej kanyly alebo katétra a voľným prietokom žilou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže vyvolať ťažký útlm kostnej drene sprevádzaný horúčkou a infekciou, bol zaznamenaný tiež paralytický ileus. Doporučená je symptomatická terapia podaním krvnej transfúzie a širokospektrálnych antibiotík. Špecifické antidotum nie je známe.


Nakoľko neexistuje špecifické antidotum na predávkovanie vinorelbínom podávaným intravenózne, v prípade predávkovania sú nevyhnutné symptomatické opatrenia, napr.:


 • nepretržitá kontrola životných funkcií a starostlivý monitoring pacienta,

 • denná kontrola krvného obrazu s následným zvážením potreby podania krvnej transfúzie, rastových faktorov a rozhodnutím o potrebe intenzívnej starostlivosti s cieľom minimalizácie rizika infekcie,

 • opatrenia na prevenciu alebo liečbu paralytického ilea,

 • kontrola cirkulácie a pečeňových funkcií,

 • v prípade komplikácii spôsobených infekciami je nevyhnutná liečba širokospekrálnymi antibiotikami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: protinádorové liečivá(vinka alkaloidy), ATC kód : L01CA04.

Vinorelbín je cytostatické liečivo zo skupiny vinka alkaloidov.

Vinorelbín inhibuje polymerizáciu tubulínu a prednostne sa spája s mitotickými mikrotubulami, na axonálne mikrotubuly pôsobí len pri vysokej koncentrácii. Indukcia špiralizácie tubulínu je menšia ako u vinkristínu. Vinorelbín blokuje mitózu vo fáze G2-M, zapríčiňuje usmrtenie buniek v interfáze alebo v nasledujúcej mitóze.


Bezpečnosť a účinnosť vinorelbínu u pediatrických pacientov nebola stanovená. Klinické údaje z dvoch jednoramenných štúdií fázy II používajúcich vinorelbín u 33 a 46 pediatrických pacientov s opakujúcimi sa solídnymi nádormi, zahŕňajúcimi rabdomyosarkóm, iné nádory mäkkého tkaniva, Ewingov sarkóm, liposarkóm, synoviálny sarkóm, fibrosarkóm, rakovinu centrálneho nervového systému, osteosarkóm a neuroblastóm pri dávkach od 30 do 33,75 mg/m2 D1 a D8 každé 3 týždne alebo raz týždenne po dobu 6 týždňov každých 8 týždňov, nepreukázali žiadnu klinickú aktivitu. Toxický profil bol podobný toxickému profilu hlásenému u dospelých pacientov (pozri časť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní, krvný koncentračný časový profil je charakterizovaný tromi exponenciálnymi eliminačnými krivkami. Terminálny polčas bol priemerne okolo 40 hodín. Klírens z krvi je vysoký, uskutočňuje sa pri prietoku krvi pečeňou a bol priemerne 0,72 l/h/kg (interval: 0,32-1,26 l/h/kg), pričom distribučný objem v rovnovážnom stave bol značný, v priemere 21,2 l/kg a vykazuje znaky rozsiahlej tkanivovej distribúcie.

Vinorelbín má slabú väzbu na plazmatické bielkoviny (13,5%), ale silnú väzbu na krvné bunky, najmä na krvné doštičky (78%).


Farmakokinetické vlastnosti intravenózneho podania vinorelbínu ukázali na lineárny vzostup až do výšky dávky 45 mg/m2.

Vinorelbín je metabolizovaný najmä CYP3A4 a hlavný metabolit je 4-O-deacetylvinorelbín. Vylučovanie obličkami je nízke (< 20% dávky) a pozostáva hlavne z pôvodnej zlúčeniny.

Vylučovanie žlčou je najdôležitejšia cesta vylučovania pre metabolizovaný aj nezmenený vinorelbín. Vplyv zníženej funkcie obličiek na odstránenie vinorelbínu nebol vyhodnotený, ale zníženie dávky nie je nevyhnutné vzhľadom k nízkemu renálnemu vylučovaniu.


K zmene priemernej hodnoty klírensu vinorelbínu došlo u pacientov s pečeňovými metastázami len v prípade viac ako 75 % postihnutia pečene. U 6 pacientov s nádorovým ochorením a stredne závažnou poruchou funkcie pečene (bilirubín ≤2x vyššia hodnota normálnej hladiny a transaminázy < 5x vyššia hodnota normálnej hladiny) liečených s 25 mg/m2a 8 pacientov s nádorovým ochorením a závažnou poruchou funkcie pečene (bilirubín >2x vyššia hodnota normálnej hladiny a /alebo transaminázy > 5x vyššia hodnota normálnej hladiny) liečených s 20 mg/m2 bola priemerná hodnota celkového klírensu u obidvoch skupín podobná ako u pacientov s normálnou funkciou pečene. Avšak tieto údaje nemôžu byť reprezentatívne pre pacientov so zníženou schopnosťou pečene vylučovať liečivo, a preto u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene sa odporúča opatrnosť a vyžaduje sa starostlivý monitoring hematologických parametrov (pozri časti 4.2 a 4.4).


Potenciálny vplyv na poruchy metabolizmu nebol stanovený a nie je preto možné uviesť presné odporúčanie k dávkovaniu.


Dokázaná bola zrejmá závislosť medzi hladinou v krvi a znížením leukocytov alebo polynukleárnych leukocytov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagénny a karcinogénny potenciál

V štúdiách na zvieratách indukoval vinorelbín aneuploidiu a polyploidiu. Musí sa predpokladať, že vinorelbín má tiež genotoxické účinky na človeka (aneuploidia a polyploidia). Výsledky karcinogénnych testov u myší a potkanov boli negatívne, ale testované boli len nízke dávky.


Reprodukčné testy

V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa účinky pozorovali v subterapeutických dávkach. Pozorovala sa embryo- a fetotoxicita ako je spomalenie intrauterinného rastu a oneskorená oscifikácia. Teratogenita (fúzia stavcov, chýbajúce rebrá) sa zaznamenala v dávkach toxických pre matku.

Okrem toho bola znížená spermatogenéza a vylučovanie prostatou a semennými mechúrikmi, ale fertilita u potkanov nebola zmenšená.


Farmakologická znášanlivosť

Štúdie farmakologickej znášanlivosti vykonané na psoch a opiciach neukázali žiadny nežiadúci vplyv na kardiovaskulárny systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu, dusík


6.2 Inkompatibility


 • Vinorelbin „Ebewe“10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie riediť zásaditými roztokmi (riziko vzniku zrazeniny).

 • Vinorelbin „Ebewe“10 mg/ml infúzny koncentrát sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené balenie: 3 roky

Otvorené balenie: otvorené balenie sa má použiť ihneď a nespotrebovaný zvyšok roztoku sa má zlikvidovať.

Nariedený prípravok: z mikrobiologického hľadiska sa má produkt použiť okamžite. Ak sa nepoužije ihneď, čas použiteľnosti a podmienky uchovávania sú na zodpovednosti používateľa a nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2- 8ºC, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a platných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V originálnom a neotvorenom balení: Uchovávajte v chladničke ( pri teplote 2°C – 8C).

Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale, na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania po nariedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená injekčná liekovka z číreho skla typu I s fluóropropylénovýn tesnením. Uzáver je pokrytý

hliníkovým krytom a vybavený polypropylénovým flipp- off viečkom.


Liekovky s 1 ml (10 mg vinorelbínu) a 5 ml (50 mg vinorelbínu).


Veľkosti balenia:

1ml: 1,5 a 10 liekoviek

5ml: 1,5 a 10 liekoviek


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Prípravu a podanie prípravku môže vykonať len školený personál. Majú sa použiť vhodné ochranné pomôcky, jednorazové rukavice, maska na tvár a jednorázová zástera.

Rozliatie alebo vytečenie sa musí vytrieť.

Je veľmi dôležité vyhýbať sa akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oči sa majú okamžite premyť fyziologickým roztokom.

Exponovaný povrch má byť po ukončení dôkladne očistený, ruky a tvár umyté.

Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi Vinorelbin „Ebewe" 10 mg/ml infúznym koncentrátom a injekčnými liekovkami z bezfarebného skla, PVC alebo infúznymi setmi s PVC hadičkami.

Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát sa má podávať pomaly bolusovo (5-10 minút) po nariedení s 20-50 ml fyziologického roztoku alebo 5% (50mg/ml) roztoku glukózy alebo krátkou infúziou (20-30 minút) po nariedení so 125 ml fyziologického roztoku alebo 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy. Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou fyziologického roztoku.


Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát sa musí podávať len intravenózne. Pred začatím aplikácie je veľmi dôležité mať istotu o správnom umiestnení kanyly v žile. Ak počas intravenózneho podávania Vinorelbin „Ebewe“ 10 mg/ml infúzny koncentrát infiltruje okolité tkanivo, môže vzniknúť silná iritácia. V takomto prípade musí byť podávanie prerušené, žila sa prepláchne fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má podať do druhej žily. V prípade extravazácie sa majú podať intravenózne glukokortikoidy, aby sa znížilo riziko vzniku flebitídy.


Akýkoľvek nepoužitý liek alebo použitý materiál sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0404/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.09.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 07.02.201310. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2014

10Vinorelbin &quot;Ebewe&quot; 10 mg/ ml infúzny koncentrát