+ ipil.sk

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát


vinorelbín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Vinorelbin Strides a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Vinorelbin Strides

3. Ako používať Vinorelbin Strides

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Vinorelbin Strides

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Vinorelbin Strides a na čo sa používa


Vinorelbin Strides sa používa na liečbu rakoviny a patrí do skupiny liekov známych ako alkaloidy z rodu Vinca.

Vinorelbin Strides sa používa na liečbu niektorých typov rakoviny pľúc a rakoviny prsníka.


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete Vinorelbin Strides


Nepoužívajte Vinorelbin Strides

 • ak ste alergický na liečivo, iné alkaloidy z rodu Vinca alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte alebo ste v nedávnej minulosti mali závažnú infekciu alebo závažný pokles počtu bielych krviniek (neutropénia)

 • ak máte závažný pokles počtu krvných doštičiek

 • ak ste tehotná

 • ak dojčíte (dojčenie sa má počas liečby vinorelbínom prerušiť)

 • ak ste žena v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu

 • v kombinácii s očkovacou látkou proti žltej zimnici


Tento liek je výhradne len na vnútrožilové použitie a nesmie sa injekčne podať do chrbtice.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Vinorelbinu Strides:

 • ak ste mali ochorenie srdca vrátane nedostatočného zásobenia srdca krvou (ischemická choroba srdca, angína)

 • ak podstupujete liečbu ožarovaním a do liečenej oblasti spadá pečeň

 • ak sa u vás vyskytujú znaky alebo príznaky naznačujúce infekciu (ako napr. horúčka, zimnica, bolesť hrdla), okamžite to povedzte svojmu lekárovi, aby mohol vykonať akékoľvek vyšetrenia, ktoré môžu byť potrebné.

 • ak máte poruchu funkcie pečene

 • ak vás v nedávnej minulosti očkovali alebo sa potrebujete dať zaočkovať. Osobitná pozornosť sa musí venovať živým oslabeným očkovacím látkam ako je napr. očkovacia látka proti osýpkam, mumpsu, ružienke, detskej obrne, nepravým kiahňam a tuberkulóze (BCG)

 • ak dostávate liečivo proti rakovine, ktoré sa nazýva mitomycín C, fenytoín, itrakonazol alebo akýkoľvek iný liek uvedený v časti „Iné lieky a Vinorelbin Strides“


Vinorelbin Strides nesmie prísť do kontaktu s okom, pretože existuje riziko vzniku závažného podráždenia a dokonca vzniku vredov na rohovke. Ak k tomu dôjde, okamžite vypláchnite oko fyziologickým roztok chloridu sodného a kontaktujte očného lekára.


Pacienti mužského a ženského pohlavia, ktorí sa liečia Vinorelbinom Strides majú počas liečby a po liečbe používať účinnú antikoncepciu; pozri, prosím, časť o tehotenstve a dojčení. Informácie v časti tehotenstvo a dojčenie nižšie si majú prečítať aj muži aj ženy.


Pred každým podaním Vinorelbinu Strides vám odoberú vzorku krvi na rozbor jej zložiek. Ak výsledky tohto rozboru nebudú vyhovujúce, vaša liečba sa môže oddialiť a môžu sa vykonať ďalšie kontroly dovtedy, kým sa tieto hodnoty neupravia na normálny stav.


Iné lieky a Vinorelbin Strides

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi. Toto je zvlášť dôležité, ak užívate niektoré z nasledujúcich liečiv:


 • iné liečivá, ktoré môžu mať vplyv na kostnú dreň napr. liečivá proti rakovine

 • karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (liečivá na liečbu epilepsie)

 • antibiotiká ako napr. rifampicín, erytromycín, klaritromycín, telitromycín

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

 • ketokonazol a itrakonazol (liečivá na liečbu hubových infekcií)

 • protivírusové liečivá na liečbu infekcie HIV napr. ritonavir (inhibítory HIV proteázy)

 • nefazodón (liečivo na liečbu depresie)

 • cyklosporín a takrolimus (liečivá, ktoré znižujú aktivitu imunitného systému)

 • verapamil, chinidín (liečivá na liečbu ochorení srdca)

 • iné liečivá na liečbu rakoviny ako napr. mitomycín C, cisplatina. Existuje zvýšené riziko vzniku ťažkosti s dýchaním, ak sa Vinorelbin Strides používa v kombinácii s mitomycínom C

 • liečivá na riedenie krvi napr. warfarín

 • očkovacie látky (pozri „Upozornenia a opatrenia“).


Tehotenstvo a dojčenie

Vinorelbin Strides sa nesmie podávať tehotným ženám, pretože môže spôsobiť závažné vrodené poruchy.


Ak ste žena v plodnom veku, musíte počas liečby a do 3 mesiacov po ukončení liečby používať účinnú metódu antikoncepcie. Ak počas vašej liečby dôjde k otehotneniu, okamžite musíte informovať svojho lekára. Ak ste počas liečby Vinorelbinom Strides tehotná alebo otehotniete, odporúča sa poradenstvo v oblasti genetiky.


Ak ste muž, musíte počas liečby Vinorelbinom Strides a počas 6 mesiacov po ukončení liečby zabrániť počatiu dieťaťa. Existuje tiež riziko, že liečba Vinorelbinom Strides bude viesť k mužskej neplodnosti a možno budete mať záujem poradiť sa o konzervácii spermií pred začiatkom liečby.


Pred začiatkom liečby Vinorelbinom Strides musíte prerušiť dojčenie, pretože nie je známe, či môže prestúpiť do materského mlieka, a tým ovplyvniť dieťa.


Predtým ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá sa nevykonali, ale negatívny vplyv sa neočakáva. U pacientov liečených vinorelbínom je však potrebná opatrnosť, ak sa vezmú do úvahy niektoré vedľajšie účinky lieku. Ak sa cítite unavene alebo sa u vás objaví akýkoľvek vedľajší účinok, ktorý môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používať Vinorelbin Strides


Vinorelbin Strides vám podajú pod dohľadom lekára, ktorý sa špecializuje na tento typ liečby.

Dávkovanie závisí od ochorenia, na ktoré sa liečite, od vašej odpovede na liečbu a od iných liekov, ktoré vám podávajú. Pred liečbou, počas liečby a po liečbe vinorelbínom sa bude pozorne sledovať váš celkový stav a vaša odpoveď na liečbu.


Zvyčajné dávkovanie vinorelbínu je 25 – 30 mg/m2 plochy povrchu tela jedenkrát týždenne.


Pred použitím sa má liek nariediť roztokom chloridu sodného alebo glukózy a má sa podať do žily vo forme injekcie počas 6 – 10 minút alebo formou infúzie (po kvapkách) počas 20 – 30 minút.

Po vašej liečbe sa použije roztok chloridu sodného na prepláchnutie žily.


Ak máte závažné problémy s pečeňou, dávkovanie sa môže znížiť.


Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli stanovené.


Ak použijete viac Vinorelbinu Strides, ako máte

Keďže tento liek vám podajú počas vašej hospitalizácie v nemocnici, je nepravdepodobné, že vám podajú príliš málo alebo príliš veľa lieku, ak však máte akékoľvek obavy, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Častosť:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10.

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme: z dostupných údajov.


Závažné vedľajšie účinky – ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite kontaktujte svojho lekára:

Časté: bolesť hrudníka.


Menej časté: zúženie dýchacích ciest (bronchospazmus), dýchavičnosť


Zriedkavé: angína pektoris (bolesť v hrudníku vyžarujúca do krku a ramena). Srdcový infarkt, ochorenie pľúc.


Veľmi zriedkavé: komplikovaná septikémia (otrava krvi).


Neznáme: náhle alergické reakcie postihujúce celé telo (anafylaxia, anafylaktický šok)


Toto sú veľmi závažné vedľajšie účinky. Môžete potrebovať okamžitú lekársku starostlivosť.


Ostatné vedľajšie účinky – ak sa objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, kontaktujte svojho lekár hneď, ako to bude možné:

Veľmi časté: nízky počet bielych krviniek, ktorý môže zvýšiť riziko vzniku infekcie. Nízky počet červených krviniek (anémia), ktorý môže u vás vyvolať pocit únavy. Zápal v ústach alebo v hrdle. Nutkanie na vracanie a vracanie. Zápcha a hnačka. Vypadávanie vlasov. Opuch, citlivosť, bolesť a/alebo vyrážka v mieste podania injekcie. Nezvyčajné výsledky vyšetrení činnosti pečene, strata reflexov hlbokých šliach. Slabosť dolných končatín.


Časté: bolesť kĺbov, svalov a čeľuste. Zvýšené hodnoty kreatinínu (zmeny vo funkcii obličiek). Príznaky infekcie napr. horúčka, bolesť. Nízky počet krvných doštičiek (riziko vzniku krvácania). Únava, horúčka, slabosť, bolesť v rôznych častiach tela vrátane bolesti v mieste nádoru.


Menej časté: závažná sepsa (infekcia krvi). Znecitlivenie (parestézia). Vysoký tlak krvi, nízky tlak krvi, začervenanie a chlad v okrajových častiach tela.


Zriedkavé: Zápal podžalúdkovej žľazy, paralytická nepriechodnosť čriev (ileus). Nízke hladiny sodíka v krvi. Odumretie tkaniva v mieste podania injekcie. Kolaps z dôvodu nízkeho tlaku krvi.


Veľmi zriedkavé: Guillainov-Barrého syndróm (zápal nervov v okrajových častiach tela, ktorý môže spôsobiť slabosť). Poruchy srdcového rytmu.


Neznáme: Zníženie osobitného typu bielych krviniek, ktoré môže vyvolať horúčku. Syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (syndróm SIADH). Príznaky tohto syndrómu zahŕňajú zvýšenie telesnej hmotnosti, nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, svalové kŕče, zmätenosť a záchvaty (kŕče). Anorexia (znížená chuť do jedla). Kožné reakcie.


Keďže sa môžu objaviť zmeny v krvi, váš lekár môže nariadiť odber vzoriek krvi, aby to skontroloval (nízky počet bielych krviniek, nedostatok červených krviniek a/alebo nízky počet krvných doštičiek, vplyv na funkciu pečene alebo obličiek a na rovnováhu elektrolytov vo vašom tele).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Vinorelbin Strides


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorené balenie:

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C).

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po otvorení:

Obsah injekčnej liekovky sa má použiť okamžite po prvom otvorení injekčnej liekovky.


Po nariedení:

Po nariedení fyziologickým roztokom chloridu sodného alebo 50 mg/ml (5 %) roztokom glukózy bola chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku stanovená počas 24 hodín pri 2 – 8 °C a do 25 °C pri koncentráciách od 0,5 mg/ml do 3,0 mg/ml.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite za čas uchovávania a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 – 8 °C, pokiaľ nariedenie prebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vinorelbin Strides obsahuje

- Liečivo je vinorelbín. Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg vinorelbínu, čo zodpovedá 13,85 mg vinorelbíniumtartarátu.

Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 10 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).

 • Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Vinorelbin Strides a obsah balenia

Infúzny koncentrát Vinorelbin Strides 10 mg/ml je číry bezfarebný až slabo žltkastý roztok v injekčných liekovkách z bezfarebného skla (typ I) so sivým brómbutylovým gumovým uzáverom a uzatvorených svetlomodrým hliníkovým vyklápacím viečkom.


Veľkosti balenia:

1 x 1 ml injekčná liekovka

1 x 5 ml injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


Výrobca:

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str

03-230 Varšava

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Holandsko (RMS)

Vinorelbine Strides 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Rakúsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgicko

Vinorelbine Strides 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko

Vinorelbine Strides 10 mg/ml Концентрат за инфузионен разтвор

Cyprus

Vinorelbin Strides 10 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Česká republika

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Nemecko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrat til infusionsvaeske, opløsning

Estónsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml

Grécko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Fínsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francúzsko

Vinorelbine Strides Arcolab International 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Maďarsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Írsko

Vinorelbine Strides 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Island

Vinorelbin Strides 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Taliansko

Vinorelbina Strides Arcolab International

Lotyšsko

Vinorelbine Strides 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Vinorelbine Strides 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxembursko

Vinorelbine Strides 10 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Malta

Vinorelbin Strides 10 mg/ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Nórsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Poľsko

Vinorelbine Strides

Portugalsko

Vinorelbina Strides

Rumunsko

Vinorelbina Strides Arcolab International 10 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Španielsko

Vinorelbina Strides 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Švédsko

Vinorelbin Strides 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovenská republika

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát

Slovinsko

Vinorelbin Strides Arcolab 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Veľká Británia

Vinorelbine 10 mg/ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.


Nasledujúca informácia je určená len zdravotníckych pracovníkov:


Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát


Pokyny na použitie


ANTINEOPLASTICKÁ LÁTKA


Podrobné informácie týkajúce sa tohto lieku si, prosím, prečítajte v súhrne charakteristických vlastností lieku.


Zaobchádzanie a použitie

Prípravu a podávanie injekčne podávaných roztokov cytotoxických látok musí vykonať školený odborný personál so znalosťami o používanom lieku, v podmienkach, ktoré zaručujú ochranu životného prostredia, najmä ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi. To si vyžaduje osobitný priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.

Personál musí byť pri zaobchádzaní s liekom vybavený vhodnými materiálmi, predovšetkým plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, pokrývkami hlavy, ochrannými okuliarmi, sterilnými jednorazovými rukavicami, ochrannými krytmi pre pracovnú plochu a zbernými odpadovými vrecami.

Injekčné striekačky a infúzne sety sa majú starostlivo pripraviť, aby sa zabránilo vytečeniu (odporúča sa používať kohútiky Luer lock).


Rozliate a vytečené roztoky sa musia poutierať s použitím ochranných rukavíc.


Musia sa vykonať opatrenia, aby sa predišlo expozícii u zdravotníckych pracovníčok počas gravidity.

Musí sa striktne zabrániť akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oko sa má okamžite vypláchnuť fyziologickým roztokom chloridu sodného. V prípade podráždenia kontaktujte oftalmológa.


V prípade kontaktu s pokožkou, dôkladne umyte postihnuté miesto vodou.


Po ukončení sa má akýkoľvek povrch vystavený lieku dôkladne očistiť a majú sa umyť ruky a tvár.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Príprava infúzneho roztoku.

Neexistuje inkompatibilita medzi Vinorelbinom Strides a sklenenými injekčnými liekovkami, PVC vakmi, vinylacetátovými vakmi alebo polypropylénovými injekčnými striekačkami.


V prípade polychemoterapie sa Vinorelbin Strides nesmie miešať s inými látkami.


Intratekálna cesta podania je kontraindikovaná.


Vinorelbin Strides sa musí podať len intravenózne formou infúzie.


Vinorelbin Strides sa môže podávať formou pomalého bolusu (6 ‑ 10 minút) po nariedení v 20 ‑ 50 ml fyziologického roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy alebo formou krátkej infúzie (20 – 30 minút) po nariedení v 125 ml fyziologického roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy.

Po podaní má vždy nasledovať infúzia minimálne 250 ml fyziologického roztoku chloridu sodného na prepláchnutie žily.


Vinorelbin Strides sa má podávať len intravenózne. Je veľmi dôležité, aby ste sa pred zavedením injekcie uistili, že kanyla je správne zavedená do žily. Ak sa vinorelbín počas intravenózneho podávania dostane do okolitého tkaniva, môže sa objaviť rozsiahle podráždenie. V tomto prípade sa má injekčné podávanie ukončiť, žila prepláchnuť fyziologickým roztokom chloridu sodného a zvyšok dávky sa má podať do inej žily. V prípade extravazácie sa na zníženie rizika vzniku flebitídy môžu intravenózne podať glukokortikoidy.


S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Uchovávanie

Balenie určené na predaj: Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku alebo škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Po prvom otvorení

Obsah injekčnej liekovky sa má použiť okamžite po prvom otvorení injekčnej liekovky.


Po nariedení: Po nariedení fyziologickým roztokom chloridu sodného alebo roztokom glukózy 50 mg/ml (5 %) bola chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku stanovená počas 24 hodín pri 2 – 8 °C a do 25 °C pri koncentráciách od 0,5 mg/ml do 3,0 mg/ml.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite za čas uchovávania a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 – 8 °C, pokiaľ nariedenie prebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

8

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg vinorelbínu, čo zodpovedá 13,85 mg vinorelbíniumtartarátu.

Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 10 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg vinorelbínu (vo forme tartarátu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.

Číry bezfarebný až slabo žltkastý roztok s pH 3,3 až 3,8.


Nariedený liek: osmolarita nariedeného lieku je približne 330 mOsm/l.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vinorelbín sa používa na liečbu:

 • nemalobunkového karcinómu pľúc (štádium 3 alebo 4)

 • ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka (štádium 4), u ktorých chemoterapia obsahujúca antracyklín a taxán zlyhala alebo je nevhodná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Len na intravenóznu infúziu.

Vinorelbin Strides sa má podávať pod dohľadom lekára, ktorý má dostatočné skúsenosti s liečbou cytostatikami.


Výhradne na intravenózne podanie po náležitom nariedení.

Intratekálne podanie vinorelbínu môže byť smrteľné.

Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom: pozri časť 6.6.


Vinorelbin Strides sa môže podávať formou pomalého bolusu (6 ‑ 10 minút) po nariedení v 20 ‑ 50 ml fyziologického roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy alebo formou krátkej infúzie (20 – 30 minút) po nariedení v 125 ml fyziologického roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy.


Po podaní má vždy nasledovať infúzia minimálne 250 ml izotonického infúzného roztoku na prepláchnutie žily.


Nemalobunkový karcinóm pľúc

Zvyčajná dávka pri monoterapii je 25 – 30 mg/m2 podávaná jedenkrát týždenne. V polychemoterapii sa dávkovací režim riadi protokolom. Použiť sa má zvyčajná dávka (25 – 30 mg/m2), ale frekvencia podávania sa má znížiť podľa režimu, napríklad v 1. a 5. deň každý tretí týždeň alebo 1. a 8. deň každý tretí týždeň.


Metastázujúci karcinóm prsníka

Zvyčajná dávka je 25 – 30 mg/m2 podávaná jedenkrát týždenne.


Maximálna tolerovaná dávka pri jednom podaní: 35,4 mg/m2 plochy povrchu tela.


Podávanie u starších pacientov

Skúsenosť z klinickej praxe nezistila významné rozdiely medzi staršími pacientmi s ohľadom na rýchlosť odpovede, hoci u niektorých z týchto pacientov nie je možné vylúčiť zvýšenú citlivosť. Farmakokinetika vinorelbínu sa vekom nemení.


Podávanie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Farmakokinetika vinorelbínu u pacientov, ktorí majú stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie pečene je nezmenená. Napriek tomu sa ako bezpečnostné opatrenie u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene odporúča znížená dávka 20 mg/m2 a pozorné sledovanie hematologických parametrov (pozri časti 4.4 a 5.2).


Podávanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa dávka nemusí upravovať (pozri časť 5.2).


Podávanie u detí

Bezpečnosť a účinnosť u detí neboli stanovené, a preto sa podávanie neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na liečivo alebo na iné alkaloidy z rodu Vinca alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • počet neutrofilov < 1 500/mm3 alebo závažná infekcia v súčasnosti alebo v nedávnej minulosti (počas posledných 2 týždňov)

 • počet trombocytov < 100 000/mm3

 • gravidita (pozri časť 4.6)

 • počas liečby vinorelbínom sa má prerušiť dojčenie (pozri časť 4.6)

 • ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Výhradne len na intravenózne použitie.


Vinorelbin Strides sa má podávať pod dohľadom lekára, ktorý má dostatočné skúsenosti s liečbou cytostatikami.


Počas liečby sa majú pozorne sledovať hematologické parametre (stanovenie hladiny hemoglobínu a počtu leukocytov, neutrofilov a trombocytov v deň každého nového podania), pretože počas liečby vinorelbínom je hlavným rizikom inhibícia hemopoetického systému.


Hlavnou nežiaducou reakciou limitujúcou dávku je neutropénia. Tento účinok nie je kumulatívny, jeho dolná hranica je v rozmedzí 7 a 14 dní po podaní a je rýchlo reverzibilná počas 5 až 7 dní. Ak je počet neutrofilov pod 1 500/mm3 a/alebo počet trombocytov pod 100 000/mm3, potom sa liečba musí odložiť až do úpravy počtu na normálnu hodnotu.


Ak sa u pacientov vyskytujú známky alebo príznaky naznačujúce infekciu, musí sa ihneď vykonať vyšetrenie.


Osobitné opatrenia pri používaní


Osobitnú pozornosť je potrebné venovať pri predpisovaní lieku pacientom s ischemickou chorobou srdca v anamnéze (pozri časť 4.8).


Farmakokinetika vinorelbínu u pacientov, ktorí majú stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie pečene je nezmenená. Úpravy dávkovania v tejto osobitnej skupine pacientov, pozri v časti 4.2.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek neexistuje žiadne farmakokinetické zdôvodnenie pre zníženie dávky vinorelbínu, keďže hladina renálnej exkrécie je nízka. Pozri časť 4.2.


Vinorelbin Strides sa nesmie podávať súbežne s rádioterapiou, ak do liečenej oblasti spadá pečeň.


Tento liek s je zvlášť kontraindikovaný s vakcínou proti žltej zimnici a jeho súbežné použitie s inými živými atenuovanými vakcínami sa neodporúča.

Kombinácia vinorelbínu so silnými inhibítormi alebo induktormi CYP3A4 sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Akémukoľvek kontaktu s očami sa má striktne zabrániť: ak sa liek rozprašuje pod tlakom, existuje riziko závažného podráždenia a dokonca tvorby vredov na rohovke. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oko sa má okamžite vypláchnuť injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) a má sa kontaktovať oftalmológ.


Aby sa predišlo riziku vzniku bronchospazmu – najmä pri kombinácii s liečbou mitomycínom C sa majú zvážiť vhodné preventívne opatrenia. Ambulantne ošetrovaní pacienti majú byť informovaní, že v prípade dyspnoe musia kontaktovať lekára.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie špecifické pre vinorelbín:


 • Je pravdepodobné, že kombinácia vinorelbínu s inými liekmi so známym toxickým účinkom na kostnú dreň, zhorší myelosupresívne nežiaduce účinky.


 • CYP3A4 je hlavným enzýmov, ktorý sa podieľa na metabolizme vinorelbínu a kombinácia s liekom, ktorý indukuje (ako napr. fenytoín, fenobarbital, rifampicín, karbamazepín, ľubovník bodkovaný) alebo inhibuje (ako napr. itrakonazol, ketokonazol, inhibítory HIV proteázy, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, nefazodón) tento izoenzým môže ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu (pozri časť 4.4).


 • Vinorelbin Strides je substrátom pre P-glykoproteín a súbežná liečba inými liekmi, ktoré inhibujú (napr. ritonavir, klaritromycín, cyklosporín, verapamil, chinidín) alebo indukujú (pozri zoznam induktorov CYP3A4 uvedený vyššie) rovnaký transportný proteín môže ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu. Pri kombinácii Vinorelbinu Strides so silnými modulátormi tohto membránového prenášača sa má postupovať s opatrnosťou.


 • Neexistuje vzájomná farmakokinetická interakcia pri kombinácii vinorelbínu s cisplatinou počas niekoľkých cyklov liečby. Avšak výskyt granulocytopénie v súvislosti s použitím vinorelbínu v kombinácii s cisplatinou je vyšší ako pri monoterapii vinorelbínom.


Interakcie špecifické pre alkaloidy z rodu Vinca:


 • Súbežné použitie, ktoré sa má vziať do úvahy

Mitomycín C: existuje zvýšené riziko vzniku bronchospazmu a dyspnoe, v zriedkavom prípade sa pozorovala intersticiálna pneumonitída.


Interakcie, ktoré sú spoločne pre všetky cytostatiká:


U pacientov s nádorovými ochoreniami sa často používa antikoagulačná liečba kvôli zvýšenému riziku trombózy. Vysoká intraindividuálna variabilita koagulačného stavu počas ochorení a možnosť interakcie medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou si vyžaduje zvýšenie frekvencie sledovania INR (International Normalised Ratio), ak je rozhodnuté liečiť pacienta perorálnymi antikoagulanciami.


 • Súbežné použitie, ktoré je kontraindikované:


Vakcína proti žltej zimnici: riziko vzniku fatálneho systémového ochorenia spôsobeného vakcínou (pozri časť 4.3).


 • Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča:


Živé atenuované vakcíny (vakcína proti žltej zimnici, pozri súbežné použitie, ktoré je kontraindikované): riziko vzniku systémového ochorenia spôsobeného vakcínou, potenciálne fatálneho. Toto riziko je zvýšené u pacientov, ktorí už majú imunitný systém oslabený základným ochorením. Ak takéto ochorenie existuje odporúča sa použiť inaktivovanú vakcínu (poliomyelitída) (pozri časť 4.4).


Fenytoín: riziko zhoršenia kŕčov, spôsobeného poklesom absorpcie fenytoínu z gastrointestinálneho traktu spôsobeného vinorelbínom.


 • Súbežné použitie, ktoré sa má zvážiť:


Cyklosporín, takrolimus: rozsiahle potlačenie imunitného systému s rizikom vzniku lymfoproliferácie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Predpokladá sa, že vinorelbín spôsobuje závažné vrodené chyby, ak sa podáva počas tehotenstva. Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití vinorelbínu u gravidných žien. V reprodukčných štúdiách na zvieratách bol vinorelbín embryo- a feto-letálny a teratogénny (pozri časť 5.3).

Vinorelbín je v gravidite kontraindikovaný: pozri časť 4.3.

Ženy vo fertilnom veku majú používať účinné metódy antikoncepcie počas liečby vinorelbínom a ak otehotnejú, majú informovať svojho lekára.

V prípade vitálnej indikácie na liečbu vinorelbínom počas gravidity sa má vykonať lekárska konzultácia týkajúca sa rizika škodlivých účinkov pre dieťa a pacientka má byť pozorne sledovaná.

Ak počas liečby dôjde k otehotneniu má sa navrhnúť poradenstvo v oblasti genetiky.


Laktácia

Nie je známe, či vinorelbín prechádza do materského mlieka. Vylučovanie vinorelbínu do mlieka sa v štúdiách na zvieratách neštudovalo. Pred začiatkom liečby vinorelbínom sa dojčenie musí prerušiť.


Fertilita

Vinorelbín môže mať genotoxické účinky. Preto mužom, ktorí sa liečia vinorelbínom sa odporúča, aby nesplodili dieťa počas liečby a do 6 mesiacov (minimálne 3 mesiace) po ukončení liečby. Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú metódu antikoncepcie počas liečby a do 3 mesiacov po ukončení liečby.

Pred začiatkom liečby sa má odporučiť konzervácia spermií, nakoľko liečba vinorelbínom môže viesť k ireverzibilnej neplodnosti.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nevykonali sa štúdie účinkov na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, ale na základe farmakodynamického profilu, vinorelbín nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak pri zvážení niektorých nežiaducich účinkov lieku je u pacientov liečených vinorelbínom potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie hlásené ako viac než izolované prípady sú uvedené nižšie pomocou triedy orgánového systému a frekvencie. Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), podľa MedDRA pravidla pre frekvencie a klasifikácie orgánového systému.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami lieku sú potlačenie činnosti kostnej drene s neutropéniou, anémiou, neurologické poruchy, gastrointestinálna toxicita s nauzeou a vracaním, stomatitídou a konstipáciou, prechodné zvýšenia hodnôt pri vyšetreniach funkcie pečene, alopécia a lokálna flebitída.


Boli pridané ďalšie nežiaduce reakcie zo skúseností po uvedení lieku na trh podľa MedDRA klasifikácie a s frekvenciou Neznáme


Podrobné informácie o nežiaducich reakciách


Nežiaduce reakcie boli opísané pomocou WHO klasifikácie (1. stupeň = G1; 2. stupeň = G2; 3. stupeň = G3; 4. stupeň = G4; 1.-4. stupeň = G1-4; 1.-2. stupeň = G1-2; 3.-4. stupeň = G3-4).


Infekcie a nákazy

Časté: bakteriálna, vírusová a hubová infekcia na rôznych miestach (dýchací, močový, gastrointestinálny trakt), ktorá je mierna až stredne závažná a zvyčajne reverzibilná pri vhodnej liečbe.

Menej časté: závažná sepsa s ďalším viscerálnym zlyhávaním, septikémia

Veľmi zriedkavé: komplikovaná a niekedy fatálna septikémia

Neznáme: neutropenická sepsa

Poruchy krvi a lymfatického tkaniva

Veľmi časté: potlačenie činnosti kostnej drene, čo vedie hlavne k neutropénii (G3: 24,3 %; G4: 27,8 %), ktorá je počas 5 až 7 dní reverzibilná a nie je kumulatívna v priebehu času. Anémia (G3-4: 7,4 %)

Časté: trombocytopénia (G3-4: 2,5 %) môže sa objaviť, ale zriedkavo je závažná

Neznáme: febrilná neutropénia

Poruchy imunitného systému

Neznáme: systémové alergické reakcie ako napr. anafylaxia, anafylaktický šok alebo reakcia anafylaktoidného typu

Poruchy endokrinného systému


Neznáme: neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu (SIADH).

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: závažná hyponátriémia

Neznáme: anorexia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: neurologické poruchy (G 3-4: 2,7 %) vrátane straty reflexov hlbokých šliach; slabosť dolných končatín bola hlásená po predĺžení doby chemoterapie

Menej časté: závažná parestézia so zriedkavým výskytom senzorických a motorických príznakov

Veľmi zriedkavé: Guillainov-Barrého syndróm


Tieto účinky sú vo všeobecnosti reverzibilné.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: ischemická choroba srdca (angína pektoris, infarkt myokardu)

Veľmi zriedkavé: tachykardia, palpitácia a poruchy srdcového rytmu

Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia, hypertenzia, sčervenanie a chlad v periférnych častiach tela.

Zriedkavé: závažná hypotenzia, kolaps

Poruchy dýchacej sústavy hrudníka a mediastína

Menej časté: ako pri iných alkaloidoch z rodu Vinca, v súvislosti s liečbou Vinorelbinom Strides sa môže objaviť dyspnoe a bronchospazmus

Zriedkavé: intersticiálna pneumopatia bola hlásená najmä u pacientov liečených Vinorelbinom Strides v kombinácii s mitomycínom

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: stomatitída (G1-4: 15 % pri Vinorelbine Strides vo forme monoterapie); nauzea a vracanie (G 1-2: 30,4 % a G 3-4: 2,2 %); použitie antiemetickej liečby môže znížiť ich výskyt.

Pri Vinorelbine Strides vo forme monoterapie(G 3-4: 2,7 %) alebo pri kombinácii Vinorelbinu Strides s inými cytostatickými látkami (G3-4: 4,1 %) je hlavným príznakom konstipácia, ktorá zriedkavo vyústi do paralytického ilea.

Hnačka a ezofagitída.

Zriedkavé: paralytický ileus, liečba môže pokračovať po obnovení normálnej motility čriev; bola hlásená pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: boli hlásené prechodne zvýšené hodnoty pri vyšetreniach funkcie pečene (G 1-2) bez klinických príznakov (AST v 27,6 % a ALT v 29,3 %).

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: môže sa objaviť alopécia, zvyčajne miernej povahy (G3-4: 4,1 % s Vinorelbinom Strides vo forme monoterapie).

Zriedkavé: pri Vinorelbine Strides boli hlásené generalizované kožné reakcie

Neznáme: erytém na rukách a nohách

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: artralgia vrátane bolesti čeľuste a myalgie

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: zvýšená hladina kreatinínu

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: reakcie v mieste podania injekcie môžu zahŕňať erytém, pálivú bolesť, zmenu sfarbenia žily a lokálnu flebitídu (G 3-4: 3,7 % pri Vinorelbine Strides vo forme monochemoterapie).

Časté: u pacientov dostávajúcich liečbu Vinorelbinom Strides bola hlásená asténia, únava, horúčka, bolesť v rôznych častiach vrátane bolesti hrudníka a bolesti v mieste nádoru.

Zriedkavé: pozorovala sa lokálna nekróza. Tieto účinky môže obmedziť vhodné umiestnenie intravenóznej ihly alebo katétra a bolusová injekcia po ktorej nasleduje masívne prepláchnutie žily.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže spôsobiť závažné potlačenie činnosti kostnej drene s horúčkou a infekciou, bol hlásený aj paralytický ileus. Odporúča sa symptomatická liečba s transfúziou krvi a liečba rastovými faktormi a širokospektrálnymi antibiotikami. Nie je známe špecifické antidotum.


Pretože neexistuje žiadne špecifické antidotum pri predávkovaní intravenózne podávaným vinorelbínom, v prípade predávkovania sú potrebné symptomatické opatrenia, napr.:

• nepretržitá kontrola vitálnych funkcií a pozorné sledovanie pacienta

• každodenná kontrola krvného obrazu pre zistenie potreby krvných transfúzií, rastových faktorov a stanovenie potreby intenzívnej starostlivosti a na minimalizovanie rizika vzniku infekcií

• opatrenia na prevenciu alebo liečbu paralytického ilea

• kontrola obehového systému a funkcie pečene

• v prípade komplikácií spôsobených infekciami môže byť potrebná liečba širokospektrálnymi antibiotikami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antineoplastiká, vinka alkaloidy a analógy, ATC kód: L01C A04

Vinorelbín Strides je cytostatický liek zo skupiny alkaloidov z rodu Vinca.


Vinorelbín inhibuje polymerizáciu tubulínu a viaže sa prednostne na mitotické mikrotubuly, pričom na axonálne mikrotubuly pôsobí len pri vysokých koncentráciách. Indukcia špiralizácie tubulínu je nižšia ako indukcia vinkristínom. Vinorelbín blokuje mitózu vo fáze G2-M, spôsobuje bunkovú smrť v interfáze alebo v nasledujúcej mitóze.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické parametre vinorelbínu boli hodnotené v krvi.


Distribúcia

Distribučný objem v rovnovážnom stave je veľký, s priemernou hodnotou 22,2 l/kg (rozsah: 7, 5 – 39,7 l/kg), čo naznačuje rozsiahlu distribúciu v tkanivách. Väzba na plazmatické bielkoviny je nízka (13,5 %). Vinorelbín sa však silne viaže na krvinky a zvlášť na trombocyty. 78 % celkového množstva vinorelbínu viazaného v krvi bolo viazaných na trombocyty a 4,8 % celkového množstva vinorelbínu viazaného v krvi bolo viazaných na lymfocyty. K signifikantnému vychytávaniu vinorelbínu dochádza v pľúcach, na základe vyhodnotenia chirurgických biopsií pľúc, ktoré preukázali koncentrácie až 300‑násobne vyššie ako v sére. Vinorelbín nebol nájdený v centrálnom nervovom systéme.


Biotransformácia

Všetky metabolity vinorelbínu sa metabolizujú hlavne prostredníctvom izoformy CYP 3A4 cytochrómov P450, okrem 4‑O‑deacetylvinorelbínu, ktorý sa pravdepodobne tvorí prostredníctvom karboxylesteráz. 4‑O‑deacetylvinorelbín je jediným účinným a hlavným metabolitom, ktorý sa pozoroval v krvi.


Neboli nájdené žiadne sulfónové ani glukurónové konjugáty.


Eliminácia

Priemerný terminálny polčas vinorelbínu bol približne 40 hodín. Klírens v krvi bol vysoký, dosahoval úroveň hepatálneho krvného obehu a jeho priemerná hodnota bola 0,72 l/h/kg (rozsah: 0,32 – 1,26 l/h/kg.


Vylučovanie obličkami je nízke (< 20 % dávky podanej intravenózne) a tvorí ho hlavne východisková látka. Vylučovanie žlčou je prevažujúcou cestou vylučovania metabolitov vinorelbínu a nezmeneného vinorelbínu, ktorý je hlavnou zistenou zlúčeninou.


Osobitné skupiny pacientov


Porucha činnosti obličiek

Účinky poruchy funkcie obličiek na farmakokinetiku vinorelbínu neboli hodnotené. Avšak v prípade zníženej funkcie obličiek nie je indikované zníženie dávky z dôvodu nízkeho vylučovania obličkami.


Porucha činnosti pečene

V štúdii boli hlásené účinky poruchy funkcie pečene na farmakokinetiku vinorelbínu u pacientov s metastázami pečene v dôsledku karcinómu prsníka. Výsledkom tejto štúdie bolo, že zmena v priemernom klírense vinorelbínu bola pozorovaná iba v prípade postihnutia viac ako 75 % pečene.


Okrem toho sa uskutočnila farmakokinetická štúdia fázy I s úpravou dávky u pacientov s rakovinou s poruchou funkcie pečene: 6 pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene (bilirubín < 2 x HHN a transaminázy < 5 x HHN) liečených dávkou do 25 mg/m2 a 8 pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene (bilirubín > 2 x HHN a transaminázy > 5 x HHN) liečených dávkou do 20 mg/m2. Priemerný celkový klírens u týchto dvoch podskupín pacientov bol podobný klírensu u pacientov s normálnou funkciou pečene. Preto sa farmakokinetika vinorelbínu nemení u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene. Avšak u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa ako bezpečnostné opatrenie odporúča znížená dávka 20 mg/ m² a pozorné sledovanie hematologických parametrov: pozri časti 4.2 a 4.4.


Starší pacienti

Štúdia vinorelbínu u starších pacientov ( 70 rokov) s NSCLC preukázala, že farmakokinetika vinorelbínu nebola ovplyvnená vekom. Avšak, keďže je stav starších pacientov krehký, pri zvyšovaní dávky vinorelbínu sa má postupovať opatrne, pozri časť 4.2.


Vzťah farmakokinetiky/farmakodynamiky

Preukázala sa úzka súvislosť medzi krvnou expozíciou vinorelbínu a znížením leukocytov alebo polymorfonukleárnych leukocytov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagénny a karcinogénny potenciál

V štúdiách na zvieratách vinorelbín indukoval aneuploidiu a polyploidiu. Je možné predpokladať, že vinorelbín môže spôsobovať genotoxické účinky aj u ľudí (aneuploidia a polyploidia). Výsledky testov karcinogénneho potenciálu u myši a potkana boli negatívne, ale testované boli len nízke dávky.


Štúdie reprodukčnej toxicity

V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa účinky pozorovali v subterapeutických dávkach. Bola zaznamenaná embryo- a fetotoxicita, ako napr. spomalenie intrauterinného rastu a oneskorená osifikácia.


Pri dávkach toxických pre matku sa zaznamenala teratogenicita (fúzia stavcov, chýbajúce rebrá). Okrem toho sa znížila spermatogenéza a sekrécia prostaty a semenných mechúrikov, ale plodnosť potkanov sa neznížila.


Farmakologická bezpečnosť

Štúdie farmakologickej bezpečnosti uskutočnené na psoch a opiciach neodhalili žiadny nežiaduci účinok na kardiovaskulárny systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Vinorelbin Strides sa nesmie riediť zásaditými roztokmi (riziko vyzrážania).


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené balenie

2 roky.


Po prvom otvorení

Obsah injekčnej liekovky sa má použiť okamžite po prvom otvorení injekčnej liekovky.


Čas použiteľnosti po nariedení

Po nariedení fyziologickým roztokom chloridu sodného alebo 50 mg/ml (5 %) roztokom glukózy bola chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku stanovená počas 24 hodín pri 2 – 8 °C a do 25 °C pri koncentráciách od 0,5 mg/ml do 3,0 mg/ml.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.


Ak sa nepoužije okamžite za čas uchovávania a podmienky pred použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 – 8 °C, pokiaľ nariedenie prebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Balenie určené na predaj

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Čas použiteľnosti nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 ml injekčná liekovka: injekčná liekovka z bezfarebného skla (typ I) so sivým brómbutylovým gumovým uzáverom a uzatvorená svetlomodrým hliníkovým vyklápacím viečkom.


5 ml injekčná liekovka: injekčná liekovka z bezfarebného skla (typ I) so sivým brómbutylovým gumovým uzáverom a uzatvorená svetlomodrým hliníkovým vyklápacím viečkom.


Veľkosti balenia:

1 x 1 ml injekčná liekovka

1 x 5 ml injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie, nepoužitý obsah zlikvidujte.


Zaobchádzanie a použitie

Prípravu a podávanie injekčne podávaných roztokov cytotoxických látok musí vykonať školený odborný personál so znalosťami o používanom lieku, v podmienkach, ktoré zaručujú ochranu životného prostredia, najmä ochranu personálu, ktorý zaobchádza s liekmi. To si vyžaduje osobitný priestor na prípravu vyhradený na tento účel. V tomto priestore je zakázané fajčiť, jesť alebo piť.


Personál musí byť pri zaobchádzaní s liekom vybavený vhodnými materiálmi, predovšetkým plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, pokrývkami hlavy, ochrannými okuliarmi, sterilnými jednorazovými rukavicami, ochrannými krytmi pre pracovnú plochu a zbernými odpadovými vrecami.


Injekčné striekačky a infúzne sety sa majú starostlivo pripraviť, aby sa zabránilo vytečeniu (odporúča sa používať kohútiky Luer lock).


Rozliate a vytečené roztoky sa musia poutierať s použitím ochranných rukavíc.


Musia sa vykonať opatrenia, aby sa predišlo expozícii u zdravotníckych pracovníčok počas gravidity.


Musí sa striktne zabrániť akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oko sa má okamžite vypláchnuť fyziologickým roztokom chloridu sodného. V prípade podráždenia kontaktujte oftalmológa.


V prípade kontaktu s pokožkou, dôkladne umyte postihnuté miesto vodou.


Po ukončení sa má akýkoľvek povrch vystavený lieku dôkladne očistiť a majú sa umyť ruky a tvár.


Príprava infúzneho roztoku.

Neexistuje inkompatibilita medzi Vinorelbinom Strides a sklenenými injekčnými liekovkami, PVC vakmi, vinylacetátovými vakmi alebo polypropylénovými injekčnými striekačkami.


V prípade polychemoterapie sa Vinorelbin Strides nesmie miešať s inými látkami.


Intratekálna cesta podania je kontraindikovaná.


Vinorelbin Strides sa musí podať len intravenózne formou infúzie.


Vinorelbin Strides sa môže podávať formou pomalého bolusu (6 ‑ 10 minút) po nariedení v 20 ‑ 50 ml fyziologického roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy alebo formou krátkej infúzie (20 – 30 minút) po nariedení v 125 ml fyziologického roztoku chloridu sodného alebo 5 % (50 mg/ml) roztoku glukózy.

Po podaní má vždy nasledovať infúzia minimálne 250 ml fyziologického roztoku chloridu sodného na prepláchnutie žily.


Vinorelbin Strides sa má podávať len intravenózne. Je veľmi dôležité, aby ste sa pred zavedením injekcie uistili, že kanyla je správne zavedená do žily. Ak sa vinorelbín počas intravenózneho podávania dostane do okolitého tkaniva, môže sa objaviť rozsiahle podráždenie. V tomto prípade sa má injekčné podávanie ukončiť, žila prepláchnuť fyziologickým roztokom chloridu sodného a zvyšok dávky sa má podať do inej žily. V prípade extravazácie sa na zníženie rizika vzniku flebitídy môžu intravenózne podať glukokortikoidy.


S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Likvidácia

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami pre cytotoxické látky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0211/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.04.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015


11

Vinorelbin Strides 10 mg/ml infúzny koncentrát