+ ipil.sk

Viregyt-KPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04447

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03857


Písomná informácia pre používateľa


Viregyt-K

kapsuly


amantadini hydrochloridum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Viregyt-K a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Viregyt-K

3. Ako užívať Viregyt-K

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Viregyt-K

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Viregyt-K a na čo sa používa


Viregyt-K je dopamínergný liek, čo znamená, že môže zvyšovať hladiny určitých chemických látok, ktoré prenášajú impulzy v nervovom systéme, vrátane mozgu. Viregyt-K má aj protivírusové účinky.


Viregyt-K sa používa na:

liečbu Parkinsonovej choroby rôzneho pôvodu. Zlepšuje ovládanie svalov, zmierňuje stuhnutosť, trasenie a šúchavú chôdzu

prevenciu určitého typu chrípkovej infekcie (chrípka typu A).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Viregyt-K


Neužívajte Viregyt-K:

 • ak ste alergický na amantadín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku
  (uvedených v časti 6)

 • ak mávate kŕče, záchvaty (konvulzie), napríklad epilepsiu

 • ak ste niekedy v minulosti mali vred žalúdka

 • ak máte závažné ochorenie obličiek

 • ak ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť (pozri časť 2 „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť“)

 • ak dojčíte (pozri časť 2 „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť).


Ak sa vás čokoľvek z uvedeného týka, alebo si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete Viregyt-K užívať.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Viregyt-K, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Pred užitím Viregytu-K, povedzte svoju lekárovi:

 • ak máte akékoľvek ochorenie pečene alebo obličiek

 • ak ste v minulosti mali ochorenie srdca alebo ciev

 • ak v súčasnosti máte ťažkosti so srdcom, srdcové zlyhanie (ťažkosti so srdcom, ktoré spôsobujú dýchavičnosť alebo opuch členkov)

 • ak máte akékoľvek duševné ochorenie napríklad schizofréniu alebo demenciu

 • ak máte zvýšený očný tlak (glaukóm).

Ak sa vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka, alebo si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete Viregyt-K užívať.


Môže sa vyskytnúť nezvyčajne nízka telesná teplota (pod 35 ºC), najmä u detí, ktoré sa liečia na chrípku. V takom prípade sa ihneď poraďte so svojím lekárom a prestaňte užívať Viregyt-K.


Deti a dospievajúci

U detí mladších ako 10 rokov nebola stanovená dávka.


Iné lieky a Viregyt-K

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Najmä, ak sa jedná o niektoré z nasledujúcich liekov, pretože môžu ovplyvniť účinok Viregytu-K:

anticholinergiká - (používané na liečbu Parkinsonovej choroby) ako procyklidín..

spazmolytiká - lieky proti spazmom (kŕčovitým sťahom) – (používané na liečbu spazmov a kŕčov žalúdka) ako hyoscín

levodopa – používaná na liečbu Parkinsonovej choroby

antipsychotiká - lieky proti psychózam – (používané na ovplyvnenie myšlienok, pocitov a správania, keď sú narušené ochorením), ako chlórpromazín, haloperidol

diuretiká - močopudné lieky – (používané na úľavu pri zadržiavaní vody a na zníženie vysokého krvného tlaku) ako hydrochlórotiazid, amilorid alebo triamterén.

Viregyt-K a alkohol

Nepite alkohol, keď užívate Viregyt-K.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Viregyt-K, ak ste tehotná alebo sa snažíte otehotnieť.


Neužívajte Viregyt-K, ak dojčíte, pretože liečivo amantadín prechádza do materského mlieka a môže uškodiť vášmu dieťaťu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Užívanie Viregytu-K vám môže spôsobiť zahmlené videnie alebo pocit závratu. Ak pociťujete takéto účinky, neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, pokým neodznejú.


Viregyt-K obsahuje laktózu.

Ak vám lekár oznámil, že trpíte neznášanlivosťou niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Viregyt-K


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.


Kapsuly prehltnite celé a zapite vodou.


Odporúčaná dávka sa líši pre nasledovné prípady:


Parkinsonova choroba

Dospelí: 1 kapsula (100 mg) denne počas prvého týždňa.

Lekár vám zvýši dávku na 2 kapsuly denne (200 mg).

V niektorých prípadoch sa môžu podávať vyššie dávky až do 4 kapsúl (400 mg) denne. Dávka 400 mg/denne sa nemá prekročiť.

Dospelí nad 65 rokov: 1 kapsula (100 mg) raz denne.


Infekcie chrípky (chrípka A)

Dospelí: 1 kapsula (100 mg) denne.

Dospelí nad 65 rokov: 1 kapsula (100 mg) denne.


Na prevenciu chrípky: Kapsuly Viregyt-K sa môžu užívať tak dlho, pokým je potrebná ochrana. Obyčajne približne 6 týždňov.

Na liečbu chrípky: Viregyt-K sa má užívať približne 4 až 5 dní.


Ak máte ťažkosti s obličkami, lekár vám môže stanoviť nižšiu dávku.


Použitie u detí a dospievajúcich.

Infekcie chrípky (chrípka A):

Deti: (10 až 15 rokov): 1 kapsula (100 mg) denne.

Deti (do 10 rokov): Pre deti mladšie ako 10 rokov dávka nebola stanovená.


Ak užijete viac Viregytu-K, ako máte

Ak omylom užijete príliš veľa kapsúl, alebo niekto iný užije váš liek, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovostnú službu. Lekárovi ukážte zvyšok liekov alebo prázdny obal.


Ak zabudnete užiť Viregyt-K

Neznepokojujte sa. Ak vynecháte dávku, užite ju, keď si spomeniete, pokiaľ už nie je čoskoro čas na ďalšiu dávku. Potom pokračujte v užívaní ako obyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Viregyt-K

Neprestaňte užívať Viregyt-K naraz, pretože sa vaše príznaky pri Parkinsonovej chorobe môžu zhoršiť. Ak chcete prestať užívať Viregyt-K, poraďte sa s lekárom, ktorý vám povie, ako postupne znižovať dávku.


Ak užívate antipsychotiká (lieky proti psychickým poruchám) a zrazu prestanete užívať Viregyt-K, môže sa u vás prejaviť súbor príznakov vrátane:

horúčky

potenia

prudkého búšenia srdca

svalovej stuhnutosti (ťažkosti s pohybom)

neschopnosti ovládať močový mechúr (môžete pociťovať náhle nutkanie na močenie).


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite sa obráťte na svojho lekára.


Niektorí pacienti spozorujú, že tento liek stráca účinok proti Parkinsonovej chorobe po pravidelnom niekoľkomesačnom užívaní. Ak si to všimnete, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto účinky sú často mierne a po niekoľkých dňoch liečby môžu odznieť. Ak ich pociťujete ako závažné alebo trvajú viac ako niekoľko dní, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo navštívte najbližšiu nemocnicu:

- závraty

- mdloby, strata vedomia

- konvulzie (kŕče)


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak si myslíte, že máte niektoré z nasledujúcich alebo aj iné ťažkosti pri užívaní Viregytu-K:


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 osôb):

opuch členkov

červené mramorované škvrny na koži.


Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 osôb):

Úzkosť, pocity prílišného vzrušenia, ťažkosti so spánkom, bolesť svalov, bolesť hlavy, búšenie srdca, pocit únavy, halucinácie (vidiny), nočné mory, nízky krvný tlak pri vstávaní. Pri tom môžete pociťovať závrat alebo mdloby. Nevoľnosť, ťažkosti s ovládaním pohybov, suchosť v ústach, splývavá reč, strata chuti do jedla, zahmlené videnie, napínanie na vracanie alebo vracanie, ťažkosti so sústredením, zápcha, nervozita, potenie, depresia.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)

Zmätenosť, dezorientácia (neviete, kde ste), poruchy myslenia alebo správania (psychóza), trasenie, ťažkosti s pohybom, konvulzie (kŕče), neuroleptický malígny syndróm (NMS) – môžete pociťovať horúčavu a stuhnutosť svalov.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1000 osôb)

Hnačka, vyrážky, očné ťažkosti (poruchy rohovky, opuch tkaniva rohovky a znížená zraková ostrosť), strata ovládania močového mechúra. Môžete mať ťažkosti pri močení alebo náhle nutkanie na močenie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)

Ťažkosti so srdcom, ktoré spôsobujú dýchavičnosť alebo opuch členkov, pokles počtu bielych krviniek, čo zvyšuje riziko infekcií, zmeny v pečeňových krvných testoch, precitlivenosť na slnečné svetlo.


Boli hlásené aj delírium, hypomanický stav a mánia (pocity neobyčajnej energie a nadšenia).

Najmä u detí sa pozorovala neobyčajne nízka telesná teplota (pod 35 ºC).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Viregyt-K


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Viregyt-K obsahuje

- Liečivo je 100 mg amantadini hydrochloridum.

- Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, monohydrát laktózy.

- Obal kapsuly obsahuje: chinolínovú žlť (E104), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Viregyt-K a obsah balenia

Zelené kapsuly naplnené bielymi alebo žlto bielymi granulami, v hnedej sklenenej liekovke s uzáverom z plastickej hmoty, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 50 kapsúl


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko


Výrobca

EGIS Pharmaceuticals PLC

Bökényföldi út 116-120

1165 Budapešť

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.

5Viregyt-K

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/04447


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Viregyt-K


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá kapsula obsahuje 100 mg liečiva amantadini hydrochloridum.


Pomocná látka so známym účinkom: každá kapsula obsahuje 98 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula


Popis: samozatváracia želatínová kapsula zelenej farby naplnená bielymi alebo žlto bielymi granulami bez zápachu alebo takmer bez zápachu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • Liečba Parkinsonovej choroby a extrapyramídového syndrómu rôznej etiológie

 • Postencefalitický parkinsonizmus

 • Symptomatický parkinsonizmus po intoxikácii oxidom uhoľnatým

 • Parkinsonizmus spojený so senilnou cerebrálnou arteriosklerózou a

 • Extrapyramídové symptómy indukované liekmi.


 • Profylaxia a včasná liečba (od 1. alebo 2. dňa) respiračných ochorení spôsobených vírusom chrípky A.

 • Profylaxia u vysoko rizikových populácií – starší ľudia, pacienti s pľúcnym alebo srdcovocievnym ochorením, osoby s oslabeným imunitným systémom, obyvatelia a pracovníci v komunitách zasiahnutých infekciou, keď vakcinácia nie je dostupná alebo je kontraindikovaná. Ak sa kapsuly podávajú spolu s vakcínou na aktívnu imunizáciu, liek nemá vplyv na vývin imunitnej reakcie.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Parkinsonova choroba a extrapyramídový syndróm:


U dospelých:

Úvodná denná dávka je 100 mg denne počas prvého týždňa, následne sa zvyšuje na 100 mg dvakrát denne.

Dávka môže byť titrovaná podľa príznakov a symptómov. Dávky prevyšujúce 200 mg denne môžu priniesť dodatočnú úľavu, ale môžu byť spojené aj so zvyšujúcou sa toxicitou.

Dávka 400 mg/deň sa nemá prekročiť. Dávka sa má zvyšovať postupne v minimálne týždňových intervaloch.


Starší pacienti:

Keďže pacienti starší ako 65 rokov mávajú sklon k zníženému renálnemu klírensu a následne zvýšeným plazmatickým koncentráciám, má sa užívať najnižšia účinná dávka.

Amantadín účinkuje v priebehu niekoľkých dní, ale po niekoľkých mesiacoch nepretržitej liečby sa môže javiť pokles účinku. Účinnosť sa môže predĺžiť prerušením liečby na tri až štyri týždne, čím sa obnoví aktivita. Počas tohto obdobia sa má pokračovať v prebiehajúcej súčasnej antiparkinsonickej liečbe, alebo sa má začať liečba nízkou dávkou L-dopy, ak je to klinicky potrebné.

Vysadenie amantadínu má byť postupné, t.j. po pol dávky v týždňových intervaloch.

Náhle ukončenie liečby môže znovu obnoviť parkinsonizmus, bez ohľadu na pacientovu reakciu na liečbu (pozri časť 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).

Kombinovaná liečba:akékoľvek už užívané antiparkinsonikum sa má naďalej užívať počas počiatočnej fázy liečby amantadínom. Neskôr je možné postupne znižovať dávku iného lieku. Ak sa vyskytne nárast nežiaducich účinkov, dávka sa má znížiť rýchlejšie. U pacientov, ktorí dostávajú vysoké dávky anticholinergík alebo L-dopy, sa má úvodná fáza liečby amantadínom predĺžiť na 15 dní.


Pri infekciách vírusom chrípky A

Liečba:S liečbou chrípky sa odporúča začať čo najskôr a pokračovať počas 4 až 5 dní. Ak sa liečba amantadínom začne do 48 hodín od nástupu príznakov, trvanie horúčky a iných následkov sa skráti o jeden až dva dni a zápalová reakcia bronchiálneho stromu, ktorá obyčajne sprevádza chrípku odznie rýchlejšie.

Profylaxia:Podávajte denne počas celého obdobia, keď je potrebná ochrana pred infekciou. Najčastejšie je to počas 6 týždňov. Ak sa užíva popri podaní vakcíny s inaktivovanou chrípkou A, amantadín sa podáva počas 2 až 3 týždňov po očkovaní.


U dospelých: 100 mg denne počas odporučeného obdobia.

Pacienti starší ako 65 rokov: Koncentrácie amantadínu v plazme sú ovplyvnené funkciou obličiek. U starších ľudí je polčas eliminácie dlhší a renálny klírens liečiva znížený oproti mladším ľuďom. Môže byť vhodné podávať dennú dávku nižšiu ako 100 mg alebo podávať 100 mg dávku v intervaloch väčších ako jeden deň.


Pediatrická populácia

Pri infekciách vírusom chrípky A:

Deti vo veku od 10 do 15 rokov: 100 mg denne počas odporúčaného obdobia.

Deti mladšie ako 10 rokov: Dávka nie je stanovená.

U pacientov s poškodením funkcie obličiek: dávka amantadínu sa má znížiť. Zníženie dávky sa môže realizovať buď znížením celkovej dennej dávky, alebo predĺžením intervalu podávania v závislosti od klírensu kreatinínu. Napríklad,

Klírens kreatinínu ml/(min)

Dávka

< 15

kontraindikovaná.

15 – 35

100 mg každé 2 až 3 dni.

> 35

100 mg každý deň


Spôsob podania

Kapsuly na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Osoby so sklonom ku konvulziám.

Vred žalúdka v anamnéze.

Ťažké ochorenie obličiek.

Gravidita.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so stavmi zmätenosti alebo halucináciami alebo so základnými psychiatrickými ochoreniami, u pacientov s poruchami funkcie pečene alebo obličiek a u tých, ktorí majú v anamnéze kardiovaskulárne poruchy sa má Viregyt-K používať opatrne. Opatrnosť sa odporúča aj pri predpisovaní amantadínu s inými liekmi ovplyvňujúcimi CNS (pozri časť 4.5 „Liekové a iné interakcie“).

Náhle ukončenie liečby amantadínom môže spôsobiť zhoršenie parkinsonizmu alebo symptómov pripomínajúcich neuroleptický malígny syndróm (NMS), ako aj kognitívne prejavy (napr. katatónia, zmätenosť, dezorientácia, zhoršenie mentálneho stavu, delírium).

Viregyt-K sa nemá náhle vysadiť u pacientov, ktorí súčasne užívajú neuroleptiká. Boli hlásené ojedinelé prípady výskytu alebo zhoršenia malígneho neuroleptického syndrómu alebo neurolepticky indukovanej katatónie po vysadení amantadínu u pacientov, ktorí užívali neuroleptiká. Podobný syndróm bol zriedkavo hlásený po vysadení amantadínu a iných antiparkinsoník aj u pacientov, ktorí súčasne neužívali psychoaktívne lieky.

Rezistencia voči amantadínu vzniká pri postupnom prenose kmeňov vírusu chrípky in vitro alebo in vivo v prítomnosti lieku. Zjavný prenos lieku-rezistentných vírusov mohol byť príčinou zlyhania profylaxie a liečby v domácnostiach a v domovoch ošetrovateľskej starostlivosti. V súčasnosti však neexistuje dôkaz, že rezistentný vírus spôsobuje ochorenie, ktoré je v niečom iné ako ochorenie spôsobené citlivými vírusmi.

Keďže niektoré osoby sa pri užívaní amantadínu pokúsili o suicídium, odporúča sa predpisy vydávať na minimálne množstvá, ktoré umožňujú dobrý manažment pacienta.

Počas chronickej liečby (obyčajne nie skôr ako po 4 týždňoch) Viregytom-K sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť periférny edém (pripisovaný zmenám v reaktívnosti periférnych ciev). Tento fakt je potrebné zohľadniť u pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca.

Amantadín má anticholinergné účinky, nemá sa podávať pacientom s neliečeným glaukómom s uzavretým uhlom.

U detí, najmä mladších ako 5 rokov, sa pozorovala hypotermia. Pri predpisovaní Viregytu-K deťom na liečbu vírusu chrípky typu A je potrebné postupovať opatrne (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podania).

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie amantadínu a anticholinergík alebo levodopy môže zhoršiť zmätenosť, halucinácie, nočné mory, gastrointestinálne ťažkosti, alebo iné atropínu podobné nežiaduce účinky (pozri časť 4.9 „Predávkovanie“).

U pacientov užívajúcich amantadín a levodopu sa pozorovali psychotické reakcie. V ojedinelých prípadoch bolo zhoršenie psychotických symptómov hlásené aj u pacientov užívajúcich amantadín a súčasnú neuroleptickú liečbu.

Súčasné podávanie amantadínu a liekov alebo látok (napr. alkohol), ktoré pôsobia na CNS môže spôsobiť aditívnu toxicitu CNS. Odporúča sa pozorné sledovanie (pozri časť 4.9 „Predávkovanie“).

Vyskytli sa izolované hlásenia podozrení na interakciu medzi amantadínom a kombinovanými diuretikami (hydrochlórotiazid + draslík-šetriace diuretiká). Jedna alebo obe zložky zjavne znižujú klírens amantadínu, čo vedie ku vyšším plazmatickým koncentráciám a toxickým účinkom (zmätenosť, halucinácie, ataxia, myoklonus).


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Počas gravidity boli hlásené komplikácie súvisiace s amantadínom.

Viregyt-K je počas gravidity a u žien, ktoré sa snažia otehotnieť kontraindikovaný.


Laktácia

Amantadín prechádza do materského mlieka. U dojčených detí boli hlásené nežiaduce účinky. Dojčiace matky nesmú užívať Viregyt-K.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacientov je potrebné upozorniť na potenciálne riziká vedenia vozidiel a obsluhy strojov, ak pociťujú nežiaduce účinky ako závrat alebo rozmazané videnie.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky amantadínu sú často mierne a prechodné, obyčajne sa objavia do 2 až 4 dní od začatia liečby a rýchlo vymiznú 24 až 48 hodín po vysadení. Priamy vzťah medzi dávkou a výskytom nežiaducich účinkov nebol preukázaný, aj keď sa zdá byť tendencia častejších nežiaducich účinkov (najmä ovplyvňujúcich CNS) so stúpajúcou dávkou.


Nežiaduce reakcie (Tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie, od najčastejších, pričom je použitá nasledujúca konvencia: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

NB: Výskyt a závažnosť niektorých nežiaducich reakcií uvedených nižšie sa líši podľa dávky a povahy liečeného ochorenia.


Tabuľka 1


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé:

leukopénia

Psychické poruchy:

Časté:

úzkosť, elevácia nálady, letargia, halucinácie, nočné mory, nervozita, depresia, nespavosť. Halucinácie, zmätenosť a nočné mory1

Menej časté:

zmätenosť, dezorientácia, psychóza

Neznáme:

delírium, hypomanický stav a mánia2

Poruchy nervového systému:

Časté:

závrat, bolesť hlavy, ataxia, splývavá reč, strata koncentrácie

Menej časté:

tras, dyskinézia, kŕče, syndróm podobný malígnemu neuroleptickému syndrómu

Poruchy oka:

Časté

zahmlené videnie

Zriedkavé:

korneálne lézie, napr. bodkovité subepiteliálne opacity, ktoré sa môžu spájať s povrchovou bodkovitou keratitídou, edémom epitelu rohovky a výrazne zníženou zrakovou ostrosťou

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Časté:

palpitácie

Veľmi zriedkavé:

srdcová nedostatočnosť/zlyhanie

Poruchy ciev

Časté:

ortostatická hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté:

suchosť v ústach, anorexia, nevoľnosť, vracanie, zápcha

Zriedkavé:

hnačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté:

livedo reticularis3

Časté:

diaforéza

Zriedkavé:

exantém

Veľmi zriedkavé:

fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:

bolesť svalov

Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé:

urinárna retencia, urinárna inkontinencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

opuch členkov

Neznáme:

hypotermia4

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé:

reverzibilné zvýšenie pečeňových enzýmov

1častejšie, ak sa amantadín podáva súčasne s anticholinergikami, alebo ak pacient má základné psychiatrické ochorenie.

2hlásené, ale ich výskyt nemožno odvodiť z literatúry.

3obyčajne po veľmi vysokej dávke alebo užívaní počas mnohých mesiacov.

4po registrácii bola u detí, najmä mladších ako 5 rokov, hlásená hypotermia (pozri aj časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Frekvencia sa nedá stanoviť.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie Viregytom-K môže mať fatálne následky.


Príznaky a symptómy:Významné sú neuromuskulárneporuchy a symptómy akútnej psychózy. Centrálny nervový systém: hyperreflexia, motorický nepokoj, konvulzie, extrapyramídové príznaky, torzné spazmy, dystonická postúra, rozšírené zrenice, dysfágia, zmätenosť, dezorientácia, delírium, zrakové halucinácie, myoklonus. Respiračný systém: hyperventilácia, pľúcny edém, respiračná tieseň, vrátane syndrómu respiračnej tiesne u dospelých. Kardiovaskulárny systém: boli hlásené zástava srdca a náhla srdcová smrť. Sínusová tachykardia, arytmia, hypertenzia. Gastrointestinálny systém: nevoľnosť, vracanie, suchosť v ústach. Funkcie vylučovania: retencia moču, renálna dysfunkcia, vrátane zvýšenia BUN (močovinový dusík v krvi) a zníženia klírensu kreatinínu.

Predávkovanie z kombinovanej liečby: amantadín zvyšuje účinky anticholinergík. Pri vysokých dávkach anticholinergík sa môžu vyskytnúť akútne psychotické reakcie (môžu byť rovnaké ako pri otrave atropínom). Ak bol súčasne požitý aj alkohol alebo stimulanciá centrálneho nervového systému, príznaky a symptómy akútnej otravy amantadínom môžu byť zvýraznené a/alebo zmenené.


Manažment: Neexistuje špecifické antidotum. Po zvážení vhodnosti sa môže použiť vyvolanie vracania a/alebo odsatie obsahu žalúdka (a výplach, ak je pacient pri vedomí), aktívne uhlie alebo salinické preháňadlo. Keďže amantadín sa vylučuje najmä nezmenený v moči, udržiavanie funkcie vylučovania a časté močenie (ak je nutné tak nútené močenie) sú efektívne spôsoby na jeho odstránenie z krvného obehu. Acidifikácia moču podporuje jeho vylučovanie. Hemodialýza neodstráni významné množstvá amantadínu.

Monitorujte krvný tlak, frekvenciu srdca, EKG, dýchanie a telesnú teplotu a v prípade potreby liečte hypotenziu a srdcové arytmie. Konvulzie a prílišný motorický nepokoj: podávajte antikonvulzíva ako diazepam i.v., paraldehyd i.m. alebo per rectum, alebo fenobarbital im.

Akútne psychotické symptómy, delírium, dystonická postúra, myoklonické prejavy: fyzostigmín pomalou i.v. infúziou (1 mg dávka u dospelých, 0,5 mg u detí), hlásené boli opakované podania podľa úvodnej reakcie a následnej potreby. Retencia moču: potreba zaviesť katéter do mechúra; permanentný katéter môže byť zavedený počas potrebného obdobia.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dopamínergiká.

ATC kód: N04BB01.


Parkinsonova choroba: Preukázalo sa, že amantadín je antagonista s nízkou afinitou na N-metyl-D-aspartát (NMDA) podtype glutamátových receptorov. Prílišná reaktivita glutamátergnej neurotransmisie sa preukázala pri vzniku parkinsonických symptómov. Predpokladá sa, že klinická účinnosť amantadínu je sprostredkovaná prostredníctvom antagonizmu na NMDA podtype glutamátových receptorov. Navyše, amantadín môže vykazovať aj istú anticholinergnú aktivitu.


Infekcia vírusom chrípky A: Amantadín pri nízkych koncentráciách špecificky inhibuje replikáciu vírusov chrípky A. Pri použití citlivého testu redukcie plaku, sú ľudské vírusy chrípky, vrátane podtypov H1N1, H2N2 a H3N2 inhibované pri ≤ 0,4µg/ml amantadínu. Amantadín inhibuje včasné štádium replikácie vírusov prostredníctvom blokovania protónovej pumpy M2 proteínu vo víruse. Toto má dva účinky; zabraňuje odstráneniu bielkovinového obalu vírusu a deaktivuje novosyntetizovaný vírusový hemaglutinín.

Účinky na neskoršie fázy replikácie boli zistené pre reprezentatívne vtáčie vírusy chrípky.

Dáta z testov s reprezentatívnymi kmeňmi vírusov chrípky A naznačujú, že amantadín je pravdepodobne aktívny proti doteraz neznámym kmeňom a mohol by sa dať využiť v počiatočných štádiách epidémie pred tým, ako je všeobecne dostupná vakcína proti spôsobujúcemu kmeňu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Amantadín sa absorbuje pomaly, ale takmer úplne. Maximálne plazmatické koncentrácie 250 ng/ml a 500 ng/ml sa pozorujú 3 až 4 hodiny po podaní jednotlivej perorálnej dávky 100 mg respektíve 200 mg amantadínu. Po opakovanom podávaní dávky 200 mg denne sa ustálená plazmatická koncentrácia zastaví na 300 ng/ml do 3 dní.


Distribúcia:Amantadín sa po niekoľkých hodinách akumuluje v nosovom sekréte a prestupuje hematoencefalickú bariéru (toto nebolo kvantifikované). In vitro, sa 67% lieku viaže na plazmatické proteíny, pričom podstatné množstvo sa viaže na červené krvinky. Koncentrácia v erytrocytoch u normálnych zdravých dobrovoľníkov je 2,66-násobok plazmatickej koncentrácie. Zjavný objem distribúcie je 5 až 10 l/kg, čo naznačuje rozsiahle väzby na tkanivá. Klesá s rastúcimi dávkami. Koncentrácie v pľúcach, srdci, obličkách, pečeni a slezine sú vyššie ako v krvi.


Biotransformácia: Amantadín sa metabolizuje v malom rozsahu, hlavne N-acetyláciou.


Eliminácia: Liek sa vylučuje u zdravých mladých dospelých s priemerným polčasom plazmatickej eliminácie 15 hodín (10 až 31 hodín). Celkový plazmatický klírens je približne rovnaký ako renálny klírens (250 ml/min). Renálny klírens amantadínu je oveľa vyšší ako klírens kreatinínu, čo naznačuje renálnu tubulárnu sekréciu. Po 4 až 5 dňoch, sa 90% dávky objavuje v moči v nezmenenej forme. Táto miera významne závisí od pH moču: nárast v pH prináša pokles vylučovania,


Charakteristiky u špeciálnych populácií pacientov:

Starší pacienti: v porovnaní so zdravými mladými dospelými, môže byť polčas zdvojnásobený a renálny klírens znížený. U starších ľudí sa tubulárna sekrécia znižuje viac ako glomerulárna filtrácia. U starších pacientov s poškodením funkcie obličiek zvýšilo opakované podávanie 100 mg denne počas 14 dní plazmatickú koncentráciu na toxickú úroveň.

Poškodenie funkcie obličiek: pri renálnom zlyhaní sa môže amantadín akumulovať a spôsobiť vážne nežiaduce účinky. Miera eliminácie z plazmy koreluje s klírensom kreatinínu vydeleným plochou povrchu tela, aj keď celková renálna eliminácia prevyšuje túto hodnotu (pravdepodobne v dôsledku tubulárnej sekrécie). Účinky zníženej funkcie obličiek sú dramatické: pokles klírensu kreatinínu na 40 ml/min môže mať za následok 5-násobný nárast polčasu eliminácie. Moč je takmer výlučnou cestou vylučovania, aj pri renálnom zlyhaní a amantadín môže zotrvávať v plazme počas niekoľkých dní. Hemodialýza neodstráni významné množstvá amantadínu, pravdepodobne v dôsledku rozsiahleho viazania na tkanivá.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie reprodukčnej toxicity sa robili na potkanoch a zajacoch. U potkanov sa perorálne dávky 50 a 100 mg/kg ukázali byť teratogénne. Maximálna odporúčaná dávka 400 mg je menej ako 6 mg/kg.

Nie sú dostupné žiadne ďalšie predklinické údaje relevantné pre predpisujúceho lekára, okrem tých, ktoré sú už uvedené v iných častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát.

Obal každej kapsuly obsahuje: chinolínovú žlť (E104), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171).


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 oC.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená liekovka s uzáverom z plastickej hmoty, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 50 kapsúl


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS PHARMACEUTICALS PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


27/0014/74-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.4.1974

Dátum posledného predĺženia: 09.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


8Viregyt-K