+ ipil.sk

Visera 10 mg/mlPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev..č. : 2010/07205-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev..č. : 2013/05557-Z1BPísomná informácia pre používateľa


Visera 10 mg/ml

infúzny koncentrát


vinorelbín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Visera a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijeteViseru

3. Ako používať Viseru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Viseru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Visera a na čo sa používa


Visera je indikovaná na použitie u dospelých.

Visera sa používa na liečbu rakoviny a patrí do skupiny liekov známej ako alkaloidy z rodu Vinca .

Visera sa používa na liečbu určitých druhov karcinómu pľúc a karcinómu prsníka.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Viseru


Neužívajte Viseru

- ak ste alergický na vinorelbín alebo na iný vinka alkaloid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- ak máte alebo ste nedávno mali závažnú infekciu alebo máte závažne znížený počet bielych krviniek (neutropénia)

- ak máte závažne znížený počet krvných doštičiek

- ak dojčíte

- ak ste žena v plodnom veku a nepoužívate účinnú antikoncepciu

- v kombinácii s očkovacou látkou proti žltej zimnici.


Tento liek je určený výhradne na intravenózne použitie a nesmie sa podávať vo forme injekcie do chrbtice.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Viseru, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste maliochorenie srdca týkajúce sa nedostatočné prekrvenia srdca (ischemická choroba srdca, angína pektoris)

- ak ste liečený ožarovaním (rádioterapia) a liečba zahŕňa oblasť pečene

- ak máte znaky alebo príznaky infekcie (ako je horúčka, zimnica, bolesť hrdla atď.), povedzte to ihneď svojmu lekárovi, abymoholzabezpečiť všetky potrebné vyšetrenia

- ak máte zníženú funkciu pečene

- ak potrebujete očkovanie. Musíte informovať svojho lekára o liečbe pred akýmkoľvek očkovaním.

- ak dostávate liečivo na liečbu rakoviny nazývané mitomycín C

 • ak ste japonského pôvodu, môžete byť počas liečby Viserou náchylnejší na problémy s pľúcami.


Visera sa nesmie dostať do kontaktu s očami, pretože hrozí riziko závažneho podráždenia alebo až zvredovatenia rohovky (predná časť očnej gule). Ak k tomu dôjde , okamžite vypláchnite oko fyziologickým roztokom a kontaktujte očného lekára.


Muži a ženy liečení Viserou majú počas liečby používať účinnú antikoncepciu. Muži aj ženy si majú prečítať informáciu týkajúcu sa tehotenstva a dojčenia, ktorá je uvedená nižšie.


Pred každýmpodaním Visery vám odoberú krv na analýzu jej zloženia. Ak výsledky tejto analýzy nie sú uspokojivé, sa môže vaša liečba oddialiť a budú vám robiť ďalšie vyšetrenia dovtedy, kýmsa tieto hodnoty neupravia na normálny stav.


Iné lieky a Visera

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto je dôležité, ak užívate alebo dostávate niektoré z nasledujúcich liečiv:


- akékoľvek liečivá, ktoré majú vplyv na kostnú dreň, napr. protinádorové liečivá

- karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (liečivá používané na liečbu epilepsie)

- antibiotiká, ako sú rifampicín, erytromycín, klaritromycín, telitromycín

- ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum)

- ketokonazol a itrakonazol (liečivá na liečbu plesňových infekcií)

- liečivá proti vírusom na liečbu HIV infekcie, ako je ritonavir (inhibítor HIV proteázy)

- nefazodón (liečivo na liečbu depresie)

- cyklosporín a takrolimus (liečivá, ktoré potláčajú aktivitu imunitného systému)

- iné liečivá na liečbu rakoviny napr. mitomycín C, cisplatina, lapatinib

- liečivá na riedenie krvi, napr. warfarín

- použitie očkovacej látky proti žltej zimnici a ostatých živých očkovacích látok. V prípade ak potrebujete akékoľvek očkovanie, povedzte to svojmu lekárovi, pretože očkovanie počas liečby Viserou môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Visera sa nesmie podávať tehotným ženám, pretože môže spôsobiť závážné vrodené poruchy.


Ak ste žena v plodnom veku, musíte počas liečby a najmenej počas 3 mesiacov po jej ukončení, používať účinnú metódu antikoncepcie.Ak otehotniete počas liečby vinorelbínom, musíte to ihneď oznámiť svojmu lekárovi. Ak ste tehotná alebo otehotniete počas liečby vinorelbínom, odporúča sa vyhľadať genetické poradenstvo.


Ak ste muž, musíte zabrániť s plodeniu dieťaťa počas liečby vinorelbínom a počas 6 mesiacov po ukončení liečby. Existuje tiež riziko, že liečba vinorelbínom bude viesť k trvalejneplodnosti a možnosa pred začatím liečby budete chcieťporadiť ohľadom konzervácie (uchovanie) spermií.


Predzačiatkom liečby vinorelbínom musíte dojčenie prerušiť, pretože nie je známe, či vinorelbín môže prechádzať do materského mlieka a tým ovplyvniť dieťa.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je potrebná opatrnosť vzhľadom na možný výskyt vedľajších účinkov.


3. Ako používať Viseru

Viseru vám podajú pod dohľadom lekára, ktorý sa špecializuje na tentotyp liečby.


Odporúčaná dávka

Dávka závisí od ochorenia na ktoré sa liečite, vašej odpovede na liečbu a od iných liekov, ktoré súbežne dostávate. Váš celkový zdravotný stav a vaša odpoveď na liečbu bude podrobne sledovaná pred liečbou, počas nej a po ukončení liečby vinorelbínom.


Obvyklá dávka vinorelbínu je 25-30 mg/m2plochypovrchu tela podávaná raz týždenne.


Starší pacienti

Klinické skúsenosti nepreukázali významné odlišnosti, čo sa týka toho, ako starší pacienti odpovedajú na liečbu Viserou, avšak je možné, že niektorí starší pacienti môžu byť na tento liek citlivejší.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Dávku vám znížia, ak máte závažné problémy s pečeňou,


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, nie je potrebné upravovať dávku.


Použitie u detí

Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí mladších ako 18 rokov nebola stanovená, preto sa podávanie tejto vekovej skupine neodporúča.


Spôsob podávania

Liek sa pred podaním má zriediť roztokom chloridu sodného alebo glukózy a má sa podať do žily formou injekcie počas 6 až 10 minút alebo formou infúzie (po kvapkách)počas 20-30 minút. Po podaní liečby sa má žila prepláchnuť roztokom chloridu sodného.


Ak užijete viac Visery, ako máte

Keďže tento liek vám podajú v nemocnici, je nepravdepodobné, že by ste ho dostali príliš málo alebo príliš veľa.ak však máte akýchkoľvek obavy sa povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky – ak sa objaví ktorýkoľvekz nasledujúcich vedľajších účinkov, kontaktujte ihneďsvojho lekára.


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

Závažné infekcie zo zlyhaním rôznych orgánov alebo otrava krvi. Dýchavičnosť a zúženie dýchacích ciest (bronchospasmus).


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

Bolesť v hrudníku s vyžarovaním do chrbta, krku alebo ramena, v dôsledku nedostatočného prekrvenia srdca (angína pektoris). Srdcový záchvat (infarkt myokardu).


Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Rozsiahle a veľmi závažné alergické reakcie. Príznaky môžu zahŕňať sipot, opuch pier, jazyka a hrdla alebo tela, ťažkosti s prehĺtaním, vyrážka, točenie hlavy, mdloby (anafylaxia/anafylaktický šok/anafylaktická reakcia).


Tieto vedľajšie účinky sú veľmi závažné.Môžete potrebovať neodkladnú lekársku starostlivosť.


Ďalšie vedľajšie účinky – ak sa u vás objavíktorýkoľvekz nasledujúcich vedľajších účinkov, kontaktujte čo najskôr svojho lekára.


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

Pokles počtu bielych krviniek, ktorý môže zvýšiť riziko vzniku infekcie. Pokles počtu červených krviniek (anémia), ktorý spôsobuje pocit únavy. Strata reflexov hĺbkových šliach. Slabosť dolných končatín. Zápal v ústach alebo v hrdle. Nevoľnosť a vracanie. Zápcha. Abnormálne výsledky funkčných testov pečene. Vypadávanie vlasov. Začervenanie pokožky (erytém), pálivá bolesť, zmena sfarbenia žily a/alebo zápal žily (lokálna flebitída)v mieste podania injekcie.


Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

Infekcie (bakteriálne, vírusové alebo plesňové) v rôznych častiach vášho tela, (dýchacie cesty, močové cesty, tráviaci trakt a prípadne ďalšie) s príznakmi ako sú horúčka, bolesť a zimnica. Pokles počtu krvných doštičiek (riziko krvácania). Hnačka.Bolesť kĺbov a svalov, vrátane bolesti čeľuste. Zmeny obličkových funkcií (zvýšenie hodnôt kreatinínu). Slabosť, únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach tela.


Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

Závažné mravčenie (parestézia). Nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak, návaly horúčavy a pocit studených rúk a nôh (periférny chlad).


Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)

Pokles hladiny sodíky v krvi (ktorý môže prejaviť príznakmi ako sú únava, zmätenosť, zášklby svalov a kóma).Zmeny na elekrokardiograme (zmeny v činnosti srdca). Výrazný pokles krvného tlaku alebo kolaps. Ochorenie pľúc (intersticiálna pneumopatia). Zápal pankreasu (podžalúdková žľaza). Črevná nepriechodnosť (paralytický ileus). Kožné reakcie ako je vyrážka, svrbenie a žihľavka. Nekróza v mieste podania injekcie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)

Otrava krvi, ktorá môže byť život ohrozujúca. Silné búšenie srdca, zrýchlený tep srdca, poruchy srdcového rytmu.


Neznáme (častosť nemožno odhadnúť z dostupných údajov)

Infekcia celého tela spojená s poklesom počtu krvných buniek (neutropenická sepsa). Pokles počtu bielych krviniek s horúčkou (febrilná neutropénia). Pokles počtu bielych, červených krviniek ako aj krvných doštičiek. Pokles hladiny sodíka v dôsledku nadmernej tvorby hormónu, ktorý spôsobuje zadržiavanie tekutín a vedie k slabosti, únave alebo pocitu zmätenosti (syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH)). Znížená chuť do jedla (anorexia). Začervenanie pokožky (erytém) rúk a chodidiel.


Vinorelbín je mierne pľuzgierotvorná látka, tak ako ostatné vinka alkaloidy.


Vzhľadom na to, že sa môžu objaviť zmeny v krvi, váš lekár môže nariadiť vykonanie krvných testov na kontrolu týchto zmien (pokles počtu bielych krviniek, anémia a/alebo pokles počtu krvných doštičiek, vplyv na funkciu pečene alebo obličiek a zmeny obsahu elektrolytov vo vašom tele).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Viseru


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2° C - 8° C). NEUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na obale po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Visera obsahuje


 • Liečivo je vinorelbín. Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg vinorelbínu (vo forme tartrátu).

Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 10 mg vinorelbínu (vo forme tartrátu).

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg vinorelbínu (vo forme tartrátu).

 • Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Visera a obsah balenia


Visera 10 mg/ml infúzny koncentrát je číry, bezfarebný až bledožltý roztok.


Veľkosti balenia:

1 x 1 ml injekčná liekovka

10 x 1 ml injekčná liekovka

1 x 5 ml injekčná liekovka

10 x 5 ml injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca:

Actavis Nordic A/S, Ørnegardsvej 16, 2820 Gentofte, Dánsko

a

S.C Sindan-Pharma S.R.L., 11 Ion Mihalache Blvd., Bukurešť, 011171, Rumunsko

a

Actavis Italy S.p.A.- Nerviano Plant,Via Pasteur 10, 20014 Nerviano (Miláno), Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Veľká Británia

Vinorelbine 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Belgicko

Vinorelbin ActavisActavis 10 mg/ml concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Holandsko

Vinorelbine Actavis 10 mg/ml

Nemecko

Vinorelbin-Actavis 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko / Fínsko / Nórsko / Švédsko/ Island

Vinorelbin Actavis

Estónsko

Vinorelbine Actavis

Lotyšsko

Vinorelbine Actavis 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litva

Vinorelbine Actavis 10 mg/ml koncentas infuziniam tirpalui

Španielsko

Vinorelbina Actavis 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG

Francúzsko

Vinorelbine Actavis 10mg/ml solution à diluer pour perfusion

Maďarsko

Visera

Taliansko

Vinorelbina Actavis

Slovinsko

Vinorelbin Actavis 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Portugalsko

Vinorrelbina Actavis

Slovensko

Visera 10 mg/ml


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Slovenskej republike/www.sukl.sk/.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Visera 10 mg/ml

infúzny koncentrát


Pokyny na použitie

Antineoplastická látka


Prečítajte si Súhrn charakteristických vlastností lieku pre podrobné informácie o tomto lieku.


Pokyny na zaobchádzanie s liekom a na jeho likvidáciu:


Prípravu a podávanie injekčných roztokov cytotoxických látok msíe vykonávať personál vyškolený na používanie liekov v podmienkach, ktoré zaručia ochranu okolia a obzvlášť ochranu personálu, ktorý s liekom zaobchádza. To si vyžaduje priestor vyhradený na tento účel, v ktorom je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. Personál musí byť vybavený vhodnými ochrannými pomôckami, predovšetkým plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými jednorazovými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy a zbernými vreciami na odpad.

Injekčné a infúzne sety sa majú opatrne pozbierať, aby sa zabránilo vytečeniu látky (odporúča sa Luerov uzatvárací kohútik).


Rozliaty alebo vytečený obsah sa musí utrieť.


Musia sa prijať preventívne opatrenia na zabránenie kontaktu tehotných žien s liekom.


Je potrebné dôsledne zabrániť akémukoľvek kontaktu lieku s očami. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oči sa majú okamžite vypláchnuť fyziologickým roztokom. V prípade podráždenia, treba kontaktovať očného lekára.


V prípade kontaktu lieku s pokožkou, sa má postihnuté miesto dôkladne umyť vodou.


Po dokončení prípravy lieku, sa musí každý exponovaný (nechránený) povrch dôkladne umyť a majú sa umyť ruky a tvár.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Inkompatibility

Visera sa nesmie riediť zásaditými roztokmi (riziko vzniku zrazeniny).

Vzhľadom na nedostatok porovnávacích štúdií, tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti „Zriedenie koncentrátu a podávanie“. Nedochádza k žiadnym inkompabilitám medzi Viserou a sklenenými injekčnými liekovkami, PVC vakmi, polyetylénovými liekovkami alebo polypropylénovými injekčnými striekačkami.


Zriedenie koncentrátu a podávanie

Visera sa musí podávať len intravenózne a po zriedení.

Visera sa môže podávať formou pomalého bolusu (6-10 minút) po zriedení s 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo s 5 % (50 mg/ml) roztokom glukózy alebo formou krátkej infúzie (20-30 minút) po zriedení s 125 ml fyziologického roztoku alebos 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy. Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou s najmenej 250 ml fyziologického roztoku.


Pred začatím podávania je veľmi dôležité overiť si správne umiestnenie kanyly v žile. Ak sa počas intravenózneho podávania Visery infiltruje okolité tkanivo, môže vzniknúť silné podráždenie. V takom prípade sa musí podávanie prerušiť, žila sa musí prepláchnuť fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má podať do druhej žily. V prípade extravazácie (presiaknutia) sa môžu podať glukokortikoidy intravenózne, aby sa znížilo riziko vzniku flebitídy (zápal žily).


S výkalmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Uchovávanie

Neotvorené balenie: Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. NeUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE. Nepoužívajte Viseru po dátume exspirácie uvedenom na štítku a škatuli po EXP.

Po otvorení injekčnej liekovky

Obsah injekčnej liekovky sa musí použiť ihneď po jej prvom otvorení.

Po zriedení

Fyzikálnochemická a mikrobiologická stabilita lieku po zriedení v odporúčaných infúznych roztokoch (pozri časť 6.6) bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C a 25 °C .

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania zodpovedá používateľ a nemajú za normálnych okolností presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

8Visera 10 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2010/07205-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/03640-ZIB

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/05557-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Visera 10 mg/ml

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 10 mg vinorelbínu, čo zodpovedá 13,85 mg vinorelbíniumtartrátu.


Každá 1 ml injekčná liekovka obsahuje 10 mg vinorelbínu (ako tartrát).

Každá 5 ml injekčná liekovka obsahuje 50 mg vinorelbínu (ako tartrát)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.

Číry, bezfarebný až bledožltý roztok s pH 3,3 až 3,8 a osmolaritou približne 330 mOsm/l.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vinorelbín je indikovaný u dospelých na liečbu:


- nemalobunkového karcinómu pľúc (v štádiu 3 alebo 4).

- ako monoterapia u pacientov s metastázujúcim karcinómom prsníka (štádium 4),

keď chemoterapia antracyklínmi a taxánmi zlyhala alebo nie je vhodná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Výhradne na intravenózne použitie po vhodnom zriedení.

Intratekálne podanie vinorelbínu je kontraindikované a môže spôsobiť úmrtie.

Pokyny týkajúce sa zriedenia lieku pred podaním a zaobchádzania s liekom pozri v časti 6.6.


Visera sa má podávať v spolupráci s lekárom, ktorý má dostatočné skúsenosti s liečbou cytostatikami.


Dávkovanie


Nemalobunkový karcinóm pľúc:

V monoterapii je zvyčajná dávka 25-30 mg/m2podávaná jedenkrát týždenne. V polychemoterapii sa režim dávkovania riadi liečebným postupom. Môže sa použiť zvyčajná dávka (25-30 mg/m2), avšak frekvencia podávania sa má znížiť napríklad 1. a 5. deň každý tretí týždeň alebo 1. a 8. deň každý tretí týždeň v súlade s dávkovacím režimom.


Pokročilý alebo metastatický karcinóm prsníka :

Zvyčajná dávka je 25- 30 mg/m2podávaná jedenkrát týždenne.

Maximálna tolerovaná dávka pri jednom podaní: 35,4 mg/m2plochy povrchu tela.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Skúsenosti z klinickej praxe neodhalili u starších pacientov významné rozdiely v intenzite odpovede, ale zvýšená citlivosť u niektorých osôb sa nedá vylúčiť. Vek nemá vplyv na farmakokinetiku vinorelbínu.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Farmakokinetika vinorelbínu u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene je nezmenená. Napriek tomu sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene preventívne odporúča znížená dávka 20 mg/m2 a starostlivé monitorovanie hematologických parametrov (pozri časť 4.4 a 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Vzhľadom na nízke vylučovanie obličkami, z farmakokinetického hľadiska nie je dôvod na zníženie dávky vinorelbínu u pacientov s renálnou insuficienciou.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola stanovená, a preto sa podávanie deťom neodporúča.


Spôsob podávania


Len na intravenózne použitie.


Pokyny týkajúce sa zriedenia lieku pred podaním pozri v časti 6.6.


Visera sa môže podať formou pomalého bolusu (6 - 10 minút) po zriedení v 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo v 50 mg/ml (5%) roztoku glukózy alebo formou krátkej infúzie (20-30 minút) po zriedení v 125 ml fyziologického roztoku alebo v 50 mg/ml (5%) roztoku glukózy. Po podaní má vždy nasledovať prepláchnutie žily s najmenej 250 ml fyziologického roztoku.


4.3 Kontraindikácie


- použitie intratekálnou cestou je kontraindikované

- precitlivenosť na liečivo alebo iné alkaloidy z rodu Vincaalebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- počet neutrofilných granulocytov < 1500/mm3alebo závažná, prebiehajúca alebo nedávno prekonaná infekcia (počas posledných 2 týždňov)

- počet trombocytov < 100 000/mm3

- dojčenie sa má počas liečby vinorelbínom prerušiť (pozri časť 4.6)

- ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu (pozri časť 4.4 a 4.6)

- v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Výhradne na intravenózne použitie. Visera sa má podávať len pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s používaním chemoterapie.


Počas liečby sa majú pozorne sledovať hematologické parametre (stanovenie hladiny hemoglobínu

a počtu leukocytov, neutrofilov a trombocytov pred každým ďalším podaním infúzie), pretože

počas liečby vinorelbínom je hlavným rizikom inhibícia hematopoetického systému.


Hlavnou nežiaducou reakciou limitujúcou dávku je neutropénia, ktorá nie je kumulatívna, jej dolná hranica je v rozmedzí 7 až 14 dní po podaní a je rýchlo reverzibilná počas 5 - 7 dní. Ak počet neutrofilov klesne pod 1500/mm3a/alebo ak počet trombocytov klesne pod 100 000/mm3, potom sa má liečba odložiť až do zotavenia.


Ak sa u pacienta prejavia znaky alebo príznaky naznačujúce infekciu, musí sa ihneď vykonať vyšetrenie.


U japonskej populácie boli častejšie zaznamenané prípady intersticiálneho ochorenia pľúc. Preto je potrebné venovať tejto skupine populácie mimoriadnu pozornosť.


Mimoriadnu pozornosť treba venovať pacientom s ischemickou chorobou srdca v anamnéze (pozri časť 4.8).


Klinický význam poruchy eliminačnej kapacity lieku pečeňou nebol zistený. Preto nemožno exaktne odporučiť dávku. Avšak najvyššia podaná dávka u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene vo farmakokinetickej štúdii bola 20 mg/m2(pozri časť 5.2). U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť a starostlivé sledovanie hematologických parametrov. Môže byť tiež potrebné znížiť dávku (pozri časť 4.2).


Visera sa nemá podávať súbežne s rádioterapiou, pri ktorej liečená oblasť zahŕňa pečeň.

Je potrebné zabrániť kontaktu Visery s očami;existuje riziko závažnej iritácie a dokonca ulcerácie rohovky, ak sa liek strekne pod tlakom. V takom prípade je nutné okamžite vypláchnuť oko fyziologickým roztokom a kontaktovať očného lekára.


Tento liek je špecificky kontraindikovaný v kombinácii s vakcínou proti žltej zimnici a jeho súbežné použitie s inými živými oslabenými vakcínami sa neodporúča.

Opatrnosť je potrebná pri kombinovaní vinorelbínu so silnými inhibítormi alebo induktormi CYP3A4 (pozri časť 4.5 – Interakcie špecifické pre vinorelbín) a neodporúča sa v kombinácii s fenytoínom (ako všetky cytotoxiká) a s itrakonazolom (ako všetky vinka alkaloidy).

Pre ďalšie informácie v súvislosti s graviditou, dojčením a fertilitou, pozri časť 4.6.


Aby sa predišlo riziku vzniku bronchospazmu - predovšetkým pri kombinovanej liečbe s mitomycínom C, má sa zvážiť vhodná profylaxia. Ambulantní pacienti majú byť poučení, že v prípade výskytu dyspnoe, majú informovať lekára.


U pacientov s poruchou funkcie obličiek neexistuje žiadne farmakokinetické zdôvodnenie pre zníženie dávky vinorelbínu, keďže hladina renálnej exkrécie je nízka. Pozri časť 4.2.


 1. Liekové a iné interakcie


Spoločné interakcie všetkých cytotoxických látok


Z dôvodu zvýšeného rizika trombózy pri nádorových ochoreniach sa často používa antikoagulačná liečba. Vysoká intraindividuálna variabilita stavu koagulácie počas ochorení a možnosť interakcie medzi perorálnymi antikoagulanciami a protinádorovou chemoterapiou, si vyžaduje zvýšenú frekvenciu monitorovania INR (International Normalised Ratio), ak sa rozhodne o liečbe pacienta perorálnymi antikoagulanciami.

Kontraindikované súbežné podávanie

Vakcína proti žltej zimnici: riziko vzniku fatálneho systémového ochorenia spôsobeného vakcínou (pozri časť 4.3).


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča

Živé oslabené vakcíny(pre vakcínu proti žltej zimnici pozri kontraindikované súbežné podávanie): riziko vzniku systémového ochorenia spôsobeného vakcínou, ktoré môže byť fatálne. Toto riziko je zvýšené u ľudí, u ktorých je imunita už oslabená ich základným ochorením. Ak sú k dispozícii, odporúča sa použiť inaktivované vakcíny (poliomyelitída) (pozri časť 4.4).


Fenytoín:Riziko exacerbácie konvulzií ako dôsledok poklesu gastrointestinálnej absorpcie fenytoínu vyvolaného cytotoxickým liekom alebo strata účinnosti cytotoxického lieku spôsobená zvýšeným metabolizmom pečene indukovaným fenytoínom.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné zvážiť

Cyklosporín, takrolimus: nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


Interakcie špecifické pre vinka alkaloidy


Súbežné použitie, ktoré sa neodporúča

Itrakonazol:zvýšená neurotoxicita vinka alkaloidov kvôli ich zníženému hepatálnemu metabolizmu.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné zvážiť

Mitomycín C: zvýšené riziko bronchospazmu a dyspnoe, v zriedkavých prípadoch bola pozorovaná intersticiálna pneumonitída.


Alkaloidy z rodu Vincasú známe ako substráty pre P-glykoproteín a z dôvodu chýbajúcej špecifickej štúdie je potrebná opatrnosť pri kombinácií lieku Visera so silnými modulátormi tohto membránového transportéra.


Interakcie špecifické pre vinorelbín


Kombinácia vinorelbínu s inými liekmi so známym toxickým účinkom na kostnú dreň pravdepodobne zvyšuje myelosupresívne nežiaduce reakcie.


CYP3A4 je hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme vinorelbínu a kombinácia s liekom, ktorý indukuje (ako napr. fenytoín, fenobarbital, rifampicín, karbamazepín, ľubovník bodkovaný) alebo inhibuje (ako napr. itrakonazol, ketokonazol, inhibítory HIV proteázy, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, nefazodón) tento izoenzým, môže ovplyvniť koncentráciu vinorelbínu (pozri časť 4.4).


Kombinácia vinorelbínu s cisplatinou (veľmi častá kombinácia) nevykazuje žiadne interakcie v oblasti farmakologických parametrov vinorelbínu. Avšak u pacientov liečených kombináciou vinorelbínu a cisplatiny bol hlásený vyšší výskyt granulocytopénie ako u pacientov s monoterapiou vinorelbínom.


Klinická štúdia fázy 1 naznačila zvýšený výskyt neutropénie stupňa 3/4 pri intravenóznom podaní vinorelbínu a lapatinibu. V tejto štúdii bola odporúčaná dávka vinorelbímu 22,5 mg/m2 podávaného intravenózne v 3-týždňových intervaloch v deň 1 a v deň 8, pokiaľ sa podával v kombinácii s lapatinibom 1 000 mg denne. Tento druh kombinácie sa má používať s opatrnosťou.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití vinorelbínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali embryotoxicitu a a teratogenitu vinorelbínu (pozri časť 5.3). Na základe výsledkov štúdií na zvieratách a farmakologického účinku lieku existuje možné riziko embryonálnych a fetálnych abnormalít.

Vinorelbín sa preto nemá používať počas gravidity, pokiaľ prínos jednoznačne neprevažuje nad potenciálnymi rizikami liečby.

Ak dôjde k otehotneniu počas liečby, je potrebné pacientku informovať o riziku pre nenarodené dieťa a starostlivo ju sledovať. Je potrebné zvážiť možnosť genetickej konzultácie.


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku musia používať účinný spôsob antikoncepcie počas liečby a ešte 3 mesiace po jej ukončení.


Laktácia

Nie je známe, či vinorelbín prechádza do materského mlieka. Vylučovanie vinorelbínu do materského mlieka sa v štúdiách na zvieratách nesledovalo. Nie je možné vylúčiť riziko pre dojča, preto dojčenie musí byť ukončené pred začatím liečby vinorelbínom(pozri časť 4.3).


Fertilita

Mužom, ktorí sa liečia vinorelbínom sa neodporúča splodiť dieťa počas liečby a počas 6 mesiacov (minimálne do 3 mesiacov) po ukončení liečby. Pred začiatkom liečby sa má odporučiť konzervácia spermií, nakoľko liečba vinorelbínom môže viesť k ireverzibilnej neplodnosti.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje ale na základe farmakodynamického profilu, vinorelbín neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. U pacientov liečených vinorelbínom je však, vzhľadom na niektoré nežiaduce účinky, potrebná opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané viac, než v ojedinelých prípadoch, sú uvedené nižšie podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie sú definované nasledovne:

Veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10); menej časté (> 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000,

< 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Ďalšie nežiaduce reakcie zo skúseností po uvedení lieku na trh boli pridané podľa klasifikácie tried orgánových systémov MedDRA s frekvenciou Neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Najčastejšie hlasenými nežiaducimi reakciami na liek sú útlm kostnej drene s neutropéniou, anémia, neurologické poruchy, gastrointestinálna toxicita s nauzeou, vracanie, stomatitída a zápcha.Prechodné zvýšenie funkčných pečeňových testov,alopécia a lokálna flebitída.


Podrobné informácie o nežiaducich reakciách:

Reakcie boli popísané podľa WHO klasifikácie (stupeň 1= G1; stupeň 2= G2; stupeň 3= G3; stupeň 4= G4; stupeň 1-4= G1-4; stupeň 1-2= G1-2; stupeň 3-4= G3-4).


Infekcie a nákazy

Časté: bakteriálna, vírusová a plesňová infekcia na rôznych miestach (dýchací, močový, gastrointestinálny trakt), ktorá je mierna až stredne závažná a zvyčajne reverzibilná pri vhodnej liečbe

Menej časté: závažná sepsa s ďalším viscerálnym zlyhávaním, septikémia

Veľmi zriedkavé: komplikovaná a niekedy fatálna septikémia

Neznáme: neutropenická sepsa s potenciálne fatálnym následkom


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: potlačenie činnosti kostnej drene, čo vedie hlavne k neutropénii (G3: 24,3 %; G4:

27,8 %), ktorá je počas 5 až 7 dní reverzibilná a nie je kumulatívna v priebehu

času. Anémia (G3-4: 7,4 %)

Časté: trombocytopénia (G3-4: 2,5 %) sa môže objaviť, ale zriedkavo je závažná

Neznáme: febrilná neutropénia, pancytopénia


Poruchy imunitného systému

Neznáme: systémové alergické reakcie ako anafylaxia, anafylaktický šok alebo reakcia

anafylaktoidného typu


Poruchy endokrinného system

Neznáme: neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu (SIADH)


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: závažná hyponatriémia

Neznáme: anorexia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: neurologické poruchy (G 3-4: 2,7 %) vrátane straty reflexov hĺbkových šliach;

slabosť dolných končatín bola hlásená po predĺžení doby chemoterapie

Menej časté: závažná parestézia so zriedkavým výskytom senzorických a motorických

príznakov; tieto účinky sú vo všeobenosti reverzibilné


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: ischemická choroba srdca (angína pektoris, a/alebo prechodné zmeny na

elektrokardiogame, infarkt myokardu, niekedy s fatálnym následkom).

Veľmi zriedkavé: tachykardia, palpitácia a poruchy srdcového rytmu


Poruchy ciev

Menej časté: hypotenzia, hypertenzia, sčervenanie a chlad v periférnych častiach tela

Zriedkavé: závažná hypotenzia, kolaps


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: ako pri iných alkaloidoch z rodu Vinca, v súvislosti s liečbou vinorelbínom sa

môže objaviť dyspnoe a bronchospazmus

Zriedkavé: intersticiálna pneumopatia,bola hlásená niekedy s fatálnym následkom


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: stomatitída (G1- 4: 15 % pri vinorelbíne v monoterapii); nauzea a vracanie (G 1-2:

30,4 % a G 3- 4: 2,2 %); použitie antiemetickej liečby môže znížiť ich výskyt.

Pri použití vinorelbínu v monoterapii (G 3-4: 2,7 %) alebo pri kombinácii

vinorelbínu s inými cytostatickými látkami (G3-4: 4,1 %), je hlavným príznakom

konstipácia, ktorá zriedkavo vyústi do paralytického ilea. Ezofagitída.

Menej časté: zvyčajne sa môže objaviť mierna až závažná hnačka

Zriedkavé: paralytický ileus, liečba môže pokračovať po obnovení normálnej motility čriev;

pankreatitída


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté: boli hlásené prechodne zvýšené hodnoty pri vyšetreniach funkcie pečene (G 1-2)

bez klinických príznakov (AST v 27,6 % a ALT v 29,3 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: môže sa objaviť alopécia, zvyčajne miernej povahy (G3-4: 4,1 % s vinorelbínom v

monoterapii).

Zriedkavé: pri vinorelbíne boli hlásené generalizované kožné reakcie (ako je vyrážka, pruritus,

urtikária)

Neznáme: syndróm palmárno-plantárnej erytrodyzestézie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: myalgia, artralgia vrátane bolesti čeľuste


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Časté: zvýšená hladina kreatinínu


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: reakcie v mieste vpichu môžu zahŕňať erytém, pálivú bolesť, zmenu farby žily a lokálnu flebitídu (G3-4: 3,7 % pri použití vinorelbínu ako jediného chemoterapeutika).

Časté: u pacientov liečených vinorelbínom sa objavila asténia, únava, horúčka, bolesť na rôznych miestach vrátane bolesti na hrudníku a bolesti v mieste nádoru.

Zriedkavé: pozorovaná bola lokálna nekróza. Výskyt uvedených účinkov je možné obmedziť správnym umiestnením intravenóznej ihly alebo katétra a bolusovou injekciou s následným dostatočným prepláchnutím žily.


Tak ako iné vinka alkaloidy i vinorelbín je mierne vezikantný/pľuzgierotvorný.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Príznaky

Predávkovanie môže vyvolať závažný útlm kostnej drene sprevádzaný horúčkou a infekciou, zaznamenaný bol aj paralytický ileus. Odporúča sa symptomatická terapia podaním krvnej transfúzie a širokospektrálnych antibiotík. Špecifické antidotum nie je známe.


Urgentná liečba

Nakoľko neexistuje špecifické antidotum pri predávkovaní intravenózne podaným vinorelbínom,

v prípade predávkovania sú potrebné symptomatické opatrenia, napr.:

- nepretržitá kontrola životných funkcií a dôkladný monitoring pacienta,

- každodenná kontrola krvného obrazu na zistenie potreby krvnej transfúzie,

rastových faktorov a stanovenie potreby intenzívnej starostlivosti a na minimalizovanie

rizika vzniku infekcií,

- opatrenia na prevenciu alebo liečbu paralytického ilea,

- kontrola obehového systému a funkcie pečene,

- v prípade komplikácii spôsobených infekciami môže byť potrebná liečba

širokospektrálnymi antibiotikami.


Antidotum

Nie je k dispozícii antidotum pri predávkovaní vinorelbínom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Alkaloidy z rodu Vinca(zimozeleň) a ich analógy, ATC kód: L01CA04


Vinorelbín je cytostatický liek zo skupiny vinka alkaloidov.


Vinorelbín inhibuje polymerizáciu tubulínu a prednostne sa viaže na mitotické mikrotubuly, na axonálne mikrotubuly pôsobí len pri vysokej koncentrácii. Indukcia špiralizácie

tubulínu je menšia ako u vinkristínu. Vinorelbín blokuje mitózu vo fáze G2-M, zapríčiňuje usmrtenie

buniek v interfáze alebo v nasledujúcej mitóze.


Bezpečnosť a účinnosť vinorelbínu u pediatrických pacientov nebola stanovená. Klinické údaje z dvoch jednoramenných štúdií fázy II používajúcich vinorelbín u 33 a 46 pediatrických pacientov s opakujúcimi sa solídnymi nádormi, zahŕňajúcimi rabdomyosarkóm, iné nádory mäkkého tkaniva, Ewingov sarkóm, liposarkóm, synoviálny sarkóm, fibrosarkóm, rakovinu centrálneho nervového systému, osteosarkóm a neuroblastóm pri dávkach od 30 do 33,75 mg/m2v deň 1 a v deň 8 každé 3 týždne alebo raz týždenne po dobu 6 týždňov každých 8 týždňov, nepreukázali žiadnu klinickú aktivitu. Toxický profil bol podobný toxickému profilu hlásenému u dospelých pacientov (pozri časť 4.2).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní krvný koncentračný časový profilje charakterizovaný tromi exponenciálnymi eliminačnými krivkami. Priemerný konečný polčas bol približne 40 hodín. Klírens v krvi je vysoký, dosahujúci úroveň hepatálneho krvného obehu a jeho priemerná hodnota je0,72 l/h/kg (rozsah 0,32- 1,26 l/h/kg), pričom distribučný objem v rovnovážnom stave bol veľký, v priemere 21,2 l/kg, čo svedčí o rozsiahlej distribúcii do tkanív.. Vinorelbín sa slabo viaže na plazmatické bielkoviny (13,5%), ale silno na krvné bunky, najmä na trombocyty (78%). Farmakokinetické vlastnosti intravenózne podaného vinorelbínu ukázali lineárne vzostup až do výšky dávky 45 mg/m2.


Vinorelbín je metabolizovaný najmä CYP3A4 a hlavný metabolit je 4-O-deacetylvinorelbín.


Vylučovanie obličkami je nízke (< 20% dávky) a tvorí ho hlavne z pôvodná zlúčenina. Vylučovanie žlčou je najdôležitejšia cesta vylučovania nezmeneného vinorelbínu ako aj jeho metabolitov. Vplyv zníženej funkcie obličiek na odstránenie vinorelbínu nebol hodnotený, ale zníženie dávky v tomto prípade nie je nevyhnutné z dôvodu nízkeho renálneho vylučovania.


K zmene priemernej hodnoty klírensu vinorelbínu došlo u pacientov s pečeňovými metastázami iba

v prípade viac ako 75% postihnutia pečene. U 6 pacientov s nádorovým ochorením a stredne závažnou

poruchou funkcie pečene (hodnota bilirubínu ≤ 2- násobok hornej hranice referenčného rozpätia (ULN)a hodnota aminotransamináz ≤ 5-násobok ULN) liečených dávkou do 25 mg/m2a 8 pacientov s nádorovým ochorením a závažnou poruchou funkcie pečene (hodnota bilirubínu >2-násobok ULNa/alebo hodnota aminotransamináz > 5-násobok ULN) liečených dávkou do 20 mg/m2, bola priemerná hodnota celkového klírensu u obidvoch skupín podobná ako u pacientov s normálnou funkciou pečene. Avšak tieto údaje nemôžu byť reprezentatívne pre pacientov so zníženou kapacitou pečene eliminovať liečivo, a preto sa u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene odporúča opatrnosť a vyžaduje sa dôkladné sledovanie hematologických parametrov (pozri časti 4.2 a 4.4).


Dokázanábola zrejmá súvislosť medzi expozíciou v krvi a znížením množstva leukocytov alebo polynukleárnych leukocytov.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagénny a karcinogénny potenciál

V štúdiách na zvieratách vinorelbín indukoval aneuploidiu a polyploidiu. Dá sa predpokladať, že

vinorelbín môže spôsobovať genotoxické účinky aj u ľudí (aneuploidia a polyploidia). Výsledky testov karcinogénneho potenciálu u myší a potkanov boli negatívne, ale testované boli len nízke dávky.


Štúsie reprodukčnej toxicity

V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa účinky pozorovali v subterapeutických dávkach. Pozorovala sa embryotoxicita a fetotoxicita, ako je spomalenie intrauterinného rastu a oneskorená osifikácia.

Pri dávkach toxických pre matku sa zaznamenal teratogénny vplyv (fúzia stavcov, chýbajúce rebrá). Okrem toho sa znížila spermatogenéza a sekrécia prostaty a semenných mechúrikov, ale plodnosť potkanov sa neznížila.


Farmakologická bezpečnosť

Štúdie farmakologickej bezpečnosti vykonané na psoch a opiciach neodhalili žiadny nežiaduci vplyv

na kardiovaskulárny systém.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


 1. Inkompatibility


Visera sa nesmie riediť zásaditými roztokmi (riziko vzniku zrazeniny).

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené balenie

3 roky.

Po otvorení injekčnej liekovky

Obsah injekčnej liekovky sa musí použiť ihneď po jej prvom otvorení.


Čas použiteľnosti po zriedení

Fyzikálnochemická a mikrobiologická stabilita lieku po nariedení v odporúčaných infúznych roztokoch (pozri časť 6.6) bola preukázaná počas 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má produkt použiť okamžite.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania zodpovedá používateľ a za normáclnych okolností nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C – 8 °C, pokiaľ sa riedenie uskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorené balenie

Uchovávajte v chladničke (pri teplote 2 °C – 8 °C). Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale - škatuľke na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky uchovávania zriedeného lieku pozri v časti 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


1 ml injekčná liekovka: Bezfarebná sklenená injekčná liekovka typu I s brombutylovým uzáverom a kovovým viečkom s polypropylénovým krúžkom. Injekčné liekovky sú dodávané s alebo bez ochranného plastového tesnenia.

5 ml injekčná liekovka: Bezfarebná sklenená injekčná liekovka typu I s brombutylovým uzáverom a kovovým viečkom s polypropylénovým krúžkom. Injekčné liekovky sú dodávané s alebo bez ochranného plastového tesnenia.


Veľkosti balenia:

1 x 1 ml injekčná liekovka

10 x 1 ml injekčná liekovka

1 x 5 ml injekčná liekovka

10 x 5 ml injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Prípravu a podávanie injekčných roztokov cytotoxických látok môže vykonať len personál vyškolený na používanie liekov v podmienkach, ktoré zaručia ochranu okolia a obzvlášť ochranu personálu, ktorý s liekom zaobchádza. To si vyžaduje priestor vyhradený na tento účel, v ktorom je zakázané fajčiť, jesť alebo piť. Personál musí byť vybavený vhodnými ochrannými pomôckami, predovšetkým plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami, čiapkami, okuliarmi, sterilnými jednorazovými rukavicami, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy a zbernými vreciami na odpad.

Injekčné a infúzne sety sa majú opatrne pozbierať, aby sa zabránilo vytečeniu látky (odporúča sa Luerov uzatvárací kohútik).


Rozliaty alebo vytečený obsah sa musí utrieť.


Musia sa prijať preventívne opatrenia na zabránenie kontaktu tehotných žien s liekom.


Je potrebné striktne zabrániť akémukoľvek kontaktu s očami. Ak dôjde k akémukoľvek kontaktu, oči

sa majú okamžite vypláchnuť fyziologickým roztokom. V prípade podráždenia treba kontaktovať oftalmológa. V prípade kontaktu lieku s pokožkou, sa má dôkladne umyť postihnuté miesto vodou.


Po dokončení prípravy lieku sa musí každý exponovaný povrch dôkladne umyť a je potrebné si umyť si ruky a tvár.


Nedochádza k žiadnym inkompatibilitám medzi Viserou a injekčnými liekovkami

zo skla, PVC vakmi, polyetylénovými liekovkami alebo polypropylénovými injekčnými striekačkami.


Visera sa môže podávať formou pomalého bolusu (6-10 minút) po zriedení s 20 – 50 ml fyziologického roztoku alebo s 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy alebo formou krátkej infúzie (20-30 minút) po zariedení s 125 ml fyziologického roztoku alebo s 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy. Po podaní sa má žila vždy prepláchnuť infúziou s najmenej 250 ml fyziologického roztoku.


Visera sa musí podávať výhradne intravenózne. Pred začatím podávania je veľmi dôležité overiť si správne umiestnenie kanyly v žile. Ak sa počas intravenózneho podávania Viseri infiltruje okolité tkanivo, môže vzniknúť silné podráždenie. V takom prípade sa musí podávanie prerušiť, žila sa musí prepláchnuť fyziologickým roztokom a zvyšok dávky sa má podať do inej žily. V prípade extravazácie, sa môžu podať glukokortikoidy intravenózne, aby sa znížilo riziko vzniku flebitídy.


S exkrementmi a zvratkami sa musí zaobchádzať opatrne.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0212/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20. Máj 2008

Dátum posledného predĺženie registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

11Visera 10 mg/ml