+ ipil.sk

VISTABELPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2014/07398-ZME


Písomná informácia pre používateľa


VISTABEL

4 Allergan jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztok


botulotoxín typ A


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je VISTABEL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete VISTABEL

3. Ako používať VISTABEL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať VISTABEL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je VISTABEL a na čo sa používa


VISTABEL je periférne pôsobiaci svalový relaxant.

VISTABEL pôsobí tak, že blokuje nervové impulzy vychádzajúce ku všetkým svalom, do ktorých bol injekčne podaný.To zabraňuje sťahovaniu svalov a vedie k dočasnej a vratnej paralýze.


Ak má závažnosť nasledujúcich vrások na tvári vážny psychologický dopad u dospelých pacientov,

VISTABEL sa používa na dočasné vylepšenie


 • vertikálnych línií medzi obočiami pri maximálnom mračení sa,

 • línií v tvare vejára v oblasti očného kútika pozorovaných pri maximálnom úsmeve

 • línií v tvare vejára v oblasti očného kútika pozorovaných pri maximálnom úsmeve pri liečbe spolu s vertikálnymi líniami medzi obočiami pri maximálnom mračení sa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete VISTABEL


Nepoužívajte VISTABEL

 • Ak ste alergický (precitlivený) na botulotoxín typ A alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

 • Ak máte diagnózu myastenie gravis alebo Eatonovho-Lambertovho syndrómu (chronické ochorenie zasahujúce svaly);

 • V prítomnosti infekcie v navrhovaných miestach injekcie.


Upozornenia a opatrenia

Nežiaduce reakcie možno súvisiace s rozširovaním sa toxínu ďalej od miesta podania boli pri použití botulotoxínu hlásené veľmi zriedkavo (napr. slabosť svalov, ťažkosti s prehĺtaním alebo nechcená prítomnosť jedla alebo vzduchu v dýchacích cestách). Pacienti liečení odporúčanými dávkami môžu pocítiť zvýšenú slabosť svalov.


 • Okamžite navštívte vášho lekára:

 • Ak máte po zákroku ťažkosti s prehĺtaním, rozprávaním alebo dýchaním.


 • Použitie VISTABELU sa neodporúča u pacientov s chorobopisom dysfágie (ťažkosti s prehĺtaním) a poruchou prehĺtania.

 • Použitie VISTABELU sa neodporúča u osôb mladších ako 18 rokov.

 • Existujú obmedzené skúsenosti s používaním lieku VISTABEL u pacientov starších ako 65 rokov.

 • Príliš časté alebo nadmerné dávkovanie môže zvýšiť riziko tvorby protilátok. Tvorba protilátok môže viesť k zlyhaniu liečby botulotoxínom typ A aj v prípade iných použití. Za účelom zníženia rizika nesmie byť interval medzi dvoma zákrokmi menej ako tri mesiace.

 • Po podaní injekcie botulotoxínu sa veľmi zriedkavo môže objaviť alergnafylaktická reakcia.

 • Po liečbe môže dôjsť k ovisnutiu očného viečka.


 • Informujte prosím vášho lekára ak:

 • ste v minulosti mali problémy s predchádzajúcimi injekciami botulotoxínu;

 • nepozorujete žiadne výrazné zlepšenie vašich línií jeden mesiac po prvej liečbe;

 • trpíte amyotrofnou laterálnou sklerózou alebo periférnou neuromuskulárnou poruchou;

 • v prítomnosti infekcie v navrhovanom mieste (navrhovaných miestach) injekcie;

 • svaly, do ktorých sa má injekcia podať, sú slabé alebo poškodené;

 • ste boli operovaný/á alebo ste mali zranenie hlavy, krku alebo hrude;

 • budete v blízkej budúcnosti operovaný/á.


Iné lieky a VISTABEL

Použitie botulotoxínu sa neodporúča súčasne s aminoglykozidovými antibiotikami, spektinomycínom, alebo inými liekmi, ktoré ovplyvňujú nervovosvalový prenos.


Ak vám bol v poslednom čase injikovaný liek obsahujúci botulotoxín (aktívna látka VISTABELU), ktorý môže výrazne zvýšiť účinok VISTABELU, oznámte to svojmu lekárovi.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

VISTABEL nemá byť užívaný počas tehotenstva a u žien v plodnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu. VISTABEL sa neodporúča u dojčiacich žien.


Ak ste tehotná alebo plánujete tehotenstvo počas liečby, poraďte sa so svojím lekárom. Lekár vám poradí, či je možné pokračovať v liečbe.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vodiči vozidiel alebo osoby obsluhujúce stroje musia byť upozornené na riziko celkovej a/alebo svalovej slabosti, závratov a porúch videnia spojené s použitím tohto lieku, čo môže robiť vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov nebezpečným. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, kým tieto príznaky nevymiznú.


3. Ako používaťVISTABEL


Spôsob a cesta podania


VISTABEL môže podať len lekár s príslušnými kvalifikáciami a skúsenosťami s touto liečbou a s použitím požadovaného vybavenia.


Vertikálne línie medzi obočiami pri maximálnom mračení sa:

VISTABEL sa aplikuje do svalov (intramuskulárne), priamo do postihnutej oblasti medzi obočím.

Zvyčajná dávka je 20 jednotiek. Dostanete injekciu s odporúčaným objemom 0,1 mililitrov (ml) (4 jednotky) VISTABELU do každého z 5 miest podania injekcie.


Zlepšenie hĺbky vrások medzi obočiami pozorované pri maximálnom mračení sa obyčajne objaví do jedného týždňa po liečbe a maximálny účinok sa pozoruje 5 až 6 týždňov po podaní injekcie. Účinok liečby je viditeľný až do 4 mesiacov po podaní injekcie.


Línie v tvare vejára v oblasti očného kútika pozorované pri maximálnom úsmeve :

VISTABEL sa aplikuje priamo do postihnutej oblasti na bočnej strane každého oka.

Zvyčajná dávka je 24 jednotiek. Dostanete injekciu s odporúčaným objemom 0,1 mililitrov (ml) (4 jednotky) VISTABELU do každého zo 6 miest vpichu (3 miesta vpichu na bočnej strane každého oka).


Zlepšenie závažnosti línií v tvare vejára v oblasti očného kútika pozorované pri maximálnom úsmeve nastane do jedného týždňa od liečby. Liečebný účinok sa prejavuje v priemere po dobu 4 mesiacov od podania injekcie.


Všeobecné informácie:

Ak si liečite línie v tvare vejára v oblasti očného kútika pozorované pri maximálnom úsmeve spolu s vertikálnymi líniami medzi obočiami pri maximálnom mračení sa, bude vám podaná celková dávka 44 jednotiek.


Interval medzi dvoma zákrokmi nesmie byť menej ako tri mesiace.

Bezpečnosť účinnosť opakovaných injekcií lieku VISTABEL za 12 mesiacov sa neskúmali.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vo všeobecnosti sa nežiaduce reakcie objavujú počas niekoľkých prvých dní po podaní injekcie a sú prechodné. Väčšina hlásených nežiaducich príhod boli intenzitou mierne až stredné.

Približne 1 zo 4 pacientov môže mať po podaní injekcie VISTABELU vedľajšie účinky pri liečbe vertikálnych línií medzi obočiami pri mračení sa. Približne 8 % pacientov môže mať po podaní injekcie VISTABELU vedľajšie účinky pri samostatnej liečbe línií v tvare vejára v oblasti očného kútika pozorovaných pri maximálnom úsmeve alebo pri liečbe spolu s vertikálnymi líniami medzi obočiami pri mračení pozorovaných pri maximálnom mračení sa.. Tieto nežiaduce reakcie môžu súvisieť s liečbou, injekčnou technikou alebo oboma. Ovisnutie očného viečka môže súvisieť s technikou aplikácie, a je v súlade s lokálnym svalovorelaxačným účinkom VISTABELU.


Nežiaduce reakcie možno súvisiace s rozširovaním sa toxínu ďalej od miesta podania boli pri použití botulotoxínu hlásené veľmi zriedkavo (napr. slabosť svalov, ťažkosti s prehĺtaním, zápach alebo pneumónia spôsobená nechcenou prítomnosťou jedla alebo vzduchu v dýchacích cestách). Injekčné podanie VISTABELU sa neodporúča u pacientov s chorobopisom dysfágie (ťažkosti s prehĺtaním) a poruchou prehĺtania.


AK SA U VÁS PO APLIKÁCII LIEKU VISTABEL OBJAVIA PROBLÉMY S DÝCHANÍM, PREHĹTANÍM ALEBO REČOU, KONTAKTUJTE IHNEĎ SVOJHO LEKÁRA.


Pokiaľ sa u vás objaví žihľavka, opuch, vrátane opuchu tváre alebo hrdla, dušnosť, pocit na odpadnutie a dýchavičnosť, kontaktujte ihneď svojho lekára.


Prechod botulotoxínu do okolitých svalov je možný pri injekčnom podaní vysokých dávok, obzvlášť v oblasti krku.


Ako pri každej injekčnej procedúre, bolesť/pálenie/pŕhlenie, opuch a/alebo tvorba modrín môžu súvisieť s injekčným podaním.

Porozprávajte sa s vaším lekárom, ak vás tieto príznaky znepokojujú.


Možnosť výskytu vedľajšieho účinku je charakterizovaná podľa nasledujúcich kategórií:


Časté

Môže sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov

Menej časté

Môže sa vyskytnúť až u 1 zo 100 pacientov


Injekcie na dočasné zlepšenie vertikálnych línií medzi obočím


Časté

bolesť hlavy, necitlivosť, pokles očného viečka, nauzea (nutkanie na vracanie), začervenanie kože, napätie kože, lokalizovaná svalová slabosť, bolesť tváre, opuch v mieste vpichu, bolesť v mieste vpichu, podliatina pod kožou, podráždenie v mieste vpichu


Menej časté

Infekcia, úzkosť, závraty, zápal očného viečka, bolesť oka, poruchy videnia rozmazané videnie, sucho v ústach, opuch (tvár, očné viečko, okolie očí), citlivosť na svetlo, svrbenie, suchá koža, svalové zášklby, príznaky podobné chrípke, nedostatok sily, horúčka.Injekcie na dočasné zlepšenie línií v tvare vejára v oblasti očného kútika


Časté

opuch očného viečka, krvácanie v mieste vpichu*, podliatina pod kožou*.

Menej časté

bolesť v mieste vpichu*, mravčenie alebo znecitlivenie v mieste vpichuInjekcie na dočasné zlepšenie línií v tvare vejára v oblasti očného kútika pri liečbe spolu s vertikálnymi líniami medzi obočiami pri mračení sa


Časté

podliatina pod kožou*.

Menej časté

krvácanie v mieste vpichu*, bolesť v mieste vpichu*

* Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu súvisieť s injekčnou procedúrou.


Nasledovný zoznam popisuje ďalšie vedľajšie účinkyohlásené pri indikáciách s líniami v tvare vejára v oblasti očného kútika, s vertikálnymi líniami medzi obočiami a ostatnými klinickými indikáciami v súvislosti s aplikáciou lieku VISTABEL pre akékoľvek ochorenie potom, čo bol liek uvedený na trh :

 • ťažká alergická reakcia (opuch pod kožou, ťažkosti s dýchaním)

 • žihľavka

 • strata chuti

 • poškodenie nervu

 • problémy s pohybom ramien a paže

 • problémy s hlasom a rečou

 • únava tvárových svalov

 • znížená citlivosť kože

 • svalová únava

 • chronické ochorenie postihujúce svaly (myasthenia gravis)

 • znecitlivenie

 • bolesť alebo slabosť začínajúca od chrbtice

 • mdloby

 • pokles svalov na jednej strane tváre

 • zvýšenie očného tlaku

 • problémy pri úplnom zavretí oka

 • strabizmus (škúlenie)

 • rozmazané videnie, problémy s jasným videním

 • zhoršený sluch

 • šelest v ušiach

 • pocit závratu alebo „točenia hlavy“ (vertigo)

 • aspiračná pneumónia (zápal pľúc spôsobený náhodným vdýchnutím potravy, tekutiny, slín alebo zvratkov

 • dýchavičnosť

 • problémy s dýchaním, respiračná depresia a/alebo respiračné zlyhanie

 • bolesť brucha

 • hnačka

 • sucho v ústach

 • problémy s hltaním

 • pocit na vracanie

 • vracanie

 • strata vlasov

 • kožné škvrny podobné ako pri psoriáze (červená, veľmi suchá a šupinatá koža)

 • rôzne typy vyrážok prejavujúcich sa červenými škvrnami

 • nadmerné potenie

 • strata obočia

 • svrbenie

 • vyrážka

 • poškodenie svalov

 • svalová bolesť

 • strata nervového zásobovania/zmrštenie svalu, do ktorého sa liek aplikuje

 • nepokoj

 • celkový zlý pocit

 • horúčka


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať VISTABEL


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte VISTABEL po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na injekčnej liekovke a škatuli po Exp:. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke (2°C – 8°C).

Po rozpustení sa odporúča injekčný roztok okamžite použiť; možno ho však skladovať po dobu 24 hodín v chladničke (2°C - 8°C).


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo VISTABEL obsahuje

 • Liečivo je: botulotoxín typ A1 (0,1 ml pripraveného injekčného roztoku obsahuje 4 jednotky Allerganu).

1Clostridium botulinum

 • Ďalšie zložky sú ľudský albumín a chlorid sodný.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. v zásade “bez sodíka”.


Ako vyzerá VISTABEL a obsah balenia


VISTABEL sa dodáva ako biely prášok na injekčný roztok v priehľadnej injekčnej liekovke.Pred injekčným podaním sa má liek rozpustiť v 0,9% injekčnom roztoku chloridu sodného bez konzervačných látok.Každá injekčná liekovka obsahuje 50 jednotiek Allerganu botulotoxínu typ A.

Každé balenie obsahuje 1 alebo 2 injekčné liekovky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Allergan Pharmaceuticals IrelandAllergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Írsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia


VISTABEL

Nemecko

VISTABEL 4 Allergan-Einheiten/0,1 ml Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung


Taliansko


VISTABEX


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2015.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASLEDUJÚCA INFORMÁCIA JE URČENÁ LEN PRE LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV


Jednotky botulotoxínu nemožno navzájom zamieňať medzi inými produktmi. Dávky odporúčané v jednotkách Allergan sú odlišné od iných prípravkov botulotoxínu.


Ak má závažnosť nasledujúcich vrások na tvári vážny psychologický dopad u dospelých pacientov,

VISTABEL je indikovaný na dočasné zlepšenie vzhľadu

 • miernych až hlbokých vertikálnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa medzi obočiami (glabelárne línie),

 • miernych až hlbokých laterálnych línií očného kútika (línie v tvare stopy vrany) pozorovaných pri maximálnom úsmeve

 • miernych až hlbokých línií v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve a glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa pri simultánnej liečbe


Príprava roztoku by mala byť uskutočnená v súlade so správnymi osvedčenými pravidlami, obzvlášť pre rešpektovanie asepsie. VISTABEL sa má rozpustiť v 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného bez konzervačných látok. 1,25 ml 0,9% injekčného roztoku chloridu sodného sa musí nabrať do striekačky tak, aby sa pripravil roztok s koncentráciou 4 jednotky/0,1 ml.


Objem rozpúšťadla pridaného k 50 U injekčnej liekovke

(0,9% injekčný roztok chloridu sodného)

Výsledná dávka

(Jednotky v 0,1 ml)

1,25 ml

4,0 jednotky


Stredná časť gumovej zátky sa má očistiť alkoholom.

Za účelom zabránenia denaturácie VISTABELU injektujte rozpúšťadlo pomaly do injekčnej liekovky a jemne ju obracajte tak, aby sa predišlo tvorbe bubliniek. Ak vákuum nenasaje rozpúšťadlo do injekčnej liekovky, musí byť znehodnotená. Po rozpustení sa injekčný roztok musí vizuálne skontrolovať pred použitím, aby sa overilo, že je číry, bezfarebný až jemne žltý, bez prítomnosti častíc.


Je záväzné použiť VISTABEL na ošetrenie len jedného pacienta počas jedného zákroku.


Pred podaním injekcie na liečbu glabelárnych línií sa má palec alebo ukazovák pevne položiť pod dráhový okraj za účelom zabránenia extravazácie pod dráhovým okrajom. Počas podania musí ihla smerovať nahor a do stredu. Za účelom zníženia rizika ptózy sa nesmie prekročiť maximálna dávka 4 jednotky do každého injekčného miesta ako aj celková počet injekčných miest. Okrem toho sa musí zabrániť podaniu injekcií v blízkosti svalu levator palpebrae superioris obzvlášť u pacientov s veľkými komplexmi sťahovača obočia (depressor supercilii). Injekcie do svalu corrugator sa musia vykonať v strednej časti tohto svalu a aspoň 1 cm nad oblúkom obočia.


Injekcia sa pri liečbe línií v tvare stopy vrany musí podať šikmým hrotom ihly otočeným smerom nahor a smerom od oka


Boli hlásené vážne nežiaduce účinky vrátane fatálnych následkov u pacientov, ktorým bol podaný VISTABEL priamo do slinných žliaz, oro-linguálnej-hltanovej oblasti, pažeráka a žalúdka. Niektorí pacienti mali už existujúcu dysfágiu alebo významné oslabenie.


Pokyny, ktoré sa musia nasledovať za účelom bezpečného znehodnotenia injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a použitého materiálu:


Ihneď po použití a pred znehodnotením sa nepoužitý pripravený roztok VISTABELU v injekčnej liekovke a/alebo striekačke musí inaktivovať 2 ml zriedeného roztoku chlórnanu s koncentráciou 0,5% alebo 1% a zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

Použité injekčné liekovky, injekčné striekačky a materiál nesmú byť vyprázdnené a majú byť znehodnotené vo vhodných nádobách a zlikvidované v súlade s miestnymi požiadavkami.


Odporúčania pre prípad nehody pri zaobchádzaní s botulotoxínom.


V prípade nehody pri zaobchádzaní s liekom, či v stave vákuovo vysušeného lieku alebo v stave pripraveného roztoku, musia sa ihneď iniciovať príslušné, dolu uvedené opatrenia.


 • Akýkoľvek rozliaty produkt sa musí utrieť: absorpčným materiálom nasiaknutým roztokom chlórnanu sodného (Javelov roztok) v prípade vákuovo vysušeného produktu, alebo suchým absorpčným materiálom v prípade pripraveného roztoku.


 • Kontaminované plochy musia byť očistené absorpčným materiálom nasiaknutým roztokom chlórnanu sodného (Javelov roztok) a následne osušené.


 • Ak sa injekčná liekovka zlomí, opatrne pozbierajte kusy skla a utrite liek, ako bolo opísané vyššie, dajte pozor na porezanie kože.


 • Ak sa liek dostane do styku s kožou, umyte miesto roztokom chlórnanu sodného (Javelov roztok) a poriadne opláchnite veľkým množstvom vody.


 • Ak liek zasiahne oči, poriadne ich opláchnite veľkým množstvom vody alebo roztokom na výplach očí.


 • Ak sa osoba podávajúca injekciu poraní sama (porezanie, pichnutie), postupujte podľa vyššie opísaných pokynov a urobte príslušné zdravotné opatrenia podľa podanej dávky.


Identifikácia lieku

To, či ste skutočne dostali liek VISTABEL od firmy Allergan, si overíte tak, že na hornom

a dolnom viečku škatuľky lieku VISTABEL vyhľadáte pečať, ktorej narušenie by bolo zjavné,

obsahujúcu priesvitné strieborné logo firmy Allergan, a ďalej holografickú fóliu na štítku liekovky.

Aby ste túto fóliu uvideli, pozrite si liekovku pod stolnou lampou alebo fluorescenčným svetelným

zdrojom. Liekovku v prstoch otáčajte na obidve strany a hľadajte na štítku dúhovo sfarbené vodorovné

čiary; presvedčte sa, že v dúhových čiarach vidíte nápis „Allergan”.


V nasledujúcich prípadoch liek nepoužívajte a požiadajte miestne zastúpenie firmy Allergan o ďalšie

informácie:

na štítku liekovky chýbajú dúhovo sfarbené vodorovné čiary alebo slovo „Allergan”

pečať nie je na oboch stranách škatuľky alebo je porušená

priesvitné strieborné logo Allergan na pečati nie je jasne viditeľné alebo ním prechádza čierny kruh prečiarknutý čiarou (t.j. značka zákazu)


Allergan ďalej vytvoril nálepky umiestnené na štítku liekovky lieku VISTABEL, ktoré možno oddeliť

a kde je uvedené číslo šarže a dátum exspirácie lieku, ktorý ste dostali. Tieto nálepky je možné

odlúpiť a nalepiť do zdravotnej dokumentácie pacienta pre účely sledovateľnosti. Upozorňujeme, že

akonáhle nálepku zo štítku liekovky lieku VISTABEL odlepíte, objaví sa slovo „USED” (použité),

čo vám poskytuje ďalšie uistenie, že používate pravý liek VISTABEL vyrobený firmou

Allergan.


9


VISTABEL

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2014/07398-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


VISTABEL

4 Allergan jednotky/0,1 ml prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Botulotoxín typ A1…………4 Allergan jednotky v 0,1 ml pripraveného injekčného roztoku.

1Clostridium botulinum


Jednotky Allergan nemožno zamieňať s inými prípravkami botulotoxínu.


Injekčná liekovka s 50 jednotkami.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.

Biely prášok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ak má závažnosť nasledujúcich vrások na tvári vážny psychologický dopad u dospelých pacientov, VISTABEL je indikovaný na dočasné zlepšenie vzhľadu

 • miernych až hlbokých vertikálnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa medzi obočiami (glabelárne línie),

 • miernych až hlbokých laterálnych línií očného kútika (línie v tvare stopy vrany) pozorovaných pri maximálnom úsmeve

 • miernych až hlbokých línií v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve a glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa pri simultánnej liečbe.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Prezrite si nižšie popísané osobitné odporúčania pre každú indikáciu.


Jednotky botulotoxínu nemožno navzájom zamieňať medzi inými produktmi. Dávky odporúčané v jednotkách Allergan sú odlišné od iných prípravkov botulotoxínu.


Starší pacienti

K dispozícii sú obmedzené klinické údaje zo štúdie fázy 3 s VISTABELOM u pacientov starších ako 65 rokov (pozri časť 5.1).

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť VISTABELU v liečbe glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa alebo línií v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve u osôb mladších ako 18 rokov neboli dokázané.Použitie VISTABELU sa neodporúča u osôb mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

VISTABEL môže podať len lekár s príslušnými kvalifikáciami a skúsenosťami s touto liečbou a s použitím požadovaného vybavenia.


VISTABEL sa po príprave roztoku musí použiť len na jedno podanie injekcie(í) pacientovi. Zvyšok nepoužitého produktu sa má zlikvidovať podľa pokynov v časti 6.6. Je potrebné uskutočniť osobitné opatrenia pri príprave a podaní produktu, ako aj jeho inaktivácii a likvidácii zvyšného nepoužitého roztoku (pozri časti 4.4 a 6.6).


Odporúčaný injekčný objem je 0,1 ml na jedno svalové miesto. Pozri tiež tabuľku riedení v časti 6.6.


Pokyny na použitie, zaobchádzanie s liekom a jeho likvidáciu nájdete v časti 6.6.


Pri podaní je potrebné sa ubezpečiť, že VISTABEL nebude injikovaný do krvných ciest, pokiaľ je injikovaný do vertikálnych línií medzi obočiami pri maximálnom mračení sa (tiež nazývaných glabelárne línie) alebo do laterálnych línií očného kútika pozorovaných pri maximálnom úsmeve (tiež nazývaných línie v tvare stopy vrany), pozri časť 4.4.


Pokyny týkajúce sa podávania do glabelárnych línii (pozorované pri maximálnom mračení sa):


Pripravený roztok VISTABELU (50 U/1,25 ml) sa podá injekčne s použitím sterilnej ihly s veľkosťou 30. 0,1 ml (4 jednotky) sa podá v každom z 5 injekčných miest (pozri Obrázok č. 1): 2 injekcie do každého svalu corrugator (zvrašťovač obočia) a 1 injekcia do svalu procerus (štíhly sval) s celkovou dávkou 20 jednotiek.


Pred podaním injekcie sa má palec alebo ukazovák pevne položiť pod dráhový okraj za účelom zabránenia extravazácie pod dráhovým okrajom. Počas podania musí ihla smerovať nahor a do stredu. Za účelom zníženia rizika ptózy (maximálna dávka 4 jednotky pre každé miesto vpichu ako aj celkový počet miest vpichu sa nesmú prekročiť) sa musí zabrániť podaniu injekcií v blízkosti svalu levator palpebrae superioris obzvlášť u pacientov s veľkými komplexmi sťahovača obočia (depressor supercilii). Injekcie do svalu corrugator sa musia vykonať v strednej časti tohto svalu a aspoň 1 cm nad oblúkom obočia.


Obrázok č. 1:

Zlepšenie hĺbky glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa sa obyčajne objaví do jedného týždňa po liečbe. Účinok je viditeľný až do 4 mesiacov po podaní injekcie.


Liečebné intervaly nesmú byť častejšie ako každé tri mesiace. V prípade zlyhania liečby alebo zníženého účinku po opakovanom podaní injekcií sa musia uplatniť alternatívne metódy.


Pokyny týkajúce sa podávania do línií v tvare stopy vrany (pozorované pri maximálnom úsmeve)


Pripravený roztok VISTABELU (50 jednotiek/1,25 ml) sa podá injekčne použitím sterilnej ihly veľkosti 30. 0,1 ml (4 jednotky) sa podá do každého z 3 miest vpichu na každej strane (spolu 6 miest vpichu) do laterálneho svalu orbicularis oculi v celkovej dávke 24 jednotiek v celkovom objeme 0,6 ml (12 jednotiek na jednej strane).


Za účelom zníženia rizika ptózy očného viečka maximálna dávka 4 jednotky pre každé miesto vpichu ako aj celkový počet miest vpichu sa nesmú prekročiť. Okrem toho, injekcie treba podávať v odstupe od okraja očnice, čím sa zabezpečí bezpečná vzdialenosť od svalu kontrolujúceho dvíhanie očného viečka.


Injekcia sa musí podať šikmým hrotom ihly otočeným smerom nahor a smerom od oka. Prvá injekcia (A) sa podá približne 1,5 až 2,0 cm do spánkovej oblasti pri očnom kútiku a hneď do spánkovej oblasti pri očnom oblúku. Ak sú línie v oblasti stopy vrany nad laterálnym očným kútikom a pod ním, podajte injekciu, ako je to znázornené na Obrázku č. 2. V prípade ak sú línie v oblasti stopy vrany hlavne pod laterálnym očným kútikom, podajte injekciu, ako je to znázornené na Obrázku č. 3.


Obrázok č. 2: Obrázok č. 3:Pri simultánnej liečbe spolu s glabelárnymi líniami pozorované pri maximálnom mračení sa ,dávka je 24 jednotiek pri líniách v tvare stopy vrany pozorované pri maximálnom mračení sa a 20 jednotiek pri glabelárnych líniách (pozrite Pokyny týkajúce sa podávania do glabelárnych línií a Obrázok č. 1) pre celkovú dávku 44 jednotiek v celkovom objeme 1.1 ml.


Zlepšenie závažnosti línií v tvare stopy vrany pozorované pri maximálnom úsmeve podľa hodnotenia skúšajúcim nastalo do jedného týždňa od liečby. Účinok sa prejavoval po dobu v priemere 4 mesiacov od podania injekcie.


Liečebné intervaly nesmú byť častejšie ako raz za 3 mesiace.


Všeobecné informácie


V prípade zlyhania liečby po prvom liečebnom zákroku, t.j. v prípade absencie výrazného zlepšenia v porovnaní so začiatočným stavom jeden mesiac po podaní injekcie, možno zvážiť nasledujúce spôsoby:

 • Analýza príčin zlyhania, napr. injekčné podanie do nesprávnych svalov, injekčná technika, tvorba toxín-neutralizujúcich protilátok, nedostatočná dávka;

 • Opätovné hodnotenie závažnosti liečby botulotoxínom typ A;


Pri absencii akýchkoľvek nežiaducich účinkov po prvom liečebnom zákroku, druhý liečebný zákrok začnite s časovým odstupom medzi jednotlivými liečebnými zákrokmi najmenej tri mesiace.


Pri glabelárnych líniách pozorovaných pri maximálnom úsmeve v prípade nedostatočnej dávky začnite druhý liečebný zákrok tým, žeupravíte celkovú dávku až do 40 alebo 50 jednotiek, berúc do úvahy analýzu príčin predchádzajúceho zlyhania liečby;


Bezpečnosť účinnosť opakovaných injekcií lieku VISTABEL za 12 mesiacov sa neskúmali.


4.3 Kontraindikácie


VISTABEL je kontraindikovaný,

- U pacientov so známou precitlivenosťou na botulinum toxín typu A alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

- V prítomnosti myastenie gravis alebo Eatonovho- Lambertovho syndrómu

- V prítomnosti infekcie v navrhovaných miestach injekcie.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Je potrebné uskutočniť osobitné opatrenia pri príprave a podaní produktu, ako aj jeho inaktivácii a likvidácii zvyšného nepoužitého roztoku (pozri časť 4.2 a 6.6).


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. v zásade “bez sodíka”.


Pred podaním VISTABELU je nevyhnutné poznať všetky dôležité anatomické vzťahy a zmeny spôsobené predchádzajúcimi operačnými výkonmi a vyvarovať sa podaniu do citlivých anatomický štruktúr. Neodporúča sa prekračovať odporúčané dávkovanie a frekvenciu podávania VISTABELU.


Po podaní injekcie botulotoxínu sa veľmi zriedkavo môže objaviť anafylaktická reakcia. Musia byť preto k dispozícii epinefrín (adrenalín) alebo akékoľvek iné antianafylaktické opatrenia.


Pacienti s neznámymi neuromuskulárnymi ochoreniami majú zvýšené riziko klinicky významných systémových účinkov, vrátane vážnej dysfágie a respiračných porúch od bežných dávok botulotoxínu typu A. V niektorých takýchto prípadoch trvala dysfágia niekoľko mesiacov a vyžadovala umiestnenie žalúdočnej sondy (pozri časť 4.3).

Zvýšená opatrnosť pri použití VISTABELU je tiež potrebná pri liečbe pacientov s amyotrofnou laterálnou sklerózou alebo s periférnymi neuromuskulárnymi poruchami.


Nežiaduce reakcie možno súvisiace s rozširovaním sa toxínu ďalej od miesta podania boli pri použití botulotoxínu hlásené veľmi zriedkavo (pozri časť 4.8). Pacienti liečení odporúčanými dávkami môžu pocítiť zvýšenú slabosť svalov. Ťažkosti s prehĺtaním a dýchaním sú vážne nežiaduce účinky a môžu spôsobiť smrť. Injekcia VISTABELU sa neodporúča u pacientov s anamnézou dysfágie a aspirácie.


Pacienti alebo ich ošetrovatelia musia byť poučení tak, aby vyhľadali lekársku pomoc okamžite, keď sa objavia poruchy prehĺtania, reči alebo dýchania.

Príliš časté alebo nadmerné dávkovanie môže zvýšiť riziko tvorby protilátok. Tvorba protilátok môže viesť k zlyhaniu liečby botulotoxínom typu A aj v prípade iných indikácií.


Ako pri akomkoľvek injekčnom podaní, lokalizovaná bolesť, zápal, parestézia, znížená citlivosť, bolestivosť, opuch/edém, erytém, lokalizovaná infekcia, krvácanie a/alebo modriny sú spojované s podaním injekcie. Bolesť súvisiaca s ihlou a/alebo úzkosťou viedla k vazovagálnej reakcii vrátane prechodnej symptomatickej hypotenzie a synkopy.


Pri používaní VISTABELU sa musí postupovať opatrne v prítomnosti zápalu v navrhovanom mieste (navrhovaných miestach) injekcie alebo keď cieľové svaly vykazujú nadmernú slabosť alebo atrofiu.


Je potrebné dbať, aby sa VISTABEL nepodal do cievy, ak je injikovaný do glabelárnych línií pri maximálnom mračení sa alebo do línií v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve pozri časť 4.2.


Existuje riziko vzniku poklesu viečka po liečbe. Prezrite si časť 4.2 s pokynmi týkajúcimi sa podávania, kde je uvedené, ako sa má minimalizovať riziko.


Použitie VISTABELU sa neodporúča u osôb mladších ako 18. Existujú obmedzené klinické údaje z 3. fázy u lieku VISTABEL týkajúce sa pacientov starších ako 65 rokov.


4.5 Liekové a iné interakcie


Teoreticky môže byť účinok botulotoxínu umocňovaný aminoglykozidovými antibiotikami, spektinomycínom, alebo inými liekmi, ktoré ovplyvňujú nervovosvalový prenos (napr. nervovosvalové blokátory).


Vplyv podania rôznych botulotoxínových sérotypov v rovnakom čase alebo v priebehu niekoľkých mesiacov nie je známy. Nadmerná neurovosvalová slabosť môže byť obnovená podaním ďalšieho botulotoxínu pred uplynutím účinku skôr podaného botulotoxínu.


Špecifické testy za účelom potvrdenia možnosti klinických interakcií s inými liekmi neboli vykonané. Iné interakcie klinického významu neboli v tejto indikácii hlásené.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití botulotoxínu typu A u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Neodporúča sa používať liek VISTABEL počas gravidity a u žien vo fertilnom veku nepoužívajúcich antikoncepciu.


Laktácia


Nie sú k dispozícii informácie o tom, či sa VISTABEL vylučuje do materského mlieka. Použitie VISTABELU počas dojčenia sa neodporúča.


Fertilita

Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o účinkoch používania botulotoxínu typu A na plodnosť u žien vo fertilnom veku. Štúdie u potkaních samcov a samíc preukázali redukciu fertility (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie týkajúce sa vplyvu na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Avšak, VISTABEL môže spôsobiť asténiu, svalovú slabosť, závraty a poruchy videnia, ktoré môžu mať vplyv na vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


a) Všeobecné


Pri glabelárnych líniách boli v kontrolovaných klinických štúdiách pozorované nežiaduce účinky považované posudzovateľmi ako súvisiace s VISTABELOM u 23,5 % (placebo: 19,2 %) pacientov. V 1. liečebnom cykle v kľúčových kontrolovaných klinických skúšaniach boli pri líniách v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve, hlásené takéto udalosti u 7,6 % (24 jednotiek len pri líniách v tvare stopy vrany) a 6,2 % (44 jednotiek: 24 jednotiek pri líniách v tvare stopy vrany podaných simultánne s 20 jednotkami pri glabelárnych líniách) pacientov v porovnaní so 4,5 % pri placebo. Nežiaduce reakcie môžu súvisieť s liečbou, injekčnou technikou alebo oboma. Obyčajne sa nežiaduce reakcie vyskytujú počas prvých niekoľkých dní po podaní injekcie a sú prechodné. Väčšina hlásených nežiaducich príhod boli intenzitou mierne až stredné.


Očakávaný farmakologický účinok botulotoxínu je lokálna slabosť svalov. Hlásila sa však slabosť priľahlých svalov a/alebo vzdialených svalov od miesta podania injekcie. Blefaroptóza, ktorá môže súvisieť s technikou podania, je v súlade s farmakologickou aktivitou VISTABELU. Ako sa očakáva v prípade akejkoľvek injekčnej procedúry, v súvislosti s podaním injekcie možno pozorovať bolesť/pálenie/pŕhlenie, edém a/alebo tvorbu modrín. Po podaní injekcie botulotoxínu bola tiež hlásené horúčka a syndróm podobný chrípke.


b) Nežiaduce účinky – frekvencia výskytu


Nežiaduce reakcie sú klasifikované podľa tried orgánových systémov a frekvencia je nasledovná: Veľmi časté (≥ 1/10); Časté (≥1/100, <1/10); Menej časté (≥1/1 000, <1/100); Zriedkavé (≥1/10 000, <1/1000); Veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Glabelárne línie


Trieda orgánových systémov

Názov účinku

Frekvencia

Infekcie a nákazy

Infekcia

Menej časté

Psychické poruchy

Strach

Menej časté

Poruchy nervového systemu

Bolesť hlavy parestézia

Časté

Závraty

Menej časté

Poruchy oka

Ptóza očného viečka

Časté

Blefaritída, bolesť oka, porucha

videnia (vrátane rozmazaného

videnia)

Menej časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Časté

Sucho v ústach

Menej časté

Poruchy kože a podkožných tkanív

Erytém, napätosť kože

Časté

Edém (tváre, očných viečok, periorbitálny), reakcie fotosenzitivity, svrbenie, suchá koža

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Lokalizovaná slabosť svalov

Časté

Šklbanie svalov

Menej časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť tváre, opuch v mieste vpichu, ekchymóza, bolesť v mieste vpichu, podráždenie v mieste vpichu

Časté

Syndróm podobný chrípke, asténia, horúčka

Menej časté


Línie v tvare stopy vrany


Tieto nežiaduce reakcie na liek boli hlásené pri dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách po podaní injekcie lieku VISTABEL – 24 jednotiek len pri líniách v tvare stopy vrany:


Trieda orgánových systémov

Názov účinku

Frekvencia

Poruchy oka

Opuch očných viečok

Časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Krvácanie v mieste vpichu*,

hematóm v mieste vpichu*

Časté

Bolesť v mieste vpichu*, parestézia v mieste vpichu

Menej časté


*nežiaduce reakcie súvisiace s procedúrou


Línie v tvare stopy vrany a glabelárne línie


Tieto nežiaduce reakcie na liek boli hlásené pri dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách po podaní injekcie lieku VISTABEL – 44 jednotiek (simultánna liečba línií v tvare stopy vrany a glabelárnych línií):


Trieda orgánových systémov

Názov účinku

Frekvencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Hematóm v mieste vpichu*

Časté

Krvácanie v mieste vpichu*,

bolesť v mieste vpichu*

Menej časté


*nežiaduce reakcie súvisiace s procedúrou


Po opakovanom podaní dávky neboli pozorované žiadne zmeny v celkovom profile bezpečnosti.


c) Post-marketingové údaje (frekvencia neznáma)


Nasledujúce nežiaduce reakcie alebo medicínsky relevantné nežiaduce účinky boli hlásené zriedkavo, keďže bol tento liek registrovaný pre liečbu glabelárnych línií, línií v tvare stopy vrany a iných klinických indikácii:


Trieda orgánových systémov

Názov účinku

Poruchy imunitného systemu

Anafylaxia, angioedém, sérová choroba a urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Poruchy nervového systému

Brachiálna plexopatia, dysfónia, dysartria, faciálne ochrnutie, znížená citlivosť, oslabnutie svalstva, myastenia gravis, periférna neuropatia, parestézia, radikulopatia, synkopa a faciálne ochrnutie

Poruchy oka

Glaukóm s uzavretým uhlom (pre liečbu blefarospazmu), lagoftalmus, strabizmus, rozmazané videnie a poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Hypoakúzia, tinnitus a vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Aspiračná pneumónia, dýchavičnosť, bronchospazmus, respiračná depresia a respiračné zlyhanie

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha, hnačka, sucho v ústach, dysfágia, nauzea a vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Alopécia, psoriatická dermatitída, erythema multiforme, hyperhidróza, madaróza, svrbenie a vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalová atrofia a myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Denervačná atrofia, malátnosť, horúčka


Veľmi zriedkavo boli pri botulotoxíne hlásené nežiaduce účinky spojené pravdepodobne s rozšírením toxínu ďalej od miesta podania (napríklad svalová slabosť, dysfágia, zápcha alebo aspiračná pneumónia, ktorá môže byť smrteľná) (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie liekom VISTABEL je relatívny pojem a závisí na dávke, oblasti vpichu a vlastnostiach tkaniva pod miestom vpichu. Prípady systémovej toxicity po neúmyselnom injekčnom podaní botulotoxínu A sa nepozorovali. So zvyšujúcou sa dávkou vzniká celková a silná svalová paralýza. Prípady požitia botulotoxínu typu A neboli hlásené.


Príznaky predávkovania nie sú zjavné ihneď po podaní injekcie. Ak dôjde k neúmyselnému injekčnému podaniu alebo požitiu, pacient musí byť počas niekoľkých dní pod lekárskym dohľadom vzhľadom na možný výskyt symptómov celkovej slabosti alebo svalovej paralýzy. Hospitalizácia sa musí zvážiť u pacientov so symptómami otravy botulotoxínom typu A (celková slabosť, ptóza, diplopia, poruchy prehĺtania a reči alebo paréza dýchacích svalov).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Myorelaxanciá, periférne pôsobiace látky,

ATC kód: M03A X01.


Botulotoxín typ A (Clostridium botulinumneurotoxín) blokuje periférne uvoľňovanie acetylcholínu na presynaptických cholinergných nervových zakončeniach štiepením proteínu SNAP-25, ktorý je nevyhnutný pre úspešné spojenie a uvoľnenie acetylcholínu z vezikúl v nervových zakončeniach, čo vedie k inervácii svalu a tak k paralýze.


Po podaní injekcie nasleduje počiatočné, rýchle, vysoko afinitné naviazanie toxínu na špecifické receptory na povrchu buniek. Potom nasleduje prenos toxínu cez plazmatickú membránu receptormi sprostredkovanou endocytózou. Nakoniec je toxín uvoľnený do cytozolu. Tento posledný proces sprevádza progresívna inhibícia uvoľnenia acetylcholínu, klinické príznaky sa objavia do 2-3 dní, s maximálnym efektom 5-6 týždňov po podaní injekcie.


Regenerácia po intramuskulárnej injekcii sa dostaví obyčajne do 12 týždňov po jej podaní, keď sa nervové zakončenia obnovia a opäť spoja s platničkami v nervových zakončeniach.


Klinické údaje:


Glabelárne línie

V klinických štúdiách bolo zahrnutých 537 pacientov s miernymi až hlbokými glabelárnymi líniami počas maximálneho mračenia.


Injekcie VISTABEL významne redukovali hĺbku glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa až do 4 mesiacov podľa hodnotení skúšajúcich lekárov, ktorí stanovovali hĺbku glabelárnych línií pri maximálnom mračení sa, a podľa všeobecného pacientovho hodnotenia zmeny vzhľadu jeho/jej glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa. Žiadne klinické cieľové ukazovatele nezahrňovali objektívne hodnotenie psychologického vplyvu. Tridsať dní po podaní injekcie bolo 80 % (325/405) pacientov liečených VISTABELOM považovaných skúšajúcimi lekármi za odpovedajúcich na liečbu (žiadna alebo mierna hĺbka pri maximálnom mračení), v porovnaní s 3 % (4/132) pacientov liečených placebom. V tom istom časovom bode hlásilo 89 % (362/405) pacientov liečených VISTABELOM mierne alebo výraznejšie zlepšenie v porovnaní so 7 % (9/132) pacientov liečených placebom.

Injekcie VISTABEL tiež významne redukovali hĺbku glabelárnych línií v pokoji, keď sa nemračili. Z 537 pacientov zúčastňujúcich sa štúdie malo v pokoji 39 % (210/537) stredné až hlboké glabelárne línie (15 % nemalo v pokoji žiadne línie). V tejto skupine bolo 74 % (119/161) VISTABELOM liečených pacientov považovaných za odpovedajúcich na liečbu tridsať dní po podaní injekcie (žiadna alebo mierna hĺbka línií) v porovnaní s 20 % (10/49) placebom liečenými pacientmi.

K dispozícii sú obmedzené údaje z klinických štúdií fázy 3 s VISTABELOM u pacientov starších ako 65 rokov. Len 6,0 % (32/537) osôb boli vo veku > 65 rokov a výsledky účinnosti boli v tejto populácii nižšie.


Línie v tvare stopy vrany

Bolo zaradených 1362 pacientov s miernymi až hlbokými líniami v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve, buď samostatne (N=445, štúdia 191622-098) alebo spolu s miernymi až hlbokými líniami pri maximálnou mračení (N=917, štúdia 191622-099).


Injekcie VISTABEL výrazne redukovali hĺbku línií v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve oproti placebu vo všetkých časových bodoch (p <0.001) po dobu až 5 mesiacov. Meralo sa to mierou pacientov, ktorí dosiahli rozsah línií v tvare stopy vrany hodnotený ako žiadne alebo mierne pri maximálnom úsmeve v oboch kľúčových štúdiách až po 150. deň (koniec štúdie) v štúdii 191622-098 a po 120. deň (koniec prvého cyklu liečby) v štúdii 191622-099). Pri posúdení skúšajúcim aj pacientom bol podiel pacientov, ktorí dosiahli žiadnu alebo miernu závažnosť línií v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve, vyšší u pacientov s miernymi líniami v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve pri východiskovom stave než u pacientov s hlbokými líniami v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve pri východiskovom stave. V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad výsledkov v 30. deň, čo je časový bod primárneho cieľového ukazovateľa účinnosti.


Do štúdie 191622-104 (rozšírenie štúdie 191622-099) bolo zaradených predtým 101 randomizovaných pacientov pre užívanie placeba, ktorí mali užiť prvú dávku 44 jednotiek. U pacientov liečených liekom VISTABEL bol zaznamenaný štatisticky významný prínos v primárnom cieľovom ukazovateli účinnosti oproti placebu v 30. deň po prvej účinnej liečbe. Miera odpovedí bola podobná ako v skupine užívajúcej 44 jednotiek v 30. deň po prvej liečbe v štúdii 191622-099. Spolu 123 pacientov absolvovalo 4 cykly po 44 jednotiek lieku VISTABEL na kombináciu liečby línií v tvare stopy vrany a glabelárnych línií.


Tabuľka č. 1. 30. deň: Línie v tvare stopy vrany pri maximálnom úsmeve hodnotené pacientom a skúšajúcim
– pomer pacientov s odpoveďou (% pacientov, ktorí dosiahli rozsah línií v tvare stopy vrany hodnotený ako žiadne alebo mierne)


Klinická štúdia

Dávka

VISTABEL


Placebo


VISTABEL


Placebo


Hodnotenie skúšajúcim

Hodnotenie pacientom

191622-098

24 jednotiek
(línie v tvare stopy vrany)

66,7%*

(148/222)

6,7%

(15/223)

58,1%*

(129/222)

5,4%

(12/223)

191622-099

24 jednotiek
(línie v tvare stopy vrany)


54,9%*

(168/306)

3,3%

(10/306)

45,8%*

(140/306)

3,3%

(10/306)


44 jednotiek
(24 jednotiek línie v tvare stopy vrany;
20 jednotiek glabelárne línie)

59,0%*

(180/305)

3,3%

(10/306)

48,5%*

(148/305)

3,3%

(10/306)

*p < 0,001 (VISTABEL verzus placebo)


Zlepšenia oproti východiskovému stavu vo vzhľade línií v tvare stopy vranypri maximálnom úsmeve boli pozorované v porovnaní s placebom pri lieku VISTABEL (24 jednotiek a 44 jednotiek) v 30. dni a vo všetkých časových bodoch po každom liečebnom cykle v obidvoch kľúčových štúdiách (p < 0,001).


Liečba 24 jednotiek lieku VISTABEL tiež výrazne znížila závažnosť línií v tvare stopy vrany v pokojnom stave. Z 528 liečených pacientov 63 % (330/528) malo mierne až hlboké línie v tvare stopy vrany pri východiskovom stave. 58 % (192/330) z nich, ktorí boli liečení liekom VISTABEL, boli považovaní za pacientov s odpoveďou na liečbu (žiadna alebo mierna závažnosť) tridsať dní po podaní injekcie v porovnaní s 11 % (39/352) pacientov liečenými placebom.


Zlepšenia v hodnoteniach pacientmi ich veku, príťažlivosti a unavenosti boli takisto pozorované pri lieku VISTABEL (24 jednotiek a 44 jednotiek) v porovnaní s placebom pri použití dotazníka na zistenie výsledkov očných vrások (FLO-11) v 30. deň, čo je časový bod primárneho cieľového ukazovateľa, (p<0,001) a vo všetkých následných časových bodoch v obdivoch kľúčových štúdiách.


V kľúčových štúdiách bolo 3,9 % (53/1362) pacientov starších ako 65 rokov. U pacientov v tejto vekovej skupine bola pozorovaná odpoveď na liečbu podľa hodnotenia skúšajúcim v miere 36 % (v 30. deň) pri lieku VISTABEL (24 jednotiek a 44 jednotiek). Pri analýze podľa skupín pacientov vo veku ≤ 50 rokov a > 50 rokov sa u oboch populácii preukázalo štatisticky významné zlepšenie v porovnaní s placebom. Odpoveď na liečbu pri 24 U lieku VISTABEL podľa hodnotenia skúšajúcim bola nižšia v skupine pacientov vo veku > 50 rokov (42,0 %) než v skupine pacientov vo veku ≤ 50 rokov (71,2 %).


Celkovo je odpoveď na liečbu liekom VISTABEL pri líniách v tvare stopy vrany pozorovaných pri maximálnom úsmeve nižšia (60%) než odpoveď pozorovaná pri liečbe glabelárnych línií pozorovaných pri maximálnom mračení sa (80%).


U 916 pacientov (517 pacientov užívajúcich 24 jednotiek a 399 užívajúcich 44 jednotiek) liečených liekom VISTABEL bola vo vzorkách analyzovaná tvorba protilátok. U žiadnych pacientov nebola pozorovaná prítomnosť neutralizujúcich protilátok.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


a) Všeobecné charakteristiky liečiva:


Distribučné štúdie u potkanov naznačujú pomalú muskulárnu difúziu po injekčnom podaní 125I-botuloneurotoxín A komplexu v gastrocnemius svale, po ktorej nasleduje rýchly systémový metabolizmus a exkrécia močom. Množstvo rádio-značeného materiálu vo svale klesalo s biologickým polčasom približne 10 hodín. V mieste podania injekcie bola rádioaktivita viazaná na veľké molekuly proteínov, kým v plazme na malé molekuly, čo naznačuje rýchly systémový metabolizmus substrátu. Do 24 hodín po podaní sa močom vylúčilo 60 % rádioaktivity. Toxín sa pravdepodobne metabolizuje proteázami a molekulové súčasti sú recyklované normálnymi metabolickými cestami.

Zvyčajné štúdie absorpcie, distribúcie, biotransformácie a eliminácie (ADME) liečiva sa nekonali vzhľadom na charakter tohto produktu.


b) Charakteristiky vzhľadom na pacienta:


Predpokladá sa, že pri terapeutických dávkach dochádza k nízkej systémovej distribúcii VISTABELU. Klinické štúdie s použitím elektromyografickej techniky s jedným vláknom dokázali zvýšenú elektrofyziologickú neuromuskulárnu aktivitu vo svaloch vzdialených od miesta injekcie bez pridružených klinických príznakov a symptómov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V reprodukčných štúdiách u myší, potkanov a králikov bola pri vysokých dávkach pozorovaná embryotoxicita (oneskorená osifikácia a znížená plodová hmotnosť). Žiadne teratogenické účinky neboli pozorované pri týchto druhoch. U potkanov sa vedľajšie účinky na samčiu plodnosť a samičie cykly a plodnosť objavili len pri vysokých dávkach.

Štúdie na akútnu toxicitu, opakované dávky toxicity, lokálnu toleranciu, mutagenicitu, antigenicitu a krvnú kompatibilitu nepoukázali nezvyčajné nežiaduce lokálne alebo systémové účinky pri klinicky relevantných stupňoch dávky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


ľudský albumín

chlorid sodný


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.

Po rozpustení sa odporúča roztok okamžite použiť; fyzikálno-chemická stabilita sa však dokázala počas 24 hodín pri teplote 2C - 8C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2°C - 8°C).

Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku nájdete v časti 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Prášok v injekčnej liekovke (sklo typu I) so zátkou (chlorobutyl guma) a viečkom (hliník);

Injekčná liekovka s 50 jednotkami Allerganu botulotoxínu typu A - balenie s počtom jeden alebo balenie s počtom dva kusy.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Príprava roztoku by mala byť uskutočnená v súlade so správnymi osvedčenými pravidlami, obzvlášť pre rešpektovanie asepsie. VISTABEL sa má rozpustiť v 0,9 % injekčného roztoku chloridu sodného bez konzervačných látok. Podľa nižšie uvedenej tabuľky riedenia sa má požadované množstvo injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) nabrať do striekačky tak, aby sa pripravil roztok s koncentráciou 4 jednotky/0,1 ml;


Objem pridaného rozpúšťadla

(0,9% roztok chloridu sodného) do injekčnej liekovky 50 U

Výsledná dávka

(Jednotky v 0,1 ml)

1,25 ml

4,0 jednotky


Stredná časť gumovej zátky sa má očistiť alkoholom.


Na zabránenie denaturácii VISTABELU sa roztok pripravuje pomalou injekciou rozpúšťadla do injekčnej liekovky a jej jemným otáčaním tak, aby sa predišlo tvorbe bubliniek. Ak vákuum nenasaje rozpúšťadlo do injekčnej liekovky, musí byť znehodnotená. Po rozpustení sa má roztok pred použitím vizuálne skontrolovať. Iba číry, bezfarebný až slabo žltý roztok bez častíc sa smie použiť.


Je záväzné použiť VISTABEL na ošetrenie len jedného pacienta počas jedného zákroku.


Pokyny, ktoré sa musia nasledovať za účelom bezpečného znehodnotenia injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a použitého materiálu:


Ihneď po použití a pred znehodnotením sa nepoužitý pripravený roztok VISTABELU v injekčnej liekovke a/alebo striekačke musí inaktivovať 2 ml zriedeného roztoku chlórnanu sodného s koncentráciou 0,5% alebo 1% a zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

Použité injekčné liekovky, injekčné striekačky a materiál nesmú byť vyprázdnené a majú byť znehodnotené vo vhodných nádobách a zlikvidované ako medicínsky nebezpečný odpadv súlade s miestnymi požiadavkami.


Odporúčania pre prípad nehody pri zaobchádzaní s botulotoxínom.


 • V prípade nehody pri zaobchádzaní s liekom, či v stave vákuovo vysušeného lieku alebo v stave pripraveného roztoku, musia sa ihneď iniciovať príslušné, dolu uvedené opatrenia.


 • Toxín je veľmi citlivý na teplo a určité chemické látky.


 • Akýkoľvek rozliaty produkt sa musí utrieť: absorpčným materiálom nasiaknutým roztokom chlórnanu sodného (Javelov roztok) v prípade vákuovo vysušeného produktu, alebo suchým absorpčným materiálom v prípade pripraveného roztoku.


 • Kontaminované plochy musia byť očistené absorpčným materiálom nasiaknutým roztokom chlórnanu sodného (Javelov roztok) a následne osušené.


 • Ak sa injekčná liekovka zlomí, opatrne pozbierajte kusy skla a utrite liek, ako bolo opísané vyššie, aby sa zabránilo porezaniu kože.


 • Ak sa liek dostane do styku s kožou, umyte miesto roztokom chlórnanu sodného a poriadne opláchnite veľkým množstvom vody.


 • Ak liek zasiahne oči, poriadne ich opláchnite veľkým množstvom vody alebo roztokom na výplach očí.


 • Ak sa osoba podávajúca injekciu poraní sama (porezanie, pichnutie), postupujte podľa vyššie opísaných pokynov a urobte príslušné zdravotné opatrenia podľa podanej dávky.


Tieto pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a jeho znehodnotenie musia byť prísne dodržiavané.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND

Westport

County Mayo

Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0400/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. októbra 2007

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. júna 2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

14VISTABEL