+ ipil.sk

VITALIPID N ADULTPríbalový leták


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.2009/09725


Písomná informácia pre používateľov


Vitalipid N Adult


Infúzny koncentrát


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


Zloženie lieku

1 ml obsahuje liečivá:

Retinoli palmitas (retinolpalmitát) 194,1 mikrogramov zodp. retinolum (vitamín A) 99 mikrogramov (330 IU)

Phytomenadionum (vitamín K1) 15 mikrogramov

Ergocalciferolum (vitamín D2) 0,5 mikrogramov (20 IU)

Tocopherolum (vitamín E) 0,91 mg (1 IU)


Pomocné látky: sojae oleum purificatum (čistený sójový olej), phospholipida ex ovo purificata (čistené vaječné fosfatidy), glycerolum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).


Farmakoterapeutická skupina

Vitamíny


Charakteristika

Vitalipid N Adult je zmes v tuku rozpustných vitamínov A, K1, D2, E v množstvách, ktoré sú normálne vstrebávané z potravy.


Indikácie

Vitalipid N Adult sa používa u dospelých pacientov a detí od veku 11 rokov ako doplnok intravenóznej výživy na pokrytie denných potrieb v tuku rozpustných vitamínov.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na vaječný, sójový alebo arašidový proteín alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku.


Nežiaduce účinky

Neboli po podaní lieku zaznamenané.


Interakcie

Vitamín K1vstupuje do vzájomného pôsobenia s antikoagulanciami kumarínového typu.


Dávkovanie

Pre dospelých pacientov a deti od 11 rokov je doporučená denná dávka 10 ml (1 ampulka).


Spôsob podávania

Na intravenóznu infúziu.

Vitalipid N Adult nesmie byť podaný nezriedený. Pri použití musia byť dodržané sterilné podmienky.

10 ml (1 ampulka) lieku Vitalipid N Adult pridajte do 500 ml lieku Intralipid 10% (20 %), alebo do 333 ml lieku Intralipid 30 %.

Aby bol zabezpečený vznik homogénnej zmesi a dostatočné premiešanie, je potrebné fľašu pred infúziou niekoľkokrát prevrátiť hore dnom. Pridanie infúzneho intravenózneho koncentrátu Vitalipid N Adult k Intralipidu musí byť uskutočnené najskôr 1 hodinu pred infúziou a infúzia musí skončiť do 24 hodín po pridaní, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii.

Vitalipid N Adult 10 ml (1 ampulka) môže byť pridaný do Vitrimixu, Kabimixu a Structolipidu. Môže sa použiť na rozpustenie lieku Soluvit N. Obsah jednej fľaše Soluvit N sa rozriedi 10 ml lieku Vitalipid N Adult a pridajte do Intralipidu, Vitrimixu, Kabimixu alebo Structolipidu.

Vitalipid N Adult sa dá tiež použiť ako zložka kompletnej parenterálnej výživy All-In-One v plastových vakoch.


Osobitné upozornenia

Nesmie sa podávať nezriedený!

Nepoužitý obsah otvorených fliaš alebo ampuliek musí byť znehodnotený a nesmie sa skladovať pre neskoršie použitie.

Tento liek obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu vyvolať zriedkavo alergické reakcie. Medzi sójou a arašidmi sa pozorovala skrížená alergická reakcia.

V literatúre sú publikované správy o bezpečnom podaní v tuku rozpustných vitamínov počas gravidity, ale aj napriek vyššie uvedenému nie je odporučené podať viac ako 8000 IU vitamínu A počas gravidity kvôli možnému riziku poškodenia plodu.


Varovanie

Vitalipid N Adult sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uschovávajte mimo dosahu detí.


Balenie

10 x 10 ml ampuliek infúzneho koncentrátu


Uchovávanie

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v mrazničke.

Chrániť pred svetlom.


Dátum poslednej revízie

November 2009


2
VITALIPID N ADULT

Súhrn údajov o lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.2009/09725Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov lieku

Vitalipid N Adult


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

1 ml obsahuje liečivá:retinoli palmitas 194,1μg (zod. retinolum 99 μg), phytomenadionum 15 μg, ergocalciferolum 0,5 μg, α – tocopherolum 0,91 mg,


čo zodpovedá obsahu:

vitamín A 99 μg (330 IU), vitamín D2 0,5 μg ( 20 IU), vitamín E 0,91 mg (1 IU), vitamín K1 15 μg


pH: približne 8

Osmolalita: približne 300 mosmol/kg vody

Osmolarita: približne 260 mosmol/l


 1. Lieková forma

Infúzny koncentrát.

Vitalipid N Adult je sterilná olejovo-vodná viskózna emulzia bielej farby obsahujúca v olejovej fáze v tuku rozpustné vitamíny.


 1. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

Vitalipid N Adult je indikovaný u dospelých pacientov a detí od 11 rokov ako doplnok intravenóznej výživy na pokrytie denných potrieb v tuku rozpustných vitamínov A, D2, E a K1.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie: pre dospelých pacientov a deti od 11 rokov je odporučená denná dávka 10 ml
(1 ampulka).


Spôsob podávania: na intravenóznu infúziu podľa 6.6. ”Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom”.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na vaječný, sójový alebo arašidový proteín alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tento liek obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu vyvolať zriedkavo alergické reakcie. Medzi sójou a arašidmi sa pozorovala skrížená alergická reakcia.


Vitalipid N Adult nesmie byť podávaný neriedený!


4.5. Liekové a iné interakcie

Prítomnosť stopových prvkov môže spôsobiť určitú degradáciu vitamínu A.

Retinol (vitamín A) sa môže rozkladať pri vystavení ultrafialovému svetlu.

Vitamín K1vstupuje do interakcií s antikoagulanciami kumarínového typu.


4.6. Gravidita a laktácia

S liekom Vitalipid N Adult neboli uskutočnené reprodukčné štúdie, ani klinické pozorovania na gravidných zvieratách. K dispozícii sú však publikované správy o bezpečnom podaní v tuku rozpustných vitamínov u tejto skupiny pacientov.

Aj napriek vyššie uvedenému sa neodporúča podať viac ako 8000 IU vitamínu A počas gravidity kvôli riziku poškodenia plodu.

Teratogénny potenciál vysokých dávok vitamínu A je podrobne zdokumentovaný na zvieratách. Pri prísnom dodržaní odporučeného dávkovania je použitie lieku Vitalipid N Adult bezpečné pre gravidné ženy.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nemá žiadny účinok na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8. Nežiaduce účinky

Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky.


4.9. Predávkovanie

Predávkovanie v tuku rozpustných vitamínov môže viesť k vzniku toxických syndrómov, avšak pri dodržaní odporučeného dávkovania nebola zaznamenaná žiadna toxicita.

Pri jednorazovom predávkovaní v tuku rozpustnými vitamínmi by sa nemali vyskytnúť žiadne nežiaduce účinky. Nie je potrebná špecifická liečba.

Po dlhodobej infúzii vysokých dávok vitamínu D sa môžu vyskytnúť zvýšené sérové koncentrácie metabolitov vitamínu D. Toto môže viesť k osteopénii.

Rýchla infúzia vitamínu K1 v koloidnom vodnom roztoku môže spôsobiť sčervenanie, bronchospazmus, tachykardiu a hypotenziu. Tieto príznaky neboli pozorované po infúzii liekom Vitalipid N Adult.


 1. Farmakologické vlastnosti


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vitamíny

ATC kód: A11JA


Vitalipid N Adult je zmes v tuku rozpustných vitamínov v množstvách normálne absorbovaných z potravy, ktoré by nemali mať žiadny iný farmakodynamický účinok okrem udržania, prípadne znovuobnovenia výživného stavu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

V tuku rozpustné vitamíny lieku Vitalipid N Adult sú po intravenóznom podaní metabolizované podobne, ako v tuku rozpustné vitamíny z potravy.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Hodnotenie bezpečnosti lieku Vitalipid N Adult je založené hlavne na klinických skúsenostiach.

Teratogénny potenciál vysokých dávok vitamínu A je podrobne zdokumentovaný na zvieratách. Pri dodržaní doporučeného dávkovania je použitie lieku Vitalipid N Adult u gravidných žien bezpečné.


 1. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok

Sojae oleum purificatum, phospholipida ex ovo purificata, glycerolum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabilia.


6.2. Inkompatibility

Vitalipid N Adult sa môže pridávať do alebo miešať len s nutričnými doplnkami alebo liečivami, ktorých kompatibilita bola zdokumentovaná.


6.3. Čas použiteľnosti

24 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Chrániť pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Sklenená ampulka typ I, etiketa, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 x 10 ml infúzneho koncentrátu


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Vitalipid N Adult nesmie byť podaný nezriedený.

Pri podávaní musia byť dodržané sterilné podmienky.

10 ml (1 ampulka) lieku Vitalipid N Adult pridajte do 500 ml lieku Intralipid 10% (20 %), alebo do 333 ml lieku Intralipid 30 %. Aby bol zabezpečený vznik homogénnej zmesi a dostatočné premiešanie obsahu, fľašu treba pred infúziou prevrátiť niekoľkokrát hore dnom.

Vitalipid N Adult 10 ml (1 ampulka) môže byť pridaná aj do Vitrimixu, Kabimixu a Structolipidu. Vitalipid N Adult sa môže použiť na rozpustenie lieku Soluvit N. Obsah jednej fľaše lieku Soluvit N rozrieďte 10 ml lieku Vitalipid N Adult a pridajte do Intralipidu, Vitrimixu, Kabimixu alebo Structolipidu.

Vitalipid N Adult sa dá tiež použiť ako zložka kompletnej parenterálnej výživy All-In-One v plastových vakoch.

Pridanie lieku Vitalipid N Adult k Intralipidu musí byť uskutočnené najskôr 1 hodinu pred infúziou a infúzia musí skončiť do 24 hodín po pridaní, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. Nepoužitý obsah otvorených fliaš alebo ampuliek musí byť znehodnotený a nesmie sa skladovať pre neskoršie použitie.

Informácie o stabilite a kompatibilite pre použitie v parenterálnej výžive sú dostupné na požiadanie.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


 1. Registračné číslo

86/0128/03-S


 1. Dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie

30.04.2003/


 1. Dátum poslednej revízie

November 2009


3VITALIPID N ADULT