+ ipil.sk

VITALIPID N INFANTPríbalový leták

:


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.2009/09726


Písomná informácia pre používateľov


Vitalipid N Infant

Infúzny koncentrát


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


Zloženie lieku

1 ml obsahuje liečivá:

Retinoli palmitas (retinolpalmitát) 135,3 mikrogramov /zodp. retinolum (vitamín A) 69 μg (230 IU)/

Phytomenadionum (vitamín K1) 20 mikrogramov

Ergocalciferolum (vitamín D2) 1,0 mikrogramov (40 IU)

Tocopherolum (vitamín E) 0,64 mg (0,7 IU)


Pomocné látky: sojae oleum purificatum (čistený sójový olej), phospholipida ex ovo purificata (čistené vaječné fosfatidy), glycerolum (glycerol), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Farmakoterapeutická skupina

Vitamíny


Charakteristika

Vitalipid N Infant je zmes v tuku rozpustných vitamínov A, D2, E a K1v množstvách, ktoré sú normálne vstrebávané z potravy.


Indikácie

Vitalipid N Infant sa používa u novorodencov a detí do 11 rokov ako doplnok intravenóznej výživy na pokrytie denných potrieb v tuku rozpustných vitamínov.


Kontraindikácie

Precitlivenosť na vaječný, sójový alebo arašidový proteín alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku.


Nežiaduce účinky

Žiadne nežiaduce účinky neboli po podaní zaznamenané.


Interakcie

Vitamín K1vstupuje do vzájomného pôsobenia s antikoagulanciami kumarínového typu.


Dávkovanie

Nedonosení novorodenci a novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2,5 kg: 4 ml/kg telesnej hmotnosti/deň.

Ostatní novorodenci a deti, ktoré vážia viac ako 2,5 kg až do veku 11 rokov: 10 ml/deň. Denná dávka nesmie prekročiť 10 ml.


Spôsob podávania

Na intravenóznu infúziu.

Vitalipid N Infant nesmie byť podaný nezriedený. Pri podávaní lieku musia byť dodržané sterilné podmienky.

Dennú dávku infúzneho koncentrátu Vitalipid N Infant pridajte do Intralipidu 10 % alebo 20 %. Aby bolo zabezpečené dostatočné premiešanie a vznik homogénnej zmesi, fľašu treba pred infúziou niekoľkokrát prevrátiť hore dnom.

Pridanie infúzneho koncentrátu Vitalipid N Infant k lieku Intralipid musí byť uskutočnené najskôr
1 hodinu pred infúziou a infúzia musí skončiť do 24 hodín po pridaní, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii


Osobitné upozornenia

Nesmie sa podávať nezriedený !

Nepoužitý obsah otvorených fliaš alebo ampuliek musí byť znehodnotený a nesmie sa skladovať pre neskoršie použitie.

Tento liek obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu vyvolať zriedkavo alergické reakcie. Medzi sójou a arašidmi sa pozorovala skrížená alergická reakcia.


Varovanie

Vitalipid N Infant sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uschovávajte mimo dosahu detí.


Balenie

10 x 10 ml ampuliek infúzneho koncentrátu


Uchovávanie

Skladovať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Chrániť pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


Dátum poslednej revízie

November 2009


2VITALIPID N INFANT

Súhrn údajov o lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.2009/09726


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1.Názov lieku Vitalipid N INFANT


2.Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

1 ml obsahuje liečivá: retinoli palmitas 135,3μg, (zodp. retinolum 69 μg), phytomenadionum 20 μg, ergocalciferolum 1,0 μg, α – tocopherolum 0,64 mg.


čo zodpovedá obsahu:

vitamín A 69 μg (230 IU), vitamín D2 1,0 μg (40 IU), vitamín E 0,64 mg (0,7 IU), vitamín K1 20 μg.


pH približne 8

Osmolalita: približne 300 mosmol/kg vody

Osmolarita: približne 260 mosmol/l


3. Lieková forma

Infúzny koncentrát.


4. Klinické údaje

4.1. Terapeutické indikácie

Vitalipid N Infant je indikovaný u novorodencov a detí do 11 rokov ako doplnok intravenóznej výživy na pokrytie denných potrieb v tuku rozpustných vitamínov A, D2, E a K1.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie: 4 ml/kg telesnej hmotnosti/deň pre nedonosených novorodencov a novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou do 2,5 kg. 10 ml/deň pre všetkých ostatných novorodencov a deti vážiace viac ako 2,5 kg až do veku 11 rokov.

Spôsob podávania: na intravenóznu infúziu podľa 6.6. ”Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom”.


4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na vaječný, sójový alebo arašidový proteín alebo na ktorékoľvek liečivo alebo pomocnú látku.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Tento liek obsahuje sójový olej a vaječné fosfolipidy, ktoré môžu vyvolať zriedkavo alergické reakcie. Medzi sójou a arašidmi sa pozorovala skrížená alergická reakcia.

Vitalipid N infant nesmie byť podávaný neriedený!


4.5. Liekové a iné interakcie

Prítomnosť stopových prvkov môže spôsobiť určitú degradáciu vitamínu A.

Retinol (vitamín A) sa môže rozkladať pri vystavení ultrafialovému svetlu.

Vitamín K1vstupuje do interakcií s antikoagulanciami kumarínového typu.


4.6. Gravidita a laktácia

Liek je určený pre deti.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek je určený pre deti.


4.8. Nežiaduce účinky

Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky.


4.9. Predávkovanie

Predávkovanie v tuku rozpustných vitamínov môže viesť k vzniku toxických syndrómov, avšak pri dodržaní odporučeného dávkovania nebola zaznamenaná žiadna toxicita.

Pri jednorázovom predávkovaní v tuku rozpustnými vitamínmi by sa nemali vyskytnúť žiadne nežiaduce účinky. Nie je potrebná špecifická liečba.

Po dlhodobej infúzii vysokých dávok vitamínu D sa môžu vyskytnúť zvýšené sérové koncentrácie metabolitov vitamínu D. Toto môže viesť k osteopénii.


Rýchla infúzia vitamínu K1v koloidnom vodnom roztoku môže spôsobiť sčervenanie, bronchospazmus, tachykardiu a hypotenziu. Tieto príznaky neboli pozorované po infúzii Vitalipid N Infant.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vitamíny

ATC kód: A11JA

Vitalipid N Infant je zmes v tuku rozpustných vitamínov v množstvách normálne absorbovaných z potravy, ktoré by nemali mať žiadny iný farmakodynamický účinok okrem udržania, prípadne znovuobnovenia výživného stavu.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

V tuku rozpustné vitamíny lieku Vitalipid N Infant sú po intravenóznom podaní metabolizované podobne, ako v tuku rozpustné vitamíny z potravy.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Hodnotenie bezpečnosti lieku Vitalipid N Infant je založené hlavne na klinických skúsenostiach.


6. Farmaceutické informácie

6.1. Zoznam pomocných látok

Sojae oleum purificatum, phospholipida ex ovo purificata, glycerolum, natrii hydroxidum, aqua ad iniectabilia.


6.2. Inkompatibility

Vitalipid N Infant sa môže pridávať do alebo miešať len s nutričnými doplnkami alebo liečivami, ktorých kompatibilita bola zdokumentovaná.


6.3. Čas použiteľnosti

24 mesiacov


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Skladujte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Chrániť pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Sklenená ampulka typ I, etiketa, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

Veľkosť balenia: 10 x 10 ml infúzneho koncentrátu


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Vitalipid N Infant nesmie byť podaný nezriedený.

Pri podávaní musia byť dodržané sterilné podmienky.

Pridajte maximálne 10 ml (1 ampulka) infúzneho koncentrátu Vitalipid N Infant do Intralipidu 10 % alebo 20 %. Aby bol zabezpečený vznik homogénnej zmesi a dostatočné premiešanie obsahu, fľašu treba pred infúziou niekoľkokrát prevrátiť hore dnom.

Pridanie infúzneho koncentrátu Vitalipid N Infant k Intralipidu musí byť uskutočnené najskôr
1 hodinu pred infúziou a infúzia musí skončiť do 24 hodín po pridaní, aby sa zabránilo mikrobiálnej kontaminácii. Nepoužitý obsah otvorených fliaš alebo ampuliek musí byť znehodnotený a nesmie sa skladovať pre neskoršie použitie.

Informácie o stabilite a kompatibilite pre použitie v parenterálnej výžive sú dostupné na požiadanie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


8. Registračné číslo

86/0127/03-S


9. Dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie

30.04.2003/


10. Dátum poslednej revízie

November 2009

3VITALIPID N INFANT