+ ipil.sk

Voltaren Actigo Extra 25 mgPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03764


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Voltaren Actigo Extra 25 mg

obalené tablety

draselná soľ diklofenaku


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám

povedal(povedala) váš lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Voltaren Actigo Extra 25 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Actigo Extra 25 mg

3. Ako užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Voltaren Actigo Extra 25 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Voltaren Actigo Extra 25 mg a na čo sa používa


Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahuje diklofenak, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAID). Voltaren Actigo Extra 25 mg je liek na úľavu bolesti, ktorý tiež zmierňuje prejavy zápalu (opuch) a znižuje horúčku.


Voltaren Actigo Extra 25 mg prináša úľavu od:

 • bolesti svalov, bolesti kĺbov, bolesti chrbta, bolesti hlavy, bolesti zubov, menštruačných bolestí;

 • príznakov prechladnutia a chrípky (vrátane bolesti a škriabania v hrdle a iných sprievodných bolestí) a znižuje horúčku.


Ako Voltaren Actigo Extra 25 mg pôsobí


Voltaren Actigo Extra 25 mg tablety zmierňujú príznaky zápalu, bolesti a opuchov tým, že blokujú

syntézu molekúl (prostaglandínov) zodpovedných za zápal, bolesť a horúčku. Neovplyvňujú príčinu zápalu a horúčky.


Ak máte akékoľvek otázky, ako Voltaren Actigo Extra 25 mg pôsobí, opýtajte sa svojho lekára alebo

lekárnika.


Ak sa nebudete cítiť lepšie do 5 dní v prípade bolesti alebo do 3 dní v prípade horúčky, alebo sa vaše príznaky zhoršia, musíte sa poradiť s lekárom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Voltaren Actigo Extra 25 mg


Ak vám tento liek predpísal lekár, starostlivo dodržiavajte jeho pokyny, ktoré sa môžu líšiť od všeobecných informácií obsiahnutých v tejto písomnej informácii.


Neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg :


 • keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Voltaren Actigo Extra 25 mg uvedených na konci tejto písomnej informácie pre používateľa v časti 6 a na konci časti 2,


 • keď ste niekedy mali alergickú reakciu po užití liekov na liečbu bolesti, zápalu alebo horúčky, ako sú diklofenak, ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová (látka používaná aj na prevenciu zrážania krvi). Takouto reakciou môže byť astma, dýchavičnosť, kožné vyrážky, opuch tváre, nádcha. Ak ste si nie istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom,


 • keď máte preukázané ochorenie srdca a /alebo mozgovocievne ochorenie, napríklad, ak ste prekonali srdcový infarkt, mozgovocievnu príhodu, tranzitórny ischemický atak (TIA) alebo upchatie ciev srdca alebo mozgu alebo operáciu na odstránenie prekážky v cievach alebo bypass,


 • keď máte alebo ste mali problémy s krvným obehom (ochorenie periférnych ciev),


 • keď v súčasnosti máte alebo ste mali vred žalúdka alebo tenkého čreva,


 • keď spozorujete krv v stolici alebo čierne sfarbenie stolice (prejavy krvácania z tráviaceho traktu),


 • keď máte závažné ochorenie obličiek alebo pečene,


 • keď ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, pretože za týchto okolností, užívanie tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg pre vás nie je vhodné.


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg:


 • ak ste niekedy mali ťažkosti s tráviacim traktom, ako sú napríklad žalúdočné vredy, krvavá alebo čierna stolica,


 • ak ste mali problémy s trávením alebo pálením záhy po predchádzajúcom užívaní liekov proti bolesti alebo zápalu,


 • ak máte problémy s črevami,


 • ak užívate iné lieky proti bolesti alebo zápalu,


 • ak máte astmu,


 • ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami,


 • ak máte alebo ste mali problémy so srdcom,


 • ak máte opuchnuté nohy,


 • ak ste ohrozený dehydratáciou (napr. pri odvodnení organizmu, pri hnačke, pred alebo po väčšom chirurgickom zákroku),


 • ak máte poruchu krvácavosti alebo iné ochorenia krvi vrátane zriedkavého ochorenia pečene nazvaného pečeňová porfýria.


Skôr ako začnete užívať diklofenak, uistite sa, že váš lekár vie o tom, že

• fajčíte

• máte cukrovku

• máte ischemickú chorobu srdca, krvnú zrazeninu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol alebo zvýšené triglyceridy


Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej nutnej

doby.


Ak sa vás týka niektorá z uvedených možností, neužívajte tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg, skôr, než o tom nepoviete svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Iné upozornenia


 • Lieky ako je Voltaren Actigo Extra 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhom trvaní liečby.

 • Neprekračujte odporúčanú dávku 3 tablety denne alebo dĺžku liečby (do 5 dní pri liečbe bolesti alebo do 3 dní pri liečbe horúčky)

 • Ak ste niekedy počas užívania Voltarenu spozorovali príznaky ako sú problémy so srdcom alebo cievami, ako bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, slabosť, alebo poruchy reči, okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Voltaren Actigo Extra 25 mg môže prekrývať príznaky infekcie (napr. bolesť hlavy, vysoká horúčka) a môže sťažovať ich odhalenie. Ak sa necítite dobre a potrebujete navštíviť lekára, nezabudnite ho informovať o užívaní tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg,

 • Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc.


Iné lieky a Voltaren Actigo Extra 25 mg


Je zvlášť dôležité povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate nejaké z nasledujúcich liekov:


 • Lítium alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI,) (lieky používané na liečbu depresie)

 • Digoxín (liek používaný pri ťažkostiach so srdcom)

 • ACE inhibítory alebo betablokátory (na liečbu vysokého tlaku krvi a zlyhania srdca)

 • Diuretiká (lieky používané na zvýšenie vylučovania moču)

 • Lieky používané na liečbu cukrovky, okrem inzulínu

 • Iné protizápalové lieky alebo lieky proti bolesti ako sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén

 • Kortikosteroidy (lieky používané na zmiernenie zápalu kdekoľvek v tele)

 • Lieky na prevenciu krvnej zrážavosti (antiagreganciá alebo antikoagulanciá)

 • Metotrexát (liek používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny alebo proti zápalu kĺbov)

 • Cyklosporín, takrolimus (lieky používané najmä u pacientov po transplantácii orgánov)

 • Trimetoprim (liek používaný na prevenciu alebo na liečbu infekcií močových ciest)

 • Chinolónové antibakteriálne liečivá (niektoré lieky používané proti infekciám)

 • Vorikonazol (liek na liečbu mykotických - plesňových ochorení)

 • Fenytoín (liek na liečbu záchvatov epilepsie)

 • Cholestipol a cholestyramín (lieky upravujúce hladinu cholesterolu)


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Voltaren Actigo Extra 25 mg jedlo a nápoje


Na dosiahnutie väčšej účinnosti užite tablety pred jedlom.


Starší ľudia


Rovnako ako pri iných liekoch proti bolesti môžu starší ľudia silnejšie reagovať na účinky tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg ako ostatní dospelí. Starostlivo dodržiavajte inštrukcie a užívajte najmenší počet tabliet, ktoré sú dostatočné na navodenie úľavy od ťažkostí. Zvlášť u starších pacientov je dôležité, aby nežiaduce účinky okamžite hlásili svojmu lekárovi.


Deti a mladiství (do 14 rokov)


Liek Voltaren Actigo Extra 25 mg, tablety nepodávajte deťom a mladistvým do 14 rokov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, informujte o tom svojho lekára a neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg. Je zvlášť dôležité neužívať tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože to môže poškodiť plod a spôsobiť ťažkosti pri pôrode.


Dojčenie

Neužívajte Voltaren Actigo Extra 25 mg pokiaľ dojčíte, pretože to môže uškodiť Vášmu dieťaťu. Informujte svojho lekára, ak dojčíte.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek.


Plodnosť

Rovnako ako iné protizápalové lieky môže užívanie diklofenaku, liečiva tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg spôsobovať problémy s počatím. Po prerušení užívania lieku sa všetko vráti do pôvodného stavu. Napriek tomu, informujte svojho lekára, pokiaľ plánujete otehotnieť alebo máte problémy s počatím.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Voltaren Actigo Extra 25 mg nemá väčšinou žiadny vplyv na vedenie vozidla a obsluhu strojov. Napriek tomu tak, ako iné lieky proti bolesti, môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť poruchy videnia, závraty a ospalosť. Ak sa u Vás tieto príznaky prejavia, neveďte vozidlá, neobsluhujte stroje. O tom, že máte tieto ťažkosti, informujte čo najskôr svojho lekára.


Dôležité informácie o niektorých zložkách obalených tabliet


Tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahujú sacharózu. Ak Vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.


3. Ako užívať Voltaren Actigo Extra 25 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí a mladiství od 14 rokov

Pri objavení sa príznakov, užite 1 tabletu. V prípade potreby pokračujte s užívaním 1 tablety s odstupom 4 až 6 hodín. Neužite viac než 3 tablety denne.


Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Je dôležité, aby ste užívali najnižšiu dávku tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg potrebnú na úľavu od bolesti a aby ste neužívali tento liek dlhšie, ako je potrebné.


Ako sa Voltaren Actigo Extra 25 mg užíva


 • Tabletu prehltnite celú a zapite pohárom vody.

 • Pre maximálnu účinnosť užívajte tablety pred jedlom.


Ako dlho sa má Voltaren Actigo Extra 25 mg užívať


Neužívajte tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg dlhšie ako 5 dní pri liečbe bolesti a dlhšie ako 3 dni pri liečbe horúčky. Pokiaľ príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, kontaktujte svojho lekára, aby bolo isté, že nie sú spôsobené vážnym ochorením.


Ak užijete viac tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg ako máte


Ak omylom užijete priveľa tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, okamžite to oznámte lekárovi alebo lekárnikovi alebo vyhľadajte nemocničnú pohotovostnú službu. Môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Voltaren Actigo Extra 25 mg


Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však už takmer čas na ďalšiu dávku, jednoducho užite ďalšiu tabletu vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné


Niektoré závažné menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť 1 až 10 z 1000 pacientov), sa môžu objaviť najmä pri dlhodobom užívaní vysokých denných dávok (150 mg). Očakáva sa, že pri krátkodobom užívaní nízkych dávok diklofenaku (75 mg denne) je frekvencia ich výskytu nižšia.

 palpitácie, náhla a ťaživá bolesť na hrudi (príznaky infarktu myokardu alebo srdcového záchvatu).
dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním v polohe ležmo, opuch chodidiel alebo nôh (príznaky
srdcového zlyhania).

Niektoré zriedkavé (môžu sa prejaviťu 1 z 1000 osôb) alebo veľmi zriedkavé (môžu saprejaviť u 1 z10 000 osôb) vedľajšie účinky môžu byť závažné.


 • Silná bolesť žalúdka, krv v stolici alebo čierna stolica, vracanie krvi, krvavá hnačka.

 • Alergická reakcia zahŕňajúca ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, opuch tváre, úst, jazyka alebo hrdla často býva spojená s kožnou vyrážkou. Kolaps.

 • Náhle ťažkosti s dýchaním a pocit úzkosti v hrudníku so sipotom alebo kašľom (príznaky astmy).

 • Náhla a výrazná bolesť hlavy, stuhnutá šija, ťažkosti pri hovorení,

 • Kŕče.

 • Kožné vyrážky a pľuzgiere, olupovanie kože, purpurové škvrny na koži, vznik pľuzgierov na ústach alebo očiach, zápal kože s popraskaním alebo odlupovaním.

 • Opuchy ramien, rúk, nôh a chodidiel (edém).

 • Akékoľvek zmeny vzhľadu alebo množstva moču, zvýšený výskyt bielkovín v moči, prítomnosť krvi v moči.

 • Zožltnutie kože alebo očí (príznaky zápalu/zlyhania pečene), zvýšené hodnoty pečeňových testov.

 • Nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny, vysoká horúčka alebo pretrvávajúca bolesť hrdla. časté infekcie

 • Zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a okamžite informujte svojho lekára.


Lieky ako Voltaren Actigo Extra 25 mg môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu (tiež nazývaného infarkt myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody. Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe.


Ďalšie vedľajšie účinky


Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú väčšinou mierne. Niektoré účinky boli zaznamenané pri užívaní vyšších dávok diklofenaku, liečiva tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg, počas dlhšej doby. Ak sa u Vás tieto účinky vyskytujú, informujte svojho lekára alebo lekárnika.


Časté vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 osôb):

 • Bolesť brucha, bolesť žalúdka, hnačka, nauzea, vracanie, plynatosť, znížená chuť do jedla

 • Bolesť hlavy, závraty

- Kožná vyrážka

- Závrat


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 1 000 osôb)

- Ospalosť

- Svrbivá vyrážka


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 osôb):

 • Nízky počet bielych krviniek, nízky počet červených krviniek

 • Zápcha, bolestivé miesta v ústach (vriedky), opuchnutý, červený a boľavý jazyk, poruchy vnímania chuti, kŕče v hornej časti brucha

 • Svrbenie a začervenanie kože, vypadávanie vlasov

 • Mravčenie alebo znížená citlivosť v rukách alebo nohách, triaška

 • Neostré videnie, zvonenie v ušiach, búšenie srdca, zhoršenie sluchu

 • Zmeny nálady, ťažkosti so spaním, dezorientácia


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Voltaren Actigo Extra 25 mg


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale.


Neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo obsahuje liek Voltaren Actigo Extra 25 mg


Liečivom tabliet Voltaren Actigo Extra 25 mg je draselná soľ diklofenaku. Každá tableta obsahuje 25 mg draselnej soli diklofenaku.


Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, povidón, koloidný oxid kremičitý bezvodý, sodná soľ karboxymetylškrobu, kukuričný škrob, fosforečnan vápenatý, mikrokryštalická celulóza, makrogol 8000, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), sacharóza.


Ako vyzerá Voltaren Actigo Extra 25 mga obsah balenia


Voltaren Actigo Extra 25 mg sú okrúhle svetločervené cukrom obalené tablety.

Balenie obsahuje 10 alebo 20 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Praha, Česká republika


Výrobca:

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Praha, Česká republika

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, D-81379, Mníchov, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 07/ 2014.

7Voltaren Actigo Extra 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06758-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Voltaren Actigo Extra 25 mg

obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahuje 25 mg draselnej soli diklofenaku.

Pomocná látka so známym účinkom: sacharóza


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta.

Okrúhle svetločervené cukrom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Úľava od bolestivých stavov ako sú svalová bolesť, reumatická bolesť, bolesť chrbta, bolesť hlavy, bolesť zubov a menštruačná bolesť. Úľava od symptómov prechladnutia a chrípky zahŕňajúcich bolesť a škriabanie v hrdle a iné sprievodné bolesti a horúčku.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


Dospelí a pediatrická populácia od 14 rokov:

Jedna tableta po objavení sa príznakov, potom môže nasledovať ďalšia tableta s minimálnym odstupom 4 až 6 hodín podľa potreby. V priebehu 24 hodín sa nemajú užiť viac ako 3 tablety (75 mg).


Tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg sú, bez konzultácie s lekárom, určené na krátkodobé užívanie t. j. do piatich dní na zmiernenie bolestí a do troch dní na redukciu horúčky.


Tablety sa majú prehĺtať vcelku a zapiť pohárom vody.


Pre maximálnu účinnosť sa obalené tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg odporúča užívať pred jedlom.


Pediatrická populácia do 14 rokov

Voltaren Actigo Extra 25 mg tablety sa neodporúča podávať deťom do 14 rokov.


Poruchy funkcie obličiek

Voltaren je kontraindikovaný u pacientov so zlyhaním obličiek (pozri časť 4.3).


Neboli vykonané žiadne špecifické štúdie u pacientov s poruchou funkcie obličiek, a preto nie je možné odporučiť žiadnu špecifickú úpravy dávkovania. Opatrnosť sa odporúča pri podávaní

Voltarenu pacientom s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.4.).


Poruchy funkcie pečene

Voltaren je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3).


Neboli vykonané žiadne špecifické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene, a preto nie je možné odporučiť žiadnu špecifickú úpravy dávkovania. Opatrnosť sa odporúča pri podávaní

Voltarenu pacientom s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.4.).


4.3 Kontraindikácie


 • Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, pozri v časť 6.1

 • Aktívny žalúdočný alebo intestinálny vred, krvácanie alebo perforácia.

 • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze súvisiaca s predchádzajúcou NSAID terapiou. Rekurentné peptické vredové krvácanie aktívne alebo v anamnéze (dve alebo viac epizód preukázanej ulcerácie alebo krvácania)

 • Tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).

 • Závažné zlyhanie pečene alebo obličiek (pozri časť 4.4).

 • Preukázané kongestívne zlyhávanie srdca (NYHA II-IV), ischemická choroba srdca, periférne arteriálne ochorenie a/alebo cerebrovaskulárne ochorenie.

 • Rovnako ako ostatné nesteroidové antireumatiká (NSAID) je aj diklofenak kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi astmy, urtikárie alebo akútnej rinitídy, ktoré vznikli na základe užívania kyseliny acetylsalicylovej alebo iných nesteroidových protizápalových látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 gastrointestinálne účinky a kardiovaskulárne účinky nižšie).


Je potrebné vyhnúť sa súčasnému použitiu diklofenaku a systémových NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2, pretože je možnosť ich aditívnych nežiaducich účinkov.


Pozornosť je potrebné venovať starším pacientom vzhľadom k ich zdravotnému stavu. Zvlášť sa odporúča podávať najnižšiu účinnú dávku starším pacientom so zlým zdravotným stavom alebo nízkou telesnou hmotnosťou.


Tak ako pri iných NSAID, v zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť alergické reakcie vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií aj bez predošlej expozície diklofenaku.


Tak ako iné NSAID, diklofenak môže vzhľadom na svoje farmakodynamické vlastnosti maskovať príznaky a prejavy infekcie.


 • Užívanie nízkych dávok, krátkodobé užívanie perorálnych foriem diklofenaku pri bolesti hlavy


Dlhodobé užívanie akéhokoľvek lieku proti bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť. V prípade, že k tejto situácii už došlo alebo je podozrenie, že k nej dôjde, vyhľadajte lekársku pomoc a ukončite liečbu. Na diagnózu MOH (Medical Overuse Headache - bolesť hlavy z nadužívania liekov) je potrebné myslieť na pacientov, ktorí majú časté alebo denné bolesti hlavy napriek alebo v dôsledku pravidelného užívania liekov na bolesť hlavy.


Gastrointestinálne účinky

Ako u ostatných NSAID vrátane diklofenaku bolo hlásené gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia vredu, ktoré môžu byť fatálne a ktoré sa môžu objaviť kedykoľvek v priebehu liečby buď s varujúcimi príznakmi alebo aj bez nich, ktoré svedčia o týchto komplikáciách aj bez predchodzej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod. U starších pacientov majú vo všeobecnosti nežiaduce účinky závažnejšie následky. V prípade výskytu gastrointestinálneho krvácania alebo ulcerácie u pacientov užívajúcich diklofenak, liek musí byť vysadený.

Tak ako pri všetkých NSAID, vrátane diklofenaku, dôsledná kontrola zdravotného stavu a opatrnosť, je nutná najmä pri predpísaní diklofenaku pacientom so symptómami poukazujúcimi na gastrointestinálne ochorenie alebo na vredovú chorobu žalúdka alebo čreva, krvácanie alebo perforáciu v anamnéze (pozri časť 4.8). Riziko gastrointestinálneho krvácania sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID a u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou. U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich účinkov NSAID, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácie, ktoré môžu byť fatálne.


Na zníženie rizika gastrointestinálnej toxicity u pacientov s vredom v anamnéze, najmä ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou, a u starších ľudí, je potrebné liečbu začať a udržiavať na najnižšej účinnej dávke.


U týchto pacientov, a tiež u pacientov, ktorí potrebujú súčasne užívať lieky obsahujúce nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej (ASA), alebo iné lieky pravdepodobne zvyšujúce riziko gastrointestinálnych ťažkostí, sa má zvážiť kombinovaná liečba s protektívnymi látkami (napr. inhibítormi protónovej pumpy alebo mizoprostolom).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä staršie osoby, majú ohlásiť akékoľvek neobvyklé abdominálne príznaky (zvlášť gastrointestinálne krvácanie). Opatrnosť sa odporúča u pacientov súčasne užívajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, napr. systémové kortikosteroidy, antikoagulanciá, antitrombocytárne látky alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (pozri časť 4.5).


Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje aj u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, pretože môže dôjsť k exacerbácii týchto ochorení (pozri časť 4.8).


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Pacienti so signifikantnými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych príhod (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) musia byť liečení diklofenakom len po starostlivom zvážení.


Keďže kardiovaskulárne riziká diklofenaku sa zvyšujú s dávkou a trvaním expozície, trvanie liečby

má byť čo najkratšie a účinná denná dávka čo najnižšia. Pacientova potreba úľavy od symptómov a

odpoveď na liečbu sa musí periodicky prehodnocovať.


Klinické štúdie a epidemiologické údaje poukazujú na trvalo zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo cievnu mozgovú príhodu), spojené s užívaním diklofenaku a to najmä pri vysokých dávkach (150 mg denne), a dlhodobej liečbe.


Pacientov je potrebné upozorniť, aby sledovali príznaky a prejavy závažných artériových trombotických príhod (napr. bolesť na hrudi, dýchavičnosť, slabosť, spomalenie reči), ktoré sa môžu vyskytnúť bez predošlého varovania. Pacientov je potrebné poučiť, aby v takom prípade ihneď vyhľadali lekára.


Hepatobiliárne účinky

Dôsledný lekársky dohľad sa vyžaduje pri predpisovaní diklofenaku pacientom so zhoršenou funkciou pečene, pretože môže dôjsť k exacerbácii ich ochorenia.


Tak ako pri iných NSAID, vrátane diklofenaku, môžu sa zvýšiť hodnoty jedného alebo viacerých pečeňových enzýmov. Počas dlhodobej liečby diklofenakom sa odporúča z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolovať pečeňové funkcie. Ak abnormálne hodnoty testov funkcie pečene pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo ak sa objavia klinické príznaky alebo prejavy poukazujúce na ochorenie pečene, alebo ak sa vyskytnú iné prejavy (napr. eozinofília, exantém) diklofenak sa má vysadiť. Hepatitída môže vzniknúť pri užívaní diklofenaku bez prodromálnych symptómov.


Opatrnosť je potrebná pri podaní diklofenaku pacientom s hepatálnou porfýriou, pretože môže vyvolať porfyrický záchvat.


Renálne účinky

Pretože sa v súvislosti s liečbou NSAID, vrátane diklofenaku zaznamenala retencia tekutín a edémy, mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje u pacientov so zhoršenou funkciou srdca alebo obličiek, hypertenziou v anamnéze a u starších pacientov. Zvláštnu starostlivosť je nutné venovať pacientom súčasne liečených diuretikami alebo liekmi, ktoré môžu významne ovplyvniť funkciu obličiek a tiež pacientom, u ktorých z akéhokoľvek dôvodu dochádza k výraznej deplécii extracelulárnej tekutiny, napr. pred alebo po väčších chirurgických zákrokoch (pozri časť 4.3). Keď sa diklofenak podáva v takýchto prípadoch, z bezpečnostných dôvodov sa odporúča monitorovať funkciu obličiek. Po prerušení liečby zvyčajne nasleduje zotavenie do pôvodného stavu.


Účinky na kožu

Závažné kožné reakcie, niektoré fatálne, zahŕňajúce exfoliatívnu dermatitídu, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu, boli veľmi zriedkavo hlásené v súvislosti s užívaním NSAID vrátane diklofenaku (pozri časť 4.8). Riziko týchto reakcií sa zdá byť vyššie u pacientov vo

včasnom štádiu liečby, pretože výskyt reakcií sa u väčšiny prípadov objavil v prvom mesiaci liečby. Diklofenak musí byť vysadený pri prvých príznakoch kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo pri akejkoľvek inej známke hypersenzitivity.


Hematologické účinky

Počas dlhodobej liečby diklofenakom sa odporúča, tak ako pri iných NSAID, monitorovať krvný obraz.


Tak ako iné NSAID, diklofenak môže prechodne inhibovať agregáciu trombocytov. Pacientov s poruchami hemostázy je potrebné starostlivo sledovať.


Respiračné účinky (astma v anamnéze)

U pacientov s astmou, sezónnou alergickou nádchou, zdurením nosovej sliznice (napr. nosovými polypmi), chronickou obštrukčnou broncho-pulmonálnou chorobou alebo chronickými infekciami dýchacej sústavy (najmä ak sú spojené so symptómami podobnými alergickej nádche), sú reakcie na NSAID ako je exacerbácia astmy (tzv. intolerancia analgetík/analgetická astma), angioneurotický edém alebo urtikária častejšie ako u ostatných pacientov. Preto sa u takýchto pacientov odporúčajú osobitné bezpečnostné opatrenia (pripravenosť na okamžitú pomoc). Platí to aj pre pacientov s alergickými reakciami na iné látky, napr. s kožnými reakciami, pruritom alebo urtikáriou.


Pomocné látky

Voltaren Actigo Extra obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nasledujúce interakcie zahŕňajú interakcie pozorované pri gastrorezistentných tabletách a iných liekových formách diklofenaku.


Lítium

Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie lítia v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu lítia.


Digoxín

Pri súčasnom použití môže diklofenak zvýšiť koncentrácie digoxínu v plazme. Odporúča sa monitorovať sérovú hladinu digoxínu.


Diuretiká a antihypertenzíva

Tak ako iné NSAID, diklofenak pri súčasnom použití s diuretikami alebo antihypertenzívami (napr. beta-blokátormi, ACE inhibítormi) môže zoslabiť ich antihypertenzívny účinok. Preto je pri podávaní tejto kombinácie potrebná opatrnosť a u pacientov, zvlášť starších, sa má pravidelne kontrolovať krvný tlak. Pacienti majú byť primerane hydratovaní a po začatí súbežnej liečby a neskôr v pravidelných intervaloch je potrebné venovať pozornosť monitorovaniu funkcie obličiek, najmä pri diuretikách a inhibítoroch ACE , vzhľadom na zvýšené riziko nefrotoxicity (pozri časť 4.4).


Iné NSAID a kortikosteroidy

Súčasné podávanie diklofenaku a iných systémových NSAID alebo kortikosteroidov môže zvýšiť frekvenciu výskytu gastrointestinálnych nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá a antitrombocytárne látky

Odporúča sa opatrnosť, pretože súčasné podávanie môže zvýšiť riziko krvácania (pozri časť 4.4). Hoci klinické sledovania nenaznačujú, že by diklofenak ovplyvňoval účinok antikoagulancií, existujú ojedinelé hlásenia o zvýšenom riziku krvácania u pacientov, ktorým sa súčasne podávali diklofenak a antikoagulanciá. Preto sa odporúča starostlivé sledovanie takýchto pacientov.


Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI)

Súčasné podávanie systémových NSAID, vrátane diklofenaku a SSRI môže zvýšiť riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


Antidiabetiká

Klinické štúdie ukázali, že diklofenak sa môže podávať súčasne s perorálnymi antidiabetikami bez toho, aby to ovplyvnilo ich klinický účinok. Ojedinele však boli hlásené prípady hypoglykemických aj hyperglykemických účinkov, ktoré si vyžiadali zmenu dávkovania antidiabetík počas liečby diklofenakom. Preto sa ako bezpečnostné opatrenie počas súčasnej liečby odporúča monitorovať hladinu glukózy v krvi.


Metotrexát

Diklofenak môže inhibovať tubulárny renálny klírens metotrexátu, a tým zvýšiť hladinu metotrexátu. Odporúča sa opatrnosť, keď sa NSAID, vrátane diklofenaku podávajú menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe metotrexátom, pretože koncentrácie metotrexátu v krvi môžu stúpnuť a môže sa zvýšiť jeho toxicita.


Cyklosporín

Diklofenak, tak ako iné NSAID, môže účinkom na obličkové prostaglandíny zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínu. Preto sa má podávať v nižších dávkach, ako sa používa u pacientov, ktorí nedostávajú cyklosporín.


Lieky spôsobujúce hyperkaliémiu

Súčasná liečba kálium-šetriacimi diuretikami, cyklosporínom, takrolimusom alebo trimetoprimom môže byť spojená so zvýšením sérových hladín draslíka, ktoré majú byť často monitorované (pozri časť 4.4)


Chinolónové antibakteriálne liečivá

Ojedinele boli zaznamenané hlásenia kŕčových stavov, ktoré mohli byť vyvolané súčasným použitím chinolónov a NSAID.


Fenytoín

Ak je fenytoín užívaný súčasne s diklofenakom, je potrebné sledovať plazmatické koncentrácie fenytoínu, kvôli predpokladanému nárastu expozície voči fenytoínu.


Cholestipol a cholestyramín

Tieto látky môžu spôsobiť oneskorenú alebo zníženú absorpciu diklofenaku. Preto je odporučené podávať diklofenak minimálne jednu hodinu pred alebo 4 až 6 hodín po podaní kolestipolu/cholestyramínu.


Silné inhibítory CYP2C9

Opatrnosť sa odporúča, ak sa diklofenak užíva spolu so silnými inhibítormi CYP2C9 (ako je vorikonazol), pretože to môže viesť k výraznému zvýšeniu vrcholnej plazmatickej koncentrácie a expozície diklofenaku v dôsledku inhibície metabolizmu diklofenaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandinov môže mať nežiaduci vplyv na graviditu a fetálno/embryonálny vývoj. Dáta z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov, kardiálnych malformácií a gastroschíz po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku tehotenstva. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej ako 1 % na približne 1,5 %.


Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a trvaním terapie. U zvierat sa preukázalo, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre- a postimplantačných strát a fetálnej/embryonálnej letality.


Navyše bola hlásená zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych po podaní inhibítorov syntézy prostaglandínov zvieratám v priebehu organogenetickej periódy. V priebehu prvého a druhého trimestra nesmie byť (inhibítor syntézy prostaglandínov) podaný, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné. Pokiaľ diklofenak užívajú ženy, ktoré chcú otehotnieť alebo v prvom a druhom trimestri tehotenstva, musí byť dávka čo najnižšia a doba liečby čo najkratšia.


V priebehu tretieho trimestra gravidity všetky inhibítory syntézy prostaglandínov môžu vystavovať plod:

- kardiopulmonálnej toxicite (predčasný uzáver ductus arteriosusa pulmonálna hypertenzia)

- renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do renálneho zlyhania s oligohydramniónom


matku a novorodenca na konci gravidity:

- potenciálnemu predĺženiu krvácania, antiagregačnému efektu, ktorý sa môže vyskytnúť dokonca aj pri veľmi nízkych dávkach

- inhibícii kontrakcie maternice vedúcej k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu.

Preto je diklofenak kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.


Laktácia

Tak ako iné NSAID, diklofenak v malých množstvách prestupuje do materského mlieka. Preto sa tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg nemajú podávať v období dojčenia, aby sa zabránilo nežiaducim účinkom na dojča.


Fertilita

Tak ako iné NSAID, použitie diklofenaku môže oslabiť fertilitu žien a neodporúča sa podávať ho ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo podstupujú vyšetrenia pre infertilitu, sa má zvážiť vysadenie diklofenaku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, u ktorých sa počas užívania diklofenaku vyskytnú poruchy videnia, závraty, vertigo, somnolencia alebo iné poruchy CNS, sa majú vyhnúť vedeniu vozidiel alebo obsluhovaniu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencia je definovaná ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme: z dostupných údajov sa nedá určiť. V každej skupine frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené v poradí podľa klesajúcej závažnosti.


Nasledujúce nežiaduce účinky zahŕňajú účinky, ktoré boli popísané buď pri krátkodobom alebo dlhodobom užívaní diklofenaku.


Trieda orgánových systémov (SOC) Nežiaduca reakcia

Frekvencia výskytu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poruchy krvi a lymfatického systému


Veľmi zriedkavé:

Trombocytopénia, leukopénia, anémia (vrátane hemolytickej a aplastickej anémie), agranulocytóza

Poruchy imunitného systému


Zriedkavé:

Precitlivenosť, anafylaktické a anafylaktoidné reakcie (vrátane hypotenzie a šoku)


Veľmi zriedkavé:

Angioedém (vrátane edému tváre)

Psychické poruchy


Veľmi zriedkavé:

Dezorientácia, depresia, insomnia, nočné mory, iritabilita, psychotické poruchy

Poruchy nervového systému


Časté:

Bolesť hlavy, závraty


Zriedkavé:

Somnolencia


Veľmi zriedkavé:

Parestézia, zhoršenie pamäti, kŕče, úzkosť, tremor, aseptická meningitída, disgeúzia, cerebrovaskulárna príhoda

Poruchy oka


Veľmi zriedkavé:

Zhoršenie zraku, neostré videnie, diplopia

Poruchy ucha a vnútorného ucha


Časté:

Vertigo


Veľmi zriedkavé:

Tinnitus, zhoršenie sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté:

Infarkt myokardu, zlyhanie srdca, palpitácie, bolesť na hrudi,

Poruchy ciev


Veľmi zriedkavé:

Hypertenzia, vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Zriedkavé:

Astma (vrátane dyspnoe)


Veľmi zriedkavé:

Pneumonitída

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Časté:

Nauzea, vracanie, hnačka, dyspepsia, bolesť brucha, flatulencia, znížená chuť do jedla


Zriedkavé:

Gastritída, gastrointestinálne krvácanie, hemateméza, krvavá hnačka, meléna, vred žalúdka alebo dvanástnika (s krvácaním alebo perforáciou alebo bez nich)


Veľmi zriedkavé:

Kolitída (vrátane hemoragickej kolitídy a exacerbácie ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby), zápcha, stomatitída (vrátane ulceróznej stomatitídy), glositída, ezofageálne poruchy, pablanovité črevné ochorenie, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté:

Zvýšenie hodnôt transamináz


Zriedkavé:

Hepatitída, žltačka, porucha funkcie pečene


Veľmi zriedkavé:

Fulminantná hepatitída, hepatálna nekróza, hepatálne zlyhanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté:

Exantém


Zriedkavé:

Urtikária


Veľmi zriedkavé:

Bulózna dermatitída, ekzém, erytém, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov syndróm), exfoliatívna dermatitída, alopécia, reakcie z fotosenzitivity, purpura, Henochova-Schonleinova purpura, pruritus

Poruchy obličiek a močových ciest


Veľmi zriedkavé:

Akútne zlyhanie obličiek, hematúria, proteinúria, nefrotický syndróm, tubulointersticiálna nefritída, nekróza obličkovej papily

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Zriedkavé:

Edém

* Frekvencia odráža údaje dlhodobej liečby s vysokou dávkou (150 mg denne). Frekvencia by mala byť nižšía pri krátkodobej liečbe s nízkou dávkou (až 75 mg denne).

Klinické štúdie a epidemiologické údaje stále poukazujú na zvýšené riziko arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgovocievna príhoda) spojených s použitím diklofenaku, najmä vo vysokej dávke (150 mg denne) a pri dlhodobej liečbe (pozri časti 4.3 a 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie diklofenakom nevyvoláva typický klinický obraz. Predávkovanie môže vyvolať symptómy ako vracanie, gastrointestinálne krvácanie, hnačku, závraty, tinnitus alebo kŕče. V prípade závažnej otravy je možné akútne zlyhanie obličiek a poškodenie pečene.


Terapeutické opatrenia

Zvládnutie akútnej otravy NSAID, vrátane diklofenaku pozostáva predovšetkým z podporných opatrení a symptomatickej liečby. Podporné opatrenia a symptomatická liečba sú indikované pri komplikáciách ako hypotenzia, zlyhanie obličiek, kŕče, gastrointestinálne poruchy a útlm dýchania.


Mimoriadne opatrenia ako forsírovaná diuréza, dialýza alebo hemoperfúzia pravdepodobne nepomáhajú pri eliminácii NSAID, vrátane diklofenaku vzhľadom na ich vysoký podiel viazaný na bielkoviny a extenzívny metabolizmus.


Po požití potenciálne toxickej vysokej dávky možno zvážiť podanie aktívneho uhlia a taktiež po požití vysokej potenciálne život ohrozujúcej dávky možno zvážiť dekontamináciu žalúdka (napr. vyvolanie vracania, výplach žalúdka).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiflogistiká a antireumatiká, nesteroidové deriváty kyseliny octovej a príbuzné látky, ATC kód: M01AB05

Mechanizmus účinku

Tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg obsahujú draselnú soľ diklofenaku, nesteroidovú zlúčeninu s výraznými analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými vlastnosťami. Inhibícia biosyntézy prostaglandínov sa považuje za základnú zložku jeho mechanizmu účinku. Prostaglandíny zohrávajú hlavnú úlohu pri vzniku zápalu, bolesti a horúčky.


Voltaren Actigo Extra 25 mg má rýchly nástup účinku, preto je zvlášť vhodný na liečbu akútnych bolestivých stavov a na zníženie horúčky. Tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg sa prejavujú analgetickým účinkom a prinášajú rýchlu úľavu od bolesti.


V jednej štúdii dystorzie (podvrtnutia) členka (853-P-401) bolo preukázané, že Voltaren Actigo Extra 25 mg rýchlo a účinne prináša úľavu od bolesti. Dva dni po začatí liečby bola bolesť pri pohybe (Pain on Movement - POM), čo bol primárny cieľový parameter, meraná na 100 mm vizuálnej analógovej škály (Visual Analogue Scale - VAS) u pacientov užívajúcich Voltaren Actigo Extra 25 mg znížená oproti východziemu stavu o 45 mm, čo bolo takmer trojnásobné zníženie v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo (tu bolo pozorované zníženie 16 mm). Tablety Voltaren Actigo Extra 25 mg preukázali významne vyššiu účinnosť v porovnaní s placebom (p < 0,0001).


Už 2 hodiny po zahájení liečby sa u pacientov užívajúcich Voltaren Actigo Extra 25 mg znížila bolesť pri pohybe o 8 mm, zatiaľ čo v skupine s placebom bolo toto zníženie iba 1 mm (p < 0,0001).

Voltaren Actigo Extra 25 mg preukázal štatisticky významne vyššiu účinnosť pri znížení bolesti pri pohybe tiež v priebehu všetkých ďalších časových bodov štúdie, t. j, 24 a 96 hodín po zahájení liečby (p < 0,0001), v porovnaní s placebom.


Ďalšie dôkazy účinnosti Voltarenu Actigo Extra 25 mg boli získané u podskupiny subjektov, u ktorej došlo k zníženiu bolesti pri pohybe o viac ako 50% v porovnaní s východzím stavom v priebehu 48 hodín po podaní prvej dávky lieku, K tomuto zníženiu došlo u 66% pacientov v skupine užívajúcej Voltaren Actigo Extra 25 mg, v porovnaní s 6 % pacientov v skupine užívajúcej placebo (p < 0,0001). Teda pri podávaní tabliet Voltarenu Actigo Extra 25 mg došlo k 10 násobnému zlepšeniu hojenia v porovnaní s placebom, a to už po 48 hodinách.

Štatisticky významné rozdiely v miere spontánnej bolestivosti boli pozorované v hodnotení 2 hodiny a 4 hodiny po začatí liečby. Tieto výsledky preukazujú včasný nástup účinku Voltarenu Actigo Extra 25 mg, čo je dôležitá vlastnosť analgetickej liečby voľnopredajných liekov.

Bolo tiež preukázané, že podávanie Voltarenu Actigo Extra 25 mg účinne lieči opuchy, keďže zmenšenie opuchov v rôznych časových bodoch bolo výraznejšie a rýchlejšie v skupine liečenej Voltarenom Actigo Extra 25 mg v cm (v porovnaní s nezraneným členkom v porovnaní s placebom. 48 hodín po začatí liečby bol opuch členka zmenšený v priemere o 0,7 cm v skupine s Voltarenom Actigo Extra 25 mg, v porovnaní s 0,3 cm v skupine s placebom (p < 0,001). Vysoko významný rozdiel v miere zmenšenia opuchov v liečenej skupine v porovnaní s placebom (1,1 cm v skupine s Voltarenom oproti 0,6 cm v skupine s placebom) pretrvával tiež 96 hodín po začatí liečby (p=0,0014).

Bol tiež preukázaný účinok liečby Voltarenom Actigo Extra 25 mg a pri normalizácii/regenerácii normálnej funkcie členka. 24 hodín po začatí liečby bolo skóre kĺbnej funkcie zlepšené v skupine s Voltarenom o 12,8 bodu, v porovnaní s iba 4,2 bodmi v skupine s placebom (p < 0,0001). Tento rozdiel bol tiež vysoko signifikantný 48 a 96 hodín po začatí liečby (p < 0,0001).

Bolo tiež preukázané, že liečba Voltarenom Actigo Extra 25 mg účinne zlepšila prah bolestivosti na dotyk (bolesť pri tlaku). 24 hodín po začatí liečby bol prah bolestivosti zlepšený v skupine s Voltarenom o 7,3 N/cm2 , v porovnaní s iba 3,7 N/cm2 v skupine s placebom. (p < 0,0001). Tento rozdiel bol tiež vysoko signifikantný 48 a 96 hodín po začatí liečby (p < 0,0001).

Štúdia 853-P-401 tiež hodnotila spokojnosť s liečbou bolesti pri dystorzii členka. 96 hodín po začatí liečby hodnotilo 90 % pacientov liečených Voltarenom ActiGo Extra mieru spokojnosti s liečbou ako dobrá, veľmi dobrá alebo výborná, v porovnaní s iba 8 % pacientov v skupine s placebom (p < 0,0001).

Všeobecne bolo podávanie Voltarenu ActiGo Extra veľmi dobre tolerované a bezpečné.


Draselná soľ diklofenaku in vitro nepotláča biosyntézu proteoglykánov v chrupavke v koncentráciách, ktoré sa dosahujú u ľudí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Diklofenak sa rýchlo a úplne absorbuje. Po užití jednej 25 mg tabletynalačno sa stredná vrcholová plazmatická koncentrácia 591 ng/ml dosiahne za 35 minút (stredná hodnota tmax).


Rýchlosť absorpcie diklofenaku môže byť znížená pokiaľ je podaný po jedle (nižšia Cmax, dlhší tmax) v porovnaní s podaním nalačno.


Pretože asi polovica diklofenaku sa metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou („first pass effect“), plocha pod krivkou koncentrácie po perorálnom podaní je asi polovičná ako po parenterálnom podaní rovnakej dávky.


Farmakokinetické vlastnosti sa nemenia po opakovanom podávaní. K akumulácii liečiva nedochádza, ak sa dodržujú odporúčané intervaly medzi dávkami.


Distribúcia

99,7 % diklofenaku sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín (99,4 %). Vypočítaný zdanlivý distribučný objem je 0,12 až 0,17 l/kg.


Diklofenak preniká do synoviálnej tekutiny, kde sa maximálne koncentrácie namerajú 2 až 4 hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme. Polčas eliminácie zo synoviálnej tekutiny je 3 až 6 hodín. Dve hodiny po dosiahnutí maximálnych hladín v plazme sú koncentrácie liečiva v synoviálnej tekutine vyššie ako v plazme, čo pretrváva až 12 hodín.


Biotransformácia

Biotransformácia diklofenaku prebieha čiastočne ako glukuronidácia neporušenej molekuly, ale hlavne ako jednorazová a viacnásobná hydroxylácia a metoxylácia, čím vzniká niekoľko fenolických metabolitov, z ktorých sa väčšina premieňa na glukuronidové konjugáty. Dva z týchto fenolických metabolitov sú biologicky aktívne, ale v oveľa menšej miere ako diklofenak.

Eliminácia

Celkový systémový klírens diklofenaku z plazmy je 263 56 ml/min. Konečný polčas v plazme je 1 až 2 hodiny. Štyri metabolity, vrátane dvoch aktívnych, majú tiež kratšie plazmatické polčasy, a to 1 až 3 hodiny. Piaty metabolit, 3´-hydroxy-4´-metoxy-diklofenak, má oveľa dlhší plazmatický polčas. Tento metabolit je však prakticky neaktívny.


Približne 60 % podanej dávky sa vylúči močom ako glukuronidový konjugát intaktnej molekuly a ako metabolity, z ktorých väčšina sa tiež premieňa na glukuronidové konjugáty. Menej ako 1 % sa vylúči ako nezmenená látka. Zvyšok dávky sa vylúči ako metabolity žlčou do stolice.

Linearita/nelinearita

Rozsah absorpcie (AUC) je v lineárnom pomere k veľkosti dávky.


Charakteristiky u osobitných skupín pacientov

Nepozorovali sa významné rozdiely v absorpcii, metabolizme a vylučovaní liečiva v závislosti od veku.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nemožno usudzovať z kinetiky po jednorazovom podaní pri obvyklej dávkovacej schéme na akumuláciu nezmeneného liečiva. Pri klírense kreatinínu nižšom ako 10 ml/min sú vypočítané rovnovážne hladiny hydroxymetabolitov v plazme asi 4-krát vyššie ako u zdravých jedincov. Metabolity sa však napokon vylúčia žlčou.


U pacientov s chronickou hepatitídou alebo kompenzovanou cirhózou pečene sú kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaké ako u pacientov bez ochorenia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje zo štúdií akútnej a chronickej toxicity, ako aj zo štúdií genotoxicity, mutagenity a karcinogenicity diklofenaku nepreukázali pri stanovených terapeutických dávkach osobitné riziko pre ľudí. V štandardných predklinických štúdiách na zvieratách, neboli zistené dôkazy o jeho teratogénnom potenciále u myší, potkanov alebo králikov. Diklofenak nemal vplyv na fertilitu potkanov. S výnimkou minimálnych účinkov na plod pri dávkach toxických pre matku nedošlo k ovplyvneniu prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho vývoja ich potomstva.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

magnéziumstearát

povidón

koloidný oxid kremičitý bezvodý

sodná soľ karboxymetylškrobu

kukuričný škrob

fosforečnan vápenatý


Obal tablety

mikrokryštalická celulóza

makrogol 8000

červený oxid železitý (E172)

oxid titaničitý (E171)

povidón

talok

sacharóza


Leštidlo

makrogol 8000

sacharóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/Al blister

Papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10, 20 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, 140 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0227/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 22. júna 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 26. júna 2007


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

13Voltaren Actigo Extra 25 mg