+ ipil.sk

Voltaren EmulgelPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/00809


Písomná informácia pre používateľA


Voltaren Emulgel

dietylamínová soľ diklofenaku

Dermálny gél


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedenév tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu

prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo

lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii pre používateľa.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia , musíte sa obrátiť

na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Voltaren Emulgela na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Voltaren Emulgel

3. Ako používať Voltaren Emulgel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Voltaren Emulgel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Voltaren Emulgel a na čo sa používa


Voltaren Emulgel obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAIDs). Je špeciálne vyvinutý na vtieranie do kože.

Voltaren Emulgelje určený na úľavu od bolesti a zmiernenie zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly. Používa sa:


u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších:

 • na liečbu poranení svalov a kĺbov (napr. po vytknutí, natiahnutí, alebo pomliaždení, bolesti chrbta, športové úrazy);

 • na liečbu miestnych foriem reumatizmu mäkkých tkanív (napr. tenisový lakeť), meravosti ramenného kĺbu;


u dospelých (18 rokov a starších)

 • na úľavu od bolesti pri nezávažných artritídach (zápaloch) kĺbov a chrbtice.


Ak máte nejaké otázky o pôsobení lieku Voltaren Emulgel, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Voltaren Emulgel


Nepoužívajte Voltaren Emulgel


 • ak ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo iné lieky používané na liečbu bolesti , horúčky alebo zápalu ako je ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová (látka tiež používaná ako prevencia proti krvnej zrážavosti) alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Voltaren Emulgel, ktoré sú uvedené na konci tejto písomnej informácie. Ak je to nutné, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Príznaky alergickej reakcie na tieto lieky môžu byť nasledovné: kýchanie, ťažkosti s dýchaním (astma) , začervenanie kože s pľuzgiermi, žihľavka, opuch tváre alebo jazyka, výtok z nosa .


 • ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva.

 • ak máte menej ako 14 rokov


Ak sa vás týka niektorá z vyššie uvedených podmienok, nepoužívajte Voltaren Emulgel.


Upozornenia a opatrenia

 • Nenanášajte Voltaren Emulgel na otvorené rany alebo na vyrážky a ekzém.

 • Ukončite liečbu, ak sa po použití lieku objaví na koži vyrážka.

 • Nepoužívajte na rozsiahle plochy kože a počas dlhšieho obdobia, pokiaľ vám to neodporučil lekár

 • Voltaren Emulgel je len na vonkajšie použitie. Neaplikujte do úst. Neprehĺtajte. Po použití si umyte ruky. Buďte opatrný pri nanášaní, aby sa Vám Voltaren Emulgel nedostal do očí. Ak k tomu dôjde, vypláchnite si oči čistou vodou. Navštívte lekára alebo lekárnika, ak ťažkosti pretrvávajú.

 • Môžete použiť ortézu alebo obväz bežne používaný pri zraneniach, ako sú vyvrtnutia, ale nepoužívajte vzduchotesné (plastové) bandáže.


Pokiaľ máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika pred použitím Voltarenu Emulgel.


Deti a dospievajúci

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti pre deti a dospievajúcich do 14 rokov (pozri časť Nepoužívajte Voltaren Emulgel).


U mladistvých od 14 rokov, pokiaľ je potrebné používať tento liek dlhšie ako 7 dní na úľavu od bolesti alebo pokiaľ sa príznaky zhoršujú, odporúča sa pacientom/ich rodičom kontaktovať lekára.


Iné lieky a Voltaren Emulgel

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Voltaren Emulgel sa nesmie používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť váš plod alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Voltaren Emulgel sa môže používať v priebehu prvých šiestich mesiacov tehotenstva iba na radu lekára a dávka musí byť čo najnižšia a čas liečenia čo možno najkratší.


Pretože diklofenak prestupuje v malom množstve do materského mlieka, Voltaren Emulgel sa môže používať počas dojčenia iba na radu lekára. Avšak Voltaren Emulgel sa nesmie nanášať na prsia dojčiacej matky ani na rozsiahle plochy kože alebo používať dlhší čas.


Predtým ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Voltaren Emulgel obsahuje propylénglykol a benzylbenzoát, ktoré môžu vyvolať podráždenie pokožky.


 1. Ako používať Voltaren Emulgel


Vždy používajte tento liekpresne tak, ako vámpovedalváš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Pre dospelých a mladistvých od 14 rokov.


Používajte Voltaren Emulgel 3 až 4-krát denne na miesto bolesti.


Ako používaťVoltaren Emulgel


1. Tuba:pred prvým použitím odskrutkujte a odstráňte uzáver. Membránu odstránite vložením opačného konca uzáveru a jeho otočením.

Tlaková nádoba (pumpa): ventil pumpy stláčajte, kým sa uvoľní potrebné množstvo

gélu.


2. Jemne vytlačte malé množstvo gélu a pomaly vtierajte do pokožky v mieste bolesti

alebo opuchu. Potrebné množstvo lieku sa mení a závisí od veľkosti bolestivej alebo

opuchnutej plochy.

Na jedno použitie zvyčajne postačí množstvo veľkosti čerešne až orecha. Pri vtieraní

gélu môžete pociťovať ľahký chladivý efekt.


3. Po nanesení lieku Voltaren Emulgel si umyte ruky, pokiaľ ošetrované miesta nie sú

práve na rukách.


Ako dlho sa Voltaren Emulgel používa

Nepoužívajte Voltaren Emulgel dlhšie ako:


u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších:

 • 2 týždne pri liečbe poranení svalov a šliach (napr. po vytknutí, natiahnutí, alebo pomliaždení) alebo zápale šliach (tendinitída)


u dospelých (18 rokov a starších)

 • 3 týždne pri liečbe bolestí sprevádzajúcich artritídu (zápal kĺbov)


Dlhšiu liečbu Vám môže odporučiť lekár.


Ak sa bolesti a opuch nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, poraďte sa s lekárom.


Ak použijete viac lieku Voltaren Emulgel ako máte

Ak ste vy alebo vaše dieťa náhodne prehltli Voltaren Emulgel alebo v prípade, že ste náhodne použili viac gélu ako je odporučené, okamžite to oznámte lekárovi.


Ak zabudnete použiť Voltaren Emulgel

Ak ste si zabudli natrieť Voltaren Emulgel v správnom čase, urobte tak hneď, keď si spomeniete, ďalej pokračujte ako zvyčajne. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré zo zriedkavých a veľmi zriedkavých vedľajších účinkov môžu byť závažné


Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov, prestaňte používať Voltaren Emulgel a okamžite sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom:

 • kožná vyrážka s pľuzgiermi, žihľavka (môže sa vyskytnúť u 1 až 10 osôb z 10 000)

 • sipenie, dýchavičnosť alebo pocit sťaženého dýchania (astma), (môže sa vyskytnúť u menej ako 1 osoby z 10 000 )

 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla (môže sa vyskytnúť u menej ako 1 osoby z 10 000)

Ostatné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú väčšinou mierne, prechodné a neškodné (ak sa vás týkajú, informujte svojho lekára alebo lekárnika).Časté vedľajšieúčinky

(môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 osôb zo 100)

 • kožná vyrážka, svrbenie, začervenanie alebo bolestivosť kože.Veľmi zriedkavé vedľajšieúčinky

(môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 osoby z 10 000)

 • vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zvýšená kožná citlivosť na slnečné žiarenie. Možné príznaky sú spálenie od slnka so svrbením, opuchom a pľuzgiermi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Voltaren Emulgel


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tlakovú nádobu chráňte pred priamym slnečným žiarením, neprepichujte ju ani nevhadzujte do ohňa aj keď je prázdna.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Voltaren Emulgel obsahuje


Liečivom Voltarenu Emulgel je dietylamínová soľ diklofenaku. Jeden gram gélu obsahuje 11,6 mg dietylamínovej soli diklofenaku.


Ďalšie zložky sú: karbomér, cetomakrogol, cetiol LC, dietylamín, izopropylalkohol, tekutý parafín, krémový parfum (obsahujúci benzylbenzoát), propylénglykol, čistená voda.


Ako vyzerá Voltaren Emulgel a obsah balenia

Voltaren Emulgel je biely nemastný gél s vodným základom, cielene vyvinutý na podanie vtieraním do pokožky.

Gél je balený do tuby alebo tlakovej nádoby (pumpy).


Balenie

Tuba: 10 g , 20 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g, 180 g

Tlaková nádoba (pumpa): 50 ml, 75 ml, 100 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Praha,Česká republika

Novartis Consumer Health GmbH,Zielstattstrasse 40, D-81379Mníchov, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 02/2014 .

5Voltaren Emulgel

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. Názov lieku


Voltaren Emulgel

Dermálny gél


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


1 g gélu Voltaren Emulgel 1,16% obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku 11,6 mg, čo zodpovedá 10 mg sodnej soli diklofenaku.


Pomocné látky: propylénglykol, benzylbenzoát


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. Lieková forma


Dermálny gél

Biely až takmer biely jemný homogénny krémovitý gél.


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí a dospievajúci vo veku 14 rokov a starší:

Voltaren Emulgel tlmí bolesť a zápal, zmierňuje opuch:

 • pri poraneniach mäkkého tkaniva: poranenia šliach, svalov a kĺbov napr. po vytknutí, natiahnutí, alebo pomliaždení, bolesti chrbta (športové úrazy)

 • pri lokalizovaných formách reumatizmu mäkkých tkanív napr. tendinitíde (tenisový lakeť), burzitíde, syndróme rameno- ruka, periartropatii;


Dospelí (18 rokov a starší):

 • prináša úľavu od bolesti pri lokalizovaných formách degeneratívneho reumatizmu, napr. osteoartritíde periférnych kĺbov a chrbtice.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelía adolescenti vo veku14 rokov a starší:


 • Dávkovanie

Voltaren Emulgel sa nanáša miestne na kožu 3 až 4-krát denne na postihnuté miesto a jemne sa vtiera. Potrebné množstvo závisí od veľkosti bolestivého miesta. Napr. 2-4 g Voltarenu Emulgelu (množstvo s veľkosťou čerešne až orecha) postačuje na ošetrenie plochy asi 400 až 800 cm². Po použití sa majú umyť ruky, pokiaľ ruky nie sú ošetrovaným miestom.


 • Dĺžka liečby

Trvanie liečby závisí od indikácie a dosiahnutej odpovede pacienta na liečbu.


 • pri poraneniach mäkkého tkaniva alebo pri reumatizme mäkkých tkanív: sa nemá gél používať dlhšie ako 14 dní , pokiaľ to neodporučil lekár.

 • pri artritickej bolesti (dospelí vo veku 18 rokov a starší): dĺžka liečby nemá presiahnuť 21 dní, pokiaľ to neodporučil lekár.


Pri používaní lieku bez odporúčania lekára pre niektorú z vyššie uvedených indikácií, má pacient vyhľadať lekára, ak sa stav nezlepší do 7 dní, alebo sa stav zhorší.


Deti a adolescenti do 14 rokov:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti pre deti a adolescentov mladších ako 14 rokov. (pozri časť 4.3)

U adolescentov starších ako 14 rokov, pokiaľ je potrebné používať tento liek dlhšie ako 7 dni na úľavu od bolesti alebo pokiaľ sa príznaky zhoršujú, odporúča sa pacientom/ich rodičom kontaktovať lekára.


Starší ľudia (nad 65 rokov)

Môžu byť použité dávky obvyklé pre dospelých.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).


Používanie u pacientov, u ktorých kyselina acetylsalicylová alebo iné nesteroidové protizápalové liečivá vyvolávajú záchvaty astmy, žihľavku alebo akútnu rinitídu.


Počas posledného trimestra gravidity.


Používanie u detí a adolescentov mladších ako 14 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa Voltaren Emulgel nanáša na pomerne veľké plochy kože a počas dlhšieho obdobia, možnosť systémových nežiaducich účinkov nemožno vylúčiť (pozri písomnú informáciu pre systémovú liekovú formu diklofenaku).


Voltaren Emulgel sa má nanášať len na zdravú a intaktnú kožu, (bez otvorených rán alebo poranení). Nemá prísť do styku s očnou spojovkou alebo so sliznicami, nemá sa užívať vnútorne.


Zastavte liečbu ak sa po aplikácii lieku objaví kožná vyrážka.


Voltaren Emulgel sa môže používať spolu s neokluzívnou bandážou, ale nemá sa používať s nepriedyšným, okluzívnym obväzom.


Informácie o niektorých pomocných látkach

Voltaren Emulgel obsahuje propylénglykol a benzylbenzoát, ktoré môžu vyvolať podráždenie pokožky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pretože systémová absorpcia pri topickej aplikácii gélu je veľmi nízka, sú interakcie veľmi nepravdepodobné.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Systémová koncentrácia diklofenaku je nižšia po lokálnej aplikácii v porovnaní s perorálnym podaním.

S odkazom na skúsenosti s liečbou systémovými NSAID sa odporúča nasledovné:


Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu a / alebo embryofetálny/ vývoj. Údaje z epidemiologických štúdií naznačujú zvýšené riziko potratov a kardiálnych malformácií a gastroschíza po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov v počiatočných štádiách gravidity.

Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií sa zvýšilo z menej než 1 % na približne 1,5 %. Predpokladá sa, že sa riziko zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. U zvierat sa preukázalo, že podanie inhibítorov syntézy prostaglandínov vedie k zvýšeniu pre-a post-implantačných strát a k embryofetálnej letalite. Navyše, zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych, boli hlásené u zvierat, ktorým boli podané inhibítory syntézy prostaglandínov počas obdobia organogenézy.


V priebehu prvého a druhého trimestra gravidity, sa nemá podávať diklofenak, ak to nie je nevyhnutné. Pokiaľ diklofenak používa žena, ktorá má snahu otehotnieť alebo je v období prvého alebo druhého trimesta gravidity, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (predčasný uzáver ductus arteriosus a pulmonálna hypertenzia)

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať v renálne zlyhanie s oligohydramniónom

Matku a novorodenca na konci tehotenstva môže vystaviť:

 • potenciálnemu predĺženiu doby krvácania, antiagregačnému efektu, ktorý sa môže vyskytnúť dokonca aj pri veľmi nízkych dávkach

 • inhibícii maternicových kontrakcií vedúcej k oneskoreniu alebo predĺženiu priebehu pôrodu.

Preto je diklofenak kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity.


Laktácia

Rovnako ako aj iné NSAID, tak aj diklofenak prestupuje do materského mlieka v malom množstve. Napriek tomu pri terapeutických dávkach Voltaren Emulgelu nie je žiaden účinok na dojčené dieťa. Pre nedostatok kontrolovaných štúdií u dojčiacich matiek môže byť liek používaný v priebehu dojčenia iba po porade s lekárom. Za týchto okolností sa nesmie Voltaren Emulgel aplikovať na prsia dojčiacej matky ani na rozsiahle plochy kože alebo používať dlhší čas (pozri časť4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Dermálne podanie lieku Voltaren Emulgel nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky (Tabuľka 1) sú zoradené podľa frekvencie od najčastejšie sa vyskytujúcich a podľa nasledovnej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), nie je známe (z dostupných údajov nie je možné určiť). V každej skupine sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1

Infekcie a nákazy


Veľmi zriedkavé:


pustulózna vyrážka

Poruchy imunitného systému


Veľmi zriedkavé:


hypersenzitivita (vrátane žihľavky), angioneurotický edém

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína (medzipľúcia)


Veľmi zriedkavé:


astma

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Časté:


dermatitída (vrátane kontaktnej dermatitídy), vyrážka, ekzém, erytém, pruritus


Zriedkavé:


bulózna dermatitída


Veľmi zriedkavé:

fotosenzitívne reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Vzhľadom na nízku systémovú absorpciu diklofenaku pri topickom použití je predávkovanie veľmi nepravdepodobné.

Nežiaduce účinky podobné účinkom pri predávkovaní diklofenaku v perorálnej forme však možno očakávať v prípade, že došlo k náhodnému požitiu lieku Voltaren Emulgel (1 tuba s obsahom 100 g obsahuje 1 g sodnej soli diklofenaku). V prípade náhodného požitia, ktoré by viedlo k signifikantným systémovým nežiaducim účinkom, je potrebné použiť všeobecné terapeutické postupy, ktoré sa bežne používajú pri otrave nesteroidovými antiflogistikami.

Je potrebné uvažovať o gastrickej dekontaminácii a užití aktívneho uhlia najmä bezprostredne po požití.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Nesteroidové antiflogistikum (NSAID) na topické použitie.

ATC kód:M02AA15


Mechanizmus účinku

Diklofenak je nesteroidové protizápalové liečivo (NSAID) s výraznými analgetickými, protizápalovými a antipyretickými vlastnosťami. Inhibícia biosyntézy prostaglandínov je primárnym mechanizmom účinku diklofenaku.


Voltaren Emulgel je protizápalový a analgetický liek určený na topickú aplikáciu. Pri zápale a bolesti traumatického alebo reumatického pôvodu Voltaren Emulgel zmierňuje bolesť, zmenšuje opuch a skracuje dobu návratu k normálnej funkcii. Je klinicky dokázané, že k redukcii akútnej bolesti dochádza v priebehu jednej hodiny po iniciálnej aplikácii Voltaren Emulgelu (p <0,0001 verzus placebo gél). U deväťdesiatich štyroch percent (94 %) pacientov bola preukázaná úľava od bolesti po dvoch dňoch liečby Voltaren Emulgelom oproti ôsmim percentám (8 %) pacientov používajúcich placebo gél (p <0,0001). Ústup bolesti a funkčné zlepšenie pohybového aparátu bolo dosiahnuté po 4 dňoch liečby Voltaren Emulgelom (p <0,0001 verzus placebo gél).


Vďaka vodno-alkoholovému základu gélu tiež vykazuje hojivý a chladiaci efekt.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Množstvo diklofenaku absorbovaného cez kožu je úmerné veľkosti plochy, na ktorú bol Voltaren Emulgel aplikovaný a závisí od celkovej topickej dávky a hydratácie kože. Absorpcia dosahuje približne 6 % dávky diklofenaku po topickom použití 2,5 g Voltaren Emulgelu na 500 cm² kože, táto hodnota je určená pomerom k celkovej renálnej eliminácii v porovnaní s tabletami Voltaren. Oklúzia po dobu 10 hodín vedie k trojnásobnému zvýšeniu absorpcie diklofenaku.


Distribúcia

Koncetrácia diklofenaku po topickej aplikácii Voltaren Emulgelu na kĺby ruky a kolenné kĺby bola meraná v plazme, synoviálnom tkanive a synoviálnej tekutine. Maximálne koncentrácie diklofenaku v plazme sú po topickom podaní Voltaren Emulgelu asi 100-krát nižšie ako po perorálnom podaní rovnakého množstva diklofenaku. 99,7 % diklofenaku sa viaže na sérové bielkoviny predovšetkým na albumín (99,4 %).


Diklofenak sa prednostne akumuluje v koži, ktorá pôsobí ako rezervoár, odkiaľ sa liečivo nepretržite uvoľňuje do okolitých tkanív. Z nich sa diklofenak prednostne distribuuje a pretrváva v hlboko uložených zapálených tkanivách, ako sú kĺby, kde sa nachádza v koncentráciách až 20-krát vyšších ako v plazme.


Biotransformácia

Biotransformácia diklofenaku zahŕňa sčasti glukuronidáciu intaktnej molekuly, ale hlavne jednorazovú a mnohopočetnú hydroxyláciu. Výsledkom celého procesu je vytvorenie niekoľkých fenolových metabolitov diklofenaku, z ktorých je väčšina následne premenená na glukuronidové konjugáty. Dva z týchto fenolových metabolitov sú biologicky aktívne, ale v menšej miere ako diklofenak.


Eliminácia

Celkový systémový klírens diklofenaku z plazmy je 263 56 ml/min. Konečný polčas vylučovania v plazme je 1-2 hodiny. Štyri z metabolitov vrátane dvoch aktívnych majú tiež krátky polčas vylučovania 1-3 hodiny. Jeden metabolit, 3´hydroxy-4´metoxy diklofenak má oveľa dlhší polčas vylučovania. Avšak tento metabolit je v skutočnosti neúčinný. Diklofenak a jeho metabolity sú vylučované prevažne močom.


Charakteristika u pacientov s renálnou insuficienciou

Nebola zistená žiadna kumulácia diklofenaku a jeho metabolitov u pacientov s renálnou insuficienciou. U pacientov s chronickou hepatitídou alebo nedekompenzovanou cirhózou je kinetika a metabolizmus diklofenaku rovnaká ako u pacientov bez ochorenia pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje získané z predklinických štúdií založené na štúdiách akútnej toxicity a toxicity po opakovanom podaní, ako ajštúdie genotoxicity, mutagenity a karcinogenity diklofenaku v odporúčaných terapeutických dávkach nevykazujú špecifické riziko pre človeka. Neboli získané dôkazy, že diklofenak je potenciálne teratogénny u myší, potkanov alebo králikov. Diklofenak neovplyvnil plodnosť zvierat (potkanov), ani prenatálny, perinatálny a postnatálny vývoj potomkov nebol ovplyvnený.

Voltaren Emulgel bol dobre tolerovaný vo viacerých štúdiách. Nebol zaznamenaný potenciál pre vznik fototoxicity a Voltaren Emulgel nespôsoboval kožnú senzibilizáciu.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Diethylaminum, Carbomerum 974 P, Cetomacrogolum 1000, Cetiol LC, Alcohol isopropylicus, Paraffinum liquidum, Parfum cremoris 45 (obsahuje benzylis benzoas), Propylenglycolum, Aqua purificata

diethylamín, karbomér 974 P, cetomacrogol 1000, cetiol LC, izopropylalkohol, tekutý parafín, krémový parfum 45 (obsahujúci benzylbenzoát), propylénglykol, čistená voda


6.2 Inkompatibility


Žiadne.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Alumíniová tuba s ochrannou vnútornou vrstvou.


Alumíniom laminovaná tuba ([LDPE/Al/HDPE (vnútorná vrstva)], HDPE hrdlo tuby zaslepené profilovanou membránou. Tuba je uzatvorená PP závitovým uzáverom s profilovanou vrchnou časťou určenou na odstráneniu membrány pred prvým použitím, škatuľka.


Tlaková nádoba (pumpa) je alumíniová nádoba obsahujúca viacvrstvový vak (LDPE) vrstva v kontakte s liekom s HDPE/TiO2ventilom a polyoxymetylén spúšťacím mechanizmom s ochranným krytom.


Voltaren Emulgel tuba: 10 g, 20 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g, 180 g


Voltaren Emulgel tlaková nádoba (pumpa): 50 ml, 75 ml, 100 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/29, Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0127/88-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


18.5.1988/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

6Voltaren Emulgel