+ ipil.sk

Volulyte 6%, infúzny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2012/00746

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00186


Písomná informácia pre používateľa


Volulyte 6%, infúzny roztok


hydroxyetylškrob (HES 130/0,4) v izotonickom elektrolytovom roztoku


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Volulyte 6% a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Volulyte 6%

 3. Ako používať Volulyte 6%

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Volulyte 6%

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Volulyte 6% a na čo sa používa


Volulyte 6%je náhrada objemu plazmy, ktorý sa používa na obnovu krvného objemu, pri krvných stratách, ak nie sú postačujúce samotné iné lieky nazývané kryštaloidy.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Volulyte 6%


Nepoužívajte Volulyte 6%,ak:


 • ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • máte vážnu generalizovanú infekciu (sepsu)

 • máte popáleniny

 • máte poruchu obličiek alebo dostávate dialýzu

 • máte závažné ochorenie pečene

 • máte krvácanie do mozgu (intrakraniálne alebo cerebrálne krvácanie)

 • ste kriticky chorý (napr. musíte zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti)

 • máte príliš veľa tekutín v tele a povedali vám, že máte stav, ktorý sa volá hyperhydratácia

 • máte tekutinu v pľúcach (pľúcny edém)

 • ste dehydratovaný (máte nedostatok tekutín v tele)

 • povedali vám, že máte v krvi priveľmi zvýšený draslík, sodík alebo chloridy

 • máte závažné poruchy funkcie pečene

 • máte závažné zlyhanie srdca

 • máte závažné problémy so zrážanlivosťou krvi

 • máte transplantovaný orgán


Upozornenia a opatrenia

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak máte:

 • poruchu funkcie pečene

 • problémy so srdcom alebo krvným obehom

 • poruchu zrážanlivosti krvi (koagulácie)

 • problémy s obličkami

 • zvýšenú hladinu draslíka, sodíka, horčíka, chloridov alebo alkálií v krvi (hyperkaliémia, hypernatriémia, hypermagneziémia, hyperchlorémia)


Keď dostanete tento liek, budú vás kvôli riziku alergických (anafylaktických/anafylaktoidných)reakciídôkladne sledovať, aby sa včas odhalili prvotné príznaky alergických reakcií.


Operácie a úrazy:

Váš lekár dôkladne zváži, či je tento liek pre vás vhodný.


Váš lekár starostlivo upraví dávku lieku Volulyte 6 %, aby nedošlo k preťaženiu tekutinami. Toto je potrebné najmä vtedy, ak máte problémy s pľúcami, srdcom alebo krvným obehom. Zdravotné sestry zabezpečia zaznamenávanie vašej rovnováhy tekutín, hladiny soli v krvi a funkcie obličiek. V prípade potreby môžete dostať ďalšie soli.

Okrem toho bude zaistené, aby ste dostali dostatok tekutín.


Volulyte 6 % je kontraindikovaný, ak máte problémy s obličkami alebo, ak si ochorenie obličiek vyžaduje dialýzu.


Ak sa poškodenie obličiek objaví počas liečby:

Ak lekár spozoruje prvé príznaky poškodenia obličiek, ukončí podávanie tohto lieku. Okrem toho môže lekár u vás sledovať funkciu obličiek až do 90 dní.

Ak dostanete liek Volulyte 6 % opakovane, váš lekár vám bude sledovať zrážanlivosť krvi, čas krvácania a ďalšie funkcie. V prípade, že dôjde k poruche zrážanlivosti krvi, lekár ukončí podávanie tohto lieku.


Ak máte podstúpiť otvorenú operáciu srdca a ste na prístroji srdce-pľúca, ktorý počas operácie pomáha cirkulovať krv, podávanie tohto lieku sa neodporúča.


Deti

Bezpečnosť tohto lieku sa u detí neskúmala. K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.

Iné lieky a Volulyte 6%

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. K dnešnému dňu nie sú známe žiadne interakcie lieku Volulyte 6%s inými liekmi.

Volulyte 6%a jedlo a nápoje

Nie je známe, že byVolulyte 6%mal nejaký negatívny účinok, ak sa používa súčasne s jedlom alebo nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú dostupné žiadne klinické údaje o použití lieku Volulyte 6 % u tehotných žien. Bezpečnosť lieku u tehotných a dojčiacich žien sa neskúmala. K dispozícii sú iba obmedzené údaje z klinických štúdií o použití jednorazovej dávky HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného u tehotných žien, ktoré podstúpili cisársky rez v spinálnej anestézii. Nezistil sa negatívny vplyv HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného na bezpečnosť pacientiek a nezistil sa ani negatívny vplyv na novorodencov.


Váš lekár vám podá Volulyte 6%až pozvážení prínosu lieku voči potenciálnemu riziku pre dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po použití lieku Volulyte 6%nebude ovplyvnená vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Ako používať Volulyte 6 %


Volulyte 6 % vám bude podávať váš lekár, ktorý bude dôkladne kontrolovať množstvo podávaného Volulytu 6% alebo bude na podávanie priamo dohliadať.


Spôsob podania

Tento liek dostanete infúziou do žily (intravenóznym kvapkaním). Rýchlosť infúzie, rovnako ako množstvo infúzneho roztoku, bude závisieť od vašich špecifických požiadaviek, od ochorenia, pre ktoré sa liek používa a od odporúčanej maximálnej dennej dávky.


Dávkovanie

Váš lekár rozhodne o správnej dávke, ktorú dostanete.

Váš lekár použije najnižšiu možnú účinnú dávku a Volulyte 6% budete dostávať maximálne 24 hodín.

Maximálna denná dávka Volulytu 6 % je 30 ml/kg.


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.

Ak použijete viac lieku Volulyte 6%,ako máte

Váš lekár sa musí uistiť, že dostávate správne množstvo Volulyte 6 %. Každý človek však potrebuje odlišnú dávku, a ak sa preukáže, že dávka je pre vás príliš vysoká, váš lekár môže okamžite zastaviť podávanie Volulytu 6 % a ak je to potrebné, môže podať liek, ktorý vám odstráni vodu z tela (diuretikum).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Volulyte 6%môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • Svrbenie je známym vedľajším účinkom hydroxyetylškrobov pri dlhodobom užívaní a užívaní vysokých dávok.

 • Ďalšie účinky, ako napríklad predĺženie času zrážania krvi, sú spojené so zriedením krvi, ktoré sa vyskytuje pri podávaní vysokých dávok.

 • Počas podávania hydroxyetylškrobu môže stúpnuť hladina enzýmu amyláza v sére a môže interferovať s diagnózou zápalu pankreasu (pankreatitída). Avšak, zvýšenie hladiny amylázy v sére sa v tomto prípade nesmie považovať za ukazovateľ diagnózy pankreatitídy.


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)

 • Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu spôsobiť závažné alergické reakcie (začervenanie kože, opuch hrdla a sťažené dýchanie, mierne príznaky ako pri chrípke, pomalá alebo rýchla akcia srdca, tekutina v pľúcach, ktorá nie je spôsobená srdcovými problémami).

 • Po podaní hydroxyetylškrobu sa v závislosti od dávky môžu vyskytnúť poruchy zrážania krvi.


Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

 • poškodenie obličiek

 • poškodenie pečene


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 1. Ako uchovávať Volulyte 6%


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 • Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Volulyte 6% po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Váš lekár alebo zdravotná sestra sa uistia, že roztok je číry, bez viditeľných častíc, balenie nie je poškodené a pred použitím odstránia vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.

Roztok sa musí použiť ihneď po otvorení a akýkoľvek nespotrebovaný roztok sa musí zlikvidovať. Len na jednorazové použitie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Volulyte 6% obsahuje


1 000 ml infúzneho roztoku obsahuje:


Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob

- molárna substitúcia 0,38 – 0,45

- stredná molekulová hmotnosť (Mw)= 130,000 Da

60,00 g

Trihydrát octanu sodného

4,63 g

Chlorid sodný

6,02 g

Chlorid draselný

0,30 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,30 g


Elektrolyty:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CH3COO-

34,0 mmol/l


Teoretická osmolarita:

286,5 mosm/l

Titračná acidita:

< 2,5 mmol NaOH/l

pH:

5,7 - 6,5


Ďalšie pomocné látky: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.

Ako vyzerá Volulyte 6% a obsah balenia


Volulyte 6%je sterilný, číry až ľahko opalizujúci roztok, bezfarebný až slabo žltý. Je balený v:

 • pružných vakoch vyrobených z polyolefínu (freeflex®) alebo

 • v sklenenej fľaši.


Všetky typy balenia sú dostupné vo veľkostiach 250 ml a 500 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Nemecko

Výrobca:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg v.d.H.

Tel: +49 6172 686 0

Kundenberatung@fresenius-kabi.de

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstraße 36

A-8055 Graz

Tel: +43 316 2490

info-atgr@fresenius-kabi.com


Fresenius Kabi France

6, rue du Rempart

BP 611

27400 Louviers Cedex

Tel: +33 (0)2 32 09 59 00


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Volulyte 6% oplossing voor infusie

Bulharsko Volulyte 6% solution for infusion

Cyprus Volulyte 6% Solution for Infusion

Česká republika Volulyte 6%

Dánsko Volulyte

Estónsko Volulyte 6% infusioonilahus

Fínsko Volulyte 60 mg/ml infuusioneste, liuos

Grécko Volulyte 6% Solution for Infusion

Holandsko Volulyte 6% oplossing voor infusie

Island Volulyte 60 mg/ml innrennslislyf, lausn

Írsko Volulyte 6% Solution for Infusion

Litva Volulyte 6% infuzinis tirpalas

Lotyšsko Volulyte 6% škidums infuzijam

Luxembursko Volulyte 6% Infusionslösung

Maďarsko Volulyte 6% oldatos infúzió

Malta Volulyte 6% Solution for Infusion

Nemecko Volulyte 6% Infusionslösung

Nórsko Volulyte 60 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Poľsko Volulyte 6%

Portugalsko Volulyte Solução para Perfusão

Rakúsko Volulyte 6% Infusionslösung

Rumunsko Volulyte 6%, solutie perfuzabila

Slovensko Volulyte 6%, infúzny roztok

Slovinsko Volulyte 60mg/ml raztopina za infundiranje

Španielsko Volulyte 6% solución para perfusión

Švédsko Volulyte 60 mg/ml infusionvätska, lösning

Taliansko Volulyte 6% Soluzione per infusione

Veľká Británia Volulyte 6% Solution for InfusionTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 h.

Maximálna denná dávka Volulytu 6 % je 30 ml/kg.


Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť.Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Prvých 10 – 20 ml sa má podávať pomaly a súčasne je potrebné dôkladne sledovať pacienta, aby sa mohli čo najskôr odhaliť možné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.

Trvanie liečenia závisí od:

 • rozsahu nízkeho krvného objemu

 • krvného tlaku

 • zriedenia krvi a jej častíc (doštičiek, červených krviniek atď.).


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.

Len na jednorazové použitie.

Liek sa musí použiť ihneď po prvom otvorení.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov sa majú zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.

Používajte iba číre roztoky v neporušených obaloch, ktoré neobsahujú žiadne častice. Pred použitím odstráňte vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.7Volulyte 6%, infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2012/00746

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00186


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU


Volulyte 6%, infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1000 ml infúzneho roztoku obsahuje:


Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob

- molárna substitúcia 0,38 – 0,45

- stredná molekulová hmotnosť = 130,000 Da

60,00 g

Trihydrát octanu sodného

4,63 g

Chlorid sodný

6,02 g

Chlorid draselný

0,30 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,30 g

Elektrolyty:

Na+

137,0 mmol/l

K+

4,0 mmol/l

Mg++

1,5 mmol/l

Cl-

110,0 mmol/l

CH3COO-

34,0 mmol/l


Teoretická osmolarita:

286,5 mosm/l

Titračná acidita:

< 2,5 mmol NaOH/l

pH:

5,7 – 6,5

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok

Číry až ľahko opalizujúci roztok, bezfarebný až slabo žltý.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba hypovolémie, ktorá je spôsobená akútnou stratou krvi, keď podanie samotných kryštaloidov nie je postačujúce(pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Na infúzne intravenózne použitie.

Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 h.


Prvých 10 – 20 ml sa má podávať pomaly a súčasne je potrebné dôkladne sledovať pacienta, aby sa mohli čo najskôr odhaliť možné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie. Denná dávka a rýchlosť infúzie závisia od krvných strát pacienta, udržiavania alebo obnovenia hemodynamiky a od hemodilúcie (dilučný efekt).


Maximálna denná dávka Volulytu 6 % je 30 ml/kg.

Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť.Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


Pre pokyny týkajúce sa zaobchádzania s liekom pozri časť 6.6.

4.3 Kontraindikácie

 • precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • sepsa

 • popáleniny

 • renálne poruchy alebo renálna nahradzujúca terapia

 • intrakraniálna alebo cerebrálna hemorágia

 • kriticky chorí pacienti (zvyčajne hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti)

 • hyperhydratácia

 • pľúcny edém

 • dehydratácia

 • závážná hyperkaliémia

 • závažná hypernatriémia alebo závažná hyperchloriémia

 • závažné poškodenie pečeňových funkcií

 • kongestívne zlyhanie srdca

 • závažná koagulopatia

 • pacienti s transplantovanými orgánmi

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Z dôvodu rizika alergických (anafylaktických/anafylaktoidných) reakcií sa má pacient dôkladne sledovať a infúzia sa má podávať pomalou rýchlosťou (pozri časť 4.8).


Operácie a úrazy:
Neexistuje dostatok spoľahlivých údajov o dlhodobej bezpečnosti u pacientov podstupujúcich chirurgické zákroky a u pacientov s úrazmi. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti. Má sa zvážiť iná dostupná liečba.


Indikáciu na doplnenie objemu liekmi s obsahom HES je potrebné starostlivo zvážiť a je nutné monitorovať hemodynamické parametre kvôli kontrole objemu a dávky (pozri tiež časť 4.2).


Je potrebné sa vždy vyhnúť objemovému preťaženiu v dôsledku predávkovania alebo príliš rýchlemu podávaniu infúzie. Dávkovanie sa musí nastaviť starostlivo, najmä u pacientov s pľúcnymi a kardiovaskulárnymi problémami. Dôkladne sa majú monitorovať sérové elektrolyty, bilancia tekutín a renálne funkcie.


Lieky s obsahom HES sú kontraindikované u pacientov s renálnymi poruchami alebo pri renálnej substitučnej terapii (pozri časť 4.3). Podávanie liekov s obsahom HES sa má ukončiť pri prvých známkach poškodenia obličiek. Zvýšená potreba renálnej substitučnej liečby bola hlásená až do 90 dní po podaní HES. Minimálne 90 dní sa odporúča monitorovanie renálnej funkcie pacientov.


Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom so závažnými poruchami pečeňových funkcií alebo pacientom s poruchami krvnej zrážanlivosti.

Pri liečbe hypovolemických pacientov je potrebné zamedziť závažnej hemodilúcii v dôsledku vysokých dávok roztokov s obsahom HES.

V prípade opakovaného podávania sa musia starostlivo sledovať koagulačné parametre. Pri prvom príznaku koagulopatie prerušte používanie liekov s obsahom HES.


U pacientov, u ktorých je potrebné vykonať otvorenú operáciu srdca v súvislosti s kardiopulmonálnym bypassom, sa neodporúča používať lieky s obsahom HES kvôli riziku nadmerného krvácania.


Osobitnú starostlivosť treba venovať pacientom selektrolytovými abnormalitami, ako súhyperkaliémia, hypernatriémia, hypermagneziémia a hyperchlorémia.

Pri metabolickej alkalóze aklinických situáciách, kde sa treba vyhnúť alkalizácii, treba pred alkalizujúcimi roztokmi ako je Volulyte 6% uprednostniť roztoky na báze solí, ako je napríklad podobný liek obsahujúci HES 130/0,4 v 0,9% roztoku chloridu sodného.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie (pozri časť 4.2).

4.5 Liekové a iné interakcie


K dnešnému dňu nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi ani výživovými doplnkami.

Zvážiť treba súčasné podávanie liekov, ktoré spôsobujú retenciu draslíka alebo sodíka.

Pozri časť 4.8 týkajúcu sa koncentrácie sérových amyláz, ktorá sa môže počas podávania

hydroxyetylškrobu zvýšiť a môže interferovať s diagnózou pankreatitídy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku Volulytu 6%.


K dispozícii sú iba obmedzené údaje z klinických štúdií o použití jednorazovej dávky HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného u tehotných žien, ktoré podstúpili cisársky rez v spinálnej anestézii. Nezistil sa negatívny vplyv HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného na bezpečnosť pacientiek a nezistil sa ani negatívny vplyv na novorodencov (viď časť 5.1).

Štúdie na zvieratách pri podobnom lieku obsahujúcom HES 130/0,4 v 0,9% roztoku chloridu sodnéhovšak neukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, vývoj embrya/plodu, pôrodný alebo postnatálny vývin (pozri časť 5.3). Nezistil sa žiaden dôkaz teratogenity.


Počas tehotenstva sa máVolulyte 6%podávať iba ak potenciálny prínos prevýši potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa hydroxyetyl škrob vylučuje do materského mlieka. Vylučovanie hydroxyetyl škrobu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Pri rozhodovaní či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť terapiu liekom Volulyte 6% treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos terapie liekom Volulyte 6% pre ženu.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Volulyte 6%nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sa delia na: Veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (>1/1000 až <1/100), zriedkavé (>1/10 000 až <1/1000),veľmi zriedkavé (< 1/10 000), frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).

Ochorenia krvi a lymfatického systému

Zriedkavé (pri vysokých dávkach): V závislosti od dávky sa pri podávaní hydroxyetylškrobu môžu vyskytnúť poruchy hemokoagulácie.

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu spôsobiť anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (precitlivenosť, ľahké symptómy podobné chrípke, bradykardia, tachykardia, bronchospazmus, nekardiálny pľúcny edém). V prípade výskytu reakcie intolerancie treba infúziu ihneď zastaviť a zahájiť príslušnú naliehavú lekársku liečbu.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (v závislosti od dávky): Dlhodobé podávanie vysokých dávok hydroxyetylškrobu spôsobuje pruritus (svrbenie), ktorý je známym nežiaducim účinkom hydroxyetylškrobov. Svrbenie sa nemusí objaviť až do niekoľkých týždňov od poslednej infúzie a môže pretrvávať mesiace.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté (závislé od dávky): Počas podávania hydroxyetylškrobu môže stúpnuť koncentrácia sérových amyláz a môže interferovať s diagnózou pankreatitídy. Hladina amyláz sa zvyšuje v dôsledku vytvorenia komplexu enzým-substrát, tvoreného amylázou a hydroxyetylškrobom, ktorý podlieha pomalej eliminácii a nesmie byť považovaný za ukazovateľa diagnózy pankreatitídy.

Časté (závislé od dávky): Pri vysokých dávkach môže dilučný efekt vyústiť do príslušného zriedenia zložiek krvi, akými sú koagulačné faktory a ďalšie plazmatické proteíny a poklesu hematokritu.

Poruchy hepatobiliárneho systému

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): poškodenie pečene

Poruchy renálneho a močového systému

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): poškodenie obličiek

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie

Ako pri všetkých náhradách objemu môže predávkovanie viesť k preťaženiu obehového systému (napr. pľúcny edém). V takomto prípade treba ihneď zastaviť infúziu, a ak je to potrebné treba podať diuretiká. 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: náhrada plazmy a frakcie plazmatických bielkovín

ATC kód: B05AA07


Volulyte 6% je umelý koloid na doplnenie objemu, ktorého účinok na expanziu intravaskulárneho objemu a hemodilúciu závisí od molárnej substitúcie hydroxyetylovými skupinami (0,4), strednej molekulovej hmotnosti (130,000 Da), koncentrácie (6%), ako aj od dávkovania a rýchlosti infúzie. Hydroxyetylškrob (130/0,4) obsiahnutý vo Volulyte 6% je získaný z kukuričného škrobu a má substitučný vzorec (pomer C2/C6) približne 9:1.


30-minút trvajúca infúzia 500 ml podobného lieku obsahujúceho HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodnéhou dobrovoľníkov vedie k neexpanzívnemu zvýšeniu objemu typu plató o približne 100% aplikovaného objemu, ktoré trvá približne od 4 do 6 hodín.

Izovolemická výmena krvi za HES 130/0,4 v 0,9% roztoku chloridu sodnéhoudržiava objem krvi najmenej počas 6 hodín.

Volulyte 6%obsahuje elektrolyty sodík (Na+), draslík (K+), horčík (Mg++), chlór (Cl-) a acetát (CH3COO-) v izotonickom zložení. Acetát je metabolizovateľný anión, ktorý je oxidovaný v rôznych orgánoch a má alkalizujúci účinok.

Volulyte 6% obsahuje znížené množstvo chloridov, a preto pôsobí proti vývoju hyperchloremickej metabolickej acidózy, obzvlášť ak sú odporúčané veľké dávky infúzií alebo u pacientov s rizikom vývoja metabolickej acidózy.


V srdcovej chirurgii boli hladiny chloridov signifikantne nižšie a menej negatívny prebytok báz (base excess) pri použití lieku Volulyte 6% v porovnaní s HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


Liečba tehotných žien podstupujúcich cisársky rez

K dispozícii sú iba obmedzené údaje z klinických štúdií s použitím jednorazovej dávky HES 130/0,4 (6%) v 0,9% roztoku chloridu sodného u tehotných žien podstupujúcich cisársky rez. Výskyt hypotenzie bol výrazne nižší pri použití HES 130/0,4 (6%) v porovnaní s použitím kryštaloidov (36,6% verzus 55,3%). Celkové hodnotenie účinnosti preukázalo značné výhody pri prevencii hypotenzie a ťažkej hypotenzii, keď sa použil HES/0,4 (6%) v porovnaní s liečbou, pri ktorej sa použili kryštaloidy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika hydroxyetylškrobu je komplexná a závisí od molekulovej hmotnosti a hlavne od stupňa molárnej substitúcie a substitučného modelu (pomer C2/C6). Pri intravenóznej aplikácii sú molekuly menšie ako je obličkový prah (60,000-70,000 Da) ľahko vylučované do moču, kým tie väčšie sú metabolizované plazmatickou α-amylázou pred vylúčením degradovaných produktov obličkami.


In vivoje ihneď po infúzii stredná molekulová hmotnosť pre HES 130/0,4 v plazme 70,000 – 80,000 Da a ostáva nad úrovňou obličkového prahu v priebehu celej terapeutickej periódy.


Distribučný objem je okolo 5,9 litrov. Počas 30 minút infúzie tvorí plazmatická hladina HES 130/0,4 (6%)stále 75% maximálnej koncentrácie. Po 6 hodinách klesá plazmatická hladina na 14%. Po jednorazovom podaní 500 ml hydroxyetylškrobu sa plazmatické hladiny vracajú k východiskovej hladine po takmer 24 hodinách.


Plazmatický klírens po podaní 500 ml HES 130/0,4 (6%) je 31,4 ml/min, s AUC 14,3 mg/ml x h, čo poukazuje na nelineárnu farmakokinetiku. Plazmatické polčasy po jednorazovom podaní 500 ml boli medzi t 1/2 = 1,4 h a t 1/2ß = 12,1 h.


Pri použití rovnakej dávky [500ml] u osôb s kompenzovaným miernym až ťažkým poškodením obličiek AUC mierne vzrastá koeficientom 1,7 (95% určitostné limity 1,44 a 2,07) u osôb s ClCr< 50 ml/min v porovnaní s > 50 ml/min. Terminálny polčas a vrchol (peak) koncentrácie HES neboli ovplyvnené poškodením obličiek. Pri ClCr>30 ml/min, 59% lieku môže byť odstránených močom, vs. 51 % pri ClCr15 až 30 ml/min.

Ani pri dennom podávaní 500 ml 10% roztoku obsahujúceho HES 130/0,4 dobrovoľníkom po dobu 10 dní sa nevyskytla žiadna signifikantná akumulácia v plazme. V experimentálnom modeli u potkanov pri použití opakovaných dávok HES 130/0,4v množstve 0,7g/kg telesnej hmotnosti za deňpočas viac ako 18 dní, bola 52 dní po poslednom podaní zásoba v tkanivách 0,6% z celkovej podanej dávky.

V ďalšej farmakokinetickej štúdii dostávalo 8 pacientov v stabilizovanom stave s terminálnym renálnym zlyhávaním (ESRD) vyžadujúcich hemodialýzu jednorazovú dávku 250 ml (15 g) HES 130/0,4 (6%).

3,6 g (24%) podanej dávky HES sa eliminovalo z organizmu počas hemodialýzy trvajúcej 2 hodiny (500 ml dialyzátu za minútu, Filter HD Highflux FX 50, Fresenius Medical Care, Nemecko). Po 24 hodinách bola priemerná plazmatická koncentrácia HES 0,7 mg/ml. Po 96 hodinách bola priemerná plazmatická koncentrácia HES 0,25 mg/ml.

HES 130/0,4 (6%) je kontraindikovaný u pacientov podstupujúcich dialýzu (viď bod 4.3).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Subchronická toxicita:

Intravenózna infúzia 9 g hydroxyetylškrobu obsiahnutého v lieku Volulyte 6%/kg telesnej hmotnosti/deň u potkanov a psov počas 3 mesiacov neviedla k známkam toxicity, okrem toxicity zo zvýšenej pracovnej záťaže v obličke a pečeni, vychytávania a metabolizmu hydroxyetylškrobu v retikuloendoteliálnom systéme, pečeňovom parenchýme a ďalších tkanivách v súvislosti s nefyziologickým stavom u zvierat počas testovanej periódy.

Najnižšia toxická dávka je nad 9 g hydroxyetylškrobu obsiahnutého v lieku Volulyte 6% na kg telesnej hmotnosti/deň, ktorá je najmenej 5-krát vyššia ako maximálna terapeutická dávka pre človeka.


Reprodukčná toxicita:

Typ hydroxyetylškrobu prítomný vo Volulyte 6% nemá žiadne teratogénne vlastnosti u potkanov ani u králikov. Účinky spôsobujúce odumretie embrya boli zistené u králikov pri dávke 5g/kg telesnej hmotnosti na deň. U potkanov injekčný bolus tejto dávky počas gravidity a laktácie znížil telesnú hmotnosť mláďat a indukoval spomalenie vývinu. Embryo-fetotoxicita u potkanov a králikov bola však zistená iba pri dávkach toxických pre matku. U samíc boli nájdené známky preťaženia tekutinami. Štúdie fertility na priamo exponovaných zvieratách neboli vykonané.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Pre neprítomnosť štúdií kompatibility sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

a) Čas použiteľnosti originálne zabaleného výrobku:

Sklenená fľaša: 4 roky

Freeflexvak: 3 roky

b)Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia :

Liek sa musí použiť ihneď po otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne osobitné podmienky na uchovávanie.

Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Bezfarebná sklenená fľaša typu II s halobutylovým gumeným uzáverom a hliníkovým viečkom:
1 x 250 ml, 10 x 250 ml; 1 x 500 ml, 10 x 500 ml


Polyolefínový vak (freeflex) s vonkajším obalom

1 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml,

1 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Len na jednorazové použitie.

Použite ihneď po otvorení fľaše alebo vaku.

Akýkoľvek nepoužitý roztok treba zlikvidovať.

Používajte iba číre roztoky v neporušených obaloch, ktoré neobsahujú žiadne častice. Pred použitím odstráňte vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov sa majú zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Nemecko
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

76/0106/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.04.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


8Volulyte 6%, infúzny roztok