+ ipil.sk

VOLUVENPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2013/03316

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00187Písomná informácia pre používateľa


VOLUVEN

6 % infúzny roztok

hydroxyetylškrob (HES 130/0,4) v izotonickom roztoku chloridu sodného


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak

sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je VOLUVEN a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete VOLUVEN

3. Ako používať VOLUVEN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať VOLUVEN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je VOLUVEN a na čo sa používa


VOLUVEN je náhrada objemu plazmy, ktorý sa používa na obnovu krvného objemu, pri krvných stratách, ak nie sú postačujúce samotné iné lieky nazývané kryštaloidy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete VOLUVEN


Nepoužívajte VOLUVEN, ak:


 • ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • máte vážnu generalizovanú infekciu (sepsu)

 • máte popáleniny

 • máte poruchu obličiek alebo dostávate dialýzu

 • máte krvácanie do mozgu (intrakraniálne alebo cerebrálne krvácanie)

 • ste kriticky chorý (napr. musíte zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti)

 • máte príliš veľa tekutín v tele a povedali vám, že máte stav, ktorý sa volá hyperhydratácia

 • máte tekutinu v pľúcach (pľúcny edém)

 • ste dehydratovaný (máte nedostatok tekutín v tele)

 • povedali vám, že máte v krvi priveľmi zvýšený sodík alebo chloridy

 • máte závažné poruchy funkcie pečene

 • máte závažné zlyhanie srdca

 • máte závažné problémy so zrážanlivosťou krvi

 • máte transplantovaný orgán


Upozornenia a opatrenia


Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak máte:

 • poruchu funkcie pečene

 • problémy so srdcom alebo krvným obehom

 • poruchu zrážanlivosti krvi (koagulácie)

 • problémy s obličkami


Keď dostanete tento liek, budú vás kvôli riziku alergických (anafylaktických / anafylaktoidných) reakcií dôkladne sledovať, aby sa včas odhalili prvotné príznaky alergických reakcií.


Operácie a úrazy:

Váš lekár dôkladne zváži, či je tento liek pre vás vhodný.


Váš lekár starostlivo upraví dávku lieku Voluven, aby nedošlo k preťaženiu tekutinami. Toto je potrebné najmä vtedy, ak máte problémy s pľúcami, srdcom alebo krvným obehom. Zdravotné sestry zabezpečia zaznamenávanie vašej rovnováhy tekutín, hladiny soli v krvi a funkcie obličiek. V prípade potreby môžete dostať ďalšie soli.


Okrem toho bude zaistené, aby ste dostali dostatok tekutín.


Voluven je kontraindikovaný, ak máte problémy s obličkami alebo, ak si ochorenie obličiek vyžaduje dialýzu.

Ak sa poškodenie obličiek objaví počas liečby:

Ak lekár spozoruje prvé príznaky poškodenia obličiek, ukončí podávanie tohto lieku. Okrem toho môže lekár u vás sledovať funkciu obličiek až do 90 dní.


Ak dostanete liek Voluven opakovane, váš lekár vám bude sledovať zrážanlivosť krvi, čas krvácania a ďalšie funkcie. V prípade, že dôjde k poruche zrážanlivosti krvi, lekár ukončí podávanie tohto lieku.


Ak máte podstúpiť otvorenú operáciu srdca a ste na prístroji srdce-pľúca, ktorý počas operácie pomáha cirkulovať krv, podávanie tohto lieku sa neodporúča.


Deti

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


Iné lieky a VOLUVEN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dosiaľ nie sú známe žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie) Voluvenu s inými liekmi.


VOLUVEN a jedlo a nápoje

Nie je známe, či má Voluven negatívny účinok pri používaní súčasne s jedlom alebo s nápojmi.Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Nie sú dostupné údaje o podávaní Voluvenu tehotným (okrem údajov pri cisárskom reze, pozri nižšie) a dojčiacim ženám.

Štúdie na zvieratách neukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Nebola zaznamenaná teratogenita.


K dispozícii sú iba obmedzené údaje z klinických štúdií o použití jednorazovej dávky Voluvenu u tehotných žien, ktoré podstúpili cisársky rez v spinálnej anestézii. Nezistil sa negatívny vplyv Voluvenu na bezpečnosť pacientok a nezistil sa ani negatívny vplyv na novorodencov.


Lekár vám podá Voluven iba po zvážení prínosov a možného rizika pre dieťa. Lekár vám poradí, či máte alebo nemáte prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po použití Voluvenu nebude ovplyvnená vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať VOLUVEN


Voluven vám bude podávať váš lekár, ktorý bude dôkladne kontrolovať množstvo podávaného Voluvenu alebo bude na podávanie priamo dohliadať.


Spôsob podávania

Tento liek budete dostávať infúziou do žily (intravenóznou infúziou). Rýchlosť infúzie, rovnako ako množstvo infúzneho roztoku, bude závisieť od vašich špecifických požiadaviek, od ochorenia, pre ktoré sa liek používa a od odporúčanej maximálnej dennej dávky.


Dávkovanie

Váš lekár rozhodne o správnej dávke, ktorú dostanete.

Váš lekár použije najnižšiu možnú účinnú dávku a Voluven budete dostávať maximálne 24 hodín.

Maximálna denná dávka Voluvenu je 30 ml/kg.


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.


Ak použijete viac Voluvenu, ako máte

Rovnako ako pri všetkých náhradách objemu, ak dostanete príliš veľa Voluvenu, môže dôjsť k preťaženiu vášho obehového systému, čo môže mať za následok napr. zadržiavanie vody v pľúcach (pľúcny edém).


Váš lekár sa musí uistiť, že dostávate správne množstvo Voluvenu. Každý človek však potrebuje odlišnú dávku, a ak sa preukáže, že dávka je pre vás príliš vysoká, váš lekár môže okamžite zastaviť podávanie Voluvenu a ak je to potrebné, môže podať liek, ktorý vám odstráni vodu z tela (diuretikum).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Voluven môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté:

postihujú viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

postihujú menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

postihujú menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

častosť výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb):Po podaní hydroxyetylškrobu sa môžu v závislosti od dávky vyskytnúť okrem zriedenia poruchy zrážania krvi.


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb):Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu mať za následok závažné alergické reakcie (sčervenanie kože, mierne príznaky podobné chrípke, pomalý alebo rýchly srdcový pulz, opuch hrdla a ťažkosti s dýchaním, tekutina v pľúcach nespôsobená srdcovými problémami).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb):Svrbenie je známy vedľajší účinok hydroxyetylškrobov, keď sa užíva dlhší čas a vo vysokých dávkach.


Vyšetrenia:

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb):Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu hladiny sérovej amylázy, ktorá môže interferovať s diagnózou zápalu podžalúdkovej žľazy (pankreatitídy). Voluven však nemôže zapríčiniť pankreatitídu.


Ďalšie účinky súvisia so zriedením krvi, ktoré môžu nastať pri vysokých dávkach, ako je predĺženie doby zrážania krvi.


Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

- poškodenie obličiek

- poškodenie pečene


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať VOLUVEN


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25˚C. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obaloch po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Váš lekár alebo zdravotná sestra sa pred použitím uistia, že je roztok číry, neobsahuje žiadne častice a že balenie je neporušené. Pred použitím odstránia vrchný obal polyolefínového (freeflex) a PVC vaku. Roztok sa musí použiť ihneď po otvorení fľaše alebo vaku. Nespotrebovaný roztok je potrebné znehodnotiť. Len na jednorazové použitie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo VOLUVEN obsahuje


1 000 ml infúzneho roztoku obsahuje liečivá:


Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob 60,00 g

- molárna substitúcia 0,38 – 0,45

- priemerná molekulová hmotnosť 130 000 Da

Chlorid sodný 9,00 g


elektrolyty Na+ 154 mmol/l

Cl- 154 mmol/l

teoretická osmolarita 308 mosmol/l

titračná kyslosť <1,0 mmol NaOH/l

pH

4,0 – 5,5


Ďalšími zložkami sú kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá VOLUVEN a obsah balenia


Voluven je sterilný číry bezfarebný až slabo žltkastý, jemne opalizujúci roztok.


Veľkosti balenia:


Sklenené fľaše:1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml.


Polyolefínový vak (Freeflex) s vrchným obalom: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 5 x 500 ml,

5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 10 x 500 ml,

15 x 500 ml, 20 x 500 ml.


PVC vak s vrchným obalom: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 25 x 250 ml, 15 x 500 ml.


PE fľaša KabiPac: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 20 x 250 ml,

20 x 500 ml, 30 x 250 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kroener Strasse 1, 613 46 Bad Homburg, Nemecko

Výrobcovia

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Else-Kroener Strasse 1, 613 46 Bad Homburg, Nemecko,

miesto prepúšťania: Friedberg

Fresenius Kabi France, 6, rue du Rempart, BP 611, 274 00 Louviers Cedex, Francúzsko

Fresenius Kabi Polska Sp. z.o.o., ul. 25 Sienkiewicza, 993 00 Kutno, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 h.

Maximálna denná dávka Voluvenu je 30 ml/kg.


Má sa podať najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť. Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Prvých 10 – 20 ml sa má podávať pomaly a súčasne je potrebné dôkladne sledovať pacienta, aby sa mohli čo najskôr odhaliť možné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.


Ak sa vyskytne anafylaktická/anafylaktoidnáreakcia, infúzia sa má okamžite prerušiť a má sa začať vhodná urgentná liečba.


Trvanie liečby závisí od:

 • rozsahu nízkeho krvného objemu

 • krvného tlaku

 • zriedenia krvi a jej zložiek (krvných doštičiek, červených krviniek atď.).


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.


Len na jednorazové použitie.

Roztok sa musí použiť ihneď po otvorení fľaše alebo vaku.

Nespotrebovaný roztok je potrebné znehodnotiť.

Používajte iba číre roztoky v neporušených obaloch, ktoré neobsahujú žiadne častice.

Pred použitím odstráňte vrchný obal z polyolefínového (freeflex) a PVC vaku.6VOLUVEN

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2013/03316

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00187


Súhrn charakteristických vlastností lieku


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU

Voluven


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 000 ml infúzneho roztoku obsahuje liečivá:


Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob 60,00 g

- molárna substitúcia 0,38 – 0,45

- priemerná molekulová hmotnosť 130 000 Da

Chlorid sodný 9,00 g


elektrolyty Na+ 154 mmol/l

CL- 154 mmol/l

teoretická osmolarita 308 mosmol/l

titračná kyslosť <1,0 mmol NaOH/l

pH 4,0 – 5,5


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok


Číry bezfarebný až slabo žltkastý, jemne opalizujúci roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypovolémie, ktorá je spôsobená akútnou stratou krvi, keď podanie samotných kryštaloidov nie je postačujúce (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na kontinuálnu intravenóznu infúziu.


Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 h.


Prvých 10 – 20 ml sa má podávať pomaly a súčasne je potrebné dôkladne sledovať pacienta, aby sa mohli čo najskôr odhaliť možné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.

Denná dávka a rýchlosť infúzie závisia od krvnej straty, od udržania alebo obnovy hemodynamiky a od hemodilúcie (efekt zriedenia).


Maximálna denná dávka Voluvenu je 30 ml/kg.


Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť. Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- sepsa

- popáleniny

- renálne poruchy alebo renálna nahradzujúca terapia

- intrakraniálna alebo cerebrálna hemorágia

- kriticky chorí pacienti (zvyčajne hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti)

- hyperhydratácia

- pľúcny edém

- dehydratácia

- závažná hypernatriémia alebo závažná hyperchlorémia

- závažné poškodenie pečeňových funkcií

- kongestívne zlyhanie srdca

- závažná koagulopatia

- pacienti s transplantovanými orgánmi


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Z dôvodu rizika alergických (anafylaktických/anafylaktoidných) reakcií sa má pacient dôkladne sledovať a infúzia sa má podávať pomalou rýchlosťou (pozri časť 4.8).


Operácie a úrazy:

Neexistuje dostatok spoľahlivých údajov o dlhodobej bezpečnosti u pacientov podstupujúcich chirurgické zákroky a u pacientov s úrazmi. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti. Má sa zvážiť iná dostupná liečba.


Indikáciu na doplnenie objemu liekmi s obsahom HES je potrebné starostlivo zvážiť a je nutné monitorovať hemodynamické parametre kvôli kontrole objemu a dávky (pozri tiež časť 4.2).


Je potrebné sa vždy vyhnúť objemovému preťaženiu v dôsledku predávkovania alebo príliš rýchlemu podávaniu infúzie. Dávkovanie sa musí nastaviť starostlivo, najmä u pacientov s pľúcnymi a kardiovaskulárnymi problémami. Dôkladne sa majú monitorovať sérové elektrolyty, bilancia tekutín a renálne funkcie.


Lieky s obsahom HES sú kontraindikované u pacientov s renálnymi poruchami alebo pri renálnej substitučnej terapii (pozri časť 4.3). Podávanie liekov s obsahom HES sa má ukončiť pri prvých známkach poškodenia obličiek. Zvýšená potreba renálnej substitučnej liečby bola hlásená až do 90 dní po podaní HES. Minimálne 90 dní sa odporúča monitorovanie renálnej funkcie pacientov.


Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom so závažnými poruchami pečeňových funkcií alebo pacientom s poruchami krvnej zrážanlivosti.


Pri liečbe hypovolemických pacientov je potrebné zamedziť závažnej hemodilúcii v dôsledku vysokých dávok roztokov s obsahom HES.


V prípade opakovaného podávania sa musia starostlivo sledovať koagulačné parametre. Pri prvom príznaku koagulopatie prerušte používanie liekov s obsahom HES.


U pacientov, u ktorých je potrebné vykonať otvorenú operáciu srdca v súvislosti s kardiopulmonálnym bypassom, sa neodporúča používať lieky s obsahom HES kvôli riziku nadmerného krvácania.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne štúdie so zameraním na interakcie.


Pozri časť 4.8, kde sú údaje týkajúce sa zvýšenia hladiny sérovej amylázy, ktoré môže nastať pri podávaní hydroxyetylškrobu a môže interferovať s diagnózou pankreatitídy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné údaje o podávaní Voluvenu tehotným ženám.


K dispozícii sú iba obmedzené údaje z klinických štúdií o použití jednorazovej dávky Voluvenu u tehotných žien, ktoré podstúpili cisársky rez v spinálnej anestézii. Nezistil sa negatívny vplyv Voluvenu na bezpečnosť pacientok a nezistil sa ani negatívny vplyv na novorodencov (pozri časť 5.1).


Štúdie na zvieratách neukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Nebola zaznamenaná teratogenita.


Voluven sa môže podávať počas tehotenstva len v prípadoch, ak potenciálny prínos prevýši možné riziko pre plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa hydroxyetylškrob vylučuje do materského mlieka. Vylučovanie hydroxyetyl- škrobu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Pri rozhodovaní či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť terapiu Voluvenom treba vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos terapie Voluvenom pre ženu.

V súčasnosti nie sú údaje o podávaní Voluvenu dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú definované nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé (pri vysokých dávkach): Počas podávania hydroxyetylškrobu sa môžu okrem dilučných účinkov objaviť v závislosti od dávkovania poruchy krvnej zrážanlivosti.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu spôsobiť anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (hypersenzitivita, mierne príznaky podobné chrípke, bradykardia, tachykardia, bronchospazmus, pľúcny edém nekardiálneho pôvodu). Keď sa počas infúzie objavia známky intolerancie, infúzia sa má okamžite zastaviť a má sa začať vhodná núdzová liečba.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (v závislosti od dávky): Dlhodobé podávanie vysokých dávok hydroxyetylškrobu spôsobuje pruritus (svrbenie), čo je známy nežiaduci účinok hydroxyetylškrobov.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté (v závislosti od dávky): Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie sérovej amylázy, čo môže interferovať s diagnózou pankreatitídy. Zvýšená hladina amylázy je spôsobená tvorbou komplexu enzým substrát amylázy a hydroxyetylškrobu, ktorý podlieha pomalej eliminácii a nesmie sa považovať za diagnostiku pankreatitídy.


Časté (v závislosti od dávky): Pri vysokých dávkach môžu mať dilučné účinky za následok zodpovedajúce zriedenie krvných zložiek, ako sú koagulačné faktory a iné plazmatické proteíny a zníženie hematokritu.


Poruchy hepatobiliárneho systému

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): Poškodenie pečene.


Poruchy renálneho a močového systému

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): Poškodenie obličiek.


Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Ako pri iných náhradách objemu, predávkovanie vedie k preťaženiu cirkulačného systému (napr. pľúcnemu edému). V týchto prípadoch je nutné infúziu okamžite prerušiť a ak je to potrebné podať diuretiká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium, náhradné roztoky plazmy a frakcie plazmatických bielkovín

ATC kód: B05AA07

Voluven je umelý koloid určený na náhradu objemu, ktorý spôsobuje expanziu intravaskulárneho objemu a hemodilúciu v závislosti na molárnej substitúcii hydroxyetylových skupín (0,4), priemernej molekulovej hmotnosti (130 000 Da), koncentrácii (6%), ako aj dávke a rýchlosti podávania infúzie.


Infúzia 500 ml Voluvenu podaná počas 30 minút zdravým dobrovoľníkom vyvoláva neexpanzívne zvýšenie objemu približne o 100% podaného objemu s plató-efektom a trvá 4 – 6 hodín.


Izovolemická zmena krvi za Voluven udržuje objem krvi najmenej 6 hodín.


Liečba tehotných žien podstupujúcich cisársky rez


K dispozícii sú iba obmedzené údaje z klinických štúdií s použitím jednorazovej dávky Voluvenu u tehotných žien podstupujúcich cisársky rez v spinálnej anestézii. Výskyt hypotenzie bol výrazne nižší pri použití Voluvenu v porovnaní s použitím kryštaloidov (36,6% verzus 55,3%). Celkové hodnotenie účinnosti preukázalo značné výhody pri prevencii hypotenzie a ťažkej hypotenzie, keď sa použil Voluven v porovnaní s liečbou, pri ktorej sa použili kryštaloidy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika hydroxyetylškrobu je komplexná a závisí od molekulárnej hmotnosti a hlavne od stupňa molárnej substitúcie. Po intravenóznom podaní sú molekuly, ktoré sú menšie ako renálny prah (60 000 – 70 000 Da) vylučované priamo močom, kým väčšie sú metabolizované plazmatickou
-amylázou a následne sú degradačné produkty vylučované močom.


Priemerná molekulová hmotnosť Voluvenu v plazme in vivo je 70 000 – 80 000 Da hneď po podaní infúzie a zostáva nad renálnym prahom počas celej doby liečebného účinku.

Distribučný objem je okolo 5,9 litra. 30 minút po podaní infúzie je plazmatická hladina hydroxyetylškrobu stále 75% z maximálnej koncentrácie. Po 6 hodinách sa plazmatická hladina znižuje na 14%. Po jednorazovom podaní 500 ml Voluvenu sa plazmatická koncentrácia hydroxyetylškrobu vracia takmer na základnú hodnotu po 24 hodinách.


Plazmatický klírens bol 31,4 ml/min po podaní 500 ml Voluvenu, s AUC 14,3 mg/ml/hod, čo dokazuje nelineárnu farmakokinetiku. Po jednorazovom podaní 500 ml bol plazmatický polčas t1/2=1,4 hod a t1/2= 12,1 hod.

Pri použití rovnakej dávky (500ml) u pacientov s kompenzovaným stredným až ťažkým poškodením obličiek AUC mierne vzrástlo o faktor 1,7 (95% limity účinnosti 1,44 – 2,07) u pacientov z ClCr< 50ml/min v porovnaní s ClCr> 50 ml/min.

Konečný polčas rozpadu a vrchol koncentrácie hydroxyetylškrobu neboli ovplyvnené poškodením obličiek.

Pri hodnotách ClCr≥ 30 ml/min bolo 59% liečiva vylúčených do moču, verzus 51% pri ClCr15 až 30ml/min.


Po dennom podávaní 500 ml 10% roztoku hydroxyetylškrobu 130/0,4 počas 10 dní dobrovoľníkom, nebola zaznamenaná signifikantná akumulácia v plazme. V experimente na potkanoch pri opakovanej dávke 0,7 g/kg telesnej hmotnosti/deň počas 18 dní, po 52 dňoch po poslednom podaní bolo nahromadenie v tkanive 0,6% celkovej podanej dávky.


V ďalšej farmakokinetickej štúdii dostávalo 8 pacientov v stabilizovanom stave s terminálnym renálnym zlyhávaním (ESRD) jednorazovú dávku 250 ml (15 g) HES 130/0,4 (6%).

3,6 g (24%) podanej dávky HES sa eliminovalo z organizmu počas hemodialýzy trvajúcej 2 hodiny (500 ml dialyzátu za minútu, Filter HD Highflux FX 50, Fresenius Medical Care, Nemecko). Po 24 hodinách bola priemerná plazmatická koncentrácia HES 0,7 mg/ml. Po 96 hodinách bola priemerná plazmatická koncentrácia HES 0,25 mg/ml.

HES 130/0,4 (6%) je kontraindikovaný u pacientov podstupujúcich dialýzu (pozri časť 4.3).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Subchronická toxicita:

Intravenózna infúzia 9 g hydroxyetylškrobu vo Voluvene/kg telesnej hmotnosti/deň u potkanov a psov počas 3 mesiacov neviedla k toxickým účinkom, okrem toxicity spôsobenej zvýšenou záťažou obličiek a pečene, vychytávaním a metabolizmom hydroxyetylškrobu v retikuloendoteliálnom systéme, pečeňovom parenchýme a ostatných tkanivách v súvislosti s nefyziologickým stavom zvierat počas testovania.

Najnižšia toxická dávka je nad 9 g hydroxyetylškrobu vo Voluvene/kg telesnej hmotnosti/deň, čo je

5-krát vyššia dávka než je odporúčaná maximálna terapeutická dávka u ľudí.


Reprodukčná toxicita:

Typ hydroxyetylškrobu použitý vo Voluvene nemá teratogénny potenciál u potkanov a králikov. Embryoletálny účinok bol pozorovaný u králikov pri dávke 50 ml/kg telesnej hmotnosti/deň. U potkanov bolusová injekcia pri takejto dávke počas gravidity a laktácie viedla k redukcii telesnej hmotnosti mláďat a indukovala oneskorenie vývoja. U samíc boli prítomné známky preťaženia tekutinami. Na zvieratách neboli robené štúdie fertility.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Je potrebné sa vyhnúť zmiešaniu s inými liekmi. Ak je vo výnimočných prípadoch potrebné Voluven zmiešať s inými liekmi, je nutné venovať veľkú pozornosť kompatibilite (mliečny zákal, precipitácia), sterilite zmiešania a dobrému vzájomnému premiešaniu.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti v predajnom balení

Sklenené fľaše: 5 rokov

Freeflexvak: 3 roky

PVC vak: 2 roky

Polyetylénové fľaše: 3 roky


Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia

Liek sa musí použiť ihneď po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25˚C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


a.) Bezfarebná sklenená fľaša typu II s halobutylovou gumennou zátkou a hliníkovým uzáverom:

1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10x250 ml, 10x500 ml


b.) Polyolefínový vak (Freeflex):

s vrchným obalom : 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 5 x 500 ml, 5 x 250 ml, 10 x 250 ml, 20 x 250 ml,

30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 10 x 500 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml

c.) PVC vak:

1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 25 x 250 ml, 15 x 500 ml.


d.) PE fľaša KabiPac: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 20 x 250 ml, 20 x 500 ml,

30 x 250 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na jednorazové použitie.

Roztok sa musí použiť ihneď po otvorení fľaše alebo vaku. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obaloch po EXP.

Nespotrebovaný roztok je potrebné znehodnotiť.

Používajte iba číre roztoky v neporušených obaloch, ktoré neobsahujú žiadne častice.

Pred použitím odstráňte vrchný obal z polyolefínového (freeflex) a PVC vaku.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D- 61346 Bad Homburg v.d.H., Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0023/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 05.02.2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 23.05.2008


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2014


7VOLUVEN