+ ipil.sk

Voluven 10 %Príbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00189


Písomná informácia pre používateľa


Voluven 10 %


infúzny roztok

hydroxyetylškrob (HES 130/0,4) v izotonickom roztoku chloridu sodného


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Voluven 10 % a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Voluven 10 %

3. Ako používať Voluven 10 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Voluven 10 %

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Voluven 10 % a na čo sa používa


Voluven 10 % je náhrada objemu plazmy, ktorý sa používa na obnovu krvného objemu, pri krvných stratách, ak nie sú postačujúce samotné iné lieky nazývané kryštaloidy.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Voluven 10 %


Nepoužívajte Voluven 10 %, ak:


 • ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

 • máte vážnu generalizovanú infekciu (sepsu)

 • máte popáleniny

 • máte poruchu obličiek alebo dostávate dialýzu

 • máte závažné ochorenie pečene

 • máte krvácanie do mozgu (intrakraniálne alebo cerebrálne krvácanie)

 • ste kriticky chorý (napr. musíte zostať na jednotke intenzívnej starostlivosti)

 • máte príliš veľa tekutín v tele a povedali vám, že máte stav, ktorý sa volá hyperhydratácia

 • máte tekutinu v pľúcach (pľúcny edém)

 • ste dehydratovaný (máte nedostatok tekutín v tele)

 • povedali vám, že máte v krvi priveľmi zvýšený sodík alebo chloridy

 • máte závažné poruchy funkcie pečene

 • máte závažné zlyhanie srdca

 • máte závažné problémy so zrážanlivosťou krvi

 • máte transplantovaný orgán


Upozornenia a opatrenia


Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak máte:

 • poruchu funkcie pečene

 • problémy so srdcom alebo krvným obehom

 • poruchu zrážanlivosti krvi (koagulácie)

 • problémy s obličkami


Keď dostanete tento liek, budú vás kvôli riziku alergických (anafylaktických/anafylaktoidných)reakcií dôkladne sledovať, aby sa včas odhalili prvotné príznaky alergických reakcií.


Operácie a úrazy:

Váš lekár dôkladne zváži, či je tento liek pre vás vhodný.


Váš lekár starostlivo upraví dávku lieku Voluven 10 %, aby nedošlo k preťaženiu tekutinami. Toto je potrebné najmä vtedy, ak máte problémy s pľúcami, srdcom alebo krvným obehom. Zdravotné sestry zabezpečia zaznamenávanie vašej rovnováhy tekutín, hladiny soli v krvi a funkcie obličiek. V prípade potreby môžete dostať ďalšie soli.


Okrem toho bude zaistené, aby ste dostali dostatok tekutín.


Voluven 10 % je kontraindikovaný, ak máte problémy s obličkami alebo, ak si ochorenie obličiek vyžaduje dialýzu.


Ak sa poškodenie obličiek objaví počas liečby:

Ak lekár spozoruje prvé príznaky poškodenia obličiek, ukončí podávanie tohto lieku. Okrem toho môže lekár u vás sledovať funkciu obličiek až do 90 dní.


Ak dostanete liek Voluven 10 % opakovane, váš lekár vám bude sledovať zrážanlivosť krvi, čas krvácania a ďalšie funkcie. V prípade, že dôjde k poruche zrážanlivosti krvi, lekár ukončí podávanie tohto lieku.


Ak máte podstúpiť otvorenú operáciu srdca a ste na prístroji srdce-pľúca, ktorý počas operácie pomáha cirkulovať krv, podávanie tohto lieku sa neodporúča.


Deti

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


Iné lieky a Voluven 10 %

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dosiaľ nie sú známe žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie) Voluvenu 10 % s inými liekmi.


Voluven 10 % a jedlo a nápoje

Nie je známe, či má Voluven 10 % negatívny účinok pri používaní súčasne s jedlom alebo s nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie

Neexistujú údaje o použití lieku u tehotných a dojčiacich žien. Lekár vám podá Voluven 10 % len po zvážení prínosov a potenciálneho rizika pre dieťa. Váš lekár vám poradí, či máte alebo nemáte prerušiť dojčenie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po aplikácii Voluvenu 10 % nebude ovplyvnená vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Voluven 10 %


Voluven 10 % vám bude podávať váš lekár, ktorý bude dôkladne kontrolovať množstvo podávaného Voluvenu 10 % alebo bude na podávanie priamo dohliadať.


Spôsob podávania

Tento liek budete dostávať infúziou do žily (intravenóznou infúziou). Rýchlosť infúzie, rovnako ako množstvo infúzneho roztoku, bude závisieť od vašich špecifických požiadaviek, od ochorenia, pre ktoré sa liek používa a od odporúčanej maximálnej dennej dávky.


Dávkovanie

Váš lekár rozhodne o správnej dávke, ktorú dostanete.

Váš lekár použije najnižšiu možnú účinnú dávku a Voluven 10 % budete dostávať maximálne 24 hodín.

Maximálna denná dávka Voluvenu 10 % je 18 ml/kg.


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.


Ak použijete viac Voluvenu 10 %, ako máte

Rovnako ako pri všetkých náhradách objemu, ak dostanete príliš veľa Voluvenu 10 %, môže dôjsť k preťaženiu vášho obehového systému, čo môže mať za následok napr. zadržiavanie vody v pľúcach (pľúcny edém).


Váš lekár sa musí uistiť, že dostávate správne množstvo Voluvenu 10 %. Každý človek však potrebuje odlišnú dávku, a ak sa preukáže, že dávka je pre vás príliš vysoká, váš lekár môže okamžite zastaviť podávanie Voluvenu 10 % a ak je to potrebné, môže podať liek, ktorý vám odstráni vodu z tela (diuretikum).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Voluven 10 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

frekvenciu výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Zriedkavé ( môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): Po podaní hydroxyetylškrobu sa môžu v závislosti od dávky vyskytnúť okrem zriedenia poruchy zrážania krvi.


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu mať za následok závažné alergické reakcie (sčervenanie kože, mierne príznaky podobné chrípke, pomalý alebo rýchly srdcový pulz, opuch hrdla a ťažkosti s dýchaním, tekutina v pľúcach nespôsobená srdcovými problémami).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): Svrbenie je známy vedľajší účinok hydroxyetylškrobov, keď sa užíva dlhší čas a vo vysokých dávkach.


Vyšetrenia:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu hladiny sérovej amylázy, ktorá môže interferovať s diagnózou zápalu podžalúdkovej žľazy (pankreatitídy). Avšak, zyvýšenie hladiny amylázy v sére sa v tomto prípade nesmie považovať za ukazovateľ diagnózy pankreatitídy.


Ďalšie účinky súvisia so zriedením krvi, ktoré môžu nastať pri vysokých dávkovaniach, ako je predĺženie doby zrážania krvi.


Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):

- poškodenie obličiek

- poškodenie pečene


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Voluven 10 %


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Voluven 10 % po dátume exspirácie (MM RRRR), ktorý je uvedený na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Váš lekár alebo zdravotná sestra sa uistia, že je roztok číry, bez viditeľných častíc, balenie nie je poškodené a pred použitím odstránia vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.

Roztok sa má použiť okamžite po otvorení a akýkoľvek nespotrebovaný roztok sa má po liečbe zlikvidovať. Len na jednorazové použitie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Voluven 10 % obsahuje


1 000 ml infúzneho roztoku obsahuje:


Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob

- molárna substitúcia 0,38 – 0,45

- priemerná molekulárna hmotnosť = 130 000 Da

100 g

Chlorid sodný

9 g


Elektrolyty:


Na+

154 mmol/l

Cl-

154 mmol/l


Teoretická osmolarita:

308 mosm/l

Titračná kyslosť:

< 1,0 mmol NaOH/l

pH:

4,0 – 5,5


Ďalšie zložky: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.


Ako vyzerá Voluven 10 % a obsah balenia


Voluven 10 % je sterilný, číry až slabo opalizujúci, bezfarebný až slabožltý roztok. K dispozícii je:

 • v pružných vakoch vyrobených buď z polyolefínu (freeflex) alebo

 • v PE obaloch.


Polyolefínový vak (freeflex) s vonkajším obalom: 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml

Polyetylénová fľaša (KabiPac, vyrobená z LDPE): 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko

Voluven, 10% (100 mg/ml) oplossing voor infusie

Bulharsko

Волувен 10 %

Cyprus

Voluven 10%, διάλυμα για έγχυση

Česká republika

Voluven 10%

Nemecko

Voluven 10% Infusionslösung

Dánsko

Voluven 100 mg/ml

Estónsko

Voluforte

Grécko

Voluven 10%, διάλυμα για έγχυση

Fínsko

Voluven 100 mg/ml

Maďarsko

Voluven 10% oldatos infúzió

Írsko

Voluven 10%

Taliansko

Vonten

Litva

Voluforte 10% infuzinis tirpalas

Lotyšsko

Voluforte šķīdums infūzijām

Holandsko

Voluven, 10% (100 mg/ml) oplossing voor infusie

Poľsko

Voluven 10%

Portugalsko

Voluven 10% Fresenius

Švédsko

Voluven 100 mg/ml infusionsvätska, lösning

Slovinsko

Voluven 100 mg/ml raztopina za infundiranje

Slovensko

Voluven 10 %

Veľká Británia

Voluven 10%
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2014.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 h.


Maximálna denná dávka Voluvenu 10 % je 18 ml/kg.


Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť.Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Prvých 10 – 20 ml sa má podávať pomaly a súčasne je potrebné dôkladne sledovať pacienta, aby sa mohli čo najskôr odhaliť možné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.

Ak sa vyskytne anafylaktická/anafylaktoidná reakcia, infúzia sa má okamžite prerušiť a má sa začať vhodná urgentná liečba.


Trvanie liečby závisí od:

 • rozsahu nízkeho krvného objemu

 • krvného tlaku

 • zriedenia krvi a jej zložiek (krvných doštičiek, červených krviniek atď.).


Použitie u detí

K dispozícii sú len obmedzené skúsenosti s podávaním tohto lieku u detí. Z tohto dôvodu sa preto neodporúča používať tento liek u detí.


Len na jednorazové použitie.

Po otvorení fľaše alebo vaku sa má liek použiť ihneď.

Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

Používajte iba číre roztoky v neporušených obaloch, ktoré neobsahujú žiadne častice.

Pred použitím odstráňte vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.


7


7


Voluven 10 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00189


Súhrn charakteristických vlastností lieku


Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.


1. NÁZOV LIEKU


Voluven 10 %

infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 000 ml infúzneho roztoku obsahuje:


Poly(O-2-hydroxyetyl)škrob

- molárna substitúcia 0,38 – 0,45

- priemerná molekulárna hmotnosť = 130 000 Da

100 g

Chlorid sodný

9 g


Elektrolyty:


Na+

154 mmol/l

Cl-

154 mmol/l


Teoretická osmolarita: 308 mOsm/l

Titračná kyslosť: < 1,0 mmol NaOH/l

pH: 4,0 – 5,5


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny roztok

Číry až slabo opalizujúci, bezfarebný až slabožltý roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypovolémie, ktorá je spôsobená akútnou stratou krvi, keď podanie samotných kryštaloidov nie je postačujúce(pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na intravenózne použitie vo forme infúzie.


Použitie liekov s obsahom HES sa má obmedziť na počiatočnú fázu objemovej resuscitácie s maximálnou dĺžkou trvania 24 h.


Prvých 10 – 20 ml sa má podávať pomaly a súčasne je potrebné dôkladne sledovať pacienta, aby sa mohli čo najskôr odhaliť možné anafylaktoidné/anafylaktické reakcie.

Ak sa vyskytne anafylaktická/anafylaktoidná reakcia (pozri časť 4.8), infúzia sa má okamžite prerušiť a má sa začať vhodná urgentná liečba.


Denná dávka a rýchlosť infúzie závisia od krvných strát pacienta, od udržiavania alebo obnovy hemodynamiky a hemodilúcie (účinok zriedenia).


Maximálna denná dávka Voluvenu 10 % je 18 ml/kg.


Čo sa týka dávkovania je potrebné vziať do úvahy, že intravaskulárny objemový účinok je väčší ako objem podaný infúziou.


Podať sa má najnižšia možná účinná dávka. Počas liečby sa má kontinuálne sledovať hemodynamika, aby sa pri dosiahnutí požadovaných hemodynamických parametrov mohla infúzia ihneď zastaviť.Maximálna odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • sepsa

 • popáleniny

 • renálne poruchy alebo renálna nahradzujúca terapia

 • intrakraniálna alebo cerebrálna hemorágia

 • kriticky chorí pacienti (zvyčajne hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti)

 • hyperhydratácia

 • pľúcny edém

 • dehydratácia

 • závažná hypernatriémia alebo závažná hyperchlorémia

 • závažné poškodenie pečeňových funkcií

 • kongestívne zlyhanie srdca

 • závažná koagulopatia

 • pacienti s transplantovanými orgánmi


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Z dôvodu rizika alergických (anafylaktoidných/anafylaktických) reakcií sa má pacient dôkladne sledovať a infúzia sa má podávať pomalou rýchlosťou (pozri časť 4.8).


Operácie a úrazy:
Neexistuje dostatok spoľahlivých údajov o dlhodobej bezpečnosti u pacientov podstupujúcich chirurgické zákroky a u pacientov s úrazmi. Očakávaný prínos liečby sa má dôkladne posúdiť vzhľadom k neistote týkajúcej sa dlhodobej bezpečnosti. Má sa zvážiť iná dostupná liečba.


Indikáciu na doplnenie objemu liekmi s obsahom HES je potrebné starostlivo zvážiť a je nutné monitorovať hemodynamické parametre kvôli kontrole objemu a dávky (pozri tiež časť 4.2).


Je potrebné sa vždy vyhnúť objemovému preťaženiu v dôsledku predávkovania alebo príliš rýchlemu podávaniu infúzie. Dávkovanie sa musí nastaviť starostlivo, najmä u pacientov s pľúcnymi a kardiovaskulárnymi problémami. Dôkladne sa majú monitorovať sérové elektrolyty, bilancia tekutín a renálne funkcie.


Lieky s obsahom HES sú kontraindikované u pacientov s renálnymi poruchami alebo pri renálnej substitučnej terapii (pozri časť 4.3.). Podávanie liekov s obsahom HES sa má ukončiť pri prvých známkach poškodenia obličiek. Zvýšená potreba renálnej substitučnej liečby bola hlásená až do 90 dní po podaní HES. Minimálne 90 dní sa odporúča monitorovanie renálnej funkcie pacientov.


Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom so závažnými poruchami pečeňových funkcií alebo pacientom s poruchami krvnej zrážanlivosti.


Pri liečbe hypovolemických pacientov je potrebné zamedziť závažnej hemodilúcii v dôsledku vysokých dávok roztokov s obsahom HES.


V prípade opakovaného podávania sa musia starostlivo sledovať koagulačné parametre. Pri prvom príznaku koagulopatie prerušte používanie liekov s obsahom HES.


U pacientov, u ktorých je potrebné vykonať otvorenú operáciu srdca v súvislosti s kardiopulmonálnym bypassom, sa neodporúča používať lieky s obsahom HES kvôli riziku nadmerného krvácania.


Pediatrická populácia:

Údaje u detí sú obmedzené, preto sa neodporúča používať lieky s obsahom HES u tejto populácie (pozri časť 4.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne štúdie ohľadom interakcií.

Čo sa týka koncentrácie sérovej amylázy, ktorá sa môže zvýšiť v priebehu podávania hydroxyetylškrobu a môže interferovať s diagnózou pankreatitídy, pozri, prosím, časť 4.8.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku Voluvenu 10 %. Štúdie na zvieratách však nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Nepozoroval sa žiadny dôkaz o teratogenicite.

Voluven 10 % sa má používať počas gravidity, len ak potenciálny prínos pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa hydroxyetylškrob vylučuje do materského mlieka u ľudí. Vylučovanie hydroxyetylškrobu do mlieka sa u zvierat neskúmalo. Pri rozhodovaní, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť liečbu Voluvenom 10 % sa má vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby Voluvenom 10 % pre ženu.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Voluven 10 % nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú definované nasledovne: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé (pri vysokých dávkach): Počas podávania hydroxyetylškrobu sa môžu okrem dilučných účinkov objaviť v závislosti od dávkovania poruchy krvnej zrážavosti.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Lieky obsahujúce hydroxyetylškrob môžu spôsobiť anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (hypersenzitivita, mierne príznaky podobné chrípke, bradykardia, tachykardia, bronchospazmus, pľúcny edém nekardiálneho pôvodu). U všetkých pacientov, ktorí dostávajú infúzie škrobu, sa majú preto starostlivo sledovať tieto reakcie a v prípade výskytu sa musí infúzia okamžite prerušiť a začať vhodná núdzová liečba.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (v závislosti od dávky): Dlhodobé podávanie vysokých dávok hydroxyetylškrobu spôsobuje pruritus (svrbenie), čo je známy nežiaduci účinok hydroxyetylškrobov.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté (v závislosti od dávky): Počas podávania hydroxyetylškrobu môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácie sérovej amylázy, čo môže interferovať s diagnózou pankreatitídy. Zvýšená hladina amylázy je spôsobená tvorbou komplexu enzým‑substrát amylázy a hydroxyetylškrobu, ktorý podlieha pomalej eliminácii a nesmie sa považovať za diagnostiku pankreatitídy.

Časté (v závislosti od dávky): Pri vysokých dávkach môžu mať dilučné účinky za následok zodpovedajúce zriedenie krvných zložiek, ako sú koagulačné faktory a iné plazmatické proteíny a zníženie hematokritu.


Poruchy renálneho a močového systému

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): Poškodenie obličiek.


Poruchy hepatobiliárneho systému

Frekvencia neznáma (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov): Poškodenie pečene.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Rovnako ako pri všetkých objemových náhradách, môže predávkovanie viesť k preťaženiu cirkulačného systému (napr. pľúcnemu edému). V tomto prípade sa má infúzia okamžite prerušiť a ak je to nevyhnutné, má sa podať diuretikum.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Krvné náhrady a frakcie plazmatických bielkovín

ATC kód: B05AA07


Voluven 10 % je umelý koloid určený na náhradu objemu, ktorý spôsobuje expanziu a hemodilúciu intravaskulárneho objemu v závislosti od molárnej substitúcie hydroxyetylovými skupinami (0,4), priemernej molekulárnej hmotnosti (130 000 Da), koncentrácie (10 %), rovnako ako aj od dávkovania a rýchlosti infúzie. Hydroxyetylškrob (130/0,4) obsiahnutý vo Voluvene 10 % pochádza z voskového kukuričného škrobu a má substitučnú schému (pomer C2/C6) približne 9:1.

Voluven 10 % je hyperonkotický, t.j. zvýšenie intravaskulárneho plazmatického objemu presahuje objem podanej infúzie. Infúzia 500 ml Voluvenu 10 % podaná v priebehu 30 minút dobrovoľníkom vyvoláva relatívne zvýšenie objemu krvi o 20 % a zvýšenie objemu plazmy o 32 %. Hypervolemický objemový účinok pretrváva približne 5 až 6 hodín.

Izovolemická výmena krvi s Voluvenom 6 % udržuje objem krvi minimálne 6 hodín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika hydroxyetylškrobu je komplexná a závisí od molekulárnej hmotnosti a predovšetkým od stupňa molárnej substitúcie a substitučnej schémy (pomeru C2/C6). Po intravenóznom podaní sa molekuly, ktoré sú menšie ako renálny prah (60 000 – 70 000 Da), vylučujú priamo močom, kým väčšie molekuly sú metabolizované plazmatickou -amylázou a následne sú degradačné produkty vylučované močom.


Priemerná molekulárna hmotnosť in vivo Voluvenu 10 % v plazme je približne 65 000 Da 1,5 hodiny po podaní infúzie a zostáva nad renálnym prahom počas celej doby liečebného účinku.


Distribučný objem je približne 5,9 litra. V priebehu 30 minút po podaní infúzie je plazmatická hladina Voluvenu 10 % stále 81 % maximálnej koncentrácie. Po 6 hodinách sa plazmatické hladiny znížili na 16 %. Po jednorazovej dávke 500 ml hydroxyetylškrobu sa plazmatické hladiny takmer vrátili na východiskovú hodnotu po 24 hodinách.


Plazmatický klírens bol 26,0 ml/min po podaní 500 ml Voluvenu 10 %, pričom AUC bolo 28,8 mg/ml x h, čo dokazuje nelineárnu farmakokinetiku. Po jednorazovom podaní 500 ml boli plazmatické polčasy t 1/2 = 1,54 h a t 1/2 = 12,8 h.


Pri použití rovnakej dávky (500 ml) 6 %-ného roztoku u pacientov so stabilnou miernou až závažnou poruchou funkcie obličiek AUC mierne vzrástlo o faktor 1,7 (95 % limity spoľahlivosti 1,44 a 2,07) u pacientov s ClCr < 50 ml/min v porovnaní s ClCr > 50 ml/min. Terminálny polčas a maximálna koncentrácia HES neboli ovplyvnené poruchou funkcie obličiek. Pri hodnote ClCr ≥ 30 ml/min sa 59 % liečiva HES 130/0,4 vylúčilo do moču oproti 51 % pri ClCr 15 až 30 ml/min.


Po dennom podávaní 500 ml roztoku Voluven 10 % s obsahom HES 130/0,4 počas 10 dní dobrovoľníkom sa nezaznamenala žiadna významná plazmatická kumulácia. V experimentálnom modeli u potkanov pri opakovaných dávkach 0,7 g/kg telesnej hmotnosti HES 130/0,4 na deň počas 18 dní, po 52 dňoch po poslednom podaní bolo nahromadenie v tkanive 0,6 % celkovej podanej dávky.

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití Voluvenu 10 % pri dialýze.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Subchronická toxicita:

Intravenózna infúzia 90 ml/kg telesnej hmotnosti/deň Voluvenu 10 % u potkanov a psov po dobu 3 mesiacov neviedla k toxickým účinkom, okrem toxicity spôsobenej zvýšenou záťažou obličiek a pečene, vychytávaním a metabolizmom hydroxyetylškrobu v retikulo‑endoteliálnom systéme, pečeňovom parenchýme a iných tkanivách v súvislosti s nefyziologickým stavom zvierat počas testovaného obdobia.

Najnižšia toxická dávka je vyššia ako 9 g/kg telesnej hmotnosti/deň hydroxyetylškrobu obsiahnutom vo Voluvene 10 %, čo je minimálne 5‑krát vyššia dávka než je maximálna terapeutická dávka u ľudí.


Reprodukčná toxicita:

Voluven 10 % nemal žiadne teratogénne vlastnosti u potkanov alebo králikov. Embryoletálne účinky sa pozorovali u králikov pri dávke 50 ml/kg telesnej hmotnosti/deň. U potkanov viedla bolusová injekcia takejto dávky počas gravidity a laktácie k zníženiu telesnej hmotnosti potomstva a indukovala oneskorenie vývoja. Embryo‑fetotoxicita u potkanov a králikov sa však pozorovala len pri dávkach toxických pre matku. U matiek sa pozorovali známky preťaženia tekutinami. Štúdie fertility sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Je potrebné sa vyhýbať miešaniu s inými liekmi. Ak sa vo výnimočných prípadoch vyžaduje zmiešanie s inými liekmi, je nevyhnutné venovať pozornosť kompatibilite (zakalenie alebo precipitácia), hygienickej aplikácii a dobrému premiešaniu.


6.3 Čas použiteľnosti


 1. Čas použiteľnosti lieku v pôvodnom obale:

freeflex vak: 3 roky.

Polyetylénová fľaša (KabiPac, vyrobená z LDPE): 3 roky.


 1. Čas použiteľnosti po prvom otvorení obalu:

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Polyolefínový vak (freeflex) s vonkajším obalom: 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml

Polyetylénová fľaša (KabiPac, vyrobená z LDPE): 1 x 500 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie.

Po otvorení fľaše alebo vaku sa má liek použiť ihneď.

Nepoužívajte Voluven 10 % po dátume exspirácie. Všetok nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov sa majú zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Používajte iba číre roztoky v neporušených obaloch, ktoré neobsahujú žiadne častice. Pred použitím odstráňte vonkajší obal z polyolefínového (freeflex) vaku.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 , Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0134/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.3.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


7Voluven 10 %