+ ipil.sk

Vorikonazol Sandoz 200 mg prášok na infúzny roztokPríbalový leták

Schváleny text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/00085


Písomnáinformáciaprepoužívateľa


Vorikonazol Sandoz 200mg prášoknainfúznyroztok


vorikonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Vtejtopísomnejinformáciiprepoužívateľovsadozviete:


1. ČojeVorikonazol Sandozanačosa používa

2. Čopotrebujetevedieťpredtým,akopoužijeteVorikonazol Sandoz

3. AkopoužívaťVorikonazol Sandoz

4. Možnévedľajšieúčinky

5. AkouchovávaťVorikonazol Sandoz

6. Obsahbaleniaaďalšieinformácie1. ČojeVorikonazol Sandoz anačosapoužíva


Vorikonazol Sandozobsahujeliečivovorikonazol.Vorikonazol Sandozjeantimykotikum.Účinkujetak,žezabíjaalebo zastavujerasthúb,ktorévyvolávajúinfekcie.


Používasanaliečbupacientov(dospelýchadetívovekuviacako2roky):

sinvazívnouaspergilózou(typhubovejinfekciezapríčinenejhubouAspergillussp),

skandidémiou(inýtyphubovejinfekciezapríčinenejCandidasp)u neneutropenických pacientov(pacientov,ktorínemajúnezvyčajnenízkypočetbielychkrviniek),

sozávažnýmiinvazívnymiinfekciamispôsobenýmiCandidasp,khubyodolnévoči flukonazolu(inéantimykotikum),

sozávažnýmihubovýmiinfekciamispôsobenýmiScedosporiumsp.aleboFusariumsp.(dva rôznedruhyhúb).


Vorikonazol Sandozjeurčenýprepacientovsozhoršujúcimisa,potenciálneživotohrozujúcimi,hubovými infekciami.


Tentoliekmožnoužívaťlenpoddohľadomlekára.


2. Čopotrebujetevedieťpredtým,akopoužijeteVorikonazol Sandoz

Neužívajte Vorikonazol Sandoz

 • ak ste alergický na vorikonazol alebo na sodnú soľ sulfobutoxybetadexu (uvedených v časti 6).


Jeveľmidôležité,abysteinformovalisvojholekáraalebolekárnika,akužívate,alebosteužívali, či práve budete užívať nejakéinélieky,ajtie,ktoréstedostalibezlekárskehopredpisualeborastlinnélieky.


ĎalejuvedenéliekysanesmúužívaťpočasliečbyVorikonazolom Sandoz:

terfenadín(používasaprialergii)

astemizol(používasaprialergii)

cisaprid(používasaprižalúdočnýchprobmoch)

pimozid(používasanaliečbuduševnýchchorôb)

chinidín(používasaprinepravidelnomsrdcovomrytme)

rifampicín(používasanaliečbutuberkulózy)

efavirenz(používasanaHIV)vdávkach400mgaviacrazdenne

karbamazepín(používasanaliečbukŕčov)

fenobarbital(používasaprizávažnejnespavostiakŕčoch)

meľovéalkaloidy(napr.ergotamín,dihydroergotamín;používajúsanamigrénu)

sirolimus(používasaupacientovpotransplantácii)

ritonavir(používasanaliečbuHIV)vdávkach400mgaviacdvakrátdenne

ľubovníkbodkovaný(rastlinnýdoplnok)


Upozorneniaaopatrenia


Obráťtesanasvojholekárapredtým,akozačnetepoužívaťVorikonazol Sandoz:

akstemalialergickúreakciunainéazoly.

aktrpítealebostevminulostitrpeliochorenímpečene.Akmáteochoreniepečene,vášlekárvámmôžepredpísaťnižšiudávkuVorikonazolu Sandoz.VášlekárvámbudetiežpočasliečbyVorikonazolom Sandozsledovaťfunkciupečenevyšetrenímkrvi.

akviete,že mátekardiomyopatiu,nepravidelnýsrdcorytmus,pomalúsrdcovúfrekvenciu aleboabnormalitynaelektrokardiograme(EKG)nazývané„syndrómpredĺženéhoQT intervalu“.


Počasliečbysavyhýbajteslnečnémusvetluanevystavujtesanaslnku.Jedôležitézakryťsičasti pokožky,ktorévystavenéslnkuapoužívaťkrémnaopaľovaniesvysokýmochrannýmfaktorom (SPF–sunprotectionfactor),nakoľkosamôžezvýšiťcitlivosťkoženaslnečnéUVžiarenie (ultrafialové lúče).Tietoopatreniasavzťahujúajnadeti.


PočasliečbyVorikonazolom Sandoz:

okamžiteoznámtesvojmulekárovi,aksauvásvyskytne

o spáleniepokožkyslnkom,

o závažnákožnávyrážkaalebopľuzgiere

o bolesťkostí.


Aksauvásvyvinepoškodeniekožeuvedenévyššie,vášlekárvámmôžeodporučiťnávštevu dermatológa,ktorýpokonzultáciimôžerozhodnúť,čiprevásležitépravidelnénávštevy. Existujemalériziko,žesauváspridlhodobompoužívaníVorikonazolu Sandozmôževyvinúťrakovinakože.


 • Váš lekár mu sledovať funkciu vašej pečene a obličiek vyšetrením krvi.


Detiadospievajúci

Vorikonazol Sandozsanemápodávaťdeťommladšímako2roky.


InéliekyaVorikonazol Sandoz

Akteraz užívatealebostevposlednomčaseužívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,vrátanetých,ktorýchvýdajnieje viazanýnalekárskypredpis,ozmteto,prom,svojmu lekárovialebolekárnikovi.


 • Niektoré lieky môžu pri súčasnom užívaní s Vorikonazolom Sandoz ovplyvňov účinok Vorikonazolu Sandoz a naopak, Vorikonazol Sandoz môže ovplyov účinok iných liekov.

Povedztesvojmulekárovi,akužívatenasledujúciliek,pretoževtedysapodľamožnostitrebavyhnúť

súčasnémupoužívaniuVorikonazolu Sandoz:


ritonavir(používasanaliečbuHIV)vdávkach100mgdvakrátdenne


Povedztesvojmulekárovi,akužívateniektorýznasledujúcichliekov,pretoževtedysapodľa možnostitrebavyhnúťčasnémupoužívaniuVorikonazolu Sandoz,alebosamôževyžadovaťúpravadávky vorikonazolu:


rifabutín(používasanaliečbutuberkulózy).Aksteliečenírifabutínom,budepotrebné sledovaťváškrvnýobrazavedľajšieúčinkyrifabutínu.


fenytoín(používasanaliečbuepilepsie).Aksteliečenífenytoínom,počasliečby Vorikonazolom Sandozbudepotrebnésledovaťkoncentráciufenytoínuvovašejkrviavašadávkamôže byťupravená.


Povedztesvojmulekárovi,akužívateniektorýznasledujúcichliekov,pretožesaunichmôže vyžadovaťúpravadávkovaniaalebomonitorovanie,abyoveril,žetietoliekyaVorikonazol Sandozmajústále žiaduciúčinok:


warfarínainéantikoagulanciá(napr.fenprokumon,acenokumarol;používajúsanazníženie zrážanlivostikrvi)

cyklosporín(používasaupacientovpotransplantácii)

takrolimus(používasaupacientovpotransplantácii)

derivátysulfonylurey(napr.tolbutamid,glipizidaglyburid)(používasapricukrovke)

statíny(napr.atorvastatín,simvastatín)(používajúsanazníženiecholesterolu)

benzodiazepíny(napr.midazolam,triazolam)(používajúsaprizávažnejnespavostiastrese)

omeprazol(používasanaliečbuvredov)

perorálnekontraceptíva(akpoužívateVorikonazol Sandozpočasívaniaperorálnychkontraceptív,môžete dostaťvedľajšieúčinky,akonauzeaamenštruačnéťažkosti)

alkaloidyzVincarosea(napr.vinkristínavinblastín)(používajúsapriliečberakoviny)

indinavirainéinhibítoryHIVproteáz(používajúsanaliečbuHIV)

nenukleozidoinhibítoryreverznejtranskriptázy(napr.efavirenz,delavirdín,nevirapín) (používajúsanaliečbuHIV)(niektorédávkyefavirenzusaNEMÔŽUužívaťv rovnakomčase akoVorikonazol Sandoz)

metadón(používasanaliečbuzávislostinaheroíne)

alfentanilafentanylaostatnékrátkodoboúčinkujúceopiáty,akojesufentanil(liekyproti bolestiampoužívanéprioperáciách)

oxykodóna inédlhodoboúčinkujúceopiáty,akojehydrokodón(používajúsapristredne závažneja závažnejbolesti)

nesteroidovéantiflogistiká(napr.ibuprofén,diklofenak)(používajúsanaliečbubolesti azápalu)

flukonazol(používasanahuboinfekcie)

everolimus(používasanaliečbupokročilejrakovinyobličiekaupacientovpotransplantácii)


Tehotenstvoadojčenie

Vorikonazol Sandozsanesmiepoužívpočastehotenstva,aktonenariadilekár.Fertilnéženymusiaívaťúčinnékontraceptíva.Kontaktujteokamžitesvojholekára,akotehotnietepočasliečbyVorikonazolom Sandoz.


Vorikonazol Sandozsanesmiepoužívpočasdojčenia.Skôr,akozačneteužívaťakýkoľvekliekpočasdojčenia, poraďtesasosvojímlekáromalebolekárnikom.


Vedenievozidielaobsluhastrojov

Vorikonazol Sandoz môže spôsobiť zahmlené videnie alebo nepríjemnú citlivosť na svetlo. Počas trvania príznakov neveďte vozidlá, ani neobsluhujte žiadne nástroje alebo stroje. Povedzte to svojmu lekárovi, ak sa toto u vás prejaví.


Vorikonazol Sandoz obsahujesodík

KaždáinjeliekovkaVorikonazolu Sandozobsahuje228,16mgsodíka.Totosavziaťdoúvahy upacientov,ktorímajúpredpísanúprísnudiétusozníženýmobsahomsodíka.


3. AkopoužívaťVorikonazol Sandoz


Vždypoužívajtetentoliekpresnetak,akovámpovedalvášlekár.Aksiniesteniečímistý,overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vášlekárvámstanovídávkupodľavašejhmotnostiatypuinfekcie,ktorúmáte.


Vášlekárvámmôže zmeniťdávkuvzávislostiodvášhozdravotnéhostavu.


Odporúčanádávkapredospelých(vrátanestaršíchpacientov)jenasledovná:Intravenózne


Dávka počas prvých 24 hodín

(nasycovacia dávka)


6 mg/kg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín


Dávka po prvých 24 hodinách

(udržiavacia dávka)


4 mg/kg dvakrát denne


Vzávislostiodvašejodpovedenaliečbuvášlekármôžeznížiťdávkuna3mg/kgdvakrátdenne. Ak mátemiernustrednezávažcirhózu,lekármôžerozhodnúťozníženídávky.

Použitieudetíadospievajúcich

Odporúčanádávkapredetiadospievajúcichjenasledovná:


Intravenózne


Deti vo veku 2 až menej ako 12 rokov a dospievajúci vo veku 12 14 rokov s hmotnosťou menšou ako 50 kg

Dospievajúci vo veku

12 14 rokov s hmotnosťou

50 kg alebo viac; a všetci ostatní dospievajúci starší ako 14 rokov


Dávka počas prvých 24 hodín

(nasycovacia dávka)


9 mg/kg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín


6 mg/kg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín


Dávka po prvých 24 hodinách

(udržiavacia dávka)


8 mg/kg dvakrát denne


4 mg/kg dvakrát denne


Vzávislostiodvašejodpovedenaliečbuvášlekármôžezvýšiťaleboznížiťdennúdávku.


Vorikonazol Sandozprášoknainfúznyroztoksa rozpustíanáslednenariedinasprávnukoncentráciulekárnik v nemocnici alebozdravotnásestra.(Ďalšieinformácienájdetenakoncitohtotextu.)


Liek vám podajú v intravenóznej infúzii (do žily) rýchlosťou maximálne 3 mg/kg za hodinu počas 1 až 3 hodín.


AksazabudlonadávkuVorikonazolu Sandoz:

Keďželiečbaprebiehapodprísnymdohľadomlekára,vynechaniedávkyjemálopravdepodobné.Ak sivšakmyslíte,žesanadávkuzabudlo,povedztetosvojmulekárovialebolekárnikovi.


AkprestaneteužívaťVorikonazol Sandoz:

LiečbaVorikonazolom Sandoz potrvá podľa odporúčania vášho lekára, avšak liečba Vorikonazolom Sandoz práškom na infúzny roztok nemá trvať dlhšie ako 6 mesiacov.


Pacienti s oslabeným imunitným systémom a pacienti s ťažkými infekciami môžu vyžadovať dlhodobú liečbu, aby sa zabránilo návratu infekcie. Z infúznej liečby môžete prejsť na liečbu tabletami, akonáhle sa váš stav zlepší.


KeďvášlekárukončíliečbuVorikonazolom Sandoz,nemalibystepociťovžiadnepríznaky.


Akmáteďalšieotázkytýkajúcesapoužitiatohtolieku,opýtajtesasvojholekáraalebolekárnika.


4. Možvedľajšieúčinky


Takakovšetkylieky,ajtentoliekmôžespôsobovaťvedľajšieúčinky,hocisaneprejaviaukaždého.


Aksanejakévedľajšieúčinkyobjavia,väčšinoubývajúmierneaprechodné.Avšakniektorémôžubyť závažnéavyžadujúsilekárskustarostlivosť.


ZávažvedľajšieúčinkyPrestaňteužívaťVorikonazol Sandoz a okaitevyhľadajtelekára

 • vyrážka

 • žltačka; zmeny krvných testov pečeňovej funkcie

 • pankreatitída (zápal pankreasu)


Ďalšievedľajšieúčinky


Veľmičastévedľajšieúčinky(môžupostihovaťviacako1z10osôb)zahŕňajú:

 • poruchy zraku

 • horúčka

 • vyrážka

 • nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka

 • bolesť hlavy

 • opuch končatín

 • bolesti žalúdka


Častéveajšieúčinky(môžu postihovať menej ako1 z 10 osôb)sú:

 • chrípkovité príznaky, zápal prínosných dutín, zimnica, slabosť

 • málokrvnosť

 • nízky počet buniek nazývaných krv doštičky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi, nízky počet niektorých druhov bielych krviniek alebo všetkých druhov krviniek, červené alebo purpurové sfarbenie kože, ktoré môžu byť spôsobe nízkym počtom krvných doštičiek, iné zmeny počtu krviniek

 • nízka hladina cukru v krvi, nízka hladina draslíka v krvi

 • úzkosť, depresia, mraenie, zmätenosť, závrat, nepokoj, tras, halucinácie a iné nervové symptómy

 • nízky tlak krvi, zápal žily (ktorý môže súvisieť s vytvorením krvnej zrazeniny)

 • sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku, nahromadenie tekutín v obličkách

 • žltačka, sčervenanie kože

 • opuch pier a tváre

 • alergické reakcie (niekedy závažné), vrátane rozsiahlej pľuzgierovitej vyrážky a odlupovania kože, spálenie pokožky slnkom alebo závažná kožná reakcia po vystavení svetlu alebo slnečmu žiareniu

 • svrbenie

 • vypadávanie vlasov

 • bolesť chrbta

 • zlyhanie obličiek, krv v moči, zmeny v krvných testoch zameraných na obličkové funkcie

 • zápal v mieste vpichu

 • zmeny v krvných testoch zameraných na funkciu pečene

 • zápal tráviaceho traktu


Menejčastévedľajšieúčinky(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)sú:

 • zväčšené lymfatické uzliny (niekedy bolestivé) nárast určitého druhu bielych krviniek, ktorý môže súvisieť s alergickou reakciou, porucha zrážania krvi

 • zmeny srdcového rytmu vrátane veľmi rýchleho tepu, veľmi pomalého tepu, mdlôb

 • znížená činno nadobličiek

 • problém s koordináciou

 • opuch mozgu

 • bolestivé dvojité videnie a zápal očí a ných viečok, mimovoľný pohyb oka

 • znížená citlivosť na dotyk

 • zápcha, zápal hornej časti tenkého čreva, porucha trávenia, zápal podžalúdkovej žľazy, zápal pobrušnice

 • zápal ďasien

 • opuch a zápal jazyka

 • zväčšená pečeň, zápal pečene, zlyhanie pečene, ochorenie žlčníka, žlčové kamene

 • bolesť kĺbov

 • zápal obličiek, bielkoviny v moči

 • zmeny na elektrokardiograme (EKG)

 • zmeny biochemických parametrov

 • kožná vyrážka, ktorá môže viesť k závažnej tvorbe pľuzgierov a olupovaniu kože

 • opuch alebo zápal kože, žihľavka, sčervenanie a podráždenie kože


Zriedkavévedľajšieúčinky(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)sú:

 • nespavo

 • ťažkosti so sluchom, zvonenie v ušiach

 • poruchy chuti

 • zvýšený svalový tónus, svalová slabosť zapríčinená abnormálnou imunitnou odpoveďou

 • porucha funkcie mozgu, príznaky podob parkinsonizmu, kŕč, poškodenie nervu vyúsťujúce do necitlivosti, bolesti, pichania alebo pálenia v rukách alebo na chodidlách.

 • ospalosť počas infúzie

 • závažná, pretrvávajúca alebo krvavá hnačka spojená s bolesťou brucha alebo horúčkou

 • zvýšená alebo znížená funkcia štítnej žľazy

 • poškodenie zrakového nervu, čo vedie k poruche zraku, krvácanie oka, nezvyčajný pohyb oka, zakalenie rohovky

 • poškodenie obličiek

 • problémy so srdcovým rytmom vrátane veľmi rýchleho srdcového rytmu a veľmi pomalého srdcového rytmu

 • infekcia lymfatických uzlín, strata vedomia z dôvodu zlyhania pečene


Počas podávania infúzieVorikonazolu Sandozsamenejčastovyskytlireakcie(vrátanezačervenaniakože, horúčky,potenia,zrýchlenéhopulzuadýchavice).Aksaobjavia,vášlekármôžeprerušiťinfúziu.


Keďžejeznáme,žeVorikonazol Sandozpostihujepečeňaobličky,vášlekármukontrolovaťfunkciuvašej pečeneaobličiekpravidelnýmikrvnýmitestami.Poraďtesa,prosím,sosvojímlekárom, ak máte nejaké bolesti žalúdka, alebo vaša stolica zmení konzistenciu. U pacientov dlhodobo liečených Vorikonazolom Sandoz sa zaznamenali prípady rakoviny kože.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AkouchovávaťVorikonazol Sandoz


Tentoliekuchovávajtemimodohľaduadosahudetí.


Nepoužívajtetentoliekpodátumeexpirácie,ktorýjeuvedenýnaobale.Dátumexpiráciesa vzťahujenaposlednýdeňvdanommesiaci.


Uchvávajte pri teplote do 30°C


Po rozpustení:

Zhľadiskapoužiteľnostiporozpusteníbolapotvrdenáchemickáafyzikálnastabilitaroztokupočas 24hodínpriteplote2 oC8C.


Po zriedení rozoku na infúziu:

Zhľadiskapoužiteľnostipozriedeníbolapotvrdenáchemickáafyzikálnastabilitaroztokupočas 3hodínpriteplote20 oC30C.


Z mikrobiologickéhohľadiskasarekonštituovanýliekmupoužiťokamžite.Aksanepoužije okamžite,ječaspoužiteľnostiapodmienkyuchovávanianazodpovednostipoužívateľaanemaliby za normálnychokolnostípresiahnuť24hodínpriteplote28C(vchladničke),pokiaľrekonštitúcia neprebehlazakontrolovanýchavalidovanýchaseptickýchpodmienok.

(Ďalšieinformácienájdetenakoncitohtotextu).


Nelikvidujteliekyodpadovouvodoualebodomovýmodpadom.Nepoužitýliekvráťtedolekárne. Tietoopatreniapomôžuchrániťživotnéprostredie.6. Obsahbaleniaaďalšieinformácie


ČoVorikonazol Sandoz obsahuje


Liečivojevorikonazol.

Ďalšiazložkajesodnásoľsulfobutoxybetadexu.

Každáinjeliekovkaobsahuje200mgvorikonazolu,čozodpovedároztoku10mg/mlpo rozpustenípodľanariadeniavášhonemocničnéhofarmaceutaalebosestry(pozriinformácienakonci tohtotextu).


AkovyzeráVorikonazol Sandozaobsahbalenia


Vorikonazol SandozsadodávavjednorazovýchinjekčnýchliekovkáchzčírehosklatypuIsgumovouzátkouahliníkovýmuzáveromsplastickým tesnenímako prášok na infúzny roztok.


Veľkosti balenia:

Vorikonazol Sandozsadodávavjednorazových25 ml injekčnýchliekovkách (1,5 a 10) ako prášok na infúzny roztok.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľrozhodnutiaoregistrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Salutas Pharma GmbH

Sachsen-Anhalt

39179 Barleben

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Voriconazol Sandoz 200 mg poeder voor oplossing voor infusie

Bulharsko Voriconazole Sandoz 200mg Powder for solution for infusion

Česká republika Vorikonazol Sandoz 200 mg prášek pro infuzní roztok

Dánsko Voriconazole Sandoz

Francúzsko Voriconazole Sandoz 200 mg, poudre pour solution pour perfusion

Grécko Voriconazole /Sandoz

Holandsko Voriconazol Sandoz 200 mg, poeder voor oplossing voor infusie

Chorvátsko Vorikonazol Sandoz 200 mg prašak za otopinu za infuziju

Írsko Voriconazole Rowex 200mg Powder for Solution for Infusion

Luxembursko Voriconazol Sandoz 200 mg poudre pour solution pour perfusion

Nemecko Voriconazol HEXAL 200 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung, ENR 2189283

Nórsko Voriconazole Sandoz

Poľsko Voriconazole Sandoz

Portugalsko Voriconazol Sandoz

Rakúsko Voriconazol Sandoz 200 mg–Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Rumunsko Voriconazol Sandoz 200 mg pulbere pentru solutie perfuzabilă

Slovinsko Vorikonazol Sandoz 200 mg prašek za raztopino za infundiranje

Slovenská republika Vorikonazol Sandoz 200 mg prášok na infúzny roztok

Španielsko Voriconazol Sandoz 200 mg polvo para solución para perfusión EFG

Taliansko Voriconazolo Sandoz GmbH
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.....................................................................................................................................................


Nasledujúceinformácieurčenélenlekáromaleboodbormuzdravotníckemupersonálu:


Informácieorekonštitúciiariedení

Vorikonazol Sandozprášoknainfúznyroztoksamunajprvrekonštituovaťbuďs19mlvodynainjekciu alebos19ml infúznehoizotonickéhoroztoku9mg/ml(0,9%)chloridusodného,abysazískalo 20mlextrahovateľnéhočírehokoncentrátuobsahujúceho10mg/mlvorikonazolu.

ZnehodnoťteinjekčnúliekovkuVorikonazolu Sandoz,aksarozpúšťadlonenasajepodtlakomdoinjekčnej liekovky.

Odporúčasapoužiťštandardnú20ml(nieautomatickú) striekačku,abysapridalopresné množstvo(19ml)vodynainjekciualebo9 mg/ml(0,9%)infúznehoizotonickéhoroztoku chloridusodného.

Požadovanýobjemvytvorenéhokoncentrátusapotompridádoodporúčanéhokompatibilného infúznehoroztoku, uvedenénižšie,abysazískalfinálnyroztokVorikonazolu Sandozobsahujúci 0,5- 5mg/mlvorikonazolu.

Tentoliekjeurčenýlennajednopoužitieapodávaťsamôželenčíryroztokbezčiastočiek,všetoknepoužitýroztoksa musízlikvidovať.

Nepodávaťakobolusovúdávkuvinjekcii.

Informácieouchovávanínájdetevčasti5.‘AkouchovávaťVorikonazol Sandoz‘.


Požadovanéobjemykoncentrátuvorikonazolu 10mg/mlTelesná hmotnosť (kg)

Objem koncentrátu vorikonazolu (10 mg/ml) požadovaný na:

dávku 3 mg/kg

(počet injekčných liekoviek)

dávku 4 mg/kg

(počet injekčných liekoviek)

dávku 6 mg/kg

(počet injekčných liekoviek)

dávku 8 mg/kg (počet injekčných liekoviek)

dávku 9 mg/kg (počet injekčných liekoviek)

10

-

4,0 ml (1)

-

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

15

-

6,0 ml (1)

-

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (2)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (2)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-


75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-


80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-


85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-


90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-


95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-


100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-Vorikonazol je jednodávkový sterilnýlyofilizát bez konzervantov.Z mikrobiologickéhohľadiska sapretopripravenýroztokmupoužiťokamžite.Aksanepoužijeokamžite,ječaspoužiteľnostia podmienkyuchovávanianazodpovednostipoužívateľaanemalibyzanormálnychokolnostípresiahnuť 24hodínpriteplote28C,pokiaľrekonštitúcianeprebehlazakontrolovanýchavalidovaných aseptickýchpodmienok.


Kompatibilnéinfúzneroztoky:

Porozpustenísaroztokmôžeriediťs:


injekčnýmizotonickýmroztokomchloridusodného9 mg/ml(0,9%)

zloženýmintravenóznyminfúznymroztokommliečnanusodného

intravenóznyminfúznymroztokom5%glukózya Ringerovhozmesnéhoroztokumliečnanusodného intravenóznyminfúznymroztokom5 %glukózya 0,45%chloridusodného

intravenóznyminfúznymroztokom5 %glukózy

intravenóznyminfúznymroztokom5%glukózyv20mmolchloridudraselného

intravenóznyminfúznymroztokom0,45%chloridusodného

intravenóznyminfúznymroztokom5%glukózya0,9%izotonickéhoroztokuchloridusodného


Kompatibilitavorikonazolu sinýmirozpúšťadlami ako súuvedenévyššie(alebonižšievčasti ‘Inkompatibility) niejeznáma.


Inkompatibility:

Vorikonazol Sandozsanesmiepodávaťtouistouinfúznousúpravoualebokanylouspolusimiinfúziami vrátaneparenterálnejvýživy(napr.Aminofusin10%Plus).


InfúziekrviakrvnýchderivátovsanesmúpodávaťčasnesVorikonazolom Sandoz.


Infúziestotálnouparenterálnouvýživousa môžupodávaťsúčasnes vorikonazolom,alenietouistou infúznousúpravoualebokanylou.


Vorikonazol Sandozsanesmieriediťso4,2%infúznymroztokomhydrogénuhličitanusodného.

10


Vorikonazol Sandoz 200 mg prášok na infúzny roztok

Súhrn údajov o lieku

Schváleny text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2013/00085SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOVLIEKU


Vorikonazol Sandoz 200mgprášoknainfúznyroztok.2. KVALITATÍVNEAKVANTITAVNEZLOŽENIE


Každáinjeliekovkaobsahuje200mgvorikonazolu.


Porozpusteníkaždýmlobsahuje10mgvorikonazolu.Rekonštituovanýliekvyžadujepredpodaním

ďalšieriedenie.


Pomocnálátkasoznámymúčinkom:každáinjekčnáliekovkaobsahuje228,16mgsodíka


Úplnýzoznampomocnýchlátok,pozričasť6.1.


3. LIEKOVÁFORMA


Prášoknainfúznyroztok.


Bielylyofilizovanýprášok.4. KLINICÚDAJE


4.1 Terapeutickéindikácie


Vorikonazolješirokospektrálnetriazolovéantimykotikumsnasledujúcimiindikáciamiudospelých adetívovekuod2 rokov:


 • Liečba invazívnej aspergilózy.


 • Liečba kandidémie u pacientov bez neutropénie.


 • Liečba flukonazol–rezistentných závažných invazívnych kandidóz (vrátane C. krusei).

 • Liečba závažných mykóz vyvolaných rodmi Scedosporium sp. a Fusarium sp.

Vorikonazol Sandozmá byťprimárneurčenýpacientomsprogresívnymi,potenciálneživotohrozujúcimiinfekciami.


4.2 Dávkovaniea spôsobpodávania


Dávkovanie

Poruchyelektrolytov,akosúhypokaliémia,hypomagnezémiaahypokalciémia,sa majúmonitorovať

aupraviť,akjetopotrebné,predzačatímapočasliečbyvorikonazolom(pozričasť4.4).

Vorikonazol Sandoz sa odporúča podávať rýchlosťou maximálne 3 mg/kg/h počas 1 až 3 hodín.


Vorikonazol jetieždostupnýako50mga200mgfilmomobalenétabletya 40mg/mlprášoknaperorálnu suspenziu.


Dospelí

LiečbasamuzačnasycovacoudávkoubintravenóznymaleboperorálnymVorikonazolom Sandoz,aby saprvýdeňdosiahliplazmatickékoncentrácieblízkerovnovážnemustavu.Na základe vysokejbiologickej dostupnostipoperorálnompodaní(96%;pozričasť5.2) je možný prechod z intravenózneho na perorálny spôsob podania, ak je to klinicky indikované.


Podrobinformácieoodporúčanýchdávkachuvedenévnasledujúcejtabuľke:


Intravenózne

Perorálne

Pacienti s hmotnosťou

40 kg a viac

Pacienti s hmotnosťou

menšou ako 40 kg

Režim pri nasycovacej dávke

(prvých 24 hodín)

6 mg/kg každých

12 hodín

400 mg každých

12 hodín

200 mg každých

12 hodín

Udržiavacia dávka

(po prvých

24 hodinách)

4 mg/kg dvakrát denne

200 mg dvakrát denne

100 mg dvakrát denne

Vzťahuje sa na pacientov vo veku 15 rokov a starších.


Úpravadávkovania

Akpacientinetolerujúintravenóznuvku4mg/kgdvakrátdenne,znižuje sadávkana3mg/kgdvakrát denne.


Rifabutínalebofenytoínmožnopodávaťspolusvorikonazolom,aksaudržiavaciadávkavorikonazolu zvýšina5mg/kgintraveznedvakrátdenne,pozričasti4.4a4.5.


Efavirenzsamôžepodávaťsúčasnesvorikonazolom,aksaudržiavaciadávkavorikonazoluzvýšina

400mgkaždých12hodínadávkaefavirenzuznížio50%,t.j.na300mgrazdenne.Keďsaliečba vorikonazolomukončí,dávkaefavirenzusamáupraviťnapôvodnúhodnotu(pozričasť4.4a4.5).


Deti(voveku2<12rokov)amladídospievajúcisnízkoutelesnouhmotnosťou(voveku

1214rokova<50kg)

Keďže mladí dospievajúci môžu skôr metabolizovaťvorikonazol, podobne ako deti, než ako dospelí, vorikonazol sa musí u nich dávkovať ako u detí.

Odporúčanýdávkovacírežimjenasledovný:Intravenózne

Perorálne

Režim pri nasycovacej dávke

(prvých 24 hodín)

9 mg/kg každých 12 hodín

Neodporúča sa

Udržiavacia dávka

(po prvých 24 hodinách)

8 mg/kg dvakrát denne

9 mg/kg dvakrát denne

(maximálna dávka 350 mg dvakrát denne)

Poznámka: Na základeanalýzyfarmakokinetikyupopulácie112imunokompromitovaných pediatrických pacientovvoveku2<12rokova 26imunokompromitovaných dospievajúcich voveku12<17rokov.


Odporúčasazačaťliečbuintravenóznymrimoma perorálnyrežimsazvážlenpovýznamnom klinickom zlepšení.Jepotrebnépoznamenať,žeintravenóznadávka8mg/kgposkytnepribližne 2-násobne vyššiuexpozíciuvorikonazoluakoperorálnadávka9mg/kg.


Použitieupediatrickýchpacientovvoveku2<12rokovshepatálnoualeborenálnouinsuficienciou sa neskúmalo(pozričasť4.8a časť5.2).


Všetciostatnídospievajúci(vovekuod12do14rokova50kg;od15do17rokovbezohľaduna telesnú hmotnosť)

Vorikonazolsa mudávkovaťakoudospelých.


Úpravadávky

Akjeodpoveďpacientanedostatočná,intravenóznadávkasamôžezvýšiťvprírastkocho1mg/kg.Ak pacientinieschopníliečbutolerovať,znížteintravenóznudávkuv úbytkocho1 mg/kg.


Trvanieliečby

Liečbamábyťčonajkratšiavzávislostiodklinickejamykologickejodpovedepacienta(pozričasť 4.4).


Intravenóznaliečbabynemalatrvaťdlhšieako6mesiacov(pozričasť5.3).Vprípadevorikonazolu vovšeobecnostisidlhodobáliečbatrvajúcadlhšieako6mesiacovvyžadujekladnéprehodnotenie pomeruprínosuarizika(pozričasť4.4a5.1).


Staršípacienti

Ustaršíchpacientovsanevyžadujeúpravadávkovania(pozričasť5.2).


Poruchafunkcieobličiek

Upacientovsostredneťažkouťažkourenálnouporuchou(klírenskreatinínu<50ml/min) dochádzakakumuláciiintravenóznehovehikula,SBECD.Vorikonazolby samalmtopacientom podávaťvperorálnejformesvýnimkou,keďpoposúdenímieryrizikaabenefituprepacienta vychádzaintravenóznaaplikáciaakoprospešnejšia.Utýchtopacientovtrebadôslednesledovať hladinysérovéhokreatinínuapriichvzostupetrebauvažovaťozmeneliečbynaperorálnu(pozričasť 5.2).


Vorikonazoljehemodialyzovanýsklírensom121ml/min.Štvorhodinovádialýzaneodstráni adekvátnemnožstvovorikonazolu,abyboldôvodnaúpravudávkovania.


Intravenóznevehikulum,SBECD,jehemodialyzovanésklírensom55 ml/min.


Poruchafunkciepečene

Odporúčasadodržaťštandardnýdávkovacírežimsozachovanímnasycovacejdávky,aleudržiavaciu dávkuvorikonazoluupacientovsľahkouastredneťažkoucirhózou(Child-PughAaB)trebaznížiť napolovicu(pozričasť5.2).


Vorikonazol Sandozsaneštudovalupacientovsťažkouchronickouhepatálnoucirhózou(Child-PughC).


Sú dostupné obmedzenéúdajeobezpečnostipoužívaniaVorikonazolu Sandozupacientovsabnormálnymi hepatálnymifunkčnýmitestami(aspartáttransamináza(AST),alaníntransamináza(ALT),alkalická fosfatáza(AP)alebocelkovýbilirubín> 5-násobokhornejhranicenormálu).


Liečba Vorikonazolom Sandoz sa spája so zvýšenými hepatálnymi funkčnými testami a klinickými znakmi hepatálneho poškodenia, ako je ikterus, a preto sa u pacientov s ťažkým hepatálnym poškodením môže podávať len v tom prípade, keď prínos pre pacienta preváži potenciálne riziko. Pacientov s hepatálnym poškodením treba starostlivo monitorovať na liekovú toxicitu (pozri časť 4.8).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Vorikonazolu Sandoz u detí vo veku do 2 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v časti 4.8 a 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Spôsobpodania

Vorikonazol Sandozsa mupredpodanímvoformeintravenóznejinfúzierozpustiťariediť(pozričasť6.6).Nie jeurčenýnapodanievoformebolusovejinjekcie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťnaliečivoalebonaktorúkoľvekz pomocnýchlátokuvedenýchvčasti6.1.


SúčasnépodávaniesCYP3A4substrátmi,terfenadínom,astemizolom,cisapridom,pimozidomalebo chinidínom,pretožezvýšenéplazmatickékoncentrácietýchtoliekovmôžuspôsobiťpredĺženieQTc intervaluazriedkavývýskytarytmietyputorsadesdepointes(pozričasť4.5).


Súčasnépodávaniesrifampicínom,karbamazepínomafenobarbitalom,pretožetietolieky pravdepodobnesignifikantneznižujúplazmatickékoncentrácievorikonazolu(pozričasť4.5).


Súčasnepodávanieštandardnýchvokvorikonazolusdávkamiefavirenzu400mgjedenkrátdenne alebovyššímijekontraindikované,leboefavirenzvýznamneznižujeplazmatickékoncentrácie vorikonazoluuzdravýchjedincovvtýchtodávkach.Vorikonazoltiežvýznamnezvyšujeplazmatické koncentrácieefavirenzu(pozričasť4.5,nízkedávkypozrivčasti4.4).


Súčasnepodávaniesvysokoudávkouritonaviru(400mgaviacdvakrátdenne),leboritonavirpritejto dávkevýznamneznižujeplazmatickékoncentrácievorikonazoluuzdravýchjedincov(pozričasť4.5, nízkedávkypozrivčasti4.4).


Súčasnépodávaniesmeľovýmialkaloidmi(ergotamín,dihydroergotamín),ktoréCYP3A4 substrátmi,pretožezvýšenéplazmatickékoncentrácietýchtoliekovmôžuviesťkergotizmu(pozri časť4.5).


Súčasnépodávaniesosirolimusom,pretoževorikonazolpravdepodobnesignifikantnezvyšuje plazmatickékoncentráciesirolimusu(pozričasť4.5).


Súčasnépodávanies ľubovníkombodkovaným(pozričasť4.5).


4.4 Osobitnéupozorneniaaopatreniapripoužívaní


Hypersenzitivita

OpatrnosťtrebazvýšiťpripredpisovaníVorikonazolu Sandozpacientomshypersenzitivitounainéazoly(pozri tiežča4.8).


Dĺžkaliečby

Intravenóznaliečbabynemalatrvaťdlhšieako6mesiacov(pozričasť5.3).


Kardiovaskulárnysystém

VorikonazolbolspájanýspredĺženímQTintervalu.Upacientovliečenýchvorikonazolom,u ktorých boliprítomrizikovéfaktory,akonapr.kardiotoxickáchemoterapiavanamnéze,kardiomyopatia, hypokaliémiaasúčasneboliliečeníliekmi,ktoréktýmtostavommohliprispieť,savyskytlizriedkavé prípadyporuchyrytmucharakterutorsadesdepointes.Vorikonazol sa musí opatrne podávať pacientom s ochoreniami, ktoré zvyšujú riziko arytmií, ako sú:

vrodenéalebozískanépredĺženieQTintervalu

kardiomyopatia,zvlášťkjeprítomnésrdcovézlyhávanie

sínusovábradykardia

prítomnésymptomatickéarytmie

súčasneužívanélieky,oktorýchjeznáme,žepredlžujúQTinterval

Poruchyelektrolytov,akonapr.hypokaliémia,hypomagnezémiaahypokalciémiasa majú monitorovaťaupravovať,akjetopotrebné,predzačatímalebopočasliečbyvorikonazolom (pozričasť4.2).Uzdravýchdobrovoľníkovbolavykonanáštúdia,ktoráskúmalavplyv jednotlivýchdávokvorikonazolupoštvornásobokbežnejdennejdávkynaQTinterval. Užiadnehozoskúšanýchsubjektovnebolzistenýintervalpresahujúcipotenciálneklinicky významhranicu500ms(pozričasť5.1).


Infúzioupodmienenéreakcie

Infúzioupodmienenéreakcie,zahrňujúceprevažnezačervenaniekože(flushing)anauzeu,sa pozorovalipočasintravenóznejaplikácievorikonazolu.Podľazávažnostisympmovtrebazvážiť prerušenieliečby(pozričasť4.8).


Hepatotoxicita

Vklinickýchštúdiáchsapočasliečbyvorikonazolomvyskytlivzácneprípadyzávažnejších hepatálnychreakcií(vrátanehepatitídy,cholestázyafulminantnéhohepatálnehozlyhaniavrátane úmrtípacientov).Prípadyhepatálnychreakciísazaznamenaliprimárneupacientovsťažkým základnýmochorením(prevažnehematologickémalignity).Prechodnéhepatálnereakcie,vrátane hepatitídyaikteru,savyskytliupacientovbezďalšíchidentifikovateľnýchrizikovýchfaktorov. Poruchapečenebolapoprerušeníliečbyzvyčajnereverzibilná(pozričasť4.8).


Monitorovaniehepatálnychfunkcií

UpacientovliečenýchVorikonazolom Sandoztrebadôkladnemonitorovaťvýskythepatotoxicity.Klinický manažmentzahŕňlaboratórnevyhodnocovaniefunkciepečene(konkrétneASTaALT)na začiatkuliečbyVorikonazolom Sandoza minimálneraztýždennepočasprvéhomesiacaliečby.Liečbatrvať čonajkratšie,akvšakpokračujenazákladeposúdeniapomerumedziprínosoma rizikom(pozričasť 4.2),frekvenciumonitorovaniamožnoznížiťnarazmesačne,ak nedošlokzmenámvhepatálnych funkčnýchtestoch.


Aksahepatálnefunkčnétestynápadnezvýšia,liečbaVorikonazolom Sandozsaprerušiť,pokiaľlekárske posúdeniepomeruprínosuarizikaneodôvodpokračovanieliečby.

Monitorovaniehepatálnychfunkciísamusívykonávaťakoudetí,takajudospelých.

Zrakovénežiaducereakcie

Bolihlásenénežiaducereakcietýkajúcesaprolongovanéhovidenia,vrátanezahmlenéhovidenia,

optickejneuridyapapiloedému(pozričasť4.8).


Renálnenežiaducereakcie

UťažkochorýchpacientovsapočasliečbyVorikonazolom Sandozpozorovaloakútnerenálnezlyhanie.Pacienti liečenívorikonazolompravdepodobnesúčasneužívaliajnefrotoxickéliekyazároveňtrpeli ochoreniamipotenciálnevedúcimikuzníženiurenálnychfunkcií(pozričasť4.8).


Monitorovanierenálnychfunkcií

Pacientovtrebamonitorovaťscieľomodhaliťvojporuchyobličkovýchfunkcií.Monitorovaniemá zahŕňposudzovanielaboratórnychparametrov,predovšetkýmkoncentráciesérovéhokreatinínu.


Monitorovaniefunkciípankreasu

Pacienti,najmädeti,srizikovýmifaktormivznikuakútnejpankreatitídy(napr.nedávnachemoterapia, transplantáciakrvotvornýchbuniek(hematopoieticstemcelltransplantation,HSCT)majúbyťpočas liečbyVorikonazolom Sandozdôkladnemonitorovaní.Vtakomtoklinickomprípadejevhodnézvážiť monitorovaniehladínsérovejamylázyalebolipázy.


Kožnénežiaducereakcie

PočasliečbyVorikonazolom SandozsaupacientovvzácnevyvinuliexfoliatívnekožnéreakcieakoStevensov- Johnsonovsyndróm.Vprípadeobjaveniasavyrážkymusiabyťpacientidôslednemonitorovaapri progresiikožnýchléziísamuliečbaVorikonazolom Sandozprerušiť.


UžívanieVorikonazolu Sandozjespojenéajsfototoxicitouapseudoporfýriou.Odporúčasa,abysavšetci pacienti vrátanedetí,počasliečbyVorikonazolom Sandozvyhýbaliintenzívnejalebopredĺženejexpozícii priamemuslnečnémusvetluapoužívaliprostriedkyakoochrannýodeva krémnaopaľovanie svysokýmochrannýmfaktorom(SPF-sunprotectionfactor).


Dlhodobáliečba

Nasledujúce závažné nežiaduce udalosti boli hlásené v súvislosti s dlhodobým podávaním liečby Vorikonazolu Sandoz, lekári musia preto zvážiť potrebu obmedziť expozíciu Vorikonazolu Sandoz (pozri časti 4.2 a 5.1).


Uniektorýchpacientovshlásenýmifotoxickýmireakciami,bolpočasliečbyhlásenýskvamóznybunkovýkarcinómkože.Aksaobjavífototoxickáreakcia,másauskutočnkonzultáciasviacerými odborníkmiapacientatrebaposlaťdermatológovi. MásazvážiťukončenieliečbyVorikonazolom Sandoz. Dermatologickévyhodnoteniesa muvykonávaťsystematickyapravidelne,vždykeďsapokračuje vužívaníliekuVorikonazolu Sandozajnapriekskytuléziísúvisiacichsfototoxicitou,abysaumožnilavčasná detekciaamanažmentpremalígnychlézií. Vorikonazol Sandozjepotrebnévysadiť,aksazistiapremalígnekožné léziealeboskvamóznybunkovýkarcinómkože.


Neinfekčnáperiostitídasozvýšenýmihladinamifluoriduaalkalickejfosfatázybolihlásenéu pacientovstransplantátmi.Aksaupacientavyvíjabolesťkostryarádiologickénálezysú kompatibilnésperiostitídou,trebazvážiťukončenieliečbyVorikonazolom Sandozpokonzultáciisviacerými lekármi.


Pediatrická populácia

Bezpečnoa účinnoudetímladšíchako2rokynebolastanovená(pozričasti4.8a5.1). Vorikonazoljeindikovanýprepediatrickýchpacientovvoveku2rokyalebostarších.Hepatálne funkciesa musiamonitorovaťakoudetí,takajudospelých.Upediatrickýchpacientovvoveku 2-<12rokovsmalabsorpciouaveľminízkoutelesnouhmotnosťouvzhľadomnavekmôžebyť biologickádostupnosťpoperorálnompodaníobmedzená.Vtomtoprípadesaodporúčaintravenózne podávanievorikonazolu.


Fenytoín(substrátCYP2C9asilnýinduktorCYP450)

Odporúčasastarostlivémonitorovaniehladínfenytoínuprijehosúčasnompodávanísvorikonazolom. Súčasnémupodávaniuvorikonazoluafenytoínusatrebavyhnúť,akprínosneprevažujenadrizikom (pozričasť4.5).


Efavirenz(induktorCYP450;substrátainhibítorCYP3A4)

Prisúčasnompodávanívorikonazolusefavirenzomsadávkavorikonazolumázvýšiťna400mg každých12hodínadávkaefavirenzusaznížiťna 300mgkaždých24hodín(pozri časti 4.2 , 4.3 a 4.5).


Rifabutín(induktorCYP450)

Prisúčasnompodávanírifabutínusvorikonazolomsa odporúčastarostlivémonitorovanie kompletnéhokrvnéhoobrazua nežiaducichreakcií(napr.uveitídy).Súčasnémupodávaniu vorikonazoluarifabutínusatrebavyhnúť,akprínosneprevažujenadrizikom(pozričasť4.5).


Ritonavir(silnýinduktorCYP450;inhibítorasubstrátCYP3A4)

Súčasnémupodávaniuvorikonazolusnízkoudávkouritonaviru(100mgdvakrátdenne)sa má

vyhnúť,pokizhodnotenieprínosu/rizikaneodôvodňujepoužitievorikonazolu(pozričasti4.5a4.3).


Everolimus(substrátCYP3A4,substrátP-gp)

Súčasnépodávanievorikonazoluseverolimusomsaneodporúča,pretožesaočakáva,ževorikonazol signifikantnezvýšikoncentrácieeverolimusu.Vsúčasnostiniedostatočnéúdaje,ktoréby poskytovaliodporúčaniapredávkovanievtakejtosituácii(pozriča4.5).


Metadón(substrátCYP3A4)

Častémonitorovanienežiaducichreakciíatoxicitysúvisiacichs metadónom,vrátanepredĺženiaQTc, saodporúčaprijehosúčasnompodávanísvorikonazolom,keďžesahladinymetadónuposúčasnom podanísvorikonazolomzvýšili.Môžesavyžadovaťzníženiedávkymetadónu(pozričasť4.5).


Krátkodoboúčinkujúceopiáty(substrátCYP3A4)

Zníženiedávkyalfentanilu,fentanyluainýchkrátkodoboúčinkucichopiátov,ktorémajúpodobnú štruktúruakoalfentanila metabolizujúsapomocouCYP3A4(napr.sufentanil),sazvážiťpriich súčasnompodávanísvorikonazolom(pozričasť4.5).Keďžeprisúčasnompodávaníalfentanilu

svorikonazolomjepolčasalfentaniluštvornásobnepredĺženýavnezávislejpublikovanejštúdiiviedlo súčasnépoužitievorikonazolusfentanylomkzvýšeniupriemernejhodnotyAUC0-∞fentanylu,môže byťpotrebnéčastémonitorovanienežiaducichreakciíspojenýchsopiátmi(vrátanedlhšiehoobdobia monitorovaniarespiračnýchfunkcií).


Dlhodoboúčinkujúceopiáty(substrátCYP3A4)

Zníženiedávkyoxykodónua inýchdlhodoboúčinkujúcichopiátovmetabolizovanýchpomocou CYP3A4(napr.hydrokodónu)samázvážiťpriichsúčasnompodávanísvorikonazolom.Môžebyť potrebnéčastémonitorovanienežiaducichreakciíspojenýchsopiátmi(pozričasť4.5).


Flukonazol(inhibítorCYP2C9,CYP2C19aCYP3A4)

Súčasnépodávanieperorálnehovorikonazoluaperorálnehoflukonazoluviedlok významnému zvýšeniu CmaxaAUCτvorikonazoluuzdravýchjedincov.Zníženádávkaa/alebofrekvencia vorikonazoluaflukonazolu,ktorébymohlieliminovaťtentoúčinok,nebolistanovené.Monitorovanie nežiaducich reakciíspojenýchsvorikonazolomsaodporúča,aksavorikonazolpoužívanáslednepo flukonazole(pozričasť4.5).


Obsahsodíka

KaždáinjeliekovkaVorikonazolu Sandozobsahuje228,16mgsodíka.Totosavziaťdoúvahy u pacientov,ktorímajúpredpísanúdiétusozníženýmobsahomsodíka.


4.5 Liekovéainéinterakcie


VorikonazoljemetabolizovanýizoenzýmamicytochrómuP450,CYP2C19,CYP2C9aCYP3A4 ainhibujeichaktivitu.Inhibítoryaleboinduktorytýchtoizoenzýmovmôžuzvyšovaťaleboznižovať plazmatickékoncentrácievorikonazoluaexistujemožnosť,ževorikonazolzvyšujeplazmatické koncentrácie látokmetabolizovanýchtýmitoizoenzýmamiCYP450.

Aknieješpecifikovanéinak,štúdieliekovejinterakciesauskutočnilisozdravýmidospelými mužmi, s opakovaným dávkovanímperorálnehovorikonazolu200mgdvakrátdennedorovnovážneho stavu. Tietovýsledkyležitépreinépopuláciepacientovainécestypodania.


Vorikonazolsa máopatrnepodávaťpacientomčasneliečenýmliekmi,oktorýchjeznáme,že predlžujúQTinterval.Tam,kdeprichádzadoúvahytiežmožnosť,ževorikonazolmôžezvýšiť plazmatickékoncentrácielátokmetabolizovanýchizoenzýmamiCYP3A4(niektoréantihistaminiká, chinidín, cisaprid,pimozid),jeichsúčasnépodávaniekontraindikované(pozrinižšieačasť4.3).


Tabuľkainterakcií


Interakciemedzivorikonazolomainýmiliekmiuvedenév tabuľkenižšie(jedenkrátdenneako „QD“,dvakrátdenneakoBID“,trikrátdenneakoTID“aneurčenéakoND“).Smeršípkyprekaždýfarmakokinetickýparameterjezaloženýna90%intervalespoľahlivostipomerugeometrických priemerov,ktorýjevrozmedzí(↔),nižšie()alebovyššie()akointerval80-125%.Hviezdička (*) naznačujeobojsmernúinterakciu.AUC,AUCtaAUC0-predstavujeplochupodkrivkou v dávkovacomintervale,odčasunuladočasudetekovateľnéhomeraniaaodčasunuladonekonečna.


Interakcievtabuľkeuvedenévnasledovnomporadí:kontraindikácie,tiektorévyžadujúúpravu dávky astarostlivéklinickéa/alebobiologickésledovanieanakoniectie,ktorénepredstavujú významfarmakokinetickúinterakciu,alemôžubyťklinickyvýznamnévtejtoterapeutickejoblasti.


Liek

[Mechanizmus interakcie]

Interakcia

Zmeny geometrických priemerov

(%)

Odporúčania týkajúce sa súbežného podania

Astemizol, cisaprid, pimozid,

chinidín a terfenadín

[substráty CYP3A4]

Zvýšené plazmatické koncentrácie

týchto liekov môžu vyvolať predĺženie QTc a zriedkavý výskyt torsades de pointes, hoci táto interakcia sa neskúmala.


Kontraindikované (pozri časť

4.3)

Karbamazepín a dlhodobo pôsobiace barbituráty (napr.

fenobarbital, mefobarbital)

[silné induktory CYP450]

Karbamazepín a dlhodobo pôsobiace barbituráty

pravdepodobne významne znižujú plazmatické koncentrácie vorikonazolu, hoci táto interakcia sa neskúmala.


Kontraindikované (pozri časť

4.3)

Efavirenz (nenukleozidový inhibítor reverznej

transkriptázy) [induktor

CYP450; CYP3A4 inhibítor a substrát]


Efavirenz 400 mg QD, súbežne podávaný

s vorikonazolom 200 mg BID*
Efavirenz 300 mg QD, súbežne podávaný

s vorikonazolom 400 mg BID*
Efavirenz Cmax 38 % Efavirenz AUC 44 % Vorikonazol Cmax 61 % Vorikonazol AUC 77 %V porovnaní s efavirenzom 600 mg

QD,

Efavirenz Cmax

Efavirenz AUC 17 %


V porovnaní s vorikonazolom

200 mg BID,

Vorikonazol Cmax 23 % Vorikonazol AUC 7 %Použitie štandardných dávok vorikonazolu s dávkami efavirenzu (400 mg QD alebo vyššími) je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Vorikonazol môže byť

súbežne podávaný

s efavirenzom, ak udržiavacia dávka vorikonazolu je zvýšená na 400 mg BID a dávka efavirenzu znížená na 300 mg QD. Keď sa ukončí liečba vorikonazolom, úvodná dávka efavirenzu sa obnoviť (pozri časť 4.2).

Námeľové alkaloidy (napr.

ergotamín a dihydroergotamín)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne

zvyšuje plazmatické koncentrácie meľových alkaloidov a vedie

k ergotizmu, hoci táto interakcia sa neskúmala.


Kontraindikované (pozri časť

4.3)

Rifabutín

[silný induktor CYP450]


300 mg QD300 mg QD (súbežne podávaný s vorikonazolom

350 mg BID)*
300 mg QD (súbežne podávaný s vorikonazolom

400 mg BID)*Vorikonazol Cmax 69 % Vorikonazol AUC 78 %


V porovnaní s vorikonazolom

200 mg BID,

Vorikonazol Cmax 4 % Vorikonazol AUC 32 %Rifabutín Cmax 195 % Rifabutín AUC 331 %

V porovnaní s vorikonazolom

200 mg BID,

Vorikonazol Cmax 104 % Vorikonazol AUC 87 %Súbežnému používaniu vorikonazolu a rifabutínu sa treba vyhýbať, pokiaľ prínos nepreváži riziko.

Udržiavacia dávka vorikonazolu sa môže zvýšiť na 5 mg/kg intravenózne BID alebo z 200 mg na 350 mg perorálne BID (100 mg na

200 mg perorálne BID

u pacientov s hmotnosťou menej ako 40 kg) (pozri časť

4.2).

Pri súbežnom podávaní

s vorikonazolom sa odporúča starostlivé sledovanie kompletného krvného obrazu a nežiaducich reakcií rifabutínu (napr. uveitída).

Rifampicín (600 mg QD)

[silný induktor CYP450]

Vorikonazol Cmax 93 % Vorikonazol AUC 96 %

Kontraindikované (pozri časť

4.3)

Ritonavir (inhibítor proteázy)

[silný induktor CYP450;

inhibítor a substrát CYP3A4]


Vysoká vka (400 mg BID)
Nízka dávka (100 mg BID)*
Ritonavir Cmax a AUC ↔ Vorikonazol Cmax 66 % Vorikonazol AUC 82 %Ritonavir Cmax 25 % Ritonavir AUC 13 % Vorikonazol Cmax 24 % Vorikonazol AUC 39 %Súbežné podávanie vorikonazolu a vysokých dávok ritonaviru (400 mg a vyššie BID) je kontraindikované (pozri časť

4.3).


Súbežnému podávaniu vorikonazolu a nízkej dávky ritonaviru (100 mg BID) sa treba vyhýbať, pokiaľ zhodnotenie prínosu/rizika pre pacienta odôvodní použitie vorikonazolu.

Ľubovk bodkovaný

[induktor CYP450; induktor

P-gp]

300 mg TID (súbežne podávaný s vorikonazolom

400 mg jednorazová dávka)V nezávislej publikovanej štúdii, Vorikonazol AUC0- 59 %Kontraindikované (pozri časť

4.3)

Everolimus

[substrát CYP3A4, substrát

P-gP]

Vorikonazol pravdepodobne významne zvyšuje plazmatické

koncentrácie everolimusu, hoci táto

interakcia sa neskúmala.

Súbežné podávanie vorikonazolu s everolimom

sa neodporúča, keďže sa

predpokladá, že vorikonazol významne zvyšuje koncentrácie everolimu (pozri časť 4.4).

Flukonazol (200 mg QD)

[inhibítor CYP2C9, CYP2C19 a

CYP3A4]

Vorikonazol Cmax 57 % Vorikonazol AUC 79 % Flukonazol Cmax ND Flukonazol AUC ND

Znížená dávka a/alebo

frekvencia vorikonazolu a flukonazolu, ktoré by odstránili tento účinok, sa nestanovili. Ak sa vorikonazol používa následne po flukonazole, odporúča sa sledovanie nežiaducich reakcií súvisiacich s vorikonazolom.

Fenytoín

[substrát CYP2C9 a silný induktor CYP450]


300 mg QD
300 mg QD (súbežne podávaný s vorikonazolom

400 mg BID)*
Vorikonazol Cmax 49 % Vorikonazol AUC 69 %Fenytoín Cmax 67 % Fenytoín AUC 81 %

V porovnaní s vorikonazolom

200 mg BID,

Vorikonazol Cmax 34 % Vorikonazol AUC 39 %

Súčasnému používaniu vorikonazolu a fenytoínu sa

treba vyhýbať, pokiaľ prínos

neprevýši riziko. Odporúča sa starostlivé sledovanie plazmatických hladín fenytoínu.


Fenytoín sa môže podávať súbežne s vorikonazolom, ak sa udržiavacia dávka

vorikonazolu zvýši na 5 mg/kg

IV BID alebo z 200 mg na

400 mg perorálne BID,

(100 mg na 200 mg perorálne BID u pacientov s hmotnosťou menej ako 40 kg) (pozri časť

4.2).

Antikoagulanciá


Warfarín (30 mg jednorazová dávka, súbežne podávaný

s vorikonazolom 300 mg BID)

[substrát CYP2C9]


Iné perorálne kumaríny (napr. fenprokumon, acenokumarol) [substráty CYP2C9 a CYP3A4]Maximálne zvýšenie protrombínového času bolo približne 2-násobnéVorikonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie kumarínov, ktoré môžu vyvolať zvýšenie protrombínového času, hoci táto interakcia sa neskúmala táto interakcia sa neskúmala.Odporúča sa starostlivé sledovanie protrombínového času alebo iných vhodných antikoagulačných testov

a dávka antikoagulancií sa podľa toho upraviť.

Benzodiazepíny (napr. midazolam, triazolam,

alprazolam)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie

benzodiazepínov, ktoré

metabolizované CYP3A4

a spôsobuje predĺžený sedatívny účinok, hoci táto interakcia sa klinicky neskúmala.

Je potrebné zvážiť zníženie dávky benzodiazepínov.

Imunosupresíva

[substráty CYP3A4]


Sirolimus (2 mg jednorazová dávka)Cyklosporín

(U stabilizovaných príjemcov transplantovanej obličky užívajúcich chronickú cyklosporíno liečbu)Takrolimus (0,1 mg/kg jednorazová dávka)V nezávislej publikovanej štúdii, Sirolimus Cmax 6,6-krát Sirolimus AUC0-- 11-krát


Cyklosporín Cmax 13 % Cyklosporín AUC 70 %

Takrolimus Cmax 117 % Takrolimus AUCt 221 %Súbežné podávanie vorikonazolu a sirolimusu je kontraindikované (pozri časť

4.3).


Na začiatku liečby vorikonazolom u pacientov už liečených cyklosporínom sa odporúča, aby sa dávka cyklosporínu znížila na polovicu a hladina cyklosporínu sa dôkladne sledovala. Zvýšené hladiny cyklosporínu boli spojené

s nefrotoxicitou. Pri vysadení vorikonazolu sa musia starostlivo sledovať hladiny cyklosporínu a dávka sa musí zvýšiť podľa potreby.


Na začiatku liečby vorikonazolom u pacientov už liečených takrolimusom sa odporúča, aby sa dávka takrolimusu znížila na tretinu pôvodnej vky a hladina takrolimusu sa dôkladne sledovala. Zvýšené hladiny takrolimusu boli spojené

s nefrotoxicitou. Pri vysadení vorikonazolu sa musia starostlivo sledovať hladiny takrolimusu a dávka sa mu zvýšiť podľa potreby.

Dlhodobo pôsobiace opiáty

[substráty CYP3A4]


Oxykodón (10 mg jednorazová dávka)


V nezávislej publikovanej štúdii, Oxykodón Cmax 1,7-krát Oxykodón AUC0- 3,6-krát

Je potrebné zvážiť zníženie dávky oxykodónu a iných

dlhodobo sobiacich opiátov

metabolizovaných CYP3A4 (napr. hydrokodón). Môže byť nevyhnutné časté sledovanie nežiaducich reakcií spojených s opiátmi.

Metadón (32 - 100 mg QD)

[substrát CYP3A4]

R-metadón (aktívny) Cmax 31 %

R-metadón (aktívny) AUC 47 %

S-metadón Cmax 65 %

S-metadón AUC 103 %

Odporúča sa časté sledovanie nežiaducich reakcií a toxicity

spojených s metadónom, vrátane predĺženia QT. Môže byť potrebné zníženie dávky metadónu.

Nesteroidné antiflogistiká

(NSA) [substráty CYP2C9]


Ibuprofén (400 mg jednorazová dávka)


Diklofenak (50 mg jednorazová dávka)S-Ibuprofén Cmax 20 %

S-Ibuprofén AUC0- 100 %


Diklofenak Cmax 114 % Diklofenak AUC0- 78 %Odporúča sa časté sledovanie nežiaducich reakcií a toxicity spojenej s NSA. Môže byť potrebné zníženie dávky NSA.

Omeprazol (40 mg QD)*

[inhibítor CYP2C19; substrát

CYP2C19 a CYP3A4]

Omeprazol Cmax 116 % Omeprazol AUC 280 % Vorikonazol Cmax 15 % Vorikonazol AUC 41 %


Iné inhibítory protónovej pumpy, ktoré substrátmi CYP2C19, môžu byť tiež inhibované vorikonazolom a môžu mať za následok zvýšené plazmatické koncentrácie týchto liekov.

Neodporúča sa úprava dávky

vorikonazolu.


Na začiatku liečby vorikonazolom u pacientov užívajúcich dávky omeprazolu

40 mg alebo vyššie sa odporúča znížiť dávku omeprazolu na polovicu.

Perorálne kontraceptíva* [substrát CYP3A4; inhibítor CYP2C19]

Noretisterón/etinylestradiol

(1 mg/0,035 mg QD)

Etinylestradiol Cmax 36 % Etinylestradiol AUC 61 % Noretisterón Cmax 15 % Noretisterón AUC 53 % Vorikonazol Cmax 14 % Vorikonazol AUC 46 %

Okrem nežiaducich reakcií spojených s vorikonazolom sa

odporúča sledovanie aj nežiaducich reakcií spojených s perorálnymi kontraceptívami.

Krátkodobo pôsobiace opiáty

[substráty CYP3A4]


Alfentanil (20 μg/kg jednorazová dávka, so súbežným naloxonom)


Fentanyl (5 g/kg jednorazová dávka)V nezávislej publikovanej štúdii, Alfentanil AUC0- 6-krát


V nezávislej publikovanej štúdii, Fentanyl AUC0- 1,34-krát

Je potrebné zvážiť zníženie

dávky alfentanilu, fentanylu a iných krátkodobo pôsobiacich opiátov

s podobnou štruktúrou ako alfentanil a metabolizovaných CYP3A4 (napr. sufentanil). Odporúča sa rozšírené a čas sledovanie respiračnej depresie a iných nežiaducich reakcií súvisiacich s opiátmi.

Statíny (napr. lovastatín)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie

statínov, ktoré metabolizované

CYP3A4 a mohol by viesť

k rabdomyoze, hoci táto interakcia sa klinicky neskúmala.

Je potrebné zvážiť zníženie dávky statínov.

Sulfonylmočoviny (napr.

tolbutamid, glipizid, glyburid)

[substráty CYP2C9]

Vorikonazol pravdepodobne

zvyšuje plazmatické koncentrácie sulfonylmočovín a spôsobuje hypoglymiu, hoci táto interakcia sa neskúmala.

Odporúča sa starostlivé

sledovanie glukózy v krvi. Je potrebné zvážiť zníženie dávky sulfonylomočovín.

Vinka alkaloidy (napr.

vinkristín a vinblastín)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne

zvyšuje plazmatické koncentrácie vinka alkaloidov a vedie

k neurotoxicite, hoci táto interakcia sa klinicky neskúmala.

Je potrebné zvážiť zníženie

dávky vinka alkaloidov.

Iné inhibítory HIV proteázy

(napr. sachinavir, amprenavir a nelfinavir)*

[substráty a inhibítory CYP3A4]

Klinicky sa neskúmala. In vitro

štúdie preukazujú, že vorikonazol môže inhibov metabolizmus inhibítorov HIV proteázy a metabolizmus vorikonazolu môže byť tiež inhibovaný inhibítormi HIV proteázy.

Starostlivé sledovanie

akéhokoľvek výskytu toxicity liečiva a/alebo chýbajúceho účinku a môže byť potrebná úprava dávky.

Iné nenukleozidové inhitory

reverznej transkriptázy (NNRTI) (napr. delavirdín, nevirapín)*

[substráty CYP3A4, inhibítory alebo induktory CYP450]

Klinicky sa neskúmala. In vitro

štúdie preukazujú, že metabolizmus vorikonazolu môže byť inhibovaný NNRTI a vorikonazol môže inhibovať metabolizmus NNRTI. Vplyv efavirenzu na vorikonazol naznačuje, že metabolizmus vorikonazolu môže byť indukovaný NNRTI.

Starostlivé sledovanie

akéhokoľvek výskytu toxicity liečiva a/alebo chýbajúceho účinku a môže byť potrebná úprava dávky.

Cimetidín (400 mg BID)

[nešpecifický inhibítor CYP450 a zvyšuje pH žalúdka]

Vorikonazol Cmax 18 % Vorikonazol AUC 23 %

Žiadna úprava dávky

Digoxín (0,25 mg QD)

[substrát P-gp]

Digoxín Cmax

Digoxín AUC

Žiadna úprava dávky

Indinavir (800 mg TID)

[inhibítor a substrát CYP3A4]

Indinavir Cmax ↔ Indinavir AUC ↔ Vorikonazol Cmax ↔ Vorikonazol AUC

Žiadna úprava dávky

Makrolidové antibiotiká


Erytromycín (1 g BID)

[inhibítor CYP3A4]


Azitromycín (500 mg QD)Vorikonazol Cmax a AUC


Vorikonazol Cmax a AUC


Vplyv vorikonazolu na erytromycín alebo azitromycín nie je známy.

Žiadna úprava dávky

Mykofenolová kyselina (1 g jednorazová dávka)

[substrát UDP-glukuronyl transferázy]

Mykofenolová kyselina Cmax

Mykofenolová kyselina AUCt

Žiadna úprava dávky

Prednizolón (60 mg jednorazová

dávka)

[substrát CYP3A4]

Prednizolón Cmax 11 % Prednizolón AUC0- 34 %

Žiadna úprava dávky

Ranitidín (150 mg BID)

[zvyšuje pH žalúdka]

Vorikonazol Cmax a AUC

Žiadna úprava dávky


4.6 Fertilita,graviditaalaktácia


Gravidita

AdekvátneinformácieoužívaníVorikonazolu Sandozvgraviditeniekdispozícii.


Štúdienazvieratáchdokázalireprodukčtoxicitu(pozričasť5.3).Potenciálnerizikoprečlovekanie jeznáme.


Vorikonazol Sandozsanesmieužívaťpočasgravidity,akprínosprematkujasneneprevažujenadrizikompre plod.


Ženyvofertilnomveku

Ženyvofertilnomvekumusiapočasliečbyvždyužívaťúčinnékontraceptíva.


Laktácia

Exkréciavorikonazoludomaterskéhomliekasaneskúmala.NazačiatkuliečbyVorikonazolom Sandozsamusí prerušiť dojčenie.


Fertilita

Vštúdiinazvieratáchsanepreukázalopoškodenieplodnostiusamcovasamícpotkanov(pozričasť

5.3).


4.7 Ovplyvnenieschopnostiviesťvozidláa obsluhovaťstroje


Vorikonazol Sandozmiernyvplyvnaschopnosťviesťvozidláaobsluhovaťstroje.Môževyvolávaťprechodné a reverzibilné zmeny videnia vrátane zníženej ostrosti, zmenenej/zvýšenej vizuálnej percepcie a/alebo fotofóbie. Pacienti sa musia vyhnúť potenciálne riskantným činnostiam, ako je vedenie motorového vozidla alebo obsluhastrojov,pokiaľpociťujúuvedepríznaky.


4.8 Nežiaduceúčinky


Súhrnbezpečnostnéhoprofilu

Bezpečnostnýprofilvorikonazolujepodloženýintegrovanoubezpečnostnoudatabázousvyše 2 000jedincami(1655pacientovvklinickýchštúdiách).Tátopredstavujeheterogénnupopuláciu zahŕňajúcupacientovshematologickýmimalignitami,pacientovinfikovanýchrusomHIV sezofageálnoukandidózouarefraktérnymimykotickýmiinfekciami,pacientovbezneutropénie skandidémioualeboaspergilózouazdravýchdobrovoľníkov.Päťstošesťdesiatjeden(561)pacientov saliečilovorikonazolomviacako12ždňova136pacientovviacako6mesiacov.


Najčastejšiehlásenýminežiaducimireakciamiboliporuchyvidenia,pyrexia,vyrážka,vracanie, nauzea, hnačka,bolesťhlavy,periférnyedémaabdominálnabolesť.


Závažnosťtýchtonežiaducichreakciíbolavovšeobecnostimiernehostredneťažkéhostupňa. Nezistili sažiadnevýznamnérozdiely,keďsabezpečnostnéúdajeanalyzovalipodľaveku,rasyalebo pohlavia.


Zoznamnežiaducichreakciíuvedenýchvtabuľke

Vzhľadomnato,ževäčšinaklinickýchštúdiíbolaotvorenéhotypu,vnižšieuvedenejtabuľkesú všetkynežiaducereakciebezohľadunakauzalituzoradenépodľaorgánovéhosystémuafrekvencie.


Kategóriefrekvencievyjadrenétakto:veľmičasté(1/10);časté(1/100<1/10);menejčasté (1/1000<1/100);zriedkavé(1/10000<1/1000);veľmizriedkavé(<1/10000);neznáme (z dostupnýchúdajov).


Vrámcijednotlivýchskupínfrekvenciínežiaduceúčinkyusporiadanévporadíklesajúcej závažnosti.


Nežiaduceúčinkyhlásenéupacientovužívajúcichvorikonazol:


Trieda orgánových systémov


Nežiaduce liekové reakcie

Infekcie a nákazy

Časté

gastroenteritída, chrípkový syndróm

Zriedkavé

pseudomembranózna kolitída


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

pancytopénia, útlm kostnej drene, leukopénia, trombocytopénia,

anémia, purpura

Menej časté

diseminovaná intravaskulárna koagulácia, agranulocytóza,

lymfadenopatia, eozinofília


Poruchy imunitného systému

Časté

sinusitída

Menej časté

anafylaktoid reakcia, precitlivenosťPoruchy endokrinného systému

Menej časté

adrenálna insuficiencia

Zriedkavé

hypertyreóza, hypotyreóza


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

hypoglykémia, hypokaliémia

Menej časté

hyponatriémia*


Psychické poruchy

Časté

depresia, halucinácie, úzkosť

Zriedkavé

insomniaPoruchy nervového systému

Veľmi časté

bolesť hlavy

Časté

závrat, stav zmätenosti, tremor, agitovanosť, parestézia

Menej časté

edém mozgu, ataxia, diplopia, vertigo, hypoestézia

Zriedkavé

konvulzia, encefalopatia, Guillainov-Barrého syndróm, extrapyramídový syndróm, somnolencia počas infúzie, periférna

neuropatia


Poruchy oka

Veľmi časté

poruchy zraku (vrátane zahmleného videnia (pozri časť 4.4), chromatopsie a fotofóbie)

Menej časté

papiloedém (pozri časť 4.4), porucha zrakového nervu (vrátane optickej neuritídy, pozri časť 4.4), nystagmus, skleritída, blefaritída

Zriedkavé

atrofia zrakového nervu, krvácanie do sietnice, krúživé pohyby očnej gule, zákal rohovky


Poruchy ucha a labyrintu

Zriedkavé

hypoakúzia, tinnitusPoruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté

periférny edém

Menej časté

ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna arytmia, synkopa, supraventrikulárna arytmia, supraventrikulárna tachykardia,

tachykardia, bradykardia

Zriedkavé

torsades de pointes, ventrikulárna tachykardia, kompletná

atrioventrikulárna blokáda, blokáda ramienka, nodálny rytmus


Poruchy ciev

Časté

tromboflebitída, hypotenzia, flebitída

Zriedkavé

lymfangitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

akútny syndróm respiračnej tiesne, pľúcny edém, respiračná tieseň,

bolesť na hrudníku


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka

Menej časté

pankreatitída, peritonitída, duodenitída, gingivitída, glositída,

opuchnutý jazyk, dyspepsia, obstipácia

Zriedkavé

dysgeúzia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

ikterus, cholestatický ikterus

Menej časté

zlyhanie pečene, hepatitída, hepatomegália, cholecystitída, cholelitiáza

Zriedkavé

hepatálna kóma


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

vyrážka

Časté

exfoliatívna dermatitída, edém tváre, fototoxická reakcia, erym,

makulopapulózna vyrážka, makulárna vyrážka, papulózna vyrážka, cheilitída, pruritus, alopécia, erytém

Menej časté

Stevensov-Johnsonov syndm, angioneurotický edém, alergická

dermatitída, žihľavka, precitlivenosť na liek, psoriáza

Zriedkavé

toxická epidermálna nekrolýza, multiform erym, diskoidný lupus

erythematosus, pseudoporfýria

Neznáme

skvamózny bunko karcinóm kože


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

bolesť chrbta

Menej časté

artritída

Zriedkavé

hypertónia

Neznáme

periostitída


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

akútna renálna insuficiencia, hematúria

Menej časté

proteinúria, nefritída,

Zriedkavé

nekróza renálnych tubulov


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

pyrexia

Časté

reakcia v mieste vpichu / zápal, zimnica, asténia


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšené hodnoty hepatálnych testov (vrátane AST, ALT, alkalickej

fosfatázy, GMT, LDH, bilirubínu), zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Menej časté

korigovaná hodnota predĺženého intervalu QT na elektrokardiograme,

zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina cholesterolu v krvi

*Nežiaduceúčinkyidentifikovanépočaspoužívaniaporegistrácii


Opisvybranýchnežiaducichreakcií


Poruchyzraku

Poruchyzrakusúvisiacesliečbouvorikonazolombolivklinickýchskúšaniachveľmičasté.Vchto štúdiách,krátkodobýchaajdlhodobých,sapribližneu30%pacientovvyskytlaporušená/zvýšená vizuálnapercepcia,zahmlenévidenie,zmenafarbocitualebofotofóbia.Tietoporuchyvideniaboli prechodnéaplnereverzibilné,väčšinaznichspontánneodznelavpriebehu60minút,pričomneboli pozorovanéžiadneklinickyvýznamnédlhodobéúčinkynazrak.Sopakovanýmidávkami vorikonazoludochádzalodokázateľnekzmierneniuťažkostí.Poruchyzrakubolivšeobecnemierne, zriedkaviedlikprerušeniuliečbyanezanechávalidlhodobénásledky.Poruchyzrakumôžu súvisieť s vyššímiplazmatickýmikoncentráciamia/alebodávkami.


Mechanizmus účinku nie je známy, hoci miestom účinku je najpravdepodobnejšie retina. V jednej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi zameranej na účinok vorikonazolu na retinálnu funkciu sa zistilo, že vorikonazol spôsoboval pokles vlnovej amplitúdy na elektroretinograme (ERG). ERG meria elektrické prúdy v retine. ERG zmeny neprogredovali počas 29 dní liečby a po vysadení vorikonazolu boli plne reverzibilné.


Kožnéreakcie

Vklinickýchštúdiáchupacientovliečenýchvorikonazolombolidermatologickéreakciečasté,aletíto pacientimaliťažkézákladnéochorenieasúčasneívaliviacerélieky.Väčšinakožnýchvyrážokbola miernehostredneťažkéhostupňa.UpacientovsapočasliečbyVorikonazolom Sandozvzácnevyvinulaťažká kožnáreakciavrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu,toxickejepidermálnejnekrolýzy amultiformnéhoerymu.


Aksaupacientovvyvinievyrážka,trebajudôkladnemonitorovaťaVorikonazol Sandozvysadiť,akkožnélézie progredujú.Fotosenzitivitasaobjavilahlavnepočasdlhodobejliečby(pozričasť4.4).


Bolihlásenéprípadyskvamóznehobunkovéhokarcinómukožeupacientovdlhodoboliečených

Vorikonazolom Sandoz;mechanizmusúčinkusanezistil(pozričasť4.4).


Hepatálnefunkčnétesty

Celkováincidenciaklinickysignifikantnýchabnormálnychaminotransferázvovorikonazolovom

klinickomprogramebola13,4(200/1493)zovšetkýchpacientovliečenýchvorikonazolom.Výskyt abnormálnychhepatálnychfunkčnýchtestovbolspojesvyššímiplazmatickýmikoncentráciami a/alebodávkami.Väčšinaabnormálnychpečeňovýchtestovsanormalizovalabuďpočasliečbybez úpravydávkovania,alebopoúpravedávkovaniavrátaneprerušenialiečby.

Vzácnedochádzalopočasliečbyvorikonazolomk závažnýmprejavomhepatotoxicityupacientov sinýmzávažnýmzákladnýmochorením.Tietozahrňovaliikterusavzácneprípadyhepatitídy

ahepatálnehozlyhaniavedúcehoksmrti(pozričasť4.4).


Infúzioupodmienenéreakcie

Uzdravýchjedincovsapočasinfúzieintravenóznejformyvorikonazoluobjavilianafylaktoidné reakcievrátanezačervenaniakože,horúčky,potenia,tachykardie,opresienahrudníku,dyspnoe,

mdloby,nauzey,prurituarašu.Sympmysaobjaviliihneďpozačatíinfúzie(pozričasť4.4).


Pediatrická populácia

Bezpečnovorikonazolusaskúmalau285pacientovvoveku2<12rokov,ktoríboliliečení vorikonazolomvofarmakokinetickýchštúdiách(127pediatrickýchpacientov)avprogramoch

umožňujúcichposkytnúťpacientoviliekzhumanitárnychdôvodovpredschválenímregistrácielieku (158pediatrickýchpacientov).Profilnežiaducichreakciíbolutýchto285pediatrickýchpacientov podobnýakoudospelých.Údajepouvedeníliekunatrhnaznačujú,žeupediatrickejpopulácieby moholbyťvyššívýskytkožnýchreakcií(zvlášťerymu)vporovnanísdospelými.U22pacientov

mladšíchako2roky,ktorídostávalivorikonazolvprogramochumožňujúcichposkytnúťpacientovi

liekzhumanitárnychdôvodovpredschválenímregistrácielieku,bolihlásenénasledujúcenežiaduce reakcie(uktorýchsúvislosťsvorikonazolomsanedalavylúčiť):fotosenzitívnareakcia(1),arytmia (1), pankreatitída(1),zvýšenýbilirubínvkrvi(1),zvýšenépečeňovéenzýmy(1),vyrážka(1)aopuch zrakovejpapily(1). Pouvedeníliekunatrhsaobjavilihláseniaoskytepankreatitídyupediatrickýchpacientov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Vklinickýchštúdiáchbolizaznamenané3prípadynáhodnéhopredávkovania.Všetkysavyskytli

upediatrickýchpacientovpointravenóznompodanípäťnásobnejodporúčanejdávkyvorikonazolu. Hlásenýboljedenprípadfotofóbietrvajúcej10minút.


Antidotumvorikonazoluniejeznáme.


Vorikonazolsahemodialyzujesklírensom121ml/min.Intravenóznevehikulum,SBECD,sa hemodialyzujesklírensom55ml/min.Pripredávkovamôžehemodialýzapomôcťprieliminácii vorikonazoluaSBECDzorganizmu.5. FARMAKOLOGICVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamickévlastnosti


Farmakoterapeutickáskupina:Antimykotikumnasystémovépoužitietriazolovéderiváty,

ATCkód:J02AC03


Spôsobúčinku

Vorikonazoljetriazolovéantimykotikum.Hlavnýspôsobúčinkuvorikonazoluspočívavinhibícii demetylácie14-alfa-lanosterolusprostredkovanejmykotickýmcytochrómomP-450,nevyhnutného krokuvbiosyntézemykotickéhoergosterolu.Kumulácia14-alfa-metylsterolovkorelujesnásledným nedostatkomergosteroluvmembránemykotickýchbuniekamôžebyťzodpovedzaantimykotickú aktivituvorikonazolu.Ukázalosa,ževorikonazoljeselektívnejšípremykotickéenzýmycytochmu P-450nežrôzneenzýmovésystémycytochrómuP-450cicavcov.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

V10terapeutickýchštúdiáchbolmediánpriemerneja maximálnejplazmatickejkoncentrácie u individuálnych jedincov (berúc do úvahy všetky štúdie) 2 425 ng/ml (interkvartilový rozsah 11934380ng/ml),resp.3742ng/ml(interkvartilovýrozsah20276302ng/ml). Vterapeutickýchskúšaniachsanenašlapozitívnaasociáciamedzistrednými,maximálnymialebo minimálnymiplazmatickýmikoncentráciamivorikonazolua jehoúčinnoou.


Farmakokineticko-farmakodynamické analýzyúdajovzklinickýchskúšanípreukázalipozitívnu asociáciumedziplazmatickýmikoncentráciamivorikonazoluaabnormalitamihepatálnychtestov,akoi poruchamividenia.


Klinickáúčinnoabezpečno

InvitrovorikonazolvykazuješirokospektrálnuantimykotickúaktivituvočiroduCandida(vrátane flukonazol–rezistentnejC.kruseiarezistentnýmkmeňomC.glabrataaC.albicans)afungicídnu aktivituvočivšetkýmtestovanýmdruhomroduAspergillus.Navyševorikonazolvykazujeinvitro fungicídnuaktivituvočimykotickýmpatogénomvrátaneScedosporiumaleboFusarium,ktorémajú limitovanúcitlivosťnaexistujúceantimykotiká.


Klinickáúčinno(sčiastočnoualeboúplnouodpoveďou,pozrinižšieKlinickéskúsenosti)sa potvrdilavočiroduAspergillusvrátaneA.flavus,A.fumigatus,A.terreus,A.niger,A.nidulans,rodu CandidavrátaneC.albicans,C.glabrata,C.krusei,C.parapsilosisaC.tropicalisa obmedzenému počtuC.dubliniensis,C.inconspicuaaC.guilliermondii,roduScedosporiumvrátanedruhovS. apiospermum,S.prolificansaroduFusarium.


Ďalšieliečenémykotickéinfekcie(sčastoparciálnoualebokompletnouodpoveďou,pozrinižšie Klinickéskúsenosti)zahŕňaliizolovanéprípadydruhuAlternaria,Blastomycesdermatitidis, Blastoschizomycescapitatus,druhuCladosporium,Coccidioidesimmitis,Conidiobolus coronatus,Cryptococcusneoformans,Exserohilumrostratum,Exophialaspinifera,Fonsecaea pedrosoi,Madurellamycetomatis,Paecilomyceslilacinus,roduPenicilliumvrátaneP.marneffei, Phialophorarichardsiae,ScopulariopsisbrevicaulisaroduTrichosporonvrátaneT.beigeliiinfekcií.


Invitrosapozorovalaaktivitaunasledujúcichizolovanýchdruhov:Acremonium,Alternaria, Bipolaris,Cladophialophora,Histoplasmacapsulatum,pričomčšinakmeňovbolainhibovaná vorikonazolomvrozmedzíkoncentráciíod0,05do2g/ml.


Invitrosapotvrdilaaktivitavočinasledujúcimpatogénom,aleniejeznámaklinickávýznamnosť: Curvulariasp.aSporothrixsp.


Hraničnéhodnoty

Mykologickékultivačnévyšetrenie,akoiďalšielaboratórnevyšetrenia(sérológia,histopatológia)sa musiavykonaťpredzačiatkomliečby,abysa moholidentifikovaťpôvodcainfekcie.Liečbasamôže začaťajpredzískanímvýsledkukultivácieaďalšíchlaboratórnychvyšetreníavšakpoichzískanísa máantiinfekčliečbaupraviťpodľavýsledkuvyšetrení.


DruhynajčastejšiezapríčiňujúceinfekcieuľudízahŕňajúC.albicans,C.parapsilosis,C.tropicalis, C.glabrataaC.krusei,zktorýchvšetkyzvyčajnevykazujúprevorikonazolminimálneinhibičné koncentrácie(minimuminhibitoryconcentration,MIC)nižšieako1mg/l.


AvšakinvitroaktivitavorikonazoluvočidruhomCandidaniejejednotná.Konkrétnevprípade

C.glabrataMICvorikonazolupreizolátyrezistentnénaflukonazolúmernevyššieakoMICpre izolátycitlinaflukonazol.PretojepotrebnépokúsiťsanáležiteidentifikovaťCandidunaúroveň druhu.Akjedostupnétestovanieantimykotickejcitlivosti,môžusavýsledkyMICinterpretovať pomocoukritériíprehraničnéhodnotystanovenéEurópskymvýborompretestovanieantimikrobiálnej citlivosti(EuropeanCommitteeonAntimicrobialSusceptibilityTesting,EUCAST).


HraničnéhodnotypodľaEUCAST


Druhy Candida

Hraničné hodnoty MIC (mg/l)


C (citlivé)

> R (rezistentné)

Candida albicans1

0,125

0,125

Candida tropicalis1

0,125

0,125

Candida parapsilosis1

0,125

0,125

Candida glabrata2

Nedostatočný dôkaz

Candida krusei3

Nedostatočný dôkaz

Ostatné Candida sp.4

Nedostatočný dôkaz

1

Kmene s hodnotami MIC vyššími ako hraničné hodnoty s označením „citlivé (C) zriedkavé alebo ešte nehlásené. Identifikácia a testy na antimikrobiálnu citlivosť každého takéhoto izolátu sa musia opakovať a ak sa výsledok potvrdí, izolát sa má poslať do referenčného laboratória.

2 V klinicch štúdiách bola odpoveď na vorikonazol u pacientov s infekciami C. glabrata o 21 % nižšia v porovnaní s C. albicans, C. parapsilosis a C. tropicalis. to znížená odpov však nekorelovala so zvýšenými MIC.

3 V klinicch štúdiách bola odpoveď na vorikonazol u infekcií C. krusei podobná ako u C. albicans, C. parapsilosis a C. tropicalis. Avšak vzhľadom na to, že pre EUCAST analýzu bolo k dispozícii len 9 prípadov, nie je v súčasnosti dostatočný kaz na stanovenie klinicch hraničných hodnôt pre C. krusei.

4 EUCAST nestanovil hraničné hodnoty vorikonazolu pre nešpecifikované druhy Candida.


Klinickéskúsenosti

Úspešnáliečbavtejtočastijedefinovanáakokompletnáalebočiastočnáodpoveď.


InfekciespôsobenéhubamiAspergillusúčinnosťupacientovs aspergilózousozlouprogzouVorikonazolvykazujeinvitrofungicídnuaktivituvočiroduAspergillus.Votvorenej,randomizovanej, multicentrickejštúdiis227imunokomprimovanýmipacientamiliečenými12týžovsaporovnával benefit(účinnosťaprežívanie)vorikonazoluoprotikonvenčnejliečbeamfotericínomBnaprimárnu liečbuakútnejinvazívnejaspergilózy. Vorikonazolsapodávalintravenóznesozačiatočnoudávkou6mg/kgkaždých12hodínpočasprvých 24hodínsnáslednouudržiavacioudávkou4 mg/kgkaždých12hodínminimálnepočas7dní.Potom sa mohloprejsťnaperorálnuliečbus dávkou200mgkaždých12hodín.Strednádĺžkatrvania intravenóznejliečbyvorikonazolombola10dní(vrozmedzí2-85dní).Pointravenóznejliečbe vorikonazolom,strednádĺžkatrvaniaperorálnejliečbyvorikonazolombola76dní(vrozmedzí2- 232dní).


Dostatočná globálna odpoveď (kompletný alebo parciálny ústup všetkých symptómov, rádiografických/bronchoskopických abnormalít detegovaných na začiatku) sa pozorovala u 53 % pacientov liečených vorikonazolom v porovnaní s 31 % pacientov liečených porovnávaným liekom. 84-dňovýstupprežívaniaprivorikonazolebolsignifikantnevyššíoprotiporovnávanémuliekua klinickyaštatistickysignifikantnýbenefitboldokázanývprospechvorikonazoluajprečasový intervalposmrťačasovýintervalpoprerušenieliečbyzvodutoxicity.


Tátoštúdiapotvrdilaskoršiezisteniazprospektívnejštúdie,kdesazistilpozitívnyvýsledokliečby

upacientovsrizikovýmifaktorminepriaznivejprognózyvrátaneGVH(“graftversushost“)reakcie potransplantáciiapredovšetkýminfekciímozgu(zanormálnychokolnostístakmer100% mortalitou).


Štúdiezahrňovaliaspergilózumozgu,sínusov,pľúcadiseminovanúaspergilózuupacientovpo transplantáciikostnejdreneasolídnychorgánov,shematologickýmimalignitami,rakovinouaAIDS.


Kandidémiaupacientovbezneutropénie

ÚčinnovorikonazoluvporovnanísdávkovacouschémouamfotericínuB snáslednýmpodávaním flukonazoluvprimárnejliečbekandidémiebolapreukázanávotvorenejporovnávacejštúdii.Do štúdiebolozaradenýchtristosedemdesiatpacientovbezneutropénie(vovekunad12rokov)

s dokumentovanoukandidémiou,z ktorých248bololiečenýchvorikonazolom.Deväťjedincov

vskupinesvorikonazolomapäťvskupinesamfotericínomBsnáslednýmpodávanímflukonazolu malotiežmykologickydokázanúinfekciuvhlbokýchtkanivách.Pacientisozlyhanímobličiekboli vyradeníztejtoštúdie.Strednádĺžkaliečbybola15dnív obochliečebnýchramenách.Vprimárnej analýzebolaúspešnáodpoveďnazákladeposúdeniaKomisiounakontroluúdajov(DRC=Data ReviewCommittee),zaslepenouvočiliečbepoužitejvštúdii,definovanáakovyliečenie/zlepšenie všetkýchklinickýchznakovapríznakovinfekcieseradikáciouCandidyzkrviainfikovanýchmiest v hlbokýchtkaniváchv 12.týždnipoukončeníliečby(EOT=endoftherapy).Pacienti,ktorínemali

posúdeniev12.týždnipoEOT,sapovažovalizaneúspechliečby.Tátoanalýzaukázalaúspeš odpovu 41%pacientovv obochliečebnýchramenách.


Vsekundárnejanalýze,ktorávyužívalaposúdeniaDRCvnajneskôrhodnotiteľnomčasovombode (EOTalebov2.,6.alebo12.týždnipoEOT),bolskytúspešnejodpovedeuvorikonazolu65%a udávkovacejschémyamfotericínuBsnáslednýmpodávanímflukonazolu71%.Posúdenie úspešnéhovýsledkuskúšajúcimvkaždomz týchtočasovýchbodovukazujenasledujúcatabuľka.


Časový bod

Vorikonazol

(N = 248)

Amfotericín B →flukonazol

(N = 122)

EOT

178 (72 %)

88 (72 %)

2. týždeň po EOT

125 (50 %)

62 (51 %)

6. týždeň po EOT

104 (42 %)

55 (45 %)

12. týždeň po EOT

104 (42 %)

51 (42 %)

ZávažnárefraktérnainfekciaspôsobenáhubamiCandida

Štúdiesazúčastnilo55pacientovsovažnourefraktérnousystémovoukandidovouinfekciou(vrátane kandidémie,diseminovanejainejinvazívnejkandidózy),uktorýchpredchádzajúcafungicídnaliečba, predovšetkýmflukonazolom,bolaneefektívna.Liečebnýúspechsapozorovalu24pacientov (15súplnou,9 sparciálnouodpoveďou).Uflukonazol-rezistentnýchnon-albicansdruhovsa pozorovalúspešnývýsledoku3/3C.krusei(skompletnouodpoveďou)a6/8C.glabrata(5súplnou, 1 sparciálnouodpoveďou)infekcií.Klinickáúčinnosťbolapodporenálimitovanýmiúdajmicitlivosti.


InfekciespôsobenéhubamiScedosporiumaFusarium

Vorikonazolsaukázalakoúčinnývočinasledujúcimvzácnymmykotickýmpatogénom:


Scedosporiumsp.:Liečebefektsapozorovalu16(6súplnouodpoveďou,10sparciálnou odpoveďou)z28pacientovsinfekciouS.apiospermumau2(obajasparciálnouodpoveďou)zo

7pacientovsinfekciouS.prolificans.Navyšesapozorovalaúspešnáodpoveďu1z3pacientov infikovanýchviacnežjednýmpatogénomvrátaneScedosporiumsp.


Fusariumsp.:Sedem(3súplnou,4sparciálnouodozvou)zo17pacientovboloúspešneliečených vorikonazolom.Zuvedených7pacientovmali3očnúinfekciu,1sinusovú(dutiny)a3diseminovanú infekciu. Ďalší4pacientisfuzariózoumaliinfekciuvyvolanúniekoľkýmipatogénmi;dvajaznichsa vyliečili.


Väčšinavyššieuvedenýchpacientovsovzácnymiinfekciamiužívajúcichvorikonazolnetolerovala predchádzajúcuantimykotickúliečbu,alebobolanaňurefraktérna.


Dĺžkaliečby

Vklinickýchštúdiáchužívalo561pacientovvorikonazoldlhšieako12týždňova136pacientovdlhšie ako6 mesiacov.


Pediatrická populácia

Vorikonazolomsaliečilo61detskýchpacientovvoveku9mesiacov15rokovsistoualebo pravdepodobnouinvazívnoumykotickouinfekciou.Tátoskupinazahrňovala34pacientovvovekuod 2 do< 12rokova 20pacientovvoveku1215rokov.


Uväčšiny(57/61)zlyhalapredchádzajúcaantimykotickáliečba.Štúdiesazúčastnilopäťpacientovvo veku1215rokov,zvyšnípacientidostávalivorikonazolvprogramochumožňujúcichpokračovanievliečbenažiadosťpacienta(“compassionateuseprogrammes“).Základnéochoreniautýchtopacientovzahrňovalihematologickémalignity,aplastickúanémiu(27pacientov)achronickúgranulomatózu(14pacientov).Najčastejšouliečenoumykotickouinfekcioubolaaspergilóza(43/61; 70%).


KlinickéštúdiezameranénaskúmanieQTintervalu

Placebomkontrolovaná,randomizovaná,jednodávková,skríženáštúdiazameranavyhodnotenie vplyvunaQTintervalu zdravýchdobrovoľníkovbolavykonanástromiperorálnymidávkami vorikonazoluajednouvkouketokonazolu.JednotlipriemernémaximálnepredĺženiaQTc

v porovnanísplacebomoprotivýchodiskovýmhodnotámpo800mg,1200mga 1600mg vorikonazoluboli5,1ms,4,8msa8,2msa7,0msvprípade800mgketokonazolu.Užiadnehozo

skúšanýchsubjektovvžiadnejskupineneprišlokpredĺženiuQTcintervaluo60msvoči východiskovejhodnote.Užiadnehozoskúšanýchsubjektovnebolzaznamenanýintervalpresahujúci

potenciálneklinickyvýznamhranicu500ms.


5.2 Farmakokinetickévlastnosti


Všeobecnáfarmakokinetickácharakteristika

Farmakokinetikavorikonazolubolastanovenáuzdravýchjedincov,špeciálnejpopulácieapacientov. Počasperorálnehopodávania200mgalebo300mgdvakrátdennepočas14dníupacientovsrizikom aspergilózy(prevažneupacientovsmalignitoulymfatickéhoalebohematopoetickéhotkaniva)boli

zistenéfarmakokineticképarametre,t.z.rýchlaatakmerúplnáabsorpcia,akumuláciaanelineárna farmakokinetika,vsúladeshodnotamizistenýmiuzdravýchjedincov.


Farmakokinetikavorikonazolujenelineárnehotypuvzhľadomnasaturáciujehometabolizmu.So stúpajúcoudávkousapozorujeväčšínežproporcionálnyvzostupexpozície.Odhadujesa,že

vpriemerevzostupperorálnejdávkyz200mgdvakrátdennena300mgdvakrátdennevedie

k2,5-násobnémuvzostupuexpozície(AUCτ).Priperorálnejudržiavacejdávke200mg(alebo100mg u pacientovsmenejako40kg)sadosiahneexpozíciavorikonazolu,ktorájepodobnáexpozíciipri intravenóznejdávke3mg/kg.Priperorálnejudržiavacejdávke300mg(alebo150mgupacientov

smenejako40kg)sadosiahneexpozícia,ktorájepodobnáexpozíciipriintravenóznejdávke4mg/kg.

Pridodržaníodporúčanéhointravenóznehoaperorálnehoútočnéhodávkovaniasadosiahnu plazmatickékoncentrácieblízkerovnovážnemustavupočasprvých24hodín.Bezútočného dávkovaniasauväčšinyjedincovrovnovážnystavkoncentráciívorikonazoluvplazmepridvoch dávkach dennedosiahnena6.deň.


Absorpcia

Vorikonazolsaabsorbujerýchloatakmerúplnepoperorálnompodaní,pričommaximálne plazmatickékoncentrácie(Cmax)dosiahne1 – 2hodinypopodaní.Absolútnabiologickádostupnosť vorikonazolupriperorálnompodanísaodhadujena96%.Priopakovanýchvkachvorikonazolu spolu sjedlomsvysokýmobsahomtukudochádzakredukciiCmaxaAUCτo 34%,resp.o 24%. AbsorpciuvorikonazoluneovplyvňujezmenapHvžalúdku.


Distribúcia

Distribučnýobjemvorikonazoluv rovnovážnomstavesaodhadujena4,6l/kg,čosvedčípre extenzívnudistribúciudotkanív.Väzbanaplazmaticképroteínysaodhadujena58%.


Vzorkycerebrospinálnehomokuod8pacientovzískanév“compassionateprogramme“(program umožňujúciposkytnúťpacientoviliekzhumanitárnychdôvodovpredschválenímregistrácielieku) vykazovalidetegovateľnémnožstvovorikonazoluu všetkýchpacientov.


Biotransformácia

Štúdieinvitroukázali,ževorikonazolsametabolizujehepatálnymiizoenzýmamicytochrómuP450, CYP2C19,CYP2C9aCYP3A4.


Interindividuálnavariabilitafarmakokinetikyvorikonazolujevysoká.


Invivoštúdieukázali,žeCYP2C19zohrávavýznamúlohuvmetabolizmevorikonazolu.Tento enzýmvykazujegenetickýpolymorfizmus.Napríkladu1520%ázijskejpopuláciemožnoočakávať, že budúslabímetabolizéri.Ubelochovačernochovjeprevalenciaslabýchmetabolizérov35%. Štúdie vykonanésbielymiajaponskýmizdravýmijedincamiukázali,žeslabímetabolizérimajú v priemere4-násobnevyššiuexpozíciu(AUCτ)vorikonazoluvporovnaníshomozygotnými extenzívnymimetabolizérmi.Jedinci,ktoríheterozygotníextenzívnimetabolizérimajúzasev priemere2-násobnevyššiuexpozíciuvorikonazolunežhomozygotníextenzívnimetabolizéri.


HlavnýmetabolitvorikonazolujeN-oxid,ktorýjezodpovednýza72%cirkulujúcichznačkovaných metabolitov vplazme.Tietometabolitymajúminimálnuantimykotickúaktivituaneprispievajú kcelkovejúčinnostivorikonazolu.


Eliminácia

Vorikonazolsaeliminujecestouhepatálnehometabolizmu,pričommenejnež2%zpodanejdávkysa vylučujúvnezmenenejformemočom.


Po podaní rádioaktívne značeného vorikonazolu sapribližne80%rádioaktivitydetegujevmočipo opakovanýchintravenóznychdávkacha83%vmočipoopakovanýchperorálnychdávkach.Väčšina (> 94%)celkovejrádioaktivitysavylúčipočasprvých96hodínpoperorálnomajintravenóznom podaní.


Terminálnypolčasvorikonazoluzávisíoddávkyajepribližne6hodínpridávke200mg(perorálne). Vzhľadomnanelineárnufarmakokinetikuniejeterminálnypolčasužitočnývpredikciiakumulácie aleboeliminácievorikonazolu.


Farmakokinetikavšpeciálnychskupináchpacientov


Pohlavie

Vštúdiisopakovanýmperorálnympodávanímvorikonazolumladýmzdravýmženámbolihodnoty Cmax aAUCτo83%,resp.o113%vyššienežuzdravýchmužov(1845rokov).Vrovnakejštúdiisa nezistilisignifikantnérozdielyvCmaxaAUCτmedzizdravýmistaršímimmiazdravýmistaršími ženami(65rokov).


Vklinickomprogramesanevykonávalažiadnaúpravadávkovanianazákladepohlavia.Bezpečnostný profil aplazmatickékoncentráciebolipodobnéumužovižien.Pretoniejenutupravovať dávkovanienazákladepohlavia.


Vyššívek

Vštúdiisopakovanýmperorálnympodávanímvorikonazoluzdravýmstaršímmužom(65rokov)boliCmaxaAUCτo61%,resp.o86%vyššienežuzdravýchmladýchmužov(18– 45rokov).Medzi zdravýmistaršímiženami(65rokov)azdravýmimladýmiženami(1845rokov)sanezistiližiadne významnérozdielyvCmaxaAUCτ.


Vterapeutickýchštúdiáchsanerobilaúpravadávkovaniavzhľadomnavek.Pozorovalsavzťahmedzi plazmatickoukoncentráciouavekom.Bezpečnostnýprofilvorikonazoluumladýchistaršíchpacientovbolpodobný,apretoniejepotrebnáúpravadávkovaniaustaršíchľudí(pozričasť4.2).


Detskývek

Odporúčanédávkyudetíadospievajúcichpacientovzaloženénazdruženejanalýze farmakokinetickýchúdajovzískanýchupopulácie112imunokompromitovanýchpediatrických pacientovvoveku2<12rokova26imunokompromitovanýchdospievajúcichpacientovvoveku

12<17rokov.Viacnásobnéintravenóznedávky3,4,6,7a8mg/kgdvakrátdenneaviacnásobné perorálnedávky(pripoužitípráškunaperorálnususpenziu)4mg/kg,6mg/kga200mg/kgdvakrát

dennebolihodnotenév3pediatrickýchfarmakokinetickýchštúdiách.Intravenóznenasycovaciedávky

6 mg/kgi.v.dvakrátdenne1.deň,poktorýchnasledujeintravenóznadávka4mg/kgdvakrátdenne aperorálnetablety300mgdvakrátdennebolihodnotenévjednejfarmakokinetickejštúdii

sdospievajúcimipacientmi.Väčšiainterindividuálnavariabilitasapozorovalaupediatrických pacientovvporovnanísdospelými.


Porovnaniefarmakokinetickýchúdajovpediatrickejadospelejpopulácienaznačovali,že predpokladanácelkováexpozícia(AUCt)udetípopodanínasycovacejdávky9mg/kgi.v.bola porovnateľnásexpozíciouudospelýchpoi.v.nasycovacejdávke6mg/kg.Predpokladanécelkové expozícieudetípoi.v.udržiavacíchvkach4a8mg/kgdvakrátdenneboliporovnateľné

sexpozíciamiudospelýchpoi.v.vke3a4mg/kgdvakrátdenne.Predpokladanácelkováexpozíciau detípoperorálnejudržiavacejdávke9mg/kg(maximálne350mg)dvakrátdennebolaporovnateľnás expozíciouudospelýchpoperorálnejdávke200mgdvakrátdenne.Intravenóznadávka8mg/kg poskytnepribližne2-násobnevyššiuexpozíciuvorikonazoluakoperorálnadávka9mg/kg.


Vyššiaintravenóznaudržiavaciadávkaupediatrickýchpacientovvporovnanísdospelýmisúvisí

svyššoueliminačnoukapacitouupediatrickýchpacientovdanouväčšímpomeromhmotnostipečene ku hmotnostitela.Avšakbiologickádostupnosťpoperorálnompodanímôžebyťupediatrických pacientovsmalabsorpcioualeboveľminízkoutelesnouhmotnosťouvzhľadomnavekobmedzená.

Vtomtoprípadesaodporúčaintravenóznepodávanievorikonazolu.


Expozícievorikonazoluu väčšinydospievajúcich pacientovboliporovnateľs expozíciami udospelých,uktorýchsaaplikovalitieisvkovacierežimy.Nižšiaexpozíciavorikonazolusavšak pozorovalau niektorých mladých dospievajúcichs nízkou telesnou hmotnosťou v porovnaní s dospelými. Jepravdepodobné, žemetabolizmusvorikonazolu utýchtoosôb môžebyť viac podobný metabolizmu udetíakoudospelých.Nazákladefarmakokinetickejanalýzypopuláciemajú dospievajúci vo veku 12 až14 rokovs telesnou hmotnosťou nižšouako 50 kgdostávať detskévky (pozričasť 4.2).


Renálnepoškodenie

Upacientovsostredneťažkýmaťažkýmfunkčnýmpoškodenímobličiek(sérovýkreatinín 2,5mg/dl)dochádzakakumuláciiintravenóznehovehikulaSBECD. Pozri dávkovanie a odporúčaniapremonitoringvčastiach4.2a4.4.


Hepatálnepoškodenie

Pojednejperorálnejdávke(200mg)bolaAUCτo233%vyššiaujedincovsmiernoustredne ťažkoucirhózoupečene(Child-PughAaB)vporovnanísozdravýmijedincami.Poškodeniefunkcie pečeneneovplyvniloväzbuvorikonazolunaplazmaticképroteíny.


VklinickejštúdiisopakovanýmperorálnympodávanímvorikonazolubolaAUCτpodobná upacientovsostredneťažkoucirhózoupečene(Child-PughB),ktodostávaliudržiavaciudávku 100mgdvakrátdennea u subjektovsnormálnoufunkcioupečene,ktorídostávali200mgdvakrát denne.Farmakokinetickéúdajeopacientochsťažkoucirhózoupečene(Child-PughC)niesú kdispozícii.Pozridávkovanieaodporúčaniapremonitoringvčastiach4.2a4.4.


5.3 Predklinickéúdajeobezpečnosti


Štúdiezameranénasledovanietoxicityvorikonazolupriopakovanompodávaníukázali,žecieľovým orgánomjepečeň.Hepatotoxicita,ktorásaobjavujepriplazmatickýchkoncentráciáchblízkych koncentráciámpriterapeutickýchdávkachuľudí,jepodobnáakopriinýchantimykotikách.Na potkanoch,myšiachapsochindukovalvorikonazolajminimálnezmenynanadobličkách.Obvyklé farmakologickéštúdiebezpečnosti,genotoxicityalebokarcinogénnehopotenciáluneodhaliližiadne osobitnérizikopreľudí.


Vreprodukčnýchštúdiáchsavorikonazolukázalakoteratogénnyupotkanovaembryotoxický ukrálikovprirovnakejsystémovejexpozícii,akásadosiahneuľudípriterapeutickýchdávkach. Vpre-apostnatálnychvývojovýchštúdiáchnapotkanochpriexpozíciáchnižšíchnežuľudí,ktorésa dosiahnupriterapeutickýchdávkach,vorikonazolpredlžovalgestáciuaprvúpôrodnúdobuabol príčinounepravidelnéhopôrodusnásledkamimaternálnejmortalityaznižovalperinatálneprežívanie mláďat.Účinoknapôrodjepravdepodobnemediovanýdruhovpecifickýmimechanizmami zahrňujúcimizníženiehladinyestradiolu,čojevsúladesúčinkamipozorovanýmiajpriiných azolovýchantimykotikách. Podávanie vorikonazolu nevyvolalo poškodenie plodnosti samcov a samíc potkanov pri expozíciách podobných tým, ktoré sa získali u ľudí v terapeutických dávkach.


PredklinickévýsledkytestovaniatoxicityintravenóznehovehikulaSBECDpriopakovanýchdávkach odhalilijehohlavnéúčinky,ktorýmivakuolizáciaepiteluvmočovýchcestáchaaktivácia makrofágovvpečeniapľúcach.VzhľadomnapozitívnyvýsledokGPMTtestu(“guineapig maximisationtest“),jepotrebnépripredpisovaníintravenóznejformyuvedomiťsijehoalergizujúci potenciál.ŠtandardnéštúdienagenotoxicituareprodukčnéštúdiespomocnoulátkouSBECD neodhaliližiadnerizikoprečloveka.SBECDsanetestovalanakarcinogenitu.Bolodokázané,že nečistotanachádzajúcasavSBECDpôsobíakoalkylačnýmutagén,ktorývykazuje karcinogénny efektu potkanov.Tútonečistotutrebapovažovaťzalátkuskarcinogénnympotenciálomprečloveka. Vosvetletýchtozisteníbyintravenóznaliečbanemalatrvaťdlhšieako6mesiacov.6. FARMACEUTIC INFORMÁCIE


6.1 Zoznampomocnýchlátok


sodnásoľsulfobutoxybetadexu(SBECD)


6.2 Inkompatibility


Vorikonazol Sandozsanesmiepodávaťtouistouinfúznousúpravoualebokanylouspolusimiintravenóznymi liekmi.PodokončeníinfúzieVorikonazolu Sandozsainfúznasúpravamôžepoužiťnapodávanieiných intrevenóznychliekov.


Krvakrvnéderivátyakrátkodobopodávanéinfúziekoncentrovanýchroztokovelektrolytov:

Poruchyelektrolytov,akosúhypokaliémia,hypomagnezémiaahypokalciémia,sa majúupraviťpred začatímliečbyvorikonazolom(pozričasti4.2a 4.4).Vorikonazol Sandoz sanesmiepodávaťsúčasneskrvou ainýmkrvnýmderivátomalebosakoukoľvekkrátkodobopodávanouinfúzioukoncentrovaných roztokovelektrolytov,dokoncaanivtedy,keďobeinfúzietečúvsamostatnýchinfúznychsúpravách.


Totálnaparenterálnavýživa:

Totálnaparenterálnavýživa(TPN)sanemusíprerušiť,keďjepredpísanásVorikonazolom Sandoz,alesa podávaťsamostatnouinznousúpravou.Aksatátoinfúziapodávacezkatétersviacerýmimenmi, TPNjepotrebnépodávaťcezinývstup,akosapoužívapreVorikonazol Sandoz. Vorikonazol Sandozsanesmieriediť4,2%infúziouhydrogénuhličitanusodného.Kompatibilitasinými koncentráciaminiejeznáma.


Tentolieksanesmiemiešaťsinýmiliekmiokremtých,ktoréuvedenévčasti6.6.


6.3 Časpoužiteľnosti


2 roky.


Rekonštituovaný liek:

Zhľadiskapoužiteľnostiporozpusteníbolapotvrdenáchemickáafyzikálnastabilitaroztokupočas

24hodínpriteplote2 oC8C.


Po zriedení roztoku na infúziu:

Zhľadiskapoužiteľnostipozriedeníbolapotvrdenáchemickáafyzikálnastabilitazriedeného roztokupočas 3hodínpriteplote20 oC30C.


Z mikrobiologickéhohľadiskasarekonštituovanýliekmupoužiťokamžite.Aksanepoužije okamžite,ječaspoužiteľnostiapodmienkyuchovávanianazodpovednostipoužívateľaanemaliby za normálnychokolnostípresiahnuť24hodínpriteplote28C(vchladničke),pokiaľrekonštitúcia neprebehlazakontrolovanýchavalidovanýchaseptickýchpodmienok.


6.4 Špeciálneupozornenianauchovávanie


Uchvávajte pri teplote do 30°C

Podmienkynauchovávanieporekonštitúcii a zriedení roztokulieku,pozričasť6.3.


6.5 Druhobaluaobsahbalenia


1 x 25mlinjekčnáliekovkazčírehosklatypuIsgumovouzátkouahliníkovýmuzáveromsplastickým tesnením.


5 x 25mlinjekčnáliekovkazčírehosklatypuIsgumovouzátkouahliníkovýmuzáveromsplastickým tesnením.


10 x 25mlinjekčnáliekovkazčírehosklatypuIsgumovouzátkouahliníkovýmuzáveromsplastickým tesnením.


Veľkosti balenia:

1,5,10 injekčných liekoviek


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia


6.6 Špeciálneopatrenianalikvidáciuainézaobchádzaniesliekom


Nepoužitýliekaleboodpadvzniknutýzliekumábyťzlikvidovanývsúladesmiestnymi požiadavkami.


Prášoksarekonštituujebuďs19mlvodynainjekciualebos19mlinfúznehoizotonickéhoroztoku 9 mg/ml (0,9%)chloridusodného,abysazískalo20mlextrahovateľnéhočírehokoncentrátu obsahujúceho10mg/mlvorikonazolu.Odporúčasapoužívaťštandardnú(nieautomatickú)20ml striekačku,abysapridalopresnémnožstvo(19,0ml)vodynainjekciualebo(9mg/ml[0,9%]) infúznehoizotonickéhoroztokuchloridusodného. Znehodnoťteinjekčnúliekovku,aksarozpúšťadlo nenasajepodtlakomdoinjekčnejliekovky.


Tentoliekjeurčenýlennajednopoužitie apodávaťsamôželenčíryroztokbezčastíc,všetok nepoužitýroztoksamuzlikvidovať.


Predpodanímsapridápožadovanýobjemrekonštituovanéhokoncentrátudoodporúčaného kompatibilnéhoinfúznehoroztoku(podrobnostinižšie),abysazískalfinálnyroztokobsahujúci

0,5- 5mg/mlvorikonazolu.


Požadovanéobjemykoncentrátuvorikonazolu 10mg/mlTelesná hmotnosť (kg)

Objem koncentrátu vorikonazolu (10 mg/ml) požadovaný na:

dávku 3 mg/kg

(počet injekčných liekoviek)

dávku 4 mg/kg

(počet injekčných liekoviek)

dávku 6 mg/kg

(počet injekčných liekoviek)

dávku 8 mg/kg (počet injekčných liekoviek)

dávku 9 mg/kg (počet injekčných liekoviek)

10

-

4,0 ml (1)

-

8,0 ml (1)

9,0 ml (1)

15

-

6,0 ml (1)

-

12,0 ml (1)

13,5 ml (1)

20

-

8,0 ml (1)

-

16,0 ml (1)

18,0 ml (1)

25

-

10,0 ml (1)

-

20,0 ml (1)

22,5 ml (2)

30

9,0 ml (1)

12,0 ml (1)

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

27,0 ml (2)

35

10,5 ml (1)

14,0 ml (1)

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

31,5 ml (2)

40

12,0 ml (1)

16,0 ml (1)

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

36,0 ml (2)

45

13,5 ml (1)

18,0 ml (1)

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

40,5 ml (2)

50

15,0 ml (1)

20,0 ml (1)

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

45,0 ml (2)

55

16,5 ml (1)

22,0 ml (2)

33,0 ml (2)

44,0 ml (3)

49,5 ml (3)

60

18,0 ml (1)

24,0 ml (2)

36,0 ml (2)

48,0 ml (3)

54,0 ml (3)

65

19,5 ml (1)

26,0 ml (2)

39,0 ml (2)

52,0 ml (3)

58,5 ml (3)

70

21,0 ml (2)

28,0 ml (2)

42,0 ml (3)

-


75

22,5 ml (2)

30,0 ml (2)

45,0 ml (3)

-


80

24,0 ml (2)

32,0 ml (2)

48,0 ml (3)

-


85

25,5 ml (2)

34,0 ml (2)

51,0 ml (3)

-


90

27,0 ml (2)

36,0 ml (2)

54,0 ml (3)

-


95

28,5 ml (2)

38,0 ml (2)

57,0 ml (3)

-


100

30,0 ml (2)

40,0 ml (2)

60,0 ml (3)

-Porozpustenísaroztokmôžeriediťs:


injekčnýmizotonickýmroztokomchloridusodného9mg/ml(0,9%)

zloženýmintravenóznyminfúznymroztokommliečnanusodného

intravenóznyminfúznymroztokom5%glukózya Ringerovhozmesnéhoroztokumliečnanusodného intravenóznyminfúznymroztokom5 %glukózya 0,45%chloridusodného

intravenóznyminfúznymroztokom5 %glukózy

intravenóznyminfúznymroztokom5%glukózyv20mmolchloridudraselného

intravenóznyminfúznymroztokom0,45%chloridusodného

intravenóznyminfúznymroztokom5%glukózya0,9%izotonickéhoroztokuchloridusodného


Kompatibilitavorikonazolusinýmirozpúšťadlami ako súuvedenévyššiealebovčasti6.2,nieje známa.


7. DRŽITEĽROZHODNUTIAOREGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉČÍSLO


26/0098/14-S


9. DÁTUMREGISTCIE/PREDĹŽENIEREGISTRÁCIE10. DÁTUMREVÍZIETEXTU


33


Vorikonazol Sandoz 200 mg prášok na infúzny roztok