+ ipil.sk

Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety

Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety


vorikonazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


1. Čo je Vorikonazol Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vorikonazol Sandoz

3. Ako užívať Vorikonazol Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Vorikonazol Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Vorikonazol Sandoz a na čo sa používa


Vorikonazol Sandozobsahuje liečivo vorikonazol.Vorikonazol Sandozjeantimykotikum. Účinkujetak,že zabíjaalebo zastavujerasthúb, ktorévyvolávajúinfekcie.


Používasa naliečbu pacientov(dospelých a detivo veku viacako 2 roky):

 • s invazívnou aspergilózou (typ hubovej infekcie zapríčinenej hubou Aspergillus sp),

 • s kandidémiou (i typ hubovej infekcie zapríčinenej Candida spp) u neneutropenicch pacientov (pacientov, ktorí nemajú nezvyčajne nízky počet bielych krviniek),

 • so závažnými invazívnymi infekciami spôsobenými Candida sp, k sú huby odolné voči flukonazolu (iné antimykotikum),

 • so závažnými hubovými infekciami spôsobenými Scedosporium sp. alebo Fusarium sp. (dva rôzne druhy b).


Vorikonazol Sandoz jeurčenýpre pacientovso zhoršucimisa, potenciálneživotohrozujúcimi,hubovými infekciami.

Predchádzanie hubovýminfekciám u vysoko rizikových pacientov, ktorí sú príjemcami transplantátu kostnej drene.


Tentoliekmožnoužívať len pod dohľadomlekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vorikonazol Sandoz


Neužívajte Vorikonazol Sandoz

Ak stealergickýna vorikonazolalebonaktorúkoľvek z ďalších zložiektohto lieku(uvedených v časti 6).


Ak teraz užívatealeboste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, ajtie, ktoréstedostalibezlekárskehopredpisualebo rastlinnélieky,povedzte to svojmulekárovialebolekárnikovi.


Ďalejuvedenéliekysa nesmúužívať počas liečbyVorikonazolom Sandoz:


 • terfenadín (používa sa pri alergii)

 • astemizol (používa sa pri alergii)

 • cisaprid (používa sa pri žalúdočných problémoch)

 • pimozid (používa sa na liečbu duševných chorôb)

 • chinidín (používa sa pri nepravidelnom srdcovom rytme)

 • rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy)

 • efavirenz (používa sa na liečbu HIV) v dávkach 400 mg a viac jedenkrát denne

 • karbamazepín (používa sa na liečbu kŕčov)

 • fenobarbital (používa sa na pri závažnej nespavosti a kŕčoch)

 • námeľové alkaloidy (napr. ergotamín, dihydroergotamín; používajú sa na migrénu)

 • sirolimus (používa sa u pacientov po transplantácii)

 • ritonavir (používa sa na liečbu HIV) v dávkach 400 mg a viac dvakrát denne

 • ľubovník bodkovaný (rastlinný doplnok)


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Vorikonazol Sandoz, obráťte sa na svojho lekára:

 • ak ste mali alergickú reakciu na iné azoly.

 • ak trpíte alebo ste v minulosti trpeli ochorením pečene. Ak máte ochorenie pečene, váš lekár vám môže predpísať nižšiu dávku Vorikonazolu Sandoz. Váš lekár vám bude tiež počas liečby Vorikonazolom Sandoz sledovať funkciu pečene vyšetrením krvi.

 • ak viete, že máte kardiomyopatiu, nepravidelný srdcový rytmus, pomalú srdcovú frekvenciu alebo abnormality na elektrokardiograme (EKG) nazývané „syndróm predĺženého QTc intervalu“.


Počas liečby sa vyhýbajte akémukoľvek slnečnému svetlu a nevystavujte sa na slnku. Je dôležité zakryť si časti pokožky, ktoré sú vystavené slnku a používať krém na opaľovanie s vysokýmochrannýmfaktorom (SPF –sun protection factor), nakoľko sa môže zvýšiť citlivosť kože na slnečné UV (ultrafialové) lúče. Tieto opatrenia sa vzťahujú aj na deti.


Počas liečby Vorikonazolom Sandoz okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyvinie

 • spálenie pokožky slnkom

 • závažná kožná vyrážka alebo pľuzgiere

 • bolesť kostí.


Ak sau vás vyvinie poškodenie kože uvedené vyššie, váš lekár vám môže odporučiť návštevu dermatológa, ktorý po konzultácii môže rozhodnúť, či sú pre vás dôležité pravidelné návštevy. Existuje malé riziko, že sa u vás pri dlhodobom užívaní vorikonazolu môže vyvinúť rakovina kože.


Vám váš lekár musí sledovať funkciu pečene a obličiek vyšetrením krvi.


Deti a dospievajúci

Vorikonazol Sandoz sa nemá podávať deťom mladším ako 2 roky.


Iné lieky a Vorikonazol Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednomčase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátanetých,ktorýchdajnieje viazanýna lekárskypredpis, povedzte tosvojmu lekárovialebolekárnikovi.


Niektorélieky môžu prisúbežnomužívaní s Vorikonazolom Sandozovplyvňovať účinokVorikonazolu Sandoza naopak, Vorikonazol Sandozmôžeovplyvňovúčinok inýchliekov.


Povedztesvojmu lekárovi,ak užívatenasledujúciliek, pretože vtedysa podľa možnostitreba vyhnúť súbežnému užívaniu Vorikonazolu Sandoz:


 • ritonavir (používa sa na liečbu HIV) v dávkach 100 mg dvakrát denne


Povedztesvojmu lekárovi,ak užívateniektorýz nasledujúcichliekov, pretoževtedysa podľa možnostitrebavyhnúť súbežnému ívaniu Vorikonazolu Sandoz,alebosa môževyžadovať úprava dávky vorikonazolu:


 • rifabun (používa sa na libu tuberkulózy). Ak ste už lieče rifabutínom, bude potrebné sledovať váš krv obraz a vedľajšie účinky rifabunu.

 • fenytoín (používa sa na liečbu epilepsie). Ak ste už liečení fenytoínom, počas liečby Vorikonazolom Sandoz bude potrebné sledovať koncentráciu fenytoínu vo vašej krvi a vaša dávka môže byť upravená.


Povedztesvojmu lekárovi,ak užívateniektorýz nasledujúcichliekov,pretožesa unich môže vadovať úpravavkovaniaalebo monitorovanie,abyoveril,žetietoliekya Vorikonazol Sandoz majústále žiaduciúčinok:


 • warfarín a iné antikoagulanciá (napr. fenprokumon, acenokumarol; používajú sa na zženie zžavosti krvi)

 • cyklosporín (používa sa u pacientov po transplantácii)

 • takrolimus (používa sa u pacientov po transplantácii)

 • deriváty sulfonylurey (napr. tolbutamid, glipizid a glyburid) (používa sa pri cukrovke)

 • stany (napr. atorvastatín, simvastatín) (používajú sa na zníženie cholesterolu)

 • benzodiazepíny (napr. midazolam, triazolam) (používajú sa pri závažnej nespavosti a strese)

 • omeprazol (používa sa na liečbu vredov)

 • perolne kontraceptíva (ak užívate Vorikonazol Sandoz počas užívania perorálnych kontraceptív, môžete dost vedľajšie účinky, ako sú nauzea a menštruačné ťažkosti)

 • alkaloidy z Vinca rosea (napr. vinkristín a vinblasn) (používajú sa pri libe rakoviny)

 • indinavir a iné inhibítory HIV proteáz (používajú sa na liečbu HIV)

 • nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (napr. efavirenz, delavirdín, nevirapín) (používajú sa na liečbu HIV) (niektoré vky efavirenzu sa NEMÔŽU užívať v rovnakom čase ako Vorikonazol Sandoz)

 • metadón (používa sa na liečbu závislosti na heroíne)

 • alfentanil a fentanyl a ostat krátkodobo účinkujúce opiáty, ako je sufentanil (lieky proti bolestiam používané pri operáciách)

 • oxykodón a iné dlhodobo účinkujúce opiáty, ako je hydrokodón (používajú sa pri stredne závažnej a závažnej bolesti)

 • nesteroidové antiflogistiká (napr. ibuprofén, diklofenak) (používajú sa na liečbu bolesti a zápalu)

 • flukonazol (používa sa na hubové infekcie)

 • everolimus (používa sa na liečbu pokročilej rakoviny obličiek a u pacientov po transplantácii)


Tehotenstvo a dojčenie

Vorikonazol Sandoz sa nesmie užívať počas tehotenstva,ak tonenariadilekár.Ženy v plodnom veku musiaužívať účinné kontraceptíva.Kontaktujteokamžitesvojho lekára,ak otehotnietepočaslibyVorikonazolom Sandoz.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť poraďtesa sosvomlekáromalebolekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vorikonazol Sandoz môžespôsobiť zahmlenévideniealebonepríjemcitlivosť na svetlo. Počastrvania príznakovneveďtevozidlá,ani neobsluhujtežiadnenástrojealebostroje.Kontaktujtesvojholekára,ak sa totou vásprejaví.


Vorikonazol Sandoz obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára ešte pred užitím Vorikonazolu Sandoz.


3. Ako užívať Vorikonazol Sandoz


Vždyužívajtetentoliekpresne tak, ako vámpovedalváš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečímistý,overtesi tou svojholekáraalebolekárnika.


Vášlekárvámstanovívku podľavejhmotnostia typuinfekcie,ktorúmáte.


Odporúčaná dávka pre dospelých (vrátane starších pacientov) je nasledovná:


Tablety


Pacienti s hmotnosťou 40 kg a viac

Pacienti s hmotnosťou menšou ako 40 kg

Dávka počas prvých 24 hodín (nasycovacia dávka)

400 mg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín

200 mg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín

Dávka po prvých 24 hodinách (udržiavacia dávka)

200 mg dvakrát denne

100 mg dvakrát denne


V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže zvýšiť dennú dávku na 300 mg dvakrát denne.


Ak máte miernu až stredne závažnú cirhózu, lekár môže rozhodnúť o znížení dávky.


Použitie u detí a dospievajúcich

Odporúčaná dávka pre deti a dospievajúcich je nasledovná:


Tablety


Deti vo veku 2 až menej ako 12 rokov a dospievajúci vo veku 12 až 14 rokov s hmotnosťou menšou ako 50 kg

Dospievajúci vo veku 12 až 14 rokov s hmotnosťou 50 kg alebo viac; a všetci ostatní dospievajúci starší ako 14 rokov

Dávka počas prvých 24 hodín (nasycovacia dávka)

Vaša liečba začne vo forme infúzie

400 mg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín

Dávka po prvých 24 hodinách (udržiavacia dávka)

9 mg/kg dvakrát denne (maximálna dávka 350 mg dvakrát denne)

200 mg dvakrát denne


V závislosti od vašej odpovede na liečbu váš lekár môže zvýšiť alebo znížiť dennú dávku.


 • Tablety sa majú podávať len v prípade, ak je dieťa schopné tablety prehltnúť.


Tabletu užite aspoň jednu hodinu pred jedlom alebo jednu hodinu po jedle. Tabletu prehltnite celú s malým množstvom vody.


Ak vy alebo vaše dieťa užívate Vorikonazol Sandoz na predchádzaniehubovýminfekciám, váš lekár môže zastaviť podávanie Vorikonazolu Sandoz,ak sau vás alebo vášho dieťaťa objavia vedľajšie účinky súvisiace s liečbou.


Ak užijete viac Vorikonazolu Sandoz, ako máte

Ak užijeteviactabliet,akomátepredpísa(aleboak niektoiužijevašetablety),musítesa poradiť s lekáromalebookamžitevyhľadať najbližšiulekársku pohotovosť. Zoberte so sebou ajškatuľkus tabletami Vorikonazol Sandoz. Môžesa u vás objaviť nezvyčajneznášanlivosť svetlaakonásledokužívania väčšieho množstvaVorikonazolu Sandoz, akojepotrebné.


Ak zabudnete užiť Vorikonazol Sandoz

Jedôležité,aby steužívalitabletyVorikonazol Sandozpravidelnev tenistýčas každeň. Akzabudnete užiť jednu vku,ďalšiudávkuužitev najbližšompredpísanomčase. Neužívajtedvojnásobnúvku, aby ste nahradilivynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Vorikonazol Sandoz

Potvrdilo sa, žekužívatevšetkydávky vpredpísachčasochintervaloch,môžeto značne zšiť účinnosťlieku. Pretojedôležité,abyste Vorikonazol Sandoz užívalitak, akojeto popísané vyššie, kým vámlekárnenariadiliečbuukončiť.


Vorikonazol Sandozužívajtedovtedy, kým vámlekár nepovie, abyste prestali. Liečbunepreruštepredčasne,lebo vašeinfekčné ochorenienemusí byťvyliečené.Pacientis oslabenýmimunitnýmsystémoma pacienti s ťažmiinfekciamimôžuvadovať dlhodobú libu, aby sa zabránilo návratuinfekcie.


Kváš lekár ukončílibu Vorikonazolom Sandoz, nemaliby stepociťov žiadnepríznaky.


Ak máte akékoľvek ďalšieotázkykajúcesa použitiatohtolieku,opýtajtesa svojholekáraalebolekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa nejaké vedľajšie účinky objavia, väčšinou bývajú mierne a prechodné. Avšak niektoré môžu byť závažné a vyžadujú si lekársku starostlivosť.


Závažné vedľajšie účinky – Prestaňte užívať Vorikonazol Sandoz a okamžite vyhľadajte lekára

 • Vyrážka

 • Žltačka; zmeny krvných testov pečeňovej funkcie

 • Pankreatitída (zápal pankreasu)


Ďalšie vedľajšie účinky


Veľmi častévedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) zahŕňajú:

 • Porucha zraku (zmena vo videní)

 • Horúčka

 • Vyrážka

 • Nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka

 • Bolesť hlavy

 • Opuch končatín

 • Bolesti žalúdka

 • Ťažkosti s dýchaním


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako1 z 10 osôb) zahŕňajú:

 • Príznaky podobné chrípke, podráždenie a zápal tráviaceho traktu, zápal prínosových dutín, zápal ďasien, zimnica, slabosť

 • Nízky počet niektorých typov červených alebo bielych krviniek, nízky počet buniek nazývaných krvné doštičky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi

 • Alergická reakcia alebo zhoršená imunitná odpoveď

 • Nízka hladina cukru v krvi, nízka hladina draslíka v krvi, nízka hladina sodíka v krvi

 • Úzkosť, depresia, zmätenosť, nepokoj, nespavosť, halucinácie

 • Záchvaty kŕčov, tras alebo nekontrolovateľné pohyby svalov, mravčenie alebo nezvyčajné pocity na pokožke, zvýšenie svalového napätia, ospalosť, závraty

 • Krvácanie v oku

 • Problémy so srdcovým rytmom vrátane veľmi rýchleho tepu srdca, veľmi pomalého tepu srdca, mdloby

 • Nízky tlak krvi, zápal žíl (ktorý môže súvisieť s vytvorením krvnej zrazeniny)

 • Sťažené dýchanie, bolesti na hrudku, opuch tváre, nahromadenie tekutín v pľúcach

 • Zápcha, porucha trávenia, zápal pier

 • Žltka, zápal pečene, sčervenanie kože

 • Kožné vyrážky, ktoré môžu viesť k závažným pľuzgierom a olupovaniu pokožky charakterizované rovnou červenou plochou, ktorá je pokrytá malými zbiehajúcimi sa hrčkami

 • Svrbenie

 • Vypadávanie vlasov

 • Bolesť chrbta

 • Zlyhanie obličiek, krv v moči, zmeny vo výsledkoch vyšetrení funkcie obličiek


Menej častévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb) zahŕňajú:

 • Zápal tráviaceho traktu spôsobujúci hnačku spojenú s užívaním antibiotika, zápal lymfatických ciev

 • Zápal tenkého tkaniva, ktorým je vystlaná vnútorná stena brucha a ktoré pokrýva brušné orgány

 • Zväčšené lymfatické uzliny (niekedy bolestivé), porucha systému zodpovedného za zrážanie krvi, zlyhanie kostnej drene, iné zmeny krviniek (zvýšený počet eozinofilov a nízky počet bielych krviniek v krvi)

 • Znížená činnosť nadobličiek, znížená funkcia štítnej žľazy

 • Zmenená funkcia mozgu, príznaky podobné Parkinsonovej chorobe, poškodenie nervových vláken, ktoré vedie k znecitliveniu, bolesti, mravčeniu alebo páleniu v rukách alebo na chodidlách

 • Problém s rovnováhou alebo koordináciou

 • Opuch mozgu

 • Dvojité videnie, závažné stavy postihujúce oči zahŕňajúce: bolesť a zápal očí a očných viečok, mimovoľný pohyb oka, nezvyčajné pohyby očí, poškodenie očného nervu, ktoré vedie k poruche zraku, opuch terča zrakového nervu

 • Znížená citlivosť na dotyk

 • Nezvyčajné vnímanie chuti

 • Ťažkosti so sluchom, zvonenie v ušiach, závraty

 • Zápal niektorých vnútorných orgánov – podžalúdkovej žľazy a dvanástnika, opuch a zápal jazyka

 • Zväčšená pečeň, zlyhanie pečene, ochorenie žlčníka, žlčové kamene

 • Zápal kĺbov, zápal žíl pod pokožkou (ktorý môže byť spojený s tvorbou krvných zrazenín)

 • Zápal obličiek, bielkoviny v moči

 • Veľmi rýchla frekvencia srdca alebo nepravidel tlkot srdca

 • Zmeny na elektrokardiograme (EKG)

 • Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi

 • Alergické kožné reakcie (niekedy závažné) zahŕňajúce šíriacu sa pľuzgierovitú vyrážku a olupovanie pokožky, zápal pokožky, rýchly opuch (edém) kože, podkožného tkaniva, slizničných a podslizničných tkanív, svrbiace alebo bolestivé fľaky zhrubnutej, červenej pokožky so striebornými šupinami pokožky, žihľavka, spálenie slnkom alebo závažná kožná reakcia po vystavení sa svetlu alebo slnku, začervenanie a podráždenie pokožky, červené alebo fialové sfarbenie pokožky, ktoré môže byť spôsobené nízkym počtom krvných doštičiek, ekzém

 • Reakcie v mieste podania injekcie

 • Život ohrozujúca alergická reakcia


Zriedkavévedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) zahŕňajú:

 • Zšená funkcia štítnej žľazy

 • Zhoršenie funkcie mozgu, ktoré predstavuje závažnú komplikáciu ochorenia pečene

 • Poškodenie zrakového nervu, čo vedie k poruche zraku, zakalenie rohovky

 • Precitlivenosť na svetlo spôsobujúca vznik pľuzgierov

 • Porucha, pri ktorej imunitný systém napáda časť periférneho nervového systému

 • Závažné problémy so srdcovým rytmom, ktoré môžu byť život ohrozujúce


Ďalšie významné vedľajšie účinky, ktorých častosť výskytu nie je známa, ale ktorétreba okamžite nahlásiť svojmulekárovi:


 • Rakovina kože

 • Zápal tkaniva v okolí kosti

 • Červené, šupinaté fľaky alebo ranky na pokožke prstencovitého tvaru, ktoré môžu byť príznakom autoimunitného ochorenia, nazývaného kožný lupus erythematosus


Keďžejezme, žeVorikonazol Sandoz postihuje pečeň aobličky, vášlekármusíkontrolovať funkciuvej pečenea obličiekpravidelnýmikrvmitestami.Poraďtesa, prom,so svojímlekárom, ak máte nejakébolestižalúdka,alebovašastolicazmeníkonzistenciu.


U pacientov dlhodobo liečených Vorikonazolom Sandozsa zaznamenali prípady rakoviny kože.


Spálenie slnkom alebo závažná reakcia kože po vystavení sa svetlu alebo slnku sa častejšie objavovali u detí. Aksa u vás alebovášho dieťaťaobjavia problémys pokožkou, váš lekár vás môžeodoslať na vyšetrenie kukožnému lekárovi, ktorý po konzultácii môže rozhodnúť, žesú pre vás alebo vaše dieťa nevyhnutné pravidelnévyšetrenia.


Ak niektorýz týchtopríznakovpretrváva,alebo začnebyť obťažujúci, povedztetosvojmu lekárovi.


Hlásenie nežiaducich účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Vorikonazol Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Vorikonazol Sandoz obsahuje

Liečivo je vorikonazol.

Každá tableta obsahuje buď 50 mg vorikonazolu (Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety) alebo 200 mg vorikonazolu (Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety).


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, hydrolyzát kukuričného škrobu, sodná soľ kroskarmelózy, povidón a magnéziumstearát (ktoré tvoria jadro tablety) a hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171) a triacetín (ktoré tvoria filmovú vrstvu).


Ako vyzerá Vorikonazol Sandoz a obsah balenia


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety:

Biela až takmer biela okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s nápisom „50“ na jednej strane a čistá na druhej strane.


Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety:

Biela až takmer biela bikonvexná tableta v tvare kapsuly s nápisom „200“ na jednej strane a čistá na druhej strane.


PVC/PVDC/ALU blister

Veľkosti balenia (blister): 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 500 alebo 1000 filmom obalených tabliet.


HDPE fľaše s detským poistným uzáverom

Veľkosť balení (fľaša): 30, 50, 56 alebo 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


LEK S.A.

ul. Podlipie 16

95-010 Strykow

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr.7A

540472 Targu Mures

Rumunsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Voriconazol Sandoz 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten

Česká republika Vorikonazol Sandoz 200 mg

Dánsko Voriconazole Sandoz

Estónsko Voriconazole Sandoz

Fínsko Voriconazole Sandoz

Francúzsko Voriconazole Sandoz 50 mg, comprimé pelliculé

Voriconazole Sandoz 200 mg, comprimé pelliculé

Holandsko Voriconazol Sandoz 50 mg, filmomhulde tabletten

Voriconazol Sandoz 200 mg, filmomhulde tabletten

Írsko Voriconazole Rowex 50 mg Film-Coated Tablets

Voriconazole Rowex 200 mg Film-Coated Tablets

Luxembursko Voriconazol Sandoz 50 mg comprimés pelliculés

Voriconazol Sandoz 200 mg comprimés pelliculés

Nórsko Voriconazole Sandoz

Poľsko Voriconazole Sandoz

Portugalsko Voriconazol Sandoz

Rakúsko Voriconazol Sandoz 50 mg – Filmtabletten

Voriconazol Sandoz 200 mg – Filmtabletten

Rumunsko Voriconazol Sandoz 50 mg comprimate filmate

Voriconazol Sandoz 200 mg comprimate filmate

Slovensko Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety

Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety

Švédsko Voriconazole Sandoz

Španielsko Voriconazol Sandoz 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Voriconazol Sandoz 200 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Taliansko Voriconazolo Sandoz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


9


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety

Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety

Každá tableta obsahuje 50 mg vorikonazolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 64,262 mg monohydrátu laktózy


Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety

Každá tableta obsahuje 200 mg vorikonazolu.


Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 257,050 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety:

Biela až takmer biela okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s nápisom „50“ na jednej strane a čistá na druhej strane.

Dĺžka: 7,1 ± 0,3 mm

Hrúbka: 3,50 mm ± 0,30 mm


Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety:

Biela až takmer biela bikonvexná tableta v tvare kapsuly s nápisom „200“ na jednej strane a čistá na druhej strane.

Dĺžka: 15,9 ± 0,3 mm

Hrúbka: 6,20 mm ± 0,30 mm


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Vorikonazol je širokospektrálne triazolové antimykotikum s nasledujúcimi indikáciami u dospelých a detí vo veku od 2 rokov:


 • Liečba invazívnej aspergilózy.

 • Liečba kandidémie u pacientov bez neutropénie.

 • Liečba flukonazol-rezistentných závažných invazívnych kandidóz (vrátane C. krusei).

 • Liečba závažných mykóz vyvolaných rodmi Scedosporium sp. a Fusarium sp.


Vorikonazol Sandoz je primárne určený pacientom s progresívnymi, potencionálne život ohrozujúcimi infekciami.


Profylaxia invazívnych mykotických infekcií u vysoko rizikových pacientov s alogénnou transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek (HSCT, hematopoietic stem cell transplant).


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Dávkovanie


Poruchy elektrolytov, ako sú hypokaliémia, hypomagneziémia a hypokalciémia, sa majú monitorovať a upraviť, ak je to potrebné, pred začatím a počas liečby vorikonazolom (pozri časť 4.4).


Vorikonazol Sandoz je tiež dostupný ako 50 mg a 200 mg filmom obalené tablety a 200 mg prášok na infúzny roztok.


Liečba

Dospelí

Liečba sa musí začať nasycovacou dávkou buď intravenóznym alebo perorálnym liekom Vorikonazol Sandoz, aby sa prvý deň dosiahli plazmatické koncentrácie blízke rovnovážnemu stavu. Vysoká biologická dostupnosť (96 %; pozri časť 5.2) po perorálnom podaní umožňuje, v prípade, že to klinický stav dovolí, prechod z intravenóznej aplikácie na perorálnu.


Podrobné informácie o odporúčaných dávkach sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:Intravenózne

PerorálnePacienti s hmotnosťou 40 kg a viac*

Pacienti s hmotnosťou menšou ako 40 kg*

Režim pri nasycovacej dávke

(prvých 24 hodín)

6 mg/kg každých

12 hodín

400 mg každých

12 hodín

200 mg každých

12 hodín

Udržiavacia dávka

(po prvých 24 hodinách)

4 mg/kg dvakrát denne

200 mg dvakrát denne

100 mg dvakrát denne

* To sa tiež vzťahuje na pacientov vo veku 15 rokov a starších.


Dĺžka trvania liečby

Dĺžka trvania liečby má byť čo najkratšia, v závislosti od klinickej a mykologickej odpovede pacienta. Pri dlhodobej expozícii vorikonazolu viac ako 180 dní (6 mesiacov) sa vyžaduje starostlivé zhodnotenie pomeru prínosu a rizika (pozri časti 4.4 a 5.1).


Úprava dávkovania (Dospelí)

Ak pacient nereaguje na liečbu adekvátne, možno udržiavaciu dávku zvýšiť na 300 mg dvakrát denne pri perorálnej aplikácii. U pacientov s hmotnosťou do 40 kg sa môže perorálna dávka zvýšiť na 150 mg dvakrát denne.


Ak pacient nie je schopný tolerovať liečbu zvýšenou dávkou, znižujte perorálnu dávku postupne po 50 mg na udržiavaciu dávku 200 mg dvakrát denne (alebo 100 mg dvakrát denne u pacientov do 40 kg).


V prípade použitia na profylaxiu, pozri informácie nižšie.


Deti (vo veku 2 až < 12 rokov) a mladí dospievajúci s nízkou hmotnosťou (vo veku 12 až 14 rokov a < 50 kg)


Vorikonazol sa musí u mladých dospievajúcich dávkovať ako u detí, keďže metabolizovanie vorikonazolu sa u nich môže viac podobať metabolizovaniu u deti ako u dospelých.


Odporúčaný dávkovací režim je nasledovný:Intravenózne

Perorálne

Režim pri nasycovacej dávke (prvých 24 hodín)

9 mg/kg každých 12 hodín

Neodporúča sa

Udržiavacia dávka

(po prvých 24 hodinách)

8 mg/kg dvakrát denne

9 mg/kg dvakrát denne (maximálna dávka 350 mg dvakrát denne)


Poznámka: Na základe analýzy farmakokinetiky u populácie 112 imunokompromitovaných pediatrických pacientov vo veku 2 až < 12 rokov a 26 imunokompromitovaných dospievajúcich vo veku 12 až < 17 rokov.


Odporúča sa začať liečbu intravenóznym režimom a perorálny režim sa má zvážiť len po významnom klinickom zlepšení. Je potrebné poznamenať, že intravenózna dávka 8 mg/kg poskytne približne 2-násobne vyššiu expozíciu vorikonazolu ako perorálna dávka 9 mg/kg.


Tieto odporúčania pre perorálnu dávku u detí sú založené na štúdiách, v ktorých sa vorikonazol podával ako prášok na perorálnu suspenziu. Bioekvivalencia medzi práškom na perorálnu suspenziu a tabletami sa u pediatrickej populácie neštudovala. Ak zoberieme do úvahy predpokladanú obmedzenú dobu gastroenterálnej pasáže u pediatrických pacientov, môže sa absorpcia tabliet u pediatrických pacientov v porovnaní s dospelými pacientmi líšiť. Preto sa odporúča u detí vo veku 2 až < 12 rokov používať perorálnu suspenziu.


Všetci ostatní dospievajúci (vo veku od 12 do 14 rokov a ≥ 50 kg; od 15 do 17 rokov bez ohľadu na telesnú hmotnosť)

Vorikonazol sa musí dávkovať ako u dospelých.


Úprava dávkovania (Deti [2 až < 12 rokov] a mladí dospievajúci s nízkou telesnou hmotnosťou [12 až 14 rokov a < 50 kg])

Ak je odpoveď pacienta na liečbu nedostatočná, dávka sa môže zvýšiť v prírastkoch o 1 mg/kg (alebo v prírastkoch o 50 mg, ak sa na začiatku použila maximálna perorálna dávka 350 mg). Ak pacient nie je schopný liečbu tolerovať, znížte dávku v úbytkoch o 1 mg/kg (alebo v úbytkoch o 50 mg, ak sa na začiatku použila maximálna perorálna dávka 350 mg).


Použitie u pediatrických pacientov vo veku 2 až < 12 rokov s nedostatočnosťou pečene alebo obličiek sa neskúmalo (pozri časti 4.8 a 5.2).


Profylaxia u dospelých a u detí

S profylaxiou sa má začať v deň transplantácie a môže sa podávať až do 100 dní.

Profylaxia má byť čo najkratšia v závislosti od rizika vzniku invazívnej mykotickej infekcie (IFI, invasive fungal infection) definovanej neutropéniou alebo imunosupresiou. Len v prípade pretrvávajúcej imunosupresie alebo choroby spôsobenej reakciou štepu proti príjemcovi (GvHD, graft versus host disease) sa s profylaxiou môže pokračovať až do 180 dní po transplantácii (pozri časť 5.1).


Dávkovanie

Odporúčaný režim dávkovania pri profylaxii je rovnaký ako pri liečbe v príslušných vekových skupinách.

Pozri tabuľky s liečbou vyššie.


Dĺžka trvania profylaxie

Bezpečnosť a účinnosť užívania vorikonazolu viac ako 180 dní sa v klinických štúdiách dostatočne neskúmali.


Užívanie vorikonazolu v profylaxii viac ako 180 dní (6 mesiacov) vyžaduje starostlivé zhodnotenie pomeru prínosu a rizika (pozri časti 4.4 a 5.1).


Nasledujúce pokyny platia pre liečbu, ako aj pre profylaxiu

Úprava dávkovania

V prípade nedostatočnej účinnosti alebo nežiaducich udalostí súvisiacich s liečbou sa pri použití v profylaxii neodporúčajú úpravy dávky. V prípade nežiaducich udalostí súvisiacich s liečbou sa musí zvážiť vysadenie vorikonazolu a použitie alternatívnych antimykotík, pozri časti 4.4 a 4.8.


Úpravy dávkovania v prípade súbežného podávania

Fenytoín možno podávať spolu s vorikonazolom, ak sa udržiavacia dávka vorikonazolu zvýši z 200 mg na 400 mg perorálne dvakrát denne (zo 100 mg na 200 mg perorálne dvakrát denne u pacientov s hmotnosťou do 40 kg), pozri časti 4.4 a 4.5.


Kombinácii vorikonazolu s rifabutínom sa má vyhýbať, pokiaľ je to možné. Ak je však kombinácia jednoznačne potrebná, udržiavacia dávka vorikonazolu sa môže zvýšiť z 200 mg na 350 mg perorálne dvakrát denne (zo 100 mg na 200 mg perorálne dvakrát denne u pacientov do 40 kg), pozri časti 4.4 a 4.5.


Efavirenz sa môže podávať súbežne s vorikonazolom, ak sa udržiavacia dávka vorikonazolu zvýši na 400 mg každých 12 hodín a dávka efavirenzu zníži o 50 %, t.j. na 300 mg raz denne. Keď sa liečba vorikonazolom ukončí, počiatočná dávka efavirenzu sa má upraviť na pôvodnú hodnotu (pozri časť 4.4 a 4.5).


Starší pacienti

U starších pacientov sa nevyžaduje úprava dávkovania (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Farmakokinetika perorálne podaného vorikonazolu pri renálnom poškodení nie je ovplyvnená. Preto sa nevyžaduje úprava dávkovania pri perorálnom podávaní u pacientov s miernym až závažným poškodením obličiek (pozri časť 5.2).


Vorikonazol je hemodialyzovaný s klírensom 121 ml/min. Štvorhodinová dialýza neodstráni adekvátne množstvo vorikonazolu, aby bol dôvod na úpravu dávkovania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Odporúča sa dodržať štandardný dávkovací režim so zachovaním nasycovacej dávky, ale udržiavaciu dávku vorikonazolu u pacientov s ľahkou a stredne ťažkou cirhózou (Childovo-Pughovo skóre A a B) treba znížiť na polovicu (pozri časť 5.2).


Vorikonazol Sandoz sa neštudoval u pacientov s ťažkou chronickou hepatálnou cirhózou (Childovo-Pughovo skóre C).


Sú dostupné obmedzené údaje o bezpečnosti používania vorikonazolu u pacientov s nezvyčajnými výsledkami testov funkcie pečene (aspartát transamináza [AST], alanín transamináza [ALT], alkalická fosfatáza [ALP] alebo celkový bilirubín > 5-násobok hornej hranice normálu).


Liečba Vorikonazolom Sandoz sa spája so zvýšenými výsledkami testov funkcie pečene a klinickými znakmi hepatálneho poškodenia, ako je žltačka, preto sa u pacientov so závažným poškodením pečene môže podávať len v tom prípade, keď prínos pre pacienta preváži potenciálne riziko. Pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene treba starostlivo sledovať na liekovú toxicitu (pozri časť 4.8).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Vorikonazolu Sandoz u detí vo veku do 2 rokov neboli doteraz stanovené. V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v častiach 4.8 a 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Spôsob podania

Filmom obalené tablety Vorikonazol Sandoz sa majú užívať aspoň jednu hodinu pred jedlom alebo jednu hodinu po jedle.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie s CYP3A4 substrátmi, terfenadínom, astemizolom, cisapridom, pimozidom alebo chinidínom, pretože zvýšené plazmatické koncentrácie týchto liekov môžu spôsobiť predĺženie QTc intervalu a zriedkavý výskyt arytmie typu torsades de pointes (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s rifampicínom, karbamazepínom a fenobarbitalom, pretože tieto lieky pravdepodobne signifikantne znižujú plazmatické koncentrácie vorikonazolu (pozri časť 4.5).


Súbežne podávanie štandardných dávok vorikonazolu s dávkami efavirenzu 400 mg jedenkrát denne alebo vyšších je kontraindikované, pretože efavirenz významne znižuje plazmatické koncentrácie vorikonazolu u zdravých jedincov v týchto dávkach. Vorikonazol tiež významne zvyšuje plazmatické koncentrácie efavirenzu (pozri časť 4.5, nízke dávky pozri v časti 4.4).


Súbežne podávanie s vysokou dávkou ritonaviru (400 mg a viac dvakrát denne), lebo ritonavir pri tejto dávke významne znižuje plazmatické koncentrácie vorikonazolu u zdravých jedincov (pozri časť 4.5, nízke dávky pozri v časti 4.4).


Súbežné podávanie s námeľovými alkaloidmi (ergotamín, dihydroergotamín), ktoré sú CYP3A4 substrátmi, pretože zvýšené plazmatické koncentrácie týchto liekov môžu viesť k ergotizmu (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie so sirolimusom, pretože vorikonazol pravdepodobne významne zvyšuje plazmatické koncentrácie sirolimusu (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie s ľubovníkom bodkovaným (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypersenzitivita

Opatrnosť treba zvýšiť pri predpisovaní Vorikonazolu Sandoz pacientom s hypersenzitivitou na iné azoly (pozri tiež časť 4.8).


Kardiovaskulárny systém

Vorikonazol bol spájaný s predĺžením QTc intervalu. U pacientov liečených vorikonazolom, u ktorých boli prítomné rizikové faktory, ako napr. kardiotoxická chemoterapia v anamnéze, kardiomyopatia, hypokaliémia a súbežne boli liečení liekmi, ktoré k týmto stavom mohli prispieť, sa vyskytli zriedkavé prípady poruchy rytmu charakteru torsades de pointes. Vorikonazol sa musí opatrne podávať pacientom s ochoreniami, ktoré zvyšujú riziko arytmií, ako sú:


 • vrodené alebo získané predĺženie QTc intervalu

 • kardiomyopatia, zvlášť keď je prítomné srdcové zlyhávanie

 • sínusová bradykardia

 • prítomné symptomatické arytmie

 • súbežne užívané lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QTc interval

 • Poruchy elektrolytov, ako napr. hypokaliémia, hypomagneziémia a hypokalciémia sa majú monitorovať a upravovať, ak je to potrebné, pred začatím alebo počas liečby vorikonozalom (pozri časť 4.2). U zdravých dobrovoľníkov bola vykonaná štúdia, ktorá skúmala vplyv jednotlivých dávok vorikonazolu až po 4-násobok bežnej dennej dávky na QTc interval. U žiadneho zo skúšaných subjektov nebol zistený interval presahujúci potenciálne klinicky významnú hranicu 500 ms (pozri časť 5.1).


Hepatotoxicita

V klinických štúdiách sa počas liečby vorikonazolom vyskytli vzácne prípady závažnejších hepatálnych reakcií (vrátane hepatitídy, cholestázy a fulminantného hepatálneho zlyhania vrátane úmrtí pacientov). Prípady hepatálnych reakcií sa zaznamenali primárne u pacientov s ťažkým základným ochorením (prevažne hematologické malignity). Prechodné hepatálne reakcie, vrátane hepatitídy a ikteru, sa vyskytli u pacientov bez ďalších identifikovateľných rizikových faktorov. Porucha pečene bola po prerušení liečby zvyčajne reverzibilná (pozri časť 4.8).


Monitorovanie hepatálnych funkcií

U pacientov liečených Vorikonazolom Sandoz treba dôkladne monitorovať výskyt hepatotoxicity. Klinický manažment má zahŕňať laboratórne vyhodnocovanie funkcie pečene (konkrétne AST a ALT) na začiatku liečby Vorikonazolom Sandoz a minimálne raz týždenne počas prvého mesiaca liečby. Dĺžka liečby má byť čo najkratšia;ak však liečba pokračuje na základe posúdenia pomeru medzi prínosom a rizikom (pozri časť 4.2), frekvenciu monitorovania možno znížiť na raz mesačne, ak nedošlo k zmenám vo výsledkoch testov funkcie pečene.


Ak sa výsledky testov funkcie pečene nápadne zvýšia, liečba Vorikonazolom Sandoz sa má prerušiť, pokiaľ lekárske posúdenie pomeru prínosu a rizika neodôvodní pokračovanie liečby.


Monitorovanie hepatálnych funkcií sa musí vykonávať ako u detí, tak aj u dospelých.


Zrakové nežiaduce účinky

Boli hlásené nežiaduce reakcie týkajúce sa prolongovaného videnia, vrátane zahmleného videnia, optickej neuritídy a papiloedému (pozri časť 4.8).


Renálne nežiaduce reakcie

U ťažko chorých pacientov sa počas liečby Vorikonazolom Sandoz pozorovalo akútne renálne zlyhanie. Pacienti liečení vorikonazolom pravdepodobne súbežne užívali aj nefrotoxické lieky a zároveň trpeli ochoreniami potencionálne vedúcimi ku zníženiu renálnych funkcií (pozri časť 4.8).


Monitorovanie renálnych funkcií

Pacientov treba monitorovať s cieľom odhaliť vývoj poruchy obličkových funkcií. Monitorovanie má zahŕňať posudzovanie laboratórnych parametrov, predovšetkým koncentrácie sérového kreatinínu.


Monitorovanie funkcií pankreasu

Pacienti, najmä deti, s rizikovými faktormi vzniku akútnej pankreatitídy (napr. nedávna chemoterapia, transplantácia krvotvorných buniek (hematopoietic stem cell transplantation, [HSCT]) majú byť počas liečby Vorikonazolom Sandoz dôkladne monitorovaní. V takomto klinickom prípade je vhodné zvážiť monitorovanie hladín sérovej amylázy alebo lipázy.


Kožné nežiaduce reakcie

Počas liečby Vorikonazolom Sandoz sa u pacientov vzácne vyvinuli exfoliatívne kožné reakcie ako Stevensov-Johnsonov syndróm. V prípade objavenia sa vyrážky musí byť pacient dôsledne monitorovaný a pri progresii kožných lézií sa musí liečba Vorikonazolom Sandoz ukončiť.


Užívanie Vorikonazolu Sandoz je spojené aj s fototoxicitou a pseudoporfýriou. Odporúča sa, aby sa všetci pacienti vrátane detí počas liečby Vorikonazolom Sandoz vyhýbali expozícii priamemu slnečnému svetlu a používali prostriedky ako ochranný odev a krém na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom (SPF – sun protection factor).


Dlhodobá liečba

Pri dlhodobej expozícii (liečba alebo profylaxia) viac ako 180 dní (6 mesiacov) sa vyžaduje starostlivé zhodnotenie pomeru prínosu a rizika a lekári musia preto zvážiť potrebu obmedziť expozíciu Vorikonazolu Sandoz (pozri časti 4.2 a 5.1). V súvislosti s dlhodobou liečbou Vorikonazolu Sandoz sa hlásili nasledujúce závažné nežiaduce udalosti:


U niektorých pacientov s hlásenými fototoxickými reakciami, bol počas liečby hlásený skvamózny bunkový karcinóm kože (SCC - squamous cell carcinoma of the skin). Ak sa objaví fototoxická reakcia, má sa uskutočniť konzultácia s viacerými odborníkmi a pacienta treba poslať dermatológovi. Má sa zvážiť ukončenie liečby Vorikonazolom Sandoz a použitie alternatívnych antimykotík. Dermatologické vyhodnotenie sa musí vykonávať systematicky a pravidelne, vždy keď sa pokračuje v užívaní Vorikonazolu Sandoz aj napriek výskytu lézií súvisiacich s fototoxicitou, aby sa umožnila včasná detekcia a manažment premalígnych lézií. Vorikonazol Sandoz je potrebné vysadiť, ak sa zistia premalígne kožné lézie alebo skvamózny bunkový karcinóm kože.


Neinfekčná periostitída so zvýšenými hladinami fluoridu a alkalickej fosfatázyboli hlásené u pacientov s transplantátmi. Ak sa u pacienta vyvíja bolesť kostry a rádiologické nálezy sú kompatibilné s periostitídou, treba zvážiť ukončenie liečby Vorikonazolom Sandoz po konzultácii s viacerými lekármi.


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 2 roky nebola stanovená (pozri časti 4.8 a 5.1). Vorikonazol je indikovaný pre pediatrických pacientov vo veku 2 roky alebo starších. Hepatálne funkcie sa musia monitorovať ako u detí, tak aj u dospelých. U pediatrických pacientov vo veku 2 až < 12 rokov s malabsorpciou a veľmi nízkou telesnou hmotnosťou vzhľadom na vek môže byť biologická dostupnosť po perorálnom podaní obmedzená. V tomto prípade sa odporúča intravenózne podávanie vorikonazolu.


Frekvencia výskytu reakcií fototoxicity je vyššia v pediatrickej populácii. Keďže sa hlásil vývoj smerom k SCC, v tejto populácii pacientov sa vyžadujú prísne opatrenia na fotoprotekciu. U detí, u ktorých sa objavia poškodenia spôsobené vplyvom slnečného žiarenia, ako sú napr. lentigá alebo pehy, sa odporúča vyhýbanie sa slnku a dermatologické sledovanie, dokonca aj po vysadení liečby.


Profylaxia

V prípade nežiaducich udalostí súvisiacich s liečbou (hepatotoxicita, závažné kožné reakcie vrátane fototoxicity a SCC, závažné alebo dlhodobé poruchy zraku a periostitída), sa musí zvážiť vysadenie vorikonazolu a použitie alternatívnych antimykotík.


Fenytoín (substrát CYP2C9 a silný induktor CYP450)

Odporúča sa starostlivé monitorovanie hladín fenytoínu pri jeho súbežnom podávaní s vorikonazolom. Súbežnému podávaniu vorikonazolu a fenytoínu sa treba vyhnúť, ak prínos neprevažuje nad rizikom (pozri časť 4.5).


Efavirenz (induktor CYP450; substrát a inhibítor CYP3A4)

Pri súbežnom podávaní vorikonazolu s efavirenzom sa dávka vorikonazolu má zvýšiť na 400 mg každých 12 hodín a dávka efavirenzu sa má znížiť na 300 mg každých 24 hodín (pozri časti 4.2, 4.3 a 4.5).


Rifabutín (silný induktor CYP450)

Pri súbežnom podávaní rifabutínu s vorikonazolom sa odporúča starostlivé monitorovanie kompletného krvného obrazu a nežiaducich reakcií (napr. uveitídy). Súbežnému podávaniu vorikonazolu a rifabutínu sa treba vyhnúť, ak prínos neprevažuje nad rizikom (pozri časť 4.5).


Ritonavir (silný induktor CYP450; inhibítor a substrát CYP3A4)

Súbežnému podávaniu vorikonazolu s nízkou dávkou ritonaviru (100 mg dvakrát denne) sa má vyhnúť, pokiaľ zhodnotenie prínosu/rizika pre pacienta neodôvodňuje použitie vorikonazolu (pozri časti 4.3 a 4.5).


Everolimus (substrát CYP3A4, substrát P-gp)

Súbežnné podávanie vorikonazolu s everolimusom sa neodporúča, pretože sa očakáva, že vorikonazol signifikantne zvýši koncentrácie everolimusu. V súčasnosti nie sú dostatočné údaje, ktoré by poskytovali odporúčania pre dávkovanie v takejto situácii (pozri časť 4.5).


Metadón (substrát CYP3A4)

Časté monitorovanie nežiaducich reakcií a toxicity súvisiacich s metadónom, vrátane predĺženia QTc, sa odporúča pri jeho súbežnom podávaní s vorikonazolom, keďže sa hladiny metadónu po súbežnom podaní s vorikonazolom zvýšili. Môže sa vyžadovať zníženie dávky metadónu (pozri časť 4.5).


Krátkodobo účinkujúce opiáty (substrát CYP3A4)

Zníženie dávky alfentanilu, fentanylu a iných krátkodobo účinkujúcich opiátov, ktoré majú podobnú štruktúru ako alfentanil a metabolizujú sa pomocou CYP3A4 (napr. sufentanil), sa má zvážiť pri ich súbežnom podávaní s vorikonazolom (pozri časť 4.5). Keďže pri súbežnom podávaní alfentanilu s vorikonazolom je polčas alfentanilu 4-násobne predĺžený a v nezávislej publikovanej štúdii viedlo súbežné použitie vorikonazolu s fentanylom k zvýšeniu priemernej hodnoty AUC0-∞ fentanylu, môže byť potrebné časté monitorovanie nežiaducich reakcií spojených s opiátmi (vrátane dlhšieho obdobia monitorovania respiračných funkcií).


Dlhodobo účinkujúce opiáty (substrát CYP3A4)

Zníženie dávky oxykodónu a iných dlhodobo účinkujúcich opiátov metabolizovaných pomocou CYP3A4 (napr. hydrokodónu) sa má zvážiť pri ich súbežnom podávaní s vorikonazolom. Môže byť potrebné časté monitorovanie nežiaducich reakcií spojených s opiátmi (pozri časť 4.5).


Flukonazol (inhibítor CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4)

Súbežné podávanie perorálneho vorikonazolu a perorálneho flukonazolu viedlo k významnému zvýšeniu Cmax a AUCτ vorikonazolu u zdravých jedincov. Znížená dávka a/alebo frekvencia vorikonazolu a flukonazolu, ktoré by mohli eliminovať tento účinok, neboli stanovené. Monitorovanie nežiaducich reakcií spojených s vorikonazolom sa odporúča, ak sa vorikonazol používa následne po flukonazole (pozri časť 4.5).


Tablety Vorikonazol Sandoz obsahujú laktózu, a preto sa nemajú podávať pacientom so vzácnymi hereditárnymi ochoreniami – galaktózovou intoleranciou, laktázovou deficienciou alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vorikonazol je metabolizovaný izoenzýmami cytochrómu P450, CYP2C19, CYP2C9 a CYP3A4 a inhibuje ich aktivitu. Inhibítory alebo induktory týchto izoenzýmov môžu zvyšovať alebo znižovať plazmatické koncentrácie vorikonazolu a existuje možnosť, že vorikonazol zvyšuje plazmatické koncentrácie látok metabolizovaných týmito izoenzýmami CYP450.


Ak nie je špecifikované inak, štúdie liekovej interakcie sa uskutočnili so zdravými dospelými mužmi, s opakovaným dávkovaním perorálneho vorikonazolu 200 mg dvakrát denne až do rovnovážneho stavu. Tieto výsledky sú dôležité pre iné populácie pacientov a iné cesty podania.


Vorikonazol sa má opatrne podávať pacientom súbežne liečeným liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QTc interval. Tam, kde prichádza do úvahy tiež možnosť, že vorikonazol môže zvýšiť plazmatické koncentrácie látok metabolizovaných izoenzýmami CYP3A4 (niektoré antihistaminiká, chinidín, cisaprid, pimozid), je ich súbežné podávanie kontraindikované (pozri nižšie a časť 4.3).


Tabuľka interakcií

Interakcie medzi vorikonazolom a inými liekmi sú uvedené v tabuľke nižšie (jedenkrát denne ako „QD“, dvakrát denne ako „BID“, trikrát denne ako „TID“ a neurčené ako „ND“). Smer šípky pre každý farmakokinetický parameter je založený na 90 % intervale spoľahlivosti pomeru geometrických priemerov, ktorý je v rozmedzí (↔), nižšie (↓) alebo vyššie (↑) ako interval 80 - 125 %. Hviezdička (*) naznačuje obojsmernú interakciu. AUCτ, AUCt a AUC0-∞ predstavuje plochu pod krivkou v dávkovacom intervale, od času nula do času detekovateľného merania a od času nula do nekonečna.


Interakcie v tabuľke sú uvedené v nasledovnom poradí: kontraindikácie, tie ktoré vyžadujú úpravu dávky a starostlivé klinické a/alebo biologické sledovanie a nakoniec tie, ktoré nepredstavujú významnú farmakokinetickú interakciu, ale môžu byť klinicky významné v tejto terapeutickej oblasti.


Liek

[Mechanizmus interakcie]

Interakcia

Zmeny geometrických priemerov (%)

Odporúčania týkajúce sa súbežného podania

Astemizol, cisaprid, pimozid, chinidín a terfenadín

[substráty CYP3A4]

Zvýšené plazmatické koncentrácie týchto liekov môžu vyvolať predĺženie QTc a zriedkavý výskyt torsades de pointes, hoci táto interakcia sa neskúmala.


Kontraindikované (pozri časť 4.3)

Karbamazepín a dlhodobo pôsobiace barbituráty (napr. fenobarbital, mefobarbital)

[silné induktory CYP450]

Karbamazepín a dlhodobo pôsobiace barbituráty pravdepodobne významne znižujú plazmatické koncentrácie vorikonazolu, hoci táto interakcia sa neskúmala.


Kontraindikované (pozri časť 4.3)

Efavirenz (nenukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy) [induktor CYP450; CYP3A4 inhibítor a substrát]


Efavirenz 400 mg QD, súbežne podávaný s vorikonazolom 200 mg BID*

Efavirenz 300 mg QD, súbežne podávaný s vorikonazolom 400 mg BID*
Efavirenz Cmax ↑ 38 %

Efavirenz AUCτ ↑ 44 %

Vorikonazol Cmax ↓ 61 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 77 %


V porovnaní s efavirenzom 600 mg QD,

Efavirenz Cmax

Efavirenz AUCτ ↑ 17 %


V porovnaní s vorikonazolom 200 mg BID,

Vorikonazol Cmax ↑ 23 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 7 %
Použitie štandardných dávok vorikonazolu s dávkami efavirenzu 400 mg QD alebo vyššími je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Vorikonazol môže byť súbežne podávaný s efavirenzom, ak udržiavacia dávka vorikonazolu je zvýšená na 400 mg BID a dávka efavirenzu znížená na 300 mg QD. Keď sa ukončí liečba vorikonazolom, úvodná dávka efavirenzu sa má obnoviť (pozri časti 4.2 a 4.4).

Námeľové alkaloidy (napr. ergotamín a dihydroergotamín) [substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie námeľových alkaloidov a vedie k ergotizmu, hoci táto interakcia sa neskúmala.


Kontraindikované (pozri časť 4.3)

Rifabutín

[silný induktor CYP450]


300 mg QD


300 mg QD (súbežne podávaný s vorikonazolom 350 mg BID)*300 mg QD (súbežne podávaný s vorikonazolom 400 mg BID)*Vorikonazol Cmax ↓ 69 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 78 %


V porovnaní s vorikonazolom 200 mg BID,

Vorikonazol Cmax ↓ 4 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 32 %


Rifabutín Cmax ↑ 195 %

Rifabutín AUCτ ↑ 331 %

V porovnaní s vorikonazolom 200 mg BID,

Vorikonazol Cmax ↑ 104 %

Vorikonazol AUCτ ↑ 87 %

Súbežnému používaniu vorikonazolu a rifabutínu sa treba vyhýbať, pokiaľ prínos nepreváži riziko. Udržiavacia dávka vorikonazolu sa môže zvýšiť na 5 mg/kg intravenózne BID alebo z 200 mg na 350 mg perorálne BID (100 mg na 200 mg perorálne BID u pacientov s hmotnosťou menej ako 40 kg) (pozri časť 4.2). Pri súbežnom podávaní s vorikonazolom sa odporúča starostlivé sledovanie kompletného krvného obrazu a nežiaducich reakcií rifabutínu (napr. uveitída).

Rifampicín (600 mg QD)

[silný induktor CYP450]

Vorikonazol Cmax ↓ 93 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 96 %

Kontraindikované (pozri časť 4.3)

Ritonavir (inhibítor proteázy) [silný induktor CYP450; inhibítor a substrát CYP3A4]


Vysoká dávka (400 mg BID)
Nízka dávka (100 mg BID)*Ritonavir Cmax a AUCτ ↔

Vorikonazol Cmax ↓ 66 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 82 %Ritonavir Cmax ↓ 25 %

Ritonavir AUCτ ↓13 %

Vorikonazol Cmax ↓ 24 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 39 %Súbežné podávanie vorikonazolu a vysokých dávok ritonaviru (400 mg a vyššie BID) je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Súbežnému podávaniu vorikonazolu a nízkej dávky ritonaviru (100 mg BID) sa treba vyhýbať, pokiaľ zhodnotenie prínosu/rizika pre pacienta odôvodní použitie vorikonazolu.


Ľubovník bodkovaný [induktor CYP450; induktor P-gp]

300 mg TID (súbežne podávaný s vorikonazolom 400 mg jednorazová dávka)


V nezávislej publikovanej štúdii, vorikonazol AUC0-∞ ↓ 59 %


Kontraindikované (pozri časť 4.3)

Everolimus

[substrát CYP3A4, substrát P-gP]

Vorikonazol pravdepodobne významne zvyšuje plazmatické koncentrácie everolimusu, hoci táto interakcia sa neskúmala.

Súbežné podávanie vorikonazolu s everolimusom sa neodporúča, keďže sa predpokladá, že vorikonazol významne zvyšuje koncentrácie everolimusu (pozri časť 4.4).

Flukonazol (200 mg QD)

[inhibítor CYP2C9, CYP2C19 a CYP3A4]

Vorikonazol Cmax ↑ 57 %

Vorikonazol AUCτ ↑ 79 %

Flukonazol Cmax ND

Flukonazol AUCτ ND

Znížená dávka a/alebo frekvencia vorikonazolu a flukonazolu, ktoré by odstránili tento účinok, sa nestanovili. Ak sa vorikonazol používa následne po flukonazole, odporúča sa sledovanie nežiaducich reakcií súvisiacich s vorikonazolom.

Fenytoín

[substrát CYP2C9 a silný induktor CYP450]


300 mg QD


300 mg QD (súbežne podávaný s vorikonazolom 400 mg BID)*Vorikonazol Cmax ↓ 49 %

Vorikonazol AUCτ ↓ 69 %


Fenytoín Cmax ↑ 67 %

Fenytoín AUCτ ↑ 81 %

V porovnaní s vorikonazolom 200 mg BID,

Vorikonazol Cmax ↑ 34 %

Vorikonazol AUCτ ↑ 39 %

Súbežnému používaniu vorikonazolu a fenytoínu sa treba vyhýbať, pokiaľ prínos prevýši riziko. Odporúča sa starostlivé sledovanie plazmatických hladín fenytoínu.


Fenytoín sa môže podávať súbežne s vorikonazolom, ak sa udržiavacia dávka vorikonazolu zvýši na 5 mg/kg IV BID alebo z 200 mg na 400 mg perorálne BID, (100 mg na 200 mg perorálne BID u pacientov s hmotnosťou menej ako 40 kg) (pozri časť 4.2).

Antikoagulanciá


Warfarín (30 mg jednorazová dávka, súbežne podávaný s vorikonazolom 300 mg BID) [substrát CYP2C9]


Iné perorálne kumaríny (napr. fenprokumon, acenokumarol) [substráty CYP2C9 a CYP3A4]


Maximálne zvýšenie protrombínového času bolo približne 2-násobné.


Vorikonazol môže zvyšovať plazmatické koncentrácie kumarínov, ktoré môžu vyvolať zvýšenie protrombínového času, hoci táto interakcia sa neskúmala táto interakcia sa neskúmala.


Odporúča sa starostlivé sledovanie protrombínového času alebo iných vhodných antikoagulačných testov a dávka antikoagulancií sa má podľa toho upraviť.

Benzodiazepíny (napr. midazolam, triazolam, alprazolam)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie benzodiazepínov, ktoré sú metabolizované CYP3A4 a spôsobuje predĺžený sedatívny účinok, hoci táto interakcia sa klinicky neskúmala.

Je potrebné zvážiť zníženie dávky benzodiazepínov.

Imunosupresíva [substráty CYP3A4]


Sirolimus (2 mg jednorazová dávka)


Cyklosporín (U stabilizovaných príjemcov transplantovanej obličky užívajúcich chronickú cyklosporínovú liečbu)


Takrolimus (0,1 mg/kg jednorazová dávka)V nezávislej publikovanej štúdii,

Sirolimus Cmax ↑ 6,6-krát

Sirolimus AUC0-∞ ↑ 11-krát


Cyklosporín Cmax ↑ 13 %

Cyklosporín AUCτ ↑ 70 %Takrolimus Cmax ↑ 117 %

Takrolimus AUCt ↑ 221 %Súbežné podávanie vorikonazolu a sirolimusu je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Na začiatku liečby vorikonazolom u pacientov už liečených cyklosporínom sa odporúča, aby sa dávka cyklosporínu znížila na polovicu a hladina cyklosporínu sa dôkladne sledovala. Zvýšené hladiny cyklosporínu boli spojené s nefrotoxicitou. Pri vysadení vorikonazolu sa musia starostlivo sledovať hladiny cyklosporínu a dávka sa musí zvýšiť podľa potreby.


Na začiatku liečby vorikonazolom u pacientov už liečených takrolimusom sa odporúča, aby sa dávka takrolimusu znížila na tretinu pôvodnej dávky a hladina takrolimusu sa dôkladne sledovala. Zvýšené hladiny takrolimusu boli spojené s nefrotoxicitou. Pri vysadení

vorikonazolu sa musia starostlivo sledovať hladiny takrolimusu a dávka sa musí zvýšiť podľa potreby.

Dlhodobo pôsobiace opiáty [substráty CYP3A4]


Oxykodón (10 mg jednorazová dávka)V nezávislej publikovanej štúdii,

Oxykodón Cmax ↑ 1,7-krát

Oxykodón AUC0-∞ ↑ 3,6-krát

Je potrebné zvážiť zníženie dávky oxykodónu a iných dlhodobo pôsobiacich opiátov metabolizovaných CYP3A4 (napr. hydrokodón). Môže byť nevyhnutné časté sledovanie nežiaducich reakcií spojených s opiátmi.

Metadón (32 - 100 mg QD)

[substrát CYP3A4]

R-metadón (aktívny) Cmax ↑ 31 %

R-metadón (aktívny) AUCτ ↑ 47 %

S-metadón Cmax ↑ 65 %

S-metadón AUCτ ↑ 103 %

Odporúča sa časté sledovanie nežiaducich reakcií a toxicity spojených s metadónom, vrátane predĺženia QTc. Môže byť potrebné zníženie dávky metadónu.

Nesteroidné antiflogistiká (NSA) [substráty CYP2C9]


Ibuprofén (400 mg jednorazová dávka)


Diklofenak (50 mg jednorazová dávka)S-Ibuprofén Cmax ↑ 20 %

S-Ibuprofén AUC0-∞ ↑ 100 %


Diklofenak Cmax ↑ 114 %

Diklofenak AUC0-∞ ↑ 78 %Odporúča sa časté sledovanie nežiaducich reakcií a toxicity spojenej s NSA. Môže byť potrebné zníženie dávky NSA.

Omeprazol (40 mg QD)* [inhibítor CYP2C19; substrát CYP2C19 a CYP3A4]

Omeprazol Cmax ↑ 116 %

Omeprazol AUCτ ↑ 280 %

Vorikonazol Cmax ↑ 15 %

Vorikonazol AUCτ ↑ 41 %


Iné inhibítory protónovej pumpy, ktoré sú substrátmi CYP2C19, môžu byť tiež inhibované vorikonazolom a môžu mať za následok zvýšené plazmatické koncentrácie týchto liekov.

Neodporúča sa úprava dávky vorikonazolu.Na začiatku liečby vorikonazolom u pacientov užívajúcich dávky omeprazole 40 mg alebo vyššie sa odporúča znížiť dávku omeprazolu na polovicu.

Perorálne kontraceptíva*

[substrát CYP3A4; inhibítor CYP2C19]

Noretisterón/etinylestradiol (1 mg/0,035 mg QD)

Etinylestradiol Cmax ↑ 36 %

Etinylestradiol AUCτ ↑ 61 %


Noretisterón Cmax ↑ 15 %

Noretisterón AUCτ ↑ 53 %

Vorikonazol Cmax ↑ 14 %

Vorikonazol AUCτ ↑ 46 %

Okrem nežiaducich reakcií spojených s vorikonazolom sa odporúča sledovanie aj nežiaducich reakcií spojených s perorálnymi kontraceptívami.

Krátkodobo pôsobiace opiáty

[substráty CYP3A4]


Alfentanil (20 μg/kg jednorazová dávka, so súbežným naloxonom)


Fentanyl (5 μg/kg jednorazová dávka)V nezávislej publikovanej štúdii, Alfentanil AUC0-∞ ↑ 6-krát


V nezávislej publikovanej štúdii,

Fentanyl AUC0-∞ ↑ 1,34-krát

Je potrebné zvážiť zníženie dávky alfentanilu, fentanylu a iných krátkodobo pôsobiacich opiátov s podobnou štruktúrou ako alfentanil a metabolizovaných CYP3A4 (napr. sufentanil). Odporúča sa rozšírené a časté sledovanie respiračnej depresie a iných nežiaducich reakcií súvisiacich s opiátmi.

Statíny (napr. lovastatín)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie statínov, ktoré sú metabolizované CYP3A4 a mohol by viesť k rabdomyolýze, hoci táto interakcia sa klinicky neskúmala.

Je potrebné zvážiť zníženie dávky statínov.

Sulfonylmočoviny (napr. tolbutamid, glipizid, glyburid)

[substráty CYP2C9]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie sulfonylmočovín a spôsobuje hypoglykémiu, hoci táto interakcia sa neskúmala.

Odporúča sa starostlivé sledovanie glukózy v krvi. Je potrebné zvážiť zníženie dávky sulfonylomočovín.

Vinka alkaloidy (napr. vinkristín a vinblastín)

[substráty CYP3A4]

Vorikonazol pravdepodobne zvyšuje plazmatické koncentrácie vinka alkaloidov a vedie k neurotoxicite, hoci táto interakcia sa klinicky neskúmala.

Je potrebné zvážiť zníženie dávky vinka alkaloidov.

Iné inhibítory HIV proteázy (napr. sachinavir, amprenavir a nelfinavir)*

[substráty a inhibítory CYP3A4]

Klinicky sa neskúmala. In vitro štúdie preukazujú, že vorikonazol môže inhibovať metabolizmus inhibítorov HIV proteázy a metabolizmus vorikonazolu môže byť tiež inhibovaný inhibítormi HIV proteázy.

Starostlivé sledovanie akéhokoľvek výskytu toxicity liečiva a/alebo chýbajúceho účinku a môže byť potrebná úprava dávky.

Iné nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NNRTI) (napr. delavirdín, nevirapín)*

[substráty CYP3A4, inhibítory alebo induktory CYP450]

Klinicky sa neskúmala. In vitro štúdie preukazujú, že metabolizmus vorikonazolu môže byť inhibovaný NNRTI a vorikonazol môže inhibovať metabolizmus NNRTI. Vplyv efavirenzu na vorikonazol naznačuje, že metabolizmus vorikonazolu môže byť indukovaný NNRTI.


Starostlivé sledovanie akéhokoľvek výskytu toxicity liečiva a/alebo chýbajúceho účinku a môže byť potrebná úprava dávky.

Cimetidín (400 mg BID)

[nešpecifický inhibítor CYP450 a zvyšuje pH žalúdka]

Vorikonazol Cmax ↑ 18 %

Vorikonazol AUCτ ↑ 23 %

Žiadna úprava dávky

Digoxín (0,25 mg QD)

[substrát P-gp]

Digoxín Cmax

Digoxín AUCτ ↔

Žiadna úprava dávky

Indinavir (800 mg TID)

[inhibítor a substrát CYP3A4]

Indinavir Cmax

Indinavir AUCτ ↔

Vorikonazol Cmax

Vorikonazol AUCτ ↔

Žiadna úprava dávky

Makrolidové antibiotiká


Erytromycín (1 g BID)

[inhibítor CYP3A4]


Azitromycín (500 mg QD)


Vorikonazol Cmax a AUCτ ↔


Vorikonazol Cmax a AUCτ ↔


Vplyv vorikonazolu na erytromycín alebo azitromycín nie je známy.

Žiadna úprava dávky

Mykofenolová kyselina (1 g

jednorazová dávka)

[substrát UDP-glukuronyl

transferázy]

Mykofenolová kyselina Cmax

Mykofenolová kyselina AUCt

Žiadna úprava dávky

Prednizolón (60 mg jednorazová

dávka)

[substrát CYP3A4]

Prednizolón Cmax ↑ 11 %

Prednizolón AUC0-∞ ↑ 34 %

Žiadna úprava dávky

Ranitidín (150 mg BID)

[zvyšuje pH žalúdka]

Vorikonazol Cmax a AUCτ ↔

Žiadna úprava dávky


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Adekvátne informácie o užívaní Vorikonazolu Sandoz v gravidite nie sú k dispozícii.


Štúdie na zvieratách dokázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre človeka nie je známe.


Vorikonazol Sandoz sa nesmie užívať počas gravidity, ak prínos pre matku jasne neprevažuje nad rizikom pre plod.


Ženy vo fertilnom veku/Antikoncepcia u mužov a žien

Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby vždy užívať účinné kontraceptíva.


Laktácia

Exkrécia vorikonazolu do materského mlieka sa neskúmala. Na začiatku liečby Vorikonazolom Sandoz sa musí prerušiť dojčenie.


Fertilita

V štúdii na zvieratách sa nepreukázalo poškodenie plodnosti u samcov a samíc potkanov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vorikonazol Sandoz má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môže vyvolávať prechodné a reverzibilné zmeny videnia vrátane zníženej ostrosti, zmenenej/zvýšenej vizuálnej percepcie a/alebo fotofóbie. Pacienti sa musia vyhnúť potenciálne riskantným činnostiam, ako je vedenie motorového vozidla alebo obsluha strojov, pokiaľ pociťujú uvedené príznaky.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Bezpečnostný profil vorikonazolu je podložený integrovanou bezpečnostnou databázou s vyše 2 000 jedincami (vrátane 1 655 pacientov v klinických štúdiách a 279 pacientov v štúdiách profylaxie). Táto predstavuje heterogénnu populáciu zahŕňajúcu pacientov s hematologickými malignitami, pacientov infikovaných vírusom HIV s ezofageálnou kandidózou a refraktérnymi mykotickými infekciami, pacientov bez neutropénie s kandidémiou alebo aspergilózou a zdravých dobrovoľníkov. Sedemstopäť (705) pacientov sa liečilo vorikonazolom viac ako 12 týždňov a 164 pacientov viac ako 6 mesiacov.


Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli poruchy videnia, pyrexia, vyrážka, vracanie, nauzea, hnačka, bolesť hlavy, periférny edém, výsledky vyšetrení funkcie pečene mimo normy, respiračná tieseň a abdominálna bolesť.


Závažnosť týchto nežiaducich reakcií bola vo všeobecnosti mierneho až stredne ťažkého stupňa. Nezistili sa žiadne významné rozdiely, keď sa bezpečnostné údaje analyzovali podľa veku, rasy alebo pohlavia.


Zoznam nežiaducich reakcií uvedených v tabuľke

Vzhľadom na to, že väčšina klinických štúdií bola otvoreného typu, v nižšie uvedenej tabuľke sú všetky nežiaduce reakcie bez ohľadu na kauzalitu zoradené podľa orgánového systému a frekvencie.


Kategórie frekvencie sú vyjadrené takto: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky hlásené u pacientov užívajúcich vorikonazol:


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce liekové reakcie

Infekcie a nákazy

Časté

Gastroenteritída, sínusitída, gingivitída

Menej časté

Pseudomembranózna kolitída, lymfangitída, peritonitída


Benígne a malígne nádory, nešpecifikované novotvary (vrátane cýst a polypov)

Neznáme

Skvamózny bunkový karcinóm kože*


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté

Agranulocytóza,pancytopénia, trombocytopénia, anémia

Menej časté

Diseminovaná intravaskulárna koagulácia, zlyhanie kostnej drene, leukopénia, lymfadenopatia, eozinofília


Poruchy imunitného systému

Časté

Precitlivenosť

Menej časté

Anafylaktoidná reakcia


Poruchy endokrinného systému

Menej časté

Adrenálna insuficiencia, hypotyreóza

Zriedkavé

Hypertyreóza


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi časté

Periférny edém

Časté

Hypoglykémia, hypokaliémia, hyponatriémia


Psychické poruchy

Časté

Depresia, halucinácie, úzkosť, insomnia, agitovanosť, stavy zmätenosti


Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Časté

Konvulzia, tremor, parestézia, hypertónia, somnolencia, synkopa, závrat

Menej časté

Edém mozgu, encefalopatia, extrapyramidálna porucha, periférna neuropatia, ataxia, hypoestézia, dysgeúzia, nystagmus

Zriedkavé

Hepatálna encefalopatia, Guillainov-Barrého syndróm


Poruchy oka

Veľmi časté

Porucha zraku (vrátane zahmleného videnia [pozri časť 4.4], chromatopsia a fotofóbia

Časté

Krvácanie do sietnice

Menej časté

Okulogyrická kríza, porucha zrakového nervu (vrátane optickej neuritídy, pozri časť 4.4), papiloedém (pozri časť 4.4), skleritída, blefaritída, diplopia

Zriedkavé

Atrofia zrakového nervu, zákal rohovky


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

Hypoakúzia, vertigo, tinnitus
Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Supraventrikulárna arytmia, tachykardia, bradykardia

Menej časté

Ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárne extrasystoly,, supraventrikulárna tachykardia, ventrikulárna tachykardia

Zriedkavé

Torsades de pointes, kompletná atrioventrikulárna blokáda, blokáda ramienka, nodálny rytmus


Poruchy ciev

Časté

Hypotenzia, flebitída

Menej časté

Tromboflebitída


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi časté

Respiračná tieseň

Časté

Akútny syndróm respiračnej tiesne, pľúcny edém


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

Bolesť brucha, nauzea, vracanie, hnačka

Časté

Dyspepsia, obstipácia, cheilitída

Menej časté

Pankreatitída, duodenitída, glositída, opuchnutý jazyk


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi časté

Výsledky vyšetrení funkcie pečene mimo normy (vrátane AST, ALT, alkalickej fosfatázy, gamaglutamyltranspeptidázy [GGT], laktátdehydrogenázy [LDH], bilirubínu)

Časté

Ikterus, cholestatický ikterus, hepatitída

Menej časté

Zlyhanie pečene, hepatomegália, cholecystitída, cholelitiáza


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

Vyrážka

Časté

Exfoliatívna dermatitída, makulopapulárna vyrážka, pruritus, alopécia, erytém

Menej časté

Toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm, multiformný erytém, angioedém, psoriáza, urtikária, alergická dermatitída, fototoxicita, makulárna vyrážka, papulárna vyrážka, purpura, ekzém

Zriedkavé

Pseudoporfýria, fixované kožné erupcie po užití lieku

Neznáme

Kožný lupus erythematosus*


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Bolesť chrbta

Menej časté

Artritída

Neznáme

Periostitída*


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

Akútna renálna insuficiencia, hematúria

Menej časté

Nekróza renálnych tubulov, proteinúria, nefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

Pyrexia

Časté

Bolesť na hrudníku, edém tváre, asténia, ochorenie podobné chrípke, zimnica

Menej časté

Reakcia v mieste podania injekcie


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

Zvýšená hladina kreatinínu v krvi

Menej časté

Predĺžený interval QTc na elektrokardiograme, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina cholesterolu v krvi

*Nežiaduce udalosti identifikované počas používania po registrácii


Opis vybraných nežiaducich reakcií


Poruchy zraku

Poruchy zraku pri vorikonazole boli v klinických skúšaniach veľmi časté. V terapeutických štúdiách boli poruchy zraku súvisiace s liečbou vorikonazolom veľmi časté. V týchto štúdiách, krátkodobých a aj dlhodobých, sa približne u 21 % pacientov vyskytla porušená/zvýšená vizuálna percepcia, zahmlené videnie, zmena farbocitu alebo fotofóbia. Tieto poruchy videnia boli prechodné a plne reverzibilné, väčšina z nich spontánne odznela v priebehu 60 minút, pričom neboli pozorované žiadne klinicky významné dlhodobé účinky na zrak. S opakovanými dávkami vorikonazolu dochádzalo dokázateľne k zmierneniu ťažkostí. Poruchy zraku boli všeobecne mierne, zriedka viedli k prerušeniu liečby a nezanechávali dlhodobé následky. Poruchy zraku môžu súvisieť s vyššími plazmatickými koncentráciami a/alebo dávkami.


Mechanizmus účinku nie je známy, hoci miestom účinku je najpravdepodobnejšie retina. V jednej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi zameranej na účinok vorikonazolu na retinálnu funkciu sa zistilo, že vorikonazol spôsoboval pokles vlnovej amplitúdy na elektroretinograme (ERG). ERG meria elektrické prúdy v retine. ERG zmeny neprogredovali počas 29 dní liečby a po vysadení vorikonazolu boli plne reverzibilné.


Po uvedení lieku na trh sa objavili hlásenia o zrakových nežiaducich udalostiach (pozri časť 4.4).


Kožné reakcie

V klinických štúdiách u pacientov liečených vorikonazolom boli dermatologické reakcie časté, ale títo pacienti mali ťažké základné ochorenie a súbežne užívali viaceré lieky. Väčšina kožných vyrážok bola mierneho až stredne ťažkého stupňa. U pacientov sa počas liečby Vorikonazolom Sandoz vzácne vyvinula ťažká kožná reakcia vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej epidermálnej nekrolýzy a multiformného erytému.


Ak sa u pacienta vyvinie vyrážka, treba ho dôkladne monitorovať a Vorikonazol Sandoz vysadiť, ak kožné lézie progredujú. Fotosenzitivita sa objavila hlavne počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4).


Boli hlásené prípady skvamózneho bunkového karcinómu kože u pacientov dlhodobo liečených vorikonazolom; mechanizmus účinku sa nezistil (pozri časť 4.4).


Testy funkcie pečene

Celková incidencia klinicky signifikantných abnormálnych aminotransferáz vo vorikonazolovom klinickom programe bola 13,5 % (258/1918) zo všetkých pacientov liečených vorikonazolom. Výskyt nezvyčajných výsledkov testov funkcie pečene bol spojený s vyššími plazmatickými koncentráciami a/alebo dávkami. Väčšina abnormálnych pečeňových testov sa normalizovala buď počas liečby bez úpravy dávkovania, alebo po úprave dávkovania vrátane prerušenia liečby.


Vzácne dochádzalo počas liečby vorikonazolom k závažným prejavom hepatotoxicity u pacientov s iným závažným základným ochorením. Tieto zahrňovali ikterus a vzácne prípady hepatitídy a hepatálneho zlyhania vedúceho k smrti (pozri časť 4.4).


Profylaxia

V otvorenej, komparatívnej, multicentrickej štúdii porovnávajúcej vorikonazol a itrakonazol ako primárnu profylaxiu u dospelých a dospievajúcich pacientov, ktorí boli príjemcami alogénnej HSCT (hematopoietic stem cell transplant) bez predchádzajúcej dokázanej alebo pravdepodobnej IFI (invasive fungal infection), sa trvalé vysadenie vorikonazolu z dôvodu NÚ hlásilo u 39,3 % jedincov verzus 39,6 % jedincov v skupine s itrakonazolom. Hepatálne NÚ vzniknuté počas liečby viedli k trvalému vysadeniu skúšaného lieku u 50 jedincov (21,4 %) liečených vorikonazolom a u 18 jedincov (7,1 %) liečených itrakonazolom.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť vorikonazolu sa skúmala u 285 pacientov vo veku 2 až < 12 rokov, ktorí boli liečení vorikonazolom vo farmakokinetických štúdiách (127 pediatrických pacientov) a v programoch umožňujúcich poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov pred schválením registrácie lieku (158 pediatrických pacientov). Profil nežiaducich reakcií bol u týchto 285 pediatrických pacientov podobný ako u dospelých. Údaje po uvedení lieku na trh naznačujú, že u pediatrickej populácie by mohol byť vyšší výskyt kožných reakcií (zvlášť erytému) v porovnaní s dospelými. U 22 pacientov mladších ako 2 roky, ktorí dostávali vorikonazol v programoch umožňujúcich poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov pred schválením registrácie lieku, boli hlásené nasledujúce nežiaduce reakcie (u ktorých súvislosť s vorikonazolom sa nedala vylúčiť): fotosenzitívna reakcia (1), arytmia (1), pankreatitída (1), zvýšený bilirubín v krvi (1), zvýšené pečeňové enzýmy (1), vyrážka (1) a opuch zrakovej papily (1).


Po uvedení lieku na trh sa objavili hlásenia o výskyte pankreatitídy u pediatrických pacientov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


V klinických štúdiách boli zaznamenané 3 prípady náhodného predávkovania. Všetky sa vyskytli u pediatrických pacientov po intravenóznom podaní päťnásobnej odporúčanej dávky vorikonazolu. Hlásený bol jeden prípad fotofóbie trvajúcej 10 minút.


Antidotum vorikonazolu nie je známe.


Vorikonazol sa hemodialyzuje s klírensom 121 ml/min. Pri predávkovaní môže hemodialýza pomôcť pri eliminácii vorikonazolu z organizmu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antimykotikum na systémové použitie – triazolové deriváty,

ATC kód: J02AC03


Mechanizmus účinku

Vorikonazol je triazolové antimykotikum. Hlavný spôsob účinku vorikonazolu spočíva v inhibícii demetylácie 14-alfa-lanosterolu sprostredkovanej mykotickým cytochrómom P-450, nevyhnutného kroku v biosyntéze mykotického ergosterolu. Kumulácia 14-alfa-metylsterolov koreluje s následným nedostatkom ergosterolu v membráne mykotických buniek a môže byť zodpovedná za antimykotickú aktivitu vorikonazolu. Ukázalo sa, že vorikonazol je selektívnejší pre mykotické enzýmy cytochrómu P-450 než rôzne enzýmové systémy cytochrómu P-450 cicavcov.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

V 10 terapeutických štúdiách bol medián priemernej a maximálnej plazmatickej koncentrácie u individuálnych jedincov (berúc do úvahy všetky štúdie) 2 425 ng/ml (interkvartilový rozsah 1 193 až 4 380 ng/ml), resp. 3 742 ng/ml (interkvartilový rozsah 2 027 až 6 302 ng/ml). V terapeutických skúšaniach sa nenašla pozitívna asociácia medzi strednými, maximálnymi alebo minimálnymi plazmatickými koncentráciami vorikonazolu a jeho účinnosťou a v štúdiách profylaxie sa tento vzťah neskúmal.


Farmakokineticko-farmakodynamické analýzy údajov z klinických skúšaní preukázali pozitívnu asociáciu medzi plazmatickými koncentráciami vorikonazolu a abnormalitami hepatálnych testov, ako i poruchami videnia. Úpravy dávky sa v štúdiách profylaxie neskúmali.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

In vitro vorikonazol vykazuje širokospektrálnu antimykotickú aktivitu voči rodu Candida (vrátane flukonazol–rezistentnej C. krusei a rezistentným kmeňom C. glabrata a C. albicans) a fungicídnu aktivitu voči všetkým testovaným druhom rodu Aspergillus. Navyše vorikonazol vykazuje in vitro fungicídnu aktivitu voči mykotickým patogénom vrátane Scedosporium alebo Fusarium, ktoré majú limitovanú citlivosť na existujúce antimykotiká.


Klinická účinnosť, definovaná ako čiastočná alebo úplná odpoveď, sa potvrdila voči rodu Aspergillusspp. vrátane A. flavus, A.fumigatus, A. terreus, A. niger, A. nidulans, rodu Candidaspp. vrátane C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis a C. tropicalis a obmedzenému počtu C. dubliniensis, C. inconspicua a C. guilliermondii, rodu Scedosporiumspp. vrátane druhov S. apiospermum, S. prolificans a rodu Fusarium spp.


Ďalšie liečené mykotické infekcie (často buď s čiastočnou alebo úplnou odpoveďou) zahŕňali izolované prípady druhu Alternaria spp., Blastomyces dermatitidis, Blastoschizomyces capitatus, druhu Cladosporium spp., Coccidioides immitis, Conidiobolus coronatus, Cryptococcus neoformans, Exserohilum rostratum, Exophiala spinifera, Fonsecaea pedrosoi, Madurella mycetomatis, Paecilomyces lilacinus, rodu Penicillium spp. vrátane P. marneffei, Phialophora richardsiae, Scopulariopsis brevicaulis a rodu Trichosporon spp. vrátane T. beigelii infekcií.


In vitro sa pozorovala aktivita u nasledujúcich izolovaných druhov: Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophoraspp. a Histoplasma capsulatum, pričom väčšina kmeňov bola inhibovaná vorikonazolom v rozmedzí koncentrácií od 0,05 do 2 μg/ml.


In vitro sa potvrdila aktivita voči nasledujúcim patogénom, ale nie je známa klinická významnosť: Curvularia spp. a Sporothrix spp.


Hraničné hodnoty

Mykologické kultivačné vyšetrenie, ako i ďalšie laboratórne vyšetrenia (sérológia, histopatológia) sa musia vykonať pred začiatkom liečby, aby sa mohol identifikovať pôvodca infekcie. Liečba sa môže začať aj pred získaním výsledku kultivácie a ďalších laboratórnych vyšetrení; avšak po ich získaní sa má antiinfekčná liečba upraviť podľa výsledku vyšetrení.


Druhy najčastejšie zapríčiňujúce infekcie u ľudí zahŕňajú C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata a C. krusei, z ktorých všetky zvyčajne vykazujú pre vorikonazol minimálne inhibičné koncentrácie (minimum inhibitory concentration, MIC) nižšie ako 1 mg/l.


Avšak in vitro aktivita vorikonazolu voči druhom Candida nie je jednotná. Konkrétne v prípade C. glabrata sú MIC vorikonazolu pre izoláty rezistentné na flukonazol úmerne vyššie ako MIC pre izoláty citlivé na flukonazol. Preto je potrebné pokúsiť sa náležite identifikovať Candidu až na úroveň druhu. Ak je dostupné testovanie antimykotickej citlivosti, môžu sa výsledky MIC interpretovať pomocou kritérií pre hraničné hodnoty stanovené Európskym výborom pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST).


Hraničné hodnoty podľa EUCAST


Druhy Candida

Hraničné hodnoty MIC (mg/l)


C (citlivé)

> R (rezistentné)

Candida albicans1

0,125

0,125

Candida tropicalis1

0,125

0,125

Candida parapsilosis1

0,125

0,125

Candida glabrata2

Nedostatočný dôkaz

Candida krusei3

Nedostatočný dôkaz

Ostatné Candida spp.4

Nedostatočný dôkaz

1

Kmene s hodnotami MIC vyššími ako hraničné hodnoty s označením „citlivé (C) zriedkavé alebo ešte nehlásené. Identifikácia a testy na antimikrobiálnu citlivosť každého takéhoto izolátu sa musia opakovať a ak sa výsledok potvrdí, izolát sa má poslať do referenčného laboratória.

2 V klinicch štúdiách bola odpoveď na vorikonazol u pacientov s infekciami C. glabrata o 21 % nižšia v porovnaní s C. albicans, C. parapsilosis a C. tropicalis. to znížená odpov však nekorelovala so zvýšenými MIC.

3 V klinicch štúdiách bola odpoveď na vorikonazol u infekcií C. krusei podobná ako u C. albicans, C. parapsilosis a C. tropicalis. Avšak vzhľadom na to, že pre EUCAST analýzu bolo k dispozícii len 9 prípadov, nie je v súčasnosti dostatočný kaz na stanovenie klinicch hraničných hodnôt pre C. krusei.

4 EUCAST nestanovil hraničné hodnoty vorikonazolu pre nešpecifikované druhy Candida.


Klinické skúsenosti

Úspesná liečba tejto časti je definovaná ako kompletná alebo čiastočná odpoveď.


Infekcie spôsobené hubami Aspergillus– účinnosť u pacientov s aspergilózou so zlou prognózou

Vorikonazol vykazuje in vitro fungicídnu aktivitu voči rodu Aspergillus spp. V otvorenej, randomizovanej, multicentrickej štúdii s 227 imunokomprimovanými pacientami liečenými 12 týždňov sa porovnával benefit (účinnosť a prežívanie) vorikonazolu oproti konvenčnej liečbe amfotericínom B na primárnu liečbu akútnej invazívnej aspergilózy. Vorikonazol sa podával intravenózne so začiatočnou dávkou 6 mg/kg každých 12 hodín počas prvých 24 hodín s následnou udržiavaciou dávkou 4 mg/kg každých 12 hodín minimálne počas 7 dní. Potom sa mohlo prejsť na perorálnu liečbu s dávkou 200 mg každých 12 hodín. Stredná dĺžka trvania intravenóznej liečby vorikonazolom bola 10 dní (v rozmedzí 2-85 dní). Po intravenóznej liečbe vorikonazolom, stredná dĺžka trvania perorálnej liečby vorikonazolom bola 76 dní (v rozmedzí 2-232 dní).


Dostatočná globálna odpoveď (kompletný alebo parciálny ústup všetkých symptómov, rádiografických/bronchoskopických abnormalít detegovaných na začiatku) sa pozorovala u 53 % pacientov liečených vorikonazolom v porovnaní s 31 % pacientov liečených porovnávaným liekom. 84-dňový stupeň prežívania pri vorikonazole bol signifikantne vyšší oproti porovnávanému lieku a klinicky a štatisticky signifikantný benefit bol dokázaný v prospech vorikonazolu aj pre časový interval po smrť a časový interval po prerušenie liečby z dôvodu toxicity.


Táto štúdia potvrdila skoršie zistenia z prospektívnej štúdie, kde sa zistil pozitívny výsledok liečby u pacientov s rizikovými faktormi nepriaznivej prognózy vrátane GVH (“graft versus host“) reakcie po transplantácii a predovšetkým infekcií mozgu (za normálnych okolností s takmer 100 % mortalitou).


Štúdie zahrňovali aspergilózu mozgu, sínusov, pľúc a diseminovanú aspergilózu u pacientov po transplantácii kostnej drene a solídnych orgánov, s hematologickými malignitami, rakovinou a AIDS.


Kandidémia u pacientov bez neutropénie

Účinnosť vorikonazolu v porovnaní s dávkovacou schémou amfotericínu B s následným podávaním flukonazolu v primárnej liečbe kandidémie bola preukázaná v otvorenej porovnávacej štúdii. Do štúdie bolo zaradených tristosedemdesiat pacientov bez neutropénie (vo veku nad 12 rokov) s dokumentovanou kandidémiou, z ktorých 248 bolo liečených vorikonazolom. Deväť jedincov v skupine s vorikonazolom a 5 v skupine s amfotericínom B s následným podávaním flukonazolu malo tiež mykologicky dokázanú infekciu v hlbokých tkanivách. Pacienti so zlyhaním funkcie obličiek boli vyradení z tejto štúdie. Stredná dĺžka liečby bola 15 dní v oboch liečebných ramenách. V primárnej analýze bola úspešná odpoveď na základe posúdenia Komisiou na kontrolu údajov (DRC = Data Review Committee), zaslepenou voči liečbe použitej v štúdii, definovaná ako vyliečenie/zlepšenie všetkých klinických znakov a príznakov infekcie s eradikáciou Candidy z krvi a infikovaných miest v hlbokých tkanivách 12 týždňov po ukončení liečby (EOT = end of therapy). Pacienti, ktorí nemali posúdenie v 12. týždni po EOT, sa považovali za neúspech liečby. Táto analýza ukázala úspešnú odpoveď u 41 % pacientov v oboch liečebných ramenách.


V sekundárnej analýze, ktorá využívala posúdenia DRC v najneskôr hodnotiteľnom časovom bode (EOT alebo v 2., 6. alebo 12. týždni po EOT), bol výskyt úspešnej odpovede u vorikonazolu 65 % a u dávkovacej schémy amfotericínu B s následným podávaním flukonazolu 71 %.


Posúdenie úspešného výsledku skúšajúcim v každom z týchto časových bodov ukazuje nasledujúca tabuľka.


Časový bod

Vorikonazol (N=248)

Amfotericín B flukonazol (N=122)

EOT

178 (72 %)

88 (72 %)

2. týždeň po EOT

125 (50 %)

62 (51 %)

6. týždeň po EOT

104 (42 %)

55 (45 %)

12. týždeň po EOT

104 (42 %)

51 (42 %)


Závažná refraktérna infekcia spôsobená hubami Candida

Štúdie sa zúčastnilo 55 pacientov so závažnou refraktérnou systémovou kandidovou infekciou (vrátane kandidémie, diseminovanej a inej invazívnej kandidózy), u ktorých predchádzajúca fungicídna liečba, predovšetkým flukonazolom, bola neefektívna. Liečebný úspech sa pozoroval u 24 pacientov (15 s úplnou, 9 s parciálnou odpoveďou). U flukonazol-rezistentných non-albicans druhov sa pozoroval úspešný výsledok u 3/3 C. krusei (s kompletnou odpoveďou) a 6/8 C. glabrata (5 s úplnou, 1 s parciálnou odpoveďou) infekcií. Klinická účinnosť bola podporená limitovanými údajmi citlivosti.


Infekcie spôsobené hubami Scedosporium a Fusarium

Vorikonazol sa ukázal ako účinný voči nasledujúcim vzácnym mykotickým patogénom:


Scedosporium spp.: Liečebný efekt sa pozoroval u 16 (6 s úplnou odpoveďou, 10 s parciálnou odpoveďou) z 28 pacientov s infekciou S. apiospermum a u 2 (obaja s parciálnou odpoveďou) zo 7 pacientov s infekciou S. prolificans. Navyše sa pozorovala úspešná odpoveď u 1 z 3 pacientov infikovaných viac než jedným patogénom vrátane Scedosporium spp.


Fusarium spp.: Sedem (3 s úplnou, 4 s parciálnou odozvou) zo 17 pacientov bolo úspešne liečených vorikonazolom. Z uvedených 7 pacientov mali 3 očnú infekciu, 1 sinusovú (dutiny) a 3 diseminovanú infekciu. Ďalší 4 pacienti s fuzariózou mali infekciu vyvolanú niekoľkými patogénmi; 2 z nich sa vyliečili.


Väčšina vyššie uvedených pacientov so vzácnymi infekciami užívajúcich vorikonazol netolerovala predchádzajúcu antimykotickú liečbu, alebo bola na ňu refraktérna.


Primárna profylaxia invazívnych mykotických infekcií – účinnosť u príjemcov HSCT (hematopoietic stem cell transplant) bez predchádzajúcej dokázanej alebo pravdepodobnej IFI (invasive fungal infection)

Vorikonazol ako primárna profylaxia sa porovnával s itrakonazolom v otvorenej, komparatívnej, multicentrickej štúdii dospelých a dospievajúcich pacientov, ktorí boli príjemcovia alogénnej HSCT bez predchádzajúcej dokázanej alebo pravdepodobnej IFI. Úspešnosť sa definovala ako schopnosť pokračovať v profylaxii skúšaným liekom 100 dní po HSCT (bez zastavenia > 14 dní) a miera prežívania bez dokázanej alebo pravdepodobnej IFI počas 180 dní po HSCT. Upravená skupina so zámerom liečiť sa (MITT, modified intent-to-treat) zahŕňala 465 príjemcov alogénnej HSCT so 45 % pacientov, ktorí mali AML. Zo všetkých pacientov 58 % podliehalo myeloablatívnym prípravným režimom. Profylaxia skúšaným liekom sa začala okamžite po HSCT: 224 pacientov dostávalo vorikonazol a 241 pacientov dostávalo itrakonazol. Medián dĺžky trvania profylaxie skúšaným liekom v skupine MITT bol 96 dní pri vozikonazole a 68 dní pri itrakonazole.


Miera úspešnosti a ďalšie sekundárne cieľové ukazovatele sú uvedené v tabuľke nižšie:


Cieľové ukazovatele štúdie

vorikonazol

N = 224

itrakonazol

N = 241

rozdiel v podieloch a

95 % interval spoľahlivosti (IS)

hodnota p

Úspešnosť v 180. dni*

109 (48,7 %)

80 (33,2 %)

16,4 % (7,7 %, 25,1 %)**

0,0002**

Úspešnosť v 100. dni

121 (54,0 %)

96 (39,8 %)

15,4 % (6,6 %, 24,2 %)**

0,0006**

Ukončených aspoň 100 dní profylaxie skúšaným liekom

120 (53,6 %)

94 (39,0 %)

14,6 % (5,6 %, 23,5 %)

0,0015

Pacienti s prežívaním do 180. dňa

184 (82,1 %)

197 (81,7 %)

0,4 % (-6,6 %, 7,4 %)

0,9107

Pacienti so vzniknutou dokázanou alebo pravdepodobnou IFI do 180. dňa

3 (1,3 %)

5 (2,1 %)

-0,7 % (-3,1 %, 1,6 %)

0,5390

Pacienti so vzniknutou dokázanou alebo pravdepodobnou IFI do 100. dňa

2 (0,9 %)

4 (1,7 %)

-0,8 % (-2,8 %, 1,3 %)

0,4589

Pacienti so vzniknutou dokázanou alebo pravdepodobnou IFI počas užívania skúšaného lieku

0

3 (1,2 %)

-1,2 % (-2,6 %, 0,2 %)

0,0813

* Primárny cieľový ukazovateľ štúdie

** Rozdiel v pomeroch,95 % ISa hodnoty p získané po úprave pri randomizácii


Prielomová miera IFI do 180. dňa aprimárny cieľový ukazovateľ štúdie, ktorým je úspešnosť v 180. dni u pacientov s AML a myeloablatívnymiprípravnýmirežimami vuvedenom poradí, je uvedená v tabuľke nižšie:


AML


Cieľové ukazovatele štúdie

vorikonazol

(N = 98)

itrakonazol

(N = 109)

rozdiel v podieloch a 95 % interval spoľahlivosti (IS)

Prielomové IFI – 180. deň

1 (1,0 %)

2 (1,8 %)

-0,8 % (-4,0 %, 2,4 %) **

Úspešnosť v 180. dni*

55 (56,1 %)

45 (41,3 %)

14,7 % (1,7 %, 27,7 %)***

* Primárny cieľový ukazovateľ štúdie

** S použitím hranice 5 % sa preukázala noninferiorita

*** Rozdiel v pomeroch a 95 %IS získanépo úpravepri randomizácii


Myeloablatívne prípravné režimy


Cieľové ukazovatele štúdie

vorikonazol

(N = 125)

itrakonazol

(N = 143)

rozdiel v podieloch a 95 % interval spoľahlivosti (IS)

Prielomové IFI – 180. deň

2 (1,6 %)

3 (2,1 %)

-0,5 % (-3,7 %, 2,7 %) **

Úspešnosť v 180. dni*

70 (56,0 %)

53 (37,1 %)

20,1 % (8,5 %, 31,7 %)***

* Primárny cieľový ukazovateľ štúdie

** S použitím hranice 5 % sa preukázala noninferiorita

*** Rozdiel v pomeroch a 95 %IS získanépo úpravepri randomizácii


Sekundárna profylaxia IFI – účinnosť u pacientov, ktorí sú príjemcami HSCT s predchádzajúcou dokázanou alebo pravdepodobnou IFI

Vorikonazol ako sekundárna profylaxia sa skúmal v otvorenej, nekomparatívnej, multicentrickej štúdii dospelých pacientov, ktorí boli príjemcami alogénnej HSCT s predchádzajúcou dokázanou alebo pravdepodobnou IFI. Primárnym cieľovým ukazovateľom bola miera výskytu dokázanejalebo pravdepodobnej IFI počas prvého roka po HSCT. Skupina MITT zahŕňala 40 pacientov s predchádzajúcou IFI vrátane 31 pacientov s apergilózou, 5 pacientov s kandidózou a4 pacientov sinou IFI.Medián dĺžky trvania profylaxie skúšaným liekom v skupine MITT bol 95,5 dní.


Dokázané alebo pravdepodobné IFI sa objavili u 7,5 % (3/40) pacientov počas prvého roka po HSCT vrátane jednej kandidémie, jednej mykózy vyvolanej rodomScedosporium (v obidvoch prípadoch išlo o relapsy predchádzajúcej IFI) ajednej zygomykózy. Miera prežívania v180. dni bola 80,0 % (32/40) av 1. roku bola 70,0 % (28/40).


Dĺžka liečby

V klinických štúdiách užívalo 705 pacientov vorikonazol dlhšie ako 12 týždňov a 164 pacientov dlhšie ako 6 mesiacov.


Pediatrická populácia

Vorikonazolom sa liečilo 61 detských pacientov vo veku 9 mesiacov až 15 rokov s istou alebo pravdepodobnou invazívnou mykotickou infekciou. Táto skupina zahrňovala 34 pacientov vo veku od 2 do < 12 rokov a 20 pacientov vo veku 12 – 15 rokov.


U väčšiny (57/61) zlyhala predchádzajúca antimykotická liečba. Štúdie sa zúčastnilo päť pacientov vo veku 12 – 15 rokov, zvyšní pacienti dostávali vorikonazol v programoch umožňujúcich pokračovanie v liečbe na žiadosť pacienta (“compassionate use programmes“). Základné ochorenia u týchto pacientov zahrňovali hematologické malignity (27 pacientov) a chronickú granulomatózu (14 pacientov). Najčastejšou liečenou mykotickou infekciou bola aspergilóza (43/61; 70 %).


Klinické štúdie zamerané na skúmanie QTc intervalu

Placebom kontrolovaná, randomizovaná, jednodávková, skrížená štúdia zameraná na vyhodnotenie vplyvu na QTc interval u zdravých dobrovoľníkov bola vykonaná s tromi perorálnymi dávkam vorikonazolu a jednou dávkou ketokonazolu. Jednotlivé priemerné maximálne predĺženia QTc v porovnaní s placebom oproti východiskovým hodnotám po 800 mg, 1200 mg a 1600 mg vorikonazolu boli 5,1 ms, 4,8 ms a 8,2 ms a 7,0 ms v prípade 800 mg ketokonazolu. U žiadneho zo skúšaných subjektov v žiadnej skupine neprišlo k predĺženiu QTc intervalu o ≥ 60 ms voči východiskovej hodnote. U žiadneho zo skúšaných subjektov nebol zaznamenaný interval presahujúci potenciálne klinicky významnú hranicu 500 ms.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná farmakokinetická charakteristika

Farmakokinetikavorikonazolubolastanovenáu zdrachjedincov,špeciálnejpopuláciea pacientov. Počas perorálnehopodávania 200 mgalebo 300 mgdvakrát denne počas14 dníu pacientovs rizikom aspergilózy(prevažneu pacientovs malignitoulymfatickéhoalebohematopoetickéhotkaniva)boli zistenéfarmakokineticképarametre,t.z. rýchlaa takmerúplnáabsorpcia,akumuláciaa nelineárna farmakokinetika,v súlades hodnotamizistenýmiu zdrachjedincov.


Farmakokinetikavorikonazoluje nelineárnehotypuvzhľadomna satuciujeho metabolizmu. So stúpacou dávkou sa pozoruje väčšínežproporcionálny vzostup expozície. Odhaduje sa, že v priemere vzostup perorálnejdávky z 200 mgdvakrátdenne na300 mgdvakrátdenne vedie k 2,5-násobnému vzostupuexpozície(AUCτ). Priperorálnejudržiavacejvke200 mg(alebo 100 mg u pacientovs menejako 40 kg) sa dosiahne expozícia vorikonazolu, ktoráje podobná expozíciipri intravenóznejdávke3 mg/kg. Pri perorálnejudržiavacejvke300 mg(alebo 150 mgu pacientov s menejako 40 kg)sa dosiahne expozícia, ktoráje podobná expozíciipriintravenóznejvke4 mg/kg. Pri dodržaníodporúčanéhointravenózneho a perorálneho útočnéhovkovaniasa dosiahnu plazmatickékoncentráciebzkerovnovážnemu stavupočasprch 24 hodín. Bezútočného dávkovaniasa u väčšinyjedincovrovnovážnystav koncentráciívorikonazoluv plazmepri dvoch dávkach denne dosiahne na6.deň.


Absorpcia

Vorikonazol sa absorbujechlo a takmer úplne po perorálnompodaní, pričommaximálne plazmatickékoncentrácie(Cmax)dosiahne 1 – 2 hodinypo podaní.Absolútnabiologickádostupnosť vorikonazolu pri perorálnompodaní sa odhadujena96 %. Pri opakovaných dávkach vorikonazolu spolu sjedloms vysokýmobsahomtuku dochádza kredukciiCmaxaAUCτo 34 %,resp. o 24 %. Absorpciu vorikonazoluneovplyvňuje zmena pH v žalúdku.


Distribúcia

Distribučnýobjemvorikonazolu v rovnovážnomstavesa odhaduje na 4,6 l/kg,čo svedčípre extenzívnu districiu do tkanív. Väzba na plazmaticképroteínysa odhadujena 58 %. Vzorkycerebrospilnehomoku od 8pacientovzískanév “compassionateprogramme“(program umožňujúciposkytnúť pacientoviliekz humanitárnychvodovpred schválenímregistrácielieku) vykazovalidetegovateľmnožstvo vorikonazoluu všetch pacientov.


Biotransformácia

Štúdie invitroukázali,ževorikonazolsametabolizujehepatálnymiizoenzýmamicytochrómu P450, CYP2C19, CYP2C9 a CYP3A4.


Interindividuálnavariabilitafarmakokinetikyvorikonazolujevysoká.


In vivoštúdie ukázali, žeCYP2C19 zohráva významnú úlohu v metabolizmevorikonazolu.Tento enzýmvykazuje genetickýpolymorfizmus. Napríkladu 15 – 20 % ázijskejpopulácie možno očakávať, žebudú slabí metabolizéri.U belochova černochovjeprevalencia slabých metabolizérov3 – 5 %. Štúdievykonanés bielymia japonskýmizdravýmijedincamiukázali,žeslametabolizérimajú v priemere 4-násobne vyššiu expozíciu (AUCτ) vorikonazoluv porovnanís homozygotnými extenzívnymimetabolizérmi.Jedinci,ktorí heterozygotníextenzívnimetabolizérimajú zase vpriemere2-násobnevyššiuexpozíciuvorikonazolun homozygotníextenzívnimetabolizéri.


Hlav metabolitvorikonazolujeN-oxid, ktorýjezodpovednýza 72 % cirkulujúcichznačkovaných metabolitovv plazme.Tietometabolitymajú minimálnuantimykotickú aktivitua neprispievajú k celkovejúčinnostivorikonazolu.


Eliminácia

Vorikonazolsa eliminujecestouhepatálnehometabolizmu,pričom menejnež 2 % z podanej dávkysa vylujú v nezmenenejformemom.


Po podanírádioakvne značenéhovorikonazolusapribližne80 %dioaktivitydetegujev močipo opakovaných intravenóznych dávkach a 83 % v moči po opakovaných perorálnych dávkach. čšina (> 94 %)celkovejrádioaktivitysa vyčipočas prch 96 hodín po perorálnomajintravenóznom podaní.


Terminálnypolčas vorikonazolu závisí od dávkya jepribližne 6 hodín pri dávke200 mg(perorálne). Vzhľadomna nelineárnufarmakokinetikunie jeterminálnypolčas užitočnýv predikciiakumulácie aleboeliminácievorikonazolu.


Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov


Pohlavie

V štúdiis opakovanýmperorálnympodávanímvorikonazolu mladýmzdravýmženámboli hodnoty CmaxaAUCτo 83 %,resp. o 113 % vyššie nu zdravých mužov(18 – 45 rokov). V rovnakejštúdiisa nezistilisignifikantnérozdielyv CmaxaAUCτmedzizdravýmistaršímimužmia zdravýmistaršími ženami( 65rokov).


V klinickomprogramesa nevykonávalažiadnaúpravavkovaniana základepohlavia.Bezpečnostný profila plazmatickékoncentráciebolipodobnéu mužovi žien.Pretonieje nutnéupravovať dávkovaniena základepohlavia.


Vyšší vek

V štúdiis opakovanýmperorálnympodávanímvorikonazoluzdravýmstaršímmužom(65 rokov) boliCmaxaAUCτo 61 %, resp. o 86 % vyššie než u zdrachmladýchmužov(18 – 45 rokov). Medzi zdravýmistaršímiženami(65 rokov)a zdravýmimladými ženami(18 – 45 rokov)sa nezistiližiadne významrozdielyv CmaxaAUCτ.


V terapeuticch štúdiách sanerobila úpravavkovania vzhľadomna vek. Pozoroval sa vzťahmedzi plazmatickou koncentráciou a vekom. Bezpečnostnýprofilvorikonazoluu mladýchi starších pacientovbol podobný, a pretoniejepotrebná úpravavkovaniau starších ľudí(pozričasť 4.2).


Pediatrická polulácia

Odporúčanédávkyu detía dospievajúcichpacientov založenéna analýzefarmakokineticch údajovzískaných u popucie 112 imunokompromitovaných pediatricch pacientovvo veku 2 až < 12 rokova 26 imunokompromitovaných dospievajúcichpacientovvo veku12 až < 17 rokov. Viacnásobné intravenózne dávky3, 4, 6, 7 a 8 mg/kg dvakrátdenne a viacnásobné perorálnevky (pripoužiprášku na perorálnususpenziu) 4 mg/kg, 6 mg/kga 200 mg/kgdvakrátdenne boli hodnotenév 3 pediatricch farmakokineticch štúdiách.Intravenózne nasycovaciedávky6 mg/kg i.v. dvakrát denne1. deň, po ktorých nasledujeintravezna dávka4 mg/kgdvakrátdenne a perorálne tablety300 mgdvakrátdennebolihodnotenév jednejfarmakokinetickejštúdiis dospievajúcimi pacientmi.Väčšiainterindividuálnavariabilitasapozorovalau pediatricchpacientovv porovnaní s dospelými.


Porovnaniefarmakokinetickýchúdajovpediatrickeja dospelejpopucienaznačovali, že predpokladanácelková expozícia(AUCt)u depo podanínasycovacejdávky9 mg/kgi.v. bola porovnateľnás expozíciouu dospelých po i.v. nasycovacej dávke6 mg/kg. Predpokladanécelkové expozícieu detípo i.v. udržiavacích dávkach4 a 8 mg/kgdvakrátdenneboliporovnateľné s expozíciamiu dospelýchpo i.v.vke3 a 4 mg/kgdvakrátdenne.Predpokladanácelkováexpozícia u detípo perorálnejudržiavacejvke9 mg/kg(maximálne350 mg)dvakrátdennebola porovnateľná s expozíciou u dospelých po perorálnejvke200 mg dvakrátdenne.Intravenóznavka8 mg/kg poskytnepribližne2-násobnevyššiu expozíciuvorikonazoluakoperorálnavka9 mg/kg.


Vyššiaintravenóznaudržiavaciavkau pediatricchpacientovv porovnanís dospelýmivisí s vyššoueliminačnou kapacitou u pediatricch pacientovdanou väčšímpomeromhmotnostipečene ku hmotnostitela. Avšakbiologickádostupnosť po perorálnompodanímôžebyťu pediatricch pacientovs malabsorpcioualeboveľmizkou telesnou hmotnosťou vzhľadomna vekobmedzená. V tomto prípadesa odporúčaintravenóznepovanievorikonazolu.


Expozícievorikonazoluu väčšinydospievajúcich pacientovboli porovnateľs expozíciami u dospelých,u ktorýchsaaplikovalitieisvkovacierežimy.Nižšiaexpozíciavorikonazolusa však pozorovalau niektorých mladých dospievajúcichs nízkou telesnou hmotnosťou v porovnaní s dospelými. Jepravdepodobné, žemetabolizmusvorikonazolu u týchtoosôb môžebyť viac podobný metabolizmu u detíakou dospelých.Na základefarmakokinetickejanalýzypopulácie majú dospievajúci vo veku 12 až 14 rokovs telesnou hmotnosťou nižšouako 50 kgdostávať detskévky (pozričasť 4.2).


Renálne poškodenie

V klinickejštúdiis jednouperolnouvkou(200 mg) u jedincovs normálnourenálnoufunkciou a smiernym(klírenskreatinínu41 60 ml/min) závažným(klírenskreatinínu< 20 ml/min) renálnympoškodenímnebolafarmakokinetikavorikonazolurelnympoškodenímsignifikantne ovplyvnená.zba vorikonazolu na plazmaticképroteínybola podobná u pacientovs rôznym stupňompoškodeniaobličiek(pozričasti4.2 a 4.4).


Hepatálne poškodenie

Pojednejperorálnejvke(200 mg) bola AUCτo 233% vyššia u jedincovs miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene(Childovo-Pughovo skóre A a B) vporovnaní so zdravýmijedincami. Poškodeniefunkcie pečeneneovplyvniloväzbuvorikonazoluna plazmaticképroteíny.


V klinickejštúdiis opakovanýmperorálnympodávanímvorikonazolubola AUCτpodobná u pacientovso stredneťažkou cirhózou pečene(Childovo-Pughovo skóre B), ktorídostávaliudržiavaciuvku 100 mgdvakrátdenne a u subjektovs normálnoufunkcioupečene,ktorídostávali200 mgdvakrát denne. Farmakokinetickéúdajeo pacientoch s ťažkou cirhózou pečene (Childovo-Pughovo skóre C) nie sú kdispozícii(pozričasti4.2a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdiezameranéna sledovanietoxicityvorikonazolu pri opakovanompodávaní ukázali,žecieľovým orgánomjepečeň.Hepatotoxicita, ktorása objavujepriplazmaticchkoncentráciáchblízkych koncentráciámpriterapeuticch dávkachu ľudí,je podobná ako priiných antimykotikách. Na potkanoch, myšiach a psoch indukoval vorikonazolajminimálnezmenyna nadobličkách. Obvyklé farmakologickéštúdiebezpečnosti,genotoxicityalebokarcinogénneho potenciáluneodhaliližiadne osobitnériziko preľudí.


V reprodukčnýchštúdchsa vorikonazolukázalako teratogénnyu potkanova embryotoxický u králikovpri rovnakejsystémovejexpozícii,akása dosiahneu ľudípriterapeutickýchvkach. V pre-a postnatálnych vývojoch štúdiách napotkanoch pri expozíciách nižšíchnež uľudí, ktoré sa dosiahnupriterapeuticchvkach,vorikonazolpredlžovalgestáciua prvú pôrodnú dobu a bol príčinounepravidelnéhopôrodus sledkamimaternálnejmortalitya znižovalperinalneprežívanie mláďat.Účinokna pôrodje pravdepodobne mediovanýdruhovošpecificmimechanizmami zahrňujúcimizníženiehladinyestradiolu, čojev súlades účinkamipozorovanýmiajpriiných azoloch antimykotikách.Podávanievorikonazolu nevyvolalopkodenie plodnostisamcova samíc potkanovpri expozíciáchpodobnýchtým,ktorésa získaliu ľudívterapeuticchvkach.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

hydrolyzát kukuričného škrobu

sodná soľ kroskarmelózy

povidón

magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva:

HCMC 2910/Hypromelóza (E464)

monohydrát laktózy

oxid titaničitý (E171)

triacetín


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia <a špeciálne zariadenie na použitie, podanie alebo implantáciu>


PVC/PVDC/ALU blister

Veľkosť balení (blister):2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 500 alebo 1000 filmom obalených tabliet.


HDPE fľaše s detským poistným uzáverom

Veľkosť balení (fľaša): 30, 50, 56 alebo 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety: 26/0248/13-S

Vorikonazol Sandoz 200 mg filmom obalené tablety: 26/0249/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10. júna 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2015


26

Vorikonazol Sandoz 50 mg filmom obalené tablety