+ ipil.sk

Water for injection KabiPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02205-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02709-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05768-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06562-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Water for injection Kabi

rozpúšťadlona parenterálne použitie

voda na injekciu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je Water for injection Kabi a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Water for injection Kabi

 3. Ako používať Water for injection Kabi

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Water for injection Kabi

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Water for injection Kabi a na čo sa používa


Water for injection Kabi je čistá, sterilná voda. Používa sa na riedenie liekov pred použitím. Napríklad pre lieky podávané formou:

- injekcie (podávanej s použitím ihly, napríklad do vašej žily),

- infúzie (pomalá injekcia) do žily, tiež nazývaná „po kvapkách“.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Water for injection Kabi


Nepoužívajte Water for injection Kabi:


Water for injection Kabi NESMIETE dostať samotnú. Pri podaní samotnej vody na injekciu do vášho krvného obehu môže dôjsť k naberaniu vody do červených krviniek a ich praskaniu (hemolýze). Je to preto, lebo Water for injection Kabi nemá takú istú hustotu ako krv.


Profesionálny zdravotník vám vždy zmieša jeden alebo viacero liekov s rozpúšťadlomWater for injection Kabi pred jej podaním.


Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa týkajúcu sa vášho lieku alebo liekov primiešaných do rozpúšťadlaWater for injection Kabi. Tá vám vysvetlí, prečo sa vám môže alebo nemôže roztok podať.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Water for injection Kabi, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Water for injection Kabi sa nemá podávať samostatne. Predtým ako použijete Water for injection Kabi:

 • vždy sa bude zmiešavať s jedným alebo viacerými liekmi,

 • váš zdravotnícky pracovník sa uistí, že zmes je približne rovnakej hustoty ako vaša krv (izotonická). V závislosti od typu lieku, ktorý sa vám podá, to bude znamenať, že:

- liek je potrebné riediť s rozpúšťadlom Water for injection Kabi,

- do zmesi Water for injection Kabi a lieku je pred použitím potrebné pridať ďalšiu

látku.


Pravdepodobnosť, že budete trpieť hemolýzou je vyššia, ak budete dostávať veľké objemy hypotonických roztokov Water for injection Kabi (roztoky, ktoré nie sú tak koncentrované ako krv).


Aby sa tomuto predišlo, váš lekár vám odoberie vzorku krvi, aby sledoval rovnováhu chemických látok v krvi (iónová rovnováha).


Skôr ako dostanete lieky zmiešané s rozpúšťadlom Water for injection Kabi, váš lekár skontroluje, že:

 • lieky sú stabilné vo Water for injection Kabi,

 • lieky sa vzájomne neovplyvňujú.


Iné lieky a Water for injection Kabi

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky, ktoré sa zmiešavajú vo Water for injection Kabi, sa môžu navzájom ovplyvňovať.


Water for injection Kabi a jedlo a nápoje

Opýtajte sa svojho lekára, čo môžete jesť alebo piť.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým ako začnete používať tento liek.


Akékoľvek riziko pre vaše nenarodené dieťa alebo vaše tehotenstvo bude závisieť od toho, aké lieky sa zmiešavajú vo Water for injection Kabi.

Akékoľvek riziko pre vaše dieťa počas dojčenia bude taktiež závisieť od toho, aké lieky sa zmiešavajú vo Water for injection Kabi.


Váš lekár vám bude schopný vysvetliť riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť pri podávaní jednotlivých liekov.


Váš lekár vám podá lieky počas tehotenstva a dojčenia, iba ak je to nutné.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Water for injection Kabi nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Akýkoľvek účinok na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje bude závisieť od toho, aké lieky sa zmiešavajú vo Water for injection Kabi. Váš lekár vám v tomto poradí.


3. Ako používať Water for injection Kabi


Water for injection Kabi vám podá váš lekár alebo sestra.


Váš lekár rozhodne o tom, koľko jej potrebujete a kedy a ako vám bude podaná. Toto bude závisieť od toho, aký liek alebo lieky vám budú podané s Water for injection Kabi.

Váš lekár tiež vezme do úvahy váš vek, hmotnosť, celkový stav a to, aké ďalšie lieky dostávate.

NESMIETE dostať Water for injection Kabi, ak v nej plávajú nejaké častice alebo balenie je akýmkoľvek spôsobom poškodené.


Pokyny na zaobchádzanie


Ampulku odlomíte tak, že ju budete krúživým pohybom oddeľovať od ostatných ampuliek v balení, avšak nesmiete sa dotýkať uzáveru a ani hrdla žiadnej z ampuliek (1). Pretrepte ampulku jediným pohybom, tak ako je to znázornené nižšie, aby ste odstránili tekutinu zachytenú v uzávere (2). Ampulku otvoríte tak, že budete krútiť telom a uzáverom ampulky v opačných smeroch, pokiaľ sa hrdlo ampulky neodlomí (3). Pripojte ampulku na Luer injekčnú striekačku alebo na Luer-lock injekčnú striekačku, tak ako je to znázornené na obrázku (4)


MoRMKxEOn6pRO9UcOFEAJRIgF8FOGS9E5lfcVDmgOqjIaptiOZ2GxzMD+z8vLPcZiElliqPQjDUo5F91tsKQMNNx+nE1efEB+DclEIgqKAgAAYS4MkyySLBcjMy5oZCw8hujcG/hJTZJ3Ad1B2RdPYHODE/a+9jomcxvqeSDwVjFY5ZqGjeRA68Y4AyzwyrghliQcEV4XAOjNg3LgmUSZ4zWT4AnxaOuSkyc+R9prWbTztzQihd5XQ1BBYONyZiJhSBbFGymW3TF0FqkSGBBogfjiw1MjYqeSDw0QbCCAgOQLl07uljCj9QxxfaR4c4sCM29+1UCyM9CY4tjA+Bb6lywCIiSnPGmXxMb4EyZiItCJy/Z7oINdyYktM4qagMcmAHjYU1AwSbN2GBEXcbjcbrJQFgWEAWATAbgBcmd9J13tGYR+tnd/J3YA5PPJpjDftUNEIjttnzoQRO9oEZCASdsUQmIIgV7wuZQAoAqG7HTGEDYMxKomETomcxI7hYuY48U+D5z4Eb4AJ2UbDftHD1efDByEkmR7IBAvDk774vCEVJJhNFYIYIaGDIf3HdFmCck0RE9t0g1hpBBoBMApsrDaR0Wi4xRBAQHWCzbV1afIRk5iPI8YxmoXUj4qdODwPGaHsLnT7QiH+vrHBzF4HR2oeEZTHldCUJUoluTU/CbXkbbAIJsRT+kyAMECLHMQ2cBE0BgRgPLYIYALuT7+d2FKcOxnkhyHEsZoMnJHagsbkZqn4BoYOi71zQiwDSZ2BUJG2BI3DoV2JrQIfZqCAhjj1Tu6b5IcQhECBFzD2EwEwaNdJkyDrAsD+6CaJczsm2MQOiagqhhQHg8Zo3jeHFcbJoVLailoAi/G+dGQSMW0kA5LBCZIyJrkKou4QudQgyQTM1KIyK5QFgEQCo4gnYhUBMFEGZ2XT0YrANc3hEBZCXG0pAJQIKL94o5iOAJiCZc5AIAbgqOFq8+Edp7GsCbcEaCDYdPwiMiPKAdUITfQDZui6VBQSjL9UaMUzcGMFBa8igw1G+HMcYd0diVUOSOsvLf4OpgxojBe7BZ4BEuSuTU8IzME70DHIVQQmOPoww+HlE527bjK5xbyoOJjkSwsF2BPF4DmSF2omE04jt0IZwsQhx9yepEcKxhYAnJURpBdyX6X48SdxCcgoweyBdmHgJhIUG3CAQxEEf6mPUJ4rzGQJmI0TTBgjDGmc1MDqigQ89ksVeQN54zpndN6EZ9N2XWMRhz/AM2w1jHNobj+Bhdo6B78h8fpFGROcYnY2hMyUK3CBQ8GaMf0gplMDTBTbWjyOXEZ0RPX7D8KYcLV58COjQhgETTdmsnRVGGa5sT8AdUcyVCeIn63F24khngV+gHlx3VHZxRS+D5Xkrukn2UQegQMATAAQHCpi1mb8xTRPNQA7HxEZiHYbZnRlseIEYzTI1DDjQjyiUAZXdwroR8/8d9rDSCN5JQS9fNcthU+IvMUiESFyxS0hwLGEmCckwZAKCe55ld9a8WaIDOTELR/zPZFITuO7aMJEk6AM1Xzyp0FwOqabhujlTvWyVPoNBKzVq7G2kWuTwR14lBFWZ9pp4nOS5kK+yHDmyJdPsZaX4gUWADyBGY2udJEVKUguK1ayl5bv2LNQDrFcn7DZSBE37M9gNYVsiEuaRwos0LksArgsW5KuajQ0WW52qESxFt7qfT3WjOZ/DihFiADzHIobaARQz4Orz3zE/ARYmwxQyo46wWJQDQHwGwCx+QFA+mBqY4r/DxHEDADYlQi0pjsBxxliJrVxHHL7j9V58bg1gkNWtBMY0KXivPxXBaJ9ncO0DCudoV0HTVwcGO5ykwlqGwMTK3wCyjOQKKRm/khxBCOO9YwrYb0CDnR0AhBCXEznARYJTuCA7urgIFMYCwqqpSc7/AABJLAJ+EkGTVbO9oXUGiVEL/R+CfWRobwOeiMOSyOzG0PUpJ2PF0Wy7XebyiTKYz2du8bWAQxTKC4vHdLceEdhCRDTQJEA57skkoBS0QfCQuDG2hH94oMSyz6+f6QIAbgqOBq894UVy374E4GIR5/g8sBQDwIL0maZ/AhwogbEc7Nz4zOHwrRbQzkjcYuPb3dcXRnIcXgfvzaIJQDFQfvDT7AY3PxgnuFyrOOaX42u4gLgXZgi2cQMbgVVyZCBlu9oz6PJEwihbuRnkmJmctgKpr8Dd59AYcIDwALlF3Nw8VVgNJ9gdWp0xLqL1c9wo+hBZ/1VH6AvBBOQXSWnQSEADAE5h8m4Joz+IsXEI5+Scx5vSBG/M9EGhNTswFzEQPFatZS2G6NoDDkxUg0wfuvs7d44MjV33CQj0J2e4IQF/QECLhOwkdYOMx8m61+w4Grz3TXidFxxohUKQfBkDozQxLxPdwyUKsRXXNTgEB9T9XAWwcexRzQUIQGLU55/U90rOiD24I6puvBS7OD8PgM4C6AkioVPtXp8iXYMdFy4p6Krk+vKCdhYWMGBycjltGZihIDIbnQIpGcZwg2aDfxmswvPybrJUuXdPT9KmOA/ZQ5hRlQABgGG3GXp/gl8GugcVyj+s2E/EAHBQOyx9KjqhBxPPGoPGQEt9wN3QOoEf3LWIaY4JcxZYsny3Hc0GHcBCnZ9aRUFLy/AjilRLoz1IEBwF4ywYHf1ee4SM1UOuJQ5Y7Ap8EiLAco7VyON0SEqAQw7USkpA+CfnKiWoWGVXzWFgH/AGTvslsThI10r5eDh8IEvCHgpj8np9/i0ACQEy5UbEg9nojYMe5RLYDU4yTyETnOW5V3yALgcCA/Z1m6unj75FoXgJA2cSedU41Vr5xfbbgFmH5GJAFw4l80WGZBnLIqK4TBEJ97XbgAiiIPQN9pyNygQoiUcWNB5yPLjPTht1T8JqMN41ee0uJr6KGLsgLx2B8IziadjgHQUw/WgtAEAAJAfEz0SkY4lZ3xFMCkwfiKMPEXBiugFNmdp498CGtGeXCOBiUw4ugxPjkg5gmAFPkmbOsJyeyPJGRATkK8WK6gZM+AGIAcHMhuE4wlrI47h2gDEAAiSUWsowwrMVUHSrSA+GKKMyiqyBxBaHH4LivoE5Ex0TITBigcmEzp+w3AcIF89rC/sQnVPltjg78anLTMPLPe1eexoYgQMhrhBBBSb1Q0y+EfuyHQ6iBMGYFPkkkwnDKjmuAjlR4AWjlKOjFOLU5z58DgDEmlIXLAIbMXHc6xfLjqvg/j94cQJqRUdOrzT8AYT9SD/RAuHG5ChMfmQedjKw/HfgMUDwMnBu//AIQAAGAkPi2mDKBHrxCPN/AZtDMwQ/g2MRsmkIeehQMGrQ33DADy3HMr2NxiiVocIDIxIgivExDQKWKoDRuacwju6vNNEJnTgE11GikFMIfCZQia1YWoAGKCXy4xq4Huinfh24Iii/133zgcc2BMmwQDPWHQHU/mQ/4bLuHiGQNPvH6QgBpwMYgAxkUTOTR8pdm3HwgYhMPxV4JfbRdELDSDADsD47SMzDS5J0Zsj64epskWJBx2b5HdAMG2SOr62gBiiH0DwCAQxkiuNxI+g+ifyBx+SXNkGkWTocMvNoGhlE2Drg7lDbC5YExw8M+4tfY/CC3BZ3tAEQugMKNkxufmAHwcBMRR3IfQEFRwY2A4HjOYcc0UdxCYbvAkA5gEBGbloywz+aM3LroR5eHNXhmMH+0/XCsbDSHoHaHGgSfdVUVB4+Tm+UKiBtnrGKHTjIQQxsEX4WCYTHV8c4j3L7Jc1K6cW4AGKJ0s34RUAyv3iR5qMtGBYDUjJO4TMDjcEJQblKPgz3NXn8I4ghHNZYIqPEagwCj5wfrkEuRDrwoml3dHQs3eBuO3V6R6VQDBhL50Ra9deG5sPM+w4VjSDLph+tsEgwez0wUrYJicBbB8w1c0uplE3wDnBCRkDIr+bzP0cZkzSabOZw3gCxkiF0zfhCzBMQaoqybu79IK4Ar6A6oxAaATKgQWFwHRH7v3LmtipOwduPjbq8+GMsA5JohHLyBJx/qp3Kr8LQAtmVeBi32pIY0EI9hmoRPnMUvsAGHz4IxrQiEVNgJhwYEk8D6dw7nB3oudQ9TQRziTOJ+fBEO9SPLycM5Y/CFjTFlwm2Ne5KFcCMX16uD86w3uEsRAZANOrjNnCaXB32Q0TMO+AGKaX9yglbcFy/mBUIxQ7gGDDUny6jK1XrfXXg5ZHK/YbWrz4Z67YX17oBoD+NrQnxwQCcViV28D5w5hOkFLHR+GA/gD2AkFwgyB2lqG7g/E+hYxewQScBkFuE/NkXz2LONiVDmHCLUyEwPBwNzcw+nymGZa6KAEDwDT+EYD9rugjC7Ge5vwcN89WdjtavPhHWMVVs0sgYAmAU/jwh6F8M4DfCuSif3gYLmnF/CgaZypnLycLRgwH04NjAqFOJYlgEOLTlAfoj+CVLHEr+RcdODgIFkh+PmGAxlcFUMXCkB5bxXxsAILuE9qM2jV58EzgB+qZrJrkWA/kT8nkViueUeFw1OB9POX8O7ZMhov9vEcGM+B6sZksnKOZQWHSfvH+FSwhx4r6PLgzQvIY9wUlEbLfNZnA6gkFnLknCk5FQSSAEC6E65QEbvQnKNsBM5DkZt/CbM0Q3JfZ32avPgBrxFasIV0pr4YP5Xo4XtcFwYwNOoHZCqCsKD+HPyWt24PUu7uBY0U2qx4qfw5tfPmg2TkPSPfPgx9p3y/hDciMxHJkAmNmRrajsyOigBU+zwgkMFBwIqrj5bvsavPfPoWSExUAxR0ANtSssbn+W4DI9r2l+Sd/wCbwiwRcGH0CMb9jP3Mv0X0MhvgWFB/EwTOCjgGGmtv4Y20JJLroVpM4D9lgYHB06KOmxq8952CvTkd5+Pf8wJzjcMEQSc7Fu6Mf5vCRszu4PKR3n73rGFuhDSF8IJ2xOawZl/FEhhkQZO8/JAghxLgDLctDrorGqcwx5/w2DRIWWb8cIccN1T9CJ84mUVq894xwN13GTqg5gmAFP5trsXTPY9H83gLHY+CQWHkN2xj4JIagJAihAoMgphD+MwcbFwo3ueQ1qdnBtgQwwn89H8NwaWKzoHhQzlcEYzUczGd3cC1ee6EQnMKQCbXLBXoGAl/OhSesSh7fzeBaDi/3wYNxAsYYEVyShKFmP1Di/kGAbDRi4I5DNhcoeqHy4NkM/3+E3ClgeDtwrUG5tvB0Wrz3ZhEwdDyZDn/AD59QLJVFLQLfzOAsMSdwaAWr/G2xgYAnJUREANdNrx/JEuYwZZ+iAuHHBt7kJNzEOQ/hMm0IlkDFnCi42c/5C1ee5DbiTBXmpzQ1QLCg/oYXNMw6v5nCM6Gw+uDALvvt2seuOH9e/8AKjVGFkVX/c5/HBOc4YHIPVBLcnml/BcfDlLqZ4onSmGaL/1cEdlfD+Y4RX+4MOr2i/dltE0CoRc6PhDHisKD+XgcD0VDrwrU5CzcxDkP4Lj12X+uJnthnj5P9Uk1XzdyDQ3k/l8OaOoXBgxNBz/nWNhXstwh84HwB6oILvYEf8A5LvB4gYdOXL+ttMdnKeT0/lcCcNlzmcGE+wtxEUi4Ikb4rU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9k6Ad1OM0QwYAzmfutT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9kYF27Maj0AWp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7LU9lqey1PZanstT2Wp7JnNgYq/rJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJQL52zeBJJJJJwZIiUwBh/ESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIihKDD0YFDgkkkkkkkkpO+48Jz1rY+IYL//aAAgBAQAAABB//wD/AP8A7f8A/v8A6/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/f8A/wD/AP8A/wD+p/8A/wD/AP8A/wD/AJ//AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wDun/8A/wD/AP8A96//AP8An/8Azj7P/wD/AH/X/wD/AP8A/wD/AP8A/wDvF/8A/wD/AP8Avif/AP8AP/8AD/2f/wD/AD/X/wD/AP8A+/8A/wD7H9f/AP8A/wD8+Y//AP5//lgZv/8A/P8A/wD/AP8A/wDn/wD/AP8Af7//APz/AP8A43//AP8A/wDJB/z/AP8A+/8Ar/8A/wD/AJ/+/wCb76//AP3/AJ/Pv/8A/wD/AGe5yf8A/wD/AP7P/wD/AP8A3/8A+yff/wD/AP8A/v8A9v8A/wD/AP3N/d//AP8A/wD/AH8f/wD/AP8A/wDdlZ/v/wD/AOf/AFv/AP8A/wD77kP2P/8A/wD/ALa//wD/AP8A9T1v39//AP8An/ujf/8A/wDmY8+u7/8A/wD+fl//AP8A/wD78ef/AP8A/wD/AH//AG1//wD/AJ/bfNn3/wC/+s4//wD/AP8A9+wn/wDP/wD/AP8A+Lzf/wD/AHy+g+//AP8Af++vf/8A/wD/AL+2t/8Av/8A5/7vqMf/APz/AP77t+//AP8An79//wD/APz/AOGP/wCf/wDf/N/2+/8A+/8A/wDf9/fH/Jfe3/8A/wDzeP3P/wCf/X+Z/wBk9/8A5/8A/wD3J++//n9//wD/AP8Aj/v+z/8A/wDz+3//AEXH/wC//wD8v/8A3/8Aci//AP8A/wD/AP8A/wDd3/8Av8/5/wD/AGfv/n//AEK//wC+8aaHf7//APn/AL7/AL//AP8Af+f/AP7Xr/v/AP7qv/8Avfy3/wD/AH//AO//AP8A/wDf/wC9/wD/AP8A/f8A3+f/AKcJP/7+Rf8A3/8A/wD/AD//AM//AH//AH//AP8A/wD538/f/wB/9f8A/P8Az8e//wB//P8A/wCf/wB//wD/AP3/AP8A/wB/v3/nf6n/APvv/wDvf/8A/wD3/wD8v/8APf5/9/8A/wD3/wCf/h//AP7/APf3/ef/AP7/AP8A/wDz/wD/AJ//AP8A3/8A/wD/AP8AP/f3/wDd/wD/AP8A9e5//f8AP/8A6/8A/wDn/wD/AL//AP8A7/8A/wB/H/8A/f8A3/8A5u7/AP38/wD/AN//AP8A4/n8/wD/AP8A/wD/AP73/wD/APv/AJ//ANb+f/8A/wD/AP8Af/8A/wDn+/v/AP8A/wD/APv8+/8A/wDz/wC//wDN3t/5/wD/APn/AP8A/wDv+9//AP8A/wB/9/8An/8A/wD7/v8A/v3/AHf/AP8A/wDP/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/wD/AO//AH//AP8A9/7/AP09/wCz9/8A+X//AP8A/wDf7/8A/wD/AP7/AN/1/wD/AP8A/wD9/wD/AP3/AO/3/wDf/wD/AP8A/wD/AN//AP8A/wD/AP8A/wDn/wD/AP8A9/8A/wD/AP5/3+//AL//AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AN//AP8A/wDf/wD/AP8A/wA//wDf/v8A/wD/AP8A/v8A3/8A/wD/APn+/v8A/wD/AP8A3/8A/wD/AP8A/P8An/8A/wD/AP8A/wD+/wD/AP8A/wD/APv/AP3/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/APt//wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDn/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APr/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/AL+//wD/AP8A/wD/AH5//wD/AP8A/wD7/wD/AP8A/wD/AN//AH//AP8A/wD+f/8A/wD/AP8A9/8A+f8A/wD/AP8A/wDz/wD/AP8A/wD/AP8A3f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8A9/8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wB//wD/AP8Az/8A7/8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP8AZ/8A/wD/AP8A/wD+f/8A/wD/AP8A9/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/wCf/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/P8A/wD/AP7/AO//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A5/7/AP8A/wD/AP8A5/3/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9/wD/AP8A/wDf8//EACoQAQABAwMCBQUBAQEAAAAAAAERACExQVFhcYEQIDCRoUBQscHw0eHx/9oACAEBAAE/EFaNTgwRQTAfYmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmjKfY73Uv0cz84vf1gpy3SfupFWF84q2DdpW6OiDUSct3jH0LTTTTTTTTTTTTTTTWkf2s12LRMeo00000000001AsYUirYAJqtgLtRLNhGN4cdl4qA8Sr3loXbjBj7BkkNpGGNE+taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaE+UwHFEwXL/YmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmohVSQZJgIRTMSFWATeXSNTAA5NOW1OtCb5+Ulw7n07TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTj3vhBAgDK+oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalySj5Lvwrfe/VKqUN3dEw6ErZIaZntAfmmER/0nr2UvBN3AWXfDo/RNNNNNNNNNNNNNNNNNALENAbq3Y+xPRzAtkGBy06RTGHBq7uWr4R7Q9z/0eMppibgQLvuczRLkqQTSWxt9dbg34EighqqjaTQ1wEiNk8H7z3Ax2GD8yiFnvqiT76mwLAcrjvrfiWlzUa5PuU9o8TJrxhe5A+9KwCxCnJbsw9aU4EbK2YWkuGB/CuxUU/ypkwOHd2x80dMCRGRPsptyyQN9gF1wFE5OYMfh7oosgbe4AKS0e5lfuHca4UjT8eH5B01+KmQDdYoMQpVwFKFBuIHAmEIl/kklm4qR5RvaSVckyX+lZ6XDOBLEFnMxJiponIMIsJwXx9AsNoZCdoFmnoTFHuqCq2yD2Ciobjo0iR2E0JbIGSwXitF/eaacAUHqmRXSRJhaj7K+0WwyVV2ompLT/eaSvguzItZBJm1OtHyykA0TMXVKSgxHNOcv5MULYHRBnnEcjelQxjGyE/CPdqYBxPWTvY71K+lUEwkSLSSiptZrA7gPmsaEAN3PpaXmKXArDQbOUOaAc7R4eVB1iN6BII3E1856rDNJHTd6k2qPRsM4Tq5Zwb+DEiFDKyJyMJ0oggWWAZHiQX4/vqVqqdkHzHdtUVpHKzLT5HlHhmCA9yruzk/eLSOWyHwJHyJw0UldGETKMP7EanlCJEmVntX5g2+yG0pDIM2op/BKUhMUFLNnHC7y38ypjkWMCmgT30rX1BoLbAFpNRvNSTCozCHSZWkhraoYQXWGl0YnrQyCYfpGe+Wr+3t6osveIpe9fFav3QLADlIKETmrZDMygyby6s02KRt3sw+KDiC4Yfinz101/XceH9k4v3X83Efvw/8AR9RWrX5FRB7fi8f42AMZFhdGIIau7Ez/AEPwrSeD9zJLjK9qedyIHtmsMm3FVoFhb0cfS2Ep8KwRMsMLc3pg8XRNt1YM0nSzq6CJ6DaEzaqIulg/yiKDAYRw+CEVY2JU3iTxDaiTZpxCy8iI9PrkqRCYMUkEknJ3mW7Io1anLE4km5cbOLXfqI3AE48AHAZpuZrDJARES4MvA0pHkNMryqveh8InF0kHpdOz0LasfQJV3kdqRaDcwa6tEQTpUCADCA/Fb8Mmn0ZubteLJHe/aOukiW/yY9VLgQKypwAXV0C7Q+ZNDHgw5urpRiihANgPKLpAErUuQxO6GjuzxSx4kFzZEdD70gEyg/3Giai1quEOXVDdJk1HmsOPconvnyNIHIA0An7oF4EblfmPpGebZPZWRA6ieMVGZA3GCouxE5PVF1MRnAL/ACoBKQhxN6Lqp7BIP4K5hz7PDjiPeh0F9/wi0n9Ze1LnI71QySXGsbBMLhmDW1Ep6L2w/VPnBGbqBh2s0HAUqYAokioUc5UZoIJBsjmhhEyMET8VQAAQGDwuOGVvR/kvf6Wqnr5LSBrp0oRCZFnQbmDx1g9GScHR7zgKuKRrA5xmF8ypoeCUAO+Grgik7AJLwAdE+vSyx526IXVTxio5LZ2iAE6t8WgWFfo+HiwJah/GtCDBu44A26SHNIbSkQ9ORLjhHwZ3JRP8gt2oD91UJgfN+BoEgOcuF6pqXlDCVIo1iwaooDK/N4cKDsUc8aeW21js0zvSLJbmp8mp52Ekk7Gz2EGnyTbaYHZGniqFkpfqa7Ry0IUwOo/h4+hN3OA5aSBekzGsVNDOZVH2pt/2n4gXTU5um23qTOU3RuDQNVY1qanWeLpLO5XcEFvIGiQGk0D1x18VglxSWYrIQOuDu0oyKckvL7ljXNTs9R/MTQmIpAy3JquHUYy0zBccrct0yrTqil0LZ6ac1ginLCmwkYOJX7AzxNGGQeLD2S9KYBBXfQbz3jtQhhhyJZBclWjUB2wkmGHtXXkDes2le2u9WEJm2LUw4dv2v3SZUUB25wgXXrU6MYhmOSIyOlCQukNe9dQR1pEeZtCICIBlsX3aUqWX/wBdqKU4jD3gjqk6NKZqYZsmBJMrlw09ayiYLU6kNDj/ACyIINzOx1vQk+Ru/VQIbz2o01BRrC+aiCIiNxKKFSa5QQcglaDHaUcGC3qC9aQCXfSJBupmKC2zLvG7uy/S2ShQIsJmTbwylaItFylKAZXT0SxHXOJZ7RKByzjYRuPgcg1DkfBC1Da7urj3rnCfWpFsLckEsc2q+coGbMInoxzRWCBgSSW1uXL6iAwErxUGBFJWwA2ApECD2Esy7+WKBcexvaWq9paMjMaH9o5cvhYJOWDL8hfUw1fckRIBkNA2SngoVnez4PapJWwME3fCWsAJXLpjfu2oB3MAoCil1cG/iPD0zG+X8OtQhBGg9jcbLDo6UvUhbhJ8zsYeiAIR1A9vC+sSi4V7Fztdq/RG2JSkDtUFh0wsQyk9ONAxNsuFmuxu8F6wgMHZGD0Furfyl6OBWaBjSDidyvzUzKHeX/dqlS1MxL7MfCj5AsAQHiE4wM92slOMN3TgW5t1FAIKByEtuQTrQ9gwIyI/Xs9fVJbkEr1S6BrUYoJv2XRqm74c3r5VI+zfPwHZSJROGd0SlMgkCPLOu83obWaOlwli68NhNSBTLi9CiY0Z1ayB8SOoMudzkvUQYK7YLsRcTC3tUbjjAAkQMSIWQ0IZGt5YuOyrosW94DSArF+EdVDG6JABABtFFvkkl+V6FjhC2hGKZwQGpFuDFdaQnUt7LkVwtt1U76qrkaet3epWIaUhgISBXbVTBMyOM6JODQt5HJeotj5I4DCwhdcfYVKHyxv2N1wtCloZPAnMh0aJ1CwY807bKiuSCFSAnsQsReBEe1EWCNEEK8sAsuk38uLkYF1WpcjMRD+6EAkiSJ9Olpoy6nKktC5QAgAwB6kPMMz0T4HlLbhoOvkCU4QyeHcad7am1JDPJLbYLHgpkk+wXoZB3qJ1TjnT2s7OQrSKiABg6iR71B0WwnRE2SypMWgVKlzngmW4cAEeNGiNELAYlh8DyI4kFIHRKl4MrlDW/wDpDZ9BoMAJEsjQUTVEpZfZx+QfqzZl+k8HK0ymGknZMHB0HNLMCUCVOVW6uq3fUnsqk/8AgOW1QAzgUAHxgs63ot54DTsVKIeqSJLOmpwLMuBAUXU9qzT65nlTAegBdVq1f1IZZI6LdxHTwg9AcKSS5ClBla4Wl3xzUFLYo7MKAY1wlYq3afYD+qUt0TxNkQLP23q1lSIqlAzXOFQgu6ihQmdCIu0OMNG9H5k48GRk+yrdkBnRZhpiQqhxzgYGom9LwUzZLXlzCc5Kj1KACmUkCeHQWb0RDgFsm3SBa7DNDZxwyIZcDlp+IRmCLMGLiZutVs3e5GaksGWzHNOWzkCrA0o687UdAiUgQW1iMzbFXVWXcJ/c/YquMgLU3jCmJvypxOYdEYqgUgWLpU+lB5LQc+GXnShj2hBPCgwjI9PEgTSgx3ccz5o013OjiRXQKn+JHeoJOoaZFNJCKMzrhBf17tTWnm/GnSuuHT7GmMtPzvDptfdXxtuwgD+NnvbUbSUpIdWXj/5BgfvxW24lDIAcgbw2o9EChsSAROeNU0i0dWhz3WI3ipz62hEk/n5UfagZrtYA5Voahi6okfFexDHvA5P+VYYUDB05HwyaegzzSIQe6NEaNQ0gYb/qDRk+oNqWAJVbBUMDbkv9Wn1KOCwEj9meUvPpie0B+a/JlHwj5pGG8BUxeUHCrhtahsAEMCN1uQgLbUvkJRiLpwnyVOdaGyOQdRJNHtQVZCVIzB0N6NyTW0jVOTLOqk4frmedWG0zn1Iy8aAAACwGngJJPIGq77MnZ4tFnsJvyd6n3kgraFByW0baeCIpvTBoiXgD2qIOIWGMUkDMi020KxwiYDoFFp44E2JgnepG/wCKDp9IgbS85qQqsiIWZRkTUaUsASq2Cj5ZfKTKQT1KYmP/AAMvfTDcpODAJldAZV2Kmu6Ml4XXYXVKBzZKgbidhXQBni3Ew90nZKWAsgMciWtEJuUoKXtRnS2CaifKX5qAWPc/koyD5/OVOwWALvCfNN8N1cW95dhRNwMtug27j9bZ7xk0OoDoiD2pQbeUMzgMUG+c0kiuuBwSUYPWJMNS1sIRnVEhDoI4KvHSIG7vunkpncMjO4S66vjMw11AtdLdMcG9WOwziB5BuDZo1eJJg3EMcjJk5Bl5kvY3HTTh4EkFEia/Y09ZAqKItFd4b9KkyFd4lCE7tZxbZgNlNjo1hjUXuu7y+R2UkJugY+KN3DAreDIti7bBSu/AdwwhZHM2Jto0KUgSGMGTVgdF9avqCF1WHkGYxIoSy8wuEjQ87xUrfp8KzK4CWboVcNnyaSPzN+Ipy1gS3z/KPY8hYMlUkDnmfFnSnExAyPK/3Uh9ACr3Cj3WF2smKkc/gr8DfUh1+mNn57aHzYMqsFQfMYhL0EzHezgoOwoAIA9KLlHeReA1lm+La0Cd8yPxI/NcCAs++fAI0YvTE9x96HQaSay7iLxpDXGtWgvq0e9ZZW0q26OVmN1YorR56CIXMjGYSd6CxHnCMJaDBMEi6jIG0kdUFW14jmmnrZ6uRXqJU3YG0/VM8LRrE3+MaroC0QzzUX+MaBoAeJe3Sd2j1GHtU+Gy5H8VDWNkTEontQ5o+NQlHCQnCVNa1jBJ9roQsrkWoZrwAngMe8UB6CIjspLQMIJvCulD/p5q+UKxt1BPZI96DuuaHdCURGRW8G8QEl5omPqlFw4l70RQEKH6PymlcMM+7WbuU+aAWsILdIKJOqVeXDk7UX3e/JXoyWwcjAv1Tf6EWSBEERJZii4AXU52IvaaRMCEYVsG48NbnDqE+QGAYTRK3XoBXp4N0XSQ5Nnkp3uCeWy37SOSvyKtVajkk5+rslhOtgDkQHiaxjtInAkQkWtaaMhla6MKABoWyutQVLzBmk8K7dRrMjBnqlc7lKTx8MvIiKBEMg9g+TRKM9ZpL9pyh65oMsGQGA5Bsuqs9YaURJQuZYIV0bC3V1oaEQRkdfsCbGAJ6y4icjrr4F9OrQDmEyqX86bURNi5MLRbQJdKkFobBnlOvr2lsplHi6qWPZezVugF8DeEFyIE5i7ak9S/Miyn2sTu9Ckw/cKmZKUCYICwU/Kr8nMl1Lu70pMz/pME96ssRnsfwnfymiZApD2Q+TRKFqeQ5xp9tzI9l87c4GfLS9vck2oXw3LB+kNooqHVeB7BtqlhlNyohlEQTXgOs+OSXX8QkO8PmBQITDJ6BTBZ3Y/cVOkYKZeGlhvDMTME1chWCC4gNAAA2DyAVMymVC/L1CtqMnIEPxHaiPupQAyrQl8U4nt/i4NyQCxmJA7MW7qHhVXJFBJUltquu1O22QQuxZ6tutXeGCtUCWJhENKH1BWaa6ChnZE2oUPxDpg9mkMnO/8AvRk2kSR7/TM8pYAlVsFOIgLdMW8YOPPlkCpDNMfoe3NJL8Upa/8ABPsUKIy6bIHeEX+Wpu6+JErr7Bj4mEdn5/GZH/iH+eLIWoKc1hrAscxQhDwGV5XVd3wh/EIBwOh4kUARAVoQ5QAq5yI+KjEqIb0TdZBAq5HR8ku8HPP+LMjtQPrsM9g8/c4ozyzICbj6tl6yJ7+1yO8UUwqMhuGfdFEwTE6x6KJAC6ulIcRVQC2lizXepo9x2NXiKJ0SawAULwjAXHS98h+N6XQhiQ6fFTFpnFDNzySBhAbqJtPD7lNPcgM7MG5/RQiPGzkUjclZ7OQrHHr4EnugWgIufYEnBCzdTuBdwLHhZsnHV/Hv5mKFWYFjpDGgCYqYwQiXZBcurd6eBywEmXAedk1FKRrpFZI3QXCyVAcytyvhQv6QKFgW6AOEWHQDtzDStwameg+EtwikEko9KdKAIkC0bJrozh8ttSQLAmF4S3WHT0StmQ0HYbPna7C1n6I3KhCcB3f+Ry2JtsDiP9edfJhTTujSfJQPWEHJw8nmRQJQASrQDV4rANpJMn76vY1XwxK/cO7UyYc2ry57BsUmJYSgMi2DCARS1moTrYQmxIdWTtmiNmQeRqkpngbjShVpos0LqxHg4ZVAmDL+Dq07YpEQrQ7guBYGhBJUpAzTFgg7llh1B0q2DZCR7UHg/wC9qQQWQZbmu6kPNBEaxL6rJ8WctB2FIjIn0jPONAsXfE9Mfc2oQDgIAYA8qtgHSBsiVPJBnKTiWwAFLtldMBSjEtRiSchUyLHPj0I/g8R/sX+tozZgJPQ1qGBuGB7oHzVku6duXGjFITooHZ32KHnlVBCGRG48N6jIzAjVh+U9/JDWF4uWHpomoprSEblYAwoSkZo5fLPZQfijCoUUgyjuO9N2D9BNI6hY9fgBIJYvd54B4hwigEibU9WMIt4F37OKja0maQFgnYekuPjchODbltRTddw1ZUexxUEnzZHw/LPpwICQQ7rvtL/2gABAaFXHHD7g+CRw+RUWQcYeGGzyNkkadYHAk3YGq9HN42LGkFEiYfIS+YBZw6cDap3U6SMssO6vtJemyCyQK4mgYR4pua4N9D+HGjb65KnGqyTKbaD0KceQKEM+yDTx2WZAwlWwFnSY/Hy8quUbWWsHKod6PY5EyaWgAN2CfGbioadMOr/62qG3JyrPqo+AjTTMMJQR4RR4WgSpj46pHCHaod4pYwSbZsqvkLem271mnhazLyiJ6NNQ6QT3I4zPCWw0cwxDoXI+GTr6ja1ESBsiUQE1VKGU2sOvIfoTcmXBuhv3MNMtok9UM6u6uqt11XzBazPB/bu2eVMrJLDc6ngntRmErDAdtJ8uq+NvHYe68Q4utCrw8mMfbF1XW/lQAKwawW7oaOjQcgDV5YO9D+IQH4jrMlNbshSmIYxSrpoOyXiTWhuvQIdLQ7l3tQxghqxwk5/dDCQb7/0fxvQsmCTuMeCohRCJZKIClkZbU3XePI0DBHQFheREen0TPLWKKzCXaK72NavzYFvB+A0APRazJMYncdHko0BFoI9x71U11FD2U+aYug0/LcT06b0WbWz8hFMMHoBfmn2VcIpbnkCWX9VUuQz7iye/kuEWYDFLnE7A1o0VhDKekRN7UUASpZSt7nuQ6+S6Vrmwlzsz1W/ggIkjkautRdmbyMm1NwKSE6WIsAw7rU1kzZQDy0jZKkHRKF1VCVMLdWx0fQ0iiVMjq8GV/wBqBY+qKwLQ2KP8EAX2Thp76+njhKhhhvpk69KFrBtCWRe9p58FFtwiEJRdnZKaBe12HXyNODZOt/6HIbtXWkyUIsnQko4Y8rTykLJ4Hcb0YUFhtgPcajnWGz/jzRyNFbDLbeui+Z+rSgKsBlafMBSHMtpp1MG9HQ4VADQ8EGiQGMU+D1moF08msET5b+hM5At7Eveh2rlcActCoCZSCb2nLLB1o6oe36CB7VGMEzDIlG6IsDegeD5kf9akOtPl/elVUlh0WWOqGHoVKEbBn2qEGQ54lFOhkG4RRsBE7xvQySYoFS1OHfmYezkKVFI4A2VyPqqOKFoBdWgblAjDKIRh8F9kT1zcnMIkhGRbe1ctgvchko5RdWq+UIJBJ3WD5fCDkY3Rx20eFoly6NkrK6PkboXCrAUtJ8te8UO6Vrh4lQ73yKcqufbW69ysAV2DseY5xW5MEh+R+KZAmmHAfLRBESRpSyGq9ROMvGTQmBZlDYfU1sNUUmmhiwEWFu3gb0YBGSS47jo0USeL7Je66gxlhF1JLn2amzPjZfdeogkpSksXvU2jlwjiC3SgNQL0MkmPXZ5saXIAJVrWW3qWSTRLuzT6XSWuck0y7E1Sf7zvT0EmyZ8Q7jd5EnJGSFkORBo80G/cORcdncfCF4ADdFHsoAACLuD4Q7VGUTndL7Hc9/NB+zf+SBKxEkuPmWJuKXXLumg/kv7bUXQWQ379ifc9BEgBdXSpYCbBP8V+y3NDQE3eKbtzMba0lt4WJBBNtVt05pyClgzixgtFJ8HbxF40y0XAJTcNuWzr18ChMythf4m6odKYAx5YmFGiMjyeQgOCS6yfNwlZ5CDaok8twkRhwofHhtG7rrr9TwtXSEdl8e/jhPqUiAdQgBlWlSXQieAa8meiiagFgBgDxEWOCZEhyPlVuGtwE1cqQmnBhq4BxQeGUJnZfysGm74xVvg45XeR2VFjwE9f8Er41EdAV7UqmVNOyLkIUCPRpLcNA9w13sMnSmpaVIUshoGyUcYIOhj3cv8AHrXRgVQr4Z2YdKNQyGglhaBs+obmE+KAVmvYmNvq9w6wWo6RA4AYA080nAA4aXOWI/pT5HwgbuRBiL9MD2dGsC3Iv4jHeK1Scfnt94qMS7I59/8ABVzDA77rexRzEiEHb0VcGwpwOSoUU0taQ35RNEp4aPSA7FMq+Yp3xkdiMM0CwFCgTHExphE0qFBSFBORma0YIGxQwoBYC7wxqU5aJA5LCUEIWoEII6ykXZjxlYRgZwDunvFIIl2iSg+RKl9VsTDlO8iN0bPrs82KkkYy/j4INax9LLCANjKdUMcnUkx2BPk/paULLZSQNkdEbjuU3GBuiDT4nU0ZNp8V4k1CzZ02cjfcQIRaS57T0exRilHUJmNO80LY9GyECsHlH6p7WYVuK5wVeqrrbyvoPhEIT2oOysw3yQS5XmzoWbBP7eAWq+d4Y+cQSmJIf2jpd4pg3kiHpr6+ygmLIhd13oJ1h4Cf7mjsRgyZtvdMUCzIMFGDo2t70T9JgCWw7h/TUJUkW7Yvc2QvTsOLYb3Xf38AKdVFZnbd0n5EjoBZf8xjkKboDYBmU7wnjGnlAKhdz4hs8/pg4DJ9RTLSgcApdWBUbI6ajVl2oUQAgAsHo2WknyEE1sE1aRFgk8iau6MumDVfI2SDuAX5Cro2y8UuGL4FtRR7sH58MsAu58IXkk0ENTAnYZveosxZTcEgDCygijxOtQ7P0CdvWigCBmAsFuLb7slCgchIHCPpG1PsYBx+XBlSrxyokaL+XY0DL50HFEb68J2/KrB92Y/w91Sa8kAE0Xg8o70rzmZX0XpbtjQ1q8v5gB8etfui9gnDX7iX80CrVHASHKlgmxCwxFNZGDS5QhUDBGLRTqZBV52nUCSfwlZF5cgOddEyvOS1xwwIFE93NIAkcrx8G5zbWh4xlTE4fkfGwpKqMO8UkNE0tpNGzHtMWTw3E1FKXSkc86H6I/n1WeXc3AL4Xd7GtGLy5rpRusv0jkdyIfNA4hy2ry59jYoooBEpalG6nVoSwVCYhHsPBWirgJuS4VV0kdCjGzQM9S2zJ28jrOwiPZqWUG6z7AxUw6ujD7ehhxhe6dD73mY7DXggAjE3lmZtklzq4OW1b8tRB65dBBy1AwcDAHQYPGLYKIsMbO/RqVFCAfRibHKFQbAj3YvUCE7TUiRlB0fzWmWe4gDjoUpABJGD+JNKQeEiwaE3BS72XdO8Dr5HdioiwLPDT0XoJmD8Z1OTJUKTXa5a+Tkfpk34xFNjOVoQaFOD/M4NN/SNInCTtjV/mlT1KSrIOqgnsLZ8jBgLQAyrSMZUeSXCLNWHShT/ABsAMAeBZuCWBGNEUYLiDel0I25qAAo7AQeMGAnE1duTsn+DOv1gBQCNkac+bB8I5uiZ6PR6JsGAy7DMaRsZ0GoB8oFEG18J1Zb+jMLU/egKahUm+UbQwOVCommTNwzk1X6LF3ZAUDuHcHgySKnXdcOH3yUHZ9FLqIcxdBMhTlGJjy2sAgFn2mlkmEYz/AvlJtpZ0EjoAdW56jPGbmJ+A1VsGq1ztlTz1XuW0+gz6GivWLdwqc0YR9wb5qabWL81b47fx01F8vBmfkfaKjkKz+2ljtTs9V0xlDCbEwmJaAC5jswRMi53CIZYn8SsXqQYmGzEWcs1rSj8We1R5DURJgnEJbBNlOSgfInqmEFgnuL1luh3deZQ8Ne1+/AJC4uyfwnidDXP4N2mmqwwv18npSJCrKuJ3vl5Z8VAAyrYozYLAL2F+23NDdN41dD/AEabA3DXTdW7SpYGPTg5qEIKygda3p+Y/wBoQqhlY0Sc0cgFKLGkP2aNLuayUHy3HIomIj6hI+JDnQJEciVEVxOh1erGjsxpfzsLkHdmTyqzomtGeYxIhIn0iStJL4Y3sHu9ppNHYEG6zBu51bekKCyBL5lCciRs0vAEEX/ky6vYPIGwrvl0A1XQM0faxEQ42DU/5UAAABgPRYR3ZVPSmzuKUyW4nKQ/R9yHX1nByPkDT3xkZeXsMOjkfObDKgVI1LHL7japVAVmz5VdN30sEuFicatppWhylOojjwrQDR00cqr9FBFkTaXPsPjD/eGRYTfIsNwdqFYC0wl7uYRIZZK2Ulb5ZWMOaR8Agw3R+/IM4qfnO05HRMjpUK5GewNeCfkLY9FnmYsVgBlWoz+QhLA7bH9PXt/6fhZdqxpoYubPwbrQbCoY9jyKiKyJZruFN8K0ZvpxHLEUURdYY3sonTegep7l29RLc7peHswUBgCbJWKyhk+V6yMv/wCkP6oZJ8rBEjexPxPgNqGeDD8j38Y3YLjA3L8nfxWCXFIhuE0S4crgmgsXOX34TrJ4pEDmH3X68GMEtA5rKJcru+RSYh3LNC/VMM7rho6oCMpYV0bUpvu0H+Un1CgIkjkaRSFYwM/k8nH0STKpBwbq0mB2HQnJd826qGgr1lP6sGn0AMDn+F3ioNGt4mB1O5tYzPqJCzouw/g4paevDBl4souB0RuNTJ4VYP8AwB74fLf5RMGz9jmLuJDIscQ4DAHpE9qYc6yugy6DmBDrGYjKj0Pdbv0jyJX1gfme3jkWOsogNbvZfaoJAQdBf4QdOpRJATAmOaybYNKGSNHyQfg8YUvVESM7psd3SAQ6EHnCeS/g6dk9BMrRGowz3JFive13c5L+gzzR8LwBlXQo0sQ4A2HQOOq2goAACA09SXpF3YDo1FmB4ZO/VFXk/OwBbhEsASzijYvblue/bBoFTCy1r3RNRQHf+HHxSe7bCfi/NDANZk3dD4qbHOD+ilSwnmL8VbmmIZ2/fUtc34y6UqEksASiki/m2MELUJzU9LTOBWtEsjZAwlBEOXKO6S7LXEAx70EfFQ4CtATUagqZYGjoJPqn3uildx5YxJRPKfupkijsjDSV12CwrjBshRHnI2ImU06eE+AHDK0TkagasEwH5x+KGaNx+oWi6RdZ+Q64FAYSRlToYHTyX7ge2Z+aWVlaefM5MQHb/k+TmrGtcNhynSUvVDZ7oRB6OdxSgxrbB1OCA7P0CT5zI3VMb6t1pcXQr7L/AEQFAAACwGn0Adk7Mv0Gq2Klwn1ewDrJCV9oLV/4tgfr1GPMIkQhGpotrShrdbA7kO/rgivCtcDc0TUUp8JsLbMjkIHYesbgKcdLsHu/BK2KZoUGpzjgauqV0D6S5eYLrf8AOe1CJJcfC7UjMwyHWDvRowLsN4iF9R36tWzHELyaRSyYg7nB2IO3nTfW7SzByMuS5SGGr6JFNVeQE3FfKz02WBQCiieChS4Oms1ZdqAQABYD1JW5hMl2N2jcOJniTBw8m1OxYV71QArqbHWlalX1VlTfg2A9AOwpVYApS00kj8bv02LqGaWysKCxpKp+9K4VlOFhdFPtQYgXcAyHjxtREMcn8CdvV/qb6+N/HmpjFiA6M7My9zw/lbfHaiwJiiCF4Uw6T5UQxN1cUCz22CppQdYaPkQYy96ESRk8gtW4tk2TkqZ4R++T7g9SjENzbfLhwnqgABLuWk1vJuQ2ozzGJEJE9ZKO2gndfEe8U/o0zyS7bBY+hPmWUeUmh91sVoY8+wGhoH5vUEouaejYYc31pQZZyU8PI4TUWrQJO6LeyD+/XIMdHo3rn1YG2aRAiTw9U4KgO0jZLW1fdwWPppqWjuJDTfTPN3J73d/FQRqhuciOq0W6U7hesRoZWb3YlUD0IKmqqb4OwB2qysPbAo8CtUghQhVk8h4W+8BvFdUHCIktouPh0Xv6SwLykBREozIfix3rVHsGfK94re4XN+S9oqEHVR840uEIeeEaBqrFWhECnJODVdXt6N0PFsL2hYnck1qJ+pIAMBtRTozamezQ4ChEQXoQwOAX4oQm3fISO43o1ohP2wALX5F/CFxh/Ufi9UopxjaDyqBSSgnITDzSXOrt9dT+R3Dw/lbfRgP/AHjTyOTxvoakRY+SO0rjvfuc1Z3t9CX8RPUPVQREkdKkNtzYy/n4JNPVSnT2SnVdd+PVRz3tqOquVdVz9CRrS7XTBwaroC0x1EEy0GwwH7Wn9LZ77FfuW8VMf4jhjgNDQfPrihGQs21DW1HqQ1lLgS+U9VnlLh5aaZ+B9EISZMavzpHRa6uw4kmHk9M20l7NCk7gQvVJtZaYaz9PYEPb8PyO/q8mvYwROA0KKoVfjuQOD4vHOrkx/CWXQq82ZGV/Cu6vn4JUh7tTLxMSr3Y+dXl+W/JIoz450Z7v5KICbvfkxR8wYAgPFYd7FADV9DfXBerHotItsaWgdW/qjbD6j+YO/gMHIOB0aPRzEeNpIPShkjQ2VEJ2731VHMFCCceeljZduvgw8nzQOmHVCXNT0bRUECbt/wDKe2NB06PIF+N1PhXR38kIJyaLIbCCeetLd1apfyh7R6rCtGI7KNxvRqGix+Cbnc09NMiZNwurb+xgvgyuB4B9DNQRYmxQ4qoVBmvyiV0NKBdV6qPkMnTeg0LEYH/efobxqIMO45Hkq82NC+2Lpv5ovrne/E27FoAEZHCeD43vJH79KdpQTmVDojo+mNsJafoj3r3SdD6mVBsSOf8AB6o+AzBqxH4CoYbOhZfjwXncAyQWX+8s5pUQ8sPbdefIxJONY1dDBl0KBGaqS92OhBx57qW7SakMWxY1aDjUennbBoLHrDXLFzFrfIi1AobH8lDJBRImvqfJfk+hsXK7gCVpCkAuwk7FRGyEcHeg8g6EdHXyQAVNuU7D/fE3JZGpQeifuDIfaAcgtX1n9MhteledVo9ajuajnomiNk0T0UvsAMk+H28bL7Vpv9iH9r9EkaiczQtS66mMDRMBdkMBNzcAnWg4IAIA2D6RGoaM/NTechknM34U8dECbye0JUZyyRS6bqQz4K6MIk2lQfB6GViSrkCXoLpPpGwmULwvhtv2k5aCmEdACwB9TH2mMoEQ1ZQNzRaxNSBJE9Wd8Sj+hHz9B5WESo3YzB38mNAWBK9Kgham4kniHplCADVaWYjcl119/PAteogbCgOD6OZQObhD+ad2YDrJKesD39T+Hh9DZrNFMJoMfNFkzzqqwvjE/pUilSNUmGkTazcm55Biwlx2aYs2Fk8R0yQ/I6NL8Uhlj19C9l9/WCIaIaP+Pw/QJPktugP4GWDWnj1Xy/I3X/NPotec5cKj1DudKJeHGA+paj2wwFdDWSw5GEqSM61hNeaYv/qq/wA9COcI4SKlKclqHsR6AbE4lRwezWXexlKWwnl9fkL7WMH1ZLQFWgn5iJxH1GSkfQJ/VOKgdUi+S+g8dinsymw7ruChJBEkTXyGXgODSD2LO3gYrCBLMuwaqxUisjvo1em3BoIYoAgDb6VTGSNIo9geq9QCdn9qGQd/XqKbH1aIlMHsHhc5xkN1sVNLLq7utAEyC4ZKKxCwY/648nXl368gVY7mEsJkGiUeELTCNAmHhZ1ih9XJyDcfUf5tNR5DkQTpUYBAmgWeIh1TTzJhF9kTj/bQloeKXBrsPmZXP0Qeacr3A2NV0BaN3DUyaGwQDY+rlad+YU2+iCbLar2/lP8AfoyxkFsBf4fPN2eSgZcwBqqgG7QpQSJkO6NiZXVLtH1ZnrGk5Qd/UeEHDsUAAgAD0DzkhCEdSml1WnUyd2u/kds4TCMikeOEHbmB0oD4AGD4PR91u/TkhlDudJdHO4prTiBbu9G6yOonpxHm9m1ykPj16ghud1j90BDQrFFqYP8Ag8UZyNBXkc+vDz4oOTyqxFEI4aFklLEfNcs6NCl+WvcyL4aYE7o3c9PGeLV6YO49xrRxrtvcTRGyaPk44SYigaroVCNceR6HVfoLF/oemCggarrg1oYkbsvq6vu4LH1mLL9TsfVW7xWKMrjoJ6McahvcoLkKeiJPKbeoCSqwBScJXfMLOSTmXh9ZkKJ3D90pWs9CQPcfTQvZt49IGeNhe4x+N9vitDYeeMaBqrFKtPKnctylu2HB9VM/cWB3k6DPabNMuCx5s5wNT0v/AF4VX/rsh9euV63bg8GEVDBeNaDMoXsND28iMJGiiTP/ADPPooJCSNXkIXJeD4zQ6zk3jg3m3qigAjI6lFmoldVYDqr6NtB8e5w7GTodX6ZKywnQbgy9R6VGAkMB7bhLuq/XDCQYXFkfUoNuPpaZRvmQP/BDym5NJDvgD7PFNSBIABAGn1zxiUu0j2O3pziJO2CPSDPRzKc8k/nbwkyuiZeoYNhd+aOlkBQbGC0Hz9YUJm1PUNrLXDRJzR6j6OQRPokUa4/rqvn1tRCvETtUge3TTwshydMv6O/mWnKoWkz/AM3X0mTgHkDkSm4Gz5nlTgu3JbSswtEAW92T03U8Akz5sHK0JWoy2N0fyrvBbzsRCOToORh7VboYWyPzp7+slcREoAZVqds4CHbRbZZO1ZZf+Fy/NSpNNFPeSoUANUHZB80Xe/8AiBKv87CKzDxYoauwcB0Pr2ZQNyQjuqdY2oH4baok9EYnLOQE9Hs8gbELEoyTGDjAaw0GitCbuVbqaqqru/XrHG9s9/sdvTJjsvdE/wBP0met1KigjwiFFghkLmAZzTwSGpRlP1gLH1xV2Edwdz4ZAektInZYQfI9vWqEEkclBYt8CwO+tSFpOUD80sK2jAedEcjRlnYWzvrSqGBlWT0RxhyJBLr0DCNRHRJA5Y6C/CgbhZ0n6HH0Wwwtwl9XJUBVgNauxNujDscodxsXAAAFgNPswmrQ7kWDoDpHoxzgDYeJtyEOdeH/AHQFwUfBxhp02Csd3K/YHzDHCEJRSjZxSe/l6QSlgh2XpLPHgTRIvE1uT2ptmJaV3Rqr9ejhqjKu/hpo4Yr6hI+z6OPwY5TfH1XQyFzCZO9TlncMP9qfTH49AeyBBnBPT2FWXNizmVysvf0SYFlyD+Fj1UzWJJHP/kfk0LFgsAMAfZ9FpNyAnoexfTNqBgzADK0OYqvhMlpq7EG8/YS26WMy1zsHT0hTWnnj0as8/OrmXcx3exrT+AliAhSucsvP2BJIcVMmOZEoH/k+iyWIw4hP8J+srcJ7x/2v9MPtUEBO6z7eYGK/z+uwj0jHWmmz/il29RMQsTvfjqsDfo0f2za/Kuqt11X7QrUMXWRZOTNWFZdkj84vRPSNkT3bLZny53O132KLdVcMrsg1PVmM6D+/RW9N9/QmeuKhy67AaqwBqtQLqXe9Ic6rXoPsQlklN0C9F9HoNEkNFm9irbXJxLnZk7fW3E/UVP2PMnzQDHWIqJf+DrU/cUT+KlxDium3lEiuQLSHB3JPM+B1JlidkWBds+c1s8CRZ94r40Lgg+x9JO/T0vgbGq4CWjTBw86bAWO7l+1KVIPs2g9vefRKS1YWeb5NEuUodYAYAsB9j+Sr+ht9HJ/9KegzzuJZtKh5XTcy6H2MqpiHYR71N6MbvN7weiaJQ7nVDgT3PsVBz8D970gDUGiblMNQ1rpl7pu9KlXV1/Rfyxh1P+R3eX0NHHaAfzB29FJYkIKWWBqmwUxBGLLPeXebYPtZD8BF12ve7NAAjI4T7YbSRN6X8ECPRM3n+8tvOzyQYDV0wn/hJ1KEikWAiAPsl9ybRWiOYl7+juEByAK7Cui/Y6xKi4qxz+rYYwaoPNDsgYkyu6uqt13fRsKTbPV+qPoJQisBq1ADK3wsKc3OMv2wWFleqISp8Xx1ODu959tN2/8Ajofr0VGm948wM8/jnHPsDu7sGtBnzC/IB+CDT7LEnS8KrXudmjaCiRMJ6EfIEbJFuavzLHYdP2OFwm2YuH3fSSJuVls7nuVPmebhJ+fOlv3KEM8JOiWcT0oUwjoAWA+23JY+ye/7z9tN/wDgt+iDmF7/ALHlZ4EeQZwR1V/bpRNuF3l/kZZfsxwEU4QhKImZXg/IT7+iAk4ByF+p9jNS7DG37wVihbtpJ9EBQCNkaanb2ZZz+y7eZJTuAKWMC1VQKY7PgCEcBgdF1+3CCXaMy/bNM/bDfSg9/Rj4H33+PkZ6YL/vg3XAatNok6n54LLoW3+0aIJn3j3b0Tc7c8jceQD2ok4r6+O1w4T7FbWzH51TNn2wekIyxvMp5iS4LSPS7yS7vNvt4kSV7oh/NJbPMJVPe7v9sN6EjHdX5fR6lPcR4meZ6p2AF1Xao42wjY/AuC+X7SBMFslYNQSQRJE19HiS2QfFPX9iLG9fh37UZmAHpWdZFt/6N28qY8LQSGx5LS0k6UaN4sBEAfcM+A85T87fbBv+mIPRR/8AAcvFjroTZLRmOUOiNigAgsH2kDIN7hD+acieQyFPW7v6LLZjKJk+QD2o4Ja6qD0cnCfYaP64+mFrcG0buzFfEgSJHuP3WJciGNmE/bCb/gDF+vRcB4RGR6RARBNsZTHJoglQ4CsAfa75g51J+cele2LbF8U9f2Et2XCp0XqV9W4C/IT7fdclqLY3OwKFyCFnJJTs2+1m1P8A3Wv36Jk7f2+3RnrWkmRixJ4C/f0meWhyTJ8gHtRKB32M9JucJ9gVAuUtiYfl9QsYU6mH86fdnNUTy0/DwfahsEcBagGr74n9+j/cKV+vBrq/vLDQomw0+2RjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxIfQC+WBvGE6UJravUGXl6UYxjGMYxg1fquSyYiFmZ0+2RjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxjGMYxVMywlUCKrYYjR+7NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCOlZ0kqMrB2PM00001l2beYDLGV9kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaakBgjsUuDGQgEB2HotNNNNNNNCgRZHAUcrhSkzTNEMU5Yr/2Q==" name="Grafik 1" align="left" hspace="12" width="604" height="123" border="0">

Na natiahnutie roztoku teda nie je potrebné použiť ihlu. Natiahnite tekutinu.


Ak použijete viac Water for injectionKabi, ako máte

Ak vám podali priveľa Water for injection Kabi, môže to viesť k hemolýze.

Hemolýza vzniká, keď červené krvinky naberajú do seba vodu a potom následne sa rozpadnú.

Lieky rozmiešané vo Water for injection Kabi tiež môžu spôsobiť príznaky predávkovania, ak sa podávajú v príliš veľkých množstvách. Akékoľvek prejavy a príznaky predávkovania budú závisieť od toho, aké lieky ste rozmiešali vo Water for injection Kabi.


V prípade, že dôjde k náhodnému predávkovaniu, vaša liečba sa musí ukončiť a budete dostávat symptomatickú liečbu (liečba podľa príznakov).


Mali by ste si prečítať písomnú informáciu pre používateľa k liekom, ktoré sa zmiešali vo Water for injection Kabi, kde je zoznam možných príznakov predávkovania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Môžete trpieť praskaním (hemolýzou) červených krviniek, ak:

 • ste použili Water for injection Kabi samostatne,

 • sa Water for injection Kabi použila na prípravu roztokov na injekciu alebo infúziu, ktoré nemajú hustotu podobnú vašej krvi (nie sú izotonické).


Ak sa do Water for injection Kabi pridával liek, pridávaný liek tiež môže spôsobiť vedľajšie účinky. Tieto vedľajšie účinky budú závisieť od lieku, ktorý bol pridaný. Mali by ste si prečítať písomnú informáciu pre používateľa k pridávaným liekom, aby ste sa dozvedeli možné príznaky.


Pokiaľ zaznamenáte niektorý z vedľajších účinkov alebo máte akékoľvek obavy, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Water for injection Kabi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte ampulky vo vonkajšej škatuli.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale/škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Akonáhle je balenie otvorené, Water for injection Kabi sa má použiť ihneď.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Water for injection Kabi obsahuje

Jedinou účinnou látkou je sterilná voda na injekciu. Každé balenie obsahuje 100 % sterilnú vodu na injekciu.


Ako vyzerá Water for injection Kabi a obsah balenia

Water for injection Kabi je číry roztok bez viditeľných častíc a je dostupný v nasledovných veľkostiach balení:


Balenie 20 ampúl obsahujúcich 5 ml

Balenie 50 ampúl obsahujúcich 5 ml

Balenie 20 ampúl obsahujúcich 10 ml

Balenie 50 ampúl obsahujúcich 10 ml

Balenie 20 ampúl obsahujúcich 20 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

C/ Marina, 16-18, planta 17

08005-Barcelona, Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Water voor injecties Fresenius Kabi

Česká republika Water for Injection Kabi

Estónsko Water for injections Kabi

Grécko Water For Injection Kabi, Διαλύτης για ενέσιμα μικρού όγκου (<50ml).

Maďarsko Injekcióhoz való víz Kabi

Írsko Water for injections solvent for parenteral use

Lotyšsko Water for injections Kabi

Litva Water for injections Kabi

Holandsko Water voor injecties Fresenius Kabi

Poľsko Aqua pro iniectione Kabi

Rumunsko Apă pentru preparate injectabile Kabi, solvent pentru uz parenteral

Slovensko Water for injection Kabi

Slovinsko Voda za injekcije Fresenius Kabi vehikel za parenteralno uporabo

Španielsko Agua para inyección Meinsol, disolvente para uso parenteral


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 4/2015.Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Zaobchádzanie s liekom a príprava lieku


Používajte, len ak je roztok číry, bez viditeľných častíc a balenie nepoškodené.

Water for injection Kabi sa nemá podávať samostatne.

Pred parenterálnym podaním sa má vytvoriť izotonická infúzia.

Roztoky obsahujúce pridávané látky sa majú použiť ihneď a nemajú sa skladovať.

Po prvom použití zlikvidujte.

Zlikvidujte akúkoľvek nepoužitú časť.


Čas použiteľnosti hotového lieku: Aditíva

Pred použitím sa má určiť chemická a fyzikálna stabilita pri pH Water for injection Kabi (4,5 až 7,0) pre akýkoľvek liek pridávaný do balenia.


Z mikrobiologického hľadiska sa má rozriedený liek použiť ihneď, pokiaľ rekonštitúcia neprebehla v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach. Ak sa liek ihneď nepoužije, časy a podmienky použiteľnosti pred použitím hotového lieku sú na zodpovednosti používateľa.


Inkompatibility s pridávanými liekmi

Ako u všetkých parenterálnych roztokov, musí sa pred pridávaním liekov stanoviť kompatibilita s týmito pridávanými liekmi.


Musí sa nahliadnuť do Pokynov pre používanie pridávaných liekov.


Pred pridávaním lieku overte, či je rozpustný a stabilný vo vode na injekciu pri pH (4,5 až 7,0).

6Water for injection Kabi

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02205-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02709-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/05768-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/06562-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Water for injection Kabi

rozpúšťadlona parenterálne použitie


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Voda na injekciu………1 g na 1 ml

pH medzi 4,5 a 7,0


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Rozpúšťadlo na parenterálne použitie.

Číry a bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Sterilná Water for injection Kabi je indikovaná ako vehikulum na riedenie a rozpúšťanie vhodných liekov na parenterálne podávanie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Podaná dávka bude určená charakterom použitého aditíva. Rýchlosť podávania bude závisieť od dávkovacej schémy predpísaného lieku.


Na základe vhodnej zmesi predpísaných pridávaných aditív je dávkovanie zvyčajne závislé od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta, a tiež od laboratórnych vyšetrení.


Spôsob podávania

Roztok je určený na riedenie a podávanie terapeutických aditív. Návod na použitie pridaného lieku určuje príslušné objemy ako aj spôsob podávania.


 1. Kontraindikácie


Voda na injekciu sa nemá podávať samostatne.

Zvážiť sa majú kontraindikácie spojené s pridaným liekom.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Voda na injekciu je hypotonická a nemá sa podávať samostatne.

Nepoužívajte na intravenózne injekcie, pokiaľ pH nie je vhodnou rozpustnou látkou upravené na približne izotonické.

Ak sa voda na injekciu používa ako rozpúšťadlo hypertonických roztokov, zriedenie sa má vykonať príslušným spôsobom tak, aby bol roztok približne izotonický.

Ak sa sterilná voda na injekciu použije ako rozpúšťadlo, môže následne po infúzii veľkých objemov hypotonických roztokov vzniknúť hemolýza.

Pri podávaní veľkých objemov sa má pravidelne monitorovať iónová rovnováha.

Veľké objemy (500 ml a 1000 ml) sa používajú ako zdroj väčšieho množstva riediaceho roztoku na riedenie v lekárňach. Nie sú určené na priame intravenózne podanie.


 1. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

Je treba vziať do úvahy možné klinické interakcie jednotlivých rozpúšťaných liekov.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia

Riziká spojené s používaním počas gravidity a laktácie sú určené charakterom pridávaných liekov.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Netýka sa.


 1. Nežiaduce účinky


Intravenózne injekcie vody na injekciu môžu spôsobiť hemolýzu, ak sa podáva samostatne.

Pravdepodobnosť výskytu akýchkoľvek nežiaducich účinkov bude určená charakterom pridávaného lieku.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Ak sa sterilná voda na injekciu použije ako rozpúšťadlo, môže následne po infúzii veľkých objemov hypotonických roztokov vzniknúť hemolýza.

Prejavy a príznaky predávkovania budú tiež spojené s charakterom pridávaného lieku. V prípade náhodného predávkovania sa má liečba prerušiť a u pacienta sa majú sledovať príslušné prejavy a príznaky spojené s podávaným liekom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Rozpúšťadlá a riedidlá, vrátane irigačných roztokov, ATC kód: V07AB.


Voda na injekciu použitá iba ako vehikulum na podávanie pridávaných liekov bude mať farmakodynamiku závislú od charakteru pridaného lieku.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Voda na injekciu použitá iba ako vehikulum na podávanie pridávaných liekov bude mať farmakokinetiku závislú od charakteru pridaného lieku.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Voda na injekciu použitá iba ako vehikulum na podávanie pridávaných liekov bude mať predklinické údaje o bezpečnosti pre hotové roztoky závislé od charakteru pridaného lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Žiadne.


6.2. Inkompatibility


Aditíva môžu byť inkompatibilné. Tie aditíva, ktorých inkompatibilita je známa, sa nemajú používať.

Pred pridávaním liekov overte:

 • že sú rozpustné a stabilné vo vode pri pH vody na injekciu,

 • že sú navzájom kompatibilné.

V prípade, že nie sú k dispozícii štúdie kompatibility, nesmie sa tento liek miešať s inými liekmi.


6.3. Čas použiteľnosti


Ampulky obsahujúce 5 ml, 10 ml a 20 ml: 2 roky.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení: použiť ihneď.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Uchovávajte ampulky vo vonkajšej škatuli.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Ampulky z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE).


Balenie 20 ampuliek obsahujúcich 5 ml

Balenie 50 ampuliek obsahujúcich 5 ml

Balenie 20 ampuliek obsahujúcich 10 ml

Balenie 50 ampuliek obsahujúcich 10 ml

Balenie 20 ampuliek obsahujúcich 20 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Po prvom použití zlikvidujte.

Zlikvidujte akúkoľvek nepoužitú časť.

Používajte, len ak je roztok číry bez viditeľných častíc a balenie nepoškodené.

Je potrebné zaistiť dôkladné a prísne aseptické premiešanie všetkých aditív.

Pred parenterálnym podávaním upravte roztok na izotonický.

Roztoky obsahujúce prídavné látky sa musia ihneď po pripravení použiť, pokiaľ miešanie neprebehlo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


Pokyny na zaobchádzanie


Ampulku odlomíte tak, že ju budete krúživým pohybom oddeľovať od ostatných ampuliek v balení, avšak nesmiete sa dotýkať uzáveru a ani hrdla žiadnej z ampuliek (1). Pretrepte ampulku jediným pohybom, tak ako je to znázornené nižšie, aby ste odstránili tekutinu zachytenú v uzávere (2). Ampulku otvoríte tak, že budete krútiť telom a uzáverom ampulky v opačných smeroch, pokiaľ sa hrdlo ampulky neodlomí (3). Pripojte ampulku na Luer injekčnú striekačku alebo na Luer-lock injekčnú striekačku, tak ako je to znázornené na obrázku (4)Na natiahnutie roztoku teda nie je potrebné použiť ihlu. Natiahnite tekutinu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0653/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.10.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16.1.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2015

4Water for injection Kabi