+ ipil.sk

Wellbutrin SRPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/01490; 2011/07986; 2012/08329


Písomná informácia pre používateľa


Wellbutrin SR

150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Bupropióniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Wellbutrin SR a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Wellbutrin SR

3. Ako užívať Wellbutrin SR

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Wellbutrin SR

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Wellbutrin SR a na čo sa používa


Wellbutrin SR patrí do skupiny liekov nazývaných antidepresíva. Používa sa na liečbu depresie.


Wellbutrin SR účinkuje tak, že ovplyvňuje dve chemické látky v mozgu, ktoré pravdepodobne napomáhajú pri regulácii nálady (dopamín a noradrenalín).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Wellbutrin SR


Neužívajte Wellbutrin SR

- ak ste alergický na bupropión alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Wellbutrinu SR (uvedených v časti 6).

- ak máte ochorenie, ktoré spôsobuje záchvaty kŕčov, akým je napríklad epilepsia.

- ak ste osoba, ktorá zvyčajne pije veľké množstvo alkoholu a práve ste prestali piť alkohol, alebo sa chystáte prestať piť alkohol počas užívania Wellbutrinu SR.

- ak ste nedávno prestali užívať sedatíva (utišujúce lieky), alebo ak sa ich chystáte prestať užívať počas užívania Wellbutrinu SR.

- ak užívate nejaké ďalšie lieky, ktoré obsahujú bupropión (akým je napríklad Elontril).

- ak máte poruchu príjmu potravy, alebo keď ste ju mali v minulosti (napríklad bulímiu alebo mentálnu anorexiu).

- ak užívate ďalšie lieky na depresiu alebo na Parkinsonovu chorobu, ktoré sa nazývajúinhibítory monoaminooxidázy (IMAO), alebo ak ste ich užívali v priebehu ostatných 14 dní.

Ak sa vás niektoré z uvedeného týka, Wellbutrin SR neužívajte, pokiaľ sa o tom neporadíte so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Wellbutrin SR, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Wellbutrin SR sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov, keďže u takýchto pacientov nebol dostatočne skúmaný. Keď sú pacienti mladší ako 18 rokov liečení antidepresívami, sú vystavení zvýšenému riziku vzniku samovražedných myšlienok a samovražedného správania.


Váš lekár potrebuje od vás vedieť určité informácie predtým, ako začnete užívať Wellbutrin SR. Je to potrebné kvôli tomu, že niektoré ochorenia zvyšujú pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov (pozrite si aj „Možné vedľajšie účinky“ v časti 4). Ak sa vás týka niektoré z ďalej uvedených ochorení, počas užívania Wellbutrinu SR vás bude váš lekár prísnejšie kontrolovať, alebo vám odporučí inú liečbu.


Záchvaty kŕčov (epileptické záchvaty)

Preukázalo sa, že Wellbutrin SR vyvoláva záchvaty kŕčov (epileptické záchvaty) približne u 1 z 1000 ľudí (pozrite si aj „Užívanie iných liekov“ v tejto časti a „Možné vedľajšie účinky“ v časti 4).

Pravdepodobnosť vyskytu záchvatov kŕčov je vyššia:

- ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu

- ak pravidelne užívate sedatíva

- ak máte diabetes (cukrovku)

- ak užívate stimulanciá alebo iné lieky na ovplyvnenie vašej telesnej hmotnosti alebo chuti do jedla

- ak máte nádor mozgu.

- ak ste mali záchvaty kŕčov v minulosti

- ak ste niekedy mali vážne zranenie hlavy

- ak užívate lieky, o ktorých je známe, že zvyšujú riziko vzniku záchvatu kŕčov.


Ak sa u vás záchvat kŕčov vyskytne počas liečby:

Wellbutrin SR prestaňte užívať a už ho znovu neužívajte. Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Bipolárna porucha (extrémne výkyvy nálady)

Ak máte bipolárnu poruchu, Wellbutrin SR u vás môže vyvolať epizódu tohto ochorenia.

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.


Môžete mať zvýšené riziko vzniku vedľajších účinkov:

- ak máte problémy s obličkami alebo s pečeňou,

- ak máte viac ako 65 rokov.

Ak sa vás niektoré z uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Môže byť potrebné, aby ste užívali nižšiu dávku, a aby ste počas užívania Wellbutrinu SR boli prísnejšie kontrolovaný (pozrite si „Ako užívať Wellbutrin SR“ v časti 3).


Samovražedné myšlienky alebo zhoršovanie depresie

Ak máte depresiu a/alebo stavy úzkosti, môžete niekedy mať sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív, dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšienky vtedy, ak:

ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky,

ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25 rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení antidepresívami.

Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky, kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú informáciu pre používateľa.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa vám zhoršila depresia alebo úzkosť, alebo keď ich trápia zmeny vo vašom správaní.


Vysoký krvný tlak a Wellbutrin SR

U niektorých ľudí, ktorí užívajú Wellbutrin SR, dochádza k zvýšeniu krvného tlaku, ktoré si vyžaduje liečbu. Ak už vysoký krvný tlak máte, môže dôjsť k jeho zhoršeniu. Je to pravdepodobnejšie vtedy, ak používate nikotínové náplasti ako pomôcku pri odvykaní od fajčenia.

Ak ste mali vysoký krvný tlak v minulosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Iné lieky a Wellbutrin SR

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Môže existovať vyššie riziko vzniku záchvatov kŕčov ako je obvyklé, ak užívate(pozrite si aj „Záchvaty kŕčov (epileptické záchvaty)“ už spomenuté v tejto časti):

- stimulanciá alebo iné lieky na ovplyvnenie vašej telesnej hmotnosti alebo chuti do jedla,

- lieky na cukrovku.

Ak užívate niektorý z uvedených liekov, bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi predtým, ako užijete Wellbutrin SR.


Môže existovať vyššie riziko vzniku ďalších vedľajších účinkov alebo ďalších problémov ako je obvyklé, ak užívate(pozrite si aj „Neužívajte Wellbutrin SR“ v časti 2):

- ďalšie lieky na depresiu (akým je dezipramín) alebo na iné problémy s duševným zdravím,

- lieky na Parkinsonovu chorobu (akými sú levodopa, amantadín alebo orfenadrín),

- karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie alebo niektorých problémov s duševným zdravím,

- niektoré lieky používané na liečbu rakoviny (akými sú cyklofosfamid, ifosfamid alebo tamoxifen),

- tiklopidín alebo klopidogrel, ktoré sa používajú hlavne na liečbu ochorenia srdca alebo náhlej cievnej mozgovej príhody,

- niektoré betablokátory, ktoré sa používajú hlavne na liečbu vysokého krvného tlaku,

- niektoré lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu,

- ritonavir alebo efavirenz, čo sú lieky na liečbu infekcie HIV,

- nikotínové substitučné náplasti (pozrite si „Vysoký krvný tlak a Wellbutrin SR“ v časti 2).

Ak užívate niektorý z uvedených liekov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Alkohol a Wellbutrin SR

Niektorí ľudia sú počas užívania Wellbutrinu SR citlivejší na účinky alkoholu. Váš lekár vám môže navrhnúť, aby ste počas užívania Wellbutrinu SR nepili alkohol, alebo aby ste sa pokúsili piť alkohol v čo najmenšom množstve.


Laboratórne testy

Wellbutrin SR môže ovplyvňovať výsledky niektorých laboratórnych testov, ktoré sa používajú na zistenie iných liekov. Ak máte podstúpiť laboratórne testy, oznámte svojmu lekárovi alebo v nemocnici, že užívate Wellbutrin SR.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Wellbutrin SR neužívajte bez toho, aby ste sa o tom poradili so svojím lekárom. Váš lekár zváži,aký má počas tehotenstva liečba Wellbutrinom SR prínos pre vás oproti riziku pre vaše dieťa. Niektoré, ale nie všetky štúdie hlásili zvýšenie rizika vrodených chýb, hlavne srdcových chýb, u detí, ktorých matky užívali Wellbutrin SR. Nie je známe, či ich zapríčinilo užívanie Wellbutrinu SR.


Počas liečby Wellbutrinom SRsa neodporúča dojčiť. Zložky obsiahnuté v tomto lieku môžu prejsť do vášho materského mlieka a tak môžu poškodiť vaše dieťa. Porozprávajte sa o tom so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Wellbutrin SR môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje, pokiaľ si nie ste istý, že uvedená schopnosť u vás nie je ovplyvnená.


3. Ako užívať Wellbutrin SR


Vždy užívajte Wellbutrin SR presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Aká dávka sa užíva

Zvyčajná úvodná dávka je jedna 150 mg tableta jedenkrát denne.


Ak sa Vaša depresia nezlepší, váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 150 mg dvakrát denne. Ak zlepšenie nenastane ani po niekoľkých ďalších týždňoch, vaša dávka sa môže zvýšiť najviac na 200 mg dvakrát denne.


Ak tablety Wellbutrinu SR užívate dvakrát denne, medzi užitím jednotlivých dávoknechajte uplynúť aspoň 8 hodín. Wellbutrin SR neužívajte krátko pred tým, ako pôjdete spať, keďže môže spôsobiť ťažkosti so zaspávaním.


U niektorých ľudí môže byť potrebné užívanie nižšej dávky Wellbutrinu SR, aby sa znížilo riziko vzniku vedľajších účinkov:

- ak máte viac ako 65 rokov,

- ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

Ak sa vás niektoré z uvedeného týka, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ako sa tablety užívajú

Tablety Wellbutrinu SR prehltnite vcelku. Nežujte ich, nedrvte ani ich nedeľte ‑ ak tak urobíte, liek sa bude uvoľňovať do vášho tela príliš rýchlo. To zvýši pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, vrátane záchvatov kŕčov.


Ako dlho sa Wellbutrin SR užíva

Neužívajte väčšiu dávku Wellbutrinu SR, ako vám odporučil váš lekár. Nejaký čas trvá, kým sa dostaví úplný účinok lieku, niekedy týždne. Zostaňte so svojím lekárom v pravidelnom kontakte, aby sa mohol rozhodnúť, ako dlho máte pokračovať v užívaní Wellbutrinu SR. Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste v jeho užívaní pokračovali aj vtedy, keď sa budete cítiť lepšie, aby zabránil návratu vašej depresie.


Ak zabudnete užiť Wellbutrin SR

Neužívajte tablety navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku. Stačí, ak vašu nasledujúcu dávku užijete v obvyklom čase.


Ak užijete príliš veľkú dávku Wellbutrinu SR

Neužívajte viac tabliet, ako vám odporučil váš lekár. Ak užijete priveľa tabliet Wellbutrinu SR, môže sa zvýšiť pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, vrátane záchvatov kŕčov.

V takomto prípade nečakajte. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom alebo choďte na oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici. Ak je to možné, zdravotníckym pracovníkom ukážte balenie Wellbutrinu SR.


Neprestávajte užívať Wellbutrin SR bez odporúčania

Wellbutrin SR neprestávajte užívať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Wellbutrin SR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Záchvaty kŕčov (epileptické záchvaty)

Záchvaty kŕčov sa môžu vyskytnúť približne u 1 z 1 000 ľudí užívajúcich Wellbutrin SR.


Príznaky záchvatu kŕčovzahŕňajú kŕče a zvyčajne aj stratu vedomia. Po prekonaní záchvatu kŕčov môže byť človek zmätený a nemusí si pamätať na to, čo sa stalo.


Pravdepodobnosť výskytu záchvatov kŕčov je vyššia, ak užívate nejaké ďalšie lieky, alebo ak máte vyššie riziko vzniku záchvatov kŕčov ako je obvyklé (pozrite si „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Wellbutrinu SR“ v časti 2).

Ak budete mať záchvat kŕčov, neužívajte žiadne ďalšie tablety Wellbutrinu SR. Keď záchvat kŕčov ustúpi, skontaktujte sa so svojím lekárom.


Závažné alergické reakcie

Vo veľmi zriedkavých prípadoch (až 1 z 1 000 ľudí) môžu mať ľudia potenciálne závažné alergické reakcie na Wellbutrin SR. Medzi prejavy alergických reakcií patria:

- kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém)

- po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a olupujúca sa koža, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm)

- nezvyčajné dýchanie sprevádzané piskotom alebo ťažkosti s dýchaním

- opuchnuté viečka, pery alebo jazyk

- bolesť svalov alebo kĺbov

- kolaps alebo strata vedomia.

Ak budete mať akékoľvek prejavy alergickej reakcie, neužívajte žiadne ďalšie tablety Wellbutrinu SR. Bezodkladne sa skontaktujte so svojím lekárom.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10ľudí:

- ťažkosti so spánkom (nespavosť)

- bolesť hlavy, suchosť v ústach

- napínanie na vracanie (nauzea), vracanie.


Časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí:

- horúčka, závraty, potenie, kožná vyrážka (niekedy v dôsledku alergickej reakcie), svrbenie

- pocit rozochvenosti (chvenie rúk), slabosť, bolesť na hrudníku

- pocit úzkosti alebo agitovanosti (telesného nepokoja), bolesť žalúdka, zápcha, zmeny vnímania chuti jedla, nechutenstvo (anorexia)

- zvýšenie krvného tlaku (niekedy závažné), návaly tepla

- pretrvávajúce hučanie v ušiach (tinnitus), poruchy videnia.


Menej časté vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí:

- pocit depresie (pozrite si aj „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Wellbutrinu SR“ v časti 2)

- pocit zmätenosti

- ťažkosti so sústredením sa

- rýchly tlkot srdca

- úbytok telesnej hmotnosti.


Zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 1 000ľudí:

- záchvaty kŕčov (pozrite sa na začiatok tejto časti).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 000ľudí:

- závažné alergické reakcie (pozrite sa na začiatok tejto časti)

- pocit agresivity, nepriateľstva, podráždenosti alebo nepokoja, zvláštne sny

- videnie vecí alebo počutie zvukov, ktoré nie sú skutočné (halucinácie), pocit straty vlastnej identity alebo odcudzenia (depersonalizácia), vnímanie vecí alebo viera vo veci, ktoré nie sú skutočné (bludy), silná podozrievavosť (paranoja)

- strata pamäti

- zášklby, nekontrolovateľné svalové sťahy, nekontrolované pohyby, problémy s chôdzou alebo s koordináciou pohybov (ataxia)

- pocit mravčenia alebo necitlivosti

- mdloby, pocit mdlôb pri prudkom postavení sa v dôsledku poklesu krvného tlaku

- rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie)

- častejšie alebo menej časté močenie ako obvykle

- zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka), zápal pečene (hepatitída)

- rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:

- zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

- zmeny hladín cukru v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Wellbutrin SR


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Wellbutrin SR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Wellbutrin SR obsahuje


- Liečivo je bupropióniumchlorid.

Každá tableta Wellbutrinu SR obsahuje 150 mg bupropiónchloridu.

- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, hypromelóza, cysteín hydrochlorid monohydrát, magnéziumstearát, obalová sústava Opadry biela (album Opadry OY-7300 alebo Opadry YS-1-18202 white), karnaubský vosk


Ako vyzerá Wellbutrin SR a obsah balenia


Wellbutrin SR tablety s predĺženým uvoľňovaním sú balené v detských bezpečnostných blistroch vložených do škatule.

Každé balenie obsahuje 30, 60 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.

6Wellbutrin SR

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/01490; 2011/07986; 2012/08329


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Wellbutrin SR

150 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


150 mg bupropioni hydrochloridum v jednej tablete s predĺženým uvoľňovaním.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Biela, bikonvexná, okrúhla, filmom obalená tableta s označením „GXCH7“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Wellbutrin SR je indikovaný na liečbu depresívnych ochorení. Po uspokojivej odpovedi na liečbu je pokračovanie liečby Wellbutrinom SR účinné v prevencii relapsu a v prevencii opakovania ďalších depresívnych epizód.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Nástup účinku Wellbutrinu SR bol pozorovaný už po 14 dňoch po začatí liečby. Podobne ako pri ostatných antidepresívach, úplný antidepresívny účinok Wellbutrinu SR nemusí byť zjavný ihneď, ale až po niekoľkých týždňoch liečby.


Udržiavacia liečba

Pri liečbe depresie je všeobecne známe, že akútne epizódy depresie vyžadujú 6-mesačnú alebo dlhodobejšiu farmakologickú liečbu, ktorá sa udržiava aj po reagovaní akútnej epizódy na liečbu. Dokázalo sa, že Wellbutrin SR (300 mg/deň) je účinný počas dlhodobej (až jednoročnej) liečby.


Použitie u dospelých


Tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu sa majú prehltnúť v celku a nemajú sa lámať, drviť ani žuvať, nakoľko to môže viesť ku zvýšenému riziku vedľajších účinkov, vrátane záchvatov kŕčov.


Štúdie svedčia o tom, že expozícia bupropiónu môže byť zvýšená vtedy, keď sa tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu užívajú s jedlom (pozri časť 5.2. Farmakokinetické vlastnosti).


Maximálna jednotlivá dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu je 200 mg.
Tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu sa majú užívať dvakrát denne a medzi dvoma po sebe nasledujúcimi dávkami má byť najmenej 8-hodinový odstup.


Insomnia je veľmi častým nežiaducim účinkom, ktorý je často prechodný. Výskyt insomnie je možné znížiť tak, že sa dávka nebude užívať pred spaním (za predpokladu, že medzi dávkami je najmenej 8-hodinový odstup) alebo, ak je to klinicky indikované, znížením dávky.


Začiatočná liečba


Začiatočná dávka tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu je 150 mg podaných vo forme jednorazovej dennej dávky.


U pacientov, ktorí nedostatočne reagujú na dávku 150 mg/deň, môže byť prospešné zvýšenie dávky na zvyčajnú cieľovú dávku pre dospelých, t.j. na 300 mg denne podávaných v dvoch denných dávkach po 150 mg.


Zvýšenie dávky nad 300 mg/deň


Zvýšenie dávky na maximálne 400 mg/deň, podávaných v dvoch denných dávkach po 200 mg, sa môže zvážiť u pacientov, u ktorých nie je zjavné žiadne klinické zlepšenie po niekoľkých týždňoch liečby dávkou 300 mg/deň.


Pediatrická populácia


Wellbutrin SR sa nemá používať u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov (pozri časť 4.4 ). Bezpečnosť a účinnosť Wellbutrinu SR u pacientov mladších ako 18 rokov nie je stanovená.


Použitie u starších pacientov


U niektorých starších pacientov nemožno vylúčiť zvýšenú citlivosť na bupropión a preto môže byť vyžadovaná znížená frekvencia dávkovania a/alebo dávka (pozri časť 4.4 ).


Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

Liečba pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má začať so zníženou frekvenciou dávkovania a/alebo dávkou, keďže bupropión a jeho metabolity sa môžu u takýchto pacientov akumulovať vo väčšom rozsahu ako zvyčajne (pozri časť 4.4).
Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Wellbutrin SR má byť podávaný opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene. U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene sa má uvažovať o znížení frekvencie dávkovania, pretože je u nich zvýšená variabilita vo farmakokinetike (pozri časť 4.4).


Wellbutrin SR má byť zvlášť opatrne používaný u pacientov s ťažkou cirhózou pečene. U týchto pacientov, dávka nesmie prekročiť 150 mg každý druhý deň (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie

Wellbutrin SR je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na bupropión alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Wellbutrin SR je kontraindikovaný u pacientov so záchvatovými ochoreniami.


Wellbutrin SR je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých dochádza k náhlemu vysadeniu alkoholu alebo sedatív.


Wellbutrin SR sa nesmie podávať pacientom, ktorí sú súčasne liečení inými liekmi obsahujúcimi bupropión, pretože incidencia záchvatov kŕčov je závislá od dávky.


Wellbutrin SR je kontraindikovaný u pacientov s bulímiou alebo anorexiou nervosa, diagnostikovanou v súčasnosti alebo v minulosti, pretože po podaní bupropiónu bola v tejto skupine pacientov pozorovaná vyššia incidencia záchvatov kŕčov.


Súčasné podávanie Wellbutrinu SR a inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO) je kontraindikované. Medzi vysadením ireverzibilných IMAO a začiatkom liečby Wellbutrinom SR má uplynúť aspoň 14 dní.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Záchvaty kŕčov

Odporúčaná dávka Wellbutrinu SR nemá byť prekročená, pretože bupropión je spojený s rizikom vzniku záchvatu kŕčov závislého od dávky. Pri podávaní tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu v dávkach do 400 mg/deň je incidencia záchvatov kŕčov približne 0,1 % (1/1000).


Zdá sa, že riziko vzniku záchvatov pri užívaní Wellbutrinu SR je úzko spojené s prítomnosťou predispozičných rizikových faktorov. Wellbutrin SR sa má preto pacientom s jedným alebo viacerými predispozičnými stavmi k zníženému záchvatovému prahu podávať s nadmernou opatrnosťou. K nim patrí:

-úraz hlavy v anamnéze,

-tumor centrálneho nervového systému,

-záchvaty kŕčov v anamnéze,

-súčasné podávanie iných liečiv, o ktorých je známe, že znižujú záchvatový prah.


Pri klinických situáciách spojených so zvýšeným rizikom záchvatov je nutná opatrnosť. Patria sem: nadmerné užívanie alkoholu alebo sedatív (pozri časť 4.3), diabetes liečený hypoglykemikami alebo inzulínom a používanie stimulancií alebo anorektík.


Wellbutrin SR sa musí vysadiť a nesmie sa odporúčať u pacientov, u ktorých sa počas liečby vyskytne záchvat kŕčov.


Reakcie z precitlivenosti

Ak u pacientov dôjde počas liečby k reakciám z precitlivenosti (pozri časť 4.8), Wellbutrin SR má byť okamžite vysadený. Lekári si majú byť vedomí toho, že príznaky môžu pretrvávať aj po vysadení Wellbutrinu SR, preto musia zabezpečiť náležité klinické sledovanie.


Porucha funkcie pečene

Bupropión sa v rozsiahlej miere metabolizuje v pečeni na aktívne metabolity, ktoré sú ďalej metabolizované. U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene sa nepozorovali žiadne významné rozdiely vo farmakokinetike bupropiónu pri porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi, ale plazmatické hladiny bupropiónu vykazovali vyššiu variabilitu medzi jednotlivými pacientmi. Preto sa má Wellbutrin SR opatrne podávať pacientom s poruchou funkcie pečene a u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene sa má uvažovať o znížení frekvencie dávkovania (pozri časti 4.2 a 5.2).


Wellbutrin SR má byť zvlášť opatrne podávaný pacientom s ťažkou cirhózou pečene. U týchto pacientov je požadované zníženie frekvencie dávkovania, keďže maximálne plazmatické hladiny bupropiónu sú značne zvýšené a akumulácia sa vyskytuje pravdepodobne u týchto pacientov vo väčšom rozsahu ako zvyčajne (pozri časti 4.2 a 5.2).


Všetci pacienti s poruchou funkcie pečene musia byť prísne monitorovaní pre možné nežiaduce účinky (napr. insomnia, sucho v ústach, záchvaty kŕčov), ktoré môžu signalizovať vysoké hladiny liečiva alebo jeho metabolitov.


Porucha funkcie obličiek a starší pacienti


Bupropión sa v rozsiahlej miere metabolizuje v pečeni na aktívne metabolity, ktoré sú ďalej metabolizované a vylučované obličkami. U pacientov s poruchou funkcie obličiek je preto potrebné začať liečbu s nižšou frekvenciou dávkovania a/alebo nižšími dávkami, keďže bupropión a jeho metabolity sa môžu u takýchto pacientov akumulovať vo väčšom rozsahu ako zvyčajne (pozri časť 5.2). Pacienti musia byť prísne monitorovaní pre možné nežiaduce účinky (napr. insomnia, sucho v ústach, záchvaty kŕčov), ktoré môžu signalizovať vysoké hladiny liečiva alebo jeho metabolitov.


Klinická skúsenosť s bupropiónom neukázala žiadne rozdiely v tolerancii medzi staršími a inými dospelými pacientmi. Avšak väčšia senzitivita na bupropión u starších jedincov sa nedá vylúčiť, preto môže byť potrebná znížená frekvencia dávkovania a/alebo dávka (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia do 18 rokov

Liečba antidepresívami je spojená so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok a samovražedného správania u detí a dospievajúcich s depresívnou poruchou a inými psychiatrickými poruchami.


Samovražda/samovražedné myšlienky alebo klinické zhoršenie
Depresia sa dáva do súvislosti so zvýšeným rizikom samovražedných myšlienok, sebapoškodením a samovraždou (udalosti spojené so samovraždou).

Toto riziko pretrváva až do nástupu zjavnej remisie.

Nakoľko sa zlepšenie nemusí ukázať počas prvých niekoľkých alebo viacerých týždňoch liečby, pacienti musia byť starostlivo monitorovaní, až kým nenastane zlepšenie.

Vo všeobecnosti klinické skúsenosti ukazujú, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v skorých štádiách zotavovania.

Pacienti so suicidálnymi príhodami v anamnéze alebo významnými prejavmi samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť starostlivo sledovaní počas liečby.


Meta-analýza placebom-kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené riziko samovražedného správania pri užívaní antidepresív v porovnaní s placebom u pacientov mladších ako 25 rokov.


Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.


Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto príznaky objavia.


Je potrebné si uvedomiť, že nástup niektorých neuropsychiatrických symptómov, môže súvisieť buď so základným stavom ochorenia, alebo s užívaním lieku (pozri nižšie uvedené Neuropsychiatrické symptómy zahŕňajúce mániu a bipolárnu poruchu a časť 4.8).


U pacientov, u ktorých dôjde ku klinickému zhoršeniu (vrátane vzniku nových symptómov) a/alebo ku vzniku samovražedných predstáv/správania, sa má zvážiť zmena režimu liečby, vrátane možného vysadenia lieku, hlavne ak sú tieto príznaky ťažké, vzniknú náhle, alebo ak neboli súčasťou prejavujúcich sa symptómov pacienta.


Neuropsychiatrické symptómy zahŕňajúce mániu a bipolárnu poruchu

Bol hlásený výskyt neuropsychiatrických symptómov (pozri časť 4.8). Pozorované boli hlavne psychotické symptómy a symptómy mánie, predovšetkým u pacientov so psychiatrickým ochorením v anamnéze. Depresívna epizóda môže byť okrem toho začiatočným prejavom bipolárnej poruchy. Všeobecne sa vie (aj keď to nie je preukázané v kontrolovaných štúdiách), že liečba takejto epizódy samotným antidepresívom môže zvýšiť pravdepodobnosť vyvolania zmiešanej/manickej epizódy u pacienta vystavenému riziku bipolárnej poruchy. Obmedzené klinické údaje o použití bupropiónu v kombinácii so stabilizátormi nálady u pacientov s bipolárnou poruchou v anamnéze poukazujú na nízku mieru prepnutia do mánie. Pred začatím liečby antidepresívom majú byť pacienti náležite vyšetrení, aby sa zistilo, či sa u nich vyskytuje riziko bipolárnej poruchy; takéto vyšetrenie môže zahŕňať detailné údaje z psychiatrickej anamnézy, vrátane rodinnej anamnézy ohľadom výskytu samovrážd, bipolárnej poruchy a depresie.


Kardiovaskulárne ochorenie

Existujú obmedzené klinické skúsenosti s použitím bupropiónu na liečbu depresie u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Pri používaní bupropiónu u týchto pacientov je potrebná opatrnosť. Bupropión však bol zvyčajne dobre tolerovaný v štúdiách odvykania od fajčenia u pacientov s ischemickým kardiovaskulárnym ochorením (pozri časť 5.1).


Krvný tlak

V štúdii u nedepresívnych jedincov (zahŕňajúcej fajčiarov aj nefajčiarov) s neliečenou hypertenziou 1. stupňa nemal bupropión štatisticky významný vplyv na krvný tlak. Boli však obdržané spontánne hlásenia o zvýšení krvného tlaku (niekedy závažnom) (pozri 4.8) a súčasné používanie bupropiónu s nikotínovým transdermálnym systémom môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Bupropión je metabolizovaný na svoj hlavný aktívny metabolit hydroxybupropión hlavne prostredníctvom cytochrómu P450 IIB6 (CYP2B6) (pozri časť 5.2). Pri súčasnom podávaní Wellbutrinu SR a liečiv, ktoré ovplyvňujú izoenzým CYP2B6 (napr. orfenadrín, cyklofosfamid, ifosfamid, tiklopidín, klopidogrel) je nutná opatrnosť.


Aj keď bupropión nie je metabolizovaný izoenzýmom CYP2B6, štúdie s ľudským P450 in vitro ukázali, že bupropión a hydroxybupropión sú inhibítormi CYP2D6. Vo farmakokinetickej štúdii na ľuďoch podávanie bupropiónu zvýšilo plazmatické hladiny dezipramínu. Tento účinok bol prítomný najmenej 7 dní po poslednej dávke bupropiónu. Súčasné podávanie liečiv metabolizovaných prevažne týmto izoenzýmom (ako napr. niektoré betablokátory, antiarytmiká, selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká) je potrebné začať dávkou na spodnej hranici ich dávkovacieho rozsahu. Ak je Wellbutrin SR pridaný do liečebnej schémy pacienta, ktorý už užíva liečivo metabolizované CYP2D6, má sa zvážiť zníženie dávky pôvodného lieku, hlavne ak ide o liečivá s úzkym terapeutickým indexom (pozri časť 5.2).


Lieky, ktoré vyžadujú metabolickú aktiváciu prostredníctvom CYP2D6, aby boli účinné (napr. tamoxifén), môžu mať zníženú účinnosť, keď sa podávajú súbežne s inhibítormi CYP2D6 ako napríklad bupropión.


Aj keď citalopram nie je primárne metabolizovaný prostredníctvom CYP2D6, v jednej štúdii bupropión zvýšil Cmaxcitalopramu o 30 % a AUC citalopramu o 40 %.


Vzhľadom k tomu, že bupropión je v rozsiahlej miere metabolizovaný, jeho klinickú účinnosť môže ovplyvniť súčasné podávanie liečiv, o ktorých je známe, že indukujú metabolizmus iných liečiv (napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, ritonavir, efavirenz) alebo ho naopak inhibujú.


V skupine štúdii so zdravými dobrovoľníkmi sa preukázalo, že ritonavir (v dávke 100 mg dvakrát denne alebo 600 mg dvakrát denne) alebo ritonavir 100 mg plus 400 mg lopinaviru (liek Kaletra) dvakrát denne znížili expozíciu bupropiónu a jeho hlavných metabolitov v závislosti na dávke o približne 20 % a 80 % v uvedenom poradí. Podobne, efavirenz 600 mg raz denne po dobu dvoch týždňov znížil expozíciu bupropiónu o približne 55 %. Tento účinok ritonaviru/Kaletra a efavirenzu sa predpokladá ako dôsledok indukcie metabolizmu bupropiónu. Pacienti užívajúci niektorý z týchto liekov s bupropiónom môžu potrebovať zvýšiť dávku bupropiónu, ale maximálna odporúčaná dávka sa nesmie prekročiť.


Aj keď klinické údaje neodhalili farmakokinetickú interakciu medzi bupropiónom a alkoholom, u pacientov, ktorí počas liečby bupropiónom pili alkohol, boli hlásené zriedkavé prípady neuropsychiatrických nežiaducich účinkov alebo znížená tolerancia alkoholu. Konzumácia alkoholu počas liečby bupropiónom sa musí minimalizovať alebo prerušiť.


Obmedzené klinické údaje poukazujú na vyššiu incidenciu neuropsychiatrických nežiaducich účinkov u pacientov užívajúcich bupropión súčasne s levodopou alebo amantadínom. Pri podávaní Wellbutrinu SR pacientom užívajúcim levodopu alebo amantadín je potrebná opatrnosť.


Viacnásobné perorálne dávky bupropiónu nemali štatisticky významný vplyv na farmakokinetiku jednotlivej dávky lamotrigínu u 12 osôb a spôsobili len mierne zvýšenie AUC glukurovaného lamotrigínu.


Interakcie týkajúce sa laboratórnych testov


Bolo hlásené, že bupropión interferuje s testami, ktoré sa používajú pri rýchlom vyšetrení moču na obsah určitých liečiv, čo môže viesť k falošným pozitívnym výsledkom, najmä ak ide o amfetamíny. K potvrdeniu pozitivity testov je potrebné zvážiť použitie viacerých špecifických alternatívnych chemických metód.


Štúdie svedčia o tom, že expozícia bupropiónu može byť zvýšená vtedy, keď sa tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu užívajú s jedlom (pozri časť 5.2).


Súčasné používanie Wellbutrinu SR a nikotínového transdermálneho systému (NTS) môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o vplyve bupropiónu na ľudskú fertilitu. Reprodukčná štúdia na potkanoch neodhalila žiadnu poruchu fertility (pozri časť 5.3).


Gravidita

Niektoré epidemiologické štúdie zamerané na výsledky gravidít po užívaní bupropiónu matkami v prvom trimestri hlásili súvislosť so zvýšeným rizikom niektorých kongenitálnych kardiovaskulárnych malformácií. Tieto zistenia nie sú konzistentné naprieč štúdiami. Predpisujúci lekári budú musieť zvážiť možnosť alternatívnych terapií u žien, ktoré sú tehotné alebo ktoré plánujú otehotnieť, a bupropión majú predpísať iba v prípade, že očakávané prínosy sú väčšie ako možné riziká.


Prospektívne zistený podiel vrodených srdcových defektov pri graviditách s prenatálnou expozíciou bupropiónu v prvom trimestri udávaný v medzinárodnom registri gravidít bol 9/675 (1,3 %).


V retrospektívnej štúdii využívajúcej databázu riadenej starostlivosti (n = 7 005 detí) sa nezistil vyšší podiel vrodených chýb (2,3 %) alebo kardiovaskulárnych defektov (1,1 %) spojených s expozíciou bupropiónu v prvom trimestri (n=1 213) oproti používaniu iných antidepresív v prvom trimestri (n = 4 743 detí; 2,3 % pre vrodené chyby a 1,1 % pre kardiovaskulárne defekty) alebo používaniu bupropiónu po prvom trimestri (n = 1 049 detí; 2,2 % pre vrodené chyby a 1,0 % pre kardiovaskulárne defekty.


V retrospektívnej analýze prípadov a kontrol („case-control“), v ktorej boli použité údaje získané v národnej štúdii prevencie vrodených chýb („National Birth Defects Prevention Study“), bolo zahrnutých 12 383 dojčiat ako prípadov a 5 869 dojčiat ako kontrol. Zistila sa štatisticky významná súvislosť medzi výskytom srdcového defektu ľavého výtokového traktu u dojčiat a použitím bupropiónu v skorom štádiu gravidity hláseným samotnými matkami (n = 10; korigovaný pomer šancí („Overall Risk“), OR = 2,6; 95 % interval spoľahlivosti („Confidence Interval“), CI 1,2; 5,7). Nezistila sa žiadna súvislosť medzi použitím bupropiónu matkami a akýmkoľvek iným typom srdcového defektu alebo so všetkými kategóriami srdcových defektov posudzovaných kombinovane.


Ďalšia analýza prípadov a kontrol, v ktorej boli použité údaje získané v štúdii vrodených defektov, ktorú uskutočnilo Slone Epidemiology Center („Slone Epidemiology Center Birth Defects Study“), zahŕňala 7 913 dojčiat ako prípadov srdcových defektov a 8 611 dojčiat ako kontrol. V tejto analýze sa nezistilo štatisticky významné zvýšenie srdcových defektov ľavého výtokového traktu pri použití bupropiónu matkami (n = 2; korigovaný pomer šancí OR = 0,4; 95 % CI 0,1; 1,6). Zistila sa však štatisticky významná súvislosť pri defektoch komorového septa (n = 17; korigovaný pomer šancí OR = 2,5; 95 % CI 1,3; 5,0) po použití bupropiónu v monoterapii v priebehu prvého trimestra.


Laktácia

Bupropión a jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka, preto sa má matkám odporučiť, aby počas užívania Wellbutrinu SR nedojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Podobne ako ostatné lieky ovplyvňujúce CNS aj bupropión môže ovplyvniť schopnosť vykonávať úlohy, ktoré vyžadujú úsudok alebo motorické a kognitívne zručnosti. Pacienti majú preto pred vedením vozidla alebo obsluhou stroja dostatočne zvážiť, či Wellbutrin SR neovplyvní nepriaznivo ich výkonnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


Nižšie uvedený zoznam poskytuje informácie o nežiaducich účinkoch stanovených na základe klinických skúseností. Sú rozdelené podľa triedy orgánových systémov.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa kategórií frekvencie stanovených podľa nasledujúceho pravidla: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Poruchy imunitného systému*

Časté:

Reakcie z precitlivenosti ako je urtikária


Veľmi zriedkavé:

Závažnejšie reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce angioedém, dyspnoe/bronchospazmus a anafylaktický šok

Artralgia, myalgia a horúčka boli taktiež hlásené v súvislosti s vyrážkou a inými príznakmi svedčiacimi o oneskorenej precitlivenosti. Tieto príznaky môžu pripomínať sérovú chorobu.
Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

Anorexia


Menej časté:

Zníženie telesnej hmotnosti


Veľmi zriedkavé:

Zmeny v hladinách cukru v krvi


Psychické poruchy

Veľmi časté:

Insomnia


Časté:

Agitovanosť, úzkosť


Menej časté:

Depresia, zmätenosť


Veľmi zriedkavé:

Agresivita, nepriateľstvo, podráždenosť, nepokoj, halucinácie, abnormálne sny, depersonalizácia, bludy, paranoidné predstavy


Neznáme:

Suicidiálne myšlienky a suicidiálne správanie**


Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Bolesť hlavy


Časté:

Tremor, závrat, poruchy vnímania chuti


Menej časté:

Porucha koncentrácie


Zriedkavé:

Záchvaty (pozri časť 4.4)


Veľmi zriedkavé:

Dystónia, ataxia, parkinsonizmus, porucha koordinácie, porucha pamäti, parestézia, synkopa


Poruchy oka

Časté:

Poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Tinnitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:

Tachykardia


Veľmi zriedkavé:

Palpitácie

Poruchy ciev

Časté:

Zvýšenie krvného tlaku (niekedy závažné), návaly horúčavy


Veľmi zriedkavé:

Vazodilatácia, posturálna hypotenzia

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Sucho v ústach, tráviace ťažkosti zahŕňajúce nauzeu a dávenie


Časté:

Bolesť brucha, zápcha


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov, žltačka, hepatitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva*

Časté:

Vyrážka, pruritus, potenie


Veľmi zriedkavé:

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:

Zášklby

Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi zriedkavé:

Časté močenie a/alebo retencia moču


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:

Horúčka, bolesť na hrudníku, asténia


*Pozri taktiež „Poruchy kože a podkožného tkaniva“ a „Poruchy imunitného systému“

**Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas liečby alebo skoro po ukončení liečby bupropiónom (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky

Okrem prejavov uvedených v nežiaducich účinkoch došlo pri predávkovaní k príznakom zahŕňajúcim ospalosť, stratu vedomia a zmeny EKG ako sú poruchy vedenia vzruchu (vrátane predĺženia QRS komplexu) alebo arytmie; hlásené boli prípady predávkovania končiace smrťou.


Liečba

V prípade predávkovania sa odporúča hospitalizácia. Musí sa sledovať EKG a životné funkcie. Zabezpečte voľné dýchacie cesty, oxygenáciu a ventiláciu. Odporúča sa použiť aktívne uhlie. Pre bupropión nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ďalší postup má byť na základe klinickej indikácie alebo v prípade dostupnosti, na základe odporúčaní národného toxikologického centra.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antidepresíva. ATC: N06AX12.


Mechanimus účinku

Bupropión je selektívny inhibítor spätného vychytávania katecholamínov (noradrenalínu a dopamínu) s minimálnym účinkom na reabsorpciu indolamínov (sérotonín) a neinhibuje monoaminooxidázu. Aj keď mechanizmus účinku bupropiónu, ako aj ďalších antidepresív, nie je známy, predpokladá sa, že tento účinok je sprostredkovaný noradrenergnými a/alebo dopamínergnými mechanizmami.


Klinická farmakológia


V štúdii u zdravých dobrovoľníkov sa v porovnaní s placebom nepozoroval žiadny klinicky významný účinok tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu (450 mg/deň) na QTcF interval po 14 dňoch podávania dávky do dosiahnutia rovnovážneho stavu.


Klinické štúdie


Tablety s predĺženým uvoľňovaním (SR) bupropiónu sú biologicky rovnocenné tabletám s okamžitým uvoľňovaním (IR) bupropiónu v rovnovážnom stave. Účinnosť bupropiónu SR v liečbe depresie bola preukázaná v dvoch 8-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách u dospelých pacientov liečených ambulantne. V prvej štúdii s fixnou dávkou bol bupropión SR v dávkach 150 mg/deň a 300 mg/deň lepší ako placebo v celkovom skóre HAM-D, v CGI skóre závažnosti a v CGI skóre zlepšenia. V druhej štúdii s flexibilnou dávkou bol bupropión SR v dávke 50 až 150 mg podávanej jedenkrát denne lepší ako placebo v celkovom skóre HAM-D, v skóre MADRS, v CGI skóre závažnosti a zlepšenia a bupropión SR v dávke 50 až 150 mg podávanej dvakrát denne sa priblížil k štatisticky významnej odlišnosti od placeba vo všetkých štyroch škálach depresie.


U bupropiónu SR sa taktiež preukázala antidepresívna účinnosť porovnateľná so SSRI – sertralínom, fluoxetínom a paroxetínom, v kontrolovaných štúdiách u pacientov liečených ambulantne po dobu trvania 16 týždňov. Prvá štúdia bola 16-týždňová, kontrolovaná štúdia u dospelých pacientov liečených ambulantne porovnávajúca bupropión SR v dávke 150 až 300 mg/deň so sertralínom v dávke 50 až 200 mg/deň. Po tejto štúdii nasledovali dve placebom-kontrolované, 8-týždňové štúdie porovnávajúce bupropión SR (150 až 400 mg/deň) a sertralín (50 až 200 mg/deň) u dospelých pacientov liečených ambulantne; dve placebom-kontrolované, 8-týždňové štúdie porovnávajúce bupropión SR (150 až 400 mg/deň) a fluoxetín (20 až 60 mg/deň) u dospelých pacientov liečených ambulantne; a jedna 6-týždňová, kontrolovaná štúdia porovnávajúca bupropión (100 až 300 mg/deň) a paroxetín (10 až 40 mg/deň) u starších pacientov liečených ambulantne. Vo všetkých štúdiách mali bupropión SR a SSRI porovnateľnú účinnosť v liečbe depresie meranú celkovým skóre HAM-D, CGI skóre zlepšenia a závažnosti. Výskyt sexuálnej dysfunkcie (podľa kritérií DSM-IV a hodnotenej prostredníctvom pohovorov vedených skúšajúcim) bol významne vyšší u SSRI - fluoxetínu a sertralínu, ako u bupropiónu. Bupropión sa okrem toho spájal s nižším výskytom sedácie vo všetkých štúdiách s SSRI.


Účinnosť tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu v prevencii relapsu depresie bola potvrdená v dlhodobých (52-týždňových) štúdiách prevencie relapsu u dospelých pacientov liečených ambulantne. Pacienti, ktorí reagovali na 8-týždňovú, otvorenú liečbu tabletami s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu v dávke 300 mg/deň, boli randomizovaní na rovnakú dávku bupropiónu s predĺženým uvoľňovaním alebo na placebo. Pacienti pokračujúci v liečbe tabletami bupropiónu s predlženým uvoľňovaním mali významne nižšiu mieru relapsu v nasledujúcich 44 týždňoch v porovnaní s pacientmi užívajúcimi placebo. Bupropión bol počas dlhodobej liečby dobre tolerovaný, bez klinicky významných zmien od východiskového stavu životných funkcií a so stredne významným priemerným znížením telesnej hmotnosti, ktoré narastalo s narastajúcou počiatočnou telesnou hmotnosťou.


V štúdii ZYB40014 mali jedinci najmenej jeden z nasledujúcich stavov buď s kontrolovanou hypertenziou, alebo bez nej: infarkt myokardu v anamnéze, intervenčný zákrok na srdci v anamnéze, stabilná angína pectoris, ochorenie periférnych ciev alebo kongestívne srdcové zlyhanie I. alebo II. stupňa. Aj keď títo pacienti boli starší, menej zdraví a fajčili cigarety dlhšiu dobu, účinnosť bupropiónu SR u týchto zdravotne oslabených pacientov bola zväčša porovnateľná s účinnosťou pozorovanou v skorších štúdiách s bupropiónom SR vo všeobecnej populácii fajčiarov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní tabliet s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu zdravým dobrovoľníkom sú maximálne plazmatické koncentrácie bupropiónu dosiahnuté v priebehu 3 hodín.


Tri štúdie svedčia o tom, že expozícia bupropiónu môže byť zvýšená vtedy, keď sa tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu užívajú s jedlom. Keď sa užívali po jedle, maximálna plazmatická koncentrácia bupropiónu (Cmax) sa v troch štúdiách zvýšila o 11 %, 16 % a 35 %. Celková expozícia bupropiónu (AUC) sa v troch štúdiách zvýšila o 17 %, 17 % a 19 % (pozri časť 4.5).


Po dlhodobom podávaní 150 až 300 mg denne sa bupropión a jeho metabolity vyznačujú lineárnou kinetikou.


Distribúcia

Bupropión je v rozsiahlej miere distribuovaný so zdanlivým distribučným objemom v hodnote približne 2000 l. Bupropión a hydroxybupropión sa mierne viažu na plazmatické proteíny (bupropión z 84 % a hydroxybupropión zo 77 %). Miera väzby treohydrobupropiónu na plazmatické proteíny je v porovnaní s bupropiónom asi polovičná.


Metabolizmus

Bupropión je u ľudí metabolizovaný v rozsiahlej miere. V plazme boli identifikované tri farmakologicky aktívne metabolity: hydroxybupropión a dva aminoalkoholové izoméry - treohydrobupropión a erytrohydrobupropión. Tieto môžu mať klinický význam, pretože ich plazmatické koncentrácie sú rovnako vysoké alebo vyššie ako plazmatické koncentrácie bupropiónu. Po jednorazovej dávke Wellbutrinu SR sa nepodarilo stanoviť erytrohydrobupropión v plazme. Aktívne metabolity sú ďalej metabolizované na inaktívne metabolity a vylučované močom.


In vitro štúdie svedčia o tom, že bupropión je metabolizovaný na svoj hlavný aktívny metabolit hydroxybupropión primárne prostredníctvom CYP2B6, zatiaľ čo cytochrómy P450 sa nezúčastňujú pri tvorbe treohydrobupropiónu (pozri 4.5).


Bupropión a hydroxybupropión sú relatívne slabými kompetitívnymi inhibítormi izoenzýmu CYP2D6, pričom in vitro hodnota Ki je u bupropiónu 21 a u hydroxybupropiónu je 13,3 mikromólov. U ľudských dobrovoľníkov, o ktorých bolo známe, že u nich dochádza k rozsiahlej metabolizácii prostredníctvom izoenzýmu CYP2D6, bolo výsledkom súčasného podávania bupropiónu a dezipramínu 2-násobné zvýšenie Cmaxdezipramínu a 5-násobné zvýšenie AUC dezipramínu. Tento účinok bol prítomný najmenej 7 dní po poslednej dávke bupropiónu. Bupropión nie je metabolizovaný prostredníctvom CYP2D6, preto sa nepredpokladá, že by dezipramín ovplyvnil farmakokinetiku bupropiónu. Pri podávaní Wellbutrinu SR so substrátmi izoenzýmu CYP2D6 je nutná opatrnosť (pozri časť 4.5. Liekové a iné interakcie).


Ukázalo sa, že pri subchronickom podávaní u zvierat bupropión indukoval vlastný metabolizmus. U ľudí nie sú žiadne dôkazy o enzýmovej indukcii bupropiónu alebo hydroxybupropiónu u dobrovoľníkov alebo pacientov užívajúcich odporúčané dávky bupropiónu počas 10 až 45 dní.


Maximálne plazmatické koncentrácie hydroxybupropiónu sú približne 10-násobne vyššie ako maximálna koncentrácia pôvodného liečiva v rovnovážnom stave. Čas do dosiahnutia maximálnych koncentrácií erytrohydrobupropiónu a treohydrobupropiónu je podobný ako u hydroxybupropiónu.


V štúdii so zdravými dobrovoľníkmi , ritonavir v dávke 100 dvakrát denne znížil AUC bupropiónu o 22 % a Cmaxbupropiónu o 21 %. AUC metabolitov bupropiónu sa znížila o 0 % a Cmaxo 44 %. V druhej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi, ritonavir v dávke 600 mg dvakrát denne znížil AUC bupropiónu o 66 % a Cmaxo 62 %. AUC a metabolitov bupropiónu sa znížila o 42 % a Cmaxo 78 %.


V inej štúdii so zdravými dobrovoľníkmi znížil liek Kaletra (lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg dvakrát denne) AUC a Cmaxbupropiónu o 57 %. AUC hydroxybupropiónu sa znížila o 50 % a Cmaxo 31 %.


Maximálne plazmatické koncentrácie hydroxybupropiónu a treohydrobupropiónu sa dosiahnu približne po 6 hodinách po podaní jednorazovej dávky Wellbutrinu SR.


Eliminácia

Po perorálnom podaní 200 mg 14C- bupropiónu u ľudí bolo 87 % izotopom označenej látky zachytené v moči a 10 % v stolici. Frakcia dávky bupropiónu vylúčená v nezmenenej forme bola iba 0,5 %, čo je výsledok zodpovedajúci rozsiahlemu metabolizmu bupropiónu. Z tejto dávky 14C bolo v moči vo forme aktívnych metabolitov zistených menej ako 10 %.


Stredná hodnota klírensu po perorálnom podaní bupropiónu je približne 200 l/hod

a stredná hodnota eliminačného polčasu bupropiónu je približne 20 hodín.


Eliminačný polčas hydroxybupropiónu je približne 20 hodín a plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie lieku verzus časová krivka (AUC) v rovnovážnom stave je približne 17-násobkom plochy bupropiónu. Eliminačné polčasy treohydrobupropiónu (37 hodín) a erytrohydrobupropiónu (33 hodín) sú dlhšie ako u bupropiónu a hodnoty AUC v rovnovážnom stave sú u treohydrobupropiónu o 8-krát a u erytrohydrobupropiónu o 1,6-krát vyššie ako u bupropiónu. Rovnovážny stav bupropiónu a jeho metabolitov sa dosiahne v priebehu 8 dní.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Farmakokinetické štúdie u starších pacientov ukázali rozdielne výsledky. Štúdia jednorazovej dávky ukázala, že farmakokinetika bupropiónu a jeho metabolitov u starších sa neodlišuje od farmakokinetiky u mladších dospelých. Iná farmakokinetická štúdia s jednorazovou a opakovanou dávkou poukázala na to, že akumulácia bupropiónu a jeho metabolitov sa môže u starších jedincov vyskytnúť v rozsiahlejšej miere. Klinická skúsenosť neidentifikovala rozdiely v tolerancii medzi staršími a mladšími pacientmi, ale väčšia senzitivita u starších sa nedá vylúčiť.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Eliminácia bupropiónu a jeho hlavných metabolitov môže byť znížená zhoršenou funkciou obličiek (pozri časť 4.4). Expozícia bupropiónu a/alebo jeho metabolitov bola zvýšená u pacientov s konečným štádiom zlyhania obličiek alebo so stredne ťažkou až závažne zhoršenou funkciou obličiek.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Farmakokinetika bupropiónu a jeho aktívnych metabolitov nebola štatisticky významne odlišná u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou pečene v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi, hoci viac variability sa pozorovalo medzi jednotlivými pacientmi. U pacientov s ťažkou cirhózou pečene boli značne zvýšené hodnoty Cmax (stredný rozdiel približne o 70 %) a AUC (3-násobne) bupropiónu a boli variabilnejšie, keď sa porovnali s hodnotami u zdravých dobrovoľníkov; polčas bol taktiež dlhší (približne o 40 %). U metabolitov boli stredné hodnoty Cmaxnižšie (približne o 30 až 70 %), stredné hodnoty AUC mali tendenciu byť vyššie (približne o 30 až 50 %), stredné hodnoty T maxboli oneskorené (približne o 20 h), stredné hodnoty polčasu rozpadu boli dlhšie (približne o 2- až 4-násobne) ako u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita/mutagenita


Štúdie onkogenity na myšiach a potkanoch nepotvrdili karcinogenitu u týchto druhov.


Reprodukčná toxicita


Fertilita


U potkanov, ktorým boli podávané dávky približne až 7‑násobne vyššie ako je maximálna odporúčaná dávka u ľudí („maximum recommended human dose“, MRHD), po prepočte na mg/m2, sa nepreukázalo poškodenie fertility.


Gravidita


Ani u potkanov, ani u králikov, ktorým boli podávané dávky približne až 11‑násobne a 7‑násobne vyššie ako je maximálna odporúčaná dávka u ľudí (MRHD), v uvedenom poradí, po prepočte na mg/m2(v jednej zo štúdií na potkanoch bola expozícia dosiahnutá po vysokej dávke, 300 mg/kg/deň, 1,7‑násobne vyššia ako u ľudí, po prepočte na hodnoty AUC v rovnovážnom stave), sa nepreukázala teratogenita. U králikov sa pozorovalo mierne zvýšenie výskytu odchýlok skeletu (zvýšený výskyt bežnej anatomickej odchýlky, ktorou je prídavné rebro v oblasti hrudníka, a oneskorená osifikácia článkov prstov) po podávaní dávok, ktoré boli rovnaké alebo vyššie ako maximálna dávka pre ľudí, a znížená hmotnosť plodu po podávaní dávok toxických pre matku. U mláďat samíc potkanov, ktorým bol bupropión podávaný pred párením a počas celého obdobia gravidity a laktácie, sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky pri expozíciách, ktoré boli približne až 7‑násobne vyššie ako MRHD po prepočte na mg/m2.


Toxicita a/alebo farmakológia v štúdiách na zvieratách


V štúdiách na zvieratách sú pozorované zmeny pečene, ale odrážajú aktivitu induktora hepatálnych enzýmov. V klinických dávkach u ľudí nie je evidovaná žiadna enzýmová indukcia, čo poukazuje na to, že hepatálne nálezy u laboratórnych zvierat majú iba limitovaný význam v hodnotení rizika bupropiónu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza

Cysteín hydrochlorid monohydrát

Magnéziumstearát


Obal tablety

Album Opadry (OY-7300)

Opadry (YS-1-18202-A White)

Karnaubský vosk


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


  1. Druh obalu a obsah balenia


Wellbutrin SR tablety s predĺženým uvoľňovaním sú balené v detských bezpečnostných blistroch (PA-Alu-PVC/papier-Alu) vložených do škatule.

Každé balenie obsahuje 30, 60 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


30/0309/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:31. október 2000

Dátum posledného predĺženia registrácie:22. december 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

13Wellbutrin SR