+ ipil.sk

Wilate 450Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2009/12024; 2009/12025


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Wilate450,

450 IU FVIII / 400 IU VWF, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Wilate 900,

900 IU FVIII / 800 IU VWF, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Ľudský koagulačný faktor VIII / ľudský von Willebrandov faktor


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľovsa dozviete:

1. Čo jeWilate a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Wilate

3. Ako používať Wilate

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Wilate

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Wilate a na čo sa používa


Wilate patrí do farmakoterapeutickej skupiny liekov nazývaných koagulačné faktory a obsahuje ľudský koagulačný faktor VIII (FVIII) a von Willebrandov faktor (VWF). Tieto dva proteíny sú spoločne zodpovedné za zrážanlivosť krvi.


Von Willebrandova choroba


Wilate sa používa na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD),

čo je vrodené ochorenie. Všetky typy VWD sú vrodené, kedy krvácanie trvá dlhšie, ako sa predpokladá. Je to spôsobené v dôsledku nedostatku VWF v krvi alebo v dôsledku nesprávneho fungovania VWF.


Hemofília A


Wilate sa používa na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s hemofíliou A. Jedná sa o zdravotný stav, pri ktorom krvácanie trvá dlhšie ako sa predpokladá. Porucha je spôsobené vrodeným nedostatkom FVIII v krvi.


 1. Skôr ako použijete Wilate


NepoužívajteWilate


 • keď ste alergický (precitlivený) na ľudský koagulačný faktor VIII, von Willebrandov faktor alebo na niektorú z ďalších zložiek WilateBuďte zvlášť opatrný pri používaníWilate


 • Tak ako pri každom lieku, ktorý je vyrobený z ľudskej krvi (s obsahom proteínov) a podáva sa injekciou do žily (intravenózne podanie), môžu sa aj pri Wilate vyskytnúť alergické reakcie. Venujte prosím pozornosť včasným príznakom alergických reakcií (reakcie z precitlivenosti), ako sú vyrážka, žihľavka, pocit tiesne na hrudníku, sipot, nízky krvný tlak alebo anafylaxia (ak sa akýkoľvek alebo všetky vyššie uvedené príznaky objavia rýchlo a prudko).


Ak sa takéto príznaky objavia, podávanie injekcie treba ihneď ukončiť a treba kontaktovať lekára.


 • Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy sú dodržiavané určité opatrenia na zabránenie prenosu infekcie na pacientov. Tieto zahŕňajú starostlivý výber darcov krvi a plazmy, ktorý vylučuje možný prenos infekčných ochorení a testovanie každého odberu a poolu plazmy na prítomnosť vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto prípravkov tiež zaraďujú pri spracovaní krvi alebo plazmy určité kroky, pri ktorých sú vírusy inaktivováné alebo odstránené. Napriek všetkým týmto opatreniam pri podávaní liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. To platí aj pre akékoľvek neznáme alebo nové vírusy alebo iné typy infekcií.


 • Prijaté opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy typu B (HBV) a vírus hepatitídy typu C (HCV) a pre neobalený vírus hepatitídy typu A. Tieto opatrenia môžu mať obmedzený účinok proti neobaleným vírusom, ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírom B19 môže byť závažná najmä u tehotných žien (infekcia plodu) a u jedincov, ktorých imunitný systém je oslabený alebo s anémiou určitého typu (napr. kosáčikovitá anémia alebo abnormálny rozpad červených krviniek).


 • Pri každej aplikácii prípravku Wilate sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže prípravku, aby bolo možné spätne priradiť k pacientovi číslo použitej šarže.


Ak pravidelne alebo opakovane používate prípravky s FVIII/VWF vyrobené z ľudskej plazmy, Váš lekár Vám môže odporučiť očkovanie proti hepatitíde A a B.


Von Willebrandova choroba (VWD)

 • Informácie o nežiaducich účinkoch spojených s liečbou VWD, pozri časť 4(Von Willebrandova choroba (VWD)).


Hemofília A

 • Informácie o nežiaducich účinkoch spojených s liečbou hemofílie A, pozri časť 4 (Hemofília A)


Užívanie iných liekov


Aj keď nie je známy žiadny vplyv iných liekov na účinok Wilate, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Nemiešajte prosím Wilate s akýmikoľvek inými liekmi počas podávania injekcie.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete užívať Wilate, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Wilate


Tento liek obsahuje až do 2.55 mmol (58.7 mg) sodíka v jednej liekovke 450 IU FVIII a 400 IU VWF a až do 5.1 mmol (117.3 mg) sodíka v jednej liekovke 900 IU FVIII a 800 IU VWF. Toto je potrebné zvážiť u pacientov na kontrolovanej diéte s obsahom sodíka.


3. Ako používať Wilate


Wilate sa podáva injekčne do žily (intravenózne podanie) po rekonštitúcii s priloženým rozpúšťadlom. Liečbu treba zahájiť pod lekárskym dohľadom.


Dávkovanie


Váš lekár Vám poradí Vaše individuálne dávkovanie a frekvenciu, s ktorou sa Vám bude podávať Wilate.

Vždy používajte Wilate presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak použijete viac Wilate, ako máte


Neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania ľudským FVIII alebo VWF. Nemá sa však prekročiť odporúčané dávkovanie.


Ak zabudnete použiť Wilate


Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Wilate môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


 • Reakcie z precitlivenosti a alergické reakcie sa vyskytli však menej často a môžu zahŕňať: pálenie a bodanie v mieste podania infúzie, zimnicu, začervenanie, bolesť hlavy, vyrážku (urtikáriu), nízky krvný tlak (hypotenziu), únavu (letargiu), nevoľnosť (nauzeu), nepokoj, zrýchlenú činnosť srdca (tachykardiu), pocit tiesne na hrudníku, mravenčenie, vracanie, sipot, náhly opuch rôznych častí tela (angioedém).


Ak trpíte niektorým z vyššie uvedených príznakov, informujte prosím svojho lekára.


Prestaňte používať Wilate a okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak sa objavia príznaky angioedému, ako sú:


 • opuch tváre, jazyka alebo hrdla (farynxu)

 • problémy pri prehĺtaní

 • vyrážky a dýchacie potiaže


 • v zriedkavých prípadoch sa pozorovala horúčka


 • vo veľmi zriedkavých prípadoch môže precitlivenosť viesť k ťažkej alergickej reakcii zvanej anafylaxia (keď niektorý alebo všetky vyššie uvedené príznaky sa vyvíjajú rýchlo a sú intenzívne), ktorá môže zahŕňať šok. V prípade anafylaktického šoku je nutná liečba podľa súčasných lekárskych odporúčaní.


Von Willebrandova choroba (VWD)


 • Pri používaní VWF prípravkov s obsahom FVIII môže pokračujúca liečba spôsobiť silný vzostup FVIII v krvi. To môže zvyšovať riziko, že Váš krvný prietok bude narušený (trombóza).

 • Ak ste pacient so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi, treba Vás kontrolovať na včasné príznaky trombózy. Váš lekár rozhodne o prevencii (profylaxii) trombotických príhod podľa platných odporúčaní.

 • U pacientov s VWD (predovšetkým u pacientov s typom 3) sa môžu vyvinúť inhibítory (neutralizujúce protilátky) proti VWF v priebehu liečby VWF. V týchto veľmi zriedkavých prípadoch môžu inhibitory zastaviť správne fungovanie Wilate.

 • V prípade, že Vaše krvácanie pokračuje, musí sa Vaša krv vyšetriť na prítomnosť týchto inhibítorov.

 • Inhibítory môžu zvyšovať riziko vážnych alergických reakcií (anafylaktický šok). Ak trpíte alergickou reakciou, je nutné, aby Vás vyšetrili na prítomnosť inhibítorov.

 • Ak sa zistila prítomnosť inhibítorov vo Vašej krvi, kontaktujte prosím lekára so skúsenosťami v liečbe pacientov s poruchami krvácania. U pacientov s vysokou hladinou inhibítorov môže byť prospešný iný typ liečby a má sa zvážiť.


Hemofília A


 • Vznik inhibítorov (neutralizujúcich protilátok) proti FVIII je známou komplikáciou pri používaní prípravkov s obsahom FVIII pri liečbe pacientov s hemofíliou A.

 • V týchto zriedkavých prípadoch inhibítory môžu zastaviť správne fungovanie Wilate a krvácanie môže pokračovať. V prípade, že Wilate nezastaví Vaše krvácanie, prosím kontaktujte špecializované hemofilické centrum. Počas liečby budú pravidelne vykonávané vyšetrenia krvi na prítomnosť týchto inhibítorov.

 • Inhibítory môžu zvyšovať riziko ťažkých alergických reakcií (anafylaktický šok). Ak trpíte alergickou reakciou, treba Vás vyšetriť na prítomnosť inhibítorov.


Menej časté:u viac ako 1 z 1000, ale menej ako 1 zo 100 pacientov

Zriedkavé: u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1000 pacientov

Veľmi zriedkavé:u menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane jednotlivých hlásení


Existujú nedostatočné údaje na to, aby sa odporučilo použitie Wilate u predtým neliečených pacientov.


Skúsenosti s liečbou Wilate u detí mladších ako 6 rokov sú obmedzené.


Informácie o vírusovej bezpečnosti, pozri časť 2. (Buďte zvlášť opatrný pri používaníWilate).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Wilate


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Uchovávajte liekovku s práškom a rozpúšťadlom v chladničke pri teplote (2°C - 8°C).


Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte Wilate po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.

Wilate sa môže uchovávať pri izbovej teplote (max. +25°C) po dobu 2 mesiacov. V takom prípade je čas použiteľnosti 2 mesiace od momentu, kedy bol liek prvýkrát vybratý z chladničky. Nový čas použiteľnosti potom musíte vyznačiť na krabičku.


Prášok sa rozpúšťa priamo pred injekciou. Stabilita roztoku sa preukázala na 12 hodín pri izbovej teplote. Napriek tomu, aby sa predišlo kontaminácii, sa musí roztok použiť ihneď a v priebehu jedného podania. Akýkoľvek nespotrebovaný zvyšok alebo odpad sa musí správne zlikvidovať.


6. Ďalšie informácie


Čo Wilate obsahuje


 • Liečivá sú: ľudský koagulačný faktor VIII a ľudský von Willebrandov faktor

 • Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, glycín, sacharóza, citrónan sodný a chlorid vápenatý. Rozpúšťadlo: voda na injekciu s 0,1 % polysorbátom 80


Ako vyzerá Wilate a obsah balenia


Lyofilizovaný prášok: biely alebo svetložltý prášok alebo drobivá hmota

Rekonštituovaný roztok: má byť číry alebo slabo opalescentný


Wilate sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Dodáva sa v 2 veľkostiach balenia:

 • Wilate 450, 450 IU FVIII a 400 IU VWF, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok, obsahuje nominálne 450 IU ľudského koagulačného faktora VIII a 400 IU ľudského von Willebrandovho faktora v jednej liekovke. Produkt obsahuje približne 90 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII a 80 IU/ml ľudského von Willebrandovho faktora po rekonštitúcii s 5 ml vody na injekciu s 0.1 % polysorbátom 80 (rozpúšťadlo).

 • Wilate 900, 900 IU FVIII and 800 IU VWF, ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok, obsahuje nominálne 900 IU ľudského koagulačného faktora VIII a 800 IU ľudského von Willebrandovho faktora v jednej liekovke. Produkt obsahuje približne 90 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII a 80 IU/ml ľudského von Willebrandovho faktora po rekonštitúcii s 10 ml vody na injekciu s 0.1% polysorbátom 80 (rozpúšťadlo).


Obsah balenia


1 liekovka s lyofilizovaným práškom

1 liekovka s rozpúšťadlom

1 balenie s príslušenstvom s nasledovným vybavením:

1 jednorazová injekčná striekačka

1 prepúšťací set (1 ihla s dvoma hrotmi a 1 filter s hrotom)

1 infúzny set

2 alkoholové tampóny


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Octapharma (IP) Ltd.

The Zenith Building

26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB

Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutiu o registrácii.


Výrobca


Octapharma Pharmazeutika

Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaerstr. 235

A-1100 Viedeň

Rakúsko


Octapharma GmbH

Subsidiary Dessau

Otto-Reuter-Str. 3

D-06847 Dessau-Roßlau

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2012.


Návod na liečbu


Prečítajte si prosím celý tento návod a postupujte pozorne podľa neho!


Pokyny na prípravu roztoku Wilate (rekonštitúcia):

 1. Zohrejte rozpúšťadlo a prášok v uzatvorených liekovkách na izbovú teplotu. Ak sa na zohriatie používa vodný kúpeľ, treba dbať na to, aby voda neprišla do kontaktu s gumenými zátkami (neobsahujú latex) alebo s viečkami liekoviek. Teplota vodného kúpeľa nemá presiahnuť +37°C.


 1. Odstráňte viečka z liekovky s práškom a z liekovky s rozpúšťadlom (obr. A) a vydezinfikujte gumové zátky alkoholovým tampónom 1. Umiestnite liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch. Pripojte ihlu s dvoma hrotmi

zvlneným koncom k liekovke s rozpúšťadlom (“Wave to Water”) a tlačte dole tak ďaleko, ako to len pôjde (obr. B).

MORO3bt2/nzp2vvfZalSpV4G8QkRp8QBO2Hw06zD/uMZVzSD3UGHUdl/a5C4mJiaitfv36wV5qUTAl0FbPQt0PtYTY6IsvvkC7/5///Oeqq65q2bIlwotatWpRkAE66cFImo0RZj0n5Kv67TvJhINImtWhpcE2LVV84MABwrFbt26w5XXq1FE5B8qVIK9Hjx7h4eF333330qVLaW03FarTi1zHpVYBgBI2b9q0aWRCZA3J9perljZ4JSoIlb1o0SIA+tVXX4GS+fPn45DY2NiGDRvGxMRERUUp621RzDow5ee+qe9Jw+IPS2i75S2Unp7+ww8/wK5jA2f54IMPYKebN2+OAqxbtw6f7OCqnKjJMUllOSRIfM8998DETp482X72EJHruJQiSzl9+nReEk2uuyLniUlYlc0pREqEF9dccw32w3ampaUdtnTw4MGEhATYPHotHz8t2aBBA/iFWT5W2KLTnTp1Kjk5GTmTXaxQoQLsMQ6vVq1a586dcSdQS03PPW7fvh3U0uFI0LRpUx7Wp/x5vWNsw8tcs2bN1KlTceycOXNCEErlWi5RW2fPnu3duze8rk6dOvHOLPFEjsaiH7FN4oYegjOqOZEglZ4L27t37wWtFGwtIuiff/4ZPgC2MzIyABZYpGfbEZsj3Ib51BZ4p7AdO9u3b6+Emfzzzz+BJv8vNPfLli0bPnz4+PHjZ8+eHYIuphu5pApAgwsjh7qXOx2rx1eFoZph1bj1BDTwIBE4a1PQYerKly8Px46cP2SF89ozBEyZmZn0wBA9eE7hDhp0ekkK2AJz+/fv1x7GkKJs2XbyWRhK/jsoz5IlS4AvzHDPnj1DDc3gc2m/1viKJnLBggWIGPw30Awrp5EJaM0C3g+eVPbYID0+QcnQXPJINza0dd7k6sNaIUEqsqKnK+0rKfj5gzhFmHhi2D6sT1nhRlqxYsWwYcPQYoRav2bwuXQ0A4sXLx44cCBaW8f09pBc9vgwnahXokqOBMIOUa8htumtpmCXJqRRtoAszFqAAODydDVaN+a8JWXZTq2XSpZQ/uT4B9Huy4fH7VeDt5s0aYIWY8aMGdya5/Mqe03B55LF1x3GEtXw4Ycf0v4wMfSiPbTF1S9tFW+jcaxevToaTbKUKqczkGWtDIPom5+UkAE+UYgcEBefOXNG2fjLDZSOHnBkZCS971s2zZqXkpX9lAi2+/fvDzQRm7vtzadFKldwqUH24IMPohp49UCuMzmd7IKTfyk3pIHRhV1EY01TIaUN01bslducP0+gdATCvlMW2J4eLXiHDh2UrZtWrqcgi4HPypUrg8uFCxfimoQIlMolXCphfhISEj777DOgyT9JEJVtqRZpaWSGMmYvXbp0dHQ0GuhfLPHqF9oT6NoZkezbb7/Fp70h9h97+aLn8ssvv/baa2kZI/mQsXZ2TUjQr1+/7t279+jRgwxtKMgtXKrsqt2wYUPfvn3ZBcwScxb/Eu+q5/T2N5XwURyJ01cAUc4SLcOCX+EwKKcGGgngmJ48edIedfkKiv205oj3cVdceeWV8k/Juws3zKlTpyhIj4iIQEMvYy+U87LLLhsxYgR87qVLl4aIyQwml3YgqCf5o48+UsIQEnNHjhzhlzNzzw4TqWyDexqpMsLggUfA98knn6hcOIVyjy8yZCYXX3xxVFRUjRo1QCRNp5fOK6XHvQHnlV49rWWFQzp37kzPrFHhe/bsec0110yaNClEZmoGk0s7CklJSS1atKDFg2RIu3fv3sTERO1woHnFFVcgti1btqzsbNcaevu5+Iw4HJns2bOHbFVBogo6Fjyh8ECH1nGVQTffJ3AkUlNTcZv99NNPvnwDpNm9e/d1113HaMLWDhkyZPPmzYMGDcpfCb0lF7Xj0K5du2644QatttCe0nxbDRqYmT2WwFa9evVAAwyh7J22568ZvCyrt7J9+/bICmjiRGlpabzUW+4ZjbaEAsCQa31D0joi//3796NNkIXRysZCMVAYWu+d9uDKvPXWWwMHDrQXrPjF6cHnUhowBD0333wz/wTIUDfUy6jF7JItUPXpp59+8cUXqMUmTZpoa/XaT2fvNSxvid4ajdNRwwqMlBibYdGM4zBrsWpsg0V5M2i9PzQ1E/GTPR8/Ik+AFnFlX/Pqq68eMGBAfHy8dh2KH5TKDVwqYSq2bdsGB5/RSU9Pp3AY0QDMjB1KeSyCle8sgU4EGeQMSNk7mLS+IdpG8E7H2nNQOd3EsJzD7rJ7iAwwcGTrqKz+VH78SI6b28HC14oVKyprLIpXIsY9gDuHHpy3F6mYoRn8uEdeU9RllSpVuJsmMzOT1u4h+0Rp/FdAljUxAg4czBjcRzSvNOiXJSZ88HmzRC+6ZkSZP82+2svMx6LlRflTUlLkdA2KsWgRQ1nOv6z3UeMQR6RQbHquXFmjqeQeQHXr1qVOfu1SFDMoVdDjHlkrfMWzsieScZXTetU0BugoiQsZMPI+lRXbopphbGD/YHsIcRmROC48yXvs8b7EFAEKmntEMGARdxH7rxdnS+VEnDNBnigJ/rK9RcY/pel2dEhGRgZxie2GDRvCBdde11f8jKUKejsuOUALBeeSrvK5c+dovV3uKqK3kfqqAAZC9nfST8CFhrkpoofdoj4mRPGob+ow4h4ArbtU5VxRSFlOJ3KDDfvBEhc+zFqKCKjBDSAbr3UMSSgdy89lRixPpeK7gtYUycpeNEYeWCyhVEHnkqU1Sah4GVZjOyYmBu4mv8DZfz7SCGleKVpYsGWPQsBTZGSko22jrzCK2mRKiEbYcSw2CEcljB8fyz6DzJned0Hi4uFuodkq0n+FS8MrG0oKiyuUyj1cqpxXWS6wSxuo+KioKO29Y/7lGB4pH94YzDM8B/bqVM7QhEQ+Ii/QKl1G6baqnL1UGt/EKFpnzp//OM4OD5Je+8IoU+shi8HpiyuUKuhcShZl1cr3RXC9wmTCIfMz61ZZ6FA3OzWFvJ/mSgJ3ei5HWaCXtARrpwUl+fsjSiDoq9WmppkiHt7Jf7xWrVpkF7VjeWEZTl/A0rpfLorHucGldy5xaMJogiQ4/l9//TVbU2Vry7RZvcwHkUeBiCb/nl++/5o9Z/wXXoLQXobatWvDh2ZLqcVDQLPgN4+HFPxxSKaKp1nQSzy1zh36CebtqquuOnDgAAyndB9JWdazs2XKlKF1BKRX50damnxg6sc68jY8ZulQasnq1KlD71/THl3S5vXlqVSelivacfpMSkqSP3FAKsmjuoHVtI+gEMT0gAS1zvTWKXue9mLI/fmwnY5ky6YADbe08VIw4fXq1eOFNxzDmizrIRD7Su/FWC7qJ5I9xsrHKAjvpCkXoJM7NcPE0i70dAQtp0YrF9AqBr6Y42ZX5YtLeyE5H3pITU7Mk4lhI2vWrGl/saTK6Vvz3VXo/oZr5ZZ4XDJHz1bbvU9pO1FVFSpUuOaaa9Cm07vCVU7HgDtZaL0/2kMhTilLjtFDwSueCkyPB9Hrz+R/5O1y5cqBSGkmpcGmppz8EDlqeuLECRqfLPZyBZdUYaiAN998c+bMmagtGt3RakgCShvAq1GjRsctOY4GSbKxIR+DpMNpIhlOB165kyhPLqaGFAIUGhTgPbJNoD4meJP8fCMbV0eXmrdp4cL169dPmTIl7xfYe3IFlySi7eWXX+7Xrx8MGz1YIwcJKZk9GKI30ANNx95NrV+dRYE/P9kYlr0yZS6jJZkPPacL2Z1IeVJ4FCiqnA5i79oskfM1rHLhA1wZ7W1/xVgu4hIVEBcXN3369Ouvvx6cycV2NVA0IxRmLSpEnX/Hjh274JiQY1ZZ1nw5WqWSZ+P66Y/kDlFYMnlG+w2grOCG1kLys9ym5reonA06PGlcmSFDhuT+r3lawedSmkNU3rp16/r27fvcc89R+KlVc1bOdWC0X2n2UHJysn3+ua++aC1z0MYz0+jNOlnWstPUM0CmlB4n9/V3tBOBSLaRYbapn/zHHW0k9xClpKSMGjXqpZdeSk1Nzc0lLQYKPpdcH1QNvXr1wtd77rnnsccegx9mD8lVdq+e/VFdMpy1a9cG36hCtHrw82RXkaMxUzktEyfgcUJ+Y7PW3W3PQW6TjaSucjl9ybFPio+Vf4oO+eKLL2bMmLFy5UpcmQULFuT9AntSLuq/5PogNEeMGHHXXXfdfvvt9kY8S7zoUwkjqrIrGEyATjSvaJp//PHHM2fO+Hp5KMluVjVbq4HrB0qoUqVKMNuwkbJ4Mgd5Xu1rmFjEAYHOqlWrduzYgXCHV7QLEQV/HFKJPh2uXaCJQHvkyJHbt28fOnRogwYN5IHSTDKUPGmcs6WpHlCYNcuYpiPRokW+GmKtSCxfRHJKmo4UERFBc+dUTv9EM5Ccm9Z8yww/+uijuXPn9unT5/Dhw/w+gNBR8NtxlXNCGn8Fl1u3boXBmDBhAqxFt27daA1VJUymBiX9ap98jq/gBq0qHwg00UxT5wudmgc2lTVDWYtC5FeipGTJkrRsO3IGjlozneV7MQ8lzDxnrrKNJbb37NmzceNGWHq42vbVaENEQeNSmhPHVpUSDBo0CLYTdMLxr1evXqdOnVq3bi1BzMrZ8yxbc1+eHNLQsqvKehSdfgW1vopqR9MevkiDrXJa9DBbLC+vgMq+keBvwEaCSHA/depUEBnKb4wMGpdhtmiapZlPVM/o0aMB6ObNm5cuXYoIAHV2ww031KhRg9PLA7V87AzZQbFzrJVHbshlkqTls1tEbVvDmk6amZmJyOazzz577bXXxo8fv3z58s6dO9vLFmoK/nyiXO4Hnb0sJSUlIQ6A74XWtk2bNvXr17/yyisR9vq3SXKPr/L4+Ukrnv1JX1+nlrzKBQ7wLw4cOLB7927YyCFDhvTv33/NmjXh4eGhSaFdrvAv8yTEQJMtJSYmwoLu2rVrypQp1atXb9u2LQAFpuyG+lG+G0fZZNv7faQF1Tqz4NEmJyfv27cP7iNYjI2N7dKlC5yTN954Q4Y1odlq2+U9LrnaGjZsSE9Sx8fHJyQkAFN8PvHEEwi9mzRpAnwrVaqEtr5mzZr0HirZjMonvvN0dp6ypES3jnR2uZCwiKcswSjSuwF69+7duHFj3EUtWrTwxaKBkuQ9LlkymG3ZsiUqGz7ok08+efz4cUAARlNTU3fs2DFixAhlLaKC9PSiCQhRTpj12Gvu227mWMbRKSkp9LwlLQ0HTxGYfvnllxkZGR06dKhbty5O0bVrV5hzbMj4yf5HVM4IPcQB9RiX9pqTloZ2xlhq1aoV7V+7du3p06dhvfDTxx9/TJbs6NGjJ0+efPfddzlnhPmOZ+Qee9746quveKporCXk2axZMyS45ZZbIiMjq1uyl5nLad8p/4IyVtNzXIb57t9WvqsTrMCg4kDYVMcE4My+Xpx2Uv6qYcfyZeQcA688xXwhKI9xqZxqTqtpyYfmujl2JCkr2NcWsfAvrUF3zN9Xo+yLPNOIS3mPS19ssRyh1H6SXy/IgeMZfTXE/o+9YP4GSpL3uPSPWi5/ylMyxzPm8qjclEGmNFCSvMelUSjIcGnkRhkujdwow6WRG2W4NHKjDJdGbpTh0siNMlwauVGGSyM3ynBp5EYZLo3cKMOlkRtluDRyowyXRm6U4dLIjTJcGrlRhksjN8pwaeRGGS6N3CjDpZEbZbg0cqMMl0ZulOHSyI0yXBq5UYZLI59yXEopMCuCGC5DXY5LKsvFP3K5vlLhynAZ0urbt2+YeD+242sCW7Ro0alTp8aNGweyYIbLkNYLL7yQyzSxsbHYkHQWaYNuuDTKlb7++mug+c4779ArhZTfN4oUXIbL0FUu1/CW6t+//4EDBwLwYiHDZejKTlWfPn3gTRJwCQkJ27ZtozcTs9LS0tavXz9w4EBfSzYXlrzHpf31dfnOio6dP3/+6NGj7Zk7RqMXPOkFl431s9/Piq+BEaCkS0FlOHPmzIwZM+bMmSPTbNmyZdCgQUVdSO9xmZSUBC+H33vSqFGjVq1aRUREcAI/HR8XlP19Jf4XBfa/JHGeVha+4E/5aHb9y0+GvLz37Nmz33zzTW3x+QDcOV7iMiUlZfz48fYQEq1PfHw8bctX4mkvCcjl1fSPtcaZnzXbVR6XAHaEWO4sdBRyuXp3kyZNNC4DsOq2Z7hEm3LzzTcjKqSv0dHRVatW3bt3r5bMFze5byIdF/SnDY0PR1z8nMX/yv779u2jaJdeliVPHZRmnU968uRJuT8yMjIA/oZnuNywYQNBWaVKldWrV3NvxebNm9Gyy5R+lkPP/XXMTeMblvMdU36Ys5ttLdnOnTuvv/562shNSQIjnBqXXb7lCOrYsWMA7hbPcAlbQhszZ84ElFxbN1niZLkMO/zLF0D2bbthdjyd3fpqhSxRooQ9pboQ7oWu1NTUXbt2hVkjQJ988smmTZs0KPv27durVy/jX/4tvhBEoa/68xOF5F5MmJ+hYY1d5eR1+XJV7dnSm9Qogd1DzfcfyavmWPL164033rh06dLAFMYzXLL4HXhS2pWCn75w4cLly5fzHgRMI0eOdHxPGQn+AL34e8iQIcuWLeNsQQmsCL3r/P7773/yySf5FDNmzOAgLDY2du7cufKeQQG4zwUpFy9eTH2BSDl27NiBAwfSgbBAMpLj1wfOnz9/1KhRwWrBNXXo0GHo0KF33nlnwM7oGS4ZqREjRrz66qv8Plp7w52QkNC9e3etQ3j27NnPPPPMe++9J6MKPkRZbz6lr6+88grgk4YKyNJ2s2bNaIMhZsH3xR6tK5Q2AOWUKVNkSur/o08/fzmQLbh/UWsOZ6Nnz55mnlsO4YpQE7N9+/Y77rhj0aJFNIdAu0YZGRkMJSiBAYN9BUZTp07Fzt69e+/YsUO+Y1lZl1tZfXWwlDCxSIZASuIL0GmDWDx9+nT//v2V1SewceNGWDj4ZJMmTdq2bduYMWNQThhXCRygbN++/fDhw3FrPf3002TFH3roIXCJwuNXGHKccfDgwdj/1FNPwaCiWScLrVxD57uW4uLicIcb//JvwZ7B8EyePFlZ1wiVN2/evPvuuy88PFxeo/Xr1zOU3A7iWPAKrGGrwCjQCcue1vWXJTq2RYsWBA04k1zCgiqrLQNYOAp2Ny0tDXuef/55anaRP98nzz777MSJE2WRkBUbeJzi0KFDKD8KibPga8OGDZW4u5CJ48tVAwOlZu9xt2juEK4h/gjVQpHKM1xCsEmoRTg66enp+AovDdZl3bp18tXea9eupcSwRnwg9oNRMrdbtmxBRKlEtMGxMMf1MJA0BKwsRgn0tm3b0lGIUpVlLDt16sT5Az7cKuAe5hzllMUeN24cD0fh8G7dulGzmHurI6OropaMIPGn4GpHRkbCRnICGHhc25iYmCIthpe4hHr06AHjhNaEYgUEH+3atWOvEZcSjamyIkfZWIdZLyWvUqUK7ByMH4c1JK5vmEMYRUDDafATuKRfiWbsIaqQUusbgqkDl/hVAw5ly2XnkSaJSMDacXuvAm4zyaWy+uz4vi0ieYxLXItq1arFx8fDVsFF+8ES0ETjCBA5VI+KirIfCCcPNGvxkCZkxY0sbgAcRVzCOhL6x48fp5TffPMNWj1ZNzz45Me2+drPvoRWZhUMz1LrJtPccWV1iRj/UhddLzQl4AYYEZpwK7GHB34cx2By0w7CKFLsTFyiAl588UV8HTBgACU4duwYbcA0wpHwU8gL7pflcexX1/gITDuunOYVBOa8Ut7jkmmDWzlhwgSEwMryCO1Oj30wxp6JyokC8iQ3kWJwbsTZlSxfvjxtIBlF0L50QTQdGZUQaCkDZjW1a/X0008H5rxS3uNSmkDudKQW3E+3ORLznA/l224pqzMIKdHiw1vgHiKOkSl8VhaX9lmbUo6oOdoebWcQu4TCco74w2lZtWqV7Hwl8WUvOnmPSxJdwYyMDPrKVUvWjqiS6QEucdmnTx8/2SIfROVz585VlnePiEpZI0A8iYZPsXXrVlkY5ZsnbqMdm2NfY5h+totOTz31FDcR9snqJPx9w+XfQujNfYrs/eBupj3Uj4j9Xbp0If7gcVIETVq5ciVtyExogx5O5baSe4tefvllCr2bN2+uBDp0ivT0dPJBZXn8/wX7WLkSTNPO1NRU+1h/wPzLry35T0M3bVHLM1zOmDGDQg24emivwcTChQt5ZLlnz57KqsiRI0dSP+WwYcNq1KhB7S+a48cee4xS0sC0ND/nz5/XCLj//vuXLVvG/ckAUaZH802n6N69+6ZNmyhsp2H06dOnU0AmSy5jbXusoxlC7l5NSUmhbnxHfzRYWrdunZy9VXTyDJcqe2TZvh+2kDxL1CJYnD9/PoIh2DPwgUYH1ck9OLislFKaH3s/4o033sh9nB06dNDCKXwFf/C60MzBTiNBdHQ0Tkddpzwhg7MtWbKk43Qn4pVKwp4xboZDhw6hwA8//DD+RdH1X+Y1Q574YsbHcwiWz/4EBYBYsmQJt9d0vUaNGgV38MEHHwQ3cn770qVLe/TooXLR7MJA8na7du3kT3Ts5MmTIyIiZs6ciVPIGYpwEmrWrEnbbCZpNQs+nBNLe4n6jouLIzPMkySK1FhShriHVTb32pw9SoDC497D/8L/DWT3vme4HG0JzXeKpXLlyuFiOTrguHAwWmjZ4ZLu3LkTFQymOaW8sh9//DF+tQ+poQ5wYFj2c23yQK4bFGbw4MHffPMNBQqNLMkOgbvuuouaeO25CNxFVBgeGacMZ8+ejWIjN4RoSOBrlKhwJZ9+tP/qp3OtqOUZLkmOIDrGrQC3pSUtsbyysASOE3XpRPbZu9pGeHi44ylIMZbs+6tbciwSWOSxfkcVLhmO3oVWMD/I+jmw4PIYl45ypCdPxzoeldf4ulDkP8/CPWNucvN1bYvacBYHLo2KnwyXRm6U4dLIjTJcGrlRhksjN8pwaeRGGS6N3CjDpZEbZbg0cqMMl0ZulOHSyI0yXBq5UYZLIzfKcGnkRhkujdyo/89l4NdUCPrCeV6RnwtVjK/h/7gMykN3gXxYxKPSntxw/FUVCzrtZvF/XGrPcASsNPYrHpSlcFyrsJzrBNl/Vd6H0tcfDFo7TtIK5OlLXLjK01oJ3qXTV7FL5fL/F4XkM18BXrLM/fLTmATxMcWikGP5SwXLz9MexjPupl2+GpNi0MhoIY2DfxksQxWWc+kw3ghwMVwuX48R+//J/bqg+6Hby8TExGD91dTUVCWWnDSyq3hcItlUkiXS3ouq7PG4/7VGAyA/79syIoXCJdL7L42M3KC/7aXx7YzcIzM+buRGGS6N3Kj/B7KT5A98EB81AAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt2" align="bottom" width="48" height="67" id= "Objekt2">


 1. Umiestnite liekovku s koncentrátom na rovný povrch. Odstráňte ochranný kryt z ihly z dvoma hrotmi, dbajte na to, aby ste sa nedotkli hrotu ihly. Podržte liekovku s rozpúšťadlom s nasadenou ihlou s dvoma hrotmi dnom nahor a rýchlo prepichnite stred gumenej zátky liekovky s koncentrátom ihlou a tlačte nadol čo najviac, ako to len pôjde (obr. C). Vákuum vo vnútri liekovky s koncentrátom nasaje rozpúšťadlo.


 1. Vyberte liekovku s rozpúšťadlom spolu s ihlou s dvoma hrotmi z liekovky s koncentrátom (obr. D). Wilate sa rozpúšťa rýchlo, preto len pomaly otáčajte liekovkou.

TIkYhF64YUXYJEpvh4+fDhJkQQsOEgAbj388MMUNYPKo0ePVlanIxn3lJQU6u4BL+Wx8DWpwM8//7xNmzay8lwf9hofe+yx1157jXqUUODkyZPpFNqBUGiwEOd98sknly9frqyhLGWNsvoymSOCzkuKbChtq47PPPMMWhdbmGo9evRQ1htwiBhat26NJgeZEJdAFGvWrEmj0hzzEih8oYZv2rTpoEGDwGB28p5//nlSuHnz5lF+2G5pTHEWOhbiR/QyAylY4f/85z9Lly6FpkILYabT0tIohAJeffVV7pOSV4o6o+Z4kKh8/KKe9Nj47HRBSO04QXMxYd1o+JFB48hkFqE6aHIas6HebyRatGiBlobIyTLR2B999NGAAQNA4hEjRvAuSCZ3AH3xxReUgPRGiEmT7GIuWrSITa1WbdQEtO7YsSN4Rs8G78IDIGctyeCd/qLM9PR0ui64FsRLn5QuCEU8zjGHBmoYtDRRkGc2TJw4Ec0J6hCn0eS7du0CJ0DK0qVL16hRAzQ9duwYvWEt41xILI6CLaYJbHDycKzM0M4CnEXSNmYG1HT69OknTpzgp8i24wnZoJcgFmqCUyDGAsOgtfIUmqPMf1E3ujqfjoEg6LzUOvA0oOVIC5U1H4KnrmmNBybBa5QbQSxzchoFzn0s2J7O5aVs1lSV05Te1hZsd2mOivwLvaRsWs+8D1sEnZfQCSe9VK5vSrjkdEG+qFEgnecuu4iFUkQRgY0dO5bS3A9gCyJx8+bNc1fjQoeg8zLwudloEoQ49913nwr3+9cXfl6Qr1+/fnAk4KLA4vMcZFwga615Ft5Srly5Czl7IUAo4h7bHnUzJwy69j5DGF2xPPcv8tW9/vrr2i6Q8r333oP14HhLZb8/fmc7I+i8RLgt38uhu2/b6tLwhb5tNO8wM2sJvNyWQ8cOGzZs1qxZPCVeWd2reOpoLp82vqA9uvjlvvoii6DzEtErvCsaj9E8SJfhOJch6SDB7NwxqxF4UUlJSS+++GKENXcpNjbWnFqqPajalhYtWlzItRQChKKfCNSsW7dusWLFnDK4m/jQaydO17lz53r16rnHKC6Qs4Ztu5wkIyXOnDnz6aef+nY8FLw8f/484tPy5ctfeumlcnuEMaXDC6QkdOzYMW/nNS/EpXtBu7pjx479+uuvKuDZfYUYIZrndu7cub1795YoUQLsNNvMnLdha1VDiTyfMVcHcubff/89NTX1t99+u+yyy5TPy1DOvyTV3L1793XXXXfllVfKXZqj6e5regQBuhzuWyi9b9++7du3w4LjofXnGRFCOi8YegnVXL9+fenSpRENREVFqewv0+TYl+Qd5EhK8xmT3RH4hUYiYCeZJDpqfk5RRij61Tdv3qysiUUXXXQRfXXhqAU0AwILaKccrXZyNBnh7XK3hZPM286DRvrAgQN4PuFNgpqcGXcjwnqvaP/+/S4jZEUEQeclTfNRWbqIu3/69GnaBcu1cePG77//HsJZq1atqlWrQkcDic3N32BfhTvcvWRmLez1hg0btmzZQi8S8YuUKmu+JrEW2eSuoolQjPdwjIm2gTSCl9xmcDeVNZ07OTl58eLF4GW1atWuueYaWPlLLrlEGeqo9UWrkLhi7tM4tE5ZbTvMwq5du3bu3Ll161bYa84AauIvXSNyIkFGnGbIB+9aCgqCzssGDRrQrDO63XAxixUrhhgI6ZMnT8KiSVGBaVu3bt0333yDdDkLlSpVqlChAr9eo7IbTY21QdLOQEjJgBGAIU5LS9tnQXv9QwIXS+PgKIcCwUwLJ06cKFOmTP5Vv0AiFHEPwky0EOhFf2GwSEEPHTpk8onTaF2wlqffwtaj8VAI2hLNVrZsWdOOB09pbCmILXjAzp49+7sF8Aye9HfffeeUXwMYTAnckIsvvpj8HPyiEJ77V2QRCl62b9/+xx9/BKWIRmgGqAhalLXEthdaa1fYeugrSAC5RfvBPhYvXhyBlLLCWGRG09KQEifyC+fOnUNtEZHg7H9YQAIXcurUKf54HrmGcJErVqz4008/wXDjKDrcHHmnv7gcZRkQEkuOij777DP/23Oh4GX9+vVhmlu3bs3dxdA8BKRoVy2nrcyAf7DmlStX1mZ/QaJAFxxCgRSYCu6mp6fL2RI4ROt8ybHfEWkIPM4In08bjpJ/5YH09Uvactlll9WuXbtOnTo7duzYbUF70vgvyr/88stpwQXGDz/8kJCQ4MfjoeBlw4YNh1mgv6RtNCzJtkwZjIEWQnvAD/wSD2y7XWDuEVjA4sMtMwmH7blyOikzvEO4uYjAbrzxRlSDz0558DCQHvN2+W4dAUytbAHKiicQlQRBoaCyMgjv4JxoB6ampsr3loosQsHLuLi4m2++GeE2TYklwwdSNmnS5KuvvuJuIw6MQFnoHOhInMg0XqekoSNwjhtbBbDyuTtBtb1Ib9u2DdLbuHFjSCBrJH5BSpr/xovYUCVtvRGIYmxsLCioLEUHTemXojopw4SPPvrosccey8NNLmQI0XjP3//+96SkJPCSuYXf0qVL33HHHWgncItMYcmSJWHaZDtJKUK2LVu2QH6OHDkiC3cJxnMcagfJ4PjCboJ85LmiJjgRnhY6NSI2VAlPCzLAo4jI+iazynrATPdRk08+I65XWQGclp+z4Un45ZdftHVsiiZCxEvc61deeWXBggV33XWX1s8Hr1+6a5rJ5l2IJL799lswJkdd1DZCdCmwAKuIGcwGbAFLZJBEQ4LYDp1jr/GMBTw/KKpUqVI8tYL5lykGtVk+aS+ntWycgS8Hp8P9GTRo0IXf7UKAEL1HoazFBeA5QTIhPyqr/UiftMhA247ftWvXQkiUETqYiIyMLFOmDOQNVhJeLBHRtj7KQWKZtRR3w2fAw/CbBfw9fPjwr7/+CmqiZNJXLQaitIzTTe9TbuTL/PHHH8HLn3/+OUi9sAULoVg3ixKIyrt16zZv3rxevXqxVFCrUEcgLxfDtpJabuPGjURKgulNRlkgj00eK6WXM0sbajoA0rCSEywPBEFJO0+dOnXy5Ek8YFdddZWtn0DXpVVAuzStDuPHjx83bpwfiRNCuv7lfffd165dO9h0kkzZihRMmPyA9dy0aROXIDkUExMTHR1N4RFnkISWzp+Tz6cpkyZsKnvYhErCjsMJxl9oJ41X0cNgW6ykJhfCNZGnhlieOHHC6bX3IoiQ8rJBgwatWrV6++23BwwYoLWQrU3Hxh07dvDhRDJwOj4+HnSkKEQ7hda5KI+1rZLTdlvIwi+24J7fLNzpdNOnT5cLK/gInX+psqxVnTp1brrppkaNGjELTVKqLOXjhc2VNZ55ww034FfLWVDg5DDMnz8/LS3NF0uJEPmX7EtB515++eUHH3zw3XffrVq1qrLrnabM9JeCX2hkrVq16K1CM2ewLyG/IEnJDmhqaircys8++8z3LCVCpJcyJqDliu6+++7Zs2dXqVKFxZIPkT1ENWvWBClr1KgBq60EKSV3g30J+Q6OhE6fPj1y5MhHHnlEfhnDhwplPK5RE+m2bdu+8sorNG4uI1Z5eIkSJRISEvgvm3utd7NAgO8AVRuuc7du3f72t789/fTT4a6a5xCKuEfro6EtXbp0QaDdtGnT/fv39+7dW7PIWieLWZS5y/tgmUd6+/bt3bt3Byn5I60+JML5nRQEMStWrIBm7Nu3b/jw4WzxpU2XHdRav2bBIqUS4V1ycjI0Ehbc/yyfE0LBS6cxQzQJqLlq1aoOHToMHjwY7j+iHFMgZZRjhu0FCPRcLVmyBIycM2cOzWIpoNcSbIT/O3yIQxcsWPDss8/269dv2rRp1OWu5TSP8j7kCDg/S+++++5rr732xRdf8Pf8fNgizN/hI5QqVerFF1+EKe/fvz+oCdV0GncuEJDxjSQlXEk8gXBd/HX/c0T4vz/OzYNm69GjxxNPPDFlyhSXcSCPIyL79HVWzfnz5zMp5ci4D1uEn5ey/2jq1KkdO3Z8++23e/XqpcS0twLUhJnGt3iRWLx48fjx42G+6cXwCIepej4YYealphyRkZEQy6ZNmyImKF++vMoej4e1poEiQkySojqDlKNGjQIpa9SooQJYUMSHCjsvpXJQAmbunXfeQVuyZBYgUiqj0+DkyZMDBw78+uuveQkNzfsMa2W9Cw/ZcU60adNm06ZNNMFRiZmzBQWSmvBJXnrpJfqmL0MbZfBhIvy8VHazIf/2t7/NnTu3SZMmBbrxzpw5c+7cOfqqpI9cwRO8NJGenh4bG3vo0CF+vVpODNMGfoINOXYvxxJdgDxnz549cOBA+/bt9+7de/XVV2t7C/TzFgKEv1/dxNatW9GW2Ivf3bt3w+OkyUQEJ1JK4uZ7VWX5gZz69OnTeKjoWFpmkanpTVJ6rVbh10vtjtCaGTB/O3bs+PXXX7Fr//799erV4zfInCKhYI9V8hnlCzraS4/Y9fvvv2/cuHHXrl3XXXfdFVdcQU9RSkrKpZdeGhkZKZdrCyMVzOkvXovDwjneY3tHUlNTjx07Bsk8f/48bTx69CjC86pVqyYkJEA43c230yuIF15VeQruCWKO0iJ1O3fuBClpfRvIZPny5StXrkxXgeuqU6cOFxJiEpjTtZTRY+UdUqrw6qV5R06cOAGZRBMq4z3Gbdu2YVe1atWgQyVKlNDeDVJCKfPd75R+LUsj15A4ijozIxlQehh01BmPE54uSCk7JCEjgUa+jIyMUqVKyQ4Bb3ZaeaJfnRPQGyKlsutMQbtu2rQJNvHaa6+lNyGVQZpge5kEmomHc4GIqDCqra2OxNcFHmzZsoUGxI8fP6598CAEkJyDIerUqVOVKlWmTZumslPWU6RU4eWlfFIBKMqiRYvcD6Hbt8PCxRdfjGAC7IyJidFC9WDcZTbfOBcaGH4w6sCvxWlnlH9BR3jM/Mmz0FtwTk+ZMmWpBbCT1uTxplgqL9hxviMrV66UKz3neLPOnj270wJylitXLioqCv4cwiP5Onk+4siRI+AiQjEE2rR0ZeCQy9KGmAF8ujVr1iQmJlK6Z8+e3377LZ5nb4qlCrsdJ4BYe/bs+c9//hMbGxtIZvM+HrQAE59pvUJZsmRJXgcGNJXLEuVo6JEBRhkGGrwHF+Eg4q9cUzO3dVPW0oSI0OvVqxdIIXmGi/jBnbjzzjv5Ly7nH//4x+zZs4NanwuBJ3iJ+4in+YsvvqAxcd5oe4tlLzdvUcJbApPAKmKSLAExh617xwWeO3cOdtnsQzHTLhfidNTy5csh56jVAw88EAy7aZJSpocPH649WnPmzGnVqpVnX1oPPy8zs5ZC1bYoO/sCWT18+DCYBxtEC2PLQ8wDJVHoO07aKUyY/Slm+bRl27ZtqA/VvESJEiT2UGtUTA5TUQLi3b59+wkTJthe14XDvGNc4blz55ofQwfwhNSvXz8+Pj7fK3PhCD8vbRVRZQ/VYUm/+uqrVatW1ahRo0GDBpUrV37jjTfgudMrvE48duG3CzNMytqW89lnn/38889t2rSpW7euskJdaC0CI4TnH3/8MbZUr16dmIqNX3/9NRL0N5RBBk6EkOvvf/+7U4aHH37Ym986Dz8vqZ3w4JKWyI3K+sDPDz/8AEYOGTLktdde49G8v/71rx07doTTdtttt9l20ChD7eRJQXQwiTZC2+CDOnUv21rGTz/99MCBA6NHj4ZvABnmUR+4pDR1aP/+/Yh1cAo6EFXFs7Ru3TplN7Xvwu+hC0wLLoHY/JlnnhkxYoTXQnJP9F9STzVI9s4777Ro0QJbjh8/DhP53//+F0SE0zl9+vTo6GhEDyAB5a9atSrICvfok08+uf3227lAW1bJjSj2+++/x7HNmjWDkoE6iOi7dOkCMXM5VqZXrFgBUj766KOw3XBJ5VAkHwuuS1+W+hlMZyB/qSAHGqjkmTNn5vhpi5EjR8LywArlY00uHOGfF6yyOh1BlFtuuQXuGvVa42YlJibWrFmT82SKNwyxBUE37vutt956/fXXw2i6lE8AOSAPiNnhVz399NM4nPojEZH885//rFKlyh133CE/sqY5rJTeunXr6tWrn3vuOV4akwpBxWjgNDNrbgd9K0ML/3MbSAUOU4PpSgM5tm/fvvA0cEO8I5nh71enNBIIV1988UVlEYjbm3s0mQT8V1nUfOutt8CnoUOHah8c0cqHLYMYN23a9IknnoiKiqL1qok0jRo1qlWrFhxWFHXfffeBmrZ6hvQvv/wyf/58WL3IyEjtFFQxpqApXVqt8t1uRogRCtoS+JLYGzduhDX31Mof4e9Xt4Vts0nhYR26+eabX3rpJQjYwIEDpdrJ8iFyMGePP/44nFHbOiCIRgTw5ptvMjXNyuzdu/ftt98ePHgwXAv6jqBWjm23qFPIFaSQnK99zJgxy5YtC/zY8ePHt2rVipZa8IKvGf6458KBqAJB5SuvvNKjRw/ZeaQs6YXZRcDx+uuvO9l6xv333w//9dVXX+3Zsyd9G50AJxJmbs2aNVCg2rVr88eZvQZW4rVr10LUc3s4rvrnn3+muXkq3OwsDLxU1sjv559//tRTT8Gxg1GOi4uj3iVERRDUDz74AFY+ED717t37qquumjZt2jXXXAMeHzp06PDhwzt27IAX+8ILL8hPZ3gQRCOEjPAX83A4XJ0HH3zw/fffl6WFi52FhJfKipPatm37lQU899SRDm8S4VSEWAfV6XA2gu3atWvYsCHCr127dtHEJcTdkE/+lpRpxD2F4cOH88dec4vZs2e3bNmSB4HCKJmFhJeZWZMvGzRoQB3d3KGofWXHpQQ+qoyFG264gcMs6g/SghuvARVLTk62HdoJHPDC8VjWqFFD6yPLpzoGisLAS46ItfBZ5TK80IbdlUO3TthjAifs3r0bPuIFFgJr/tBDDy1dulSFdQmGwsBLFksmFs1aJ4Pr0mWjwWmkx+yG9Cbch3YCBwL5CRMmDB061I978g5tPIZ6s2X3OyFX71dEZJ8Rp5HSm3oZyNBO4HjkkUfatGkTxsUQCzwvtdEUcyMhV4IXiCfqKaSkpMAvzN8yu3XrtnLlSm0EIWS+ZoHnZVEGs2TQoEH5YsElENRPnjyZp7hrvnWwCerzsuBB48TEiRNzNbQTOEaMGFG/fn0aBDIrEFRq+rwsYNAmFaxZsyao6x/17t1769at/M0rGaH7eunjf5BClZGRkbehncCxf//+f/zjH1OnTjXPHlT4vCx4YFqMGTMmz0M7gWPatGn16tXT3gTy/Usf9qC1sUNzLgT78DIrVaoUssEFn5cFEseOHYPnF7LTIdgfPnz47NmztYGGIhH3eLO/2puAzwfPz3ZXv379WrVqhUilTZs2uSrz6NGj8+bNe++992yj+zlz5iA2HzJkCG8pzHZcPnny83s+XDBjxgxzckbz5s0HDBgAa0vLYq1duza3xUZGRvaxkJaWlpycPHHixA0bNsgMCPzB9bi4uMIf97CzAlIWK1bMCzOlPY709PQnnniC/4KOPXv2hEDC+ZPZLuQhj4mJIYKmpKRAQaGUSNCuhx56aMGCBdRtVGjtuLyw48ePF7j1/cOCe++9F95eQkJC165dO3bsGB8fb/sKEa2EeIGANCZaQIwFBZ01axZM/OTJk+nD1IXWjssLwxMZ7OV7CgfuueeeKVOmyBkV5izJ/Jr9xC5WawtJSUkgqArJjEw/7ilgcF9RKBivWcpiwU7zheBgwEO89JEHaB2K+dt9oxUevJffTfi8LKhwmkyej3TRigoG9Z3g87KgIoxuT+HvJ/LhwxY+L314ET4vfXgRPi99eBE+L314ET4vfXgRPi99eBE+L314ET4vfXgRPi99/B88NfnV56WP/4N3SKl8XhZx8KKeXoPPyyINScqUlJQwLuCmweelj/9DRkZGuKvwP/i89OFF+Lz04UX4vPThRfi89OFF+Lz04UX4vPThRfi89OFF+Lz04UX4vPThRfi89OFF+Lz04UX4vPThRfi89OFF+Lz04UX4vPThRfi89OFF+Lz04UX4vPTxf/DfO/PhReTLpwLyCz4vCw/kC+CVKlWaOHGiC9XMt8W989KZ8nlZaKDxDLwcPHiwu2kO5Tr+uYXPy0IC7ZMRgXxaVOb0FCmVz8vChFyRMs+HhAY+LwsPNMkMhGfyE2nKSyG5z8vCBsmtwPXSa/B5WaThTVIqn5c+vAmflz68CJ+XPrwIn5c+vAiflz68CJ+XPrwIn5c+vIjw89Jpzotnu3wvEF6eLeEdhJ+X7hMO8PvHH3/86U9/8tTsQHdoV6Rtz9V4TJFFmHnJLIyNjR04cGD9+vUbNmyYaYE+lcAZwltPJ9gSi+ovRRG/e/fu/eKLL+64446Q1q/AIsy8ZGns2LEjEh06dHjuuefuueceT81tcYH5wNATxZKJ37Nnz86dO3fPnj3Tpk3r0qWL12bueBNeseP47dy5c1xcXPfu3RcvXjxu3Ljo6OhwVy0gaAwjmeeLSk1Nfeutt3r27Pniiy9GRkZK/8Q81gcj/LyUiI+PX7Vq1aRJk+rVq/fyyy+3b9/ey0acoBGL9PL8+fMZGRmffvppWlra/Pnz27Rpo5w9Th8mPOFfyvQVV1yRmJjYqlWrvn37LliwYOTIkRUrVgxvJQMEW+czZ858+eWXCxcufOaZZwYPHgyZ5Awyvy+WLgi/f2mbbtCgAQlnkyZNRo8eDTsYjtrlDjDf586d+/bbbz/++ONevXpBKStVqqSJveSiT0oXeMuOS0jhXLZs2bPPPluuXDnaxcZdm5udq/LJ4LofJYu1DVb4LzTym2++gcDfeeedS5YsoV4FZZDP52KA8C4vCSycf/7zn2HTe/ToQZ801BqY+zhN9mi9oRrPnM4rA2oCFUIxDb+rhb/wI5cuXbpo0aJHH3103bp1CN188l04PMdLrYMdiVKlSpFw9uvXb8qUKU888QT1AjJFlBUFSwWV7/hp3HI5teST+ZVZPtHvv/9Op9i8efPixYvT09Pvvffe6dOnsx9snt1nam7hOV5qrGJAOH/44QfEtqNGjXr++ecHDBgABa1QoYI5psdbJLek2mmnk3nYuEs1ldRHCWfPnv3vf//7r3/9q0yZMtDIzp07w+VwKtPvD8obPMdLlb0ttUChkwWoVHJyctu2batVqwZaNGrUKCoqShtfofySi7YOpfaXMnDfODOScqampoKRcCL79+8/a9as1q1ba0XZ+qA+KfMAL/JS2bWx3NLaAow7ERTyWbp06ebNm4OgCQkJJUqU4HLI71TOemmeUWX/Wvzu3btBxw0bNiCsqVy5cp8+fSZPnoxA2/ZwZWey/dGdPMCLvNRI6bQgBKxnZwvTpk3btGkTCPrZZ5/B1atbt+5VV11Vp06dyy67LDY2tnz58mXLljVHWdgfpdK4/G3btp06dYroiJDrmmuugTA/+OCDb731lqSjS3SlDC/ZJ2Vu4UVeythZNqrLyHK8BSRmz569evXq48ePp6SkgFvQuTlz5lAe8BhkpQIRu/CxHMcgM4Jr6G65cuXgzjZr1uyNN94wpVFW0tyiBTo+I/MGL/KSYRuj5NjSDRs2xC87f2AqJRA4p6Wl8eFLlizZt28fFVizZk04ADExMU4szHOdfeQNnublBUIzppUsqCxJ2759O7meQI0aNYjN5lHhqXqRR2HmpTSm5gCgbV+mP07oERRaXtpGHi5dOWY25Utm+FBoeekUNimHkCUi+3Cl8kkZVhRaXirBP1stdAmoAwywfAQPhZmXDHNgUBlv4dhm9hEuFAleKgejbIY4vu32CDzHy5DFHNqQEm8M8HCfwUGF53gp4xWXAR6VywUCzL2BFJtjZh9Bgud4qQKe423rNRJcJvWYGmlO/s2xSv6koWDDc7x0t+PaxkBoRFOKNm/enJGRcfr06f3799OsooMHD7IwHzlyZMeOHddee61T76Z5Uk3L/a6l/IXneBmRNdPHtovbSUp3796dlpaG3xIlSqSkpFx//fXp6engX9WqVTlzdHR0uXLlzpw5g3T16tW//PLLPXv20K7Dhw/TMPoVV1xx0UUXlSpV6tSpU2DzDTfcgHR8fLw5DhRhN4HIJ2V+wXO8VA7RsTZgAwpCAs+dOwepw2/58uUrVqzYuHFjkOmWW24xD2fUqVOH93KiQoUKt912m5w1HGFN1jx58uTWrVuXLFlSpkwZaG3x4sXr169PE5ec6uwjX+BFXtr2bNPG5ORkEPG3336LioqqVq0axIyzydd9CPTX6aVHLQaPyD5rmE5XsmTJ2hZ477fffrt06VJwtGzZsiBogwYNtDr7yBd4kZdmA8M0//jjjzDBN998c61atUyHT4lXz7SieCNkFfrHu86fP+90Xuk+8uFUfh0LtGXbtm1jx44FQaGj5ls+Pi4E4eeli9Jg17x587Zv3w4D3bx5c97OvUjmIVAyqOmvv/4KEiP9+++/nzhxwrZwhEGcRtBz7Nixyy+/HAwDvYoVKwYlhqsKvZQKqpUA5xWaje04xaxZs+CkNmrUSHvpR16jr6mBI/y8dGqqzz///MCBAzVr1mzSpIm5V3qHUD4E10csgJTSHGum3P0ZgJri9+jRo5L0oCaYGhkZeeWVV8o3h2Q1kKdbt25Ir1+//oUXXoCPQfKpOSQRxsshubtTRQnh5yWDmwpK9sEHHyAWhtU2/UX+CzqCuHv37oU6Mv80UvJ6B4HEy5nZ3/ghnLCAMIvcTXDu6quvBkE1z5X+wsQj6kKYP27cuOuvv75Pnz7aKbTeBh9OCBsvTdNGifT09IULF3bq1Ik2yhdnpae4c+dOcIVe06Fd/N43t70sPPAVh4nckuJcDnEURr906dLR0dEgqHYtlMb2IUOGQDsTExNvv/12jo0YPilzRNh4qXVN0y+U8t///jeMIGcjcshW37dv39atW+WLY1okbiuxTrOHJGy7ypXoomLKHrUAgl533XUVKlSw1WkK5CH8a9asAU1tL1z5HHVA+O24JMGXX37JSmlreX/66SdYSVuhZWjd3dqJ3GsieaztNXUUcdWmTZtSU1PhBCNO4kNkNvid33777ejRo0eOHGnWxCelE8LJS9YhSqelpSEQNtuMWQjbTSM0cvEqLs025s1teCE7NTVqyqW5ZB6wE4p4nQXNzaW/cDoRAw0fPjwpKUm7fD/6cYKH1mXduHEjdw2q7CZYWT4l7Cbv+uSTTxAYXXvttVo5+dXM7l2h2l+kUTcEQ7ReknRMKUPVqlVjY2M///xzWjhYFpIvtS188NC6rIh25S4zLiafkhoef1NSUpiXTnAJdxBZs5NavHhxrS89EMYgD2KvK6+88tJLL0V6y5YtiIfATtkrxDlh0AcOHOi0oLUPDeH3LwloqiVLllSvXl1uZO2RrUj2tHXr1mjmm2++mT4PoEUeMrNmdjl9kQVZASWcCq0aJrlpy/Tp03v16gULjhOB5Xv37iVrzot0yqgLqgl/ND4+3u/CzBHh5KXWyYwoG7G2NIUyA2QJqkZrtmAv/g4bNgzxxOOPPw7VdOqv1gjNf80+IBPMKidyr1q1KiMjA2fXHh72RLUDL7/88uPHj9vWzYeG8Mc9nCBqgpccz2qdiJUqVfrll184f+3atfv37//888+3aNGiVatWZcqU4V0mTW29QzPel903nF+uiMn1ASlfeeWV5557jrtOpdZqaT4dfGJfJgOBh+w4cODAAYS3NJpiBhDXX3/9b7/9BlvJRyFOmjRp0r///e+HHnqoffv2TZo0ob5uk/HyY35UuOl6SufS7A0l04yjUlNTFyxYAAd3/Pjx/JEhOqpcuXKy5vJE5Izy3A6fne7wCi8jsuaqodWrVKmCSEIJerFZhN7AgiPiUVmMAYm7du2KeGLlypWjRo2Ch9qgQYMaNWpAPqV7Z+qfKZ+Z2eclaf04Z86c+emnnz7++GM8GF26dIFC8xqZJJmVK1em0E3rHCCO4veDDz6AxCqflAHAQ/1EKkvYtm/fDqftsssu442SMVDEUqVKgZrw1dgWIxBu165dy5YtEVh89913L7/8MpSsbt26MP1IgDHaWLZZDe1cKotPO3bs2LNnz+bNm5ctW9a8efM777wzLi5Ojo9TnVFh7r/kMqUfkpaWdvjwYVvnwYcJD/UTMYiaZcuWpRjI5BNkCZw7dOjQrl27jh49ykVdcsklND+yb9++MJqgVHp6+rx58xBOYSNYAo5eddVVyAw1he6apz516hTkEATC4Vu2bAH1Ib3QYBx+zz33UB+QVp/IyEhkQEyjsguzlFuQkqbVaRrswwmeiMcJc+bMufvuu1VW44F28OFg04sVK6YpHElRlAXkATsPHjxIoTpnuNoCsnXr1g0+Ky11CeVDGon169fL+ZcSN910E1S2Xr160GDirta1yTmpAjiLlEZNerGRSInfhISEfLx7hRthnk+kbaQJjmz74NIhQkcwAZGTfS7SKEM74XQiAeE8aIGYJ307FEs98Nr4kIyHIuxWX5f6x2eENEJ3wUh4GrKfUus9AI4dO4bn4dy5c8pSYvDSF8sAEc75RMqhu5FiWBAOv6AmTOr+/fvLly8P4ytX5Ne6fqBtULhq1aqBAQjbYYuR+PXXX+XMIwK7hvxVALMmWiURR8OvgF+LWtHojjI+ZiU7jOAAHDhwgF6q1Iy7VhOfprbwhH9pNg9YyM7c2bNn0ca7LYB50E64dOfPnzeNO/2WsACa8hbwA6IFYwqO0l+UKXuglGD5RRddRGE1lYN08eLF5Vk02ZbeJGoFjURtUb4y3mUzC/FJ6QRPxONa81x88cUwkdyViL9w+OBHHs0CjZ2AeRAwqBcZSo3cknAojWJ27eya4mYaM965HCl4nOZhHrDw5MmTGRZkmagYCoR/LKvH8unHQC7wol4SKZXoD8dvSQtoaZhICB5+6XUc8PIKC/SyGHLCiFOopMmVxkJZOKuX6Vdw+KJENypxESfC0wKBpAeDQKpJb73RUXge8GixByLP4pPSCeGPe0ydu+SSS2QekjFl6ROMLOw4HE1YZDLH+D1ggQ4BCYijIDcygxB/WABXnF79cbGzxGNiGLEN5yU6ypzMeBAUmWlJD5VFQYgo6sxX4XThPiTCHPeorMZbu3ZtzZo1VVbQo2WWQQOl6YVa2gs2/JYFNvQsjZdaQH4IG5gqqYDwnPxUzkwT3gB62Zxmiuzduxd/ZdAtx4SU9QUgZABZta+dsrmn3iL6sKm88Py6mYUPnhiHpBZinmmU1eyveSzNWOMxwN8tQLfAOUpz3zvYI1Vq06ZNyhj+MWUsM/vHTLX6nLJgfn9XHktaW7ly5cDvSRGHJ3hJYJmEdaaBPs3/s4XGKuQHR6Fz2rveZLjBD6ImUVZ+ypwCeSToDXRSX83N5VCMN0IjqbvUtmJsuFVWj2be704Rgyd4SQ0GrnBvi7SSuYpbbbsJVZYKgq9wPV1WLMIuirqIUqAmaIfnBGGWNsky03nlIwY/URSSS//Edy7d4aF+Ihk9yAwX3oTS8jp5BdJAM+EQNiEIA70QuMA9hT+g9StdfvnlYC09UbL8zOzvs3NXkdY95LPTCZ7oJwIqVaq0cuVKSlOnNDNAWkOnQnivtLNyY+A1UdkfBo51Sls4dOiQnHMOwoG70FQ+nRbLc/eC7BjyQ58c4Yl5G5nWXPTmzZuDmo0bNz5rAe2tnIdMtHI4zeprhvA5QpNV3i47L6OioiDn3BOksjoQNB2VBdJcUu3J8ZXSHeF/j4LbacCAAY8++mjt2rVhHGExy5cvL+OSwMGMzMxC4L6pxmPuG5JRS2RkJHjJDwyHR7Ic1ngEYdBLJHbs2PHnP/9ZGZLpwxbhj3u4nTp37jxv3rynnnqKXpqhYZI8F6spX4Ds1BjJHZBSEWWcTj1EEcZIEvuptKobrP/ChQtfffVVeSKfmi4IPy+VaKSkpKSYmJjx48dDOA8ePFihQgUeUXQ6JEDkQXSZXpJ2NDMjIms+EXipHPwE5KGRJ6TffffdYcOGyY+b+6R0hyd4SY2UkZFx77339uvX7+TJk4MGDRo+fHh8fDwCYVqs2syvnINrlxPlmJ+DaNuccDDY3+XOI9OOg47Qe5qI9Oabb65du/a9997zw/DA4QleKouUHTp0qFq1KnQFfxcsWDBixIiOHTu2b9++TJkycOlKlizJzqLs5VZGDC5bPcJYNT3HmmhhkzwEcTcNciprzjIMOp9dngUOJZ4lUkqQ8ptvvgFHZ86cOWTIEJ+RAcITvIRl7NSp0/XXX0+kBO66665GjRq99tprPXv2vO+++1q2bBlpgRaW1vqA5Au4Kvtsdo0HudJXjW30MgZTXy6PzdkgkAjaqGNoy5Yt06ZNQ/rll19G/h49ekRHR3ft2lX5RjwAhJ+XUEroIkgJw80b0XKIx0eNGgURXbx48Z133nnPPfe0aNEiNjYWES78NggS+GfbDWR+VsIMtN1BjJSchsmGv8tFnTt3Tg6IQxrBPzCSwnBEOeDipk2b4I307t2b6vP+++/ffffdyImL9XmZI8LMSzQehKRhw4aSlAy0300W0LpgJ4Ih0BGtW6tWrbJlyyJaL1GiBH4vvfRSWmmIXUOzHEoEYkZluENbwDOKddh/gC7ipEgjgQqwhH/99dfr1q376quvBg8eDGqCqXxGPHhz5szp3r37mjVrtAUHfZgIJy9BNZjpAQMG9OrVS2UnDescmely5cr1spCcnLxy5UrYR0hmq1atqlu47LLLkIdoSowBTTOz1rowp1y4g50Bmr1Bb1rSLq0DiLesX7/+hx9+WLhwYVxcHORwzJgxzEgUAo0kcb3uuuuWL1/e3wKo6X9XxQVh4+XcuXP79u07adIk+JG0RZKGfURtPhEcTdBx9OjR33///YYNG1AIQt0bb7yxfv36MPHVqlWDjlJOmiJOYy0wsqRtNL0yx7rR9N6TJ0/yXCGtGqdOndq1a9e2bdtSU1NBxwYNGsAhxgMG30Nylw45f/48Pxjg69SpU5988kn4J4jtfGo6ITy8BJ/69esHu6atUcFwCVxoYy0LUFCw5+eff/7xxx8RZ4Dlhw8fbtKkCQgKEQVTwUtQoVKlSpoSE2tpC8SVYmcaXTTHb8DCnTt3pqeng6Y7duyANIKUf/3rX6GObdq0eeyxx0BHl5prjgHqM3nyZOjlrbfeSp/d8IN0E6HgpXbfP/roI0jL7Nmzq1SporKHKQFCRtxoZvJBkUactH//fkTNoCn+Ll26FL9gLYQNCcgq9AnnqlOnju3wDAFGmdO7LCDRtm1bsLxChQpIDBw4kGqurO5M8DUlJQXmno+qWrVqQkIC+xLyRDyjFP70vHnzmjZtCsuufXDSp6kKDS9lZzICna5duy5atAhKqQQncmwMsz9I205FlbdANCW3lQHTj5z7LLicC94FvT9JbiWtv3XkyBEUju2gJn537969Z88ePANQa7MoPAYlS5YEO7VedK1zoFOnTgjjmjVrtmLFCqmaPilVKO043e6HH344MTGR9IbDmgDDZFZWJKQ+wVijgQ8cOAD1gi1m1mI7WAVBpfck6StV9BZRpjGrl77YR29c4Je/VcXrCsHpBBHBOXI6ZeyvEU5Z351GAK7E/CZbtG7dGmUOGjSIfE1fKRkh9S/hVsIsIpqW/pZkp/vhsjeRZvTQIUiDSZAuekOShmEItCwRHcsv8nK3jvb1SGnQiYjKcjcRuKBYcyRJq5jcQg5DRPZ1N5Xdy5A9e/Zct27dzJkz8cRq5C7KCCkvn3nmmSFDhpj93rntx4GVJMMq30uELvJYJUka+EpzJYlhoBdUkMaswVEywXxe6ipnmF/bVbmxsDRFw3zemHlcFDI89dRTjRs37tKlS8WKFX1SEkLHy8WLF4MisFyaLKncSKbKUj40IUJvUs2I7C+DkyNInTLSedV8WUgggmsy3LZdp5IiciUjhnkUpStXrgwfV7rCmWIlD63LCWn4rP369fvwww+HDh2ap1tbCBF0XlKDHTt2bNiwYRAG5TwrLEdSyrZHtFuuXDkYbhCLX1iTfJL+KLOfz6WsDs4SJUpAdzUX0NaYmk6wVlveVbp0afm5VflIcDXkE0i7evfu3aFDB0gmC20RF86g85Lu75tvvhkTE3PrrbfmmN/s9tNK441QTVochvrAaSqkzKN5choQOe3du9d2l9NGJ/+SgRicSWleiKSmdsnQ17vuuuvZZ5+dOnWqU+FFCiGy4zNmzBg1apRLBs3rkhtlmu2pnDZBC69hL+Kh0xZkIbJ3idLIlp6ezuuyBtJFpemuWU/oXLVq1aKiolT2MEiTbUTfsNoaL8myDxw4sFmzZvfdd1/9+vV9XoaCl/As4cxRn6IERcT08iuMsuZ30sgyD+KxXPFbYObCaxT6UPOvWrXKdp03Ey57pe6a+eHFws0FF2EKpDcpnyU4MBBm1Ae/vNoHnBAcCGXlcVFcDio/aNCgefPmmd+FLoIIBS+Tk5O7deumsq/rkmm99QL2UBcMNQ/YiQaLjo5GI0WIkWVZmvbJJjOKwlEwi9CedevWcTekbYCi7CRZnstWv+FBXnvttagnf3KPZ61zbeFX7Nmzh+Iq0/rTty4h282bN1fitWAEhQjMExMT/XHzUPBy0aJFo0ePZi2hxIkTJ3744Qdev5Ry0sps3333ndn2SmULX7S05C6RAyW0bNly165dqampshPehXkuwokgqWzZsjDWeHLkhzK0ReFwObuz4F4sNh4+fBjuBK7xTxZQFB6n2267DeZFfoG9aCLovIQbt3Hjxpo1a0r3HzLG3yFVdkIFmVm/fj0IimarXLkyrYTmpGdOgTz2XmOBLDsYD6tKSxNCz2ROs7tbWWaa1jIoZ0EZDwD7FbgQk462FZYbaQ0mGA0UzvJ/yy23fPPNN506dSriLmbQeZmSkgINUOJr8eAEjbLQLB5lxBMyBoKioLFBkYSEBMgVTYagozKz96uzhyDPzmXCC+Q+RQLCI/4CkCwBLgQpolk+p4lGuBAoMehOXweUZ5SXoLGT99IoAK3gykvR4gF+9dVXizgpVQh4uWbNmho1aqis9oDzd+TIEdpF3Yec07YLho6CwkFFSD5BUOKNZKEMOyRsuwz57LSAm+xXkqOU8hA5nEjSC/eRly9UVn8qjSTRyz24TLBWexlDi+tpqmimNQRPs9+RRnS4bNmyvN3qwoRQ+Jfyw+Kw4NzYV155JVo38HgZ4cIvFsj7hARGRka6HOvUcWhGM5zQ4hjOAwrC4OIpgnjzsl4gIi29Sa9SaOcFQXGUXANMRmC09jZt/+2335CN173B1cFKyJfNiyCCzku55DN8O5gt1h7wFY1BoY8tTLGhX/I+qcOFXEAUBfnhT5gxCzPF+LvKWoJLiqIyvEYOmfEIobb7LcDUsmm+xAJOzSOTWp8AVxt5tK+08N7Y2FjegvrAo6APsSHdqFEjn5dB5+WmTZsQXZJZhMHKzP7NhwoVKiBkdpJMW7dM/gV7YFLh5EkqgKbsI4Kp2ALK0rodTETpj9JzAi2Et3DEAlgoHQxlERqmFnSU30yRNeG/Zlertgugb1LRRjo7jD54yY+T07fYig5CNC+YmorX42N6XX311fv27XOXTCXGTsyoQttFTHWJgmlIhiEHMDXYmmnb0Epld1IpQau+a/dBWV1OEEtZIFETmck3jYuLQ7DYunVrp3tSFBAKXpJsUP+5MqIQGKzU1FTObEavsijmH63Ir+3SElwUf0QHoIkamdZQkzyWIn1y8oiO8oyccAr/NScVpJRRkby6atWq0TAPl0AGBPeHeEmfQC3iCN17FCweWkuXK1eO5ofLzBLUfvSqOFpUm29GDKPpwDRpklhLATJa2nQfXfo7zc4mk3kynDIvB7/wSqkHShmR1jXXXANXmON0GZah/ryaSK5ub6FEiOZtRFiDitoWDnsRXKMtbe0pq2OpUqWcwhSSNxq6lDyw7TxyIqVZYdvTOZXAGgxGkhJLZ4NAH98132enBM/WU3YPZ1FDiPTSxScj2sGpgjWX0YZsV2pvWr/AhVimtuWqYpLHTkXZXgsZbgQr8tnTPGlEeBBLlf3VeJmgt4R9RhKCzsuNGzfyaC+3k+kLgppVq1ZFDETvxSqheZSgCWyXZCHAs7tYbRUwfd0PYW+SOxm0y4RrC5+SeyttXdILr9gFQhNv211OhwQDoeAlJbQ3sDSQ+w9RgTmGcNLiApodxBb6rA5JLDxONLnZcUOQYUrwgPJpWQ6tD4szgI543pwqyYWwWUDO7du333LLLUGttnZelV0p5HYzbYpLMBC693vML4Ta7o2MjIyPjwc15Zs3GkczrZ5LOe5ysQX+ip7JSHfhtM3jdEhEVq8nSbhTsfA6YLjpxUj3U/PjiivCJfz888+h4aWtLrr0h8i9QRVLFRpeQgBuuukmWiRIxqF8ndp3x8Cw6tWrHz58eMeOHfSNKacgXWXF4/QZU5UVjNPnS6hviLTKDLRN2DqOZn8QfWyKnwqzejhjTEwMf7fAHfJuRFjzntauXUvTVYOKHj16aHWQkSh+69evj6vAr3zlKDSkVKHh5fTp0zt27EifZVDZm1+LAOTGq666CtoJj5Mnj8mXEm2NphJSSgsc0F6cmlYNCLzOUnSJ+tRPbtKRFVpZrmQFC3IRmBwfBhZg/L7zzjsq+5fRgoQ5c+YEmCEhIeGBBx7o06eP+QHP4CEUvKxTpw5ud8+ePcEPOQSSmdWlrOXn7RAePKxXXnnl5s2bae66zKNyukG8Fyc9duwYDSSqnOw1M5LeIqePCZlTRaVRo6oSI5HgPiB3l1peC13yjz/++K9//Wv48OGhj3tcgAhh6NChY8eOHTduHNgZmpOGgpcjRoz4y1/+ArtWt25djZfK7nNmmpeDSKhWrVpQTV48QxlkypGmRC+VteYgjQDRqbkomuGbmf2rphK2vhfKufrqq3F12iiO9HRz7N5Czp07dw4ZMmTChAneHBw/ePAgVBM+RlJSUqlSpQqDHa9Ro8aKFSuaNm369NNP89plAZo5ApocMUTZsmXpBS7lQBEXMF20MWtbZ98JWh622hxu87VIXy1HyUS2Xbt2gZT9+/eHIE2cODHHmuQ7unfvDleS0rBOX3/9NXekSLz++uv4pZV8Cnzcgwu44YYbli9f3qJFC3j0d955p8qJSVpzZmbNJK9SpUrFihVBzUOHDtkyzKk0p66NvHV5oG7QSMlI83Ta6nMuUVdycvJrr702evRoUNM9Z/AAUtLZGWvWrJk0aZLphoKacXFxwf62Roj6iXANUMqlS5cOHjx4/fr1Dz30EC/sS9D6ILROJVkO3MRKFk6ePEmT02igxeUeaSXY9o9oadubjlohGitZsqR8JcNURPkNF8lOk3B4uqZMmYL6r169Go8ubbRdcyb0AFNnz57dunVr06eErynDoGAgdOPj+AU1FyxYMHPmTFgNELRly5byjQjZYSQjBvM9caLC5RZoI7QTrYtfmnoMmsrRdkkyk4K2XXS8ETWkb02AjpGRkfzM8JNjhk2y8pKOMtvp06cXL16McPCRRx7BrUDJWgkXfMsvFHQH7r//fniTXbp0kbtgr+bOnRvUGCjU61jjImEC8BQ+88wz/G0efs9Lssc0f1osLLdwrK0EtxCDE43OnTvHC6gSZWVXAJ8U/iLVBAkQkRYw4uCaC2fayTd0uZLmOxiaRqImy5Ytw8N5++23r1q1imVS5veCXvKlde7cuV+/fuRZMt57771CxUtqMzQGHBcYr7feeou+zdOwYcPq1atrIYgWN2gep2w824+akQjR3zJlyig7lsstEWLNlszsL0Oal8AlaxG3pr54DOh7FEh/9913X3755cKFC9HM8ClhKM1HLtOh7yyUkIpAtUpMTNR4iUcLBip4pjzUvJS0a2gB1/zRRx+NGjUKEgXtbNy4cWxsrNbwKjuluAndo2l21CLEwuZyvT/2ArW62XYUuLj5GqFV1rAqJRBrQxdhtdGKQ4cOfffdd2UHtXw8ZCKvNzgfoHnYmdbqS3C9tBgoJSUleEsphXrdf/MycM1DLaDloCKPP/74RRdd9Je//KVatWpQ0KioKM05izAWEDQdRJXdnsrhNY1AtpXUdknSmLMnTY2PsDojt2zZgpb74osvcIE9evT47LPPTJNt3pDQR+JO0JoMFNR4Cb0s2PF4jrWndm1tISkpaY2FtWvXjhw5Eo1KHIWIxsTEKLv4l5kh9U9bY5IzawbXNo9ZPWUENExKJvpPP/20devWHTt2gIuobaNGje66665x48YF+CUULyilBlkf86EK6ktI4f8+pDI40cACErNnz968eTPcUNB0ypQphw4dIitftmxZ+oQULw2g7PRPiUFFUwtNZYrI3hnO4baUWz4qLS0N9cHv+vXrEWBt2LChefPmtWvX7t2796uvvqq9ZRsg2zxLSmVN2DMzBO/snuClC+IsIPSD3w3DgWcUTE1PT1+5ciWZlRtvvBHxDZEV4TM0FXcTv7TglhkwuUAugkVcBO0QPp85c4ZmK9OnfeijPjgvJATWrUmTJtHR0XiQXATPa0KYI7QnGWnccy1PUAXei7yUHre8O3hkWUqVpabKGpZQlk2BaO3duxcRBnKyJ1S6dOmEhIRc3b6jR4/yEBy8W4Ri4Cid9Pbbb6dP+cbHx5shl1ltLZAqQJCXRmnIgZYnqOvHepGXJimVaFqNCsQYbS1Toqyylt2C5gXyvQsW1whr6qFZAdtKyqPM2M72QrwPDvJkesWKFVq2oF6UF3lJcOmUoYSpVSYDaMTyQirgoohm+zmVU7CoacoBjJK5mldQ1zX2Li9VTpN9tAdaZVcvp9Jye3azkWxrZfu05O28HgR9SESiX79+QT2jF3mpuWWyUc02tv1rS4XAyaEx0paCTrUyjyropBw2bJgplq1atQrq8+ZFXrprZI63wzZDrm6iC9dtYzIXOS+goKvLyMgYPny4NgKprDcraEXjohWPK9dGdff2bI/Nl9unFV6gaZcjdu/ePXfu3LFjx8ql6Rnjx48PtinwIi/daWS6d+4PrkZf6leKiYmpWLGiu/+aq1oVdMyYMWPt2rWU3mjBKedLL73Upk2bYNfHi7x04ooW4miHmOWkp6fjoad+H+r3VtZkEfxOmDBhyJAhubJELpFNIYA7FxnTp09/4IEHQlAfL/ISePbZZ1NSUpToiVRZzBgzZszmzZszrUkuSUlJtIu5gr04EOn3338fvKQvgYKF4KWtxOZWL3MlsYUJ3bt3T0xMtJ16Egx4kZeZ1qfyaMxm8ODBpHAqixkffvghP9kvvviilE9koL20LkCm3Rw2+dfsCXKBUxdB4UZUVFTv3r07d+5MvZW2YV8w4EVe4oLpExbKcsDldkigNDdwiWTvLthMe4nKpUuXxlOOBH3X25aagdcKp544ceLixYv79OmjvaJVEAEbooxJg/JJhvMTGxtLX05SBiODbTS8yMtMa0I7pclk810g487AX8lL3hsXF0e/5AaYne2ByyRXCU/IP//5T/5b0CWTHi13/ZNzr8w+sqKol8w2chZVFquIeWXLlm3ZsiUMvTaZgGJtZUwWdLnjKjCSaVpS0Emp7AbBbTPIRCj7yLzIS0KzZs2WL18O8snQh/oyQEpSxEWLFnHooyxxVZZLxGPixFRzlFzTTsopaS1nvEIp09LSNm3aRH9h0Ckn6sDvMR47diw5ORk50YrYHoKelAuEeQecMoTlIfQiL+kBJV4qSyNZ/5YuXaos14d4Bm8SPiUtS46jFixYgI0tWrTgomSvkHYKToNkffv21XpJcMa5c+cS+xFLPfLII7zrnxaQWL16Nen6Rx99NGjQoP3793Me1GH+/Pm0WFchENfQw3O85IYkTijBSyRo+AFs4OnTkDHqA9qzZw/t5fVMZJkuZ4TKEilBJngIKGTZsmU4V5MmTb777js8AE5vzdLDAAnv2rWrsnT63nvvhXC+8cYbeH46dOiAX5+UeYPneMn+NWskz5TmsAa7mJckWsjPdpaXQGKYxJJMxQPQvHnzWbNmcdg+b968Ll26HDp0CJL5cBY49if15efn6aefVpbLu3379lKlSinrsXnggQdAbuiotiKAjwDhOV6qLIeGecnjY8TLhIQEav4ePXrA9dyyZYsWqpt6ab6OLZckAC/hAPAaZfjt1KkTmApiwcQ7dQlRZmgtuRYvvPACfwazT58+Tz75JMz6kiVLfF7mDV7kJYPeWaaGV1lhTaNGjYgTdevWBS/hxk2dOlVl0ZdZK2EaU/kqmVyDhaNU+uA4r4GodXxyAmpNae39HjjHqPnXX39tHu4jEHial+RiwuGj73jSCBC/5AAK8l6YYKIvs9YdckSR/mZkZIDZEF3aIsMgKpBFl7UW4G5/UnfuWKG3rakQn5R5gHd5mWktAUdp0IVXK2UGyMBIWQRVIlrKEWy1UfKYMWPGjx9vWwdOML3kmjPsPPjky194l5do6Xr16lEazc/RDw/UQkERAoOOchBIm58h4dR7jMCZ5mNDgBFZU+fOjBkzoHbuHXvKS8tjFDJ4lJfEoZiYGMS5iIvhWVIAjnCEMpAJBqVef/11DoyUpaZO0qWN2RAQehMphw0blpiYyGE+ygQvM52XriTQEiDKmaC+c5k3eJSX7KjReCMCCApEateurbIWIGBTzm+Ly/4j29I0imBLcnIypSUptTwRWStw8BbeGx0dTQnycU0K+qTMGzzKS0KENaWXAwiVFfQwRbhLiEaG2rVrZzsRQVvnUpZPbissuEZKKpBHkKVeynLYA16zZk2nTp1kCb5SXgi8yEvZotoMDPrLGSgkB2gMsFq1arajui6zE4iO4L1czXHmzJlUoK11lhsbNmxInsbo0aPbtGlDI6KUZ+/evfgb1MWeCzE8x0uNPVp8LbtjlLX6MKjJasrLs9iWbLsdikvv+8FVHTt2LJgEy06z3DXwzA+wFicCjxFjYeNTTz2F/KhD+/btn3jiiRo1auzZs2fx4sWTJ09euHChSxzmwwWe46UW7XLoo6xudt7O2dq2bcu8dFkBwokcML7vvffeMgt8OM54//3300wlPhAUvPHGGzds2IDT0XSh1atXY+OQIUNgxD/44IPlFtyvyEeA8BwvCXJ24ODBg6knqFWrVrRXtjQEj/jKobEEdiEz2MOHUGb+5mFkZOSCBQvGjBnzzjvvwHbT3AtQDZEWcmrRPTzdSZMmkb5KlxTbW7duTfxW1gSOFi1aoLYhexum8EH/IJJHINmASNklZ2cLTnvl3E1zC50F9EqyILN1saAdC55Ns2CeqI8Fl3o6wbfytvjft2bpf7Dvkd8MGiKK5NuVGkxZ/P+8DM0ARmjeVyqIMO+J18xX8OD0qlAo7Lh2bp+UJrR7UnRukdOVFg/Bu22y+9AXSxPmiglFRy+Vg2tXPDRcMd+p80HQ7kwReXS1kMbGvwzBA1oUbnSeEWG8l62KgH/pMgJH0PWSJsbmL43kfJ+iZqTyAJprzC8NFz5IE0Fk0JarUGY8HozVuniBIR+Bw3aectGB3n/pw4cX8D+99M2rD+/Ao+PjPoo4fF768CL+H5Zxrg8/aZg7AAAAAElFTkSuQmCC" name="Objekt4" align="bottom" width="51" height="74" id= "Objekt4">


Roztok je číry až slabo opalescentný. Zakalené roztoky alebo roztoky so zhlukmi sa nesmú používať.


Injekcia:


Pred podaním a počas podávania injekcie treba ako bezpečnostné opatrenia zmerať pulz pacienta. Ak sa zaznamená zrýchlený pulz, rýchlosť podávania injekcie sa musí spomaliť alebo sa musí prerušiť liečba.


1. Odstráňte ochranný obal z filtra s hrotom a prepichnite gumovú zátku liekovky s koncentrátom (Fig. E).

MOrV68ujasq7IbCWEZr1JmXRQw+i1Kh4VI5NhJGpUmTJvRRcw1hnzp27Ag0EQPRjQcKgAPx0OLFi1GpIbBA5FSzZs18owNdVq+cp2tfuRZ0y2SIuz/++OMFCxbASN9xxx14DBj00047jZxLs+pXDt9wQFWUGnFcLWJYqm9WmLhUTvSTlZVFo8e1wBy3HGjCody+fTt19lAF2rx583vvvXfnzp3//e9/R4wYAcOZkpICf46aFZVoBmJAGTVVmP58o9MSG99//z18XxAJwwwi77//fuQswa1UqRJKVblyZcZCayJYvXr18ePHVfRMmlcLQ1igVKHjEjp06BBQQABE9bISFgKgwKm66KKLUI3CTMKlY/fxt46uueaaXY4Qpe7YsaNNmzawoKjxYVkROWFDZui6jXuMzFGAL7/88uDBg3gGtm3bBhcW+dx8881akZC4atWq8DKpK1zywc8AChn1JYdM/4Q2rL2MvuCB8TU9duwY2EJ4XqtWLVW4cZE+0jjz/fv3gyEe/kPxECiBJ9e3b198/Oqrr4AX9RLtc6Qcx5QBJTFDoBAp69evjyC3devWjRs37tSpU7NmzczmdKhixYownPA6zDqULe7Ro0d3797Nr++Nolz5CwuUKkRcoq687LLLOKiEFQR22Khbty47lCSeO0Z0wiDBK4VtA82q8Pig5o40/5LMoXZ2Sg+bCheCqZINVZSMbjxcSZwX/2WTlkSTOIaZ/Prrr1WBqxAiYxYDhYZL5TbeGwwhYoABAwQciWvxUJUqVVq2bNmiRQvsz87Ozs3N/eGHH+QYSq1NEeSxfymBY3pUgQWlflHaA0uMyhrFqF27Ng90l+WRtSrOjpKgwBz3mD8t2hcvZAoTl3y3YLdAAG4/EZbpCNU6yEDog51mYzgZNlTQZPDyneFwNGsCDqsSo33zRZN7ktHQSN+CSDoXNkAkbPZvHGmNmrI1m77CWfAgEZHsa2oPhoVShZRLQAnvDRvU/gJEwBbqRKpqqxWIANWqWjZR1R3J/PMLBqVLCpUIYnA6nEtrZlICZTnKXX6EL4HHADnD5ZC/hf7DbaXGS2spWWHikmwYyKMB4XwXUVPDaMEI0fSdHEdgCLFwjRo1KlWqVLlyZTDKrOC/T3seweqDiGt7p2yHVwVGGk/LUUeMo3JaYeHpYg9+BSinx4YCdutlssLEJd0w7grXemWwHwgiQsddP3HiBEzUN46UExrjxgPfmjVrIiU2gAVI1QjQmoTMGlbWy5yMWUSeOC/OjrAJZ0f+Wvnx5Bw/fpyDKnxUTncA/RazDOVZoeGSekSUuIXswxGgzMeZjrh1kGbifuuIWoLwFfX6IBk+wqYiTV5ennLCF4pmsEEPgGYa6SOMMbYBFrhHIEV9314lp6mYIJJsNu2kYjOj2gNgFRouV61a9eCDD8rAQusPdDV+VRxRGkAAk/a9I9StoAT1LJJlZWUpt4pb8z7ppFQFR1hmpAeOTK1maKmu58ZLW4NLhYZLJe6cOTCnSCE9vExV4MnhI6wdV7WAg7aRGzbIAUWlDIKxTQeqgjZLn4LJj8gfsQ77sl5HUYYWSk1h4pIohLmSzTcRHiXbHZVDNpxOqrI1t5ISy+ZG8ywwgcAO1FJbvaupBtbaUh8yxuePKANsqo14NIWJS+Xcy8irUVMaYWb/IU8u452ygYnTn+GI9oNReAWym5QE5xVoKtHOrxFPBQCXO3bsGDRokIVSKjRc1qlT5+DBgwi3YaXMuNhLXgmSxDRI2dCjjOGVnN4rN2IUwRMiM9mBCeDgAIBaJYyubJzPd4bZ03kDuJJ0fBUaLq+77rrVq1dfc801yqkiEc24zpfV5OXY8bcaMebUcpJ5LnkgfER4BQ0aNMjOzqYRayQa/a49P2yG8wumf9ga3FRouBw6dGifPn169+4NIlFv8mJAXul9rKmcWab5ncqtkVJmqHUFqYL5a/SxWrVqkksaUCKx48wBeqVKlcClawktqaHhsnPnzqmpqVOmTBk/fjy4TE5OpkZEr/SmM6d95WoaTexIDKXrw8DtA3KGO4woVetmcz3SUw879uTm5m7cuJEX/mNwI70uCarQcKmcdaFatGgxd+5cAJqTk3P22We73r9IasaS3XgvC83G9fDhw3xqmgSnCrPOZQOUsJfYXrp06e233y5nLVpjqYLJpdeNmTNnDizNN9988+CDD44ePRrJEAbJ2WRaJrThWqHz7Y+w+VPGSZy/XPCSGj5hyCkBwh1tiIYqmNeB/4hyqNhr1qxZsWLF9u3bZUqLpgomlyZh2JOenv7II4+88sorMJkvv/wy3M277roLHifi9OrVq9OQR5MVL+wib/6U6bUaWY4YopcE0FeowQGoGSpRRQ8flMJwQDl16tRDhw5lZWXBLfG5AuVQgePSrMsIyuHDh6elpdGSG0OGDElJSZk+ffrrr7+O/V27dkW1yN3i0kH0ah7PLzy/tgQcyLMQlGwgjxw5wi9b4cxxOmpRAprHjh2bPXv2tm3b8It27tzZo0ePd999V1sdpJwrcFxyXaYKbiocyjFjxuAWnnPOOZQG+1u2bAkuly9f/tJLLz3xxBO33HLLpZdeWr9+fcTpCNhpQIZr5q6Wz6c8GrVshvPFeJH9+/fT4CBV0BEvxwjDlqM8FHqjfn/jjTeef/75P//5z5MnT8Z+/Cik7NWr18qVKxlNW48Hjksp3JuxY8fCrSQotWYd6EpHn376KQC94YYb+vXr1717944dOyY5g9kQWODG82BNJZohkzyWd3MtgzLidN4GgrCUbB3pKyBI/ZynO6L9e/bs+fDDD2H4Bw0atHr16nr16nFWtC460HzxxRfpRbnlHEoVZC4Rz953333r169/7733eEyQTMBUdejQ4fzzz7/jjjtA58KFC2FcASi9SgdxLoFCquRIFTZIcmiSl7QWTTKTeXl5cnA7iwci5TtrhOzYsWPevHmo3EHkm2++CaOeXzBmnkfHAU24IoMHD6b1F0p98UKvgHIJKAcMGIBbiCqPoCSZto1HYeK+9ncE7w2WCUaU1te77LLLmjdv3rp16zZt2tAhqFjJ28N/whTIcre4l9i80XANahJSInxmQMHi3r178f+dd94Bu8ARVXaXLl1kPqrw9GL8RwJUC0Bz69at48aNi8ZVDLGCyCVMC/BC3I1K3IxXtMRcpcpVoql+h+FEVAFAs7Oz4YauXbsWlrVp06Y0rZuiEHzkrOQII/AqSaXORhD5ww8/yFobOnjwYE5ODkDMzc2FadywYQMtog7H48knnzzvvPO45GYQxv+p/DgEaI4fPx40A82qVatqHUXRusLBV1C45OuOW/KHP/yhVatWoEpF3JSjNQ+pAlIBN0VLqOWxZ+PGjV9++SWsHYIM7Pziiy8+//xzbIBXmtxIGHGnizw7f9y9e/ehQ4dwOrCI7Ro1anTu3Llx48YNGjSAbcbp6EUZiIT27du3bt26AwcOUOckuIfZRnAjDS1nzgsOzpw58/7778dFkK+PKFdQqoBwKaMKBKqA8t5776WvImz6ljVpfsEcSK0FkTxRIm/IkCHSxMKmJjmz0b2WZJHmCmyBPMANjuFp0FQNmF7spFFFmzZt4nU+5IE//vgjvoIlbtmyZVLhNbRkORGrzZgxA1YTl+LVV18tn83scePSrNfwf/HixbQkmgxKIr8ldLPznTdCUGsiyKNmI0TN9GopTkzLEOA/zBjBiv9ebZxHjx49ceIE/YexpOlsOB38BEoJVwGmF1U8Nxh5lTAzMxNcag+bZkHxHz7MX/7yl7/97W+o0MshmnHjUl5luuiIJFDb/uMf/+AXLimPeYn+2dLUWM4fLMKGwbzRXEQe7k4LIvCBcObkqAtqA6KBvcptas6PBaI5GGZ3ADsDWgk5WjcbAeRDiIswZcqUfv36wVHu1KmT1lyV8IpnPc5Xmf4jer3oootQ1XLzpGwyjFzUp0JNMJQJ9f6Rr/aDI4KJXhFJKfFUICUtl0DfylZPnvST7/SDKwMRCaV0T02MeJFEDXStCwr/4SSMHDly2rRpCIbMMya24smlvMoIdyZOnAh7qYy268hvBiWmRThgDmHwzGNPc6TEbF3X/IEpgmttlpmr76E9XVoaLdtmzZrVrVtXFX7YuDkzv/DiCFD//v0vv/zytWvXssksJwpE3APNnTsXIa35RthIbka+sUw6YgugiRocFpFeV2oe5eO05TtTy82pj1piiWMkBUaRqC/KtQZgS6nFQHfddRebzPKjQHAJP2/06NHLli2TVaFc4kcVZ2EW2oMDaTAHrYEBOrV2R+XNECp3HnsWLSHWAZTKd8qRa9coTOagQYMWLVoUivczR0vx5xI3ID09/cYbb6SxQiT5mhIZQLATplWX5h3l+3r66afT+yiAJkIfCpm9LBYIhgOwf//+qEzrpsObNm0Kp5nnTyo355JWE6HFalThKZR4tB566CHE5pbLmAo3YM6cOWPHjlUGdrQkBiWrUaMGTZzg9+twMtcF+jlzVcAHyKC7/tVXX61bt44S+JAn5+z6S4t4lBN0o9Zu3rx5cnKy7AdPEuOL9+3bl52dnZOTIzvZEaI1adLk/PPP51ki+ColJaVFixbynWgJrzhzme8sV56VlUVvJ5bBBKB86623ZOyCW9XQEUIHil3YRiYVXjdV5s/bnA9wAaBAkxYU8CqbK5SuHHOxUTBk3qBBAxpSRCm1Ue6gcNeuXfjJsM1mFAU7vXPnTvxHoCPXax0yZMjy5cstlzESLnpGRsZVV12lLWoKpxA3TwuoQepXjipWrIggCYDyQuheZk9rcuL869Wr17dvXxpgAYslm37Mlkh5CvMr1LMwjY0aNapduzaNAlFuUTmeAfiswJEnTGpZSYtLy7fScq/0bZcuXUaMGDFr1qySX+tQKf7tlx999BEtMs03Bo5gbm6uuYIFH0VvKYVdAQfNmjVr1aoVDwTWWraV2xA1BoJewgzjRIum0tqZynmvgJxuq4SDATtNDeO0rCv4humVTUWcP/8W4IifA4dEA9rL9Cpnvi8t58nzK6pWrXrxxRfjGQ7Ru+1Lo/i3X65fv/7OO+/kOwQbibuoHDvkcxRtwM597gixRevWrcmZkyGF8oh/mTNau99cO1imlH6CayuP9iQgJUDPciQXci8SSv6K/GBkgkiIV3G/7LLLLJexEN2bVatWPfXUU7yHAh2+NxFqtyMKNcCofxAt3T6zojcTm23grulhYg84gsfMveSAHr4mjfgEYbTmpeuqrSx4KTVr1qTtvLw8BHy0DdtMSyKWB8XfXiphGnFr6Y4mOV2CQFOrT/2FWhhYbNiwAYDC9aRK1kym9Sd51cLahgRRboMVeo0zm8akghHyhKN2dvoKwGlvY+FTwzPhnXAtmMtzzjkHdUvkVyPUinPcQ6v0qoJ7L2s9CI4/opxiZZjkjCenOpTuNBilFaypi5wWkFHGEB4lyFAF4RHtlzEZFRIUkjOKbW78h7MLEJG/HP+hNVXyWfDUIbbTWMdXOBwF5mS0Eiw9t/gVmzZtKtbVCK/izOXmzZuvvvpqugfUJSMtEyJcxMu0U3nMKzfz1CJcCmXAN++nd+3gI/JXDv2UFcCSU3MQXZFTQWEQEKRWd3lqqqZppaEinQf5APDbhrQ0ND1SBv44NXHZsmVLy2UslF+4s5EGlSUVrBegHE+rfv36sHyuEYMPByayMjShkbyqYM12PBuyptYievMsNN1Cq6Zd4yFVeDYPJ4NFJy61/PFjae4Eo6mccXqu7VaJrTj7l7LqlLECp4GbiPCcqjx5tzSM8gtGEtHhQIdGRlLMrp2UN5CMwhHaIwtDa/TnF7xFSjl+IbUTaeU3jzW/ZdFTwU1gEjVU0xSxmQji59PZi3d9w6z490Py5eYFV+VXYKJ169YwadqoC43O5ORkc80+CRlE3CNDVLs8xUy5xTf+BMjmSQ1N19/FQj0AIl1rcPqZrlDmF/RbWi5jKm3aIW/zHYIhwT3bvn07DTVXhRvMVQFqnINZddKYSy02l3jJ9K7NkxJcs9nITKmJXkwBs+f6Lcrfrl07eq5MX4IiOTnsozwo/lxyW7S2XzKKOBp3jqYyMo4smFIEKECTXpLnmr+ZeeTmx4zc/VNqAlU0GN71EDwtiHW0TgQtMXeTRljgBFCcuczIyKANaszz8e5x54Dmzp07ac6XlhJoUjQDu0jzKOTyL6Zido/prQBeERUCHdla6SXtvRblQfG3lyReAd8nDVBr1arV/v37MzMztRYlEk3EoVlg5ERSDW42bhfpSppfRY4yB930OhWt3YrOW7lyZZhJnh4eSYbF6mIIu+I8Txci+0d9dP73ng45++yzcTtRp3sNrVAFXecQtQdhP+gkTOWJZCxfAgq9AnAEN/RCKuXmMaMMiLup8TxC0QJxGzZsiPyQsCvO83Rxq9auXZudnV2vXj1YOK1rTkpaR9TpHTp0gNXkgeWcoavFpTc0ysYm7rCmmCnC8b9mkeQpTjqSP0Fyr5zxo7Vq1WrcuDHNuiwyc/4tpxwtWLCgBIUMqeI//hL/n3vuuQkTJqAq9+HSdNEaNWoE/wyG0xxC5pMDiatXqvFhgIuLZlLB4GXC0fVtV/JRgZlv2LChJNK/zPL3Qhs3buQx9uVBceYSZmDy5MnTp0/v0qVLt27duLvcS9qNpBV/YDWzsrIifA+arLjploOt3NxcOHzUo6i5E7JlijZo+jm9Zs/nNbosGjWsNa9qptT/98JjeeCBBx5//PFhw4ZF8hsTQHHmEhCgUn7llVf69OnzzDPPtG3bNpK2GO1ewhTVqFEDaObk5ERuOLXQmN6zy6XSOoGUE/KbFLqejn4CnhkQSUsYF1kGH8FFBpTXXHPNrbfearmMkShYufLKKxcuXDho0KBHHnmkyHGvrveSwluYJTidBw8ejMSMyQw5WqI9ERpCr8IkOYOYENxQre3FbpFQIg1+zpNPPomHdsqUKZGUJ2EU/3YiYmLgwIGbN2/u0aPHtY7OOOOMyJvruE5EXQk6AQQ8TtCpjZrzUbSaBlEAWG7Yb1lru3ZimZW4SerSpUvh4UydOvXuu++24zZiKtnU0q5du08++WTs2LEjRoz4v//7PziOXkdpN0m7x6iC6ziiNj/4rPh/9OhRuZhbVMQnpZGdIFJ222gjS8wDtW/lr9izZ89TTz2Fn7BlyxbybcoVlCruXGreJCritLS09PT0O++8E/cjNTXVlU4tdlGFbZJsx6aXp/C5qB0HERK1fXLjEb1uh5O5YkT/q1SpAu7pdQK0lKsri1oxzJIrNzohRGBLlix555134FPSOtzlEEoVdy5J2qVHnQ6Pc+7cuePHjwedvXr1uvTSS2VKVxy9MpSJ+QURPIFGOyTfGYdGi7nJb2lVmUh+RYQhtmnyP/zww+XLl3/++edDhgxBvcFvjPQyuomtOI8Lpg3ziletWhXWYujQobAczz33HHz/66+/vmvXrk2aNPG6Q6atkgbJNZkUs1us+W6uOfgAan5F709ZsGDBxRdfPGrUKDyQZudkeYNSxb0f0p+S5OTkgY7gZi1atAh0IpS56qqrULmbc8bNfLxydvX8fO69Pxbmtz5o0kc4D1u3bt2+fTsMJCi84YYbPvroI7jXxT11Aiue/ZA+kYGmdo7GjRtHgL799ttjxoz53e9+d8kll7Rp0waY0uICyi3OJWlt6fKkXljLA103tB9iGmyZDI7jtm3b9u7du27duo0bN/bs2bN79+7//ve/8bv8a4DyiWb85+lGePUpAb0tCoAePnx47dq1wBT/idEOHTrUqlULjOK/OSrCPzzyL6QGrld6bT8q6IMHDwJEelcL3FY4yp06dfrTn/6Ex0n7XXJb857LIZQqCHFPhFdfwwJVPL2kB9sI4TMyMsBoVlbW6tWrV6xYkZOT061bt8aNG4NR5bxBAv+bNm0qR31rg4l8CuBv1HMdATuAiI+7du3avXs3LGJ7RwARQRvZe//fFfmlKA+KP5dRUWdH/DEvL2+LoyNHjmRmZv7nP/8BqfTOHkROzZo1Uw7Z2OCFNkFw7dq1k9wWKwR2sHyM78cff1yhQgVsb9iwASeqV6/e5ZdfTmXId1ZrQShNhSnPFXEplSBcakI4T6SaTABWGh2CDTm9Ac4f9rgCBIJpUhh97Nu3L82mbdiwIbfmuEqL0KPy08qJEoRLr8japIHrU5+OeK+m9RKUxz+osvJS6LnkG+/V2F4spFwDdlX81iUzWrIqlkLPpY9pNJEtcqiEV2jseiL/3CJsArNyVei5lHIlw+tb5d0A7hWv+I8XcS2MhbJkShAu/SHwMZlm1e/T+W6C6NPSZIksjRKEy+I2f5Y4K1dYI8nWqlhKEC6tEkyWS6sgynJpFURZLq2CKMulVRBlubQKoiyXVkFUueDSq8MwWp2EtrMx6goNl16jJYrs8lZuA+PNrvMIs3ItVUhHsvmPjM4vvAZJjBUaLr3o8WKOE7hOS3Ad7+PTXVlkqcI4SsNnLIHy+EURztQrvULDJcu/mzvCfmrX65uenp6ZmYntUaNGleCKhwtK0qlTp26++eZ8jzcPcVXAO2n2H71gqUx/bJi49B/wq4pTEWP/tGnTaJuWtYAWLVo0f/58bIwcOTJ0hBVXdHGAV1paWuRHpaamqoIXE1oufxbX0U8//fTo0aOxZ+HChQMHDpR19+LFi7GH0u/Zs6dx48YyB5jDQYMGYeOjjz7q3LkzZaIEl6wIr7j/sLqAq2SldfV/ykKh4ZJrap7/gDpXFa67N2/ezOnXrVvXqFEjefm2bdtGGzRlm/eX+NE3w6asrCz/GT+BUgl+uDkpr4wUGi6VmEJOH9euXUsbfKW2bt3Kibds2TJgwAB56Yna9u3b00IrU6dO1Q53dbP8xWjOnTsXjsG5555brGoxvnIlDDW1nN6uCq+5F7OnLkxc0nUEVWBr06ZN7777rpaAvMM6derk5OQQo/LS07d9+vShjz7Vt6sh8R9ZvGLFis8++wxcmsUu/Sy2WApQBmEduTBxyerSpQu4zM7ORr3ZsGFD2gmvkTauu+66WbNmwW69+uqrfAjMJ23wuis+TUJeULq6VvyVT3qzGSvIaJLMBjj+KgY/ITRcyqvAVTmqZuIS37L7OGzYMHCpHBbbtm1LR0ku6ZoiSNq7dy8qJg6VvGJ85Lxs2TL6mJycfMUVV1BERUWaPn06NujN4PiPsAwfkaB///6UYV5e3vLly8kbRiSLxwbfhgJN5dGm69MqFy2Fhkt5adgBAm20FAx2kvvYs2dP/jYjI4OtI7ueFDZhD8L51157bfDgwcyl6V8Cpvvuu890GSdNmvTQQw9RkaQ/AC7pI7w0eLdUwkGDBvFTAY0aNQqnxrfBh1J5T1ZWZVzRh4ZLEl0IDslloLN+/Xr879GjB64X6Fy1apV0MYkM7Fei6U4VZjFfvAyFjqL1i+nACy64AJjCqYX/8PDDD4N4sojUpEf74dr26tVLFXgLR44cQXng7GLPmDFj4Bk/88wzSAZS8RR5rVgUKLE5oG1pHWz7ZSHRRSHy1qxZQzsPHz6Mj9igihsM4SORSqKgB/tV4WutZUvb0jAAtaVLl/KTgEq5a9eusIsTJkygeJ/Ahd3FKVDFw6nlYxGkE5TUYor9Q4cO7dixY25uLqr7mTNnlumFKpngsqOecbWF9FZjFZOW2vBxSRcFdxfkgQ+Agusl2yaVQyf+00JZuMT8pjDaT9K4lLGLvCtySWnl3Jvbbrtt9OjR5FCaVZsSt23OnDnKsbW8UhKyGjlyJMwtPOBgcvmEI9evUDPErBUsfFySuBJEBY27zsE47Wfzhv0pKSnEEO/3qoakveSdBKV/l6bpmFIbO523X79+Mk8uOcxSkS8rKrcKPZd0d8mVJFdPfrt27VpwyW5oyaohmGRaXxP+4mZH8luvkXUI9mlba4vmhi0rH4WPSzJObGlglvCfHE0ZSYBROHxUv9MbkuECluB006ZNe/TRR8lNdC2Ma+OlcpqE6CN1yieA8sXLsZWNxzXxtaDQB/4fwmSqMamFiC4fuZIffvihKnA0pXMZoSZPngxfUDnRzy233IIcYPxeeOEFiqKUW9Uvb1tpfma8RK9Xo22vqsDG4y7ii9WjR49VjriaZvK4Gx28Ll++XPvWJ2f5EdU3Qdm+fXv4qVWqVCETiAqdueTT0WupXO/WsmXLqJFVK3/w5dVyHoNOgfBxyZejTZs2tDF37lz8r127duPGjbli5Yp+0aJFtFFke6HW1ca4jx8//swzz/S/DfQt6OQbxq/h4cZ/8ywBlxd8th/STzBjtEHW64orrpAdZahw69Wrl52dTX2SqphcYpsbR7XxcuTRSrGhpVHcPO6JRpDwuCcVkhXXtf5G8yuvb6OokHEp76hWL8O51K7U5ZdfzhUuh+o+ku92xomYewaRjCg375n3D4+BLCFcUiRGGUaOHJmSksJf0dsIAtvf4wNczB6nkHGpGRsKumnbbAsEqfytNqbQVRxB04nYTxgxYgRO2rBhQwB65513yjRaDnB2n376aXoNOqKHUaNGEcTXXnvtAw88QCXMyMhAgI+PgeUyCOY8ZFyytDHCyq2a9v/WNU/5Ed7qpEmTEPpQjzbvHzNmDNEGTBs0aEC3kJ8Bmp5B5hmApqenDxw4ELU5T9sIvmLQDFSkQsal5p916tQJBGC7atWqFGfIqwlWBg8eLJuNpEAqjpWvwaM3S8s0Dz30EHbSfDQ4i9ddd93QoUNxIpo2+e2338KI0uGwjvj//PPPb9q0SY5p6t+/P+IeRGaIyj/77DN62VTv3r1lJBRHmY1Zc+bMMR1i/kjzIWNQsDBxqflz+NjHkTbkgtMnJyfPmzfP66GngWoSdJhGrdEYgrUbMGBAWlqaPAt3E8udoxyZo9nhD0xxFN2rUXq5WsRNjrwOicRNj4rCxKWGkSuLKoLpvPIrLXBJKjzI3EzpmolrIc3CBMFvk3Lt2Y/kkBj8ijBxqSK7LkmFh1ibe/xBidy78krjeiKfYsRRxS1DzIodMi5VUZNvlJu91L4y23fMy63ZZtczRkKYf8HiKyrPtGnTaP0M7v6mbf75vIoB/tv5kMVQkUbUFcoiKWF2TWuneZD+eQYBQVdRyeETa/u9HmPt2zJVInCpvJeAMv3REuBS5CFe5tmnkAGRfzldHWtbj0dBPiFLWZ/UqjRKcC6tQirLpVUQZbm0CqIsl1ZBlOXSKoiyXFoFUZZLqyDKcmkVRFkurYIoy6VVEGW5tAqiLJdWQZTl0iqIslxaBVGWS6sg6hcuQ7r4mFWi6mcu4z7vJL/w8s9WrIBMTytrmWbxZy61iQcxLVGBYjYBNEQK2uTJspDXUpqBqMfjMtsh+DKnDcW1OGUir5teMQZrv/ooqWBFU5XQVqHEcl3HIcHket8rxrcCjbtrG3DJucKJdH20++7iX/ITGfOy/aJEutxlp/jeo6irSL9Zt5dbtmyJ5aNJS55mZGTE5nShk4ljAlwruTwE/Tr5/kySHo/fdtttMSzhL/J6wZaVqZSUlHgXIRbS2y+trIKgX+1lIrkvVmGX7R+3CqIsl1ZB1P8DXkDOBdvpv5gAAAAASUVORK5CYII=" name="Objekt5" align="bottom" width="52" height="75" id= "Objekt5">


2. Vytiahnite piest na striekačke, aby sa dovnútra nasal vzduch.


3. Odstráňte kryt z filtra s hrotom a nasaďte naň injekčnú striekačku. (obr. Fa).


4. Vstrieknite vzduch do liekovky (obr. Fb).


5. Otočte liekovku s nasadenou striekačkou dnom nahor a natiahnite roztok do striekačky (obr. G).


6. Odstráňte zo striekačky filter.


7. Vydezinfikujte zamýšľané miesto vpichu alkoholovým tampónom.


8. Nasaďte infúznu ihlu s motýlikom na striekačku (obr. H) a okamžite aplikujte intravenózne prípravok. Rýchlosť injekcie má byť 2-3 ml za minútu.

morxV1ert42PFESdHMRwQNU3nCDtfwAAEDg6hocElRSVT4qfGTpu2+csvJyckCB0cbNl3tJOLTqRlyWQyD1fXgvy8lNlzhEL+waNHoiZP5vG4tgxU+oUcxpd/AIKFGp7evhcvXBDyeUC5z76QFRIWMkJOguHEJbhBTzzxxBdffNHfBgqFQqlUIkO7lShLrVbrdLqw0LAeTY/BoEtbuHAAPoGSpjFOS0aDURcSGubsIj179mxsTDQCtc9BtxcbMjF5k0tXrNz64+aJsTEdDU3RcXGVFeWRUdG0kcGEpnrR4hV3PPenpyIiIqOjoo0GU05WJjCK7ZglVeo+OmF0oHWyEcTdTcHn8z19faUyWWV5xci9EMOJSzDIbmIC4X4JiAC6tPmGLwe8rLXVNWwuV28yA2UxwM+fL+ANfBTIL0l/ELuhsVnV1qlSqoABxOOSk+sgo+EQZOAichCkzZ175MChhOmJ4RMjd2/b4u3tLZHKbCwTEu3NBuoHl8uZkTQjKysrYmKEs5O47MqVhKRkOGS7Tv2o/VlGjuDEP1wOu762trS4KCIyymAy9XR2iSXOI3G60bZ7buYFqyorFzuKjUaD1WzxIDPAB96e6rpBljFIXVyASJdInAuLCgOCQ6hyLVs4e8RFIWDM3gH+FV99wedyo6MjI2Nijx4+suquu8lkJnqyFUamUxnN6PQZyf/5z2cxUdE6g4bN5hYX5EdNmoQwJWnDpyZdl+DwHF2kru5uIWETs86fkzo5NTc03B64xK/noB7yfQQms0qpDAwN9fH1vVxSHBISjCADxmfpzHDwmDs7OiuqKmempIglUg8vTwYBzHMdxkc7gEgFovrue9blFhTUNzanzp5dWFS0f/fOJStX0UEpCpRwY/jHP9AvPDjYRSbzM5sbW5oaGhojJ02CBWh0Me6oOI/s4m0ebm4Gbc/EqOgThw7W1FaHRUaMxOlG1u4Zwgb9kVajkciknR3tTU2NKmXLyjvXMO1or7k9BUrSJywWO3l5+chkCk13h0GjBWYTuQVm18Fi2Kg/UEK8hkRMrKyu1uu0paWX58+dd/bM6bqaWl9/P3p2EpsJD6wxq9UC7PHFK1b88N138YmJHjjW0tyibG529fCwj2ONTo6m7SxsFhh/4aViVze3yQkzRuh0w2z3DHKzIaDzyuXL1dXVCxctzsrMCPAPZFEFrf3Ou8isB2NqrmvQAFNJr5VI5ZPI7qNU6TRKd9K70dFcj66FFXKuTxRNTkn9efNmPpfjk5wUGR2bl5Xh5u4u4PPowaIM72SzCQ1S7ir38vJqbWhImTN7/9596SdPrLhnXa+5yUYlR5NSe3Dczc2tu6tL5up6KT/XvbhIPjN5JE43zHbPMG4GiUkJq66sdHQUGU0GoCz6+fvRh7nOoSDmurU6J0dHjVabn1/g5qogx0B6kYiZy5CB66CHRldjhQzwEGqDWOwYPnFCZ0ebpkcnlUn0Rsv5M2dmz02DwSqM7q1PxY1IVTIiKnLHth2ps2cFBQZVVlXZOv/RnS+HuUDpmkTnQXFZnLyySgGPKxAIOwc0c2+Gxnq8h3aA4w2NDYGEvcKCffmR68kvnGr2QOzepmwRCARuCldNdw+Px4O5Pow9O3oqGkL5KZNnzTp99FhJURFitVhwa5tSqWprk8vlFitpZdOsHqW1kdAJE4QiIVfg4OHrl5NzsbGu3sPXh0l/pKaUHgXfAhmkN2MWkYNQo9HwBAKyNGpEaOzikuitirJohy5uNJtb6hsu5eY6OTv7BASRmwykHaK0uQq20BuJTtRt7e0tra1Bfn4smOtjR6Nh1ZIjgUUdYFixU6ds/fEnX/+AO1asMOiNuVkXZqfN5oJ3hknLR2wJ6uBdkru45F7MtlrMIpGosLDQy8+Xab46jEVzAw2fxD74NJvMQJRLnMU9Wr23r98InW7s4tLeP1d++bKTSOTm4e4XFNTS1Cjgkw5IOvZ9TaKn1UFhXWSHSoX5+gKsC0TXCBGNBsuks4Zgxoazs3N84oys8+ebgwI9PD1lcvnxY8cWLFrEBH4wJp2UjJLyuPyK8vI71tzV0dHV3NJMHw9FEHsTaITHT+a4AE55ubgkaebMtqLC8iuXo2KjR+JsYxGXTP4vZGMATI2NTSjK9g0IzMnKdPPwZLr2DIQnOv0GPOCO9jZnF5fgiKjqmhpHp77+ttGxZymcIYyMxmJio1sbG+qqqpxEjh5urs1NTRnp6QnJyWADK92KiOndsHTlyn+98nL89OkTJkacPXVS3dIid3eHRx4dPYRy9KIss0EvV8jNZrPJYpWS5eQjQWMRl0yjWxJ/hMrV3NjE43EwzGKxWvgcDoLQ5VEDPBJmHiQU1RmMGo02N+McEOV8Po/2SNtaBI7WlSEIlbyMQkY/I3Xmzl+2C5zEgYEBEheJXm+qqajwDwpgI7YhwXFKXJzj4uLKikuWrl5TV1PdolTJ3dwQOInqqMXHoRRicbx9vGQyuUGnCZ8wc4RONxZxeVV/LITD43IwvL2tDdwOR2cx09dg4MPQPchRq9nsIBQAZai2vl7oIKI90rYQyyiwTLuiYfgyECd1FDkmJyfv3LF98uQ4Hx9vHk+Ym5OtcHd3FInIGm5bjhnYuKOtvQ3FWupqu7u7SktKI6Oj4PQGo2O1kaq6lZw9muPh6ZN5Lr2zq9vT12uETjfmcEkxM/IbRjJL8KWkuNjD06ukqBgYrQ4QWLjdk74mkY8fOoN6tBr/wODKslKT0UhU2NhYqa1V2khfFxUCYDRiaiZTPCAkeNKUyVt/3JyYOMNZ6hI3ddqBX/emLZjvInWG146gcGYMdNHiJenn02Xubl7ePhcuZMPpDQB2R8edQDaCZ1uMxuKSIplC5iASTZsyhcUeKfyMOVwyNibZA5KN4Yi2R5ORlbVu3TqAqqbGhlnzFsDtBk7mJUsrqNrWjs7OZC9PscSlU9NDtpJARlFy9xkWjSK6SyW41tlpc08dPXouIzMoJDgiOjowyH/n9u0PPfoItSnOgk5Kb2+v6qqq0stXIiLCM7MyzWYLj8eFMzEO4wAZed3rhaeYBVp8qRB8tqvVYPFMenoKMaHbmM9zGxaCrAso1T/98K3RYGhsbLxcUnIhNwf8s1os4J3dtnPXhJAQHp8nk8pefvWfwKDp90Bkhhu4xU5OTgDkbA4HM1tcFPJRc1gOhuD7k5KW1rlte2d7e1VJiaunt1zesvn7H1asWunk6IhSfYERodhpwoRws0HHFTiwERSYgAkzEoc9BRPtlazErIUSDFMq1SHBQZ5eXhUVFRETI0YIlMgYxCV5k/GC3NynnnmasQLJTxRyl9KyMvAPrvRwd3/2b/937aMglP8Ps5oFfIEVx/OyM2UyhcjRaQyhktRWWGSIb/mda7LPn68oL5fIXadMnlxYXHxw757ZafOkchkLmoAY5ubukZOX7+ruPiM5GYgRssobGd4+HDhV9tS3XRv0FZstZk9vr9rq6rqa2rR5cwc/P+6N0hjEJSA0JHyC/SJCz0zTO+SGCgn7oP+jkJaN0Wi0mq2XC4uCw8IuZmbYpTuMUobYwATremGR8dSEhMqKyo6Odp+YaHdVq5+v76+7dy+Yv8DLz4f0nSFeHh4FBflSuVtbe3tFRfmsebOJsl18JOw21N5lAb+UFJWIHEQhYeGd7Z1sHicwNIRmGcNPYxCXRNceTUdn73V0aAciiZ7EuK6urr+j0O5m1GSytHW08QW86ooKwDjtk9xG8ioGT4xfk9A87rxn7Q/fbOrp6gTG0JXSMrPRePrUyTvX3cPhcMAN4AkFQFcuzLvoolAQZRgIkxo3bNfCwNF+mhWYmXX21EmpRGI2Ghoa6ieEhaHDet4+NOZwCdPLVWp1n2uGOQ2Mn5lcg5hMhmseBIHzLcBZIlFUKpUB3VSr7XGSSGxzQI16C7/+CFZ0wG7CHC77vkcfO7J/v9lk7u7piYqNdff0Ki0pnRgxkcVme/t4t7e1A507InbSwf0H2sl2rywY0Rq+18zm1iVjZjB8WnAxB3DKaYmJudlZbW1tc+cRMyHh2A1P4DxIGnO4hNk9Do5O5Hfb7cYZDsesRFHMOlDeALxlmp7uy6UlixcuDggOTj990vbrWAEl/f7QigX4Nist7cShQwpXudzd09lZLJOIN/+wec7sNC8fTxexo0anUzW3+Pj46bo1LlJnBOX0m+13k0QG28DYTBZr6ZXy8KiI1oZ6XU9PckqKmyfhuRwhUCJjEJcwqy0/NxcukOvsXei4vSgnqsL7IabMAHBKDptt0uu4LFZ3Z1cfd/wt55qELCQmH7JgKJtU5YgeBwIBf97iJfv3/Cp0FGMYJpY4S8TOx08ci4qM2Llnz6uv/LOlqVGtbEk/e+buwHuR/pMEhkK9pkYl3BhWDN+3dYuzWFxTWaHV6x1FjrFxcegI37rRrqMYxBEIaLI59hds70hjAszEnwFwyaSBiSUuefn5cZPizp07Fxgc3OeGjg2uCUbBoVU5yifL4bAWL1tekJ97/MjhJ59+NiIquqW5ITMjAyCjtKzM081tQlhoUXHJABn7yOCg07fkn/pAUbq7U1NTk6uXt1bTExAUfOL4MUmoMxv2sh64juXmaCi4rK+vf/PNN+fOnbt69eo+Pw0h57ekpOSbb75JS0ubP38+cwR1ayuKXCuX3MYsEdKmMQ1wfLinUasNDQnp7OxQKNwMRiMyVrB4PQIvJ5cdN2WKsrlp15YfE1NmKVzdEhJn+Hj+5Owkzisu4bHQ6qoKaABSpWowNcTOdzPwlfapbaItRfBp6+dYV1O3a8fO2NgYF7lrbW2to6PjvIULEaa/wohlJA8Fl87OzhUVFV988YVCoXjggQcApObNm3ejbhcAxx07dmzZsgV8AYsPPvggXA+duhIXKQxuEx/XmjUEvtisAZxn9F4CkUP2xYtz5sxtUytlclc4y9MNXe+tIhhmnb9kaZu6LffiRblMqnB1B4b5Dz/+sG7t2iaVsqKqGmYFY5iFyL2HsoZuLH/dh0Fn3vXOYkGoCaDBYkN9488//RjgH+jj652Zkd3Wrp43bwGbxaKnlrrOvKg3Q0PBpVgs/uSTTyIiIlQq1QaSIEBXrFhx3X0BrwVw3LRpU1FREbMSLE6cOBHeIBhpaGposO3Tu38TYnfXTST/uyYxnFYskYQEBQF+6ebq1qPpoadQxpCxzThxMjWOTap4coVs0uS40pISidUM3qugwKADBw7esWz5qVOnqyoqA4KDUBbMsUKZ64K5ggP7vZlcQdwu3x2KcLBYVVbx687tvr6+sVMmd2s0LBYaHRMTNnECvGsjZ4lDGqJ+GR4e/v777z/33HNwkQHodXcE19lnzd133/3QQw8hvXUAg/EqBxDF/6j+unBdR0dHfyei9EtgUVrMJZcvp6akurq5Q7k/mmlEQyZwuWz6FQJX7urqKnFxOXP8WFtHB9AvpVLpL9u31dbVnThyyLssMHXWLIGDEKXfNNoBiQ8cjGGclHRKIQaFOjhfYW5eZUWlws1jwcKFFy5c6OjoTJ2d5urpDsuhMBgTGlNynFFKnn322ezsbCCIb+b0bm5u69evv3q9VqdDGfTRs8Ui9ovkjyKRY//jhM0CcLipyWT0DQisqqway1i0Jzg3AEZOFUws4xiPx0uZuyB64jdtHe2NTU2d3Z1GozEoJEypUhXk5Xa2qeOTUyQuEubdvZYCZCOcUijpklAapgB0u7ZsbWpVhoSEcDhso8GsUqu93D3cvdyJX4necyiLyTIcsdjEDePSXikBDPL48eOAWQ759N9//72Pjw9zQLgSfNfrdbidn9J2h3vfavCE+h8nFQvBrJibwlVvMJ4/dby8sgyzWhljfywDFL5RbBvDI7RNLoc1beqU9s5OAKWftmyFQa+FCxeBxX37927+5usJoWFTpk93kRF1eUx6dX+noIt9iU/AI3U6fUVJSV5+vkIuj46O9vXzOXHs+JGjR/gcbvKcWQgOnaSweBRF6MKiMWSPM+Tt7b1582ZoRw+BXnjhBWAwwe+9UgRQ1AgErv0lM9/tvOywHUq/R6cRzOHxLFars0QidpGBNXqtViQWj8GoTx9i/FxUgSxpZ4AvybNmnztzlsXlAuvTaDRdKsiPT0p2dODPmzvfaDRXV1YcPXzYyVkM9L/JU6e5urn2Z5rQRyZO0qZWXzifeeVKiauH9/IVK3hcbldnR1Fhsaq9fdWKFaHhYTAxHk51j9LvDHwGYyvPjYERABaA18aNG2/0CJGRka+88gqz2Mec1xv6cwDZXnHwodPpBhgi0+fcRSJuaW5mIbi/nz9X4ED1xcTIWReQYQ7iDSPZBadtf4E0Z3M4sbExKcnJlZWVwSEh1RXl3Z1dCcmJ7aq2wADfiEmxtRXlXJ5g9/adFrOZzeMkJSaBXdkcnruXV0cbEeDFMGt3Z7veaMEslrLysvraGh//AJlMkTQzuaaySmfQNzc1mQyGe9au9Q/wR5hUV+YJDaZ0/+ZoiLi0hxGA16FDh+zt68HQ1q1bgV3PLPZJPsdph7lNy6RPTCmX5IsKxH3/I8QQejoFBwdRU1OTv7+f1WJRNzcTXW7plAOUnqrxhgZ/C8lV4eYicfbzB4AJSp6RvHTFCqD0ZaefObR3n1DkGBwULODzfbx9uXxedHSEt1/AsSNHVe0dVZXlYrHTufSz4GJlMrlarWzr7IyJipbJpTOSEivdXMErCu5Sd1dXbU1Na2tLSEjw1IQFYmfqAbFGZYoWexoKLvvwNicnJwCyiIgb6J/0wQcfTJw4sc9KWnMlPB1WGpd9w0eMSkRuy2L366qgC9MIHmM1W4AKbzaZAKp7errt3XW2Q94mpFa3GkwGnVYLENbe3gYnAZqWNBNI+aa6Bp1el30+XafVBAeHytw9nSUuyTNntrS0BAYETIiMqqmqVKtUvuAFDfDvbO+IjI0pvnTJy8ffSewcFBTS2tJYVVkhkTgnz0qVyWUI+faj9ITvo3yZQ8GlvekDFwHIANSAhT6Y3e+6666//OUv8Pu1+l6TSOo/wGhPFotlAE8kM52P2MlJ1aqMio27mJXZqlZPoFGLUA3frldaOZaoprraydFJ4eYGrDe5gpy9gHRWgCvwDvAFV6bwcGtuaERZnMaqKrPRVFJUCNQYwDjFTiIfTy+pVN5YVxMyYaLZaqmrrQFawZ6dO30DAjVaLYfDWbBoEY/PJx3mCNQpr5G7Pip0U3Lc/nECqO3du/fEiRMD7yiXy9977z1msc9BGJapvabiCA0AGxNF6Z4cAwySKj40mUyqlhZHEUF2p7ZdyyAuekwQG2G5AUYolQocHIJCQsn7BSdbgX272S4uUvAPrA4JDwO/enp5VV253NzYWF9TKxDyr1wpdXf3LC0p4nE4AkeRXCZbtnyZp483nAoSt5uKGHYxGFHn+QA0dLuHeZzMl++++27KlCmtra0D7Pj55597efUq7ryKXxJBH4NBD5f7SFkKlPRU9wPLYGZL8LQqamuUqlazxazp7qHPhY19q/xqcnBy1Go1JqPBQSjsUKntpsQki+worRpn4t4uUsnkhAQcpcrMk1JT7fxxWK/bD0OLcBpquEjFgYe/r9h1aRjyiZgr8/b2/vTTT9esWdPflo8//jiT6nFVkXgvxonh2DVg12dOZhQ16I2Y1YLC5v5XEYuKy6EREydm5+UIhQ4oMJT0enp3agrEEc27HnZqU6v9AgI6VSp/f38+n0eBhpQMGBMbpMUO48Sl/ezUxgjVbQbF6QwMUqmxonSTEqjkwFvEuhXToA/R7kH6SR0CsHvssceu2fo/Kirq3XffZRb7OCyv8qsbrskLKVOc/onL4/Zbwsw0k0EQN3cPtbrNoNNxuDxgMjBnQamm+beTHBc5Olks5rqmRheJtL1dSbWlJMdv783F7RgnPeUrfeeYCC3AMZE8RHavJfYny81omwGhO3ncEmEydLunP9qwYUN6ejrMErInAFZn5357cffmnYRBg1zLN2FLMiKpq6cHSHyBQMgwV5ueDp8EyR5S56RiOK5qa/MPCNx/8OCKO9egpEaG4XSEd6y6MAkixwb7YoIvcoVcoZB5evsdPrh/2rRpvV6qXq86q+93lMXcOfiXMWjs9Pve+KMwegs0nOHPVxeLxV9//XVCQoL9SmCtM2sG5k/QsMGu0ViRmreO3p1YEDk48AVCuBtR3nvVJN1wY5mrq4uzRKVUOTk5OQgduru6yDcEBlHw0WqINkSy1+ONBmNebl7KrJkWs5HPF0oVCuoSbiOGPzgaflyCuxQfH//RRx8988wzcM2sWbOgY2gwTfahALJShTv2LBO1zZxHs7e2tnatpseRLAYiD8xG7B8kArfFgA0OTNGyirLAwADAX3OyLsyePw+eDKHTw0Z6dqmhEZxiEIG6MoJ3dXVyOGweV1BZWaU3mthMquVY5vdDouHHJcTE008//euvv544cUKhUHz//ff2P11vd9hXqJ+cUyaTgySr1WrQagHs7PO7GJUIMkL4k5eHp0ajjY2Lk7pIe3q6Ebt8WKJF2dg1xnuJZmVziwXD5AoZhlnMBsKVBm4Ulah764Y4EjSC80MC2zwlJeWdd96BjqFBShsGUn31y2uxBKCGsjhcJt7IGDG2CnFSuINFqURS19BQU1kJoHqpoGAZ4RaAx78O/761xFiEMHyAIbibwrWkqChkQriTkwgjJhIYU7Xww0bDPB+FvUczPDycmXUP6WvZDKBfEl4J69U5+lfvQqbDdHd0SKRSlg2RvR2rdGhnzeo1ZzMyTGZTYFCwSW8EFg+bdkTjdIn0MN6KYaHeV0SIbFWrSuQgdJJIDv66O2rSJFjdi4zL8YHJHpRXR3GQvje63/toNBrNJtM1GGSfNWRuJY/HR2gznDGJYCCHzi8kVgYEBfh6eRdcuuTl5W00W4wGg1DAo42k0ehPPgSyy74lPN4Ws7WuvjrAPzgwKKRNrQ4ICoJeMxQZm7rxTdFI6ZfXhF2f+FB/BKCG27tv7BOEexPYrKyslJycwWaGo1f5gcHjjZk8lc3mNDU1WcxmIP6Kc3OmzkikBzMWQUmSzT0O7kFzQ72bm9fkadNMBn1LU4MoKQm5RU6cUaBb0NfguhJTbzDodFRUBiW52QAbAxBfLcXsu+/BhhaANU6ZPOl8dnZnj8ZJJGptVdE+ZhTORn9z1zQyhFL+WrKehtXe3gF4JofHrSyvkCtgc3V6lrTRTkMbcRpz/TYQIi3NbLaYiW8oOnAlAEKUnnXaZzYhfWU64QyF8nralKmn0tO13d1A9u3YtXPxiuUEVyZTg1ljVj+DjJ/0GlhxJGpSXEtd3aW8nJAQMoccvFEIOvrB61GgMYdL8Ah0Wi0AJlxk9YmJX0U93V19gAtR2MsAIv5jC5ev+OmXrfkF+avuvKunR6NSq13lclIVZY1VZkPHDxBErVJnpJ9dvnIVyuN3dHZNSYgn31iqufpvjl2OPVwS+QcWgmMSC/j1W++wuZz+WR1UU2EEmeUsceKw2ZVVVU11dcAMOn7kyD1r1w5S5b01RL40RPd/BK+vrnGWiIUiYVFuvqtcwSJD+7CIe4wO/uZozOESkEbbY7VYEBQdTORarzf2tXL6ZBswXf4RZMmiRa/9+9+7ft25ZvWdFrOlvU3tIldQv405ouQEi+DmrMamxsDgUNxMJE/5+XlTng0AyhHr2HtraSzisl3dZsPi9aCJWS0MrPrEe5g1zMar1659a8N6b29fsdhZo9GUl5fHyxXwNCN1MUMlotQLodSRhto6rcEgwaxiqcTRWRw3dQpC5gGSrkti498eyxyLuNRqNb2WB7zjmNUKU7aAWsl4iJhGKHTPHerJOTs7J0yeXHblypo772KzOXm5+VPi44mQydh7qGTyKNVv4HJxsUgkkjhLdDqDVCqlknZxKhf4twdKZGzi8oaaFbY2t+A4fnUNin1/YfjkiGlTEPTNt9b/89W/l18u8fb1Nej1V4pLJkZFDefoh4/gmOuqaxqamhITZ3h4e5w6ciRhRhIt4okiB6qd0G8OmmMQl3hXZ/fgTUyJi0vvFGN6dm47+W2fNhsQGmgymJpaWyUuUi6PeyE7m8IlNWuQXeHPqD1p+nSQ2VMppATDJ8oRDx8+PDE83NPbPTs7iyt0cPX06HVVvb/9ZmjM4RInOvxaB+/5aGpuhrthjFC73s5vv7P+l1+2dHZ3LVi4pLAg9/zZs4lJSThtG2GUkYtBpIw0Om2GC3lGgsfDMh2y+qu4uNjN3T1mylQeh6PX6cJCw0d0MGOHxhwuAcMgSnTRqzoa9ENCvgAh0QxBSeWoD3B8HA8IDbKaTZjFWlNZrnBzz8/Pnzwtns/nQUTapbuPBssk5+DBUKodFT03KJls39bWeebUifCwcKA4lxRc0mt1weFhIz2eMUJjDpeAdBrC7hmkjtnWoUZ6BeVRmB/E6gdS8Kc/Pf3055//V6lWB4rFDg6i7T//tO7++6Ggp7LfmCqtESaq/oupRiIST8mMUBQpvVzs5e4ZPTnOZLE0NjbOX7pspAczdmgs4pLs7jLYmpueHtJ4t0tZGjg/CCX7nbrI5e4KmbKlVdPV7SJz6ejsrKqqDgwMgL2pqJR4ZDRKriixANVikn2SV4FpNDoHocO0ZcvMFkteTo5UIRM7isZ0HdKw0ljEJVlEMdgHYK/zM6k3AxDZPZxQ49Y+8MBXn/9PbzIGuMhKLpceObj/znvWSWVSFKZ+UscdcRDYuqygKGN7mUyWM6dOJSWngFFkpafX1NXede99yO3WSulmaCziUq/XDn5ji9lCtfumU4AHfnJ0/3CELxCuWb162/YdFeXl8+bNa2pq2rl1y6p71kkkTjg9Md4oyHGaQcIGBTDvBN+/Y6t3UGiHutUqlQP7LDo2Rijg4vTGvwcai7hsb28fPKOyWi19StGR6+efk40zcdzNx3tafEJm1nlg9MxITDp96kRtTbVwwgS+ENpSyOhk3Npypkh4Zpw8PiVptpurnM3llpWUuCoUcVOmInRkZwyGpkaCxiIuLcwsZtdoE3z1zCms3hvYOSD7JZviOC0x3mTUVlVWAS41f8ni8suXN3/37SOPP05OA293yj4zr934RfWdIwLHacub6UVDJGlUXKloVKqEThLMZMwvyNdrtavvvtuWhPp7geUYwGWfqiCg5jdDlySC9IIaLCCnEtiZFuuELWvQ64UCgf2hBtZNoUrHQDM+OfX4gb0mg6G+rqG+tt7Lyys7K2sKYFFsFpn+iEJ1E6dTIanqhRsU8fAKERJhOKV4kN5SwovOwq0WHGWfP31aJBKnpqQ6SyWlpRWanu671q7j8rjENgjL1nPod0C3GJd9yoDAolrZ+vCTT8xKm9fc1NDS1NjS2kKGQLDK6mqwhdRZ4uIiQciUSZHIISVtrn9g4KVLl6ZNnQorh2CwhNE4rz4Ro6UxwGKz0YSUWdt//gnsGBUTw+VwT5w4punWzEiZyeOyEbuEdipTacgpPNCyIWvVmfaI5PGs4O+hffv0Ov306aEKN1ej0Zhx5vjK1XcBUCKka5a4IrLD8e8EmLcYl33SH8EnMZMujgWFBAYG+zOd61EatQjtViQd6STPQ3CjwaDT6x1EIpzKVL9G2lvfakwcthYnkYHgEmcxEJe7d+6ymE2d7W2ucjeVWrV727bQ8AmTJk8GFjwGy4AYL9KNk10JGSORKbelpkdTcqlQrnCNiY1tbGg6ePBQu1K17uHHnRz4CF1ZBvnr7wSUyC3HJST73HKB0EGlVLWTE/P4+vo6ELNs21I5mOpyFsSWFfPx8/X28iIn42Yy1a/OxbRxZRa9SCV2kOcH/wE077n7nuMnjgu4vO6ezqWz72isrz17+qxWo0lITOIAxgnT3slw4RC4JdRQrXTLd3otq7Whad++vaEhwRHh4S1NTeo2ZWd7+/TERLFISHb3pB1m9JX8TsA5JuT4hx9+OHCvYbFYHBUdDZvApKen9/lVrlDMmT0b/DQtPl7i7PzgAw8w9vg1a4JpJo0xzdAg3+IL+YsWL/zll188PD2LCy8FB4V4e3qknz3LYXODQkNkCjmZD0e1o7lRfBBoJucvYxo2gM+vPvvExz8wPnG6g5CYiMhB5NBWrE6bN8/VTYHTiSZ2ttct6EN5q+iW4RLCpaGh4YEHHrhul+Hu7u5zV8GRIbVKtXXrVvAFTnJ16NDBL7/8iplU4GqxSwt62w8QoFDQrr7zrlNHj3V2dlXV1ogl4rvX3ltfU71v966AoGAPT4/Q8PChBV1YjMVD+Fyt586cdvf0nL94GeD0Go3Wz8/7x++/DwoMSkpNdXQSMZ2kqU5/lP8LuVpv/q3SLcMluNGHDx++//77B+4vPAT65ZdtJ0+e2rt3b3x8/DU3wJm6bMTWPBIKdKghzJqbVl5clHExF7FYJkbFgN9X3rW2prIiPy+/vrY2IDDI29eb6iM3eIKsG0fOnT2jUipjJ0+VSJwdHZ0KC3IBF8SsmLeXb0LyTOj3h2FJxgC3aSPjfvWRI3B/e3p63njjjY0bNwKuNnPmTGLyNyDj2Oy4uDjAGv39/RMTE68pf+1Thuvr6/ft2xcREVFcXMyAu44klUqVkJDw+uuvr1q16uqJL6jgEFRGe//ESP/QyKigiZHnjh3ev29f/LR4tVrp6Oi4YMmSovy8y0XFKpXSbDJNCA93cHQUOTrCyezBRbBRyoWEU64sgjFbLWa9wVh++Up9fZ1Y7Ozj59/U2AT20+l0Br2usVnZ2lCfmjY3dV4aYqfv2vN5esC/F1Aio49LILg/+ugjZh6q2NjYV155hXbxYEyXGHtQ6vX63NzcsrKympqa5OTk0NBQPz8/sLGPj8+TTz4JtkxJSaEy0jEMsMmPP/4Y7vhPkiIjI7/88ksA08Ekddvb8iwWOiNtfmhzs8VsKSy8hFmsPnq9VqsNj4n28fXLPnfuUkEh2FTVphIKhSEhIVweT6vTBYUEd6rbLZi1takJHKqisqJNqdYaifqHGTNmSGUy3GqNjo0FB+ro6Kyrqfbz95u3cAGXw6aqIwaRevJ7oBHHZR80AFwCUCoUCjirJEYnItB+H5yZHxywvfz8/JMnTxYWFjK7nzt3DiFnDFq2bBkAKIC1SCSCB4EneuihhwCOARCZXYqKijIyMvr0ie2P6BJKDEZi2CzU3csD8EAuX5CdmdHc1FJZeiUmJq5N2RISGpRz8eL8RUtqamsrS0uDQifk5lxsrGsARlJFeZkTYKIILlW4+gcGSaUyoBxERcXI5bLa2jqhQNCmVP1/e2cXGlV2B/A7+VC6rRolXdxGIxqNMSubZU0aLUu3i1DIQ1UUNSq+KIgPQX3wRVAQfBKKiu/6pPjxIGhBfRBaaaqZWBU323y4tGp1xN1N1IjoGraZnpkzc3K8d2Yyc2Pu/Gfm94MMd+6ce++ZM7+cc+75uj3Pvv+saemXX301o2qGabcaG6xeIr066Zl0L11ZlH4y86ZNm1avXu2axxNrVB8cHBgYuHXr1vXr11VZr/e3tLSobFKV7LNnz753796NGzeuXr16+vRp/anKDleuXFkfRwmtztDe3r5hwwZ93f7+/o6ODns1jnFJzFxzzILFsTXIP/7k4z+tWRV5+GhR/cKHD757+ODBJzW1obKK8D9u/Gr6tM9/2/Lup7dz586bUTV9wcLF8+oWKLEffjcwf/HiyorKkZF3LwYHh378ceBf31RMmaqi9PUfvv7d7790kqsHJqcRxyd76FHJJdMelI5Ay3EjoqumePfuXVVMd3V1maxx5syZO3bsaGpqUjqq3NEE/mOcgwcPKkFVLtjZ2RkOh/UjAFVVVRXoy5Yta2hoqK6utq+b5eIF9lzK99Ynj7/+b/Tn38xX9Yfogrr5C+ob/v7Xv42MjLwYGlpQX3//m56pv/zo6ZMnixuW3P1neHrVzP/+50HkaeSHwedPn0ZG3v00/PLl3Nramtp5Sz/9VN1xJ54ppCfHJS9hrXNZQv2N6QjOS7vfxXh26dIlUx1UtLW1NTc3q3pYXV2dY25h389W9c6mODt37nz9+vXly5d7e3v/ksSJP/viyJEjZckbBb1ae8q2zPfPPDbN17EaOHXjTnlZReJZ9dFo9a+r126IPfBlNOr8PDLy74H7r9++VfXL58+fDw+/rJz60csXL2bNqPrFlPLmlub5dQvLQ6HyyvKofvTDWEd/yLGSI5mpl3S10hCQl/bgDLNT3VBfvHjRvFVVw3379ln9jVHXsV5N1R5Vv3z27NmjR4+Uiyq7Vbfzar/aOH/+/MaNG00wJ+v80mSWiVfTgugkpoaNRctRvoYqp5Q3fLZ0rJczVgQ7X3zxecy/+IShxIGJUU7RxMjlkLWKol7DEiwC8tIenGF2qqxO+WTenjx5UtULVU7p7jksSzwAatQzWlvtf/PmzalTp3S11aavr8919XGkNCKmelZIYqUka9HoxG1KLCst0+1EoeT8YC1iLN9NzqtMjLeI/1lPckk2mCelHGs2p34Z8PVcuZ0Tb83ZunVrujDO+7VS7wlVftnd3e3auWjRogwnTElmC7yX1vome19CppUn+f9XZgezD7aXYHCddKwvp7SldPLePw6QErwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJEisTLUCgUjUbV6+joqHpNF0yHCTJi4I8i8VIJp1/Lysr0tvdTpaz6NA+Rg9wpeC91TmmMNFJ2dnaaMPojpCwgCt5LXXAbO524ha4wFN8FR8F7qYWzs0NvOW5qn0FHDvxS8F5qlJT2HU9bW9uVK1fMp0hZcBSDl/o23HvHY7uImoVFMXipc0ojpfHP7EHKgkOKlxNRR0tp8suU9cuJxq80sH8FnYym+h5wGubfy7Nnz3Z3d5tWnly/v12I68MVXV1djifjJNfMgEk6syfddjDJmE8vtS7340zS+XUKamuR0oWdJq7EcSWXK2QAiZk3L9V3a2xsvHbt2oc6oU4pVz8kOWU6dJrYryk/0ntcqRdA4Z43L7192fa9iw/U2RyrwQgXM7N582b77dq1a9evX6+3vanX29t76NAhva2r8vv371fZyuRFL5/5pd2yM+6QiyzPZk6iBf1g0S06VLXeftva2mq/dWWfr169coXfvXu3M5lZZt68NBmb6UL09w31gfpstujBV4mKknTpZt+tTwb5vO8xUtp7ci3K7X7IDOOJkNIfOt2CT718luOOp61xIvXLdI2XkD0p/4HtUVqBkf/2S5BDynwxL0UNXkKMdFXwfFWB8BJipPPPVN8Djg9eQgy7ScS0qzvW2IOA44OXEMN0jhs77Va24FuC8RJiRCKRmzdvukZmadR2f39/wPHBS4jx5zj5jsUYPr30cZsW8J1dujZ2KAh8eumjZy/gzkD7cjldNOUQGwgY/+W4Pep23J/QDDsNMgMzEcuy2m5HEjXzS85euoba2z9khqNMmCD7W82NZJbNHKU8zmPv3r3r1q1zUv2+Tnyc2/bt24OMT85e2q0J6caNZj7QCaqd1m77COByBU1NTU1ra6ucf8WJ1i/HzVfyVSZ6R4RkH4FSyyw1GYavBx+Zid6Pq1d7MHOGwPrrRSIR9XrhwoU7d+74u3RODA8Pq9cTJ06Ew+EsD2lsbDxw4IBTenbav2mGSRTB4D+/NNvewczj8iSOv0v74Ns4WQZub2/XG6VWy3TNacljTJyJt6sX9y9XxF/NRYYJeoVUjhsCbvoJjOL+f/OimyyyH3852RNNfbYTFf3PVgrf0SZd5pJ5/Jug+T3eCM2ZM+fo0aM+rt3V1XXu3Dm1sWXLllmzZmVueD9+/Hhtbe2aNWtcMXGFVztv376tF2VVNcXly5fnmp2rr2Ofv0RIl0qFNP7S9T+kfsg9e/b4OM+xY8e0lytWrGhoaMgcWHu5atWqdDHRHeKjcbSXra2tu3btKim9fGOXD4U6/tJVxvkr71yzmfydxHULaSb+ugJkefKSKri9uBqGMo+/nOx6zoTaiVy9PrmeIdeGCW+R7d3jPcRHDCd7crQETHOYE/+mpvbiyjX1RlVVlR1e7Zk2bdqkps+E7scD/uVMMrmW+Nd4i5ss++7N4fltSQ6YM2fOpNzvTQS1sWTJEhM+mFKl8MYFp7s38u7PKdsrBRc/CMEkVOF5CaUAXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSJ4CRLBS5AIXoJE8BIkgpcgEbwEieAlSAQvQSIxL+2Z6n19fYFdW68drHj8+HE24YeHh82Dt7zr6ehFYNTboaEhc/5wOFyUyyAWOq7J/r29va4AFa7lE7Zt2xZQ1CwOHz6cTbCenp6Ojo7sTyvtGV6QPRWlttAjFASxctyUhnlcL4ol18Cmwl7/l58chFDhfTRG8A8YzXLhNR8ByF8LlP8DJN3MMZVRJJwAAAAASUVORK5CYII=" name="Objekt8" align="bottom" width="59" height="94" id= "Objekt8">R


9. Ak pacient dostane viac ako jednu liekovku koncentrátu, môže sa použiť rovnaký set s motýlikom. Striekačka sa tiež môže použiť pre viaceré liekovky s koncentrátom. Pri nasávaní roztoku však vždy používajte nový filter.


Akýkoľvek nepoužitý prípravok alebo odpadový materiál sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami. Wilate sa nesmie miešať alebo podávať injekčne (v tom istom infúznom sete) s inými liekmi. Použite iba priložený injekčný set. Použitie iného injekčného/infúzneho vybavenia môže spôsobiť ďalšie riziká a zlyhanie liečby (adsorbcia FVIII/VWF na vnútorné povrchy iného infúzneho vybavenia).


181_SK_pil_sk02_20100526_tracked changes 7/7

Wilate 450

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2009/12024; 2009/12025


1. NÁZOV LIEKU


Wilate 450,

450 IU FVIII/400 IU VWF, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Wilate 900,

900 IU FVIII/800 IU VWF, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Wilate sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje nominálne 450 IU/900 IU ľudského koagulačného faktora VIII a 400 IU/800 IU ľudského von Willebrandovho faktora (VWF) v jednej liekovke.


Po rekonštitúcii v 5 ml/10 ml vody na injekciu s 0,1 % polysorbátom 80 liek obsahuje približne 80 IU/ml ľudského von Willebrandovho faktora.


Špecifická aktivita Wilate je približne 53 IU VWF : RCo/mg proteínu.


Účinnosť VWF (IU) sa stanovuje pomocou aktivity ristocetín kofaktora (VWF:RCo) v porovnaní s medzinárodným štandardom pre koncentráty von Willebrandovho faktora (WHO).


Liek obsahuje približne 90 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII po rekonštitúcii s 5 ml/10 ml vody na injekciu s 0.1% polysorbátom 80.


Účinnosť FVIII (IU) sa stanovuje podľa chromogénneho testu v súlade s Európskym liekopisom. Špecifická aktivita Wilate je približne 60 IU FVIII:C/mg proteínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Von Willebrandova choroba(VWD)


Prevencia a liečba krvácania alebo chirurgického krvácania pri von Willebrandovej chorobe (VWD), ak je neúčinná alebo kontraindikovaná samotná liečba desmopresínom (DDAVP).


Hemofília A


Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok FVIII).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára skúseného v liečbe koagulačných porúch.Liek je určený na jednorazové použitie a má sa podať úplný obsah liekovky. V prípade, že zostane akýkoľvek zvyšok, má sa zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


Von Willebrandova choroba (VWD)


Pomer medzi FVIII:C a VWF:RCo je približne 1:1. Všeobecne, podanie 1 IU FVIII:C a VWF:RCo/kg telesnej hmotnosti (BW) zvyšuje hladinu v plazme u každého z týchto proteínov o 1,5-2 % normálnej aktivity. Zvyčajne sú nevyhnutné na dosiahnutie dostatočnej hemostázy približne 20 až 50 IU Wilate/kg telesnej hmotnosti (BW). Tým sa u pacientov zvýši FVIII:C a VWF:RCo približne o 30 až 100 %.


Počiatočná dávka 50 až 80 IU Wilate/kg telesnej hmotnosti (BW) môže byť potrebná, najmä u pacientov s VWD typu 3, kde na udržanie dostatočných hladín v plazme môžu byť potrebné vyššie dávky ako u iných typov VWD.


Prevencia hemorágie pri chirurgickom zákroku alebo ťažkej traume:


Prevencia krvácania pri chirurgickom zákroku: Wilate sa má podávať 1-2 hodiny pred začiatkom chirurgického výkonu. Je potrebné dosiahnuť hladiny VWF:RCo 60 IU/dl (60 %) a FVIII:C 40 IU/dl (40 %).

Primeranú dávku treba opäť podať každých 12-24 hodín liečby. Dávka a dĺžka liečby závisia od klinického stavu pacienta, od typu a závažnosti krvácania, ako aj od hladín FVIII:C a VWF:RCo .

U pacientov, ktorí dostávajú VWF lieky s obsahom FVIII, treba monitorovať hladiny

FVIII:C v plazme, aby sa zistili pretrvávajúce zvýšené hladiny FVIII:C v plazme, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku trombotických príhod, najmä u pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi. Ak sa zistia nadmerné hladiny FVIII:C v plazme, je potrebné zvážiť zníženie dávok a/alebo predĺženie dávkovacieho intervalu alebo použitie VWF lieku s obsahom nízkej hladiny FVIII.


Profylaxia:


Pri dlhodobej profylaxii proti krvácaniu sa pacientom s VWD majú podávať dávky 20-40 IU/kg telesnej hmotnosti dva alebo trikrát týždenne. V niektorých prípadoch, ako napr. u pacientov s gastrointestinálnym krvácaním, môžu byť potrebné vyššie dávky.


Hemofília A


Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisí od závažnosti nedostatku FVIII, miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.


Počet podaných jednotiek FVIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú stanovené oproti súčasnému štandardu WHO pre lieky s FVIII. Aktivita FVIII v plazme sa vyjadruje buď percentuálne (vzhľadom k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vzhľadom k medzinárodnému štandardu pre FVIII v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity FVIII zodpovedá množstvu FVIII v 1 ml normálnej ľudskej plazmy.


Výpočet požadovanej dávky FVIII vychádza z empirického predpokladu, že 1 IU FVIII:C/kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu FVIII v plazme približne o 1,5-2 % normálnej aktivity.

Požadovaná dávka sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca:

Požadované jednotky(IU)= telesná hmotnosť(kg) x požadovaný vzostup FVIII (%) (IU/dl) x 0.5 IU/kg


Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia podávania má vždy smerovať ku klinickej účinnosti v jednotlivých prípadoch. V prípade nasledujúcich krvácavých príhod nemá aktivita faktora VIII počas zodpovedajúceho obdobia klesnúť pod danú hladinu aktivity v plazme (v % normálnej hodnoty alebo IU/dl). Ako návod na dávkovanie pri krvácaní a chirurgických výkonoch možno použiť nasledujúcu tabuľku.


Liečebná schéma pri hemorágiách a chirurgických výkonoch


Stupeň krvácania/

Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina faktora VIII

(% normálu) (IU/dl)

Frekvencia dávkovania (hodiny)/ Dĺžka trvania terapie (dni)

Krvácanie
Začínajúca hemartróza, krvácanie do svalstva, krvácanie do ústnej dutiny

20 – 40

Infúziu opakovať každých 12 až 24 hodín. Najmenej 1 deň, kým nedôjde k ústupu bolesti spôsobenej krvácaním alebo k zahojeniu.

Rozsiahlejšia hemartróza, krvácanie do svalstva alebo hematóm

30 – 60

Infúziu opakovať každých 12 až 24 hodín počas 3 – 4 alebo viacerých dní, pokiaľ nedôjde k ústupu bolesti a neobnoví sa funkčnosť.

Život ohrozujúce krvácania

60 – 100

Infúziu opakovať každých 8 až 24 hodín, pokiaľ nepominie ohrozenie života.

Chirurgické výkonyMalé
Vrátane extrakcie zubu

30 – 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň až do zahojenia.

Veľké

80 – 100
(pred a po operácii)

Infúziu opakovať každých 8 –24 hodín, pokiaľ nedôjde k uspokojivému zahojeniu rany, potom po dobu najmenej 7 dní udržiavať aktivitu faktora VIII medzi 30 % až 60 % (IU/dl).


Profylaxia:


Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sa majú podávať dávky 20 až 40 IU Wilate/kg telesnej hmotnosti v intervaloch 2 až 3 dni. V niektorých prípadoch, obzvlášť u mladších pacientov, môžu byť potrebné kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.

Kontinuálna infúzia:

Pred chirurgickým zákrokom treba vykonať farmakokinetickú analýzu, aby sa zistil klírens. Počiatočnú rýchlosť infúzie je možné vypočítať nasledovne:


Rýchlosť infúzie (IU/kg/h) = klírens (mL/kg/h) x požadovaná hladina rovnovážneho stavu (IU/mL)

Po prvých 24 hodinách kontinuálnej infúzie sa má klírens opäť prepočítavať každý deň za použitia rovnice rovnovnovážneho stavu s nameranou hladinou a známou rýchlosťou infúzie.


Počas liečebného cyklu sa odporúča vhodné zisťovanie hladín faktora FVIII:C podľa odporúčaní na stanovenie podávanej dávky a frekvencie opakovaných infúzií. Predovšetkým v prípadoch rozsiahlych chirurgických zákrokov je nevyhnutné presné monitorovanie priebehu substitučnej terapie prostredníctvom koagulačnej analýzy (FVIII:C). Jednotliví pacienti sa môžu líšiť odozvou na podávanie FVIII z hľadiska dosahovanej hladiny obnovenia „in vivo“ a polčasu faktora v ich organizme.


Pacientov treba sledovať na vývin neutralizačných protilátok (inhibítorov) proti FVIII. Ak sa nedosiahne očakávaná aktivita FVIII v plazme alebo sa nepodarí zastaviť krvácanie zodpovedajúcou dávkou, má sa vykonať test na prítomnosť inhibítora FVIII. U pacientov s vysokými hladinami inhibítora nemusí byť liečba FVIII účinná a majú sa zvážiť iné terapeutické možnosti. Liečbu takýchto pacientov majú viesť lekári so skúsenosťami v liečbe pacientov s hemostatickými poruchami. Pozri tiež časť 4.4.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na odporúčanie používania lieku Wilate u detí mladších ako 6 rokov.


Spôsob podávania


Na intravenóznu injekciu po rekonštitúcii s priloženým rozpúšťadlom. Pozri 6.6.

Rýchlosť injekcie alebo infúzie nesmie presiahnuť 2-3 ml za minútu.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tak ako pri infúziach iných intravenóznych prípravkov obsahujúcich deriváty plazmatických bielkovín sú možné reakcie z precitlivenosti alergického typu. Pacienti musia byť starostlivo sledovaní a pozorovaní na prítomnosť akýchkoľvek symptómov počas celej infúzie.


Pacienti majú byť informovaní o prvotných príznakoch reakcií z precitlivenosti, ako je žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť (sipot), hypotenzia a anafylaxia. Ak sa vyskytnú alergické symptómy, podávanie lieku pacientom sa musí okamžite zastaviť a spojiť sa so svojím lekárom. V prípade šoku sa majú dodržiavať všeobecné medicínske postupy na liečbu šoku.


Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých odberov darovanej krvi a zmesných jednotiek plazmy zameranú na špecifické markery infekcie a vykonanie efektívnych výrobných krokov na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov, ak sú podávané lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo nové vírusy a iné patogény.


Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako sú vírusy HIV, HBV a HCV a pre neobalený vírus HAV. Vykonané opatrenia môžu mať obmedzený význam pre neobalené vírusy, ako je parvovírus B19. Infekcia spôsobená parvovírusom B19 môže vážne ohroziť gravidné ženy (infekcia plodu) a jedincov s oslabeným imunitným systémom alebo tých, ktorí trpia zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytickou anémiou).


Pri každom podaní Wilate pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa udržiavali záznamy o prepojení medzi pacientom a šaržou lieku.

U pacientov s pravidelným/opakovaným príjmom koncentrátov FVIII/VWF vyrobených z ľudskej plazmy sa musí zvážiť vhodné očkovanie (hepatitída A a B).


Von Willebrandova choroba (VWD)


Pri používaní VWF prípravku obsahujúceho FVIII si ošetrujúci lekár má byť vedomý toho, že pokračujúca liečba môže spôsobiť nadmerné zvýšenie FVIII:C. U pacientov, ktorí sú liečení VWF prípravkami obsahujúcimi FVIII, je potrebné monitorovať hladinu FVIII:C, aby sa zabránilo nadmerným hladinám FVIII:C v plazme, ktoré môžu zvýšiť riziko trombotických príhod.


Pri použití VWF prípravkov s obsahom FVIII, predovšetkým u pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi, existuje riziko výskytu trombotických príhod. Z tohto dôvodu musia byť títo pacienti sledovaní na zistenie prvotných príznakov trombózy. Má byť zahájená profylaxia proti žilovej tromboembólie podľa aktuálnych odporúčaní.


U pacientov s von Willebrandovou chorobou, hlavne u pacientov s typom 3, sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti VWF. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity VWF:RCo v plazme, alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť, je nutné uskutočniť príslušnú analýzu na zistenie, či nie je prítomný inhibítor VWF. U pacientov s vysokými hladinami inhibítorov, liečba podávaním VWF nemusí byť účinná a je potrebné zvážiť iné terapeutické možnosti. Liečba týchto pacientov má byť vedená pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s liečbou pacientov s hemostatickými poruchami.


Hemofília A


Tvorba neutralizačných protilátok (inhibítorov) proti FVIII je známou komplikáciou pri liečbe jedincov s hemofíliou A. Tieto inhibítory predstavujú zvyčajne IgG imunoglobulíny, ktoré pôsobia proti koagulačnej aktivite FVIII a sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU) na 1 ml plazmy a zisťované použitím modifikovanej metódy.


Riziko vzniku inhibítorov koreluje s expozíciou organizmu anti-hemofilickému FVIII, pričom riziko je najvyššie v prvých 20 dňoch expozície. Zriedkavo sa inhibítory môžu vytvoriť až po prvých 100 dňoch expozície. Pacienti liečení koagulačným FVIII musia byť starostlivo sledovaní z hľadiska vytvárania inhibítorov prostredníctvom primeraného klinického pozorovania a laboratórnych testov. (pozri tiež časť 4.8).


Po zmene z jedného lieku FVIII na iný sa pozorovali prípady rekurentného inhibítora (nízky titer) u predtým liečených pacientov s viac než 100 dňami expozície, ktorí majú v anamnéze vývoj inhibítorov. Preto sa odporúča dôkladne sledovať u pacientov výskyt inhibítorov po každej zmene lieku.


Tento liek obsahuje až do 2,55 mmol (58,7 mg) sodíka v jednej liekovke 450 IU FVIII a 400 IU VWF/liekovku a až do 5,1 mmol (117,3 mg) sodíka v jednej liekovke 900 IU FVIII a 800 IU VWF. Toto je potrebné zvážiť u pacientov na kontrolovanej sodíkovej diéte.


 1. Liekové a iné interakcie


Nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi.


 1. Gravidita a laktácia


Nevykonali sa reprodukčné štúdie u zvierat s FVIII/VWF.


Von Willebrandova choroba (VWD)


Skúsenosti v liečbe tehotných a dojčiacich žien nie sú dostupné.

Wilate sa má podávať tehotným alebo dojčiacim ženám s nedostatkom VWF, ak je to jednoznačne indikované, pričom treba vziať do úvahy, že pôrod u týchto pacientiek zvyšujú riziko hemoragických príhod.


Hemofília A


Nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa liečby počas gravidity a laktácie vzhľadom na zriedkavý výskyt hemofílie A u žien. Preto sa Wilate má používať počas gravidity a laktácie iba v prípade, ak je to jednoznačne indikované.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a bodanie v mieste podania infúzie, triašku, začervenanie, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nauzeu, nepokoj, tachykardiu, pocit tiesne na hrudníku, mravenčenie, dávenie a dýchavičnosť (sipot) boli pozorované menej často a môžu v niektorých prípadoch progredovať do ťažkej anafylaxie (vrátane šoku). V zriedkavých prípadoch sa pozorovala horúčka.


Trieda orgánových systémov

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie z precitlivenosti


anafylaktický šok

Celkové poruchy a reakcie a reakcie v mieste podania


horúčka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


inhibítory FVIII

Inhibítory VWF

menej časté (> 1/1000, < 1/100)

zriedkavé (>1/10 000, <1/1000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane jednotlivých hlásení


Von Willebrandova choroba (VWD)


U pacienti s VWD, predovšetkým u pacientov s typom 3, sa môžu veľmi zriedkavo vytvoriť neutralizačné protilátky proti VWF. Ak sa vytvoria takéto inhibítory, takýto stav sám o sebe sa prejavuje nedostatočnou klinickou odpoveďou. Tieto protilátky môžu precipitovať a môžu sa objaviť v súvislosti s anafylaktickými reakciami. Preto sa u pacientov prekonávajúcich anafylaktické reakcie má vyhodnocovať prítomnosť inhibítorov.


Vo všetkých takýchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum na liečbu hemofílie.


Doteraz neboli hlásené z klinických štúdií alebo z postmarketingových skúseností pre Wilate žiadne prípady inhibítorov pre von Willebrandov faktor.


U pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi existuje riziko výskytu trombotických príhod. Preto rizikoví pacienti musia byť monitorovaní na včasné príznaky trombózy. Preto má byť zahájená profylaxia proti venóznemu tromboembolizmu podľa aktuálnych odporúčaní.


U pacientov liečených VWF prípravkami s obsahom FVIII môžu trvalo nadmerné hladiny FVIII:C zvýšiť riziko trombotických príhod.


Hemofília A


U pacientov s hemofíliou A sa môžu vytvoriť neutralizačné protilátky (inhibítory) proti FVIII.

Ak vzniknú takéto inhibítory, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď na liečbu.

V takýchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.


Skúsenosti s liekom Wilate u predtým neliečených pacientov (PUP) sú obmedzené. V klinickej štúdii zahŕňajúcej 24 PUP s minimálne 50 dňami expozície liečených liekom Wilate sa dali zistiť iba traja pacienti s pretrvávajúcim a klinicky zrejmým inhibítorom nad 5 BU/ml. U troch pacientov sa vyvinuli prechodné inhibítory s nízkym titrom bez akýchkoľvek klinických prejavov a dvaja pacienti mali inhibítor s nízkym titrom v jedinom prípade bez akéhokoľvek výsledku pri následnej kontrole.

Pozri tiež časť 4.2. U predtým liečených pacientov sa nepozoroval žiadny vývoj inhibítorov.


Informácie o bezpečnosti s ohľadom na prenosné agens, pozri časť 4.4.


 1. Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania s FVIII alebo VWF.

V prípade veľkého predávkovania sa môžu vyskytnúť tromboembolické príhody.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina:Antihemoragiká: krvné koagulačné faktory:

Kombinácia von Willebrandovho faktora a koagulačného faktora VIII


ATC kód: B02BD06


Von Willebrandova choroba (VWD)


VWF (z koncentrátu) je normálnou zložkou ľudskej plazmy a chová sa rovnako ako endogénny VWF.

Podanie VWF umožňuje korekciu hemostatických abnormalít prejavujúcich sa u pacientov, ktorí trpia deficitom VWF (VWD) na dvoch úrovniach:


 • VWF obnovuje adhéziu krvných doštičiek k vaskulárnemu sub-endotelu v mieste poškodenia cievy (pretože sa viaže tak k sub-endotelu cievy ako i k membráne krvnej doštičky), čo zaisťuje primárnu hemostázu, čo sa odráža v skrátení doby krvácania. K tomuto účinku dochádza okamžite a je známe, že do značnej miery závisí od úrovne polymerizácie proteínu;


 • VWF vyvoláva oneskorenú korekciu súvisiaceho deficitu FVIII. Po intravenóznom podaní sa von VWF viaže na endogénny FVIII (ktorý je normálne vytváraný pacientom), stabilizáciou tohto faktora zabraňuje jeho rýchlej degradácii. Z tohto dôvodu podanie čistého VWF (VWF prípravok s nízkou hladinou FVIII) obnovuje hladinu FVIII:C na normál, a to ako sekundárny účinok po prvej infúzii. Podaním VWF prípravku obsahujúceho FVIII sa obnovuje hladina FVIII:C na normál bezprostredne po prvej infúzii.

Spolu so svojou úlohou ochranného proteínu FVIII, sprostredkováva von Willebrandov faktor adhéziu doštičiek na miestach cievneho poranenia a hrá hlavnú úlohu v agregácii doštičiek.


Hemofília A


Komplex FVIII/VWF sa skladá z dvoch molekúl (FVIII a VWF) s rôznymi fyziologickými funkciami. Po podaní pacientovi s hemofíliou sa FVIII viaže na VWF v krvnom obehu pacienta. Aktivovaný FVIII (FVIIIa) sa chová ako kofaktor pre aktivovaný faktor IX (FIXa) a urýchľuje konverziu faktora X na aktivovaný faktor X (FXa). FXa premieňa protrombín na trombín. Trombín potom premieňa fibrinogén na fibrín a vytvorí sa krvná zrazenina.


Hemofília A je na pohlavie viazanou dedičnou poruchou krvnej zrážanlivosti v dôsledku znížených hladín FVIII:C, jej dôsledkom dochádza k profúznemu krvácaniu do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, a to buď samovoľne alebo v dôsledku náhodných či chirurgicky vzniknutých poranení. Substitučnou liečbou sa hladiny FVIII v plazme zvyšujú, čím sa dosahuje dočasná náprava nedostatku koagulačného faktora a korekcia uvedených sklonov ku krvácaniu.


 1. Farmakokinetické vlastnostiVon Willebrandova choroba (VWD)


VWF (z koncentrátu) je normálnou zložkou ľudskej plazmy a chová sa rovnako ako endogénny VWF.


Na základe metaanalýzy troch farmakokinetických štúdií zahŕňajúcich 24 vyhodnotiteľných pacientov so všetkými typmi VWD sa pozorovali nasledujúce výsledky.Všetky typy VWD

VWD typu 1

VWD typu 2

VWD typu 3

Parameter

N

Stredná hodnota

SD

Min.

Max.

N

Stredná hodnota

SD

Min.

Max.

N

Stredná hodnota

SD

Min.

Max.

N

Stredná hodnota

SD

Min.

Max.

Obnovenie (%/IU/kg)

24

1,56

0,48

0,90

2,93

2

1,19

0,07

1,14

1,24

5

1,83

0,86

0,98

2,93

17

1,52

0,32

0,90

2,24

AUC (0-inf) (h*%)

23

1981

960

593

4831

2

2062

510

1701

2423

5

2971

1383

1511

4831

16

1662

622

593

2606

T 1/2 (h)

24

23,3

12,6

7,4

58,4

2

39,7

18,3

26,7

52,7

5

34,9

16

17,5

58,4

17

18

6,2

7,4

30,5

MRT (h)

24

33,1

19

10,1

89,7

2

53,6

25,9

35,3

71,9

5

53,5

24,6

27,8

89,7

17

24,7

8,5

10,1

37,7

Klírens (ml/h/kg)

24

3,29

1,67

0,91

7,41

2

2,66

0,85

2,06

3,27

5

1,95

1,02

0,91

3,31

17

3,76

1,69

1,83

7,41


Kľúč: AUC = plocha pod krivkou; MRT = stredná doba zdržania


Hemofília A

FVIII (z koncentrátu) je normálnou zložkou ľudskej plazmy a chová sa rovnako ako endogénny faktor. Po podaní prípravku približne dve tretiny až tri štvrtiny FVIII ostáva v krvnom riečisku. Hladina FVIII:C v plazme by mala dosiahnuť 80-120 % predpokladanej aktivity FVIII:C.


FVIII:C sa znižuje dvojfázovým exponenciálnym rozpadom. V počiatočnej fáze distribúcia medzi intravaskulárnymi a ostatnými kompartmentmi (telesné tekutiny) prebieha s eliminačným polčasom z plazmy od 3 do 6 hodín. V nasledujúcej pomalšej fáze sa polčas pohybuje medzi 8 až 18 hodinami s priemerom 15 hodín. Toto zodpovedá skutočnému biologickému polčasu.


V klinickej štúdii s 12 pacientmi (chromogénna analýza, dvojité merania) boli zistené nasledujúce hodnoty:


Parameter

Prehliadka pred začatím liečby

Prehliadka po 6 mesiacoch

Stredná hodnota

SD

Stredná hodnota

SD

Obnovenie
%/IU/kg

FVIII:C 2,27

1,20

FVIII:C 2,26

1,19

AUCnorm
% * h/IU/kg

FVIII:C 31,3

7,31

FVIII:C 33,8

10,9

Polčas (h)

FVIII:C 11,2

2,85

FVIII:C 11,8

3,37

MRT (h)

FVIII:C 15,3

3,5

FVIII:C 16,3

4,6

Klírens
ml/h/kg

FVIII:C
3,37

0,86

FVIII:C
3,24

1,04


Kľúč: AUC = plocha pod krivkou; MRT = stredná doba zdržania; SD = štandardná odchýlka


 1. Predklinické údaje o bezpečnostiFVIII a VWF obsiahnuté vo Wilate sú normálnymi zložkami ľudskej plazmy a pôsobia ako

endogénne FVIII/VWF.


Klasické testovanie bezpečnosti týchto zlúčenín u laboratórnych zvierat by neposkytlo žiadne doplnkové užitočné informácie k existujúcim klinickým skúsenostiam, a preto sa nevyžaduje.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 1. Zoznam pomocných látok


Prášok: chlorid sodný, glycín, sacharóza, citrónan sodný a chlorid vápenatý

Rozpúšťadlo: voda na injekciu s 0.1 % polysorbátom 80


 1. InkompatibilityWilate sa nesmie miešať s inými liekmi alebo podávať súbežne s iným intravenóznym prípravkom v jednom infúznom sete. Môže sa použiť iba priložená injekčná/infúzna súprava, pretože v dôsledku adsorbcie FVIII/VWF na vnútorné povrchy niektorých iných infúznych zariadení môže dôjsť k zlyhaniu liečby.


 1. Čas použiteľnosti3 roky.

Stabilita rekonštituovaného roztoku sa preukázala na 12 hodín pri izbovej teplote (max. +25°C). Napriek tomu, na zabránenie mikrobiálnej kontaminácii, rekonštituovaný roztok treba použiť ihneď.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte prášok a liekovku s rozpúšťadlom v chladničke pri teplote (+2-8°C).

Uchovávajte liekovky vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Liek sa môže uchovávať pri izbovej teplote (max. +25°C) po dobu 2 mesiacov. V tomto prípade je doba použiteľnosti 2 mesiace od chvíle, keď bol liek po prvýkrát vybratý z chladničky. Nový čas použiteľnosti musí pacient označiť na krabičke. Rekonštituovaný roztok sa má použiť v priebehu jedného podania. Akékoľvek nespotrebované množstvo sa musí zlikvidovať.


 1. Druh obalu a obsah baleniaVeľkosti balenia:

Wilate 450, 450 IU FVIII a 400 IU VWF

1 balenie obsahuje:

1 liekovku s práškom, sklo typu I, uzatvorenú zátkou (brómbutylová guma) a uzatvorená vyklápacím viečkom,

1 liekovka s rozpúšťadlom (5 ml vody na injekciu s 0.1% polysorbátom 80), sklo typu I, uzatvorená zátkou (chlórbutylová guma) a uzatvorená vyklápacím viečkom.

1 balenie s príslušenstvom (1 jednorazová striekačka, 1 prepúšťací set [1 injekčná ihla s dvoma hrotmi a 1 filter s hrotom], 1 infúzny set)

2 alkoholové tampóny


Wilate 900, 900 IU FVIII a 800 IU VWF

1 balenie obsahuje:

1 liekovku s práškom, sklo typu I, uzatvorenú zátkou (brómbutylová guma) a uzatvorená vyklápacím viečkom,

1 liekovka s rozpúšťadlom (10 ml vody na injekciu s 0.1% polysorbátom 80), sklo typu I, uzatvorená zátkou (chlórbutylová guma) a uzatvorená vyklápacím viečkom.

1 balenie s príslušenstvom (1 jednorazová striekačka, 1 prepúšťací set [1 injekčná ihla s dvoma hrotmi a 1 filter s hrotom], 1 infúzny set)

2 alkoholové tampóny


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


 1. Zohrejte rozpúšťadlo a prášok v uzatvorených liekovkách na izbovú teplotu. Ak sa na zohriatie používa vodný kúpeľ, treba dbať na to, aby voda neprišla do kontaktu s gumenými zátkami (neobsahujú latex) alebo s viečkami liekoviek. Teplota vodného kúpeľa nemá presiahnuť +37°C.


 1. Odstráňte viečka z liekovky s práškom a z liekovky s rozpúšťadlom (obr. A) a vydezinfikujte gumové zátky alkoholovým tampónom. 1. Umiestnite liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch. Pripojte ihlu s dvoma hrotmi

zvlneným koncom k liekovke s rozpúšťadlom (“Wave to Water”) a tlačte dole tak ďaleko, ako to len pôjde (obr. B).


 1. Umiestnite liekovku s koncentrátom na rovný povrch. Odstráňte ochranný kryt z ihly z dvoma hrotmi, dbajte na to, aby ste sa nedotkli hrotu ihly. Podržte liekovku s rozpúšťadlom s nasadenou ihlou s dvoma hrotmi dnom nahor a rýchlo prepichnite stred gumenej zátky liekovky s koncentrátom ihlou a tlačte nadol čo najviac, ako to len pôjde (obr. C). Vákuum vo vnútri liekovky s koncentrátom nasaje rozpúšťadlo.


 1. Vyberte liekovku s rozpúšťadlom spolu s ihlou s dvoma hrotmi z liekovky s koncentrátom (obr. D). Wilate sa rozpúšťa rýchlo, preto len pomaly otáčajte liekovkou.


Roztok je číry až slabo opalescentný. Zakalené roztoky alebo roztoky so zhlukmi sa nesmú používať.


Injekcia:


1. Odstráňte ochranný obal z filtra s hrotom a prepichnite gumovú zátku liekovky s koncentrátom (Fig. E).


2. Vytiahnite piest na striekačke, aby sa dovnútra nasal vzduch.


3. Odstráňte kryt z filtra s hrotom a nasaďte naň injekčnú striekačku. (obr. Fa).


4. Vstrieknite vzduch do liekovky (obr. Fb).


5. Otočte liekovku s nasadenou striekačkou dnom nahor a natiahnite roztok do striekačky (obr. G).


6. Odstráňte zo striekačky filter.


7. Vydezinfikujte zamýšľané miesto vpichu alkoholovým tampónom.


8. Nasaďte infúznu ihlu s motýlikom na striekačku(obr. H) a okamžite aplikujte intravenózne prípravok. Rýchlosť injekcie má byť 2-3 ml za minútu.

R


9. Ak pacient dostane viac ako jednu liekovku koncentrátu, môže sa použiť rovnaký set s motýlikom. Striekačka sa tiež môže použiť pre viaceré liekovky s koncentrátom. Pri nasávaní roztoku však vždy používajte nový filter.


Akýkoľvek nepoužitý prípravok alebo odpadový materiál sa má zlikvidovať v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Octapharma (IP) Ltd.

The Zenith Building

26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Wilate 450: l6/0546/09-S

Wilate 900: 16/0547/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Posledná revízia: september 2012

181_SK_spc_sk02_20100526_tracked changes 12/12

Wilate 450