+ ipil.sk

WobenzymPríbalový leták


Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/07589


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Wobenzym, gastrorezistentné tablety


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívaťWobenzym obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Wobenzym a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Wobenzym

3. Ako užívať Wobenzym

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Wobenzym

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE WOBENZYM A NA ČO SA POUŽÍVA


Wobenzym obsahuje vhodne zostavené enzýmy (látky štiepiace bielkoviny), ktoré majú schopnosť účelne ovplyvňovať imunitu, tlmiť zápaly a opuchy, do istej miery aj rozpúšťať krvné zrazeniny. Urýchľujú priebeh zápalu a zmierňujú jeho následky, tlmia chorobné prejavy spôsobené škodlivými imunokomplexami vznikajúcimi v dôsledku protilátkových reakcií. Produkty látkovej výmeny ľudskému telu škodlivé a odumretý tkanivový materiál sa rýchlejšie odbúravajú. Opuchy a krvné výrony sa lepšie vstrebávajú. Rutín normalizuje priepustnosť cievnej steny. Wobenzymznižuje viskozitu krvi a tým zlepšuje krvný obeh v najdrobnejších cievach. Tablety sú odolné proti žalúdkovej šťave.

Wobenzym sa odporúča u dospelých pri týchto stavoch:

 • poúrazové opuchy

 • zápalové a pooperačné stavy v chirurgii

 • lymfedémy (opuchy spôsobené poruchou odtoku lymfy) rôznej etiológie

 • fibrocystická mastopatia (chronické ochorenie prsníka, ktoré sa vyznačuje tvorbou

dutín a väziva)

 • potrombotický syndróm dolných končatín (stavy po upchaní žíl dolných končatín krvnou zrazeninou), zápaly povrchových žíl

 • niektoré choroby spôsobené imunokomplexami (chronický zápal kĺbov, mnohopočetná mozgomiechová skleróza, zápaly ciev)

 • chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných a dolných ciest

dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, kĺbov a iné).


2. SKÔR AKO UŽIJETE WOBENZYM


Neužívajte Wobenzym

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Wobenzym.

- pri ochoreniach, ktoré sú spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou (rozpúšťaním krvných zrazenín).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Wobenzymu

Tento liek nenahradzuje antibiotickú liečbu pri infekčnom zápale, zvyšuje však ich účinnosť. Pred užívaním Wobenzymu pri chronických ochoreniach a pri jeho viac ako dvojmesačnom užívaní je potrebné poradiť sa s lekárom. Príležitostne môže pri chronických ochoreniach na začiatku liečby Wobenzymom nastať zhoršenie príznakov, čo je podľa doterajších skúseností v prevažnej väčšine prípadov považované za prejav kladnej reakcie organizmu na liečbu. V tomto prípade by nemal byť liek vysadený, ale malo by sa zvážiť eventuálne prechodné zníženie doterajšieho dávkovania. Za takýchto okolností je vhodné poradiť sa s lekárom rovnako, ako pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií. Ak užívate iné lieky, a to na lekársky predpis alebo bez neho, poraďte sa o vhodnosti užívania Wobenzymu s lekárom a bez jeho odporúčania ho neužívajte. Ak Vám bude lekár predpisovať iný liek upozornite ho, že užívate Wobenzym. Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s Wobenzymom žiadne ďalšie lieky bez lekárskeho predpisu.


Užívanie iných liekov

Pri zápalových ochoreniach Wobenzymnenahradzuje antibiotickú liečbu, ale zvyšuje jej účinok, preto odporúčame poradiť sa s ošetrujúcim lekárom a vhodne kombinovať s antibiotikami.

Nežiaduce interakcie Wobenzymu s inými súčasne podávanými liekmi nie sú známe.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Wobenzymu s jedlom a nápojmi

Odporúča sa ½ hodiny pred jedlom zapiť nerozhryzené tablety väčším množstvom tekutiny (najmenej 1/4 litra).


Tehotenstvo a dojčenie

O užívaní Wobenzymu počas tehotenstva sa poraďte s lekárom a to aj vtedy, ak otehotniete v priebehu liečby. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Užívanie Wobenzymu neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách

Cukry obsiahnuté v jednej tablete zodpovedajú 39 kJ = 9,3 kcal.

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte

sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ WOBENZYM


Vždy užívajte Wobenzym presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Podľa typu a akútnosti choroby sa liečba zahajuje dávkou 3-krát 5 až 3-krát 10 tabliet denne. V súvislosti s ústupom chorobných prejavov sa dávkovanie postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne.

 • poúrazové opuchy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - odporúčame zahájiť liečbu dávkou 3-krát 10 tabliet denne, podľa klinického stavu (po 7 - 10 dňoch) dávku znižujeme na 3-krát 3 tablety denne až do úplného vymiznutia príznakov.

 • zápalové a pooperačné stavy v chirurgii - liečbu začíname dávkou 3-krát 10 tabliet denne, po odoznení akútneho stavu (7 - 10 dní) až do odoznenia príznakov pokračujeme dávkou 3-krát 5 až 3-krát 3 tablety denne.

 • lymfedémy (opuchy spôsobené porušením odtoku lymfy) ide o dlhodobú liečbu, pri ktorej začíname s dávkovaním 2-krát 10 alebo 3-krát 7 tabliet denne (po dobu 4 - 5 týždňov), potom sa dávkovanie znižuje na 3-krát 5 tabliet až 3-krát 3 tablety denne (najmenej 8 týždňov).V tejto indikácii odporúčame poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.

 • fibrocystická mastopatia (chronické ochorenie prsníka vyznačujúce sa tvorbou dutín a väziva) -odporúčame dávkovanie 2-krát 10 tabliet denne najmenej po dobu 6 týždňov. Pred začatím liečby je vhodné poradiť sa s ošetrujúcim lekárom.

 • potrombotický syndróm (stav po upchaní žily krvnou zrazeninou) – 3-krát 10 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5-6 týždňov.

 • zápaly povrchových žíl – 3-krát 7 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 2-3 týždňov.

 • chronický zápal kĺbov a chrbtice (reumatoidná artritída, Bechterevova choroba) – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 mesiacov.

 • artrózy (degeneratívne choroby kĺbov) 3-krát 6 tabliet denne po dobu 5-6 týždňov.

 • mimokĺbový reumatizmus – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3-4 týždňov.

 • mnohopočetná mozgomiechová skleróza (vo fázach atakov a remisií a na začiatku chronicky

progresívneho štádia) 1.-14.deň 3-krát 10 tabliet denne, potom sa prechádza na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tablety denne - dlhodobo, pri zápalových stavoch (infekčné ochorenia, fyzická záťaž, stres, očkovanie, slnenie) dávkovanie zvyšujeme na 3-krát 10 tabliet denne. Odporúča sa liečbu konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

 • akútne, chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných a dolných ciest

dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, kĺbov a iné).

Pri akútnych zápaloch – 3-krát 10 tabliet denne po dobu 2 týždňov, pri chronických a opakujúcich sa zápaloch 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3 - 4 týždňov.


Použitie u detí

Deťom sa môže Wobenzympodávať iba po porade s detským lekárom, ktorý zároveň určí dávkovanie.

Pokiaľ to nie je určené inak, denná dávka u detí by mala byť vypočítaná podľa telesnej hmotnosti -denne 1 gastrorezistentná tableta na 6 kg hmotnosti.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Wobenzym môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Wobenzym je obvykle dobre znášaný, ani pri dlhodobom užívaní vysokých dávok neboli pozorované nežiaduce účinky. Ojedinelo sa môže objaviť nevýrazná zmena konzistencie, farby a zápachu stolice. Počas užívania vyšších jednorazových dávok sa môžu objaviť pocity plnosti, nafukovania a výnimočne pocit nevoľnosti. Tomu sa dá zabrániť rozdelením dávky na viacero dávok v priebehu dňa. Ak tieto príznaky aj po znížení dávky pretrvávajú, poraďte sa s lekárom. Zriedka pozorované alergické reakcie (kožná vyrážka) odznievajú po vysadení lieku. Pri ich prípadnom výskyte prerušte užívanie Wobenzymu a poraďte sa s lekárom. S lekárom sa o ďalšom užívaní Wobenzymu poraďte aj v prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých reakcií.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ WOBENZYM


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte na suchom tmavom mieste pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte Wobenzym po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Wobenzym obsahuje


- Liečivá sú: pancreatinum 300 F.I.P.- E (proteasum, 4000 F.I.P.- E amylasum, 4500 F.I.P.- E lipasum), trypsinum 360 F.I.P.- E, chymotrypsínum 300 F.I.P.- E, bromelaina 225 F.I.P.- E, papainum 90 F.I.P.- E, lipasum 34 F.I.P.- E, amylasum 50 F.I.P.- E, rutosidum trihydricum

50 mg v 1 gastrorezistentnej tablete.


- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, magnéziumstearát, kukuričný škrob, kyselina steárová, koloidný oxid kremičitý, mastenec, sacharóza, uhličitan vápenatý, metakrylátový kopolymér typ L, triethylcitrát, šelak, oxid titaničitý, ťažký kaolín, ponceau 4R, povidón, žltý vosk, karnaubský vosk, makrogol 6000, čistená voda.


Ako vyzerá Wobenzym a obsah balenia


Wobenzym sú oranžové gastrorezistentné tablety tvaru šošovice.

Obal a obsah balenia:40 alebo 200 tabliet v PVC/Al blistroch, papierová škatuľka alebo 800 tabliet v umelohmotnej liekovke so šroubovacím uzáverom (klinické balenie); písomná informácia pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


MUCOS Pharma GmbH & Co., Miraustrasse 17, D-13509 Berlín, Nemecko

tel.: +49(0) 89/638372-0
fax.: +49(0) 89/638372-161

e-mail: info@mucos.de

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.


4Wobenzym

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/07589


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Wobenzym

Gastrorezistentná tableta.


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


2.1 Všeobecný opis


Oranžové gastrorezistentné tablety tvaru šošovice.


2.2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivá v 1 gastrorezistentnej tablete:

Pancreatinum 300 F.I.P.- E proteasum, 4000 F.I.P.- E amylasum, 4500 F.I.P.- E lipasum

Trypsinum 360 F.I.P.- E

Chymotrypsínum 300 F.I.P.- E

Bromelaina 225 F.I.P.- E

Papainum 90 F.I.P.- E

Lipasum 34 F.I.P.- E

Amylasum 50 F.I.P.- E

Rutosidum trihydricum 50 mg


Pomocné látky: laktóza


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Gastrorezistentná tableta.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Ako alternatíva k doposiaľ používaným liečebným postupom je Wobenzym možno použiť u týchto stavov:


Poúrazové opuchy

Lymfedémy rôznej etiológie

Fibrocystická mastopatia


Ako podporná liečba je Wobenzym vhodný pri týchto stavoch:

Niektoré pooperačné stavy v chirurgii (artroskopické výkony, stomatochirurgia, ORL)

Zápaly povrchových žíl

Potrombotický syndróm dolných končatín

Reumatoidná artritída

Reumatizmus mäkkých tkanív

Artróza (pokročilé štádiá)

Mnohopočetná mozgomiešna skleróza

Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchacích, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviacej trubice, kože atď.),ako podporná liečba pri podávaní antibiotík


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Liečba sa zahajuje dávkou 3-krát 5 až 3-krát 10 tabliet denne. V súvislosti s ústupom chorobných prejavov sa dávkovanie postupne znižuje až na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne.


Poúrazové opuchy (narazenie, podvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny) - odporúčame zahájiť liečbu dávkou 3-krát 10 tabliet denne, podľa klinického stavu (po 7 - 10 dňoch) dávku znižujeme na 3-krát 3 tabliet denne až do úplného vymiznutia príznakov.


Niektoré pooperačné stavy v chirurgii - liečbu začíname dávkou 3-krát 10 tabliet denne, po ustúpení akútneho stavu (7 - 10 dní) až do ustúpenia príznakov pokračujeme dávkou 3-krát 5 až 3-krát 3 tabliet denne.


Lymfedémy - ide o dlhodobú liečbu, u ktorej začíname s dávkovaním 2-krát 10 alebo 3-krát 7 tabliet denne (po dobu 4 - 5 týždňov), potom sa dávkovanie znižuje na 3-krát 5 až 3-krát 3 tabliet denne (najmenej 8 týždňov).


Fibrocystická mastopatia - odporúčame dávkovanie 2-krát 10 tabliet denne najmenej po dobu 6 týždňov.


Potrombotický syndróm – 3-krát 10 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 týždňov.


Zápaly povrchových žíl – 3-krát 7 až 3-krát 5 tabliet denne po dobu 2 - 3 týždňov.


Reumatoidná artritída – 3-krát 5 tabliet denne po dobu 5 - 6 mesiacov.


Reumatizmus mäkkých tkanív – 3-krát 5 tabliet denne najmenej po dobu 3 - 4 týždňov.


Artrózy – 3-krát 6 tabliet denne po dobu 5 - 6 týždňov.


Mnohopočetná mozgomiešna skleróza 1.-14. deň 3-krát 10 tabliet denne, potom sa prechádza na udržiavaciu dávku 3-krát 3 tabliet denne - dlhodobo, u záťažových stavov (infekčné ochorenie, fyzická záťaž, stres, očkovanie, slnenie) dávkovanie zvyšujeme na 3-krát 10 tabliet denne.


Chronické a recidivujúce zápaly (v oblasti nosa, uší a krku, horných aj dolných ciest dýchaciach, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, kože atď.)

Pri akútnych zápaloch – 3-krát 10 tabliet denne po dobu 2 týždňov, pri chronických a opakujúcich sa zápaloch 3-krát 5 tabliet denne po dobu 3 - 4 týždňov.


U detí sa určuje dávkovanie podľa hmotnosti - 1 tableta Wobenzymu na 6 kg telesnej hmotnosti.


Spôsob podania


Odporúča sa pol hodiny pred jedlom zapiť nerozhryzené tablety väčším množstvom tekutiny (najmenej štvrť litra).
4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Wobenzym sa nemôže užívať v prípadoch, ktoré sú spojené so zvýšeným sklonom ku krvácaniu alebo so zvýšenou fibrinolýzou (rozpúšťaním krvných zrazenín). Liek sa nesmie používať pri známej precitlivenosti na účinné alebo pomocné látky.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Príležitostne môže pri chronických ochoreniach po začiatku liečby Wobenzymom nastať zhoršenie príznakov. V tomto prípade by nemal byť liek vysadený, ale malo by sa zvážiť eventuálne prechodné zníženie doterajšieho dávkovania.


Tento liek nenahradzuje antibiotickú liečbu u infekčného zápalu, zvyšuje však jej účinnosť.


Sacharidy obsiahnuté v 1 tablete zodpovedajú 39 kJ = 9.3 kcal.


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficenciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nežiaduce interakcie Wobenzymu s inými súčasne podávanými liekmi nie je známa. Existujú poznatky o zvýšení hladín niektorých antibiotík a chemoterapeutík v sére pri súčasnom podávaní Wobenzymu. Znášanlivosť takejto komplexnej terapie je pritom veľmi dobrá.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Počas gravidity a laktácie by malo byť podávanie Wobenzymu kriticky zvážené. Poznatky o podávaní lieku počas tehotenstva nie sú k dispozícii.


4,7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Užívanie Wobenzymu neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky

Wobenzym je obvykle dobre znášaný, ani pri dlhodobom podávaní vysokých dávok neboli pozorované nežiaduce účinky. Ojedinele sa môže objaviť nevýrazná zmena konzistencie, farby a zápachu stolice. Pri užívaní vyšších jednorazových dávok boli pozorované pocity nadúvania, ojedinele nevoľnosť. Týmto pocitom sa dá zamedziť rozdelením dávky v priebehu dňa. Zriedka sa objavujúce alergické reakcie (kožná vyrážka) odznievajú po vysadení lieku.


4.9 Predávkovanie


Stredná letálna dávka u rôznych druhov zvierat nebola pri orálnej aplikácii zistená. Pokusy v rámci testovania Wobenzymu nevykazovali žiadne známky toxicity. Tiež u ľudí neboli doposiaľ zistené žiadne príznaky predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti: Varium, enzýmový prípravok.

ATC kód: M09AB52


Antiflogistický účinok

Wobenzym (celá zmes ), rovnako ako jednotlivé enzýmy, bromelaín, papaín, trypsín, chymotrypsín a pankreatin, redukujú edémy zápalového pôvodu i traumaticky spôsobené opuchy (šport, chirurgia). Napomáhajú odbúravať plazmatické proteíny, ktoré pri akútnom zápale prenikajú do interstícia a uľahčujú ich odtransportovanie krvným a lymfatickým systémom.To platí aj pre mediátory zápalu, ako je napr. bradykinín, ktoré sú účinnejšie depolymerizované a eliminované.


Antiedematózny účinok

Zápalový edém vzniknutý v dôsledku hemostázou vyplavených proteínov a nánosu fibrínu sa rýchlejšie vstrebáva a redukuje sa na fyziologicky nevyhnutnú mieru. Vzhľadom k tomu, že je súčasne obnovovaná porušená mikrocirkulácia, je zaručené odtransportovanie produktov zápalu a adekvátne zásobenie kyslíkom a živinami. Na antiedematóznom účinku sa podieľa tiež zníženie onkotického tlaku v dôsledku degradácie makromolekulárnych látok v extracelulárnom priestore a zlepšenie reologických vlastností krvi.


Fibrinolytický a lipolytický účinok

Wobenzym vyvoláva aktiváciu fibrinolýzy cestou aktivácie plazminogénu, depolymerizáciou a zmenou kvality fibrínovej siete, rozpustenie mikrotrombov, otvorenie fyziologických drenážnych kanálov, znižuje viskozitu krvi pri zachovaní hematokritu (zlepšenie reologických vlastností krvi, zlepšenie prekrvenia ) a znižuje hladinu cholesterolu a triglyceridov.


Imunomodulačný účinok

V množstve imunopatologických procesov hrajú hlavnú úlohu tzv. patogénne imunokomplexy. Vysoké koncentrácie imunokomplexov vedú k zablokovaniu funkcie fagocytov. Kombinované enzýmové preparáty dokážu zlepšovať clearance imunokomplexov zvýšením hydrolytickej aktivity séra a stimuláciou výkonnosti fagocytózy.


Pri pokusoch bolo dokázané, že proteinázy odbúravajú cirkulujúce, zhluknuté aj tkanivovo fixované imunokomplexy a tiež brzdia novotvorbu patogénnych imunokomplexov.


Ďalšie experimenty ukazujú schopnosť proteináz modulovať funkcie niektorých imunocytov (makrofágov, granulocytov, NK buniek, T lymfocytov ). Zvyšujú napr. fagocytárnu a cytolytickú aktivitu, indukujú produkciu niektorých cytokínov (TNF alfa, IL 1 beta, IL6) a kyslíkových radikálov (in vitro, ex vivo).


Pri nefyziologicky zvýšených hladinách niektorých cytokínov (napr. TNF alfa, TGF beta) sa enzýmy podieľajú na znížení ich hladín a obmedzujú ich nežiaduce účinky (prozápalový, kachektizujúci, fibrotizačný).


Pôsobenie proteináz je možné vysvetliť jednak priamou proteolytickou aktivitou, jednak pôsobením komplexov, ktoré tvorí s antiproteinázami (hlavne alfa 2-makroglobulínom). Tieto komplexy sú schopné viazať nefyziologicky zmnožené cytokíny a urýchľovať ich degradáciu a odstránenie z organizmu.


Proteinázy selektívne ovplyvňujú expresiu niektorých povrchových adhéznych molekúl rôznych buniek (napr. CD4, CD44, B7-1) a tým môžu zasahovať do dynamiky množstva dejov v organizme.


Sekundárny analgetický účinok

Pretože enzýmy pôsobia na kauzálne faktory, bolestivé akútne zápalové reakcie, je možné nimi dosiahnuť analgetického efektu. Degradujú mediátory bolesti, znižujú onkotický tlak a tkanivové napätie, zlepšujú reologické vlastnosti krvi. Tým prispievajú k zlepšenému prekrveniu, odtransportovanie toxických produktov metabolizmu a lepšiemu zásobeniu tkanív kyslíkom.


Efekt vehikula

Existujú poznatky o zvýšení hladín niektorých antibiotík a chemoterapeutík v sére, pri súčasnom podávaní Wobenzymu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Aplikačná forma Wobenzymu je upravená tak, aby odolávala žalúdočnej šťave a bola rozpustná až v tenkom čreve. Enzýmy obsiahnuté vo Wobenzyme, rovnako ako iné vysokomolekulárne látky, sú resorbované v tenkom čreve prostredníctvom rôznych bunečných mechanizmov: persorpciou vrcholkov klkov, endocytózou cez cylindrické enterocyty, membranóznými bunkami nad Peyerovými plakmi, túlavými lymfocytmi. Experimentálne bola dokázaná možnosť otvárania tesných spojení medzi bunkami črevného epitelu pôsobením hydroláz. Po prestupe do krvi sú enzýmy viazané na transportné proteíny (napr. a1-antitrypsín, α2-makroglobulín). Vytvorením takýchto komplexov sa zakryjú antigénne determinanty proteáz. Enzýmová aktivita tým však nie je ireverzibilne ovplyvnená. V priebehu pokusov s použitím chromatografie radioaktívne značených enzýmov sa rezorbovalo z pôvodne podaného množstva enzýmov v jeho vysokomolekulárnej forme: 45 % amylázy, 26 % trypsínu, 14 % chymotrypsínu, 18 % pankreatínu a 6 % papaínu. V prípade Wobenzymu je biologicky účinný vstrebateľný podiel 6 hodín po jeho podaní 21 %. Kinetika jednotlivých enzýmov ukazuje, že pri opakovanom podávaní, ich koncentrácie narastajú a dosahujú maxima po 24 - 48 hodinách. Pri pokračujúcom podávaní sa dosiahnuté koncentrácie udržujú na rovnakej hladine a po vysadení liečby sa vracajú k pôvodným hodnotám po zhruba 48 hodinách. V dôsledku chronobiologických rozdielností intestinálnej resorpcie počas dňa sa odporúča podávať Wobenzym v okamihu resorpčných maxim. To je ihneď po prebudení, pred obedom a pred spánkom. Lieky sa majú dostatočne zapiť (1/4 litrom tekutiny) a vždy musí byť dodržaný minimálne 30 minútový odstup pred jedlom, aby zmiešaním s potravinovou kašou nedošlo k zníženiu ich vstrebávania. Resorbované enzýmy sú vychytávané bunkami mononukleárového fagocytárneho systému, vylučujú sa prevažne pečeňou. Neresorbované účinné látky sa odbúravajú trávením v črevách alebo sa vylučujú stolicou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pri orálnej aplikácii Wobenzymu pokusným zvieratám nebola zistená žiadna stredná letálna dávka (LD50). Najvyššia testovaná dávka bola 15 g na kg telesnej hmotnosti denne. Prepočítané na človeka by to prezentovalo denne dávku cca 3 750 tabliet Wobenzymu.


Jednorazové, opakované ani dlhodobé užívanie Wobenzymu nevyvoláva žiadne markantné prejavy toxicity. Pri vysokých dávkach môže dôjsť nanajvýš k zmene stolice, k psychickému útlmu, strate chuti do jedla a úbytku na hmotnosti.


Nízke koncentrácie účinných látok nemajú teratogénny efekt; pri podávaní vysokých dávok sa u gravidných potkanov objavilo oneskorenie fetálnej osifikácie.


Mutagénne, transformačné alebo karcinogénne vlastnosti nie sú známe. Látkami obsiahnutými vo Wobenzyme nie sú v organizme uvoľňované žiadne mutagénne či karcinogénne agens.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum, magnesii stearas, maydis amylum, acidum stearicum, silicii dioxidum colloidali, talcum, saccharosum, calcii carbonas praecipitatus, copolymerum methacrylatum L, triethylis citras, lacca, titanii dioxidum, kaolinum, rubor ponceau 4R, polyvidonum, cera flava, cera carnauba, macrogolum 6000, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility


Inkompatibilita Wobenzymu so žiadnymi inými liekmi nie je známa.


6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenie na uchovávanie


Na suchom, tmavom mieste pri teplote do 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie 40 a 200 tabliet - v PVC/Al blistroch, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Balenie 800 tabliet (klinické balenie) - umelohmotná liekovka so šraubovacím uzáverom, písomná informácia pre používateľov.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami vrátený do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


MUCOS Pharma GmbH & Co.

Miraustrasse 17
Berlín, Nemecko


8. Registračné číslo


87/0322/91-C/S


9. Dátum prvej registrácie/ predĺženia registrácie


19.11.1991/


10. Dátum revízie textu


Január 20126Wobenzym