+ ipil.sk

XALACOMPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07478


Písomná informácia pre používateľov


XALACOM

Očná roztoková instilácia


latanoprost a timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je XALACOM a na čo sa používa

 2. Skôr ako použijete XALACOM

 3. Ako používať XALACOM

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať XALACOM

 6. Ďalšie informácie


1. Čo je XALACOM a na Čo sa pouŽÍva?


XALACOMobsahuje kombináciu dvoch liečiv: latanoprost, ktorý patrí do skupiny analógov prostaglandínov a timolol, ktorý patrí medzi betablokátory. Latanoprost pôsobí tak, že zvyšuje odtok tekutiny z oka do krvného riečiska. Timolol pôsobí tak, že spomaľuje tvorbu tekutiny v oku.


XALACOM je určený na liečbu glaukómu s otvoreným uhlom a očnej hypertenzie; sú to ochorenia, pri ktorých je zvýšený vnútroočný tlak.


2. Skôr ako použijete XALACOM


XALACOM sa môže používať u dospelých mužov i žien (vrátane starších pacientov), ale neodporúča sa používať u osôb mladších ako 18 rokov.


Nepoužívajte XALACOM:

 • keď ste alergický (precitlivený) na liečivá (latanoprost alebo timolol) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek XALACOMu (vymenovaných v časti 6).

 • keď máte závažné problémy s dýchaním, astmu alebo ste trpeli na astmu v minulosti

 • keď máte závažné problémy so srdcom alebo poruchy srdcového rytmu

 • keď ste tehotná (alebo sa pokúšate otehotnieť)

 • keď dojčíte


Buďte zvlášť opatrný pri používaní XALACOMu


Pred použitím XALACOMu informujte svojho lekára, ak si myslíte, že sa Vás týka niektorý z nasledujúcich bodov:


- chystáte sa na chirurgický očný zákrok (vrátane operácie katarakty) alebo ste absolvovali chirurgický očný zákrok v minulosti

- trpíte očnými problémami (ako je bolesť oka, podráždenie oka, zápal oka alebo rozmazané videnie)

- máte suché oči

- nosíte kontaktné šošovky. Môžete používať ďalej XALACOM, musíte však dodržiavať pokyny pre nosenie kontaktných šošoviek v časti 3.

- máte ťažkosti s dýchaním z dôvodu pľúcneho ochorenia alebo problémov s pľúcami

- trpíte obehovými problémami alebo máte nízky krvný tlak

- máte cukrovku alebo máte nízke hladiny cukru v krvi (hypoglykémia)

- viete o tom, že máte problémy so štítnou žľazou (hypertyreóza)

- viete o tom, že máte angínu pektoris (hlavne typom angíny známym ako Prinzmetalova angína)

- viete o tom, že trpíte závažnými alergickými reakciami, ktoré by mohli vyžadovať liečbu v nemocnici

- trpeli ste alebo v súčasnosti trpíte vírusovou infekciou oka zapríčinenou vírusom herpes simplex (HSV)

Užívanie iných liekov

XALACOM môže vzájomne pôsobiť s inými liekmi. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov (alebo očných kvapiek), ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Informujte svojho lekára alebo lekárnika, predovšetkým ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich typov liekov:

 • prostaglandíny, analógy prostaglandínov alebo deriváty prostaglandínov

 • betablokátory

 • adrenalín

 • liečivá používané na liečbu vysokého krvného tlaku ako sú perorálne blokátory kalciového kanála, guanetidín, antiarytmiká, srdcové glykozidy alebo parasympatomimetiká


Používanie XALACOMu s jedlom a nápojmi

Normálne jedlá alebo nápoje nemajú vplyv na čas alebo spôsob používania XALACOMu.


Tehotenstvo a dojčenie

NepoužívajteXALACOM, keď ste tehotná. Okamžite oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohla byť tehotná alebo plánujete otehotnieť.


NepoužívajteXALACOM, keď dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ak používate XALACOM, môže sa na krátky čas objaviť rozmazané videnie. Ak k tomu dôjde, neveďte vozidlo ani neobsluhuje nástroje alebo stroje, pokiaľ sa Vaše videnie neobnoví.


Dôležité informácie o niektorých zložkách XALACOMu

XALACOM obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid. Táto konzervačná látka môže vyvolať podráždenie oka alebo poškodenie povrchu oka. Môže sa vstrebávať do kontaktných šošoviek a je známe, že mení farbu mäkkých kontaktných šošoviek. Preto sa vyhýbajte kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Pozrite si pokyny pre nositeľov kontaktných šošoviek v časti 3.3. Ako používať XALACOM


Vždy používajte XALACOMpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajné dávkovaniepre dospelých (vrátane starších pacientov)je jedna kvapka do postihnutého oka (očí) raz denne.


Nepoužívajte XALACOM častejšie ako jedenkrát denne, pretože sa môže znížiť účinnosť liečby, ak sa podáva častejšie.


Používajte XALACOMpodľa pokynov Vášho lekára, pokiaľ Vám Váš lekár neodporučí vysadiť liečbu.


Váš lekár Vám možno bude chcieť urobiť špeciálne vyšetrenia srdca a krvného obehu počas užívania XALACOMu.


Nositelia kontaktných šošoviek


Ak nosíte kontaktné šošovky, vyberte si ich pred použitím XALACOMu. Po použití XALACOMu počkajte 15 minút a potom si znovu nasaďte kontaktné šošovky.


Pokyny pre použitie

 1. Umyte si ruky a pohodlne sa posaďte alebo postavte.

 2. Odkrúťte vonkajší kryt (ktorý môžete zlikvidovať).

 1. Odskrutkujte ochranný vnútorný kryt. Ochranný kryt uchovajte.

 1. Ukazovákom jemne posuňte spodnú mihalnicu Vášho postihnutého oka.

 2. Držte koniec fľašky blízko oka, nedotýkajte sa však svojho oka.

 3. Jemne fľašku stlačte, aby sa jedna kvapka dostala do Vášho oka a potom dolnú mihalnicu uvoľnite.

 4. Prstom zatlačte na kútik postihnutého oka pri nose. Oko majte zatvorené a kútik podržte 1 minútu.

mOrIfFJWcCfIzuVtXqSNLyJ4L29FYIeUD67BdSv4dQ3ato5k2eJ7/whRpf1HSPkNVpT3/D+e63ZNWj+0XhroX5bSgFyJEOBPx9tmLA/amAHOnDjQtfRP9JJySj0+YHw2v39TkhI+nqg/HsQnygzwl7k2ffHiF9F0HDt86K2mEnaYn/Orhz1afJxf60zb92345+nBDtxjb/OJUNGn/uBG4OE95GA+D78fMWf/Bz9GdQ4BtVtrsDsrdgOSw7Y+ACX/698TOE5tODhWd8+ffGTxAkOPoJ5nfxM5025AsrcMKPSIca8O91m3akMfsLEADI9662+2mUfwRL0vKPvgNev+Wti3VL0v8a/iP9K/xH+lf4H8joM8DzHCVwAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek3" align="bottom" width="180" height="219" border="0">

 1. Ak Vám lekár povedal, že si máte kvapkať aj do druhého oka, postup opakujte.

 2. Nasaďte späť na fľašku ochranný vnútorný kryt.


Ak používate XALACOM s inými očnými instiláciami

Medzi aplikáciou XALACOMua iných instilácií počkajte aspoň5 minút.

Ak použijete viac XALACOMu, ako máte

Ak by ste si aplikovali viac instilácie do očí, môžete mať dojem jemného podráždenia očí, alebo môže dôjsť k zvýšenému slzeniu a začervenaniu očí. Malo by to prejsť, ale ak Vás to trápi, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak prehltnete XALACOM

Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu XALACOMu, poraďte sa so svojím lekárom. Ak prehltnete veľa XALACOMu, môžete pociťovať nevoľnosť, bolesti žalúdka, pocit únavy, sčervenanie a závrat a potenie.


Ak zabudnete použiť XALACOM

Pokračujte vo zvyčajnom dávkovaní vo zvyčajnom čase. Nepodávajte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si nie ste niečím istý, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj XALACOM môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Známe vedľajšie účinky používania XALACOMu sú uvedené nižšie. Najvýznamnejším vedľajším účinkom je možnosť postupnej, trvalej zmeny sfarbenia Vášho oka. Je možné, že XALACOMmôže spôsobovať závažné zmeny funkcie Vášho srdca. Ak spozorujete zmeny srdcového rytmu alebo funkcie srdca, vyhľadajte lekára a povedzte mu, že používate XALACOM.


Toto sú známe vedľajšie účinky pri používaní XALACOMu.


Veľmi časté účinky (postihujú pravdepodobne viac ako 1 z 10 osôb):


 • postupná zmena farby očí zvyšovaním množstva hnedého pigmentu v sfarbenej časti oka nazývanej dúhovka. Ak máte zmiešanú farbu očí (modrohnedú, šedohnedú, zelenohnedú alebo žltohnedú), táto zmena sa u Vás vyskytne s vyššou pravdepodobnosťou ako keď by ste mali jednofarebné oči (modré, šedé, zelené alebo hnedé oči). Akákoľvek zmena farby očí môže trvať roky. Zmena sfarbenia oka môže byť trvalá a môže byť viditeľnejšia, ak používate XALACOM len do jedného oka. Zdá sa, že zmena sfarbenia oka nesúvisí s inými problémami. Po ukončení liečby XALACOMom sa farba očí nemení.


Časté účinky (postihujú pravdepodobne menej ako 1 z 10 osôb):


 • podráždenie očí (vrátane pichania, pálenia a svrbenia a pocit cudzieho telesa v oku) a bolesť oka.


Menej časté účinky (postihujú pravdepodobne menej ako 1 z 100 osôb):


 • bolesť hlavy

 • sčervenanie oka, zápal spojivky (konjunktivitída), rozmazané videnie, vodnaté oči, zápal mihalníc, podráždenie alebo poškodenie povrchu oka

 • kožná vyrážka alebo svrbenie (pruritus)


Ďalšie vedľajšie účinky


Nasledujúce ďalšie vedľajšie účinky sa pozorovali pri liečivách Xalacomu (latanoprost a timolol), hoci sa nepozorovali pri Xalacome, preto sa môžu objaviť pri používaní Xalacomu.


Infekcie a nákazy:

 • rozvoj vírusovej infekcie oka zapríčinenej vírusom herpes simplex (HSV).


Psychické poruchy:

 • depresia, strata pamäti, znížená sexuálna túžba, neschopnosť zaspať, nočné mory.


Poruchy nervového systému:

 • závrat, brnenie alebo necitlivosť v koži, zmeny krvného prietoku v mozgu, zhoršenie príznakov myasténie gravis (ak ste už trpeli týmto ochorením), náhla mdloba alebo pocit mdloby (synkopa).


Poruchy oka:

 • zmeny rias a jemných vlasov okolo očí (zhustenie, predĺženie, zhrubnutie a stmavnutie), zmeny smeru rastu rias, opuch okolo oka, opuch/ - zápal dúhovky (iritída/uveitída), opuch zadného segmentu oka (makulárny edém), zápal/podráždenie rohovky (keratitída), suché oči, zmeny videnia/poruchy, dvojité videnie, pokles hornej mihalnice, poškodenie sietnice (odlúpenie sietnice, pozoruje sa však len v prípade, že sa používa po určitých typoch chirurgických očných zákrokov), cysta dúhovky, citlivosť na svetlo, vzhľad vpadnutého oka.


Poruchy ucha:

 • zvonenie v ušiach (tinnitus).


Poruchy srdca:

 • zhoršenie angíny, búšenie srdca (palpitácie), zmeny srdcového rytmu, spomalenie srdca, srdcové zlyhanie (zastavenie srdca, predsieňovo-komorová blokáda alebo kongestívne zlyhanie srdca).


Poruchy ciev (vaskulárne poruchy):

 • nízky krvný tlak, zmena sfarbenia/chlad prstov na rukách a nohách (Raynaudov fenomén) a chlad rúk a chodidiel.


Poruchy dýchania (respiračné poruchy):

 • astma, zhoršenie astmy, dýchavičnosť, náhle ťažkosti s dýchaním (bronchospazmus), kašeľ.


Poruchy tráviaceho (gastrointestinálneho) systému:

 • pocit nevoľnosti (nauzea), hnačka, dyspepsia, sucho v ústach.


Poruchy kože:

 • stmavnutie kože okolo očí, vypadávanie vlasov (alopécia), svrbivá vyrážka alebo zhoršenie svrbivých kožných ochorení.


Poruchy svalov a kostí:

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov


Celkové poruchy:

 • bolesť na hrudi, únava, opuch (edém)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ XALACOM


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte XALACOMpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku fľaše po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neotvorenú fľašku XALACOMu uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C. Neuchovávajte v mrazničke. Pri teplote do 25 °C sa môže uchovávať do 10 týždňov. Po otvorení fľašky nie je potrebné uchovávať liek v chladničke, uchovávajte ho však pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky je 4 týždne., ak sa uchováva pri teplote do 25°C. Keď liek nepoužívate, uchovávajte fľaškuvo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo XALACOMobsahuje


Liečivá sú latanoprost 50 mikrogramov/ml a timolol (ako timololmaleát) 5 mg/ml.

Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, benzalkóniumchlorid, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného (E399i), bezvodý hydrogénfosforečnan dvojsodný (E399ii), roztok hydroxidu sodného (na úpravu pH 6,0), roztok kyseliny chlorovodíkovej sodného (na úpravu pH 6,0), voda na injekciu


Ako vyzerá XALACOMa obsah balenia


Každá fľaštička XALACOMuobsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.


XALACOMje číra bezfarebná tekutina.


XALACOMje dostupný vo veľkostiach balenia po 1, 3 a 6. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Pfizer Europe MA EEIG, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2012.


7


XALACOMsPIL(MRPPIL_okt2011)

XALACOM

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2011/07478


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


XALACOM


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu a 5,0 mg timololu (ako 6,83 mg timololmaleátu).


1 kvapka obsahuje približne 1,5 g latanoprostu a 150 g timololu.


Pomocná látka: benzalkóniumchlorid 200 mikrogramov/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia


Opis lieku: číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zníženie vnútroočného tlaku (VOT) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou s nedostatočnou odpoveďou na liečbu lokálnymi betablokátormi alebo analógmi prostaglandínov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčané dávkovanie u dospelých vrátane starších pacientov:

Odporúčaná dávka Xalacomuje jedna kvapka do postihnutého oka/očí jedenkrát denne.


Ak pacient zabudne užiť dávku, nasledujúca dávka sa má podať v čase ďalšej dávky.

Podaná dávka nemá byť viac ako 1 kvapka do postihnutého oka/očí za deň.


Podávanie:

Kontaktné šošovky sa majú pred podaním očnej roztokovej instilácie odložiť a môžu sa opätovne vložiť 15 minút po podaní.


Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.


Použitie u detí a dospievajúcich:

Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


4.3 Kontraindikácie


Xalacom je kontraindikovaný u týchto stavov:

 • reaktívne ochorenia dýchacích ciest vrátane astmy bronchiale alebo astmy bronchiale v anamnéze, ťažký stupeň chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

 • sínusová bradykardia, AV blokáda II. alebo III. stupňa, zjavné srdcové zlyhanie, kardiogénny šok

 • precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Systémové účinky


Kardiovaskulárne / respiračné reakcie:

Xalacom sa, tak ako iné lokálne podávané očné lieky, môže absorbovať do krvného obehu. Vzhľadom na to, že obsahuje betaadrenergnú zložku timolol, môže sa objaviť rovnaký typ kardiovaskulárnych a pľúcnych nežiaducich reakcií, aké sa vyskytujú pri systémovo podaných betablokátoroch.


U pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami (napr. koronárnou chorobou srdca, sick sinus syndrómom, hypotenziou, Prinzmetalovou angínou, srdcovým zlyhaním) sa má liečba betablokátormi kriticky posúdiť a má sa zvážiť liečba inými liečivami. Pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami sa majú sledovať z hľadiska prejavov a príznakov zhoršenia týchto ochorení nežiaducich reakcií.


Po podaní timololmaleátu sa objavili respiračné a srdcové reakcie vrátane úmrtí zapríčinených bronchospazmom u pacientov s astmou a zriedkavo úmrtie v spojitosti so srdcovým zlyhaním. Betablokátory sa majú podávať opatrne pacientom so sklonom ku spontánnym hypoglykémiám a pacientom s labilným inzulín-dependentným diabetom, pretože betablokátory môžu maskovať prejavy a príznaky akútnej hypoglykémie. Betablokátory môžu tiež maskovať príznaky hypertyreózy.


Anafylaktické reakcie:

Počas užívania betablokátorov pacienti s atopiou v anamnéze alebo závažnými anafylaktickými reakciami na rôzne alergény v anamnéze nemusia odpovedať na bežné dávky adrenalínu používané v liečbe anafylaktických reakcií.


Súčasne prebiehajúca liečba:

Timolol môže interagovať s inými liekmi (pozri časť 4.5. Liekové a iné interakcie).

Účinok na vnútroočný tlak alebo známy systémový betablokátorový účinok sa môže potencovať vtedy, ak sa Xalacom podáva pacientom, ktorí sú už liečení perorálne podávanými betablokátormi. Neodporúča sa používanie dvoch lokálne pôsobiacich betablokátorov alebo dvoch lokálne pôsobiacich prostaglandínov.


Očné účinky:

Latanoprost môže postupne meniť farbu očí zvyšovaním množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Podobne ako u očnej roztokovej instilácie latanoprostu sa zvýšená pigmentácia dúhovky pozorovala u 16 – 20 % pacientov liečených Xalacomom počas jedného roka (na základe fotografií). Tento účinok bol pozorovaný predovšetkým u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky, ako je zelenohnedá, žltohnedá alebo modro/šedohnedá, a je spôsobený zvýšením obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky. V postihnutých očiach sa typicky šíri hnedá pigmentácia okolo pupíl koncentricky smerom k periférii, a hnedou sa môže stať celá dúhovka alebo jej časť. V klinických štúdiách počas dvojročného sledovania liečby latanoprostom sa farebné zmeny u pacientov s rovnomerne modrými, šedými, zelenými alebo hnedými očami pozorovali len zriedka.


Zmeny vo farbe dúhovky sa objavujú pomaly, nemusia byť viditeľné niekoľko mesiacov alebo rokov a nie sú spojené so žiadnymi inými príznakmi alebo patologickými zmenami.


Po prerušení liečby sa nepozoroval ďalší nárast hnedej pigmentácie dúhovky, ale výsledná farebná zmena môže byť trvalá.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke.


Nebolo pozorované hromadenie pigmentu v trabekulárnej sieťovine, ani nikde inde v prednej komore, ale pacientov je nutné pravidelne kontrolovať a v závislosti od klinickej situácie je možné pri zvýšení pigmentácie dúhovky liečbu prerušiť.


Pred začiatkom liečby je potrebné informovať pacienta o možnosti zmeny farby oka. Podávanie lieku len do jedného oka môže viesť k trvalej heterochrómii.


Nie sú žiadne zdokumentované skúsenosti s latanoprostom v liečbe zápalového, neovaskulárneho alebo chronického glaukómu s uzavretým uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pigmentového glaukómu. Latanoprost nemá žiadny alebo len má malý účinok na zreničku avšak nie sú žiadne zdokumentované skúsenosti pri akútnych záchvatoch glaukómu s uzavretým uhlom. Preto sa odporúča používať Xalacom v týchto situáciách s opatrnosťou, kým sa nezískajú ďalšie skúsenosti.


Latanoprost sa má používať opatrne u pacientov herpetickej keratitídy v anamnéze a treba sa mu vyhýbať v prípadoch aktívnej herpes simplex keratitídy a u pacientov rekurentnou herpetickou keratitíou v anamnéze, obzvlášť spojenej s analógmi prostaglandínov.


Počas liečby latanoprostom bol popísaný makulárny edém vrátane cystoidného makulárneho edému. Tieto hlásenia sa väčšinou objavili u afakických pacientov, u pseudofakických pacientov s roztrhnutím zadnej šošovkovej kapsuly alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre vznik makulárneho edému. U týchto pacientov sa má Xalacom používať s opatrnosťou.


V súvislosti s podávaním očných roztokových instilácií znižujúcich očný tlak (napr. timolol, acetazolamid) sa popísalo odlúčenie chorioidey po filtračných procesoch.


Použitie kontaktných šošoviek:

Xalacom obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa bežne používa ako konzervačná látka v oftalmologických liekoch. Zistilo sa, že benzalkóniumchlorid spôsobuje bodkovitú keratopatiu punctata a/alebo toxickú ulceróznu keratopatiu, môže dráždiť oko a je známe, že vyvoláva farebné zmeny mäkkých kontaktných šošoviek. Pacienti so suchým okom často alebo dlhodobo užívajúci Xalacom alebo s ochoreniami, pri ktorých je rohovka poškodená, vyžadujú dôkladné monitorovanie. Kontaktné šošovky môžu absorbovať benzalkóniumchlorid, preto sa majú pred podaním očnej roztokovej instilácie odložiť a môžu sa opätovne vložiť 15 minút po podaní (pozri časť 4.2.Dávkovanie a spôsob podávania).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne špecifické interakčné štúdie s Xalacomom.


Po súčasnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov boli hlásené prípady paradoxného zvýšenia vnútroočného tlaku. Preto sa neodporúča používanie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov alebo prostaglandínových derivátov.


Ak sa Xalacom podáva pacientom, ktorí už užívajú perorálne betablokátory, môže sa potencovať účinok na vnútroočný tlak alebo známe systémové účinky inhibície beta-adrenergných receptorov a používanie dvoch alebo viacerých lokálnych betablokátorov sa neodporúča.

Po podávaní timololu s adrenalínom sa príležitostne hlásila mydriáza.

Existuje potenciálne riziko aditívneho účinku spočívajúce v hypotenzii a/alebo evidentnej bradykardii, ak sa očné kvapky s timololom podávajú spolu s perorálnymi blokátormi kalciového kanála, guanetidínom alebo betablokátormi, antiarytmikami, srdcovými glykozidmi alebo parasympatomimetikami.


Hypertenzná reakcia na náhle vynechanie klonidínu môže byť potencovaná súčasným užívaním betablokátorov.


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemizujúci účinok antidiabetík. Betablokátory môžu maskovať príznaky a prejavy hypoglykémie (pozri časť 4.4.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

V štúdiách na zvieratách sa zistilo, že latanoprost nemá žiadny vplyv na samčiu alebo samičiu fertilitu. Reprodukčné štúdie a štúdie fertility timololmaleátu u potkanov nepreukázali žiaden nežiaduci účinok na samčiu alebo samičiu fertilitu v dávkach až 21 000-násobne vyšších ako je systémová expozícia po maximálnej odporúčanej oftalmologickej dávke u ľudí (pozri časť 5.3).


Gravidita

Latanoprost

Nie sú k dispozícii žiadne adekvátne údaje o používaní latanoprostu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).Možné riziko pre ľudí nie je známe.


Timolol

Dobre kontrolované epidemiologické štúdie so systémovým použitím betablokátorov nepreukázali malformačný účinok, avšak u plodov alebo novorodencov sa pozorovali niektoré farmakologické účinky ako napr. bradykardia. Preto sa Xalacom počas tehotenstva nemá používať (pozri časť 5.3).


Laktácia

Timolol sa vylučuje do materského mlieka. Latanoprost a jeho metabolity môžu prechádzať do materského mlieka. Xalacom sa preto nemá počas dojčenia používať.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Očné roztokové instilácie môžu prechodne viesť k rozmazanému videniu. Pacienti nesmú viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, pokiaľ sa toto neupraví.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre latanoprost sa väčšina nežiaducich udalostí týka zrakového systému. V údajoch z rozšírených fáz pivotných štúdií s Xalacomom sa u 16‑20 % pacientov objavila zvýšená pigmentácia dúhovky, ktorá môže byť trvalá. V otvorenej 5‑ročnej štúdii zameranej na bezpečnosť latanoprostu sa pigmentácia dúhovky vyskytla u 33 % pacientov (pozri časť 4.4). Ostatné očné nežiaduce udalosti sú vo všeobecnosti prechodné a vyskytujú sa pri aplikácii dávky. Pre timolol je väčšina závažných nežiaducich udalostí systémového pôvodu, vrátane bradykardie, arytmie, kongestívneho zlyhania srdca, bronchospazmu a alergických reakcií.


Nežiaduce udalosti súvisiace s liečbou pozorované v klinických štúdiách s Xalacomom sú uvedené nižšie.


Nežiaduce udalosti sú usporiadané podľa frekvencie nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Poruchy nervového systému:

Menej časté: bolesť hlavy.


Poruchy oka:

Veľmi časté: zvýšená pigmentácia dúhovky

Časté: Abnormálne videnie, konjunktivitída, hyperémia oka, podráždenie oka (vrátane pichania, pálenia a svrbenia), bolesť oka (vrátane bodavej bolesti).

Menej časté:, Rozmazané videnie, korneálne poruchy, blefaritída, zvýšené slzenie, blefaritída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: kožná vyrážka, svrbenie.


Boli hlásené ďalšie nežiaduce udalosti špecificky súvisiace s užívaním jednotlivých zložiek Xalacomu či už v klinických štúdiách, spontánnych hláseniach alebo v dostupnej literatúre.


Pre latanoprost sú nasledovné:


Poruchy nervového systému:

Neznáme: závraty.


Poruchy oka:

Veľmi časté: Poruchy rias a vlasov (zmeny rias a obočia, vrátane predĺženia, zhrubnutia, pigmentácie a zmnoženia chĺpkov).

Menej časté: keratitída, suché oko.

Zriedkavé: Makulárny edém (u pacientov afakických, pseudoafakických, s porušeným zadným puzdrom šošovky, alebo so známymi rizikovými faktormi pre makulárny edém); edém rohovky a erózie, korneálna iritída/uveitída, erózie, periorbitálny edém, nesprávnym smerom rastúce riasy, čo niekedy môže vyvolávať podráždenie oka, cysta dúhovky, fotofóbia, periorbitálne zmeny a zmeny viečka vedúce k prehlbovaniu vrások očného viečka.

Neznáme: herpetická keratitída, cysty dúhovky.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: zhoršenie angíny pektoris u pacientov s ochorením v anamnéze.

Neznáme: palpitácie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Zriedkavé: astma, exacerbácia astmy a dýchavica.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé: stmavnutie kože (vrátane stmavnutia očného viečka)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: bolesť kĺbov, bolesť svalov.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi zriedkavé: bolesti na hrudníku.


Pre timolol sú nasledovné:


Poruchy imunitného systému:

Neznáme: znaky a symptómy alergických reakcií vrátane angioedému, urtikárie a generalizované vyrážky.


Psychické poruchy:

Časté: depresia, strata pamäti, nočné mory.

Menej časté: nespavosť.

Neznáme: zníženia libida.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závraty.

Neznáme: cerebrovaskulárna príhoda, cerebrovaskulárna ischémia, synkopa, zhoršenie znakov a symptómov myasténie gravis, parestézia.


Poruchy oka:

Veľmi časté: poruchy zraku vrátane refrakčných zmien (v niektorých prípadoch v dôsledku ukončenia terapie miotikami), znaky a symptómy podráždenia oka (vrátane keratitídy, hypoastézia (znížená citlivosť rohovky) a suché oči), poruchy zraku vrátane refrakčných zmien (v niektorých prípadoch v dôsledku ukončenia terapie miotikami), odlúčenie chorioidey (po filtračnom chirurgickom zákroku), diplopia, ptóza.


Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: tinnitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme: zastavenie srdca, kongestívne srdcové zlyhanie, atrioventrikulárna blokáda, bradykardia, arytmia, palpitácie.


Poruchy ciev:

Neznáme: hypotenzia, Raynaudov fenomén, chladné ruky a nohy.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté: bronchospazmus (hlavne u pacientov s predchádzajúcim bronchospastickým ochorením), dýchavica, kašeľ.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menje časté: dyspepsia.

Neznáme: pocit na vracanie, hnačka, sucho v ústach.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: alopécia, psoriatiformná dermatitida alebo exacerbácia psoriázy.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté: bolesť na hrudníku.

Neznáme: slabosť/únava, edém.


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne údaje súvisiace s predávkovaním Xalacomom u ľudí.


Prejavy systémového predávkovania timololom sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a zastavenie srdca. Ak sa objavia tieto prejavy, liečba má byť symptomatická a podporná. Štúdie ukázali, že timolol sa nedá ľahko odstrániť dialýzou.


Pri predávkovaní latanoprostom nie sú známe žiadne iné očné alebo systémové vedľajšie účinky okrem očného podráždenia a hyperémie spojovky.


Pri náhodnom perorálnom požití latanoprostu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:


Liečba: Výplach žalúdka ak je potrebný.

Symptomatická liečba:latanoprost sa významne metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózne podanie zdravým dobrovoľníkom v dávke 3 g/kg nevyvolalo žiadne príznaky, ale dávka 5,5 ‑ 10 g/kg spôsobila napínanie na vracanie, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. Tieto príznaky boli z hľadiska závažnosti mierne až stredne závažné a vymizli bez liečby do 4 hodín po ukončení infúzie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:oftalmologikum / antiglaukomatikum a miotikum / betablokátor, kombinácia timololu / latanoprost a timolol


ATC kód: S01ED51


Spôsob účinku:

Xalacom obsahuje dve liečivá: latanoprost a timololmaleát.

Tieto dve liečivá znižujú zvýšený vnútroočný tlak (VOT) rozličnými spôsobmi účinku a kombinovaný účinok spôsobuje aditívnu redukciu VOT v porovnaní s podaním každého liečiva oddelene.


 • Latanoprost

Latanoprost ‑ analóg prostaglandínu Fje selektívny agonista prostanoidového FP receptora, ktorý znižuje VOT zvýšením odtoku komorového moku. Mechanizmus účinku je hlavne zvýšenie uveosklerálneho odtoku a súčasne aj zvýšený trabekulárny odtok.

Klinické štúdie preukázali, že latanoprost nemá významnejší vplyv na produkciu komorového moku a nemá žiadny vplyv na hemato-okulárnu bariéru. Latanoprost nevyvoláva únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí u ľudí počas krátkodobej liečby. Latanoprost v terapeutických dávkach nemá žiadny signifikantný farmakologický vplyv na kardiovaskulárny a dýchací systém.


 • Timolol

Timolol je beta-1- a beta-2-(neselektívny) blokátor adrenergných receptorov, ktorý nemá významnejšiu vnútornú sympatomimetickú aktivitu, priamy kardiodepresívny alebo lokálny membrány stabilizujúci účinok. Timolol znižuje vnútroočný tlak znížením tvorby komorového moku v ciliárnom epiteli. Presný mechanizmus účinku nie je stanovený, ale pravdepodobne sa jedná o inhibíciu zvýšenej syntézy cyklickej AMP spôsobenej endogénnou betaadrenergnou stimuláciou. Timolol výraznejšie neovplyvňuje priepustnosť krvno-vodnej bariéry pre plazmatické proteíny. U králikov po dlhodobej liečbe timolol neúčinkoval na regionálny očný krvný prietok.


Klinické účinky:

V štúdiách na stanovenie dávky Xalacom spôsobil významne väčší pokles priemerného diurnálneho vnútroočného tlaku v porovnaní s latanoprostom a timololom podávanými v monoterapii jedenkrát denne.

Účinok Xalacomu na zníženie vnútroočného tlaku sa porovnával s podávaním latanoprostu a timololu oddelene v dvoch dobre kontrolovaných dvojito zaslepených 6‑mesačných klinických štúdiách u pacientov s vnútroočným tlakom minimálne 25 mmHg alebo viac. Po 2 ‑ 4 týždňovej “run-in“ perióde s timololom (s priemerným poklesom vnútroočného tlaku o 5 mmHg) bol ďalší pokles diurnálneho vnútroočného tlaku po 6 mesiacoch liečby o 3,1 mmHg v ramene s Xalacomom, o 2,0 mmHg v ramene s latanoprostom a o 0,6 mmHg v ramene s timololom (dvakrát denne). Počas 6-mesačného nezaslepeného rozšírenia týchto štúdií bol účinok Xalacomu na zníženie vnútroočného tlaku zachovaný.


Existujúce údaje nasvedčujú tomu, že večerné dávkovanie môže byť na zníženie vnútroočného tlaku účinnejšie ako ranné. Pri zvažovaní odporúčania ranného alebo večerného dávkovania je však treba dostatočne zvážiť životný štýl pacienta a pravdepodobnosť dodržiavania liečby pacientom.

Treba pamätať na to, že v prípade nedostatočného účinku fixnej kombinácie výsledky štúdií naznačujú, že použitie voľnej kombinácie timololu 2‑krát denne a latanoprostu 1‑krát denne môže byť stále účinné.

Nástup účinku Xalacomu je do jednej hodiny a maximálny účinok sa prejaví do 6 ‑ 8 hodín. Ukázalo sa, že významná redukcia VOT pretrváva do 24 hodín po opakovanom podaní.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


 • Latanoprost

Latanoprost je izopropylový prekurzor, ktorý je po podaní do očí neúčinný, ale po hydrolýze esterázami v rohovke na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny. Prekurzor sa veľmi dobre vstrebáva cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou. Štúdie u ľudí ukázali, že maximálna koncentrácia v komorovom moku (približne 15 – 30 ng/ml) sa dosahuje približne o 2 hodiny po miestnom podaní samotného latanoprostu. Po miestnom podaní u opíc sa latanoprost distribuuje predovšetkým do predného oddielu, spojoviek a do očných viečok.


Kyselina latanoprostu má plazmatický klírens 0,40 l/h/kg a malý distribučný objem 0,16 l/kg, z čoho vyplýva krátky biologický polčas v plazme 17 minút. Po miestnom očnom podaní je systémová biologická dostupnosť kyseliny latanoprostu 45 %. Kyselina latanoprostu sa viaže na plazmatické bielkoviny v 87 %.


Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorový metabolit, nevykazujú žiadny alebo len slabý biologický účinok v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.


 • Timolol

Maximálna koncentrácia timololu v komorovom moku sa dosahuje približne 1 hodinu po miestnom podaní očnej roztokovej instilácie. Časť dávky sa absorbuje systémovo a maximálna plazmatická koncentrácia 1 ng/ml sa dosahuje 10 – 20 minút po miestnom podaní jednej kvapky do každého oka jedenkrát denne (300 mikrogramov/deň). Biologický polčas timololu v plazme je približne 6 hodín. Timolol sa významne metabolizuje v pečeni. Metabolity sa vylučujú do moču spolu s nezmeneným timololom.


 • Kombinované podanie latanoprostu a timololu

Nezistili sa farmakokinetické interakcie medzi latanoprostom a timololom, hoci v porovnaní s monoterapiou sa koncentrácia kyseliny latanoprostu v komorovom moku 1 ‑ 4 hodiny po podaní Xalacomu zvýšila približne dvojnásobne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých súčastí je dobre známy. Nezistili sa očné ani systémové nežiaduce účinky u králikov liečených lokálne fixnou kombináciou alebo súčasným podávaním latanoprostu a timololu v očnej roztokovej instilácii. Bezpečnostné farmakologické štúdie, štúdie na genotoxicitu a karcinogenitu s každým z liečiv nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre ľudí. Latanoprost neovplyvňoval hojenie rán na rohovke oka králika, zatiaľ čo timolol inhiboval tento proces v králičom a opičom oku, ak sa podával viac než jedenkrát denne.


U latanoprostu sa nezistil účinok na samčiu a samičiu fertilitu u potkanov, ani teratogénny potenciál u potkanov a králikov. Po intravenóznych dávkach až do 250 mikrogramov/kg/deň nebola u potkanov pozorovaná embryotoxicita. Avšak po intravenóznej dávke 5 mikrogramov/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) a viac, latanoprost spôsobil embryofetálnu toxicitu u králikov, ktorá bola charakterizovaná zvýšeným výskytom neskorej resorpcie a potratov a zníženou hmotnosťou plodu.

Timolol nepreukazoval účinky na samčiu a samičiu fertilitu u potkanov, ani teratogénny potenciál u myší, potkanov a králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


chlorid sodný, benzalkóniumchlorid, monohydrát dihydrogénfosforečnanu sodného, bezvodý hydrogénfosforečnan dvojsodný, kyselina chlorovodíková (na úpravu pH 6,0), hydroxid sodný (na úpravu pH 6,0), voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Štúdie in vitro ukázali, že ak sa Xalacomkombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomersal, dochádza ku precipitácii. Pri podávaní takýchto liekov súčasne s Xalacomom má byť časový odstup medzi aplikáciou jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky (ak sa uchováva pri teplote 2 – 8 C).

Pri teplote do 25 °C sa môže uchovávať do 10 týždňov.


Čas použiteľnosti po prvom otvorení fľaštičky: 4 týždne (ak sa uchováva pri teplote do 25 C).


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorenú fľaštičku uchovávajte v chladničke pri teplote 2 ‑ 8 C. Neuchovávajte v mrazničke.


Po otvorení fľaštičkyuchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Fľašku uchovávajte vo vonkajšej škatuli.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal:fľaštička (LDPE, objem 5 ml), kvapkací aplikátor (LDPE), skrutkovací uzáver (HDPE), vrchný ochranný kryt (LDPE)

Vonkajší obal:papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.


Veľkosť balenia: 1 fľaštička x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml alebo 6 x 2,5 ml očnej roztokovej instilácie


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Pred prvým použitím sa musí odstrániť vrchný ochranný kryt.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pfizer Europe MA EEIG

Sandwich, Kent CT13 9NJ

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0078/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


07.02.2001/ bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2012


10XALACOMsSPC(MRPSPC_CCDSAug2011)

XALACOM