+ ipil.sk

Xaloptic CombiPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/02946-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2014/02961-PREPísomná informácia pre používateľa


Xaloptic Combi

0,05 / 5,0 mg/ml

očná roztoková instilácia


latanoprost / timolol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Xaloptic Combi a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xaloptic Combi

3. Ako používať Xaloptic Combi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xaloptic Combi

6. Obsah balenia a alšie informácie


1. Čo je Xaloptic Combi a na čo sa používa


Xaloptic Combije kombinácia dvoch rôznych liečiv, u ktorých každý prispieva k zníženiu tlaku v oku, ale rôznym spôsobom. Timolol je jedným zo skupiny liekov známych ako „betablokátory“ a znižuje tlak v oku znížením tvorby vnútrokomorovej tekutiny oka. Latanoprost znižuje tlak zvýšením prirodzeného odtoku tekutiny vo vnútri oka.


Xaloptic Combi sa používa na zníženie zvýšeného vnútroočného tlaku (nazývaného očná hypertenzia) a na liečbu glaukómu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xaloptic Combi


Nepoužívajte Xaloptic Combi

- ak máte teraz alebo ste mali v minulosti dýchacie problémy ako je astma, chronická obštrukčná bronchitída (závažné ochorenie pľúc, ktoré môže spôsobiť pískanie, problémy pri dýchaní a/alebo dlhotrvajúci kašeľ);

- ak máte srdcové problémy ako je srdcové zlyhanie alebo poruchy srdcového rytmu;

- ak ste alergický na latanoprost, timolol, betablokátory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak máte menej ako 18 rokov.


Ak si myslíte, že sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, nepožívajte Xaloptic Combi, pokým to nepoviete svojmu lekárovi.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Xalopticu Combi

Pred použitím tohto lieku povedzte svojmu lekárovi, ak máte teraz alebo ste mali v minulosti:

 • srdcovo-cievne ochorenie (príznaky môžu zahŕňať bolesť alebo úzkosť na hrudníku, dýchavičnosť alebo dusenie), srdcové zlyhanie, nízky krvný tlak

 • poruchy srdcového rytmu ako je spomalený srdcový tep

 • problémy s dýchaním, astma alebo chronické obštrukčné ochorenie pľúc

 • ochorenie so slabým krvným obehom (ako je Raynovdovo ochorenie alebo Raynaudov syndróm)

 • cukrovka, lebo latanorpost a timolol môže maskovať znaky a príznaky nízkej hladiny cukri v krvi

 • nadmerná činnosť štítnej žľazy, lebo latanoprost a timolol môžu maskovať znaky a príznaky.

 • vírusovú infekciu očí spôsobenú vírusom herpes simplex (HSV).

 • akýkoľvek chirurgický zákrok na oku (vrátanie operácie katarakty) alebo akýkoľvek zákrok na oku vykonaný v minulosti

 • očné problémy (ako je bolesť oka, podráždenie oka, zápal oka alebo rozmazané videnie)

 • suché oči

 • nosíte mäkké kontaktné šošovky. Môžete aj naďalej používať Xaloptic Combi, ale musíte sa riadiť odporúčaniami pre používanie kontaktných šošoviek

 • viete, že máte angínu (zvlášť typ známy ako Prinzmetalova angina)

 • ťažké alergické reakcie, ktoré obvykle vyžadujú liečbu v nemocnici.


Ak máte akékoľvek srdcové problémy, váš lekár si musí byť istý, že ich máte pod kontrolou, kým začnete používať vašu očnú instiláciu. Váš lekár vám môže nariadiť špeciálnu kontrolu srdca a ciev, pokým budete používať Xaloptic Combi.


Ak mäte farbenú časť oka (dúhovka), ktorá je viacfarebná, napr. modrá/šedo-hnedá, zeleno-hnedá alebo žlto-hnedá, môžete zistiť, že vám pomaly a postupne začne dúhovka hnednúť. Zmeny pri čisto modrých, šedých, zelených alebo hnedých očiach sú zriedkavé. Hnednutie sa objavuje pomaly a je možné si to všimnúť po mesiacoch až rokoch. Ak budete liečiť Xalopticom Combi len jedno oko, môže to viesť k rozdielnym farbám očí. Zmena farba je neškodná, avšak bude pravdepodobne trvalá.


Ak máte zmiešanú farbu vašich očí alebo ak spozorujete zvýšené hnednutie dúhoviek, povedzte to svojmu lekárovi.


Povedzte svojmu lekárovi pred operáciou, že používate Xaloptic Combi, lebo latanoprost a timolol môže zmeniť účinky niektorých liekov používaných počas anestézie.


Iné lieky a Xaloptic Combi:

Xaloptic combi môže ovplyvniť alebo môže byť ovplyvnený inými liekmi, ktoré sa používajú, vrátane ostatných očných kvapiek používaných na liečbu glaukómu. Povedze svojmu lekárovi, ak používate alebo zamýšľate užívať lieky na zníženie krvného tlaku, lieky na srdce alebo lieky na liečbu cukrovky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Svojho lekára musíte informovať, ak užívate jeden alebo viac z nasledovných liekov:

- antagonisty vápnika (napr. nifedipín, verapamil alebo diltiazem), často používané na liečbu vysokého krvného tlaku, anginy, abnormálneho (neobvyklého) srdcového rytmu alebo Raynaudovho syndrómu;

- digoxín, liek používaný na liečbu srdcového zlyhania alebo abnormálneho srdcového rytmu;

- chinidín (používaný na liečbu srdcových stavov a niektorých druhov malárie);

- klonidín, liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku;

- ostatné betablokátory (napr. lieky obsahujúce timolol na perorálne a/alebo očné použite), ktoré patria do rovnakej skupiny liekov ako timolol a môžu mať aditívny účinok;

- lieky na liečbu cukrovky;

- lieky na uľahčenie močenia alebo na za účelom obnovenia normálnych pohybov čriev;

- lieky na zníženie opuchu slizníc (na nosovú dekongesciu);

- lieky na astmu, ktoré obsahujú adrenalín;

- antidepresíva známe ako fluoxetín a paroxetín.

- prostaglandíny, analógy prostaglandínov alebo deriváty prostaglandínov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Xaloptic Combi, ak ste tehotná, pokiaľ vám to neodporučil váš lekár.

Neužívajte Xaloptic Combi, ak dojčíte. Latanoprost a timolol sa môžu vylučovať do vášho mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Možným nežiaducim účinkom, ktorý ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje je napr. rozmazané videnie. Ak máte nejaké ťažkosti, oznámte to svojmu lekárovi.

Xaloptic Combi obsahuje benzalkóniumchlorid.

Benzalkóniumchlorid môže spôsobiť podráždenie oka. Vyhnite sa kontaktu s mäkkými kontaktnými šošovkami. Kontaktné šošovky si pred aplikáciou vyberte a počkajte najmenej 15 minút, kým si ich opäť vložíte. O benzalkóniumchloride je známe, že vyvoláva farebné zmeny mäkkých kontaktných šošoviek.


3. Ako používať Xaloptic Combi


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Všeobecné inštrukcie

Odporúčaná dávkaje 1 kvapka do postihnutého oka (očí) raz denne.


Ak používate Xaloptic Combi spolu s inými očnými instiláciami, časový odstup medzi aplikáciami má byť aspoň 5 minút.

Ak vynecháte dávku, počkajte až do času nasledujúcej dávky. Nepridajte si do oka kvapku naviac ako náhradu zabudnutej dávky.


Návod na použitie

Dodržiavanie nasledovných krokov vám pomôže k lepšiemu používaniu Xalopticu Combi


 1. Pred použitím očnej instilácie si umyte ruky.

 2. Odtrhnite bezfarebný ochranný uzáver s „krídelkami“.

 3. Odskrutkujte uzáver fľaštičky.

 4. S použitím ukazováka jemne potiahnite spodné viečko vášho oka, ktoré potrebujete liečiť.Obrázok 1

 1. Hrot fľaštičky priblížte tesne k oku a jemne stlačte tak, aby sa jedna kvapka dostala do oka.

 2. Ochranný uzáver naspäť nasaďte.

 3. Po použití Xalopticu Combi zatlačte prstom v kútiku vášho oka v blízkosti nosa na 2 minúty. Toto pomôže, aby sa latanoprost a timolol nevylučovali do celého tela.Obrázok 2


Ak omylom aplikujete viac Xalopticu Combi, vždy vyhľadajte lekára alebo nemocnicu.


Deti

S použitím Xalopticu Combi u detí a dospievajúcich sú len obmedzené skúsenosti.


Ak použijete viac Xalopticu Combi,ako máte:

Ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak ste použili príliš veľké množstvo Xalopticu Combi alebo ak ste ho omylom prehltli. Ak by ste si aplikovali viac kvapiek do očí, môžete mať pocit jemného podráždenia očí. Môže dôjsť k slzeniu a začervenaniu očí.


Ak zabudnete použiť Xaloptic Combi

Pokračujte s obvyklou dávkou v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Obvykle môžete pokračovať v aplikácii instilácie, pokiaľ vedľajšie účinky nie sú závažné. Ak sa zhoršia, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Neprestaňte používať Xaloptic Combi, pokým o tom nepoviete svojmu lekárovi.


Frekvencia možných vedľajších účinkov je uvedená nižšie a je definovaná podľa konvencie:

veľmi časté (postihujú viac ako 1 pacienta z 10)

časté (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

menej časté (postihujú 1 až 10 pacientov z 1000)

zriedkavé (postihujú 1 až 10 pacientov z 10000)

neznáme (frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Veľmi časté vedľajšie účinky (viac ako 1 z 10 pacientov)

 • zmena farebnej časti oka (dúhovky), ktorá môže byť trvalá. Pre viac podrobností pozri predošlú časť tejto písomnej informácie v časti „Buďte zvlášť opatrný pri používaní Xalopticu Combi“.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100)

 • podráždenie oka (vrátane pichania, pálenia a svrbenia)

 • bolesť oka.


Menej časté vedľajšie účinky(postihujú 1 až 10 pacientov z 1000)

 • bolesť hlavy;

 • ružové/začervenané oko;

 • rozmazané videnie;

 • slziace oči;

 • zápal očných viečok;

 • infekcia oka (konjunktivitída);

 • podráždenie alebo narušenie povrchu oka;

 • kožná vyrážka/svrbenie.


Niektoré vedľajšie účinky sa pozorovali pri dvoch samostatných liekoch (latanoprost a timolol) v rámci Xalopticu Combi. Pri použití Xalopticu Combi sa môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky postihujúce oko:

- stmavnutie, zhrubnutie, predĺženie a zvýšenie počtu rias a jemných chĺpkov na viečku;

- riasy môžu rásť „zlým“ smerom a niekedy tak spôsobiť podráždenie oka;

- opuch v okolí očí;

- malé škvrny na povrchu oka (punctata keratitis), nepríjemné pocity v oku;

- zápal a opuch v okolí oka/očného viečka;

- opuch sietnice oka (makulárny edém);

- oči sa stávajú citlivé na svetlo;

- suché oči;

- problémy s videním (ako je rozmazané videnie);

- pokles horného viečka (ako ostáva akoby na polovicu zavreté);

- odlupovanie vrstvy za sietnicou oka, ktorá obsahuje cievy po filtračnom chirurgickom zákroku, čo môže spôsobiť poruchy videnia;

- zápal rohovky, zníženie citlivosti rohovky, erózia rohovky (poškodenie prednej vrstvy očnej buľvy);

- vznik vírusovej infekcie očí spôsobenej vírusom herpes simplex (HSV);

- tvorba cysty naplnenej tekutinou na dúhovke (cysta na dúhovke);

 • vzhľad vpadnutých očí (prehĺbenie očného sulkusu).


Podobne, ako ostatné lieky podávané do očí, latanoprost a timolol sa vstrebávajú do krvi. To môže spôsobiť podobné vedľajšie účinky ako sa pozorujú pri betablokátoroch podávaných do žily a/alebo užívaných ústami. Výskyt vedľajších účinkov po lokálnom podaní očnej roztokovej instilácie je nižší, ako keď sa lieky užívajú ústami alebo sa podajú injekčne. Uvedené nežiaduce reakcie zahŕňajú reakcie pozorované v rámci triedy očných betablokátorov.


Nasledovné vedľajšie účinky na organizmussa hlásili pre jednotlivé liečivá (latanoprost a timolol maleát) pri Xalopticu Combi. Môžu sa vyskytnúť tieto vedľajšie účinky pri použití Xalopticu Combi:


 • astma (akútna a zhoršenie existujúcej astmy), zúženie dýchacích ciest v pľúcach (prevažne u pacientov s existujúcim ochorením, problémy s dýchaním, kašeľ;

 • pomalý srdcový tep, bolesť na hrudníku;

 • zhoršenie astmy u pacientov s preexistujúcim ochorením, búšenie srdca (palpitácie), edém (nahromadenie tekutín), zmeny srdcového rytmu jeho zrýchlenie, kongestívne zlyhanie srdca (srdcové ochorenie s dýchavičnosťou a opuchom chodidiel a nôh v dôsledku nahromadenia tekutín), druh poruchy srdcového rytmu, srdcový záchvat, zlyhanie srdca;

 • mdloby, mŕtvica, znížené zásobovanie mozgu krvou, zvýšené znaky a príznaky myasténie gravis (svalové ochorenie), závraty, neobvyklé pocity (ako pichanie ihlami);

 • bolesť kĺbov asvalov, ktorá nie je spôsobená cvičením;

 • poruchy chuti, pocit na vracanie, nechutenstvo, hnačka, sucho v ústach, bolesť brucha, vracanie;

 • nízky krvný tlak, opuch alebo chlad vašich rúk, chodidiel a končatín spôsobený zúžením ciev v reakcii na podnety, vrátane chladu (Raynaudov fenomén), studené ruky a chodidlá;

 • problémy so spánkom (nespavosť), depresia, nočná mora, strata pamäti;

 • sexuálna porucha, znížená pohlavná túžba;

 • celkové alergické reakcie, vrátane opuchu pod kožou (môže sa vyskytnúť na miestach ako sú tvár a končatiny a môže spôsobiť prekážky v dýchacích cestách, čo môže vyvoať problémy pri hltaní alebo dýchaní), žihľavka, lokalizovaná a generalizovaná vyrážka, náhla závažná život ohrozujúca alergická reakcia;

 • nízke hladiny glukózy v krvi;

 • strata vlasov, kožná vyrážka s bielosivým vzhľadom (psoriatiformná vyrážka) alebo zhoršenie psoriázy, stmavnutie kože na očných viečkach;

 • svalová slabosť/únava;

 • pískanie/zvonenie v ušiach (tinitus).


Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov s ťažkým poškodením priezračnej vrstvy prednej časti oka (rohovky) vyskytol zákal na rohovke spôsobený nahromadením vápnika počas liečby.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Xaloptic Combi


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Pred prvým otvorením sa Xaloptic Combi musí uchovávať a prepravovať v chladničke (2°C-

8 °C).


Po otvorení fľaštičky sa Xaloptic Combi môže uchovávať pri izbovej teplote (do 25°C) počas 28 dní. Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a kvapkadle po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo XalopticCombi obsahuje


Každý mililiter (1 ml) Xalopticu Combi obsahuje:


Liečivá sú: 50 mikrogramov latanoprostu a timolol maleát zodpovedajúci 5 mg timololu.

Ďalšie zložky sú: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, benzalkóniumchlorid (konzervačná látka) a voda na injekciu.


Každá fľaštička Xaloptic Combi obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.


Ako vyzerá XalopticCombi a obsah balenia

Xaloptic Combi je číra bezfarebná kvapalina. Dodáva sa vo fľaštičke obsahujúcej 2,5 ml očnej roztokovej instilácie. Fľaštičky sú balené samostatne.


Xaloptic Combi je dostupný v nasledovných veľkostiach balenia:

1fľaštička x 2,5 ml

3 fľaštičky x 2,5 ml

6 fľaštičiek x 2,5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str.

83-200 Starogard Gdański, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko: Xaloptic Combi

Česká republika: Xaloptic Combi

Grécko: Xalopticom

Maďarsko: Xaloptic Combi

Írsko: Xaloptic Combi 50 microgram / 5 mg per ml Eye drops solution

Lotyšsko: Xalopticom 50 mikrogramų/5 mg / ml akių lašai, tirpalas

Litva: Xalopticom 50 mikrogrami/5 mg / ml acu pilieni, šķīdums

Poľsko: Xaloptic Combi

Rumunsko: Xaloptic Combi 50 micrograme/ml + 5 mg/ml, picături oftalmice, soluţie

Slovensko: Xaloptic Combi


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015 .


8Xaloptic Combi

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/02946-Z1B

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2014/02961-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Xaloptic Combi

0,05 / 5,0 mg/ml

očná roztoková instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 50 mikrogramov latanoprostu a 6,8 mg timolol maleátu, čo zodpovedá 5 mg timololu.


Pomocná látka so známym účinkom: benzalkóniumchlorid 0,2 mg/ml


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia.


Instilácia je číra bezfarebná kvapalina.


Osmolalita: 280 až 320 mOsmol/kg


pH: 5,0 – 7,0


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Zníženie vnútroočného tlaku (VOT) u pacientov s glaukómom s otvoreným uhlom a očnou hypertenziou s nedostatočnou odpoveďou na liečbu lokálnymi betablokátormi alebo analógmi prostaglandínov.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúčané dávkovanie u dospelých (vrátane starších pacientov):

Odporúčaná dávka je jedna kvapka do postihnutého oka/očí jedenkrát denne.


Ak sa dávka vynechá, nasledujúca dávka sa má podať v čase ďalšej dávky.

Podaná dávka nemá byť viac ako 1 kvapka do postihnutého oka/očí za deň.


Spôsob podávania:

Ak sa používa nazolakrimálna oklúzia alebo zavretie viečok počas 2 minút, systémová absorpcia je znížená. Môže to viesť k zníženiu systémových nežiaducich účinkov a k zvýšeniu lokálnej aktivity.

Kontaktné šošovky sa musia pred podaním očnej roztokovej instilácie odložiť a môžu sa opätovne vložiť 15 minút po podaní.

Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi liekmi má byť aspoň 5 minút.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a mladistvých nebola stanovená.


4.3. Kontraindikácie


Xaloptic Combi je kontraindikovaný u pacientov s:

- reaktívnym ochorením dýchacích ciest vrátane astmy bronchiale alebo astmy bronchiale v anamnéze, chronická obštrukčná choroba pľúc.

- sínusovou bradykardiou, syndrómom chorého sinu, sino-atriálnou blokádou, AV blokádou II. a III. stupňa nekontrolovanou pace-makerom., Zjavným srdcovým zlyhaním, kardiogénnym šokom.

- precitlivenosťou na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Systémové účinky:


Xaloptic Combi sa tak ako iné lokálne podávané očné lieky absorbuje do krvného obehu. Vzhľadom na to, že obsahuje betaadrenergnú zložku timolol, môže sa objaviť rovnaký typ kardiovaskulárnych, pľúcnych a ostatných nežiaducich účinkov, aké sa vyskytujú pri systémovo podaných betablokátoroch. Výskyt systémových ADRs po lokálnom očnom podaní je nižší ako pri systémovom podávaní. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Srdcové poruchy:


U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením (napr. srdcovocievne ochorenie), Prinzmetalova angina a srdcové zlyhanie) a hypotenznou liečbou s beta-blokátormi treba stav kriticky posúdiť a liečbu s ďalšími liečivami zvážiť. Pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami treba sledovať na príznaky zhoršenia týchto ochorení a nežiaducich reakcií.


V dôsledku negatívneho účinku na čas vedenia, sa beta-blokátory môžu podávať len s opatrnosťou pacientom s prvým stupňom srdcovej blokády.


Po podaní timololu sa hlásili srdcové reakcie, a zriedkavo aj smrť.


Cievne poruchy:

Pacienti so závažnými periférnymi obehovými poruchami/ochoreniami (napr. ťažká forma Raynaudovho ochorenia alebo Raynaudov syndróm) musia byť liečení opatrne.


Respiračné poruchy:

Po podaní niektorých očných beta-bolátoroch sa zriedkavo objavili respiračné reakcie vrátane úmrtí zapríčinených bronchospazmom u pacientov s astmou. Latanoprost + timolol sa musia podávať s opatrnosťou u pacientov s miernou/stredne ťažkou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (COPD) a len ak potenciálny úžitok prevýši potenciálne riziko.


Hypoglykémia/diabetes:

Betablokátory sa musia podávať opatrne pacientom so sklonom ku spontánnej hypoglykémii a pacientom s labilným diabetes , pretože betablokátory môžu maskovať príznaky akútnej hypoglykémie.


Betablokátory môžu tiež maskovať príznaky hypertyreózy.


Účinky na rohovku:

Očné betablokátory môžu indukovať suchosť očí. Pacienti s problémami s rohovkou sa musia liečiť s opatrnosťou.


Ostatné betablokátory:

Účinok na vnútroočný tlak alebo známe systémové betablokátorové účinky sa môžu potenciovať vtedy, ak sa timolol podáva pacientom, ktorí sú už liečení systémovo podávanými betablokátormi. Odpoveď u týchto pacientov treba starostlivo sledovať. Neodporúča sa používanie dvoch lokálne pôsobiacich betablokátorov (pozri časť 4.5).


Anafylaktické reakcie:

Počas užívania betablokátorov pacienti s atopiou v anamnéze alebo závažných anafylaktických reakcií na rôzne alergény môžu byť viac reaktívni na opakované problémy s alergénmi a nemusia odpovedať na bežné dávky adrenalínu používané v liečbe anafylaktických reakcií.


Odlúčenie choroidey:

V súvislosti s podávaním očných roztokových instilácií znižujúcich očný tlak (napr. timolol, acetazolamid) sa popísalo odlúčenie choroidey po filtračných procesoch.


Chirurgická anestéza

Očné betablokátorvé lieky môžu blokovať systémové účinky betablokátorov, napr. adrenalínu. Anesteziológa je potrebné informovať, že pacient užíva timolol.


Súčasne prebiehajúca liečba:

Timolol môže interagovať s inými liekmi, pozri časť 4.5.


Použite dvoch lokálne pôsobiacich betablokátorov alebo dvoch lokálne pôsobiacich prostaglandínov sa neodporúča.


Očné účinky:

Latanoprost môže postupne meniť farbu očí zvyšovaním množstva hnedého pigmentu v dúhovke. Podobne ako u očnej roztokovej instilácie latanoprostu sa zvýšená pigmentácia dúhovky pozorovala u 16 – 20% pacientov liečených latanoprostom+timololom počas jedného roka (na základe fotografií). Tento účinok bol pozorovaný predovšetkým u pacientov so zmiešanou farbou dúhovky, ako je zelenohnedá, žltohnedá alebo modro/šedohnedá a je spôsobený zvýšením obsahu melanínu v stromálnych melanocytoch dúhovky. V postihnutých očiach sa typicky šíri hnedá pigmentácia okolo pupíl koncentricky smerom k periférii, a hnedou sa môže stať celá dúhovka alebo jej časť. V klinických štúdiách počas dvojročného sledovania liečby latanoprostom sa farebné zmeny u pacientov s rovnomerne modrými, šedými, zelenými alebo hnedými očami pozorovali veľmi zriedkavo.

Zmeny vo farbe dúhovky sa objavujú pomaly, nemusia byť viditeľné niekoľko mesiacov alebo rokov a nie sú spojené so žiadnymi inými príznakmi alebo patologickými zmenami.


Po prerušení liečby sa nepozoroval ďalší nárast hnedej pigmentácie dúhovky, ale výsledná farebná zmena môže byť trvalá.


Liečbou nie sú ovplyvnené ani pehy, ani névy na dúhovke.


Nebolo pozorované hromadenie pigmentu v trabekulárnej sieťovine, ani nikde inde v prednej komore, ale pacientov je nutné pravidelne kontrolovať a v závislosti od klinickej situácie je možné pri zvýšení pigmentácie dúhovky liečbu prerušiť.


Pred začiatkom liečby je potrebné informovať pacienta o možnosti zmeny farby oka. Podávanie lieku len do jedného oka môže viesť k trvalej heterochrómii.


Nie sú žiadne alebo len obmedzené skúsenosti s latanoprostom v liečbe zápalového, neovaskulárneho alebo chronického glaukómu so zatvoreným uhlom, glaukómu s otvoreným uhlom u pseudofakických pacientov a u pigmentového glaukómu. Latanoprost nemá žiadny alebo len malý účinok na pupilu a nie sú žiadne skúsenosti pri akútnych záchvatoch glaukómu s uzavretým uhlom. Preto sa odporúča používať Xaloptic Combi v týchto situáciách s opatrnosťou, kým sa nezískajú ďalšie skúsenosti.


Latanoprost sa má používať opatrne u pacientov herpetickej keratitídy v anamnéze a treba sa mu vyhýbať v prípadoch aktívnej herpes simplex keratitídy a u pacientov rekurentnou herpetickou keratitíou v anamnéze, obzvlášť spojenej s analógmi prostaglandínov.


Počas liečby latanoprostom bol popísaný makulárny edém, vrátane cystoidného makulárneho edému. Tieto údaje sa väčšinou objavili u afakických pacientov, pseudofakických pacientov s roztrhnutím zadnej šošovkovej kapsuly alebo u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre vznik makulárneho edému. U týchto pacientov sa má Xaloptic Combi používať s opatrnosťou.


Použitie kontaktných šošoviek:

Xaloptic Combi obsahuje benzalkóniumchlorid, ktorý sa často používa ako konzervačná látka v oftalmologických liekoch. Boli hlásené prípady keratopathia punctata a/alebo toxickej ulceróznej keratopatie spôsobenej benzalkóniumchloridom, o ktorom je známe, že môže dráždiť oko a vie sa, že vyvoláva farebné zmeny mäkkých kontaktných šošoviek. Pacienti so suchým okom často alebo dlhodobo používajúci Xaloptic Combi, alebo stavy, pri ktorých je rohovka poškodená, vyžadujú dôkladné monitorovanie. Kontaktné šošovky môžu absorbovať benzalkóniumchlorid, preto sa musia pred podaním očnej roztokovej instilácie odložiť a môžu sa opätovne vložiť 15 minút po podaní (pozri časť 4.2).


4.5. Liekové a iné interakcie


Žiadne špeciálne štúdie na liekové interakcie Xalopticu Combi neboli uskutočnené.


Po súčasnom očnom podaní dvoch analógov prostaglandínov boli hlásené prípady paradoxného zvýšenia vnútroočného tlaku. Preto sa neodporúča používanie dvoch alebo viacerých prostaglandínov, analógov prostaglandínov, alebo prostaglandínových derivátov.


Existuje potenciálne riziko aditívneho účinku spočívajúce v hypotenzii a/alebo evidentnej bradykardii, ak sa očná instilácia s obsahom betabolátoru podáva spolu s perorálnymi blokátormi kalciového kanála, beta-adrenergnými blokátormi,antiarytmikami (vrátane amiodaronu), srdcovými glykozidmi, parasympatikomimetikami, guanetidínom.


Hlásila sa potenciálna systémová blokáda (napr. znížená rýchlosť srdca, depresia) počas kombinovanej liečby s inhibítormi CYP2D6 (napr. chinidínom, fluoxetínom, paroxetínom) a timololom.


Ak sa Xaloptic Combi podáva pacientom, ktorí už užívajú perorálne betaadrenergné blokátory, môže sa potenciovať účinok na vnútroočný tlak alebo známe systémové účinky betablokády a používanie dvoch alebo viacerých lokálnych betaadrenergných blokátorov sa neodporúča.

Zriedkavo sa hlásila mydriáza vychádzajúca zo súbežného použitia očných betablokátorov a adrenalínu (epinefrénu).


Hypertenzná reakcia na náhle vynechanie klonidínu môže byť potenciovaná súčasným užívaním betablokátorov.


Betablokátory môžu zvýšiť hypoglykemizujúci účinok antidiabetík. Betablokátory môžu maskovať príznaky akútnej hypoglykémie (pozri časť 4.4).


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

V štúdiách u zvierat sa neskúmal účinok na mužskú alebo ženskú fertilitu pre latanoprost ani pre timolol.


Gravidita


Latanoprost:

Nie sú k dispozícii adekvátne údaje o používaní latanoprostu+timololu u tehotných žien.

Pokusy na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Možné riziko pre ľudí nie je známe.


Timolol:

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní timololu u gravidných žien. Timolol sa preto nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.

Epidemiologické štúdie neodhalili malformačné účinky, ale ukázali riziko pre intrauterinnú retardáciu rastu, ak sa betablokátory podávajú perorálne. Okrem toho, príznaky a symptómy betablokády (napr. bradykardia, hypotenzia, respiračná tieseň a hypoglykémia) sa pozorovali u novorodencov, ak sa betablokátory podávali pred pôrodom. Ak sa latanoprost+timolol podáva pred pôrodom, novorodenca treba starostlivo monitorovať počas prvých dní života.


Preto sa Xaloptic Combi počas gravidity nemá používať (pozri časť 5.3).


Laktácia


Betablokátory sa vylučujú do materského mlieka. Pri terapeutických dávkach timololu v očnej roztokovej instilácii je však nepravdepodobné, že adekvátne množstvo by bolo prítomné v materskom mlieku a spôsobilo klinické symptómy betablokády u dojčaťa. Pre zníženie systémovej absorpcie, pozri časť 4.2.


Latanoprost a jeho metabolity môžu tiež prechádzať do materského mlieka.


Xaloptic Combi sa preto nemá počas dojčenia používať.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Podanie očnej roztokovej instilácie môže prechodne viesť k rozmazanému videniu. Pacienti nesmú viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje, pokiaľ sa toto neupraví.


 1. Nežiaduce účinky


Pre latanoprost sa väčšina nežiaducich účinkov týka zrakového systému. V údajoch z extenzií pivotných štúdií s Xalopticom Combi sa u 16‑20% pacientov objavila zvýšená pigmentácia dúhovky, ktorá môže byť trvalá. V otvorenej 5‑ ročnej štúdii zameranej na bezpečnosť latanoprostu sa pigmentácia dúhovky vyskytla u 33% pacientov (pozri časť 4.4). Ostatné očné nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti prechodné a vyskytujú sa pri aplikácii dávky. Pre timolol je väčšina závažných nežiaducich udalostí systémového pôvodu, vrátane bradykardie, arytmie, kongestívneho zlyhania srdca, bronchospazmu a alergických reakcií.


Podobne, ako ostatné lokálne podávané oftalmologiká, timolol sa absorbuje do systémového obehu. To môže spôsobiť podobné nežiaduce účinky ako sa pozorujú pri systémových betablokátoroch. Výskyt systémových ADRs po lokálnom podaní oftalmologika je nižší ako pri systémovom podaní. Uvedené nežiaduce reakcie zahŕňajú reakcie pozorované v rámci triedy očných betablokátorov.

Liečbou vyvolané nežiaduce účinky pozorované v klinických štúdiách s Xalopticom Combi sú uvedené nižšie.

Nežiaduce účinky sú usporiadané podľa frekvencie nasledovne:

veľmi časté (≥1/10)

časté (≥1/100 až <1/10)

menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

zriedkavé (≥1/10 0000 až <1/1 000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Poruchy nervového systému:

Menej časté: bolesť hlavy

Poruchy oka:

Veľmi časté: zvýšená pigmentácia dúhovky

Časté: podráždenie oka (vrátane pichania, pálenia a svrbenia), bolesti oka

Menej časté: hyperémia oka, konjunktivitída, rozmazané videnie, zvýšené slzenie, blefaritída, korneálne poruchy

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: kožná vyrážka, svrbenie

Boli hlásené ďalšie nežiaduce účinky špecificky súvisiace s užívaním jednotlivých zložiek Xalopticu Combi či už v klinických štúdiách, spontánnych hláseniach alebo v dostupnej literatúre.

Pre latanoprost sú to:

Infekcie a nákazy:

herpetická keratitída


Poruchy nervového systému:

závraty

Poruchy oka:

zmeny mihalníc a obočia (predĺženie, zhrubnutie, pigmentácia a zmnoženie chĺpkov), bodkované erózie epitelu, periorbitálny edém, iritída/uveitída, makulárny edém (u pacientov afakických, pseudoafakických, s léziou zadnej šošovkovej kapsuly, alebo inými rizikovými faktormi pre makulárny edém), suché oko, keratitída, korneálny edém a erózie, nesprávnym smerom rastúce mihalnice, čo niekedy môže vyvolávať podráždenie oka, cysta na dúhovke, fotofóbia, periorbitálne zmeny a zmeny na viečku spôsobené prehĺbením očného sulkusu.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

zhoršenie anginy pectoris u pacientov s ochorením v anamnéze, palpitácie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

astma, exacerbácia astmy a dýchavica.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

stmavnutie kože viečka.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

bolesť kĺbov, bolesť svalov.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

bolesti na hrudníku.

Pre timolol sú to:

Poruchy imunitného systému:

systémové alergické reakcie vrátane angioedému, urtikária, generalizované vyrážky, pruritus, anafylaktická reakcia.

Poruchy metabolizmu a výživy:

hypoglykémia.Psychické poruchy:

insomnia, depresia, nočmé mory, strata pamäti.

Poruchy nervového systému:

synkopa, cerebrovaskulárna príhoda, cerebrálna ischémia, zvýšenie príznakov a symptómov myastenie gravis, závraty, parestézia a bolesť hlavy.

Poruchy oka:

znaky a symptómy podráždenia oka (napr. pálenie, bodanie, svrbenie, slzenie, začervenanie), blefaritída, keratitída, rozmazané videnie a odlúčenie choroidey po filatračnom chirurgickom zákroku (pozri časť 4.4 ), znížená citlivosť rohovky, suché oči, erózia rohovky, ptóza, diplopia.

Poruchy ucha a labyrintu:

tinnitus.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

bradykardia, bolesť na hrudníku, palpitácie, edém, arytmia, kongestívne srdcové zlyhanie, atrioventrikulárna blokáda, zástava srdca, srdcové zlyhanie.

Poruchy ciev:

hypotenzia, Raynaudov fenomén, chladné ruky a nohy.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

bronchospazmus (hlavne u pacientov s predchádzajúcim bronchospastickým ochorením), dýchavica, kašeľ.

Poruchy gastronitestinálneho traktu:

dysgeúzia, nauzea, dyspepsia, hnačka, sucho v ústach, abdominálna bolesť, vracanie.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

alopécia, psoriatiformná vyrážka alebo exacerbácia psoriázy, kožná vyrážka.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy, hrudníka a mediastína:

myalgia.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

sexuálna dysfunkcia, znížené libido.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

slabosť/únava.

Prípady kalcifikácie rohovky sa hlásili vo veľmi zriedkavých prípadoch v súvislosti s používaním očných kvapiek obsahujúcich fosfáty u niektorých pacientov so signifikantným poškodením rohovky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne relevantné údaje v súvislosti s predávkovaním Xalopticom Combi u ľudí.


Prejavy systémového predávkovania timololom sú: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus a zástava srdca. Ak sa objavia tieto prejavy, liečba musí byť symptomatická a podporná. Štúdie ukázali, že timolol sa nedá odstrániť dialýzou.


Pri predávkovaní latanoprostom nie sú známe žiadne iné očné alebo systémové účinky okrem očného podráždenia a hyperémie spojovky.


Pri náhodnom perorálnom požití latanoprostu môžu byť užitočné nasledujúce informácie:


Liečba:

Potrebný výplach žalúdka.


Symptomatická liečba:

Latanoprost sa významne metabolizuje počas prvého prechodu pečeňou. Intravenózne podanie zdravým dobrovoľníkom v dávke 3 g/kg nevyvolalo žiadne príznaky, ale dávka 5,5 ‑ 10 g/kg spôsobila nauzeu, bolesti brucha, závraty, únavu, návaly horúčavy a potenie. Tieto príznaky boli z hľadiska závažnosti mierne až stredne závažné a vymizli bez liečby do 4 hodín po ukončení infúzie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká - betablokátory- timolol, kombinácie

ATC kód: S01ED51


Mechanizmus účinku:

Xaloptic Combi obsahuje dve liečivá: latanoprost a timolol maleát.

Tieto dve liečivá znižujú zvýšený vnútroočný tlak (VOT) rozličnými mechanizmami účinku a kombinovaný účinok spôsobuje aditívnu redukciu VOT v porovnaní s podaním každého liečiva oddelene.


Latanoprost, analóg prostaglandínu F2 alfa, je selektívny agonista prostanoidného FP receptora, ktorý znižuje VOT zvýšením odtoku komorového moku. Hlavný mechanizmus účinku je zvýšenie uveosklerálneho odtoku. Súčasne u človeka bol hlásený aj zvýšený trabekulárny odtok (pokles rezistencie v oblasti trabekulárneho systému). Latanoprost nemá významnejší vplyv na produkciu komorového moku, na krvno-vodnú bariéru alebo vnútroočnú krvnú cirkuláciu. Chronická liečba latanoprostom u opíc, ktoré podstúpili extrakapsulárnu extrakciu šošovky, neovplyvňovala retinálne krvné cievy, čo sa dokázalo fluoresceínovou angiografiou. Latanoprost nevyvoláva únik fluoresceínu do zadného segmentu pseudofakických očí u ľudí počas krátkodobej liečby.


Timolol je beta-1- a beta-2-(neselektívny) blokátor adrenergných receptorov, ktorý nemá významnejšiu vnútornú sympatomimetickú aktivitu, priamy kardiodepresívny alebo membrány stabilizujúci účinok. Timolol znižuje VOT znížením tvorby komorového moku v ciliárnom epiteli.


Presný mechanizmus účinku nie je stanovený, ale pravdepodobne sa jedná o inhibíciu zvýšenej syntézy cyklickej AMP spôsobenej endogénnou betaadrenergnou stimuláciou. Timolol výraznejšie neovplyvňuje priepustnosť krvno-vodnej bariéry pre plazmatické proteíny. U králikov po dlhodobej liečbe timolol neúčinkoval na regionálny očný krvný prietok.


Farmakodynamické účinky:

V štúdiách na stanovenie dávky Xaloptic Combi spôsobil signifikantne väčší pokles priemerného diurnálneho VOT v porovnaní s latanoprostom a timololom podávanými v monoterapii jedenkrát denne. Účinok Xalopticu Combi na zníženie vnútroočného tlaku sa porovnával s podávaním latanoprostu a timololu oddelene v dvoch dobre kontrolovaných dvojito zaslepených 6‑mesačných klinických štúdiách u pacientov s VOT 25 mm Hg a viac. Po 2 ‑ 4 týždňovej “run-in“ perióde s timololom (s priemerným poklesom VOT o 5 mm Hg) bol ďalší pokles diurnálneho VOT po 6 mesiacoch o 3,1 mm Hg v ramene s Xalopticom Combi, o 2 mm Hg v ramene s latanoprostom a o 0,6 mm Hg v ramene s timololom (dvakrát denne). Rozšírenie tejto štúdie ako otvorenej pokračovalo ďalších 6 mesiacov. Počas tohto obdobia bol účinok Xalopticu Combi na zníženie VOT zachovaný.


Existujúce údaje nasvedčujú tomu, že večerné dávkovanie môže byť na zníženie VOT účinnejšie ako ranné. Pri zvažovaní odporúčania ranného alebo večerného dávkovania je však treba dostatočne zvážiť životný štýl pacienta a pravdepodobnej compliance.

Treba pamätať na to, že v prípade nedostatočného účinku fixnej kombinácie výsledky štúdií naznačujú, že použitie voľnej kombinácie timololu 2‑krát denne a latanoprostu 1‑krát denne môže byť stále účinné.

Nástup účinku Xalopticu Combi je do jednej hodiny a maximálny účinok sa prejaví do 6 ‑ 8 hodín. Ukázalo sa, že signifikantná redukcia VOT pretrváva do 24 hodín po opakovanom podaní.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Latanoprost:

Latanoprost je izopropylový prekurzor, ktorý je po podaní do očí neúčinný, ale po hydrolýze esterázami v rohovke na kyselinu latanoprostu sa stáva biologicky aktívny. Prekurzor sa veľmi dobre vstrebáva cez rohovku a všetko liečivo, ktoré vstupuje do komorového moku, sa hydrolyzuje počas prechodu rohovkou. Štúdie u ľudí ukázali, že maximálna koncentrácia v komorovom moku (približne 15 – 30 ng/ml) sa dosahuje o 2 hodiny po miestnom podaní samotného latanoprostu. Po miestnom podaní u opíc sa latanoprost distribuuje predovšetkým do predného oddielu, spojoviek a do očných viečok.


Kyselina latanoprostu má plazmatický klírens 0,40 l/h/kg a malý distribučný objem 0,16 l/kg, z čoho vyplýva krátky biologický polčas v plazme, 17 minút po miestnom očnom podaní je systémová biologická dostupnosť kyseliny latanoprostu 45%. Kyselina latanoprostu sa viaže na plazmatické bielkoviny v 87%.


Kyselina latanoprostu sa prakticky v očiach nemetabolizuje. Ukázalo sa, že hlavné miesto metabolizmu je pečeň. Hlavné metabolity, 1,2-dinor- a 1,2,3,4-tetranorový metabolit, nevykazujú žiadny alebo len slabý biologický účinok v štúdiách na zvieratách a vylučujú sa predovšetkým močom.


Timolol:

Maximálna koncentrácia timololu v komorovom moku sa dosahuje približne 1 hodinu po miestnom podaní očnej roztokovej instilácie. Časť dávky sa absorbuje systémovo a maximálna plazmatická koncentrácia 1 ng/ml sa dosahuje 10 – 20 minút po miestnom podaní jednej kvapky do každého oka jedenkrát denne (300 mikrogramov/deň). Biologický polčas timololu v plazme je približne 6 hodín. Timolol sa významne metabolizuje v pečeni. Metabolity sa vylučujú do moču spolu s nezmeneným timololom.


Latanoprost+timolol:

Nezistili sa farmakokinetické interakcie medzi latanoprostom a timololom, hoci v porovnaní s monoterapiou je tendencia k nárastu koncentrácie kyseliny latanoprostu v komorovom moku 1 ‑ 4 hodiny po podaní Xalopticu Combi.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Očný a systémový bezpečnostný profil jednotlivých súčastí je dobre známy. Nezistili sa očné a systémové nežiaduce účinky u králikov liečených fixnou kombináciou latanoprostu a timololu v očnej roztokovej instilácii. Bezpečnostné farmakologické štúdie, štúdie na genotoxicitu a karcinogenitu s každým z liečiv nepreukázali žiadne zvláštne riziko pre ľudí. Latanoprost neovplyvňoval hojenie rán na rohovke oka králika, zatiaľ čo timolol inhiboval tento proces v králičom a opičom oku, ak sa podával viac ako jedenkrát denne.


U latanoprostu sa nezistili účinky na samčiu a samičiu fertilitu u potkanov, ani teratogénny potenciál u potkanov a králikov. Po intravenóznych dávkach až do 250 mikrogramov/kg/deň nebola u potkanov pozorovaná embryotoxicita. Avšak po intravenóznej dávke 5 mikrogramov/kg/deň (približne 100-násobok klinickej dávky) a viac, latanoprost spôsobil embryofetálnu toxicitu u králikov, ktorá bola charakterizovaná zvýšeným výskytom neskorej resorpcie a potratov a zníženou hmotnosťou plodu.


Timolol nepreukazoval účinky na samčiu a samičiu fertilitu u potkanov ani teratogénny potenciál u myší, potkanov a králikov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Chlorid sodný

Bezvodý hydrogenfosforečnan sodný

Benzalkoniumchlorid

Voda na injekciu


6.2. Inkompability


Štúdie in vitro ukázali, že ak sa Xaloptic Combi kombinuje s očnými instiláciami obsahujúcimi tiomersal, dochádza ku precipitácii. Pri podávaní takýchto liekov súčasne s Xalopticom Combi má byť časový odstup medzi aplikáciou jednotlivých očných instilácií aspoň päť minút.


6.3. Čas použiteľnosti


Neotvorený: 2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení 28 dní

Podmienky uchovávania po prvom otvorení: Pri teplote do 25°C. Fľaštičku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte a prepravujte v chladničke (2°C - 8C).

Pre podmienky uchovávania po otvorení lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


LDPE fľaštička (5 ml) a kvapkací aplikátor (kvapkadlo s hrotom), HDPE skrutkovací uzáver a LDPE vrchný ochranný kryt.


Každá fľaštička obsahuje 2,5 ml očnej roztokovej instilácie.


Xaloptic Combi je dostupný v nasledovných veľkostiach balenia:

1 fľaštička x 2,5 ml

3 fľaštičky x 2,5 ml

6 fľaštičiek x 2,5 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred prvým použitím sa musí odstrániť vrchný ochranný kryt.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0430/11-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27.júna. 2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


máj 2015

12Xaloptic Combi