+ ipil.sk

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety

Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok


memantínchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Xapimant a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xapimant

3. Ako užívať Xapimant

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xapimant

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Xapimant a na čo sa používa


Ako Xapimant účinkuje


Xapimant patrí do skupiny liekov proti demencii.

Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu. V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov dôležitých pri učení a pamäti. Xapimant patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisti NMDA-receptorov. Xapimant pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Xapimant používa


Xapimant sa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až závažného stupňa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xapimant


Neužívajte Xapimant


- ak ste alergický na memantínchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Xapimant, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- ak ste niekedy mali epileptický záchvat

- ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt (srdcový záchvat), alebo ak trpíte na kongestívne zlyhanie srdca alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak)


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná, a váš lekár má pravidelne prehodnocovať klinický prospech Xapimantu.


Ak trpíte poškodením obličiek (ťažkosťami s obličkami), váš lekár má starostlivo sledovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súbežnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Xapimant sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Xapimant

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Xapimant môže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a ich dávkovanie môže byť upravené vašim lekárom:

 • amantadín, ketamín, dextrometorfán

 • dantrolén, baklofén

 • cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín

 • hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

 • anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte)

 • antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov)

 • barbituráty (liečivá všeobecne požívané na navodenie spánku)

 • dopaminergickí agonisti (liečivá ako L-dopa, bromokriptín)

 • neuroleptiká (liečivá používané na liečbu duševných porúch)

 • perorálne antikoagulanciá


Ak idete do nemocnice, oznámte ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Xapimant.


Xapimanta jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku), alebo ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (renal tubulary acidosis RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku obličkovej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), musíte o tom informovať vášho lekára, pretože vám môže upraviť dávkovanie lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie Xapimantu u tehotných žien sa neodporúča.


Ženy, ktoré užívajú Xapimant, nemajú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Aj Xapimant môže meniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, čo môže spôsobiť, že nedokážete správne viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety a Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

Xapimant 10 mg filmom obalené tablety a Xapimant 20 mgfilmom obalené tablety obsahujú laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok obsahuje sorbitol (E 420).

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Xapimant


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety


Dávkovanie


Odporúčaná dávka pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne.

Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


obdobie

dávka jedenkrát denne

týždeň č. 1

polovica 10 mg tablety

týždeň č. 2

jedna 10 mg tableta

týždeň č. 3

jeden a pol 10 mg tablety

týždeň č. 4 a nasledujúce

dve 10 mg tablety


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek


Ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

Xapimant 10 mg filmom obalené tablety sa užívajú ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakom čase. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.

Tableta sa môže rozdeliť na 2 rovnaké dávky, ako je vidieť na obrázku. Ak je to potrebné, zoberte tabletu do rúk a tlačte palcami dolu, cez ukazováky.


MorSumKfUz6QmU4ijcPsAt+0a5PC2DbDsml2jRLWi+nMmSfzuxXXaz6Q6IkSgOvYB+h+uTbHsYmOaCe88dFaeJkMArq2SriJVxjxqv4VNOF3ag8ceku4r4AqS6n5utjnVHZI9ERxgXffc92bILkth31i2mfgMFeEnOsqnKJFW6ZINbB2lL3dCHSx6SgPLlFoMs6u7XDZzbJ3ChcGcHTKE4p9VuWHRE8UF56oXfkfL4QKMY1aiZ5oFy5SInpClgjc2ArI9zon+RwSqCVIFbVo95l70Gk4Fp0b5ftTiUEeKvZJlR8SPVFceL6i2A3uZjgutaqfU5/QircDrn1ltF1KNkhDsU8pP3DGR69LI1tbdncu0GwvXI8eA6xqoZ5QqlcU+6TKD4meKDq4oriFsx77UMifqNedC/HaC8e6K+aQqeRryyn/G8jWxnBVkyPrYkgF+Ehdig81OXQo4Icjk/ROu5HoiaID9YSzbDOVRPmjlR3qXasS4iZdBMd5PHb/iPyq6ZW/3c0Wx26SGs1PHFTsUyoz1J2OteaBnpDUZ5Oy4nYj0RNFB0aePHqIRiJ18gb0ZHvJRJo2w6EL1MiAbIloz1eENHDNzeI7bgzNuuWv/7oOnxItPjVsK2om/kR7keiJUsEikoqajUQ9ZH2Sxm47LOeV+MJU7qmQ8lGNRPvM9WnU6740Q20Ge/INFjJtnEa0VGg/6IRcm1SLtR+JnigRuBv2it1YnShzEz3RZngu/Z8c07PkBtsp+7JYSu1MbEICIZMcL4mbtI46tnfYnbI+NOK3j+jv0u5N/dohJHqiRODSO0k6Wpahkf09ryIM4q4Akwp1JJ7gmVUR/kT2f4TE4iZXgvJLFEVrALoNuEtnNpZYJ8Lr5V/g0MVI9ERpwKXm6i2qIjcWuGX/mhCDth2uSSL8FkQyLqyI9gn7rbj2Iw/Aq4meaAUmdbPw+N9X0+yehTdQ1t7zmDuRLfb5lRsSPVEa8Ohaeln0xmpE0barCIKiLkKG1sTmNEhHWxUxphJnHYa8E+RZeLESLqygQFXgUOtQuHlKxCM7iHqOm7gT7UWiJ0oGzkd6NJIKsxR+X+xzKiM49MdRf4yoo92KcMf+CawdkcjTEkhaJYKuFQgq8GdRxUYJXea41E5uX7uR6InSgAd7/9wI4ZumE1Ld99Nin1e5AFbxmIg0lUjV/sU+p3zAo3+APRbxlD6Mjc9JkBugCerod2MJ6UdC1jRChjE/I5vE7dqNRE+UBmxqUu/LSCBVxf9NL/Z5lQvYxm8YS8KGdomoO1pO+ScoXHdWZEof8J2uol4y+LQNyLiO+zghaZyMHdhff2K/8ZJwbruR6ImuBVRhOI4Lhd1gFzo8NOI6zACyae35IOhiZXyf46dM/iYP6Wr4+x0cwoN/LBj13khyODAticEVhLTB97cajPFcdnaBY+4Fb2dfYzu2zQ7siIFqMPHLFdcBreMeznpx8StxWpPXdUREMOz+l5F7B8GayggvXJqSlIiiIPDsuyzx4sHQHsdz7WDdOCaMd7PD34v14bGTcixTPPfgzjuuvzL5G702Ao8o5puzVcyvFwbPwxwwl8+L5MtQ7CC2q5DXwOVvhHeYq/sEdpesI6f4YAfroNi74JBOROFC76JjezBc0qXlzzOcbyR6osuBN9xyQYSzzYXbiItzk76bgrmn0TLIQ9bX27Se2jgaz7OatAg1FvquQOQdlhmX1g7sJbcZiCF8zR2/WR3jwNYqopULF3yhGiUCJKninU3+4Dq/kmKmg+50ScyE2QQeWAzNWRUuE9g4B57pEMs0I+vSQh0RWYfCSAExbtW29fsznv89JqzWDHVxFUdWMvsN9kHAiVqc8zFml9gm/W0YrtMkIvcmPeaGH3f4n4glRJ1w7mSCOBI90dXAxSnslXBFWlY9Xec6p6VTTBRoEbkAZZCWr0mg1s82wZPwAnPLzDTTNsQ/0vD1W4vmLVi0QOCGa2ZNnTx1xqxpzWDqxEnXPvDswuD9TEE5DvoQbF86/umzHWWLoaI2MyGzpn9Jpo3n4lhZy+5S0hEQJpNihLGSUQnhBcs6msT4Yn9E0cDuqu+PP0Pe0GNn2Epw0JLPCoOev85ervv6tfnzFy2Y66+nwyeMHTl85Jixo4fuN3T0yME7NCdHRjXCab+dPG3ixROnTZ9+7b2zX375hflzF727wmHfZQt9wf0GWg9OhR09T+bU2NiJaC6JeeZMUhnD2f5B95sD/3ZwyVrhS3ZSTNYUiZ7oWrj+KnR4xMaC2A1IVHB47czXvfktDV2K7b6nGZxLk83Ass5yiwlXOHxswzdvLZq/6IVFV10xY9rUaTNmjhAwkGNUFn63FPjfaR1/jLeoRpDGKsymvx4ydOjQkUececnkqVff+dj8xYuYfWehnQchBhO2rQlOhdi9Ao7VZf67x77s+ui6ZJfwkV3+lqFHR8tShAhQ34eCR1jwiJobcovZ2awTxCsDGWvjY69/Ycnsu6+befGZBx44bLcBBi/glbTwfA1h88CsxpQOsiI3mq7EVJq5h7gSIT8DpYA8/KZvvMvQMWP2G3LkeVMvn3zlzQ88M++5eW98xtwLOE2RoGanzCykg4karZRmZzfbT2C7YGNBIDfLjSy4WOYfebb/+0Lf33JDoie6HnZtPZf2HmdgcLm/C0ubXp9iOkIO89kaedhGmsC1n7yyYPYT/7ziqqtnXHTy+KGjhg7euicRpRyKIsX1Ansdtyo060myIof7s/UnKimyrGjR98Pfsoo0Q1UqjHZAIiptwI9HHjxh+tSb/vXKhyt4QT+TXr5vYzmObXXhboOv/acUigU48yV2JWz33VRFjhDGjs522UXZtm2GOS7KQzTO2q/ffuaOWb89bsJe/QxFCHHIqsGkOLBvJLnRemrLomt1TfK/ZEzpy5xZuaoKxY9Y3uxPz4H7jB46/uSLZlx91RXPzF30d0kPC53YztCkIymtxZ3nQZwKtpWFcVkL3OMs6F7PTryJnEj0RHFgCdsF/oDni9V6tme+vx27pbE+gK2G7mHI0YlcqAzE5pOYsanoalMHwf93ittzscGZCjO25WZAYtU1sSMq4QG43Sgza0/iayDVe+eRp1xy/eML19Y7GJDmDk/X8t3OjZaPyoryfEVEmvvH5exxWbdLLsvxvIzj54Ud5tJ+Of/Oy0756R5b8uVhiNVFgiWD7FpsNeLqTIXriQtyRQelIhvN+RONYYD/oDPjh6sdTRxf9lez0AApBTQUczbS2HukwMsKXwU9DLCWwvXAzvl1vLIGUBLgoYNKALuGR/FwN3qYEbcSXdEYiZ7oWpieA84ELFMTHQia+e69xXOfv/Gai2eeO2b88MM03IKhwOuBewONeTVwoxXcFUwUyuIvbvq34McrAq0/Uanp+9GhUHyaPUmWuX6Ab2GvgjhQiCqpyIsubbL3MZPuffqbNU6jvGKB4bj2i1F1qKjyoxUQPnBo/FGqF0IE3S14PM/egGndepr9ZM6fLjl2dPQcdLBbJH9tNFk/Ujzxzl6QW3cpGusJlCuKqiq4xtnqUzUVlpp4s/8xtvaDICl+RhcrHP7aKHJ8hTDNAztLUtW+u48+aPwpF0+//r5nFi94fw3PsIDXXttAG0VOEwgkeqKrseL1xS8/ds2kGb875sAD99+eKBrPR6Q1fifTcFcjJr1EavhYCrEheBiJwKdgp3KTTcqVdBC6Q2gTARWPIjfjM4jEiNIkQRHuzPiWl/FbMYgMp6PLsp6CQyhMX+xz4rXPvNuVd/bDmNdFyF0VwNthU7iZYZxdmthF12RT66U/Xzphu35ymK/yJX7EDpH4ipD50pRwwqga5aOS/N8QsdTbCCm85sDDDaKo/JBSQBAsaf6rBP0XZsdoBCyukI+deSAGqWJ/acIh9k9SlaReu4waMfbkyVdedd/i55Z8UsdLYxNE0W30BD56l3Nt+uUifuk1r94TNaqixpv726L8weP2G5Zds4+zl1yPFxTZDnQRiHYCdGPRXa93+d8N1P5myXNz7r18xszfjB86dFCz8rlSoe5w7BWPvF2L9SRupPHNxX/lscPBYbc+2nhLNOnKSmhbXqbG9f8VwFqVR3sXm5NtE+Offrxl7X+eueDQLeV4Grg7YYv9Rw4/+pJZM26fM3fBR1ksHoFbU5fh4gA2P9ggaId4vEjYgwoVnFSc8+GIQkAPsksgW3BlusGbS96B6TZ6QsDXBK4o6MPaUte2RHsYhXJOUBltOhI7gM1XC9MRNsST6qm38p0FT91//YzJ5xwxbPCPqtHAqhbdc1V6a7ez4iCDrJEH7HT6dYs3sJvG5JFpQRl9Bjaenb96KNiGTvybyaVdGPYqFKz34/dTuxNezZ+5a2OlXdj+YH1471n7DyCkF/cKux1UGR2NaoXIafZDOg3Our7p4BEH/vyCmTfe//TcV75hS7iBPwCLWYNmxrQi1g7vEET7ERtdHd6a6kJlBw36PzzerepBCwpIGxsnT3mWafJmQrPk+vy6i56A7BTUNXi2afI6HDQIsp4b7Vtyg0pKj7pZyBh6Qn8wD8L0kNXeg78tz7VE30/9e3Of+etNV077vyPGDBtUw6taFX5jMI0GmTYe7VFUpdsZaDzoJRlM7KR+fO4Tn/N7y/s/8lmpDg/DiTQowreeVgFz38wX4WrCOE/qX/Bq/szPelpHKXS/se1Qt/iyETU8hq9DlKjbOb+Ex9FQPcqwZzE+y6Oq/A9fYca2Iw4Yd9IFU6+//+nZrywNF3EDpyt3602fH8HzKwHAdchmsVPD5G6EZYUdtqKeBY8kqh9LDN1FTzh+hz/XCgH/PO/2h74dGwgKUJ1DbxnFLCwXZMIfB/1QT50Vb7/w/N9vnXjdZeOHjN+3mmii2AhuREr8rCqwzIiSMqCUD5edobQrOltBYEJHU/wQNkkdfuvrFr/9XjavXQBM+w/SonFzcngF5CfonFggnpDn3fxm56HMDtTp21P37SWhiBTZKcwfdztVgYUhqkjIaLpMVMMvSoZfQUUu6ArmZoAuJSn8RY+Be48+6PiLr7zx/tlPL/gkA0uRPyNoP7RFx5OQJX7PNw9D8d+xdcptVwhde11cJdg2dBs9Af9xbRN9Qg/CS0iaQeFZYve/v/mg3znQJ+yHlf9ZsmTOn2dcftmZhwzbZ7saGSqNUgpGwmX+h5nMsoptB7KCwWRZD5uLxD2KZOK6F0A5SlgqJfPCRnZrtpv1BbUyHnXMfIo8ttOGhaoYMqpDSz/s2zoehJqAiJ54y8zr8Il6isNhP951Y/D6JKJj443QD/lofSgzaBqvCwlaBfHWq5osifJeicjxTYxxKrhfUKNbhWUo0sY/2X/U4Sf/ZuLMq+Y+v+Ctb+pc/syY3WlBoCID3ObUM7PcsxZMPpZgnsI4eB4fcV7QXfQEhAThL3dDFiPj1DV5vBCS0tRBA7f2q9cXvDT30buunz7p0mMPHjXyJ31VLXah2FAq/iYimkJ4BbloawjerzKbBHYZ1oHjAtO63Z7zwUuyZKzelTH2O/YNJO208ifIQdg5o0nEn9DUnfJ18CLCvja4g/y6fsh3+wTondd3Fi2aWHQHP6Q0RVa7YX6CGXm8dovX2coYLQ7L/3i9rgrVU0RiKjVoUyJIIYXmo4Y1YLKq6XAPiQg7b7bPyKEjf3bOZZOnTZ1209+eX7Rkyfy5L3++hlqm5yEVCa+poSVabNVt9AQvSapHgZJZ9d7iJ+68dsq5xxy475DR40bv3g+uBOOxuspbEtgDB6qlwKSCHgW/JA8uGKMBqiozQ4NXmsZMr0Y9qXhIqNXrdm48mmPROyPLOHan32egJcz8FSQBVa3902gdpCz1y9fBiwjncr/0lEPNsxBh3sQqunTnIGWNzyt0X7qd/4v5RBmJyGXxLwD0CEnBQhY0Baosa4okYyO6LAQFNnxIwGcgPhiqGN4Jgu6HLDpp4e/qHYYdctJvZ94x54MVZulSEXYXPQF8wtmvF/511mmH7NmnKkX8MnAII4EpJRo9ZfEyEgKAMYGJhrAXWSKB2ItIP/ZO7HDg/gUnzPCDykBK46uNHLxJ3QOygupX0XTYeHAbTlnPRHseZR4wZdGzQwsYdX4pBnrbi8tJvEiO5neohg3Hu1yCKbsg89CQ4e06XPx14SIpCWiGykNJkqJiFwYXDxK0+GGbH+/rkH2OHDlKVOAvv1izEYoC3qXO/WohariXIohOmEBibkjVDsPPnPLQmytLMK1W9nrCzYZOm0NDOnyf2RS8uLoPF0z71egttSJW+ml+fErxSygIES1KuO5EH6ksRwwQHYKhYdBBVqIdc+DdyKqOi1D2G4ya1lP5+s/vc1X8ZdoMuFCSUzn7uiUU94oQ9Wx9S6pvfYbN2tAh63/M55tq2tenvYujmSivaMVH2CnxByrHjAwYhzPQSy7K2wEcBRHvcNnWNHhu524V/6zNa/gxyWpVNfVzRQBVETwcur8ARFcnZyZkz1nx2/Rl0XLJ10ywwAly+WEIR2qJt8PwRaxADf4s6/w1ufG+lUDOqthQJ/NwZmSl+gtX8u0y2a/PVv2mwchZ4u7R+Beouu8rkOCTXQ321b0GHzH53rfWw3OKpTBopF3cCwhHugTlriewHtJ0ef08+48NDS/QFCEKzl586KLRW1VJgreyMUdZ1yFYxsBNJnGijXCDkVDKwluq9LiPy0SxpvjvlmMb0Yem8aYo2DNRXh3CaZiikFuuzpUMI/Iv2T9PRTf0yOf82ETkXORojMlvA2d7WcnZrnW9C7Ei5gS4tmdBHaHnOp2sCPSui34Ru4XLS9Awaycyw/HmB1c1GOJ1bucKinFWj+nPC8lm35WlVI4nBM9NwkC7EqyaoG6NGzSS3xvNHWoM3Wpog/sH2eeA4SOGDx02fPxBI4eMOOJXlzXHZ3/IuDGjx4w9cMxIgQFV/qriJLFExT5/lajotKPZz28MbhAthZWr6Zrg5GW+AhXZjwj5qwIvhTMrYiyJL9PAxuLd3Mye0/ViGJWSiukNUJvK5uMm3//p95A6hbw2TPNwbF586WaonfX8StquQLnriUCyeKLNwceGtx+ZOKo/rF00iAhf98VFIKGjJRNBJFNoAEHBIQs7jttB/sbjvxR+rAgNMPNdS3N1IGvA/z102LBhF106ecbMGVMun3Ldvf9e+OLihf48iQ0NoFndFvICbmb5uwtn+++fMZ2B7ePhow4ctfc2veSQ901CPxs7RHSg3lHUgN4h6hURQppYg4AT17CH5dh+w5LldrIiEEoQH4jWCrAze7fk2pXaj33jxakjOtnD7vECDizSR+KApS8/c32ufQF+IVuuRuAs+us0LbFb6+sVxbd39jxg1Pjjzpsya8rvH5u/cN78QB6YvJMMCwvb187iYEUiDFB57fnnFi5cPP+ft02/fMrkqRN/dcSw/Q44cN9te8nxjYTZP0Vp4lSz5QiTT7lywPfwsjjFMKIWFNJpsu3mH1JqnFrrEvh2l9DOEtG3O/Tyx7/EEkzo5/OnKsED9LrQDCp3PRECOqpdB5oc1r943am79VdBmqWAAR/O0wBZlp9H2SlIwn1g/gEPd0p+Ukx4vrGsJfPw4fRVnz1cNPxsNnj08BFjj/315TNnTvv9vxYuXvD8nKWr6s2sGYrZjMkZy/m/wsbkrOgkbG6endeKTe/RDR++8Nwjd8688tITxu4/qC8ajwEtp4LOEvAVYsdEEJTI4cdtNHL/Ib+66nnLs7Kxw3cUsH+eij5idgYLyt+foDszKzly20Y1M5SqrRBzc21ImK7699m7M99RqwniSiHkCKUUX5qw/EDjV8HyNaTeOw7/6ZmTrnn0qUXvLuUDoUzTH4jq4rxT3pCMv/LE683330MUAKkQ/HUo2g6QNMfkzUswdcM/PnQ5wVJu+HTh3Jdfeuz2q6dOmX7BUcMOOHDvLcEd1kSFq8SbXokuaRr66L5mYP9Cayfch3z74bVrqh+y6nLLEpl3NR4GkyXBxyZV9x13ybPLsry41vSbgb0uzL+Vu55osFwcSuLPOnjlruO3Y8pBhn77yKzpIMTfycfYYUjYZaH4NXckFgUDXaEYnEOZ+z+YSYMQ1a4HjDnomPMmT5oKfsGSFxYACRWfF4ymONqWYFf4G1DsTh7B5L08TrTj3MPRdC2tL85Uk+N1nJ/ncicYJti5yGO1+sNF/7rzykvH7TewmoggNLjOmiISMkZKNKU3gqbDe9PahHs+c5ml5JiQZ3KzOb64TcB+1sXRulj2pY939Gilg2wNFlsG8uoUCg/W7LwCXHr/wQZ7LHy1NcMLCXV9vDTcAPZuXTNSow+5YOafF7z5LWaUIvM9mBwXKsjKycptAzlFO84adQXv7aA0sJz9v0N/GPNSsGqQg8nkb8rWbXj5pUX/vu/GWdOmn3HQ8DFDtpJE9ZLEUxES7zqXArmg+tk9vxhY14pVdNK4ZyUsT+5z4DXP12bBI2SaEzep02QOcqFQ7npCZHaAP+Or2RP3SbOHjWzYUHgG5gPY54qmBpZtseCXVGl+OQncO1WkIURkv8egERP2O+q8SZOv+euChQtf/aKBXxioQdHM70TsMa4EfP587thbDp9S6vKxFkxBZH1GmXA+fezfjeFAl6FtuZGX0L6zxHxuSxARCAY0SyTUbNiq69/51+3Tzhr1I3HviarFsolxiIw+eHx737+i06sASVQ+CPUEziW4p9OHLToyKtqYwXVNh8hRJ9wutqbWmnTVs0MH4PbQ0EWVctnNSlW1xgwXeIhSn4FHnjrlngWf1+MxHFGqFtUTYvCWyY0Sa0PgS3AmtYDfoDk/Frg0c9gvtsjVWmzpc54c/Bv59mzLFlNO8IO250UGY4n25lAzOas+ennB7CdmXjH9vGPGjBi1XV9cfVUwcgvc9ZR/B7gTgim64gSqeYICCwA0TRdujeqX6aoDf373Jw51G/iD6DJUhJ4wl7131Uk4elcK820STkZRmp5uUQBrL8XVF1g17DyMAbsMPfCgiyfOuOXBpxYs/ogXwwX2tGviFEdcDpy9li96vmvqN4gpYx6+k+0Pu4V4UVQ/UHQpWmjlaUUE+b/2v47vUS8ow8BJfd8u/vvUU/frhwm5aDFUHMy5qwK/L6WQ/se8D6qiE0QeqCpXhc8XE65XdfhwJQNTMZg9Gd6/q12zc3WxbBEtu3JH/xFglknOoSd0URe+w6hz/7TgK9vnoaB2QF3EYQPJDV9QzJYBPmavUTmCG/FtWzwtGqVay7rYAMu8E6YNwJX1OXRA14BDLc7CjjnL/lxgz7ZFMQv81s5a3G4SRBkwxxsqKBo+eWHOs3+5fvJFZx52wJAdanj+kGmIKuZopTEF1/X96JISq8NXeLZPljSVt3AwB52QnmMvfuObrNuVY33LXU947qqFU4bW8Lm8SlgmJAoacDCjjPo45/ieLoNKqnY6YMjY46dNu/6BZxa99q5vHzFL3IQJcHWcvNwTtSwB8bloIxe7zbHF0hfX7tHmQkimLfITEb50gCNiUc3fUc6bHnyHcCh8jl10H1ASeFhz7J8M/w7X52EHN8dd8fKfp+4/EPIrOdQzD7oZYktoZNw/17XvyTc+bXatbkTesQ1Hflf+/RPLOa1QsHBn4ji7bIcT9Db977n9MEmr60TWgvKlxo9HIQMmTLr/rXqxXlzTf9AurEhOkex6scJMxydEjVkhYj2jovBamevtRvzc0E3GQCd3SPjbvBgfNy7IrJ+Io/FyiEBnucLxDW+ExQ/oJ+TgoGvffvaFOTdPuvrC8SNG77FpccmdZR6wjQGbOHhbL0n/5DfPrskjL38rKHU9wXsguHyDgDj8G0SnhSHRZc//arBGpNhgn+ZOlEd+uPqAk/b7ZYLmmKCukxeSSiEPh6IEYUOc0CuFcSTFb4DgHXVaivBJKCoxdhkx4rCzZl521SPzF7zxbaHuTwkhSFrC48Jdia7Gipdm7dH6OmL3buf76qmbcbhQsPiebnOFjIurIxLiYgc0Liy9vtb2YhGk2iJsS884UCbWjgOw5wBj2JlFnQHn9KMzZOgt1Zp7Dj70SUv9A1giqlmCXcIFBKzfDR8vWTT7polXnj9u+EH7VMMmV8HRgjiFqK8lfogoSCNIQUc7FCKqQrJwRSwLQSVxcg9/xJfE20CgFUoO+vFah0bknY77y0e8D4Y9YcFKB9IRFCAnxc7b7ShxPQF5V8HfGtgRGBd3ls/+7W4G6SthsUau+u9GJyr5TkaYKZIk0tjDgFGL2Evt96OJ2LDoSwh0ioghRuIcPbbbe/iE4yZNuubBOUve+xpNPqjZgL8rgN+6DUA1EZTj8ACxTVc9e97Oahv6G5mzT3b9PSfgoJjuoO1rp3Bd04ssA53pjBNMt/XPlTZelXFkZ8ATMBc2bNZp83VhsAUHTIAL8s3pvUQStw3Y6pI3G7igsbLCMC9J6qHCAJ0Xu9al2XpYlHgb172xcO6zd0y//IyxI0btyqeqYv2hwcWAqkf7tX1JgU0azAtQMcfAVYvmL1RuYzaKy+bql20MjauajYg28MRHV9FshpeDUb+iTcy9yJtmL3U94RPwMpc1A7We6PZ6Xy8+Zy8dSX4hD6G0oc6Z80CK8YuaErgUmL9SFP50Jc2IHUqDOcBIDAZVH6rwHfAPkXpuu/foI46bNvPmh55d8s6n6HVDgbMTaQqP3ubKB6dt5+EosO/Z1vpm3s+2bOM6kqEyX9t6ftbMUBHOcsx23DYcKjgo1EdA+HmIVfZybQ6YMoaooGaXNT/DLrMdCtSCW8nkvM2k3fcz+xhcvLRhDkoVpNJ2P/OVH8A+c/holi7s/y0+HAz/Z3mAFRLq7O/6jE3Z+hThHnflu/PnP3LbzEvPOnzI6J174G3jekMhaloX5ZW8xBHLEbC9XBOt57oeKBQJdYVoO2pbbDzlux0S8w6V/S+Y9z+sb8hS18xkYM4OnGDnKA5iKHk90Sgv5tHMKzNH9GLyXYb4HajpdiQdwgRFhB9YUrmSiPQpyypJpf0uHqg5YE5n9aAhBx51+tTLr3nwmXmvfRqERlEoirA8nqCHo0gsDyvAseTbdwIrGWGuPCiHWv63Izi/ohQOI255ITH3XDn8Y1HraLer3ZR//XAjejxtbAEutIvxB+wNDvts/mN57RpA4fDWgzr2w9PbEyC+1kQLcqvAZhiy9elzLL+JtfzVbpuBNo8tJtW5NtvhZp2QQy4Nx9IB37TtYbkfk6Rr/7tg8b/+eM3M35148IgDtufk0pwSBJUzeHKcZxTaAf1wBcHnEQimxuwJzW0XtHh1iHEjCRXpsd+Ul+pjV9BZeoNG96O09USGD+61HagOpRuW3nDMAD7UACEieW2oX+PsroIPVtZTwbwRSTQRCQYC8C9gPEnPXUaPGXfihZOvuOaupxe/9tkGmslyiY/dA1kx7dQT4UAv/FMJ3HMdgK8meJiDZpY/dJAGXhjwK6itRsMJt195EPeSlfjMTVF621awRWKPiTxv9r27F+JKuxYzCBcifg3GWrgnpt0eTeHgmn1/PDNCq7FcuU1NRArG31PwTHqf8BxErcxs9/CLEX6k2LMjVUUuluPiusSqK/E+L5iPGb4TRLbr1S1bvHjuI3+8curU6T8bMuzAcbtho4q/HzRD5vNZguIb3vcO3AatCzTerq3JsiieZUfq+9Prl8J04WxWNKu4eeuvKHU9gefoutCAtfzR0wbCV+JMEH6jVZFGatupRoiU+HMwth0xYszYMWOOPHvytMsnTr7mrseeX7RgyfurKY6C9LJ+5VFGjEe3xd/ohws/wtcPGBozg4kKLqwviIVgHKqQd6c0IMpiXCxpWXnPkXykC39QuqhHb8PzUTQpTXZ7zoZgutmerI4LUSr3+MjRdIVUl39eaDrEvv0yCiZAMAjSHkPRwYzRhms34c/AEEM9W30aBucAqFJ4ScDpj9V3KU9EKYGJH1QHaBIiC5nr+srBdrme8Fea389EheLgfolfuQUxQ9tzVr8376XFi5YsmX3fDbMuPfOI/bfrjUEoHtAmsbFUzSJwCvl7gw028LRHl0NZcZ6n4pW8nnBASHuZt28ZYYDCTWPyWDYgywB0EdBWJ8G/W4Hmn66y+X7HXnTDXZF56C64CjDEnDc384LS4OuZ3SDKQlFfxQrB/Y3jhPad6C/iYtMUDQFWfid8liyAp4wuf+BAld1uqPpPaz5Hc1uWkq7zArIqol20dr0/PKqNcPCRTQzXAVKplb+e+I1KAjZT6HR3aTuDPya11tF3DlfZxvELLSWjDXNQdN+iUqAUU1aVLX75vEm7rP+3+AAiEc4NAn0dMYqCJk9A9A9BwY3oJQwr2jlAiqGA4TIj62BIy2vwjciv//PkrecfOXhr5MFpw+MRXFaqosG0JNXQscpKViHCYoy45e0MhL8z+VPsJa8nGFY+ccr24J/JvKk6wv3FZxG2yaOQBgw5ddZDc9fUiTyzzeNGnKHMT9AJPiRI3EHeLmz8CbSDX9ftmLxy0w1rmbxoPbmvzm2rJMeiFwaubd57mAHccf7wAqgIbEvUiQ9ZkBVsDiak6kfAqmy2i/MO8njTouuSmWWFu9SuAnPMSMCwKGs6j+y1vd7JhkX6563g0+yRpBVMF7Wtj0hKQYMfrwHnkmujkyuACaVt8HgYyfHzwcIkdJGQ2k/C2a5gswGu92iXIOXc767jG5iiXT0IPtCwzQMDE7awT+36z5+9+ZzRW7RqWGmN/iaizoZnWWVt+1OeWJnX+1EqesIJ2K38M+PP6L/XjuxJSKs9L4oUrXdVdUH/CEu8x8Dxk+5pv9xJ0Bo8/sjMeuhuZT9+9/ChzT8nHk/lDGcapGZlQRmhpHxSghgmZqAL0cWKE9drQ18Zc/yy18S+kajLCn0LCgaLVxjRgyDwDGM2YTUb8pg2H4BHRByvnq7/eYSWgIl+MLmAOkwB8l8+QCSgpG1VPvU8/WVbnB9Yq1y6tYe4KUGb8MJfLxmzecSv4ANfmHMONVNAt8Kj6M17HhLpfeht/w0aKCzRAsNTf+2vRygVPYH9c5mMBSx0FpcONs08c06/ni07YSoOPA8CG6qf4sYXeg46YMYDb9eyQ7vtjWMkaAUQSnNsTOnj4lv18CHpZp4RX7bIaAbPijMmEx41DH/beF3t/RmsTquNDV58Hd/dyHd5v2ztAlckwoYpwmSU8X9D2vp5G/MYcIzXtyURPRxp+IE+CnT7QGPrfrgDB7mrLT3Kgee/kqGBKczRfXzmrgK4HSuX/OXscVBYrgWjX1Q50A4tzi9HNWL0HjhliUPrXZ+HLTx0u0+ndPQEetOuCP44dMWDh/WV5FCu5EZK4VVPafAcdDGeARTvdsfdsvAbC3NQIjTUrrxogpYBHYQifQcL+rmfbQurufnnpMU9Bvag+gzsCw5yGv/R9AlLJP0MuP226bYlu8OX/hOBfOO+5YvlO4AC4x6OtQME43jvLtQ9HdzWj9uQcIO5XXex3aMYkbuPYQmNV2JqRD/q99cc1BN1UVDnITf17gLois7Uyx7/9xX1FThytCQORd7h8JZiZ/3nT00c0sdf0QrWQklGq8XNzEnEPSdtfsKTtRBK4TEvN1vX4AneuPagVPRE9IzYvVl+zXBCqnRR8hr2LzYHg7vSSJtvbPPz2xdjqVJAjuc57a+zTNASRElHAxNI2edO3cx/Di04f9iQqkhGmj3Rzfa9cp5LVz36i16EkJzhcvYgNXK1Q9dRbM5uixxiy39u+G3YVD+nsDehkLC4R9EDyWaYZOc0T2e39eM455FmGs7GhxJxs3ydoaR1kj78/nWgSetfvG2/LQjvNyWtlh1wc2DwlR+D1+9BfMtzEz2RZzQgCWJ4W7+ac9l+NULckjbUNsMMA5HVUoh+xH0r6zCzytMsZexPMCc5k3XdjGva2Xdn7OQbmEZrLUHAVaNzehToTaw+aspzP9AIL5A/fKG9fVsJWgUvAXnzsu0gaiFx57jZpxWhbd7u/+asYQ+EP4sHRkKZk57jc2A3/epzIMJuU16Jmc6e9VbwaagtVMiDhb0DhYTNw/48xSYGRSvy5W39uIMNxBuGEQPqCEL1zSlHkV1o82nf4X010S9c+dRZ2+Hzw2LzFjxDyZc+6pi7v+UPJtlWBQAWRDkeTAdwkeGWOu/96Tc79cLguqRISsqQWnpO/GkbPNwikwNu+cjhJb7Qd1nf2rc3RqnoCd93zf77pO2gXpuoKV0wLLXIdiK4+TVJ6rHr6X/9Co8FZQaijsmjEfrIdvFAJGgRLjDLuW/ePoibqkaa9++2tE5wePIRt3yGXUpO1oSKsYZ6+sEZfXK8n7MgGPt+AWIs2wYLCKPxy8M4PP50bfmGGh3sMTVJkJ7Aqvrpbf48tIN+vAvQZkkbScAnEOwXHgPc6XYT80v+t0HLyrKbRxlBC3FupPyKBNybmxw2dxV+clWB7kI3RjA3AMsFqF0Hj8qiK+dPGVITENo1W0vos5XiLHDBZjrot69SHG7UAb1eKnoC6bZq/3HqxnwuSyBzhK5oKWLK3tpv72sf/5qC+vXL0/yxi9jqJkjqu1GFalfgh4eP2AgaUlQkxwJlrjVfAssElTrozNkZx8rynIYlSIBphq6e2q/pBwyertvqbWxtbYueALM4OAHefnl5+Vq6NkZ1vlAE9aQMjAKE3Nz2A3j0td6gbnEnRSN7EuyXxSYOP4UGItvk5I2m6XnWisdP2Iy0BIh4MKsAGA3Qydnqove6AS1NlwNZCCMZVVQaoqePrp1/24gtJdJSGwzXE34TDFMruI6q+k2a3dChx1UqesKl6x4YW4OHhM4sMYdOUPVKzWfWDCIfcOWLa4LjNNYF2A/ZAZ7qBC3DfvoXmxBOfmLwBJvWclH+rpe/mfGzRRanKELHGmsxPrms8dtVfw7eNi/TTFsCqry6J7ZOdNLmME3pwfJci2ZeQppKdil8wJr2t7Z+3M3QR3sDLQ3mNcLbgrSWO/0RuQSDgn9XzAnysM5w7dzzB7XwIHGsNB4VOPQhM7jzDV8kiiLfcHnE3BXtvTjQxcJuUs6fUvfO7YfUNN8vIKOpjSFE5ElVAp7B/kc/YbW/X7Kr9YSFJNu2J6aECJJ0b+09R1Xl/gIUFhBj5d3sCo7s5fx8hPTab9YLGZgUXb52Y6kDFW0waRMenufRDy7rlW5GdSN/FlFAroF2r0KasqFXr2toWZR8fCwv6QnYNQUMkr7dpSaG62kLy5uTD2ZjDo1OjsnffehiYBdolr4Q3Weqoi5o/YPIsGVm6B06u/lhAAkcLLDA0qTP1XUt7ReI1a7/8vxtwUzjvMpi5ldzdgA7cp/R/9oQzGKE1g9TxE0Su6xAQDYg660//XQrXBsp7tDzMgTZn22Raurfa/Dbvqc+wYeSoMPiOh4TxbyxsNn6wCL4EzZMo6F+LMF06Q+PHE4gvp2WcvX5xJ0JsVrZ/ajed9qrWQyMJkqigAC+JhdH4wANgEsbaOaOXZi40UjuQiXs4AoXh0z0sfcu9WgD0hQ07xe43pO7sM/1YEsgHdUTkq5I9zls/boZr6XxB+BHskW+Z7BOgAyejC/ADekywJ6dG7mzkBdotYDLpRkHYxN/6BffTAZS3vQi5PC3Wwo8uCgv3PU0+/lNO8PnIJYIfj1W6zdllIASKShyJn3OfpMpijqgymuAGgeYhtrqtNMEHUUGqaS8VV7d+3eMqyJNM0poF+RU7eD4V298whzU6x4vl7BRq7fQL9nVesIJphiKsUNL/3JYitMspPQcDVcqHy2n6qosq8j4CpfZZ5uL53t8QBdcY9JnXTCYghudcx6yF544uh9bZlx3Nx6wQkR1PpNKSDjDFu9h96wWTV80JDPJBfabScxPTBNZlyIhLPzxXgf7Lt1WxA47z3HBusGmjKHlK6dcHDvzQHhnsY3itVY/Z/Ih63f0w30ZMSglzH1u8a+Wkz2ezzHBYH196+5cNcgi0J27/xe/JKWSnW76H/+gw4uoEhQOUPfDjX9oSp47ddveBFtXUUjKqq4barNsRkKn9D3u32t4V5mVBSKjBqsFk7so+QksboL85OcPTdiYKMgp2iaqOFyTA3/5j6X+Ws/w8butzN1N0AnYOMfbRTPxjcnbRiVFMzxBzN1F0WGMerBOiAvBm9W8hMJatFf2xiUlRefo4Biq+zBU67bMWAra6IDoeSikfInF8Uo9c1awzyRwtuU1rX6uFixE+ntmc/VQIrtK7Y2RwJ+tguY7r75FVYHzPyzUu9bS63ZRFTHipTlaKEnjhms1MY58ejUNBlE7Vnv4zxO0F8B57vAgH6XfPXr6to35b3IRz0rsYcp6WpLAUdz+2IUruJGNx7Cb55gshp5wHeDZ81Y/PK4aYtL+iGkx/ykOrONLM8mjYnZf+dkN/8VVaGWzNq9j8jAvmqBQcN1sbYPnNbgNj44Q605qmdoPVcmPTntyNT+A15ZpmbAOG+iGGZgcbWS2Mkv6dibbfFLY5sC2TMNB8bW5VV7uQDGApHAOnRjcA+ABJUqrn/PYjvcgN6FIsTplpFne/CkHMwatWFUe9KeiZnaYJHK/uGlPWfBd53jWGPFQJeFqSGTABZ9QJ9PAXcfuykTeBRC3tt5ybRPmQsPz+vDmn+PTYKIyZSBzalMebb9+DnYyTDna5PRFWahoyGxw+dyEZr6uq/WEKLJwnji8hxjeBEWVuqwbfPBGI+hywAIkbX3mPDEGxwkSmpZpOY6dLMdCocHvp3vpjI0hCqQrCnNsYbB47rymnILMxYCDH33Pxqy364rCjdYGOK2H/1h0fj+i8xBLuKzZC+k/wi/t5kMmNvzOcS7yP6dJwExRVdYLgy3ySyO3VkoRtQ154SylD+qkmkgx9kyZuXh7fga32WuxMBJNStdhpqpPoQxexat37rgZdk7k8PpVDHBUQaqC+RXstiuj/l7LP1q+Ub/yAJ80jD+i+wmJhnlnbi02D2aVGj8t9PywI1ZPq5yIk2x3ydthH01zX9XVemI9EwhrHjmjWpMkVVVkFSr+0s3UOgWXKxnyyDu+hIpK9GY5CZmHQ0P4UROHokDIuhB3+vjvO9TwRjnR3Sl82pwMD/ohD33HiZ88nNDCeYA8lBotyO0sNGxl6OqxpCaage3FlAbzX/o+ZrVI3+GCpezSgDBW5cco43UB7YX05Mh9VWWycatUli61Gl5VoSwEtER1+GmDnJ5lv2NvqTdbcvDsgDIOSgNcv2Sfvjt1r1TuiLfGWWiZicDTiWx1bHz8x1BgYiXlToVCFoKwLh+W5nmOCZsNdhjUz355x0gZWgyamTbMX1a4qwEzxGSS3ubyeRlqe83bYV1fF0tf++XGvLCJLzqIkwFxMlH1XPVO8MqOF/4TPgtSR4yF4nNBHAxKO9mythpLHOxOv3r6xlhLgMsqQjgaLLYoDvnHciTl8BxRT4vPyvcDm5VzfIFiacO0oNvUX2GaZJAtXmJrp0VaP3B9JkVPham0vN6KrgTMBXSpOSTcBuxq9B+3+jnmDry8OWpJfwSIQNUfkK0BS5DclgJPNj4GG7xIy8Q5XaDnoWb/wxv3a/K4e/G2WE44C3M4QRpAA97w+74VrOMJCgBP9BVk/FSWJzrxuGlGHz5nG8521wiCwx96nrAkUCh+SVL2uOmrFuztguuJhgZe0y1EwWsXb43nleNQOnrKcGnVaWS1wQWo7XPtB1biL3QdPD4G3J9Q/cPd++R8XDzO6aeXJHxW0vh72zW6OQfAQby/H3Rg4NoKIicSGbCEJyiQHS2HoIOGvbqrImcIns+rnTqZYsLDusdx4dXAf8Y0b6DXQskyFBB/szHpGd4Epshh5DvZfB4fNd8puA3rzt0NDVDfoPMZmnPJhd6nvSLKD+ByIAZpJYGorgITmW9O3kNjz1+rQpcPo1Bi/raUKxGsEXX4fat4JaoJCscCDZTB6c2Bq5F3PeFiYBprZSgf2MReWnrdbsDf0EyfhL+u+U+QhZO3P+jpL7yk6LULIWJ6losUoA3Lfr4D1JjKOfo+mXIA+cCZTCHQsfdNn1q23fZRa82cAF1NX+onAU98OjYFQd9tHXbagRKzmjgW4Gky2+rp+NqUW68jLV0wC9H5SeRamAm1V0vvr6PQXrd6WKOq+TTY+CM/wMRFJ+oC0V61Gjz7rQs2Q/0tBbtW1XIkuJErYuzt7FMZE8bNCzrODn9/gnYC2P7eefKgjQiWM/u8qs0Kcixqk4yfPlqHsSteI+sG5eyF0hPZ0HRwePvG6ntHqoJJPwf/NDQBKYbqLz34s+Wpj//AO3BdO1lfXQQTabz5NLQ1fxsP64p38TYDiBCB77ftlM/w86JFosOGo8sUhU1/2JNgK3CP8IskIo2zYOghM3Jy1i1gj8Vrwdtx/pe2pKPnUWzwZI7dP9xnMtG0g1r4BO5sN3M0iTEy8j6Xvf+HaiIyl7fd5yNEBtz52gWn9WXPvCrFY06qnMM+5apDknpe+CWOmqZ8+GdtR78/Qftg+3vky3+c3B/FrST4HSVFy91/J8iSNj95IaY5OMMBNy28gvkTYJPiXDqX8/k8/osU0Q1ZxaomzWhSWClzDzaVEuRWgye9xW0faKbrrI2aoH3wICX8xYUbw4NI9zByVTaBgOCygKmR3ue8XO/g5Fq/T6LjesKDXGvtmlFwaCPidxpyipyDcsbLPbcIYlJW0L/M9YT0REfPo9jwkLCKhvYf88El9aKWPkA3MA07HarDFEUNP8ae02FraVMPrL0nFI5yYZty7V+OqWJ2ndI8RaeSViUd+Oa1nz5rQTuXaSfjX7oUng3TiNldr5t95taQjQC+TihJy9kHw0tPuYGx2cXM6LNq+TwjdCYK5k94fD4v39Hv/7an6A6sEmQOTaGFQU919+u/bkBpxZG0R3QhmHaHQpclJ6vEMLj2bmYoCnAASjWk6phn6oQYEbkJrzN8DVl0GOg3x0KmKuImy5Aj/TO1Mh40ouZYEfBS7auR84OKrDs6fB5FhwV6IrSncJ7drGbjRi4fEft3sOyNSEIpxe7asaJQLB+8BTb1Mth4SZddu2two9Umdp+/lXGrb3vNCqxh8No99iBBB+HaFndJRc3Zfy7eAtMTPJ+k5uirlxTQFD00zh0/+E/rUABvADcUylIKmMdG5nT38xv3ljAliRQMehrSajnqKRUcjqKTvoffv4xJC04ABdom6bXuSqAUdv7ykwiRFpKl5JAD8AZj1J3rocMC40H+HNROWY2wOD0nQ+2zcfH636fBEjL0F6lXB9KuyVdgsbRjNUSXJruEKzpzKkWFBxdZF8njw62Y1Oxe4I1WLw8ksM0j5WLsc2dmmBvmNGSsztLyiahVOLzus0lbiW9pavnpVSp/bsDjovc//b2Eh62L4VnMn8hy1qZ17M8n1+6FdldOLRFNQBpVEOVMHfksV+vgUGQK50/gqjDvOboKdzsIGp8mXM6lJ1CL9Bn/4Ae4Hnmfjx9vSuqwuxKfTt6UMxLzsJKU06FAWrhdb/o2w9zaep6fNEVoo1N6wgYaJ5Ro3q9JSg30BJCfsnMaDA4xp4+NwxHV/sEJMgEpqWRqJ06luIC76HwR32nqDc161jha/vP9iSErClGj9ZC/i9Dsdnwfod2GBfrAQNdgYcia2tZfT+1LSM+c/fnQHpuCGBiGw1NHLvC8dtNZJ+gwOLMf76hAZ5/5Fm/eObCfqFNsDElRNVWRDe7Cp/FdfX/9zga+r92C+ROgxV46vT+Sbah8aruEsYNmIpoGMX76N5g1JPLeUOONtBzYIZqYIl2Ft89JA2Ur4fXVCmlm9IdKep/1CqSOPVESwT/tdSo5wWGDl8uOvOHs2Do2sPT2lPXsNzmlJfidphusSzhtnUzr3KkUEXCNmTeid0AnxlMtfCBD3XNwi4P3HnoU56wUB8NEd4d986zP8Ow7FcFvVvx5vxbqHHB8rYhCDborKUfpKvjZJKaZs6CdHa44PPrhrH3TOefYKzy7LYkaBOQTI/L+N38Hx8lfHtvlYSzgXOLnuOqWgTkMUcmfT4eU9mj3aFg0cdAD30VSEgm6CNDa0mDxMTUO3TB3z17ogwZuqIrEPYbGp0fx6Sfw6H724Dr4eAGfVz3NjMWwhT/bluMG+F3zhfggsFQ+nAfWefkSi8MkIW9hZJ9pzMib2+Rtgfxm/3k4VvYItWJVZN8N7EaaXuEENFgF/71kkM8ny+eLYZRMiTGHoMux9YWrPWpCQySFYoS2EH8lyCvACfzo1iHYGclr4RTk+m0OOkn/Yk4dD4OypTavzYqhEQI9geVTfuzScx8/MpWLrj5EqhrljoaEx4fdtQElVVFvYTcFGIiQBbXpqj/ujv210TxokJuQwvZedZup39X7PJUFgsPMY3v1XsDhAQIvsFfV3i9nXdo8fcU+gjwC2VWJckgBT7GwwMLE5wM7i1/Pwib+gB8Psmj2o21qIvtLwsz3qK/AEiigN+66SB7X8Ohp/SDK5IsEXWOQovqdF9FuTE59Xyg3nGdUuBNLkBuom2u/vXoItMiqejWS6wErhgb1zU2DBwZ7x9bTP4aYDtPvC5v8vo0I9ETGFC6p7dDPL+kt4d5uGgbTYK63ij4NyCNmc2gH3Q+uDdKTdLy+O0HHUAt3nnmmJl0+fQB/XnqMOhxmbqYMYCOWdOzs7XXiYpf6XOMF8ydMpNdftj9yAsrRvsw96rItCL5Dqvma5B/Txxbq/AoOqDH2Hm60e97NeeGcGcU9NMrjqxPYgjsshfY7t6CaQugquvJPe4I2UKBeReJDuaPbH8oQYNOTXscvZJrCanWaSIKCwMVkr0Otz24bDPKXt76IhFbO+SKgPKRxd9VSJ+u+3la90OQgROgJj+fSGuj6e4fpYDqwpZLqkfMz0Oihic9OuG8dcjWIPp6ktqmrkUVRb394Wg0MlAWWrTgvkMTZeqv5IpL2uWstxqqywCrReBh5fmGuo/TNbUFFGBEzR5F/29IqGcbTKorMp6gOLuQJFhi2Y90Y3Wjs4axq4e03Cfc8cqtq3ih4A7QH1OPUbgCOF+f1s2qCswWosefG1JiK3ZPa6Mc5jZTXgmOYoCDgfAvCkVt28x7YVME3utqUDSoIHLKtv/kvF1M6pzV90Bx8PQElKmxNrnvtt/052b2Uu+lPFfkJsDp6jv/bOmENZUU1RYIuho3/f/03ajoFD0zCOVgRoklMH2MA0ZDIgN8s9Hjhah1+uJDxZQ8s4Qyd24stmaiVw5zQ5zLNy5fxhFPR8UgN2aRwJ1hwuNS7PLrRmPWVwy3wrfL/pEgszqMw8/1J4PLA6XKFO0tB38wLGMwNd4/lQULd0KT4TG0uD3iuaaMd/l4HvI3Jji8GoFAIcsn1bFm8duGmRA3ssKb+BFYhKLzBX9/r1k7rCVRRy28fQfiEZObNgKKQU00+oOi8AELa88YvuP9gWw5nE6KOmdgXXY2sRT84KSWWBC90UvSIYSHxcSYa0cbc9wN+AJ+RnYVO+wL2tljYkJyldyoxMjDo8N22tvlw16UBpTjqCa1g51dgcA18frh/wEFKu00Uhc+nkRknXA4fPYh6E/wGGuULyGeASoKXJFp8ttp/TuvFeSIinbNcTsS0xo/uAAslabzrYliO54IHSEVWkm3gty/ALpjc0wrxuQGDjkT0FKluIeHcMnw9wQyX104DogeIdykGlpxIeg5HBlMlPTa/+11+3hnRjlfcu9d9kaVzD1QkBRrlU364QIk/Nph3vVGPM95AMtc6iIQ7WTBQbbuATy0Dc3E9z7XomTKegYAK5uq5zdvH10u8JU8Sa7NwZ1hYcMl+UrQfm5B+OSJugp/vNpLW2BMMC55kcoQj/IgWxpTlB9Dw5HLOTyAIWXnvUKiHkPVI/DLN541Jsgxl+no1U/jbPOQm9e7FhIPi1/Jo7b/O6scelpLK1SfF2aAwqpCTSKNtCPyJP++NZTKibFIOesQbAbq2dvztixRb6TzP5t0gOEXC9BJ90eVYcJjg71aws04SezuQT1i6rIz8fZ1Q5pzqpQs4fBv8aEnDKFJD4pEnY3azH5tKJAMIALHmicmlQp9moYBDuMzx8Z22TTNvdhvW9dSx7j2ykUcshegcimK3gIEnm/mVwDkH1h7bxxl0MWr/e8TW2DobeW6SLy4EmF7b9u6CnVaC3OBhShwwIn5AOOa/JlQ1z9WlSDhWhLQ0T64VaGDg9b9+YE28uimYXwJNHZICreJMMbHz2Pzn/6ZJ+qpo4PkIJ4P9u3TO6NxPNGxZYE+w/5mvFtHss+iKzUQ2jZfJwc97Wy5f4oFd4Y+9mAU2a2QAw2dQX+oVss+jMMhCjZJ3WPhUdCIpI6gL3FmuE3oIHjD40+zh/ttSmMFh+2zTF1ub61RYrL59VxH7g4kH8FQkSWk0YU1O9/pHPTwdpCIqbFVEghbBFtTae/blk85htSlQziL51N055pG1E0AGZ8ikfw1WmcRiXJrvUaRwmUN2tNcRj0J7aOJuFg+WGAbCfnz/mKaOpMx0usz+rxFJVRQjRQbfsqyo5+tQ93kYo5eCMmsoztDZwup1Na2HuZwxyYKU5o/zNR2sw8VZ6pXlcgPaDm9YuJnAMh+V641Aobsw3McG22dp0oPcwSuLiwYm/V84sRfvu+Fl+XL0uXAZpKXJ1o9BC1c9V+RN8y8JugY2dTc49K3rNjZ4PhIBtY/NzzduJ1S/sw/jj5HX0Sat5oPPMBm52x++h/h2g1nwgGmCZpFxIITsmvSTE3SSoyYNu+N5aYpO0scuWUWdDUW1xk1ITvN5q1IK4ttQh7/plx4wu0RPzEWD9FW+JIN4xwvgvDoOzs0qJ8DgJYfuEnH0JZWMyJq8KDCUp9jeWrdz8C6FKQq4/JMsmilmlngd9gm+P7MGGvplJgPUlOQPQcSr8XWHTkbMgw/YZefyVRQCi+vF0zZBP1BRZHxEUq6pAu2HhPOtjTRp1FSnIukfr4LVq4ikbT/lUzwXu85J6DmKC6By++GM3K6kmFyQgsfa6+JPHT7zkBaNwM1h9nJ9diian6owSSFBeo6XYVoiajDzyCsOtIsk4heUbd8v3PpGYwRPFexuESBz/5WhXgTFohNpyy/hKRczkAOLBsaY3MnZx7ECKuq9BqEHvYaM/i+fjZqM0y4e2HJz64Dxj9Y/Nq4KdpAitcTb1U4oPPQE7OVNfidBqhyTpOnjn1yJC18UYGQT/7JYqAfZ+91lfXs240pW64Il7Cf3r4D3mxkcg1qs08XCafcNZoqoYmQ2gQospRpT2aGeQBHj2dn5fnxe4OE1ELlycCZGOQEcB29NWO4Em7Z6Ml0nWPhCQ6uB0u/6xPSJJFWTR0A1NhQzwIvZBtd0qffiKdUwfDUtNTIlxXXJ7E/VL36od81soiaKCPRRIe9XR+lnd+7eA7ecaNPOg0uhidgpaCA5zmyOq1yXyV53g8SBcb+m5fD6uURPFAlQAmPds6ME0lQhuQsY2K+qDp4L/PVokrqFbdRqA2rpLDxVFcUlT7CNpW4jmhdsJfBgBerhwOaDfjd12hVTp02ZVmaYMWXG9ElTIjxbukqMibBtHCuqtSFHc1aM/xOKnk6CBwZx/2JKXpNv8oxHP7+wJ2qyRg2/ENKAV6o0ovW50RKUDgmKBbch3ObOO5duLqa+iOrVTgK55zWNT70Ol6uiSEAW24dsdfEHIm0aCptESxQRzvwJ4UZt8jh1A9gfTv5EvNkqeuAY5yK6zmgQgAbPiPLsyYPZ6LwiFyuBPPflGhJtt4ClrkAQXCoz4MjXjRo9nKPnrWwcd7Kp81FsjBT7YGrT5Uxl2uzuFK+uEKpkLaSHp1Bb9/3UfYjcM0rjIYnQN15jFbuCnR5GDyhBUWByui0+VMS1M+yFuifG61C9nB9/Ah+5qKGKd+uxV/qMfiZLbV7FDSvcwbGaVnlWoFQGlv4axArz8sRE8sbQSN/pyynSOWKnhBhxUjSAqHM894U+JIXZbGQjlZkkHVwfFSvsNJfPuXhwOs1kTlUk8KTg/ztd1lcE4CD54F/g48EW2/mo2961ooXl6+lPqyL1CCpUF/4T7TKmK4pYL4JxQM6ygCzw6x4cKkLU/HqwYBZi0moKc2Lsz8/eLt7pJoAWyVgBOXuCH9zVK93x3rooJEx2SAr3KfmsgJSIa+186/LiXXQChOdajmeBJ8cHDM5sNBQEqtUUvm1hE/cg+9yzFnMSJQbr6njfpkSMe0V2HQeuPjlpsNLsJO8KgqIQabPjHl3OubUcm9rzoOogtNDYfhxHM6VXUMh0+twDJaR0lCSZxx8ULdBv6FtsMs2kdr0lkmggs9YX+7S7O7x5J/UHJiYm0jUmJHIOLmzbwoWliUFhXVXZPvVX7ICzXi32NSYI4MI+raVvjRqANQyRvCcUSwPROw4CUbd7/FNH9POXFjLrt1GBsyiy7HZEj6fepM4zx/av0mL0hRUMNMH0I+5ezqdZ1o+OXbasazUflGCU36Iek/kvnc9rIBWfhzga0GA/V+37DhX9Lk5CHl0SsMyV9+4pnlCH2Z0It0LRlUBbTpN0Im1EyH4PLKWZbAnKm+4GDxl3QEs00IbLMZekNopnYEOkZhjEmPAMfMQtzarlv8fUG/g/93gbmCx5///6B3ImJ1VMRcGfH5wm6SOehN31HCFaPM42tRQFrMhNbvjiZGaZItGkGmvegX/AWDVtlu3WidG3TmkuxG4FbjMu/l21rpNO0DsRQc/Rm/hOvySTAee/xxPX2URNFBuWiWShntdAX9uPGeQpThTcSPKgaTfqeVgWmbrSHD9bT8fG+GV0om3p0LUPHqZCvQzzZrX8BFJLHIYgVMNQ4aazVi8/RG+kHQcts+iGYj+tnHAbbGp5n0zanJ1lD9lv1RGAgn3kIh/2HyCBxEC5Y5XgQuymeOAAvXMJbSBvIScpPN6oEHnkQ6tRDXkJrV8pANkVmZZwb+lHDNUfJhEArQTmExonLMmakbK4Ip5xTrge/ViPOEJVEpGrb7puO/yHxq9IrnhvAiBr0MIKPDzAmPRL9AgjeXrj7hKtLnUztlhXS2cM5J6hFitMQxmkVZHqm4Dayml+BnqCroPHE5tQOfferzdpaZB1y1DQHk0/ueBQQmqYmXD2W3D0Opo0SZQI2IOutSj9/ucoYwgnf4zEhWtAyvQ/+WuXR4TrPfQCS26PQiXGadHIE15BFfGNaQPcCUnpTAS1LCDJ+PiEUA1G1Ib35cCGktQTjuu5WeZPQBTDpEsv66uys49cF8yrIbIgADrmG/hICUbPuiM808YxxEwkrLhvZEfXLad0Sr1JvW8enXH9q9QG7QP8TQ7WXCTPusjgMV77tYG8WLQKecJVI7TLQc5OeIv30/nEek7paXiHWpkv+/YKF14N77yTwbjWuJvULQJPjZGSoCw9mGeUfh6eYQmWCXFalayTbXDh5zUXp8EnCs4b5xGAqlChfGu/tyEmYXsluBC7G8TMShtnUDU838nVOhfEkUu5G4EyB55wkVu0ElBuW9p3D+DcwJiLkATtlo/xi1CfwxNzaHFbeFsArKfIGFCJ8AknYrimrHBOp7w0BJUy0lgqBEnfFAbagIAnGm4bYbNnmS1B+wy4U6xA7GdN+tnpBonUxUILpZKC9CZbnWrV/NXFPNkEAaDzrgG4e7KOS+0lHV234dzTBCUF06FOFqS+a9NpkQfGd6Ys+XOkjpwDxNQlb7d5QEPxzUYar+rNrQ4kRUU/SQrSbfnsj46TokkSUiAr/u/xS+Uw/qOSlEzSUqfPALO9ui6B2yT7hSK5YcDogLfWY21R6emJxqj16HsnQ6GzWg2BNAMT85E5yQ+izelhqqLY55qAilDDgnaohhgSPVGaMJnXzs23LD2ZVEeemMLrYlPQ6mTs9NTnxT7TtgF5UelMCFSonF0yDi5UgYoGwOS6zuc1dlZOB/KaaKkgYe7fSS08vgIdKOlY37ei5OHrwwHTfB6crEJhV455ACqY5OSU9TAZstgPqw2wqLmB0scnkD6of1E/KHL4WHVyhgW2LI4gsEowjtbNkOiJygTmJbw6ZlvW782nfwikDMKsbikNI4s3vgLnmBaX5K+NQGKjbzdF8Svn7AuN9WzJAh1d103RKEUuYeNQ5PhSbF6spBPmAjTiBe/Yt0KRmj8URPQcSE3y9cBpJcnSf9hNMssh2ivOsf6xQTBOU1UMQ44T/+jkJB4cB01R+u5RpSPRExUKZNOi9XT5noRUReQV8noRyAPrF3P2ByDaK4ON6DhuA53Ku3RyVsAKEarEdEOnDXoBuG96VDrjEF/IInNU4S1txNyn1XQ+7sQVECTrU/wrRUdr44tHrqTxMOkYvMiSq1drAs/Ec3TMqQHriBJRFDozB0atwmVpO2UQF610JHqiMuFY1AHax+/3l2OWMAgcokFcePS8UD2Uvkth8zD1ys24AG6yDnUDB/qC3a3Iip63+So+mGzuFUm7ovDuHa1HxVPqE/zT4ENeIgVaHQRErxRefY60zDy61kRT4Fhj7SlqZu2SrFdrjAYIJXpelrr0fz+Dy9RJ0yqEwatpQxY9itLXexWORE9UJrIOcj8uG9ILR5NHeOK0NJQe9nwAQjmuZzquUw5jxGwbIk9ZOpGQ6lzjWjlJFY66I732PeuqR55c8PbXG7y8zTtl+6ShJqKgDCIPXQNzXQQcijUh/UP5DsGxYbWd/V5KzY8Wz3/sjsuPHJTm2kfN2SMC807JUN454ZilL1aRPRqIb0EAzdvDQK0anXOgKAZJ7bMUqjFpOQTSKhyJnqhU1DHJtWooPCAtaoDjT5uf0uAhjxP3I0pfrOCgd9OrtT/anNQ0z0dmbHTc9Dk/sAvKcEL0PCLj0s0ibgzTAtvG34As3oGdD21/G5GjOv21zJw2MUBv0cyrtx2/HXaKaE1vADA+GX8VeqIMnqcVzPlmji9dNg3S2XLETQIPSiHqviuY8mXvKX0HqcKR6InKhAe5iWXDoNJJ5k49B06F2/1vMN9GWGmNJ9+UMGDexOEkJyEZezG15+Q3ueIL/aP8XZtNreFKnEnJjRCdMGnmOg0vh78Ebn1lUj6+GdwKHAXOHpj11X3jqwnJ1XdukC144wTSyObjiwsK5skyd5byWTQmfWmPeFcPZqHYlf5uBTz10r+cSkeiJyoOMJKKgmBZMSQs+VcgImOgeNF+/V1ZeBA54X6I6eTQsoekLmQB9rr5k0KGzzxm+k6JNG7oRJE+iOnYLPN4/hkRdRBD+Xfe7WAmW1f+/ZAaGPfSQ4rWU8lE/hufcVyWcNdeQBTQgFAmFjUETrJhGkWCIiPRExUGCPhCs0HWpcfHSn8M5Fg1yCZ/gxhGsU+zw1g3UmsUd4K+hl++9x2oR7OgcvLOSN+Gyv43O8arCy2N10d3BntvIUawWHXUeeOWLfmpRBo29I3+V8aPla3Y+/tyP0kn0X6f9JXM4knmoRYbiZ6oMHh+oatzSbQgXSNp3us65AO26+rL2JF/IFZmn2Imfp8r1/FgS4Gre5dEv1lSyHVW+IXgy2TpSdGdISnG93k/B6EI6+jvd4ZWyQDsxzPLuXwUFuRbg4lWzYehRqA9WPAHm6BVJHqisiACIS717iJRuwwLgTRJP/VbYHgu34CvR1f1SkfTBHL1rqsz9bTBEr8uHNwfovEQpjFObZQrN+mekbiTRNQBBTiLjEmd9eA3XNEnGs+XDfK+W84C1WKadtmx0JeiRNUEcD39p9jnliDRE5UGiIV4tknfxNLMRs9KuoMiqUPZpidAwZ1LYvPb5NTnIKI9z3XzXuQUwoUyoj6RmykReWTjd9AB0f5sIu1VgP5Fl8fW6szBRI4RXexFYbJtuYI9OTtD/5+97wCQpKj6fx1ndveO444jSUaykkSQzAESFAVEBUX+gopiBBFF8h13JyhIEFFAUVFBRBFRkRwEJCOZDyQcSZR0wIXdmQ5V9a/3ema6ai/tch1qeuf3Ad+5szdV3VX1fvVyeLjkiHEOtWxvv0Vw1321e/WkqqDHExUDZ1QL6T8T6xjcpNTjrIHr/IILFoZRYHxa3SIhyeDZVtOTRDxKOXJGTEI618CtWPKQ2Erb+s67tU4P8qXP7rPT9y3/+FmR+YumgsxxHInHlxl2En/bHQGxi0KAVrP54rzJJE86FjVMg4e9ezxRNno8US2g5UHKkjc+hpYRP42flFdPZ+JjPEa7BeddbMjmgdhD3YCSMbZqMhKRPM7P7iIJVsSfVfe9ZdfeTHmC2jzdbyk8Ia/Ep2WvuPG4NeRXwRmnxH35y82Ju9eaiOBYEZ2Lcydrwcc17KtlndxzZJeMHk9UDiwQb5wKtqMXt/BhpbukNGOt1IquBefRRTBOoYk+gP9wKpOf88Bi6BhbiXeSr3dWqk6g4sD/BgpPeDb8Lo9IXRZGUqbGq2PIcy11URyU9PzrWsgFbDImGuI8P2me1ZYv6K2wbyl7emMdPZ6oGPBG3bxPkVftGtSr3S3e6mLHRBtSIL/W6jOR7D/Lck7Jv/AI+Yh/p+58qapdnn5OL/aHWoUiF+7IQ29jXF6ug3vr8qrtIVlR8p8FtwlKsO92RIG40Eno1nLabGH3TRik6sfN7t+/XYoeT1QMcjnnvrmRrSyQvJJ542CV+5tzK5DYim76oQPT/echD+6c/2MxLK53o7rzpRD7pca7ofi2xhO29XT2napj0hq4+AGVmKJ2fuQLWfcl0eziNLsO0J19sYOtPeyEAqnuodf3TfTRd7O9tMvR44lqgUJeD1cWyHNgWSlJVswj5asEoLOaKbvVJWnyQv7j4jl5FrQKTzBD44Gm2NtS4rAAJg9lr7+RfSvkYivscAGtrhe2A9/mVAoq6+HKwc8cp1VJwLMSU59tXylai9BDGejxRMUgpcV1aXt6jI31falQXJQ0K6/COePRvNW1iF8XLsp/UPxPQ+1AYWMCRXq/RUf2e1z1U9goh3nggCwSz1rt4uIOlRR37ks/7m6wmDHxPfRK+BSu1+5hu8lbkRjqfn24W9HjiYohEG9upOYNe1CDfvdc8TYZLOaXPb0sEInPanuwVturkHG5WFkZVe76HVJDD0fNYjk1dMCFXfJo/0RV88QvSJAm7hlc6w1j+UFVKnBHonFYUrBSKeMF38Rnr8TzdSN6PFEtSMk0g3old3gCdYvPUWXAKpTJSepRX65sQOymMVBES2jOxbYpS6DFZ7VUPcNOEUO+GtHpwyE8h2lRMfj44yhHKbcgqYn0TUERw92vTogG2vIazZ08NDglcd2WbYHdB/eI7N09PYwQPZ6oGOLHVqhp1SMA+jcJybT7dtlzywLYrkC8toayAdHucnUxgx+ivlcHfOUjxsULWkc2B6ZF2cttTv/8Z2V09NrkfXKxGfdt+FksiqDLnIGNGOUiv7w8DGDZGWxJZSXti/YIGz2eKAs9nqgWArG3A51YWEQfrPSyiBkaRoYqYHdqyks6V1LtLCrgfXghY8fHKfntKKDVzwL+MKhx/wA/yeF636CGSA/hEOjHdmrkyV8mFHNxsO4t79QGlbBE69JVfVJl8qHmtC47LrhXd3E93G5Hjyeqgpbp9mpsSz+OLLs2yhIX/BuqcM9sgVNzt7evJMmRBNpLKTJ+LUxwSEz0+SBEETZ4hrLzpXy2b0/nJcX0lWoBO7kAN+cwHSYv3Ex8SR1JStIvdj9BDMOgOB71ROU5l4FVEjMfr0amSHehxxPVAE+aSsyPPgqtSJhWE8k6HC+Fa3UU9qRZ63NouEatyaJsLHv8C3jVzDFuMvniPyv9HnDYa5V5RUPnaP2TAP6Vw/2eVBS+SSfeK1nlSzIfp3TEb+7spm22SH/zTxfzwzhCF1V19nOXoMcT1UDEYpIhf0xa6GAhcZIgrrN5LAmkAg7OFsLEl72xFJA2JSInkvJi7KKcq/gIw4a4S9n5OPjF6ccxj2Yqdic8GP/J4bXTaX1VqW9eQwH6WubjlA25nPf0pTSBBGzDKs9RvceeMlE8ejxRDdAqNiPxvnaQCF6z3Zrv998uKmR2Egyv6FI9mgo+hToh0Hx9EP441/QQLFP3hr7zrdPSAeWfjrQ1P3YtF95iIm5co/ARerK3rt79Gpf5RKgpeTJIGsfSZyz/Yl49DEOPJ6oCHou54mcwjhyblKbrYFrYdMkSQSXy6wjUYoKF4cMYl9rOEnEca02RGK5zG5eC9yNl52O1jMOV98qCj6j6BHgr5ZHWKL8x4Ec6Ch/5ACdVwIE9HIGIgy1USTNeCptVXg+bTayNX5n93C3o8UQ1kLRgEOuS4HCoe52L/3kvG5KfxRW6byZNqaPJlIlsu66dGOln0UbOTV5KluABa/are9+Fj2vyahtFn7DA3SSPjhghHtnN0jlg1ALcUiG7YgeBELeqb9sakI/6A7kSzYqkE3YVejxRDSSRNVejdu5KuYnVDmpSgky4Qh6sqFrnKmlat29SAw9c8mgD/JJEZd4PmnYqstBmPkXpPyHERko6tgP2B/OgZ/RCPa+wFVpj1pxdHX2xjVg+aCAOVV8oNvFdfzZZUStIi4ajxxPVANoj4ubuLnon+qRKkZR1mLAFRtuLCh2sgPoRsUicVrNrZOZxkxpAX6UEvBzlJUe63U3lCR+2VPvZzR2vxDu5YH0sinN47VEgrlL6gmI94L0qtL5tJIT/+mRIXyg4Vh3+OJsiGUqe3dhDjyeqgVjespv3p3EwnkdH6z9lzysvxI9LhclP5bL1nhgbNOUG7PDE2VCHJ9A7IQfv6C+SuQJbq07oHJ+T+G7MGFCGqVv2uZVSFxOgyS4Wr5yBfnoVWyQUUZHCuN2DHk9UBfK++3kl3oZs5Z+v7sXr7eVRVKdCZOKriTDPDRGFNKWvF4toqYU7xFuW49rKuZjKcmlTxMROrhIXK7XGf1YynwAzgsRzKzktnbEF70Y05gUVZEaz0eOJqoCHr6uFnTCNwn2y7EnliD0t0O7vN3ORc/dTKfVPaI9G/a/BTyOOY/6EOhs5uXNziXdiUeAo9i3bgf4AiyJVDZIPQ8kG05JXna70/hU0snUBejxRFcTiDG1lPIuSCiqKQfm0jlLVwYeTYiramhOQEFgjPFl9w/KW+2j7cxZxLTpHzugvIo97PhP3gxJ/K28GW1fSDBPFgjci8b+Vwbb8VE/2+l6niKceikWPJ6oBHkfivUr+KtSgPvBYBc0RLQyJB8F2U7OTDztznuPj0oWdicvUvS9HV/f9Vb5rKXGxVPwpe4UiEr+wleu1HPCEKvIEb6/mDAwxVhXHMyRp94iiaPR4oiLg0QOqfo6Gic9VWUPnDQwBTg1ttRWxu0ae9hd0UKQ6g0dFTDv7Xgq1X9bULDuAf83P4/U3xbdURUoOeUuzguvME42Ch/8br9Y8lC92w1zzKXtYOHo8URWwL4Fij3DBqz1U7fO0g5b+7Nv/Frk4jjsIRaB05iZfkPPXzoexOEU9Fy7Ai408vCWR2BpshSes2ltBFdc5xhyKRhiJw/qTRJkElg2P8mr07+0q9HiiGpCCYhm7TwkM6YMp1Whcs3BEIj7cVcv/2HA9z9f8gmntt3fGo8J0cL7y+Qmg1+0IRQ55f3KdLUsdxlm+9eOKYahN+c+72MxO4d8TxVD17Gymo8cT1QBjl9ug5BOAbf+tguaIDqRg/Itaxhtg4NtFXDMtz6WiHGR1suzjOx9wMcNXJlTTmhhliKHHOyXjE7m5f1jlQhaxCD5R61R8pOCnlakkYw+FoscTVcEhSS/ODtZ/Q4TVvXfJXXuvGhjrgPNxUQBRAHSsINh29GRlRke7WhySi2U7spff4d9BL18+kzeqbYe5RL8P2BPuzde+2MNC0OOJimDeclTpOl2ZmfjTyjaKlLv29RWs9HnlXX5dzJjOe1za89QGCrsk1U5K5xN+HrS64itgNkfm995ITAc17wzgNtGsME3IJ5u/vKM+L7hH99SJwtHjiWpg6HpqsJbKKfelBhXDrihw175P4UXstvFmDvVZh2MctdAjf6r8r/O19s+ZaO6thl+Bv3EucTmR2NfSeWKOiHlll1k+b1N8XY94gs3CyprZjEWPJyqCr0qOsBS/7uZiUASVdWOTAD5Q24k+PBTl7859t0WlnSwncSbv0/45F82dQcnngNr2Ip+4nA0dzby4HIWQZj+MIQhFIO5x0wfGHT7wTNmzGnvo8URFsIGviQ9MR4oqmH/VBrbCPkvdiE4fXJJjPnYbH/Atqitlk0sEdkg/iXeght1tWLswlke9qdcn2qpfxtoBx6guT3BsOPvudGdTq9sLy57V2EOPJ6qBRzzFwyrhzxLo36ywf4KLezSecOCYAsJDd/Kwkjd5IjCrMeUJJnbS4lVhtygXq98DDp631MD1zQg5s7oOCuTao9PnJR/cXhV2yBiKHk9UA+cAYDpwJ9B840hyRPWi6jW8pbgD0Ld8YB4N5IZhJ5v0CIsKxoLzwc4HkdjFUdtWw4dzefvxtXTeUoXiJwEmyVRYbsZc3K1dCAAmhRXf2eahxxPdDk510XZbFuxEK3dqUkg5F7xBbtTKnid8ML5Sug+lOjVu5VZP1DyxfYuKJUVZHtQ6PMGbYpO+tLyT/PzDqE1kPp9oBp25lCce5iyurtkpAV+t87i+3OOe+8+yZ7QgeFzdwyZ6PNH9oPVrrEKhoUQVKKysf3GsR1TlnSvF8OZaPTx/fAFu+90p1oiaImBtlK06H4R8BVDrS8Bn0RqU+T0//qLuhrKfF63WGFXGxxV5g1rbj8ue0ALg1OO2upVsezzR3eCJbfpxoBRgp+VKdVYL8W5daZ4IhDhACZjEZnL/zn/Ug5JwJw/Im2yvqczHSRqwtuB9R0Q5GP741npU7Arzcegqxz9zxsVvFWrE/lB7V/Z5TUWPJ7obDONBuLgAKCiTipiCa9sHC46dpPNo0GwKIiFOVCQm9se8Mf9Rv+sk6ROYKyH3fX/751wwB3wlLtmbjjyR/T1/cltlTLAZheRWlydiSgJ6ebzOEysaGZ9RQPpOaejxRHdDCohwSPCDfdeF5KbpwADA73iIoqO6cTCk5f9a2YiSIu1f5Z+oO9MhzcUiSrbTIk7ybdt2v2oRmi61uez9JUNERWkn7v2oBFJ1IxbwBcrbzns7r1WytNTmXix7XsPBwiiOK3vaejzR7YjQNCriLVpHiLiiD5KGp5W9ZIpEfgR3pfvQkhTpTc0/YWQGpWKDR5Qs/9T+ORMxUFZFB1MDkYMf+6nEhd5RpI6Xt1geV9c/QS8wFF/srDPyhA9/K3teCyCgJej5J3o8YSQYmTxem4BL4bYWxIP3YM8e/KDs6eUG3LXxbDUwVsrP/5e/uJxGreqgFQLr6jyhnYtpUR7hqn+Flj7TwsWswsVZRKvwCWeXp28WX7z17bLntQDkIsyZX92l6PFEt4PFYi66sS28zfZBTV42nU+ImJrkNCt7zxQMb5o1dStasFv+9eGmtZpwWtR81O/wRMSEr1qdHJjJRZj96/+JDa7qx745rnI2Nt115BPOn6XzhLt72fNaAE0x+MBjlVUnejwxYkTyOD50wvY7T5k6i/53wxDDDk7iTEVaulKE/bi6ikQLDKN8+PbqPrRh2fwVqGlWQhJtKDMCS413sqZmWgVQMmDIeCyO65PkZLeeWIrMt4cqv9SE5TCVsu2WsT0fpVYB5byWiACXBkXDBZvJyY3b+BcBVi6sXj3bHk+MDPPkhnh+L6jZUAfY/zncCTE34iaHhQ2+rvAE5lEUEPhTMpKiRnsrjy234rj8A4HL4okm+cSZ+Bwau2q232JGfwhFUnXDFTqYAkq5Etv1Xoopvqj8B2fECfdsviw4Aw5Y/Xu8nUQWVAw9nhgp4nvHo5lD3uH6Ydf/4E+4IeWTArFdZz1cCwagPrvsKeUORorUVxUTjOWA/0pleSJmIT3ynugboZZ6xIyr0BCsyhGZCaa1sgut5P071yfNxw147kDMFy9vke6K98/OI86tbPR4YmQIxNBmIHUJCxzfBeu9g2TvMWCbSjSjiSlP4CTXK3tG+SPp7fB9JSHblre5+3JfkLJ4gp6Yx+K9tmMnxfCIJ5J88DGgT1zTkjRW6xX/KAffzzsBFWdhHwG7VqO7Sh/AUaxndxqzPCH4DCoiRLtU/uci3CFG+CfkNP6jL4l1QNkzKgAY5sMuVZ4ajddXVJgnKGIB+yQB+F4yA8v6RLYjmIsn6dg50CaKr5hyScOk+wdwThZ5UAAm2v9nhD06W/R4YmRoitUtp9+jqqzy6uBvFIkhYUrc+s1aw2Swz6xyxk8L2CM5ulPdiPKg/qSyPMFa3Yho5FaTJMuyj6h2FnCK2RPx9VLSCr3knU3hCak6RN8aBzXMz3ccy6oDnN2sHlH0eGJk4C8l3dztgVYdtudFk5mhUXDxY6WQgyend32lS1cmiDkX7MVhG3FGdXmCodVJ/MfxqW5IwhNgz6TyR2bsw1wRb47KBLmjiCje1TY9lo158t+tMbil1TcdPPfQUAyWPa2s0eOJEeImuQ1caHmyHcu+nWNQQ/lxDZxF4rupO9euQR88YsIByhkkGed19CgU3bZzXGV5QlB83fy78MDVpDpBN2twzmplHFY3cL+ND+M1LeUJi+ixfCdFhHreJk67hDDNcBcxVPa0MkePJ0YGfgOQvt9G7c/ckP4wQVPsYWtrMqGCfrThwPMZi6F6Zx9S+tXeufP2tLSXHMmrzgdcaARiWTOFmJ/duAGXi8rFrcrBwzy/67MbwXBM82zqINjG3bj+5V+HUHN/00vPHvLEp8ueVA7o8cQI8SBoZaPhy/hDQ65x7wdPXZM1qmceXQg4Bh+urW1GZ8/cR52ajqbxhDxF4GidIaZlnV4TCR6ljvtEYt6e6Qgm41yql5LyxI1m8ARO4QaljookM+sbRhjEskWPJ0aI15KmyLowzvDC+A4RMMHCZdQVsaztxgZPYOWOrdStaMMHch+VeIJKpCT+1PbP5VzAdlWeODHrfnbyu5pnqCdPjv9Mht9vNv6ebO7O41+SZJiWDsbFN9T+go4HP6lgKZUeT4wUK2p1/23raRaZkE4jly+kXnadjWofXH23ZitlIJ7SYUcHO1Cskfu402ykB9tux2e2fx5hHUC1wpM7VfAM5UUUoxubT1cGwHYXZiR6FoEnhvHE97ELlwE8wUVzA5UnXBvuiat3AHs8MTJwsTve4Dr71IUz8C5fPqQkem0YT8ys3jZdAJyK4bIDdJ5YJn8/dlJkqJPv1f45E029rnjfiSLLgrFR8u93O89LadluVl9vPt6u6/r8V8wo2yGX+F5L5S+5DwdDIyaWKXo8MTIE4nStfT3AtkZ4scVQGN2t7FNLajoXm3DPyh/osz5WWRAppf3cFbwTrSSwpV0/Iv0k7FfPhVU/QuoA2Y7d5OLz6rmTZDQmFpoQr6a5J+AjeBkq/wByMTRVIzALKmn27fHEyBCKRwf0Dvb1h8qeUxt/9Bw/XQ8LbhwD6RMi4YlTVNEsl2de3oN+J+kGlcgF2/U6H8RiDf1c7C+y7h8UCLanzhOrZfn1huP9epzAlqSulU4UTLz+XjUOy7bgh8IEAssYPZ4YGaTkndTqBESQO/b8pii/ECCPRHTGsPW4O64+T4RoA2aNk9rP7TrEE6/mPe4RFB2dZFRhfevOB5HY1LXVddglEBlGPDEWYgr61spSe07f+7P6evPBd00KILaxITeEJ14AdWKO5d5nSseBLNHjiRGCBd/woBOuj+6q9SLs3Fs2JCVMc1UHO9nMy59XzkAmDEXzd53z6dvYoOmfeY+7Y92mBs1uUnlwB/Wjmmqnhj0bIsMy59jcVAyJDypHz3dgu8y+33x8A9Q+fmAlHWHKAg7NqffEgWq7cqg7Kxtwe8wePZ4YGeRb+gsoDgq5YfuNCF6XouirquPEhn4xBngiSP69Jt2JVM8i97yz7VwMe7MpmF8Ouavy0fZqnznA5nqZ2v84yp8t0qdFlXan6iuOHRyj8wQ0hFSbS9QneHLG5q6uqpES3+WZO6YMQI8nRga8zU3y9Hy2L5ngsGJY0kDjidVFBfN8hgMzzptC/FPdivIl3JT3uNvZkGhv2CrIsndr/1wKh+20MAd7J5G5vAj5qp3vp7zwj1d+nVOcAVpcETwXl1rgiQfJ4v4F4+zUlX8yrmJj+h5PjAxMSqVPqwkUYHuT5xtQx0XuyE3VRHEbthYV9KMtDJEIblf3IYCfv93Ja1VvcT20S+/Y/rncHzuD5qB4v5Tr2d0jOGV0xanhE5Wa2uGZfb/5+L16+CRuw6tCeRd3NDlHzUDs5qTbT8JbjTNeqp6TD3o8MVI0xVWqH812PPhD+QoFrt6qynVGrsUnxJjgCRQRg3e0n9ul+7Xzt7xH3aGPxJVLtb09DI5OwEVzH50n1s3UgB5RHUCunDzJE/UTM/t+48HvAJ0oLsWXW9q9naovSpXiBahL1VKZ2NGC5d99t3j0eGLECOevppxS3Bq7lz2lpE/0BEvjicPHAk2wGLMcoyeVjYgkflbe426CN3oLPKrC58Ju6SfRoWodWYDlRJZhDhEjb4eyAVFqnlj6PaUw8Ocp6DTF2axk82qEPrLTgGLtUjyBdbgMqfuWIXo8MUJgjOPx6jEF6K/fW/as8KS86ih2J3mUpo8Fnog4x6DIucpGxCj2E/IedzKpLRSDi86qz6UTwpw/tVCki0FK2S1EIhVBWWd59KZVvzBwG2zQUus1A5wsSi6j1JS3gDnvsckv1mGK7UWPJ8Y0TzTkmf93n/LkVp8HU8ueFdZCewqUfSrlxxljwI1NT4iexM5y4Bvod6blPS7dEDCawcWsr9qxnQ8CcYqtKBTyDzjFTHlCfVw5C9+H72f29caDiWE8cSwlD5WFkMLt5vwLS+ZYij5xGsZBVVDL6/HESCF5Ymgb7ANEWwOsOtRgVUYND5rl3d/llrzO6tPW49rqR8WmwO3n4WOj7PbcPHmC8VAR1B42V/OnKp+fDFqdLXg7SzcrhtDIs6p+P7hw7JL/YnXg+mqiq30Ctgsv7+LeJPfI/u3pOIA5NZYTRNW8o/V4YmSIaf0vJLsw3RptX/LE+CsFZj+x8gQzF/GNoHn4HMwhqOZmXQhaHeydJJ0BTsprHHkhwEVudl6zRcz03fbnMWOnDzsXs8JMCZtzJl6z9DFOzfD7DQePpRxW/D/ySlCmgyKk0IXZEzvbwSWP0QFRRWsh9Hhi5ODizfFYZMahWkJ0hd1L7tShUsO4mXgYtPht609iLDgoWrBcvGJSHQ30cubGE7yBl4F4lrL1cUxVUF/se6DanR4IeIY8wdAl89Cwg3dhdt9vOHgcga1kL1nu9FK7Dod4OeQ/SudTRzMk3MCoH2v1zl+PJ0aKOBINsT/005WOJIL8p+8pVH1ZeZaeOBBv19JenPiHc6MS7WBFI+k0SalvGBp7cm4D0VUgvCdlCdRk/D8qv3G976t5mPbtmdYfirHv6U3p17vYBuOvmX296aCY4Joqd6byMnlCKhPyFrB+uh1wE7obJXUos4xfMAQ9nhgZhjBpivHbgO6vlpMUbnDgxKS8cXk8IWlK4wkLZo4tnkAroAuU9Qbe1DzHilh6TizMwgXn5vTD8C7Q6rs72ep1Ee6xa5V+OMgTlT92CmJXLRdrw0kNUWI+GzZTHLwrDdT1SRROp894jyfGLE9gbA2aqNdpxbtYJJvrsEYghqIy3QEhNlJT+y6OjbjYNpYhhYJ4QjK3+828xsHkBXl9/Wu68S0c+Jb0F8JnQIk7k5+d1chyW9BN5EZHO3hw59hZaDHbU+OOLTh9UJRo8KWQpk+kcpCuDe6/8afVIwnR44nRIJT/N40aTgJVE7IxOPIykak4GDUYY6DoE/KeOaaCYNYnikAPJwnu/fMaB10NUjZcoO59uQ0eVn5l0PKsjt1J/mHaUMZlAEPRKVNCC+7AP8dQZNsjyVvtvIDflpw7EouXVDsY8sRe9EGPJ8YwT8QYCMdj9uQ4qJHO7yRFAb1PkpG0NKrAgaFfcWM78DWs8DBWsP04FNd4m3ORJ3bObSDqxhxMVfe+a9Xe6nweo09dPRce+koy2xe4ooPsLu3ceXBbBSP1F4HmjXJrK+Wt6leLUvueBrH4kaUQBfSBez7Op4JGJ9HjidEi+oiPJeAUifBCKC+a5d1tIi7WVey2cuduH0dVzPRZOHbBh7ZaZkCAXfIahyWiWuEJHK+u3OebjQHtwut+PM60XiyPeHyXOrzr2Ndl+P2m4zrU4pVGYdc3Sw3/boh4XaXfqS9Xfvm4useuxxOjxO8p6kKJfzylVKGM9pBt+tX2vPUpGENZ4pQKRVE8gW+aDYaf1XliYocIMBzyfbbagcLZJcv6Tpw0ljvU4e0C2m2Yg+hS0NKErPujUnmCi+vGD5OFx5SYR5U3ejwxSsSrqVW/5AVn7UZYpliOGNtRa5Qy7n0i477MJqM4fSISPBR7pu8Zx3t3R1DhC99GSQST89kgy7oSiT5zk6MND/8YO/WdmmcC5iyl5+5lUXI66f6gwXFnVfh21uOJ0SESJ2r1Ia0a/FWIoDy5HAdDH9X67DmTSyx7UziK4ok4MS1uni48xt5so6x7KD7kpHYn24IJWdapS3jiT6riKPHg2Fnp6FhQ6zvZEJTaDigQzw64anZ8H+yIGS6lTShn9HhidGiIWb7WZ6AG+4os825HCXSaHaVU/UEKy7ZehNkozu4UYu2WTp2GhCf2Sz+OsDOnIsfkFgkyre+EfQ20cCuJlzL7fvNxmA1q/LfbSikpCaE4GVzFrS554qIq9rFro8cTo0Mci721iw04/tMl3yK+p+YfyQWZLypajGwhKI4n8JXOTysu2sgTX0k/lkLrVCV/Aj99IUOxgTzBoh8MO3vzM/t+87EfOn/Snb5Sks9UGqK1sRZkZzoWvHsQS6uUN6F80eOJUeOvNVD3hwvfKVUqx40zdflkPdPTJzJHojK+mt4giSeOU36hwc+00nqx8lPn7gzHpy3Gpw07e5UVSwvBNq3yLC1swUSpevMfwNP7651MLWqqih5PjBIhD9ZSnt9xbFglKM8jgPLjdzV9PW4NejyROWIR8+aDyotGw9OMzsdYc/zvargTQP2aTIdHTFXreElkOIDh4NF6aNvpwN0jKtXuxD6mm5/BeYpXWYvv8cQoITfDj5Qweaodez5LAiNLYYtIXOMpG9Zz7D+MHZoQ+0DNa0lN+Z/xa+U2EB2TtGwHdsgG+7q0/0EUhQ+DXoHonEaWE0AhNFUNDJX/V12/6YJwHEutO3BIxOMy6jth4FvAxb8H5FoPJKsglUzb24uCDCvLFD2eGB1Q232pL/WnOdgm+YMiIIdyWDxRxDwQd6kLIid0wdiJlhRHUWUnV+5BLPduj89tIBICF6nvWWoP96dyQQqtF5RlwPSGaRnmT4x1nuBzWg/dQu2Y5MdFz4NRl8JQfAd3gN/eCrYLfxYsjrDHQDXR44nRgUqx7q/0o5Zb1ofHMAsLa8GVolG87rmuuiAnjaF6saehamdT+V66y+c5VsRnqBtfvvOX0w+lPjm/P1UnHMuGz2caLz22eSJ6siNuEnyPo8+ocM2ZJzwxd3l0lthJZ0usB7pmJG+JpRYSyRc9nhgl5D6Zr9QTprRY+DL2USlnj0h+itRGX3Jmn6+uO20BoORux7FbefIEJkTzLyhi2rHBUhogoKN7VaWshPx3SqbxL2ObJ9hNnSUmeJfSj4u3sDKqKf5LTKKyLeIJ1GMBi3lV+dj1eGK0QKf1Bp39ijdZGDfpFZF4KIpHFHKxnGYXd/csYx4l4XiAVJlyHCu3gWhxd1X4WP5xkiqnmkJspSXGw9qZWqvHNk+I39rqJgfrHyS6iueJSLCYix2tGoW0UZcB+e+E/wqSpZWlih5PjA6BFMxC/LTz/CSj6nAufhaxMkpFyjG3dNRMu9p7x1ADiukW1fJ2XQw+sZ1c9Qkh3t0JYCCBvYXGE0x8So+UHDc7ywmMcZ74vmNp+c8PN4ZYGfU3acSHfZtKbtoUGC9lwCcwIqvcQN180eOJ0SFAXTeat7L6/B5YW89hmIPHC493YGHY5Puo0gPciWOIJ2a6SW/sVp/BHHlC8jH30/qPlvzn0+nHZCo/Trvy2vBklvEvY5wnjtCCycAfpJ+WEDiCo36NpkA6JVqdrHHXMuSJymoTPZ4YNRJX9YHpG0jCHmbNKbFByde0OF0YS+lXJ6CngC6aLm3E3AbiLI5DZdXlPdI7Kn3R5Kk4O617LUWIB/dmed8d2zzBDlad2PLPjKi5lA7Z8VvLAmmxnuMmvWhWI/82D6ubuNTjidEC2WDOLDqoSn7bAQJbl5RwoZCzaR4/oEoPy32ysmHcC2CalQjlNvIah95o2k6O4hfsU7n+C+opsmzbv2gws/Ex15eL6R0estE47o6huh1buq6XprvDOjFjpdRVwzN+vrLOPt4Zzil+HgWjxxOjA+MYFM/mfMDSqgjA+LkBXm4Kj59G1orPSQkLecK5t8cT2SNm4o+gxLnJK+XvFbsS9h54XOUJKchnZGk+j+VgR4A6PiybaSKf2VgPS5elevM2yMyshH0eN4X4QFq+xZcS0J/wWvHzKBg9nhgdOGekNPyEiggomvBZ89DIULhfjU7K1amgRLO5/dcxY44ojifiMBAzNZ6w/ccUvyWXMntOKj/oFw/IsmAsZ5x9Qjt71jqVNXMsgMZEcr11nv0A4okS9rk8cHeqhgRc6E8WP42i0eOJUYOc1f9bfhyonjV3TdQmim9MTTzxf6pmY4N1To8nMgcaFT+ji+n6XNU/gCU8Vup8SDtj4wz92GiPZztrJ8/+QGbfbjxexbBYZZ2PItFV/D5Hl8gh6i5w5cXszlLcJIWixxOjB48kHxyR1I5Opca9QQnqBAki/sawFTmi8GmUhuJ4Qv77AWXB5dV2snKfjanwz5bKKkjNbmKG/ioqH7S9Ws8erF3Gjh/7cfQcp+mt8EN6tcUrFFzMfetdSr6f3Aa1D4jq2/96PDE6RCEmZMY8fhqcutaw98BSDi22RmHNZZQVkTfZfUqYSEkozu4kbwHvUl6zD/bmShg03hBCfrC6DpbjPJ/d+DTUFCXPTz747mOHJ64BjGpLj9uldIUvpSH1j9QAXZzRhSVMomj0eGKUwDQ7qe82xR6Wq/FE/4uiueS/njUYmcDX03liq+LnURYK4wlJyP9TA/hd8A9UPqbSpfEZ2i/YcFOGwyMX7ZHKJ1t+/a5jJ17hPIsizDrPf0dMKlbxdl4ebgRqHzsb1notu7A2Y9HjidEiSjwU4S/0F1GHk8vIn2CU3POBNBAEeWLD4udRFoqLdxLNf+sbv/9Yrb5QKI/S5cq9AZfkkswGR0YYjPdKh8d6tVMqnNg1DNMtqsvaef6nRBlWXjz9N6MX21NW+eui2qWdCMbyRNAUyS2KU8wyqpllxBMtCjwO1wC/pr6KtQJe/PSwWAAPDtIXxTXmNeWO4ngiii9TqqNgKenfKe5LjJbm0VPpEqBlqn5kZqPjSWBiitJIUf5x5zFgdwoZCYAv9QNWynAsJ5E5RU+DNdGOwBgTn9DaYMjpPMdMOm6D2PkgiRhucgzjx9vr0hs6TOWJAKcmD1/AWEBkzWMRlWDXWQyO0y44FtT+WsIkMP8q5kemfU9pUV4bMwaJ4uxOgThFjVtwHbhD8aMmlvK5ExQxjg6EzAJhxixPRMld8UM28QS0eGJCGVPBAoDiheXB1kqI7DaEV7Uy5rMwxILPExidR4aG7PzrpvJEU4ShaLCOPielYTM2q1/UM75aRUHunL1Fpo1pRohYbtOzO/vWoQV5cMwE1hfGEywQ+6nuKM+G2aofFdtUiXCdlEfw33UzG37M8gTZE4R4N73z1h53vM3KmYjEKTQNxc57GV5qzVmHQbkp3+RYknAwihPDaBbCwFSewJ5Rg0QTPIoYtR9GV6IxPMHljPZT8n7QDuHPKiNAjsttemU6DZKbV5izb3NGcTwRi3W08u3OclpFL4bJ+GmCA02pPtDTJ5YSLCFgUcd3j02GPXryjxY+D+xDht7Adf3kLtbeBivNZ+ZYwwXyBM5mbnTL1fe+IoIoiMJMqp0byxPyiaXQ5c+dutuUD+57/jx8AaU2Th8GFnJxlcoT4LhwYvH+rCQO5j5tTSz7h0VPozQUxRNo5B3Q1tvbRqtCF9LvfEc7GRbcleH4Y5InIiTgSLwNSW0ntPRatm0dXcpkwojdgaqEakg4kpoWGrQO8lYdPHiQXbNcf8cbBPkmoqW3wxjLE3FDXiWahzu0OdyJvxERFj0zJvGRxyIYXANUzyY4qxVPY4le+R99TeyvFT6PslBgHcDH9E457te1al7JzvxN+rkUZwC/zGr8scoT1NKB84fwGoZHzK2TyvzjwieSqDXioKQwcboMT2F9xsggO4eIg5/3QeJCWeUrsxMRUVme4DGLRPN9rp80J7H7f40WKKPyHmMxI71gJm623xc+CU6ZdvGy+prsW/g8ykJx+kR8qRrnIv/8C62rqRQXrDF0f+cXHDRiDxyT3fhjlSdIDl9hW63QAJcI+Kqi58EDsn0/PWBr2ROwJ10WzAmwwcyuCyZB24liHf9WNlYxU3mCDt7hJIY9H4fpuw5dNNkP844RiOZLqTvLBc8F/yMlxFFTttEanfXAtm4wpfhplITi4mIb37eVi6SkgRsikcZZtHT7oDORGom0zFrQjlWeCKSYYyI43ybDbosnHLi98Ikw9FC99SuAgeSa0MKF6KKKjDGH4wu7fzz4fT44iSfnZtHIwlpvKk9gKtusupUq+s67OLlsDQExVvBJ6lYCHjrYXCkaxj3ZwATpAquLY8QNZ+GuuArtzeta+bWJNg3TEnWzs0+i5MyyzEs6cLGTpxQsdSyYG/IFLy5ry+MpN0KyFLbnB/gr7/S6KQ9B0vmGzmggol07xwEnUt/eHH9dfgjl/w1N1R4coPD6/eQcDcSaquyrQ9/qxc9j8WCCf5ZKAbSxgwgjvvT3CVN5golmc6oap2zV7jLs8sQa4jK85Nh0iQcft/A0UvyKPL6cOOszHZ5IgrtNisDIFdNsXaFAiyVai/EflmG/ciYaq+gd1VamTTr893bEjdDetbbrPYfez8bo6wjHLI5Z6zoSh+gpZXJnfSztlwe2ZW1glIKdCyg/SARp4SzqM9pfQryIPNPN2/uUaeBuOLnoeSwJTMxfC9S65yu8IrJws5vKE5hnvGEigNs4u/iq3YsBE9GQCNaAetIbKLEGwjqkKBca9sRR9ZoKLaJo3awzLEBnNqYpNUQRE7Y88k9PzSe3ctjIVIq+VLMcJWze3lW1OnVw/DisEOgktYQt27l+ITrHCIEVJxuSJPDPEY9euOqYA7R6jy5MCE06EbmgFaqzhSpwXHf9EuaBSOseuKRSwguFT2RJCJ6Vs+tT9sn1IosyFqbyBF7KPSWdxYb6cWW0OVwU4iT/50S630iCcKhFsws3RXHB4dTEExdBQhRWcrO2byl0CiVC8oRGFB7lLaz1/v935Ekn//B31954c0a45YafatoE+Hvddsetd94y/Pe+tazcEY7TsQJ+52//uPYf//jHDaMd79p/3nPH7Tf+9pRtd/jIl4475uA9NlgBn0tN/0dLvTn+07wQJ/JpkipwHGv3UubSeEuVv6g4fqSUeSwW8f2gXWfgpIhnkNZlKk9Egt+vxp854B9jTpZd0m9AktlTffQKWh0ZrX74jLz6FZueSRFPN0KLKJJFccdCqWPCVEvnCbDRWeT0Qa0Oup1oaeGD2um2rl/aOlgR3UNOwtn0g5r7zuaBf7uvRvcPO0ns6lP9MC4du8qrEyLJZQwd7b3AF0u4Mcpb6q/0hazBVQZJpDb+3e8ofjTXnSJlVVRZ/4SIonMsxT8h/3y6UUUZk/xbsRcanNDOgOUE5HSXfQMLhxbnbo+prVfjSSex01utzXFsYRMoGSdqtd3xFbhJUIGLDe776k5WkNRg+Wq9BovCFxb8Na+1axOiqNfwzHoL/N4SgV/u4+ly6dtsG7SikygIvLERroBFlYZJne8VzhMRWp62qqvv37KWM9EN2JhsQZ9yJibhDyubPyEf7Su2a6n8fYtBZid0NFJY05Xj5fml82wn8d0/wItHcX22GK1gc9Bz7bb4knRlfbqo8cvG8cQTWmPBYR6LbOA5bddlZxwgWhgG13VxKyTHosXalh5yPyKQHRMcr/0wmNA5ztcbYNhQ/bjY5Alv0V4NwK8Lnwb6S6+HfnUSAN8tfBpLRiymOMo8JV4RFY53krrm3vrtbVnsBmKOQZbTVAK2quSJOjIEnuSaDWsFYn6hAU+MelD4XiLC5E1a6jewR3Hjl4tjE57oUAO9BpskeFtYZwK5vFa/vu9JTxj+e3YS0JDyBNmqFvy9JY4Htue25BHRkWWDo/IUzab68U4U3swuVUWOpOy/lTCTWHzBUusv2GA9a06cfgeB+G5dLzt3Z5XzJ+S69PmqIxs2j4zsBjJdimY3Pb4uPCYWGgiTM3ajEmntRembQLWOWZXlSNIvage8aluQhwphOCzXc+aVvQi5A2NXwmhman+mozZYQmGG+K1+xfInRXHfziYKpEiqPRrs0xrvPOauA3N54lXPtlX/xD7cxKyi6AnPJ1tPZ/8cVorW85mkK2QrINPrC+OK80Sr/+wHcY+4C9uZ1UZyM5llooE8W8RYL+PLnedGnrD8sPh9zcSvHPXaKoXTRSbyRCweUiM75B+P5BnIAVN5gvO7W4+ZwIeTWkWGzUIkPqKVo6/BhLllzPK4JNXEs5L/b78kKs0SkiYYNY7Zlcx9Y0+dSHjiXqMKnuUChtr5jp3nRp6w1y5hHiFOQvEzOd4ygybyBBdvjlfuTfJkfKgdXLx0X2smTwj+m9ZjJnDhT0ZKPh7eAOr+cWzrkjLaKZ2PdnC7rU8A3GYkq2YLHsV8cwr8eae7t3thkcS8qewlyB2cYyL6yp3nxshga5cyZvK4p7cRgG8b2RZbnvk1lfhtuUnWyiKhy1ieEMdBYkpp41EKJMp+nKVEgy/naDGL9R0FHyp8A13lSk1Y2ccXVp8nML9QrAD2GLQ6ISzX8f5Q9hrkDo7pE0NeR+5RxbcvFBdPmOKkYdFu8MRg8ZNYMuSp2Emx12NcRVBpntgfY3fSlZkwmzETeUKIb4Jyo3XBsWaVMMtHsM1WaxYYGXo03SyqSxTymklcbGMS/BgEtusB68yylyF30A5+QtEYUQLOLKG/8Nz1pCyqK30EtjAo+FIBj8TXrVRuIsG+WGWe4NuArdoT1pc3iwzsbDngsfGKQorm8pNKmMScZeRS+PK6ZSU88Sla2DLuXcWAcZQVbA6dBLUR5RhBUuP8OAMNH9mD/UWpByr3tlt8+oQQl9PVXNFrTC15wPiFrr5R7q1w31Meb4D6RDrONsJIS0ojphqhqkbqrFxGw9wViCecGsXaA+xBtVJjE/WvjIDPN2cWXSVqY89BQf4J+9tlL0IhCM5THty2oV5C+gQ7TB6qcco8xjW4aBh5DwtvVOM6pAy9vsr5EyFWLlDO/xejiBlVMDbFxaAkUOAS3ZBB4a1RItqTak2n20NQp9zK8kSD+pyJm/TdiCmGUBtWeWkAYMG8adNhyWdxle2P9kyP1NUkfS95InTo8uyKp5uIMBTxTOUahg/eKC4uNhIBjfV6rd0hrhWGfYRBTZgVzBNx/IDWmNV3Ts0gocBYnni9/e0JaidkPkI2kKf0v0rXUSrecVjx8pkdhBq5op4HPIPqXyYD7U5DnURd36KM9A/W+igFWpGwTt12ui9u1rP7/YT22qBqUfU2TyTFSjbBfVZtnpBPGH9OkXuuvA0VnD4x2JwvLmyn4Ft4G3MduEUEht7C+FuWrRHrMRnk/ZrKE8Gj+O1+uj9+IB82Nu9IUNXYL6irIvf0crOL30EnuPIEuen7epqZmJaYHRhrCqXPmUU3vfqd4u3bzp+h7M86vpHJDthdBhgPWkVae62pJ9w8a2gPSBtSyV+a/KaoOk9IjYK/T8m3dW1rjYJPVxA1xbZyCjbxBIq8urUhlgE18YA1pUiaoPZxB/hCVF2eEHfqdhRTQwBjNIHc72nxBS78pvij+0vL0ux012SQrG8yGEO1f19lK0qFoo9qXcWTVL+2PfHEZhe+iWB53EoDnceYSoRwFCREgcFO+O8T+Ku82qanQCyr2lHA2rXAp6Wdw8UzSe8ALBBMLYrgh3n01s0APJTEuh4orwtgnwzCw4zliSssvWzP7YlB2jjETRHGm2nvpM+eUvw8bkJ+Uvo6nUPRTl0oIEcKctR3ToTj+j7AclJmym2i1N9HfeJEkcjSboIQcu5qHcwThrDD3bnQIgr8SBLFn+lV8ArzhCT+ecPi2b5c7K6OWSiOxC3mJaYn3Ft9L2JpLfNoghBvkwoC7KC2fYX7ng6dgd+e3tPhsaF53ECmSPra/TA9z1jv2YFnCp/IM2i6TV+XczjdPw3dyUuPiDoWz1NKuOKdAnuyiHCWGihr1+BUXkI9oKVF03HU6qTu8dj8VNzQ7jPiJs7so1gScmPcucgM8oA9aukpMqdnUCd7xJD380ERriFXQwojG8ML8Pr6YXRwG+nIbsqZ7ZruHCmPnA0y+FpTeSKero/jNc2UeRQBy15SGhfTEp1Y9DxYYwKVNOhM42O0sJWVHwyfjd2gbhHXgW/iyW3eqt4vbNf+vZDStMsgmuRZ6Zx355imFAHz5nX6jCS1CjaLqhz6jGCC/w60cEK5ngXu6ybeSa72PRcdFHZLU61dIdBvUkaBniWAByzkB6aHAjuoTcriew3lCTHVIc9RB4mHxrh1EfORwCWDd4BlYJZZo+hpxGI1bGKV3kB3MvBdZQmON7rTU/nhYAGPH9O5vhHU1QD32i58FUz4lqJOgL1f4ots9xmBxBnlBlH3PdsowWcq70HqzN51hQ6P19PPUgI8tpdJGkgtH+ENMRKRgXdXOa8TlfAw/DeDfAJjeeKrdXn2FZ6Yj1qeSR2yW0C/kZj9R7DroNYJ+xdqpYXayfa0QanrAm51dYkEaHBR/EI1JMnbYsEZu0lrY+x4N3VhSFAgttSNLbvFnHEm9kBXjBLgcVHy65XNy0ZBfJhWKLvYruAxusGaaYKdTWTxFQP5IQGV1z1uWGXMDDodmMoT/CBby3JePkaJbB5N4EaWizB7xaQzcudsfw0/KHS6hzqWozr+Zxu7l7MAb4o4+L+0Ti89+Lg5ZJG4xXW0n9/cfTQhsY0HShi89UH8WSxOpmfyOx/sGwYRFqMse7Z5AdXGvZR+hdjYssiHpbEuTvcT9RS0bixwBqNDjP8cn8oh8pZWOB87/FB6/BGb0p3JQJ6Qs2rKdTgs2UMdHp84RE6u4iYcn227WtrxvVFXiseRArsbTk9vEhgnClsKOthXKv58/NMdXWnD3wFd1p0H8XYQ1NztHqk4qe03vWdxlU10qGYEHoh1VJ4gUVDoBITYOR0c69XaGxc7g9GAhOTM1K7goTn21aX/XlN5ItqBZG7nnOxIHi3zrsgYSsObzfBu6NMDef9O9VqLm3B4/bDmn781sBpWpuDNDez0kR2ow3fwlTeDcyElCvyFxw3cN0tEtEsr5zqBi7KJR2KozwdXqWIPM1DPrvBCs2jQ1+yIcIAoMN6JibA5R60D4zlgzzT3hXO0zV+g3p/kP48s/T3CVJ4Q21E2aud5d0KNysTzzluOxPXspDZ++1x/suAsnOBpC9R7l3OckXUTswJ6qs5TzbBY5eLWeXI9GuF0hSfkH53XzAyVWzyij1FsT+c5VubEE2IvCuxKl3nyY1gDqRsVphFBakvPgx7vNKPIfY2tDH6ljm/5Tv8TscH+oCYTf0nrWNBd4/YK88ROkieU+/n21JXGRKIQCVEcB3r5uXFvFVs1Nn57vBoWa7v7VZon5JP9Z1XVH+MCTGomocAn6uV7vbAbeUJ8GauwpERYjxN9+tIkJr79Yw8+Joq8XxeNmDJINZ74YxZ9PEcxvthSrQshj/k2Ritw8hD8Iy0YK7Ufx86g7aGxPIG5IrbCE8lPjeNxjOMPoziMH+kHXT/+VcHSia2lmXGtzUSR56l4zP8OjFMM9VKofkEkB/hbw8rnGbhtlggujrccS00wwydjgr0xOalDlwquy4zsl5MR5Mqdq5pz5Z/uLTKOUJ7vx0C/jvjnFzX4OwDJ81tVC7QD7vUZfa+BPBHuhplEqf15p0TrNk6/jlj7cvHeupq+YLv7YhxvkSrF5p6v7o9Vu1E8jhiRuA+0vMIaONdR+F8oDtXsTpIneAn9QJYSDaEnmlqAP8VCLDs5vq/+vDbpbdGs7H1AbuFjPEWhkMv5dJE8Id/4j0HdZ3KjzTY4bgB3eqCln1pgX730pg1TeUJMAS0wdkoijo3jiTZi9jvcTGmgZg3mC6lnFDU+59HnLDWDw4ZXhNH68TtEQ2rWoSSEZ1aDZcBJPbo+rMJFiMaZYCdI+5XLu+jGkZn2ysWCszPBU7QJy31BPgWTB/5W0BJ1bBt2ek7+OAyDJEW4WuBcbFt31X7P/Xj7KewGJAdaUysb4tifZGZ2PG2BozRX4zssuDmLb+3xRDZ4aoKvvRnvrCJHl+fpZC2B3YZHKsgS8iYXB7gVbl0POVlVJ+CXQSthf9da+oEN/nbC6H2zKFyiHwC4Ey+xLA7j9dQkqpoFffb7/yvmyiec04VPuURwsQEo78GGdUSh15/4qQHXBdUv/Eez3V09nhBmn/cP61Ut+zYsVEwz8WctC9OCK8Iq2p3mIVc07lwVmcFN9QawV5qbtCfhYkulP6Vck52jLuwTzsXfLVvrS3YbpaA3BL+kVdspQR0vu+9/jm7Y1VMnMM5Z6QKG6tOH5Z2oSEH9fey/3NFnXJgYGq1O9HjCaJ6QR/hi0Cp8gjOrmUEjqZEiFk+Akk4gX92pUfeJxyWCYX8YcccaUPP1Bn4wI5bvoIkvYgXVLAOw95CJZXiWABbfAI6ynlbtb5IHKDY8XsdKQ+ssCrOzd3qkIeS1YK6x5+Mdg7+khQfb8C1RrBjY2AElrs6Bg+QWM/lc9XhCGMwTXESvL4u5j+3z64B9VpGJshF7W3O3OdYhVXRPiDgU/L41oL8lJNtwJ85ufS6Ypdkp7K9143uI44clT6gJ9t/HWyxHneFylR7rYPVJqlj5YdGMus9dv0Rw8Q9QE5MsOC8utIXfQ0kbuxTXBmYHiPR4QhjMEyigPq2HacL7i+xkEsfxKhpP2FtXsSUmi5m4cby8aFv1REq2cQYFA2EFz6aabyh30AlGb5tFgIlBV3NPWMfGRBOoTn1YWWag+pM2TL4LN5vJAuwdgQusR6PG8d0cFrmv+Xew8KIy/PKDTbP3U48nhMkLJGd2veIgoNI8jxXIE4yJHTWewOLH5r6udwr5RL/AFgzyhunXwO288J1ZcxCjfuRreNFSxSvAKSyD/sBFQ24cT+OJgaOpkBiuaPzcgFq5ow51+cT9K1wmwkbZ084e/BDP0eyLLxfa9uHttVxwVLXum/hTk89VjyeEyQvUlFKqz0rPr1Vz4EJR3MGVb+cAR/NPwGAGfXFNQ0Oc74NTt+hRFTF6O/W3E4HgzbtUupQi5vxutDtJaqOOzCk+Q97TELvaiWOUn6MQq+H/m/DLsiedB/jOnqXEOYOLvsDi9vXzZNlTFIqHhJhvdD7OGOOJ7bTipzCFbhEGB3SgkPqC6kCVZ3z9IvUJzk7VAq580tCrAhKS8jodHky1YW31OfvBmdr+Pak5XGcpiQcOeDd2YxqanPG2rmoY9z/Uap4YSq5s7IWBTo7WQL4G1kktvYnPK3PqGWOSo93nNyOnX+4LiiVvhuS7PmpZImIPyQpNfGsG8vUbrZ5GTNw6kL4vVL6vWfr6X8byxPag1UGbQpXoDT7vWLv6CmVDo6sCa7QViF9rFWNduIR3ZUHthaOB6z9PHLwi+K4aLir/h+1t0/k1hhWQFL+n5JR7RHeWydtVd6BuTpsfy6kHTNy7HP7ISRUOKQ7kjjtkUEpRk4vUjR7zxum7+qNUX7OgR4zEB/Ak4wQ8cLAdyNdxGxp8/8JNElyhXKPQRvvQ0gtOU3ki3kV+t1LfZmfBWGAwT3CsKjK4avpi6njIZxY6h7sVAYlb+wQxZPCOHh3CIcEC/oY8tk4fgBr/IhW3lf7b+T3O2enD6sY9K3gX8gTnn1Sf04ZJTczSRiHF5gtx/zJQc1zFLuWAUwfvo6/QozYrQxXsUR/U9awfR1I6/wyGEK8c8XMO7i+bptCHPU7uwc8MNufi8g/+VC+I5b619N9rKk8Ee1NJgs5B2RYr0YvI3MIq8j0G4pD0xbggVdVtlvzXMhz/DR80nthXNLpQQC4Kcp8+ur683fVp5UnQAfGu+1V7JP+GFjBrO3NMdmstEpx9Q5WP8onfSp5DXkiYFJMProAPWVPXG/+z1TMUi10dh/blLqh8CReLYup2UM4N/yG9Ygt8h6xO3rvxI2ayw0vOrHHKsICaTL7WTJ6IDtHclLAu/TQ2ORMybvLr1XNtW/bAK0UNjuqwWE1bGus9Jl98Ros4FncsK+90KDaU/LMaOO9+TAmTlH/aF1R/vjOZd2V8MGc/0OqUWvBM2tGEyz8+VLP8NBC7ZcOvwwr/FHNMlmOjxXQUeQpP3CkKus+HGDOwlSd1NkvqEugrkrP4lkiKhZmrr8nZ8WlKgL7leJDBCzOVJ8SR2q0QBsLWdA0Fx6KkcdCpMVADuoFcXNgEmLxG7qItjTNhbmGj549B8cu2GqHXPdr6pYbSZ0P+YQtbNetbm7R+3GXg/BK1n53lOjeRD4zOAcc2Aw+u0Kc3evPIRDPp5wZLsdFjf3woRRK8KArhCUZF+Z9GPQJcJAnbhwGA++MGtcgy+AImF/94JePDlkTHlz7+x1ieONFqf32CpuFnneH2EZ9tT5d8rS58qLDx0T/yVW1lXPh3YaPnj/gYrKEt95rjqvEN9Q1ni6YmGPkKegPYD6F7wuy9szBwcYOr1XeqXZD8HNOBGwEWrb9n2TTP0KXgzcTzfVw38uIiwDdxNHVixZAVYkVMxvgJvXnK2rSwmNja6CQ1uv8X2cSOVF4YNrXKIADIWJ6YQbeplBelqh0ygwur0AI1rtRfjVUvcgLxTDWA0HHgbpMjM0aHOfuBhy+UCMJOrw+bzpcE2cQk5RZ45IJ6D4cDsWycuftmUeDibk+Pe50myPoWNTpP8/yUVBygT9uqofnJsr/4RmU0imB5C9Q0ks0o4quABAqG4cefxDAnJxFEcs/17ZsQiMHWbwx24F9Otw0maw5UmCfC6RbWKOrskP5Bmq3x572GpkHldP8hJE0wd3mNBye4TV0XuTI/MP51LRLyecJAhE0RoJ429+W1Ol1d3aQsRw3/GTcliIbfLp901PunAzNFN+ZjSzCt3zl42K6v8yABeaRmbQM1qUl4amN2fOYdH6eiqokv1vxDsxDIAxNiPt0rAxRi7ic6pAuHNgQrJM1NXkn5K156IfHxzd5gcBxNC2HcEDuo90XP3UYsfT1SU3lCnFvTblPwQmz+GknsDnoXikPlBSQqRE+V8uBJJR0cV+arXWypbrSujM1QDIpb/PEYB+7IneYm6gK12ug7MIyGp4iwO0Dtl2vDrxjZ5LoMuGEmqfV/wdlDDAvcknfHWVtJQWCrDhkfsCjAqtfR5YQuvl3JE81W+8pbICniRZJPPtlJYRKykTfwpfErtABsgHX+u+S/aAJ2TukNa0lum8FXGssTv+9zNJ54IGx0w4a/iDTUNF94VbSeFzJvOcq8lZQXZmFT8a7g1oWigaGJFN/GxJlJp09HvlgX80vl3nf6LM/6XCRYUjs9fcPhJS2SbL+FOyKj3Y6LAD7QFhpPWGuq9awDXFqpY4eHULpwKs/wT74DtR/LTxl26+hOnohZSO7icyAxO5FhQW6Dy6jAVf73rhg9jv9P4QncgZ/Ne9SMsLUe37BLBh4dY3niWqz+lRZWdm4j75HxW/6/4+mopnWtHwoLsnrgq9lM54nJ3Zg4kKAt2YdE/MYhneyA9mZIqjt9v/1bqmklmpqoGx28jHVWu/A9cPEpvVC8PcTSxyAtFfPpoi+D42l8gkY5+fyHBW0zOu9K0xOnGM9vUOiOY5F/oGbB4/gRy5/45ctl81ZT+hP5bg1+JwbzHnepweNQrKkVBoPPiKVP0TeVJ6L78MtThbp+ZTpZo7GlFp4BcJI80AWIKTw4TOynygu5Nq/mPm5eSERBIxbR/ZtRqpOjmwDqYJ/f/l1NDsYH4H5UEtQaVBeqjGdYOoThSdpW8uFZ5TF4m/zeFudq1mjSJuQ78mGLZ8X85L10JU8IShfZiXjCtciT7EL//OSjIhRE/gCoeim49Ve7oPFXQ4RivNJP3HL8b2fwtabyBH9JH8f6aZec9hNtPSxzC/mzIH/zD7W9ZFPVoaUylr2aVxykKBjkonHZu1BG9qHRSQoK14KWjrnC9VIKxujR1IVgsBlo9fHWocyWLkQQ/U4rUOLDVap4HAqwOgF2xRa/nTS+82sYNezWfKpJNOkSySXD7XJdApw27ulloRWTIRlQMsZ7WgKrkNDY0xSeQLNTV5hxUYlUXKS4gU7MYPVN5QnRsDRxCzNY1BVm5oeXtTRzwfh/Y2JO7vuaOkNHSgEwulP/KO9hc4XUBF4/qr/zPJTwZJFiYY+feJ9o94vReILNGa+lY8PHhMnZs4sBE/drhaosmKmGzbFOKPCguE31S9l0cPAWXnO+JRbw83cJ5JnB4Nf/QFLqERKesA8QJAUKob2hDyg8jcR7Thf0WccJvqxZnQBOi5e+wYCxPCEseY1wUr3vxFaKpOGIxaqqe0Ie2EubxTRKxPCQf6X1nVCtcY7sTiGBoCpGT+8OSV2dxOzuthlj/FpzmGBJ4U7dqDL4ml7vBY7qhl2zIHDKL1nKXUnqSIcq91lM12GBCNDf2hQPbNv+tTpJVHCxj5ML3tYLxg13DWIu5t9l95EZUT4PJkX3HyNfQVSIOsHF23oDEN99utkNdbPmsX8qdYSldjn+1xkQq6k8wcMVQAt4+nQU8S4wPPHoSNtW9pfjHyAKSJ8QtBXiqD+VpxZ43uYFjJstMKQHr8AMpfvlK3eWn7rxYA1xMkB9YpEVSfifsfFHmp/pnoeFP83fN8NBvQgn9qf7363Bpou6b7Ao2M2ljic1qUzZRBEtLP83kfR/wxD6ruJLFsUi/okqa3wLfl3U6E3RvNjX6r9463eBF5uW+Aa126EDzvVVru8kNvFqSbB8gj1RhHTDef+rdp914b2NqBC7JomDddr2Gcfx5B9X64KdrYOJgDITcVfOtKHTcIXKZifivw7HKvnXw8CnU/ZEmo99NX5TNxgshyHksdjWU/aRvE3PXYSkZ3HUOEjp+eYo1+BxJ1D+9iAGTrOueg8Y3fWNzjrSHoDbCxz/MK0ehEWpUF0Azi7TyjIA3JeBOcNcntjNs1U/3qZoHDTfPij1vroLaji7++BQATxBofVc7NP29yYrM+HF3AfOGhyzTTBv4vXtQW1R41AYj1TULPdXi7kY811BKztuv4A/7Sr5mCBiPP5aanfy8J9/LfhriZcaPWDnWKht2Z7ru2oZOIDdnhWDSQs43lUNm/Cwb52KaeytMjC7sNEjsTaArUrca7rC0cXj4AwtPRPgpQrzBOef0f3Yy+NPmfn7PBK7WLai+FnwI15Av1baCUxMs7QmkX6R969MgAuMTBFdvFIN0jJ3baN7DaxJ/xBhY5EbP8BGb0o+wSSR+ESLe4JsgN2+4/PUpZRv4McLPkbbOyNfyJ+WtS2MdHFqav6Oa8PkP8jPpZY2ZHBdogVA7c7FssobkIu6dnHDxy9atuboWnawK+4bnMffVOct/xxWmCcE+7blqfqzhy4k8/OleCTOIxNJGw58tIhrCEv+cwW0gq385Cp0dv4jZ45IrvQLxwEd086Or+GbxHSajZ8SYjHlIJ/Fv6KU5cGaBc3uiKjWgBoov0c5aP1g+R9d8PfauSOhCOPHNk08E5at2Uug7n9lThKbbXT/Fh0MT81rWl82cAosvyx+Dp7aYBd2p5JPhU3gnULu9E8qYlM+wMQs9CBjeSI4DRxXdSQ9jz81/rxHgj9b09MhVy7oFoJL+TgOiPUtbIyLdaxuqTSQYgh9iHdt3wqH7JxTp9W77YA3Fx8V8Gus76mc76Oxim9k/r4ZDoZOrcE0L4IsicsvVMzzlgcmEm/sK/UJdOmkN2GvTpEN298bisGuSiOJMfPjOsXuiK7kEwq80H8Ex1R8PmdiWUXzeUK+oa01c4bz3izEpqk8wZu/HjbQ3V0Rr4HFhN47rHzYXYWMjOHmfG6nXh5VuKx1XcATF5IIftDfKr1haf0bLVjv6+J1Uq0XKfI+DkmBrfZfu7oVP9VtkJqzVADe13n8REO9b6G/SsciijBo88vjlV6oyXur0Rmtn0kc0z1UwTAM/oT0IGFotH1FcTwxNJmCJzrj9z8ipW0XvD4pgFbV2gL7ey5O/x4pTOUJIa6rSfU5NSB413ZFuBNK6/1UfcJz4BwskZ0zGAoKuZbt+tuuD/3yT/15j5s55or/7o3zB99Db4QiJlxY83y0r4SL06JXBdCsBc/R0e4C/+MwkE2ZH6DEweO/P1vYCUgsTxTLFIpfrYM2p5rq20PekHvhIw+I7ii5TMCHivl+6fmn8tEPFDY+e0W7pQBMCCMu5hc2/jtGyFm/Vm+kfuDSV3cymCfip6GuxjfCzK7QJ1BgX6qmeo3DkN7i7iGfku/MVerg3ZsE5RrLsE1qkZBI8mR5f7O6Gg7tyLsCpU1YPmx5++I6xEienC8eTXcm6lTeOoU8RB5AfSL6DdgePbr8r2fb3qZYvCZ9VQvDbdtgPjp6chzNbtsHq1zWuljybnDIUnT0RkqBbCm0+wqUAD8H3Xr8BfNfGQKdOr6SeCZ3z/FZ9HM0lifE61hTJa1nBd/qimuh3N78sX79Da1ZoPdwZlKwo3O+LmUUOWIsTxBNMNqFlDn8+qe09hEJVSTlfT735mLkY5x0BP2WRhMAny7uSbIHFw95kDhpkgK5sOJ/m7jFFiuyZu8NyS9DvZb6s+v4k/1fEAE2/+mChDF8xHhwQroLsBrOFgVO4NBh9Tx/1h15ivK9/R+o8W5gn7P0XYpM5gk2wdF44gCpNpu/UNgXgK2n8rkL9mPFjf+PJIu9s0+OwHLsTXN5AkFRbPPQSdi8bAWpgflKuQr0VPTZdaxVFbWMKwtFLLD96eAa6saUWshvC3yMTIE55EMiWhM6RUsQzlkiTCKBFgXsc3e6VD48TOBW4aBqu9Jf6Ku7oPwEbonwvnT6VGXgWwWOv5blaO2fZoWcXq7hkPL8ao0nXPgby6ABjrk8Idax1TJosJ0oqOHPUmK+EAdpdWHA/tlQYXL6DY/eWkfQbonr2wX7mwpVvHoURZg4ntYUkP689oNkvFv0TRqLPQW3pn+PXoL9THEPkC2QDORO+kziakCBNeDIN7GeaARLKFglP7tpOaiR41upiOhilGcN9v6f/JU5Rl8bWmBx9INUH6Iu2X8obvT/YcVJhSdWL6R78dJDyvOfgNof3oOHs3DsGssTTOykleGCdyfTNR4NwS5WVVYPvM8UOO/V24aaBAPzUQIbbFvt5IkNib+slRT9c1X/Th3/8T742uwlHFN5/ebiQD3QDNY3/+K8CGBcQszFldRNgsT9gIfe6CvoxC7m3A/F8lrwP8xKr7lK6JOHRwlTmidehhJvkXVPjAH2995dywNx4KHihr8BtLR+wNSVbkjXlDP8tpofKHfOyyKDOhbG8kQUHWKpPGFNoB6OmY+TMejS+4KqB8mV2rDACeyD1QYU+/6t6Ps117HDkxR7yWSvybuz3Y9pE+CmeYqOWwPHP1r+SjTUXOw1Wn54r+IYIifH4d1wcV4oYo7ulniwhleO1jHAdq+boK9rMQEsUt0I8a5y/DhAo52m18qv6pP3y/1fWVw4gCHAGTbfpQoax1ruleLGP8HX6w6fFbVTxM2GPAX7YQ+S9BiMn59EYS7t95rJE0zEM7WVsuFps63sCWJq17iB9n5gYE5h42NzFe0idLwwO8uM9IlwSPx2JRjAt+W2yji1If+02l8FmeUX+xxDgr++g/LcLth23x1FPUXmYC316ZOkkCatehyMWvreHArtWhQiivKX7/TvK8v3OS59H/3Jy8Rr+So/N58osAXTPar1UQqZKQWG9W7v627sh9EBZvB9KwXfAhT/ngMbZdIG1FSekAR4oSYvbLibdUP4dyTiWOyjyjnLh7sLu4iwqxw9UGNPkjhm62Fs6O19+vSePG1IyvvIixifwwQbXIwDFl/weVTaqPUV8px7yxX4DNkDUyiiy/qhjhmTNvZiQd3KfRQrPy36bw2KpIiHmLWH6uWxoFZrv1CAPbrAbxOIn1p6aOqhBW7j5ZBZlftWhI5Hk+23HYSrq33SXNhZxBmUlzOVJwRn/wJV4rn2b7j55Z1E4mS8IH1BPkYfTS1ufN5vqfUuAFjEjNzgYZO1wh9FfLZy8W2DREQNxp0ex4spZBaIsK1qPLwKKHUu5L/1qUZrUiNCNFmeLkupFwbbhCPq4yrf2OlYucW1YIGXa3v+aXNb0dKRgVujhV2UKTu+D9cU0NEyETHNWem7wvfv7pb3uFmBi0FXzxD8ZqtK/9J+r6E8wcRzoBKjAzNEN/TmCtHLeKvygrBvTJFllrbRMpIteBglgXEvrr1z48FY3Lz9QjZWHeqW68B77kaf67xFfg8JjkC+9Eh8UOs3K/U4+zHz7StLxHEuRszV08dyT5Ivb4lMEUVijrh/vWQLLDP80LoebHwzKiytCEITyYI1N1bjdixwnysgP5DMoDy+tvOuqP6gXWBE7tKBiWdI6KTy+dRMGjoayxOxaIxT/LHyTweILsifwDkGYs545RVJft+kMDnNxclonrDSwX+09E6sHNCkwMem/H9vHSFJQavgTPLQclA7+OLzfAl9LlsfDYmzAbQ8VLCKqy6aI/49sQaqx0k+4yMjor+35L+vHAJUx0Upk0UFQNAjDl94RS5BQ+7YIIP6P5mDRS9M0l3JGxcScCSveSwQU9W9KLfilbmPmxEY/ztG9Crb5Y+Z9HM0liekdFjD1Xhi0y4IN0gKATKxofKKHBvqhSXAcnEHap2djeLAp4x0TrRVw8YFq8gXtABNJFtruUsbotnA3130I6BVCqMH7ppkOX3pc0vJ6Nw+IgON2WD8EM1fY1ue9f65fIlLKpnk7UDE0eWrJ4l6nXPU+i5sj7rSuaKtSpj3omJ+q1r3FlznCDG3AAGAPBGKPVXBY4P1Qv4DZwMuzgRLc1D+q+I8EYvtNPFhT858jHyAVoH927PGFZO7fVZxg0tdRr1Aulgy1jizkwQLmRi6bycLFk4Slgs7PkeOax4vJr6Ho38iGhLx9vTU6sViZzHYFQEqiwUXT7iqcoqahf31ESwo6QiSLV7eE/9OWk+wTRSkomx5G9694oaBN4lY/EQLyHDgL2KooEYuXKylCjgHJndDBE0LX3ZUuxPAfzMp22MuT0Ti81qZH9d/vQvyJ6jGWhCdk8o7qh/x1wLH3wpUO4W30mxsnmQgIv7aVPRUux6l1g3HMmfHrNmkrkWL2eYUrihl3TTQbp9olL9m8QlpXYJIHAeKfmgBFgK+aQR/MUZbO5YbO2sZtd9XS6PwxlOJSvjC41gnMosKQBmDiYMplyaVM88WYk6gQV7t9GUHCh/cyXi5k2JnqsDemf/kBmcZtAE1lieY4Ke7+kj3m08TyN2xPJ3/UveZPJcnFDW+3BFfBvWObrv3Z5GPmTXiWDQuWB08HyltWCkiem0fuJ+yhueKxdc35Unv8St9S14klP3i1I8yufzhyNEQb6+vBiw5/TaMW/H5Jf01TLhmPNmPz+wBCxKFZfl9+L+W+T42rjDvvszYBqDY2S1rItpu89/HdO1QCkuRPnF07sNmh1Vs9fhbaE7IoAGLqTyBMTq/1/oyAfzdxPDOYYhExKQMnNeZuEdBqvsXNb58Q6erdWnk2KjLGCgwL9+4VbrJ09TGFmYMikHiAM744rf5oKTl5zaiwhSWoket9qaJDz1qoOPgastR4/4Qn1zS3+MxGp6C5MAMfU99tcQTbvvb+mDdny02IaMksMDT3Nj9m7aK0OcMKvd3tSbgbOfC/MfNCpFkCaWAYW13QZeypYWpPIFn/HE1z86pwbHMwP28CKwHibXAp38mbJFUIigiXEP8E7R4Yu+bJqRPYBfL1jwCLprRo/uga1Ir21fvbCjYYaGN2xYKHg2JxgHphvTQ+iQ3y7UiNtA7+w4g983RgD2bQG17fXoo5i2pwngC9HnPmbVhH71bq2UH7QBDRQZ2v6J1k4gbVKfViD7Q96vue3mKDuTFmJ1RtZqu7Evcow91z056lOq7pW+OcoiWXgCYyhM4r/+pefvy+H+mC/wTbUxJyvHhRbAmT/cEEloZ2AmXiFi8okkC2/6YCY0/qYdzxFgYMCn5Xv7GeOJPRWDVJKnWHcBid96MkZfvI9fLKWkemgd9+CXwlf+JyEBryujBxFA0axN8WTVqYtrCMvdGYu4IaEJqY6iazxGnToR2S1TbVR05yBSr7fpsJC/rVAmISX24iI26BASX69nY3imF1ItG1SriX0vH9eXr8ufmPm5WYNd0xHKCXyyp4M3IYCpPCC4vS2unRIEEuVnmg+SHwzzHJqcjtSAFeI063RcQqC7paJJmoIR1TajHHieBsPgSxOA0jOCpW1orZ4+m7Fp9sM09oxDwGPN3j+becNE/u8rTZALsnnvFopCc8KtxC8kNpXjqd/4fvs0l1n3lPPFRzxGzPkbKwwK+IDtpknro6/hlIZWMy6JR5tKiebSrdfq2bhW8mT99odYfiD3S+zgWHVupfH18pIgSq3Pq2LlbsCrXdyKBt6POE+O7R/sTZ/g2OiZI+jm+Cw/iiY8K8CdzEeyirZDlvG2GtOStuKtfrgieNQ79+066nTHABNO/YOB4bLCw6ATsYQhF49VtEypu7UcLA3kuJftBBeKd4ib5or+DMt7ylHbxcNhIteukFIVU5c5awQbX8VC/VfIwqWSA1OZWnPamfJsJ8RigT4gdLa2epf2G4MGS80aWFkmTk/WU0yNf1daBAe9jhDjYdtS6PfZr+M4qrE8gDR6s5otYLryU/Sh54YqkypINKAvdmv+XwroSx82vaivkwn1m2OtijHENfrZ2+/jrN1u5ifBV7fHw6HIemAi/AEr5o7q8c1vwNcEw/c70+ocjQCyPeVPMeX3bJNs8JYoa/ELMG9mr4qjHogB84oCk8LpfU+JsW24A+c0rTn+dk6QMTWhPsbyeWLNCXFD7Bzyky6ryzbWKLLuztNgGQK3/OJF0w6U3PJvLEyLip6kFe1wXbuweWn+gdQjB9ulM/pQVU74eXf1naifMhbNM4IlAhINi6ML1SFI54NZV55MEOSzW+BmV22WjkVO/0cwT9OjrzaGY0HCoe+wFiwIXc9GhI27EqrF1rU/ZineO4N4fheTG5NgfL2Tz/rhOH7bCVDeI6zmW7SWugNWOni8M8eo84+g8sVv+ukQCKVffVAOswXOOKmbkLBCvIudcS9/cFnTtYkttiTGVJ+hic4PGEwBnG2A3HSHepMNMb4h4YianVpa573Ws+XWnrdYBBPhoFoXAlnpeUmb/AlliwKVIWNw4nlqHRgqwLz1DVZ9G47Bs3rMCijiVdDzntgjPhbxGdz9P0K5pyrPw7fHg+Fp4rL31/0bwmvBVcN7SrULx6uEO+G76vtw05LaG2tj6v8H2h83SuYL93NarO00vyogo98wjwwTcD+Ou6Yv4omsDlqBv4xBOVTuWWnCayhMMc0SfUd2xNjjf6iIHBV3Q5EUteUf+CfhIQf51JOQAg1y5imFo7toG7PKGiC9ctxXZiYZnmqCtEcVG1+EvMlQFRq4nD65NoXAdlQKdnzOQHohvSqfHpUYYiyQNbv5u4IFCFFiLY5+R7Kco8VAEYSuH7J69QTXUQRL/RKl3tG9WmvaGASpF8MW6FuYAf5J3ggL6CoSSU6Ob1PvpMuAUVk1h6XEfheOncvNkRreuCtud5EWokV4TMYjS3Tr7UfJCc0vQ6ntPSYRW/hsda9+tp8gTS06ihK401NogUQuSSKefbaiV/caZeY7t4898R76pSaeGYhR2ooBIl4tdJiX2dQz19BPx96HF1SHvVjDxzBodb4LbyjdxT8f6V2yUxdPf+tEa+Ne9pDaFR2mOqr8C3nXS8y1eacQc17DAsh7JZpHjrdDZLVYNu/n9Fx1OBZyfQG6qW/vSXVqX7+bGLihP3yDDdnxaH7rogBJjMED8dsyyyaBuvKk8wWliOzrKQDasONg1CkW8jV62sTCewG3x6XRcD/rAOqcEvw5LCqrNx7QR8erPMcS5r5YWGmqXAnZ8zAkYDwc+LN4Yrbo1xMWMSdhCmwKnkjuUbU1+fP4I+jN0Gzib+wfoT8K50FWHycrLweTrBWsgLY5YcaIw2ZeOADQ+QTuPQs2Ipzba6xz/KsPqihR80YwK9FmgQMNE8ifGE2nZnkXBwO4KbxV0fnACf1QMXrhjH8l91KVHnOSxfh23BkXGkgXGejISYRb9Wo3lCYEVGQ5Vh5Jq98tZD5MfdrBt1b5aHE/IG9lv0nFdeeqdnfMfdYFZBCSqh8SceeL1H2zktcJq9Hp/LvbixB9vevU7EOyRiO/qg07OPgk7iwwUjQoYnIZD7pzv4nFD27Pturblo/jc6DlSrUb+uJJVhgLx9v27kjZRA8/F95ZWxnLrVnLWvvhU+6/EBVuhMJCBn4rbxbOcuoN/cOyPkscp//ODt/Lw7HSL0jRm5z1qFuAU1rQT7hGv04llYK7Ipq+3qTxBkTvNtF0I5dnaI6mTaQh2tJ1SeAKrG2h+HXknW+atMhTn5nzans8eMwn3iU9BGIo9zHdJC5BUsez0eVKANUZX1jaIRWPOimA5XiusU35Zn7wgY8m27gmLGw14tCXUOjknZGMbB/swqnY4YqKgCg4YJnvBulCvEceiaqc4LKTOV58gGaS2z1XYZztJvsjtoRYARQUOiu3xSuG1YnblM59Ln+Uf84TVneJpqoRzwO2KcAhKu2YrAtklk0wbG9ZNnFNV5gl8tr91LDcDdBU9tXwH20ixg2WX4Z/AdNowWLezPq4LrgPn5T3sAmANOZGhpnjgsyiCkjw4r67QhFS3LJfCMQ9+U8qFIfRfj0IMMHRO7ARJ6WlH3oqJegC2CaLqGZ0QGLt19wR6de2D56L/ftrohRindM/XTp0I/VbdH97+w070Psuz7U0viGLBG0WWe+IJUTw5QJ2mWjOSf3ycPPpFzGNQiKnqO5EqrxH1rhaPKOGCl1oqe3KbcGDfRI5WmCc4dhZ4vjOOQyLhi8avVwfbYVhPWhi5MH2CjMmHaStkwZa5D7sgQi6GLtqDrjdeyxRup0GY7QiF2ofvRuN3KBp0BRix0MOX+e1WpIDbSgiQ/652R9vFXTU0sUjHT5OzQF6KfvrHtS4dVTc6LhglF3Op7P3fQajQDdiqg8KS31nrI2kjF6u+/PTHBA8ELywwIBZNlNTHtuPJ8dTL7bN2zIKCorul6j1dKyxlQxH1dpYSyBMMqzsltYWTAm8WfJ/Ke1W4DiCK1EY8pAQegFvztst+mLywfUtEl8ATsbhKXyTP/Xvu4w6DPG1PnbwO6oFWX7t407Cdg57tdW9oXXaQK0b1ciJ2nmOR+yVxUJC6vdKPMO5DCtTqqRQU2yr+33ishos2ezfhWstd9t45zdH5mfnQUIht3Lm49cNycWqWnZqdrOE+pPEfu65Is0tE5RsfWxtadSIttIABfIUCuwpgCipycbISgIJWAfNpglw3gRg6pV2zI3HWWTe2VPTK8gSyo3zw7drjuGRCdU0oKDAy7KC/p8J4Isa7w6vp+tRslCm75z7ucFy/Xx1N3e2UdIzPcXX/BMBaPxYUCxsl7pPRpMWF4v61oFXxDOvx0u3X3pvOy6D5ZoJRA8lUbv55a43vvESPIopt2PYNMfIEGRZqaSXsKux+CFp9d0qksJL2gPSHdc54LYcnWsT8yDF5JjpN6omeg2no4y/FWrZy6rlTFgWRnpSeW6kH+27eg2YCjkEjhyWqNekUcv3cp0VSUnmpD4SpPBFSR8s5n4O2j40ovvZgTLHAXSAHpoCWUFoUT4SUvjv4CdtNWnO3x78FSyM3sjfHcHnXYkMh1iWl/01l68QDP5jQp6sQKNJ9Ekd20k/Nh+VmvvFORpyP/4nESztgy1RHGcDxNu2COPelxJMD48jelJ4/B74aJhpU9E7MC4O/2ggXw+ocspYhL4Vcrkm7XPtGx7wVJx7TMMy0IQRPjjVDw9PjK3YGxyRxa8Ar0JEeMXGS4rTBRu186fMPigAP0r7eFp2N+v9n7zoA7KjK9TlT792antAJVSChd2mhKBqU95THU1qkF0VRqhAgVBVFeCBIC0VQVJoUQZqAdKRDCBh6SCF9s+Xeqeed/z8zd85sy2527szc5H6EEHY3d87MnPP3//uT++yc6gkf9YT1SxFZCNnK9HtQ0nkpNGYOFRnpCYYkD+x2sVeiBexhuV1QypH45ZBnDN+HY7susEM4fz+giRZ1QuRBMyoN4s0F/KUT86wlfEWDljNQW+9wVVE+RBUeSgiNFJs/Zau8ouj4Ey3KoSEKgzt+C3Qt+B5W5iM7f7cuAa0em6JdeW8qBYEzgmx6yvOiX8v1YcAgbuQEzTUbZtV5oOks3ztI6ufAQNiU5C40EEyVNi5Ut9dABZ1gou5qjpYNMnNiYp+fVz0hGO34ugq4WaFpDej3z8LsvVMDecoM9QS/0LI1sRtTieztX2FleOJX8xzRGQXkQcAkxF44YUy4L5C6NYCOc9SMRqG9DHLi++AYDJ6fzAmGuF0oKDpiO/GeVWIg9opwsqiQDwEqo+lBbHJYmUNRBhEz58IWeJaqRqhqGFAnG1MZ+D9ck2zz21lwDU8MvsFGysTsDpxjhZ9ms5tj8xiBjOrZpC6zQsASnAukXUUJ1XLAj7YiOMKPjx4bLv6YxNadXz2B1XsLCLiAEGkDP0oDcevCfsr9e8tMTwDxge2xU/lOMWN8DE8m05jZHYLTwbGANJy9NHVdLreawrRobHClmLmJZZfKsbNhV3e1r8Rr9NFl+DN3HzS5353/+Se+35nsveURJbatJs0rxHgeWf910LqllWAkRkeQecsu2IA0KsG8crPbwHKqi2Y3Qlr2/MP7XLeUPK8Kk1ScQPG80KrH6o00smUpNf2Ph/TquIBT00vPrDT4Ayq5/m2qtGyO6xP7/PzqCYxW+i1U9NlqkFHSyFiMkuZx7nt3ZKYnQMNa7J3hKEykA7fmiw5rS/xyEFW2hfaZd/WW3OlTdYPG+VsFDJA+3DFUSeNJ73guK6ErMWh/wgNGQef1USJMIsuTvTws+VjFwX3CBcN1Wf9jDGqn+cxyVuZcuAE3uTP7jBZoKdMCXpAQGlI1akACQbG0rPnrf1yCyroLkufJ7Wd0Jtwys94sGpKjqMK5vzrF9wo5nrukfQUP5K38hy88dA1/LAVi4XUl54flVU9gPRe3VXcXLSNURSZloi7ECHUNyIPM4k5BsfR/4WUrG14nxrDXq7Pd4VW5r144URGqPAgaUKWbVYohBEKKh7/DRH2OF7zlwcHm/8zbOlBEkkMxbg5bCbVTe+CP7kkpj22QVkIKOjnex4DcyjwAxy6hJ7L43OFB20SMT1bDMjVNJ5QLcPyOstUVwGiebHe0LSjQ2VuNVK4nh1jCFgtTjCcC3eCT0v1DSffT+Rc3oqZpl/hpa0xusFte9YSoqvDZeQpWMNNwPNyjIsye/zh0ZnrCFSGBh0aR7oGf1jeS9yfghkrPnLRheKqEMjBMoSeiPkOusGDeZuOJb7CymC25cnBYu+0eRpqwalO6u6ZXPFauBfthqIAs0K+lO9dJQdPUArm6CwnZB/txTtC14kG1zJJLWkd1758gojE6IM8y8bXyfzc66V92onO0Laz7/fKpMUBzLu1bjTRdm9xVVgw4Pf+K1UcQ8nj+wxeotMvN0bohmrBZcuvOr54Q93gvuKDF8Foq/c1yVhvZysz0BGYhnDLbWpXtbUWDhrfLE7+a//H0A0fjjVIRs1CUoLIJ6aorAQQKwmX06R+IejXXr8zPGSTgAV4o2GGNAo3CW5exVbILuyegg2jZ4dL5C2pajQexInrwQAZZ/jagZs23rpoIGcGo3rhVtGajXU11BYvMIK7Izbc1Drj6/STvjGudT85TxKaNAj+UbJKmWYgjnZ6WBBwMcKkJWjnfdb+UnhtIn0nJPbjc6okA75JCAZkKAnyDH5T8a3eOpkLM4D3OxuecXmCkNAsKnrCgWLQrwK/W7WZiDLuyDE9QjUYC1gtSlD4aVvDLEQThsBEDwjk/+Am25IHTpb6vXiF4uUxYw7rnfzqEfVtCH8RjHewuQxqEB38oEOWolf7cGgM4013si69Cj50es/3XeQeeDjQ2uEPZZ/a9exkkFtHr5/AXW0+86SNWYQNnOPcNd5Trh2YA7CcfuLsQwV14Ae986P/5zCoz965do8+msHEh2qz9iaXIaw5VlvYT0u3zh6E/UQMWCOZV5Dox7thfmVxbct71xHIYaU6j47CZm8qY6SHDETZ1Rb+dyUQrUVoos/IZwhETeoKKuE8ruWQxc20cwOoHXKCdZQcmnAiIv+1xreb74e7w8aSHJS44fMhhXz7wwwkwOSLkkegLBikYjXybbH3t0NiZbRbU9b4yjipRnlMHR0nZroYI54cG6Dfnr+3xNRr4y9XleoHGbdo9nBsI3sHKy1XLc588EPYNf8Zmoef7DCH6mYCTZYODfj9TUJt7QdGS7wIjkvi9x/ojeBgi9RzLhp9zn/627Ec0oRLkjs2BbWmmnXyYfjUjFtcjyl9qIYLBz+s0qb4Bcjz3rwZxpxC7xqPs2pwkWK2qD4uibK68t6ks1bFg8F6XbyQuT4Pnh6StGhl7MkQLuJcKesDuErZn5STa8bONf0b9JrSKA793vXbNjzYaAcpBwYyqqvTjUlA8+3v9fREYuoOjcOoGeHxltnDb2JxAfMpjnh/Cx9YW8AFyq/0OUTAQ2b38KR/BoHHRd4cyvoxvhDabvXUKaqHeGu/Cp66IDhkMEhUK5jfPeHA2bKJwi6O6QGPECZxPAVd8A9v4rUj+u0tu2KGbXAH6L66n1prJUnQnQE+4bLm0EHBp/q8m6iN8tk9s3jFRP0nyw3OuJ04w4n2iECu0898/YRuUGpKe+DmEjl0vNbvE9Sz2ODEFXQ8H/EENxtE07H49sHgEeguqWi0QL9y6C/vchefjw+RLy+ZwvEBCWa/96aRtg2yZEryX/sJOOGCTqNPLvviAITjCPsRTWOf/UAiVt0ZX4M7mnWw1aJwQ8CGiAyWpp4iRnBUY/GVfjM/XLw9FrNmiOekAFX2Vhh4vtPLYw9cu6tqgSmr47mfeOnNuGWKVTrBYFhSkWNHHe36l+SJsrpt1zWFU8HTJhUaC3/w+b2XSWCsNH/M0sQ2s4JDp3IPvjNHS6+H/jkr003OuJ35vBOOAA/ySBSSB+cZCbmQbkr13me2nyjfSCeG5n1XONMXyYs00SEMRtdf2pz5vgWPWjqECj2vewAi1u7osrjBsO+zxdEQr1tJ//+Gsb2/awrWDjh3VGnKNNVTm5vSFVn721y8hLzYbAu+mEDyue15sSCfAJBcMikGw1iEiO2VvXxJMQg7OId9vyl3MhhJXawjnQxSkl1/gXiI1e+mD6QZd0FhTRdOhyUIjhY33O+nqx98VnyXem++JvBegch0RFCgvm/GHo76io2tUlPnNlaAY91iIc6Y4/0FsJEnewEJOz79dCiv/LApzw5shu7DkuiFzrydeBjKBiH/C/DYyzeX+vb2BibhIT9zFhiQmBw/+Yrvsb8NpF28ISFtJJQAM2bmWDb/9i/ujUllHEAShKvOwcMaBCMfyt/9+w9TDv17QFc0s8HNMI/sRHb1gDmc/koSQm1gHNyhL9hDEOWRv+WdcVdC5javFjvFBq0PbRAVu+J8vN49nmyGJt/YLzO8Yor/tl7Hj7TDwP/s/+3KLTKXELWjS00dO+OaJl95y7+MzuCUiBZiw55qL/s/efOTWX/1o8nb8cPMtShVdiffbFLGSWtllGUNuy/T8cHgCTktlg1GkD8i/XQohgLtjJc0GOU3kEpP5+Lzric5RaK5U7n7tjgRZZaqHJ0P6/ABPpl7OW+5kzsJd9IpMDXUt1DyqoDWoONHmxEm7/fd550y94MrbH/rnM/986pnnnn7wlit+ce5ZR++z6zZjMAyuRsElbIrQICMBf9JFUWY/aqJIlOJh8L6Qz5QNYd5Nl+/6z61FSDPRTVKZS0LJtovKq0/YSWx9kaZ+eYysJhQD+uB3mQVPeggVwthkDXVtc3YDLdFnhkKlQk9Qhct5JUxWUJEMUzRD1aOaNNK42aS9Auy9106bjBAV44pZCPcm10jAbio1YqtU51Jvh9mMLWMdfpr1TlDytEU0twl+fSutqw8BXIyfLPedEIU+lKDAybueKLEJhXigoT0wffONx8iwmLn3D9GDnNrCuUwGn+B9IxgRpIt3ZVSGZuKWUnQ1mPODnD6KKLRUhf7QiR5kIsJMODgOEbNfMG+sx2SbODRyEOTKPaivHUrYrcw62OdbiD4M6cHSpjdqo7AhIXhQe8ptR8/2nRtoFB8xsB1OIVPa+JMaUrUAjLtzfYd9sSP/vF7mSwmYAQU5AOecC/KubkFIqtHAT6ABRPsFibYR/ztiFmGPmrnhZP03WcnlOiJdf5FfbVLsHsiu+d9fUDC2lxrpdYjVf5zgc8u7nmDls/jny+0jd9WEP3GFxl+VOGXYFfZx20q1lQ0ZL6xHzCaQrRADNvpNOScKHUhNNaIXyIFzh+RKoWbFhCdr2yXSSMBrZEDk6yG0NXMfh0waLit77Gcgl424mj4VHkcCY0pd9umuBA+eGufxqC5Uyt1VcIL52ZnwRBYRRa4iva9V1sNXQs0J6a9isIB2dqJK2peYDUmKydzrCW86kd1fjZxXtUsliWmC/VnHFJ1S0NvASnMzmJvx/HZYYih6svrpc0gYSPYAjCsntNlDKXNyOmB/QqmTxY6RrFsK/QP8bi5tS403K18oM8dy9iUm1CbrUd+7Qm5Kxh5xffblVipp5sq+v/rYpBFuUH7VXRZn81r5Xju4sh4ccTLcyv0cTYfZH8SbI2FIdHLPL/d6gr1JZTdVJ3sxrwbsx9N0rG5XwvQcfM3xsvAo2nbFgQ9Gk6FoK6hNShCqqOAmR3cO0f3zMWgFhuV1sb6yAhRtav/bVhNV0tUAmNpfTiDA8hrUPwsMezGZ8CY/Zct/AFKyJ6FjFSE4SBqLhBzQ1lWNAYwDuvGfRM9T5Ua6kns1wY9A5x1Ukeq0KLlIzK5K6vPzrSd81tVKYrQlw9xaGHz6fRSTlYCZyViCRWqDAIwl+CGpJH5XWOeYFFTRX3E1f1cLh0j3bYnesif4PciDiSAJ+tXP+R26/upU7xSAWxyWxfwXx+KzlnjAleKo+QmcD+j7drzyNH7giiqh6QWeqIk3Q6FnwcnknPMt+ytpPSp3KYZGJZASjlQVOXFHnkkyQJ93PeG5bPuYeNPIp76ficgdFPbSsUgI9btmmlsHfalZwGUPNOOYAmBxXdn3PGgUuJYY9xcWMOMPwSCzPeaXLPZRa4xXEW6HDH/LY4JFZLXTFA5bjpOBb9G4s63G6v21rduHXh7kl32cPHXfaKKKJHk6MLFMUNvwNb6EUjaJSIe5t1fWIwY0vV4L+2sTRarD5y9tXpICJ+96gjsPP4lN7tXIX5BvNOfYzBC2r0LR2tsXaS88O30/Gqn82vYH+96k8Umh1YTOrf8t34dpxzZMYh3CfSPjNZu3s6GRYkQQCzvCuMsJ+eZq4RwnCoxgllnJmRajPyNYsXro0D/fZoGX9saWKWaxEQoZfvoS1oW5+CwCPjazI3EIgtcgD2ewjMFisU6kRLZGNi+vTnlsfq/3U+kg8Pd2vF8DcaeGIDkBWoK/wP8RhMUZhFu7yiBO2APbESPel1VlGPpxS8A2K9lDGnrh2z5UFC86BInpYmGzxoshNuK46fYv5gQWdri7ZeZ9T5X9LNCguvnbITeUQImaZ7Gy59unEr3P8tjkwf2jKR/y64JL1JHAgxoksIXcnRlbkWbckv5CBgmfPUTkAnVKDmNegonsvOsJj7kf4lCrAFxY7FwL+Qks9wnKi4qkaSpmJzJp+/ADq+y2jYjc+1RtDL8NmX3AprGGslux0mnRNORGl/whRSUnlMTMBJZg22ntoEOQcrvss68SIyLQbRalEw8M9eMt5oKu8TzuVdy2Rnp5LVI88n1BBwCUYOm7iT7uuHlSHA+6TM/Lvb/qsYvUWGEavRDabBJzKfKuJ0AEjNJjBhOxSjnmg/cDZuIQOANCuTQHy3L/tD3WxgI1n27A0DBFQ0tR0ZTYA1Y1Gn/g8Ia1YOiQYYTjQDRZeIgpZ9DUAOfKpJNfgasOPU7ON/oSZv+xch0Ixxcgu0h3WMY6a6GTpsooOf9eD4SZgdZkEOzUjdeTmw7ss09PEpYqxFL1Btg/ErE7wXF3RrgNgi5I3CGqDv130Gon9zdjf3/Q7N1CDUXBzDVSLhitF77Bz7yVtVj25X3NH+dJGa9nxbDZPi1yvMAkryU6tyvvegIS2XvH6v5V8lKeKyHRhnaekQQbLP62rJflQhTBffjosQVoW4zxAlF5ToZKpP+DVlkK9mnIVNVgYNevppGRJn47ypuJ6klkCdHIqMuB+Y/5KzNfLQ4HODn+3RrxlqoYLjdJ64KuspNjeyElWNyteM4MZ5IHcQeu/7+ywEJy1qF/PujiT/5kjsJSZKNy6KUNTtbZdQusiipqYpY9pRrFXSSK/uCHwn5sKtqvKTRhGoVwuVCyxU2Rff9SXprEQxkSULSMqmw3PAyT87/P3LVjPAWkZXEwNioZ5F9P2OyXMbfXJOfnua0Kg4LW7fID4rL1xayX1SmW5i65+5A18SkGhK+BaA82GAWKHmDnUCnQf8Kxp7oeSAMzUNbmrqdfdfXGI2i8a4/yv8R/QY+DsvcMfrEOL5GAEN+g89aVrhPouJZn4ZtZ2505APgMv4Sy51Z8i2IoFdffe7vlJCKdMPODX8L7fA8x9cM0hKdQeR/cvTPItnd03j9tyhbQVAoEwsI3QMcTeWB0KvF24AvUAmoA1BcExh6udchfFuLdOFbKjJlxiMLEbWUZR9WJmS1nwPgolMYBvgpHJ4G+/AD51xM+e6mbntgr53rCZf6l0SZDI2x+1svicC3BCNvx0qVfxVcndflryNBD1R71j1Q3xbxi+L1hxwOnPfypzT46ljSrhMTa9kIl0qA0XwXp6yElJWJYsiuJ9Q9xoVhUrkP6qvybedWG7zusXDqWtHBZqwkaJXxMBjkCtGgikSfPg0L0K0eG887lxHkRQ04G2fc5rrXt/zx2/pG7jhX5VOHcUFXrpRabKkFpjoZJp40Pmvb+IiiEhbIHhtO6s4MHbNTfCVeqU/B/jPQGJa0kyrcKwoXKIz4dEjzWasMXC6tbGivM08gaXTmOO/lYBHqCLNf4ocjc8A02euXJPXrjSTuPUolqhPzglRdqFOBrumCBFZqgYd2JB59z3VMwSpAtZwvPHIlfBfq3iqYQGQvwTfabwUpI1Aj/Dt3x7WLHED3eOMFxGlsEn53mhMB8wkafqnNPeEYFLtUqikKhv2JWAjy6Lj5iYPr9/CC+mQ0RNZLPP+SLFE39/rs4S4qbB+3v33PhWYfuNr6RqwiYKKEZsXHTaJXAL520bPv1k657YTFmmZDMEY2LLFgLQoiR3u4pMSGnqUMPoFYbhzXK9E6E3OclSqKcdz2BW2hH+Yp8r76W4/ylh3ria7EHRMZmvSqgGXdFzRVORIMxRMya/eqTvzhjygG7bz5S4eZfJf0o5h6bG++6z3eOOfuK+177AjiWvHYP+tkc/5rRIJMUMXNC0jA6xKXMcTczrxNLgGEwk5WAHD9HVWSmO3QtJy9HAeZmrn6zh++V+IP+cJ3KbgsUhaIrDw6xER7hli3HFcrC/+PGVDRQxtpwYBQzzEgdd97n8FNOl4OngP+x9PnLj972qwsunnr05EkB9tp974NOPu+iC8698+lnZ2DFNNgUFc0Ag9pBYWT2YsUIPvuK8OaKYg7Xm1mtZ8DYrCnG20w/ZIm623nXE2hg/LRb+c01OQ48iSFw4ytrxajNtlmvSsCvdKTZ4mB6QFAdPEt38QcvPfXEM/987PHn/9POUJOU0R1wbZhzD23VXXyjbA8RZRwIwl87lQQGlE6td+BSD+m3HPkqQ0H7HzUi903wizQWdpiDk2tWe2eCgZrgqsDvZI+PA1qTkMIbY4L68HesxOypsgvhmNknNuEs1Oh9hKOJdGJqZMPr+UqY1eVwBV7uAvJGMT/Xl4jfHYws2eVgVLYL1ZvQixnfK1nqCRiRfY8sblRC781qPQPF541KzM/bAMOyyTlmedcTuMAbpUY7aKU4uWpXGzKgi9XzylGkDPjFm/fLelkM+8H5v7g+mIlamVLsAzCA4wdjw7DdPRhRGVTM+MJEfGlf2IsFkfymcuQZra5t/sDEE4ARZCjFhyyn3lmLqFIVJn+YDWSNZ1kwpDXH9kJK8IW2tNgNw7ms1pRQT6Cnt/nQQw/YoyE2Sgmshkcmhae+8t6h0EFkt4m29ktLxKrgzQMHFQaT+Af4AYJVw2aEnYhlH5Vx2rDZgF04G16nYGl8/zrsGXnHceHzm8zWM0A8wF0fbrdV5ndNDkRRUp+fez0BW/XzmDuhk3XybUr67FNpbjFRqPLzrJc0aGDTPx5314bp2eAbzDiqJ4ODGRbMG2TUeZ3JddDCBm9jbH44ZykwYqECtOkfCaQ9VjXY7Cwp7kBxZoRBdhSGQZIUlOWrxnLXUcUyCNpL+923noF9Y6Mex5KrGoTnWOJZFnDKCXdhTxU9ozm8HQgis7J/9nCCwzugt4mSZnJde7Kx+bzrCRcMpuVrRfPVoeOrZX4OX1gEl/1bfj7cA7oy6yUNGqgmQLyg5IeXsOTnI3sTDMM0oqsFvje/+QZzE6Tj6YL+i2U7VOa26pASbSEFnf4uAzqH/MPzjyJ0DNVUTcdZnfyYcK1+IvbidyQn4FyHzT0eJSgxtV7GmajEnPIheCG2lyhvRKrwXKcBt52JhX5c5PyX8KjzpyiEh+azPYggCBI9sCp5VlCvJBa/y7uecDxQ4wdWLCUslaAP5O59ReD63ftL5flQLBD8e9aLWimIqUoBgeG00aRXtlnRB0w2vDPZfIEFtd/eUUH/HsVCGx2OLPkBXCj3dYppgz+QxROC8bbYswD1HlzQ/RJqzhKV1qUu9s9dwKHQaLzCBlEATfGzuXA+/eU1+JaE2PW8jUPjhGBh3wZhKVa2q+sJoQj8jiIUogDXrqKgkdAGodkk6hgC5F1PQLrSZdfIclczSH776H1Mg10gr5fvtVm5218DhYVkWh13bNpADFU1e/BDcanA5RG9ZFkXps0SrB/kltJpwdgMSqnJdxoMtCDbel18Q9QDT90A+27+iOBMcgluqCjJVXIfS/KlYG1CiXVePjzsvuyxIWihSNa+cJELSYdch4d7RZhCmUzEbF1oLuT7TrdFUjh3/hEWoLvOv4KJlXy5CjVVuhuDyeIJ6rW86wlwn0rsXUnugj+9WfUuN0RADNP3D4n1hWnFrtrTE5VSRbeDPbJ9n/MHdIW0kj3/I34ywVME0mh6wGgt+niRDohs9YXoLa+jO7hl+c5wohsGCjZR5kw0RZvBEi18cZFQlS04kZJiL7uiELThbXoHGBjJ9XmlhTDXfibKNgXlDdzRZ1hhlz89AUEym7kXQ2qCwIRjFfxIenEixYYS8q4nRD1HubIjBWWoNiSu6moCSzW8baX6LP54Ns56VYOHL+qdPC6uX9gPnrtOeo87FciGf4Opg9iQlVzqrIOxxxpEnX6lfof/Z+On0Dyua4rusJnPPbo7oPUxiAQK98vU1pibZLjEgt69Tp+/6H9/C/R2L/JAVRRNV8nmf06oHTxtoKK4LdAT4ikq9AnPd3DIX97gQzWa8y189oFa4yflGZCaUPWe2GVyrie44IV73bNyQWFbPla16w0RDs7VGUal9Spkn6xXtRLA02J3+R//AHh6hGGvGI09NsCw/xN9UlxylKwkBdKH66M5F/aNEZB+425kJbhUpsQOeQUo6XOHk2jOiK6rEH366pJkp/3A3GFW6mDOzZv3Mx+xgZD9HkuOvCVF4M5/DsUMDWgMFXKtxe2THBY8YbUAW7AeKjMk4YT1tiwRLe6rD684fzudrMs/R7pkI2kiF1btekME6AmnQ1ot5Vr+4KxXtZLwupYdOkwQdCAJaS9S4ahPmAudGMJyTDDytGx7UhD0o1ScVP7WGy4FZ6JO1tEbPOhda2ffHS4C1VStuLTqFDfJvjXbZW67uOKXF/W0G6hpwJYnReRZfTm566YGjDzNVDHqhBOngSz9/BIrZTSvu1/gktrfhfpdYR8oKrfq1k/c9cm7nhBcZm2vwX4HgYWkY6R1O4a81dW66tDgPybZWSBcL6shs6rkYe7aAZt94XnDu79vlRS1YN4Rfw/f/Hfi13fQCipZBwslq4s9ZiDF05GJX22Vw7KduHyLVS9zu3gqqnE/ceEBdkQjsLiowu7WepQ5kBPfxL2EPdfJJtSrC6cl2O4BdgVuyyQDq4mBa7XSZbJA5urtnMQFTt71BBMtX23NBqXB0B8Ya9Ia1NDnTgB7EBW8SdIT4Lzencf91Tu88HeHLZo6trdBqcF0imZCtn0o+ev7bBnEXNnhw9GDpmgg4XNU6A7t9XDTitC1eH0i90ubOjFJ07Uw0slN1A8L4pLslX0Dqvc+ZiUaR84M/obl184xYGwjfIiVB7kBQ8qb3FmmDjZ1HNxNJN+V+HVqQE8AIT3bqWCIkpdgjtqLXmDz5gwONJv9KBa31ZT3a6dAUAy75Ianf83Y3soedaBQKZhakYz+XWd1Bo7yzyzfQkKrWBFko/yBbjQnl/ZcvuCxZ4sFLSJg0riaKBD9caTJsBKMVwd1Dp7D7tmINBKzCHVBvWyYRtJ4/mKgofS7ymAA1Aq+qcRous0vWdIlRInAg2J0d82YSC6QuYlfJ+96AlbnWi47HUZiiQoEohoa+TnQwjA7d/6EA3PjdovxFmrFUu3INwgPdHjM/sNW4EuYZs83XhCDai6Cg1OFcwPllN4/FWIWxDHFPgCTv/GGl7m0yd37zhtsl93coMTsFLWBkPFvw9bsSNBekaiaOi4fKY6l0YtLoeoaGXnGcvhRr5bmD56mqrECv1ehay1/egIeavnt2IAe1Vgn+cvkXU9gdYVTth4WLaYVubENRDu9/IkNXNE4KV7Dz+y6WS9qcOC3cM8mOH2iNzTCr8KxH+KPlpI/95AmfXeEYHOipGIXAGWn5Xo1FOHOCPxMnGZEYqMAkSf+ELdfUJ0qVRuq3djn52lhS2k3GPj1xqZrOvibrYr7WR24t0o0+4A/enb+otxMVHVcEckbTL9/P3kDLvd6whfcyHMaA0quIA7R1MG3fYL0ZomBL2mhLhkimkq+nssN1ge4MHl0b6zABwa+hp5vvKCR/R7C0RJ+daJ+nQs3FfZRMDcN44zk18xLtrxzVUXJY9+JxLXSgILaJF+DPZispvCDbQ2f+tlJOmlSSE//k2+kRq6p6Pg7YIRxzcB+RSex8a6nJZveSQpYYTg5sumA24bemrzAyb2eCGKa9p5EFdZKkNd8IqexHP6GXpDTv4pGzs56TYOAz574WjBfwCj2fN3AXP2VPzHMn/lOVfqOOtp2gz2lUoMKFxLrFo6GAHsNqdvMAPb98gkVh4LikKdm/t9juFueXNwn5IksL8d2Lr4THtuX9KImDOi8oSgmNri9hog8/GUNVNYTdF8/0zl7fQFctKVrSjzvfNVNHyW/0rzrCTHSmdn+D3UKebKwTpJcYnmJNgAnBc8v/yUeLiS35LAuqy+88k0ksadYA0976ZgY+3sPjBgP+3+Tj2TwTzxeVIELMzisg3ZLMO+3M3/vO2eA2UBlNn+UfD7hgGrEvCrJ01KusAc5Ij9eYuxvW3ebJxaIWFPh71Plr3SzPye3gKqjVY3xV20MMbY8HmOPvUfjdYnVmJ6Zdz1Rwd9hzLQU/tyJf83KY7jaY8frSuz5vJPrsLot2pux1/St43u8YMhTYIWgSlWitl7+MWPVCDi5YrQNFzlTY1lYmKRgko3qvH8DBtiSbR+34lh2KV/QSMjdTHjnbqJMXAI28y3m3/gVJdz2mkLlFFeo719yghFYnpfoWIyk4fn7x5PyhURJLhMDd7LdK/GUBOeFr/TwKvhttaIn/C/4pjNoJIBHtodD5HMFeJr7yWYVNVsW5NDtCQErw03luOz9I3rJXYuZ901IGmSc0j4fW0CrILZdSIl6HezaJmD9rwQwoAxXGfNezcQrsobnQ+GH1/Y3vvGonFVWSGH4S3BifDHbM3lANdCyM9aFRsxA0ytKReOH8UOy41PBtDtE7s5vhJ9o1JB5019x8rgJQeV+N16GT66uQvyiZvQE29zAoSEVvASNL7l7dWAXryFGAITvbeOuHB8H1wNnwu8ss09/oPeWtqZorOCT/8FMiC44VWlLxVQHN0kf16FEJ9a5oRmPJH65VRbBCFvGLu5WfAQMGyPmwuBy36uCmgD3AN3MudNGEaCfx14KJVYfjtFYnez2JPC8uEhgl0cTHeH5t8ZK/jRyJb/FHBZYcl07IhbuM+nMKrzfWtETjP2Q2yny85iaS0eQH5X5wgquYL8Ex0olDrGjXLbs+CZCSM9xdZWT3jD5Ubg71+YGqZu8noCRKlyGzRjPr9StCl+/zs+lKZdXYBmSy45GtpOK9CBFg9CdlkJ80XWrcHBA7DtdnXyLfDIFJjVj9lqmTRb1zQZoismvM/Ri7fzyybruG0SRzHRNPYGfFTd/gTLLf51IET7+0MdXx46rET1hP0hiekLdKpdtV3z3PxnLKinKOXlOY/tAFc0++UWxL+bPoMd28v1+JWtdJSI+Lrzm7wQ7SjdJZRC3ZhgnV+VqqzB8h8sz1/m6osS4NBSDGEd1QnVxdWjZPRHDLHeyt78P14sXPwV9T3oBvjzikA8TrL2qDjoaFUVyyfS9WC7LZlx2KZEYvTQc+Lga6wl/rkplV5rCaL/8Edxzc+0SEi8o/Wue9QTEepZOHQUVArRXXaERvYFscQf8pNdVht9dvxobEZsj9gXhwlfRIBUCHJA/Gy7HcICiAF6R7yzcppuDaHAD5mcgnbuS35Cihc61WBvqimcmNRNqGJKqUCrN2ia+3JPe4Wuw8utoMzaByIWxZNRC5udPtfEV7alLjeNcT/zVX63jTvauJD5o8T6Ww8gTDPMm8XLSd0tujgs72BcXjyHYqaBjBWM3gKDZ+GYXimiA9gnyCFwkuIm3vHlQ3X88X0YzvOTI42/aejHLJbFOXoHpJnAnmPf2uEhOc3Ne5Aeml6vzLJ3wKEIGhP/5r/s3iKRIRVIIdvph8DukoIad9GZgHeQRFvO/2+0ovJpPe29ea0za0GFzq7HK2tET3jnBIITwwrkcks0tuS1jZgg1wPbO4wZDLLlkDDENYmjIA9sbV8caFyxH6n24BfF7dfqNPPbbAhAC03BbIUbOhuhi/uy4/EJkqvFVPSP53+LV6qTlMdZZjYJUH1wYD5o3IBtXLjP75k1len0S9D2F/6spRDtmRuLLSAr80J6pS/kdWiSPuDnki2X+8ySWcNfXx2LZxC9TK3rCd9+kkp1JC2Rzlkv5Ww5iJwHMvdxcLRNKNuwyVhcxNv82Q+/hQiioMHDSboGMuXBhtfg5EBYSmWLq9XYSpSX4M1TBLRvzcVu19NKqDS6xXd+9M5wTLL3esS8wrIKu9kPtZOwPm6Fm0FQg8FSwmb8CIIYhw7+7HJq5fc/FbZAjuB57iUjnmK/8tHxuxGl6LLxo/tCrRtt7zegJxhY0yvJXJaM+THLOZlLwXhdzsELQY1iuzBAvKFovdbLydV8huhbXEzqGJ8COaoDaiR/PLkHQubqAwnubvdioy4YRZEx0cmObB7Unfo4UbW1A6IF5l5AWVdH1KGPGxfX4L31QzPDUqzcaEEriuti86c3Y3o88zzjJSDq/IN2GN166CJNdwb+5iUPxh/OBLvU58/V/K49urdexPRFUbKG8eYC5fjnxI1sregJWuUOM6FcnN+eR55f9VpHfm0puqDzknABK7EFV3LY+aSEqumg0eq6FwI2FtsZjP7ekyvjqAGf4+g77eBQMtpD4E7kY0S/HH3G8XBpyOYcLyqDtMAI6Quqk4O7FjkAJz9+rV83zU8LmJm/hBWNJo0qacFNRqf4K9he0WZARU6EgBTJQpXy5FMvWppFe4wd67eV5tEvngQ6WK3gXy32MiaFm9AQXbReJIeEC3GQ/PId1aox9l8p8xJS8Dm8tN/ZwGZ1nh5WnT4jSPZTKTBnI0cG33qGfQ17C8jBKUcX14JTVuVtCh5C8s1Ss8GO5ZnfIMyzf72Bs7k4akfN6/MUWyZGiQdWpovWOs2HsNr71F5w1gisnrp6gyT5aCDelqGHoGv/S8DM/C8Yo5stgnyStFyTxZ27+BI73CFHlx6puXh33v1b0BNRTvC3nh7nTupmdr30lsFnIaCvQ2AYzv/Ij6nxw7jv+LIh4tIAmjsp1dcBhT+jkN1kQ56yqNQ+bums569y7277SCgaZhF27NTS0IEeoUBUs2EhXSbzgeQQ5m9mWVVXem+CDoT2HzTlJjYRFCBoEPLm300TWuWChZZermggbJGDPnybHL7hd+nQO+W7dw+NjP+g0dM9XO75YCS4bIV2YmygNb+VOvTO2aHh8/ON2zPVytMxO2Oq/Xw8OrkaVUE1I622GnFjzpKfA1rQdrwtPRvUOMOy+Ems/JejKqmhYnWjbLoTvA2Wdl0uDINdwxKPlRv2rw0RqIAQy8d6AoYlqMrXbNrw7h5VgGW8d16zE1QSpZLXFGOrRly+t2lJWBsCZfl9MT6jk4hzqCbYO5WdF4kd5xWdeFQZ91JCe8Ni35X5sruAvz6Gp+YQWTt4TODpf2QmXeXdsEA6L41Z7dzWBceP97vJ9MKhcR/AEVtWk9x3WdRm0TZgxvg5l1NsWKClYR11NrAxgXHCJe2R/Nlui/dgItqdJ9Af5q62m+e5EMhW2kP3BUfzaBm2piF3IVmhoUakG6owxF8xmXnU6xVcGvuvO1SXVxjfnrl7+4k4fmoqiS/nFYcuqM7ewVvQE0MfYv5B56vif/zd/DZLetXAEonydfjF+NetlRbhpQ6IXIWxHNYKEonE9oSpkt4B2b7kbTKuu6nrg468P3qsS9WWZ6ssiduL5ebTi8g/X80Nam5tiDT3YK0PWega/Vc36BCTywPpr/geHzfxerFwx/KOJNPIGjDoZd9G8qi1n8HA7WTHef2KU8nSQBa7ChxoFMPYBUk+2Osed+L3Pky7M9ShR8iRAgv6m3UzIeZlQ1akAD9qMdnD+s91fbtjPvPiu1mL3fglN9MkSRUONMfE2Pw02FD/kEuQ+y1NjJTkmBioXyB+AUaSOocKBrrojwagySGwexfhPgMqdgcOWirtbYuwf+6q4AuzPgSSYJtU/4crW/1kZyT/ALMSAYxor6xWYUpwkR5D5Ul/NkzvRxUpc3uw3DEuOReSJv+LrFzGfVYHXtlb0BCbElm0QvTf4E3222pcdOAK+BLYJkmAoXFvgiWiai0HgzDZ8mBuxLeZZf9+ZFIULEVcTipgYQImxwZ/nQEdtOZUDYduoLN5buxgZmhRL/Q1yOZqWOUps1ipcECj/RYZxy8qU1ISq7jAv6OtJRU84ON783v1JwO8E/oRczYn12ISMaTp/Ed+owoiwM6z/QFLkn1JpX/I/3prVanrCFU52aS3UDoqYLaur9DUfVFzy4qZW9IQHFol7dKQnUK6dWu3LDhgh/9qCJqj8p1z86qjnd0ZJl2lpJwh9GCz03CS1QQRcldgJxV3WQPg3N7wFnnNHSuV/mG2znc4JcjxC00DB0qO7ULTkkMe51oDj5efuiYVFUhyFOxgHdpWqSMPSDa5ovbOfnAyBL6gI1Ll8k5xbRSSoNDJs6gKQ0oIuKkP+Nm5ZPRSdEQO26JT8READX/tFgh0x6JaBdbqODfm+1VhPYMsuuye6MIqWLat92UEB+JwfhZXpofRVyY/xO9n5qx38F27uZ/aQnp3cLqHgoeUyZPx0h9ueSztDGqfqQpiM/PedtFglDBdgTXR7LsE6y369c2LocGEPlGZvAHKkIBN4FMjRgdjzUwg92dBEZwPB85N7gDaATJQhh0BVBRPbYB6PvbwDTIiMywQdm82Xwhdgl34lP3lscLX4Yk4XAQGdBh7PocyH5snkB8TUip4QK10g1R/AHwtfVv+6AwZq8TNF24uI+fPfbweRm/w44oEDyx+XP7+LQsy4ox9Ap0LljrmsE8PVQcdTtZeFIScopzqsJ/ugvtmCIMJa5+sYKlz+JEFoPDuaW++xgjL+1K8PeDJS0BOemEoEHafewzvxyw9rJFosvy4y21QnWgOZcPtyaKz1M6TxgEfirxctD+JkDQuyW083QBKRW3RbGAF5AhinOnCK2/C2k3+ftaMnMFi5dbTNMf96d/WvOzCE8yZ3psBgx5V8wL76lmdlOgW4BEf0n/vBmnQsYadxZQEzJ4qErHPph/yH3S7+8345DecaZm8Cr+i53ebZQHV/61vCA/Pqqeyho4N5vs1Fyt0akWnHdJW7F/TPgiw+RQIysbdu+4pIZyuVAkbsoqDw/rnlrjaQTf7oZ2u84xORqcXBZH80yxV1Q4lritlIAEhVUaKgk5a58J1qPLea0RMuVtidJwkU0BPfq/p1B4hwfn0r1w4FSGUr6E6svRxORrbe6hN7Q1wJpTEwKcJppJEd18i/sebUpWDwdQXSIh36BAd02LUQDaEFiZdTKZjP+R3M8bBroh54GiJc4F5xyszxrw2o9wLAzEB92CtOer6ubwd8Ulw3tV85AejsI0CmAkJPaiCTFbLZLaUM547ghb2rJDkHFszZWS2nF4AJdRsuLfAo+BPcDb/jVyEcUDN6wgZiM+eJ+Isja1b9ugMG+HptH8PSmoRQ5o504y6BD5idvHtwn0CtapA1EVWnRI1seI2MmjYXNp2oduf/8MOZRmoT7KFXoC6MxAixCLlFDDOAQui6mhgqfJGr5kaMdVx8ziJyLo22nHT0BPQ/QTDRZk4Jw4ne9A3FlgwRzh1RVDUo9NxsenaOOFLquv+UnhZwnn07N3lsLCgvHQPPDUIXUMbYSLRjmIv978nPoqoZPRFgBAqVSMy9giQ1OZAnDrIgXCY/F27FX5rJWqBfAh9J53PbtaJykEw3TYMWO2RvgC+vd8GcdBcX9JnAiLzni9K6DFRaOrkw626TVRNtzPlvMD2xjUKppIS2mQM6JIPzU2b+9RvAClScRBHQPVX8Sv5VxSATr3KC3Enq/RQW/LJHBEUWFPSWQlpsG0eR5UDg4ArkjBOEL16p2gOqNT3xLXQjIj1xgWCWyEEdgg/u3vcqC6P4aB5KexVhkUiZ2aXyY98grTC9Pj4/V8Wx6wVsbRp98Sx4gCmmAcI+E77CeeObIu1lcGuXclPyRJieZ+Vunu0qAHfpNrAvmxTZe9MnMbDwU9fMLnLb3zEBFFbIwq91K2ng/zNqo1ttvxSkKlLtp0DiEW8nI8zq6LA0400rqDTOGsgd/nLEOIriZuz8Kl6vtvTErVjJHA2gngBftFNynvsF5E/8taUHw99h08IMFiL6JTz2/CQF9akhHz4tWJwOfxx53lL07NNJXSPCPpMSYx07yQFq1P8NZD9IW5TzU3+4ygA6aL4cjWWCaqyS4fsso7oymGC37Pdbg/wwuLneWJDnGcIfRbJi4i3Qe5x+PwVGX3+mKGF3Ap6c30EdXh42J5YxnhrVi4GJRQ6s3vVqTU98Zmo0Vk73JZgm2buB4jF+Kj8YvrE2T30ZlX6Jf0wKFANMg4ksyKDY2uAGSOGo9/heW1ZO3RuDPhNW9g5VYxMnVHhgO3/ChUIOlP4qB5e1tzP279Egf01JIKtUu5CL4fQfebnse9xm8Eu3bRYWpVBZgWG9J8UMxldu7IDTlWo/hYf0F+z+6Oig2PkeqtQcJM4wmThRJoznRtcN1dOjtaYn/M27LeCeVKMmfQMcUnan/GBUQg9Nfx1Bv8SORS52tUZimPE5NcQ0KcSCNe2I95gr6hRTtibxcj47SmiGADrKrrWeh+84dpZ9uKsoXOZyl+KuAmlokDcEJcXitTjMOu3lAO0ZPzUdzL2gBUL/psSeiSsz9UD8GWTiDWn3U3iiluIz0WCkKIGe2ASX7edjUsCcGFcbP0sfVU8U1pqeYCd3W8AUT4jGrAGD4tyjdOnB8CN4Y+p2WtgvoWGZoYKRHTXW+IrEU60nvw0/DYWKXVwmd6ZmH4V9JuwmGo9Gq7CVXgwURN2lSBrhA71aJUUiZSigSLr5mfRDKWITuKwNKrLmTx0lHJwonqyDM2FwXxi5A2jq/RRBzZ+zKeT8FUVVhbOjvg91Rl4OBu/x1f0pPm6cbIzBxWpdrsb0xBOxIdmErL1QcARmDHRH2zeOBDLUbzR/kIXdgf0SotdVLEeVx3Yo4Mof+o7tuxWyvzT7FMI+k4epXjRjdVi0Wb2Z/8ByHJ9T1xMJwxNjCT12kg48StLcZ43QkW+lvh5MEwMzrIdJh7afbwCbtRDzKMKNwf9tyKKfwuNLPA72KBSIUSBFU8l1IGvyMMeYv9D/lcco8T+eUkVzueb0RIeuKHJjKZnl2jnwAmFPsYVyIQk3hVozWEjQLyESb0pAJikRhZqEHvsRVl9D4YbDBNVeivte9JmMgDUpkkNRJORXYKUJFZGDN7qKwWK+AxQepcO4ZpDnt8NG2Wxx+gtyHKQDFskxj312/loxwaIJDmNwMQqwTdLup/Bwijy7TuUnRmxTLnQayXHwxTzMMXZZeb3YA6OF+6vo5dScnvC+w9W6HHC/wA1JdjMF3/bu36QEu8I96SkpLWsA/RLcHFJUjTs5ylEfYqVJVkDP7z+j4jIBO8CO8etpiRQw/6vcbheKQlNFUIc0j28Ds97LUP7ZbNG5Y0nBCAaz5qWf4hMaWwZZg/tlXi74Ke2XZCJFrspGlqt4fmpOT7DrKY31A+xm+3mwP0ElnB4XfuQ31b/sgPslRCaOnPIuK2cZpIOdbC3aIXpMBVKALgpD2dvCnvs6qgqHdS7YBGo9VR19TIoFlUrzoS6ksjPcGZ0lxuZMayQKhXSaEuzdzPsp2sZqMT3R8kkZojt5UBRncUFYsQf5A5tczQFjtacnPtflsnv+Fj8v5WCwKE5gnaDHnkvx5VTWNaB+iYIBPTlTvrRFo0d2c4h95rR/I1qfSgwda8MmLmc5SDOt8oB443uijVcPGo2FD/zDbNfV6TCPn+PZ54yHRRVpbvop9hfqNFwGvR2L8bLfqA6DZGil4Zhq5IZqmsu1pyf8jTRTygMUyB/dHJQfgD/xuRZpMNjS66bQ5zrgfgn+3+M+5BtpaUemzIQus70TiRLjiIVczlqfOqyUCYHEagaXWe5TQdeYqklRlel8s2ZYZ+YEUxPmXTKO4EjInPRTXIFLiQzAKagkMhc4nvO5XJ5CqGL8p5rXqzU9wffGD2P8YQb5Tqbx9hD8hP1RSq9D59DX0nAnBtgvQc2jP2BlB/QKFq5nBdfyfxFLpKo6dNiv/QzU8Nt5UPirOnzbZzdDfx3sE2HYqCo1FHJ/Bm0U0rJwYbBBl5wzTjXz0k/hvY3lgtF+3QRbUap+3RXBZTfGjjklm4OPU+d3CsDf0NOxfmyiDu/MgxnqM+vwhmhVlGjKpSnsp4H2S0z5D7jLUF8N42K6sntgzu0B1W+IRr59ht8ZKLwcKPxVGy5OuGHnm6InH0sbIPRU4HvkxUzreMT0Qgv255Izzbz0U3jWSKrKtLbG+2kR768A3wQXqxJipuQnrJp52lrTE3y5XRvHOigU8vcc5Cf4upZuEJ+4Y76ezpUH1C8BzGtuwE2TZblG+5NFyjeMnMhpJMWrgc60Xu2UAhxmY/X/iSSYgqqFeVqVjJ21LLuFgez1yi60fpY8tjQ//RTfVWRCLJVcmwdpw9jcEdCiJfE7PedWs16t5vQE307/3SgtgHujp9l+9iLGZ/PUmP6iTb6TgskzwH6JzrAtAZVFdvy6b4whmrw8DeTVUcFzcur9dWmA+xSetyPfKoXgDVDsjVfJru2ZrckPZjqDNMKWnrz0U5Qv10ks33dkdQYBDRZPkLhf3gCjPap3uZrTE3y9dwnnM5SDyogcxJ34CqYrRvTeVGJ+30t+nLlALfVLhMC+JbbECEmkVYUG5QjK0XmoH1nd0L6r4NeiIX9KgW+iHblFWhazVLJGXvopyp/Eq3P1tcEdrx5BxgrhMgdOyzdUBXJ7WPFETUqO8vxSvd4pWq9ns1lSuRyYpg2vZ19/wPF9osnymvymGvQTtdYvUQHoKvfLHXQtMs1MlRR0lew0LzszdvXFslljRVERCWJPMK+XnIgaopy9uZybfgp/2ZoxHnal6S3Hz1LeIPuK60yEuhUc2iYG3t9WXWO51vSEC6bnjtH1scTo3CwLNQR8zxnDH0Y0WVIjr1XpzdVWv0QI7hW7/jfAjcAdowdRBJVs/GVnPvqWVitwUfdiKzgRWM2jaRAz5daFeRrz7BxEVXLTT8E35sGqFN/hm/Y3mfZj46Ud9lozt5BFawcurvkLnKdZNf1Va3rCgx1xUWQ/o6GxY/Z+sme9Hy/DUtYpsyo4wrXWL1FBmZX8kwI9SmEyTaDdRs2w8kD3u9qBK+f7ueNJg+JKA/6rcZlzTU5igDnpp+AffLOcT+PYP9OJdp74bVowtAPNLkUnu0PAsIr8hLWmJ6Bax36TqtH1uUfR/FF6l+9rVexqosSqMw4THmLSqLF+iQpci+9tsVAKIAaljVw+ve4APWweVrhawYPZRNOF1sbfNHw1GlH/BvUEWS8vR/0U7qxuBuAaXZmWD4vzvDW+LCpOFH8QV/phNWO1LltjeqIMlX0bynNhuZVxXWqX7xv7wTuL8hP0Ds+twtyrmuuXiHAjEeOwqahCUEHDt9zmAYNiPe6UDX6IL0RVSGCVAs/WyGft7MO4LD/9FF3uJnH1pDxblesMFD6c5pmUvzQzcCig0PETdMnr/E4hPN/hglIeVgSe19fTunzfWNJCYgPaWj52qjQfsab6JSpwHkMip1BNiBricWfjqKQ8iKXVDSBSOt1Dm5ETUGhuXeeWjqqNmZne2Li+kZt+CgekTRTw4uLm9AzDTqANuQH4WzEWA28fcn0TMXJRxbrGWtMT/EmUbP9+aZPARm/Nfme/TJCDooI13eo47zXWL1HBq+OQnDTUEwrRVEX9Hu6+LMYzr+6AFgCYDzS+WQhBqmoVobvrwuxzFDnqp3D+JNVZQWx5lwyfDjRJOKx8UAEKYoUfyBfX+gMG1la5egZhrekJkfO0xuLsRk1TTCwyavybzTqqGp/rC5g8c32fHW+QBkggA+k5N+rJmRbX7n4yL64W+yUCIBcOP+ifj4d8CpiugZaDffPdun7IGss2h0JlyUzXSAvZrT3oJcuwTaA7suuncNukMAEcvOIXTmYeegmOVGmuLILhGVSd+qHW9IQvJtcexOWiFr45/u6OFBSO2chHKDy1diZhMEXBHXwvprGHvFFrtl8iBH8CnRabtxessxGjyVTX4FQTZctF9YBT5nhtjKo2SjxB2EoxpR2HCefp9WTUTwFDekvbR/WEaMLf7Wdo4IACvyNWqKvoa8+t/lVrS0/Ae+Nv6c6gbljF8ZmEjITIip+NnoA8bPk/DViArgQnjRS/xJHESeyn2uyXqKDE1bozGQveRVWssAQNMmphPphyVnM8NxyqYsP9ZCCBBzkDA+Gl/FgcWfVTWJBQv4hIzG0GlDJmt29tWNOBkQiAdnptStUvW2t6gsGT8tmc4VAtA2X4qC0oeRSKmjPwBh3BSFG+LXBsMPquGPr2MPg3ga6Xmu2XCGDbMHHieGI2gQbluoyGDdmtr/rVaFivY3Bw2e3UjAJPIIDUFkKuwphT9mm/CjLqp8DZda/KgTl+1NbtSOCTVxJcyrnLRkk3Tvk/91b9srWnJ2D4OvMPCKqpFYxW6vQ4sLmt9PvpPQi+8w35HUWhOJQeCvZ0hVwE49aTkIK12i8RopM/ogsJ0HWIIl7+bKhh6IQ+BrZa9vyNqz1sdo2c71KhO1snzdcyKz/eBMusn8IHf8IaLUlllZulbyRwQ0NY0r0y4ahGibY4hYvWmp5wsX3tKlMJnxUW/mwK1ruVReKtC9h8nWFqkDTQhYH/jmiiH7KHU8P9EgIO824Vek0LijMwymHeCCM4c+P2rLawIFp7tBRW0dEu53L4uZx1tWTWT+E77H8iqUygpPBX2VliMGD5MNm/4c9gj+rXp9WanoDWdChkeGc4+BIQqqegMKj2AmPV5DfpG9id+aR4EoIym5+69d1wuUNHbfZLBHDCvQVEXLqKwW+u7Iaf7fOdV6oTdmQNvwysf0dIPDjCIjG0dWZ25ih+mVk/hQdOzG2SngCPYsfsBnU4Hluyhhx31ogyvfpyr9b0RAnmcYGpMF5E5jShWnVyRSc3qNMXkGWuyj3WdpaOOTWTQNOLQVoPZEAWlkSGolb7JQK47BmYOKHDrFqu0HWhSod/lz+4MmZf6sgU4sTM2V4SslogfHecU82C/EEis34K2+N7eEbF4VJEWe6coX/wyq6HsZlS2AkStMb86ptbtaYnKuu+jotIqfBHGY+x7vTj3VwdcFOnsmdVkaP4yxA+EPolgia99n/VWr9ECM+DIJjtsDfXJ8O7bxm6W9bLq0OG51g7dasx1UmRfHU2SKUlYHfkKeMlMMB+CqFUVn7SGxh7nczelitPHSoZTf5kVNJ8gwO8un4G/Yj8jRxpRuJA4b7f9ilECGtVT7DXULNHPN4j32V+BnEnD/2JGS3SI+GbtjB7pT9PFLby3Wm3sZf202uuXyKE28nPl8Nm7wDeRMTbWAC/a2JbHuaF1BHCc53n1y6aRJrvzk2TIjnKwsJQL0dlTxUMsJ9i3G2YtQuOyOCJXkHBlJl/MvdPVNE8gXTeBwXfTt9vt5m7BYmH2y5PQYvXrJ7wNoXLR3pCncasDCpjHajVZr+JloGB+K1W+vPacVu3gxnzyRFNooKjtvolBFzPhRBh1y7Q86FL74l7XGMX5CYsttoDD4zPvb8nh8eGbGExkXos95a7cjltcKD9FDrZ5kEsphBd2oN2vF3x75Po0iNJkAYNQMOh+tzLIn3j+q+RWAO9Ys5JoXqnVvWEy84gcpiekh0ySbq5oODZpOh5YODp3JW3l8u2aC3/6JBAMdRWv0QMTsfxkIGn0vr5Zhn2tp8nQojVG36FWuamoBBDoEiAj5RcDh2eTh41xQD7KYiqGXs+4K10L4UvVGnnOsGMWKRcKKrkPtZRzXEP/a3np6JTq/KitkzjNNWunniNW+7R49JI8T9prwHBH5/7RVPsmRiFd1debkNzN3NnHV7A0W9qzfVLhMBDfBoKHirRI3K191g2hlgdvcEPFUUnu1J+UQam2rTi9WKCZP4wwH4KHXXftx7npwT23MrYbzb8OhRT2Coxoe7WbCKHs5KdkaJYLyBeFndZIOd49fxEfwsfp0kDCVWFXO1nUfFd5iLx1mgdOpyvdVZ++1iwm989Ae0hLbDuaqpfIoAFyutGGLpcJILPJHxRt+Yv6b56AxUFBDp/Igeeigp2vLS+AHs5j+mkAfZTKBpVNJX+1wPoFK2EyoO+3hK7A8r1gHadKFixt0GZ6wg7g7pu+3MiqQmQvq+xqvCpx1HDeuIYqkqBJ53s0ZlFYxCEib4VvThTNSk5ZuX1BD+R7x3bQlQsqyBCQdRSv4SM21UsSeO/In/LuKwE1AN1XZEfoJ7g+26pcziV+O4aMA1GRr9atvM4mHaA/RRcrgc1rV97fOV4SIAb1mafrx0kywP+Nv1xWEMG/oT1ayKPwyBkK5tVaYSBjJrVE47/t1ja3yDawiwEpu8wZ6T03lRu2fzdWXkD7MNjMVsGddGwI2utX6KCMnt5JCQTVWC8ip7PFId11tVEroCRJ3wlc3aUDxTmKxSyzrI8ZpMG3E+hYIunCUWDX/vH4I8JcItiUe2WkLER46gJcFVP8wRnftpwdiRE4uOixR8wlkLXX83qCdbljZHdL74tbs5iQ5ctdq9caMFtaB2b6wcHX4Scyj9bn8TUAubmgKlcD+yZvPVLeHzZnhMaVvw2yr7HfXKLvTYWi82lg2sQ+t1sF1tHXwByNJd9tjMRsdxKhSy3VXb8DLishQkmBCNmhVFC54efK+inULCDCUQS1WWrWyfUIMoxM5kw4Wxm2YOLUl+lxvKEylj0w9LzJ8oQaSt77D2cTivuEUpmyAepJChrVU/4XDodIiXewAg/MIu0En98U6Q8CWzT/QezAx0LzSHXtTy26PymMajxIrUDnCQGmHZo3RlNee2XAJOUuzUuRJVwU81fnx/MqG+iEapn6E7Z9bHW0S+gS4BLzlfXIfHifEoa9W2QV8ACAeuWfeaglSLSA/nxY8N+igKpkIArsW4KYvKz1Hr0TNbZySpzhgZuz72GsdPo2TTMEK1TacH1RcfgL4CoQ7wapLKasJClUY5Wq3oC8HeprYbrCVqYn9D8uEGAX7A0InayTHLHIP5+CQSsZUFv54Kpw7CNziSxPFX4qaRBMY54J2/9EiAtXEf4T8LmtGFihv/pTiK8HQJNsfU/znaxdfQDF+eU/2tNbq0Ok3deMyFHAlug7wVhcB8D9jnLioX9FGesg4vWTUJN+VgirzQkt9UjZgU+hVUe1Fi6bcEmlQTOBSmP+wtiFFtz1wjjTkJNkKmg7Kq/kFrVEyBYu0Yb8cX8Ie1VMHAEnpHNDEq0xi8HZWb4GGi1Oy4fi8WIGneXFVV+vrpBkCHJmPIW/8H89Uvg+j2k8UXaf9ZeZuVvY6ImSkwAb9CIN3OYD60DgX6gV3bYXxtRrYfvrUgUvv9+HEqigAQjhwj6KfyFF46tkBXIBhc0NunFBtJEjLO5V9tVSfANDGV2jkakOnyibCVGw6YEnNTi2v5sHZsHDRqoCfICZkirfv1a1RMdEM4/XJHiTnxP75/2KhgorJNlM4M/jz0Gk6e1MfTrl26fQBq0oK6PSoaQUeR7U9f5rz0eAv8yb/0SPkYhXIfZEKp2Pfi9xL48iQwDloPo/ehEbXy1Pm4it3CEIPDb2W81EifwgHd4A/M+//tFJ58//ekFzG4LpWv67nvfCPspbLZk2liu54YVsdhJug9VE3JCJyPPXQJ36wyiXsnyX+V/V+r31rWPWRqFRgFwXie/wSuwL1xRQjUxthO1VZ0vtu+Fl9k90TqK8BaLC1PfuNyM3ohIBT1cOF7GvIE7tD5mqG7dlDRgfZMqCLhj/dewv/V9HuS6EUkU8tUvYZeC4lzmvPubPVqVFqLsff0Xd6siSiydK5PcFZSo1JFHuMIe579+2qDE/XSTaGOv+YZKVPzy1ld+CkEo+DtenmJPImFiQ/HrwmPgQDYokpoQNIGqCflD/k/x/M8k2qcBfby/lswrwF3+37A0G0uQ35x5W2NoQQnGbCjqYdjAVX0DrGb1BJhA80ZV1iF6T25J3dL22ItqXE8MnzGoPs1Oxv42gYR+siqCTkqFD0nDP//3I1hk4nm57JfgZ3Ppl7/eMKwH4cdzFNbvStNviEZvsjtzZYDWEUMZ9L3vwzzo7+hR3KkZKSJwKgXMQGmFYzbs8H+yLpwqmaPXGfZTAJ9G2fno4DUgzyc1qGomDQQF1reScVdaTmkQ8VuP/USRA8wK2WF5YqOQBgCuBvm7eQtKcyuLUDT9YTENrerrqFU9UcKemUmSX0mLxPhO+garfxaNxZ3U9dlg9ITH/vUN8POx6i4oa4q10XCT/OtPeK4wXJz89UvYQCf6wamwUpAl4BNRbBOkJEak8MNyFmNp6xggHOEd+NAv4H5bDjwJitRgDH0wYWXYV5d15Sj4yaJ+ihL+ztf21uFyeXlQKSvEhSEy0ptMHwwlSSd7RqVSARU34Galmanxfd9hS2+G4WwkDAwqulFKiYSiVvUEdlaW7iNYxQD9BfAvMecgtXiq4mhrnDsvjhGcpmth9/RZgODZfoXd2Ocn85FvxAsRVbDaFDVMxamquu8/Ui6sGBCQLMeCTg7PYpe16j13hoABD0Wh5LQF8MrqeiL38Nhy9sV+wl7p861ynOmCXwvFstBNkbsX6/js3SkNKBwKGowgULU4+Q0EAba8IUzKg9jwbadvteEyxxkbmwOjkgfTuhlAF/rtG4dXB53Hfx2Z1uVrVU/4yE82q5GEvQuo6imUpLqpytVSwEnRgqxjOjHe6n+MXRAHti1I/s44qpnb4ULRVXaAgpnsIBi6/704gTt35xAI0C2xe+bubXarO+u2Q/hL2mEBgxS3nR8/qI7eweXmIjbnK6SFkiJpon29Va15MrTfuZ7ve/nyLAJ08O32zo+QMkYJHXSqqvG7GDvp8RKzAmcdorp9nzOrzI4oKBF/lNJILkqVzwQk3nsjIjGB5LUPpHf12tQTkP7lKvYbEOBAIQuiSiMHCCGd3mAVnwlOerC9wBXQd0Abu++/YOOUNw9+6pMTIM9b1GX+MshGgF+sEq2RkAMesSvpxbwBGkQhtf7cGkq3+TAxNOkNRNt6NrgdOdR2dXSD5SP76Ctr6cTs850KrP9K8HfylKYIAcqr07c/PrSZKwlD03SFqnE+WWA55Nj3ZeZ4ns06wZfoZ4NaPntYCgjzv2xckyKfHGgJn02LrZ/oY1MrIKxVPeFhqw/7E8Q0NJx7iMOymxdaaBKl1rLssnVMyO6pOO6U47IVVfVgqUgnY/MuaIEuZY10a6vDYpNGmOzz9We5DQ51p3Ypj30HlgMBtOkEis36dCiQYWDMAtbFd7RjZ0HUWMegYIuGu3818E1ZNPp2FPm+Hfk0N3iwNDSHmkIMGHLZmwdptJcImoZ9d4ZmEO3ID7m4gD5zt59QP4QAlrXGTqo5K03zzYG1TaxcHNl86JTULl+7eoJBgHxxM2oJjaKW4J7FncIoSM9ytU8kSgNoK53vRbOofID1SH1uIDcoV+q4ZI0wzUvVeB2sRhqH8f9u/gdHdD9Zdg5bmxyLORB6mq5B/WEPmk5pP2tk2Bu4fiefflEd3dDRAYHbmw3a91tFY1ZT6J2QngKbLH+NMR2d4al5bHe+Pw1Rk1jxexUt6MWjBin8bL74O47dp32JtudJso/VuKbnOenZbyDRZqrR+lFkPF73J1YE4FbhpvkB+OrR7AFZTQ4os45Upar3NCHhFjQUDHyV++uEW2SxLn/p3WvBkvlJNAoYPa28/wZR86RvMb3E7DwmsANYaEMuPB58KdpP2ImfrOITQk3kkp66jjjCujqH3UqI2o8BYCJ36q0Mw6i51P8e2iVgnTy9B96H0S3bosFEYaQdX/usuQ5W1vbzaXy7vz1C/uuXrOBvJArkpr1U9ou4lBg1KOKRIaFm9YQrPLE78N0LOQXbuvVVVkozuuGx0mE6KWDQyVTI6H+yklvuRx62w8a9f3uY1KgFM3cr84gCGCaZcGW7E3CT+1b1h5CsDMBnWngSPnZT6zuWrajkZn5gLbS87LasV13HCuAFwReXtZ9CgH61T6j8pRfoDTPyOBQVYZXRksQ282f3AtZxaS5qeOQUbAhtIqN+j1SCfR9cB/IDUyPmq+Y9l6Xp5kOXXed2sovH7+Wo1C5fs3rCBk5ji9lzQEIFdbGYDb4Bd216+QmPzdlBw4YBUiSjf40sff218/vs1ckYXqK6Ahn4BuxZjurVdY1sOF10u2KjvocfmDtV4QJzyvGkoOOB6y/leTuS+0IaLo9GZx3dUXLRBlvus9/q/fgTBQz6G+SsJcyzvNw5iigAuNLjisLz7C7G7tqnIZwxFJ40lYiAtbjJrR7oP1wNNIPs+Irc23wufDG9LW0ze670NiAfWrjPTu2516qeCOEcG/cnlXWBFytFidTpsI+PLYr5RBNv6vFt6JHwgtGRKP1nTKGkuRczTdUNHNZI1ri0lMIcw5UFNkEAf1Uns47thde2ggI/lJQU9v8n/K3cpVfqWBEgrPjOGZsS6A1qIn3WxxLyQ09qoMztvvU72V83JcW+b8MkdPLTmIbwgYwHJYjbs4774W/B1lbG/2IRs9Le1SfG5AVRW7z04tK1rifY/SSgFRDQGj90kCwvPZSY/9w5X99j10Pu7OW6fuW/wNblLzkd5zMqvQlYaMduHnHxHMbK6dX1DhoeVLj6XE3Yx/Cz1V/jBLng4nveWI60VFZu5UcdvSPI0XbZ1lTD6I3oPgDVi0fZIK58x023cWlwAJnuXb1p3/0gRDOJcuKnbBHehKCCtXrxL5yP7v719a97i9Dys9NLUDiON5FQiR9IJ0elGPCreT3RtYZKpDnZCvkVYymGwcslfH5lB6uYeiWK9V3INfjgCl+1DrJY0l7EK+6AcefNZ2zZICdtpQvs+fMtZp9Auvnx3c+dwZbBbZQsmHGX9bLrGDyEMX1m2GnQKyAU8vNAP+S57gIq0dtYaUo/okzVqTn6Yih98pyyXepdCIMpaOGDsf1UidYc92XZvlRJI3k+RV7NWtcTDjtCIbGW/G1Y2g2iDnDdlPhG7KXNAQrXcCoD33YPbsXPW1MDMXqJ+orJfPt15batLkAJeqp9j1nHiAETfYMO52fJRue8HnaqOYBx4/Od7Zau1LnX2Lei0KipX869Ccdj2QyMHiAgheJZv+pztxqipoRsdCuQbWLVRa9KD90sD5qHGEuv3AhwnMw3SoixkZPiyap1PWF7jxKqyrQX9J1gsnoqCHr6+vQA22E7uS7//szvCKo8QUnW80FSrUAmwfwlj+U45YtVvx1sybEQptX6qbDXyHfsMrrlcDN1TVFrcO1ACr4Jm7Wpr9esQ1F08fd813ZgrULGq+4TJbTY3Av6kWPYAMVvdvenII0PXrPTR1jJq0woSvF+/TENcregRn7KUuxbqXU94TOrtZvQPYcL29TihpZbRjY8pzIPsjs8CLo4i84wcBoDuvB6b/VBQAS5I9yRk2+hCoM/2k+GEietP74OhdzLujy/LJz0OmNHjQGVhGN7Zebt1V97jM7/4YriGv7DpXxbAy7wcp/R542ICWFIrqecAMGnkt+rGPa7Ohy0Cz0nTTXhs6eJZsjLNZ4HDtn0rl/beoLjB+FbDtaz+XI7Tf/Xjfq/e61Sg299+tBo3aTh/HOF9PQnxHD03UXXcp4G1nWDC6bU8l9SRdQT9hmPMMj2H0V/KcMF17HyENOIHigW+vEbG7GWwbzJZrlmZQG9V2Ls/L4FWcj+BOdw7Z8vR13Qc+NWKjJsLqP99NrQffdwRY47qWT7st8Pv23i1691PWF5D8n9QMDz9F6Kl3eDcW6gDVy3Z2IJpmx5zx0sHhUmIRSVKj0NNNQTxh4eTkHNc5wGbvQGGAGj9ZvfVJBfHSyvTlB8+eN1qKN/OGUPbRYHyDb7rmsD4WryfU0fznrBK4bDypf0Lcm43WNiA3oRJNoWfwOTree2tXA0gC8CCGku3mrViDyCQD2apclvUOt6wuO+4TgtiuNA0u3grBYTgydoY9vZ/B9rUr891SoEt/F6Qy5z6V5ZL7pPOMDo5ItE5fSYeanpsftQsQ1EIwd0sOU5Ln+pY2DwfId9qhaEgDIjOQW7NRY9Hfu8+Atpy8+BQoRoIn/CQMonGFEXVMGAzaNKt/S/nwVz4jxrEHO0q4bbYR5fgbRirBdew0w3zTrCWtcToFFPkeMf/HFu1JH9ZNASNIuzDsdjd4wHGrJweToQxCIJGQx5b5aeJEwl2i3rZfcNB8vI4Lzc2G3aGWqHbjdCCo8waBat+xE1jxJrPxdOlR7rodCQoFmRMqvj3nBwxEi68ZgBo5ueMKBKsiCcB6IUVa4yqKDkDMSIQkb9Gm6jy8uH4juYhscMpw7QPRaHU8pTQa3rCRj796ZMWAqVGQ/kgnEGDg2buQ+kr6Pl0cq0lBZqxOL7wI2+bdZr7hOYgOkEf+JlWbkFnT+yCFFgMBE5KVSVddQ4Opm/dLxQ/nL4SYlTdfPdO+pjaFJIOb87YHT3J8QcgG2iU6l0D6Kayj7/bmcwXMv3Ms+wzTeR6JQINjj+B6gcSHPsao3rCZDF/mbd8qkH5yDegaqqfFkrsMroseWhn9sIL7vlxO/JJ43Q8Vmvum+4MAebtbHXhwPtX5Rg0TSqyw0hwwikX9aY45bTnDJfR9UA6v5WtLQ1mUivO/WTXiCbLK1wWeRPUXTTE9AhWjBHLfu/Dfoq24NKLvNCKG7KA7/aPdyDAzGiYbpdo2QGfrnePzFQgFI9L1oPvHRlZPZmbKfHLPf9rzeJJyTZ2+hMaNiidvSstmmVr6Nh3pxfyeqwMsyGmjkWRUTlYKkKX7hMQ6I0wu8XARFUjtlH6hgggCuNv/h94EXLmgHIZ7RiLL2tkZ273Az6zwaG7v6EZoKqYN68nzdVaJ8iWgyIS+Gwhz1egPkv2R/LH4guMTxoVFfpzqKZOLV681rXE1hJ835svDT30LJajQzL/d04FYJOJrJrh4AkL7jsdLdn+A9FfT9ij+a2zyBI5X26A4klVfDmCJHzm6Antl5eb8NeNSDGQ7LHVJzqGxEDm4IRvyJYsV6vMHl56nwWA0WPuBNUp1Ng0vvoED0QwIoUe2po5PaPYRD9IujOztzw3AFzgkqYoCC/x+L5NPs3altPuNgDuk+0IArssVmtJoLN5h8QOA+GphmRIjMwdzZ243sYW+74Z0frxq6KrJfdD2zWwebtRRpgw+oVf8IkyigiO+4mMZXCAwyLvfy0GVTqSBqiMtb2j4diG0OtVDCohI6S5YCugn1QODl1fryBopueMIHOuNko4wb9x75KUScxfwIOLs4Po+TbX7DFme/jA0yoq6dcolBgQRgxDy23Or/TwNHJN/NvInHLpbBGMn+tjN22pthu0CtBY/kJ7s+Ov9CFmjZbGozO3UrFyK+e8GD609IjUM/pchksaZnQJN0g1sju4ztgg5XqHXarAjzHcdm8tbijKIXxNTJuh9budd0cWfBtDwg989iQF0aHiVtAD7cW45S4GtEaYKdTvUhar8jeP/o58uSIB03JiL1B7PkpPupa1xNQ393O5qP0hcVo8DC3TfO94vSvshgn7/kc3CFc/u/tWlFmRgFciIZq0N1hEuN8QWjrOTE/GJze3B0xG5h+wHTht7n0R5Kk0MU9meSEplj6hX9Nm+1m7qfXkTDOh5esye//uMM0HA1mELk96CaX9dKeljmgd9W3ojgv3E2BkEhQTBtBsFidf7FJKuXiYoWbbxOvakeNYqG+8bvgVEASJr0C4JcN0sSfNJcgJvCk3JjWdUPUup4AGgmLuUeIxYgwuXJnmsQXXlgMgYw40FrmPPZf2A9jduO14IesgX/h0PeQmhif/LTK+YIfVZT0lj1AWGL6cclhZfZ7XeYNgMnXXEAcc3YjMaI4tUIayNT8RR3qGCoWT9SplMmGPz2xh4L57CKVBgBp94JtkcMd4AOvyAnyedRJQ/RdNusYHRnYaPf6WDi3oyZMb/NdJ0Yc19/UyuSxO5ScgbSFoS8bpnllRK3riWCkyFsjKGk2oQHM1PXtrPTq2Fxkd3XF9sH8Xfm27TAFgcwW8rkqUuDt2OoRCMZADxp4wlOlvQi1hWkte+Dgt8afpt/pszvkMdiYvOaL/t5srhL1yG/i+m6tjro3sQriHyRGN6MoZMvObSA/1Y3Uo+lF5mWf9+0OH70c+5tx4SXJ2+WMPb0nP4LNUMjeEN1pIey+W+OUWfBzOIfYg4nEzLOd1OKq3quj4fQZuKLGh9K6bAU1rye4bHb4Drh+GITKcUnNM9Jti/Fht5T4MoDNaNapo7hGgKImbCqIIjI4B9sYcXkbxHAs4Qcz95zw20JPGMvTXPjAYCM5gMceE1m9EM2kkf/f4d4+qhx2ILQIHUBWPS+xisEvs6/JY9yRJvbXHbuKUxe5E1yWjf4kh6VuHva9lneTdiol+s7R910gwf/TlnBIC3IcAENtVIMaxcbdr28Paoy6fG4cpnmTPntyLExSAhr3ptu91P21mtcTDmj3EmN3DoOKTL6cPd5Mc8pm5LlwbbH89zvpgdQ3oBVNjfUi8cN0NBAWl4PZRVxfuL+U9i10lf8nvZUPDB6GyEo2e7MVqiArN6Tj8Ikd2+/Fm43yFjqZXE9fr4Lgb/QD1YzmUBTgVa+16L0NcDJ8bBCJtkln/uanQN2Ww5w9K6cNxgzr+0SSwne5f+8sPBvo/3VJHxJq4plWgcaz0HTU/WXWVZY/NjXMnITBXmWfl7rS72NcBfQEh20xZ/ENOxfUDQ+8s60U3lQ6gGATnIu5t++vYaypMfAPiSqVwwI1815PwDj3Tm6NQDkQ2ly3S/sRwo8vprfugQGKsmDC9WfrEr17p5W614JlG4ma+so3VPJSLqPTdQwVPjtd9hzBDKI/Zs+vQWP+JGwHbc8c8CF0g4fDev19on2qctN8n4qcd7jV1uUx13t/L0wihtDBmTAMVRUuP/933OGPdIVzyVK065fya356/bkX3/Ehy4I2rdb1hCtIuDEtbFf83RQ7gTHGZbfdcmADju4x1Ij+Vx6zp5J1ruxC/ht4yS5ON+Xy9NGYnlDJU+ktfGBwBEnTrK9xn0HFGvnwfgqFLRazM4KcRZTHPsHid1fvxF7V4LOS07Zh9P6hrpCahafZ26NiXjPfxSZRT2rPer09gOUY7p7R/oXqpj2j0JGwLEH+375mL3KuUVc4jEIBqhJH/eAeGGKf4thMriYgJM317zKQc17qBHa1ridAoXfBb1CX4/gWVj+laM+Cmnrvit11gu0vAUmHqoac4ZGldcyHggSBr9O3fZHn62LPVs4X/LyePz0hmNvbpmBYjEqJ7EYy8nn2SXCPEcX0sKVe72P96qhtgAl7l5SgoGhff81hDzRjCY4kEExSPCfr5fZACWtMdpbOG1HU3SqCHmSGg7qkky0+RRrzGtDu4d/Bsj7B5Knvc/2sNOPbwke3xNDMDHhRal1PpARR5MCCeVaQwfKw59QvP3H8Rr1N+1Kj58P9BG3dJxfHP9BiHjitj0b6BCw09YUM7q1f+C6/9/bjpHpYVVA40TXfdKQ+eIN761BR+IcFsKFK2Tcm1ZEsurgl2z457LyvbPlbGZsOE7aElRRRutzKcPpwfvIUvutxK7zbCT2uZyoaBeLfNldNpNfhtptWmXQnA/pGJv7sOZABnot+hSArEb95ruByzZ5nNinU9UT/8F3bdj0fG2qcEtrJlYYJ9/XLDgZDSullrhs3t5rMIN1HyamLF2NnTnzencM89CcwPkWRXO+e1G9wBfCAI/ZGuZNOC+K09zv+3dJATL2IRQQL0PKsJyhWNcCe72JPG0XuSJo02g4tyx12NbY2Y9Vs5SAUnofyolzw+wv4OD1FOqEqVZRTe/6czdwuxj453qQwgyLMvfU84AomH+n3f/26F3y+B+rBdV0n5wPuVwp1PdE/IsNYvHyHqw34H+c/txw6XsxeoCQ+gEHAMFCk6kVKht2Neb0ewRjulnyAOxa2nAKDU8j/pXRbg0CZPWDq0vtuxsOjXe8xazPp1KHuoE/CoNN6vdOqBwviuYz9BN613iDFU0/jHucUtUl8RTK8h8+GE5OfhLbg7VDlHavQqT1+DCL/EH9ij4whWKKhmbQHhzoJz70Cw5vWP/TWD8qRZRSSIPqO7eSREHHlUNcT/QNZGf1A8sFrL/OtP/fPp288gu+eYlgOGh8BSUilqxNoOvZdzMo+90tiewZnR3uso1I/CxYZJRdlc5f94t1GJZILBs53Mch5LpDdSnwNaE9O8fwyzMPOnq+/jmThYyK4vHisIZqWoxf/DP/eYXxHwOAiiZfbWK/dYyw/DgXqieUSrzFIrgv7Wh+36ZYcxA23BuwnVXragThShuomsHoQ0rzeCTe87wo+deS+dIWDkd7tVRt1PbFi+A5XDjYGnTy28JGfbmkSI6plUnW9pzcBBRKYdWgY+VuRVoff3IhH04NSWv5L6scDdqrzM7rFPmE7C9brZk3BtO8TXJfNKMp5bV0n6rBZ4clYBT3v1RweJJ0sNl014u3XhUlcBC/dDrUHiQJS/A97MitHRE8Yd/pYkluw1Kt6+Pi24EpgFjcQ79uI/4hhUr3Qu+yrTCIVWO/wP34sshKOG8yac/OjJ4eIup5YERwrFO7ezBtOHNNEK3sEUFSDcde9bCIuRM0jZrNOH7LBPutZh8U3JIn4Pfh/jJ+mfXcrxJfbBe51CFAN+y3l3/m+fEyQFX1a5W/V9cQqBtfH3euySQTsn6jfUiPX8609byL+j3wAdHJsnhJVXE/4zqvS8VS5n/DXHj+GvJeO1elAGWX7WeN6JiaCuxM5RQFF4WpHUylVje9d+nwnFLnwI++sSl51XU+sAB5yUHj2W7/9JrYU4QmhgnEw3ES9bCZdBT/8wHfwpPg2jsTqmaDw3QpfIGxcqv5P+jfYP5xD8HYqFhWUxxq7LGCd9hNIgRttBJVsyd2lkoO5+rqeWMWApUuu47B/NZAGuf9aU8ct4Hv8hbFmC9HleBTfEb/LoCGsT4Ce+Je0PJVo2iO9/RyGmLug1clm807cFI93kfSAolAUAxQLZYUrBQRu6ogdT330y3Tvrfqo64kVwp99z4/2CPZDwAAPMUsONCUqjyGORkIO+hdQVJbDwmxQGW3hhwZzwryQf5yKKqLdMrzPXvELQgtE1gd0GBn+KdzUOnDXle/ATJdHg+Z0rz6eaNWDh/PR+TY+hQtNKtVJE/pzl2/nZ5rIcKmNQgUyKL2nvZ4ZID/hPyXJLS7aSU89AVahH9S5Qkk4+/CctTD10kPwiVnh4W9iEh5VIbTA5YKy3fd+98b/s3cdAFJVV/u+PrOF3gUFFXsvWFDArtgSe4m9azT2aH5R7L1HjYoYSyzRGGOs2LBLEDsoFlQElc62Ka/d/55z73vvvt3Z3ZnZmd0F5iTCsjPz5pV7Tz/fl+pO9ZkOyqpqJzzeoupC3clzBKsn5bg0sKQgDHDYonnrzgOGthZ7BuuErQuFWDrRLE0Jc5YDTv6M76y2ZSyuWP4hg9SOhd/Z3SJezcBU9f3Sk9Y1thmYJuj/IayZP2nokxHB78Ki+EPoSrQvKpJbbDpvYMwrgq6G6bBf/mYoJi4ERHdJsJWikdU/wI3VDdYz6jnv1vC0eers0+Xtfc5O02X38b4+MUYhLIMC8YQer9XIt4W9rWr0pc/81AiYIL7rObxKiekFkZDyXDFz0Q3uT3uyqtqJYG4uGIbAn6H45Noib1I/6/HTNkBMAhmnqVXhvaPMv7YshdQM+9ssnuts7yxgUk1XEkluJ4wNs+iRd31jqQcluMy0QdFzxuszSKLmeZv+Rqf3hvQDp0XW1IRBqqq+dFaIFV+Rjol7iyLFDfBT1U4QX3oT4Z8GLBOjB4EWB/bjll9TB/DWGrv6rPnCvFbasIamVbVrJkAy1J9yWi9IDuuGoUWRVI6pKUk0qGAY1erwA65/8zfUsm5TQ+BGBRYC0ENXjK6oVddOwIQmpFwhpLCj0oENRIhf/ve0nftAuhFJvGJEEs3E0IMhOQVSR7iB+h/1euBCtetfH4WdF7ohBhB6Yx7Y6Xzc4BYCMdWvw8Lr1JFICcYG72Qbx6P7cpRxUwnGBMlEwADq6rOuSJkFOJk3lypyvBn2fgqTqIfgb3Xe6MczT2SsnekCNKKWwvfjnyWHz1TURPsnBu+AkGjZg6PFKKFmWqau6blGKuISNX/VbLTnLc/Poxg5eFneD4Bds77jc+n2idpV1U5kbMexudfuIReEk8268Lzmv3DxToN4LsiwNJKwAlCX1laDYQQvgpFQqvZ6DtklfDtje+3r+z8bIpzVsaNbgTxY57EptilZf4vYgFGyGrJMx0HW1v0XsA6oikQ+v1EmTd2VqcOjIrnEZyv637F5Apj/WX2+A3Rh26OBgAWtYYCsWjo5mYNfdg85Pn7eZiYfxyabzgCarDf3tk3iW1/PBeghJIGDF9jMAsXuBFF6b/D7699dJDJNjqDD6/K8Qb6yqtoJbsBdO8PLAeA2ZH545pw9alDZK1InE/ys5ShkceG1BatKSUKifvDOD8+ltN7hjdP5EJlcxpYbtNWBnYCbWQ9Ist0BRs9rpEfIOLAQPSg15OA0TdF001oKdAYiqoFKFKYOlBcoJNoqAcXKLw49I64AVEX5I2I0L9qaJC0cpVF4/Akr5i62LLpLQLGXEtu5q7f/MXHmqSzCUX9513r92UdNjVimoSmi7bENUcxQj3AZsc+N7y9yo4ZAzNT6nYlcWpysqnaCD97g8/Jcd/mPky8Y3QsvSE9AKJ3A+nTkfbSZigTRIN30+M8A7ME9hlSK5tMeegc4Nhq02BEsiM/IYlG96/1yn14jt3GZfEdsswgH0ieQJPRGavwmgVt1KOyo7lGAr0gZBXKL7qIB0cLHZKuifQqI1/S9gTifLKD1sbinJN+kfjdwfJB/YHNpx7ItvW37H6PZlNiNUL1kccA39+7bC6+unZologeq3GpCehrnLMTcxYj9zn5jVqOwXa5td/us0ypsJ/h8dZYuePuuk7bicMmKwUtTiHSn8dkyVVF1w8g1SCdWm5Ew4c/hp71WB2Gk2BF8gD+PvNNzordU5aNq2pQsdCB2fUTh20/opip3xCZJDek/FyqS7o8cvp+IcIq9afgMyl5xV5gwuiJFStaDnp1bokK2sAmbwYpvpB/057qROdwaQu2xV3t85XUDfjsPAqHVo30LO32fbF5+vOd6nvD+sKqw8JljRmJhzsqJxBBoxvA1q1pOR+giLTd0h5Pv/zwtbES3d7BWVTsB/Qc//+e8PYdy5IkEswvoHfNyhGCMZ3ElPux2oomqne/4OIu5Rhf0u4PIlB782P7+eNvi9oGIGvgbUFq3u8Ec6+f9sbMxFINUkyFvU5gIyY5N8ES0qGFrZMC5vPze9X0tFSmvQNTInvLISO3B9q/RyG0QTXr0xv4wkwbk2TCIRjA9OWp+V581RTth+32j9QzlwOPy2GYwC+SKgCL6rf/2dTvmmL2TDy8K2UYAyxNYDp7TDvTKlgdc9crcbpCWa09WGjvhZjlkn2g54wjwXnOIX66/vXkzbj5tm975XB/vg1O1IL4IB2t4fcokI095+qcOxI2fYHNpFMReBYTfftctHCCPYNvC+XkDonH0Jm4rYCC75h4KPY7evwFxORB0rDbsRrXKipRTbDQVdTMA+tKUcFsSFkC5MGfhNER2ieINRdPIQY2wbPwuLVPYnktTUXhssP+ZHWNT+uW/Z24AFwjmMMQez6ODvpmCYR8duOtpD70DzAMu7P04wo/vugBYDj96PocP7QoncmWxE37sr9ZeZkrw68fP232EDh5QMESZ/yM1DB0KGEkTrAfzDmoOmLSgDnlPi/ajlxqWYilRxHIh1jS6LpzIIiN2Or0/PFrwmJA/njd2XJ1lK9lNZ0ZKu0HHd7zc7ePmipRMMmzF150JZTXJHBD1VGxscuihMV2J7NnmuTTjAU1QF/b3QJvejyR2Zuq1xTNFIF+Zs+zXh88YiVrQNDRVE/pE0TFzrahqvgpGrSGkes29LnnmY+yVdZwWPTCebfNuQjDUtt/p/SIri52gEDzYtuNks9CiJ0a+AI/LEd2vTT+8dMX+myq6qQv7TzSt/ceoqJoObzPFxYZNsoP2vf1zmzpeB9GDs80QyY9BI9F1ahcpZCk9h6OJEF1TeXKJxRMnUj5z8meiSQkpuDH7ddnpVqTzxYGw4KeBJE7LYEHKFKRpa/kF0A9JkrwH6au8rosoEAbwLel8zYRhPdmhIzoOx+KZ88DBwyJFouo6Z0bN20ZoQTACKQtz1Ek3vDAngy0hnu14aZxnD/HKu8yFXInshBhW4Z1m/FdeFu53ZvZzdx8yehA+E6KYyAqUxEJE6/2ukSiYVtQR9UtVVJN9ZPBB1368nNf0eJarA3MyI6BUHi2p3TCu71L3vIm6DxKlKgmLN7g/uqbtyGwubPOPdEWV/UhSZX3VHRofK9IZgrS/AIL0MLS8RZGDYZJtUgAk4Hq/9pMMhQ5VriQZPAO8tXQX4gJ61HP/IW1r8PinFj/PyjxSjgKVSQF2w9w7TtrIxHFbSDkQNZFvKIFpDaaKsJ9QwbZHRVf6bnXiDVOXsLuNhXaAInVxKthxhKbp9A6plchOQBk5K2hpEbfJ97KpqQ+cuu3gBHd79SpLPDw1JBhq7/oEPqxOFATmULThB939pR2Pnzs0T7mNGsOI2Qi7S7uwcQg4Mj4mVsivAaGXYlpkrXqEpqHeHkTOwkKW+hoOW1ORVUFgaTpAaLqvIOsJFgJM5NuQWPenGZH7ZRLLBHds7QVpr0u7M2CQ/EbJLYR9PbvDuAchdx0Llb5//KT1zcBAcpZLo1X8p0iCeygMi6UHZ0f6jz37ji/mhhhxLk+ewR60O70fcqWxE76NAOBof9nNbPzxjb+eMnog3m8oOAeuD2g96EzTjTaGKePPUYP8FHy8aptz7v85BZgs+D2u40OjnNshiJaGfeLf1j8NqcmusxPgJM3rh0glPMvGYmFwcgZP8+A1j96HpykDg46sRBOrkPhZvjbdTzUMFiJFoFd/C8E88xkeiS1pmLBQydaQUu/Cdm/Pd+hZUZIX0JmqGjp6UGyWgb5ZClUDphXqn79yTDUyw0KVIp+Qgr1NUw1LtEFhWtviXHncl9UGbHHETa9924AUmFAB8rtkSmllsRO+DeU1QLxIzX3jlqPGaKKWEJQgghbXABg8aHzN9zp7j736vSWeSDD5iAoFMWFTh6EqLrRUQ4kKJcpCbNoqxS0pUvzlW+OD1TlysoFGof/jMGPkNdE5AzVVMaSWQMV4tvOrahXpOhG93ll6gYnNboEw1fgHmzecO2dFDHCG2G36MfCZrjMULEj39o8DtfXziuebi+rMnpTnxnuT+vJvB66dr16RRdGYvYCsOM9hQBZKDQoe1aOOvv7V2csE4EHnu5Eri50ASc98/JpDtqoO1T+vUytQtsaAE/giBI8EnrZutG/wmY5MbHbGYx9RTC9RQHsRGUKPBxY0fKU4uRLqxFJo82OHqh0dFmb7joGnCtBNJocO1y3S/0K6hG+CU3iLbMRnRg5Ks/3fPRCpKlJ24clHarPlX9dTpiUC5GBlCmhNthnq9o8UhI6zyxbp+deuRDOCRHR6+2ibGaTKXLdDeX6fd977fPs7Af6rqDsvfe+KcX2I2gpjalx/IvJsABWk4OaqVgPEoOAWV8GWq1rvyAmPzmjqAhqwbmgnhNYVkxBYvwluTIQ8iRDg+KDAh5n38V1/2X9tq7D2ZQC2VHOxlhqWKgbzrTUOvfaDVD7zckXLs7jHwvhdBZykLoDT88U1ut5NAL0g85lWE+NIfCTMILwe3SWTJCD9OnARMxJdPj5ekU4Xh95fzdetwvH0me4ducx1aR1bDss2UGV2VFwu5lTctjbtMq8iEfErgRreI13GfcacPXf238/drA8CuFlKtJ+wbq0G/8DWqEK0lk70YXucdvtr8xxQhzht0axaKv7y/eBPKiKQDiQ/uqWdyPFLxxUdqMyMO254Z5xZU24+drshKqlJYMNAnjWHACcbhM9f82Y2wOPDGTKVqEP2uuqNRRSIcr1y+kHv4imE561M8ruG2QXQQrJ2I50CKJhR2rkKpqa2bcjQOsehmezo8AVFhUBNIbeh6a7UsVcxyTCV37QbsLoB3wpMi5nwv0soeg2++3lvYiWA1DFaMIn+vzTyj1K/K+Yy/UZd7ltRtaPL6Y/xpECWNnw46awdemKem9PMC1ulFDi8FROjhhhajy2Puu7p+csRdtaFrh3AF2l5EjCoB51STDoSPXVbO+FmM1kHUPV8O+vTALRPKG2HLnnvgYsPWL+HooWD8QXeeQW5CwMFjWbGME3ElR+67/nPzcwE31he735uNJKBZ3UBeludH6E7Ll3O1sLnAPGmx2/TwJ84dZMLSbJAhDEZY+M9qgQUq5i4sESnI8A4Wy0JxeAkuL0+Q/eWuQ2vEAgxwpVkQLpyO87c5XfJevHcL2P6QdOuLOO3wY7xPZEIcZd8O/nCHXvzCgT6oSb052uKnuCnpMYLJ21rLS1IgJiwA5Pr7HXO/W99zVMwzAg7vsCf9b2ohtJxDdbd7EQQKPHuZKEv5cv0ln798s1Hj62CVhy8yzimQiwE+i3w5BUNmIgUw4p6n3rvMOHlH5t4ExpwWDNjJaYgyyS2yWl+glPaHyGUOj0B6UI0QbPONgrCQsfu5DQxH+XM7if/XmVbv+oF9lKl3WlVFAi0J+CATdAVAqt4f68h62dh+1zNlGFVuFh0wEwlF8DCTnfFeoFN/FzMkVTI42X+Ts/JZkWLB+znplkPnTxGUpv8LJToz3wEB71Fokr6lN5/o99d9PcPF/NrdaI+dZg6lhI0Rcf93dBOBD+5OJKYxrqx47t2ww+v3XHB6HVq8BYxm6pAnZrfKl6n5v0Bed5vQ5S0Q1iW2jX3uvK9+oixVu6tbh7PlU5cujqH0hOibE67hmXaZnFMk3sGwjHUSpnlJLkXowlYe/s1e/YKOZnaTsVOrIKCnfzphg2Irgf9nwqSpT9gYyGLLeJTm7FHm6SG3E9T0DjXFWlVSm+VKpFwyh+U9Tx4bhxip7QTaer014+du/uaJup73ZTyUHmKEt5rrrcU3TQDlGtFMWvGHXHlM18uDwq63OGEuMa2nQ7ls7udncA/vLADFVqK/J9fm3zugetXQ2bJwsqzFtwnbF6CsR7oIiswnIimgXptfcD9U34W99CFW+qnYEAilaVpl4+elUtcuhM+5HAdDOKBTKcLMDbRySxEsMQ6DOQc6Ij32S2hTzejMUuSYd8DfGwZzWhFuqv4GHP/S4fBMBU4rLA1RyODfgnbPraJ6YkaiC4GvQ0vpDuf1xc29xmaLp0PUX4uY+ERZm9ZPJHBmW2Ha1nP9njvTcNXb/3lsPVMcRqqpuXv3xIVyA/0hFB9hNsIwHLHSQAEliK1I7c55ernvmlwPSfIR1EaIhgVdz3dzE6g4OwahWG5zx6+8qANextckcbZo1Q1R2tr3qaiih+upu8OF/37K0Gn7tq5b6SfDzFdseKeHNxGLtoijOjL94W5BVZB02cG9MKqpjRHV7MD5NzqgK7sl5EyzgmA3Pa9BYopWep0f37fipRa0FB4h4Nt0IFpgoN+WeTkDDahMkdvYc9wPBkwnhBIduN5dGmX8Bax092LRMtXUbRap4xlQByGY2GEi/UCH/twXD6Px71AL7NoxgOn7iYQx/OuTwSiEs3E5nVF0w2dU9Sza2JPIpFQhUKpWm/fU2564rN6+LIGZOUuPn7qnnbCyb7x6P8dsNkA4EoTlR4O6A7RRMD+Fjxx/EOHscYCAgqmDjc64uopCzB4YXYpiF84HrkLyKg+ZL78jsH8tS/pS5ud2dfgjXVBRJGivw5Bc2wqUp/K6ouoh1Gz450bM9PgQe7CFj42WnT+2Vaka8XB/xw6czAzABCCMp2lJMCpNV6hTagmbfqZtE058qZODmjoGpIStsm3lIFGVGtQ57WL+EHq2uF5dRHIgLaZ+9IV+62VB7xHsO3AGADTEfZ2xuKjoHUTWS8EDwJTimpi6LjTr33n6/pWOknzvYKy2onYiYFGjr0q/9vnI/Bzpz18yWFb9Sz4PIJmM3EzCaxJPmbHp+2wKUpgdegj9jvn0Rnp7sEiZT8TgyNUlac796zC0RCvYQ8SzVnzdqYetZ8Ivm6f/k9j20zqP9dIjw9phXdiVZe/6KRnHDl24zRGxGApHoD1klBING6mkMs9bKzr0HBq4cLOKBvXW+YeTjfo0wv4PB66EHiXVRVnutTqQInheDbANWhCyUH7TlLPH0ciEm31Xf549wtzltJoetzzXPkf8oQvaAWIhbibDCMJ5Y0nsmJQ0XE5ClLAHsRhkaKZEHv+2/edO37dPlpw0OJEFC1ipQoFsZxEB+xup9w3bQF7Mo04n1LWyYi8xPenk3i67AYW0XQuvpPjeMBEd3IP6c6zG1bFzO6DNMPiBSdLG+yxCKUYnqZukcsreB2rvHj1m8GcaGyi7nrg0KZApD7/z0SzSKxWW6U8k+F+fKfaCabmvo/zzZine13JhxEJ8nnAvVj81g0nbNFLjP8ifERwwggjC/NKBRQy4mIE+tEYvuPRVzz2Rqh64T9P6h4CtuZgPo39OsCuK5+dcO2sLZpbo7w/L6sAoJwt8MQaZz17zbG7bBmgYCH7eEEDiuIGqLpgsYauJ03XDVNHiKdgifYcffLNL8/1o/MIAM26Vhy63IpdrXo0TXVipIOdXRScmr+H3KsoGiyts3wOT8lO89aQE1vccDKyvrNOsiLdWF6NdewAkkH1LMSr89k6nj+OxN0+tqj6fs7d+M61E176eRJDXlAm0XLnlPMT5PPwkMLOZw7ZD69cc+woE+a5eP+rGJdAQgMite8UJioUwMNnoVikdqODLnv8vVmIE2+7nB0tcOpDQT8aKvJliyd8ntXmiXbXE7/xoulm/7ePn77yiDGWZYbdSyJTRArB55MlHkdgDQ113/Df3/Tibw2ezxwcpvMy/IE4Mh5I1wk7mX6qxGenapt3bnHCFUzuMwZCXV9KgDGTsWuGAmMlO0lv7kD2khW5jbpJ/kVpU7fYaBXpOslQ+2Q5zMSlvC/FuU0wFD8N0MRWDBaOQbZfLENLdNqZXt+Mv/L9TrZUOSXg88CJaviFzTXyd1OuO2Sz/qqILKTzxtCiCEcaP6uZChKvwSH5MatH7HbG7S9/WweWG0wV04rItGrbaDOkSb3y5Z18N5uhYhCCmQf+vd7ib966/6z9Rg7EiZHwONjVxWvVsfnkQs4DbyLeQ4HZNHDMEVc9/hXcAv4M3IDbzhOEs11uJiAjuAmUAKMrqcFV03ln4PgOs5+/7AjFay3c0BYhifUW0ZCq91B4RlKeWSWHMa+wMjmxqgszBUuHqSQE7AYe3CryJPs9Nj25/iwOcyeJRo4VpexOtBPsi45TYidBfuz63U8lPg8qkkA0IkFqmP3e1cduihjlEF5YSb24ZAtXjZEvqnOUQfSrFeAQUK3Vtzp0wiPTFofzFkI8n0cTfrnrEykMMUETpX6Z/vjlp40azpeUgWxyecMx5SMimsD7qI496pY352WxLuLYNlhJj7cwg3ucsT00Xt3An2C++uEyPDP76bvOTJuiP+PT+pNJDGYK6hOD/ocFbEg60RdJFSCQSc+r1/d2BSW2ImyJ2JOkOraFLRD9F2KkDP4pfSCWeELMQPVOKrznTtuAbEeNkptPNTJoeXfIOwfpbwQI4tYB5tUzPm+oRR/3t9evOWbzYTwlzFQFH88rWDQNMliBlQkzLwGngcqt+Ra7nXjtU58sFecWPaCy5Z3w4mF4y10y8z83njtmw974foBK5HNx4vNM2AXoqholjYrJOhkCe5EMGH3y7a/+KEigomaeFs/HAayZbNc7xJ5/i9w9rWuIGNtpgglI6t0ErU4xEtgeicnUbfQ5X/as0USvMuQwz7iKZrpJHbAiXSgs9k3ZO0t4f5z35VyMJxoB08U/uooYUgMnjA/XvOOUcyYph3i0qUZTZH9srN8F8Dg5pBkWtQu+mTyGCOl6O029uW/de8aYNQWof8HzFuF1i+Q+al0DEKJ4PVfDuQKVGRLLgDm+PQ6/8K7nZzYFiRi7jHai8btX7r78gO2Al5p3fnKcdfxEoJLUOI+swlaRioj1hUtijd0uePj1xqxgDfV9NM9RHd8FwERfNPt7/PF0g3iC+v9tFpfflrU7cxOlWFgwHdadIbdTVJFzoGklwxaIQ90buA2Rpho3hFjDqySeVnmBnrcvJBcD+h8MXfkgw6ECfY82bicFFLyWmlgj2xHw0qJkgUCFDlTN0V0EfBCXgM/DxzE8z8tg3ZgzKnheBH3qi4JvZvoDlx46sggzgUUJTsJNmneUKi3eaPG/q/rvcdiFk97+2e5wPAHCFsmb0qXbv75z34SjxwyU0915SzBHEm+tIYEK08COYLsYT9nh+qza8JALX/q8kRZD0wwBT5ZjEMCnBWxIrITjFUM0mAnNkO85dgD84XEcR7YgmA3jbQSeu0iNuQfm/p2KAwi6fuHI+EOAQsS4RrqcNlCf3dbs59IJCj0wow57FLq8/7wiXS1pjzbc3sKPGAAGxIcKlk+/WIuYhFNFh+toX9rJtCX+85asEFVyXZMLVoznfRC1BgB6eMkEfs/5Gwr+HjsdfIzjtcLud/mvXF/C4RO9VkXxQnip5a/efewWAxK8QVHRlRYdUDCLDIPaIhvfAQxzOFiy5y4nXXnfG/N+/bToY6C27vk8zLH8+No9Ew8btwZbMpqV6NiZEUEvK8bnMByJxRm44JIjtjzvzqm/wM1vwExewU8VH5wrBX8uhhx+8JTB43CKWc4cV9ingdsUDC1nm50j+/VvQ2LPUd/K9zrPTnjUTdODIlzPJNSqNZUMWUwb+TwU282bSXOPIq/AzIRbKU9UBGqey+mPo5rnJckEcIOZJma2wn7RAmzhZDJiZyPJGyHDkurEM71Gj51f3yeave42i3A85GuAlIRjF6DH26E0w6Jw+JV24bwQ+Gk7VQ+9mz+/+Y8/H74JbF400xZ7BMHIRZCmQT2pCodd0WKp5fz0MByIEx0rtTUFfzyUBBI5HH/AuLWhLp8wg74lolt58Yg3lxDnCvNTJkYSzCbCcXVDFXEE0cf94foXvl7O7pjre+EoSJHi+2AOYl164GpAz7BgMSxObyNLiCd6F/CA7B9+0E/Axw4z0x+aOEDqN2WX23tBJ9oJ+KZrYvcf2GW05Dt4eq4DbuFt0gaL6pTID16RVVxAxzF/4T8t+hzMr12c1vd8xBjHtWPJDv3H8PFOW+c+3RM6fqQ0xRa77XLaXa8tSfleqgldQhwh8DA/7fqBZYC9bxfkKGKjTFZsDj6m5jtZTCsFcQPTNFl00Qr3QMO8uWjCybjUmTflpj+OHslrRNjEE5pjBc0EWIkiu6SCPI4qQGmL9/4tdBLgJLHUYGBKSNdUA5umC06kBbi5CvZxwcCcxFPHvqF27b3Om/TeIhrvlgBsRpwDKFh1xSdLHI+zP0UiWPQ6uJ59x3Oythgy5OFL+rtX7zh+y/56ANUSPRgyoxPLJuzqXic1zdJ8PchNsMcxJ5m15/aLx3HY94hN392jwFORLhXmSKTdFn3TirJPBtOnPrWZTvwd9vTJjqO6dpPbqXZiSACPJxa5zru0+m537NVPf7EkWMkZJ3I6wcXDnwtZ5eHsnmvLusVHO+TLG8Z3w3x0AXpLOhnuIftCPy385Jlrjt61SueEzgrHxtUCF9TQwdsuqhAQbv2O1M/ZJ5FSLs4A0vJL8j8cHyPBv1XpcMk1dzrlzje/xXkQ249uGRYTOE5xMZh98Bkf+p6ATtXxEFIRkU7A9wcwbZgrz6QLT7H40XqRQKyAHHjhp4/+afzwvnDXEwkIGQ0Z4Ikt5Uc6NZz4pZZI+GjV6IScaDdAzharKd5hhNRKz5bPUWXhxc6FF6lItxQHCnst5jCJSW6mkNPk4Me/jsFQNKp360QdT/3Oy1z6C81YzgUbNyKzpq2/82l3vPRNRswP+KgHIO5nu78g/xPe7TuZgJ4oy/xXMeXsYYo39kZaPC8EV31Bkhy+CL/DpQvff/Ci3288EP11jCuYw66owbUXHQ8oumUqcRyvwgTd/WQch09VNThPVS882FEkXj/OJVQ7fNzpdz/3wzJ+c3j9X9hlCZYE73kx7QtR7RsOZovKkhSpFHFMGsWHWXyAfhrs25L/PXL9odv1hatUDFFdAttvxG6TRk7v1H69PWHThH4CIpFttYRC16uPE7WPwuvhHotwGUQDQEVWeclCUNEc14XofX9kL/EWz2X03UFsFZkSLgx7862diU/zqtoiNx8UeKPR3tohvzv77x8vdrkWEMgRBelxn8rZpGzDu2+98fqb70z7yKcZO1bRY4rF9VwEOCmUFyLkU6WiK8angifHC6aa/fnTHp7wh216yZdaRDAhPiyN6BV5iPCjKlYRCuYKakUMKJgYg8eeft3bM8FAuBlQW9m0uKF+KPgMIe3H4sUi8a05TGITPtWfZ7zy+G0Tzz9h39G77LrbLjvvssfel93/YV1R4bGoN6EvsfjzN68/a/fhCWaVcaSS2T9NzItoFnro0iNUycaduH+cyyBtLG0hXSF9PskKa8nitHlDmy8OxHkDKS9xeEVWBOFITV5LnEhFUY9pdHFUy8nS5fTOvsRUIjxiFk9Y1kedBzfsX9pCNWFGWxMAFooOeXK9CjfigK33vvrh6UvBzQM2Ta8F7lFbgkF2fd1nD5y64zBL7B3IFxhDRu+yz6mXXH3Pv97/fmka4nWEcyqQFyLojwEObNdriWPq4q/Z7710lvpNi99+/NKDtxikEV5f0ArOGyGmEpYAOmAiCEEqK0g9RXUSqDvD//VmPBF5is6c22F7nHbDv77NQK4PUkyuIyvOeGWCDzP6sRcLkfS8j6c8csNF5+62+2Y1UOxBzyJcUqDFSfXGJ/97fqHHRfFSy9+YfOa44T301gwx/BpwACM7we6c4XXe/NrXnGosEoOoz0B1UkyY0HMSJBFPSyJutM3vdaWUvYpLBpMpvtMcdx4y0dZTSGWEToVL/xTPesCK33B5p52ndyAJuWzw67GmDd0xakA7wLc9J0ODF4yB25848dmPlhWkVbBNcs49h/XCgTg1vGSwFBZB4H4FR9y2Hbf3xVfe+EahvBBhvz3HQRJwrtDHi1FJQHdKAzYdRBl0fpo+6YrDNu6RvxYOBVOJYjBBM0oLoIHCk07cVkNfFgfpQDIIicVAJ1qI18fCvvXGnHPjf7/LtOXAe7YtI240v8M50ABgbsUJPwJ3s/GLt1654+rz99p2w7zt6yaXzvLFoCTS23lB6wKeE29Q4hVwzDfaX7370J/3HlnV/oGbC3QVv1T+znIx37OoZzKwYNjJBLiS58Id8jjoAn0eGmUN/oR0hILR36VuZW6iIs0kRa/gq0R4WQpbNWstgVcccLHZUtoWYlWFQzBgnavG3AtyVm65x/qhoO7WNOsXyVdUre+4M+96+dtFbrDBeb7bp2FygwrFgHjcjXPu3bywOkBy6LYHnvCXa557/9umFB4PoL0Be9OLu2F+MIAHwvNiPtAvhdEIQn3AG3J5bxDmLHjr4Yknbg+VJIwOAAcCMEi1cPxOBITYGSZcfw03feH9tIWJquvSwDUf+cBIRtXRunMllRi8zn5/vO+dnxopbYLcku/kU2mA1JxoemauL3QPuMLFdSkv8EBeyhNlZG/5TzP+c+eEsw7cekDCBHIFKCDnr8fZjVrnsq8p5KdEesu1IcDjxS7X55QRTpPzy9v3nbPnyF7cdSmczxAf1PXlL1DYwL/ouQcnDf5IMPJTAZ9yTDp4Rx11F40C4FioT6gcpNIkF/3CXuoOgAcV6V6yaAOsUAg7AX6i/idan22iPB1Q90MNezVpoFbCFlVmKa5EgNQylrNtH/er+1UCvrCIeinfwSw4Wmf3U6574nUAq3FE5yJl294JtTSG342Td4YG/qq89z1XjiLasPR+Y8YfO+H+lz/+BqyP4/ONlmVBBEADBv3/zO0VfprEK+QJi4FV1tbCfD8N5dKl0x+++tR918E8oXhWXF3ho1M1Lew5LVEZoZ3rl78GAjkOHIl2gmsnRbfGHzPx0ffnCz5ZroK9tsYTg1e8AEjMFR0DoYuPPHUOj8N8p+67Nx+96ewDx2w8BLEWlVjhv6CcGwSke/wNH40NtkeYi2CuJjPrxXvOHb9JcMRCOFhjAjTD4/PfB8WKz5R9mt4icIuDjmbdIH2+wGjOgTudopcQUq2CRVUBSRzs+ga/iBcrUpFIoOPwed4Xi9te+EnP8ySIj6jDzxM9KFBgqpW9Z/BUWG1ljE7TLihO17tPIUpR3T6ahslnvp/VBOm//TGX/+N/P6NHajt+mPf22EXMODFhNINJa184AKxBcFy8VtxAhVRvuuuRf7n1yde/XB7hXMduOJL6OFioiPprfZ7syGUomPONv+Xzw8Bf+f2rd/3fmI37wTfyzq+W94fXUI0iGpLyFCW8A3DVUt+nbiHEy9Z7nHTDszMbcH7BQU2fxVAi3U7NSJiT1kbqUcPR+kVfTHnipj8dOGo1zimucyRUXsUxEhLeYt4rx+StSfrIq37FoQt+mm7Ko8vee/yO08f0YzvATPI6RDF9XuEJgZ0Y3Cn9gjb9n8hYohtBLHYJavXj6I6kuO19NwnVEx3DDQXBKpV/4kOoxBMViYlDM1l6QrCcFAWHny2yLQvAAXHN8wBJ/KJQhwLgHDF7ErJdPXJrlq3OhVqCxfpHFLjf45tSNYJyrsiTq9Vr73LWLVNmI2+Db4Pn3/CPnXD7ggm02jtiKNj9o4JmAvg92cbgMdjvzd5rjTvuoqsnv/3j8ozEUyEk+Ido4vE5zmxLwTwV6lleBI9sSfa3Dx+86Jit1qrFx4LMSKYRTroYZbMQXKISRDBIjt+oDN38wIseeOtnzCtxaAwWEThC9aNRjh5vOysAajcZUS1wGtkxGr5+9ckrzt9jyzUSCcKvV4VJPU1Vwzq/ogYTe5rBHkwhrWKawXGnao99D1oBvd9mPH3DGYdt1RdZstTA9uA4i0jCFjeODl/1RaHboXBhG7txS+kxGXDLasmlkDGGFcRcmJS/IyGK9CyZ13EIJPUqVqIiuWTRamIxKZBW0sHHmEgzTT5WIKB7dguiWlU4HawFqKfn0kx8/Kz0AlNL64rtVeh+1KIxZN2SAb01HRS5NXjjvU+/5qEp0+feuA4LvQPdXrg90kTLsK5r2IKF98fE8gHk7vl59Npw7Bl/vumJ935KCb3PiyReHPgj5xRZVMMQ8xoeT9NHqZulX71y+yl7rz+I065C/Rq/mBimXkw/Ur7C0ZhUMeyhVK+911m3PT+7PsCt4CV7L8g3hf6EgwazjQYAhF3xvfB2+I3zP/73LRcduMv60CysaCakFM3Ir1cNUSc32VNWwOGHp1Bw4k0ApCCjUNWGO++WNFRFE011/CsMMIQdv5+41O7olLzO2dB+ETZHY61mr2Uu4rPxTrOriGjsA+OFsdKQT6n8tCpSESGQjqVPCHwhsBNJ6IMk+jTgJoNhPEgcfDuE7cMqvpsEhLT2KHy6jCvKgYPPScrbuADRMJQ2Qp/PCvLnIV8QB4xI6rrF1auW0AuZW1Y03TB0XuFnt0sRkoRxlISUxApxtpndMK3E1uNPvXLSSzMXYvsT0OsIpAe8Yi+H/kRj4gd1DTf2N6bmBF5E+scPnr726J1rLFUJHiUhReBC5S0YP+jJYWNOuP6ZT+YF9R8s2juONMnL2TlEH5cwjG15rAI5ZdnMlydNPOngjYbBCtDNYM6P2QkNYr+QgpzkwiVRg0eUv7kwkzzzJJZJbCFEN5THEShQqrcSOY7UtoBmVvYou53wadPLBFw7XA28EaQ3GfIz1HdSWVoH/d1fVavEhIwr3l2DXXOfGzGXXBnDrkhz8dIwRva7IJWtobfGlsx2ddD7ATBEMJX5eH/0hDD1bOiQCVYHzG3C9pDyCBTJM5TeA0armHliVfozEAVTBaBHNchV4B/iTSyKAkcvf7Wi6xzsPEdpAHvUDQ3SUprWAttCT6Dz1mutccde+sDL0+BaMymX1om2mjYeFEYUWYgmgvmzSNtITHY/vPHA/x01vn+yoMspWIyhY4+b+PB738k4G7TZJJyMswEw2w4fImkzreHMfXPy5SfttTUkDA1L4w9eaX4pquiL5ignYIrhb2zN1YAPSkNcrEKyToKDXEXaJwPtBcLZ8/YxRbU4MKPgOi+WnJDALmLbq1/e+6BYcejC4dxZ4dN+7K9qknyWu4W8sOjtrvDm6aTO2811MgaQFhppZW6iIs0lBS5teo4ZJLRDNxRammzU1+DOHtUftlFSgcop13zmoeWFecoyz6f+MJJApVCwnYDGfRFPGzAUJoqPSGmvtSyN87YQrdA8DRxU4cNo4d0Lclhhs00wpBb1IWEWXTjEVevscszER1+bU5d7HAM6eWFy26ch4KkfVHkDfAvoDYKCgAeuuId1Dps2ffXqpD9ukX/BpTWBxBqqR/yDH09N9sxQmMYqBEjD4aB8PFyw+dX6QQbNWfC/V66asOc2gzp8vkJE/4KuJFSIfDRubEpqOBUIKPlPqhL0fwXRjcUL6xpM/+CZqJgRY6cFIUjiJWgC8Ro7ukdaSpY2iB/2ZQ8rCncgR0DOgheaRFXRuatF64Y6s/QnVJGVSu4mJBZD62TQl7EAdEtcVVE4zv5xW0q8I1sGg8G5iKrlU2Latlpy5JRgVIAost4vnS4QRNTSPBn+lUDlGaUiSiT6Fr8/546XpzV5yF8vV7XRB8R/F+LmwYzCEaU4McjI9ITOGT6jgTmK5Id8+qyA/IkACwpBmrh9+GH609efvMvavaEwUK103Ky1EE1QKrBgQ7UsmA4qtLEt92HDhchHC3k4rhlKWN4W0UxCI9aGo7fC9D9ieZhwMhOp4KYutXieDV3ZGXrrQEWX9kKSVJGtkaYS/AnmVjg/9GNnGAItqLCuJ1TaYSvStizd1iCWqchp2Z1pKjIU6c8GVzMHJdzIJgtVV5sN+B52eYIKD/TltPB8+K7b8OnJl+w9IqlpRrUetNiogpozKj2EaelieBskEf1fsYMYsNEDk9qB9ENzYUe0MGOVqNpytz9d99LcZT6n1kg71En7HHzKb8zbUKRhbjg1tONz2FgM7/3o6YMMXrQWeOVn0mhiMS8B8+DWIfZWFsYSf5l634W/26AX9i0ZKgmNcclEBXcfr59pcjM6eoJdSHUbn8tTFOgtU02R+hexKgkshsohX1bbdN8JT8+oo0veQC4wiGYVHAfaxmOegE/T5VDMiAry2QhukKQTHvA9f1XwNu3NwRcCYe/cpNLnVJH2ZBqpBeydaFkRcktMETwlgwHyUdT9AkrJMvCQ+oAtcp58Pmwl/wHTFulZT157xI4D8de6yjnhNJhP5lkgnqgqgQbn5UocfMbDa6L9VIEuWpFL6vi3hJLkWXG8UpVYw8eeeNvr3zh4c3Eu2C4EiARbUv9Vgv4cFY3Xh/cQ2SITMgSaYgqhq0LQSdrAIpDMtNuOHQfHAD4/PUgHwbSXVoLzjU4bvyLMJDK1zh6iVsObCkqGY6IF040hswZvjlprl/MmT50D+8IBlpSlCSJMFS8JmD9wbOPyVIybqH0QTkxEfh37+mcxTOWQWj59CEKdaL/Den6l0ulUkXblL8SQ1Z6lq1VfS5N0Dj2GyDAI0CKr3sxhDQrKP+Qp2COzgbwlkwp50OZAFpCOd5Z+/viFB68zQI3lfwIko6J5GyQJ6gkq1184aGxyep7guKXtO1Uxfa2R2kDLaXq/MVfMEHUgryBrDDO1u5Ti/DRQNs9Nh2s1peP9F6ex8tcrrs8xvV85Zjg7kMaJlMRoC/TxGghHV8L7GVWDALMQHAktADkqxdEJCXmlsG+WOw4a6b/9CTe/+G0DhwB2XE6S7thb8hKJEvSh3sefUckly4f678A+VyPKEycQzRwrSixQT9MfhyRIwoxeVxLkAmZBKomnirQtrruO7Gehvt0j6mfK0kzd1pJe1OAdeq9PYYCqLE4RHPW7qK8RYxljaUvK+/Sctyaft/u62EqP+9ZKmlqIu9Mhfx81jSWT6cCFc2ZoUzeK5/7JIcE4QgTLGhgpQjb4p+9n0340pZafuPVqPAQsSkzIsenT6OaKxbQK51Fl2l3bA/3SAnia0Nb9NLo/ET61yM+ENwDR60vXx6sgqh0xsCVKwcZoHShmwer3X6vj90W0V0HyiU9W9Nvkd//36BuIF4bFJa5zeT8wpRfz5jjR8WCyrUUby9EG4mNM8MkAsIixi9xwKXYnYoGCveNgBedpJbu8VmO6HHmBiqxU4lJ3qsx7hnsMKIuC11mQPN2S7UQVbOp9Xe6/lB6IgIUM/p2S3oD9NZIrJmishH59GGH2sD3fcxd9/eJNx4zqK97IBz066jmCqj7jhov2Grfz2pCr0BHMCaided5XxZ9LJYqhGJgHUJPYdyyyMQqYjsTpKawDF6BXIJyYVIJ4B7qcmAl7sf5iYipiqg7shG59W6A73MAU45IdLN44bHBabGbZhTnUdJlNp0Si4kAETkOsvc3OB59/+c3/nPL6XNp43xYdPjSv0+hQ6LCG7XrObZ/PTTe7Xg/nyF3OIOq9l8S+OJVDaGhK7Xc03R4ne5Hi0GUnYHlEXv+1M6ibYk/A5WCwj0BDIJEK3Yb6L9E6UpGKtC6el6WnS0TZCkkmiNZ/RvgG8H6uixFp47b+G9iIrFeGOQqbLt8upjkU7WzeJAM4ogIaTrDBhQrUn/rEFUdsu1rxvA0xXcDEvOo3LMGk5n3+zj9vnnDJbjttVJtg2qEmsBklFJ665jNPYVaDKdYeRD1qMaT3/ZbhVKvi0OxWpVC8Bo6Xv0VnIki4FuKVk0m0oIGsJgAoPQBKp+jmYiJPC8Mm/kdp0c/NgZvsesAVV096adrPjo/0jDYUVJY+sD7ROhRnclGIsebvzrvj+Z9w8cGd4HMkgBrs2MGSdAWKWKY3TutoUE/Dp/IMU8p26e0EO4Um+hJECmiRwwV6E4wjQQqMAqnM/AFwFgkS1S+UQ0p+KhVZSWXBRlK+kiDi3+7hizDO4O4i7UJMTamD5rN1WQa3yGEHnSule3Tw4N4J4xYbAWoi8QNObEQK936eUSxvQ0wTMDFI/78sRNg+Dzk0AWXTbZz+wmNXX3TarluNLFk+HS0DQBZhcsLE+i7CwfK2XHPiYgHlnrd4n8q8yMWKKMxMpe5mVURqE1LIlpDhyD+OTLE7d3rrp6Py6E9YCpmJD8lRAb4c51BwHhQ7ooNJhYQwrPyj1oBR44/+yy3/mDpzmY+lLMejTob3+ODauG/9eDYS6GV5td6I5rilQEwh3HvSrMjoIo/GCz84hQwQHVkVw9cl+1PHBuT8EgvbBe6yfhIsI89l7ha+AakCfh+dB0bGOhkwn5mPbAUntiJtiwPh6GugEgyVJKJt8gjECwjklqEpOnswdhlKuEHaQbi2Sh6xsig+e2vcH9Z7FtJwLngbLj1yy9qgPArtXKj3ZLgnRbwQjGPj+G1ch6122U9Mz2FeIRtAY4df89kHL1938Z923WaAyZRYNUGyt9Yx4oLeGHFhihZ/oQ0+A8DxbCpgH6fpBQKQoUMS2Amf3hwrnxCr5p38nyaa2OXP6m3FNyqMuBvyvVPUZqnDAOVPfEALUozVvUfsdvBZ1z/yxle/AlE1BJ31An/CxjWTTYFFc2jdU2uyaCZpxfulA7wWSw+BoTTxdTqOKUOrFJxVYuBaIY9GBuF781+Pf+fwW+GXJhrAfpUBcdn3J/RQpWvryZbBGh/Lb6D/igZVFMgfa7jPbW5DKlKR1gW2Fm08HCAlFVNC11/zV04P7fNF9EiL2eh+UzJ+Y+nXOyAf7Sh9jcVUxHEFuzt+mpkLe+mHD11x2NhhAOoAONSKmYjgRYlqJiARYrH9YnGwNEXOVmkJ2N9rXrwc1Ayn+KMx1tIGmIqj7A5kln3y0uRLLzx69LBqVfTpGpoCaKZoikJAIp7ZFrStAncW8+htsiXoq/2aKaRAYdOGgaVo7QnshEcXwl2J7kyCnFCYVnGXDsqvr4AjU4n7hQSF4MpzGh0V8VbYPQUw2H6b7HXEhBuf/eD7RhvnEj0xnOhCRYCKrKSDPgcHwZ80Mji81AfEJFkLsGYkMagH1H4NxK3h36cDjg2MGezw+/Pve/27lMyj4buF1KF/TVqKbCfIQ2VCx8h8U61LZtCEL30yfJWdcqqup9QfSIDQTjmCQ91XCtkVaU9gJ/00HOeQ5LaTvWgdBVgh6KRg3vSRAR5SKLuXozgBvuDXsv/KHE3ySraQjSl4G/ygWOjWf/vSrefvtGn/IGHBlRJGF7VrXnEqaAxDSxjBBIZ4nd+KRM9LFtO6iKw5OhEOYuQjao4rDFnDV289cOufj9xxBG8PAurRAN8U8vsw59GcBc4w2iOLOIbnTvKWfxZH8NRMwrxTI/2dHA6wy+i3uLDuhXOx57cVMUIrqmHnWhhhibp5gAtPSN9N9j7xwomvTfu+DuYA+Hh3RKwTMAfagogKHRj2JpumJ4+EAQ3Tio/0CfvDDr7xs/SjowaomNkP5iD0nfY+85oXP6njGh1bmDiPBjt+Qd1KPt1Dlz0B1diSnXVDQTcwL0kDUXG0fwGAkhwerRvPsWNT+hg9q/1+oWnk1qrYiYq0KWJY7mHwPjS5pU65ja2fep85076TcunPQ0wIOMLXmep4rywn5LH1rkr7WSfmkgLWccTbQAPt6nPE5PQv05+8+k9jNh0M+Wh0J6t2epypmjfXIxIbk6QRDWL1YL8aMnEhTfuNMP+X8eTv8QNi6zTOHGeFF8tl+tSnbjv30J23weZ6MxjuEF+gRlNagdJqTY+ye/4yLchO7FDLrqzDhezQTqT9/8haHqqgf83/ZNh9+iICich1fQTbk8xomh76ofQEU+wYx1Svvt0h59761Ov1jWkJ0gR5bB1IqzPz4NnZgJsj6CCGv7NN8IAW37sRpBfxCoyEfNPZ8RNsGejn17MP2MueP2unDdfZevz+x1866eVZ9RTbg0TlC1KZzXg0CpBJAQsh/1aNfJsuR0ThzjYtyQ6qpEbv80vsHY8SXXJJdAjNrsZFbBdC+F6RVVKYW5yGSgSLF6BLKJqjIH3nNdkCdg701CNQwY7MCNvEezIdWchkbp7SMKSHXJ/Qyd60AD0ZvBHzER4OPaGDCaw54rXGnz589qFrJ975QRpS2g7NXgFIIKapKnJ1gfMraDCIpJ72DXMicWY11BM2HNjOBlEL/t5Fnjo/iDt85sPZtG7my5MuO/H3G69eww/LlKDJB7DNpCXnpXKLQdSNmPOct35yP453xxcroZ2gTt0Q2Q/XiLlJAXrFoztFZZmcwvF3RUlCFX6+MmrvU68CHHZffqi+52ZsgYSImlYONMNTwpNL4UOZfXM/NJm6mNqIrLPCSziJUR/Q5dgQ5PFHB5kr6LsGBm44ZBPeeT/U6y703BWiVf0fTJyQjuQ8Whb//Q8kVmEzoPYgg4Ut75GQPSEIOcdnXY6rUAHuqEg7YiPcsPvjUD6AKymKccESAlVo00NIvERhkleoW/L6l0uf0yVzBV2IDxZ0AMHbEAQUQSet2DHAlZbNIA2ywy0gcAd9sycRtWSp3sj+Xw2+LTj7PY79oYH6meZzqwjbygnp0m7w9dj0KCF/YzMAu8n1P3zwxPUXHLDDMLw47toq0p+tiUqeKWQjH8dBa9s6Yj4S2Am4mPPl45nszvyngPP5BEoAbRgKDKV0bkRrVt/o0FOumDzlqzr8AgjRBGAuDSiOfM+LKAGjB4EBhpfxHKbGnYAG6rsLhrQeqFXBRa1+DRQx2AFT/FHZbjQph4BJoh3b85vxaOS/7l26P4mNvqkDFpYhnMh+riTldCNbtnuxTRv6F2nv97EiETyQQd/BdE7WKyhcrciqKjYObD7aC8ieY9vqNpc7bABf7aUXDTJlPcq0+fgcNNAdFS+7b7NJoXV/pI3F4IMA35HnOy62tWdh73tuCFpKwywzRgn+f9dJ4GYON1rQCyP4zgg56NVY7OSLokTWzjqh3uC1Tl5ZRcGAhtcxJB982adP3X7hUduvlgTEdlM0KLYmGqna3s1fr/xUnVTNZhjAxUhgJ5wU9T6XcTUg135wAXbiBNMgbY2HQzjVY90d/nj5Q1O/XoS5cjTh0miML/iZwhuItxY70DJOYD9sKk2Js985zv+OF3AzcAKWwW+ylJfRiXL6XF4ERysjg9BA8QnRe8NfBDwaflucfDnEz9AHFOn6YaR9chncd+84U5Bdc0mQgbNl/e8/Q4gm76ukRm7HfIBD/bKxyVRkZREbxiCysKJ+BzsnRHICIOahn0FbI05rAmnxY3E3VSPmZ2WYx54PpUSpnq4fgCCo+X485G1o0UrLnUFU2h7GQTbPWgD+SJYuuqQfAJjH+1WBvAZVOOaGRj/YQKPhW88FhWGLQ0NqAkeumvtmnvw3+2LmtML7sNqa/vHtpyecvveGvdvw/gEkz3gzfztxPSkNTmEYT8CJjxXkIzp/7CQxi/I+mTb4lcTdng+eBdZxua60+JhmEm90zeZ7/N+tz36+tBTurIP9BFlhVPyX9mrm9EBgKBhMYYyS/WbXaZ1QvmVWqM6MteNaZKyNs9E+LUGdQvTCpRb3AShnTpbFH9RfedYVTCC7IzOBvagKx5+QMVsFTIUCxjcrUhGQLJ3XR95XGrgkO2dgiqIJEyzsz11JMz7JUs5y+pySm54mINN47wY7jRchoVDCL2pNZp5YxbUZUNLl0LbsN0Ov/IVtOZ6sxl1ego3GTJa/bObUW8/dY0QVBxiPdVECpoq1fx51IJ/ZMKZ8eibFzJiO7mPR9exofoJm3YcFVKQetO4cz36baZPVEBmWsk3ZR/Eeck9e5XPyNYQMG3P6tS/Nhtx/KgPwK06HFbbPGZsodBtQ+tBatRxIXKrbWvxpmgjzreqb/h2K4GX3pNlaaZL7jKAPIPk/Hn66pVLT7F4/ZEBdSkG/ArrIEjvWi/IhkMQ0YvKLvYPn4UyDhR59ZmcobQ46UpGKtCP284DMGi1oxSA1V0L+EgayYYjCe1+ROlfAe1m/JJ4giismn79bF4FBEGxPByTRdRZCUaHsc0B2I6Uv7a4F1w5NgzCdK/G5qEwDG6tdMBvOlQUGXhiedFAwtKkHnenNe+epq/ceZdbI8wpQ1l2zvv3DYB3JfQBByhHhFirCxaOsR3VsmrHdwQqehwqGArBRqn5rf4zARSW5D14KklszHaUb5KCJz34D5WL4sO1yuvDCKsM5BZvP/JTLvnPJRMAcRLj2aC5d8AlZeBlErb2xHqxcHve1gwKVsFelyAbBrI7knVRutiTbxwHsnZ0IBzC30MFivsYUeClNkcSuid4qMqlhBlEjN1eq1xUpRrLHxzxoWFT9pqDLgUAFjiM3YKvorD1fsi+3sSjs0/8jiJ6PgHioLC/BvVZ2fHwHMQ0f2ZhwmAZLTG9LMA4CS1f7/bse2+Cea2cyJTmroDbq8xZFtqm/2VOef4YfX233KDa68On18IMqMr4qHaF1iOwEqLSJJIRqh0S/Ra6mmFJp6wY4CI9Vi6BzOswwwggi2XcRHjAF3WAYctil8aobs0jqTjPTjzVIlcl5reOXH4xRGmTIZb+V4jvzEi9N69eV7DX7KWHOcrOweErQBoKwmJTO1kXQxhNPFtmO1sN9dTOYGvyyB5BhAwojM9gmOh+/K8eUbEVWdmFb2l0wJFrOGu+aGcvCVmDzZVu6kXrfROVRA/PNx5Xs+30biewyqwlPmP2FmW1ldieNAEEhM53xn9gQ9AnPpcvNMoph4hwYEBlsNjktPlCaMMd3HVtgGrro5H0tfTHUuslF7d6ELPWZ8zhFnCygsEB2hfTtqJ3wfQC++LaWBD4EV7b958Olt5EORCqeFJ1KEP8OagM8D/YC9ev4NcOQS1DfKEW86KV9uuS5nTXIa6nB45P0MzNTRrJKSZCqK36D9ew2dkr5Fkz/xFghn53TsRxNtgTxqGjWvplE03wAJ6W+Fr6UZQHhThgdmxDUgbXQk6T3bMrB1CpSkQIEF+2Tch1XNyAPdblPs47HXJZG8F2OkDw0mFEatqRkJ5DFqOFeWMgap+Q2gEtgV/jiTlnNXFE3pO6CDmFmLAyeegpFDMshDcx6lywskS/WnD0WvMw0/UPYTwDGyTB2yCNygYrmrvH6kaqc2lE74XhMmTj20fA7TQ3A23VyOViJVFt6DuOJu6CyofL7BgZjDHId4EwzJ3XzACC+FHRXzOosvHG9IGFnmgmVKFL+Die9oZPOPOZr0dDMQuXGjn9vO4KPd7aURwRmJj0JWjpbinDUQWXvjSNVAfYuppa24xhXNr6DXhpUvFSe92L/v5lmfd8ve5hekZVP3EZ6YLScddTVhDDHJGoLeU9WnAqxlNIlnnDnLhwGYTmHSeIUZE/BVvPKn0nlpsiBxv3FV/ZHS2HFEhcY4phJsGKoLE/+zPHQ2e6w+CFmOvYPLWP/+kKTvpZpln75HIbSKQivGyDasXu41vMdtRPQ1WVT/w2g2tMQLU/VkiSprvEtXU7bnOtAQ3pO2IypIabVg4LGOcCHxxP3SmAnbPrJcQNVBIJS8B4ohDSDH4RCds/jZlIn62d9ii3S5e/34diyh8mBOjyfk+oowqd1WHju77sa3UCWC/bQgczOuB9rL1kbUlvOu0YS4mH8doWbjP2zADNesRMVKVQ85hymF6wRLGcDnTFFJxvNxaaIFBAbOM62kiKBOdPTSnkG1L0s7HIiSAdPNoa8c6E968UI0xwOJ2pjDvTCK3oNQCOZkC43YCQD+LQEJDdGPZwtRaQDyOjMRkS6MsP08mbhF2OLmdLuhoZoomEnIkCRFI1UwyeveL+jdkKYMXtErbgB2FDDntJVdttFI2gMo9ld0ItXeSOmSazFWdRsMAENhM0ejY9BFi/372YqgiLDQKSmKg7NEq5nhLk88atgXE+U2cueoXdpE3syr8mVEkzZzqhD96vj3w8+lPsmPy7yxMPwd78l0HyCN9qhv24knqiB3ww8Y8NnUg6kW6lQVKQgEdXERyO3xxB/ntSIcGvI0uzfGLxuckKUrUt2Alm2oep6JQAMSBUsGDrpdwfwoZV+6juHIHQPdqNnmfZqOnc433qy3tSRIkIX5oL9POjiOR3+3sgEIrJgPebZ3InRFyPpzPz2DgOa9wPk78Z7Z6F96b/g9Y7bCS5PED3O8jNwAXRdtjE/gSCkI8L1hNjgozp8uyIBow7PzHPpj1eOzHUNihgt0w304s2TZnYF3l2WPZv6PTUwltIYxVhK60oRzvhocc+PDpyAntcTmcuT4c0N1L5A/l602EYhCF0VqUhLOQw1hCX3+fwblCiU49iKXMR3XLTufnNpaaZ1mJ5OnUrieS2zV9dNii6+a0OAC+TIrxrgbChKDFCXy8EvoGfmRs0rwfx1ceKhrco8RgR9D+IIkgHngobz3Tb1nDsuVrdl/13ov5FLf+Yjze3Er1uyAMWSAizzMqAgatUf9TJQepkkZ350om9V7G2JLlK0k8IX1/s01UT9t4/v1/L8lYhPJIEdGcMnzOmKRtAmH4dEX4QePlV6Ptq91K5vawAlf/Got1vsuRHyHx6neRDLPBFjHwfocXP/kk1uVGQVle8GVpMaQ+6Pre7zo8cxEWACdxR4lZI2f9WHUKTjBQTmm6Zel8b4FPTZJ3ZZApV5qal7Rwr9pvDkTy7WzAQZcStMeNh1Hm3ymIfr+n5H7gb3D+2XDRxqCxQsGb4I0jxtbG/fA8xfGdhVJdpsr2R2gt6Fei7iPVQG/9yW3gW6TZpZWz6krhj7lCDP4lMfYRHBcKZp3a3rtXoJhsoeWTXwE5Ee130Ljd1lwA9oR9LI/EDp5lozJ6PXYtDwpYhvHLo4YnDkKDBZjo8F1ztnMARVcmBs9V9Ygm+tyKotT5DespUAfTHG53AU0Kh9C59dCt9xMcVsTcf1OTv4+rFtrpGqPl26oNPUfyQky0TWITWHpWCac8CJb/FP+JlAdRbtr3EX3Z/JlTEWZrEB7Fpoj0m3oZkz/sY4eRKIiV3Lb7WmRNuTFnZiYb/m8IIn0zZxp9ipPhi92USg9htKmfdhN+qtU/ubuXmeIhRedvPWuQOaA/yGMqAb53emafqgkSCxxJN5IKW0BP1WgAXzkXThVcyz2wZiDE66547HAfhoQFa1yOOdMI9UkZVbXHoSONAyjrRFLuFNKkwvuF/xbRm+PhY/U5I68yWaEuHjg4ZUJnThyGgayPyc9JTxTD1qYpvl5u9MaKTXZo8vA0WO0E2206G7gWBby2uRj1XlzaiWTgbMaxIhXW5x6D0kKWUYNJ1UfWeXzk749CrgPJRUskHebYOP1rNp4+Lh8vHgo5+WpNKUWdoIhnjJpLGCtLY5TypIFQskLAQYWPfBFLup3Eh0/npywcmy3RRAEsfN+D+9VAniCWi5e1B6LtXMGl3pu3w2IkOvA+p1CQdGUdRjqdN126oiK4ssXVMzogRGNdtsRHsXSxTwqlcjkY4xGUo510OHxX+VWaTIXwfQhf4LunIMSIDhOlMPB9DrBJZstBaGQhPczWr/86Cm7XOYcbcDnmsWi+nH63o1rwMJm30KVG3b2N+/9YnXThRyKHXd0uWdsot66RIeKTQX7dnGVUBd/dIYYjq7mHU77saGbWGzz++PqACtijDuuz21nH/ASXVCe1NLCZAhn4/BETMx+n5VCnUNuFZnWtLcE7vl0zzEN2CvvFadZFYiIZlRbWi9Vxmvq0jH5Q05uYLRg77eAhpssm1htCJ6R9VSDvnWYVkEgbm0j5giur4L6Ri5ome2Iu3T2af2wbtAcuGwIpiHiSioo572aWGsmC3FF5wfL0G6IImKlhP3JKdBh0zrG/yPRC4fQDXgS5dm3m5dj7YtLe0E/YvMS6fWkF7k0baeT9OXCbVK+gRTkzd17N6A1GON4ad/jKoG7acAIIhC4gOR/PLxzxH7vttAkSQ120hl5PHOFXCxUr+3iFTZY/fX2GFBKfJO7L+dJRpKuNNN2N/NbtTs7QjpA4X8aG4z8bI4oYpUpHiBMPY8osTXHbFOWMBJxGx6Tgzmnqifl2bvLd/UAN0jSc0m9R1Vuh0TTkCUha6Rny4epLLTs3LwRAhuGKi7J8iA0+Y2QDRRvL+G4ILsexdtTpSAkVxTEwZRdm5MZ1s3nG8qANGhSPwgRzJb576b2wq0Ly3sBAs0eyimZMjZrRiytNUH5AG8cCxLZRDz16JvSyTs1n5y9jAE4MJBSEXP0V3AXqzWycCzP6NiwMDDM2rq/AJFE+XwJL7/Tgy9FyHsT++4IwQAJHQD6cKZyVgdzAT0mTsnkRaYweeUKP6vyCot0NNEt5XWlcFHBV5agC/7/n2xMjYhr2Oc0eFA9gRikWbu+lNOUXzEJRIgveY7nJ/DPes0IzSI9Klq4K7nr+7+1DLqF58ARiwLeAx3VBN0A5OBsk3cwZk4c8toAuQh8v37EYguSpd3Yo/5lgB+FUbn4LsSR1OkC5LzYY6YtKH/ITFibGb1ji6s3SiarrQdzAICvR1d9sS4nHR9Bu/lNkiALTLiul+7oL+pVUnRc3W0bhxNBNG3yDHAdmXTjoz1u67tN6OB2q8RmZqy3uPSL034WouMWYr48xVLUZGOSZatoncH8ykKTeLH+iaDWPXODLb7JX1p3kQd3y9i3XH+SmiV8hy6/KTgeLoKbfrwveO7LumUQ5iaeml/rBOr0IIOtwcyTi3iCzVJep/3eUZcHrb7F1c9reuhqnI6RSNDZ3HgQc+V7HKa1rP/MhNCdUk4ig85s4E2UueVVsxAu5IjnnCXQ5+wCZdtAdEBqSGrPQb2w8tGjTtAg8G0lOP+NMjS5P6eGqJ+ZxcUenKeawdm1TEeALbq2UesC1m+XEyxENgJflXTIGMftgPK3u4htj1vSOBi6Qjtqptk4DFoyToQkcOdadBl3EjTOhNoIdkrH8sEWFUkAS2Eb1BMSFXsREU6KFmXZu8hvYnJWQyE6Js22oDc7M7lrUjh7ycUV5/A/m7X4bTS9UdXh7ud8Bkp0/gGFEM38gfZqXx8ch/dQEI0LGi3wmvN3jD6npS4JzaPAQq3FNkriBYPsLQD6DKuUtISvQwYCvp5NP8GTmOSJAZ9QpuYT/lmW7agLWlZn2Ch1d8wQtC4ojMAVm/TRR47A+l0fA4G4dBD4C5Jx1PJxQXehWhZQXjGbv9vk3ZAw2zkCCjMcPmwALjqhPfSzQEWu1rS0JaUICGPh8ZJ/U7FGYrizRnkkL6L88pa1+ABs0u3lwlnqxCF5iokl6rgxFakw9IEgelRZABSu0l66mS+nLOQH5L6V09um/6yNQk+gUr0CKneyeEsLXIpvGB3m/WM3U9+tumaDQQjGrqvLQ1FMNFUc9JH6Ow5LtBkF4E8ksmsE5vMUtguf5CKXHt0uDQmLcZEbyNVqJ0v44B777RqCNqR5nYCCMadzG4YSuoBRx37/yl+C9BY18t69ElSEz9g1YDFrpd/iChhevkYkbnvHQbEnUZNrZlrYAI6fkSpYp0rfqTIec18+IJve7kEn9jBbO0ELbwQUiRNou/v0A41Yvk09b60H2EJTuar9Xi5XIV5QnM8W1dOsRFuRSoiiU/TNp0zGIEloxoh03/38AB5WFw/7u8VRR8Q8UZnGnZVk5FCTLDImf21vb0oxmzfTYRtsidHaSzON5gJVcwc8xQmew1VtbbeVb8KYIbiAq4nmDmS9r+pkt4LgvsW6RV4JOdJmUAViZ76L8TyCp2a0wjkIc3tBH6h/5qiJ5HSDjDCiZFkf94H2BkxAAqHNtCfVsPkl9y5f3dBvDyhmfCYiXBT82/YkqMyRmxJzU8YmYkMc+dHm2imid/BbqQPfYgsfx0KZ8o3Dz5a6DQetZR2iNjXzr4txZ3Mg7FeBc53/wGoD0W/Jwk90XOBIOXudvuqIiuYILsM217Pk6QaL0OSvh9AjoFuHa9Pji3OTsBH3KaM72WWbyxvdw3CGJP0nsZVU7dZ0J6TtT1xPrNPqNFzFrUJCVp7TWxSrT7i+TRERV4RAM5e2tunxdGPplglsqM+GY8p5ceb96dp5H54V4baJcMB5EiR3imoojV2lRpn2CRDP6KxfDef0T6KcFzUyE4MR5Wft97GA/qe57HrXfrKkXA4lZNY4I03m58vi16qFDL08E+bYPoZEDHS7Nuy3SmgyADYAa5xlU/aw8/sBm34QwfX+VtR1hFduPfhl+9oCTk9hy25/8Z2WcA76Tb7qiIrpng+Nldn6SXg8sTcVLLOL+wN7s4SWjN7z3bwqSKWHbMTTUzbpWetwQOIUNAI3crUX6rDwwglFMGXgFPpNp174/AaGPfN1XeTNKB6E2zdoRN+KO4Lbep8JpXJsVaUIJPQdZfMMtPKX/STDHcVqubtgd8um6V26XA7MtAUTb8dIRJO7GQQqpsk11sYm8p2AKn0cWh20A1poSTfYAFCtsDnCfxY9hfn9EHEC7VKFzcCTUZzYS+OvOo7jiHrpdOCb73bCD6yDD0z4PHAojv/m6z2QbpoewbX+LQqxffsx+nMQs5ZyyDVsjllS+RsYDRK8z6Dkl1YRVZNyfjQhuh57ihNcEVz9acz3bAf0PjsHHCtoGjb0+L4Gzko28J3k2AmEkl5nRP1CM+mdT54xN1MgKSNN73+e++ehDRPwos+WUWFDhRV17FZc9S9iwrPP2Oz6YVRJt5gT4C576t/C/UIVzqePW+rpORfMxVaRWreRBw+L+tPzccm5JIW9QkohSyl3hUDSeinsmuEDNt2C+OXl6EL+qOhNKR8yHi3iCZnFsRN2g5OQ4PubAXPCPL7OWA6SPXez4kgC0q7Hkdp7z4C7QwZdgtDHg/+aDm2QZ9Hij4uu1j3Njm2NSzje/Z1u1WRXrFyfzXZJiX6Qpzu1AdWkRVTbAH+6n85mOix5EqC1J7P1tiORIa+1Hcsbn7CB7eGLnyYZ7olUdiKHv0zvsftPullENQ82NrDAb5/uHRIS3VlBBo01LeKTnqf8GoxX+gsqpYcxQTGd7svwgxGaED91DbEiANPGeRCYCpDrVzKvlguWwuqokCqDHLoMuwGc7BXDtiH9pQSYRrWS3pm2xspQTR2PxiaRh3f8PoROQpASFangwttiVXI/t3/ik/Y57pRmqk1+WYQelkqp7HG+6NbpP+FYNYxkncL5NljMffV8t1hC8Wh9ecE/8aeEAA1J32/pKluZTorsjKIQ+8M+poMDcmw2f963Uzt7WLdmuZOiAKY9wJEbQGpbkB5/uGM8DjJQD0xz3HI+92oH7YV8aCZpn7ybhZXhTzjbBqCHKdl8WKNCd9BX1iQGMYYrK3+fgff9AoECpZ8NPWmJmhZCd5C7WOCL9dRscOjWWcx3GH8phLO2XHJ/E+tqorXkQ31+AyaCIiBGmEeT65gaRbwqN3mtJNDRFQsMDMpaBN1PZd+9Ze1WisCBScI7RWgBUc/YC8r6il2vrgfJYWdFXbCwGCw/07zwTo08fVQSL7Vdf3r5PvCDkb9v9eGtx/+MxWlmjzkcV6nilSkdOLTtPMncHZMTWSkceZ4nWl0vK7J7bKjU23RIrSQDCYHwAx4dM64WOMnwKJCBKO8tgLgWXocECL9+fkDcLpLEyG+auF9kiqLXHoQMu6RJegpgpp3XJw68dtoFAUst5+PIQkLHM4o0d9jOrzopxGix15+zEBg2AvIoMFRrSVTMFYrj53w6IUCdEIIoo0f+h0GAWC5fPpRL9mOVMN7x2cEr2sbKwVrPxCneRnq/vq3nQiJFWKFQP7JMDQVZjPYMgRY3NO+wt4LJ0sLWoldJKkn2T1J8AUvai0ICzzyI/6yg41e+ftJbBHeJ9O4Ez3xwYfRL0TDhU6OwXbYSr6pIqUV5nosGy2w7xSVY+ezfw1bthPTRHqYD9d2tQuKJ6i/FDCPIUPwVA+5bRJsBLqh6kMBCl93FmTcdGCbLpm8PRAAQhOLrotUQo6+TbAkfU95lTqZLG+dai9/ngXVO6M/kugZkV5WNlvmiliikc7bnOOiMu0AoZ+KSZ6z4bVy2Qm6xN8i3m6EhmCXH0Ku8AXbyy+DnlL6zOQvtc1z7lEBYFH/2pG5KCX4XRSzx1UKbwHe8m/LuMGGB7JC+MsNjwXtwgpYCjB4igkx441sVTVBUrMQLwnu6H9kr4StvPt7SLx5hI9rjppLG8p2SRVZdcV2PH/6MLQSJgcbYOvNTJLt17GIBMig7JktzE5ggqGRqdezE/JctyX2Pam+GwA+u79f6GR96mYwBeR8dEafUL8qJCf8EIvHkmB0B1/8Hf88Uju1PlBg82ko92ZiVMVwUjRyGH64wc3QN9aCR6KE8CGaxkKb9Rtc5leXL57wZ/XV5CsE42SSAQ8DnC21XfoHMPlRXR3++Cvv4/XbsBMZQYroZj8+sz+xQPMZVvPaVXBmisWxhQefMdVBk+2K43fgeXaW+L79oCL2jxIOIukwrrTLPGhmdhHPKv/jUTpF9krYTVtLyvtBJpLdrdXfpZRW8MQrUnJhIXwTvRfb5DVdMUTOXSUJ7vmHsnujXUhniSM29dSteEUyFAW6Y6tIn5tpekUwE0HXpZvN2J6bWjZ5V/QSdc00OTlDLlGgSE+2vXueW9+eUkPFx25W074qNDjGBiQms48y59C73tIIItiK+4h/Jv5Hs8idWh47AfCkk+U31uJ1J4lxzFfUSVN6HzvbhLRC2O0Yz8Oftq8YGzZTc27YgX/MsLBjLBcyig71a/ad2/99KRoJ3m2LNY2uIJgoTDDT+JjKoktEqEEab/jPVBVD7/OMCCUKyA+52eyrUvyqBA9FCOD01hADG6oy3f/2VGRFE3BoXf9cwufeMJWAbevo3UaJBetwfHf+oXIDNHYsv0zvhR+X+kqxPb72bqBsbDs/0W2EuYYw+Ivn6vrTjutNDAE/1FK/GeHstl5FyAHPu+1HTT6q1plDiCaXO1RVrf6U6RH7wdUVi/uNHHBLDLvcwPFAy5Z3yjJ1c5I0QKNVIX0TWxE9Dng547zar6pZEFA7cFZwu9q4WNBg8/6xFyyuGszKMFurmLloZtUEqNXkqf+zgxZYKSxbMRShfXetEUBtQL7SMDQk/LPIQfO8AtFjPdv5ULITABsl14902LH62QCR1dC9OoUrsjKITx0gZasbAxGFyfFh9ASaCi0hbd+a4/HteQfKTLFm7Nd3JPGhbvAPDWIZve7jGFJt1Xe7i3AMQzhRm3oNAKmz9L5RpDcHY2glv64Adh62RPX702eum2mzYO/wWbGbq2NmgplTZcsp1x4/QrMUYO0WRD0KAgeptYe7DYBUnS5f3ok967qtwvcBCBgU8iGDAnXlGl5yj87YInfw5dGO8V/2nyMGcuugIRIkH0FrUefBZLs+/t7FwuluxHjCRlc5tUIAUiC+0mNmOCvIVTqYDbhpA25KQfIub78LdP+3VrwP2dClvGCCPZAdM4ikwEmwKlKREkqGzwrMHIpQGgYO16GSMwVwtZD96hsLGnxN0WV/NFADIExScBjs6VntTdC5K4RPmEY31qde1kF/tg6nKlLzj107YBdqLlCyFNRrfMZqvWvnt2FfPbwRzFZkf0eqY341pOuqRFsBJw7ix2Nvqh0hmIPKWJ8APTdnmMofXW7EXCJS74jusQso83CF8H5fiL94vZYDG6ZnHbux2srxeJwELXeizW7guTNL/DC7QN4agZekYOgZu+od/wvk7GJhQA1MUJIEwu2t79qB8f3vZi3b67CKoxpQzjLJsN8q9qEiZZbnDJKU+5KaiUaG3pMGlDN07zxf9MkjiowLv2YusSu4JlBzpW/pS2S8fD5zhIMHI9/tIl7KUkrqsTGJkOWO3R7NzBlbqOBAauPuXOIiHpHNb4/jebD95Y4Xl84fJO5SbjJoPcRlTJJBPwQfK199ohGUztQ+FuKI5KgzhwfgcCwDf2mIqTmAAPZsaKF14aIhGphz05YEhtsN0nKh8QynxhWhoivqwS8C33W6+XmtcPLppjzTBFenRH4F0+3WcbPxHa4jbhyzqFKcBOV+jrvBdpVLPzsWlkXLDaomwhv4ld2FBMIVWUXkZt3IgbsWSg0he76LtUQwB/ABn2NSBlhuVJBNcJznWzeCjgzJgWL/YpoUuAq2mJdaIUKJtoXdidmXbwA+PvP7ldyqPVQJpJd64Euc44fnTcQxIvePee/uvxWoVyuGmStOEXMTVoIdbtjU0M6WrT4BPctpLMUaWs64SYim4WQFeVL0boXi2zCb7WdsHHlw5j2xjwUMzrz81bKuQ0gCFp+OINmbXfBLmo9oruiSpXVbi05wwyByPQEC9hPmoJVAf4EFDpKZTYkgDAINoCiaOBSO0rvl/Wd3jW1cSOI95nf/sdWKrPhybPNaQlyUKqIf9ylPF4seIIdjLziOQFj1IOHq1VN6/xq90AFOSMD4yO3Vg1QdvMxdCdZzGkcJl7ywTzUfceKssTn8boWPbzPpf+yUevgozFADu1/Gl/xlZCc4j6vtXHMZ4dwEfMUjkZ0tl51wfagdN2Sg6cnQW48nNBEAnUPTLMaUceecwGiwk1345sED+Dy7bnB711ww16RDoZf0PvzlJjG0vSLUIdqWDDMCx2I3eLztDx4m9D/98X1K69gdgiJY3C46Nk9EsVuw5LIe7APJZA57rYiY1iSnuDSiG6xIRcoiPm1Mb623noeGNWroVu3pH+FqdNMYSLg81SRmcH3fzbIDLZm0BftAj9g4AKxwE3r3ai9hKrF+Jcg7eaihHXvxnSOhD4joSVWxrBb3T0GMReBQhVmDTc/8oClKzri+G/I5eACbu3QbfqsMkrvhVtMUMEiTaeR5li+egIgJhj8ehBG7VgWq2QlCdqjPtpzv8htS4Dpkpp4wiOhYtBE5ei1HeML7RhWy1e2/YXTl+CtHQAFyK7tHCnDbReY/eMCaOuZZTuQHQbojD55y/4s6s/4MQMHYvtCSuUnFyripkx1cu1vxQlZkpRTmtzjLBiit56FFclzVxz5PZZpkn0MYAWIPOsdTj+6DSWvS3Lk2DUPXet9OvQ7RenUXETvbB+qDWSdj90/um6c0U4obXDcX55HddKzm6KPn+clqmOAzcttr+GVCIY94kj4oo53A4MBL04cSeut5J7SCZMSrzS1/UxbB+hroJxeuja1LREkCOkxrJLIG/n/46Z9laHY5Ml04WMYt9XPrbPEaIc84dSAnKoyFiQoQo8PtWOPsj3IUoNFIZN0ndw+GJEQs1vy+GWist2LWtWIlKlJ2STNT8XmfFuuw2ao0IfUx8qz3KCRNbfgjk3EQ9M5LudR99c8jeqrgXRsICq0lwo1hIGHLJu9Te+WIjd0AdsEHSNzF/9yuNyG56gqQdrISFiTdNRxPYb/Y4q+/wJbOpGJ9xh4MPN6v8QxMi7xTODehPpml2fLHE47LS+5wgs8MrG39ADBw2PdOWA/s+ctlZ4hFvnxozSRRLbw1EE8gaTSUc3M1TOh7PLPMDnKato9l3RXeTiDBCPV/2FoL7nbz5wqSHHL2oz8z4xoBvTqAk/jtX4/szSGiVJJM5Pw8CLu5wz+hAJNTBJFYRSpSkGSZqXi21QIFZlZMItgBjL4n3joNZ88ynBivgWa/f+igwSrS88Ky1poXK3XmTx24CBMs9kqQdnIFThHQ9bm27dJPLh6Zax+H7UsIUaFAPAD40vs/+32LoUWA7PZP0IOt30yfiLmJgdPjHyqXncARPhsRprJ06pptHcIkJwBdkhO7HvbznJs3D9cAR2sxeNtPLm2nrnvVT/C5FIccR2Cs7EpgJQLQQ+c8sLVyOpHbTF3BsgWMHW505C2vfBp87q1nrv396iquAwXbBhWETGixLkyM1Ya/B8NIbCOu+IF6Rbq1wOiSk6L3tqYM9KASZ2jo2KqKWrvu3n+65oZH3n3xhokXjF+vGjUBoM5Cn6TGc7ES77tFrKs9XuleKehTQJ9lnHBjwmzJW0f3a3nfMB2FDAqI8hFikVvj/+tIjbGOz7RJljq/jWKmJNla2ql2xBz4Sls+jbLlncSJAa7rt7sjMRuvtphyRhHyJlv+JgIjR3S/+Z67+MExOsmRJ8H7IGbPIqU34oA5dSsIblPR8thAQhKqKNG0HITIW7DAY6HfRpQEclf1vLurL64iq5jcXAXQ2NF6TODcWOHrWhOqDma6Ncy3j526MidQOU7dD8/uaJJwwA48wFw9oCBgdwcf/YojVCOqSGw3/lRwbodSzTtTIW1lnLmw+feW3U5QbMpadP1qBBubLWgElq/JSBBoTcASLAyIQ0/DogcPgIq+orcsx+u8PQdvjManOXvu82Q9rePzjN0faL5IcdP01wOgT0TRlVbH+PMRDD/YjrTCHUbIpHRlbqIinStHYA+FEa5HorSi6dpZzjBUp3NAIJ3ti6qL50NVbqXVAx7PlSyncycOR9TvhAkRlQYqQc3F88wr/bXH/queNtmg7rFs63ifqbHkghUoA+iW+lfL7y2/nQCCc/YdX+5HSMCTJK0IKHGP5zVvyKgzR+C3h/dMQjokh5EQYlZbvHANUdYWt//KIhYMMJ2Voh6RWxwWMfo39iLVimIoilbEjhISdNciLaxlgpl4dMWfRqzICiZ+5gSoQBtRt7elVBGjmHWNSSdVg6ZKa/3Xl6PDvdLaCT59zP7O+PTTk3ujNtWsUKe2SMCoClQc4KXBx0/F5LLgob1DhR7S2Hs1zPQYlyz261t8b7ntBMeoTrt2lr7w/+3deYydVRnH8fO+791mCgPIIotBtqAiBgVRwUQUkSIlikH+EExAjBFJiBbjwj9KUALRSASUIBVZhISAyhI1WAiLJaAIBCE2pBWLS2tRi6XtzL3venyf57x3lnbm3DJ15rZ3vp8M05kpvTN3mfN7z/aco9xJ2KHZakAp+LMbCEuzZONNH2/plKt0irZe6qXcERtNN3h16EXPtrUeni6tGtiQEB1Zt/DiKXrnfef3bf/zpr+T5eN4yy5xbhMGTHLx5OlYXYvp2Y47o6Camwhk68XFa6ysiCl2/fnrmeiVcKJrQYvYbrx78Rs0XF1J1EZzm/VL+gUp7xc0amb/pX8oMyJuFzZJ32mmNLBN1yTsbi56Sb7NNg/gXOdENvmjB0+pzmGe3OMZMeYbVq8A1t11pqmaryG5E9NeNQ/XTGs3/Yvm2Q/JdoFUByOLLB3oti7WS6S2vf5g0wrCkdk+XU75hEUaNRK6t1vfubrAnCgvIC8x4e7d16O0I1Ewc92nGck5j41GXZqUDz2hi5zKC+Z8cMdRJzKwbPLKNm/td44KZcdca9FMyxl1oF9rVURhdOAXn5aMye7bek1sMwib5phrNuRak3Dec0ImJ9Is6+gOj9yu+u4ZZsq+O6nFUd9vbWpfvuPMhlY+DyfvPN62DowbyQyD0277pzRvMhIpy6p0mXH+eg7u2bUkes5raf0lzaqRn/XzpbViyk5/WD4Pe/xYB53ICcwrqSuz6fKJ12NkdA+Er6DH9Gpu8dOQ2X+ZO2ImHuvYQa5T5sbWO7qP0K2aXfP1g/XqeprjFUyz0S2PKscS6Jf2/PQv//nasSaY2ozU3nzWdausu+lp1hPPfU5UTZCr5Z3FtvPCDRdOWtcwLP3Nc7+/ZF+j8/bdAakwqtVr03QoygSJGtFxV/yjY9O4mn5Ns2p+ZnBjwrXksR0r7+mTp+7AuNNQ3T1hxnVWD76+LbcckxOYZ2lq8xvq469HaeUOmsUL2p1ytJe59L9ao3qAh5yUrAZNkjSRlk9+aTdltr3Fth/91BHGVb+bmYxPLTLN4bIFPeBoLRIVtMbbka++IrPInY4dy3Tv2bbfd87Hncr7lHTy8mWRjOngSWxf3X9qANSl+Q+GtCukH7la5NF0rWHTjFz8jCwBLlz5Ihl2KhI3OzHAr5HEymVSZkfl+XrgpNk+XWaPoWo4V45pN8c9qQ/kzMfqAnOi7SbFXui+Hk0zNG+8dvHrn8fWTdl7nbXObZjIq1JnA7sPKHZbKIqy3cvKNlWP09b02HjX6a1pFkIGOm0Rme7ZqTVT7WUMp64u+/2YO4hAH7hi2zH8+VgXO1VWhv7n9f7stj3zVtX9q0Yuw33O/U17gJcz9JbI24a7D2macEjL28ib+2WbsgyqGrtzxXKiULbjh+agZfbRdxijB9eHZuhr6/t9b7DA/Wfpou5+oCVP2S1PHL93tRRvcgszcVxz4IrUuS/XZZV4PTK1L7zY77vRd9LG/33Z+7sDDUGjEY3/9temPRa6+/DqOoAje97+fOeETCPYn7vBtGjmA0tkOZeMPJluf0lq1e119o+0MscgbLSerUwHEDfYOz/YdJM5TVlD7J4H6YtVqmcnatXDMHIn1pvDr1xbPtvrTjW7GzkJ98jlCzlvsVNI7VOf1GPoDrx8fSF7he/7cCi1waU4j1R/1uVMoTZ0MouhpbPDZjh+ZHRo3vTN1Qv6wrFLHoLRdZcfZ8xwXaurm5rvnI9u+x3o0P9lvW593nNCjkuwm48q74Qsg5tx3iqadA3h5l/C469ZW/5TVxdr4QZF+fh1XAXwR85xq0WqUcmtyo6bKRUTo5Y58k4tmVXewuMXnnTahz/3YJrng9s/xy6ifDG/du/3blyxSYaPO2VQZI9/ZmTSQIOcziOv7Fqj2ounFZ1qDVk4GZnobT8diOMD/g9yty8g/t0XD9Hjx4ea5SNnarqPYNp6eBNazVW9bn2+cyKTC+K2vam8hFgUejdguu5Sdz3XEVes1bIecaxjZwt2QL1I5OymTmLz0cKuueqEPaSoS1A9C3qkVRUM7lfM6FqAIIzOXTGa27T8Z7LqrWPHClkkFg/whA52DelmPY6xrcdWykVxJ7Xrr353vVaLInn9ugVRkWaF+7juth2X7w/82l8ybVJGe36bhSRecV4rdJeN0nxG0xbE69KzQM7veZvznRO5LrvKthzWY8lOt7JXd3+IHChRuO1gRbaQt4UVrtZv1cLHKy49ui5ls8KtehPdz6SY2siSO16xetGV2y2x66HKxYec/NK/OwI4Wjd8LLfZxOkp+ervvt2YIe0qR93h9UCLhmsJwCETHHnp83HSoS/RVeR6fp3s1R6N7c8+EWqNdXkIfWV+mmXr0aiv7n3r8z6PLZcNY/Y27Rv1uHH9e7ffvPt6qDoSC7l906DouOMg5fFYc+3i/fWpqNcnZ2+oPYnG4efc9jd33GG6UTexyLVXlsVlh4RBJ/SdO7ZSNgPIRmr5RR8b00uY7KXbzz9ifD47iuQ4ZzOsZZIb7zzrzpWu1p8cXLQlJSzSONbKsm1r223tlP3rlo8s6j0/oY1sz9mJvuSEJF5ml5i6dxtATdb2Nvft1q+SV1Oa54kcgJimg1vnqxdZE5fo4R76WeKqlWx84YeXnLSP2aqS2t4fWPrDv8txLeOBoI9bJ7FpdRr94NZNxK5hS6ZbHnLdXpxVQ8pFUq1USbc8cOOXTj1sYsHnyAkf+/Ktz7yq83OdpGq+ijwf3AKx260abXHB60aUX7vheFkuVG81PA1t3Zywud0zZ+d/fqKd6Knez+1Xhp1nY0h5NTx0+i/G6+HaOB5v1hbycv/xo+Sr0/rKlj/r1rfatPLe6y6rXH338xt1wl8WzBVZklgdcMqrkn+ZbDvJ6FBgp5BVwwVFmlStnVZXiKtD38vX8L9/99Aq6TZk7oWf607kXEqnLuRB6AmuXnjVmsvcYxZrY7nmB++RCd4Zm9mmiUae2Y5pyvnvTzixvafsFTW0RFUo90NWcoXu9NKhoLwuXvTROzYM8H4ZAJhr3fPewuraW5va+vgiyeawad2pudJDv3Ki/LZ3mYnSp7Ik2vUtZe+g2XfJPatdtRYAwGy586MP2VO3GOh8RXWwgFsbuWiZLUZ7d8n6lRNpbNsPHiSbZyJd/+pCIpAdxo0z73hZhqbytCgGuJ4XAMyt0VhrkG+2L15+jDSxulDWBE2NiSgyhz6rbWzPkad+5URR/mjJUyfq+c1RqNsH3QrpM+9ap72leKz3jQAAvIrNYzrN8/LV75U1kMM6iBPJEP/IeX+Tv+j0Xi/Wr5zo2I7Usrr54N0m3dSiM36wMckmsi1PWccAALPmFh4XutB09K9Xnly21y2dvzbmgpWZzWTHbdKzne3b/IQsWMhi2/7VBW8ZKrtDjdbhn71/g+4LkJ5EarNOYhfwvmsA2HFFEssiSb3klj//8euvnHLi4g8sXrpcTjdtayGg3u1sv3Jiox2Tn74tK303rXxs+dP/tdLD6Oj2irHubmNiAgBmLemeqK19ilhXEedZbvXIv6pUynasKu3jeie3minPbDGmUynu89TVqhsr9Lxv1sUCwCxVNRtskqSTj5nRTSiuoEPR/d+8+pYTAIBdAjkBAPAhJwAAPuQEAMCHnAAA+JATAAAfcgIA4ENOAAB8yAkAgA85AQDwIScAAD7kBADAh5wAAPiQEwAAH3ICAOBDTgAAfMgJAIAPOQEA8CEnAAA+5AQAwIecAAD4kBMAAB9yAgDgQ04AAHzICQCADzkBAPAhJwAAPuQEAMCHnAAA+JATAAAfcgIA4ENOAAB8yAkAgA85AQDwIScAAD7kBADAh5wAAPiQEwAAH3ICAOBDTgAAfMgJAIAPOQEA8CEnAAA+5AQAwIecAAD4kBMAAB9yAgDgQ04AAHzICQCADzkBAPAhJwAAPuQEAMCHnAAA+JATAAAfcgIA4ENOAAB8yAkAgA85AQDwIScAAD7kBADAh5wAAPiQEwAAH3ICAOBDTgAAfMgJAIAPOQEA8CEnAAA+5AQAwIecAAD4kBMAAB9yAgDgQ04AAHzICQCADzkBAPAhJwAAPuQEAMCHnAAA+JATAAAfcgIA4ENOAAB8yAkAgA85AQDwIScAAD7kBADAh5wAAPiQEwAAH3ICAOBDTgAAfMgJAIAPOQEA8CEnAAA+5AQAwIecAAD4kBMAAB9yAgDgQ04AAHzICQCADzkBAPAhJwAAPuQEAMCHnAAA+JATAAAfcgIA4ENOAAB8djQnhkL947ECADCQ8iKTsJh1TojAmN/2O+8AAHOjkJzIdyQnAnn3SL/zDgAwN7IsLookWz7rmAgb8v7hfucdAGCuFPL26Kx7E7W6TGSv6Pe9AADMFc2Jx2bdn5Bxp0ad+QkAGFBFnhRFah+ZfU6UGub+ft8PAMBcyeTd47POiCgyQWRufhgAMKCWP/rYI49fsUP9CQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOz0GnLAabPfPwUAYGcTmqBZK/88IAhN1Aqifv88AICdSyjvghFzsqnJx+QEAGCKyAQmqJ1orjI19ykAAJNEJqpF5tvmj3VTi+ouLAAA6ApM1DDmOTP6vvKToX7/NACAnU9ozLGpyX8yzKgTAGAaoWncYo217yr7FSHjTgCAKUJTa7zVdozNntPPAqNrY8N+/1wAgD4Lu2/GPG1jY2N767DstgMAQNTCoBaUOVGPltncmiS19hpjoigIapEJGH8CAJgyJ8pkuDa37dzYti3ssgNMvfxyS5ZBAQAWtHpooqHADJtlubW2Y9LM2mzz748zQVRmRNjq988HAOivqFaLyq7D0U+XKVH2JExh7ebyv+T6k7UmIPPYALDQlb2G4Ngbrc3btmhbk9qyX5HH1raf/dZJB9b7/dMBAPos2O9DV/2pjIbY5p2yR/E/m5GREMYXFQQAAAAASUVORK5CYII=" name="Objekt1" align="left" hspace="12" width="205" height="138" id="Objekt1">


Xapimant 20 mg filmom obalené tablety


Dávkovanie


Odporúčaná dávkapre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne.

Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


obdobie

dávka jedenkrát denne

týždeň č. 1

štvrtina 20 mg tablety

týždeň č. 2

polovica 20 mg tablety

týždeň č. 3

tri štvrtiny 20 mg tablety

týždeň č. 4 a nasledujúce

jedna 20 mg tableta


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek


Ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

Xapimant 20 mg filmom obalené tablety sa užívajú ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakom čase. Tablety sa majú zapíjať vodou. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.

Tableta sa môže rozdeliť na 4 rovnaké dávky, ako je vidieť na obrázku. Ak je to potrebné, položte tabletu na rovný povrch s deliacou ryhou smerom hore a tlačte palcom na tabletu.

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok


Dávkovanie


Odporúčaná dávkapre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne.

Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby:


obdobie

dávka jedenkrát denne

týždeň č. 1

0,5 ml

týždeň č. 2

1 ml

týždeň č. 3

1,5 ml

týždeň č. 4 a nasledujúce

2 ml


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek


Ak máte poškodenú funkciu obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok sa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakom čase.


Pokyny na použitie

Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste vedeli, ako používať tento liek.


Súprava lieku obsahuje tri časti:

 • fľašu obsahujúcu roztok

 • plastový adaptér spojený s

 • 2 ml perorálnou injekčnou striekačkou delenou po 0,5 mlPred prvým použitím

Otvorenú fľašu položte kolmo na stôl. Vytiahnite plastový adaptér z perorálnej injekčnej striekačky a zatlačte ho pevne do hrdla fľaše tak ďaleko ako môžete. Adaptér musí vždy ostať vo fľaši, až pokým sa nenatiahne posledná dávka. Pri dávkovaní dávky, prosím, dodržiavajte všetky pokyny v častiach „Príprava dávky“ až „Čistenie“.


MOrkYxb7c5DcNcd9ySrbU/9v0S4XG4uOFv91XlyybcykkTSRPrQFj+l1GL5dLshnAKE+blXStEgigk4PXo3WaKKhOJE9NAWt2bIJpuaUdCp6ItshnAK8vStalCZuQSJ5ZHmiT1xO7uCkbhPIkkmwYuvFETQzJk2yC8+eNQvLMwkCRJ1233M1lALE8k2TaTxDKL0ieJNlKKWkieWoNSNaTdkvgBlIQFW4T5RZvCfJgFyRPkmiA5IlggGQ9SdpriOkXJpKnLaGguidgGj1HGap7IiC13IJ/x1qzGcBeeVIsL4oheZJEXeXUieSpKeBZz/e/mLjE87bKBNU9AU2Rzy2CBoI8CUHh1iHrieRJo5RTH2hYb+TqyCFsAJJbAvX/Qlk2ByB5OsjJKgqJE9DB1bFD2ACcllvaw3YvmwmQPB1EqZZbWp+VX7g6egj5wHuxQq7HxD63toPkSTFWwSnKsFwbXB09hHygNQ0R5HoTl3jbQfKkmJtdQbeh0vddHT2EfKA59dHWEzN16rMNJE+KBspMT8aE+Znbd/hxJyDK8w92yD0kTwehBzNRynp2QPLUEPBc4pm6J7KejtMEjdSHYIBduMWQPB0GzJColD7xSimujh5CPkieKqShgvoMWOPq2CHkg+SpQuopNHU9oECCq2OHkA+SpwpRbqQ+HCswzdWxQ8gHyVOFNFWwaShgnatjh5APkqcKqauYODEs8rKrY4eQD5KnClGmcMtY5FyrXR07hHyQPFWIkoVb1DSkJeDJk2DlifOmQBJOYGR6iMmKeQZ5WnduofZIumfHhaofJSdxyIterGgIq/JMzJQlFJKznrwOZdyg7rTHPG+keHrwk5Q0qXBn4B7ZsFGE3Ekabm9+Zn0n7aFcd2wML4DkqSEsyJPph/LijDWhcCrci/npcZ03Fv6EN4MZWEx/+/Ld09fvBTOjPIj9dfu5W2nikK78PKRvrx2yr/6f8tNl76shkPVEMFi0npQVS95Rt3jZImU/+eQT8GeOsmWrtPiyTvOWXT8t3vLo5a/6fft9p1ZtWpyh1Xix/04yk9z55+WhY79v2+ybHybMWTCk06clgvIGRdb87IsOZarUqlWzdM2a5WuVpf5VjKgeExNRq0hZS2czUKtQ7XRnJpazUFKeWEtXxw4hH0vyBJbuZIMQmQ5muGdgTHSOQrm+qODr5+MFylEli5UuXqV4lC66XIl2URElPTy9wV4BgQVy63ghmglc1jlrP3JmWjkNxeQJErWEq2OHkI+1uuc6+f5lhj1NDsB5K7m92HW4eD/pEMycMPKiW85nr5A8mVRF8tQQVuqe5EK+nGRkAE5xUrubqhcX7WnT+wSwcwNnppXTULBpCMlTU1iVpx0ZADORoFiEJkK16z0fdVA7Z6aV00DyRDBYK9xONNxWvm20nAFgZCKa8Dhdto3L9wjZvXtfXazltdH0Hr69nZZS9sIvfhO8Nm3SdJHlFy8IqWg2dZE8NYQ1ecbTosR5Jo+vIEM5FhcUVMVlVn7uEByPSfwCKyrv3LZ925bVy1K37U7iXw37ZuZQwgUyjtm1mLLJ4ziC972GnwR/gbeZ5mYRe7VnGea2IHlqCMvyJJjCLa2fwLjWbTp+5t98YuNfJ8dv3D9i/JbV6zZw/L5o/H7wi161mvpnhtUb1q2mP/kr1xn3Z7Yk3ORfgvCCuO8P4yPBVRVXIE1gQvA+hN4WBE+k/J0ppuZUwquPfcYieWoIK9aTWGh47lbNOH30zMl1/yY9zAAOP48e0NsJg1sQewDJ/yUMy0Ijq+wpQHlLM8FVlZJ3oAshJH8QptuMbhupXeGL00AlxWOMgIa1wq2xaSgCzHJN8MyB8fvP9iPGnDL+JsxI0aBbaTHuGnie3vjiTJKZXQjBiVeD50bOxRYu3sVIxtXEYdE0pgRZR6mBNCnzWfiS5EkRasR63ZO9sVhEIvhtNI1Gc3miJo5VX8nLjoQ5Q8kJ93n3UaO7Cxg9sldFrExfamH4iHFnJeVNGEJgFjfQma6mffF2HqbW04I22OJuHQXUadDo5+A0iUihWkBWyy2tz3zD+vYa1nPYsF69elL/hvXqSS3RDGhHbS3YanCvsZMOkpYy34ke7DGDRuC4dOsQ3QAVsSZRUGczApY37aIXTgzrSO9e2+EkUBbJor6ZhltueWOMYvKkkqwyEqZmsCbPbQKfPskXlcZF3y5DBg0a/NvWSb0HjRtkws+fWnFx4FZ7199+5/yJOyeurx/3g0ko8yKL/Tzoh3HzWmCMmEs7Lalshsg4f+fEifPn1owZTCdH35VXTtDc+ecY2P7qXzLxAxVPjgNjeg8CEZ5UEpYWJamMDKdmsOZzu992px6fIn7mNrEvYszLk9nmHVi6NkXxamIvP9zkAFXKk7GYz3/uVZuKR5XSwdxlFy1Fx6t2lU8ajp/09eTvu00e1IpZQxMqK3kdptBCieuVeCHLW4H07CKs9Fgh133WzFQWRkw9FXCT9YK3oDhvF8O6GgUNU/eGlp33w5BRJTHRLpK/6ZPUVl3WYS7ozfyRlh9HuKXXw4pSk3gWmyS+YH7nXKlNqkvmLIEV60m8eb7NQmFUXNgVfwr94OlPjyJtWn8aE9Ap36hew4YzDF05fzS9MHB0wpyN1EmfjdVxWVvSvZ73I88CpyaXLEBOPjJarlisuGgoQK5fh4cuXjDjfxcPXrp168KtW7eupX64cotavnXhyovXV25xnLo559KVCVOv/3vp0q1L7jkuhdqx5nNLkgdbF46MjChTp8qo7iNFra2gwbV731KGPKUvEEmRA8N0Vb8oWzKS+le4cbti3w8cPbxlsW4jxvUa23fwgAU7b508njDnzfj3pqfiHt7La7EZFc9ZtWLJSJqSVeu0q8EsR7RuXb790NFD+3cpWn6BGp/qBPl6GCYoPYiWJGvuzjOkzJm8S3Vo165dhS7t2pX5ekSpdmC5XamRfeklmkY1/SuU0eHUbl0qlNijxoR2eyxaT+aOvFr+x95dx9/dSTTdgf6cbHDty9lr696rG6thmOfWj1eXr1+//o/lL/+9lEztduz87QfGI0gySRyO8eYnkslXB3zK5KPgBVv/WM/wx4rXF/5iFnfef3g+ldoz7cjuK47FXhmouNxvKNE7QFDel65NO7Wwy78yvnumyQ7gu+xRVydrVsSa15Dhy4yfAGVdOxjuY9g0yvwd88cxn7lJUruTrOTF9RvO2SExKZEkMsEIJ38xAYZnmHNAUnFdCFzZm7qSZVaDLHGDo7ILKp+C+j93SRb6OzBe1zetRhwBHXnytLRxdXbDTQ1eRP0+5k8thdy3ejQ/FHbHy7GbDtGrXvRn8kX1ZOGObPuFwfNGtRp929QgBKEuhG1krrSdBjcijCdWKXPOPkL+cXWaZkWstdxahSAXG+5p+B2SlafvVXsuZnxO1kfvUmk2wBSBkyrvh8h5VV0Q5KMmJjIwlYaUGlyFpDT55EOjy7sACOPcTjbc1SIfqJz5tiq1pB/61PqBYu7Xx7Ef6KUng5gAw7U5GSVBps/oWEKvpJyczm/vrccbARsY8jQUjnLspn7eGwBG/OqZantAQ6njZtJLd2KYELUpT7ZFrTGdJqqxj7ZjvPLslRqhliFXAM160r27QJUwtTdlNvQ97ZjJYSiGV77BLHJNQ5qUJ6vPa6I8rjW45qyw4l0W2fGwRUAAgjw3F+TuZ3GQM1N/0GGYrq8dhdslnlix60zFchcTokblyXBNkMs1i9+iNOtxRSgDjDlW5oO7CHJhMWA3Ugd7Y7jOHutJ9MKj/qKXUsYzAWpVnrT5vOZSVUGjjFuO9K0RIMiTmI+zrwjooQtSewPraY88yV4Y3TREkPuCtVz3ZAHy1LrpxLDgZyp/zezWQJBnYk/2TuLF6MItqHvqetknT5wdee8m03tD0/I86Ok6UcHCL6b4SxAXpE7XAEGe4w1vzejC7ZPhetp62n5HqcIt+2KFYKc707Q8332dyzsqWudKdTkKXtzYJoQU6gIgyHOpoQxXDJSCUqb4YZh+rB1NQ6BwO4jNBVvp3FE9WdOZ4mLFe8/yulJedsErkAc9QKp0KTCahhZzd5Mu3JInQyh5/mLPW2xKntyw0rQ8tW09SfJFLJHcJ5u35t59GpxwqyBfBNcCreUWAMaEJu4N8cZw/zN2PHWJnhhbuKXlSeWP6inafnonEYn/zBhTwJjnNQKjz4JLUrWd/NoHjjxZ+wDqnsT7IZS58NlmT0C9MHwou8hYz/Jpmq/zZCZmfO2JaUqd3KVWSbYePYSiQHmxwjn1MYXbs544pv/BnpbbAVQg45hFWp5Rr7WuTnD1iRM8XKQze2GetrVfujr1EJAKt0xpiJnw5C2VG3XD7HFLIIfh2FhmmZZnRKY7vHEj/gzUaco9nr6ZuSYw7giaT35NA8ktgSvcAoA89cPtkmfytIUZzDLTcltc2y23LGkvTke5Um72UPlusvnRxBHOArJTH4CWZ2/7nKhTWHW6R8stDd1RVdmRaxWgg+HaES4EbsstfTuBPP1vOXhr94Lwgv5z8MpUAUiI8dm01LUMx4o/c3WqIQDQX6yQKTOAW8LUDGtHWWYZnUvaJhHu8QB/UpHJ9poAxwotdXWCIWggypN65tJOfQP11PJIe1puWYAit9JZGQxm4h76PHLpEyaN1A0z7kq7Yw7cPQRE4LslpPYEHcrsablloRVpqHu6hzpJgpiSU+3qZJ2FAhY/dHVqIVjgF26JiyE45n/DoRCff820pfCGAtM2VDTulcLUrk+GZm6S5u4AfHmSKfvW7/3TkaonVd+cxQQY7j5+KwR58hOzI8mqA6bx6otH7lJicQOgyrM4b6VDt5j4i8kr7vBihTR0Z741vJCa1UmTY8x/JHqhohoUsJ6ko7eX4A0F5lYZJf18KVfJTi4jkC+CmlBCng7eXvAuxR2GAjOFIOtySaUyM8q9lG1z1tVphOCjjPV0lIPF3GCsISmu9whzjf4swtWJg3oecnUCIQQoVrh1wIQS5Eo214Q76NygLkCSpDZjYqYy60nT6s5rVLBVF0rI8+mwH78beteRELeA0HAs3xrSvZopqLhcrOw6/Vmm5RlU7VQbSsjzVUEM83GkEkOsZaxL4Uy3UicTlYvF1Gg9qeuZS7pVarsFSsnTy6E2hpVMDo4AM/66U46h43KjuCt1aI4mq067OnUQJihmPW87Uvm8UoSznm7iEm+Eis+NKuqznV3PcJfnbgmuaRST5xlHQrwTSJf+aOvpblACuFFBdfrcRqLB4FWImuqexrxxpBEdXkSmg1emSih93m7NiMI1WpTg+xeuThWEFCqSJ8HNgE17DdHWM8nBK1MnVPzOV7E6HbUzYM/faugtV6cJQhIVyZOqZ/79N7P09ks674C6p5uWt86X82XmjXKhQjlvhG5n3DSRtY+K5EllkdGd39NW9GoeOvt84Y51T5Ipxf9TGGOap12mT5ztfN38rNs+BDWPiuRJkmcqhO+jF65HgpwT5KZFLloMzxfVxlTwAhTHGj0iUZOQWlGTPImeWM0T4Jv8twQILmyLm2YbOlbElbKYq8u2GJazyzHeNSFUhprkSa4Mq3iOXkieDILz6+6ehVu2BYz1LHYdoO457in3OgXpU4WoSp4v6kecp/MJk3ED/nTjTENFbIWvy5TJUe4jkqaaUUKeD1rYWbgdgFX7k29XGrp3tnk8LpuL360EHHN1GiAsokh37Jeh9lnPR23wpXQAtM8tVs3B61I5BHn3t6og2Vym0NKz0Pyd6kaR/p7p2e2T55MvsUH0wko6x9LydG8Det0DN7x+dCb0CT0+uDr6CCsoIs/HoZjXbpuDIcheOM5Mv7sWY+Xp7m6g6T0wzOn6NMzfme7q6COsoEjhlpInpj9ie0AzdVgP+qXgbk6e7k7i6hy4SDTOQt/vnqtjj7CGItbzQRUM09khT3IJVuwa0OfzfiC4im5tONliwb+BLhEnjlV5YLwIhEpRRJ7Ey/yY91F7ghrTmzQOpFn0jftnHoK85ed8dVKnq/3A1VFHWEeZocCelMXxwzaHQ9nNtDTG540Z57aIW3YoE3G/inOlSavTbwSa5EgLKDSQZnoOzJ7CrQFGnu7Z39MA0+71blAhp1lPzsUXr43UqQkUkmfi4hiHhkzNCvJk/XUI8t/sTtKmoZG49ANU6dQECsmTSHnpUFfqrCBPBiCTg9mcok9WnDheEr1R0QjqHCU+a8iTYD+J1F7ZnFG85Yq2ef6HWmw1gmJzrDh2/7OEPAFMMmWeyqO8OrniLV45DalTIyg3BZJDOSBryJMwfN0NdUrjEDhJ6OznJLKeGkGpwq2Dtz9ryJODKt9ey+cEcQJ15puQzEwChwSqAVDd03XwBfI6VHl50tYz1zqXxRdhM+qVJ45VP5w1hqgCcUyM91BUlWyrUEy/ychbSEOoUJ4EO3k9phsBJTz1Qz+Dzis286exR0z+Re/euTqyCBtQoTxJg1OfmxduhbyPUch5iDcaYPU9ro4lwiZUKU+S3EU/8SPcawJBK/yTX5nWW95g15+iPmTaQqXyZKwnmN8zC+iTjWHiSC+l9MmE++k+Nx042H1RpzzPh9PhRWRmAXEah2h/Ux1T1Dm+v9sPPuF2qFOeL3qwEwhmicxkiOQf7T0VUCXbSQWruhxpU2uoU57ELsP0u7CCVC+8KL79Vrmhb7uccl0UEXYCU554cSiXBFhOB5ilWm5pmb79RCl1djjp6vghbAeKPLm2wVKQ3AgIclcWlCeAGOpFP+ggV0FxLE+Cq6OGsANI1pPJTcB6wtBnlnzvCSDI0weioAqTo3+Kq+OGsANohVvaekK5JApiOdM0lNXkCejlrYA6y11yz9mk3B2Y1hMvDq0hZxcdZJaU5/3K0Eu2Ph2PozcqmgSGPGdyGaH8ayjXRJIP62VV60mJaGMQ5LefeI31SJzaBOqLlRw7IT2k12JZ0XrSDWsEQf4eA1OcVEL2eIrUqU1gyHNtfrZXRJ6pUK6JmwIpi8nTKKEFuWGaz1zRqIunVoEhz1252BcBUSdIOK9W2Pk9s5Y8jaTMNdpP+3XK3hR88Pk3JKp6ahMY8tzEuboUg6ROTp41smZzI6h/BjqkTD4eO9gwEdoDhjxPNWczUjFYmYCRp+/grClPIKaBUNQJqhwDnyJtahYY8rzVhS1J0T638Aq31UgSljnWFAQV6X9qGRXmCCVanWPCdHGcEHYBQ54X2lH5QIdBdIk3yDMr5iqm19fcTwtDsJ/4DjJrPuLcBHjWk/qrdgzKNRnlmYWzFUH+AqN8u9MQHEKDQJFnOzYv5NgNKRsw8gz4M0vnqps1aftnvzSpCkfH00iZWgaqPCEXbrGaWfLFikFOG4LtlyZDjcuujAjCYeDKE27Lbdh2SMFplY157LWe9FFeNa65OgYIx4Aqz+KwClKMPCPhBKZhJvL0ZrtOax5BBVuNA1WetWDNG2l8sZK1OdaAP2murRa0LxoQXuvAlCcesAWqUx+SJ/l7QV/cdnXiYLajkKBTyHhqHYjyxLEqiSQJxdHH+GIlC2cwOurHOhkkZxu5x70E85Bl5QR0A6AWbumGQmQ9YULcr2ejLhkl6358DGOeVYRrgSrP0OlQ33tmUa8hEbu8MFtbhqh9fYY8IZC/kOaBWvcMngNJULyW26ycv5i47/GzvV2oUO90MmunnXsA1XrmPwDjkkhUuBWyjSuxyrScGBZyyNXXjIACVHnWfg/lmpA8hWylp52XpU92v5wfXH3NCChAlWfJ27DrngiKJ/P0ssTJDI5A/fPolerqa0ZAAao8qyRB9RpC8uRYK89yshoOu5CEqp3uAVR55t1OEhCbhpA8DWyzoeoZfAE1CrkLUOWZbxakCSSRPEUcjpAtT5+eyUic7gJUeYafgHJNSJ5iiGd1ZMoTw/J/RK873Qa4dU9YQ3cheQogyKSXG3Uy1XmRRGVbtwF6d2xU91SGZw1kvVvJe9HVF4qACFR55tpDoronfBjP9sMNraqT2qFGlhxgwm2B2mOl4iP03lMZqGR90lNv1XbiXgOz6tDA7omaxxpC8uSTdHuVvzV5xux9gaqd7gRUecKavB7JUwDXbZM4YEWfMX8jcboXkK0neu8JH4L9IMjMVSEW659VIPWGR6gFqPIM3IuspwIQBommNrAgT7zgr+iNipsBVZ6FT0G5JiRPMVylgTgTW9CsPKvvSiPRK0/3Am7dE8olkZw8K6LMxodOi3u5aEMpNJvMRxc0OoLbAW0KJKbuCQme9UT5jQ+R0gTjxtYUqbPsWhKllrsBQ56X2rF9mSDLkxmGGuU4I1RaHJyfT9J9qMh1NC6f+6HmSRyqodKaGNBfb4nE1A549HbjCxiE2wBDnpdLsNkFsvWsiDKbAE5+bU0H7ovZJtgL4SbAkOft1ry6JzyXeLwaymkCuJExL80rJC7afo4sp1sCQ57E1+zTvORRKNfEyjPbeJTh+PBGlZ6QR9hwiw9y6ZUhlAKGPMlFbDbJsxSmW0J5KEG5J329+KVbv8an2XRHzzP3AqI8MSz7QhiXRCJ5WuXl+HyGtys49sUxV1+PqmGLHeYeXXLW2/HYg/KkhCrP4FiYdU8kTwsQMwsyg9pSHwVWZXWzac7Vm7D4U+42e9KWMHw4BFR5Ftjv8PUwIHlahG4gmv3pJyXrN2vQqkmjiVlcnGbgKcSwaD2hCIklWQdKntvRLiJQ654VYQ1OjuRpCaBOUFQ7fzWVMK7L6kikAO+tuUGbVhJKQpMOSMzhDlxQ5Vnc0YA4kDxl4WDtyF0wYxZNWsusVDKlg7F9njcC4o2BWriF65aA5GkG81kRYYIssRBmxGlfDRJikQaqPKukoaYhZ8LLUllbnzIKkYTo24Sky09I4sLVOzfP8bhz9cyDfbcenaNWCtZb4ua5O9QfnNnAoMoz/Bx67+kisrA8X75KIZ++uivgGfV39Pr5K88ev7py4/r160dfpDMbHh89cd2EGxevX7x8NXDVycvVhM5YOIa1moUFdRY7aVkH3//u8YWHDg+bCFWehdB7TwQEko5mgC/qkXP78uWXJPnx+IVb0ly4dWHD2Dq7b8+u862AH7/tUacwhnn06/4NPT5TRONRzIaRkbZLTaw8efs0G1mow4o0Q5zse37Cfe85CxVuEXZjeBFxPdeu0ydPUhIl2mDYlI9vO5mZ3hQ3fuJSW0y/IYLzvsTXZ/i9kxcxe4Aqz4AtJMShwJA8sxhMQwyRejmYnm94y8cjb8phuA7H+XKQ0IDJZpzdBv6LdQtPqOZC4veWn0M4NmcfVHlWJiD1z0TyzLqkDs7L5CZvPy8/o40yZz1x8eAR/F84fxVuMs6Eo+BG4ym5nmKlY71wocqzxjVHQ2JB8sy6HG3rI1dCOM8+mi/8CiUESZ3ygsGxWMcSA65L/ERHQ2JB8syyJK4o420onkraJqFILOlEYpsClVDp6+AM9cTkj/fsL9/CbbmNR01DCMfI+DVIaPasikq64GsQjbjNxnEsGGoWv3x59OzakDxYPIiXClpuQ2E5ZyN5ZlnSx3rgZjK9BVWYlSi7Gbe+j2xwjzw5/ahvTx88xBfzDQEhe/GG78c98w3++K688eIW0RGzSxmQrSekt+NInlmW0x1NxWdBKlJfco/i/8ZDwFPB38PTPMy2EF/PZe9fN8I8sdVj8fh52IwlmKcn9uNKjN0rRJ/jyLv31GOmJq5jzzOTJJMz7EsNuHXP6Y6GxMLK02GHf4SmADf7cnkLOhKpChcIU7aF9PbyEeLliwVfeFMD81vx+r5VHt1PJshXx948zHh3+96D26lPHt6///D1+0fs5jcPPyTSUXn2oTjGTvkYSw7qZV+KQO2xUjsDZt2zVjKMoBAagiDIFYFS1s78axVvXK9jfuu9Kfy8raDHS698cez27dMCbj/MJO/fPp0s/8Wg0HRI9lJ4+6EE8xDJUyMb9jPX8cUmgcC0nngxWNaOGUizK4HMZ5aCutfJsbklNEhnclwEBhwWdDuqrOpGfVE7Dbh75L/D1vjv8KG3SaIuYvxfcrKbMVfyOlxLarUbLya/yT+BEdgdyiDKM+oCidSZpaBu9vMf9XxtNr+6dMRXX/X4ZvW0CWdPSZJx7MmjS/9SC7fSeSMjWDuNnG6gci6Y0ye/PwzvMk4fWpCDi4zuNzvOBVWeudZCbhpC4sxipK2twbedsx4kpqY/fvn4bsr7exKdMSUKi7JyjNlOn3YEIOyoJn7DSdz70IIrBBQq+oPNTnVQC7d5ljoaEgstz7wrwSJSaFbiwpdePHV2u23cYmGoA8LcL7lIjGAic2+C5FtMyYt71tVQc25q89VBtZ5l0x0NiYWpe5ajl5E+sw6nOX9bhm8+yvFYtcUkmd/Txmwmw2Zz9dNXnblatFcf204C2XoWJyGpyTC/p7tCGJ+7JsMdWEhBS4lrk+Gw5S457/n4anyQoElotXNPbwnpcU5IyaYhMd0NzxsfW/UJf6whaB3KYu6o5d7Yj7Unu0FTckyAMSdI7StVdTIbpkwr4pSWc4OBfBAbwVcnNj9J8XPLQpwKfIsu56n6oSMXKdxnALezvHSFaj2DViCnPrmIGzZME87ErAoaHsw+zuWdXM7u1C6Jr4/+e/Joso3B2wyd4TOXlxD2+bqhlsezVFoTgvtj+TrvdzZUP/3HmAlSGqjWM2ivoyGx0PIM2C2n5qFJCGHMCNMGDnEjIME3jgrOevr+9TuO108zySdzS9UuXeK4oneBi/vh/p78iie2OIPb7GKkcqHwFlm5IcSp3XW5p05o/d42nBrui5UdMOueVR+BRdffHegIZSlYY9yHfUCzW9IyUvjDSjnYGmLmqZdIrV1T4lOOdnWeJ8cWBXmqzGXZZ7Of1NjqTAGQ62ZyTT33XkqcgltnpVGAJO43M9So8zUZLLuHGVR55lkAs3CbbTyUsFyH+dZ2WVVEer9Dv67duXbTosWLf/1938VbB099TJR3GrAy2Wzd7W7P9p0am/BlpzqdSvLMV0ibutFMliqx3OEx5yxBx+B6K2+M0yf4+CVVNc9ms+bThgAeNTAmbGHTm2gGuJM43IfacluNVM0NshPLAuVqLRJVm+2jB/ftPXjwDz90zfVJ+U+KFigUFlW8Y93Gjdt/+/WSd0RCr759B4vo/cPXk5csnL4wLm7u5pV7b567umvN1MWTJw0S70ftOXhAfx0mA94AA7NTlL4TL+cHCU77yz0ntUzJhjD5KduAAk5NWNOfjVzIEJdYz4gLjobEQsvTZyCk0FxJ6urnUquf7Jp66di87UlkypUTH5ZMXfC/BXz+N6GmYBg6esErW8Hg3B4+WL6v48KlBwLwDQ4IzFWgQHTFEp+2bNWx3Ccxob6O9XA0Hj3Vzg5R8jnR2p9/Qv0Rlanzzc/JgtbaJZc3LaN/rVwlLwDqqPTRbKL69JXZKA215TbfUkdDYqHlqf8RUmhOx5Cpnu6ZU3Xc/u1Xkoj1m3/faOD3tYsq67/si5WMWzu9bde+nj6+DNS3jz+9oOerhFMqjgOjh/v4Stg+ZhedTkft5BeSM1++gr5+evNj2clUpWFxaorCSXamVwD/EmrPeyDjIFvebhg3G6v+r/+5+feFjJsXycwb/zCjwNNjxN9hBog/d+7ipoF9AT0H9x1SJ8/A3lSZhfnVd/C4wK6RFfpQv/rULgm+6C0ieg7uyWwYu3nT2L49x87Z156LX6s08xfJB+5oCQtJOA88Wp54pJqenvbwLi4ouy44b0DD5XtqFwrgkSvUB/MIxrzCchXw8M8jHHTDwmhyZgffkTVYndRPi+fh7a+kPME9fjQkF/8CfHfKPdA2hdJNauuHDxkwYAD198tXZUsXaT62fJkhvYuXL1+TonT50jXL16QXwa8qgaJkkUhaC0OMGZMxhg4orCi3Em+c5rT3ngS5lL2OUKjdsbGKMl4pqRGmXTXp5X/xUczdyVkx0kfq7vHuOG68zTYObiW1QWj/+ONqycL0IaCo9STIexMLC07v/8b2UH7fR5B3Dwz5xRKTfpk36adK/LhJPO/MPeuEu0qts5SUwiGPYu7JixQM60ksYq8gdCLUpqFIGEG5jMerR1QT3iWpHIAb3yWYv8u8XSUyg6mhxDHhKXB+ZrKO4fA8hXzZYxS2npea+gsuwG/Qgp9mmGX2jJ9+m5PGPQaPviPJbb/MXlrxs1//911+GbEzPhItFFPEC6a7mn0gWjo39xn93oleQxuzMWcPhTqQJmi51Z7pNPBhTJgxN+DiG43z/vPWybzBEqt1Om8dOIte5y00mNyIN7hep6O26q3DhOSNhU6O/0LHnFFZ65n6ayAuiIwF5bBpkHv2oqkLpk6Y+r8FHX9YOqua/OePBZXxb5LQ2AlDxzFRUcRkhTgY3ljZzEeQE+VJPOnOJCfckfo0bj0fDS5guCG4uVzAX2UxS2L8kXWEGYg5SaGvfvq5OY7lGTfzl9p6jHfmEZWYPb9Y8L8meYfOWGydKT8NqY0XnT1vzvv3vfROkCd5qImgsctqidGkGiivpIkLEk1wLI55tQ82/Gg0bFSP0aNG9RhFfdB/o8APZpn/k/djNLPClKGV6veOqFyOCrXkoOaGkwbJnF8QijzJWOakkK1npJaNJ3n4q5yYpFXEMRO9Cr/N4l3iq6Gjpfl+xnMy8dxX/eYlkml7hvboPqo7s77H6MO7+/Wgvof9TZKXY9/J87XN2PJjAlh6OlavfOGWJNfmkl8vNk0wvsmzEg6v1F/0u379+n0/4vt+/Ub0H9GvX53Rr8Z06sfQ9IT5VDLn9Sx1ANN0de00OXH31nr92q4hr3/TnL2QaCfWPcm3bIMxZHlqukMZcaWel3Qmkn6E47nKZmvetG2DZjTsF03bpu2/+a579x7fNKxzwrbnlUTTmm0BPPiKNWuK1j0Tp9imTsvyM0+X7zv1CyzyfadOjTt1ahlHn9rkWgRf8qMgd4+dzJV4DXXBe08F6p7aJW13I3OvJ/E8VTp0adeFT7sKzZcs6y3dXpn2IMlVpYiUJUWZ61bUer7qb05YHYLkNmcBqkSG12lYr6E5Ol+mknH+fgUjYg0icSZ9oX4j5Xr1IXkqAZUPUlZ8IaoL5QjWYXh0zVq1avS48PLFqxccz189f/H8xYunGa+TJJ/DD468dn4MWNIneSkvz0sVjPXGkI6tOxv49Mj8Li1bdjahSRfcUKGv0IRb22HZpjkWDZk85zsluTuSTs2qrvC5RfIUcLap6FXJuD5F8pbadOTyteOnhSP4CuozprknOdVF3ZKpS0mb4KO8PFfzXodE8dxpzAvpQ/0vWtB0a3GG5B9gpSuIgj3x5LGbfgaVlN3BAMlTAeg88Hi44F0ehs06s3fl1sekSbazlmNcl6MIMnm+8tYzfSxbC6DMof5HWU1X5n5ZPdjV+tzJWk9XjJaA5EnDddFc0VH4rmSRA4Ur12QqSp5T/RSX576KBnVi1fnVb/ORJszvoubGfoJcR5fICzPTPMgAyVMhCPLeZKH1XGK+xmHsXWau86aLcl2aE6znIuNTDM+3jr/F5khbPEAFwk2cSUe0JKp7up5784Ty7HTZ7gzispzlDHnuL2hMI0GjiVQvaOEWwqayLX2EK0VKkLvoWFLWU+ZlIHnCh03691OYIpuBvq9J6SxkyIeWM6PTcU7d05B9xPK0fUgCFRhIy+xkmoacW7hd7cNkRNhOfaCBS/Upbgp7yY8GCq0nkKfWYuNiebodO22MJRR5knGMjSg0EVL220GrvWqq1nKzAaoS+XKkj+ides8HmnvaIHnCxSXyJGKZUlz2hZCyHxOLqI+ay848nvUTGU+85wPNxQbJEy6usZ6z2brndEh6+iMEBBd0UavqBO/H0/tjIiftvu9cfV02g+QJF1fIk5jFdsIoFOdgSBwn6FHbghMgBecSnn3PGk2D9ewtZ/wcdYHkCRcXyJMg49jEDVtDwjGfl8qDTB0yRsuF2/QfRYVbZD3NgORpFjj9PX9izETlTEhyOlUCBOg7UBON5ZIQ5L1FkSJ5dtwnc3w29YDkCRfX1D1jmU6u0GYoO/QZiIV3d21KkyHxeGORPPF+H1x9UbaC5AkX18gznk3co5Bs3X/0jN9+PTRsPMl3PwdgIuo9knesqYuCLSO5mnN8sPRbuN4QCOFMeYInfLVEbd5vubBeQ7JLUXAKt3FMC2XlJBKOns7WB7fLb5SrOxjYD3XdZ0aJuxLXlSVPs363JCccc2LjT6lkKeHEjnDc48D0IeBk6+n5m4KncT0EebsNyNjBa5zq1LfanyncFofl03iWnrDUbzRvji5tQV30g8WB4kEAPr8vKzKEKBlFdtREosZf5mRp2gWLUzthsk7QHyR5phP6exrliVdQdKoll0OQa0E0w1+QTnTqIxaxuRBa3fNsV9p6jiY0qU7GGCVdbcAV2bjM11TmFFEiJ1vCICaSL0TxGcUlU8FmwmSN1G7iAjWR5Izu2Jw8QVcrl7qsKwyI2no6pk3kPoVgucTjBnnC4HZrKjRdrqFabSig8xjdY0VgPuvel61O6d/GeXpNwyGE+0rpV/jDEA77Z2I8SSeNlpCFmoZYeUalOdMlfgnrHZNjt6MhsRwDhscveqxGn6VMXr/3m8h6Yk3tmJvAGKSgmmhmB9NapNnQhD/ElplZTFrWSudEeeJYVfcu3JLkXjqe4XLbhqDIcynGzJhKz1AGQ1EP21KR8C46TJvqpCFYeQrqnm9kpo5U0635oq24Imp6Eok6Ak/Iwm1v9i97mnTh921btm1bu6EZO588sp5wIGjrmfeEXJnA6++JQ+zveb8eFZ530b6avlknvxPL84t9st4bgH0e/nOWGz4z9da1dGrx/S1WIsTBl6L975/lFp+een/4pTEUA6m37xqW7944cSuZ3YU4+oxMv3T++vXrN64znJwfVu73qz8WCKQICmDVieQJBaowSMuzqmyzo8Lu2NS1P2oKrGdEXw1bT/L1mFCxPD2aXBfuk/bsjSn3X6WkvxyQfeS/z+mfj/d9Vmb62zfp/3x25y34/fZYm83PP3ww7v/2/rhRL+mlD+k7O+79cvX9j1QgghDv7u2ekM7tHV81vNHxj3QAbx82nnN/Tbmi1apFRlarVrFaZLWKn+TFfKILFxRd+dRkBW8FX55uXbgl2Lqn1gczuQ/k6Ve1t0brnjTP6ojVSRUI6h+kHqEGyIfflqlkQqn+d4ZUCcCCq1Sgf3YpotNXr1SpXXmf8uXA73JlQmpUqFTCuH+5MmGFulQqR60pV6GiZzXfopXKlRMF2a6iR/Uu7N4lqmOYV+lKYBdqP/+gEtX1xhE/eXP1CJiv5OzY/Lqnlu+4DJjCrV8PudFUozyJxzu/pHKId9XeWi3qgMR/Odokk2O4vnLblkYaVPCXGgTdt1Z+8WxHogmxxArCzW0Q7SANLviTmEgIxyakOMF64nTh1n31SRD8lltZqFGe5PvzI6jQ/KqN06ZbAt3a8rJPtJQwZM1JYGa6MotTmJnM5GLLeaUmYRIcMdUp1hML3KfgaVQBI8+iyU5vGsIgFm7ffkOF5hM5WHvS5CAezI800ZPkVGXm5CI1ZxL3U+IoXLRg7TlgMJLGyStNwjVunppsPcp2Y5RnzgkKnsb1sNYTp6ynTLOjSnk+X/kVFZrusxsaNJ004LKffS9WiKRiLM5HiZv+hDWZl/nT8yfk436g954QoHLFmW7gPXK+VU71uYUtz8tfjwJ5sQkJy4fX+RDsWENSJVTT3G+yj8gEWizWGnYUG1DJX8I1ZquwhpMyj4SfZM5HaRdZxamP5HqsaHwKpAtTulOh+TWA4+PgfOirfjcpzKKibEDUsCrSFd+q4qLdJMIw+WHhbBhWqHyVIj5Fa29Wcg7DLPPek54CiUpXV8gTolvChdlDqQC968EJzVWc7JXHjP3jVfnsRapQyj+BudCp9f4xgUExQYFBYmLC6M5jHsY1gbnCe/x9fGfphRc/KimbLCRPl3TH5lzioclzxkAqPL96WrWeLLd7+XOSMFg13ssLCemYb+a1VEgWodPrvX2y5fTwlMDDM8Sj444dK1euXLtSzF/j6bbmSluMq7bsOZlIpq1/Sip6J5A8zQJJnkzOAgNpwuDgzIFULstWV9PipHgzkDdBNi54XWJGXaI3G7iwpGkNcIRPzuy5qlf9bP7CWVLMmfXrnH/MXe65miCEOhKdYZS9EUieZoEyUt8SNu+ELiShPGZvzRxGZTQgT40L9O6kIb3DBeLCef8lxCWwoKHNqzEbfPLk6NCnzxjAgAEDxgwIKzeOXjJhTJ95sxfMmjh30z6zLa0WUvTvsuBsTcVd0RS/B0ieZoFiPfeEGQu3MG7mhZm9gDzbQwjKtVCJ8aCduF3V3PuR0Ea5qdWfNP6epdPsg5vbf9+//5dtR0/639/8YBecsJjK9t6Cq2XBZdWVyDvIekLCJfL8uySTuMFLHQ2J4eCEvhimL9hJ47aTBPk6Y0h2STVGtOoqYvF/o5p3bLEjkXcwTert5xlptmVbGd09JXbZB6wnLiVP60E6ApKnWeAMZsKW1qLOw7mNl//Xm6p75nYDeVI8/a1csZKgTTSoeIkyJSrno1PKu8q2xFQRyZn3wKfgYFpImZmmlT/zSSMj0czsQhVuqQry54mmOyLrCQlXtdzShbYirxwNieHGokFUcDnrJsEJzlWwPZ2fnT27p1JU4RoTDp8+c/tUd3r6mMCFspyiCTPLykBbT6yuGccd5c6P5GkWKPL8I4apUgXHwbmHl5aMo4LzbKakq4pTeXpi675lH+nF45VAWoXvcPEVSfHnJ7Q8na6QrClPp/ncEvQw1Djbcus4xPGlQ8B7z/p3re+rAQT3ISM2h2rlea4ULU+n+9UtNbacZSF5ygLKixUyDq5bwpU5fajQdB3kjdqsIQgytQmmWnl+nBFNyaQpnXec+U5rifF1UtaQZ8AJufvDmmOFcUuAJM+bcZNAW1OF23CCUwGGUS6fNFCvPMnDn1K3sW4i6dxutsTSrFa4dXJ3bCBPmNbzZuwk4GVT7ozGvfo4eJFI+SmfauVJHOlGXdqX5gfrVIglRm+MLCLPlnKn8oMiz0TI8rwT9wuojVT6D05w6mKUiuXZnLq05med3WDONA3hWUee8kdUUqf1nDgPeI9XOgwnONfDG8Gd6KFaeZJHgfXEGr2VM5I1RLJcy23QBbm1B0jyZPzUYMnz3NzxmA7DSxyBE5zLEbzd/0q98jzyBbi25m+dXKUYkNXkiTWXW0CB82IlFofaNHRu2mTQNFTpDJzg1MVXtH/VHjXWqg/T06p+8cK5Z13A83gsnCXkGSH7hT6sFytQu2PfWbWYClBf4qLmu6xIwFjP7a6+DClOgUnJ8S4PnXvWqVgWs554YeeOEk/EQ617Enc2TaFC8yk5213lief88parr8OUh7/QLhMBMz449bTzMa5pyM2HAiNdNXn9bLjyPLFuBrCela5pcphbK9DWEysU6+rrMOHN10G0TPAcs2XOQwoHVp509Uj+7CPaxCXy3OwN12voxv6ZVGje5YCFcbv7RcsTLzjL1ddhwomuPkwt0LfZRWcmOydPkIeqypojSrtwL1ZImQKFYz3nwX2xcmMjuGW+JRe7471irGdwvKuvw5S1bLfdisucmu4GeVL6rPHemWd2Pow8a7x25gSCBPNiBV7h9sb2CUCehYckuqv1xPItcfV1mHKuMjNUWe0LTq1TGOVJlfnXOO+8roCRJ/6ZM1+sQHdLOL52AW0958EJTl0w8sTCFrj6QkxIvFqGvrRa163vC5GZPHmGP3fqqZ0O65Yg299GlfK8vHsJqHuWMTumnKYwDB3C2CTaawjz6HHMxpKB0ZGH54Nk21VY40wb+tr8Ot9xptsQv2kIa+Peb1YYeTr5xQpseV7aBeTpW0R9BsZO+F1AaHni+eKNW2QGIfgmDFI1ezx/RCGJnXhPDO7HvW21wbUVmPLGvkeAffCbhuT35dAmbOG2m9z3R6qU560VQJ5epVa4zXsVgusFkraFGRwzONYgEJnHM2ojeMExi1JK4qnSyph+hOAy7m37uQWGlT9OEgJxKwvfeuLhWUGeAZZHWuShSnke3Aq8pL0qqPDVvd2wOkjtxCSVf52T7Fr5x5sdYs/SIRJn4fT84kD83OkT586duM0wLEXmxc5Y/u9mTZs+cXrcliTbrtBe+E1DWcN6OtstAbI8T/0Jeuj6fvI/OMGpBcLYHRvDcvb7T37W5xVE2T9W7ffXX3wqEQxBZp5bvn79H7fuXlz+1wfi49UV6yn+AB8r9h55SS/t3bsgOk9o9rDsoYWKxN6k1uxdv3fZn6P9sJo/1A4ODcue85OdT2DF3CJ8eWYN66l1eS4D8vQqtgv8cJPi7dmn9Nf7Xnq2IBf2q61xo/fO+O/kIYajhw49/CmqzZ6z1AK3jtlw8ujhi2XyhodHN55YP2/+qc+W1AqMCg8Prw4+oqMGbgiPoRaiwgvo2BGx8QJFo5jN1XNTD44cXsztLHXI6XVPPCtYT1y+66Iq5fnvViBPnyIL3UWbVKmx4caUpw8ePH13uD6TVrq2J5+kJhJkivVp4YnUp+8ePHjwDhz/9J8OkWVrUZQHH6XDMN+omuwPjvK1ypctX8QLKC8kRwiG5agcwC8+4jmrc5NFGOZ70WGCPdgNOa6Qzi3cgq48Sk7D7XoMXkMyk1Wd8lwP6p7+hQe5iTqpaCSWz9Hosw4dPvusczSb+SM6Vxn6gHy66lerh7/tXaEDS5cORfxMp/u0Oj2SySy7ZiboFa7Occ0pj0dBy23RLGA9bXD8V6U8Ty0HLbc+Nca4iTyBQKtIqCZfm7pdA/O2bdiWollD5ptHM+ar7he5HZwMVISFuT8F5LjklLTJUk1DdBrL79UKUZ44tBnKDu4GfQC9wn9wG3kmT8lpZlpP/vRIuGj2a5P5PSGpVKY+6cKt8mQVeYIS7U46jUu6rmkIhqIubAf9Pb1ierqHPIlDSweHYqbT6+LmVGhBPebnvbYNcxMAc9/UUrYhH53iO5RV5AnYSc/AXDXRyWMNMWmbHZZbwobxVGh+OYa5hTwJcnsu3GTyTjMaYfWqk5CLJV3ZiGfHzz+va8LnTes2rftNMeaxEf55r2fOSZ8sJE+Ctp64xl+sXNr8GxWad8Bw93DAPD3Gw4ysaNnlqamTkC0u3o9eGViuQ4cuDlOq7eWPbz6Y8vbN2zf3ftXRJ6y9G/gqOLVpyP3lSTcN4ZjHz67wGsKD4xwOiebaGtCB1LvAWLeQZ+LCGoaqI47nrViSpWq1QK+gkhFV+6+tFVEysmp2XF+0oj+1j2fRGr5hZYNZVeasVjWyJLUZHBFRZMDlUxcc59IR88IjNjCW27+/s536soo8MRvap6Faz6CtDocEIK5NHwPkGTbKLQq3SZNC2LznlSdfwG8n9rKsvzOh3ayte/eevPfn+r1//tE3oMj+cyU8gnN3W7ejS9+DQwvlK1QoNNi3/rm968HeW8ERfx6DkSJ8713TLevYgnVpboXSZBl5Uon5ph6IZPAmuYdAtZ5Bex0OieZaHJjfUxf8o1vIM/M3f7akWmzJxt/v87a8uvnA+OP0xl0Z5N5Vmzedu0fePEIe3XBgM8XcO6StrrbyMBseK0+8lLMGesoy8gTJuZ6eaHOz3COgvlgBhVsYd/TanMFAngW/d4vCbeZvIUxVstLuFBsPJSQXbd6bEC5ZCIogr7RjnyVl5F2i48znqttuL0+SlqctsYQiz7Mt2RnK4MzvSV5a2gvIM/c3Gpcn0+8raaYHk/UWp1jr3mXoOcZfBYK4sN50pWQIhMkSv/v284SFUkN7E+Se8VNukM/2z54wpyUnlJifJj5TtnTLXuN8vh8TkqcAKGMNLcLhTiB4a8JYWp6NNS5PhhMNWRfzNn/LmZjq2Pa/Hp8/9u/cAwc2b9q05t+30w5sWh3bovymdQdYNm16LH0k4zK/fPVpQy/OuztWHZgLpmF8sm8adeTKcf6eX25Yc+7Bhk2bDxjZtC6+JIY1XzMoL8+MUQsBx51U98SR9TQDFOu5wYepr0CznjNGuY08iZTGeu69Zbs1+1ZYYPkfy/9YsXWkZ8ykUj98yZb4vvwNM2XeMjMBrFh+dV2097e7ti6nf+/9Oozae+Q/K/YtqmY8Gq8U7yfUofA1jsFBKcc1J1hPgrWeSJ5SQJFnSl+41vPSL3XouueXmpcnGB/ht1xc3vMNzZ8/f1h+cxQoQG0t4IHrC/rm9mA14plHIBqGPAXMhZA/f6ge9zCcpSDovZaTWl2I50iPeRUShmfiMMguAnkqnTrU/6l8F30kTwFQCrcvv4M7DPW1YS2p57t39u+033JLxeD2KC+M82m35PODCz5x8UaTFWYCwbkvvlUUhWpysMC5kPvOcdkZb1bOdORfCJKnAChTIHGzjxeCNVLfN5VCKFsT3Uvj1pPJ24lTC5hKQFpaZnYSrTTrd8sXHxsYvwjL79eJSywZN7P9PZW2njQbs/OjgOQpAErhdmt1uIXby82qeunx3EUmwQnOhdACvfyjrwVRmkpM0jFXhq+taQXSdLOp3dT7+NG2XecT4qfnZK33pYovuS47JY3m868JyVMAnFHiF8At3F5pFOrlrQ8tMz/RPYZLWF3IjJLM9OOU6/YuLo1a2Q0TGlN2oUzfOgXBQum+k76NZlf6dpvUEhRuXeCW4N6jJbjEev5RnbnhcORJkMcre+TX+QV0m+UW4iSJhHyMIkSlUtyMvsCv0v0am6NOnXwyK6I8fEqNAMd2+qZeVRwLbZGtXac6dGCdPl+bdGZww8aNm21IIp9Nzk+H5NP1b/JK3bYDwUSfzu5QluQe99wcrrCeOwtAtZ7Epcq+AX5+OTrGusmt+qMUKyEcjwhj5RT4WQ3Mo3SFCsVyeZZoV1mH5ShTyUC5Ep9ssxT1wcVL0PtRnxVKehTtAg4pV8kC5Yo3u8ocSmTMLV7+u0ejL5HCkXPpRfLxN3Tuid7GGwxQcQQj9cXct36AlnGF9cwcANN6kuSFEn6hXl6Bbea4hTypSFxrFO2fNzKyZETHv79hzGbF7eSOfO3vkkTygbGZ5Lu2ReaKZ8UxG3f+kPMkef6H9eZ2FB5Cin13TR2MiJf0KLz6L/6xdH7YCKxnyGT3noDXJV5DbNpCk2cFTO/ll8NN5EmR+SS9+Zr3716+Tn3anTaj0RtIMu1xKjBQyakkmfj0pajOZSnmBH9o96R7ydb2Jy2NJS8Q6eP24DZG/P7EmeOX8kfqwwtOd5d7Lo0rrOcitvIDS54nG+k9/LwDWriNPKncfvgdXVpMfNYEZMOiOwVjS5t0DpFTsDS1g+Z3JAw+OsKQDfaUWUinrSf+2VWnlWxJkTxR05AAKPJcgkO1nsR/nXG9n19At1/dRp6E8asHeJaFrxasl9CCxW4lpj+tpRTBCpEQnFMgVOoHJU/atm+RdR2Q4BVucfRiRYgqC7dnGuh0vn55my91E3kSfH32oH31mp2X6pki+UvmGaxvl96JVyElGOuJReyx+QIcQDAMddE0N7nnZnBN4RayPNt663z8CjRyF3kKYGfHhjTuC1xoeeJ5xh515knn818xIespQIXyJMjbnbx0Pt75OyxB8nQuj2nrWeuGU9M9HuO5CqO6pwAVypMkP3zrA6xnlwVIns6Fsp46DKtJ+9o6L+1/4fnqRzlnVjSX4Q7yfNs9ROevL9BugsZd4iVh5Rnr6uuQIr0TEEp55/jacjxqxqt75naj1nop3EGeH8fmpKxnWIWp7nirVG09wXtPvLxzJm8wMM/YNoR7LnbHR7IRd5Dns765MVwXVm4+kqdzeVkHmLDyTulIZiDB2JUGxzzmI68hHqqU591xBYH1rDQTydO5UNaTkknN4049qcDn1mMmsp48VCnPx7/kw3C/0DI/IXk6lfQJoEcZnnvkSWeelRjE06cnkicfKKMlLMLgdsd+tzgUw/TBpWYIfbi1jNEzQUqewn4jgkVnRv8/ZuZuvMZuoyeu8mzj5qsAuLf1JJhhqLGiyTJTFoo8l7BdGWHJ88nMMCDP4lPc6FYZ3IYSAkE2ZKej4cvAsPx02f7fN5wCvxMvrN623WnsWFCEMWFhfVf+fl143Qoi6LHixvKkU3I9zlhPmcmqSqe+1P8VwDDvQsUXu43l5L7B4jBgLPLEifd5deX8DYrz169sqJAnIM+oGxdvXLz5VXDeAOcRxg7Iqw/Om7/ejYOZzvGLn88znu4sT5q9XOHWadaT6bECs3B7b2kAhvmFVp7sHvJkS6kEee/5ixSSHAxyY8EpoIUy6e6Ht2Dmvjcfnj9aWrZ6ROEahSNqFA70oRIzH7VYtWhBzKnwRl3wz1H/tfHilWQ+79xZpWlIrm8UDHky0y5h8OT5PjYHJc9CVca7hzwNnS1XfNriGklP6YDjMfHUmmMjatauUpuidO3aeZl5NcXjnTgZwzCcGFb1mXPmQHr9LW/IT3eXZ8psENcocd97c8CQ55UyGNyhwNKmBVGF2+DabiJPiqffVurWrUVhP7xW11xsTgzo2K1+MR9WEpLjWppZoRy8QQGpv8Jg/l1nCHQR7+TuLk/yqk3d5mDI80IF9vbCkmfSpmhKnvlK/+Ye8iSujOyY25zexFMo8Lc43XayV0MPIBi+TO4j3lEW8c6f7Sc3l+c+EEun1j1vdWETF5o8D4TjmD5P+XluIU9iX2s/LuubUYQVwbiE/NOclD6GuhGIrediZz0UXASQJ5b9D5l7Q5FnOzZxYXUoI36PwjB9vvK/aF2e9PUnjffkDKF4SGnz2pOlSqkBbKmEq/Ld6AYhpntbCsH4bby27HFPnFL3vDeUdzU5DjvhjK6ElifWTuZMryqUJ0kQO4qCwm2tSU6an1lJCDJzsqdBAHxBWSrWUmXLzi2t0Zr5ADu27tqaXde5Y9sNd59e+qaFaM/WvJ+dWzOBd/AsV0hwVl2RzyONEo2JTXdKEi3iPR3C/nbKKV0HLU885p68vdUoT5LcXZUq3BYsMknb4mRm3yVP9/ARtf2wbUF4SK3KUlSpUrl4xZ//u337LODMWXNwW8B+t8/Q39QxZ05TRi/z4Znb/D1vS4Vy+mbLrd3LUyerwp64dKOEB0sjS0X6sldbeOnF+8rfAvDa3PBI8PzZvV3imbonFvNe3t7qlOeuahhOyfNrTcuTvfi3QwIlSpNY7upBhRr9df3G9RsSnL9x87mcuMv2GzDdCxyaeeve4fPnb5y/fuM8c9rL6eSrc7fWdQhg3rd6x5RY4oSq4BKuWI27v88tkCcVTUqesm6cOuW5tRqVNwp+0kfT8mR4Py6M06W3f0iIv2cIhadf9pF7d245byErysml0kNpSiSa6fC2xrH7RNupxSfHpzVn33/6ffdAxnU4BrGU9+jymO/+8gT1Bk0Xbv/8BMP0uSuO0bw8CfJdFYPJ/GLJqulzp4P/0+M3/2fe9tneEYAQKJUQjiNvfpBOwvSL/ngyMZJzUKi2SPnBf5bwChYeWeHFClVImCKvDK9Oee4rT92tnJHj3OBWZa4sgTNFt27nDOPMSg7azmGTMk3Nn+kuy9bzSqgiiys4/sHqvn3G9Bnw81cxBr3gnypuPoXWMwsUbgEB8sZUUqc875QH1jNynLatJ5P/13/Gzmq7wYZ2aLk7EuTdlVNn/Xt6/lIDv4q+l84tU2R8nGHlklk30pcuohYX/fpX6qYJi5ZcINI3TKV3jh1XFBOB402UH5uL64+YhQq3eAFnyhOH69RHnq+NYbrcJQc5p8uEQjAXDwq3DCP2b7z5hL9VvLd0GBxPtq/+fSPN/o0cv2/c83UghrUfaIv7QocB7ELh8aBa3HrT12ECX1tBWDonyHMp7+Lc3no+ak3HM6+WrefFyjgnT21DkO97FWBTx8vDp3LC+X371p8W1S4lHkKG32+37rv65759+67eWJfb39Mjm2c2T89sHgayefjrqZB5s2+LvHclVOsXwq7VhQC77uXprxM6EBqHtaT+Oj5VPJEW8byO3VKevBtMkCc0L0/iSjEq82Qr3Fvz8qRux7EGOkN298pRNCqqQI/r/164cOuCgUuHTNsJ3l4DOxw8NDkvdQRFeI0gCR9cnhbFHkTc61UzE3Dz/fBxw5/pCfIMlPmGzoEkylIu8YTT5XmpHQZ3hjLyUhlKnh4Rg7UvT5JM+SE6J08IlAaylypXgj9bbpWWp948enj/EQtYeDm+Fj1tbrnqPIMmdgnkSU28zprboMhjSXovfViu6O8OKp9CS3jndEd5sm1wbJPgHWfL80I7yB3KyH+7gM4LEX21L0+CSLyybmwBX52pfTPi37JT07pN63J83rTul0XNu/sJf4u8ZnmW0yLsdh0mkjKOeeUpmDNb7py+ev+YKev233KCWty/7snl4+QL29ZPcbY8L1Vg7zAsn1vyUHNQuNW6PNmXJwR5eOng7KxXjJRdk5ISb1dBMVTHc14H/8EaHNcZ5YbTJ2LW6egNuBiM+dOBfah/YCcmBB1Y98nsmT/99NPMZoGT4186J/2X8FLAPeXJVj/TZ1XhYupEeV4rB7twe7QbKNxG9dS2PA1vOAkydbyhw6c5MZpbwdMzjpce1cyXXePfavBQirHU/55lqrcJ7FC4ZrFcQ4cO+zYXXrLH8JEDhwbW7jFw5FAJxo5kP0aCo0eOHUl9Ul9jh44c2LM4VoTp7HR8vtMazXn9Pd1VniApP9wcZ4ynE+V5tiN7TmjyPNIGuF+G99K4PAHcy/+e3QpgMjEVsC6marZWjfxrNdiYdOabFnR3k649jhhTZ+3sSz/dnLhl12xq+d7iBguTwSlnrE0mLb5qFbYY04snW2FY1T1OniVsA6/h2T3lSaXtmyu9+HfUifJ83I/NU9DkebaZHsNCwodr+1bxxq4Fiws4fYreeFjoWBZYvHIVilodpu/pTj7vp/jcJw9GgNMWXSd+maLUY5IJ90Z5Y0E+m1Ce6u1RaNmzWbz1zcGhwlfKTpTnlTKw3RKOdfLCdCHhw9R6b2yFyWXTq3tn57pJe+ePrJYD8wqskRPDfKrWoKp+Htm9q1fzxQpFRFYtXLVk1apVC4dX2E2mJWZSJBHART6RDUuxi0y62I2+uKJ7SHFmU+KsXJhc4RbkIZE8+Y841WHRJZN5tU1/3j//37figpHz5Emc7cyeE5o8H42galgh0QMTVXhTbIMfgYy4/vEN2BuUe/Kr9A2hZfae7BUQ2uHYv18UCBoa2+zcszYFfzny5uExhtNvTJ2MFE2QR0M96IuL2a7kWYywkVmCG97b4oIpkIyu/SrLBwTbl5cwNe8p/6UcOnjhFDMaAnHs0sGDj+oaSkO5y0fjTreexCIcctPQmx8pK+MfNFRld8UODLcPfD35mHakIVOWDV1IFSWvHE4k7167coRMPHz50quMhxnkf8df84/lgmAzg8JFPYK89Sl9H4vtc4oguOgsMXZQx7ItIXhPItv77jgD1ii+OXXqMfns1CEjJw8devhX0V2hGOa34iH1M+NlCX5dpWDAUOJGmNPlCX0KJPJjd08M94zRvDwF2evD4bO3bx/ZVIRug8057+0ZMB7CmbOnb585c+YsPTQC+D5z5r8zDGcNS9QizX/GRUV4eKUlfRt7XT3LO819BccvoHM68AHm3gqHDEgyU1RQUV5gHhztMaxPZndMr+OB69gX3GAZ29bG2KZQMCK4JzjqeqgL5AnZer7oSVXJfANHquiW2Iuh29brSpiPr5ePF9N/Bff2ovChP6hPH1/wSS36cGvpTz8vDh920cdLOahzeNN30o9a9DGcu9QHJZOGJH/mWxgs5shbg/9UCqkqVQpJ6Yphel+9qa+y8cNPxxUKcmf7mkxmHjxOd+qDbz2fjcuH4f6B3VV7b2wg8/mHD2/ffnxWwsTPQOyYIOHsw3NC4Jbkd02xF1FTct7NGUqlDbi/W/IKMjbuH+Lv6w/w1a99ypyZUFvPJepiUlqbf1uN++iw7AEBXqwrZu5c/rNJw8uqbUyiOq9piK7bA6B5DT3uk4+ynjlGqeqe2AMVgQfVdXTnEr2p/Ex8Za1LT3lxmlxVtoEflUsdklwdKj6x4fQhut+TX716/t64syqgr6QNfYXeXjnDshsIZZaDcwwuWugSmdLNN3to9rDsXrPIJ8mG67/IjI2oaev5ejwViZDAUep97SUb4n6oMM+Z/JAjGNlHSfnLyz0h28nFx0d0sSXOKWm91uYQOTriBfNQdfPgPOB55pEvTx4sXmWZAFzOX5EY5lkIaz7pr4yXYh6/y3j3MpMknqS/fA1+pvCOI8nddCw1Lc8Hs6k87Rvwlcruiz3cjzJRijm1mdOQpBugwRSLbLJp8djPn6rZhuj1VJnRW+drGX9vLHDY91Ql2ZeqJ+t8fJjb+vULUqlWVIJcX1WQIjhW6P7HoJArGenFMI+c9PD6c6Cf1VEI8l5KW3wO8fkA0sxIhua9Fpi6pxMHM4Evz6dT82OYT16ty5O6/LtRmKn1MynFWTFuJpZX2E2FDk4PcrJEw5Ef3nTpjBkzlnaovXT2oraFF8yeYZafZsye1bz0rPg5YJ+fFnQPmD+Eloe+9LYUY5Rg3hM6rBmCqGBY9nfkq7eZVNK9/fi6BeaJzVdTwdYA8fL+PfLlU+uXRoh+sU1D8nq5q1Oe738NwDCvAt9q26kPcD8nX4+CL8lyqDmh6vTe3pRWvL31uN7bT+dH/dTrqQ+An7c3Ftr/WwyLnrJYyBTq3/hZq+ZOS0hYsiBh2pql8xMSppllbkJCwqIJCbELp82lfiXEzlw3k5mPN6TBC0MDNES44CYJY579pXGHZw8fHUtVoTgtYsnTiZYnFdX8L023SaBOeaYszEUVbrUvT+JjVYGhFJlRgfXUYTqdnv5vAq7D8o6fPLu3t/8PM8dkH/XTbzSz2/44ZTyzOH7elNjYn+fNWJUgYlrCqoSJcbFxsbHTp1NfC6fFx5onntpj+tw4sASWF05LGO/HXF+hI2x8FDFkl4txfe1olQY8ULMnH4DNlmavzuzQNGD5HHO/a8oynyqV5/RAIM8fVXp7ZEKQb0uKuobhpiVdFt+BLQeP/2WeFL/8PG/S7ISEVRPn/Tx3TcL4+E3TaOmt+jV2FZDftFXTpq1KWLiQEiOlqzhJ5cXFgS3gnyV9AoXGx9Fqpj+mTfZiL/Ugq0y4N4R7+i7gJ1H2C4LcTKpRpNZcLCX8KbiIHM/PxJMqwstAhfKkIpG8JpqqSIX117j1fFTSxE4aKTL56zF9+vQZQ31+TX1Nmrhk7po1qxLWrBKTAD6mAdu3ahVl1BIWshKMn7iQ1V48T5NS8jOKUlq84n3j2f2nLyjFvliPos0ndJ0wAd43zCBIJ1OLVNNTqU+hNNIPDzNr6I8bedl4hr022UsCFcqTInF/FFX3DPte0/I8Urowq0pdj0lDhoybRD1yWs2vWmL8EMAPUzYlsNIDrEmInxjPakNCMrSu4thN8cDCGbbEG2QXD3aIEx/KhSf+liLesJ26DrCwYDg7fdNl8jT8IfvYfHyrnOC55V213F3pHdWCoDOP9LVJr/04Lpp7EGV3mjxvt4Quz9+LUtYzez+typO+OZfYVNGXr7Ro9Zo1aw783Lfvkv3jp25es2YT9S/BqiFzPfGrJpZghk+5TF66q5RM/m0kKl14QPODoM0b17+ENKsmk8ouZ+4Iq+VYW7YSu3RcFPP9Y/EIDijWcwhkn1sicUsEJc/QEdqUJ3s3rjGJ4jVq/sw5tFlLOHBgblzCXNbUuVp6coiLX/izJx2Liv+RaUql17LConI/3i7dcoaXVQsmJBf5K3idiXgfpjsKp7AxeyKuexlBkqaqBpf8Twz3WqyQzGlMYRVudVCtJ7GnKiXPAp1XQgrPqbB35ExNJqv5L908PZ5pa4mP04QoOUA70dxFHnSGwm8o1W5Lkm+GBovMp/99NiEtvM+RfymE6I9bKxEfM+Kz9qwQHGr4zQ9/c+nPPvs00hDNaOfNUEYYhlqDJk9yeSRldvJ33UMokh+cAEFcZ26Ez3dxC7n8HherLX1SCp22NCfzwC+tTOMQHejJEcFC8xlifdZfRrhyrocQf4mNpnCBxrFiGxvO8NrXyEG7wVJCuxqGkgH1l2PH3zIHGlBn0xC5twiVsQu1f6+6VgH5MPLEs81JoJt1QGk2Pk5O26mamLikGsa+DrpJx0oZfR4aF6MT6LPFhgzjmxxpEcq7En7nbmNo/LIt98nTp2iRXxU1dxrqL33blpVrV27Zs65e19YUrZrkw0p9HlqkYcvWDQVTS3nWWSbb9wqKPOFbz32fUPLM33IvrPCcC317GXn6fg8MJm0zNVa0pVk46xsv9nXtTWGFDS7Px4Tx9YljOVrXbdi29UHypxYN2zakaDnosLBCJ+eFqLhSKayNMiEQpkdYDE6KZfXrNWxYt0VM9ejomOrVg3DTTn88r6jwXW/lJ6FKrec/tUDhtsNsBTvqK811+p4UXDiNecXPvhfRlELj4zdPb8R2H2etpxIAqaSOF2RmNi83+i4H51DkUeGbOp0Y2tdp37hTva+eENYtGiGqvZprhzVjztbOJ4lrzZpMIo8OJtO/qdu+ceP2nUxo/31xjHOFlu6Ny3eTrr7VluebKuVJkHdqgqahdjLnEFYb4AakMJ7eORfMBRndmreOGpmzcP+cDqW9uSymnDxp3vUV6lPobSWR5X07fftjf0swW0eMfdansWHV53+T5Mmj4HzrF15ZemE8WHr13Yj+I0Y/IYds7n1satuTJBnXtP/39O7dyweNGv0FhoV171jwq3p6m7oUSaymfldcuNOm8ocq5UmS56tgmHehVlSBRpOVT+qaP7Sik6RgPPN+04ozAN/xR7Ar3yFI6B4kCoPZYrKdKVYbw5T5lAA+SvuXflbFMGcENlzWa3S7k4skHw+VyM/CLngYjpnrwW62zw/u0z4PL4x2w8Z+1nxsj1HDy9T4Irp+/pGjegxsT0+j2K9H7hy+DXNgnYePjZIMR3qV5b5G4i5JPgNsTBmVyvN4ZQzzC+54XpvqBFedOJFOEn23pRNlySHeIC9jFTWeqq7G8yUlbFpiffvYg+JixeI1BmqrOmMXbv79f80rG7zUKa4rnWDkPoMIcZ4QeZ1aZfQplyhcGhUu0U9IMlBr5+F5alq8KNygYG6ndq9szM4qleelUqBDWYlBmRrUJ1uPYV+seMRNi4+10mIbzygrnpNcHGhFYhz0+M1JQIICdXKNTXHc9lj+AcxSHKVwZvucaZumy5FmfNz03+c36liMmU2JzWejHiubZNT/Z1/xVGTSx1XSVEmsN1v5M4TL6dWkF63gcGuFazkbBTqmiPiLtDE/w5Bnej/2OuDJ81YlqiQQ3PWa5rTJQLezMyODe7eJXzVtoWV9GuUFJAf0FM95FgmMZ6zQp3Yi03dzzeZ1mzev2wQWN2/ebOzPmUD/X3WA2nhg86a5a7aMaTJjP9jXGr/P7liZpxEc042e8lHBO8EF/XiYB18fJr17pBQqw6Ky+xkLxrgoaKGVlipB8y2g2TXWaWqzsVGpPA9S8vTL0/EarPBcwTXmBvoM7TNg7oaFlq2nQYbGNl76m6060hviNx8AUjOoaPXs3uMoBnzXtXPLlvU7DRg0Znjnzm0HDRlngFoc0r1h15YtW3fs/8t3TYroazZpKYO2VQT5XhdZ/JHiiUVn26czo3TiLM0vlJopSup4q83XQaV24VduRXoTL4sLxXIEarjeLouHjBkwYNh+0lZ9qrRwe7IcJc/QKoOTNGk+mXfh19jME100qmvDWQlm9cn0wowH2jswMW4NMIXr5s5hCq/TVlGfCQc2H9i8bv/Cek2aNWvWoBlHvdoxUUWjoiIK0ZnAIyKqRg4q0cJrRLEws95nZzJ8cMlgk9wjA4+Rg4cP/uO8TBc0xxKN+vdgdkUz+Vxq0aQAbL2kKS44G2QmbmESnVGqTttmSM9hvSzQs9ewXsN6/lA/G1b7POfhZ2t2Vqk8/2sOmoa+WA8rPFfwqhPvad98gcUWorjp075s1rBhw1+3j25Qr17TVou3HwBF0u2Thm5cPXFYw4ZN69Vr31FvkiXltB7aXgbjIXPEKscwuAiQ5IcZ2enz6kcML9QsCMMaAKeldj/0rlax99ChQwfXx4KG8eYpBf/GFu80vGcM1rmmlcQQtgtJtyDhZrYXGD5WPFHq2P+3dyaATVT5H5+20GlLW6DcR7nvU+77kEu5FBDkUEERAblFPEBEaMKRQGmgUDJTaD2ShtqSIHivEl1X11VXXd3/ul67g8DCeisii6Lzn/fmztE2k5fMTPo+lByT6XQyM9/5/d7v/d7v3f/IG9V/LfDw+e7rXmICltYYg8rznYUEkVpv4mnzBYYUvKk8yas9VcnTSc2H5SunbeYH0w9cdjNgWa+G991ya9MaxSxr8nkESuVXbfldnE/AHxdwfzX7pnu/ZQ9+XjJ22duezU2G/pNlK33w0w9mlyjW5WNwH3/JskVTPj05f/nyTctX9qzavSVDvArNgJXLRcZuC7Wn1R+YoHz+yI+lIeXJsG/fmkakth7/GZrt6cSlCQqfCMgzfNqQzZlTA+0EemA17G2IHGmzNSzHio5zJzffMn+5stDHoWci+f0Xp6wLx+YeMzdzT3fPHTxCon2fzbNHr7t5yKARndpNBp/ech/8f9+UiP5qzEAjT9QzlLGfT8ggMtoMvMucWUMCzJc3ylf8vsoC0C8SIkREg6XLMmsWayBULpy0eothjUYkdek8NKBdxf2kDO08cCCcxFdmzMAuHbJGdR4Q9AGke5Ocrh0JHeSpcHKDPqjhBqpak/nz1/DzPz3xzDPPPMv9436OfsL+8gf23OPPP/P0yxcYcR+M47Ihs54kOnlyR+fr+alc23PgkTBFfs3CW1mSiG60usIPw3YcaBW+c0+tTvUqDQb2GdmnT58hy1ZM3D7ed2pXHyUjuX+9JpT4PG6vR4XXU1l4G+3zuj2hqLhzxhNHeo3Qw3oqUmSDB4/U4Lcj2L56fUaI5xlJmgBU8oTuEDrr+dvd9QmiTY99p412vCLj4uy56aKybrSWWcNl7dgPJFVtNlUa7dirA+SaDoMeOsZXKnJYbU6bhaa5lwF1xGwhi/dxa9LhMogoq41ylu3qpof1VGevRzzatybrK0Z4VmGnDXLVGdF6cvz+QDJBth5z0OTWk2t/5kjW7vo7SyvtIaTCLXLsSq5J7Caj3dD+/Yf031Zuc9ncLpfb5rYWWBQdpgGJ93KnaYg/SVWZx2Sxls7WwXoqtROR4dT4h5gAC8o/G0SaAES1hnjQyfPHe5KIjEYjt5u77cn9+3m6wuzNWL0tVPcKTTl2je7UqRHZpNuIju06hqX9KMoL6reLBfsscg6RsnSfSp2hREhVM/YU5Bi6t7eNtzx5WSrsF6NSSrWiCVmdJPgPBGyKCXqs2V+LDyjk+ekk5PL8YWkOkdFs1CpzW0+Y29dcGV7d7AspCIp2uOyPdDvstzmqBKT9UdLAUbHsJgWrTPNCr0HOe7hS1Wq8G3Vpe4rPmjslarRe4BjsIGUbpU2FQp5n70Se1PftxmZEWqNe5o7csuA0f9lc2fmxzBemyUfTtNPupKtDii6p6kpLGb2UUp9UmEx8qkYSda/Vw7ll1T4mE7Q06k2HrpHABK5mEAza7/nzvuZEWuteG68a6Vhp4ktVMt3dfrMMy/Zs0UmeGAWGlCfLfnU4lyBbd9hixgFlalTyrH+/3yylwLA8jYBB5fndrrYEUe+a1VeNFEbThEqeG/xBY6aNCpanETCoPC+UNCXIetB6mhylPMnlPtMU0sTyNAIGleevBXUJImfowwklT5LY5NdbdTUGy9MIGFSe5xzDOed2yNKrZvdt1c7t8tD9KkYEy9MIGFSeZz3DCDKp29KEsp4EsclnlsAtlqchMKQ8Gfacqz1JpA5ZcsbsgdsAeZbrrboag+VpBAwpT5b9T+lggkjveKc5ZxBUEmA99VZdzaCxPI0BInmSaAeUMd+szyWI1E6LzZ3UBzChPCm6gLa4oTxbfqn38avdoJhAkClGndR3+tme2QSZPmJ9wrU99ZZe9Qg9P57VcI9Hop+yHlNzjOncfnsXZzzJjBH3YusZd8SUe+sDYI/b/qT3AazVoJlAEHUxkz/OAxtM77QSy1MfOBPq3w9aLLkxnFoFUy0o5MmUIo/cOkBbNmPQQ1ieegCHdXvgiLI6v5g9dG5q0BUzQSZPMJAoH17NSffjtmf8AAPWwKOFhgPbvHdBeWLnVk+QyPPX9UitJ8Ne3ge3l337VUOVltCCeeRptTusFicc9m1zOOyVB+E9d8FXeh/B2gwSebIWxKGhs4d5eZrXekqj/cFwbGk8tiotQRxBLb1VjZGmxPJBIWoGBc8UqIKzf5zAbA7abrM5ofDcTqctFPyWKW49m+PUTXXrbn7+gbpi6ZRuw8Eek9ld5v2g87GsxSCR52MNkMsTXtCpD5o151be7S/a8McGfqFNqtHY0mSeQvEfZaFNeWpAvmaXQpGU9KDQqzCFEuV02Vwuv7PLiP7d+u9eOKjTxlMu16nrWty7clj/QIZ27FXod7lcNt9M7sOhHZoRZJ0+LcTq6WnSXqfPWbTga+lLmfSEmBREZagRF9I8uwNeHBkPmHEWB7k0Bnx1vJ5czGR5eYB9lEynNLk1RQlytcB2oChhSqosFGwtKUuBXaifWZnXa+joDqP7pwJljUgiiOGjOnQYlUs0bEiEIG0ILMk5OkQVT9UcByTR75ugL4eJA0jk+eRw/lSiCg0xTDmsE5d9hylnKGNUBW2+aitf8ht8ylpdcBpPedpAKEnemZWmExQm+hSLBtFuJ9iA22rzK0pIuz3H1nYD1aj7jBrTn1TJSngMMcGWuAapVqKybhmpeD/nLTbGpS0xIUDT9tyOuEo880c4/UHqJnO3PcHjhfsypDnqyOXK8Z78XNb8nPO0mA3AL6doSizHZ6Gsfo/f4wVU5i8oLfP4vTMPTx6tnnehfeD0laoJKMPNDhGiKL08RW3Aeouu/QuLxRlv0MiT4k8jun7Pi3eD7WUsT4hSYPLcC0GRWz42wwtUNJSCa0s5yr1+jpNHenQW6D4yq0/3zt07t+rfKEhmKhlKU1aSAWuEVadax+opXISZpR81/bkwHyhyblmGRitP9vzfNoPtZS83ufX84vbl67LkK73rNrsyAks5wKSCTu7B5/fSFruTX+z2caL0+k7eO6Y3YNZQIlBCCitHBC1TzCZb00kFpfWv2XzT/GUjG26aQ5LNr5t/y8IM5drbf8X6jDeoOlYQpiVw/PziI/CKmG3Ktifkwonb779zXbpSBcSKl/0+BRX7Jpf5juVdX2ld0G+6o3yLtRJMTX/qlp6z5s6ae9v0wTWeHjBQqfD9tPnjJo6b33bk5sFElw5E/7HjQjF5Ys6c+dzzRPjuxrsqwF7dfnTXlOuXV5afss/oP2XytVNa8Vse9z+9j2ntw5j9nqdffQReYqPPItpg/HllcLCAes2ctGAqx4JJ4HHSzGtyFk2dOTB5Qe90ImPOpGFdF4HF09uEUl3oBQEfkES9KbOngJ8pE6ZQpzixn1p+5Oj66TtXLdpY4QtFpX9Z3rFy8aZRbuNteoG13OexUJTVsc9bXum/mZ9nbRicDtq090tTYkh5Muylu+HVNugcmg3GGe4SvnJzkH7CNQtJQt3UIxT2tkpIRcyn6YQbbrjh1vHXlfv85bzWnLBkvMdR4Kp02CptltDQHqvcT6OuHc/9Ou3gnu0ufkJ58mW9j2vtw5DyZJk3N/A3bFPKE3SpPBrgcZIqT1UxladKiWSgo6qSKPg0CyxpCcxZ7rAmTZo0GHjDvHnj582cescxH2cDK73BvaJ88CmMOCmpDydwIR+mAuFka8Fsvv38LDad8caY8vz+peXwwuSsp0mviJcClRXYn6iWXUizSA5fuGi6ikUz54/nFt0ze8H0qZtWr1mzdH3eMc4n5eylp8Ai5QXSfG8pZRF6TbkFIavr0pbg/ECLlMgkPzpO8llh0Hqa9HyYFCPKk2G//+ShVuAabX8ZyQbjD/NooKsabBuhAkOFWNMIot30WbMmdb/nhK9c2VLkGoke8Ozycg9um81hs1mhIoW5kcTZjZyUNFcZnywYrj4grXihnFSJUkiUe7iOn30UO7dxx4jyZNnvProXzube3oyhIWhfHlWIMG3ArDl959STWp/Dp/bt27vvHO5hDvjpC9/17qugy4oTfr+33FagsmqKV2KqrmAuVXKT16PFtMHQpekpmgrybCXzCdUJX9ldbfk9fxmnDcUbQ8qT+c+/lsBxWO3PmvFi4Pb525UKi5h9qMLvK58ysGdXyMj1J/1+0Lfp93v8sIuT+wdfeLnF8JXfLoxUoSmF9ym6qrLgAj6jKUm24m9WXVeXDv25kN7LJzQ5vctaQQPf4F0szXhjSHly1nMXnNK3vSlDQ5xAX1S6sD3y7Ny17vZ7efw2SqU0YSrd0LPJB8pHfC8Fe9Q5vPI2ZF1X6dlWOYc9+MhJbW7Fh6/G/YbVGW+MKc+rbxZPNbM8v1qjkGfmIbdKJKGHnSglUUOqmoRe1d5UTHMfMMi0emx0a6HRvBoX7Ys7xpQnc9E7xczyfF4Z/umVZw+ludA6pFUDsUP+CqVoboaUGW0JtIrA1lKKZiitdmsVPSnKSC7Yht19R5bgpj/F4vFk8caY8jz/zcdLSRPL82lFKLZ+oS3iST1Dzi0f2uKF3bKqvII0hFRcXy1D6UOlNQZLbO47MvkQM9HnU/DNsDrjiiHlyTC//EiZ13oynPWUB3sMLHSooqvVE1KcvKZkx5gOqKGgXpFW6xZ2iNp9sOXr9bmpwF+kKTGQRNm9IiB0teeOVPF7fMJ/NUw8MaA8QaW+c1crzCtPzrmVrWere52B8dHAqGsgQeoRFwuFFGQZh94I/G0pEuXlX3jKClcuvnPx0jsXr9zo93q8CqwFfOcpp01/Zd76xRIP3zNGvM/06fceFmf8MaA8wVVwlXnctM4t1z4T2p4kyDqoX+IKYTm1TSRo53F7PDa73aUomKDCzanPfdeah0WWgIfV+xaIHa8tVq9+WMGSgnLhF3171uybqghqyQkVQ9/W+6jWTowoT8gfTGw9oTzFPNvUe8E4zuCs12CBiv0inJm002L1IAUeV94uyKotW3bm5R3csjY0K7asWLGlGUGohRZcpUTkun1rV3D/1q7d2o8ICZnzGracumBYeX5kYnmyn7RVGJ/MQ2UhpEg5A9VH0y63SxBikTNv7V2BbF8yt2vv3r379k4iiQ5z5+aG1hIRlEqvrH4Qsn4JEbxQzfZf5epmmDhizOHYHJ+YWZ7MYwqFpC7eaXHyFTEdHpsL4Ha5PEXb9+/bt2//wX2Ag/sO7re7D28HS7j/OyY+2DdYWqggg/UbvAp8FNYb9DXWpT4gs54IS4FBzCxPhn1cdf1nbITNT7tn18GtRzi27j9yZNdEMi2NTCPTuScAmbpmbx0iHb7kFpPKwZyhxKn+vMbCrNGvKLP5ybSmQ9/C6tQJwzq3ZpYnCwJbymu8Z6mXtjh27RlNZmRkZKdnZHOPaUqlgBgSWKRSHil8ICsmVH2hCMhMSm3eqHk9kghfWROQ3ax5s2aNmufw3yHlv3wyAhaoDqCRpxfLU80/WqmElLa4kHaVDiHSeMcyXDEEWdOBz0Ej0QiyVescQL2cGpM9c0MvutS5JqVeTr0qfi+7t7OYg16bBHc05Xf4jbA69QCNPP+vK5anmiezlLaRSE9db+kmq0xR1yRYokHilNVMJicBUlqlpKRuoksOFUbEoXxLqcPuoLmXJYdKwq9XZHdYHVabZ0Uy+JspP+JcPt1AMr8na+evHyxPCLiYmccDjGJmcrqqR4MMsodBlUsIIhVk1GW0AtRPbpWc3WZraV5e3qFdh/LyDlgcVrvDHhFOix306ICXnADDrmbl+31o91pQSDPlCottp14gqXPL2khsPQO4eF0oqxhQFiEzMyszMzOV+8+9gJ9lcAuyUoWFxMxlRCbRoXjPgT2AbXv2wLn9bHCOPycVNvmvCoTi8+ELKFjksWienencDnPOLRanXiBxbhl2J5anAng5fxTkt4r2MSM1LS01OzuVGLpr917I7p179xzJJbIz0m4v3CtzuLRg597DeVCOQJF2mzimU5zhQRM1SNCHCYSu/emk1PbE6AGatmdFUozk+R90G4wrnEDfVzU+lbX6plv7jiw8fPjw1jyXzWZziZNt7t1x+PAO2q2cf9NqBTNvRjreBRWcPAksT11B0/akY5OWQKbQJp4c++ngtiR4GnwH5T90wAOyE+xOpfA4obps9mCVaLaSUUJ5toLmchKWp34g6vckYyFPkmh1xISTrEg3lKfTlLEhsSNzhs9hsdt53Ymz5io0ESL/Lz5qDAZbT91B0/aMVVpCyu7T6LYYZxj23Ct/fKE+kfTJpw2VNvSmMl5zdIiaCLopMRSuHS3gOfgRB251A41ze35jbOTZ5Io5rwzhpsIp9IN3/+8M+97iFNnLHQcmEQynQ1pRrkBZHUgPB9d9EBj8lKeEr2LKE2F20Di3jDsm8iSblaHboD7Ai/rqJNF4cm7uOD+tnChBXQq6yg6POOM+CJzzZj+w2HrqBhp5sp5YyJNre+43YdtTRryqz4xQdHiOK6fkIpcG9m1560k0/0HXQ1jLQSRPd2xGrCTtNqs8VfaGk6fCufVX0fFoJIG6D4KT2uiHoK+DiRvI5Amog1Cen8+F8jRvaEjJvZly18rEwAns0SFO2qCe8ojiY8TK0ny0RVFTLGgrwkLeejbD1lNHkMqzjTP6LYl8sSlx5MnQjeTQ7ThfBEWgI4TiQ0t8LTFVqUzlXBAWfoqHsDZcWM7LsxGWp44Y1npeXJc48mQLW8uDVG4qC1vaPWrE+ToDQ0zBf68GmUi8c4vbnnqC1npakbRS4NjfS4kkT0sjOTOhyzY7HaZUZnhqUigXrOAU/FZaGXyiA36fEicXrLqt694OhqcC59bEqVsmB6k8c63ozmMiyfPqDNF0cj/tV9vCzYdblfDCvVMDfVZFlw1lsXsdFOUud8lzEYpT8qrehpIn79x+weLIkG6glCeJMnJ76ZbEkeeZjnyfJxTosNUuCxWzGK00ba6Hn4uw7Mj0tSdO3D5q/Ql+ZkKOcrdiTSGWFCqV0L8bDFipv27Nz1ifeoG27emKfksiCWQ9GdDvKXV8zim2KiejrqHoaqJmygon0AaUea/vO2nSpFlTp/ZPazdt2nBi8LRJIr0nl/vKy/0O7hf85T5nuC07dnXmdzh9+fcMdnD1Aak8k45EvyWRBJIne17Z73nzsWqkZoPVCqzSqDKHzV3uVww8A4tcHr8viIrCBYsWTV80nWPa9OQQ5W4F6k2bNn3B+Ie9pzxTZi0qPebzeWw2T8C2/OXHD4vrpy9fseR/eh/D2glSeRK3Rb8lEUGeV03sV0lTvUPnlqdNy9uP+sp5CZS7VULlTJm/3OkuO1Jaxpm/A0u3rAZwjyvumTZx7cP8W4Et185cKHHrPP75+q41qtvHV1RJGzZ+xsxWnDG/ceH4+1esmD9N3Bh4mMdt8ca+itWJDX9/4yvpS2HiBVJ5ksui35IIL89tp818OTDC4+nJkm97feGGhTNuuPGGGRzT7jglm6tKz83zbphxa+kD867pPWHGjAkDGw9uP2zYMPAwqCWRCd8IcC/b1+eVE7pEUbXlNQPWajFoUJL6w+AqZf0H+M+zWJ1xBqk8m56Mfksil9Zxl3TKXhM7t4z4wzLe5uJVPuAO2ZISLSZPmT1hCmDClIk3QsVNaqhWBRniVahPA5dWa0fJkC/lIoFKBQsh5zcYBte7jS9I5Zm9EnHHSr1iM18M4r6f9tyQJdToE0vcKp9Ciaa6mRvCNStFq0cSXSbdFoapPYL+HhlW0coKZs8qvxQmHqBte/ZAd/agPNPHnkW1PV2AR4OxtZYv9PDInysrw1djBclB7YkGc7v269e7a+9+3BP/2Ltrz75Fp/xhqDjUr2vXfnO6ZPBiJtV/q8mQcDtH3HEJV4uPM0j7PYmbo9+SCJQn0fiCqS8Hbt/PHitqFHShSw8hK1EHGcfAmrjXdO3cuUtn8L/XljXtHjjh9/v4Xk0vePb6PdyC8B03lJNbz1/mvG1g5y7du3TnttK9a06nlgQxvHfnzr0eOjiSWwbo0m8USWT36Nl9QJawu0/ofTxrHUitZ8sKdDdXKE+ysVlL9YmcdrQi0pTlp4OkGvS+U9dmnBHr15J727bLGEAP6QG+6HHglDSztd3uc4hpQmJ1zfDJ7iJwUIrHL02efer6tRuGXnPnSW6RzQrmzgYL/ZWlA0b3tpf73LPS+D3D8ow3SOWZtTT6LYkAeZJE3QtmNp6cOt31A2QIXrcYM6YB0axHn1E9OskfpvUfOapXn16jhh58enK7buuf3dRuVLt1FR6vB/yocRYEllpQ2MpqMmmh/VTImX/tsjo4qReII9J4CdMWr9vNvXW6ZqXDXVz/i97Hs7aBtu05N/otifDO7ZBf0W1RB666U9X2sW6f0R06DNp07NjKuuPKPO5TO/oP5RZwXDN0VLGPnxDbaXF4PU7K7nF77IYYnk05bQ343T+l9wGtbaApBcb+YTi0DPNRh4buPo9qe3rAeDNU/mvjTkvKXG6bx0FRdrcdGDGrS8TmttAKL5V3Uo1RPYGmLU2xPHUBUSkwtgyevh4I9kgAyjPlgKnTEjzqmA750DGnmInOIw/8pC2W2A0DjQ6KdlLd07A89QCRc8tWwjjkSARbEoBtz6QSE6clsJ+mBbQ7H+TrmFDCT0C1PsoiDThR6lR3zVI05fQOh18EyzPOoClDzbCV8Eqch2KXeC6tIwkydeUZdFuMO28G9Pan3eMVxCbOY8QZTKX6RIEaDO5+sbcltp56gKjteW4FOHtt8pHsE4SznqSJ50ACvEmqejDJvgccfJktShIi91r2dC0hY666Nz+Bz/1gIyxPPUDk3D6fBM3ELYj7PdPmmzlr6M2AtJ+HvPByp8W+D5qyqOdUoSwhJ1nRH3p/WyxPPUAkT8Yfi9AQmWTmlHjBeirk6ZcbmRZFF6PKPtIhXumMzUPjjhV9QBYaQixPRhxQhmyL8edVkpQz99rUSVnssdSoRF4Yqs43UFW2DVwvrNIdNgcY3m13KAd7y6O+4e9S+w7SdXl5HjNzHN2MoJJnKbwQkciTzyO/tIwwe7WEN5WDtpZRRaJDWyMphuvzVPXFiMFfWl3vhK+xYINz+1rBYqvLSlltdtpuEz9y0A6Hy+HasxPOzV1yYOfeYHbucdC0xVrarumSuvxXOab3Ia1tIJAnmLzKS6J2bn+/yfTy/HeuIE3w0GiVnxalVK00w4ZweXHSNAWEA15bYeUTp81pcXKW0M7Pcb9n77bde7bt3rZtz+7dBTZuUfHOUk/+zmJnIbds2x7u3+5dzgPbduftbJmWyZE9YDB8DoBsucflsNPWHRuFrISMp/U+pLUNRGkJxwiE8oTm87Ueppcn86EiaWi9x1HDxiQshUmpLaWE08pp0G63F1Lg0e4oLeKebfl7im3UnrxdkJKtzbPrc7TKapVVP21zwa5dBQuImd4pxNwdvVKzwAf166fVXQFWykrjbx7pYUbOtNxZkufY1jRL+MzL4vFk8QVVaCgPrfVk2IvXmb7tyb7TTL7olzoPWWw17iaxOmlKmI7BLmO124sKDx06VHiodMgyC3im58xy5hVabiG62B7MSk7iSVaWWMhKSUqql0Gk1sskslspputupS6XEGZ0d0pm0+11pU+f0fuA1jrQpCWwxzNRO7cXx4LIramtJ8u+nynVG0jOybrfSVutVqe1Gpx2q6OowMqv6rAUlogUlpTmTWmeXA+QntUaPmdn5tRLaV2fyG7dKpS8wuiPlCs3hK+8IAyDS0oT1ygHXwlbz3iCuloCIhj2XTDWI3mvWScQ5Hm9nlIcScnLbUU1wt5zgqsov7SAc1031W+kJFOttKCBpMriI2HKCSmKJJAhPw+WKHx5w+t6H87aByJ5ehHLU5jfM8Xczi3LvltfdZ2n1GlTI3KzWnFr5jZv06ZOChFICCmFLE0UooIfEaxl/iktNTuNCAFJyLcD7NrGHySRW5b9rJ9antG7QFCeTS5GvR19+S05hKDCepPVfhggrMCaJ2GtIP9JmuJjwYKSgDSSKL54cRyRlp4GftLSSDJQ8NwCn97HsjaCKHJ7PF0tz4Ca/xoqSMHJ64edNXdbh2E+SY5EgOHc0VC66/1Iz7nLGo+YP+H662+88YZb582bOXP6okULJk2aNXdO395KuHf9evfrsvzhzv2kRf26Ltgyc/WR7Rz7t+7d9uIrbz5Pu32VFceffvbJD/Yp/2722NuXL9/00msX9D6YtRGkk9fz8pSKo0dC0C9A69n+cvS7ph/wO/2jXkg9Vmk/AzTML2i+atXGFZC1KzauXbt2F72nkD5yuKCoFFBcDGJHHIcO5eUJPSxqtjlde8DzAf7tnkJXoc3r8bg9Xq+/3EHT/oqTJ44/cfTo088/7ll95Drhbzf6+59++Onbb386Y+77pFlBFLk9c5CQ5BlmlWq2EAiQJ9n+XLS7pj8fNQqsiBlOmuRDh1et2DiYIGZsG0XM2r9axZJVXrHmkNcNyg/ZaYed9jjkiK89PLCPlKa5VRzyarSVlgbNUAVUfkE+pKiolPL6C1av2fPmsbp/f8XkjX+Tg6jtyVRdLaE655ZRPUGg9WzkPm3iu7Ywh8Pf2wTocVPFQ0uXrlkayOKlrjKf33/w3jtLynbes6tcqvzl9nI/Xrcir4ifoj7SnHlKLOVnEbMBKWFDlKKGA5+17/S4//x710bH5a+h44GsvSAa7/nbOjnnFiT5saefdouzh5T7fZ4Xzr1qD55SS1qh/Nh1a084/sgIWwNA69mswvyXBcM+Wkft3u654vRyptAbiB+O0bb5vFaLzaeoAkbD0phiHSJxuKjwSfWqVEyLLS8R58eGygSzAatS6rk/R/ldXYjMg2cU3wMTd1ClxG8lVdbz3PwWLRvKtBgxZ2SLhuFo2qBpg6ycusl25SUAQ0ODE6Ny40ttVfZz9XvFYdKHgEyElNsa2UYqggEwcpkxRYkGeRp7PpmXkqprunaMIIjknXy/M5amTqBK6lMMKAPn8tcGNekeUDfHyELe8PJ8AqIjjY6ZedZXaddPP5it/LLrPy6tqaZEaSnsnizNmqO0xNILSvqEEldSzNrt386dkVY7rwZ+F0w8icF4T3AmL9QlpRCkWoRV9CoUKjcI254t30+MC+O/7RXf8+Y3niuKdHrsOEPRrq2c8STrHzRzracEAJX1VIaGOEFdaCzLUYpbVqVObnGTx+XNiR0rZxNBnNzXeaah/MULv/fnUwZXZ0HlKrCrLf6m96Gr5SAKDXHOrWo49tlxwtW4pDd86taR+3xOmd3uXXWtzSGMvlBhtTz6nbAx+Ch2rJjZu1UwSr4tFX7hyDdIgelwULat/cGuDjd3kX7zgyhr6LPu6tAQ+ylnLrbYCop//0NefkFByaMvlBTk/QMo7Ze3wm5EFCJ8/ohIkH5P/vv0kh2F4t9KaSqytmNcATvmXw93dThOFdIXRM6ti1A4tyDCc9W1Le8S/1pBjZIT+Me/Quc2IeQJUFjPQ28XWgysTlhIxbMYJi41MXXWVgIQg6Q+DjmZQJy+PZIID1z1E5CXnUDylK3n4VdL9FZglYCuHd56ksN/TYymhWlBlNSnGu8ZKs0kaFmINqVSw5d3gNv3oMSQJ/fFFPK8641SvtatcaG8i2G4bri5Zz82P4jansHDsQMS42t0lhUr/XqYSFTrufIPRXrLr2q4O4d3PYy3D8bWU18QObevTwgIDbHRdlh+kmBtT7H7iCA2vFxgbNtpoWnb3h5C5BbrU08QObffjAu0nsIHwe8kF7bqE5948hQTb8c+Uf3s8vpCW6jy7WB3cceKziCynh8ODLaeMoFCrEmgKPHkKVYzGFdmbHECaM/DuN/TACAaUMZSwdYTLD8tvVaaztM1OOsJKE9BoBN8cJ4yw2qUH6+yBtxJWryBfVtdQWQ9P2of0rnlYD7Kf5tlf7ikXPa/h5+o9rQnnjzFnMYpPr0FWDVw2Ip3CdjVrH0451ZXECX1uUNO4sB98I8TnYlNzx5dufjoKYjvhVfKnttJtC0/9fT5KjeaePIU9Tml3LCGEwJq1EPnliSSDpu7kKnpQWQ9/zokxBRInDo/uEbuUOBT4xv0FV62/apKC5p48hTyhrIeAROVGdi5hZUUvGvAvibvPI29Wz1BNqAsVGiIYWcRAci5bW2rHmqdePIUDkD3PVaLkVNu+aFunHNLyMOxMTqBxrllfl0Ssu35ryHqEliKSQWqkie4Y/OFNBNDnoyy33P4Epfe+qsOGsvTICDq93SFnkDwkdHNJGGSqjrJWSNvuBDeb2IY9kPwm3XDDm8xEQwIV4+SXQcYGjJ4Vp/k3GJ56goi59ZDhI7cMouJ4T0HAPq1bN51wIAuAwf27Ea0GtBrRvgC0/zyHzZzV3PyzkSJHMptz7SxfovBiyVwrrdrX10sT/2JyYAyBcyGCpZXXMkWIQ33s8GTxQ/DbA0sv3gft72kvVfNn1UGvsCrgyQXv8FSF0VFXAQzrnA7V3CyCMtTf2I8Q1nIGqlMwHOIX2LYS7eAwP7exCiWcLqbIjrG93saWJ+gXGDRUS+Wp/4ganueSAuWJxP0KCYPyWm3YcTHLb60juRnxza/PhlZnqAJPsVHWYxdawj0+pQfwfLUH0RpCe/1C209Q064woR4FcSldQSUp/nVCb5mN7Hbl/vPWU/K0LWGQFoCjtwaAkTOrT9c2zMENShvAq0ncG5NPju2CKN0bmf7jG06AZR7RQqWp/7Esu1ZdWi2GkTrGe2eGYLTQ+QOX1LoWDE2+U/7sTz1J6ahoVDDPUN8EJJEkicjW0+YEm/spCFI0bPPA3kmQuTczMQ4cqvivJgEz9SgNzNx5AkCYUPklAxyip82cMItP3ELXfQylOfOBDj+Zibm8lTcfD8+de4yJ9Lvz/+JOl2tBU0ceXLf9OwQoVq+0PYEGNa9hROiFT32Mre/rbZh51ZXYijPwKAt88qM9M3s6xvqNGw1+le2Ot0lkDxZ1tpMSukjhm0xQ85t6ZMvcfva6kiiZG2ZlFhbz6vnJdjPphLJgxpmghXnVFvfOKHkeSBFjAsR5PUeY6cM8e3i0sceA7vcDpeJ15VYy3Nzm06DRJrUJ6X4SN/q6pkklDwLW8uhoWsr+TlvDQtsF7sONgW72/Q/ODKkJ7GW57TAGcmE9zl0NcJLKHmW5EjfnRznow2uTyDQgidsYH8bfqf3oavdICxDTYaQ5wZ5hCepUmiDz6vZZELJszBHHko3zuClhniK//ABOFNNsTx1BVFSnzzeU+0MzZJ741Wv6v6tOqcpoeQpWE/4/Y0vT+DdFj/2MnRuv8POrZ4gKaQpzrHCNawCzubnY8jOz84miO4DiZs+9/cQRdr4g2q3mlDyLG0tO/bj/ODyN7BzCwajUvlPe7Fzqz9o257D/6DODWLYzx57jfn3i4+++qfH3mHPvfrUSx/sBut1q36cWCLJ8+pchecw2ejjyWAlzYJjJfBucmsVNS0wMQeRc3t2I7wARwZ2ZzJBT1889uSTL/+5+nOeSPI800kRG4POrZGzhiwwbuU/CG8odX7W++DVahBZz38NEeQZCCM9BOQoVLfFhJLnCEVgzPhtTwvMHPLvBDvdFstTTxDJ88ex0HvrwQQkvjPKCVVqNM5TJJHkeX6EontpnN/Iji0PTdHFL34CnPG2P2PnVkcQVUtgK8P0ewqfhxqVXTWJJE/OekoM3G2njN30tMDdyz8B4wm52HrqCbIy1Ap5qkxmIAGmNNRqcFlCyVPR9txcQcW7jGZQQ1daQEsPgStSVOUhsLu47akrKOVJcvJUzeEZUqIB1cGYoHJEPHylvoSQJ3OmoyzPm/nArVDOhLbEIX+IkpTHTywaKi4FdoOyOHw+r9/v8/v95S7PKhLLU2+QWk8SWM+wY7ChaBkm1CcBY7XBaj9OThR5MldXZEnTk93kEXXC6zNO2X1gALjDx4lOeE9T8OZASdrk9oeynbyz822AObfd1nPcE4eh9fxJ78NXq0EuT0YttaoLC4X2dHnbSyeKPNnLg8WUBGLK7+8XSoIBttMZny4WMN/1Xf0mdb27zGazOSwOyuKUXGxOnE7a6vWdfGjWMDm5KWfaAPCMraeuoHZuAXIcKIQ4Q/SuhKh7y738OBHkCb/Sr4OlfhUf81GhoE0LHb+ZkDjbaFvRiduLNjdtWbN4v3OVv9xv4/eD9pT7y0tde8ZNumG4InmCryuI+z11BqE8YUo8w/5yZNX2VXft/5ktWvM/NqCj5Z9u+d3lz84Jl6/z5JmKJdu3b1/zZ4X5vFqaCPKEXB4mXe4+lpMn5XJRlFP0a+MiUNrinwj3oP7g4Y27zRqxcN6MLd5yn99X6btl+q239lw0MpMgiMDRRdySzIOJMQuVSUEbuQVpCa/XB+c5Y+meOuTyXTtUHJo3Yo/w8vDOFXPv2gtf7q3beEsH+Ot9P4PbgiK9cm2CyJM5nZckD1fZZSkvP3HnvSfL/T6fr9wbD2nyDV3fRME2knxdlbRBN8yYMePGGdfnhJClYkGzL/Q+gLUZtPKs4wXyDL4JB515MsSdmmO/vMHfxyWGPJmrhcnKr9hn/uz5gwbPnw2YsckaD9sJ25iCPOWDr3wUGDRtEs+saX3ED5v9oPcRrM2glSc5mpNnllJ5pOqpGkb9nd8YMJ8J4dyCL/JL2/Dfv1tczCd0ot0PDw88KarX3HODLSdBn4rf5/VVbJs7kl8qyhMnD+kB2sht0hGGfb1VKHWGvj6zJ7cBTw3mt+ce+21+UQwrgUcP92spu8wvz59bqCY2JRTTORANDjrjIU/YqXnyPvBHG83pd1sv5U7wT0Pm9us9cE0ZJYZyLdZjeX1HpXGfpcLGZ2LMRGU+0FrPMdyrK+1IIm3wiE6dOo0YdP2AwSMGT1s2duwtY0Nx86Yf75o9dux867niCWMnvKTKyv12OXfVpN55PuxfNAUMe9WWFMpo8bS9Mx7yhOaTci9tQDTvM67MeypvwIAuXbqPzBD2ihzSdeT2kx6v304pYskUXbEXtFHJG37BllM30Cf1nT86gcj0PPkcx9NffXj8+eO/hU24DU4gUqxXxm0vY5m5CzlyfsCXzeW+ClI2V/yrIfGJDfF6K1/d6aYKkJdAe/webyXdr0+PAT0GDhzZ5/Axr7XAImUpgOGeQKSe7WDaORgawvrUCfRZQ1xra/LswHEOYc9vyIQ++OKf3AaTDpjbueUA8iSUqqw/pE6bHgPB3NNE5gxrfJJvoeIsdr+DEl4Cf9ft9ni84MdJiaXJhJw/kPtHWVz7wA7X95r+FJiYWKTEiyNUwuTvKQlKzmUkvX4M2rK7Td3oARlUJ5OUPm3/7h2nlS6bX3Hq3nYtkkbc4I2POCXd8S+AQGlKspXibIa0RT2SxrW7Hdj1lN+ZKkY4YGIK+ranQA3OpxwGCvVLwHqmHDDxJALwy1zMUYiTILf+3WqjrfYCynrs9vFljjjNtUKrJhRVjlehhcFttCRQi/zCuzOd02dmBZambqCVZ2PQMxKQyVfVyQ3rAnOvwCQCmatNLE/I0foKdXYbco8LhmmAGpz2uEhT1qR8K1DaSFq9SDHUjbbtTwfueOpJrE+9QCtPYhwKLwhK+j8HuSsj7TpTRm7lBvVvyYSiW4l6qsDg47BVuHakwL1PfV/fw1mLQZ/UhwCgz6/u5K7ppG3mjEtI96jHsmTbmTvvgMNCGboImBpr/oQ0eGcZ96WeB7M2gzhyi8gNAjEVOGLl0GnzBSUUpVteTpX6O8lGd/lhfNQ8+qRt25rBG0v6azof0lpLTCK30SFc3ECeWavN6NxKQ14fy5DVSSzx0SBcauiZdwNwlMwCXZ9Exmu461Mf0I73HINgS+KV8DGMNV0w5XXBG9A30xR9KvXu8hi+Alggzvwp8AaT9qQZT0IigHq8Jxo1QeeW5OVpSuBReFKesJ4glrgt/Lzwemuu5tCUp4gfBpr9JtanLqDOGkLRgS1bT7KuKeXJu+dPpspp52TydlBkKC6Vv5BBWWylDfi7y1PYu9UFA7Y9hSsBOrfmlCfkXTksRBCtVttUqQEmocB/HM7rTWS9hNWpB4aUJ8Tk8oR1egV9kmlLPHEZmoIYirYVteG/RpYwpxxWaVyJWVJf1JhZntxF/JSsToLI2OHWW2pa4Bxx5z6+1gP5lDLbAhMnkMsT2dkzszxZ9l9JyvGd3XfZzObXClhLm/FfpN5H4GthbcYXtPLsg7Cb0tzyfEpVU2lqod1EISERcEexOve35r9Gzl/5b4YVGkcQ1xq6FcGmBEwtT+YFgpD1mbHaYUJ18jjd+4RBN3dfYrA44wxaeXb8I4JNCZhXntwl/K9cXpxAnWk9N1rjVAweKSDQTNMWq306jEET2Zt+xOqMM+hT4lGdQdPKk2EfHzRcDgtl3llqM6M6LVJ1k9JVfMWH+m2f1PvY1jZwxwp6XsiVs4WS7zxoN2tYSExCtHv28anxRJsX9T62tQxk8iSxPAVerKNMtaXLdZYYAmjPQd5ZJ+o8i93beIJGngz7SvcY9HuSZAPTyZNhbbI4iVaLLWbMR1ABZjDziN562+fkL4qJOQjkCc/T460F64m239OEKfGP1VXIs5nVYVrPVgR6uKvXN+RDXS2fZ1nVPK2YGILEejJ8VVoQGkJ31qA8TWc9T87tL/V2kjl3LDbV+M7QwAJ/rvKNLXkD2vAoP+4B6zMOoJAnOFExSOoDF3njC+a5CsAl+0RjodY0eMhZ7/PrrS0ECF22vhtT+btOw+Nh64pjEIPGuWXkyC0yr+djcDGYzbndT5JCbye4jt1W02YjBEJZ6EOdhIB04ydw4ds4gbZaQvb9CDYlYMK2Z9nE0fLcQnXW3U/TpiuQEAphXiTX0rvb8477NRNx6fj4gEieDG89mz4R/aZE4HDs9E2XzXObPj5YERRq9FAl9GxN3/QEpW/5BrT7+c7it7tH72NdS0BbLaFRAYJNCVzeCjY5xwzmE95BvBtGE3KuULOVPr1lhR7r0oaCPAc/IX9xTOxA69wSvRBsiuVLaX25idti7gdoNhgjpMvztcP3XiNoEzY806eXJ4BXGwhVvmRMMv8lB59QHwBMTEBcJX40gk0xpilmIl2crr7JouGExrPtuq16SykGUBbKe2gT78GTg0+yLG6Axhq0lfqQyFOYtOzLR2BoyNj3Z7h31i2DCJU6m99f5tBbS7GAa4JaT61tzH/N9k/g8G3MQezcdkCwKQh34j8A1vM/qDYYE+DUep62ysnpSZJTZyWVECHbYLgvVbm2Lv9dhx3V+/AnPka0noJRAvLMWmXsMvEMa9vRWBGv5Q5Cg1nLK01WDb7mcF+Lqlw8YQD8pkMO7ffpfQISHMTWE51zy8mTJMjM1Qafvd7TXNKl8DzraTfXSHOaqaBtBIBqoPaXqEHC1+2p9/FPcAwYGgIAhX7AXfKtTyLaYIzwNiPUNOy52aaeTDMBKX3+AeGO1OAobn/GErRpCcjkCQDOLdHye4RbRIUYEzntb6Qoxwdo89AJm97iiT20e3OGeDt6XudzkdggkucXG0jk8vw/KM/vEG4xehjFw9mjzmYKccKyQjMqEtps8tCUY1c/yV14Vj4oOFUeNYjk6SZiYT25i7+pcaynaDP5x8vP2uspm5zwsdFyU5abjhCuVe1d0lbUZ9OjvykGQmB1IgWRPD0xkSd31bcwlvWULr8zniyxO4XkE4W4n0a3V1KJ3eqEgKa1b21b8b6UNflFJvgAYVBgdOvZ8nvjnG/FGOTT3gzRZAoK5Z5ybi+vBeLkofxr60jDztsc/8jY/V+mBVG1BBcZE+tJGiw0JAj0+z+700m1Y8vt6eAHKs04C5kGYJ+Rf/XgIY3FVnfKE588+tSjTxnqZCUCyJxb9KEhGLlt+hXCLSIACvQEQaQphMlRd0jDe8qctUGaIDIE5ElZaFv5wRbqbiXrBz9j7xYlhnZuOQYaLqvv+/dOtlfEhOCr1vtPWmn+ok18OHVC88k9ebc3bqk8FAR5z7d6n5+EwuDyTL3zvAHuxnJ3CscfiCBar/bTiZkkVB20Z3/jtrI4uf8IR/xiUMoTnBxE4z0hoN+TNIZzK3cbfP+6I1CcdVo87K0VZjMYYEhdh1sq9EkS+Th6iw7E8hyN8MxA59YQHSuC9QTtTkopTBgeanTYW0stJx8jsroON62TmyZaT4KgfvwKKxQRKJ1b7t6J1LkFZ9swkVsYsf2SIgOy+Ijs7T5ngg5PqQYK1r/nvrkz37lLUXs7gziE04cQYey2p5E6VpjvfinkLr2ANL46MwvtVGIU5IsUWnqy2h27Gic1atQoXYhlH/r+O6xOFBhbnsawngzv2O4lMsmAiC2Re6ws31JLejuDoeEAUBqMn3MWl5SUFrcTDk0WcVjvk5YYIHZup0a/KQnDyJODOc3uVmQJiTTyHK+lyrQI4gQFiIDzQNntDquttKPUFbxT71OWECC1nmS3K8hDQ8aQJ/vuLDJAmkCd9DGKghdpbYS/LdF8Di6ciMViLx6XIh6cXXqfskQAsXM7A7U8dc65lapdbSSCySmurLWmMzS0bUNr8ejcJRxATBSgtZ5J+6PflISRBpRtDTScoJLDntqTAV8zaM7JHQLyHeHB2ovHf0YNYuvZN/pNSXwIAjF6tj3lZIR9gYaTJIl6e/2w0aW3JgwD9PGtB7b1Fw/SXizOaEFrPWOQEm8E67k/0HQSROaiw24aa1MNCOI6PCXthM7hrv+n94kzPUbvWNE1NCTc+/cFq7P59nxQU6iWZtqGg79duYr78x1QHV7CxjNKUFtP1KEhfa0nqNGxZljzIHU22+eXpu7ECpXha0W4d+/vAe5o9Zsfxt5tdKDt90RqPT8EW0y2XkW4SS1cGyROIne/F1yMQJjYv1XA9zBRFltlySjocaTuxPKMCuRtT3TnA9YaItr9hGyDkcOwzKrUoO5OoonHqbcSDAvsB6WOLeCPVNZWHc9eAoBCngz7eAMhoIm81hCRq/P43uuDjWfqeFoYj1zbTScdbgC6dc8oIYTG6xMbUW2gsZ4W0cIgb3sSbfSV56r6wfJMuk6RA18Lm54qh55WvxTSj6mKeXxrh5yt6+kzO8jkKbY9GWQCPV8MJF9HX3mOD1Yn0XInXTvHqCjhNEoHHAOKz4+HJtU3lb8kyInCgUR3XdQm0MhTGqSM0rllXwGK19F6ci3PrUnBnSpt1tjENNva6tzCAa6U1UWp2uCys085fIdG8tnxOQcEZWJ5agBNIU0LGQt5/gWcXv3aniDfdlKwOolOlT4PCH9Q4kVZywC3JrvP663YMqPS45XxeJ0UbXdzr/wVy4b2Hc77U0TrAwyLJ+rVCBrrSQunAsgT3Yn4C9imrqGhba2D1Un0Lxk53e+jarGDS1UuGdW5c+9BKT07d+/SWWRA95Jj5Stm9ejSvUs/qTwYqJ2fx7BYoNpAI89vbubPRcsTCHZJ4i+6h4ZuC+5U4S63PkT9LuM9vvBxy0THtb4tLz1SfXx6zOk9OF34hBTVSRCzdDyDJgdtWsKY6LekAMpTR+v57pY6IYwnT1bXmUXOwNhIbcG/LDvsgZGMpvyyeaFup9DsoJHnZ335U9Ea6Rhc2PbU0XoWB86tK151fMyDrgUzeYbGmT818JgoHoP8DbKrbqfQ7KDsWCHQ1rkV2p5fotxkRNjbqOvyKeZU4X4yZuY7QayyNhrQU3xjhmjYM+fGCeMbJk3NDJLlNRNnzJg4mn+da9HtHJocRB0rwm2T7IA0NATUkX7/r8g2GCHegBlEBOMgGorkAw5xwpFaBUVTvnHgCOTOW553XWWZe+VN1JR5M7Pk4zRqwrxFG0/6yk/uHMIfqoF6nUKzg0aen88QLlmUObfsp2Cb6Rsu6NVn9mAGEQgnzWYL57TlrWeplaqlwSHbik7cwehzwm33c+6Dy+v0V7qvn7poOs9tWyvKyx3cgSmoeIQ/bANw3FYbaOT5+y2ic4vyNLyic85tj8BmVNPpkyb1nl9hf3Du3Em3LbQ7aqc2QeHM8o39JvUe6xCWgLkcaL/fV+6DVFpFl9911wh4T2vp0+0kmhu0SX1tkDYyXgGbzP1JtzvvOnWDimx2xzGf1+emnDaf3+v3CqOnaiF0gcXu8/vcBaGrFIKAtlDBsOwB/tj10ekUmh00I1b+OYa/jps+gda5ldISdOnV9rZVW8+5FQXi9ScGhGpnAerASSto9RLo8tPwp3yZ4HecjP/pSwQQ9XsKs2Mnr4p+UzJ/UcpTB6y5avPZL9REZLVRnYp0KXEmh4KAHA0h5dG9ugl/7IbqcQLND9paQ8P/jFBIzF/4tqewxfgrFMpTVmjKOhdoZNVCPWqn4NT9WJ5RgLoUGEoRAesppcTrYD/tbcQ+TsjUU3Ako95XvHkAdzLfI1ieUYBmxEpMKvUxIHKr44gV1qlybsnbfFiakUL778byjAI01vOr9UJfPdIBZbDfE8hTp9Ct6Nzy1J/vwrW/IqZ8A5ZnFKCxnrR4DSNN6uM7Vr7VrUcbyJOf+Ag8zqjU+1I3I9i5jQrEObeIh2OTsJgJo5P99LZVOLdDttstuOUZMb5HSCxP7aCvNYRgpwTgiJV6f9dtJO/WegrfdmZ5rR19HQUUtp5RgaiYSUysJ3RuidaXGJ2muhqjUCd5ow9cbrV2BLYG4IHC8owKpIU0SeJGBLskAYdjc/JEuc1I6KGQ5/AltXZ0Z1SI8uyv10k0N4jkKbTQRiK1cVie5gdbz6hAGxrqgbSdiOVpfoA8wb17KB5RpgU0bc9KIbtmDNImIpan+RGtZ7ufsT41gCipT+j47BH9lhRgeZofTp6w4dPGr9dZNDVoc247/Bz9pmQEef6AcpuRoJRnkzVYnlqA1pMTaEf9SkaZGQTyBO1NixC5HY9mr3gEeV7UK6sPyzN6ROe2mUOXU2h20FhPH3+LJPr/iGCXJAR5XkG5zUhQyJMcttql95VuSoTQEJmTp9dZNDVII7fkSBbtJA6A7MNnkW0xMpTWc5ENz7irAconpMTnlOh0Es0N2qS+HjGI3GavuQDf6ZM1JE5UcCtOiI8cykJbS6ZheWoHrfWMReQ2e8tl8EaH5ue21nIlk4U+va91c1L8Ly+Wp3ZQW0/0WUPZa3/VqcvM3VYejL3Qr/eFbk4K3ziJ5akdxNYTqZBE68mXiY+/Rp2K4dgLcamEiAFzoBa/68Py1A5CeZJEbNqea/WaxcEuFTMhOXni0WSRAm5oxX91Y3lqB3nOLfrI7Ra95ClWSwDcitueEQNuaKWf2LE8tYO4WsItMWh7rrqMcJuRAK2nIFAcGtICbSn9O43lqR00VeJFedZ9HMlOCfDyJEaApFtGh/CQVTH7Lm57Rg6Y4KH0pQIsT+2gSeoTx3si71iBNbh+ZvUpN2TNxR0rUUCByRXzXyjha17gGbK1gMR6/rRB6lhBCSxDTWQfhFlDepShzhW+FgwN6X21mxHKUvRiHjyIren4n78EAEnb0y4GONFXS+DkueUCwm1GgrWN2PK8rmi/Ve9L3YTQNFX04jZwANOIW6/qdBZNDRLr+c4MIYQSw6whHfBKaQnFZ0+W6n2tmw5QNo3Or/gXP8tKRyxPDSCq1MdXakbb78nAticJO1Z0yRu6hRTuOm2fvWTDkaHIoS10vu33F2HzoOMZPU6h2UHTsUIJTbSRCPZIRnBu1+o0e/3aZLHhuY/5ty1f72vdnBTYv3mSH4+NracGkMjzb70FL3D4RyiV9PUooA9gPXUxnjYpK2Hua/+1Feh9oZsPMEt2gfPzJ+FBTNqrxzk0O0jkWSx2Pwx+F6mSHk3TM2uooJmUNFT6LZanJmjK8m/eehLtz+lzGk0NWnmiHY793cO6JvUdSZZ6PbE8tUIVvPokPIQpe3CpvshBKE+SIJsVxiAlXrec2x7S3LtYnpopeuUF3PbUDFrrmbUWxT6J/PQITEvQT54q64lDt5oo/r8n4a17BJanBtDKcwza1NhnSE6fGUaQ5xd2bD21UfLhk9AFwdZTC0jlSTZ8DsU+iZw9oLP1lFJuSy85KTzeUxMl7z+G0xI0g9Z6op28nn0tXWfnVmx8YnlqpuTj53DbUzNorSfayeuBPHUNDUnObREnT72vc/MB72jFfz7KW0+cNaQBtNYT7fS7xpFnKZanVoo/gbXAyDYVOp1FU4MkJT5W8vzvECxPs1P8j0roVxGzz5zW6TyaGCTDsWMlzx9nYnmaneKXPFCeHa/itITIMbRz+7+RWJ5mp/QpK47cagaJPA9KBe2QypNh384kCEP0e2J5aqXoBSe0nu2wPDWAQp6vTY+R9WTfySKIVCxPM1P0Yj4Bsktw1pAWUMjzy2WxkueL2QZJ6sPy1ErRyyUETurTCgp5vjcnNs4t+1o2bnuanfxn8nC/p2ZQyPOzOYnZ7zkSyzN68p/ZAw8h1/bEoduIwfIMj2Q9ydKLWJ4ayX9+J07q0wyWZ3hEeZJE6Q80hfWpiYKjR+BBxG1PLWB5hge3PRFQcHw7HKk/7IpOZ9HUYHmGRylPGo/31EbBybt4F2TOGdz2jBgsz/D04D1bjr1fOyzYfEYMOGTUsdXwyhj2O1Zn5JhAnmv1qhI/Rvpa9e85ga1n5EB5li0lhcitPhNZmRqTyFOXszpQ+loPv4erxGulfCV/DPvijs/IQSHPn+4mYyFPRpDnalCGWg997skh+MkpSBwa0gh31Pz8HCu4zq0WkKTE58XIev4pHbT9Gl9k9NHnNH7aNe5f8SUay1MDNKdP/0OCPPVqo5gZFPL8eoIYQkFsPf8IrCeZ9Dv/Lt4wcuS29dITWJ6Rw93TaCr/uSLBeuJ2Z8SgkOcHPWNqPZOu6BRSGCn57Ld/bMOlwCIFiNNC0bat3cAhrPsXrM7IMX5oiOCspz5nVraeg44cw9ZTI777oWeVvgyHhiIHhTz/dlus5JkG5fkbeK2DQmV5EvOPYnlqhA8NkcQg7NxGDirrScZCnlfdGWCjXS/p49yuShbb1OTNWJ5aocrXwHrBOHKrARSlwD7rS8YmNMS+ncVtM7X4PMKtRoCnrahO4uYnsDw1UvyP47B7ipcntqARgaztiV6eHO+kcptNucLq07FizZWc2+ueLsChIW0UvWjD/Z5aQSNPUtRnL4Qq4iQJrSfoWNEldquQ59jncVKfRooec2J5agWFPN9cILXR0FrPsyUgdJtZiXbesxqjkOctz+EJBDVS9GwBnh1bKyjkeSpHqjWEdo4VpiwDbLj/70i3WmPU8tT7Mjcr+c+VYOupFRTyPECK6iQ7oPRBGfadTLDl+m/pE1LA8kRB/tEDWJ5aQSJPUZwxqXNLZJfoFLnF8kRBwfG9WJ5aQWM9pcu4/XsozdxVazq36Yytl3WP3GJ5aqbgxFYSy1MjyKwnL1FyKlJ5OrPBhuu/jnCbEYDliYKCioPYemoFhTz3SP0qRNIRpGbunUywXSxPM0Od2ojlqRV0bU++3xOpOn/hs6mxPM0MdWoLvDiGYXlGDhp5kmCWG/DYAWmM9YuJUBvGkCfu99RI+Rp498bWUwNorSfZ8S0keyXyfqoB5ElCeWJ1asW3Hh5ELE8NIGt78mQ/gmKnRL7pReDQkOnx3ovbnlpBIM//TZYiQwQx5DSa/QIwF6cayLnV+yo3LVie2kEgzx2Egjan0OwXzzuZBpHnumewPLXivVcxoAwTEejkKdjPcQinumF+62AQed73MpanVjyr6+GUeI0gkGdFW4U8UTq3LPvTfIN0rNzxUr7eV7lpocruws6tRlBUS1BmDbV8Ac1+8XxuCOeW+2pz8p16X+WmhSpfgTtWNIJAnr8+yF/E/IjPW1HO42iQrCGSqH+fB1dL0IhnY0NsPTWCOjQ0AfGAMoNYzztewm1PrZS+eArLUyMI5OlOktU5Gu3AEkNYTxB3vNGn90VuXope9oDDOAjLM3JQpCVsJcWWJ+JiJgaxnoCFWJ9aKXqsEltPjSCQ55/HSEkJiIdjM58bwXrCGw+Wp2aoylVYnhpB1fYUBIq21pBYzER3eZIZ1/n1vspNi2d1a5yWoBEk8pRzbqu3nkzA6xCNVUZ6MIxzO6FS74vcvORX7MVpCRpBGLkliYgHlAXVKGFkbYL/n6caw3oSxGyv3le5aSk4SmHnViMI5LmLFNVJEB3CrcSwIebQlcXIiC8uf/vTt99d+I/w+dvQerb8RvdKfbjtqR3q1EE8oEwjKCK3+xUdKyE+Pq20iUEECLQwO7feginXCh9C65n8XpT7pxVV5Ba3PbXiWZqJradGUMhzlxwbCjmJAxNuCgbug3On2XMXLlz+9cKvv16+8Cv7BpiuJY1YyJ6FK7wNIrdJv4dpo8YaRWiIuMGHx2NrxLuSwKEhjSCQZ5EiNBQmcstp68zZ0+zVy2dOn5U5d/b0933fYOe1bty4cZPGdZtwj7lwxkCyfs7N8PdgaIif31MHlM7tvHKc1KcRMN4Ty1MbaEJDYl4C0YFhT4eELU3b/cO6lBXvNh0k0on7aZ9dt2OWFFkipIkIyVlgy8zboJhJ0hV951gh+bYntp4a8fDDsXEpMA0gityK9jNrSLchIemfSzQflkq0bkIEQ4ZYRiz8I8t8MwJ8mHRFp2khFSnxBJanZmC1BBwa0kR08oSNwh2h1BUhZNCrzPZDR4/grWmvH3WfoQwn9WkHO7faiUqefMhmBxnGAEYiTlL1jhBKc/KAfk+dO1awPLXjx8VMNBOlcwtUsyNKcQYIVX5BCm1amJag7xwrWJ7a4awnzhrSSBTyFLtLUDi3YmAocCFc1OprndueWJ7RAEqBcScSDyjTQNTOLetqHb3xJKWHYNeWyDyle78nlmcUgH5PAltPTURnPQGfL4xanSFUKrwCb5Ku6GM8sTzRYKXG4citRqKP3Ko6VjSKUhkYWvTC8Y/2KRuh1/8cInc+HmB5IsF1cBA4xbjfUwPR9ntyqtmqtnmRs++5SkA5fHR9yLJvziGEhif3U+8NndSJ5YkG+6654AjitqcGUKQliD6pKFHuOZM+5vK43dyPCk/ga+7BZbskiE+U4HdLlW5u60vR7Z52sDyRUICrJWgGgTz/fVNqgKdKEqkl5yOI54ir8sl77y5qCzbS6ubCnrw89Wl5YnmiwrsUy1MjKEasfH1yotwzIvxv/RZ0SatWlmQ0GXkJ8+EAaDVTb/nmzCuriFZ77b9GuXuawfJEAuXH8tQKCnky7F+2Wtap25Pk5p8Ci5UwqicWDAQNXMLxfhde39d8zb15tdmuM6wg4PjbUCxPNADriSO3mkAhT6ifPx089IgyPpR298YrwYpiQr9jBK0yjy6ZxP96gzLw/gfqnE7p8AClPG/F8tQMdG7xJA5aQGM9eX5fR6hCuB8EKYsJNqbCQqFowj6+/Uo2qAyytfEHW080+JfipD6NoLGeLK+jb7bc003KliWIB7f9V+3cfvH+G298KPDBP4+//8aB/TsOc/+27hAohLYzrc5tXtWmddKoSp7lel/k5sWL5akVZPLkOfvU3coUgwdKt+3ZJlF4/8CeEl0HthjQXRHyJSRVE2OOv8aqPV99UMpzxim9L3LzYj+0ADu32kAsT5b9dzYRmKRQg5QFxSrXLHej3J8oUMqzZwmeQVAr1vxx2HpqA6k8gZ37cnP7EOM/q1IoqfyUbHwc1d5EjTxDGUm0WOnS+yo3Ld7F2LnVCHLryTKnMqs2j1VZ0HoDK1T9oLqitJ4j91j1vspNi38pHo6tEbTyhLL6anKQ+axWnIIF7XT4LcOIUy3PORR2brXiWUNg66kN1NYTSOu7caRKoOToyddff/2N14djSh1+vdHjT4obMYRCFdPvEo0X2/S+ys0Kbds7GstTG4jbnvy//4xTm8v8aiziWLjW4BelLD9DqFNVqW/4ww69L3PTYi2agJ1bbaCUpyQr5twUlT9bVM0vHqvLi1jRR2oEgSqd2+FLsPXUimd7U5zUp41YOLcc5yYREcjT1gI4wxSrHLdiAH0q5Tn4YSxPrRRUHCJxv6cm0EduWSitVxem1VyeT4Hh9EQB6t2IFmw90UBbN+C2pzZiIk+gz6sdpbBKtfJkFxHGlifJyRP3e2rFj0esaCUG8uS7Rs6MqKn15FaeDs6fYeVJYusZFd6lJHZutREL6wmbjafHS8azOuvJQOtJGlaegCbYemqF9uMBZVqJjXMLYIZKpaWrtZ4LjN/2xKEhzbg3NsNtT23EKjTEMbSm1pNlphu87cnJcw2Wp1YKTpTiQpraiFloiLOeNY7ccs4taWB5wqyhpVieWqHKdmDrqY0YObdAnxHIc7qR5Qk9gBF34awhrfiXpGF5aiN2bU9OnmQN5ckYvWOFIBbZ8OT1WsGFNDUTU3nWrO0JQkOGl+egtdh6agXLUzOxlKeUdlut9ZxqdHmSdXFoSDNYnpqJoTz71LDtybDPDTZy2xP6AIOxPDWD5amZGMrzSjdwZZM1sJ6X+xLGTksgiSY4a0gzWJ6aiaE8ZfNZk6whAyf1AevZGFtPzWB5aibW8oRVSqqP3Bo7awjs3Qxch1orWJ6aiaE8mT7ipW3ytARA7u0451YrWJ6aiYtzW1rdmsbv92y/BTu3GvFsASm3OCVeC/Fpe1Y316fx5TlsNbaeGrHmz8bWUyNxkCcJndsqi5MYX57EFK/el7lZce0bjOWpkbhYz4nfVLOmseUJ0yum4dCQRrwrCSxPjcRFnkvPV7OmoeUJa/bmPoCdW41478Xy1Er8QkMmbntyAk2/yaP3ZW5WBHni8Z4aiIs886ubmcHg8uQEmrMBy1Mj3vXYemoFW8/wKENDWWOxPDWCnVvtGCapjxj2FP/aONhzFTPF4NCQVkR5Xtb7fJqQ+Di31akOyHPK62x13aNxxtpGMRUFlqdWsPXUjkGyhjgZtH0GvDLE5CoCVmw9UcDLE2cNaSEu8uz7t2pmHRMq9RlJm9ydwtpGMY8TlqdWvPeSRBq2npqIizyJvGqc1gVwQJmhxMnhbYmdWwTgtATtxE2eVQHr3PLDsY0ytyfg9nRsPaOGljpWzup9Pk1IPOSZVo08mc97gLyc52K0G1phehAElme0UJZTq8FdLnnfVb1PqAmJi/Ukq7Ge9rbcSgv/aBy7yTOWwNYzSmiKdhyYA45fR6xODcRSnvuTa+jc+hpy6yx6k2Gryy6KL54WoawnrncbCTTlvx/coLE8NRFLebIDairPBtz5W/QmeGmgtidjVw4omw7kSel9tZsJChwuyuK7Hzoh7aobFoEJQSzl+ejwGsqzojFJkHM+i9FuaEZVawg7t1rgBOq7H9abGoGtpwZi2/YkhdZbNfI8nMKtuOwiayjXNmA49kwsTw3QFuDcgiF52LnVQizlObKmHSuzgIFyxWgvNMPw8uRnKSWnY3lGCmilUzRue0ZBjCO3gvmspmNlLjiBthjthXak4di8c4sbnpFBUzSQKJQn1/bE8tRALOV5d3oNredcIADjydOpGO9J3FqB5RkpNIgNnYJlNMkRp/U+nWYkppHbgWTN5HkdaWTrydNrt5OGoUis0hpDcfp0FkzBzq1m4taxEiboAxcXNyeMaD1Vkdusmz3wgtP7kjcb/jv4Y4jlqYX4yPPOM2xQlyYjP4G2p/FCQ+pKfWMOWSkYidT7ejcZojw7Y3lqID7yJHZAMcoPaqXC0JAjVnuhGZVzmznZAy0nNp+RAeTJ3d/qleh9Nk1JnOR5OPhDhUDnguCogZ1bQNciK5amBvx3QOejdbHeZ9OUxEmeS/7z3/9+c+nqhde/gB+c/y/HN79dFTRqho4VYqqfprBzGzGCc5uDracW4iTP7ORWyWSHJ13k+F9+//3H7z9KTk2un97ikmBBYdvTsPIUmp/z/Niz1QCUJ0nkHNL7bJqSOMiTFB/JVvWJ7HopKUn1kqFJyrkoWM/bDC5P8A2mg6YnNp0Rw7c9yWZ2vc+mKYmH9SQV/0Wlgud6F4X1DG89uetrKqxzS+OelQgRnNshFwyVTm0WYirPfkpFBkGmvCasZ3h5gr0d79f7Sjclgjwbf6j32TQlMZVnaXPZsw2QJnwYcon3bs0gT2IqlqcWBHk2c+p9Nk1JTOUJyw3wSiTSs7NTs7PT0zK499nZGWBhzr/ASoxJ5DkJy1MLQr9nx2/1PpumJKbytElpNyTx4Jdvv/3OF/v7/u1WYtTnF1/IJrIeAr6tOawnieWpFU6e4PTnVup9Nk1JTOUJS3yR4Npef+UHuOSnr9kfPn2LZc++9pfXvmJZRb+noeWJradmBOuZc0Dvs2lKYihPhnXkCo1Oks8aYgJLfTEmsZ7gK2B5agJkDeGkPq3E1Ho66oiu4R3C9FSBSfHYeiY6OC0hGuIhTw6hzpcgyMCZyLA8ExchcjviEu731EB85EkO/GfIFYRTtqe1Qp7GOY1YntEBMzh4eZItjDYHgDmIpTwZTp5C47Pz++KyUCseHS7L0zjqxPKMDj4DUrCeKXv0PpumJKbWUx7P3Pn90LLjl94MVHyfsQtpYnlGCi1aTxAbqoflqYWYyvOvg4ScBNl6BgJit39eAFab816Igdq6guUZFXx2smA9239unPNqImIqz2cbi7nwvf8WWnZXV95w7bWjm2Zya01/M1a7oRUsTwQI/Z5DsTq1EFN5WsTxzETuvPvGjlt75f1pxT+9K37KsOdWjqsnpeOCKZBYIxlPLM/oENqey6Fz2/7fep9NUxJTeRa0ESO38Cd55gJy2OyBG0QeWJZMyMNBF30KfsVA6sTyRAAlWM9O/9P7bJqSmMrz30OJQEKNLOM/WPCmkaQJwPKMHurUvfDoDdX7ZJqTmMqT7apUpRgmCqNRfgJBA5lPfo4VaV+xPCOGttCujYPh0euv99k0JzGV51sDVAIkla9UA7XTG3XssuqKcZTJU9oMW89ooGgL5TrYDR69a/Q+meYkpvJ85cHhGaoyJvzYMlJhPeHLVj1uz3/hnbMsnzRvGD7riOUZDWCKlYJj6+FJbvB3vc+mKYmpPK9+erhDOqG2lLLhlAoppPdzvf3LmVjthGYYtjOpuLFgeUYMp0/q1Hp4Q276qN6n05TEVJ4Me8k/MzlUQ1OQKdRr7rSy72O1B9HRWdlIxvKMFJqiKdv+a/h+T73PpTmJsTzZ85/dELL1SbS+qdGyh+6/vUfm4KX/PG+kiJAM05kgcWgoGiiLe0UTePSGf6b32TQlsY3cggFk1jpE1zW9lE1Qkmj0yH0rrtz1E7fGJ93W/Vsx8tNYdMZtz2gBzi04761L9T6ZpiTW1pNhH33g1qfYh4UmZ5PNt4wdO3b2aim9lqGeu2xIaQI6E7hjJVqEnNuMzUY9yYYmttYT8NaX3ImpHD8ZMD54Hl7m8lXDnrhg60nj2XcjANTs9i/nA/X98OzYGoi1cxssvcAlhupLUcG1PRV1eid5OXUW4DmQIsT7ADyCTZ/S+2yakphbT6lwSZBUjZYBH0wXITKUBh7Gn+AsJ43FWXMo8A8n9UVDjNueogQZ4V2YGJBBRdpZ6gLi/nfYa9X7ejcftLV4Ju5Y0U5crKdZEdIShOjQbV54wel9xZsGOFuUfwN/h8M5t5qIaa2hIHGaTKudlcnBxG0wdIu925oCGwLld/MH7xqTnXqDEOuOFdVrxsBxoFBIzi1krp/CgaHIoCzuJbkwPQw7t5qIfceKkurjuIZinTLPKXOyx4Jn4I0QymmZiEND2omvPM3GHEUy4oB8p94XuwnxPUJgeWoHy7Mq5hAK5no53xb3rEQA52x470nF8tQOlmdVKK0nMcdH4cBtJIA7Ge1djuWpHSzPqpjDa5PvX+E7VjCRQFOVD2F5agfLsyokeRJYnhpx3YLlqR0sz6pQObew3xM7txFBCwNWsDy1geVZFXJoiBPoVA/WZsTgyG1UYHlWhTJy29uK1RkR8HD5NmB5RgGWZ1Uo5Tm10oKThiIGW8+owPKsCqU8yYV+Cjc9IwXLMyqwPKtCkicJ0xKgOrEBjQQsz6jA8qwKOXLL6fM2H5ZmxGB5RgWWZ1XMES0nyXes4JT4SMHyjAosz6oQrGeakHMLUm5x6zMisDyjAsuzKubISQnAetI4LSFSsDyjAsuzKgKyhnBKfMRgeUYFlmdVqAaUgaQ+rM4IAM4GkCeoCIPlqYlkKE9D1yzQkRm5dXIlbqxwc3jcmJrBHSmX5+Sd4NDVadNb71NpTlKSofXE+gzJB0+98OhTIh9c/N9vv/0G/mNqzI9/4o7coy88+rHep9KcJGHrGQn4QGkh1GQBmJqA254RIFW8x0QMPm5aAPJMxscuJMafZcIMMPiupp0k0PbExy4sTMA7fKhqDqN4hY+bJqBziwlNckqy6m1Sil57YlK4A5gsvsDHLkL4A4blicEYlv8H/vw+Gw5PLL4AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek3" align="bottom" width="228" height="226" border= "0">


Príprava dávky

Na otvorenie fľaše otočte uzáver. Skontrolujte, či je piest celkom dolu vo vnútri tela perorálnej injekčnej striekačky.

Držte fľašu kolmo a zasuňte perorálnu injekčnú striekačku pevne do plastového adaptéra ako ukazuje obrázok.


morvK1axu6+X2SALSRY8LN6zjxbz0tvXFz+Fh2AZqAtZE4fdMyDtI6rzUEao2+SsDaSJIP32w5dZLPBUbANwlgG8lR1cyswtn9m65BNQxQhUC2kdGxqrZVZu9mrW+2AQQMAW2js7oBctTep7XOJBA4BLSN6PpOldDiE2gUAdQikG0kSHbV/Cqop5/1GgH/J5BtpHz8qHvVoXEOCXERUI3AtpEkT1Vto4M7DIwEVCDQbSROxFfuYpefCNAQUI+AtpFR7SF3C/mqZLbWGQQCiwC2kV+a4hh3SxlXF7F2el2VCvBTAthGHuIp12ZV9vmAi1rnDAgwAthGcRrgrZiko4O9ITn+LkxMAtQlgG1koZfyH+fa60iP0Zkp3tsKAFQh4G2kIUrdhgDgM5kdWucMCCjARobtrjI+IZgIRgJqATYyXFgfJ7Gxzp9a5wgIQMBGjlz0vk54WwiJgPqAjfzKFaiO3X4FGQH1ARsZ6PnERWJB9XWoLgIaADay0PI5BzWN7tNxaMeem7TODRCYgI1sHz8bCv+bTSAbAUBdwEYG/qZqhPgMdATUBmwUINCH4CKgPmCj70JIf1V2BOAzgI0+C+FdDAdD9QvY6OPcjFxiLRiK4LoGbPRnhGIsOOgTgI1+C2ogQbhvA3QH2OjDEB4fInzzdnVHAHoCbPRxCPLaO69N6Ne7mwfG3NrsgW69+/b54NPX//uP1hkFqgds9G1OrT4wuvqbpuMYPnHfvutaZxaoBrBR/7iVMbkRQx8ce/dRcQkRdyddtsTWb/v186fPeEgUWlp1AtioY6oap2d/ZHKcaJz0ZlvCgpTuqkbdveje2efYZtbLrqmClRoDNuocj4Hx+snWiGSVlVRx5JHE2nq7i1PzxJQlXSDgo4aAjTrHtd2U/lXYJoJyqk4/DBPuzhzcrgXzZ1AI9Tsaa9U1rO8Ho+v1TExs1DleOAhHjKwzZNb3r/0oWRcPRNQasFG3eJCD3bSOFSvy8cWzF3A85iC/nrtgwcoi8sWVsxesnf+78JKiG4eeeGbBgmf2TkZjKfcgZNOmvT9ACVU3gI06Rqwv3njVlLDm08+P0sufv84I1bTfgUsuTTHib8lYOO7vX+8NvwUpwuJckMTrWT86esU1GUATwEZdQ0Wty+Qrdz85iStpJlHb/uiNYW1N/6vuhdK/zMNrKZljsPA67nfl6jHna2aZZ0BbwEZ9c+PowZBGYuGy3nlq26UD33/H73eNjtLQ5t4E9N2V3//+eMptiY1cmn8aBe15K7P8XaXeBnBTgI165tenekjbR+OvVP+im+CXT957d1lk93p8mZVPv8HKl6UhEmqUqgI26hCu1kc4FweJTS4MkVdqrwfBjCEnLp8h/zerN87VHoUz7CUlVU7QUU3ARt2AFDQpXV765PiQCDF2YYP79mq44MdXzlSZRI1P9vtHSxr2aIrjQqMOFtnj5Et/IUeBjCoCNuoI3kdKxt8bIyXIBuu3H7gm64n4rkvm7xcbxkuH8hSgGQLUA2zUFawgF1q3aCJ004c//NVPBNJ9IachvI/XLr3UBe2K7HTyV/4IEFJFwEadQfz8w8UhQphqgY38Dymu+Cq/GkKK/2atwUIbCGN1Zv3xg+sRgOKAjXpjKFaHD1MhK/48c066Vy43XMcGUD/XvyXfj8M5HWOxQX/LHoqBagAb9QPdfpkfI8TFhBXn3TrxZZbRjX8WihXILmdlOhlws4CN+oCLQ3liIXXgDZXDEluJ3CZOzhpyHd0HKA/YqAP4a/2VNkKPxlPnf9fCAIK8/s21hXW5xpyWTUZfRnYBSgM26gK6kHp9a31umnDE4tyf2a1a5IMk7XxjDo49fK7a1wCyATZqDyfdJL6MOu0HrSIRf9Y3JwUJI/I+hqioGmCjHqBCUkEHrni4+MML7CZNM2QXxsv1HfUFDJBTCbBRe+gL/WE+MG5zvfRV00AyDI4ondmZq8PiYaZz4KIqgI2aQ9UYTw+PYouFHV+VayCqVxkhxTtYkuT/+kZypdU6GZdBRzUAG7XnvbZcXJxjEiZMablUv7BI3eHeQt/jMQ3yEXiAjZpzKoq75FdrnRM3ri1rwI8LcpJa12UDALBRM/h6Wm+2etbsyN+kvi54Oi/HQvnB5BVaZycAABu1hSBnsTK2StHfbEImNwu4ceQJC/7UOj9+D9ioKQT5XQgTfLr+qDMTRWaEc42rKcxTvWbTHwAbNaackbH5Txq22lQJlaFfB3AV2wrodlQWsFFLCPIVtlq2Vq+XOePfS9PYSV6P6DWX/gLYqB0Edanfw8g4hxRmcejqehdqsvnsl8YafWXP7wAbtYQgE5mg8zWyRYcQ5N+3Mfls8JpOc+gngI3aQV3Xe5mL/OFaXuHuc5HdbnNTuzMQZCpbc+z+U63SAaoGbNQMqlR6gLnE+/9R24Qkf6/vmL1txr4fPB1RixPMZnX8rHYpAVUCNmoJ2/G/TpbCH1vv/H5m/QFRdGf9wDaDBw7Off/wK8LO2i1z9XIdpuZ4jxxZBSoBbNSQz5kpEnW+ql3s4pYEP/PDDWL39CbCvET+p3BxBfnbbzfIWupILGES7FObnALVADZqxz/sCsbFtW4YoV//xjCsccN4cdK+4GSdqPDmjeOHZP3q/VmYlt6f6jMJFtcyr0AVgI3a8Wcdxpfnaz0ijvhr/9DGgn6CjNEYyuAj3q9UzKznejuTzCFoU1UOsFE70hl7Qr+vbTpntzcWJGQ8jA6KRu90w5Vag5Ze8M4kroSby6RZ77tqjwe8BWzUjim0KhFfcM+8jjnWEH6aBePekMQtZFlzzB0ca/9traJwNyaZBd4nAFQD2KgFbNl0Am1Io1r24L08OVIso2Ltxzl+JX98to64KKqE9terT7ByRjJpQKuqcoCNmkDr+DO98Aw2tVbpXCYPCiY2erjjmsvky53q18cwzzJi2Ku1OdnDoo06G8HnL4CNGsBdyYPo5VM7Xa762KpSIcgfR8RxgXHT8edJ8rdZo3gRPemIYytrk+0MpgIa/lJt0gCqAmzUDmbsZ49aDcRJ4sRrk049IX7rx1vnMTTSG2uz2sdFpgMFOwpjVZUCbNQEurMhg7Hm3Vql05pyjJLsAVppgjyB9vp7lBGL+o/3eSbXMumM4J4BsgM2asTuGZNpPWJrYwdjI4aFbDnLyuHAK60w8jriDS94f8IUJplEUFEpwEZNIBbyIeytWqXTn07lRd6OB8VSaiVSRmP4Nu/PlsWkOhBcVAqwUQuIrUK8qlVJ9S3GunX801Och5XUG9mt3tccCbILzsZG9hkgN2CjFvzWXdClVssGJzHJ5PJr6pxCpMNQKemROO25x4NqcT6m/z/8fRJcVAawUX0Ikq6AsXeHG1OrlMoZ5TL4VTyGCwNV4+ve41z9zgtf57XpHMJqueUzLmiur0W+mdiIza5VnoHKARs1IFcMW2NqEWQIkuhPG9aVe/5HKy7d+9amiNHrPb5E/BTbxnPE69MR5H4mhYXeZxmoErBRAxaJfRBjalfma82MO/+TGxrTh5KxcZPxp5kuTGFJyBMDenRJHEaSRWzh9Z1anO59Rux7kOQBOQEb1eenlmKdrnYlVboiR6UzhBt++ttgLOTDN7ldBPefwHSmgecur89F0DYy3yNvgorKADZqwESubYXut69FkKFcO8xWE+3clrP/fs/t8ZAsu+zbFq9PRyX5JhvT34fIqAxgowasEQqqeC1jI/kU7TRe555vvkPu9IbCTU4kyGwmHjf1fnoilcp/2HUFTtcqy0ClgI0asEbsAqxNKw5jWgY3jKDxjmukcENUNyUJcgxzuoivanE6rt6IYUNrlQhQKWCj+nwp9gLit9MbatOu+pUgdr2dV153nxBCpX3149931mNLxkO9PxPNfeyZutUuFaAywEb1+akVP1WfKvZlV1LLuwnY130wXOzor7NkwarHPj/09Kq1K57Y8gf53VtpZZlz17cT1+QY6q35zMveiWCTude7NIDqABs1YBFXuqR/FdQ+ua9aiutw0DEyknkW2/3WpiFxdYLRMasbvDwDq/BPoRh66zhAdsBGDZjDt+Iwjao03sylF+8xd2U2umSjRE0JKcjLan4icj/fLUOXVL1fgA6oFLBRA9YgSy3S6+LUpvTIYu8nuChBsmW3t/llT/RrT754vQJMVAawUQPW0Nc0PjiGViT+Ey4w1u4Kv/Di6Y/m1euJC3ERR4Ik3ur2mOWffMkO0anxefg77BiFFVrfhP5GZQAbNYDp4YjiCqzTvV+SHynfsi06P2xauH/r1q2LN6xkZcRXzsHa7t7/3Ed8t4eX5Uv6VefChED7Jr8NkBewUQNYG3+9FMtc37XrAiQ9evH3669eM3QY+gJ547/nXY7x1qJX62ASGwH5ARtVh2CCIlbnH4KtP2ZonaHqYIcUrBRroWCjQoCNGkDXG7F9BGllru1BOi/1sZMn/4OsfQU2KgTYqAHj6Ms6iSRz2DYWi9b5qQZGx5FiyxDYqBRgo/p8zTi4nXo0g9Gx/YukzsMjSY5Gl4UEGxUCbFSf08wlvZPga5A4lql1lqqGIO9FOk3ARsUAG9XnNHNZL6TD4Wy2S3Cs1lmqhmlIYMTBRsUAG9XnAHNRt6XnW1Q0Y67wiIJT72udq8p59V7WxIRpLSA2KgrYqD5dmWs7iXlMjODCzp0aZ6pyjHw3Yz/yAag3KgrYqD7Pszay7TYXYrhrvT/zVBwKrgOYXJi5EXaxo78he+DQpqokYKP6nGaGiz/DKWfkKmORvY9d/Usn90XkM0H8e3o8e7NWrFWP70nyCYiNigI2qs9pxr6IS9xVv5tvr8QS5lzhh2hrCsGv6FHIj0DHuzBZ2gQ2KgrYqDrEe+y92y6RnHbWpsII0AFXmCM01pEfW57HfUsENzjEbugCNioK2Kg+bH8jYyOr3Vd4Hb4HYcDV67/poLBKkDf+/r9FwWwPY2ybD/5kN3dhl/wAGxUCbFQfwUY+Bv5FvhLH6xiM9b2udUmVPv8DWAOcXSwE/1jIaBdoxVEUsFF9TqMlVW7m4erwOKG42mTPdU3zR2Vnd0MhN9h88cuhC4xTVRSwUX1+6MCEGKs0BG4Tr3+s/o5vtYuPBPnpncgSHiuQamwX6P1XFLBRA+YwF/VoyTbi3Pvn18UIDgwMXURKFgXgl3mUV1IPqb3UPjGMz8Wt/33pixvirqstuFYcrUvS/grYqAGrmWt6hLQ3g/7rwJGpEnNIZA+pVLcHmuplkjy1qJ0wOhwP/Ux66DfhzPbh3i4AC1QD2Kg+xMVGjG7HSelVTXCTrTD2bhd4i6Sj15F9kr9yZYXrzmD8+sn+1ih0mbkk6fkItocDxxYokROABBu1YQZzVTMzN6QX9c8ZL2bdKiwdjkdMnDpeuVvQEEjUvfzbc2O6SVZ8fPhNwmUZdIJsx+yZDSYqBNioBSXMVd3whvSy5jrdPxkZi4m3BsCwcSmfKpsb6rR/LmzAScj5eP8r4k4BA/s1Afc2VgqwUX0I1ka8snspEntbNhZ8pB8ErXv5d/aFMhcQmcR+/vPG8kYYSuTId84I+5ETprC3DtkJK40rBNioBecbM6J1OEu61sy4wuF7G7fFIeVGHBu65ck5r5LyykgXUMnMlZM6DRRFxLHopZuOI+dBT7ibyVGi+w5AHsBGTZjPXvsfVnFIsaTkyLDo/2TNxB9fmpq1DJZExbguq79n7zrnSbYUJjOJsmYCQAAbNeElnGtVrSLCnHa0S4iWKhky/YFjf/3E7CUkjTAuVFekpePvhZn8ZCnxFBM/rnLA+m5ciI0QGZUAbFQf6kr+N5qpFt5W9YF//bNk2Lx6El+wOCzRZDFaD3yFekPwhVxJR4irMQRVMD2Tfshos9qM+dsiJWEX77li5bST1UiWxhyZyBzlft9WoNaAjZpAcPN2d1V1/bO73j76ygvdXYMYjrUaO/Dp8+8s+OqTb755/ZtP3rlKkp/+h/z3CvHmNxSvXfvk9W++oXZ98vrr9PNP3n7m3/LRSf06dewWhYmLv4k6Nm33drXxjrgxgO15MULvv0KAjepDX8mbWReOV3ldCyXR16a73g0OR2/YSP25ZcPG+tjWlrcvZJ4mjI5FbENWexNtRmmx/uzNjPi5Es8ePhtkVAiwURsO0pd1/LNVXtVI7e+PL7e8/2i3B+q436LR431TpYEPbZuV7Gh8f58BVnL6sr9vSi/iYgL7agvIqBBgozZs5CJjNbGRWxODf5SENYqVhESPMjLzErnRA5IDcclrcGyupOpZLVRsZFpxFBi9DjCAjVpA/MLcfm16lRUwpEWGb545c4FYf289zw5WEhddn3FPeq6+Y3yGpFexer1+YUuqd0Dfv1KAjZqwhnVi2sU/q9bR087/5X0xObgDRecOnW9tFhIsbRtFlKwfjTUeMCCmaQwWOqDDwBb1BlCvoGmVmP/CJ15kmrVxGoRFxQAbtWCuEN5CLtVudsY/bznnrF27dt2qtWs39p+8eO1a6gHHgo8XL3qbJI//fmwCPYrnw/e8tYh/3S/xVLbrnvUyFaB6wEYN+K2+GMcGHr6ONNfUVBgCbeq5+IPbXjTZWlf3rtCtOHXPQmhUDLBRdQjSJClSnuBbT2u8cKOHNhjC/QCk66J2Ir1MlVTxRhfofEKPoyKAjapDkEMlNby6DeyiKjW6xlHBPBR4CfdjvbKI/Za43jeOyfK8Gr8euFnARvU5LTa6cONQK5jtNY2N0oKoODzO7Sjhr9fxjErbzGU5/P8gLioF2Kg+W91aQOMX/Ol9cuggGs/hkBRd9L4lpz3fdLvUyySAagEbVcfm2iNB/8Qs/ff7mlcceaorgBIeS7I1SX1DXWH6c5Pvtb4zgd8CNqrOfswz7Sq8Sa364aVysAPNaN8zIKMygI2qwUWUH8MrHUmz5+Of+EO5vxpc9gThHkd3SfNZqn6uAgOwUT3Yi/vVqoa1jR03+7pY3VPfRbeWIIJ8bco9d8VL83wbFFWVAWxUGcJSybwLrgKJtdj0E0FIWl9UzyL/VUA9OFpwu4d8mjTIVSAANqoL19lYmY3MiLm2n12RYeSMd7mTPrk4JQ75nhDZBp0cigA2qsxnwe4WugXI0D2Pf0NU31QqM669IF/u7+IauDnifgcdlQBsVBWCtHi6ut19xLoeO6fBFY+cMKVxEyRDLrl9DFxUArBRNdiwY6gmNIr0P6XyJc8Xjgny3N9Lp8RX9WUxAUKjEoCN6nI2tJrIiOyITzuRfVG9rHF+fWEpPdk7KpYfmOA+eRljbAQUAGxUl/NBUvcGLFjXrjI16c2t0n7+1mNClYwOv6mQJRnXig6du3rDMrQ7enrpWh/iw+i3av7WgWoBG9XlfJBEvZa2U0XOmWNauV/wOFtbw3Fs2qE3xNkX0o55dGJkVWsIeBiw4zJYjn5qX9oIi/a4boc7zf6Q8UMBOMBGVSFeiUKv6e6mErPZnP/Whu7NOzSUXP6SmNT9lpKXv/r8ZaHTwz0YVhUSXScci7+FB1c++OrT+7rHeyiVelplh/6OaPCynB8LwAI2qgcdoyYh1zaO7c8yW61Ws6HMXu5MGTaGnmAlvfSjET0HPFvkyTrJRGPPQ+lcR9i4dCu+9Wx/j5VEXBKpI6Z3RhecmynThwIggI2qwdgySSLbugorpaORMtJmMJ2wb189oLFbmRAxIt7ygfNPJDXxb3XVRZej+LLpjYy8dzc1qOu64qqrjDjWfdDanV93wflN1AOwUQHARnW5G419iSYTpaKRNtJsNJtt6flHNs/qGxuMmCHexJHb2GPal+cu/v771Z/5FG9GR7Hvgnv+3dXz51ePnTzKNRh6/CJoEDUw/5Q9vXgQKinYqABgo7rsRK/2+49QtUYrExyN9F+r1VB+ypR2YNQgNv6gyzGKr4oPj4tLwB/ONSeln/n8XGWNqyiu2z9I7YHFxSHpS4V30bHldrOpLMVozRwkHo5jzyn0AQU0YKO6SHo4OhZZEVgfzZbkshOOrU+JRqAlRokmeHz7Jj2GPLjN9Mubb37x74Uv/6FPcP0X95P+88PPv3/zJsUvOSMO3d5tfEOPlntUMbru9GSnyWKgvjCKhyA78KfV/uQCAbBRTQgPNhqtrpgNqRUn5nhQQ/TQXZzO47HhO2bPXvr0kOWzXTgwdvL0HpGYG1WvWc4e0dFeUZ7GNDVZi3vx56JfBiVVBQAbVYVAbcQ7FhnNXBFVqiP1n2PP/i1JI4Nd7ZCq6bJDEuxwSTOMB+88NaGijThRrTrt3ZpdxuSIyqdzPvrS3rDIsQKAjSrzGOIDZaO7ipyQRke+3Z6XtLK3EI248QCeK3nuN72RWIrjHnRsVkeakGRweCQ2Ja/UnmMxmFkbrYXr0Nce0/pz9EvARnUhTMjFP/bzZIMnE618xEzLPuEY2y7CJXS5T6mopGLp+WCBu1q67BRDb9htM63lFjPfuGQ2Go32R5Fkt8KNcZQAbFQNtpOvGLn8I3vvNFUWHI2sCubUotwFMxfOqRcrGONWXEWFihbCZLi069Kjkp5KsHjk3Vuf3f6ivcBm5luW6E4YU0qM+JL5ML1REcBGVaGu4Y6oDHe85Sk4GikRqXBE60j/V5qZW5o6uU+EJHpJReNLskhhtc8uPCE4IqJ+i9jKYqNbgxD9OOjhDZnFueVp3KAEM9/MZEppJBwc/yYJOioB2KgyREdUiC4bLZ4jo/DAyJZdUwtztxyYHCSGtEpinfgnKAx7YFZih4zk5pXI6MHr0EHPbM7IpsvJRi4k8hkx24oeEo69B0xUBrBRXQjSKrn+J+VXVlRFK5JG+icnJzfl7gcfXBSKR8RilSEdvxONR0fHVtat6Lot+pFlJmeJg6spCl8L7COboeQ54chPIDIqA9ioKtRF/F1PsUSJYWWnrGazGA2NXLuJ0H4iwZBcmJubd2i9ecLgfhKhcJdnnppdKx8ARxM7cMyOirxUNiNGK9qURD8wntobGc4nbQQZFQJsVBeCuQ2H6EOTp188lZ/GxT+r0G6ClBHR4istiLksvaA0I33VpLh6EYJb4hQMTNqX4TIcHO2NFOuZsREDZ5cWlRsN7OnNgoXUQ7bImr+7r3B4Evc+ANkBG9XkMn0Zn5Q4FDluwoK8ZDMzepzuZOfLiR5stIoB05xalL+74J4eE8cn8B66VCWRzpBKWnG4PsgWo3tPMZiK6XYjqzQeG/kzmivWIK97XutP0X8BG9WGIAe4BKuIXmU5TMmQM83DYDkhWAnCmI2m1NLCrKL9GyfHtIoQI17lhVFcUrJl/kW1irnXfCSrIjnVIJyULTcbkVNan9+HI6+7nXsbgOyAjepCRUdyqTR2UT/9DM7CEgMS+yodo8MOmxO8pcqQTntB+VNTH3wEe/jW0EQqwWi67UYsr6IC4sJ4HnrDI9MfHlZQnuMwcKVgRD+2pEyfKa0gtyL/ic6oyqurXvcD8B6wUQMWuo0Cj7hrxexCRyrbgmNEQqBrwVF8YhYUMlozs7Kc+zINO82LN63ftGnf+n2bkp5teUs/hl6dpSNuQmO7D+rXr0PvPaUZeZlGI/MFYDRLvgCMQlE5OSNt2eMd0I7Jdn2+IL24KTpwM4CNqkNdx2ff2TCI7zbkRUnovzyzIo1pVa189CrjCltgZYYIWPkNhlSHLbksOz/d7nDY0+3p6fkVpaWlTuony/LUstUz70pY023SvGWrl63ZMMuSV1qa6bTbDFyJ1OghFjOSGuzJk+q5FHwzkbcByAzYqD7OlFOF333joXrXfl9evr2kzNPwHE+B0sVSyT6zsMNgKiwuzsvZmVlQkltcXJxbVmEyuL3S7PLcajDac/Izlia4Vj7bcu8BXFQCsFFFmPLdx63pSzxxjId2Fiyix/79C3aWGPnOR7allbGEGbdqlKpzc9BhzmDLNlpsfMFWTMVzUlR1sbxw44x9nSJwtEQdNaDeiu+1/gz9GrBRXW4khbrHRPQ5jjXakJ5dzPRBcirxNTu+S9LI2XmzVjIlWrfyrxgOjUhtlKkxmlMzNvSJxKQTJvGgZ89o/en5O2Cjmny3vV40P8nX4/xf5ldIyC1L9p10mrIZuAnJZrY1VdDGbGRbW6pXklt5x11S0VYu5tKGG7OzTaWlC7q7fE00uXuy+b+/Hz39q9YfoV8DNqrI7x2Q+b+Cg5GSBY85C2L6Ppi8PYliQ0khHdvYuGhmQ6RZKGZW0RPiJp57S42Lyua07LzCkg07LWt7SmJ2bBzWcXNWSb6xP4Y9pvVn6NeAjSrSx71gSrF83cChXcUyIb8zokFwUFBwnchxz6XnZpY67OnszAomTvIe3VxwtHLqSh+yXnN1UyqhMrv9VMqDT98VX6eBeHsqOjMxE9L2ljjTrBXt6cmPn2j9IfozYKN6ZHgeub3xaNGL2WsnSEuryIF4YrvO3fbuW19xIt9gM1L/2Yxmz8GuBiAJGFNtNkPJke0HnhwQ5lZ8bjLz2aQT2eWplLnF7ajnE7X+EP0asFE9RnoWblOhOc2Sl7l3uFt3gjRWTn10XQVTk0xOr3DmeB4hUEMfzdb8itL05Ozs0pkj63s4d9fhi48UFaSxDUiZvTAcHw9dGwoCNqrGskqGbx/MY1poyvI27runSV0PHgql2ODuTVuFNW0a03rbiv2FhUVFWTk2U7Lt5uKgC2azzZSdm5e3ZcW+bjFhTbuHS87IPIp7eIvxhfIU7nijOXMQFafHa/0p+jVgo2o86tFFDNudxTXH5Dvzc7dOH+gpfroR98ADY8b0XVmQcshRlElTlJ7mUoesaqyrrTSvIG37qKFjgzykTZ+24aJpu3JLsw3MWB1msjMdGzGMttH1NlmAXICNysNduaMr8cuYQY+NYeuCBsfzKV3i3dyobE5UZL2Y2KlrZz07a968p/YcyawozsysyKd+iisoP8szS8rKKcrK08vLC/JLMpmdFZnFmRV59qdXDI1t5Dnp4P69ut+XnZFBqyh0dVJ/mXojxEYlARvVgJ658UVlYa78hEEYKmo0m5NPzFg0b9U4Nxk9TyIWn9dvP6hXu0G3d1nZrh31d9Dgbgd73G3Ys3fPXobdcya3GdSu/cpegwa16zVoSL9oaars/Kq6ESPXzlu09FRmbkkyN4Ddyk44pp8x9+HY7ehzROtP038BG5WHvTnUc5XFuJIj/LhR7s44+UWZRXl3dGrvEhdd50jxowhcDojmp01FYbERUfS/qKiI2IjYaPoIl3UgkfTxhB7jLDvziyqK8vn1jNnuE67Aayg42hfDIlpRR46AcqpCgI0qcaOJ56iGYYdOGawu86WogFR6JH/dwhUD3dajQmOlpCPEdVwBapqLydLXYVi9ZrP2P7k/K9OUbTMLQ2RZI/kspdlT5zbiXwfRUSHARnUgOBs9RMe9GcIawuIfozUt1VnqLF05YsK0yY/ESuTBEfs8/XI5zkU9iZX4+OnTJoze4CxxlubwgwKM6CgfdkVXa0pxeaj4JdANgqMygI2qQAix0R0r3YpjFFYX5x5wQ0edWbmFeZm75vccPBCL7Tooxm0xDVRBqeo46q2rmTjWuN3gZrM2l2QVFeVlG7kB46yFrlNFjAbrieSRyIu7/ww6KgLYqA5E5TZuyBNGhJvZhaH4acT8fA1rut1ZbJ8zz3li/1NTOw2LD68TFFVJJdRtI1KE5XfGBWEjHr9jzylnqcPBL+/P39SVX0QSndaxOefEtLqS5K1af5x+CtioEkhJ1cWYVs58ZE2aylfGKa6wptiz8rMrtm9Psk67vXc3nt694yozHQ2eUe2HduvSu1uX1outm9PzCtnbMkpPZJaOezVazYd2JZe8ktpWkh6OmSE0KgLYqALMtbuHvZg5HYPYlRfpu9jUW7zrhNPAt2PyQnpaGIeeymFLtWYXJJsq8ooECvOWPrdi/vz9feKaNGkS2kRK+MT9859cQe1+7plMqtRbRP1XbipD7niDLBAnnofGYD50YMfxf0+efJC/iyQeEhbKiG/W+hP1U8BG5WEDSSZzPfNzG8fNQUp+dR9ZnWsT+hWqGn8qDPZGYhj1ICeztLQ0s9xoSbXYLKkIllRreSa9Ok5paUUJ3WAq3AJOOqcDnVxlNFN5Me7ctWFn8vuEbYawNDqGNUxzZPSgH2wmYTSOEoCNqkCQRLGkjDr6f4+gxVZ8dZ45OTtbvEObJ4TuP0/LkFP/2Sy2VBeoDYLAXBMRG4HNVjfv2Q10zTFt98Hd9hOvkeR1B1L7bNj1UIUxqwud4RFaf55+CtioOFwQ+bYlYl/82pLCe5GCK4av+OBQ0u7c5DQr3/HurpywzSi9TQe3zJzQ+IO8gjNP6rhRXNxfjI3c4UZz2sFdh3IuvX6J/OnxtbcLMsZivUszs83mXCY2JhEQG5UAbFQB9sJdjnRKzD+eZsnZ0wEJlo1aNYhvMd3kTLdnp3m6Iw7f4CqEOYmtonWeJGaqhrSxRn6isusiOex96WwpOzdsTsv6lPg7r1vd5i14E3Esps09adnZ9AtZG+P+BBeVAGxUHP7C/b4FLlQcny2lamfFqW63Vux2KmlGyvGiZLNry4o0uolryfER0Ohh4Sqx2CusmMon65o6nYJh+0FDzvN/k2fII22kuRq7/cWcMgs9n8NYxNi4HGRUBLBRPXaJ3QShVpPVmlaaNOI26ZjR6PAIrOWiaYecjpJsdxcrmSNlrKQy6VFmfkaGZOiPMWWXtTT3f6/+RpC5yfOwaAztnmy4qKgkjbtpljmjE71pjdYfpZ8CNqrHuTHCwNGphbQUhuyTOY93lQxFZQ8IbdZjlSm3wGZFbiKHGOXe7Co2yEojnlC4Fe95Y+al5P8kW7Mtpk9fmTXjvdZDe3RxmXbcauE66ynxVjyZB5mtK7X+KP0UsFE9iLfFBspVuUwPo8HkzHrKZQA4d1DTcTscmaU5+eUF2YhmZjPillAy5WuMRmnrjlkYb8f2nHBdGfzIt2R6ymNW6c7SPeZXZk5Fvg2EweZRDyRlVRQYhHWWbQUdmb3Q36gMYKOazBVkG1Ri4syx5c2V3uuCEwLHIzs9/czSLZsPWZ2FmRWlJfk59vLysuxskynVhkZIs9mIOIjMA7FyjariEnOpqakmkyk7uaCgrNxenLxg3hNP7JkbG1o/rCfyjcA387ZsMz+p2JEmvtxg+/JO9jiwURnARvUgyCdF6RZmpZm5FcRzk+c82Q8JSuhEDDyqQeOw22/rP+bRux96dtXiPbsOpdlMZfkVuZnOHEd6sg0dt2M2S5pK0RX+6UYeW26Ro7zAkmo0pOzeuevg/LFhLvqJXwfN5s167CnrCXu5Eb3heIH9EXZUzoB/tP4o/RSwUTUIklwiOldnV64wydhUlJfzuHRGhofJ/fTviKAmnfu1bnv/hHuWPbF2xqYN5SV2ivx8e05Jdkp6usGAllQLjIayEns+vdvusDuz10ya2KdH33Zdb20WWrdBPBoKJYR0mZ6em5tZSPd9cr0hzF2wyio6sQcMPqv1R+mvgI1q8iQ6FXHKe6licdJYunH2Io8Gco/cpy9iUXExnW9NHNLj8U0zts54JuWtXZuOFBblFfIUHSo+mbRu/7oRM3b0adyzQ2L3aDE5XJo+97hRk8QVC57bdNyZKnSO8E2whuyTRf25uclX6bcCfRwKADaqyYvilY9jIfcVlCFLhtsrsuaNHUnzYBtMap/rXH2XJ+yfzk81CR/3KML9rYZPDnM/zjMRj44bOX5GSbLTWeEwIHM52FZZQ+qJg/f25dJ4EkxUCrBRVS6PQJ3oX1QuTNqgLvs0euovxZHUpVu2bNvcsemAAW3qVGGQUN/zeIsdpFmI3+92VMSArmGPPDNt17b9mzLzijLKK7mPq7nEuaAD/5olWn+GfgzYqC6vTUI16V9KVx6FzkKui92QnJPvyHeUlJQ4C1fdt+aJEVhcRCwe57kq6VFDNz2lTyPCw6Onzpo5GBuXVerMsefY7TnpRuRGO0Z0eEBaetZJ0UVsldafoD8DNqoJQRKHx94ZJKyMgQ/ZVmQUOwCFvnmhv9CQk5ebZT9wcNnIsTuHDmnfvn2nwaFD23dp06R3+y6tI/hUqraUj4stw7Gwtj36t2/f9Vnbrh35GRnG9eUWvhlW0kfCtgXRTTdpZfaMTXc+xU9wxFodgGKqgoCN6sFdx8RgpEshqnXOKZvZLA75ZgbJoJ361Kay7HxncXZxUW5uUV7BjhO5WWU7ThXnZa6bPXFYx3Z9wusitUzcQ8QMrtvu/vC4wdlLV254sTg3N7fQnl1QRp3UVG6TrIHD35dOPLMhJ2X9xDjB71jzt9p+gv4O2KginI6PozEtYvgwR67TZjDybSZCbDRzC0YZ+Dtt0LHSbEmnpLGkU+HL6Cwqzyk3lSUffLhNuy7MnTQYFwfdUQ8bOrbVvfdzdFxgN1EvKijPKUpPESuDwgnRmVZWdqIHPccxucJZUXwIvS8INgviorKAjWpDEKddWjlHbFlQUWIUFve2ojVJYQUpsxDAkNU6bDZbqs1WcMRU4EjZuHTGjKUzFi9dZzp8YFVJ8aEMvqcjw2G12CyWVDTc8na7jTfnq6/lJy3Prdt4f4QQc6mfRi+R0LOhKGCj+pxAmjjZImb0oNmlxfxIbm4+olh05KIWMwDOLBiDrJ5hSLZYyhw5LCXJKeWlNmuZuOyNUBI1Cg1FfPgVh+pYxWUjjWkVmcv79HMbiND8HAmzjBUFbFSXc88XdAz21OPQa0tRfrpYhJRGMH45OX6KvrC8nBApq5xPZRQMZCMfV/SVritO/xhs5enp6c5Tm/oLOWT+thjC2Pi31p+evwM2qssqoaFTMtKGInLQ7J1FuUZktqJ0tWFkgrEweFSy2JRVLIe6TSaW7DdKl7gSHxjzKvau35Ny78BwJGux9YKD95/uRj1sfo6AyKgoYKOqPOPe4on0Dobfu9rhNBlcLTIyC9a4dH8gkhm5lXGYgq1ZYi0iqrhuAGe5kZ/dwc62cpTYC1Y+GoXFxkomeIXcZ00zlmfcST2cLroIUioC2KgeBC2ja0jsOxfdENn4dseLuZZUi0Wo5vHlUKGmKGmIEUVDJ3AYkcqn1Sou02FEoyw3GtxsM6XayrJOmR+t1zJWOhI2vm6XpUmnLMkm8wnaxiLOQribqlKAjSryjkvPPP2sd/psdLEqDL/l0Wlmi8GUW1FUZkBXtjELo2Vcy58uyvGFWw9xkl/cSiyflmQWJaeZy7d0vDeEy5HQthQ+eq4jvbicXsXOktyLCuBF7LsAGRUDbFSREdJxM+yz3v8zbdszEG3Uia3XIr7d7Mfnbjhe5CwzmfhYZza6VvckC+WYhdYaeokr3mNhBSvRX3Z8ga2gINteWLhw3uxB8fVaBEeLGWB+d9u5ZUdeBV+DLUhpSW1bepp+EyCicoCNKtLX05obvXKyc3KNk+KQSb/cIc2HDpiSYssuzs0tLE3LpiOlUVgXXCjGShe94SIiP4pAbHXlKpWstMaUklMlmw9an+vaw+UOHvQXRDTebslKU6k9XUwg29KP3rOS/P78+T/PaP0x+i9go4rchjE33nC5/uc7rWkFx567fXw/t3IsHo3d0uWeh4ZNnlW4Y19hjj0/Pyefhf5rp36XlBv4AqgYOMWB3+zcSXuBqaCEnnPMvJpKpnDtPQ9HRSZECKsr48JXQZ3Wd5kteUU2A5cSk075wRh6X2RwcHAd7BnnNeh2VAawUT0y3Yd301uWFlPXu8GRdST7iaV9cW6zNIjiEW2atLglMTGxJ/XToeeKlMmJ27bs30b9t/zgEfq2OPZ0U1FGQXJWblGRyZiaarGlFmfYSwrZe+ZUbNydnLR819jQxMSBdBoDE28JcssJhgU1GLl1xczFpyqyU818+y3XtenYJ8nxMZBRGcBG9UjCMJd6I8MD5WxvvMGUWZG5auyj8Rhyt/Aqpk2xvxvfPfXhqcOf22p8uO2+nROnjr43Kd1isWSn3jV01azhU2mmjY5u1reh5HUe5iw3vXd+viOzNDNHbDkSceyT5Lub1p+kvwI2qsY/ghFYo4HIxX2XXaj1mc35p4oP3D21u2SwNua+kJQr4TFNMKxuffphi+ahoaHNm8RiQWJV1L0pV0L8gNDpyS/arUaXwQRCU2zJhmjmVZEDIunj6/4LoVERwEbVuBQlqNDndA/Rk+UV/G3c2Ds02nPsWYvHDRt257P34wmxrua4I51cXN2cZP5o6icqunt7LO7uuZNnleTklBms6BABPjwyo9VTi6ex6Qz4YAqTSAUUVRUBbFSNq1FCAbTb4fz2vCk9DueWGfgeeXbOhjHNkZebm5uVf8A8dXD7vvEY1j0K91jKFR8jIdC9MUgaI+nf9Tu1Hvh0miF5/QZnYVGpWWhzlXRncm7actdwVcaorUen0jZvBxkVAWxUjauiUfjWwvKnQ1lb6vVtufVwiUFSVTOzqxLb0gtKc4sy1z67JGXV08+tXRNSN6R+XSqFiBbR6HoeEvFctESeBTeOCwmODK8f3nPFkmV7jhcX2guSLeUFRm4FZNcxr/xAAVvO8TlcOg0e3liRHUQ9Xqb1Z+mngI2q8aNYUsVmOk2nZwqqhIycVcr2RoiTNNhiItNx4cysKCgtrSjOoXxJTnpkYqdFqaMnjhKYGl9/wKhHmnYc1xJLuL+eGBRbjRuFdZ02nD5kxPARo3ovday2zVizKttgqajILTdYhalZwtwso0vNkcqQoTx9wbgENsFuycXlpl30iPKOl7X+MP0TsFE1/kV62udnGnOf46txNINKT+YbDdzwNa7j3oisXcV04lssptTs3LwMZyqybGrhiW07jIUZO53Hdj+5LWPH2i2zRu2bsfW54csPncxbbjxeWMRPOi63laSWl9iNFhufvlmYtiwd/SrGRnNWfiLX39LiSUe50VqwIZx6Vu8CVByVAGxUjSuRUQ34itvTFcaCpMZIF0b8mPaznMW2NHTKIRci6VnGwmgb7rZTyDwPq9menm22ltnSykrt5vRSun+f7uV3FhjMOdnCgejSO+IphNnGZjFCCjKmWQrz5oSxxd/Bd+w7ZaL20zZSG77S+sP0T8BG9bAHN+UnDrayWdJKN/TCQjrWFet3XWeXFJWZLKIT/CBv6VoZVpe2T/6+cEK7i9Eo7S0UpLNaBSU5wbmR6OiCcQLZFZYV4/j4Pe/j8jSrYCOWrfVn6Z+AjSrSI6gVFwpbWC1WQ1nGzI0fLo4Xm2BiE9vushRk5BaZXMuNkllU7oZ6i4fiKTuN0pxdmJWyoZuQtYdyuSmRjI04LHGsDGCjijyGN6zLdiA2SU6lrm1DhWN34exOnZFW0Dptui274+60ipJkg+QmU4iD5spN8gJu1odZaDWyGsqdjopD4+a2Elprm84tSjUyra7GMqYVJ3qC1h+lfwI2qgdB3ovHx0cx1/gdmZwNaY4XrD3rxqK9EzjWZMA8Z5HRwixLZRYmZBiRFh5ZMIttqMKadEabM2l/j7CGSNdIojOLyQVdvi1IYkqq06ARRwnARtUgSOJFoY9jeCEXi4xmQ4E99Y47BqEtrLQCS+zGksxMJ9v4yU3sN1s9rMdRCxl5J7kG3JTkouKS8s0x0s7LAel2YZayjSupFoCMSgA2qsoIXrZpR5g+C7bJ05iaedLRumW7BhhCQpOQOQueeKaoqLA0mV4Z3Mqv6IisvlFrHc1GoafDWFB+3PbYwqdCmFzgXMtS8wGP2dMNRsHezIn03riLWn+Q/gnYqCqHubCDh2wvE9c2pZRIM5WWZuzpgofHSsd5x/fo0W+acUd+VlGxzczeThG5b01tZRSGoqbln3CaZ/dIRGY707+CR1ozcvhls5hT5ran98T9qfUH6Z+AjWpCkPv4MuCeI3xngzAkLa3CftDYDXMjlr6j1J1z00vt9vycVIM8cdHKtgil59O3Rs7JWHjnXXERyLcATcyEtOKyNFFdmufb0gdBbFQGsFFViJ+41TjwIbtyHWmcjsJNaFLL8pMX3hXXuGG4+zzE6OZPH9yybWnZkQqbzebBrRp5aKTSMKYW5+VtXrxly+b5Hfo1kJwtuklI83kzN5zIFu4+wL0ufwUztWqF1p+jnwI2qk1H7orHhx5IFy9z/opPsxTlW235z93PTYbExQlTbAG2x5Q7yyz2CmdpqgGNWRI8rfMotspa08qLy1JNpjLj3ffe1cDDtMnIPtMtqTZnUZl0ZVfqX34ZM34o4XWtP0Q/BWxUm7db8Fd9h5wyXkV6mTdhnbfUVGv+McvdjRMjxSlQSKiMCAuetGXF2rLy7OTkZFNytgW9L7i4apwoIoMhtSA525RsyS/MfXHDwh6NGoY1bYjMBBEnbMX32VBYlErlQWjG5Ra5spky1jZiukth7r9CgI2qQncMfJHA6/igs9wgdPSJXX5MjCwryc95bE0fLDIyMj4+SgxcQigblX1o56FDh3ZusOQVF2cW5jsqbA6zoaDA4nAWFRdV2MwGUzFNJv0vMzcvP+nQod2HklcN6TgqDOlKEdKLjsRi47F+wzZmOVwH4tGklJSkruAO7UPfAQD6OOQHbFQRbqm16YII9bcXG5iao1B15Hoy2HBUcaps0w4K8xNhGOZak4xt1KAB9a8BPmTFY489u2b5pudyNubmGbab9qyb89iyeY7CrOyVq59d/RjDs4/NHxlLHRxcN0GcZImhoTF81Pb2w8ybbCfLU9iGJWE8LP0tYUjNSpoYRX2N4EFrPlz3JbioDGCjevDrHp7mxcKxmF2Ujq7rQrExkqnkpTrK0svLCzIdsxb0jY+pfO0qHAuqF9k1pN2QVmEd6sdRu6MHDOrVE3EORw1ElwKgfuLr1V00a9+RsuKSgvJsA39fHr4CSj2zGYoqVjDLzHU9eIGE28YpBtioItya+V9jolVB24sdNqHih4wH52qS7LLhBktxXnLq5gcmPhCPCy9FnfSwCFzljxERB/bBWrRdVmZwZtnTXL4QjEZ2nLi5zF5QsY5eVishOgk0VBSwUT24K/n7XjhSWmxRf94L5cLUJk5G/n7fYisKJaSloDCraOu65QsX7uiIJcRgaNOL+6JwlVjLxkg8tlWrVk9vWz7fWPz4jmM5qSbhNlgo1HkNxvyjhp5NOsfj0RFxdbEv3d8NICNgo+os5YuNtBvROJYwfn1pYTrdnSDeV4Pv4DeKN3Jk/+Q7S0qcmclTVk3ConFXC9209LAZxwasmTTynmRHWY6zpLTAWJrOjc4zG11HFZgN5VnO+eM70xkd045+8Ydaf3Z+DtioOsf5rkQqcFE2RmNY1Oh1Bw6dyBf6CflVasTp/9KxcGZbXuH29Rv7D+yFNxzoSblK6Dyka6/Fm6wnigqLbWKpVFI85huSDKbc3OIjB56jb1aAxTxY8XEb+oFN68/OzwEbVYS9++EF/o6NsSGxVJkxmr59KR7astfcI7l846oZqcC59hyyM5sMJkd6RWbhEwfLH1otMLP15P5PPbZ6SU9s0pJlq1157KnUjIpMhyOZmx0lFI3dVhgwpqS/YGjd5rZO9WnBBy/98uUj6Uyr7u1QPlUUsFE9uCv53zu5Js4W+Y/gWGxUREREfEJkLBY/5YmynHybUF20CusqGtGhqWYj0tefWZZaVCxQZCpJzswtLjRuKEG28mQWWfjBNdwiOciQN2S1uvQce+G2h7qy3xjx4ze/8GHuzt32++gc3w7VRUUBG1WD4P692ItpXcGxEFP+tpXURR4ZHhRep05wHB7dofe2nIzcrBxrqtUoVhqFFab4ph30bnHoZEejzZZKv8KS7VYH5DXkt4tOizd+NJvySzIKCzcduDOsLlu1DXu66N0M4+7dVnPRETo2ttP6M/RzwEYVYTvNH2NqjNTFHby3rCLv6amPROPBjRo0iolp1ADDI4ffN23U4/mmdDMfENFeB6tQvjSLXfSijEjl0vPwVXF1KnQjW1FMLc3bPf/ZMQ8/GscPNOh74J3/FKXtpo8yFDnpPPf8S+uP0L8BG9WFIF/nBsZFY0F7TUZDTsaJNQ3p29q0aFy/Xot6den7Ozbq0GR2RmlRbpnNLL0zuNksKuS+nBza0ONhAiTbLmvkx45z9yGnn5hMjrxT+U/u74YlCK1BUUO2HvuvI4mf21hcTu+IfAVKqkoCNqrNJ3wLZ+igbdmMFJnGOU92CYuJC6sf2jy0fot6IQk4VmfF1PbdFpfkFRfnlpZVGA2oYGZhUVS34MjO4jd6XhtAWBDSzM+pTCsvzCzOzU0zLOjVZwjaIRIzdb3TaUlKMXPjz80VBcyOk1p/ev4N2Kg2qfwl33bL8gJGD4OlONe888HhzXt1b9KsacPGLUJiGkTUoe+hM3zJypWLZu5dnVPhsKdbC3IKzJ5KoBIfq97NvTzd4XCk252lpw7cMXfu3FnNYhMwZCAB3v2h3aX53GRo7hWH/pxH71wPI1SVBGxUm45MEw6ORS0sN/HFR7PVUpBTsTT18QH16zZsFhraom6jhISESFaPyPrRzbpt2rIpL2n2roxc+nbFWWUGm4hoIfXbRhc/balWI/WPXhCOmVdMk0r9mO3JDktJVmHu3v37Nm5/umXXdvXdRwgkDF3uyMx2ncax/dJ8emeHa1p/fH4N2KgyL8fQff5UrTFiUzqz6hTlS2qqjY5B9rLy7U8tG9q8ad06kVh8g7j4iNjY2Gh+GF3EXc2xkMkTJkybMGHUpkJTdnZ2AfUvObnAWeIsTc8vdTpLHPn2AkeOI7PcUuqw5OQ7nM4Ke3IydyD1gtK12xeYZ424e2Q4Jx8ylpyj4V07ckos0iBLZ3LXu3nMgZ9p/fn5NWCjunzdhFIgNjoqAg9NKuDaYmyUKzb28k92FqVsmtGnfd+xoczi4xHRsdHcCDh+QhX9N/GukLCw5mFhTZs3rX/r/OUL9k+cs3TB7Fkjlt3bZuqiezf0DVo1Gn928uRtz+ybFBzGHEkdG9a0ZXDjBk3iJHeSE0fXRTTpsWnp8rTiMqPRZZlI+lGSnbTRB34EJVUFARvVxUIHpOjYCKzODofQKkNFRxt/8Ruy7enlZWXH9j+VOimhDjN2jh48J9TqcMxlCBw3SQqd/eg6RM5lJTjJDnr2VURsdNNpq+35OTk5BUJlUVpDTbGxi8Fu0/oD9GvARjUhyNnU9R8dS4XGUUXcFCamv0FoneFHi+8sO/VlxgtPdrutKzorGBc1wtG/0onDgnhI8JMkIMxyjGgx+JZuw2du33vgUFGxER057tJaZDTs+usw/aoON7T+DP0ZsFFV3o3HovHY2Ai8V6aJW71RGE8jDI8x2+iqmmGn1VTxrr30oL1N6ODBAzu3bNmACpXN2LtcBSd2jkTjm2ilp4kdLt5ikQ0a3tJp9J2zntmYlO/MLLWXl5cVGKtprt3xPtmOfnG61h+hPwM2qghB3IpjVD0wAsNW5Bo8jpdh+hBtFhsXkZKM6ceOZh7/3zcvn//58tHMe9YR6XfMenb1tDTy23UTHnysNWVX/B1NpCVQt8LowBjuYciAMe3Hj3vq8f27DakFDmem05FtEyb6c7OLPXRUMqPmkvJI5vZxcJNxBQEb1WQ7W2uMwtZkGKz8khtGNiiahcoa7aNQWjQbUqgwaUi2Fxd+8PFn35z68psv3vnq7aP2ktMff/B2+cwFaxefPrhkwYJnZi9Y/kzDRffdN3vkmIg1e29v0XhKv9BGD3S7becjd5WtX7v27lXLlx8wlxVW5GY67WUmkyXVhi65ISmbuglJP09JJZbQNtY9q/WH6MeAjcpD8L/SB1CRMTo6CmtoTLfWAKpEm3IoacMuhv9v70zg4yjufN9AYzDGBl9YGGNDwmFnOWyOYJYYgrmXG3MZjLligiEYCPcVhDy4ESUh6zKDrdYwaCxhjWxlZAkz0syIkEey8Ag84hDyYYE3JCyw601Y4CWfJRD0uqpPyVJXTc9I3SP9vrZOEylTVd/+1/WvKquqKi0tra6ubmysKm/uTscbo83pZDqtvbUmmhLdsWh5ojtV2RpLZTpimUxzLNkR6042pbvTyWi5EuHsDxgEwvaak+o/f8SummzFpOqwARtHBq0Jf7r9aDqBOaVEktc0h/gWCEhqbZXRHYtE1Ahdv6Tr/3QVs14LssRKBtHN8gBb7SANb/yJHcpzgd9FOYqBjSNEtu8depjwFE1HaUmyIDdpEP0UKyd6goZjudCy1XEKljdqW/seoKPQ84yXAwoPbBx+2FFx22OHsqmUKbJ0alu5nV2YH4p9lJWiKEZaxkDy/00sl3LN55VsguhpOh3ld5mOTmDjsMNa7rtGHpUsS3uTRGEuJzavj7O/oZon6ShmpnL/zKpBZRX4Rex99Vsx9hLm2q8KFBbYOCJsn6KvuNNDqZZ2KoNkH3qyxMqs0hMe7exH878ozD3ICvtVpObLU9mun2fh4jABG0eA/+4eZyzAa6FxYV2lfWVjXo6Yqtn5jro6tMdqimp3ZfP/jdWbLmCv4tY+6Dg8wMZhJ/vfi62VeFk6LBYPFciOwTexcX6y51ipECX8v66kL2PRDr+LdLQCG4cFZ1Jumb2FVJYWlCfC9nGpxQUpfW8lex3/6mPJjmpgY8HJOj/LZtc494gerUXGwowZfUBRk0vZK7nWv8Id3cDG4SSb/fVuzk2jCzri4eKLiSZErVDGswhPMHAcFmDjMJC1Pn71qJ3fJEmHpRLEvv2m+CCR1kUsSeRWuDgswMbh5Pd7OxMr5Mc6Q0OcOlwM0O1xvQ/qL6cKOg4HsHG4yGb7rnVm3UvfX6NGinDuph+R6DJdx1roOAzAxoKjt9Mvsl+fYScAa2/7N7VFCrLO6BsKUULRjvH6rFTE30IencDGYUEzstJxrTd9N29T/6WNIoyS9P9y7O4SFhznf+B3GY9CYOPwsOPqkv4nYZxWVV6E/g2AXnqeVuazp8vsQ99Hb7XAwMaCkTXfa3//dv/s/kdjXLm1iXdOeFGgkFDLauNFTWz82vnKQd7AxoKS1d++XDTgdJqz2yvMKy2KGD1vMtSzynxZl3zrfNUgX2BjYWGN8v8t6HdW1OyLV6XrC5HsHwBoJmUluWKm+dpisLCAwMZCYjTN8/udeyp/p6vTXu8v3u6qcT0kIaS8q2OZOTmVgY6FAzYWEtoy//FNR//5mwWxlFqUU6g7wxIz6Vu0/TTz5TX1mYNlkC+wscC8tsRpohY85qbiYWdCYzEHR+szUp5eMVHvju9zw1/8LvNRA2wsKE9O3MMxkUqZm0qEBz80uAixMyqJuql+lvlSq/wu9tECbCwc2b4ndzrye0Es6a9Aw0e6daLxUmfUmQWAHmtewMaCwNrgZ6sGxEX5ew/EY6NkMnVnwunGExbokzkHvPi1VRDQ0TuwsWC8vNuAuCjt29FeEfZbmuEj1PqcOsl4rQ/5XfqjAthYCGhEeHmOQ0a9iT4YVYp40kYA0nS9maXyKLqp+QMbC0C278NfbBnvWPDXEzdO7QoV5DSqAEOSdfP0l7z763/vw7HHeQIbC0E2vNN1w9LBz/TufNvTaIIu2hDSu+04djiHLJ2/HdM4eQIbC4HSb/JGJ7w1PKrDoqov25DWrsOMV0zvy4GL+QAb8+dXyw+UBobGwxvi+g2No9hI/aWFYo/9k/HCT9oEGfMCNuaB3jH7xbSBi4zSjA3N3XU+uzJihJvbTjFf/wlf+V0nRQ1szJdfH7CTjNJDW5RRu8y4M6Sj8zjz1Z9un5cHcgY25seH6qz+IlKWxf0WZGQJp1J37WGUwIt92ALgGdiYB9k/H7lniXOJka1s7HprvHJU5PkLQqdWIz3l1xqv/9Q/ITB6BTbmw939FvuNA6mWdLUW5qK2YoEmqIQzL9xl9AzmfYRVR4/Axjy40HksnHk43Omd5WMoMDJY0mOqYn+zp/4U3QUAI3MHNnrmjxcfOHCNUftqaUs5UdWiPjc1V/QbI0OJmkcO1gth9gln/QMyegA2eiYu7cSc716SZJFxtO+IG4xwtCd2slkSp/tdO0UJbPSE9uTfNsBEGiUXbWofexbakEz3IWybHJ1XtksKiAIbvZHtcnqoDx1nn9mY8VsIH6H9gWjlD3c3CuWYZlZO0DEHYKNHrh4QFrV3DzyfCo+S46i8Qiq2XHeEebCzQssJMuYAbPRE9v4B8zfalzdsVUNjXUZVDUVffcB4QM3aARlzAzZ64fPMfv1NlKXZl5MOtsw4lseN9GFEyAul8/VH1XFvQcacgI0eyF4v9VvboDaufK48ROPiqE5pdMV4EilqzW/7Ttc77wu/8LuqigvY6IG/jBvYT5Vu69EtLO4bGvPDfOnKunf7ztGfUksQHHMBNnpg3cBV//ErW8auhE6MUlirRUesO+YObMyd+gFxUdqFjOllxoEQNfz0l32H6534Fr9rq5iAjbmg97vmDYiM342M7ZnUAWiddaU2/PEf92Z91Rv1ckOPVQTYmCsfLpacF4iXnLgy0zSGB4uDo1RlskQPjnfi0hxhYKM4rEVlT+2/6n/Cpu6KENs27bcBwUELjmTt1myZ/tD6LQ52FAU25sgf+u+/Gf9MVD/J0G8DAoWmY6jh20/3Yzqe8JHfdVY0wMYcubXfkHFqVbN5tD987IdSW91Xqz+0VmPcKAhszAE9c0O2QqPUuLU1pOf5Y+Q4EKWmt+8sVky7fNmHgaMQsFEcrUF9c6ijnyo1fxJiR8ONktsZC83T7/f9CyuqO4zSAxxgozhae/qhw0Wp++uyMXROY+6ES/tWsuI6FSqKARuF0VrUxZaM2ltzX10tgqIbVelfHE+L6hi/q65YgI3iZDc6B41n9iVqFMjoyrpvXmDldbbfVVckwMYcuFHSz5mgf+f+zytrsbDBoS7dNYEWV8l2v6uuOICN4vznYVZolKXWvjL9DiqEx6FRNry1mRXZ3p9g5CgAbBQn7Nifekxfb83YTi0WI/LsdFZqb8JGAWCjOIscqxtb/7xBX2iEjy4oRO29gk16Lce0qgCwURji3J+6+eeN6KJyISpJkAmszDb7XX3FAGwUQnuw/2mGY0fcY69UQUYh6noOYSV2Vh82AHCBjSLQlKB1jnX/7/1XptrvZl4UEEWNXqWX2T1+V2IRABv56I/0Cx2jxqM21iI08tEPrWq5j5XZKc7CBIMCGwWgLegVxy4c+Y5myCiGNnIkzx/G1oSeh4g8YCMfmg+U3Sjb6xv79WQwlSqAwqJjfetF7BlWz55qUNIF2CgAbUG11rq/JD36QRly/YWgpUSUtw+npbb/r6zCBIMDG8X4cJYlozy9B/tThTA6EHW9VSX0FIBr/K7EwAMbxfjrLHtK9TuRchU74vhYGwfDby1jJfe637UYdGAjF3aMhG6jziNbwuw+XyCGEomdyQpuE/qp7sBGMZ41ljdoCsfFbSqO3siFSFy/X+8RHJDjDmwU43p7sXFqqJwGRsRGQbRuRH3mKFpy4z5DcHQFNopxvbnUKEk3tYUVxMYcUEi4/Z/Z0+wOv6sx4MBGId6hacbGimNpUj/d3u9GXkSQSrKAFt0qv+sx4MBGAbJ9r9kzqvNj9eim5gQhauk7q2n53YueqiuwUYgaax+OfMmWMIuLEFIUReuqvsj2jsuv+F2RwQY2CvD+sXOsTarjwxV+t+7iQyGdS9iz7GW/qzLYwEY+2cWOzMYZab+bdjFCukwb0VN1ATYK8JZ9Ho68B6lALzVHtOJK3sSKb57fVRlsYKMA2YvNORxZOhuXNeYMUUmol50qdKffVRlsYKMIa61MY3l9G2E7MKFkDigq6czQ4jsbHVU3YCOfbN8ac3lDllb2KkZOOxBE0XoToZY2Wnwn+V2XwQY2irDGzPqXJtZ2ICrmClEI6eygTzPY6Aps5JLt+2Z/STI24kxQ0+ik5grtTXTVs75Fk9+1GWhgowAv2XOq0j91p0IEQuYEUZVQZ4j1Lmr8rstAAxv5fLl6H8maxpGOjZUr9pn/GD66oW/mpcUVSrTvSQsQNroBG7lk/32iJDmi431xQkwdESNdYVcjMCNJ1Y7baOGd8oXf1RlkYKMAp1s20g8nbopaVxrjgBwXjA49S3chpX+iNsqPY4nDBdjIJdu32JZR+2Sv9aXpMAuOSHPkYD+rSNU3LDY+hK1xLsBGPnSfqp1srP3dZUNUxZBRAKKG4k30mktCyv6L2XjoV37XZpCBjQIstgOjzveSGcIGRDDSDVLf2nzn6m31Ia2Yyr6tpiX3MGKjC7BRgOPMIaPVYb042l4fgoscIlH1RmnCExUR2lN974upWsHN/7vflRlkYCOfpBkTHVM5E3/aGg0RjBpdqEhvvVaia0PndWlflb33xXitd1Hyid+1GWRgI5+tjvRGacYy45PbkhmF2Yh51cEgqfixs2bTgtrt6Q7t65p3s1PpY+xxv2szyMBGARY7AuNencuNAHlkpilFjB3kSOowsA4paU7PN0baR7O9hDUfZKfSUnvH78oMMrCRz7OSY/X/pq7M2vvZl1N2X7A2EWHbvnCAXD+IEkmXHayXWcnEmzP0ezWv/n0a/c69ftdmkIGNfBzjRll6pLs+sfXHhp2LE6lyFhwRGFlENPYnhTO9NxndCfnMrgT715rNX0yl31vmd20GGdjIJZt2yCiNVypUtf0G/TuzpcU9SRWbyHWMM2aVji5iJr0c9Vic3iCkFVDDc1+wnipsdAE28ulxHIsjXROjo8SeR81v7H/Pcx0homDcaKz3KOGmuvUz9K78vufWb4sQ/V8anv+CzeIs97s2gwxs5JLtO9Uxp3rnNtY1bb9nrtFbnXBNY3lluiPsqwnBQKFd9pb7zKI6rnVbhhaLQvcQ1mx/QUZPlQNsFOB08xgOjbu3sQnUcFv3qj2NVnfwB93z178w5mOjhhJq3fwzsycxr6tJ/y7rOdT834fYd+/3uzKDDGwUwDpPVWtox6UiLL2RlPc0HK43vN0uPFma/nAT1XFMKUl2/qq1YfEEee5crVBOv6sjFVLtxLOaX93Pplix+u8CbBRgsSWjLF8S11fUiDZAaq5+cIL5TxPWRskgbXQ0YxSEtbwTirY/d4JWSOPGydIFL7ZHaFBkGY70b82/3i/DRg6wUQBnbPxZs2oaRyKZjU/sY/ZhT+9Vx94ucmOKhvqmhDuvm/iTk/TtvDf1KPY1XmzOuez//BSxkQdsFMB58v8d3VZL1Hqsoa6njjDPPX6iyUx0Hys4kljC0XiL9mSaPEUrij3m/6S9nn1X38hLtSRl/0aXILFP1RXYKIAzNt7R269BksSLF+pLa/L6BGt9Y8hHxdg2T9RQuvXi/XfX0z+X1b2YJOZw0ViLJUrDL2+j/7j/N35XZpCBjQI4YqPssFHvr5Ynf7w//Ze56pg8aVXzMdzRtq1huplydlpPPGw+kuw9SqSilXYi5BqkN7oAGwUws41ZT7XX0RD1Rf+t5Ad7SdID7aGxl85Bzy1WesMPXl6il9Bus65sLyeKYyrL3E9PWo6jJYgFDjdgowD9xo2Wjdb+m1BrW+aqGzJjMTJqA8bktg1HmUuMk+55IR4hqrO7rp8Yp6o17/wYc6o8YKMAg9tooTW/SFfvmJGR2BtzQ9HypjWnWGVzfmts8FJQqI1s9X+133UZaGCjABwbVTaXOjZsNNYz9M/DibXR+hIjMM458NTO6FBddaLWPns1zhrnARsF4NrIhk/D1P4DhSWiGq5Ix3rWSkcsNwvm3kS0MjT4Eg+de03eyEaWmMVxAzYKwLPRzHcfExA6UxqKbOt+6NQHp0oyi4yz9zyyNFEfGeKJRGdWSUX0B/Q/Xel3XQYa2CgAv6c6RjqqbH2RrqluS99zonWlpSxd2ploiuj7dAcXkqjJW9isNGZx3ICNAnBtHBuB0dgGF6pIdt96hLHmI0uzvv9obaZC35E66FOJhUal9s0LJcypcoCNAgjM4oyJ3eIKm63KJO84cbJsHDB7+PWNP29KRdjFJEOdR0IVJVX/+2FafFNgowuwUQC+jWOGpnR34hijKGRp+uPdGzuMhGJVt3Woh1Lp21cgNvKAjQI4bNwr1DpyTd9nzP63kbGiqKGOlqdvXjTNcLHk2LtLu4X3yVf/VrfxW78rM8jARgGcu8bv6+a3vFEC0RcXza3hJNJTdfkc64ygyU920YM2RI/LK337AmbjZ35XZpCBjQI4e6orx1JPlSiqmaVRGe1M3nqYda7s9PMqEsTeHMj5Idpb6dvX0qcZYqMbsFEAO/dfkq6LD7sDAcE6yoDlKFZvuHyROY962G1nhVv0c9ZF+qnsB1W/dylb4fgMy/9DAxsFsGOjvGddahgFCBpGN1RpSredaD2RZtwf6+psNc/IE+qoKoQ0Plem/Y+RbewKbBTAYePYmlMlNEGls725at5e7IIbafdx0vzOrnpCiJHSL5BDpvta2vvv+2FOlQNsFGCxqaL2546xM4ujdUNDia6a5dcs28dcXnxi3X3bWsM75RLzIdUvdNAyPMPvugw0sFGAIbKNRz/JF+vOnGO9+JJpt3SlrJwpwu7KE1vf0KJo9Xtn0J9zj991GWhgowB+rf4r9kfF/jAM+/AG+YlKqL5r61WH7mE/h6Qz2xOC8zaDUL39Etq1OOlTvyszyMBGAfyyUb8bUt+L7diPbW14Kcx1POY+GnsSVfttkXhbauV5jtd94rz1yYo8zuBq3H4u1fouv+sy0MBGAXyLjURfYIhYsdHUQTFNVUTmUXi/hgnJVgX1nxaq3Nh1wbkH2FHx+Ltvi26MRbznVCtq45vsrPETvvK7MoMMbBTAx32qihqKJltTTdGMoZ8eyIh53MzQG0Nz+R2OnxNKdaebay84x7iYWOPoJYvVlm31LGHKm/lU4sb0n/fTfuIU7MVxATYK4JON9DwBJZQov2T3GeftdcvzlZWRkGqcpa8wH1koy9tGe0iqkEj91tpVj5+xixkWJxw97YeZF+mShvdBKzsYgTS2bKXzQZNf8rsygwxsFMAnG1kPMlM1ja2t7HJ1VTjV2dxVGbY6lYU6/INYh/dva1UuGO+YQJZWtKfSKXa+BtFPbo6EvOiovavd2Dlbxlnj7sBGAfyxkTmnJm80c+ynT5p3620rIpu2bWtLtGY0ointT7Q+/+hISIr+vLbm2xfuUyKbS6uTFj5SF1P0Iaqhvtd+seZxdecWGnGxa9wN2CiAn/mNyRtlewhH94geefLJC24ga3XWrH2so1J01W9QFEUJl3dVrVu7puH8hZOsl7l3ycI7e+MZa5tqPtO3rCtc29IxWUJGlTuwUQCHjbs9HfXe8r20ZP2sNaPvaEo5eZ99Jk/SkS5qjsfi8Yi1EkgMdwixVDCmfwYuFiqJ1qamWCzWFrl0uqT9QFt5aVYVKW8r6HEGjYkvZ0nYGecObBTA2osjS+dvGckrxbXuYeKJkgEqmp8YH0qO+t5R129o3thSqXS1dG6MqfUaEe1PRaSiXvNS+6qiPhJRI5EK7V1FvQmJdq2PbDhp4mHjr/yuZFzso//Q3cdfWt5dXqESoYQpQRoTf4ONPGCjAI5d44fEI4Vqn3zYlGn6Zu33Tlt0+lxbR8m8pM76ZPL5Sy5q6Ljm/MuOvTmhdVyViNYBVSNKKNaVVNmnodamjnB5c4X2I5UInR9SohvmlSyc0++HUS4/Y/EzyXSGHa9RyAvwYKMAsFEAR+7/tOqRy6jS50xIU8P626uVJLnuqWdWUxqv3P+IhYfsOY4mVDg9GjeNXp64654zp04drzFz/NSZcy58fMXMPbRvTDp8w3FHSnMfOXHvmdq/TNXejd9zusNC/f2uZ5Y+meihmYuFP3OrNvEZbOQBGwVwxMYJ60Zs3GiFplhTPFVZ3xpPNDFiye7u7o0NT136RMPB0oRdS5z92P6dWEcwnbmf5ES2Pxr/wynTVpzR0BKN9zsWtYC3UdYmPpkBGznARgEGv9t42FGMmUxH1oT+kR72nYp2xtKZtWWV10jy5KP6jyn1d7Ls1FE/FVyW+g9B9c++f/hJ330stK29o8763XTJXi3kDXi1TbCRC2wUwJFRNbeyvGANlMdAC82vCNsXQBfk61OpTOxnD9xC7jx7jtZ1lSZZm2im7yFJu8lO5QwhLREn7Ced/OSqVTevWvVApqerOVNpbE7XDxO3fl2hfKyNfQsbecBGARyx8ZxNoQI1TwHsxfahlxRJpLs53dEWU6Jr/+WiC352zjLKZac8UXPcmasXHn/GIdLO7H7RjKXLTrm568dlG5t7NbbVm3f6mNkcqjMQF+KVKLBRBNgogMPGy38+kiscYrBYGVFa29t7Y+3tnZSNqcqNnelw6vnyB5+8fQA3rmmu3djZ0hRKVI7ga6mNvQQbecBGARw2lqxPjFwLzgXFun2AdmL1FI/KinBlOj6Q7piSsi64G7H7Cmhs1HrJyOFwAzYK4JzFuTE9Uu03VxRip1kQTr6F1QMuQEKWGKynKkuTsTPOBdgogMPG5W82jlDzzRk7rYNYucmD4svVr5qNNH0ZsdEN2CiAOaeq9bT2DxfBearW2sSg3rHpWPPYjRHz0uipSpV+V2aQgY0COE5wnL4mM0LN1wN2OFSIeUr44PHRzGgcuYFjbewTNm5c5ndlBhnYKIBz3Hhz4M9TNU6dIirnGBulkIv7XFhPVdNxnd+VGWRgowDOezgCfp6qvUCpEufXTqxJ15FE76nKUrnflRlkYKMAzpP/Hwl8bAwmWP0XADYK4OipHts+gntxRhOwUQDYKIDDxkMSI5jfOJqAjQLARgH63VGFnqonYKMAsFEAa4VDkmY/E9CdcUEHNgoAGwVwxMappUWw+h9EYKMAsFEAx0kci2L1frfr4gQ2CgAbBbDXG+XpDQHeixNkYKMAsFEAzKnmBzv5P/N7umt8Mmx0ATYKsNg+y+LIzhHLCBw1sH0/dckXdkds5AAbuWSdsXF+G2zMEZbmReo2X02fZrDRDdgoQD8b/W7cxYgmZG3TyxMRGznARj7/saex2qj9PbRt5BN1ix+tzOoyvz+Kxcas39UZYGAjn9/NQWzMB5biVZf6Pc1vhI1uwEY+SePKGBk2eoImcJG658+V0FPlABv5/HoCYmM+sGzKuvYNsJEHbOTzH9NgYz6wY3i0ceMBtKf6GXqqQwMbBbDXG2GjR5TaKFv9x93GbsBGAS5DbMwHQk9trW1umqA91EpwgqMLsJFPj4TYmCcKCT+3lE6EYdzoBmzk88vZMmJjfihqXWctnZWGjW7ARj6vIzbmib76r40bZZz87wZs5PPJ3pLlI2zMHYXFxo2P0/KbgtjoAmzk84HjPmDY6JG6zUvZeiNmcVyAjXyS6KnmCSFqLc3hkBEbXYGNfJJ2RxU2ekJRSXgznVNFtrErsJFPXMKcar4otfE3Z2oPNRk9VRdgIx/0VPOEbo2rS+kncWBO1QXYyEfvqWIWJw8UY4VDknqwT3VoYCOfHiPTGDZ6RCFE1XeNy9JlftdmkIGNAizGLE4e6IclaDbOoKW4HLFxaGAjnzfsSRzY6AH9zDh2Eock4W5jF2Ajn6QEG/OGxUbY6A5s5AMb84Mei6OE9TlVabnftRlkYCMf2Jg/LPefzkwjNroAG/nAxgJgrHDARjdgIx/YmDdEbYz0pSRpCsaNbsBGPrAxT2hKVW159jq6bLsMKxxDAxv5wMZ8IfTGuJdotjFW/92AjXxgY74wGz9hq//oqboAG/kkjV2q9O3Kbr9bdnGiNOq3qcJGN2Ajn7S5MU6Wdo+X+92uixGFqHVR3cZD/K7NIAMb+Th7qg8l/G7ZRYmi1kb1ceNuL/ldnQEGNvJJSnYSB8aNOUOvqCJqbXr7OFqA9/pdm0EGNvJJW5FRln6E2OgFLTa+epqE81Q5wEY+cdlKqNq3vtLvhl2EKPRu41cvZGeNI/ffBdjI5w8TrNA4oaoDdxvnDL2Io/bNa2gR4sw4N2Ajn38cZnVVJ5Sl/G7axQd7ftW21NECRE/VDdgowMm2jVUdxO/GXZw0bloHG3nARj7f7isZa//SrmUdfjfrIqXu2WtoCeI8VTdgowCL7XEjbPSGPm7EnKo7sFGAc2QzOE6oavW7XRcpta9eQ+dUMYvjBmzk025vxdm1NIVxY87QaRxqI+425gAb+Rgn/7P9OFckYaMnmI04a9wd2Mgl69inOnt1xu9mXXToC7S6jVpPFdnGQwMb+SQlc9goH1iNWRxvmLER40YXYCOfuB0b91awMy5XzNh4mr7eiNg4NLCRj9lTlZFR5RXFmsXBuNEF2MjnQsm+hwM5HB6gOVX6PlV5yt/8rs0gAxv5VFvDRtpTxZxqztAiq928lPVUERtdgI187J6qPKEmhRyOnKG3qaYap8FGHrCRjzWLwzKq/G7axYcS0t7VPbcEO+N4wEYu2Qcke2cc9qnmDtHGjaT0Nz+hJVjyGeZUhwY28rnFur9Rho3eIEqmaib24vCAjXxu1MeMEmKjN+iUqtp9H3ucHfqh37UZZGAjlx0zrfRG2OgFQie+Euun0AJs8Ls2Aw1s5OPYpwobPUBlJI3bL6HPtBq/KzPQwEY+z1hr/7DRG5qPsdWTaDG+6ndlBhrYyGXHTOtsY9joAbZAq3TfQ8tv0vt+12aggY186tFTzQuiaH/YLI6McaMrsJEPHTfKmMXJj1YyixZgWR/WG4cGNvLBLE6+aJ3VitRBmFPlARu5fL6XbeN5SWxT9UbDL2+jBViD2OgCbORzqW3jDV1I4fACUTpCM+gOCqxwuAEb+Vg5HLI0Byc4eoHO4jwi6euNiI1DAxu5OE+pOidV73fLLlIi3SfoPVUwNLCRj31KlXR9O3qqXiBK2b+toIV4id+VGWhgI5+77RyOh7f53a6LEu0R1vjuxSyjCvmNLsBGPlfZx+LARm8Qtfbdc1lGFWx0ATZy+XSRlcIhrYCNHqApVdXMRhmx0Q3YyCV7rz2Lg9jolUY9Nk7BPRwuwEY+cSvZGDZ6QSFEVRrfYjbidGM3YCOftJ3DARtzh7pozOLgdGN3YCOfK2XM4uQDjY2k+t2HaSHu8he/azPIwEYufz3UWm6EjV4gikIipZu6JmkFeKHftRloYCOfs7DCkR+0q1q9/QpagLP+B+PGoYGNXD4ej1mcfNB3L1W/dykdfp/td20GGtjIhdqIFY580WzUTzf2uzqDDGzkAhsLAbVRwj0c7sBGLn8/2MynojZi17g3dBtlrP67ARv5JCV9wVGWSm5v8rtVFytmTxWx0QXYyMXsqWptaZd1Gb9bdbFS/cYltHNx8td+V2eQgY1csk+a643yQb3oqHqk+o0zJJzEwQE28nnGuNhYkn7QFcYpVd4ofYOtNx74pd+1GWRgI5c/jpfNCxzHN3YgOHqj9O0rkMPBAzZy0ceNzMfZq6Ow0RvMRlm6DFtxXICNXBzrjSe3hFR0VXNFoRvHqY1TcEqVO7CRC+2pGixMIjR6gpixETa6ARu5fDzV3DQuL0z63ayLEIV1J4xZHNjoBmzkQu82ls3Y6HfTLlqMWZyDPve7OoMMbORijRtlaiOGjTnDiozaqD3TpuCUKhdgI58oYmO+ENpTpYV4wEd+12aQgY18VkyxZ3H8btZFS9VrF9BnGsaNbsBGLh9PtVY4joCNniCaja/cK+NWHA6wkYtj9R+x0Rv0zLi3zsOcKg/YyOcsU0Z5YZxgFscDWql138fKELHRDdjIZ4m53CidmFax/O+NTM04xEYesJGLvTNOi41Y4fCAQlSlPHWQxMaNYGhgI5cdM60DHLVxI2JjriiszNL3sRIs87s2Aw1s5PJHc05Vls5I+N20ixHWnei+j5UgwbDRBdjIZcdMM9lYfjTud8suRgidxem9nZbhIX2YxXEBNnLRTzdmVMX8btnFSqTyMFqAJ/ldmcEGNnJx5DcuTGOFwxv1HfNoAR6PyOgGbOTitDEOGXOGsImcbU/RHgZioyuwkYvDxh9hFscrzU/Ry0yWYtzoBmzkYts4uSOK2OgFoirxi+k02BrI6AZs5OJY/W9swnJjzii0zOorJtK7E45HbHQDNnJxZBtXRbEXJ2fYxBe1USvBk/2uzGADG7k4xo01TQqCY66wi8YrmI3SuYiNbsBGLg4bG5oQG3OG0PCox0bpZb8rM9jARi6OcWMDrqjyiGEjVjhcgY1cHLFxLWz0AB04slkcJFRxgI1cdtizOBuakMORO2xOtZzN4qCn6gps5OKIjRsQGz0SqZhI9/r+BnM4bsBGLjvGGzcbS9LTsNEDdOKLzanKdBYHPg4NbORCzxo3eAw25g6bha6oZ7M4v/G7MoMNbOTy8TQzNEqPw0aPRPRx4/t+V2awgY1cvl4gIzbmAZ3EUdTMLKw3coGNfJZLZrrxE7Axd9gsdHn1OFqEiI2uwEY+N1MZZdjoEZbf2LWUPdIwp+oKbOSSLbNmcWCjBxS6+t+1hPUv0FN1BTbyqYaN+UAUFhtp52LS7/yuy2ADG/kgNuYJUZQ22lOVTsFyoyuwkU8DbMwP2lPVx43oqboCG/kgNuYN6VwiYfWfC2zkg3FjvhCjpzrnD+iqugEb+VTBxjwhoa2X0PK7w++qDDiwkY9z3IjU/5yhq/8VHcfDRj6wkU+Nw0aC/Mac0Yos8ZQEG/nARj7V1j7VpxIqjqnygtK8DDbygY18LBsXkFa/m3VxooRfuAA28oGNfMyeqnx5MoLQ6AFFraz/AWzkAxv5GLM4siRr40bomDtE6SgdDxv5wEY+WOHIC/r4Ki8/BDbygY18qp35jQiNXghvuQo28oGNXLLrrLuNERs9UpE6EjbygY187jePxbk8HvG7WRcjRFFb6/aTYSMX2Mjl82Mlo6u66vVGgq5qzijYiyMIbOSycbYeGbV3T+Bu49yhqf+ZmnGwkQ9s5LLenFGdclS4Q7+NEOQEUTNlWOEQADZy+aFxnKosPfabMgU9VS90hI/CuJEPbORypbXceGy03u9mXaQk1suIjXxgI5ello2Lu9FNzR1aZuXl2BknAGx0gaWp//VMy8YnXyuDjrmj9e1jz0yBjXxgI4+Pjjc3jUsrX68lCnzMHSWxHvmNAsDGIdEiY5ZGx8vM5UZp5Zt1yG/MGfr4SjwpYRaHD2x0gfrY97t9DBlZbPS7aRcjRCFNyP0XATby+Oo71jUcj2o2IjTmCk1Ci69HbBQANvJ4TXeRNqYHXkVs9ADOxREFNrrA5lTflK2EKtjoDUXFLI4QsHFosuztTWuBQ3qAzuL43bSLD0UliI1CwEYXmI7P2Dbe8Gyd3y27CKGz0IknYaMAsJHHPNvGhzbDRk8gNooBG4ckq48b74aN+YNxoxCw0RXNx4W2jT+CjR6gI+0m2CgCbHSBjRuPsG28/znY6AnsjBMDNg4Nk/HXu9k2/hQ2ekNpQkaVCLCRw3WSMzaG/W7XRYjWUyWxNfvCRj6w0ZX+48afPh/GSRweoCf/HwQb+cBGDh/Psm28aQtioweUEMaNYsBGN7L9e6orYKMnsDNOENjIY64lo7xiS8jvhl2kxDGLIwJsdIFOqj7viI0/eTGkIqXKAwpOqRICNrqTdfZU73oBPVUPKGwvDvIb+cDGoaGh8dNjYGOe0F3jyP0XAja6k717gI3oqHoBszhCMBsBAIEANgIQFP4/KylxIjWYmKAAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="228" height="221" border= "0">


Nenatiahnutie dávky

Nechajte perorálnu injekčnú striekačku v adaptéry a opatrne otočte fľašu hornou časťou dolu. Pomaly ťahajte piest striekačky celkom dolu, perorálna injekčná striekačka sa napĺňa roztokom. Veľké vzduchové bubliny, ktoré sa mohli zachytiť vo vnútri perorálnej injekčnej striekačky celkom odstránite tak, že zatlačíte piest späť.


Pomaly ťahajte piest dolu až pokým sa krúžok na tele striekačky nedostane po značku zodpovedajúcu mililitrom alebo miligramom, ktoré máte užiť (0,5 ml = 5 mg, 1 ml = 10 mg, 1,5 ml = 15 mg, 2 ml = 20 mg).


MOr8ZH0EJZrgyedyHFtsyrg8muUUILkIeRYWcZFyxlhBVKDGICbYY1BQUINw/6AgnB2B482ahmE+kbUC4CbqMFZQ/rPh9livWNi4HwrUv5/tjwSbw14+XVrcKUTFQLr1JOiHP+/MtDBaHrN/AuuYaq9dGI8V7Yo0f9C+0eBBAWwYeRVnhTav1Tywdi1fHA+it4QFNmrWvFb9kFr9Oka2Gj4Z1Ie7du3aoweoIPfoMXzyrCHrxk3u2nXCtB49Fi6e33LOhtXz+w56ZXinkAb+9ftOGDS4X2DdWoEBrCCfugGYXy2/iEa1Iij1+i37NV82fnwJRptsvPH9Kr17LxJIt54DM9jitqQTrcKAiR/Z1jsVQp/t65K/3At2DGzaPLzL4P7teoyF7VJ9es+cNqFH7649+o4dsST+7dXrto8b2KsH2NC1desx2xa/vWTrig3xrx3bcEDEoQI1EiQpEqdQI5yVKr2YS4ilJKnNFidnZsjAHikph1asXLOBLyf2Hnl78/ZlE/tO3fTmjLZztsdN3LpudvtwmIjwhIeOZrWbZ+CQECxGcKfq7+GLAtKtRwHM6lcb+tF6bLr4Y6dare3z4fFm+Yu/rJAec5YtXhm/f/eqg6QIug4QpEguJEkeQfJMaoNRZcjQE4kkHFjM52cZM4xqo9GgUmUzwVQ16tSTVz689MV7F86nGcxKnQbOjGk06iUalTlTp1HB3dVGlUolo76zjVJ+ilYtTjJlS+QqVabwrd5BIBkDf7SViC0POdEwaV1luUX1DiHcAtKth3FxGouuOsZIqegvzqqFvN8tX9GYVX/yG3KtBkgNCEtlMIAfgyrbIFODb0O2SiOhZsDVq7JV1Ipss0mZmWmSy01yThaH5HNFXD4v02DISubpZOrsdB2ZRNIjL0g+T0Tw+dADiEhRSCQmEckVy5WZpkyNwaiVGDPMJq1aYTKnXuK3A+n12cgYV8v9PfVg8mddQkOSKxGkW48i59rLjCBjs4rc4WZScydzG9F48humc2fVpiylgiPOkopEXJGIJ6IGPFHwaM8Brn0gMgG9A8CPgCD5KXIewedyuMsXbJrWfuCcBW8fFIhAKZmkPRFIZ1cEUkDSfggCPgm0Dk7AI5KpUK7csxe2BgLDP/Vj+u1ynRrbyB72btXeuBcNpFtP4ra0A9M3OuN00T42t482cPSz4m1fNakM0BLaffJIW0hW2nWAoOuv9CAqPtwEparQaMw6s1ZmyDYRhDplIDuChWEBvrU7dosTmMUk4+jHs0WCJLgkyXjLk3wCBmROFvATkwQijtJsNmkunp7GwrFBF61QuP8bB5vUfON/qNob98KBdOtB3E1sRWsyNO7zYnaxSCIdheSIpVeuCKGXj1N0C4JL2DxkbXGTeTZHd2obTyDK1Ot0EplZcCBBKU7U6Mc7hlyEHEnjHAKqTBYAa5oM3fX40D4nJ9O+fHxqHGWKNMukN0vMhnSVTpKpuPDhODaGt9DAHqt3R8FT+e98gBz3KhekW0+AfsY/29Kd1k+j1/4qdiLZr6baxkPgWNNVJ82JyUCXlCChl54AaEyQmJjEp9SbnJwI/pFUeZYqMAMBJiSJhSvmjBg9dOHc3k2j3uSLCW3S8Hqx/f0j2OCc0YILWqE8C/xLEXGysrJSCD4oXItpVz6FVK6XyTRmddq5bJk6w8zbu33OlKFDFy7oBOxtC1me9aGsNUyY/7GnVXr3XkSQbj0AWqPnBjLOtpHk7eJ3uylvare3bciT3EMCkrKEwETC9iSSSJHKpZxMo0qtUmWKxVlZYp4j/gVPmiWSX+C0DouICPWBV+skOi9XqKQcjfC11S/1qtd799VL51LPnTlz6myaIe30mTNpMllGuiENrDl3Cqw9lWHWqo3SxN1vrJ23ckjLfo3CAkJ9/cKCcSxg0SPr/eQ6MFV+R++jCHCVDdKtJwCe8RxZB0aNgzV5xT/0FuuTpfY+oDr7v4DuQKIUUqQ0cUxqo8oAdHbq/OkzqdkZGQZV6pnTZ06fpXpyVEajUa02APVd/XFVM9sIRtb0U1+eVp385bvPfvnlTNLWuO0izt7dh3YcOrT3kNzM27N7rzg9VWnSCHftAusOHSIS42ePHzLv5aiOjX1CG4QytWyK2gcf3thFFeH937ltRaqtbJBuPYMnO+oxpd8pF0t86i3WtFaMXvDgvtx3z2jU2QZVelrqmbMaLbCGaumhHWTyG+OGzh0dt0LA3XOINKvMWq0ZYjTzd/GlK6LtA48brpSLE3YQ5OtxK7evnz980CuDomNiowHtYgeO7NMmZsCghWsmvzxmUJuY6CiwtlOXhkGsMNiIlR9wNv+BW4fWgsudk+/nd2xCVAZItx7BjRUNqOcfD1v0b4k7WqyWpyvY9pFSU+UnU40mU3bWkbcSjs6dOGbEkLjJsTHdBkdGBAew2ZGd2kYPaD1l7ktTRkDmxM3u1aZT20YOwdVq2TsqanCvWP+ggFA2Kzg4yCFEjB4DHeqH48EFdVpAs04eBljrdBQBripAuvUEPlgfSrc21VlRsmwpfh5m10xY+3Fvzp02cu6EeiFduocGBwVERBTyLmBHMD62AQHBdt8DppzMKrBvKfos9k9mZaMFP1X+zUJYkW49AcvJ4UzRszO/lBmy6P3Pt3T4/gT4hbHZYcF255ySXe8Kyc7Jj9ZxcNGitH/jBVbbt7QQPEC2tmpAuq1uLJZTvZkHP2bHkzI997npL4Vg9qKpXTz5fftYjmoo7qS0orxvS9C4czG4wOH5lmAVd7r6MarWVhFIt9XNr4kd6Oc+4mXFgzIek/cttz1dB82vOXZAWEBAQJhvaK02sd16RcfE9m/g5xcREACKycFhASx2AIuSKTsoCKyEsANqN/QJadGlS+fmMDQNm8Viwy2hYSz7iYOCWUERbIwVEcaOCAvCgqnQNOwIsFtwQEjPevDtED4gHMOabv0ZOdtWGUi31YcFNuF8ur0RY7f6nM0pu7l6qJ4VQNnBCKhLILhmA7pFd5oxdPRLU6bMmRf35ltHD+/a+drR18cNHTpiyojRk+ZPmDNy0PjZIeAYn94jps4YPXrES+DfmCnrV85ddvT48VVrZ0+ZNHR214FjhoL1Q8b0aNuyW1R0VFSXXq9MHThz5PTeXafETYmLm9pp5vjhbVsMHgUuNGLk7OXJIyIwPOzNM0e7ztjzdaXeLEQ+kG6rE4vlvaHNaNkGjJU8LHsh02K9qY0CB0bOGjdkxJQpU8YPW/vO3oPHeRJTVpZCYVJm6rR6vVavlZhMMGCyQi7kZXEEaj48ptMuDVekUMIhUGBLZqYpU6/XS0xSsCxPSpIrs+RZkqyEfXv2HTx4+Pix3Xx+ooAjPJSoyMzKlJCH+VnJ+44eFmWasuRi04nUOcD69kuz3Lhy8S4oBtBJQ1Q+SLfVBnjA884NYmqh7EnvlT0SE3Skt8iiMazVOonZJJfLpVKpUmZUG806Kmq5TmcSC1NShEKhPFOnhzGUqXDm6ZeSW4G67jD1BaOeWqHXmjWZJr0pJSVFrNOAFRqZ2QxW6vVmGO1cDcdqaDQamcZslqm11LnBHjKZUQaONev06ReoMn7rz5xnNEJUBUi31Yflk8SWTKtPvfj/o9aU/eA7KwMwbKbxJ7NSB9DrM6VCcYoI+hZAj1mCmWqEIBhnAx5YK0/fBYdsjOXKpLQXAs/mgAB9h3g8guClpFAHEFw48YEYAOQvSknhEuDUJBzzLE7hwQ2Ul4JAkf5OG+hq+zOSa1WDdFtt5KTNr8u0z/bRlqX/xw7l5xoHDu2UclZITTkAZAQn27JN/2Obo5YgnKYHEpD6rJfCMKzeYo002ebax4fOfnBPkjqWL0hOhv650EWB9gBymumL2t/xBz+Jkw2n9cJm/K+S7hCiWJBuqx4mwLDW1gvrN+qatZxNsRbr/cPNMSzkwFkp3+ZaW/rUmcJz0q44FjZJJyEcuztNisvjknyOkkOS3LLMbU3wszL2w5A0L31fKbcJUQJIt9UAlO27G9sw3aL9dn5SrnIms29aNwz3WW3Qk6Td97Y0oSVrLxyoj2E9BDph0TLnk6Zsg4kUQBeiUs8IdbsP6DZ08W+VcZMQJYF0W/VQsp0SwAxhiBE/rtA5vpyI4axBhJEHdVuqcaQQpJwTdcOwdq9p5QRZxCEkaZId2n6YIyzbzNeMbpsdrkgGEC6BdFsNWKzXZofRDVJhL8tyCoZ+Kxt/LA/C8DoHjByyTJqlhCZN2wGE1n2LWU4UWQ5WKhd3aTRMrOaV5ZwEX07ptu7x++6/RYiSQbqtDq5Oxelhvj7LP7ZWsPPEIg3HsfDlajlsCi6TvSUF8rRdMRhe/22ToqhyMpGi2hcLzHHCWQ6/HOXkukeLdvNHVCJIt9XAh7OZMb11t9+qsK+qJbMOnKxPr+SVqVQLEXDSE0E52X+KMLMoe8szaRaFYlirXalSsgxFb6pdCujcb0VZh2ci3AbSbZWTK+lLjyvGmyRQLToV6/y8KfDHseDxChmPT6uudN2SQhWvD4aFTU8pSuw8rlk5DSSr8750OVlU9begbgXy9N1dMCxi3Q233h9EGUC6rSpss4U83cNEtsDamIqOtVo28hQhGBY0Uqnm8ksu0/Lsm0lxesJgaG/lEqdysm2J4GkyJ4KkddmRwSEJXgknpYdmEMnis4IOQLdbbyBf+aoG6bbyyVcU/jS+LuNo0ye9wg87deDP8zGMPUWnEfEpY2s3kDxu4copjzaQivS9bTCswVC5gu49ymekCZEmaz6OBcxWqgl+vhPweAWsOX06PicblpPxkV+54SYhygXSbRUCzNKPU23+cdPfd3E077dzMIzVN0El5Bddpi28VsA5RQB7yx6elMlz6vW1xV3mqHd1w3HfRQazo5jMvBDgCCn4JxwwZRtDJeArlAugV8Tga1ZkcKsYpNvKxz6fnsWa2pZukMKDe1ywbasgeaoB4BXQ5GiGlF/G7lug23OJ0bAG+5Y2iyDs5V0Gvly9og6G+S4w6mG4ZYIkbaMk6ejL9KgsanAW7OoFm7XSUVRMqY+QaKsapNtKxz5XvOV2CjMfAdZkxaWbLprbmwkwAHJf0ijmE0WOfqJqqIQTfNKsnecPDmq8wqygNQjUCcq7Amg8Bckc9bpGGB66VCvhJ/IJHl9AwhYvkhClcPRGmUnME8pNWplGY9YYZWazxix77yx048OHf+umO4UoM0i3Vce9443omS/xtuQTi6s+b3mZ9TEsfLExKzmZ8g6waZR0CBVOYUDZSdpFIJkvU8yEb43ORzWcZCBMrpjH5Qu4MFC6mMMRZ57d1wLDIuampYnlWo1Zp4c+fWatWaM2qs0ymVqmNso00MNPZ9JD+cqunJkbAQdqpqAG5aoG6bbyofWZ+8Xbtehu21oLTjx23lLBM6paYf22pBs5HKk8i0PVVwkyWQAnzSOZGYMIQiTl8KRS6J8LEWtSj0WBF8eAHWd0WXptpk6j0SmVemO2Sq0G2jScPL2sFhYw78RVoFOxMFOjkUjF8kxF4q53lsxZuv34jv2vLV8yd9OihXFT5q1fuHbtgmVL2sOgNUFttuo+RjFqqhSk20qHLidf3xPLZsrIh+8w610yubk7A/BJP32mlVCe7bpMiUQnyRKKM/VSsZTDUer0OrBGbzbrzRoNtYtGozV/cXFxMwzr/kZ2hk4qNqXsIaUmiXj3sX27d+/atevwIeXhaCx0xN49B7csGjZ93KL1S6eMHzNkUp/oNs0j/Jq26BbbPbKur28DH78APx+aCMbrv+n4jIduuVmIsoF0WzV8spmZt9Z3gv5v10/397f/d3YChg1M5r3zztGdB97alWXWZWaa9EZjphIUaWUaiUIiydSZhcf3krsO7DxKs/NIoml1QwwLG7zorc0jp82b1mH4lKFrh0V3bgHnKIiOje3VOgQLjYlt1aperYiIuoHNm/n4+fr72qKhFw70yCzBsv8g/S3Xs4UoK0i3lQxtUX9YGEE933iHw/9zqXBMH3xDNGZWy9oY5h/TZUCLdgPatOo2e23c6ElzliXsWjrp1d1Hdh5dNGVO3Oh5m0ZFdZjaoU3MAJqYmNi2rQJgHMha/ULCwpr5Ymxf/9phmCPSKo7jrKD88iwxmLItjCvYrefhf1GYmioD6bbSsD/DlptX4hpQT3jQtDOPXXu24cE3f9k5gOWsIfDPt3kDfx+fxu0HB/q0aTsgNircz7eBf4PmoRjOZhVSWTF/5pOqXZBBEaFhdNDWgAjwLzi4dpt6fj51w9gBYX7BGB7Msh1S/8hfLje2IcoI0m3lc1nQg67aNoz/hVpR8VEK8LhbkmENHYLD8xdZy0OETygkLNSHjUf4wgXfUJjQsO7dOsU06dgFFJxju/QeNWbK7InjbUwcNm3BWxvnDJ03ZuTEEUPmd+k2cWqg7cKRO69bkGyrBqTbyoOSp+Ve2voQ6sEO60recd5YUdTRjukGHJa0qClC7HuE+QVhAQ3YbP8GVEMS7hcZWa9V2zEL4uaMnjNn0pC502ZOnDt0zuiX4t4c0xjDOr8u3HFgw2v7Dh88eOxwklgul8odwLl1NQqlUs6RKiTC47tMwq1tmdYpLDYV2dsqAum2cnn04auxEXBeAaz24l9gpFUXi5IW6525LJsc7XOLNIqOiomJaRfTJiamTTuw1CYGfsbEdGwT3TY6NqrnyKUdmry8aeT8Iavj6oEDAqcv3r78nUMSg1mnB8g0cp5JptXrleZLhmEYFsX75rxKZchOz87OyDaaYSRmrV5L/wIy5Sa9Hhxo1ku0hmx99vmUKe36RcL6u98+ZG+rCKTbygPY2+82dvKhbVHIvlv0Ouazog94nrlJvkIypMk2TtLh/TT7Du87vn8fXKLW7Enau+fQIYVmx06hWS6UXDs/OhjOQ3QhQ5ZtkFE9RGZqKAW1pJf9eGIIG2u0PVWdpVRAK5slFafwCkAISC6PyxOBJR5Hyk1Rp2Ulit6Gc1YHry7b/EYIl0G6rUSenpvI9Nn6tE5hen8s+b7KjeXegoKTAoV2eePUe2mGjIzs9IwM8OMgGxhMYDezVWaJKkOj12iU597f3x8UhI+fM8rlYoJPj60SkECEfGrBYB4TgEXMNWcKkgVMIFaSYAYl26BGTHJJAVzFT+YLEvnyDz/fXwekhBVXhllAEe4A6bby+HljO1pZfqMEF901LOHn3lg+QgcvJLPVUrFTFTTLVhUFv2IhB0AKhHKegMtNEsi0s9lY4FypSZBM2sZEUlIkKd2q9SOAboeYzYQtwhSR37OIgPGW4XgsHlQvXOaSScoT3EGwN4k1/wM35RJRCki3bsRRuwMLD2VjMbq3ps1bn7vl7NTn2Rb5Wp1abeJnpCuTk0nHsGQuSUC/Oz5YEMApC6BbDzN3AZmoSFvtj/lMkepoB1ye3eOPAEVfkjDKhvhheFfSIIZOvU6+9dDIQpMLF+EBWUqJMjPTJFcolZKMS+ZRdLysyb+4I6OI0kG6dR8Wp6Wc797pSHdr9h+t/cN918jd0cipvbjurMPGM1peMp/ID1WWpYu3XFrJcFYC+K3LfCkC8xmWooPm12ZRbZON8EmjFpSTsZhdBnGS08mgleXzeTyRSKjUZ2Zm6o1qldGoUqmNRpnBIMnkjQuk28ni/nJfThElgXTrPpzjWpj7BFMmkT1Z/qu7+kbgaZ5Ncsg2aPDOs1dkokSBgCT4TjOCQGdZnlBI8gmRSJQC/hF8yjNIQCYJ0xM64FjEzAQTV2CvsPIFcHIgPpyoRCabA078slzGS+LzUuDRohSeMCsrS6LLNBuyDQaZRqY26hS81+K3v7594xs7X92yfMGEaF+mQ/iIK4F3EOUA6datMAp9oBxMF2RDtn7nyjCLwnzQ0qHbprv+++Gs3pQJO2V0zoC/1AaVWaI1Qj8flVGv10qoDYrsb4QwwNRIoSaFlwIRAmVKJVqNhj7y7IdH+9WdKbxm0El0ZmBT4Yx8MiPsFDqbrhfKdcnrFq3eGD93eo/+zWqHN2pUv1W9yIZ+9rEfIQrUf1tFIN26Gfjc/rS0IfUc150ieZRvg+tc6+jQbeONEu5hYXpaena2IdsJQ3a6Sp4k0KfpOdIUnohM0Rj0mnS4QXb6//S9cKzhtgvXDAamzTkjPT1DpRDq0zPADqknFOviTRfSzYYz2Qo+AUQNZE3sP3h0+YYNQwcNn9+hkW+z2s39gguM7GCEO/wbJNsqAunWnVCWNUfVmn6kGydcd9rijrNbrRc7OXQb0KhJTIvp6xZvXZaf1VtfXzk1ttPQxUNemTqwd99uXTe9vXTh1m1gt83rdq5sheGNlph1XBFtb4Vy6d7FiyZOnrsuftmyt1evfHvL/v2bpyzYtnzr9A7t+/Tp07vr8NZt+nWMrF0rlBqHXNS4LNuorL2PkWyrCKRbd/P1gSZ0l+2Y1LLPRF1mHq0voJig2g0DawcGNg900Lx2eF0WhoXW8mPsoW+gjw+1ITCwYSAbCKxj7x6te7Wk6dGnXSMfNsu3EThLYDP/RjFR9XwD/Bs1DAzGCoPbv53HRTMLcZfdn19E0SDdug9obHLNr9BDLSL3Pa+UIIem2uX0HihOek7LpZ+w4I5FuDKwZ3/u3qo8ogSQbt3Kn4e6U8+yb7fkm5XzDH81tnxuP3iB73wutfkXSjotXsxe9lXBs67C5CHZVg1It+6BCjpzXT+PDiHV8/CPj112ISj6MjmmduVQbfE+tkXvXECZhXZztEMV3K/poRxkbKsOpFu3QMn2qxX9g6inunXqY2slmR6LNVfStry6LX5jERoseChe+A+nndl+YWxqzeBU+41AVD5It27i5pdZo5tRj7TvS+/BFZbKqu3lnX05rFxl5cKxZoqr1xYsQufbL8DXzzcCtnf5+TTzj4jwqRXZuH/XBW9vHV8Lbp/8nRWptupAunULlj908+vTxjZw8eVKfX4tFmt2uSxuETouKNoCxhQPimCz/UMa928xAHrxtmkVPbB9q7Zzt66MX9m3+6w3V257ddumpev2CLO0Vy9ff3KhAzxo2MeuBqhElAOkW9cBz+rlo/aZCA4+z1exdX8NFxTIRxYTrq0YiRZnWB0jJjAWHtY/qksUILZN1IwhS1avfIeTJUlPy87Izjaq0744oT718X+X//r0pPrHTy//d+OvT7786++cPCpzPwyCZ5j+FZ06JNwqAenWDdxXTWlG66HBKCk1Qqpyn97PRuFlky2LHYxHdO/Tu23L4R38oR1ls4ODWL79W7QdNHFM17ZtW7fvNHzI0okThi1Y9uZiTnq20Wg0qPSqS19e/v2/WzctOcC40zhy5BzfnF53kRrTOep/FZ6BG1F+kG4rhlOZ0PKM34WRUZ3tF3Or4NK/jKRjpQaEN/VlhxUkIshnQNc+bXu9Mnbm3A0bV64TnTunyriQvTQwfNjyN7bFL9v8lijTePqzn88YDRkq9YmPv/3s6sXLd369kZtnyQMm1FLeWDNXY2FaZvyvcnKLKBKkWxegxPtUPa4/XeYM7rDjWZVc9/JmP+pF0WD03qOLl28pwOL415Qnzqenf3jtiz//+O3erYdAiXlWy+d7dvzy9Mlvv917dPfhzTxYoIUSzXN2Psz/XVb+byzM/Cik26oE6bb8OD/qlke7BzAVxsgFqU+qJgFPk8Ip3Qbuv/Xwwa1C3Lubk7/z2EJVO+/nC7nhXAF3raP5xmrYE4R0W6Ug3VYAR0ny4QfxtekickC3pKoLrnQuirqm39GHRQjONmtngVhWloL7FD6qYtw+CEPfzUe6rUqQbsuP4xH/b1+fMFq2kduu5lRdm8z7g6hWYNa8/4rcTCvXUsCOFpU8m7Jd6cJ5csCfapeq4OGIioB0W3Genn2pAe0YE9FJ9MRSaQMtCnOtL/22mP9JSRe0NfAW1SflxnTeWuGHyslVDdJtxbBYH/60JZbu/ew37/iH9tVVwpUeVPcrXr64p8UYXFfT/Nu6YJCakR+7eBpEeUC6rRAW63/kcGbiutbS684bqoLvRgZR04Qt+qesR5SULhfT/OSNUJCWYT+4dhZEuUC6rRD/nFnUkLK1AdFrrlX9WIMvJ1FOvn6v/1blly5MXiYcKzbwEhorVYUg3ZYTWLC8f2p9DBUNAm+84f0q6vvJl4Y/V/vAt0aI0CO08lkfcCs6CukJGTwgPS8CSLfl5vHnR1rQAc3r9qBDI1f5bFZPkupQ0SJFnqASy2c9wEuk6WFPsP0vDEi35eXjA53o0UoBozifOPW4VCWPFVRYx0aHHnuCgfuwF9BtvYRb1Z2OFwmk23IAJJKX3TWAdk2tt/xjZl3Va+dpSj+YhqakR8QZf7clMP4dOX97wjvkRQHptjzcOvlWZ9oDrtE8I1OxLWI0UqXzhKDCWNVTVOlVi+PzriAt/cm/qzsdLxJIt+Xgk9f7Ue24ON4i6Tm9qtL8bEvkD1E/+PqISfMIh9fTPaGPw8Y7yHG+6kC6LTO/q6YHUH0/EY1nmd01LWbFuC3sDN8fUVc9QbYP90LnY3zy+9WdkBcJpNsyALSR+z9ySmPa8afDYvl31akWoNUHe+vDtHT4oOz2rej9nNbmPPn193/+/uPX369f/+7Hb/959u9/z+/efZpjzcvLu5lbxP72NTlZ0I8R60e6cdpBRCkg3ZaEzZw9/B85I5CO6FJ3ypU/cqzVWh60WK8vp0zcK99a8x7eLETOzdybuXk5d+88+uN+7s28v//5997Tp0/++ffZ9Rv3/vn12fVnz65fBz//XH9258bXV05/8dPX/378U5pp35q4rUl7l8xbvXp+6xFbNy8Yt3H/8T06o9mskXBSP330z3VwyD/P/nr0MC83NwdcJhde63GOxfp8HrwxtV69g0rJVQbSbQnQzuXW3M/JYU2poKW438A939JbqvURfXCoDnyLdJWe0Skzi0KZKTPvXBO/i5Cb1QlrX9q+d8fxzZOGLI1fvihu6aalNjYtWDiifaeWPUbMm94nul/DMJZfSGREUFgEjrEiQoODfBrWimwTE9OmXef+XUYs2TRu09Jxm4ZOWcdR6032y0jlV3MfLIC6Dd/xB3NnEJUP0m2x2LT5n3R8nWC6Fbn/qm9uV0uHbYGUWX6O88GwoPCeg2Njo2MLAFcMaDE4umGwX/1WA7oMrsfG/UPqRYbiLJZvAzYrOMgBK5gaQBJUKDi6I34VE4GOPiw4iIX7x3SKamG/WLuOr8SvpyrbdcSPkWirDKTb4qGewn8y1sTQT3FEv+m8e44N1cptfpNSIsM5S7GkWUScI0M6B0+2HV9qBDqcTftXNE55XA0jx15UkG5LwGK9JVnfLYJ+cmO2Kn+57bytOrl7sGkZQ58Xms4nf6zkwhHRKbGyWFiwHxvz82GzcFYQJUwct+u/iCmCMKw+93613pIXC6TbkvhnV0d6JLJfxynKG3ZjUv0RRz8eVZQqC0u2sMLsNjh/9HM8OCwgAFRpa/kG1+/Qu3VjDPefEz9u2ZY1a5cseXv9jNbdoruOHBTbrVN4cFAAhB0Gpy7AnU4Znny79HQj3ATSbfHcTXuzKfVIBgx6Q/utoxHZAzpNv5xVvGYLz+RVcM8AX1iGYPv5sYPC6nWJ7TCwQ+exKzeu3rzkzeUHt29OOP/FwY4YFrri+a3nD+7cef78t+ufX0uXXf3hC21q6r5Fi1ZClmzcNjG2Tc8uIRGMFzLWVFz5IWgRNpBuncgnyNvf7mSMbeiIa57UNQnT+GBn7aJKuQ6hFtrCclRyW61ZvmRQ405rt29dM2+l8MSZLz44qf7m+vPrz549u3fr+TNgNo+xwJ7RZ4q48pNf/31G9STdufH9OeOF84mrF/T2C5/QnoV1e6+6Kw8vEki3TlgcFvXGtaOTqTkIcL8W8T9Xc7oKANP4QVxkvwED2hVFDPgdENOiQ6dA6qXTPXZAx3btW4djtoJz7de+vvfXT7KTf/7z75/f/pvrdFK77hJghEas5Xullyz+/vW/828k/i+zfb9Vv3pCQeRFAem2IDDY8G3jkA4NaMvVbsX5qglmXj7yflZnnDpzrijOnD1z9lzqhf/TdYOx2EdlnjyTdvoDSYzd8s7+Gp7AEa2VwVlyf24PhZZ5/P+VYkLpjQ/uW5+cTP06x/25RBQH0q0z9HOYd3kf85Tj/tM0d522eBAl2TZKkzfJOiAHtRPpXXcE2krJzbn5DmUiLRc42bOt/mBX/9cflRJ1uUBaPO4u1ViQbvNjsd6+dGg2PUsXHtp19ydWT2g+LkAZVGJ5f00kFOqMd+FfjxMj7RXeET84jnWasKvAya7vDgH71t/3oAzpQFQ9SLdOQLvxG79XBNOwE7Llc3qtZ44nKDFJ1zpQIm2pgrMDWc1N7aXkJmcLnKBIw22x5iT4gFtQT5hjLbB/OROCqBSQbvPx4L3tTZiuzbo9OE8YU+thD2bpzT+3r02n8tBbdhPu+t1we39Q88TcEqOfO/L692Z4ioEFvfMsRS/brbaH3auaCtKtMx+vi4lg2l1b8r9lVnrok1iCRO682o/KxPhvqD/vrbd34Ybtf1zq0TZ+nw+7epeVGKLZQ+9NzQfp1sGvypH0bD84u99mL/YC/28RfPlgvkM/of7MEfjaKrcBS+6WrjT7Hh92gs1YNqUjPAmkWyvzpH69Y35jZojCK4cueG9wQsvnE6m5DKZz6P4ry0nbrNo4Pq5885KchcJtmojGQXkeL7JunRtTv0qY5csYpf6ve/NUN3nG1lQuRl9mVjxYYPcJ6HjVWq6irYVbFxzXVJBXGQlFuMKLrFsK+Bhfv8iZysyHWWfQQuNtL662PTpONR0320RP12Ox5mn725qSGxx7WBbZOu1x/U04cCr8+HVUk/UwXljdOj2HF9YODqRH4wdO4XzgvSVkkKlPVodS+Thonzzgz5dsg5XZ26ghJOWxt9bvN7HA4aFxH7g/rQhXeFF1awsZmnf3X20vFt2EHDj4+Lc59q1eSG7qfCpObLPVN2yDRfJkrWxdQOMv06vKxTcTKIeEGd+4P7UIF3ghdWvrlb374FvtW0NaUY817j9y16lbXitZyENNa6qLdvZhRmUgL5cX+TGyHXS1rHmzOP9eG0mdYMIvlZNmRMV4cXWb+3v60dWzB/jQoyxYnTd899jq1bJ9qukN9Vnvre/v2xuSHstbMZXbnmcs9l5bS05OXl5OjoVaKuQOYMkBh+dQ5N20WtPbw7MGLbtTlXlBlMKLoduCA3tyvjPLRJs6NQxmgj749tlqvlFdiXMPN79K6AX9f4bLnebFs1xeyLi1R7z9j+XOJz9fvvHP9598eVqiM2v0CsN3P5lNWo0q9erle3eeXb9z/ecTn/924+MzCsOHZ3U6jRmgVZ3g9KXqx53Tqy9viEK8GLotwG/K8dE9O0fYGmyCoje8d8Pb+zquDoGOAPj8SznOr6lz0YwbkM/8xfGLJk2LW7lmzqQxXaOiOnUaPKD9sAmDW/Qc3Lbv5Lmb1yxcuGbhxIFj3t48oveADjN7R0V3Gjx4cM/BnVq3rY1jLAxrlFmNmUMU5EXQrfMcPpa/P/7C+Ho7W3AVqNpW67MfeXP5GObrcca0AJiXmSetzv3Sn74ZweQy2DcsCJQugoODWTjL9sLCbTEwgtlUlFUWFsSmIrM6R8tgdn3ls2rNIiI/L4JuHeQ9v3B4yPAYW1MNDLLUc7PysleLFpIj7gKzFL7+yk1nvzxLVmOsoAKdYrPixQRZxZ13YlYEvYqGO3oSL45u8x7+81NWfC9/Z3sS2mLzCao6WM3zD7gATPbtFDiNNR65809HQzDkxqJgJwnmi5NcIK55MdFaHeIdcLoa84goxIugW/gY3/+fWrCkdf0IZ8Pj23fx+d+cd/JS7u2kzGrHo78W2HB2gC2rBeImF1Bo6YGYG+55Wi1ZQxTDC6BbizXv35NJs2PqBziLFguIeeOne1avFixdTni6kwrP0VNxz54Xusvnv7VBBecisOsUlpAj2AxBEeGdWzWxUa9Jv5jIAoa3g4eFxnvheQF0e+tT9aIOIfmMDY6F9lxmeOS8l7fK15LLDYcZGyDMyZ8Hy0eLmtumGHCSb3BQUN1WHTt3b9p/1OrViyBrFsStJNMMZo0NreE8b2YY5usfjLPD28U0AyeJSfXW+1NDqcG6pYcY3DGvGx8V5KRa+BXcbfmZ59WdPjcAspgjbQNz1UNWYLYAS06Cf4HCbvPoqE4jNq9detSskmmU5m+uP/vzd8B/n37/byE3+vc3TF7yzpLRq8lU8xg2hvkceFJ1uUKUTg3WLeQf1ZsxeMGaHTtq2akaUV2DWjsRBbM08lKhjXnafo6ibnBA025T9hvUGd/fu/7r387H2wrVBQ+/e/HT2zd+fw42kA0xLGzdPWRwPYkardvPRZtaYQVpOHn5ubteWyzOj8VyaT6U5fDvitj41Uxbln2nblyVdOZynuMwp1MUeV7nxRN9McxvlTe7SdVAaqJuGeuRlzHW36khira3wb34lx9avLjfJz8n28Ns9TtTVG5+6WorY/Q+9fgh3f1aREjZwnFY8+9k+XkYhvsd8KSZVhA1UbfME/dvQseCvZB45OCtF2tSiO6PKE+CyKwiN77f15b1cU+KeE8VG6rSudAMl7+Zj2F196PJ9jyKGqhbiMV6dkKDAn0gmM/CtO8e2HeoAVzsDevu4SlFZ+bZUKYbhzXun/xGtJhYqvlW0UUW+PHjLFDSPvC0RtyxGkPN1K3lN0V0wVG2AW133KlZz963r8CRiuG8YmKq5hxk4jjiI2BI2XxitUmz1BsCdvhpKpD+xE/ck2aEe6iZuk2fVKvA0PiwWXt+oTbVHOneWAvzFi50HtnoTF4yE30HH/Fpfo1aCnwXknC+00F7i/VFAS88ipqo24f8EMf4IPq70/HvqztV7sVifbgTxqQJ4RbrgPjwsA9TrZ/9bXH7lIULPTCcvaZcEVwRlU2N0i1tJv7a1yjfqFu8QZc1Jx9Wc9LcCsznY1Fj6PC/v/jgxneXBTPvrmEuvbR+BOXk5klolkyPokbpFvJIM7SZvXhMBQDv9NrJR6Uf52XcNMXA7MXdKb7g/2gR0wMWtLDEuUJK484SFha6/LfSd0RUHTVNt99v6e48yALH6wxJe1KDKrU2zveBimz/Ywk5+3tLGF3oaL7HpRkH/n49GMOnflDz7qE3U7N0e/v0vGaUmbWVkVstyPq6yNEG3o3ll/FBII9dskva6eFxpj25vsKli335Emwg+NGlcyDcTI3S7X3jIDZuHyAFisgztH9R9bKapFnIv2/DSVHqC0sMivX4GDNzSn2pS/k/AUw71v79mnYPvZuapNuvdnVgORWR/Weu+sbbo70VzfN9cDKRhsfg2MPi5fT4oA99J0JSXLra1ZngZrZ/16VzINxMDdLt+fHNMCfZttryjd3xpWYZ3CdkK1CaaLbiecn5stlbPFLo0uX+WYnjWB8UFs6j8G7dOj22t9V9nEcj158teVDD5GrLTo4+Cvq/D/nBaV1RPH4nlL4ZLuo2d58fhk3/0qVzINyMd+vWwe+vdXYajNx9LQc+1TVMtgzvwfomNvwKXC4ph/cPMLptyHPperl7QnFsmDfPLVoD8WrdWuwD9D6b6+ewtQGzNM8dm2saX4+Ab6Z26lKzlnuoNn1D6ia6dCNyj4eicY6ehhfr1sL4qwBOj3WMa6zVesVHtu3WGqZci9VyZyUcBVVr/x+211KxGcwTN6ZLH405Ll308bEIDOuF2qU8Ci/WrR3LuZb2UKO+M/jvPrBvqM5UuR0qNzcPwoJFxJrL1lKzdzORdq5gvexa32vusQAcG1RURA1EteHVuqXNzWNNS6Zai/m0XfyTfUuNRNYE+u5NvWpfUUK71E66fhu89j+XLvkQtku1vVpjb6lX4tW6tcLH9sZBewypFqtO32PW2sdI1ZzHDWbmw14wnwPTHztyWGwGH++k+4FYw35x6SbkEqCe3IhAjgWehLfr1npjm222H7+pWqbDtoSH2bv5fj7M6wCj7e8S30uPDzLjpboYi92nLOSZmmBY6IH7Lp0E4V68ULcW54VH8WFMk1TL/TW+i/HXtTAQtO/+v0vf1UrrlopB2yHVpavmyUMwrDlRQ1+FXooX6tYGNDb34pmJIoPm/VIjRyJTMOWH5+uhpzy2uowzbD88SJdEWJP+z6Wr5+7wB7oV1Mwho96Kl+qWCUZ4ax0j2/qv/2pfXeNgenseraRm15vzexnzeZ+KL4Vj7PV/unT5xzvBTfY57JIvIMLNeKNu7bW626/RHqYBc0+VrejozTzdSFnbMZ+W9e30+Bg9FiVo7g8uXfjhzggcaySsme9Eb8UbdWvj3sHm9GCLtx0lxxr5dFEG9xCsyONjLjMrSs+obXxyUJxrsbUeHgb2tpFrYzcQbsZbdQtqW89X1KWey+brnjmNjap5wqVzZaSmtnzlE+e1JXN7BZvuv13vYv/t8TAci1hV80s03oSX6tZitVxeTs8315H8I5/9qXnChZyOpXp0TpTaa+sgdx8d+yN47acuXfrmIV8M891ZoyLreT1eqltr3i+LfKixjS1VVENnjQtFk58fqTlDWpnKdVBaT7oa0ee8Szfm/jFQ3h6AJsD1KLxIt86W5lHWDKolOXDOtepNVNXwyWzKHy/xZrmO+mUy3dg+QOPSxf9aC16QaHyyZ+FFuqWhhHv9nf7UE9k24ffqTk8lQ80IcndLALSbC+6VrwL/zSu0vZ38o0slkf82gZP0+MiFMyDcjpfpln7+PlzbjJo7ZPapmt6pSOX396P1YfPS7F/sa8rGpbG0Z+Pw91xKw9NXwVujJfK/9Si8S7f0Q3tqJgvKlh33S/WmpvKh8vv0aDiQH3vpV9Zy1uAp3QKayF1KxLPVwRjW+qJL50C4Ga/SLf3Unu5Klf4il16swQ1RNLBS8IAzAGSXvelTekU5uNaHdkpuLnApET/BanJLpFuPwst0C/6dGEQZkc6HXevd8AKouu1TsgXU3vTvyx++44tBTHwpkUvJuDAQJKALinvuUXiRbumZlNMHUZW22KRb1prc8WMjVwI7bvEeJyoQdeeHMbSnVKRrYxQvweat/2fvOgCaSLrwUhYJRAlKEwUsiL2LYu+9d8+K53/Ws3v23nvvvZy93tnPTrEXLNgVYUGQCEaMSN9/ZnY32YQWspuQst+dJNndTNnMt+/NmzfvCXFYDQtGxFsI2dmqaCjWuBFNmvA+WwowgNYx1F/vvYojeUD47yKat5yecFBPth/ySfsCBPAP4+Kt7AzlSlD7sIkTln4iyc4g2ha5qhXvnrWiEiUV5Zav4ENfDLOZyimlnwC+YTy8BSM36ZwPMkn9dtikAtBkC9mZxpB37ju1S2J5uRyVtroYN3sy4C2OtQjjVIYAnmEEvFUQNGZPJUwMxmHLD6Rp05buG3GlOuSd59jPpFb93VeK3px8idPd+tAXx8R9npryDTc+GAFvEcCo+T7cAsmPVtzCNxgDEEcSDpZA1uCJGVpO5N/2QOIWs9jCKTYU1JMlk79xKUIA3zAS3oJh+6ClBEVL6nXbpGUtBKJp7PaCkLbFdqZr2V0iYrozFXurWxwnuxTgrX0TbjEzBPAMI+EtSfztTY3BVpTbkKlTlyTmo93FjqN/aL2vOPp/NpSi3OotJz25J7jxFYV8BQYF4+AtIb9BWaTw5s/NgrWkbCtKEuJAxc3Sbjr/tiVFW5s5sRzXgXCs4gftCxDAP4yCt0T0hjLUCBzChEoyZebCvh1yQ8+pPz8pjuQd72h/KcnSBE687QnKqBWsfQEC+IdB85YZbJ92FqJoO/JnvrZHx2Bx60xxyFrRkO9cyqMSboJyBgZxKQbOb/GSIVyKEMA3DJm3zLQutIk1mtpa+Sfnd5P0hFMVYH+tR/3kpFc8qELxVtyf0y5lNL/tJOybNygYMm8RCPJVd7SagUnGJpmydoxATd3P+EG6iUZGcwt0F9iQSndmsYlTbh+4fmszRvCXMigYNG/hkE0+X4OibeEd8SZPW4RPi0tDttlPS+PYX8hbCIvtcP1W68IEP0cDhEHzFoy1xF2FqaANxZZROwlMGUi8PuyIAt6Jhvzi2t3AhtR+IFHH71zXb7HO3GIwC+AZhs1b8usmd8q0UmSuOcQBBex6OhiHtPWaxslXAhV28zdKT7b/I5zL0hnkrWig4HdhUDBs3sZNs6BUvdIraZOUCQtcyK3Is61tINlKLP7KHNQewZ0oeWu5J29xINWA9OSZgp5sUDBo3qZNptN2lZmv2BFj0sR9O7QB6m+dg3xkmz1cjrIMWKzgaJfCMPEAUw+caWQwQN4ye/Qirw0pgEaxVeurP/K7UfqA9MhAW7RM3fYOJwHJ4ExJ2l9qcjyXYtD8tlEYHy0SwBcMkLc0EhY2sKeGXY8QTvLCWJBwpYoryi44gZM7sQJESEM6pXczGIqLgz0ZlFJViC9lUDBA3lLyNmG1H1LycLzVg/xukc4BOfVrTSkYVgYvMDuIp6QpwZRdChe3ieO0DAz9HMsL/skGBQPkLUL42tK0k16rQEKzvJFGDeLzcA+0ZuO9UMN08rkXeakuJW5ddidwuXuhfUAZjQXeGhQMlLcZ41GyPRyz6UdtIDNt2hLE2/EoKICkbSBvhUZso8wDWPHznMp53RvmKnnCU6sE8AJD5C1B3OsooYac16zn1KF8bpJuQUQe7+0AaWs9hKIHP929QG2iwuof5FIksd8bPE/mmPSODuODAfKWiFxegwogitntZgzJJk3ccP+iSKN1+t9bxTEeOnyAilmLea6P0r5AImEFENtWo83EydRYYIC8jVlalJrZ4hX2UN4Wpr1RPvnVVBfYX9eGaz7z+oDaX47ylxJN+sqhlOihDhhm/3s6b80SwAMMi7dw0P7Y4kbTtvc/KSYraBUmY0K+pjq1S7FpiIzfOkKqMKa9lxxKiTrph+E2f3wy0R/CSGFYvAVImVuMjtLQlkq5atrjhYhdVBd112nmM77LZvLx4T04pVLaVxvHLIeay9ZnI4Gh8TZ2fmkMRdm3m24WnuyvZqIM3HiHq59InpZtFQjoSysu3bjEuyD218Ywy6UpvDVLAA8wKN4SZOx2KiIN7r7SlB/wBL0gHXGlIiUS++rCHSmgEyNvOfH2tA+OWfkLdimDgiHxliAT1hamNxKsllJHTHG0KKJYfNlREE1tLYc9ow/y2uEz1MQZw5tysXcR12pimMUMTi7OAviGIfGWlK70oAbab6/gR771RgOBwvnrVXcRMviWXfmNOcFnd4lVtKVAPIyLPVl2oBZ4sgi8NSwYEm+ly2jatruvSJGTvy3SGUC/ov/1oWjlfUohafn15zxZGkUKwfDetzkIctlp0E5Lf4G3BgUD4q10JaUk247PoI8Qpqong/8C/qqLnP7dxgRQieV5f0gRx+vT+4Gqn+FQinR+YUHeGhwMg7dwJCdso0LSFNoTmd/N0RWUiv+PCy1cUW+LbIjVVW1Ju60pvwus1j4OD4Vof2eBtwYHw+AtQPpSWzjKXBsuCzdJIctG1OuxxRGjHLtcTdJZLQkz6Ggh4qbfOejJ0busBN4aHAyCt2BIvRlohSyrTYPlJkxbqmdflnRwQBkui6z4rsOIAElLLWnedvzEoZiELRYCbw0OhsBbMJpfTBLDgVxo9msTNkhRVqdPF9u6I+3VvuTKaF1Wl7SF5i3W+z2H+5kA1W2BtwYGQ+AtSd5rClU6vPqGVPqAadIW9CriyLBqYkTbssP3xeq0m0k7Kd7iWIebAm9NDAbB24wpIjiU665ixdU3ReaS5M8lPiI0s7XrcgIu2urSYJ4EFVxYmbjXcw73U+CtIcIQePt5uAscX2XWJFKfdbIqYhB4P5taobapsik0mu/lWnXIaT0ZF7fNyP3qbBENp8kCbw0MBsDbyLFo+2m5C3JTdWykIbvc3AZJwMK/X0/RvTMYJW+hXao/ly0aaP+t5YxIE/5hjBD5z9vUHe5K10YTBpF0shaa2Nr9tjKHTej80QPZpZDduhmXfQVJ69wx3HKXzpaZBWiDfOft8wFQm8P7mny8wJQNlaDPobjEGshaZhsBBfVXXqCwJ2vNW9SciAsNcMx6dyKfTRPAFfnKWzAuvk9BI6tLsCkryGiH4gpqams7Oig+NiY9PiEhUap+Dckrc7nzFoE44o1hDpOFuHAGhXyWt99GorHVPTj/mqBzIComrqB3KFYaNqTb1MkT/lq7Z+iasMQIGX0FoXo5H0jaYsUHb8kHcBuvkEfTsJC/vP2JsttinUJNWthChfigE507wMUFvDpjEjsvq0LdR849FBIeRV9DqrxyB5C3OFUpN94GwLjnQvxkw0J+8pYIGotoW+46aZrLPhRgz/bWoV0gcIwBemdRrMrMZZcDHuz7kBrFmvDycjOS9vCiJ5M3u4MievEe/UoAF+Qjb4mXU6HswVrsy5/69YjnvRWkxVXZC946Nu7SsFzPqQv2BgS8ieRx73zERguqIq68hXm9ut/mp1EC+EE+8vb5H5ZwCPcJM2FZSyFpu4NCwmYHe7vqdWr3GHn+dnhyIpz0cr8nSUuteNGTUR7NWiZv7zcu6JG3qiOReNrSAVmS3+un9vzE9fIsguKOnhaW1h4V3BwcPZ3VyItbFio1eMaWQ7fefJOjb2bhh6IxoX9ME/GiJ38AejJW/iaXIgTwDX3KW5URFz4GBVfqbsrzJjqOxa82jHIsKVG+cZOVa7bv3Hj+8Lxd2xZNrFKyiJVYOd1FbywcC/lVmbL41mcqOwizPJTnqe/3rpjS74KD+P4A82jWCtC+AAH8Q796snL0/JgOE+5Jmpq2tEX9ldP+huL6v+24FfAhiCCl0VCaRkeRP8MCT60b0aNFfRxnGasQ17waDFp2J+QhU44WqQxeN2IeBRzlLeStdyiXIgTwDb3yVrFhgIgbYgE3qvzJZUO3EQB1eL8f4qLTnP1PEtknmIdY5KOP1yaWt8CVMpdmsV35Wn0WpKmUlRe5+cGHeQ60e5v71dnjAeRtKYG3BgU926XoYfe0ORxQ9p3fmvL6Dx0ALqgNpI51sysp7BP0X+ZNbOC2gb5+jpktV4UHXwr4FKv6PQ3xpjddhpibvA2Bfhd1HnMpQgDf0Ls9GQ69dy3QcOpvDmMhen4BOLH9i9ptSwlahrAKGoI3UTFhZzd2LGfH0pcpY7BtoyFjjz/SYqtU9HQbqhTRtBguPQjtAtpRI4xLEQL4hr55C0df6CA0JvuYheoVBrVMrB+9AygH6oFT8p8f1vev6SZm0xa8uErs+p24/SP7r2ZT4Fo6nqNoDKfNs/d7QHtyIJciBPAN/cvb76uQvUTSOUSf1eYTCOl8T8Cdusfoj4rjbL9GtthN+Bo8v1vtKo3dHFirQ+CfbZ3pfz9Pi8hL3dL11tSXRW2+c+nDlymgjAaHuRQhgG/ogbeqMiZ0GNQbMckEU14AQkD9PlILzgj+zMtumqSXoWGXFw7vVdpSzKauRdlOfyx4rAzbmqvWLF9B75vHenDJf0vG+tvgWNn9XIoQwDf0bZcK7IqcAZwnvDBlgxQF0MP7/aGuW/NUnr8bkRZ2Zt2QTpXcndztMcY10rlQz223k+milZVkg+jpEsbvglP+W+kmKwz3WM2lCAF8Q79+Fwmn+6B4q45jXuipznzGXE/QXcvdkVrZzZO+3DmxbPmGYfVsFB7NeNHWM0+Eo7O5rgt97UhPlLnlvyXlGwH/HXYlcClDAM/QG2/hAPuxzY8aSH+mmfYCEAJBkO9R5ujuH0l5AqFNfwmZVCZ9efav2g5KQ5V96en3ZCpz4myQ3o9mO0c/R/kewFvn0ULiakOCnngLR63s9kQq5IPDMDPZhB0BU3RgRRdIIzK+S3O/PDsQyfv+6tG8pjO9SwDz7Dr3v8e5L+18G8wIaY683Q14a7VZdwlRBOQd+uEtFAqyow2R3obbzfis8woNAw8ag+6KJnwhE4Iy8sBbxdquUqj+SA86Oq6MM21cFhWo1HPnY3kuxXwaiPOyj0++xwHDrQQ92aCgJ3krIyMv+lKanu32eBOPt8ogrhuYzOO+r4C6mxiddz2ZbXuC/306NaJOMRvGwOzZeu7NHzlmF3rL+EvhzeK43G2kJwu8NSzoSd7K7s4sg1IoY3ammyZTDbEjgZzCCi6R8jaX/3XzypjCCm8qN98R/wblIHR/TbOnedufS9xzgbeGCB3zlvYqSPm3Jy0obPeYfuB7iqWyk0Vhh1tz0lEzIW2Vr0SxquvcoPPKh3I1nVoB6SYm7jlHe7LAW8ODDnmrHEn3lzamR5rdJnMwS6Kn1eFysMP1V+fJxylXyMh3S/sUUPpRuXfdFMwOj8Gir3STNb0tsFOAFtsAFRB4a4DQrbxFA5gIaMIkPrfbZDbhs19Cb3zccSffswJwP19vamSljFElqbJVuWeBLXWV8ZNrnuZSo8BbA4Su57cE+XJRX8ZRvu58s8hWAfmTOF0EFFTRH6m5X56Xkil7XkLg0HIiRuJiuPvMy9+ZFV2W+UuZ/7bkGS6VCrw1QOiSt2gI3WwNo/hi0E2qzgEdZlc3LEgXu0HC9HzCo9mcYP2LvtXEUhnaRly6x7xf1CWs+pTytuwNLvUKvDVA6FjeptxBHkMwgINrlw9msPZD43wRNC04y3OxLF4+2uyHseAx4VYMdYUCDG9xrOw5LhZtgbcGCJ3yNmXf+DKMVCg+5zmPsYENHPfKw157Lc7NNSJPoN0xmDuYuHeqBysSs7j6kEsZKjNcpZ5cJYTLernAWwOELnn7fWxpReSGnv8l66gWA0TUH7DXlnP5NSWTKrNXgPgbtRQRqeCfor3OR7NOK/XkOrcEeWti0B1vI/c1YZx7sKJNH+ikDoOCghpRqx1hp8fxKm2zRPCIBsr4reC/+kuDkxWNUerJfhe483an4J9sSOCZt4rNZdGXx1VSTL5qrTYPj2Rq2Yu8VQHKv+762DyRGDLTnT3Ntaw5/jndElY+vvL7uUxQAG9xQd4aGHQib4nE15sr0dobjrn0OWAes1p6EpnREpKlcYg+JvMEGb+mroK1KEhm6zsJVL0Ub+Gx9mFcHMLle5wxzHm6WSzhGQ10wVv5nRl1rGjNDRPV2YMi0pgDdZHhLWY23LZTeHU23oe8I+JYb2s2cbEGYx/T8taSPlSZ4/qtAxDk2zlsRBTAO3jlLTVKUxd4MxvOwO89JCxJecqkQXfxeAG47DU+Qfd9ZsoPWl/Ons1cm/Z34OGk3Zb0r1BgJSc/x00OOFbsIvf2CuAPfPIW6WLhh8cUxBQBzUqM5det3rABbgDxGGZ5xhq+1s9eRaoGecDYBgrbFHxpDrNwJe20pI1WdU9yaYl0HZC3fpd5aa8AnsCzvI0+OtXHQZHj1abZ0djsdquYJojDvWFImcZ/0wJOp/1mHgzgb+x/w4op8utimLg7oFnCTgfqM96aU/Ja+RYJNV0XYDjgd36btspXpHQFKDrpCW8lGwkCekNVo8FB2qFTL+EBqCq+bCvPzsrpszyBXE/nrRY34WTOj4Pxk0sJ+fgMCnzwlvHS+XR1Gsv3rt6I1WYSRkqJjwOgKchjgVTfCgaoLvLaFDflSi7mNjfpYGH6c1tO++YfwPxAQj4+wwJ/8lYWOqaQmMkDids2uxIbYS4aMqOuPhsMLbuWM1L0H4cHxt17sbSCMhEnVmn72IIYH/nmXzUEZXgL8tagwI23Cr87gkzf2sFVkdbGpcuSOCZ7lTkQl+JpxngX0HnJzLTcr+cZMuo2x8xrbae0K3sVZPwcucU9/wC3htQR5K1BgaO8ZUgZdbeprWIdwrnOtudRigtMn7d0HxM3QT3VfkIQfVDvrSBJ6cPFFZhfAVcGS+eYt7o7KEjQkw0LvPBWHrSqBh1iGxNZNJ58R/eeuYYH2UU/0H1xOyrvkb5pK6MqJeSH/HCFYRBNdXGuvL3ZExfkraGBj/nt06W9nZiB4tFr4/5wTaLpmxLgjIA4XR6ablsFsA7mQzvIiDOdlAtCvOQreAd4Ky7/gac2CuAFnHlLRFxvpdj3Y1978RO0eY1gLy6aBS5XhDeg1N58bga43fvrMolzGaHLUU9uD9eV3vHVQgF8gKuenHZ4fQ1mfLiWm3Od2XJqLnSlQXxsAdXTiidh3Lt87nviOMqorLAScuTtx16gkEH3+WqeAD6gHW8VZuSHwys4MCuGdtMeyM2MroogFEH9IUVqHo82hBvwzhtjA8e7PiS1fZqAb4W0wDCHkbnnIxKgR2gpbyktOPlKKyYUCubYd9Gv/JY0+Yag3+FUocKhBIO4AcQ1H1yFuJ25ZC2VLiqCYdbbhe23BgVt5S387+v2SsxMytJn5SPqhPmAYGbxxKOW9uAuWO5MNJQbAE3AxQqLaeOUzWwuOSKi/Z0xzGKXsP3WoKD9/DYi5E9bZmLbeONr5YKtGQH5lRDxI9Bd6GYwQT0I8oB38yM3ylPzF7zwKi6FRQ8FMyGrUeaS1clIoLWe/GNtTcaM3HD7B8JsPKNUAfudMtIKirUuYehAPjeIboL88RuS3ELnBypynktxSXtAMZK/YgygZwIU0Iq34CcMGuNCLRDi1YY/ZWW5MKNfl1nnWuAAhVqL98pj+QymEReKULwtOo9LaQl7rDHccqjpp2MzKmgnb5P3NactH07N/qYsFmYqcEkyGOUsqwdDTBjGc0th7D9en+btci4NS9jtgmG2K3mPKSuAC7ThLfFuVmlqRBQbdjCdOmRmHlJK3KoB55Bl/iYNrutRi5wY3nJpW8JuawxzW85jwwRwh2a8Jdhvg+Y3pjbHW3da9UmHTTMKfGwEmVGJ74QifEC2vCDte5oDb9lqkixLt3LEW7slXCJUCeAdmvBWRcuK/K+rCxXws+Lox+YZ44+lW7zshtSOSwYmahGIVU7UQhDSk9knFB6oKseTgg+d+pI5ujnircVus0mAahzQgLfKRzJBSkNm0eF6PZscNqPMIapQJIpOHSICxLAYapBOCfLtdJyaoqpKLuRrRGRyUoQ8SSqXJ8kSH4XevPc+9MDxPxrU7bvipXox0C6FWY0V1oEMCprJW+a5/HR7HRvkaeHZaMtDxVkzBNXp5C2egBbOv383SCUyaRO9DuSxVfVEVPr1rdNHr1i/dsXaFSvWbtjdv0OLvq17lqsHMx84jvyhVgzircVowZ5sUNDQLoXGaeSlLlSEbc+uK98ls06YHSgVJMi/INxx28ZAw2hFLSpKhamxW6h64tuqFtVcLN3dbCHc3RxFCodI8K+3uvcI0pMtZwi8NShoxFvKef6Ff0Hqx/Xb8izCXBlLA+qayUO94O3oHmog6z/qiNrgRv1eRS6pHCe+DHFV7jlguTHDP9Yb1We4FG+F9VvDgoZ2KTAKbg3wRCqyZe+LicrD5ouk1SgkTK93hslaML/dReX1wqueVj0Rs6gxHcNG4m7nVbacX72GPX/7rUWHvh1sxZ0zKQ+CvDVEaLp++/NqI6RO4QX/MvudmIilSYdKwvtR54OBspYko8c6U+yscEE1yhfx7WybOr4NG5VrMXXTZv+Tly/dCH3/+uPH189DN/1+OlMxFG/9Bd4aFDTjbdJrfxQZ2aJey0tmbFhkDf+0RdXhU6zOqfxsT86Ink4HQi+wTPUEQUofBYeG3Qv++D055qecjJIxz57YzwlqV5Jk4g4H8MPvFPYDGRQ00pPTF3YpAAeA+9iQFxEGKl10D4J5Af9ljITLYeLW7wz4bkRtKEzJ2xLH1FpJMNv9SfVV3Cy6k7TFBcOt90RnPiMg/5ArbwlSFjipIJzYim3/F26wSqE+oBziySvgc0w86GP+NigX7PVG01hx6+BsLyHUP2X+eaMu1sMw5zFfeW+eAA7IibfUtnD51dpoA3axjpfizJi0bKQv9YOM6HAzvxuSI4h73SmTcU+1nFxEth+yRHAXQP4OYXw2TQBX5CpvExdTu8GKb/xqoOsd+gPdf/lOR3hHfP4x8KjuN1sgPVlM8TbLnR9qFM6yN6GtQSGVH+ikiQK0RC68JT77uyPa1twAA4MZ8ijVG5IWVAM3xKbnf1EGfjsCO6CfTtT0fuaG5mHbJYwLh9cybN3C7JADb8HPGnGrGQzXiNn3vZZAmvEeWzZ+LnWCUqwpDHBu2DfjQUPEW/spmqYHyro771B+ICGvl0EhR3n7dVtZakPJGPSrGbZWqHNQ3X842ArO9vtmb+sxGARWoeTtgLdZnMxyzpPl7/uyKSbk0TQ05MTbfc2skUGy/IVvZk5ZCnCoH+mJRFhbI6At+aEFJW8HZnagVtnJp7IOlPl3zmgCCin1WFetFKANWLwlVF7I+A1+VEq3cvvypWWGBQLtWv2xrjS8JTjMuWfwDzIipFF2vGXRMyWRlH9ODQ+Pe/Pl3uWjWUnmB32hg4mgJxsU1OWt4vcM6eiCXM2dpnxQOW6ugLP9kHFoZ5zVmAxjuB3E4fKIt67qvE07sPr4iatXT149dP7Y8lnDF/g3azlgYPNBrTqUrPBnFhlJDpQT9GSDQyZ5S4/Ii35UkplGZ+KZhVxzBuy9dEkZxAPbpUbiqxvQN0t5m7q7TAHbwm5u7m7uhYvZYfaOrlT0ehR6aG3mEAAfW0F5K+jJBgUVeauIBBi0vjhirfuUMFKQtdQ88MsuW8prcJGxZPeNHyOCfLQfqKr9vvNl7dtj7+GDfxs+yvRrx08UY1gNw3YNMztknt+SZMKxPlSkhMoLYoS1HwSCvNlVAkWS14C7anYAw4X8f64oEJgab+93U1AWx5ydXV1dbVxFzlZuxWHcsIaZ4tSQqb/jOFY1JNNxAfkIVXmL1OFvCypTv6vvtSiGtoY/SHWMwC4YtbPiF/xkHLfjRTP0O4raPFQ5HHG1kk0hv+IWDh4VvFtOGjd48ITBwwaM+9/8K9OdsLrzMweGg+u3eLGL+mq1AE2QSd4m3h1JTePKTFU8Yo1jmOoQiX8j2oprLVa41xvBPblVh1q/bftM9Xj6hv9t3X9h5KwFh2++yfgCEfQiI01OZiydcDWLdJnvOsEl/IP6abMAzaBuT449X4XSkb3PRRrF4NQdlJ1PXtJYDGnb7JWxTG0RbvkieWs/OEjtd0z+JSdlX9OpKLqsc6lBcvoAwTJSBsN88yXv6qPFAjSFKm+lAUsro3mPuNdlmZnTlp4egP8/LUFBAzymvs/vJuUNGU3g0wZzHh6j/kuyN+BmcVzlhOxsdbiIH0qY+5qCQYHmLRqghPxgXypgo6QjNB8SVKRg8wU1Th/5ozS/JZZ9MzJXz9hZ9tD0ZDPrVxYnicx2i6z3zyds8gSFtHqrdlhAvkIhb+GIPFOCMjM6D7hPCj8SAkE+nA3Xf/AGJ6OM7SH2pgdtl8rCX0r1lfnAVo+Zc9E7oEP2YLPPKGNYALy1pPXklCveFG0tB9KLdcY2UHWBe4Mt4N7zxhdhYm7jepTdpexS4m7PM0vWbJibVZwaGPccKz8vTf1qAfkIKG+t0e/1ZnhxtKKHlx71PL9bZTAgQtqh7Ny+p4xwyN6tTflLdczsdZx9bzIt+iWtgFECxPUHXM68RCQgvwB5awleZTfbOCNvN0nri0IoIQbR/zaEkcHta5w2QtqSgfT+28FxmU4RWbxTOas8HDvDAacWwXYG/ozSRTsF5B3U/JaIuNICsRYrMC5YUIcoEORLyiIl6X9dTh0wLgR2QE7HWe4Hyg7IFT0ymaVGx092pX0gHb2HnVfPHiQgf0DxNnFeScpH1XG2prERTB0EKbvXHwUg9poQlt+N0Q60vMVLHVG1FGdtN0ZI+vorJfHByMVvkxRnYucos5Jgpbd813GjBWgExNuA4dWon8Vizhejkyq6AJQ6Pw/1FMNnWc09D430njC8dVfN68VYi9Fr9LfIt3+f35cetPfvI4evH14yc8zY6d2tCnbb9IS5PGOwWLkFAbdrc0rIhGsAQPPb8lR6J9xh8mcjHaK8AjkMhfvbokWULmcSjU9DpkDzFnNbqFitpToi//T526MH/4Q8fbJv5V9jp9Qr7D3191INGjf2aVwYx+xhPhnccSekJ/xOcHf2tiEcazD0MZrlGuc9MRVA3rrQG7mc/ydYpBDA+H4+BCZ9xj2n3qaPGCEY3haaBzuQ8unLsw//HNm399X++SNm/jWgYrXyXVqUsJM42INLbFypMaDMz9eJmRS/64CzaYtjVh3mvzXOG2JCQPKW/k1GhOd3awwGR6iQakU3ZOFnbzRgeOs1N4Igg9Y1bd6wZt3SDcqWKO0ukTgoKKrchsvekIvVfk/r0/Tue3QBfUWB7kcF4uYvAG+tLajfrBtlchB+EDLhQEU0iIscQh+NyrmRBYa3NtOjyahFBVW0XfgCBK3I1d7BxdHF2sLFGsLCrWaXbnU8bXDMeh2TECi0L5aJ4Vit04JPTr4C+UvBH8R1EhVayDiHKJ8g3k2rjwZnz8s5mV4NHwxvLTZGEVGL7RWExXBrR6favSeNatpn5l8TV8zbughgwapFi9YsuxjyJChww6ZJDWaHM7EeH/elOctSlzGs7rrk/O6eWQPZk+GP8fs3Ia45hft9cDQ4+6m4GRnhfWF4W/88+PC8Pwx+4WBdtlW/ViOWrTr34Vla9JfnPxIV9GN7Pn6980XxntKTRapRbYBA3q33/ghQguatuElmnxrzAxymUa96UEJq8Iv8bg5XBPSkeYtiVdzf0qfUsD1zrz1K/5InURkKees+aXd3V4W8RnA/pptWC9AEUE+2xmx+F2hL4cfCBmhUVt9mbLv2MiO4E8Uw6+0JsCtRcR8/ySLyXEpoT0BWn3vE/cmlFTNjVGzlV8Y9jTBqQLuUpcM0M1+3ZTof8WZHMTgsXbvvN4GgWqdr0mptk3TVKLt56BhByVvfNySZfKB/cUu2farWgZzdnAXoDkhPnmnmtGV6n76oqxcckB6jHuZ5gBseiHlFaIK1eqPeEc2CV6BLbkKpXRVlMcs4sLkee45bZj6dpFEwjOgbaB9fan63Ip9Bk/T9nGJoSJaen6I8bLzDMWK+O02xHo+oHfEqMS407dgHOEtuTKfRjL7gw1aVC+9Ip8o13rtkpGD28Zk34MB7un4QDMiCW7c/n6Ryylgh321J87ZZXGYFWVNxSzzvIcbwqh/oYxFH/ijL8tRwmXSbvtJ475NRItd882YAOOqi9rdzQUOx7ujXrHzUhBEPx6QdDvSqazNl1p88CluA1CFiHPMJVXzv67xyrOVc13bGkJnQ9CDwFkJ6e215NA4day/7ZiqiI2mpQt6qZevSrIO0Zv15CrgzVYOVBxPPdZAoF4RE7f+RmcodMyKYL28J5ZuwTa2RPQrzm37ZSHJ2aYCkLZZ0wq7+XzgU8xKuZ1c4yjqSsG9qBZb3VMmDUUpNWZjq6gfmyFs120z80d6WSO2zbrQ83ISGXdJOC5pZA7QPxkiQz1qBIlTTjBCpJ/pYYwq/yerHIuhrTefmGTrMkbc0qEGWuH9ORbQx3Mp39J0EUxp5SbutaN42f5bFaY16Ci562wwUUWKf6kHZ7R01XRUyt97WaNY5AXqAufKWWXGMn1/THo1tt7GhpqMiIyB7MqJWvX85EOplN1CC91O1o0TirZHFFcQtviTBBBa8jQnmyFulkiy9518QqXtW5VdGkiY27KQbrWlaFV2oXRxGNKF43AfcIBV5S5+LPVFKxCzlltkaL6jJ+oQ58lYxw/25oYUjysTRd92daJPz+kn0l9B6cqHlKt3SvI/wyttwfltgsTzTCYK809aZJi5eaU1SHssWwAXmyVtqfH1bURQlvvKYGgqFRXbJrowVMXDhFRmUK51VHs2TbzIqZrgDhkv+9419grlV9wcrdvVWvZFgQvfO4GGGvKUHV8yx8RWQsGh0PJw5YVJ+P9FzGMtR6ZPy1JCQd+8+BL579yDwIZrH595P+gr5+gIYZjX9R5Yi+01TZjlIXHVdmsopAbqEGfIWgiA/bS+D4gI7tDXGQO/ZbcRR+TSfmd/a/b6uSeWaPuV9fHyqVvbpsePk6zQq0a0mm4SSNoK5hOXQbIx2H7vaM9Yp2+nKvH9Gd0ONDebEW5anhezDCDfKErorPT+bxAey2CpAkCnfPn+cZUXPPsUuXmLFJh4Mty5WZcj8u/fufZeTStJmy7QEmNfLckZkNpU/n1iNIa7j7CBlUwTm6hTmxFslpKt8bOAYlvTYq7C3GM1AY+3qUd3kQ9B/k5LSz88Y0h4GQ6Y9iRXhVXH6f3vb6hVr9tr2NJFgl5klojc7QN5mKW/hd5JfNZXQVmWb1iH0YcG2rGOYFW+ZsZSwvjC1PrI51XglQ2brtzRJFv3+1avjwyd2Ky5RbG+nzEYqMVaZE47es079lOUyqY/2twG89c+Kt/Qj4+v6QswTotReo9/+aBwwK97Swyl1ODXxq3k8iRlgxh1VNCpJ+vXdkYMzJm+e3dennJNYyUxMjbQMlxUCuMLAkVdyzuwrn184R3kLcaK4ciFXLhBXDzAz3kLpGtQNjVrPVpeNfXCh5kt/Hh46Z8fvNeoVs8fFKuzMJqY5rpTE1BR/S1xON0K2tzaGWW+Mzv4KgEP1meeD1wxjDhVvNDA33pLko25otFbfGGTstJV9e/bhzsU9U+u5imzEmTRhXOWvGllx9tWSXheeZ5Gsi7k7r1thmMWulOzbAf2VFxRjinSeKKS90D3MirdwJL6lVhx9ziWRLIOO8SHxS/CJyb0rlihkYZ956polcBFu5W7n4lGxXDFHTzsvZxbBbUttzmrrAYXQPhgm7pZFflX2bYveVoh5KNhM/Kl+VgDfMCveAjxtCnVJcaMz+TCjVRiA8uqzRKh+igx/ceu/tS2rF3bOwtrEkrZiRzsvTwBHLw+PQhUH9e/fdvK2FVsWvAs4tHP7to3T+lT0cLFnSrBsdSU1G1X4Awzo6PMh65MKxGwpygSestydoNpiAbzDnHgL5raB/aArvHObgCi9jCgWTVlyPU81qzIdvMafGT+hZSk/d0zVSKwygbWxtK3ZpUu33cs3bFu8eO66dVuPX9r37OXbl1+jE2OjwJQ4OVkem/701qXFg4srvufXY0UckblGmreN3+XWztTpBZhmFLyo/L5xW/wMFubEW1J2rQqUtg6DX+pFEBBZfWScKTWun70USkhDt46pbCNWzFfZk1h0zKZgqdZVukxcu+ho6M33yYRULpcmyZMiZDKmBarFfb8xxUlRksfun1nZghFvawXk2tW3PcRMW3wfZHsXBPACs+AtPXSil5eAo8pqRIY+600Lff1DtR2E6sdcvk+9AW+Tr1+4salPUVdVAatkrkXjrj3a+l/a/+H6u09S9toOoSgis/QmM5ZN+c2FLrLgqDdZtAzxtk5o7r29rMiUi/fKTa0WwA1mwFvFIDxZFw2qbukqR3VbNfFwdO/me4LTvz968eLRy/cZ2myERdI5/PGK2pUqeKoIWAWDwX+lu/pfuf30ZWwE/Q2S8ighVMtReaXeRocHTHWkVnFwq4FhmS4hP8CE89458paqKOp8aYW5uu0XUhC1OoQZ8BYBDKFX5dHY7HJTcUT3lRLho7xw3L31+D8HT5o0ZHCbcUuCY4G+LmNdknsZZPyj9xcn9/FQn8XS/9v51S3TYtKhhymMjM16Gs02FamdyljfyYnyhxQPupvJdAZ5i5e/mUsr4Z+UTcWY1lmty9mbQwA3mANvCSR63jeHI9N60mM9rv0QUSeqYbgIw5ydXQFsRPZejbb8e+PEquN3M+S57fdlTsS/2jm4dxlnhbOxCkRO3XefWHUuLC0qx7JUilRnJkEmPVnQmt4CX365erY+lLCgXE68VRQVvaYuRi8O+x3MewoxARrDHHiLkD4JWpLxKZ/1WmtcExyztJaIWcptgUqV6hcrUn7w6veIIDlRjSDlCWmBu+rYKZdo2Xqy2NWmYJtDr+Oj5FEKe5NGjyN1iQueahEfmtLRlj22q+3PRfPb7uoBplSKU1wsPVSXaV+lEwJxdQdz4a18mycydOZuXuETxNt2QMS7WFtbWFpbWFtaWFhKRPSwFtfvPv2OLGeaRT8+sW1E7QJqZmPqVWRbs+WUqZdeZFFCpkOZBWwWX7o9zYsq3H2T6kIu4m27lxp0F5QScbU084gpeVpYA9IZzIW3oR3gUCpyVY9VQjGUss0Nc7V0AbB2tAZ/HR1dJDbOrhJnV6BM2vgekmZhOGKOyJ/s7lvGyZlNWIWSbF+kyYLLr998VkkVkP3qkuo6MpHFOfD6cJwFRVwnlWDJlF2q+20Nex1xtRLzbKnxj7HutTJ8mAVvCVK63g4MJOeRecq0zr1aksiYbovhrjau8H+Rq6uDiyNFYWsXB3sML7Itjcxi1gn+JD69tqeLi2I7D87s4QH/7AvW9Om2+m12ejGh2JlIXyCTxT+9+fHpx+Dn8WSEFPwXpVhEVjUx3+tOV9VBhaRA3uJYLQ0Xdggy6nxF5unSPTAvt0tAHmAOvAWD8tsQOB69H+vfwvl9V122HVhkZWlp5QAUZyB9LUVYgWH7YxWNVCL65ormZZxVlGNGRZbUG7z1zNH7MnXmZdaGyYhEafzD4H+3bt3co0u/lv1at9x8fOHiDXNXHL/18eEPUhWoqEsVqErEw9gJhTTxu2AXI9vfk262pGNQrt8QoBXMgbcAtwdBceufou+lCfjIWNSyfPXKlWsC1CrpQtPQxhJQ18XRBsOqjjp7O4W+FIpBGSlLfryphrXqXjvGp8nBZ/jpVNXyle+UAphISpBJPy5bum3ogC5lC3gx+b0c7Ao4erpYFGzUqsn0Q4E/pRFqWnPkUMoDA7eZzkolinjrHarJjaOvudNaRNVYeLFc0JR1AnPgLaDDlZJg4Fc6ki/Vy7/c+ecyxPWbdzeX8nR2dnABw9rBwtHFwlOC4fYeVfzvKSw4sl+X14xsZMHaf6eEre/AnYGK/XRZrtKCTwkpP14cWLtx1YqenhJrINJxRtnGWfYtsY1tuclz55/6rDq/ftGcrqruERV7Mo55ayBvleL/WUc6nlXF/wTblE5gDrwlyaQ97mDsdX2h/5rV2JXyeNmsMaM2TwC6s9jSwsXF0RIOcOfya9KoOeeLQ4Mr20mwTABU82o172lagmpx6tWQRMz1FbsmDqrk6FjYkV4sYr7P3kyP3gPpW3fgsV8qoaBO0inqsW7hiqMa+zmy1qK+NKHrqpKzv4YALWEGvAXD6A10eXcelaJvpU1dGILPEWm/YpK/H2sDbU4SRxdHayuJPY7ZDbiVQMq/7x9QSKSqH1OwLOI3aM2jnFsvT3///tbWaSUKOKrzHrdxtnd1dXW2x7FMKN554VvWwyX5D7py2wuKghFvS2mwgMb2yHrZha7gz595uF8CNIUZ8JYkiP9KghFU6Fh+N4SFuPW1rcCjxNLa0dPR0coVw0rsOrqiV3WRqpCl9drK2w+/uk9/MUvyJt4PvbuiX6OGPh5szlO7hvCizacv/Wv48LGbx3eu7d2pU42qbirM9Wq4/ruypDulaYHc7ytdHUHNbx/nsYNPfKkmFD4puDvqAGbAW4JMWFANjKEWb0kDGUKwEdKwuZ2AEmAPqOvi6egM1NYKXpnFIYBz5eGv1D2PWOYoIjro7qoR3WtUdWRRFry4ijBJfe/+o0aNPvEwOiI6NjEhIv7NhwdhYR/uHBrSql1jK6VYd+gcoihOPoqutugRqiKCnt/mwWGFMnbd9aOK73s/928IyCvMgLckkTIDUMJmes6hzfQHhnVvpteFy7KWcEWXjjajHtENrzVr++UE9S8TzP/pFzbvHNuspksmv+XC7XbNmLjl7IPPUmkEu0oK375/P7JieCcHxeJwyfVBjEH7uS9d8yQmvhttT85L99D/F4uggkRNqK1BBvHENBmYA2/Jl62Aulj8nOYOvDoGY3iNPjXFt4S7JYCFi6eDs429WI22BZu8SozKZntP4tvDazoWsrdxVl6PduFWKtWq49QFX6KSoqWKr6ks91DvZNJ7MwZ2Z/bvSHrcY06fp/Yd4U5/02y7mUfeMtXJNllRj4XpEYZx200J5sDbiDMNwPip8tHQnvqgNYlf5pezt7d0sbBwcfF0sVHSD8c9ylZse+JTFl8iSXnQx7D9u3vVdVTwHMKmuE/NMg3H/hf2PSaSUGeqWs/Rh5SYuJPt3OlpdK/rdODjlJn0JPt/ydR1dzqA5uSJtzTihlHKeLWjhnTXTQPmwNvwpTA9QdPwTA5F+QlK5kY8+6s0hll7WltYODpaKKxSOF5m2IJbrz9nFrXgrfTNkq4+5cpYs1VjiYVdySE3woL3PYmlZJ1qRZlqVhz+vLCLE6Uul9tKO4GG1KPK9AmBfCfIVy0wjdaB1PtGkk+aUibsUoGGctdNBubA24xZnmCaNT7F4ORtxurB3raArPYWjtbWji6K9RvnSn+eTo0is3jOEKT8/sreHozbMrrY2aF4p5m71+z/rrJaTP3LtruKxdaIoIOdqNA3fst+ohPRw6nP1ouoiBnP+oOafPNkT2a8MPfVonTull8N6b6bAsyBt3F/WGCY7bZcNs3pEaghL7dOH1iNJqq9lYuLNdziB8a4fdVp28+kkmp6LvUp6d7C//XyUE5nJWWrNBu7dOOF4O8pEWS2ojWXg8THPSgSCFZ/6k108p4vVcMkan0ociJoWI17mcrJuYeIuEnzi6KWWu3IJg2nAC1hDrwNmgTmWWX/zccWZOJPxMc1TYvYKOIfYiKJxBW9E/tuufxZmqW4jHp6cnQXGBaOFrTWtfvPuPHqyc8EKVdfQvne9pToHowi5slHUFVUOIiCaISPAdpu47talZwxyYEysN3g2EQBqjAH3n5sZY9hLYLztQ20WRdJodQ7f69pV5SxKSlsUTjmUrrGmLty5QyU+JGRRL+NCrq+sl9xtBkXXFqgxqAW7afv/RIr42O+DkoI7A9donHbdWit7AKd0nZOCmzE50ngQ7Vr2pUd2IUye7V+zxi1DUbrMWqYA2//rgkE2rBfuV+oG7AHK0FGfL82tXZ1D5GSrQx1Jd6jDt0JV+zrAX/fLx285g18k/xx2cBaXihsshjDC3cYeuvpzY8xJMkfCx6Oc4bN8LsCi4yZTc1wm6XD4uMGgBP19mvVcYI47YM6aDPrF5/NNXuYAW9lN+piuGhabH63A/omf356aUIZe2ZvDit4udiu5p///JQyhiX0+nywi6jY6LTEe8d39ba1p64VFyjYd907xWyRP0NbWGdkFutwDxb6NxVsxudvWHowdDWurW2AH/nW+qirtvNIQd7yBzPgrfxSESBvR+g11IUaKAX555k5EwYVZ8eIU7hFVWu24vonNRpK1zuCM50e3+nq5CiiVocwl14rTt6MZmnSfLWPJG62EkN+9XgJtyVR+/msRsKH3auG4HDtvPonk0wjk0e6om52/SVwlj+YAW/Dd9lhmN22/IsuCKQnIY1OPTKmnhUin3LdlRK8rg69zr2AzoyqwzpmCEyO6fvqQnH6Otyq4s4nch21kSQv1oX12Ez8QZJJO5E5Ce+XCk686wnXgfJmT6aLRH+CS6G+FpgrxHfkD2bA2xdwGajCxXx81ss+XV4zfWBVdog3JWx7TthDkULFrYkgY/2toEP/zfd9qAvdmm+8rlD2+fUhQTWnjYaJubD6/4ED+xqjhpY7yuwHqqGFvKWbJz1eH+1LqrDAUBzETQBmwNuHA20wrOKpfKufCLo6ybuQaybCUsaoFis/pEuz/J7sJIyMWPEVcbohUJMltdY/12XsCKgdD4NPFtf/xRPkl7aodXb+kfS+gprarQOh51DCWhQoEquWn89OE4PJ85YgAxuCh30vTeOI8lo1GKcxz89OqpsVY2GGkBI9Z+QQ/2UfDIxY+TSYYU7xbj30epLOR/0dtBeoYRhJ/piN1olFPd7SvK2v5ToQQsxMG2SF65IPAUdMFCbNWzTQo046gTEzIia3i/mrkaW/Ru8d266sPcZapWVeccy934qzTxKyKwngaHUMRg8H0+PU4PtJejDqJO2QgIa5XQCyfjW1ub5GIIqfjGPVr2tfvYz83hZZ4yzmygTTFD8wad4ixOywApPIZXqoSTHnpOIyElGRgUtLSRBLbaxcVQ3ImF33DW/kOa6LECfqgyvrndFjZLXARqBGm6URJPnRG7WywRVa3tbOu12KAbwbwY1Rr6sGCLTlBybPWyJ9lgTDez7I/UrONal8CA/+d/nExkwE1KKV3VgGZIlb9bbz3+dmGZatLgKuRfJWPyDIxMmwjU3iCDKdmuAWWhfL8JZDK8BTbKkIdl00RvBT5gcmz1vyzQR7zHWcPlJVK03BZNrWfj51Czkzc1lRUT87hbS1qjXjXGCclPb7y54OshNw20GjkBwv4rX5hGwJjNvcIpgkfo5ACoLFtC9kMHRe1iQuXE542RB133GbjtaxzA2mz9s7VYDqN0k/gfMpisXcPjfFjQkdQ/kxusKsIjiOWRWp3G5xaCJ1bS5sJC5B3v6mWaIAPgBadBh6JdbcR5IRa9zhirFk4CMysAWex3gXWeEgUjjw+je0ydwtQB2mz9vTDXDcYVa67kUWU8OrYaUKsq3GyncFuq89fT2Oujb39hCXoB3a+5Yu26yORwNBlUX+Bc17B2ekuNWk7+R1X9D2UhweH6irCROpezDoPV9tNWuYPm//rodhBZdnvUSqAwTNK6e62MOYjzHPHvMeqs5Vc+HupWpgTljjji5bqwowwfW3AQ1dAN7f9kY6PdCTw1rD+HTa+F2olB3oh+6EXlMimi5Mn7cnnDCswVEdTRHV5p4J95a18szCJwpzrTpg3Po8rl4SxyFvu+tPT4ZYbIFhDhtBn476ofntkEdk5GQRhjV8wrVk+Rz0CLOZnGu6bgG5w4R5Sy2yxI+V4Fh9nYU8ZwtQ4uuS2o6qYhbBpn6HWf/ExMuVzdIIshP1MTHeVa8OI+Gz7XHMcjF4dxxFqrACvJVts8KwOhrm0cwGsNPvSqBbUuoVKdCWM0yYt9TgeNIPCK1613Q3Upg12MSMkOHF1MQsjllX8/P+4+Ib9bSVmkAG7VKuTd/w3N7sAXrx7je4+HMefNiPosNZDnlByteCJ1/xC5xvYNRi5O5o9b8YUiAuV5gyb0k4PI5WBYO/OVdraDaFkwpNOfrd6N41XVTmswDuDWf8ty+YnfQuD4uxxKX6GCbuEMh7u3NAQE/Q6oIw33wQ2spnOQnwdrcDhtlu5Vgy6PevCSg7YM1rgkmZM0yctySxHOh7zkN05RhLC9vPR6Z7W7KDLAIUKFu+zYLgb6SKbMmLD4UM8hZrwMUxOK8gMoaBDrjDLe7vqsDOOA97S8r3SDDcjStvIYK9kdfJNH0spps4TJq3BEk8muSKYY67vulAMWPWcqJvbepY1UExo4VDs2iV1lPWn/3njZR1sfqb3MtH67f1/uOxybkicbQEw5xOkqR8EZrfes35jniLuazlbpEniAW28PZU/g8KXEFT5gKT5i3A4fJgpJS5opNBgmIQfz+6y9tCJT8Ibtlh8YPXn5NkhFZ0VeJ4cUyMVf6bxxbnCrSzoPx1IOwXIT+JSsujAW/BQ0kyI5GH4r90hrfIYmQaD2WZN0ydtyeLYJh95+e6ebrHPn1wcEgJK7YlysWnUS//B0mKS1hBDPPaBOSfjFU9zGeLc8P9buAR1OIxEI2rkLwt8Z+MlG+X4JjDjpx2LmkIglyDngaduBmnBZg8b5P8gfyw2/VNF7750uA97aoWc2aztkCp6YfD3kTypASeh9HZaHmrJw/lvTDBQKfHJPltDgoT1/gASaD5rdUuXnj7vjss1emEHvc4mSZMmLdwqD+H9tEy5zjPzQjV9wQpj3m5tZOjiiXKoVCHpa++8Uiwy3DffMG5kaRCbOsaxKl6oENNX5BkHNwPhOO9X5OUPZkX3pJk9BwbUK71phQ+CjNnmDBv4faxDXY45truNfeS2JCRyY+3zm5el7VzABNZlJ94NVibZdrsK70N99B4jtej9TVqlTuYym5OIsjUwXDOLmoCKgd6Mi/yFtnxrkIbufPsT4aVqcn4YMq8JcnUloBVRTfG8yitQEFRr/07lXZmRa/A7asPWHv4l3qwC65I7wF5Ozudr/JyR8pk0CfL+eAdtY9P1PkhSSRBe7LVUu7yFt6YgC6gBnHzMM6FmTlMmLfgkf66PBh81c9woxKLjkCCp97Zv7yzpXJKa1OmT6/WI858YQSISuRybkgc6YxjDoODSD1Nb0nybT+4fAvdpeLawXwm4nb3gbzdBZphNZSfYIyfxkE5XiI/kzWZBEyYt2CwX4FaWd+nnMthtrgTcSem9axaSBFsBivgO/FC8O2P4aRyCsofxYjjBaE/73WV+Ky6A6jjSDm49ScQvP8X7iHERQO/E6R0PXhM8WRPJiNgMHfMc62wfZ4bTJm3ZOwooOE5+vNjBCF+fL93vI0TK6OPxKPT9g8w8ArXhdrsAL0Ocff5fKycagIiYqETUPoHZhDkryH2SJmY8BmwebkbuIsreXJO3Af3B7pO5tN+Z44wad4+gWHOoBcBd0S/uTF6oK+bwg6F4YW7/LUoQF0I8TvFjZ0JlErJn3H60pMT/wKTWocZ4Dn3rirqpMfuZCAil9hiWNGTnJtATTQ+z7LBMPuOj3horjnDlHkbsbAAhommhGs97Cm9lyBSvgXsbFjMUqSY1IolboOWv4nReeKMdTAxSRftQynmES9bQtfGNTKSPFAE9bPOPnALkvYAPdlzGU+PjqgNQFEWt3ot2JM5wZR5m94MiMbSl7jF7JV/Cji5o2M5a5YnY4FGHf938o0+llRPVQYVlr+lJ3kbdRbu3auHvBy9UGebwbz3EQdLQynMWVun5ujE1gJAF++l32gApgfT5C01zG82gFapx8oDefky9VYWtr2fd3FLxf488Fqo2/Lb6T8yX6sDEBlDXHGs9Dk9iabE6dBO3vwRSSSORd5Sln8hsh6pCbT10bzMsglSDuQtjtW+LIhbTjBF3jLOwMddANUmpKusz+T+TaXtVvbz+WJvFe9jQNvaFz9pXBxnRGy0wDDHtXrKh5XRFfRPND6SIH9NgqtAWJE1ctBTKZzfWi1Nyr2AXIDuWRJMFoS7LeRcmnnDBHnLUOoLXIx02RitOcmUVqWo1MdHL2wa18mRHUwV96rRbpZ6mDadEjhiI9DPnSen6rIOGqAfB4Bcxer/C96FVkGPqcbH4J6m6OlinvyTIaKWwax/TvP4Kc1sYbK8JcitkHQeJxnxmweChe/bOKlKETsrkTIrPPjftvnK1z+jM5WlS+JGrQQqg307rgvQmiFlsxfo6u9wq/JqT/S4+i0YHk/a5cybfzLAgcZQT97LU2nmChPkLc2k1DZw6DUKVB7R5JtEYtqLo2NKW4iY6SxjQXavvfBTFkuYOtaXr5WAW4JO6dzxAj6LHvYG3S0GnaWSp1K9b/MLnpBv4mk/EPUAvQ6T/vnu51yaecMUeUuNcuTxY70tb9OymLt7JnWvb4+pwbLs4OPvZXTR+sSzpmJQ+45Y3ftLEdIbMPJqHWjGC+6AnliSXSh1J4p3wZu8lR1ygmHUBd5yg8nyNmozdITtnlM0RLYrMfwX8enI8HKeIoy1YwD9c+mwe+/nfLB/gipT4Nop5quP2OcZM6HBqNkv8PZ8cdT7ytdQp3njLbrPsmVA9Rf30kmgPjOCSfIWDpCvTcAotF2UI92UUSjA39dbN/9e3hJjsRa9rT9ozMZXyXpxEM4KJ4vCbB979FD73qrQHACdLqRwIwHMy/cdneBT3hJk9CZrUHQHXpzYzBgmyVs4ym+VAsOw4bOcxjuh2AhAJAevaVVQYYdSUlfc5cTtT3AZRm/JLNUQ3BeqDV2e67IOZGiLXecFuj3oGfj8syPqv/N2Ge/yliCDptmAeuqe51yaecMUeQvHB7HBEwy2USm50A2dTg69OL2vuxjHWNoxei3dZWJwlMqlekfsSg/QEoulsbqrgrKPP20OHhAuu6XgbVhDdA+q76e6zKO8BQXe642cV07wUJo5wxR5C4fHj8FguFc7rcnF99d1Ki5R5Sz6W2TA+WfJOm9rbnjcCTam+XddPjeg4nGjEOh2CRSs+Vgl2H37WT+ps/zapQ7DLdGY41qd+3abNkyStyQZ9W8ZMDqq5hKgBozX2LeHenupTWqRsuzV/dLX/I5eBqn6bTRcVW2kw+yT6IHwaII96HaLm+CtfCea5XtcpM/zytv4PZ7ooTBBH74kJgwT5e3XNjjcSforx4vAZOvijFaFcBU5i97Y+DVdGZbfEoGymhFHYSLagst12hoi3N8WRrrw/wo+xDRB96LDE7oBvPL2YTMxWhpuJmzk4wQT5e3zUmDkVfo3Z90y6uaU0taYKiBt7UuPOP1Cynf0Cu1AkF+GwRCIrb7otJJj9UHX7QegZJm368DbIBmVTFLd55W3cYNdkbz9/SsvxZktTJG3QEacg/tHu/3M6arwsPNdbTKR1qZMHd/B/xrQoCLkGwqCllV4oKvy4Z/0NvB5VewcfB+xzBbei4JXmCvkuwFvHTZz3ldAbSvYQi219XvItTjzhinyliTvt4PbZDeo6ZbsWDJE8Mj2fq7seS16Y9f50t673/NbyKqAuAVTpThu5J6fJ1vEL4VUFfd/Cz88b48WwgYpFNmk7YC3zmP5iZbzYzhlAkRZcAVoDZPkbcRKqP62R1qfkoOswG3JQVfaWarLWrFbvd4bP3LbZa8LfEaqZZX3OnP9ILZ6wP7XOwdFqmx5YXg7vJQPPfkeGM9xDz+R3AJ6ouejw4QgXoozW5gkb+OagWEomkGoeTkx7lFRR0YPaKzuzoj5dVxx9r1c6UJlMIi60AAK3CURedhIrClQYYdhkgKsyEYYq42IHI6cpSp+VFyD9ORqx/ipbz5SwvE++vDcNGWYJG8D4UCscEbtKC1v5elLGruqMBbCvempX1L1Sw0EQTDsE9b9PvWJ94Zl9EF2qNnhqORPTZCvFEstRvmBfB/zUtfzPkgJtxkrJBrhBhPkLRG1zgIMjq4vshriKR9WdLdjGEuz1r1Wp36L4HqiYdFVgaShNqCpBfeT6goEP5hrBe+DN50j7xWMMYX1ZTmIAt7i2G9PeaiYIFe4oDvuOvAl99LMGibIWzIAuiZjo2SZaEiQcf4lXRjC0ou1RYddffwwKIK+wBCJK7sE9+dYbuDdSxpNCs7C/Y5Y0dWUQ2fSHDCZxi3WsW4EWgeqE8xHheGt6GdlQ2FfATeYIG9lu+DYcDub+UzGokEOaus+Fq3PUos+9OTRIPNNfagBXRW6fee5WNTXv6FjGSYaTjtA/1MQfqx5i3UZ4m2Zo3zU908l+s731NWylrnAtHiLRuIDGCZJ9Oc3pcigzMhpl3ozspaZ1jo1WfAiH5urKZL/JwItdlKfsHMEuitHysK7IRpMPxOCeqNb05K9gI3sUqWv8VDhj99F1OMS7y5kruYGE+It7ZYXPgEOvYZP1c5l/NvUU0XSYq712174lj9NzSOI62jS+ZecZ12AIG97o1vRI4N+xq21hx8917Cvkq6zwPCq7zjVQ/29W5q5+777OBQnwKR4S1LyFrn7OC9iH5a+vbuopa2CsvA/SaWeE/9Ny6925g0EmTgRCqrafAcLJz72RreEckUGn9/0ReK2/2f2PF821wEQLYxDNYyv1HbFtqsqXB4DAkyLt2hw3PSFEqTKI6V3cVroml51C7AkLY65+gy/8jI+P9uaNxD7q4GmW8/nefL9TylE09Yf6WKTdzjA+2N9SMUCFjPHHsN8H3OsGnz9bXvmuek5I5JbaWYPU+ItHBtxE2BQN6cb9JJJbPiLs9NqMaKWhmvdqYF05BmDNEOpAzQx5ncY9mIAPwoC3fOIs8jfAuv7hJ5jEMerIa2591uVu/K4D1wm4iLr6bt8zI2eoYgHG4NVwaBhQryFYyN+C1yctaWd8j4dGzWlt5+ImdBSr1YNdx3+SnPWCEiLQJCn4FJQwfP8tBh1/teeIui2DLpJHyLf9EG3qOA51eWwuzAIejmuOjpBRv5BRaLGsQY8GKfNHCbEW4jLFeHjfEA4mfDm8sU1gxtIMBZpkSNQz20BScZCVxY+wxxlWNOvvCwwwyKC5lgj0df/Nn2A/OmPJhP2f8Wq1vHuN3DUh5MBGAnca3XpZ6fL2G/GoOYYNEyLt2EtoZZcYOqBi/4t6zQoas8OYgGHZIl2Ox9HqG41MA4QxCp3uK76gJ8mE7JXw9DO4+LDqUC1oNToeWhx1fLPDLXZw4e+4JHXLqeAthrhUT8kbp2tHaq8M5r7brAwSt6q/+z056TrPdCGWscS1Ys5iNUELY45lJv470vu2alya4yOEAo1Ca/FHHfz0dsmPi9qhLavW2xKJJnp574OaO7/R6YAMsFdMMxq7A9lAVohZTTar4BV7FlvS6QRPTENFEbJWwWoiVhE2v2nDwPPL9/ewZWiqZhtO6ZRtMX065E8m6H0Ofgix8G+9EjnWg5s8+3/FUP3pOyOVIXZ/X1bqKrg/Z5luv5jcwy32B3NrbPyVU7oxyi7ftPgOwYRScS4YUy8zSxmE1ISPz8MODm8actmDQu6ezJ8ZQMt14qL9FjzWgehTFk78XU+DPfWhHGHD3AogW7kt9MtXZAG0nO/nGT68Hk82o9c/m7mL0G7lMXQSJLUkmvoS3uro1/Dxv/j8uMxAmk5w5h4iwB/8YjElJ8P3314tn/+ypXje9cpbS2CVkq2dGXRFhM7F2559W0SqZNtA4Taqw7ALK4Ohg6JM2M4FhQROqc6Sm5r3fIDc4wg45cim5TtfPWNGCQpXVQMB3oyt9XumCnUz+G0+OKmHGPRC9AMRsZbxLyfJ7cs/muQb6P25QoWKebAYijOdj6mX+zrthyx4qPOIqpG3w+J01XZqojY7Qy6U5mbYy8Rt7AnsrHbNNpGRXhCJEreVBQedB73STXOAPyUtNsC6snouaftMlTqWDfq5/Do1PRqopEsmxs0jIq3lFUlaklZz0KWrMS0bEnLzn0J3tpUmHL1yWfdbdJO3dDLe9prnQ9CagsAdFK2XsbhEURE7W2LCIQ7NH0lVXLn61B3dLv6BGTRk+gZgOguKxKiIiIitNIrwIN2ogX1g4hssJZCAFY+YES8Zdyb7pXD2DzNQjmmxkjh8t4tJv8bx3xXF4946erioKI/vuh4wkYVHjMB9rez9jvOI5/Oq01Fdyo5M4xVduJ0C+QP0eBGFs8EIqAX5PnAE4fWLFyzP4bU4rHxbbSj4lfxoPb5CuKWI4yItxQiXk+1Ys9es3gLP3mVGrfh2pEHKqsX/E9vY2bCKN4eJ0h5fBY5rfkC0+gNUGq5XdK2mPvb2xdBN6fazNO/WPdCttUO3b9CG7PaHZWwHUZEFxUtU9TNw6389NCoPN/C+B2eyqCZs2hXTYG43GBkvI1KXdDIKgsBq5jXwjQFFo7Fm+++80MPzYkdBVeexCOTEn/qkLcM7qDUOlNSNRn0BPstJOnn812pfYyeVRZ9Vbnov7LouNdk9ZVbahPP4mKKpyKOSfrOvxep4riSuS1qqzy/VhRVPli739OkowJyhVHxliDvdCyqCDKjImmZgWXvWLbJ0F3H3/ATNTTX9txwQqPxISnVgwCJmQifEmUO5C6t6PMEo2fEBqwZWATdI8fm2wKkpGKzMnj0nPNBt85i4sssZhPg0/Mm9uwnpFej4ccesVSXTE1RpW3k2QkF6acq+FtOCOPIE4yKt6R0KE1PXFUvtvHycnBs0L5nla5/bNyXnhyrryDIRPg0uGbsuEmuhwoJGK8Gw+yHavpMYmiY+GFOZUc6mNamLxGkYsYA/n2ZQ4vTvm+zKSRqvSemAoeCvS6quTBn0XnqUPx6P1Zkecergn7ME4yLt1FoUzxuY2Nbq0OjGo0QqtSu6Pvnmg2b1+998/zJm9QE/Y6MUBgUB/N9o5daZVtEgAVd3ucqcAmlMEx//WpGTVdK5DnUOU4vYzPMfTOBFqYVz5LKMyqQbvNSU2xwrMyMWw+/qS9dZ5bBCU92FWdPYprECLzlCcbFW/LTgsaYc7tNuw/d/BgagBAaGhxy8xdJJLIXKfS3PkgMhS7RXlv1U9/dMoABdvOjyBy3ICL2URSMON2jTmPaICCquPG5ylWE/EQjEZXJbFiAVPld1ZISN1uCKby9QtFBL9Ylq7RZGRCdg8GPIH8enV7Fk2E6/FclVAeOL2YKI+It2i9LhPxvz8ssJ1WZvSD10qgHfnBItvqsh6pIMm0AJMBATX2mkt7MrcxM/T3rjFRfnY3xt6NPTss64Si6PhoGwXBpN8lJKXOpV+tSs6+lSqOj2Y9L5n1C7MNLw8rYK7+AY3XHfxQ4yxuMiLf0sIjQ7NfXyxgBlSRPgkOzuJ7SVB2C7og++3LpHnWjXh4a2bsAzTGvzotuJ7HPA7zvSG3DwETj0lTPqCBiaxEMcz8Uf7xYZkNg/TYzRs05+Dlarfp760bN6WLHmhKDi3+7LBekLX8wJt7m6gys51FBVRdYHs64Z+glcQZxvxGG45LZiTn2FZ16dKKXp5iil1fNQXPTVc6DK6IPtGBk4e/fcipOdgXIbIuVJHnBD8sMZ3u84MBdVx8E39q3NzAu/Ovn+4+vr+xgJbJX84ipHqLUqQVwh1Hx1jCx1BmM0OpwI43ux6TcH0bdKR/CropQeYP+pAYub85EwrOrsv7epwi1S2Wvh1ag5aakTY6p8YioiyUwzGFsMkkeaK+e5ZuGQ+Gy1f0q1G3ccfLMcX1KVnNhn6O4W2CVwFdeIfCWM47CpQ5nFHJY947KtypAu/D4zDNcVtXykN8r0FqqvXvvhe+TVM5DbTVuXgsrmlEuI3NJ0i07WgrDLP3hPr7vK0uqTHLV2WkvcXZVdT2l37vOiRUELa8QeMsZGW3hCP3jp15GZuwcJN3PqKfkJhRGoehXI31EFGmsfGbOe4IcihkdFb3GnG/HzFVx27E/cmv3zfY4ZjkjHlYiu9zLTpLZJxxXe6NKW/CnFecoNwJUIfCWOzbBCCxlzupHoNxuCAVbt5fs2pRuFPKX/42qJaGY49Fv3atPMlJdkSbvzSqjYFzdtd9ytRaFdgHydkYyddHtC3O7iNV3XWWmsAqTXdvd5PsumD0E3nLHPw3gtv0h+sl+QCyBrieFlySqERciKmB3v+oONFsaLnoZRZ9kX5p2sI8NQym88LoUlQKyBIwLZ70rlr6KiDpSPltlGVf3QQWwbLj5uaAk8w2Bt9zx9Q/oj9QlTD+1BfWAvPgtU6KOxJtn1w9yRKF6xDZ+Haa9UqjSLI/hxKO/11f4ctu1WqTJ7hzIWwvIW/oBEH2jh1PWmyfxTO9xx4ZD36FlIqOJVW0cEHjLAy7AHS/1tup8KYhShs9D30GLsSrmJCLqzbKe9b1wNKG06DD8fOhX5VeUf4O2lFVuEqi+Pk6qiSkN8tZ5JovhUS8X18uKthhjh8IxcaESDUqXLl3Xd3RgYpbekwK4QeAtD3hVAQxWK2prqe4H6NdJkHt9whQHkn5mPF7VshAl4iycSs55nBKlkLKE4m/slwNN6bgTmItHsT7XpEoPp5wcQyFvsV4P2YdSVnuLMxGWeWNTrW+/jnP/Pbh63qoTr3JcGhagNQTe8oDAkmC4eu3Wi+sFwD8+GCaZQwtAWXjggtEdaxSi4kVb/zZ23vXwrNyMowJ2dC5BO0g5Vpm84XyYpjvgP/QFE1e1/EAR+/o7ZlKNMYcidT0Kdpg278nboBRCFiGV5n2TvQDNIPCWB9yHoVwKz5eyJpK6RMrFGm5dAyOkcnmUNOPK1FJFHCn7rtiq8tAPPwi2asxA+mheHyvqKnuLqjNCUvMQKgrIWxwrp24SjpvrLVKE+EIv9tUnnz116eLNDCq6q0BZXULgLWcQZLy/FYbZTP1J6kkpjL51/kHIwrVrFs1bNqyeKz2ptC/ddsfpb2QWbZDFBG7rV5wimEPJgRv3583y/a4n+GIp9bxehOzVQBXHKEm/K+ECV/UFgbd84KAHGLid4/QlY0A1X8YVsi1erUJRZo+cY6lJx58nMmdVLk29MKKFB02uSqP+fhOhcjZ3oHx83qGqhcL/v+wpjjEp9jBR80DVEgUO6xICb7mDIK9XULUU6R6Hq9NmIChpnUp2GH75U5aO+9H3j0wuzUxErbqfTM57Vfd6q/OWBpGwqAh6auB1G/l0PsqsFgvQAwTe8oHXHQAvKv6nh9hwFAjyXnvaxUFStv2fG06H/qSloCptZI/XNmtsSW8gwIuPfKqNOIyZ7JopbzVBidykRcWRvG117VVAtKJQYb+e7iHwlg98ngBGr9NKfSXWhYw5X8rCRmJjWXLy6Zc/kjKLWmRC/nWikydt9cUxccNzkVrpsVFrrXDMNwt5CyCdVwyWXuqIQFX9QuAtH/g5WwK00Ik/9RZlgyQTHmwZM37M0L0/6M+KE8zfpKcL+xdUrqpaDnxMatc86VoHDGv0MVMLEKJW2cLtx+0USX8E+uoFAm/5QNJcdzB6+3NOcpknJH5N+5Wc3YKL7OWeUrYsa6/9uAxt65HvkWB41eBsCCmdgbYOTIwVtGN9QuAtLzhdFwze5jluQNcJso4h8e3hh5WdLFnJknCsyGWt64C8xYr/m93ptCawHr+jWpcvQAsIvOUF+2CgxdrX80Xg0JUqHPeTrwzuWcpLqSGjf74PtW5b0m7AW+v12SUGIl4MggJ3ahaLUAJ0BoG3vOD1b2DsVliQoP9xS6hYcaXyH6/+LKh0Fha50iK3ZzZhzTUAkrfO/tGZz9CPiuDKoIKaIQJp9QiBt5wBR+vPP8QYVn+DvjyUWTWzEPHrzKZNs0uwfP1rDKxH+f+LB2o/90a8dRiaBW+ZHUqXPDBMMkVPeYAFQAi85QXx412BvF2emE/VA/rEvj44f1oZSytWgCfPpmEBXahVoALrtE+YhHhrtSshi2rpB0fSbFCL5ZxPWlchIK8QeMsDCDJmnAjD/OZF61VTVFYWe//00u5OXq5KOxTm0aDD3FTyeRWKxXaLk3IoKGdky1vljDewFqjDc8YvQVPWFwTecgcYrD8hbyuszlKX1Hn18n2TG5VxVNkHa93q6s33SQR5qxZ11H5I1hkJNIF8j0M28lYB6WpoT7edm1/6hvlB4C0PIABvwTyyzHId8zZLaSb9OLSqK6bCWssuy+ht7tdr0Sf6f9e6Vkrebs5RYIf/CUNI+lwXBK6eIPCWM+BQ/fYHoE61JSm6HbZE5o+3t/7V01qZ8Q78cewwYOPHKNrOfLccpSfbTAzXulb5dgmGS3KQt7AqtGnIdaagKesJAm+5AwzVyPGuOOa3Oiddkt8KERJC1rcq5MpKVIm5Vf9t+oOvcsbvn3zlTR13+OuH1oSSrrUCBfjnoAPDALCrUIwtwftCTxB4yxmQEGmDgZ7YKUSPwob4+W7/em8rVn48J+++HTedffxDyWuCfFCbOi2aoL2xN2GLM57L/BbU9LCfDY5ZbBQWcfUDgbe84GNDwJweeto4DyuR3h5bvrQdK/64U78lIffTGUWdacc/jWlac1i/jR8PnkmOK3PpWvSyQqCe/qlaVyMgLxB4ywvuVAfc6PxF9xUh9kTFP1ve2lE5pXW1KtBiwRu56kXozcniFG/FTbTn7Y+J9hhW+FDOTSLIEBgOvdgJQdzqBQJvecGpajjmOiVdH1oiQWTcmN67vlJBdvFpMn3JTbn6dnXkFHGuPn1Z65daVxixAmjjlf7OsU3g39fhcK9v8ziBuPqAwFseQHz60wHD7Pbowc2RiEjeP62BJbM7T+RQtP26y8+o9HyZ98QT5+rS/O6u/b6C6C1WGFYrOPsm0a+Pe4J6Cq/Obv+BAD4h8JYHEKEwv2TNf2S8itssVn2inpxbPdZbRDsyOjQaNmHU8gBptpUS0RvcaIa31d57+FlLUFujsFy7ljgSPLzw9m+zbL0AfiHwlgcQ6c0wzGp4Gs8ZNRRSkyk29VDXSoVtaFuUpNyoV59Tk3MM5/QDBohF9uSOn7VuRnBfQEfv7OUtg6jzZUDTPI6xmy5ARxB4ywv+aeQx7jl6x+uIZTGXiH20d1xhJgEP7lFr8qvE3KKLE29/p3PvcdkP9HO8K4bXeZx7x+53BTXZjI8Xop7rHgJveQBBRh8+xnuwC5WgUQn3drUqIaJFrWuR/muCmcBSOXFkb23GesWBtxErwHTaVz3ueVYXLoHPlbKXSUHe6hwCb/mGDgQuIX+7xceRTueBWdb782KcXIOqCPLvxkw+Sw68Tf1DhGH1NInl8bIdFO0zv+XeNAEcIfCWO/id1WbGp1PbB1kz/hWOXXbv+6UMTpNDxeDMYW9G3g7QnrcvW4Lvlz6lwZXEegmoq+QtrasSoCkE3vIAnU7novdO8WPWfTDX8gvfUmmzSOZvTsS98xv9PdHv2u/jix8F90z8p8ml//gB8V7knxxbJYAPCLzlA0SWb3lA9KMjYysyDsh4wR7bA1R9K3Kp7jAzvxVPylsuLzZkc8Fjo9gFDa4kPg0EdRU6J9BW5xB4a7iIDt36v64NFAniPQdcyePmgKiFRZkv/3Zb62ZIVwDtt+4Vja5dYA1386UJxNU1BN4aEAjltFUaH3bBv5ajiOGdjUfPBXn22Y9YYcFEmyqWbfzjXCHdguIn585EuN+3BGhrvQNa1yVAQwi8NRwoaCt7vGr+jDp2zrSCjGNF20889FJG5lmMnS3DbBjyuqR1s1CcGpf10tyug81/0Q96hOzO9VoBHCHw1qCAqJt2oYNXAWtMmW/Ad16cctt7Xqh7rTI9NcbcT2rdJimMU2MzXYPYUQQZ6+8AnSq1D4ojQDMIvDUgQC+K+PdXOxZT7KoFsKgw7LqWK00J2z2ZkoprZA/OEii+lGSHJrGzCHK1Haisy3NhfqtjCLw1DNDjPPHy7E71GfsxMgTX2nbrl/J83vgQvdSKYX/te1o3Tb4dKOxWmvAWNO4iTCbW5YnWlQnQDAJvDQUEKUu7NaOchPGUoF7c9shJIin5Ryx9Td5wsSzDW98wrRsm3wjY7zxWsxirtxqDpjd8p3VlAjSDwFsDARF9a9usKi4qpAUo+sfC+Ttn+A/fcehwaFxsXol7qwpTjpNm6zhZIWEHeJYUWKLZvtqXnUFlPke0rkyAZhB4axhIfLCrhqeNKmvhCo5zAS9riZWVxKJY5S5/bjn46h7jP6ERg/c1Ynhrq709OXa4K46VC9Ts4oz+cCFI+4eEAM0g8DafgfgXE7qzliVjQFYKW1z1ReJYpHGn/525sy8sktmSmwt79zP+yVhN7Z2GIyeKMLz2Tc268ghusq+uvRFMgGYQeJu/gGP917ERvo5sruJq79hctvCrWLLTzpA0tJpL0Km1smMwzVvw7c7abzP8PAkGec0+LpyyK6ANcVDeljytdWUCNIPA23yGNP7BzDIijBa2LFlrZWvn6GlRoGSHui4uBewsXMUs9rrVGPNfejw780fWgvdwHaa0hh+1bmEazBFaYFnuF8I2xMG98w0EPVnXEHibb0BC8tH8SY0cGMJCJblQCU+Rs6NXkfaj1qzctGnP4iu3Lm3fs3jD2I7dfL1EIgVznasOnLXttjQXTVmxjw8rdEPrdv4cAR4r9TVQfaHAfVUT8vaYsH6rYwi8zUcQEe+G2SqTw4N/otpr/hvVbNauTccDI0kiKioiClwWFSUj4988vbztj349y1gqJ722rVZc/pSjmfeygrdON7Ru5dN+oLay13PvDXSrXgwVft8QrSsToBkE3uYffjzY0AKxUEyz1s53ygGSSHv5NSGzuILS+ev9m+eHtmzduqojTV3LijNPnNr7lcxO7O6vxSjXFTWwK2WDu41AEVU1WJIFbUidAqtrKmQt0DUE3uYbXg718WQbnRz+z951ADStvPEwwmpZslS2qLgBxY3ifu753D733uO59/bv9rn33nvvDe6BinvSUKZAQUBAIP9cVtNSoE1TWtr8xI40uXx3ud993919913gjvvZ5EBxfgtrETQ95M2bU9tb+JCGtYuNT40Zr/O7xYHKVPp/hbOWM6w9dn31F0qdewfsI+YyU4TyK/k0C563RQlpXc78sbeVCXMcyqnq5PeZyiaT9e5gy7qmFCeNu598l6bAnQlB71ajrOpG7OOwfu2FJVD2rVKCLfbEzq10jPW9eCgJnrdFBgSl+6IpT2f0CRYyVg9Yeo18GKmsjsKTyT26sYM1tabeptnUZfsiJPKBN5CQaaTbpGD8b9b6TwXe5rQCeerEfk8THkqC520RA3dOWFHGlrnkBzKfdj9TFcMSPzX6+akRVT0o6trX63sjRyLdMQF//zHYlmwXBv5kLbHSvEXQ/WC9r2CZmLeSNQ2et0UH0scpfGVTe4gxGWvcdsSJJPIM1ao7EvN1y9zePkLSYHbou2TRAYatjaCvG7mQN2n/pgj0bfQMcDvvRyjPW02D521R431TY3owCkzY1tjwKosRmlHpCk9yPD1k3xR/qhWwL11pyGdEOrD1pB3FW4fTmuct8jQQ3GpQJNs78VAaPG+LFJJ3i4IhponsOD1UzCYhpn9y9NGxgW6elGOk3/yPyenkL+8GkmY0bHWctcxK81bUH7QS9od4Xat58LwtMmDV+eW6jkbMfm3JxudjULbxlxGpW3Lm18tbm7iTk0pWzTrv/ECc8rkH1Ua4H2Qtt9K8fVQG3KkN+xknHkqD522RQRx1oasMa+3KbImgpmtV7tvKAYnPWVrTFCZpatz+Si7wXt4fTPHWWpn9BhRDWd7mNgLK3bPwBQg81AfPW82CJuOvvfMaW5MkwudtBX5Dv3O6Q0n85019e1C3KN1i27U/6FdqXQFkfZN1ukryNn0dcNmEB0awvhEP5cHzVqOgLeDwkV4ewKGR7tuaT7ybjnI77opk5jw50Y8KmWHqMCv2Szfqhh7/pbBNVknefgM+HrCXkuvreagHnreaBa5R43NPNbZjTv3AHg3/e079zOGtsGbiybxudcxJP6pGM2oLyXFr4bBctukWyls8E+lrSwOH6WXKhbPhoSZ43moSBC1/rW4ZIKQsZACnXkvC4lBlAlawuGP8q3NrJvrg9xF6GtFNxd+snZiU0rcZB2tgt7L8h/NdgHkoBM9bzYHovaZ+21FOJoiFbfDsz/GoRlwTyOgX4qgrHamJW/KuwpYJbBNVSt9erQnyVz2UnwMqGvC81SSwWpy7prsnRVvw36TLzrNpzM0HOKzpUh9H0YvJwZYM3sLCvrFsU1VG3z7uAAwKm9Ua3VGUhxQ8bzWLj7PcYZjaXAuDz+SXYIKGVRjzwkA1Ajh50sMGWjHjUrXSoJ2MJA8CoSidZifxtC0i8LzVJJBv45kztp51Wl4HToC0ltVQLSe0XvY6a+lYmGUj1j3PwniLIMkzPMDcVtevbG/BQ1XwvOUWMkxMXN3TSToeJay64lFIUQ63Ro6mvBwh2Gk26wVBX7tgCQDe5tfKfG6Mzz1VvCliewseqoLnrUYANJ7oyUxXmrWwpXuTc9Fo0S6UedTTiRoNc5rL2h/iTleY0rd5/ETAlx//4DdxXJOh2sIIHmqA562GIPow7y9jmra2gdNWPyvqKo1k7O3sRMZSt52TXfgFipHHTpZl7uvBpXGv6JE/eMYWHXjecgmpFRx5uaOtdKeB+rNvJTLW6hUZoncZk0a6825l9sFUCIK3eeJLEbo1+loPfHcUq7nPNTAbzSM/8LzlGsBEjts72ZceRBZWanJcpV19uMOHzlQ4DKPtrFfFPmyG5aP6A1p4Rh5SH2wLwDNpNSZWG+2S4YLnLWeQzu083x5E8QWCbBqd/iNB6KXsRVivEfSoHzWBK2zOeh7oKYjnWPNlHskRccLK6kZ462S0PQ1luxyRBxvwvOUcSQc7UttFO3m49r5COyoVea1GvjR2IYaTIbPRP9im8q4Vlobb8pyoiLSkFHLVrzjuV9qXNf3MyaapfwRP2aIFz1tOgdXe0Kk2lHNU0MgrNz+hTIeIIkbWbiMy1muJG6wT+TkQy4zAu0enAVNbbXyTioozPx6ZP2pAo4YlCdaa/bMvToENzUOT4HmrFvL4PaWfq0UZyOatz2ZpSSwKWbupIMvWZ1kn8rK71F/Suf2MxUumtanqYEsfM57CeqSaB2vwvFUDDL8n4v3ZhdlViApu2nP4wVxtqx8kaSZlsduwXzf/sjfpu0GkZEVv+Yn3BAKXRPLTtkUPnrfsIU/b3xebuhO126Xa+o/xWpWNQNIYE9Ltw/Ec60SydjoxNlZg7sgLu9QY+gacwo9IFTV43qoJssKm/Im4N5qIzAZZVpnyhBlvUXtImkm6fkAlTrBORDIPM7ZdSjuYCxjrIyDIrqSV/6y3qTxltQKet6yBMP4/3/bPtB62RJ12nX03s8jnfBQjjeQtDNmvyyj8dMX4NRsjbKXNZ9aNHta5gb8x2D/bzsKxzJQ1608TwShRXuEWOXjesgc9KJV0oYWzUECGMq+3StntuTQPqb513sXaXyppCHZ9s5doStqfP69v9x/WoWmHCQsu3PklxnsCzKXEPIoMPG/VAV5XU+9McqCHaWpOvx6vI8oWw6/tJqRha/4/1iuRUjZh/dt6e4kvSGbCky9PfopkJ7a03yMwNPC8VRexuyo6UbQtMWRPNmP7Ae3WZezukcuo5b82F1inE7/CBIKd/4uXhnpm3EHmnUeRgeetevhxcyo9L1K6xUKdCouGoL9Hkvv+wa7XWCcTvxHTt04zFGywy0Nr4HmrDn7eGFZFQDpHGTXb+EakY5rn2TB6h1z280Cpu+0gyGQo6/4xDw2A5y0LkOz8eWuWu5CcyjSpuemr7tXsl30o3pZivwd8/C7A252s46bz0AB43rLFn3Nz/FxINyLTtjPvk6zVKY2bMMuOnG61Yc/b1G0Yb2153uoUeN6yAMZNcegIXzvSDcGy0syXRR2CRjlk7qDHpc6zTiT+PxMI5vWtboHnrcrA6ClJut7DlJxhMSo/++Yv4riuTP9QQHJm26nP25QdvJ2sc+B5ywKJp0fUIDcOcQncduunTpGVBibU99ZC9XkbMQJLxHYTz1tdAs9blSF+stuP2me28oQ9qfQPiI65+yHoOzweOc7b26yT+TEQy63TGH4eSJfA81Y5SPn4Y3ULT8Ln16nZjquJWpSpcMTtdlZf3z7/RwjBtstY+zfz0AB43ioJwpUPET0eTYZ5EFQZe0/HN41E0jfS41Lsx5Pv9YCEkNslDuXioTZ43hYOhu0bu6AhMSPqXHH8sWxUt4ah8uL5eMpOdmSvb1+2wK6vfY9DsXioDZ63yoAcKM7c15o0kd02hf6mftBh3G1AuoVApdjzNrwxdn2t7zqeVQMDz9vCQYQwRDOvjq5DBkesuzGS+EG3gXz/W0C0M5A7ezv3Xj8sBV7f6hZ43ioJ8d6B5chR5Fqb9yXqPmkBkoYaU/qWff92fxkshQYfOBSLh9rgeasMkOivm+qRK2sETb6hxYO1KBq3ywgiTIQ691knElYNuz7wDodi8VAbPG8LR+zXA2P8yN3bzSpsztG2PMojcagxaSeXu8U6kZ/TMWPb9TKHYvFQGzxv8wXpRiE+27KGtR05vuOz/Ym2xVIFkTupeSDb6bmsUgB2xWIPCDLdquNzXgYGnreKgEijJkUcD4ZInQXZdzyQUkwsZAKRmyg7GSrBemBKssAIdnH8j/e70CXwvM0LhIqdhOnbwxPdqHAWTm0WvSsuHVsSMWOMybipsOlxFtfj8193/oIhy6qXeX2rS+B5mxdSasYdr0yxFnId+UyLMrECkjSO2g8EdrzNLgk0vT9Iow77ODc8NACet/kBU7ZfZ7tSNrJxp/NxSLELW5i+kfJPhl1vs0wjZirIv+diLuXioS543ioCzs70g7UsIZhYGm8+N5zyUNa2bKoAOUla+TDkwDbAVPRmc+AgdrFYZVzvwfNWAQA9M0KHVqFMZLjKpt/UTkDFCQi6tzyVBeszbFMJa4Y1XDV5fymdAs9bxXi5q7otNYxs1fpkGn6weLEWA/KU3tXTYjmrBLD/PyZixVCN95fSKfC8zQsEzbjekdqgA4LqzngtLvwiHQRGuve1qYUFRv+JUXYtT0hL3j9Z58DzVhbARE55u7keFd8Fcmo4/7e2hWILBL1Vnto/z2I1dUxVfO2FJVH2Lcey8VALPG9pUDX6x7aaHrSrhceA+8VT2RK4Gky1P26s+7fv2/Lrb3UOPG/lIHk3yoLclRmCLOuOiaV+KHadWyBxWEOQEZjgLcv4V/d7Qby+1TXwvJVF5rkmVtQQLGQx7FgEcVi3Ar4pj48DyE15ITfWjhNfAW9rvy2eBaCv4HnLBPJkdwA9HuVUeXcxWvqjGL/7e5K5sT4NvrMhH87b6vx4sk6B5y0D4n2NrSg/fMsy4/YAV3pE9+KrKgtM5qjJlMOU1UIxy0y8rwns5O/cysZDPfC8lUJyu7aAtJBh00Zf8QUwZFUvbo5SFHLnmJIdXMthySw3VLjVxkQIWa+O14B4PNjCoHkrs2c6GrO4KjWK7NlsxTvticUhfq0tRZn9/b6wbHmerO+BdZJbfOFWMh5qwaB5yyAtgtzrW5KibYUTn1ILuqr4QHTBl6St/Q62IdpF3/piZoj3Hk4F46EeDJi3surnbC2KtXAX9rGYdApYBuMWuRG5gjs+oA+qis81sRQq3OVWOB5qwYB5S1dh7D18cyXK1aLuqHfMH4s3shY4EvkSjI1gnchZ0H+oGcahWDzUhQHzll7hg6B721tSA1LtjxZn/yh5iPeRDlOCgVHkIZUbJGQ/4G11PTFC9AQGzFsAvBJn36hMefH6Tw1l/KAHeNGQsCIEjZ6zzRRy0xtLo+FnjiXjoQ4MmbfErIj4SOPSlKdF69PFdMFePkAkp6sSWbOcSDpsssja3doY9Rt+5VY0HmrBkHmL1+HfC7xoB6l/XmtbIk6BZS9thwXJ23ax0o6BirjTHiwIesS1eDzUgEHzFsPdxh6UN7LZgHBtS8M5kicYE/5fcFP2bdLnnhhvvfZzKBYPdWHYvM2aX56a/YEEE0PwY/piI+PIGWxP5q/7G9aJ3G+GXV/pFIdi8VAXBstbQM8Xk13ptT/uU0KKqzNjAfgzilpX0In9Rgv3QYCpgLMcisVDXRgmb3GG/rrUxYlcRABDddcn6h9tETRqJNkNgHp9Y53KV6BvvQ9zKRkPNWGwvEX/bCD2xcSJW+NGqt6xFuD3UHPSnqj6kHUid8GCIJsTelg8xRcGyFui/j2Z7Eh2bbG/8qdEsr/qCyI2mZP6ti57O3dPWex6s6Hx+lU0xRsGyFtATUloKw9C0+K0PUNNkejbJjjv/jUhLQrX86wTefM3VkwuPG91CYbIWxTNPNPbiRpHhgQNz+iTa6MMHtKrJWzYb2AbvckOgmw36JstUqxhgLxF0PSlwTDlbAH5TLovKvyiYorD3tR4Oev9gVBU/B+mtF1mJ/G81R0YGG/xmhez1YeetYUCVkcWzyg0SuFWRaqBsgZ2Mrucpmx2wgqr1z29LaViCAPjLQbk51ArSglBUJnL+jmQTOJWGWrFhOsx1omkzHTBEii7l0O5eKgJQ+Mtgv6Z7ExN2sJQ9cPkUT0FPoWDwxEfl2KVUdFWZ6y4evILgnQIBsZbBH02yIi2kV3+usVYO6+PeFSGVLcw+/0KUHR/EFZgf30nvuhpSRUzGBRvsSr3oamANpJt//2o55UQ2U+Hg2a/jyaKvqiGJVDzFndy8VAXBsVbFH3XG6aULewxO5ZdYNJihHN1qFbKcw37ya63DbAis1iqzwVV3GBYvH3cD6L2/oErrcymDutthUQO1qUWTrhMyWKdza/4LPCoeNm4tTy0CAPhLaFX33SkrEYYcpyvbZmKAOJDjqS7FGQ7JgtlOxH0GfDWdiMf+Vx3YAC8RajquqcaTM2KQI7z9L4WYlmOX1yKGoRzvMg6vhT6Gex+7XCDY/l4qAED4C1VX/cEwcSWktir/+IULctUJMhaSy3jgyqpEWcmDEQXcDzOnVw81IUB8JZcM3C4DERrW9dF+uvaKAWCxm2geAv7n2XfMw1tiNvJhlBmxQUGwFsUwczkxP9VoT2SIcvB6dqWqWgguUzn2n5dBmviPmuOtXhOy3je6g4MgbcY0nZaSGkL1burb+v18sO5clSehROTUbY93DedgL7dxvNWd2AYvP0xhtpEHve3GJplELMZCJq6tCRMzXw1fk4eVB13qmPX87zVJRgEbyXrSpN9W/yl2ktw0BCYG7+ICukOWQ76wzqZz2WwBOx43uoQDIK31CY5BOpc0lfK5nW2PukKkRO4gtlJqFxjpaRvNoJ+BoFqXHbky1t9LU8dhp7zFp+4vdcNki6Th2wW68netgqAyLxh72crU4Pows7h8ht1y16E4gN4CvEVs5Mhp83561v9C4Wp69Br3iJ4VfwyzEk6AwR57MzC6ayH9SwPa1H01d/URoOQz2XqIDPvDCbn56uNoN9BIFbPNQiAolP0sCx1HfrMW6IiJswyZqjbEtsj9Fc7ILIaFQG8FVJtltNmCcr4MT/+5TmMHQgri6VR6XY+rM4vNR4ahD7zlnD1W29FaRwMPisjtS2TBiG7cRfI/PwqpIMYDHnMZ/5In6KIp/JHLrtiqfgdVaBraR9SnrhFC/3mLdgBqAZjBsh6fTT1g17WM4SiEEmmZ30saUvD+gB+ikSCSNCMpOy0iLS0tIhEEYpIzWZJPgsP/meClV37F6iellpxhL7z9ko5qZEM2+8Ga2LwuqmXFRDvfUqSwkNyc5KTk3OSkhbXp5YDQZDzjC/Pnn05e/v6zf2nlk6ZNmHOnDmzZvVffvr09ae5v3N//oqI+nL1fs7PZFnk5uZkxs4xw9Lo9zr/QQG9LE2dhp7zNrQs5XYAaDvyJ3FUPw27mIcXjp0+dfjSuKnTx2KYNm3y3GouxDQQzty6LRpNbFUmyLtGxcruQkgIbGfIzDU4OKDL2ClDJu8cPrtl9TbTpoydNpaJadNmjfy3Hji1xtY9186FxiY/p/Dx2Y/EX6lo4ptYfY8+oIPQS97Sdeh5SyHdtYVMh/7U5+qVfqJn/bp1ggLq2goFLi4uZtifGWP6C58LEggh5pQY9dHJTGBiameG2dRm2GUMgK9mToStbeJftW6Vv2bNnj5++vjx2P8hAwYO37Xj0L7/Oo8/kqHtzBsc9JC3Umr+HmsrraNOw5PYrhsvFvjeXZaNcpxVFrD0Hc6bDmxna0fAydbOxcjD1NrXAhL6rYrT5xZRF6GHvCXIif39HmEkrXFOkyK0LZcmgUTu9ITluVcIeeG8J8HyF1B9DOqb/DXE725b+M2DihZ6yFuqBv0e68SoY62yUb3VCVi20ldaF0bTArkrd6msMS3M7xRaIzf9re0yMDDoIW9J/4HEKWZSVQH7vZWd3NQ3hNVWQC08+4o0qGKySktL5iemulWQFH6DgUnaLgADg17yFiBzlLG0qsG+54hJEr3s34JewWV/IrdMyimjfZlUzZ/QdBBM+gYyTDYa+EoPi1Wnoa+8jRtqQtU4rG7Zr0Ek+qtrAc55F6hJ82ctg71MFQszf8g7RCX7vctzbWff4KCnvE3dbcToupnMyi78kmINZH95BbQsHdi077C+cviH+WXA+K7uJV3tja0cfG3sjI2F5jaWLq72EGRWv0ZwpZKO1Xq379lobA9jUJQlfTt2C6rXNdDB2t/NxysgyNoOgpzLlXPBur89lr/VZ/dRXYRe8hZBD1kw9ILlVP3XB6cqUmS1K+lg7e5ZpXmfoNorX0WlFYSktJjEB6sW39g+ed3tw1vmjJk8bMOWAeNv7Az0G3s7NPTo0sVvf3z6mJ34aXslGGqz/P3zhP17Qr4evHz+9vW9jw6fnN2zx/aj+6aXhmB7q0pr47RdAoYFveQtuieI2nAPoMFbbcujWQD7/5QfZdLWnH/r+olVp5KTb70oZKExgk+XicWSuF8pCCpKS4z5Ey3+8xPJ+vY9DfwsIkNMI9FH+zS+i8osQ8De0z6FZ6JIxOIKoJwr3NLnXojuQR95izyoxeidwVUVL0DTI2DZO0XYyUII7qCsyYoo+CT7VXo8J4E+Ih8yI244ZjBDNkuiUR5FB/3jLYLkNGKOnzgsjNfPZfIyOFCeGk+yWUSGdFfFazjvyl3532WX7TJW2sdvwPrDkOmkH2xF58EC+sVbvDpFDLajRkOxd/edmXo5+cMElr0DFei2Kmh/IQEs8ktDcfQp8jOCyB8kf0FOAo8PYatwNpLzYAl94i1RqUTrSzAmK+C+OfrOWgDkegA9LWM5KpM6WkjWlQwMR52Sj2F9B6h649FRKojLQ13oE29RvKbe9GNOPdY7jOr3xC0OBL3sSrdULqN/0vpWKVNDaiTn1amFXY79/hHsah10hV8TVJTQM96iojO1mS4E/ifFKtqLxRPI/eYlLMlcu0xnREouIN9KallpzxeRV7jEazjGW7jMVT0vYR2DXvBWOgAqvl6G6e9jv8JQtED645X/lLdwwXPd9Q04IhEjZAya1HfvX+CDzJKUuKxoMjpc0qtnYAQYic+MyUwkEIn/YS+ZmZlJf9KyEj8+fHj/8/uH4ZlxmeCn6PRIfGaIJK04MiYxLjEl8oQPdk/fE/ob3VYXoRe8pYCgn6tJ3S1gyPJfA1qmEh2+Z0G7Gp5mAstqnzMSwsOP3NgTdnn1ydunr/3XpHL1UTdD74VdWLtj89aLpw+Efb5/anLPHkvefr525sr2wWOG4tg+lMLM7TunDJi0bUzzmrWrVS9bu9XQXdhvI/svWdH/0Od7T8MA7oeGXho3d+jQZTunB4PWwnE37zFVlNAD3jJGV/5Mc2G4zQor3tN3+5gEmcvUT6e3Dh896L+wsIsnl0/rMbVdRZ+gAL8Ae+DqGdyrSzNvcyc7j7o1ylevVt3XDoJKN2tf2a+OkYuxaR44O0FO5qaUa7Kxp6mzkZGpo7tRuS49erZt1rZZs55t2gQYmZk62zsL8LK26M+vCCpK6AFvpYhb6cCYuIVM/9P7PeWlIDuh4sQfyTnP3946vH/1inW7Zg+a2LfxX5WsXN2N7C3MLB18nM1cBGBBrYuLmbGxIJ/lB3LLB4Syy/qkY37Ms0vy+rZIoU+8lVyqyqxPcOdYRfGB9RMI8yMiEseLxKKMlIzoxLQfzy4N8/OvHxzobv/X5rXLxszu26LVnBnjZi7bNbxDBW/vqt7eXkG+dcpVqevvYE3A1dHa1dXBwRX7WL9+XR/fqt7lSpmRS/jyW2jkfd2A2kgdgL7wFjD0SEMZlVDzrqGQFofMHA413ou/S5bXh0wd6jq7BCxOR1Ijo8KTEzMyolPjs0LuXj9z7tiFSxdPHD+0fPGi/61fgGPeygUrV86bh/1fuWb9jA7dhg1q3qVp7249ujasHVjezy+4RtWAgACvoDp1Kvn4+Pi7OVi7mpcea0AjCboAfeEtVknftpex79wuaVuiIoJ840RMe1Eei6BBO1cfs3Ytsf+zqfht1JSORCIRi0SiVAwpKdHR0ekEstLT47C/rOiMuIM9fWq2rVx288uQJw++3wl7//7unqv7jh44fQbj+8GTJ+Zv2bJo6YIdW+8Zyk7gOgK94S2SPkQ2yso0w1pZxtC0eYh8259szwZEyHpi5GuP0H7KooVukJmt0Klzguw8OJhjApxPjcdUd3RmFk/booUe8JasSvOtZLpfAQ+1K5UOgObYZZK3wrEqxbQE1/9aYUP0X+/TRw2p86Gz0APeongN+1JBdsxkp1jbQukOLrkRvQfBrBgVWIefGbnVDS/Xil81Jh0PFtAP3qJo1hDZ2Yl637QtkbbBcErE7GRiRmdajKqpJC6pj5dn+c/5JM5DK9AP3iLidXQYOPzV5pABT0vkIdW1KmThTP2pSjIgncwlbrjXaI37hZ7PowihH7xFb9WX6dwKNxswbWWBkU9yw5ooG5dZv1S9PG5BfTzyeeMcTQjHgy30g7c5zaWsBdqhVyxvyUkLIGUTuU2SzRbVOv1YElmLcF1ttBO4QyEShBpU1vtYBDoOfeAtkj5KuqMIYG/VvdoWSXeAESxlNtmeBT9S+fLEFcB1FDZusfbCzXMXr5xNSM9K4bu32oc+8DZ6cQl65R54rXtQ2xJpF4BVKckhUbkJMago+2f8x+akKeJ3V+W0ksfjAweWJhb+QXWquAW0njR5xd5PT94lZ4u4F5yH0ij+vE07N7qSjKus44J8O7eykQopc68gRwQFsQ21o26UuyeCpsa+OLb4xsGdzTt1bt5hwvyl/07tP8CatER8LqnsHvG6GyQLS0Hp2i26dWj977zbJ+cfOn7o+JXlC8+//fRDcfgpFUTnoQqKOW8RVHIwCGZM3MKQ0+B8V6bk9SVCZH9SyFKU2ZvLJ8aSFsGQI23/8uPb2rUJcPSp4oyXhl19VwHsJKAMEZs18aqK/bopRO8NJrO0QFgyqIp//fr+/j4OpQJ6NBm07uaHjxG0QAUGh+ShPoo1b0GNSJpI1yeiSvV7UGBgGkYQJXmiIsyjckpYJrnMqKwiroyKtL2MhNkf3l49PriyeUkPS+k8Nsz4D97qYvpWRcGfdJDdCoi5fI/h5mJp6RHQqdHkIx8fvEgQSwuSh6ZQrHkL8FIagBSH982CFu8h8hWK4X7P/C79jL2Ikp//EsWlR2dm/07Hj+Teiir6WqnghnhO49OfHT11fVynXjXcbSlOAUYJZdiFv9Y7ovJdcd6SBLXyLiUUmghkl/JJfxZaGge27NRm/MozoR//pCgSmWczZyjuvI3fZsrUApD71ixFrvUEmCtlMmKiQhIScnNy3rx9EpWTEJub8BGPJBrxLgo/Lep5yIcPse8+PHl9dWPLzsNX9N++Y9SQ8TPXXL8Xnvs8pCjDVtEGAIIwsyDKzMrKTvh8Y+HKxpXq+5gKYZqgliYerjVaD6tV36eObx3fAF97imL1zqp8c1LfWnpaW9fcdmBdu38m/NszyKeknZ2tCYCRMW2E429CIeRkXr9W5zlLDj5MiMyISydykF//gwdbFHfe7vOlqg3+YjIB9w/Iv3pE3z9zJ/b3m+tLNo0aPXXgoEFDhnT+q9XoIQMHjR/QeNqWqwfWTOk7Yv7pA/tXjR02oEWLQcNat/q7oikM2ZobGTnbughMLII6tpw476O4KCug7L0wEmRkxcSGHl+xYOvwzmX9XUs40cyBS3sF1Q9uOXvcobvvYsPOn9l/6ubRu6emGpGs8mKhb3sDvQ27D799PiwTyUoI+ZP74vCxZUOmj502a+zYsRNGTvWu3695xRJGTjBjRyZLE3d/vz67Fs5bsP/Zj8RUpjHDM5cTFGfeYnrnVXfZ+Avdvhfcuf21pLJrz+lT/q5kamJi5oLBzMkSFjphH81cLJ1K1fGxcBLYlqpbqY67i8AFthQIBJaWcjEeYIGlf58x+4pQ41ImAiJOT7jz9cGXfYvWjWxerYqNWykTIUMuoa11j3X79p3b9yY5SYRraWKfbsnBKmQWauxVmTbPeuNcrCyzvhZJTAiJjU3IjY3N/Rly9ty9J7eWDx3UNNDNyMlSqn1hoZW/tbXfXxOHLjp9LyFTwsgID7VRnHmLIvd6uzApJax2pOAxzJhl5thpTnaW0j4fxPwIE13DQjd9FlrvVtlDX41sJr4KC/0eeuv06p3tunRt2qFhXXcTpjSwc73qZbz9eo+8Epoln3dAX7CXAZ6ncrdV5s3H1nhhlH1ZEOUwPv56fu/I/J1TWpb3Cqxd30xGOtO6gV36jLrw4tXT74n8IkCOUFx5izfd7/pSgy9EDal2oKAxKQxn3ApjpDKAIec5LzXsAE11ZZHUXw+Ozfy7S79O/XpW8DdhZhdvQMyM/Ct0GXPs6qnbZ77lM/8lPkHNb5sOjVOVNx964FdWvqOMzBmRb85cPLVvy8Rqld3tBDBpNuPymnm1aNKr6dDre+6+iy/4GRUwEcyDRjHlLf5cE4ZbUUTCX8scKKQ5F20VFKpKlSKu13vN5oxASnjo/dMrxzUJspO2GNQArrGFh6e/b3DvKf0XnroXk/daZq6vUMuBoIEqrQcC/++3VZ63lDmPht899t/kQW3K1LBxdjYjxsuI3q+pV9m2g67cCYmMzE6XkxjhGasKiidv8Yf7p38JGTZZLZL+phji9UZc0BaCynzTUFeN6JJif/G/n4Ut/LdjswAP2vWa0l4eFh6uzWZtGtV/6YnzX7Iy4mm65COR6ArtTzZMFd6CJEXkbkvK6VuU5p4kNSX73r5jG8ZNHti8bClTS2mTB5nV7TVk144ZK4/cexctM49O+q4pmpHjIY9iyFvyMUftcJTRgVCbd4WQCcnsb8eFvoWhbprZNFI6XRJyaES3GiWcyNsRL05WHqaulSt2mLlr5prQiMxfMdHxzDE4hPFfBlLeCkerso4PJJS1uK7yvJXJBj4uhgkZFbJ33pgmXha2jAI0sbc3dfcKbLzk1stceQ8WXu8qhWLIW1LbziglyybnpYUuUvvYhwPWAjTSXNRRLHOJz283trZjOEwInet07Nlg9Lq1mxY/ffwxJjEmI98JUQXVXXylEplUyfWq+jmmXgxSnrd5pmlJDqYnhd89OaV99X4N3U2lC7cwuHvV7Lz58r6jDxPiUpkX8pwtFMWRtwCJO8ylzx/AcqxcrEIFeCDvJM8WfTQYLTj15qBmPlJnJ0sj94oTlxz+8vJxcnR6YrysLiL36EJRmaNyEB2n+rcBV1URBHfuuFZDed6SlzFNXfoTkv3hxevQyytH9HQzETIHrDwrBXj5dZqz8lZCuoTOBMKPOxeCYsrb9I0l5Cze2k+IelLQA//QVIk5HqV4+6eAu7AFYeQmLaB7o0JjJ7vag5dcDktmnCPriKlM9Y6nx6VqqLwuOeVkOVV5KzV1qS+MHiwa8f3MigFN29e1cyH2FaJ8JK0qdpuz+sipr5FIShwfq6RwFE/eZm0uLevuDhnNJ34psCK/7MQFaTF0/qEJfYClmXGtpRWRLdiu8uD/bVtxN7qg05nZzZfE4ou+pNhep1SVKGOLj+q8ZQoo+4FgcPabx+c3bJzcr6GXpUyplgrwqjl62fDRu0+/SuL1bcEohrxF0MgZpvJMapqtxJXhjTjRtzDU+Q/XfTAiufQl1uQ9bLuveJjCzU0k573ITAftV/XatN2l2PO2QCCp4Q+Ojq1eWa67gw/A1e0yfeO5BxGRmfJ6u/BU83id6CmKF28Jeyt7tpM8+/yvKXN59niIA+JinbPOURxnC69v6W+3E0HGYfuyy94V4kKiPKLXUQPvqvEW3P1ZY2IgyY9z3uKjWDHhn7d2CqzVLLCuKZO+MCR0KtF27NxxF+8/vbXn6K1nMWmJqKz+VrhUUFavy3Up9AvFibdkTX4+QCDPJNN5ykRNQbIGc6NuOda3ZL6S1gUT7ovC2us/pVK/qI/s6QJyIEh1ffutC5Fn7vUtAQSNj3r15tPjY8ta1bMwtyPkJFcnuNiZuAd5lavk4NNv7pwxFw5/Tnhy73lSTCaTk3l2TZGO28mxVs+IW5x4SyC5pVCefXBz5fpD4pVG3BC3CbfjUrjw8YtKEq5QpWZ9oI5y4t0RM5ZafaAib7F7v+pEdEGDNbxdARKdc3XL+rnNXI2MTezMpAVNPi0nO2NX/8qdelZuPnvIptOPjr7/nfj49OPI6Ky4OOwvLjMyMUUsQfJqWf1FceMtEr+ZueKTQCWl6iP2QA/XUJ+1AH3+cF07EPQqMVNqMez6LylfubhN3HAzkgKq69s3vQnOV9UMb2W6r4gk5tvlFdt2zBjRwcsIlg0+RPuLuQjtgyoHBU6d1axK2wnjpkyaMnfSlCkTxs7ZsejEwcthSdFpvxDmHLDeunAUM94i6EU3edZCwnGpSl7+ugMn00DQ39xGAQcV601TPOUSQ/9wpGZp/BxIZVp13r5tT1xb+R6HAuUFTTIkPjX614+XR9eMbVPH3coSkh+yopZswULAYScXgcAS++9iKbC3ruTr2+Df2e2GLD5y+uCFr1E/IqhEOWwCdQfFirdY0Z8KgBj2EwHvh8o+lWdNuGAtDLWI5Thb6Jc+uBlRdV4a5zUstjEluOq8vVqeuLLmA25lIiHnXiFVlUjS28tb5s1u3aJD675Ng9zrussqX8YH2bXRQkjoUDHY17frxH9HrDlz/cLFsx8TclNQKln9QXHiLdZ0/umQ9/k5zVRW3aIfuHGYgptwPQ+U2w63R92W48vxEU6NvNyWVHGpztv9lYlr2z9RWwwFkA4QK8iqRBwf8e7jx+c/Xl9aOX/BsI69O3Tp0szLun65chb5Pxj61dLSzr1cHX9Hv8YDB207d+Rt7KeQVH0ibrHgLV3g4vUeeR9SrcdKJ3SvvYKHrTqM+2dym6/E/sDtHraYocwstKqIbc7eTj5SEb/QZfwPLaorcaoo48+nhJA3r7+dX7DwxI2N7Tq1a9fM37VO9aYda7jV9/GpV8PXp059cychBDHGo8mQOS5mHtZ1/hrSbuJ/5y5dufop4dOn10/olcoMG5rysJS7OYIyu8qo/Mf8IB+Ym2sUC97SBbBPZlyJeDAma5UO5o186M4Jbx3mc7q9OiJZXhIkW3LwOy6TpfB7ImveIqe98YK235CuG8pKnJIqEsflPP+T/WL+/46FPn92dPnyQ8evnb1w4+CqcaPbtepe1d3R37+Ei7R6EJ9gM4GLVV3rEjVa/du3ces+u66dPnnlyLPkP5GJSWmMKTeG3pchq9R+V+QDlu+R/I+qjWLBW6ogP3aTG5EC3/q9VrJwsJMih8uEUGEJ2O2EynGIC8za4TogK+ZzQjTykFNWlIZY2snIdcI92Wy0BhdSKCuL3Ls4BV+HIBaJxAgiEUvi05ITnr/Zv3j15Utrpzdt2LNBHRtnMzMzJxda+QJVbIkBtizt6+XjVqNF3+mbN4wbufB7zp/E+PiMjBQRqkC5FiaTdhq0YsFbco1JymbbvO5OvkeVLz0EXWQPcQDr1SKunhdI5UVXkKjJ9E+cpJgH4kt12Po5ii/7E5cGPtb2sI6i2+c1ajEGYzSOS/gW9vXpgRObprb8d+zEtuWsPemAYsxQ8LDQxbyEs6l/187tdp84tGrhvJNvw2NjMuLF8vdTyGUFg/7yatnA7WSKl0fr5aWQXf9oFcpHstRYfdbCkOsWEYfq9iU+OQX3fkA7PHIL0W0viCVvU5aTLpK+YdqjrayiVdD/pD8RzbuUzZEfv7yLfXLr9sW1w2qWC3J1yRObk3qicMmgoCp1HQL+atJo8sr/XXr08E0GIsagqDuUTz+Y8bO8HtFE0RUD3lKuqJ9a5PGTgoQdvqhSLpLlVurzFoIcl4u5eBhEEjmD8J1Baj3SFDPEN+qQ1VVl3mYcciUKus5DbetbVOFzRph6L+9IEB3kPuTIyfMLRg/r28DLOxhDRT9HMyFVhyBKEeMfbUuWCmjfteWSG8sXL1x88uz7Ox8+vHh858WPyJy01PhoPO5AanRqVkxWembi89DQb9+l+HYv9FOWRCqpJkemigFvydxnjbOD8jSX5W+pZpHsraw+azF9u5qzTSSRiBlWIFOuNxgbF3GL+DWuZLGpvq5gXzBxpV8o52KpJAfzneSDMhpNRhmLf+aE7L146fbtC7dvnlswpXNt7woVKrn5WzEILO0KW7k5upcoUbdM++59Ordu3a31yB2zx6xZunH501cPbi1e8b+N/TesWLZpeoumzZv/TaFJ86bdpu48/ujDt8/3P0XHizRK32LBW4D44/XzUsh+nkobqCPoi5pcOExZL+eKt4hoEdBosM2uXxrzyctYa86KtwAfeuBXCvtw6miiIvIUTH4DGvJTNQr6qFj3VyyRoEh8XMjZS/sPrFqydGjLXtUDgyyMTD2MXISMCSQSQoGlUAjDRh5ORiWtjFybNfm7lruRhbmxvb2RsRmMj3PRgCEXk1I1m//dtf2geYvmP3z5PDspIjIz3kDtZKIvcbdsXv4IBqm6nu6mPwe0hVw54238wWCQoPcWVQK2qYjUNdZkZQw6quq1D7rj2shldoQmJNMyxAgSnZWemPzhc9iZ3XPmjps0ulHbgCBHEzsBBFsq7Adj/y2FsjNMMj/jXy0FEGRnUdq6TI++I2eM2bVty93XL8N/AYcaZQisJMmLAW9xO+PX6LwFadntsYoKSrzGmSveqt+IghQ+VAPpWSzUZOdRGvcc6FtV7oSg72sTFbLNG+13bzUJJDM7Oy37T8L3z++3TJ48tWeTfwItbMHWZabGUnYqpqvMUdlTXJw9PDACV65Vq9PIlQcevLj/Lj09S8ww/BVMEiuJYsBbHKvc5ckDQx0/q1qZJKvz95FTGlj/dnkhMfeVBIIuxAM6d1ctrLGKEN0oR8qtup0c1pDIcxXNBXrXJvJ0nTHEpyUlfPj0/OvyoUM3bV+2bkwP34CKfuXL1KgbUMde4GJmZgYLMWUsdBGYVPH2FJqXr+lHomzZKnYCMycz5lgXTWVj93rVy1RuOqP/jPmhb158vf8kTiRCFVYi5epVMeAtaJYeVpCjDvbnu5/8WQVcq6s+b8n+LRcK6FMX8FTdr3OQVP6g47CqrG/BHBURWbLcQw0Jp33IRs5gFE9cXHpWuiTzweE9D9/ffXrr1N7D86bMmLlpZN/OE1u1GDR8yu4Dd/+bvTjsznsST+/cXDZp5raZDQT2VUsJBUJmjaH0sJ2xnVvNng1qB7aZs23p/m/ZGXQ/XMXqVAx4i2XpWXPZCGIAvstTUZWze7xEnnRYwHW5SsNh+UK80Q57pCab82l5OUL8FaadrBreNCdii3R9rQnJdBBMmzUvl9OjU0UpySE/wp9lZ0VLUEQUJzsWFp+VgYqebl9/dfng/nO7V3AXwmaW5OJhuZ4wCGPv3aXR3DWvxCCarsqmcjHgLda5neUiSxysHBwPpao+xC5awslGI46ruBmX+hYIsjIsEtWoa410vwKvA6pe+6UDXu8sh2jUktcRIJR/MnPGSeF5efqmMpCA7dgk0Z/ebxk8adnIbsGBFW3MbE1lNymkXoy77N669tjrDEbSSqEY8BYVAe9Eecfk0VkqV3YEFS3gZFyq5MpULogm3u2CZaTefQ0H+RYdp+zkStdVLbMv3fDAE0bbEzUknPaheEJJbuq1AC+BArqoSEq0KDUh7E7oqsFjNo/sXcnWzJga55KuOHSytXPst/lptkSlZ1MMeCu+XC4vdfp9Y1PZxUs58U/maD3Q44bAcJibxx2WY0j1bcBZVf0oP7TBL3Teyc3CRR1GQXO/ir6rBHFiXHrc79NjRozZ2b9RYHC12o7GpaowTT/nGqMXHX2VnaJ0irrOW6y49lSlcke3U06d37JKTbQ1T+BlNgi8z0W+0DVAGEfNDkqheP+W1LcNHtD3LkhPMH550A9f02rUP1IH/ByLPTJjEtPjch7f+/jqxMxDZ0d6Wxk70TVbYOVWa+raI6GvFM/ky5e+rvMWRb4xNxkgOvkmU9jFd0Ikiz05oC1chl2rwZQE+589BOSlk2a29mNAfLwc2d4FMkeFleLh75G4Q7fRjF/kmCfPXjXAcLtMR9C09/M3z21TUmArXeti7l2+2dgTDzLFcqfn/abLvMVtuv3NXOSns+F/2HnvYKmds4Y4QN2LXIwnhzbDknJWzVOTDUg7GeuoemzKAgcoO5BaJR75K+PPm5zYsD37Ltw4ueXEq5SMxMTMXzFAMOQ8vkeJKda/pfynWUxa8MgDYuVSRlLoqu0rtrWrYSIdqXLx7zh6zKJ7MoHe8xa4LvMWIKyijKbDX6spH5hGHrdtuOCt+wI1YxXhV18oh+WncphaCSkDYr95vOj+ySZ0JiV93INTp98fHDxrzPTW//RtVr1skE8VV58W/WdOmjJp1tj/Tu35GnsyCPTBTTfEy2lbfsM8lSEdpWaWnSQjPiPk9M7mfp6MKm5WqueMm89lr5KFLvMWE/lDRyo39HINKPAs6+SQRfZcrCuwWaWu3wV2cdpkW7DzQa7GCSCW7ls9iI4WmfT5xupjBzc1rRcU6OMksHOBLWk/AdjJzsnFTCCwqOHXdlg33MHMZepzRVngoRrkZpkYyHh+ZHfjXsGu0mFTW68Bq089TZReJwtd5i2K7utFjZdL6eZ7iv3acmSxPRcbFqi/rgAhQ66ZbuBsRWD+9zoWQMotGJeBoKKc8Ad7L89sW6J0fUdjap9dWdDLUWFLAfFjqWnnQl9zHyLW4FCAe1TWjydH12/vUM6equ0uNg61t4dlS69jQpd5G38xQN7NBIasl0rYVx7JQk7mgRw5WH8bORmEcCyv4f07AOKXU86dLtMS4n+eH92oX7ADKAeqcOXaRpnZRerF1qFsh+HXnv/8nU6myjOYHRCFn0lny9S418c2dyxlZSUgn4NxjWnXn0fE5U1Gh3kbsS3PojsY8l6dokaN+TlBwIWd7LpFfd5+AKaEYHQRrI9LG0t5m8FVZ+8eEgBc7+C8StbSxVJI6Fdpl0Sm6GET394jJm04+iZC40NpBgAkn1EnSfq3Q1t3/xNgSpa6oFLzWRueJskXuY7yFsvJr0320uafUgVlz6nBGAT9/hcHrOVk/a3kKAgpW2Kh5vUWEjPHji4/Y2fK3Y44IiDDtQid/fr07dy8eeNh3aoYWWLHFbdvsMCuROWOoy//1EAYLB4UJOK4T0c3lbGFCad8ocCi1uhFoZEydqYu8haXL2Ryabp20a1/zQNqVRjkXhcuurdc8DZjPtjI3Uvzy+Ow4jpbE5K3fvG20NKjTLvpf5WzcfRpNnXHgZdfvn348OrZvcu7mnjXbDesrZuTkGkqQ3QasMB7yoU3IiLxAhwAebAFKNZfpyY0ahJsS/ZlhA5d5i6+9i2OLmgjU93k7a85TlT1oqscXEvleA1y+KYb+hbLYNIoDyxPHTQ+moylH3O+ugz7iC+W/u0n7t7/POfrjTVLr+x9niG9JPXBsbMfwx/NH968vKdQSFs7zOvt6jRZ/0mCUnNDvD+GBiD5/eTVtcFdK1E7ers4+vXedScaJcrayFj3eIvh5w53uobRda0XmABSq4I8aKoTvMXwGniBGW9PL/xM9SCKfb+pNuXcSZRlSe8aQb61/l10/wcReoH0tc4zP5H18fSYYX261igtgPP0d2Go9LCbX5IQ6eIYnrhcA5Ro4r0rk6vV8TInxxA9uq888jYB6+siprplJ5Pj5E/+dZZnLQQ1uy89hSW+9NYR3iK3ymDpuF3RcH1H0Psjapoz6WZbrumuC7evnHz4Wyw1caX6UtYbCkmMev7i2KZ/O7etU6W+idDOktmKCqp07/8onU6DB1dAKN8Ycqb96sljYy1IKghL1+g47WCICDXWLd7iiP/chN4cgraRTbruV98g+9ZPwUipNngrOgicpSo+UjOZgoEV1ZcBMgspzAKGH3gXh4hT45kL1WQiEOfxihVHZkeF3r68Zc7EWS0rWUr7yMCNquzQ0Gg0zzU81AMi9y5BX+3o5GtCUcKsbt+Fd3RvXAqRnPST6gfqv+P2Nxxs3rBHNtyN9nibuMQayxW32+jKAyuoe9OlyhaGTCsMP5xUgLd6ASWLSFJ+5kbknhrgb2wmfTQQZFRz3EONxBnlQYKwQOMSjizrXI9yk4HdK+scbxHxAQWxyUtszOSgVUcOcrKsgINxqbRdwFG6pWZnb5FTDZ0YUvuue0HtH5nHPM+7gk8xos5unVONmShkV2OefFvAQz0gCj9mPd+/rFEQNY2nU7wFUiYsDZQbBsE+t50fWejFSkC8yFkX5oGwbP4YBfx+OyVzkat8cbQqY+rbqs156dw9Iv9BylsZCspa0IQZnXZnjivz2UCe/5xO01wmeEiRnnBgbA0r/IEa68A8kLRuIJIjna3yMqvhXW4adPFCTpbNc2Anx44ATiVd8nrrcwYk5VAVCKZo6z7tgsyO8fmWp0xbn8/WJzEHB3dyp2mLvfi0mp8m3ynjwT2wsv35aNWgiqUhWBfmgaSPOnxJeWZLTsCux36Um/ognmeqwMFPZcDq7zOSO8kck6SxRnaVJQaX4jZ5UoN6MFTvivyEkwiR/Pjw7eXLV6++fPjwR4x1TyRYP1XCTIQKUMqYoKVe4nNWlZEpSatpb+P5WVwNgyzdtNDVLUvpgN8FbaNlXf9LgT4st/0jVxUiZadT3vRZQP39b3+PKQ1BHitSOcmWPADVQuaa4E0MeHHvsIfRocU+ZDy7sWLxgvENqrXp0qZXm7Ztpy5Zvn7eyv8W7H/15V0WkpqRkRGTRIcpk5kuIj4Dhj4e4ij1x4AhQe21hhKqVYugqPL7sk70b4lK8WUuMWrEXIYCu3Tcl8JZM56xgoPtbzGp6t9QNy7cj5GYvnW4wkmuFOFNUzrgtF3Ty0CtS4kXfX9rcxtnT0+BdCGQvYWzvYezfaWaZbvtWL1g3folk2dveR0t292VcY3C/mee7+5m5UQ+K+zPtN+pFF7jFg0Q3fFPztxSRiC1jkkLT1Bj8kviZ07qg3ilMxfDUpDjKnVXxLxqYgZBJRapFntTeWSPp2bQzLym4MHgpAr3+baKHow1e/LxuO1LWHmW9jQxs6g59NGXJ5F5h5qlKeXuXT3bmxGW33fj2wietxoDYxgIRXXBX0r8LCzqOTAcGdUHZ671hPtxKHdVG4kbKRc/nSWcd2apKcpdMJFc9yAn4VzzAImYY0LS0Xr43RjyIPnAD7eQ64vAMq0lA0Y1arWfdJbS1Sgqq34JRO4bFGRP7+JuWnXYLZ64mgeiG+uB4jf4Ne9gLl+bXNuOv53N7Y2i2nFCW9h2sLrTUo/AFE3HD5pRtyn97UhJg9bICIqg4ovedDY8KvaqXqZm7Vq9Ktqa1Xe3hAVmLnnIa1d+2OLH8o2UTMP/5+jSkY2D6XEDv0WGsLOBVsAYbtANOzmkvSxjwZ+w4/G3nI+2PmvNCW0hz23qrQdAxNe8IFg4leNmiUTWWg+KRNfiiftRTzt3hRtBS7ceI2b8d/TrrcOHD9+6s3/XzpMLR00et2nT9LZ+Nas3bOttZUqOamH/XLtMOZON0Mo278yQJO75kcH0puIlGi19Jc2oRjLIQ7v6Fq8K0b++z80TPKZ0w8nfyGViXD77B53kb8QO1vPV6t8iaMwGd4wVjX+g3FZtPC3xUk+I0JqVrsmV35OJxjgVHdrNf5mYIh3MzkiRiNKzolNSI74evfvw6f3rG3Yua1mf7q4IKg258Vp2iAqR87hKWt3GmuotG/U4kyKjHXhwD23r23cr5/QyItUYUUtgGCqz5A1QaByzFuwKyQltYauNaq6/y5kC1jv1vMdNtmSAhNUgLV0w6i0zqJQ9CB9kNum6OJk5/ywtZmq8WJyRnpJ7ZVjbyq7k4mdB6d7zX8ruhyL3YFJfL25GDWHDdXcn84TVLLTMW9EGKzPG6gF8DLnE33viNdJQI8+ac0JbSDArST1JooYDU7a2JpYDxQ0mi9PtuJh2ncDf4nbixq/ZgAep9FpbOa9G4pV4F/98dX9xU0ey5wpb9FzzQ9FF9AXxd7ta0uFwWn5DNdDu8qChXd5KbnrLUELoUb/WoIW4Rx6lKbh88O9accFbCLLaEK2eIDnDcTfHb9xkiwnkayDRCLovknNHTl2Hx6A1a/mp4ARQBtlSvxz6t5y9sRBvCswHhmUymoE87BXdnVCOGtWy7PiId3zUJLTavxXdrCmkdBj4K9157e2HsSKNPem3/TihLVz3spoi/u4Ptt2pznV0KUyq6M1Er8N5UxbjKMAxPBqr4+BwRWNLClIiIA45v3VTd8I91Kn2tBM/UQVL/ak2Nul8eyFJXGH5ZW+BMa6ZmS4eWuQtgub0ZZABEpbZ+kaESEcuOYfkvBcnvIU8N6jpwxW9GpCo/nGE87y+JCNo/R0lPQbuILkOZoxhm61ULF5FhJJ3sSC+idO/jfEi+Ch0mP1WjCqiLnnuwwEBRuRUknGvhcnyw1c8uIJW7eQE5ryMSd9b8Rq1qhDJYitueAv3UW/hGoIexvoHcImFnPtLiQ4RvqKOl+XM1FA8NpzTqDj6cB47l1LDebUxEnlsWgs/OzzOTZs1X+LlfmfcCkm4tr2sgCwm1yGnfqA8NAKt8jZmthnNBc8p7IM/KK77zGEWBLT8PyaZcbL8FoIqv2XeBQHjtmKRBI2PTJfQdy5wIuRpWUwQ582ch4pIbkRksE+UbMpxIwCZBBND2Cb869mpqR74yKF78xMFjcoh8Xv6Ujsym3kPV3vHUR4KoVXepm/HHXtgGPKs/R8e+4GDeixNgp4BFkd+O3r17vlJYNhEmA8VVYL92Luhew9fBdj7/sjJY3vC3l9edPr9qkm7DoTdunp1D/jp1NFP+e8k/6U12B10WBLH+hY5H4TL53hCNmHJFQdQzq2fsU0XpBY+2RcfkIaC1r3Oooem5Ixq8Pd8igddUK3PZUt/4sEZtMpb8fWasNC+RXOfimtfxpPHWD1eRRcRlSol4l3YgdUjO9Su1jMA1Dpu9C1kXqtHzwYA1dq2r+UV3LZjL2/XwPb1YfPavZqBgw3aNqgZOOB+voZA1ChgsvfL5Zi2iRMIV8WBsp5Ykuv4zl6BT9VgD+7SuDMYL0C35ptf5J8Ugib/V4MqKEGdIU8lBfSIebCDdv2lMo80rjflSe71q1nUEbY1S8ZnFnyJ/pP8IyLpweLBAzuWd+VmOQEFOM/ie1jmAx2Dcly+dnDKfLAnbfBdVnnNH3eq4fete0r2cFgFPCzcIvYJk/nIPNwHD5ALe7S5naZ4TI3oI1yvQhQE2AOp9kHNLDM2aGjbX+r55x+0m446uoB4w2d7M6KevX5xeNHg2ZO39+9QSiBgUolL7sqwFpb9QnydnZ5vM/QexE823ZXBqR4SbSAG3ibQG7jhqf8mhu3/UdNZBE8vd50fsYbZv/WWn/k3spINRtIi8d+sGUdsQ4a2eYvKEFa9aRHMHsv4lRC2alarv9t6OxqZOHvaW9Ickr6rz1n5RauMaOD0G/YXfCa/DGOdRdzlskMBVZ8Fogj/axvZjb2RQ3gwqOA71L1Vh3SMDUn9ursG0TaV7Hw4/3A9MdtsiJIA55q04mNhcAyt81ZuQoFtvULQrM8HT5/ZOKJ1ZXI3ZkbcDG7omg9tFfyOwbZmvya3o/PPT9IU0Nv2esgqu/lAdL4OLkBjGfWGPME3aXC/iLItYOb8EAbxzd6uRNmW2/xS8TQwdqroZnVGefS4o/pteRQArfI2TzVibymnvR9Vwd/Xt7RZHrpyEQmuUMjqcuy94+fw8PgCBI7fAkZ4jXZx2fX7NRYfnne/LlMy4oPlgEgTUtgmm/ehhBzsYEpE0wj8nyITmHiuD3oyCih4acHulTxUg9b1LTeIW+rHTcg3tSBtIIL3Fiwvgj5oA87ryHZmRhFCCDfObskyQwWiE0ALlzyV/3UsELu2MtE+era7mm/n9VYzC2nZGLU9mMmpCIYNfeAtVkl/N6X2UC8C5ZofpAJ0+Vyo0Ok7wdICtyPcFUPqGXz2xXid7Gqq+OO+EGTZh+MQ6/GfZ5UT4Dn2Gb/4TjrD30p6b+TVqsYMDzX/4Xti+MUGHEEfeItVg4jWJHO0Coq2foX35hD0thd2pscqrmowgkYNBgvmoSC5PnPWGKyBcL3A0W2k90v8PNqT0LkWXrtzSBnkhiuQkHHmdMlATm7Tv1Pn8VAP+sFbNP6Qj9ZZS98/+JgSVRMJBdF5nKZEclaJwyfaAgkaywV4SgaLjsudVXwNSxBKNXueHxmpxHTqeyoijtyJf0aYUKUDxhqqXyGl46mrHvSAt3hvLv18AJM62gExqVvvXGFT0fivEUPAsHd1bhx4gaYLb2SGiVB6NeXeSf5yH4zr2hzn5Db0zQhk3Fnd1x43loWBa3PyzMDj3z7NsmfObtt0vs17YXAAveAtjmsVtUVXqk4Sb1WPyxInP4jXg82ITVdytkL1YU3AoC7SqVJchoz55WAQakojGg5Bc3YScaggq2lf8wTdwm8Ztawus3iggDV/eHWrNvSAt1Ql+NrcUtv6FoIE/fYVNP1DyotLHNoQXNHsJUclEL20BCaC6Q5ZgxWJGAl6vT3fcHAX5t1oV4xflwd64Zm3bbv2HfPO9Lnpx7obSwsIghyG3JVfCchDVegDb1GSCgnTuVqnxxYwVPszJVBhAqPpQ8F0q91ajoogYZYdlvkqF+Tu/WOILXaX3hzHtGXcAsk80o2ICOc8NlZBDxf7HzujBLOUXGov5x0f1YSe8JZA9ghqAQFcxPyl/C6Cjqkg7vdm4LLA+9zonvtdQKarXpM7nDzeBGPKCA58k/PHyyl18BIwHX9PcR/h15peJRjlBNlMeKBJeQwAesVb9OcIJ6p6FCVxpR70B1XZYFOyFCyusRySqX5sHuzio/jAXFf5ca5v3YQQZP4ftwsY5O+eeboP7mLhEvy/OFIcWelSnxzq4gRRy59hyKzLfsbQmQZjE+kr9Iu3aMQEO+0NKsPW81XbF/djR3CZw0E1M03U+CMYb2FhI7nIMMi+ytgtjIfGaZQWCPJxRRlgj0MlN+eNf4B/kTwYF+TC8AQNXh2B5jmJh7LQJ96CRvvnNDtYbmVdkVAW/NksVzEUpeSiK7iuQywpvTqQ3AZuyMJBiXJlcsYLO2wyVM1A7QUClzzu6lhHUBKesz4o6OOCI0mndnZh7GPqOPBsNON6HipBj3hLPP7wlpYKmaVh2oJwUbtVdt3PHgb6pHVPc5D7iP7A6C65NkP2cNYif+xw8B4O7lAYcja7gXKw7H5HPuo1vgAQe5E8HmgM0+UF1VgXRZ/AB8RQDXrEW7Jdv9dJO3ayy/gIxgSJkuJinVIYMpmVrX6l/TgVjMn5HZW7Q+xsD6wLPfqXpmkBkv+5oCfwaoSb3Mu7fRI5bfRscgWGx3Lp0Wf/UL/wtFUJesVbog4criazlE/jIG7k0vK1iutbQSuTOReE43Bfqlq/WFFKb/qAlJrJL+h920YAQ+brNRl+XLpWIP7BCDC15dL2FCpbENLPaWEz/Oml0bDAa/SBXyjKm8oqQ794SzggXOtolz/LNARB78eq1z6Mb/dxL6+K6ns7fm6D8UDYSWbrEkyevcFY8m6r1U6+MJD68uM/+OhU11d5T6A+/FzUkLFztkudKa8KdVThkQd6xlscoke9nYrYVrZszTKgQ+p64L5rNoveX5qN5gHXnK6HiQG3kV9AeBes7QvmdvFtAXIgIXNBm+k0MDz/fER/3RlElRv2mGy7zsspGvH0CfrIW1Sy9y8hHetCswwmUndqwnpLzKR/QAJW80hLmXX8p/OVQDrlLsv+IL5QDoKEnYoqvBMmx5/GQA6jXQWM0SFx5xu4MMrPavo7fgJXReglbxF0b/simQoib2A65zXrWod8rQdScbiiFnFR9EBVkIzrfJliQH+O8cR42+53kXCCuMkb4OgBtXlX4IkfRroyHo/Z3/szmUnwKBR6yFu86T5SlkkszdLWaUQUa9Zif6uMQDqVDpDf2aSBvRwpD1LxOiebQsI0E4y3rdhv4aKiHOD/g16YIHXyj3iHP5+M63/Z04UIQ+XGRTFS4VEo9JC3xKM/FVxUI8qW03NYW7fgJW46bs13Yk1+PKXLwO0CCpBzT46a7Izxtvlz1imrKAWOjZYwVHdfIaciyVs6eUobVuNpr2TS4FEw9JG3BA54F4m6haFGyexpi1/5pCFIyX5TXCEXFJQWsgp33C+xVCIjzJ/JHmBCNaFo6EDcJW64AIKqPCrgLFKaH2t8pSsy7P66mcLTVmnoL2/RAzWKpIfb6yO4mVoV7oADENRxAetQqRgu4avTLUfIBk3MnW0KwXAT1tvwqQSyDJ6BLXj9Dyhz7oHqZjRx4TorEjQsoB5BH3lLKbKwTi6aJS6WuCWI6E1rTtXlJLp7a6xAWl4H2c5kYmncDMDlaSIbt/HnTHPscPPwolRkr0Dc5FIXCzqFHj1+O6aMtDjtW6x+ktfTioci6CNvafyexu2GXgrQ4RUXjIgehXuKBB5lwS/iCsl83Ksfqv5e5kfRbWCK9snlQEal8Q6EcfZX0uc65etAc2lpWjRYILfAnzecFUOfeYugaVNMNLHTiBRyNGErJxrbCE+u6y3qgIp+9gi6Bd8ECAo4JnNUdKEcDAn/4TjaRcGIao0Vta+yBYP8Xv0XI2S9ed+r0dJAODxr84Me8xZU/cTJZiRnuaQtnZzvOa6E/dANT7DHS6rCKlll6dPO1cFHpQNk9dyf/hZY/7ZF0W2rhcnzpCNWOOXyH5eSORnI/2lTJcZOLd5zr/IRHwuFHvMWr/zZU4w430KTfnX8H3eutffbglRdxv6gfH0LIK6MKiJ7yWeDcbFKr2cuUUB+43HHK3C4K0LBAMLcrIcVTv2C54FkL8m63dFUWrQuAfNiUJrUvMpVCH3mLf7MM4faaoK4QOU6j/rFnaySfdVAoqYT/iiTK/oz/eVUVUK07h+ZJ2QucMWOBt3mTs5CZRMvACv1ApTcaZA0Ll4N92G4pJac8IRqunjaKoZe8xYAyRzpxLWVTKbW7Qk3tYqsuxdtcDf7KWlskkDOViWE8mWswEXQuPU4b88XYf3P2OSElVCL8MLPlIaVQtCfN3qYSA0ZszYHxLyyLQj6zVv82ScNdeWQtTRzTbsd5SxIA57Mj7l4bDWjmYnKJCt/yq3yRBDLctelZECRjOP1sWP+h4oonAS4TUJzrICMZ2Ypdz4N8eMhJRnDEOV25VIJ8lAA/eYtgZTlDtzSFlQup3+fSLiqVmQyz4eWAsk7b0osXNOIkx8/fvsgKkWUkZERnxr15NNiYs9qqMT6eOa1e/ywY7bbNRleigKpIM96YXf0OqpywSDJiyowWkajPu81udi/uMMQeIuK1jnSapIT4mL/u2ogAnDONBAjCiq9LlOqaRTWf0Ryf0SP7j26j16wcOW8lYtXju7QuqYRIZtgtkyn+3sXcLAVB4FwlIRoMXC47M1m207RmbJCRiG3PVl0Uhc7GARv0cwtwRTfOKKtz/XC76o6XvQBW+rBbpMLWgWHIfV9H5ymLiVcS5ZwdyshYGStL3MvAOTN3yB8TS8ut8cuGD9n2WEGyWxWe1THXx3oKA1iA5WbfTWxsKF1Q4Vh8BYRbXGg1tFzQFsYKrFUM8FV7vwtwMdlBhLEzWdAFYkYakXkRT472PcuH2lljb0ljAYE9y6qiSAE3QsCbJhvTWXn+PWLXGpADNnb1V6QK/2NBwMGwVus/kbsCuKQuGaDWemTwqTE8Lkffguzvo8pyRWdF7G5JBX7DpYTDfK6y0wvEUwEwVb/ZeRJRjNI3Qq2EfN7yoZq4Ir0G2Ut6axAsMOIuyk8aRXAAHhLKK2IRXUgrixluPlHjVQmkOaj9viwl7DjkXz9HRE0bpV0b0p6KySiTYIdL8lc8xAEELAcn1REtf/nQCBEY/bbEYnvT/RgPCWnCktBE8lTVw4GwFtyoDNyhyNXxK3wSCMeAQRN7zVxwuUsfykz33v8GGPByAuhein+Gm/PZCSI5gwAnp6dispD+VVDTBzjdWyX9QCJo5b4MoMMuY4JT+Gng+RhCLwlOfZnkzk36tZjgUgzGoBIM2SuLV5tred8SUUV3+jN3y4UY/Nm6e9YZmrRS6xBI3CnKCo+Rq8TJTEJat5hWTwEP0XvW9HZA61Agx2vJTxxZWEYvCUqcfJ4M4gDjWsytlBXRPUQOcEEv5Gw2VD5sKokvjQBnUBbD8Z+v2YWxuTnyh8YeUZFl4Ow40Y7i6aDmwOiOcJzWYxKASDUW+4sT4g2/DFjud9DnrayMBTeoqA6fBpuT9qULCmLRw3tn6vpxj97rTd5w7LHswnRmbdE0GetMFta2Gvhrh4NWnSv4mJTu06d4RuoyU/zK4zTEfQWHlm9WtEsCTpcBbtX3etql0/i8UCZgq+84jFpevMExmFAvMWQNE4AqbVbH6YC/tXoFtAkQjsLiNuV/OdiotzSHwxvwR7VgpEo8ul7bPjtGas+Xz+VFTXRjDScm4ZIXTYQNOFvcLT+3bw30QDWgA33OqkbXgOYyy+HGTG7AS7B/0tnLBEyePYaFm+RpNkCdoSlUZWKcK7BqoPV29gRDmRDUWLcqxip8xSxx3MYiO4i/DeREIMISxU1ltpdpeR+5jB0xm6wlM9zflFU9ohBgGcj0glZ1QISs9NRZt7OfEYOz1cahsVbFI2ZxX6bTVCFPK8Q6Wi2AmGp/9o/3Ya4rVGzWas/0l0/HC97g4GbBt+YgrwbbUdWcru1YqaA+yqA6t9HjTCvSguN+ybb/0/NpTzk5ekXO8qMvpl1uEM3Rwavcg2Nt2jMBGO2VjJW+136Z5BarwgkPViTXNkmKN190an7P6U//dwEnIDBWjlpTY7cWprUT3BHEIuYrtpRnUEyFic1X9Uz52KNItyM9Z4r8nj8rwf1qPAhicBzqQZOVxqGxlsETVzrwJ64A9Taf0tZEam0v04LdBAQopb0Df5n1dmjN28eu7z3J5Kx3Ac79k+EVA5gPJelcuW5hZlexjJ8l/fezzUqNcBhsPhIOEOkto1MvcauCJZ5AA7bw5lnGDAMjbcYJBdYe041fEIlosmKI0077c4Gf4g2FF3LV6gR7B1UccRL8Q2wi1fL38zzkXetBFTz0jkEZSjcs37gmPkaTe/qnjoSs2vh0rfVtWKllyMZZ7swvMJgyKTpxTTeSkYNkLfggZ+qzYa0EFTuACORosGBKpCTg7VsI2M2PAKPAjcxUioHUE6jyaV8EGyxmClj0gi86g+J07DoL3qC+3R/RkvEBb62onJFNLX1p4QlUj1gA4bB8RbH974qjE7RpHHeUOQruX/PcYIcZp4YKLvwv8zT02DVTWfKeZF05JznSEvcVMaB+gCYVYX6fdGMjJT2S10Clv0bLxFzy6jnW6VTueBRGDUc915U+GV6DoPkLYImDxJIa4KyxG2cU+SN/BmMcVVvSf6s7tvWAYz5EM1N1WPHgjGhqp6VzVVoLVpk+0XSKVwUjRwMhpptbmhITZFJZk7DyhSu9J7DO+B2vehhbxPqQeCPwqnWhWju7lE8YZC8xWpDzr+WsqQsnL2Bj4q8Y5U+ygyC/8L0pCjt9fyJf/eZOL17OQsnh5EfrgOHKpP+cfSaISBW5tDStLBNE5iy7vPCqjw8MUajwr7rDmQaHln4maoA5CF2Y1WCtFTkuIBxd8TMEwwPhshbvJbnDFRxItdxvriIKwmC3mmGqc5tv/DPqcnP3iUkP9m3ZM685+LPeLTlqYkyZ6NvulHBIiC7/lmoVNyQ3uBw/TOaWw2BybfYH7tvmW/0IS5SptLe15FqkIg3p9qL1di9UA9gmLwFyJ3goZy+Jc6w2c4mPqp6yJxpDMFV98oOoKZkZ6HIu95Aqm4vMhPe5SaEPv2YE/4sNg6NHC+kw7zUuMcYPU7vj/tSDYvUFHGxv7dtMH0omMS1BUvY9sjj0W6wNIINhlKTNdRdLx4wRN6SlTdtjKny2rbEzt9okavbR8GY4hwYS3xhzOIgaEhzMDfk2npgyyYtW3Xs2rxRk7//WXZhcUNpY2O0LZWmO4LexNfZ1zmlmQyA+yRuAOHOKyqzvYgqyZLvKPr75MRKMG0sg0VCXU5EGqaNDGCQvCWRO6Gksr1bz0lsAhSqiejJThAUdClDdtoV/xLeBF/8AwthfL086L0KPX196PEbDGXvoNKGJqoPOGQ5KV1DNV2CfgCWrG3/DC7bNpkFFcjv+V2pDcCIx1Z36BOOx66LDwyZt2guvV6uYMBOfV8X/fgHEhaIaZVhQN3muferHtLqyxSU8dlsAnMY6hxwsIKafdBUNjLXA2/qirc0V0wIKrk/sqcNM7vOHVa9MtANcw2at2jWct8C2Cr91Cyf9euaFW6KGQR5n1cUOFJyLaggcYm3StKttRA0co4ldtxjdzzT9uQMCBoKNquG/o3RrB9ZyoetDWQWdHl0vBhH/oZymykdV+SGzVskc6tPXk0lzwS48jlttOqvq0GQcGKUop9Sz5c1EjJlpj8KLOkjZuQuBYSV/RDfDKDWC/IQx/UyfgEY5HM8jmq6wqfc7cxYF4L1EXxm3uN6ZFmSGi3S9YhWhsxb8GSS/ufDnBpUqMACzmuDtuKlpWGoxDyFe8GKY8/vaFW1kl9tH5OS5b1LVKlQxdjOydbEydZventLepaz1leq7mHv0VNAj9hkcCJ9hEs8bQDajGk/NewBjQF5MrkE9XTwp2YcPOkFt/lJzf2k1O5G2oSB8xZBszY65mEsg7nYn/tCcRE3vrhgyX9jEtTck8+dkcyPD/fef3Fmx//u37p4OvTUstmjxoyZMvLm72NVqCYHttvK1KurzMHxel/JG3CKP4NApKvKezVfTtgNonYFCGUek0v7y4yNWdRH/J9cnffHMmTeEvyIWVxJ8SQuedB6YxJ1cpGJBe71uDIEGQ3PLuTUFNIUSM+OyUyMwSRNmSS1IvvkME79DFyaIdtVqAY6g0tBGDdB/0yN+5PhqWfumW7BeEpYdsuNuPSM+JmL2yMikc5vKWbQvCWesmSec37ExQ5br07Rjlw3MTvA7Up+9RCs3JdI+6mI9PDbADoD9S8glOMCZihPwDPZNBflmFwIGo4PSvk+KorGDadm0kJf+gER7za9D4g4NdJ1u3tr4Lwlnk7irnxMZaxW2C8RSat+0UmFoPG7jSCowhGFgYPzrZ/gsPi4GyW/cGSq9Dj6rQFuPM/kfE9NZCsI4Wa6LFHD6paZ9r5+FnKPKnhFaCKq83zjCgbNW+oZp9yup5i4kMsoTS9azU+skD5Yq9Ek32ljJP9vyBZPSvwWIcwftuBuGTaXFCSgFj7gQ9X9PqJcdjIVgZn2jxvVpL1cXPGaBE0I5ej2uj6abOC8leJqdVK/yqnbAT8Lv1YDwOpNaHns/oNYreDJbEzlwHUpczj6WTU8Ty04cv2iqnYWGKmGbZZzk6ryeDXL1VLmYUGWwYtlguRqYKZaV8DzFgfypb0cY3E0D9HSY0fQA9aYGFNYzUcgX2uRmYADzxKp4dkQLSyNh6RcwtEeoETRiFeDrUVcpuYUcjbnQDL3T6pHKVuyq2vx780/qAbmp3UOPG/JJ/wwMC9tuzwp5FKNCYSgqzwh2Gopm8AO2OV3/agwiI2YBkPiHEtwvMYxLjfvxbQ4RhqvA4WfyT3iTrUxo5ooMsMOnc9Rqxv1mbo8bwkgaFgPedrWu6u9fk7kcCcIqnCL1bUIgp6k9h60WQSGoajIsV/wgV+ox1tOpkvwP8l6MChlPEUDGwIrI8LLMdTwORk5DoLrjgiTenPqK3d53tKP9skwF2YHFw7ar8Um+8FfmASN37G9PGO3KWk/1n5ELwDEXo7hewAYjUwsLAFlgCd7vyK4TYMXRRJSOo8AKBK9Z3R9pqGE/Qkq93/FOEUvwfNWOnwRO6UEHS8Cgv1varObdLoSJsKwWJb3R9C0ScZETgQTkqRTvEjKLPxguYMcRVaTRAwDCVrN006kNjxPcTd62jLNJBDto8eFn/QJegmetwxkHvKln73VevKgdh79DQsIEg5kOdYDRE6bJiDan7rHxQx78XsvPH/V73KQL2B9r8F9Vhola40hQIi34yoL6AdHbLboNuh0DPm7XoLnrczy7GOVqaff7SdxREvP/XIpCLLfqI6rVnhHcow1+DTjKPK+LDgm7PBYXQlxhIINxqD6NzlJjD0y97U0lxIXN5cFdUe+wX/TT+LyvJXF4daE04LJ/7QrxzlrCHJVjw7vy5CmY9un1CHQCb0Alu7Clq1ArWbpCIZQb1EDgO+DYCQzBp0WgN36Zf9ufqb08AT+wbnD7QjmKXoFnrdS4M82Z/n0KbvnX/uu5RUh561hyOGaWvUNOVuZ7K63YO5AnzEfJ67d3F9q1+X07fheAt53tD1wi908++WjSZTOJZkr9B3xFkGk4xf6BJ63TOjMw0XOO0CQzQVUPeIuIqO6uIz/Iz2Ixq3Hdz+wuai2lCAqO4yb89p1dCDv/mOku1C6Jzno59p1u5yG6OVkEM9bBdCB53wbs5Otz6knCZIzzYkYm/IYKnWYRNDsGXggy1oP1aRbcnO8q9xXe4NSOKQ3/7OlnZtsEBCh14TreCBOfSMvz1smaItKyxURwexkCHI8pq4YeyuQHoBWK1L/3971wFRVxeH7rvdhxVN6Ot57iES6xmZg01wrK2RQi2zJQpo0pKXOaoxF4TLDcprVCisdrtay2ND8w9S2tkiHbIArKlkJSywDE+LyBLMXD4IKFG/n/O69595LAe+9e+Ge2+73xntv95z3O7/D/b57/p9DTPNCUy6wO7NBl/GBD26A1nM9BZKQPejYkZvgVAbz8HvKloZOgYpnsZGwdauFKFrzn84HZjGM5+1OnXzr/ZCVyp6lR/BScMlYfx0cSOjKaInYPC/4j6VgbdxaY/a/Spv+mdJV05UCF7+8WQevjPFT68LWrQY8aSyZyUaU9nHUNPUW/KLPC15oX+2S+Lv4kGq6/a8HYPMLx8ZI1htJ0zjaYAgo9qNugZZ5/KILnd+WJWuOkHEycSt+/Ntk34yGrVsV1Ho1mYfNeGFhdpMeEzgHwW+y5BrjE+dUYcO7oG9q+jN/RZJPXB25+DSYffSakph50PYYX65dNyNWVVdGNYuk91qp33omLNi6pROXHkcF5RL9i2z8ryTIoyJZX6jE1fVSDJ6dwK39LiKzfM8LHujbqtft4WTgSuX6eEa9TIhx37+zy+yni5GwdUshEL36NiDdzq3ST7SRlaTC+PBpVRIdK8QCadPViOi8Ew5FW3RCt3+TAl4YOpjkVTbXxd8SSupGNFEsDVu31AEYdfVFL8P4dhhw/k1tKhkVubOS2Bf4H7KB1VEFPUL4LG6+Bf84+n0zVgGFiLbyHI92C5OZD21vxSH0+hw6bN1SCLys9fXrkKYKde6/DQytSHbKq1OXHlWtDcLb1uBJGYX9JGqo+GMT6GFZS7g/nCpABhvfTVMmTwFiHvtkUIlgZdi6pRK8sD8e0W2tng5lMph1TFmgOqt0SCD9b7UpQGpHebgn+/KfQ6+W59XInZsSDOwrWXwjES68+Z5sG+w0fcBAP2zdUoqaOMSyBwP6JkyJ2g0ejSftPM/LLWIIfjtxM1xl13WEZ/dsHjQd0wcFSulPnOqtf3bJNHUrl4lO3vDOJQoG6HXC1i2FwJzauxCf8FOtz4y8P01pIqGua/l5kghfMV8cJlk/wbEIWvxWDNMnUyr0ODdF4Ifbd8+fxmjge+6CkRtsmQJbt5Tiy+VIGj7dWy+KBUv/a8p5oa70M2IA/jt5u1jibrkWusnu0hmwLWSZ3tlckwZe883fsDsjTjMo5E0tjGznLnpg65ZSDOxxIKIVdRljja+8gwg3Kv2CfFUQmrPhDPfYjb3j/p7ERziUBgp4vle5RDf4YGDXA4uc6s7l6AVHVBvZWSETo2DrllZ8irdkzI5sWsR/YO8yRi5zolZ9DNtBAV0DxXgk1unbrLR7xwYOPp8PzM9rtxLf/T8d33rbTYpwnczsosph0sq1TkZkYN2yVnT8f49T+MCCpP2G3Bls5GSO0sJbUEfq33xPMZzX4SkaUeKOaQa9trtx9Lk1tMxKDhVDp7Zlxii6Za6/66lGeYKkhbIhwS5vaUVfPtJT4puG7LsBCjub4SakTa7zywFCUx70tM5ZEwjF1AgcYhK1Va7AW4XyyM/LrWsWJjpJzzITk/tZn1LxsBYcHOPgzHbCxr/Bd5fjGcQrLxpFKl44V/ZIlKzctMNkDDNYnQ+r/XwlpydOq2PzHNyxs/orQbAM3xU3f6/Ykz9TXpiLcE/6tq+HRsWxBuzylkKIJDo8G5Hr3ioj1rFIrBz4OZVw9u4qZTV5oADPTnB6M6vHoy+sL3rLjede3dcWtBjV5Ybsn41v5LiVicuuxHmF36sjWAUc0i2HXqzDBjXAN4OTPo24MxxY4RzKfeZYKYCFME6MhK6OkxqH44JH6BsnW7UAcTjx/yl6yorZRHlwSNmBAJazQEYkgL8Ohpswog1zQJRihC3pU2IvK9KWlZLgRFpz49OXHfVpHbAajTrIgwqucXKANSB5+g8huOy9xGb0aAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="bottom" width="228" height="219" border= "0">


Pomaly otočte fľašu uzáverom smerom hore. Odpojte perorálnu injekčnú striekačku jemným točením von z plastového adaptéra.


Podávanie dávky

Roztok sa môže prehltnúť priamo z perorálnej injekčnej striekačky. Pacient musí sedieť rovno a piest sa musí zatláčať pomaly, aby mohol pacient prehĺtať.


Prípadne sa môže dávka tesne pred podaním zmiešať v pohári v malom množstve vody. Zamiešajte a vypite ihneď celú zmes.


MOR53QVh00jxzyyxJWxN2D+ZFRXD7dSQruCw0Q18cnQtz66RHopI/nTZxcKnRUeEonEgGFL8hk65oKlripjuMklqsXbte56zK3mK1FcVLZmdE6sYHDa6gxa9xOyy50ajvl+n2V4cciaq6t4jdnxqvClmyROeS8koFWguSTsMWoUCwWxVqblt8tMZHDZ6BsKjKOE8VlRl9VNu+jcNHnoDE2qCFU9iTX/8ajHT25WqQRct8aPsS50iuBuo+M2ZG0fgsNEL1ujcoDfQkchGNkzX9g3aSm0H1t2nv540W9SxVF/ylMtSeXur4kdAUWeHiwQOGz0C4cd98lAlI8EKHOJXO9DxC9Cc5bh2SZgRipTSWiKXCpHpWY2ChMGKjroOGQkcNnrGzzrOeaGi7lt9e+aO+cK2GNA9lv8U26m7TEtnAy7fHiBy9Li0yibx6QwOGz3jef+uUY/qy/5OJfGQ1idrL2Cpl1TcpuWBTfhrRpa+skcDVgl+FLS8YJuWdAWHje5Qiskh3w1GVy8JofvqSWh7rwQ55kmaZ4/wFST1bVoo6Sp13H9wq2A5VFXRVd4+LekJDhvdAJz62pRnpNRtd0aTYC8XEX6JaBR94gYXX4NI/+5ZiewjZScgmyY5bORw2OgJh0yRkSNn+YU6GfbxUZFcgbwDvrBH/h3ydinzRxGJ7HxlK5S0zAdtP9msJ33AYaMntJP9DW64+Ebevdp8eUh6B/sTbfkv2yOdDO7IW9+Bjyr2qGCgmVVR0bZW6DLp9AqHje5AY2S6G4wpUEIW6zDoYLLdjcbzGYiu3jaVYHKc28C1JFXDbNFgxFOKnrX+g0UBHDa64w8vs8W9E1HWBssVTLDbwLeJrsx7sC20P0ykT8VxkJjXxctXwTufpxA2Or7RYaMHoMEmyaiFZh9l1+1NsNHAhMLMbdkzSeYjEF4QJ8VJNrORAuG6ip4FtutJD4g2Nvouu+TuWm+zxc2Qc/gB+6qrHxDz8opfFkgNvh+kf4NxeUiI/WzEN0oq6enj+EYc6Wz8NFud+cZlDf6fOWoYNBUJxqIkG4Y6FHG7c0kxipJPhE8yoNYeJdbvxHgktJ0fFanAs1LY5dhpNxJEMBsRbqY85piSg8/TXziggUByzqcAPsr54qqstiVdA4iGimdtIDpgGqTgYeXHSFDTUqwODwoPxyr6Mm92fCOOaDbipDqUHCWWq2T0y0WMqwTLRQ0xu21I1YaMhO4bk7ANuxljkn5ZfkD5MgQywtbRf1D4GZnLNBcn2agn3SCC2YiGc1YU69zvWkAxlOLxrBgiUkpn/11siqD8DiCSO2ObNh24nhush909FpJEzBAs3wi0Oy/kVQtblaQfRDAb/9KTo8g6uOS36KLdpUQxkeANwWlC+FxGkJv3qk2bY6E1xH44BGc7SUcTsfJdtI0vRZSEoK8oXSCy2ajtEi7JXf++6Ds8aVT2lrTF/UGQUWZDllXFJkkx8UUi+Et+QXQ3DltlvVP5eqEoJCLnPpEaXLCHZVkOG3WkJ0QwG/FyF5qUX+E3ylpORjGNx7ibotOUQlxjkyTbxk8eAvnNyXax9OCDGvboAZwuzPLpEft0pCtEMhtxfRcvlzPXb8atDt1KdBNRXTggp2o513PmgoRi7utE+hixclXpCpqC/J7w61RGmhlT2E3h9E/JwzKroWjJHoHcfiD3my6BQrwzZ0Sz8Zg7RerQZRbI+IcBvSSIi9S5TscnBCcI3ckHgmOFj25Q6fAH9q2U15FiOI2mo5DAfX8MpXsYy6z6m0IyZVx9obi/iL0tSw31qEtEsxEV90CU92kme3jvoRtFhJFRwVMgU2THvWJuCyLaxomwP5L3yAqqrh2tsctDdSYEWUB5tqMtL9Zk+dQ7OIlmdDPlSepvwxc9Xd3f1KGwMKLZiF9z6Y8hP+p3+AHrn4CG9gK5KEmij3ZSTP2VCM4t2uXqNPwE9sdeoj8vcMJo0xiSgiuWPPLBrtpz6RAqH+ShYqr+cGEf8shV2xHJbET4D890KdlgufoEdLhZSmSrsYHwVgdMLlK8VZEDIoW64CswvhzPm025aXpyvXJWUHEEIRcH18iovbbkDiLkBqja+BU+Ug78d/Lfhctnzz+3YRu9fueyGgRpVHV8Y/Co7oEmZAvtqctT3QILbDUq+Fj881tEpA+Cr7a0tJS3x2LQUF4tfOv4Jsfd4oXIB/QvaOizznQsdM0zTdG2bxc+UaVB1Ro9a5fMXiUXWNO4aN5OyoUaPZtXr6Z8VO5v01puX4hkNip5P8I7ZUq/fdpYDOYIGtagKJoovpCReUJZr2B7ujiJ2AmQB+WwehRkP/5+qTIuJUgnARE3j/m1u/rKIl1EXTcKsz4w3P5w6vRmtbNrr00jtG3kc5QtXyX3GyvG/BQy1xjRbFQwyBNR+J72j802ZHJHkWSUBotPDMwTkqXnxAvW4UewvZLuwmI1ReXuBikbzb43zphJmUbTnb1C5RyPTuuesaB+TogrH3WnOqiIy52j37izyaGYSBvhbLzme1pNsWe0gysWWaSdG0g1LI+Imp0L3gTpRU/5DxgEZpEkzOQ/FZqc7alWLMcnqX6ZN4m17mmX0QNXh3Lq1s3hkmGPhLi4R+zds8QwpHHi2vl93TXluqfl+l02/KS/YjLm7DDl4PFr1+19c0Q4G1E1n7SRZLqVNuRwA4vk8yRXlu4XmAb2j24ALrqn1gW/ESXzDd2M36oFVJZ/wWp5NOweq//UiMhvJO+bnEk7ZofkUJFhW+1Kg2vnGcLJ/7x/jzpbUc84/Z4NstsxSLJknJYVI3Wz141HOBvxcMkHlHzOdN9jU69CDn9pkXqeEbtBYBpYAXgIikWhKwIFu+tBpKZKD2jF3Lug7zKo+SXXn6k3CmkOyKUbEqlOdMvRz6obZgwrf4uPu2lIm/iE6M1bXtW4VYpqTAznn/J/wUdqVK01bVa3r38c8e38lW8+v3Lt/HlVa+XTW618/mCHvSoim40IRrO9gj+hEUrIM9mDp6CGWLFTrUkH6jlCiRFCBbspwhebg5YWuuE3+Bs/VJdjFUdvSjJWRA1jB9qPa7OHlm31cCv9qhgioPK8lf+o8ezyNdz4xFeaNJCN+g1FIk+lQX/NWb58+Q9/GKvggOQUvOqn5XMOfFy3aUUW3GGjVcDUai8jjoan0/DHdXMeFdqFM0Z8IUP9wMKyyfZWlRCdp9pAd4H+mZ5Zl2X5Kg69oDUWkQsdCX7/cO3j5AUXY8xsWXrjr7O6KHZMBNVeJej6E7FGr6yvrkoVH/9w8/brXscUkWrg5bPn1/Qe3lCSWwk31oAIZiMCn3LYD8u0mopA1LkuOi1JtLNTXmR79yNhY54zxrkpypfDo3TTDGUpY6+l749LVe+mJsanpiYmJuLzk6a998ubeasUYgFlLXdlqcSLw0dt0/tcmwZqmOAt73XNpW8hqg1D5W+hYUPemH1BH0E/5UYdzU1ShSn/396+eLfTbgwKvfySUThyizrTVI/+YGw1GwTroRS1MqTM/qRdUHFYV5kn+RYTd++Yf+Lxz8++M7Z8xmzZshXMWzB3Xn2+GsYJ5CY7kdbQ1NqaNhVvtHNEbk/jFQRVT143VrMNRmjMdKmw247IZqOShQGciqovQCJgx1Sv1HIg+Wdse7FoRZLQFnsohTd6Z2Ask9VSnqlUqWKGLHQZPiCEKFa08DNbsTrmo4m0xzei8/uPz3vY+Ex5N0zJijXzV/36Fglm6Dg2CDB+01di7c39SGYjybmuwkgWCMgjP2ZDUgaC4GbiBbthHklErOdRTTRMn06XZHt5n9Vufv8uEtd20xm3r+/rpFrjMpIhdfvTdiuCQSSzEcPTmSuMaQGAvIF7Cy54IG1DTihPM/2GDVSeghNbPnnVlSPKr19o9c7LzHR0pIShmS27+ENZ9z/Bo7+x/TNDUdMjXDzamxmiGypkZn6zPwRGBIPIZqNSCP4NCQ31+IVqFpkKujBX6J4Y50srEv90N3MNLcojvCXg/JaH9c0xTx6IfWS7d9YRsXvmeYa+++XuwJr8McgaIclA7XsHbNz+XRAim41K7t8oZD//DGiPxbeH6Ky9FcLEKlLeB4k/8F/axwHKpaaeY5E/H/Ya0thIPP5V5zMbzjqjb3CFxjlucBs1ZlZl/ERbJhXGiHA2Kg+gtV208wKyJkFwXRXWNbL950RIVmRcJxtEFRo7acphbaiByK5Ny+8yH5ExvnVrzjMDppSVSskxOZXw+TJJ+UoVKVIkTm714Gt9e0y/vWHfiVCWfTr0OfvlnO5NV7jSup+dS0IFIoLZyF7HD4eSirLc1oaUkNN/5UXiSjfCXdVqZZbD/BplZG16p7/XqFgdj7t+8sLXY38dMfnFhQdfXoKPnzxz5m5yfJLLhBYbRxX1KlL65+LeWVeThs+4WVjv/8PZP0YwGxlC16lKisBeG5JQGiS3FzePDOEz+VWTZanrf/q1FLXpneqeorl0/buNBbgEDFHZR9dP7aoiyZJ77VlpvNaZnKCZE+ZkjAI2zgoZGwGNbVhJNY+Ur1kCJaLJkr4DRi5LJ7mTkjqSpWSdWyT3r6yUe6Cphx+2YWVV3QPQUzLjlz+khNqYoBANbLRlwo0XrLchBWUgBQMECkS4kq7gErQ7gZkv+5ldf5oFDUvo+D/buBROG2Cp+OLJcDXfGyKfjYdipJCBnO0kFEpxegIkZ7ojstW4Wnc4OkPehbyIN6CFuh0Ou2YWN0ezaW+b8vn0gyzso/GL/x5bH9J+JDGIdDYi1uoKhYNUVEwTXwLo6MZIkSLRC8xeWcqT8nt+5kv4jPQPqHeJTcZhWZx1Jm3p6TLWCX86jlz95y2PwcMfEcxG/iZtalzAbSd62fDsye4F8jmhkmuoJbgowvu7MOvbfkUG62/koj/f9DyJMw2hNleVLxfHf97WdVbs85P7vjULuVgdRvb7RQSzkQLhju6zme2C6M0llJL0PyL4IaFl6lxmTkZgI8a7CjD7ixyBn33YtNOdzIQwA7Ho72w8BTwpco8b+uZkaKZ5C0Zks5G4xzWG52Yj5C/Eb3Oa1BRML3lJqNB1Wt29LCZdIi9nZGl480YKup6Dfp8iVGnQ0HzepSsvGp+oXKde7T3qbaNnTE90jGQ2suewJlSdqhX0U8FEmK/89xyRPNR/aDNow8qwTMcxyB42D/JMKjApoS37HrITMkwh9Yvs2sphYmmJSWr11C330xMZI5mN/DnAMY6h4GPWA1j4wz9FRukziz0GErVRbda2trv1tockLRCqVwgSvmbnzKmPNMd411Nu0hcFdYhgNnJcKRQa5/gUKBNVDqicE/Tkgr6ChDIkVOImqwMy4FsO95B4OVfza4mrRSEE8vD9i6Z1NCqSKahbf78UhGV+KzOhTXUUsBHXtp2MUG8qsY0oE/j4EF5IZa8SWibQq7Sep/y3wGjvz7nV5HDM5qakCVyqnifqG4cV5Z60OmLVOuP4pX6uURqlNxrYeL9rERPPReXf/8SPld9uSYwWvBvOn5LqWw6q3R6sVC54vRK7xbKr4ra07ZzUtB795Il8MfpdBgqO2qqGsZT1WiT90IleaajTHA1snGR3TRXEP4YCqPcECtYQGkTtnoWQyK7B7Vpu5Hr0K6x3LvD5V56CLQtrSYu9nXYdkxorLq99QKMhQf53ErGI3HbrhdXuhD7R0cFGuyHL0naiSmg99QgV/ojoUvF0jLbLVO4tN9k7RJ0Brny73Lp5HC/7HYM9DMcq1GRf+2+YLqvhT5HGD6kzhdyny5mQr3LR9UXqVnkNCaKBjePt56JamxTw/FRH9RCtME4XXihSP6oex0q2LGV8lx8moHn3owl4Y2MaQpbqJKfZnBzQmfJsMZWF7Eupby1T0FU6+1SF8WuXT9PLTi+OaNzIaHicNtBRKvK3eLMH0DG1QjDyL7hQIPyZzvxSO7QbtEQmwkdrnmV5lqddTfXukGJuD67jaaRWI427EltQoOLa3DnjWjTo2YWgY6P8I07gkNMxCtiI1tnHQ0ZG0cPzUAZ+p5KlEWLnFDAkbUsZyWyXpcxltH03tMJ9e2VB1mdSoPiraUHHq0s7lS8suWxJ1+jtDamuxgS1jPjcmiElalWvVSaL62MtUaZWlnbLQ3Fso4ooYCPdNN9WOhY6LbK0UlnssMHMt/yEtoxLOXRJeFSvhnuE+NLq/VWuxV3soIunK7+Xl1jnrnZ4RsaxIvSoH+e/eyQ2m+FJGuY0K79yFuhxyl2AXYgGNiYUtI2HDKPFGgxs+JhN/pohVrQeF8d/8pBa8mJ6XHXv2b/zgFo0H96DjUv8hVeeDd9Ovj0sTrfJDTWi6vTjVtQitZPaoOLDvoMKS5zmekK6LNMq9uBvQaTLFKKBjfF2s7Gk+IM3trEymP28cNEGjMmmjuBVfOUP1puhDuAhPIwWTvjbX1dlFktGw5Am/Dn+TSlDBhMbGyy+LVDl4p5sBoR+oXKpNjNe6Jhr4Joxb5VpXEhTLr/1z0Vuoa3eMQrYiHAPyV58Jd7o15joyeJFGxH/aKxW5Kf+STeQ09Xo+vCSKksjD5/GGh2FwdV1nd70SS6Dc6KLnx+8bF2BajP9cvWvA49LOg+Yp0vp0tVLj/914jXthYN2fte9ctM4HqT2fMvpM4EoYCNG39i73LiB2PYEFJ7ElpQAzWxtqlDRSd/oZrjkPIJ5Vz8rvEu0mqLU+JZd5mgDnlsqcgJqOZyz3NPJQcvnSjaMas7lylJM/iYjZ+13H29kmNM5Lw97n+vGlDYgGtiIv7F1fCNmezBdeh6gPPRJzOJfxUn1rIlgvK6Flvk74z2MFpWU1dyrt1V/S7Ahyp+ra9symuimwMn3vG00ybx0bezwly6FuGRZytdzUopOMlIDa7WDf7LywvPwabGP2QOihY02oon4Do1lrMDUsH1ggSrYUEkroVKW8oe1O4DblXRVxqob7bEBSDCtbnG3PhS52Dv7El3H6a3puLu4X+O6Mar8gls3/OM2foEMquDH6XMLczJj+mOb6RgVbPzNVjY+J753sQMrjC+IlexFm4KT7XQEkHI+sVIt+OTPvfr0fmuPIUf76BZLaXWZhkddTLWIs3Nb5dTSmElqtiPBrQnsbXpPfC9mz8vBWuEH0cBGdNzYQycYzwrt2IAJ4ktZsckudgMOryrB9J+ySLLmlOoMWGoIsqeMjiS11/N4ASvw/F2tFp7fNEXfrcLR4L3Ry60mSYf4sxMHjs6hmi/l6vfNHJxqRtyJce1p1PvdUiAU0cBGfCajh0ctDCW3wv7iAtoUavwnmORp2OaakapY0TJD75SUv02Nr4JHJd3tcfpeEb9GGrOGj51orbNzb+knoaomVP8tqHqp+rn5UV3XrJStYpkr5p4VDfoLjf+ZesmOBxMVbExqbO9eHDX/8NopZw60mP7HSuYjIkQGrPpDPSEIRv19llul4IXGmbUU99q0XzPYz5tIN1yiZyLFhb0HBsS4apal2BpVV7iN2ZtOkvIv5dNWRVTZcuWeY3ZrdpjD3HpEUI/gbPKNqGAjft02IpIHLbd8Vwgdk6iAcqQrQ5boFJCQOEeED+rSow6KP6Btiqj8/SFWPwA4glz0vj2UiwbDB8eVdQ1k2Tj9haD5EdddUa0g6cCQJnm55JKx+b/9V3+kpCnZJNoXxMyXg7LJN6KDjRNtdY0g+77gjeTFYzErnIUFFMjAFc+RJK3hqLJDfvmGZgM600Gf7LyvuFQJvZlqqKZqrvRo37IljDPCGeqtFZKmy89I6qEP2XpsPXfHzRqzeI8Yab0C7RdRwUZ0zhYW6gqSDHQM3juS2PcwqYtDVk0FR9SO8qEn1hhHz+q+X9d+TLr7bjWNNfkq5m54hMf3rUA/locS8ObRPcrWyajLP83pFl575TgOKi9p1DlltK67DlevGO5allwGpMVstS7BD6KCjfiaZGfDkbZJyuwR8YwQ7sl6MjKcpb/tB+g4yFLSmnbnGLpVJmsBlaCjjQmvcAzFX7+oeT3vOuDmxctXJowtkyuzy8NQO3NbHjRGsjb7BeGV5TTBD5x1lWFWplq1vUh2DcpzwYJNASEa2Iiwzb6RIt/nVFlw+DAnK5vfCEh54PiSJeJh5fvdqX0zG0b9Ko9m23WQxO2ZktuQbKl3hUa/nDqb7LbsUAW5cfXoi8O+7CWxTQe0yega2o1fijxENI2F/ZoxiXKxLl/oqtpBSSX4nWzm2jU4Id4RDWxUcq5BKM7Fyfe0gGdUnwmLFbhgwR8Q3swri6zL8Hp/niiabXnW6ZuIO4upE0nVXG36cNtHZxz3JPvsjLmXpjz+ckbJC6iIohUFHRd7tAIX3LjL58FvC+1SsyVTFuVjQYv1jChh42shIKOCDsd17SNLmMtFhfAQDMXWvpwYW1izC22sY2Rb4+nntHStr9XgqdqyodeHoOijbTu++e/6VatXKVi9a/XqVZumdy5nbCXI7o2GEk+V7X3eQk+nZj/vZ9o5/4m8THzdxVYEufc5GW/G1wbz21uwMhBECRuHCqScD8iljlr3joQGZbmoQ+KS7x+3ijGKtNNK4Lnx3UsZujyLjDP0oCa+0+KJFt7ywYV+fFTflYnwI1unF08Gab6a58uLcMn1frH2SnRt/LrVcWeSNExzaqrWgeaHxDUC4I1s/Umt44VU+LaN3qGU2oGcHVv0w4fo8FMqlUj+VflqOzZ0d174ow+fUe3m8fSnJ8v8Qzcphv5f8r5d3BtjbDnnmMGfccJXHG2lnq8pTzJc4l6bfr4PCWhuT0dOVLAR4aN2kc8NubZZLlfK867Axt7zbxadB74wkZPmf9hoOHJd/SK/gPUVOGDBd5Ku9un20uN3yCC/i1+s98q2Kymc2+prwFpdFeHrAwpmojrK7U8NamfiVDyzUmzNmjXztx+7Gl1IwvrOXYQvFocUfR6EfO+ICjZiFDo2SiU/tD5aNo4X1G4hG2sEVGamx/znMmUGoT8bqjyjn1l+wWoYmszrTfS7WXjio/tsm9hMD07YYtRFv1mdDIfwM0xH4++DqJxAopbXlYtxO4tkj2mz7PhZrH+kZMeiNlY1+ER0sDF0vhGKxDCrVp7JJdFiH6LFGwxj+ZSVr7VrKi0vf99MnzbFuk4L9P0myr9b0z3PPDTUchUGlq8X22NIjmlTv5j28VUj7VR5PscsfWDhqw2JniL1fwmuyntjbFnJaLbyWe7VBapMxUl2hqsfW1PgG1HCxnO2rqlyxWsXrVm5hgt4JaSusTrT2th97S3YEf+Ra/rK7nYNOLuq5+kV3Gfmavrx0j2epBs9o9XO6LnsfVJkU5DCBuVzmxxIv/J9cUDiVrhS+I4VQ/0gStiIOwfHL5OI3WyuHLBq0Bvs0ec/hUMwC4f7oS3caq+v+y09mubUhuvh32tLtrn4sU9aqqnPMbqWJGmFucEDZe7baWtKWOu2QAuz+xIYK+Y31jWVmOFyXPMGdEsctcepvDZ7FgZj5a5GGUIQJWxEuvlcIYBcjyjFAT8rEiyVLzgYFCLXSA18khW6h3SmuIZDf1d1TWJ/18G4D3hrK9P7+NL4n/7eu2lNj8/+Wb8xyP2l/CUAf12I2C+/utub/YHIQfgr6mBlucITa3ZuOXcRL/x2aNteLHPg7/Nc9Haib7pFZT4QJWzk5z2FDPU248AXWbFwi/lzn80v2gumoQtzYrv0F91DbphQWDZsPpqxn0v4xCfZHblHqq4haB9Ivr3Lll2+oF0zJYBx8TTvzpZa6EOk3vyqXW6yFkS5+wwP/hAofNK0Or+IHjaGbMQRECPlJkdbBMpFwL5CzMTRgcYMGvDCGMxM5kNo3hVf78F7VqmhOTNX2Yx1zTMUf2kK23smZ0U+E8bmdPyXmxrT87K1nmwWfmJcflYhLZOSoAphKbsbv4ImOafUj16/mRt+7vAkMChECRvR8TyhoyJrYrVNMddD+CGNKssricV2ZYURx98pSj2C/KHXMFoyfmis2zuH/H3iFg9CP4/W4nR9SbtsX1rGZ6DallpSxLqREq4NY1mfb/gllwAMqW1Y83EYvUidYzC9tx4RJWzEbKFSSNGYtJj8Py1S2tE/vNnVLqBIYoB2MGLJH/gwT9fx+X1zWbcaUfloPnqPbi4AxrfXNGC3a764w5MIkRhG3iRF31utqjejh1k1qy5NjFTz62vszYP0ryD6eeAeVj+HtxaaTmLsFJ2qaGEjah86FqrFdWR8QKbRP1NZEa91MpTDGy8ymwt7WH7BgQxf/ueWzo+N4xR3f23I6frkHrX6aEea+lMt4z2YGghoxvemSZGl7mdc7xl+J5dmncq9UpVfXeHrGKuGe0O0sBF/HRIiuqC+CQMfoVEKua/HsxG72aE40oP0dyCKp1draZx3KrectIFFp/GTp9TiOfDGwm32WK40Y18mJmSeq79oNue+L0/tjK2qP4LTYw9U6jR2CgDsQDIfdBe94PSpmgfk2c+hYJ8GWX1wAVmH8SEaSx5qrCDZCoTfYebmNTXL+lZRt4SOdAnyuTrdIue/Ai3W4VpBorvOVWvRSe4ercitnB1InJP0AI/sFzG6QA5fneX0qVrDert45xFqz+M951xbIZ6g3HueRixwg18IBRAvjQ+aiYTxpcaSbuNu8pmpn7HdFq/OXi1SZ5N3YZZxjRwDKLcM5rDZ51htO1+/W4Fl+BkyxUFekIQR7C8rLwxCuSdEBRuhuf5XKEjoCQ1PUBN8g68ynu/SDWnveN2bpHBJUsETJmOev3C4DYvLka/UE+cMYUapizZg/qvIhCiyttPdQAYFIWVzY/a+eNfEwpE9ULUvh9kE/87Y6VM1C5Jf+0I3U1U2fEgf+bcP4a40bAN6wfaRAYpEdta9bG5/fdaq+oqnUl01JXW/y3psaJDhLEDPyW9sEpuY/XmJxjcuW++tvVWY7hpbea+JzlhEljfCSOP38NnaqalaAOQZnxsdOrClr6/5fWQI76TFVlqou2b8FA+EX2Y0etR8VMy6nXRrqCC5zfsads77a9yEnFJF2JIyj8hzifHmWKLvbWwlfyj5PixNXHfZuQFWUtWYCzOS3YNQccWC1qaV+0ZUsJG02ip4ZIxNKFrt+Yk1mj1QVCkyGQKZ7P86bcC04KUrdcIsbFziYAOOciJtMB8X4W8hZtmCknGhsSx9QW/zcHs/Te4H1w96l2Ua8V0I9edZzB2I9is1eOQFbG4ARnkkLSS5rPIN6hWtBb8to4KNBB3cKGMT5GydXiRDVwhf7tuq+DCM/RJrQ3ZSkCuqG8Q8IMW2WeRni9Kg8TGjUCvzSpQIrZW4tfG+N4vqW4/wrd7n+wwh/yT+U+A+PxfhwCi51Id+O8e8YzJx5aUmmZwtQP7c6EKOJXtWSWomwVs0RAkbEd0xIiQot0M/XH77TACNQLYXrzoe0o4U7NLB7z/oCxf5Gqgl5ko0LZSrwUKYRn12bzdd4mnHyLOcJ9ACLg3X8/iYXWAWPYiSrXpzTIKM+Etxlk6ORvjC4QTl832w4pgVCd4RJWxUsIMWFoHwsEerPOrO6esBlw8ecCmbhaPOpHuamprhjV2uQYWBtBqJloetRMatlMh1EujPb2Nll8zo9lsiZkbPI1pMMt6HYvogpfKJ1mIDJhMJ+edbzFUa60qckqw3sNBHEw1sZNnVnE2PFktIA6r8iK08HTpRsm4yIvvCKH/PluASuzw3R5cEcUD4P94RugqbrfLBbhSQkV+r9e9/WhkyBbZafRrTeYHk7IrRAhKAaI3/P7JNchBDGzfqkjZ6Xy7UojHXYVlld+NosqdsNKMhGtiIaZaUlTy6MxGEJC2jCp/tVtsWJszCeBkV8q0WE0YPeK+IvEJ0ZlDN/MjWFnpTAouK0UqIWfJPXXLHF1czgudK95PKnT/I3hZHxFlONmOve946vbsR80azX5bkQBZcKCm7nwHg+vhNSo8SNkK2fG4HDzkyN1msvR9NGAV4nkjqxzdugqtXZo7QlFT4zQbfOI4lIHajBeEnyEDlOKxP7Ykfums5QplZvvda/Cr8/FyYd79CXO2TCdZiK751UXVi5NAgDKIe8EQBJYVd3e54+xIQooONJE+Es1Eb5y/ZZA7TY+EZ0/3sWiYaI98a/5O6+YUsuHkCsl6i9mfeyq+YkU8G/jPcdnUD/5TWmEhRsjfMtG5pMWc8GH4/SK1nbXNysOBUY2JdX+bFLBul1FTBNz6uHxh26Tm3IDs62EjwuU0rHOU6z/7jYaw+kIdB3rJ08cZMQzT69/vuDVnV796/LXoDbyDj5wo6BWyrDodKQrK/1BVE9jVhbNs6HnLoKTEjNbR+o2THfPMmMwG3yLzvuDHYmNHmDcG03dhVu4TQql/W9GxU/5Mlyxb/jK2NvkQDG1ll/orouXGsF+RR6LxP4ppMP4FjRMoTNLpxNET5mM71lHfbNTEIIDyBGh9306A3QPSGhca9PTSRFUHnWrln1DpRnp00V6XpFmMjfLcOSfZMrBvyt8pHHRuJiB09tQTny/LqMXrDqal6wcVYG3pw6u05m+QpxwN4CizI/YRuc73F2lib9TyNsp5yd+xkx8e096zUN85COZR+10U0FOsDOVjuxORjX1YLsRnTGQeSdMBq9FMt+ctBg+VOVcLGr5iI5LF58vEiwQiZ7bkTqakmhUYTG7O7H5JklnxadtPNJsyfSmaA8hw3EWmTfQS6W4OqLE62hBLhZNA/cSwNs6yII72x7/sIsIVyvdw8tunw1z7CBgJm5EVo80lNTt02azQLf4Usy+x5WoyfPgVVrb/J1/Nt2E6zGRsXL1FELR4ZpZ7/GS3whyhiI5kbJ9I93vtbUnBVMIhLBxp+9xnua7qDYLbtorpylrFsMHcOIa3coWMw7DLYVzsWbSNsH4Oplyy0P/hsArQjA1TmFy+zGYZXssC7uNB+ER1KiJ1VRY1JqifFFGz58NyxfyvXj72aRXWTsskaTTSxcaL78Z8moQ2pydLjm4PoB2AxEX6XyH0W+fZ539IX7kOi2l8PsXxYaKWh+4hMJrp5jQcyT78ilZiI8e6nmk1e9u0edtUieMxFJPPHxhsuBi5jAXQ9SSUPB52HrFoOOwpVZkXgr35f3tHdXbSwfw6gIrxE73nbmAqfiCY23o2TgnWOajX1yT9wsN32JHYVEBeT4lOUcodswyJLd0TQEcEJcSQhXaxE/xVMWeo32Ji9Rp1BgEZOrQcm/89q38vsIpDmQnuCN4cJUDyt3MbY66YXvLQOLy8mDlWJJjbeihMwFYcIKKuuQQryuf5HZPbxw2uEU/uSSt+c4DUq2M+2zs6409TrhPrRRBgFfcqnHR6lBstHRAZIq1kUkDQ7M1QcMx/yMBRlDWSfJdfdgAyCp3Zku5XUmBOovihiIzpTSufeLBJRljI0zqPtox1sG6Q8SHzMn+Hw/wF4kwhZa46mstQ8ZsX6t5WoGe76K148Z5D6K1j8TvJ/o6szCgAQdhVJcv5t+mvBAOEh0FyZZdTi8g0d7spKzWcBqowiNmI0OGjXKEv98VltDkqwD5W2GtcHIutcjGJ73KkgFQIOs5TIPwWgVgfCsJ2QhZ39R1IzCKl/rANcciMwerJetgncINXGpqmeOGPRIlgEV+i0e7XZKPcdiXYrNwrswUUTG/EQKdh241N0eamQvhRFSG2wpndggceD/rEC9DZkaWllPirdvyf2vJkYwfZ1UZDTQr60WBu5TsYZX3W1LAigPdBvOlQnyEWcerEPK3NTAxEbLWy8kaL8WWSaivoIVee//bcQW9S2y3wid5bPwCrIMYsfBD9ScIgna46F+Lshqt9tt8SDkDG/tempGB+E2B1E2oNWgMg1xjoSm6mq1dDJRb5N5FTs/w0QBWwkuXPuGoZz9yx7Rjn/R+LOIUTsfzIFuupFbHx+XrAFGiofBO+Wy7J1ZUP9B3UFSoXTYCz1xFqCmlZ6jtZ8qzXesUrkQocFGgZbpSjZuEqrg6t/NBPZr6Qdr9Ei1N1/lSIK2KgV9st5zNRUtb3QJLnWlAtialxY97y2EfFb/Uqld28WUiz5IMiBO0SW4hMs96vXHdMhM34WM+ZpAsvJ6+Ne+GpJ9xtK622XQKsRngM5WFurNXv6ROoSuQ9pjldN9Gd+NLCRQcmJHqaco7o0qNQYoxhBIFthdA5YLPilCcH2htzMQxIly48EpNMYfUNWJTveJJWxUDASMYdzvBJk1KO8FmgeyzJJNa8LNe1r9dF5GnFEhi8KVjck7/Sq/k5Jigo2qhlzrwkuanx8XhUjZJYol/YHUTHVLylY0U+Grohgm2zoW5ayUlcsxH5GyY2sp9WKts3gOs5UgeeQa7NllQj3tbJJpQ+QDb7kje6KlJb1aPe9GhQfSaYuSK9xd+kFUcFGFZNMDf/ToI9CBiL+phZSCKkMsmv1U+olf5ykvTjBqq7Fpr6PYPp8lw4jLteUoF+T2ROsJf7BVPQiBs/1Hda3mMSzAg1G5FAXWWpsHN5AOPnkjS9ga4Lx6mXtqf5N1r1IE32LjhI2skzZYZqMHQ9igycQVwj3kblukwIQS29+AuZMCE4nWsBr36eNwgMC7BleDfO+wxCAKCE9OLKHWS8m5YgDgj0kJekdZHyJHugpFSMToXPeVNVqdy/C5iWyvMan5ChhI8Ol/IGTEdCanc6raxUE/2RZvfk9eHC9AhWHMJxC4+ME4sBQjr1nzC3eoCCVXDZjIER0VHAuN9jbMxgRwmvW10vAG+13Jpsg+auGWnUqxdMg5Cpy8xmfgqOLjbiGmV6c5zbbVuQQTqoIz259QGEBq+FZtwrosGSP8cnHAp60n8xL2JdJybshFvQHBfS4FJRaW54gbDMu1dZdWFqtHq9PZe45ca/nsbAVxBX840twNLFReTKP+aSfLGlrrgrfv8u+vgpFKun1fihw+f3BvImWzFHpiGqxVA42mTAITCYyWdqd2yqg6xamskjFzR5op4kQaQ/H3WLQ/fCh2jl4vQMvPVLN/ge9V6AGQSi+SttjkGhio4I+fnyjurp/MO/esOF5EpLDOabytMDlw15WlYPcquo7mjo5v+8VXG6AoD9B3AY4JN03muI95GF8YjG2WGNUgW+BTbXZs0CXZ7zIys1jA1877UMxuhGrBMy724dhUcbGlb67cXiXa2ywe0f4hkIFMuvUxIFjY8GwYziIXn6MU9hmONIDFqTA2cvyTP/hxGISmPsI+WreZHuqNuhvUlC+wHTIa3ZGuoF95jF347V3nGe9xBe86UN2NLFRyaKVfshIUHIVC26fG0iEwQJ5fMDhUTNwjfH6EWWzYPPOIZEWpuFshnjPhtYzKsoIG8fS7+Zja+NSAk2irZ0KzDW2Y8WmnTGMJ3sROe1eruPxJkU0sVHB7Sz+aqqydD92Gy0SjqWgrEPgGl4By+7D2CIdiJe4WoS9bkYEIsQlCIyjVQgpFQnmKcnOctZiZBQ/op9AW5irnUbot4nkxZKMtNh0UPtQfbIfZpDDWhKnpsrQzPvWOKSa2mXF76GYaUIOFl8UIBkRPkLM+zUIoxRVB8mMOEXS7ADCJxg3H1wLBiwOsWtUtCVkk6Vmlh/Iy1JMP5Gzp8DV0t0a7oWvF+6nBSfrD4HWWaBjXCp2mEtzQ3SxkVV9vKP3bWNwm/A76CpxOWAF5Iiz96w7RiDjqZosjQEdnpp4Qf/rJPQ5lbWiPAgQK5tK0jJskY5kx1OR3hGMeBiy8Cvl2/kRRYiXbLj6jHbX/ZsRo+Ft+KlX8dHGxh4+qJjjzWMhsoPMq/G1I6kRV7MpweukBvdy+JilslSKrtB4E4nOJ+kJAPujSQPIjaBsMI+Lw76wHJewMcONoG3QjeSTXUxI0+/rnKS+UvytQA6SVwFrP+Ri+7w1UaKKjQhqqsbKqdbHmmPUH6EqbOdJ6/WAX2UswOV7oIY523L9mcYqy12jVhISvLbILtzFOm3XoHmUYXcoqvAigUZBen3PRQtMEOZJX0EKzQd4VQWamQ+lmMyP1hDrWy7UFVHFRiUH1rmQkX+r86zAg+n9WfEJqH4isOeohJoCFppeqe+CZWz4Jl+KVg7ivY2qo5PxGvUQHDDJS3WI+1SDU/glPNm3cLBvES1qQnnIieH4WdoEf+xPU2Ih7HIQ0M5bh0F0sZFuTOpCRiVj26sb8IaktMH+wNKCQMsI2Y28fkKQtn3FEp0XGoRMktcFHEnHsdqlrHzAWXul08IvBrmQ8iZ0WtUNdp04UktGQmlSXN4nz08qMc6cSCLnYm4lZltv1kQ1G/mChkVwR/TIlFcg8n6sjPmImI+Q8OcAhI67GqTO6STFMeouPH4Si3Sf6HWISlbtoZBSMui3442c8HiFHX6ZSvatk4oUgFpGhnHcRBNQgveDt/9+L/ejmY0UzWds0RW+UJQ1Mq3lS67RH7rCG2NgUAoR3sem4cgdDWr9vQnI52loNb7lej0kCJL8ycUhzYUuYwFmI/20SrlkoznadVNS+sHj3OfldtSz8fk/9Bkainc/ag9O6j//AQngRHA2NywIlUN4nXyheslPDPUT9YWY3/NqazoCwmfLgHNcHGTFh76jz3fW+vx6siMYzIklC9H6QW6+g51eHMA3Ri7W+P7yxVCbMItUPQPcjXBfdiVwgT+CVHkujhYjOVsgag3lBF0B19jQ4z2bIcCfkYHa6iKMSa2q9jTIb+k22THbjTMQJAzzEiCa2AiZ0czQgfPEBXzH8modqyY8AtqHBxb+eEew9EvPN90LgjfX/ghfKjbZdMcDXgzx5nF16cg5gqlkmoX0UrDHF2GUSlgUkxNycbEq3oKojiBnh5fb0cRGyMDWjItKpa1IvcNpUbhuFAPt2/0HBNvIevuCtwJ69rwH1P3OfrUu8JcJQ6mg05mIawxZf7NQILLRnpRvfzCdsyTiYFJsvoR1xpuCyYiLcLpReW8Coo2N82nziawWTRsTXgq8IYgw2S5tjLfHr1z+4ecLRgZ6CjqUk7Gzh5t+0B/izYTp0OmPjAo2kmpQD3PbcekAeZuE0dsk++7F8wtkfMzqgAmpuJzNIBkXfBgQTWyEDHyTbcvYYGsqDuEIo4YbuUhVJRCtCD8JYR/GXlyecuk1SSr66iXsut28C/iSf+lXX6E8KtgNE8A6wNebAydeNRc9rUEcYhPCI6sT3mmkxIaMjGxvf90tk9LQfngOL3qLHE1sVJBYj3aMdbuVVhaQaesVAgu7FcLWve09wAuklORY++q92til+4Mm84/IWUkzzZIRkS1g1sGvxyQp7+50xEWG70gWPWDZs0O+PkVktHO5bkEU8QaSdMBbiOhiI0ohI1Byd7W7I7TFS9HWRaZrkwJBNyVszg0+xl16qBuiP+1DTFkeqJPpEZzfIFpXYjqcwlw3PblGZivdmWu4dd94vhsIyMkOpLLelwW83gxHW5X2+hiii434KyiX9T9JxWlAR+K9foMnWzYgpWgEhB1Io3oW2EPrHt6IvQX8Xj3CwPwRWz2VaJn+JJJhK6b84k4GCgXoQ+5EEu9twN2/iDEkf6vyC0EVmPFgClsi5gHRxUa0S3kysBtNGr3iESazzDriQExYAkHvScXeZ2uukHR7p3s9WvINTtmxXgJ4x+4M/H2AMbAxa/piI8Uceq6Rz60TPQPyfStd+xJ3gF/iNywVoUaKJQXueH0I0cRGyILkGsMT0rC2tYFs3bCIW+MN5F4zSR3b8ngf34zT9rhTm3daAK6gMrtd4IQ/ta4KyLuj2H76G87wKRDyqRIisFYKvBvbFT/TvCuyM3gzlDxMghXfPvYmiyI20hKWlJZNH0S2sW/vrysXXrzXSdAsNzwN8bP4UzgTGR2LfHTbNaTy/xw2gUR6MGAruZJrGZRog9iVvZLxoPt0hG4kiwZeCLALXWsaXt9chuRdji0izED4C5A2x7sNUcRGXS6nlQFkf1vY6Nu/FRMhZKZ9ngLy2tIUPlOL/lU+srpWxxCOr8jJesycrcq/15WY2eLZT3Lw42emZIQNejHvGODDVzsVPqA5l9vqPlmuKAP7xTMNnhBFbGRvxrSbVYJI20sqEYB6dKGR2oXjURKguq6WyjeC3Yz1qUMwosL6cO4LvK3DAp7OrEQczgWRcZJp6alPVQOi54/cbzLaPJp1lQ4IOrFyEzyHb30UvyhiI0Wa+kZCsb5+rCAPHhYMwKpUzwHIvz06MuY49GtB8qNAlw2qdPhIrctCxbidNujDAIJbdSHmYczeYWSkrHTAQsILNxuTTHgyISBWsX5TsuWB1Hm/sINYoeldEka6nbX/YYBtULyL0HNMfRcKMkegcbzXcHD1DdUnylJ3hTy96Y9ul/Wh+B55ch0zB+oQpa9APG12O0yvk2uaEBJOQKvpe2tkIC9j8vJBSZNjIE5xcR1XJxrLsM+7j0cfRWxM80oWagYDEq/7D4dnZwVvthd7Npq1G4tKansxGzkxcF9jcqH2hGtqE3kPH2qU3jPbbF4JscpeVDXuJYKOBhw/zDCHLhYYkRhIYCW9CWSfPLnRNt21IPEkPIiN2LtrjCY2pjkdUwgtnvMf8CrZ+vRjr/fJ03yVtxiVUtaJXr/Ctkytre7wOYoFkFsmspgBg2z+oi79Qfg8Yf+7gQsIM/Sg3rFjYCvoUE+Sb90ElhqypcpLPoNEExvTDOyBkoOFpWn+w3eHcK/5EdlI0vA+G/W4PYwOQZb/j1ZXb9VklVn5c7PmkmWNHfWXyav9k7R+pVnHKJZZ67wTTO3h+5kO0lYUOZ25AzwI353SDhtDAtIvQBY2tfEZjPwlO0rl8fkOR3iHjozST2oBg70CgDVNtytXNuRhFVW5ebJJFt2Foz/lPfqC+xNIqqV2/6c/Ws5guQXnmajWuyYDfl96iNbuewlTrbwtYamq7OdUMoeNIQB74qR7088hGBCUbNrpe5wd4UV6Nj6s3fmjNPeXSeRMGVquWpi1eC7EMp5HDic4yrXSKxUVoF9K0dzojfmKF2M6WHtufT6abb3oNQGKlX93CsJ70c9JlA4b7Qd76tBukItf9/l4lZsLy9L2mZ+ZcwkVtWajJMV21jYTWEWX9EkVP75PHQGZYM5cskeC3Ny4aX5SbZA2KS1HbIMEOv8AzY7cW9VLhvvkb3+WZ0sDH6D1hyR8Ljdk3kg/4Rw2hgLksX4E3HjCVyD4/05mKAnDfBQDNmVZ325UJGequVN9uX+USc9U+PeVSYPJOZfvueidCqKamZQUPiAvkUE0R2KOeQ3yGnuDzVQdqAiMAqk5bvkR57AxJICHUAeesa9Dk+Hp3yZv77a+NzMmj7SRjnGkABXv+20Ca6H+NTyvOrQBH7VMFSolbB+IdxC7FEYygvJVOq6rKlWKKTlJnsRN4ld0M5eUr+Oz0zwrd0CcZ8T42tC8IPRHfxIdNoYE8JKF/Ynkv/1UQAdAoAqBlIO6OsfIPuTaR5OpGHytsN51LsTm6HOopCLuGW6TinrQnGrvY7ws3AFmLypF82S9ekV3fxjLsPbGOMEqpfOTh/oV5bAxBCBPgYymx/jepg4tJdRaG0AZGGOsqHJkn8+ixn9Tvgi/WOCkuTKFqkGsX7CrGS2ItA/MiAor0NRsp/s/FFnhevv0n/3JYTdx5b+JVxsEIjAnKzygeic1G7zAYaP9oL0eZA+bNh4ehu7SLlLc3whEaDs9B3WUzLboPA+ysxK/UXRcghmDj0IsD1OsvyBKcl92NTud4UQ72p6uYly0+HsdlomThNXFKZ8HkKfQ8qp/oQ4bbQd7AFXgUQ/x9jjI5Xg6t3mNv4IADZyFRp/If8mwxJ+/1FdlUAM9Nds4funlrUA7Lh6FSHPdQ9DzA6ShXgSkG6C2NFOKjVJ3wUN4GsurTOsxFpM8JuMYfQSHAxDqsDEEIGUcdnlS2vG+ggwnj+19f3t/0of6oKtv5P05RSp+wz3hlR1Xh3NC5uofqLnnIMpYD0Xnr/xEUkf3O+kKiHl5SMtY+hufqcay6emzScJeNUTMK1TuKg/jm25w2BgibIbOA3m5r8cxEZ5aURg4DKQ0xNPuVzdKAkqTyd10YdCuzMxryjnIWmTvo4X86tMgYoOnEKPhzgRkCJ3uQAzvx7PqraW/7cZ4fXOalc33eAwdBDbFEN6/HZA8h40hASKbs8ixlzw9DtZf8G8MFIgx/JpPaRRHBhcykFG3Z1W1T8/yUCc+HZ2N3ii8Vlcf9SgYrh8tIXkbF50MYvr6tS/MQWzfWJ3lmVxM7jmxCt3RZJDHoMFgfEkQnH1WYFMmHDaGAFBFgaWrclXvDyQJ1wY6DbjoedKWizj2F12u5V5ZZX+zHlGD4oReUOyUq23pboxeti6nF8m2dgs8hniPiN6tsyJdgrYUP1RfX6zBnXW/eluXxUFpYi3tL1StvgU6bAwRyFF1Vb0+DETbgc/rLvgG83HXJxTVc5GTkXy2+k1dWYUX3ENXW5XqvPSa74ZRCgyM3OM5RDxU6CQycG7xXItwAE/au7n09fwCVf/T3xbRrUp3amdkZPKcmmo4oC1jo2cgukN9e2/33YJreMlTw5Eh47s0NIS/yjvwpfb/+SgSqBMEmeWlz/VtEFAnfR6Qw6EZf7yeRscivxuJcvapluuMoc1jABFfZJVH5Z7gsNF+kCdQg7DRU6OR3L+TEaiy0PzDv1bEnYRa+1GexAUifGZ2K371He/dOCkwT7aFtxGQ3SR+2hzvJQpIVwX9gmdZ3N+GEAgPU+oZI4JTNJWK/jzwZ+qwMTSgQ1wuvlF7TLMzw+3ppsmIVrsRkf+l/zLln840QRE7UI3RtOYSrJVJ9o+2JslxA9M9K1MaoHVB7tMmrQwz8EoowsdfY9mx+apLiPi8Su7VNTVnwkXC5Pyx8AQ6/2PimTpstB30aQwEbhh7cXgDRflsAS2+UebJiDvqmj6yOoHc0NPaMQlrxP+vBQurHQqpNWaUj5uFlJuVvev7FyIXTd9VVfX9sz4fzaoK2/TdWuRbEryVZKuVAASb3dJdGC5jnSv2B4eNoQGqIXutqZKDWySpgfeRBy8yYTsBPfHyjRmmclHWOFlrTIoWKXHdA/TuQKQjIVeNyBaio7wrjIemVl4z+8+FLTYVYLk2IcmFLvB1NuRS7C6Lsm90pi/HDwLoSNXBYWMogGi7UXbrxaEUuI8Uiv3m5U4wjv23wXgk9XxqhVWmrJyj1/lrZuJF7/lBt4CP/y2j3Mm32YfK9yQpplRKuh/fwHgMa3AX+tk1LeT3xTxws4c1BYda0uyfoJIxsPxy2BgaoAbwfDz0qSLYRRfIM9+80OsNjHXSF5Rra+urzUZ1pZUk5ex7IFmj3uUHKWPLDfhip66+itkBMpN1F9zMhVUm8mjztoYTlKRdoLvRSnl6XPZIRnCO8M46aEH82Rnk7COp2MdYe805NdXwAaJ9qk2M1+hDWkY8mdv6ngDwmLGJyEYzh+Z0aTnS7yUIyViLb2dbXp1tf161BpODIqRCJ7wxEf4cLKbEapmuB/8VvJ2PJr/WCU9Eoa+thyFAdfPp3MRmZHRCujed4xvDCjWIt/rLvRvnD/LoOmgXAsZelzmqfJD59kMudGTE66NXsKAq28Kq/g6Mb7Fddciqr5K+d7rvoshqabaJG2a4j2VQ+Qs+Ai0hgV4xLbwGzfCC14w5FEh+OWwMEegzWkJ/sD52+G8GeUuPtlC2f2Hjinx0sbcq4+zJJTUld+SLfeO4Ts8gdrlYjg9O0C3FyaIiqT/2VXQQsFGamZ65+HaRfCTLKh/2ufE4PVuaVP8DAPd/O7KTrT5i96ZasMxho/0gT6kqeRsv0V8C0JNX2psr3DT0k8aaqLRDz6HLr2bSTwLgQeue1nQjbRrPg5j0krYn4WZhn3WrLiDPW69r2APR0+Yhofee9JPr6HWSdcv4+GQgwufUJLKr3bFkncPGUID1qUryEl0PpvLn4kjq3Y6Yqffpehl0Q4wNlhjuI3zn86ZwPUabCwB/cnYYfVwT8s+UluxG0/du4x8JM4dir2Qkc1PJQFqj9FlRVYyekYUmuPhP2A/FEL59P8uRgCflfkqF9/K3OZwXOGwMCZCxpsqvfkSeXe7Vph8dwgcNE8Ql6VN2nX2QLz/U1/WrqpwsOlsNiPCJWa1ZgDynyepF6U8/qu/C9mcx2/yECkso2TKU5UbZDYF0riDyQpNX+g6o3ZtKc/hNq7MjHDaGAkqpr0lKwUD+G3BuGikYD5kWBnhF3yKUpeHGYWZeGvo1zK6jLB/5GLVXty1H8uAs+sps9rs+i55SoLtBH3Dl3SatTlvwbPkfTWfjj/hVP94xhexoVXi2z5Y0/7u2dBHI6aJ9sNp3bRIOG0MDYKPMTuFgD2o5Lf5tLI0WbDQOYcjLPZUt+Hlpoko1NYosV/leDaBUyFZ11QTNxOjCZTd1OoE4sRFIGGbe5jQGwqktaBbUUFuMvnNeoVRKDvIKG+SHjnBzBc3hWjf9yvUKh40hwkRS2luro4wYlyYl42F/ET1jsI5dymcnQz8tNhS2c2+pVNSm6Egd9POk0dIanKm9Mb6xHx8/76pQFYfx2xCufnprOCI8PwOtJJCNYpP4VT84nYdkmK+BDvpOe4Hla4ByPcJhY6hAVj+04v03G2MLkcLfx5qwNhoRCdSzdnSlQP2ahD8zhibIWUk/+yfhzKQM9Hqh/LswOrwde8dVMtXE35kSYQaU8CXdZbwqO5MSYf/NRvhzJzeJ9rjXDcZIwLts9ejPqlQrfHTYGCrQzUh34HmwbmpjDC36T1uRhPA5l8F9v0ebnXojn2GxB/2ocobJIzj3CL/3svLrxmivp2QlZ4VgT2B95LCFal8nmujHTEvgWzt+gL3XbxNb00D3WraTwGGj/aA1U1JVlb7AtaW3hg2kpyw2cjvpwp8gFvplPRVlKZvPQz9prGufVXebLidXGThS5wRTl655mN4q/Oao337q8/INL+b1JhLC/Zhjw6ynY/RIr0JTDpsXNLsxe+e9fkhzfAYHOIsGKDI+yJeTw0bbwZ4cHYp65YDGicd9zcvyJW+Zi2tsG0idC+G+staPo7FypH551MWuauNy6PW1bRrN57ENwo6RMP0sWR9K8LcXwj+yVM3xF8UjrhTlQ0Sjjl3WnwjAPhcXI2tlXt8dbEXBYaP9oM/oNDmNJcvx4YwFWVcg00c90H7zky1dZoUf8dOfjljM3cPqGOhIOzXu+VY/ceS7Mq1ykhtyqUefHF71ge8uuffUJtSBiLnvBDBil+YA+669lwuSm6GGhZ1OCP7slo1n2j3zjnyvG90BeRNIjtbsn8wvWIbDxhAAETK8SJ7mGFyfPLzJvHfV/KS4akbPKPtrCuk1zGtsdI/079OGgH+34kG6lWHnR7iYuSEva16GOxeJgefZ8XlPWLcXnXy6iJZdJcoO3aZ4zM30EXYnV5skCJhI77DRdnAHMpaUiWYYrx7+xvAd1h/dItnoGqXxgYtC+PIzrlVV+F57BeaUA3O3dJRi1AA51xvJCF/bkTuHrCYhVCBW/5uXpDJmQKLlXSdBzqGmUk5dng3vK5cm97qSvCzxHxs0cXxjOoDykMbSJ/mNVugtyVlW0KXV2MqcpKTEH/IYuldJtTQGTqRAfAoJupi4qaE6ny5D3mdHrDbq+JxEft6jgnCCYvSrNKEtruNgqKLETE49Vl2S9XX8NRjvJUdRy1UDGjHxC4eNIcNeWvz7B/fMPnFburjatIwb93D3qJsTIBWdr3ePOGlK8XzazQyn9QLQHkrVsJ6tSrL5UhdGRhwUV3gP6pHSmbQckw/hrWQ9HN8M2qmppiPQzR8K+F7Mq8HjIPLUzMYWnyw9ZcWU9W/lNlRY6Wfld7a/89QT+9RQO5/VfOiCBQ91OKj2USqNYMAz4dlwVKclHZ9djZr/tJB9tUDunU/fbUQzLM9veBJ9KQ09KkI6dtgYUnQiNZyPA51S7KEy+ylfYKw5yJXWbEH9ZGPrUf1VXRdq77wuOi/cUjMcjWXeIVxBLG1L7S40T6joxCNvVCra5YureBDtfV4gTLLDxhDiKOxhLGcI6Cg/BoODvLGspZ49pChkCdTVGqUq/83uWIixUDZWfg9hfSvoxyYqUfOd0m78Ra5MCkfnyPucjr5JLe91VXjnb+pNjG4/Tp5BLO0AEwKHjSEE+pW6oEmmHx8JfqSeS0sPPpdbMIOrv/JgIX1FlUt9zWXwZTi/AWxkEhD6H3kb/GNevd3gWfsRc+h7SF1EBF+Q4e1Yh2RAzmtGrUHBYWNI0ZMUkDx3Awute8LJeFyGYkavSNDakhmq4P0lNZdI9xGAv49fMkw22ZGVaXsZ6yrZx8ilry3ptxnEfz/IkjWVXxEnG3DuASp+nMv1oOCwMbR4kRT7erfMPDyUdHJsoYyZjM1Fimw3LdiAdF9SbzTysPxRqjPDEHYXuV75Io9KPjqQKB7PQE57XKlEk1QP+oI9n1dpGvox1770ffik2Cqww8aQAuF6tGAH0seH2CI89IzOJxrrlfdZWGOuHwOH2D8W1RFR/XrPCX2ownB9KtYqsIhNvKWHOYYVwLzNFRkZA6yFBCqX4wX6aix73fVGcHDYGELAY/uGEql1gE4NXfvffcUNHvHRnhp1pI1WzdDj+ACXU+cIJ8u9+jDZyAlCr4OrrxtEILaUI8sVKybYjJdpjtVbekOsXJ5z78eBggJPJ7vdCQ4OG0ONhrTE1zGcUaYOHhtndCRNaxInGaunD8NekBxTBNn0j3ZguaEqzDbVOgNzpuskupa4f0nYPpbnFYkE0ufc5/R9UvCcPWadYKcGuB3gETQcNoYWCN9qTEt8/ilH+SV9Z53yeepPdALdSPlt0ZuF1YXBjB7Nh6Clut+WXKNHq1b0ziq5I2bYjD+Um+SU9Jfdy14vsCPv7rTnIs03RAl5cQTNoBqbRZtFH9PsErRnfJr415DDxpDjx8yMYDlf30kuIO4S2ZfbeOh3E3OVyMSG5HV9N9mPkeMh+O8At8EODKs1ufqPxh8nrIWvJS66RzlXkNBUszyNYFC9Lo4YX2AX0kYeBWo6+xbNnZaH3TQHD4eNoQN/dDd682W/pUb+js9fMN5G11Px1Hsr6KfcwJ8Y5UnVukxH3fnFjXqpwRkG/2uH7KjjmfClaVn47WkoAz3KdhdJa2i9xGgBSwA/dEQwX35jRyrUdlv2KQIOG0MJdRj6OV4XzFRIqvPH1esn9rHNNG7f/aZO/ZhYt037H1t7Pfn2RYwSK2mu6xtRVlHXvC8vo7/L1ByC3B6OrEjCd8lWrBUE2WEV2rALWszyrFyqoQEgDGwdTo4ZVKFoQjpsDB30PTQHi+p9UJcuUuFhbw1+a/CzNVU66BghV1U3AH9Po2mxW8JmmJB/D+mnrarzYRnu9azqExJoW5q2G9XpMQi3Zia3PWV+X4UAcKIKfVvluaO8iew4bd1hY4jBy87F9b1dXJDM64ayZHSNj/96m8eNr6iFf0NUaaNiPgaZ1VYuekpTrO2jE/M/zzEvk72426bt+XHsdXJnRF1qeJON+u5fUZahpHF5yHPJMk6/uszpxYkMoP6uTHQhpwx0yFd/qS7Oh9q9gpSiokrDQSJ4oyJvfC7XlVYKPvGkSCEhGYmUvhVkhCUww/6KY6bWO6a/J4yM8S1YfuzyqF4IHDamITYP71HJUOxdxjOknr2/2WDYPqKidvsdsbaQ+T7dSPVrT9vH32xieDNItW97i9cLbpcTa4spUDbs/rogtbTKrwIlq0y78FOPbPTR1P9MmHx3OGxMQygPO3njwCE5YMMVTkfmJWOkXB0Wnrru8uYdpRE10JnnAdpBXGMLpLUin9J5afk+zy4Arh0hpg9U74e0yop4v+mf+ZmtL4kVz5JzriPv4H5DpHw3OGxMU5CHfTJxV4/8GfJnzZqrUNb8CrIWq/zi3Ou3jNNyAMmFNd/payN6C0aQkwpX89/KlcvvaXN+6pzHnjst4FovsvJjX1rREUPfbh+WKznn2qJlaxzr08pvftcTU3DYmIbQCi5KVoAP3FE+LyZfSE70GIjsDcV8aGuRhR7hBSB3AHWMah/lrgqM/B18KTtCK3CJLraGEC+w7qba64WOaXBB27LzLm5reyObgMPGtIWubeLSD4iMdxUkl9A6OQW/pKuAzCVG96b8nUTp/6nX3hA6MgJ4RZ2ZFlqgq82Z42p/xhYFu7KThoMkPfAHVWiLFgqHjWENw6N/W23ISa1FFgqEyZ4S7psVI7xxaetKj/9624cyhFcRmwqsczfYbijviNSv2ZyFaqvURqQ46Rhvr8pegFP+xPZPj3fYmLZwf7heO+WP6oYd5ggc4UP4H5Ace0tziqpz9GEnAXT4Itbh84nPkPbgOlsrXeRzG3Qr+QCnNwI67+SXbIXDxjSFp2qqlwv4ebUHBzY0Fom3QOoL7nrdjn/xjD9jiVWdQ15LPfoc3YdSarbZDvHorwHkpEqp+EvJ/kOLgMPGsAcr40c1MsaJXeH7PchsEIQAsuIKTsrisH1uDhG/kPdpDbFBuIL1LL/bCl6z7B0OG9MJUDttdKOTKJn0gxzsuCgIOWeag2W5DmFkb0+OQe7ZL/mxGLWw4EmpRNT5wXQfcXp+UWhq4A4b0wl2SNq80fVCi8YAkNwxKBEpZKly7E33fmCRMMhdqS04ayiIKrr2MsLJ91AFBXe7arYRDhvTCbpqrvFpoaVjQykQ+mMQIpWoT5FBhkkYJ8Vj42IVsVAlz1Gr7ZJcJ0GYPsQ/NpSl4yb3nsd2pscFDhvTAxCeTgofcY5ZryKRy3m6Q4kObvIlwpfLE2IMx3e3sCu2FF+1U4kdW5B5TXVFa8wi/b0gpKsi9tAzGeUem1KNim2Gw8Z0AdROncEqDRIqmayfzZ4abP3yHN16eSW69h49ms2m8gs0Rwfq0Fpk4134A3hD9RCr4fxvVchsP+l+HLomI4HDxnQAhDdJKmIFdqgivJD4ALpTqnUpyr+BxLhGl/DYRbYOkiO8/bPCtJL66gU4txi+rxOoIHVRa/rWKzbZxwCUPXDYmC7wpMZGtgmEIFQLdnRDBT21tHEC3pRqa+Fdk1dxWwpZmh4nP/9HqCNutvju9qwS0ugg1rcInHajA4ap2lhjiVP+gwcKhF4AkZl2ixB2jQ4IdBUhi8BD+U9ISRjBsqIL38OOnrexwFsUE7rgz65c7KVX7rJVWUHAYWNYgxavhIra5lHBdH66Cb+bAcQOECBJsWoFLcaV2JXgYazwwtdPeC4U052ZSJ3ZuyLULc7EuFhoeZosR3HYGLbQhr8+5LVUWWovkoyIbF1X5JoI7igiJtK1FF1F1epc58luaMhrCOXP6+7/S2YBZLwRfE/uZ+wEhIpl0uggPIeN4Q0oXfGVaSmEcviTSNm3yKB9t6DJw98b79HC3BcLG47XviQNbpiZTX7IPzbZoGAGyZ6sM4Ksqa5ixzjLH+EQNRPd4LAxfMFe9Wii1oVTTaiCV4DjxbZiHNz4pTYK0IFaOVCEcUwoM2x6S3UTkuIpmlaKV/IRr/xRqvVkILYZpeJ394ueaBc4HDaGM0hpTK2ksTGY2aRuOEU2UR6Cg/UEGmcujpSkGEmWxwZvnF7w8kcLyWy0tfDz71/E2tIvgiS8MYaOr2yzqufWpGaUjHVevxa6qTducNgY3lBKxUC10Sh4JRVxjVD3DZaM2uYdiQVp27G7APOo0KSEFc3Vl1GOUTvZHc4Y5pe3xlDP+aA1RWcbsoZAJ67ZYaMDTzjbUu3DyXhJqGRY1p53TfBy9CV3KKvvdUgIXq6Csye3FuHzUTNmfNz7csuNuWl3aAkrcyO+pfmbs0CPq6p0p6bqwAVQJO7X9lcdLVT40yByqeBS9xk3Nu5fw/UAG2KG067QxW+q8FqBFFd8sW8RM9gc8sC3kmKqFvO33bNpV0VlcNgYxoA64CEoi7RZlDlFzARQKuFqduievOAnrFlczEIP8ZClQvM1ZYHabAiH/q6rbfdcaQtPu1dZU+n4RL7+N7FxmaVhPg3SXQM6zr+HbXIlP+3BhhDDYWM4A5H9N/jRHP3YJTGYAkX3eVHSCIAu73NnJskVZqoNvMCs1s9EW1StPT8zS5IfXnjVpefGJR75m9Kecjfbp+eMncTI8KHDD53KMXOrL07xFiiEcNgY3jhESwuUycznyBVBvvF2LEheF7QwV5wooTtPpMJCVV+AFVWGG005ERUhY/ZfNN71in5Mb6aBx7F++oTBP6oXlzRUTx/qxarIacpFh41hDvS8NroxVJRM8ncKFPdpWKwzYLPXtJZujg9+1veABmbblTHj6/NE5+qxJMBY8HF7bC2mu9Tzq4231KD06+pXJlbjOoo9P5muAktrMjpsDF9A0ZihkfEefk0IThYCmftFiSOgxu0EwZ0aqdtNZhxwEpuYXpB0d1Au3nUjZ355o2clbhdV/ztezbDSn6d4jpOYeLSF7lCwinvTbLTfFQ4bwxq6lVSThQruA4W9p1CRvNQ/LMPeqt8WYDOwZTnn6DubA+gtAt90JfkrTkUpW55mx11rmT6ajfzHqoZq30/JdkvuHjqli4bw8UOnFjRTd9SR5FKPTDplGLtMUzhsDGfM4m0nSRolVPClDIrUnGJdI2bluQ0cH3NcOzWENM6aHfFv08GvOhfX2py1NmA9QbzXI5Hrj9/7ldLVllu++WSv54auOLn1rz8GPfBqWW1zKwW1m2x3kZK2jHTYGJZgPQ1vaRWq+UKlk6mvT9lT+MheybCbwOreBXl1VfnXvtr7/141aNT5o9PPVH28iqRDw0XBmHa4rMpGRryMjfXS6dWaYvc0EQCHjWGMwzn5Zjjym2IlPwJC3xcrk2MJyO5Lvt76IZuBBFU6Vmi/7pfz55fOnZkERFw4d8nzlWrUqNGxoP74SrnK/KPXgyEjwslHf60uuUHdW0iWyz8+/WharCf2DYeN4QnSrTBcq1QtEyp9OYisgU10rpjAEij0sOYYZF/9MpPqjHj9sE5LpS1ZpVz5cpUyaSSR+W6x+XqtEWJU8p4hXKcsa0wkI7c1X0xRu33SvrWowWFjmEIpJMu0emoNsaXmRZA5165O/epg8m/sB0qY2beJVKgIm8Ggrz1qVOHXY6TuA+Yh8pKwbpcWM+X8t/3uk3hvEvxXLFP2fn2G/JugBgwnLjpsDEOohaSdWsUqJmR5vip/NhT+CsIEuuIlMHkt1op64nl8qE5mWe1AUQfdNWbKUrZsdfr8cHAztTDo5KqZGI+PDP2wWoYcxfPkKPnmhJn4uj5QeHHRYWNYghaSg1qJfVas/OEgdIZdfgERn04auvq99FOXTalXLovmElVnmbl6lSqVar50EWtTxkVYpp+Hg5JwEvxhpiCXQGEDh43hCFJIaqkVuziRrhHjH0BuDvscw6UCitEtXCfAkF/n3l3Zv27VR4oWIJMPpJhybWd8d0wNJazyiFStuokBHngeZmR02BiOIIVkj9YXKPhENJiIIo/C9hXG5xT5LS/qZnm7Vj03bPn9t+XLl/+2Mt54QxclKuGwMVzxmtqoKidMJpkC9jOpJe4TJtQdZDQz8HWGDjgcNoYptmldjyPFzqJsBpJfFSjQDRvBajrbO0wmgKYTOGwMU9TnPR1SkX2CyjSVsQioUjpegDyvalAeRUXv8OuyDHs4bAxHILxCGwToL64lBct5R0LvyVFbXRaCwybznGQqHQQMh41hCMRPlwDkuSlU9k/gb0vctLMGichRNWwjZoeNJuCwMQyB8Dht0soYekWU6I4gd6socV7wHyjpGDbLBtMNHDaGH5QyXF+dzFXnpNAJbLNAbi17e1cQPpsB1Gy2TUOkwmFjOOJdbaxxsVjJfUGm4Kk9bkCUjTNtVhN5cNgYZiAuS90WRqouVvgdmC1aarvt86XhaFXRq8CiAA4bwwms/rhUbTXKc0WSBsGEblkaSb/bBgQTxxXjM1y1T0dkwmFj+AHdq7rGWmIl3ympyIyzcxoOAcITyMqTW3YrijQ4bAw3IHxUazUKPZMKkdl2hvncNgHdJI59G3ZGOEzBYWP4oZY68t9GbFn+AWTm2y5s0ZI3IJxCUvCCjToiEg4bwweMILp1jdOFsga1AKE1xAn0jlQ45U1+Aju+0RQcNoYNeLnVtlcScQqiTv7PZEnh9hAQBOHBoCt/sjP8bwoOG8MJUHR7apvHzBdblqvBdIKpIiV6gWL1G5SNDhlNwWFjOIGMDaj7q5UVMyzIZ/KsIQtCrJw2agFLIQ0KGx2YgcPG8AEhX1k+0ihJ34ucn4rnEI/7uiiBfrAHUhCX4vhGU3DYGF5Yx7dvkqRGwoQSmo8GubnuhIgfKWRu3GfY6cYxA4eNYQOy5KGhpC7e2CNutrgi5VJJEPpdaMiBECwJk6VpoVAWQXDYGD5QiPKLNvBfVtw5LcDq50BmfXu2M3ZXh9GD3Dc6CBwOG8MJVzJwxyjVuS1wP0OEL+UHoUuDFxaoQsLGMaHRFzFw2BhGQN9LEj+O4i12SZDoQSC5bEhacVSF4xstwGFjGCG1vroPvjQDLgjiDsJXYkHsshB2qXA2Op04JuCwMRzAiuyXWqtR8A6L4BqlxqHaGQOUOL7RAhw2hgE4Rd5SyVjsT6G0uRUL7jbbNpEyvYOYPoKw0ZkZZwoOG8MHM/hxjbL0pthFxtzprgsdOUZAMj5zyGgKDhvDBIhuX0EbjbUTBBZjhG9n5bPtfgnNlsOKjg6g0KmpmoPDxrDBK+rohvSpUMqcbam1R9eIFOwdCD9ORjgc12gKDhvDAOQoX1SOH7ktVRLb3BqjO770NYFyfQGtpL04Dh3NwGFj2oOW2H7qbHEySC+wGLcAoa8szQDSa54UJ9c7FOPXQ1K6OWQ0BYeNYYJrGVT/dY9YyePJgffn8JNEeJ2Q0BHOqVKSUzM0uiIGDhvDAOBBPqGtRu4axfnG5EayInYgxt8XJ3SsGBo6EjY2DomqyIHDxvDANm3tRnlEOj5FzcN5B+RWgq/XsxD5df8ORWsOznCUHd9oDg4bwwMvad2eO+G3mJUbyr9jhOOjyK+X2XDmXjEKfEJhY4xUNASKIgkOG8MCszgVZWklvSKkECN8phJIJZu3KS63DaVjsb0ihPsGbTc6B6qagsPGMAAiHaqUjOquh2LK8aNE6FH2az2rDMsbhQj3BbWm6vAxcDhsTHMoxfV6eVl0PZXi11wg811V4GQ+iPKdKA3eAGxUfKPdaiILDhvTHggPUSuqT/BLQspxApmF00HrEzqZl00xuD8E7UaJtBsdBA6HjWGADZnULpwtQgXD6mUpdjPnosLxcXxU8wOhitxB2CitsFlLhMFhY9pBdU/Pqhsai91dfBORukqnC/H9WiXpB6Gq3EDZ+KO9SiINDhvTGApN9pVS58T9JUgkxf9AavML+ks4qSkjfo7Tdp6Og5YQNcvtkR6pcNiYZlBbcw3UDtUxYtjBdrc6WAw22dmou6TunwyNx+KXBKjyasFg4oGnh2YFV6TAYWPagdFxidqf+pjArcUV3AuCe6v85q5wJiWjLA0Spc1VNySM1lQX2KMiUuGwMQ1BefK82oXzMRbjSqiMTcQH/u3ublewDQZK2rgzB2xtTnyjAxNw2JimUIgyg89PhZO5RS1sBCn3g8wHPfF7LevIaW/TtlUgc4xERzodmIDDxrQDpUJ33miU+2KRnSpHidB/tbFGpA1j9mH8n2TXLnII7SVJetdpNZqBw8Y0xo2MfLZaUej8FLZ0I6kaiJ3MGosuUtFa9gpYZdvEtY2ObzQPh41pjNe5a5SeFyiVrt2Qsp/3FqAXVVs8UaBSAzYS5/ud4xvNwGFj2mKhWk99RKBUxMYxJni5q6ANVfy4QK0GFXBcpJwj3pk0bgYOG9MWo0SPNVKgT8E1FfZ4tjDVcrckbTrWTsIiFat4HMQXdchoCg4b0xQz1Q7VpsAcYX0qd0uAzPc936QdOyvZMGdvZMucHHJ+45vOgipTcNiYhlAXbyjEWCtU8tNAtRwnPHKB97IuZy+CBQL3/dBUkG7bzxwumoLDxrTEND5bHJiDxfnGcwVB7BI/0sZSr1wLi/dgiJ7DMVOw2EiHw8Y0xM0CEt+S/wfjBLYg8QZQ4REqzYe8Z+gcuQFI8KgjCKuvWJD/guMbTcFhYxrie350qtRcKBn/i1FExm73Jk29mFSHvAnivIa0CoQPQaqyXRQpNArgsDHtkJJNnaG6WqjgpsDxLwMIeCATfRssE6oecBAWc412+nDMwWFj6MGL6Eo+1Ch4h/w9OWHg/1YgQffSl0HGU6IXPh0Ct/+Kc3yjOThsTCugUw3V4Y0jYiQyovcm524EFudDusy5TLxKHDH8+QqS9oKzutEcHDamAejS37XcM0oPiZOr/L8A5OYPyDUq4VcUIlbUiBfbdCT9SC8woxwECIeNaQIook3UVcarhMquBQTvEwgLgL3oWCbinxskCCVOe0iXTcuZIxcOG9MKfBmFONdI8R1ILXk3gJCMfONzEhf9uUgjbpI3zZ+OXzQHh41pAaWUnsqothrXC63NPUnriAGKhGADSNtRPqBeCBKKiPlgRLFTDhvNwWFjGuF1fj6c1FukWLQORMbeNhVpPH0vTBVXVyWH/DTDTqvRHBw2pg1uxvEunNxn6JWgyy0VUB3EjjQZtR6tNU91k2bVjgogbhQ0Sx06moDDxrTBI6SeCnT8RpwDUeSsAzJWCLBDVY12pjvx0qVOczFBmYToHufSBMczmoTDxtAD0fUTrN24VdtYNWix9OxUeYppcecLk1pzubNi7PgfSdl+3U48DgKBw8bQQymfrWTeh9NZ6KD79lhFZN675qV9V4zYc38CMyY4c/7f3pkA2lT8cXzwcOzx7ETWLEWSSlKpREg7Lba0SJtKKupfQrI8xFNPEYXsQiL7LtnLvhvbs75ne9Yw/5k56713zl3OmXvOuffNp7z37p25v/s758z3/ObM+gM5upvTxGNjhAg1Og6kCxornY25TiGeZbYbsfl9xP6QYd5FgLwYMg9vmhBTbezbyWwINToPRC3Ujn+TlWusklpSrvtakdRUeTOQ4YqLNjQJ6Wgg8Dmy5EdmRqjRcaC8/gYt/DedVt7iU2xJVwUdoRqJNbWqPFP26rkjtt34gd5sNkCjeUEYCDW6wAPaTCoSifgV17nUppVdxKkP02Wf+tt142A+db8tocTIEGp0ErkCOFsTY3O+5bUiUcFL1j8/Xg7YbQ8rryN1Tsk/nB7b7db9yLQINToKleO7QF2Ag89TI1RqumR5b6lYZH2NvjyTQIX0vPUeR/KpGtTIYzb8yKwINTrOHrU9FRQ8xa+nEf98nBi2IQKorG4FQIc0zW5E/tHMx4pTGx9YdyTTItToNNdyqnt9239Ck1EEs5xYLXDRlqm5SvNSndNKrTqixlU56zfy4f1qy5HMiVCj03TRQmNTbuuY0tGgnYnNtra6JhCaWkz27Xuk+BaZOZz7elE65K9+OHO6BL4INTrMf9m1yRt7uLbhXE0gRv+0a/It5VbRBFm8VbSSQz/f1ZozCUKNjgLhQKWnUQKVeY4WRyiJGC7N3HkjEi4UU9yrpzcPReLHqeL0+HKdtetIZkSo0Vku11E7/sF0rv1xs6hVDg9rS9QNJZ8/bGFUwuUH5E8n23ckEyLU6CQQzdPE+Apfw+VpaDzPwZa2N0jF4/pAnXD92CMf3ROi398KQo0OAtGhB2lBx+U1i51+wUD+pnZ/4BFuz5RXByc8u15tUg1qVV8mHaq7tM4Sw3CsINToKF0kWYsSeJSbTVru7yUayHGKy1T7bQlas2+K3ukYxLKepbP8sQkcvMiMCDU6ycpc2qC4sRzNQrSFyucHTvY+BGplFQwNb38QJfVXuRL+loiM1hBqdJImWsd/A45WcdGvTuzmOMBpZA9sqd00QPadYXy9UqH9Vf7ImxycyJwINToHPFRIK+S/czW8K5FUgF/mZnCjuncWYXw4HpAfY+UPVUvn5kdmQ6jRQb7XOv6/4FuX+5Ja3YC49ZlM0YJ4AgAPnwiRWx60M1fe0qPmNu0tQYQINTrHqTza89g6roY3kk2pQDNu9qA264vGSOl5FFpeat8GGCwmGVtGqNEZSOF8Wav8vYq4Flc6e1naz88gotFR7RmVwG3jM5CvxwEjyvsWoPnzv5fK1Y3MhVCjI5CC+6e2TlxJC4u6sc3SHo01VDKtba+DarCLyOAe7dkRV69nq28bsxiGBvRTsn7N5fszK0KN0UeJI48qBZs04fCZvaFMsuhHrJa/gDhpUQ15fwDt9oEfH7tcMhkCSzJvqa4Mbn1Z1FDtINToFH9qTTgVyUs+wiHKocvZZFuBuC4lTAyNUR2Wf973qzEYGu4naZ2VCi14mqcLmRChRqfoqEbGiBd1Cwa20xBblT5XX3EKj/Tf9rqGyirmk42Gzgt12A/89Sa1OvuyUKI9hBodAaJ/tSacYv/xCiDUygIilDK7EKNlxaZlhK48bgyOAJSq9thh33znmldIUJITfxZitIlQo0O8pJZq6WOOViHZypj2bvDtV9CsPaVGdEn5I8+PC04hpMTIU22z6GLtLt8LhCStI9ToDEe1vsb6q7kabk+M5rmkvuQVdFU7pzsAX7DwSnVuV2f48H59u5Qsor0ngYm+HxRYQKjRGfRtcPj1AdCCX4vYjXDnjYjYXxuYIWlVWM5D/TIrQo1OAMeoDR0g9ymOZhEaQPRQ9RiKyuAX+UH08mNZfdpy/PRIKfK7iIkcEGp0guMFtfI7mavh7XmJHuZFTQqy4RNvqPcSialF8GJGtBzIXAg1Rh+I1mh9jYWOcTU9gBgtf5mrTQPqmqpoQ32faqkfC0Vg5INQowPA57SC+z3XGuUYqpBpHC0aMfZeHvmUUVuV7zD3XY/S92c+hBodYKxWxcvNdzWce4jNllxN6miBUWbQJ88zA+NgNbfANkKNDvCBFlW+5lhsIZpEVT42ekrQRsLRPzIGtPCvqzb8djfiNwQo0yPUGH1uZFdrds252r2USIx2jF4nX+Dyjb/3b67XU7O/fA4JHfJEqDH6vKI9bPHdKeZDYvdWx/a7UGS3/s2ade64/Y5qVQY69cWZB6HGaAMPF1PbPqpwsij/ovOBsxx1Ljb5z58UUZE3Qo1RBpLJG8qEowG8ZjVSK3QI6auuSAKGXGJVYAWhxmhCiutQdUyc1Ilr+V1ErGa9FDojNzTnuayhLAhEqDGq4GJ7t9ZJN0Z9i4NVJTQutm8s4i9m/yHggFBj1JCbOvtrbZCP8yq61MzHxGQlPgYj+mL1D2UZECFHjgg1RhFSUh/XJgcu4lZ0sZnJVOA/OikHbTIzNKhQiJEnQo3RQ15bRg+NPIvubXRMGj97YaDqTwgwagg1Rhd9Rwuukzfk0Lidp0mB+wg1Rg0SQzZpHf9PcbXdjZj8kqtJgfsINUYT2Epd5OneNJ52l1Cza0SdMc4QaowicKzW8d+Wp93TudXQKPQYVwg1Rg2slBZqV+NLh3haJh3/oILYmC3uEGqMHvB7bWrub1wNtyQab6x+C1fTAjcRaowex3Jpq1fw3FccTaKz7v+gfwstxhNCjdHjO613432udqsSkX/I1aTAEwg1ckcLV/doKztN4zoojixwmm27iIrxh1Ajd9RV8//UxNgecapSUiPNiNGuQoxxiFAjf2Sh9FTnbkhZz/IU4xxAQ6N4YoxDhBqjAzxYUttIZiHPmbmQTt74HydrAk8h1Bgl5kpq70Z1ruvE7SW7QuVAojU1HhFq5A7dNi3jNrXjH7yHuEkHm7mNWH2EjzmBxxBq5A+R3mda70aRC/q79g3PInXfYgdFYIxLhBqjAUwtqU3eaMRvo1Ns4gti8m37pgReRKgxKtyjifHeIxzNQtqgWjtqu+AI3EWoMRqk5dEqqh9zrVTSnYY7kL9EXTUOEWqMBo21JpwiVzmahX8Qk4mXxNpQcYpQYxRYAbSef64dgxl0T6pPeZoUeAmhRv7AXkCVY+3jHM2iLsRq3qUiMMYrQo38WaA9NEqzeT7g3chFbI4UYoxbhBr500DdVly6m2try4/EajX6p1BkXCLUyJ0d+mbcm3jaXUUFvoGnSYG3EGrkTmtVjNIDXO3+SEa+3iuiYhwj1MgRuiT+Fq1BFUzlKZ2NhYnJXRwtCryGUCM/ZO19oYnxbsRxuDh8iBjtJkJjPCPUyBEile2FtafGmdzmNOJ/PYjFfFdF+008I9TIDyqUuwBIoFrM1g7xC43wRjYScZOEGOMaoUa+bNH6Gm/jKpxepJ5aSWgxvhFq5AfRSi11GE62fTwNr6c2/0GipzGuEWrkynq6Eg55cnyTn1EswNYkND7Mz6TAkwg1cgOLZmVVtasxP9e9FWn9tz7Xba4EHkSokSOwr/bU+AVXw82IyYbyd3A1LPAUQo0cOV1f6d2Qal7kqZr9xGZJJTQKOcYvQo0ceVdbf2MvV808TUahD+JpUeBJhBr5cfBWtZ5a4gLPEHYoHzZ58wkRFOMeoUZ+NCatqRL/iRZPJ2Crw+mfQpFxjVAjN9ZJ6gDVOlxlc600sbpcKDH+EWrkxtNag+p8rsIhCyVLbdRXQpNxjFAjL9ZJ6pT/BjzNwks04q4TKswECDVygCglvbGy+gYAo/hZlVcXl0CjDD42BZ5GqJETy7V6ahUy54Kb3WNlJd5Legi8ilCjfaj02mhqnMTTLOpH4m0rUU/NFAg18gCiedoc485cLZ+newjs5WpT4FWEGjmAI1dnLTSORzz3Ff8Oq1x6gYc5gfcRauTCIm1pKjk08qpZrpKX9OBkTeBxhBptQ5T3uDqTCuw0vGvf9DdE4Q252RN4G6FG22CdLFSrqdJPXA0fK0iMLudoU+BlhBo5kF5NnbshHeUZw+APxOZzHC0KPI1Qoz3oVoo9tSacd7kav1CcqHwxEvs1ZhKEGm2ClbIZqGPiqmZw1c1LkjZCleN4AoFnEWq0BdXIc1qD6pdcjW+mZpeL0JhpEGq0gSySxaoWpVpHeFo/+AQJua8iZX8PQfwj1GgHqpF3ldAocQ6NI4jEH0zVvkcQ9wg12oCKZLPW1fhgOlfrdYnRnkhoMfMg1GgDWoP8XGtQ7c1JN7KVEcTkgye4WBTEBkKNdsC62UybU8mPqrS5hVcgO5GDmP2EkzVBTCDUaJNW2iTjdYhnpZLO0HpI1FIzFUKNNoAQLZLUJpxqiOfcjR3U6mAe9gQxg1Cjdchj4zPaCNWR2pu2zco7GUtk0zkRGzMTQo2WIWKcpPVu1OZqewg1uwKJBtVMhVCjLe5Ql1AFSXILDh/xTKANQ1242BLEDkKNdvgZyA2qQKrINYZVJPp+iadFQSwg1GiDM9W0vkYeOxlrT4kjlO5LQSZDqNEKylKnX2p7UnXnUkeF8lSNBbT6+4fhuwSZA6HGyFFmN8GD2bWF4v7mMeMJKv+/Tiy2REKImQ6hRotgpXyjhUZe0/Op/PoRq2X/4mRSEEMINVoFrkxUuxpvTuPYMTgmKxF5RxEYMyFCjZbpqk3e4LhyDfyd2sx1RXuDn22B1xFqjBy5DWdbNrWimpvnRAt5LcjvVBUKMWYmhBotQCXyutrXCN7kODd/NjXZQv8aQSZCqNEi87Suxta8TGL1HcpN1FjgpFgLJ1Mi1GgNeK86kQq8RV/zMfsd1XcnBMUacZkRoUZrLADqso03beIVyCC6VoiIsfY1HtYEsYdQY+QQ8bVR526AvojfEx5dC1JaKB4ZMylCjRaApLFF6d2odUIdJ2ff7O+0XegWxMmeINYQarQARPXUUThgD7+uiPTS1OIMocTMilBjxGCx7NYWwymzU33PPhOp1f9xsyeINYQarVBPq6hO4yecLVSMz/MyJ4g9hBrDB6o/ZqpaBPVP8zPfhNismsrPoCDWEGq0wH1AralO5WYTdqI2h3IzKIg9hBojg4TGqdoOcS/zesKD6G8abhuJR8bMjFBjxMBySjVVAhs4WcT/hlGTfwgtZmaEGiOCiGW81oTTjJ/h/24mJp/kZ1AQgwg1RoDczV9eW39jQzriVbNsTfX9hqioZmqEGsNHFkp7bYTqI/xM95YnZ6UgIcfMjFBj2MiR8WgWde4G2MJPOK/SWHs7N3uCmCS4GiEy2QVN63oLyG1ixuSlsvqapWId/EOQ/crOODb6ofaqFrm1f2IjG7PLK8/xMCeIXYKqEaqq8xUkowwGCMw0XRliDc3zho//x9l7C/Ot+t2ihkZpKz/DP1GjlUUtNZMTRI1q/KP6OXXj2MUT6mvoJz+oywuaysxPz9AQXq1PgjCdWRhKmFbL/UPqTCqpGq/VcCDMoDunNuJkTxCzhHpuPJJ2fOWNLa91Ki7lBY1+fKPDF11OHl16aen2U375DOXcVInQ8CrdTxABsvKvW7IIW1K+dwJmNTs8M5u09lSwAnGbod+HBttPxOobmZ3gsXHTyh7Vy2mrMamQv+/7tHPnhi+Nur4c88++fzZcOfjvBfVTfjVbqMQ+6K9U0+ptqHovO6vhDcaDruk3RMSHknommquHZZ/LxYnN/NvtOCaIB4LFRngtt9KWr2tRMr6UtCFioFZ1qfZzjZ54pcNDtw3+e86/c/79Y4VuKH3ZtDVLjhkEoWw4YXutNfNnVH/ZG7VjVUUQTdFORMIC0++PmMbU6kBu6hbEKkFrqit1GWobavu9xUDJk/WJx1s8RWl5f6JUWrq9QYvbyCv8ZuU+c6fOnzp/4sxp68buWzBvw6obgd8N/X6zYTcvBW8DtnoPwB/qoB31w8g0DEfKOnrOaqVyMSaIZYI/Nz7qIzz/2qp/DdZfj36ylfQ/VLLlLJELgGJl7rznDp3b6c9Kd/Qc3/PKsqVBS+iaLasn9+yhMLJHj0k9xn/TbmClCnfcEWCvQo3Xhy3oMXISztRzz9khB6ycrEW67+oIVQ766QPk0CjEmOkJrsaGoYTmU4llh0p2Zv1loNJ1bspS6MGaRd6eNGhQnyFvfnRzyeIV36uar6ZG/VzZc+YN5Q3DctabQL7C73ap1HoJTDsSgQSe0ozlb5k8bdBFdPpM+oiZ+Cf87frupej0ZfN+G/OUUzWJwbt86/GBH2UbDI5PE7JfG7bAgwRX49ZwZeb3dOn7wiyEmhoCvhrV3/ILrv4JAU6AQFX6GM6WB7w07D2V93vN2nbs7H///Xf28OGMJV/+dOXa4cOp88ahcV3fe6/Le+/1es7HbglQLGfhwjkTSuUpkjNnqexZshQuVqBbf8XSVwenTz5x+PB/55TZyOblHz5NKw0DGNoxPEcGVIq1hjFjMrtJi+mBaL/1IsF7/3f4lOQEVnAzCXcS41Wg8AJl5asgXwuSpLcbafYN9d8wJe9XYzZ+Wf7EUpjEUtkSSyUCCf9RKltCQt4Ef0mbVc8NZJPyZ8NmpJavtBry385raUfkE6rLSxXDepq9tKHLVvuhNU4b/unt1cYWqVAx2fcd9vAqgfsEbVNFsJLkU9AaDhr++6A7Kt9S75Z77rkFc3+ZxHItcoB7b6uU01AYs9fIekeOUmWy1bileoWy95ardwvZP6ZOFR/xsZ5BVb35Fu4AsUnaqwSGDVmgUmDrr0/egCdYXz/MIqxRyD6tzZLh7uD7m2a85fEnX2xDePrN4a0fnX7yjZE3/jkqn2Q6eQP0V054QF3Sf8yEemF8GmBDictfvgGWBd4gRO9/klLi5YKX9aR/3WfFNIRWzkxHp5bPmvXv4ifu+GTZolkL98OtZ7aN3TAHp59fQpoK/5w6a2batV8WzenZa8msWXOSPu/ca8mcmc/fO+DTes2bN2/Z/JH6OYv5aw7oxVwCuhdSENGwKqrmcSxYJPVtPPa5Nfh8VJI0W/o9wixY+5i8udStTz/2aLmhw+mrhHNotLFdWY2PvuLzTVeHRPmPbIDQN5fPp6D+h1Cj9wgaGyH61RiiEoi+oE+6/sTie69m/BnQMmHIdXLn3n93jXv05WZNOt8mAZYUGNrJWTSIpnxqs/4G/OOuj2CkwLAtsZzw9dM3NqrvGaNn4Bcm6G/cVR1UeaJ6jRrV7+n58B3Vq33164QZCxcu+q71rIUTZoxpWKVG9btxWo0aD9SoUaNKt99nLJyBSdpFTt3SAT+PQWuPmDwjcuqEEThDiHGqu7PpJavp+cAM2tUO1ljnW6EytD2wsh/ct2vXzl1HF/94edIjn3/5yUdFiD6IRPxVIlVu6aOEp24DSlXXTL7+ymNlkQBDyaxcgTVpPyuMv3w/xnLA7wYSIHeffHnKV6t2ez4JlKhSsHaVago339ZjQFIKISml33JG643pZRK4Toia6ur8WmnIF9g86Neo55dqjn9uGJiiMXbLsasXdk9OTZm6c8jADg3bfv/+1w/VqlWqRIli4Pa6IH/2LNnq10sokQCk7IXKZs8v5c9aokD2/EDKm1XKVi5/2awJWbLklRJLkIy0tptYCudNTAwhNYbEpED9mhjw1ZlkeJcpPZ8vM1R7g34H21DAqzIli705ot9hNPrTcxs3p6P57futXHw0fcvJLeePHxSS9B6hRo3frpXNbxzzKQhHSNtkRlpa+s6/0Cm0582RJ9KOp505uG9kxz5vzkLpi9+Zfmn5UfRbxw+2XBn18abx5y4knb+2ofu4dV+PRGkD2/Xr13Hh1I3J7y+c2LEfpn+/pEb1yhfKl690fqOSAmuffmXdIKywxBKGklgB1j9PcAvGv/zyZy2WDRQoWzZ7GXwTKpCQNXu2Anmz5C/6/lvvfzFu8Gtf9Lns9kUVqISY34he1K7pcCfdMiUgCIe+xbPaLPTKMpmHARcMHjWvaembWz3xYLUqxVvN+qFx5aqVqlXDtb9KVbL5FGy/ks8KgqHFFPhMq76SmEZMLRvbmX0DLOsrfRP1HNkWcro2AruEmt/4BVCvoDfUiMz7sc3a+6HxbeNkTOT/GBXYhYfQ5HELZz1bvTyjtLNrtEwdMaqr/s1UfslMzZnh4xujyck03ssJOdJEC6s3CN7fiGAb7dJ5Ro3IT4EmBcnY1o/S/XOqkgvW+mR4+0etwA/et6579SfvN2rBIMtAlQTUHiVfQZu0/oR+1/Q7GaHR7xP+teOl1q+EgCehnhsXa89J/RzzKSwMY1r0qqjPPC2ftiFj31yQvpbA1ihq+UIRtew+Kr97esP+5Xu6tHuhTZuGraSaRYIJqcGXWbXyn6M0eOnNZ5TQlTW7UZN+0dbAE9XY2lM+nesuUP2TVo1bNX7p1aWTO7Zu07jNF/eZ+sO+B6wTzazeIJQat2oX7gnHfApJkLZc42/GoyWE/m8wPwX9ou7HakNplrMB1tH2C5t2b9++Zrs/K7eTdzeeRps2Ku+svnJu8wl0ZPtu8uLKmhzyue1xWs67feWa7Wsm7Fzpa2XN6oMXN9M0Fmu2777+397j+igB6tepXcrXy1z9p+uXXbu+V7XCWw98+WHXrh9+1KJrIalUtgStCjwVCTl6glCtOLu0G+lTTroVHL+hBdA3urFrrzRHup8B5C9HNar6CfkeNbC86mOO+UUMX/U4bnwyVQYB19O+kdXcZLbCD/Mw2B2/6t/XjqM0+SvS0LELh09Pf+O1Jl8XIkcVfNqawDFCrqdaQatlOeVSOATroTRmC94PyiqzPi+U3+9pVbvfzR40I+tnJRypQi1mW2PS3BvacJCHZrNv9mvfgrAb8UE8N3qEkGrspD5c5D0ZwhSjhEKf36w8nkYJS3uzq09YbTj6v01W+Gv8LFpxIr+ixti6MPFKSDWO0p71p7FrUojRPpLum8q+M3se5bDO11ObP3Ie4nEMyvl4n9hsP3xFqOxRg3jxFb20SyOIsoIoEqqHAx3MpcpxWnBLhscogzoNbZW+rZcxAe0Y+URrfOxidjuyAJnXKD3g6unAX32UxMaH3HNB4EPw3n9c9s5lVcviAOVNVkb/jwW8H16Th+fAHp/PrXU87OBo92VisDly+aTsIkfW0G0vBAohV/7X1VhdfouZ69JPPww+cXI5On368hn8MjUN7bihZfcJiLF02Wkj0LNaEw7P/dwO5iQS3+Lu6YDyXOfubvogMBCiporJoaqxgu+gMgPnviUT+wtnz5KrcJGypTt+NejZhLJ12zQe/l77YX8NvJjx348/D/5i4JFYq6bKvl4soA40y3WBm/uQLi8uNeVkzjJHyBRR8A+KrQsTv4Tqb4ToYe2xaRdiX7VppQNGXSq9IhJIBFnKZwOko/nOgzFXXSWuPqEdTX/Ez3l4J7E5kpM1q07IapS2x9AliW9C7984XNPZLyaRsaz54GmjSnfFlBIVRmoHUglZ3NmOxSpis5XL5wOSDg4JPOOqEwIDIdQIjWp8jpGKyCqj/gI0jpTWhFrnML+dK6JDgHcQnbhPO66hfjkZI3pMD87/7SMPEIs7fFLdOC+riRvu9ngKDEQSG9nt8duyUcE93eelJg06vvL8y82aNWvycrPHXpvf7IUvf3rp5eduAs/c3aLxI4/ujoVpO8bWJlJPnwjUdSNbBEgO+mb1fUtTNvOYe5Ez9qzSLevaTQqiT8mlm+P8NwvYBFcjKS5GNTKKDUS3ktDXFSlJAbW5S3+lHr+sZPW4HqGv3vDPRlpVuz80l6P+Yeij58CwJ793viapLIzTNezWaakFhBq9ROhWnOFycwwuPvcjppz6k0v6oeEzrGLreSX6Q3WzRKtx3+cjxsCKqc9oB9+OVi0Jqq+eJQ2qz7h+RiC6Cx9c4SvueiHQiaSmWuRqYGDE/EXK6wvaS8Mf6sZwhpE43sbPyeN1tUfgKQjpkgt+JNCY1afDVekh2kDvbSMCPuM4R27GftyGxNrjXiFkKw4coLfKjA1MJT+fxekv+L/p8yjFrzHSGRQt9ddCY1PlXTnhxpZj+OexS4M+3/nfgd2G1de0QIj/uLxv+9VdEF3d+UqrL19vM/n6rl279i2FaPv2jXcRi619Y6wrJ2geObrbZAcEHiBUTRXBg2W04Pin+qaWTF98hUtXzrM+6kP+Fzhg9RqPsuCJCfQ3cfNgabXvVKr29Tu91qxo9cHeXdu2fPhRZ3B7q1963UWWJ76rXtn7n2vSrMW3p/v+Pn7A3q0be7Vo1vytnRu/bfoUyFISNPm8oLGjJ2fDp9X5IO0ROpeKtO9yBVmNeiOUwGVC11QNavSPjQo/k7SJwWwYn6Y8fd0X4SOp3Hr22FmzZk3+50O900ZrzClSFPhD08r6qM4v0WchKpWqz1St88aWybNkJk9k7CgbbZoQP7oHafsVOEtwNZJLdDmkGmFFnNYwOv45zEd+8pH8JERo+em9zTu3ebqNzts5DMmG/taXurVpjJOfbP/tS1+UA53Lg7rNQalAg/KrB2uMHH9fhYr9pyxePG/x/kPUHb8H8QgVE0plxwriry55OtJzJIgaoWPjeV2Nz5lc3E64RDWMi5vrFwAkkI3xpITEBIOwmn3QtWvXT97eemUlfuxLQwfS/D52bjNZ6GZVt8+3XKEr0Zzcs/DC9jVrMgyn69RmdGz5hTMn3qMGq3yMDb7SFuCvScyfP3+iX1CVst9cv/6EfZ9/OPIGysjIOHIiI3A9jrDOd9BMk8lXVY6L6xYnhFYjjo1qWbmFnQOS9QHqRME5x4GHXgT5Rn3faVTSHDRNi1pF9obZmupjyucD2qfmyGdyPX1x5sLhw2Tr1sMZE9/8oRLIlTWrsUabrSz+nado7tyFcufO3/SbrTD14rFjBy5mIJR67XQG9Psun8bb8JqFiBoLWtpyXRAdQqoRnqftDnQTi3tMrjFdrWNtVPxzEtLye2LDeaVcT9duQu3VdB89Mjp7IONvv6wDqdBa+Vc9sXoObEC7do1I6ZqrUKN7bi6rLVWsr/LY7TlQomw20KRLx6dzPtCkVcqxbWcPXg78Bn+75oe7gFRUxQOjhwilRnytHtDKQw7/XaoUZtGFx2L9skKfn1u0J7pHziDfCBdQ9P2bj42DHXxlt7EUNTnXmNFHxMrvsX179OgxaeS4n1tUqeK7yqr6JEt+F23+eNeGnd/t3LlhZ/IT82yH5DV/r0VwxwUYeFPwpzk2UTLcsyNwgND9jQf1mir4i91xeImUj2Ux3y7nU8n7Ri3ziSuZxdrsWH1rjP62U6ic3lDf9M/H2MUAXZ44c+L8PR9UfJ5sH61u1CFJ/urUXt0Jcj/3Aqj9yMj9u7f/uDfYNWmOc3c1TxY4ThixsYJcUSVl4S+TUpiEs3SIcS0iVURUe9cKqsV9uJLil9On2zWoSf0TML0alc1UXwu+mvQN0fqAAvT3ojnrx/381W2NGjV68hn849kaufyXJzeuIi6B4oWlmxpfM3UtnSwh2SeY8wKHCd2Kgz7Wr/bPrAcR/MY+nFb8fByMr9IqpE+rh1zgmk9aiI+GSJQXvHosTIuhvuH8mjVTWg6Y+AKto3bu2vLutx4APpALt8jU3FaSo1dkLgiiShhq/Ea/3b7ISseF5DjpcOsbDf9c4lppNdJ05XGHUWyslPcW57fYlQ9p59HBbZsuLb1+7uu33+jY6EW62V9Wk5WLoaxGeXiVwCOEocat+sPJi2YDThsBkJd2WMd8dET0GH5Qb0B1giy8H4lByn30SXRQFAei6XZP0PlSUjn2N5FqDFFjYf+eU4GbhKHGJXqrwYtm20L0xFnGRME9N8Dl91Q+VY2/cTQ8j97Ripk0TPOESjCdPPCXM89EVjauy+NmI+BFGGo8l6A+g0iN2Td1iMbh1B8ZTYkxSnu16bIBh+PRNsMpT8/ih5GNIojsq3x+kSajH81zNsPedIyGFwKrhKFG9KjWLFD0mkkpmoUTv0dxIka4TGsFWcbHIP3Zn1oseSKqJ8louxL+wgXmGZthsb4XH1csXghHjV/ozebbTLLswQ9EcTE2jvKMesAVeVnEZf6PsjQ0fupA+Zdbhv8k6h9vnqMeSAAdhRi9RHhq1DAZ/gavZ5FAoSPcvXOHYwXU2MhtRANER+WJjTmuRK2iCvX/qfWZ5PsmMHukyM9d5N5gGjoFbhCOGj/SR3psNClHsAWQCmVEwT836K/ee+7jpxn4mWyytfYGN9OGL/GxeqQ+ADVZrTRypunYm8SzUfBCYJlw1PiZ1pUMOpn18DcFoEyMTwdQD+x4bkWMCXv5Wf5ONtmSk8UQ30Z/kkkotcwzvI2T8xx3wB9B2ISjxtVa77/5Srij46D7X1mtaaB687kH8QthNeTbGXP4BG+Upu1f8DdWNc9B1PiAE+4IwiYcNW6U1IEpavN8AHA+TuwZBf+c50gN9eazkV918kdZ4Dc70NeI1Ev0C74kVVlHQJ9bST0WvOuIO4JwCUuNQBuM/I5Znvk4cUSs93BQ779Wj/Z1jpbvl6dAOTYqVI2NH5ukQtSDHOabsX7F4oww1AjpPk0ypc8wMyC0HJDZOXFwaddrt57NvFo/IZwt8d6ONej36XPCeptmotOeY/3ZIt4IJzbSfXjlEprtolnhvB2AB6M2xsQZqOsvqzeebvwMXyssn8Bn+ZkMg7vxl+4xSYOoGzlGsVectwgrNj6tzqOT8h81y0TUaDaKNYa4UlA+UFD7cujMYQLbEZN5C5T4y5Ghg2qbaj0AijOvB81AdjWWdkfdGUEkhBUbe+orGn7PSieXF6sRLOfunuO0UpuPU8grPtK5kV2OtXIt36lwNNesg0P2gXRbZbsey1WZOCSs2Lhfe24E7czy3I4F+1uMzzeG6Hg+pXujGq8Dgeo43xmcDIbLPHwY3yAz9R/Pgg+yjWmywBXCio2wktb/z25ohLT7X/ot5mdxdFDX+k/hZ3Ou7yAcp2gatLJyPgtOfj/Gr1bcEZYaUQNtIcGcJktTw0k4tRGK8ct7VZ08VoXXJGP8rwdV+FYOBiP4XnQpLwBZT5mlw7XEqfVaboEnCE+Nj6pjcUDOMyZXj+xkf2+sX9k+6lNjfw7GlJOxlUzBB505GIyI6fhiVTbTWjpaSI5yvdCitwhPjf9TK6oAjDLJAutjNbIWsYohMkorauzMb487pf/yD07mwoL43hh/7/9MHhzwe98CERu9RzhqhOgPtRFHAoPNctUF0r2cnXOayeotZx7iUEplKXxDDVbn4F0kX4xQa3wk282Pgi78szddaNFThNeKMwaorRtgGCOZPiDVBaDU9ih46Bxb5A0OJLL7D5diim0coOG2xEqnS/1K8rXX2WnEF1LbaSACo8cIr6Z6Td8SjRUbaRSoi7U6m7+DDvKVeozj+JXSr+ldzHTqS9QgaizEbsQhQDLIoa0Qo8cIT42onKbGx9W3/K/kpzhxSkxeXsXpVWr4f1GblGS7uB4sTozW/c+mmYiBpFvlhyDppF/1Uef8EYRFWL3/dJSVUlZrMoopfTEMpz8ci3db1eVm6jH+o71r62jIhz+iJr+z56AVupKvDdIUVVBS9mqIwQsWv4QXG+HnWmzMFrhQldyQeiUvAE+gmLy89ACOqcNwfkL6Qdg7GHiIrkxV+7zzJ+VDiY7UYE9GVWqq05x2ShCC8NpU0Xg1NEpgFGueEb4Ln84JpObRcjPq0KHxclvVNuUN5L/QTOQ0pqftffvuRcw9+Hv3I9PbCVXj7046JAiDsGqqCC3Qdyarh9jX+HRhCRQ6HAUXHQAfz9GblLtNZ+0925XVA3SzvVImTZvRhARl0+U28SGdK0vVGIP1mLgmzFacaWpkBKC8UlD9r+TpXDiRz2rADgPV3nI6l2q18iYa1M+u4UbEotTJjTLfWAJNTEI7ee9oCYnWVGN7tEbcEaYaYVWgbqhLGjl8xKj+1UYiaozRq3tc3a/xc+UNOBoAmxXvGfItTBm67eiJIVv4tTb7WixBOivn1xi9VvFLmDVV9LHWjAPmG942MlWOjTF3ianDHypPjQ9qS40Mxq9KfrHJut3zciftD/qXOMd3qhpNmnF642O99YSzPglCEmZsRL11NY6mbwRe5j/lxbmD4lWpLlH7GrXBDfBoXvJeqfXaGxGahK/Jp2sONycj4BeixiAe98YHW8M5dwThEWabKhyoq/FJ+b2Aaz0AX+HXgxfaU3O8KEdInvDkVqqaqVB9D35K9Vmo56DdKKIHLCVjT1ngHJfXCR/YDn/zbPM7CKyOXROLqXqOMPsb0VBdjY+blMwbiQA0CV5qN3lyK12IrmVXjm2I4U30T1lZo8WXqu+g8ENkxq1UzIVtVHUtA+n6rcvMHMbvVMG+TXfaLUEowhs1LjcLKNROZYeK/0oB6ZHQlrzIT0qD6q1GzUF0rEV+mpBz0rHUSOdYbZXX9ZoQBW9DQPzsIinP8CbzG2sCsjQIFI2q3iLc50ZYUJfjTsSUFVYjKH4slB0LPkadreoiXBvk15qT8OAnyjE3uRiRRZh6KxXjLVz9DPfLEWqn7D1pMsFxAnauzBU1s8ArhKvGVIMa/2VnIWoEfwc3481r/5XShHOX+gb0TSPk+iUikyflTzHmn0UdSJ8bQQmzzn+cPIOsw6XkFXiHcPsbYXFdjSathOl3KXHT3Io3L/8WpSdV8g+NhNQlGyYWIYllK/wSbr0OZ+pOz9StF1064IrBJptCuoRzNW9ejExNuLEx3aBGk9hI++z+F9SKNy9/M8nQWGysp6p/LCslB8/GYR9AaklqcbFLR3wmV/CFtqqrsVHgKcJVo7w0jrH6FVjOukp8t5KJMuoB/JlLacPZgJj3C/zWf33voXlyvB/mlo59qcAru3X3IWpsEyT9Dny0jmxeJ4iIMPsbEfpa0tRotlAj6e7+3KPxj4Xs6cGayiojTwfN+LycKXGDfwrreC8XorF0MT9fI2MZCLob3NUifFeMFXAi7DbVb/XYmO8auxQOx49frnR2W4Y8B85VD2udaV85+XFqegP6bFm219UMSEeam9924HBqsMBVd3oQIOoumW0WR9lKvHOh70UQgnBbcdAoXY1gHzsifAv0QdcxAZHK6ZIg9LbD8s1nkjKP5am1cnekaQ/k+eI047gouBwepA1pinkymZGTL3bqMJmHcMfioFNZfdTI4j0QU8+N8h2lvbpq4yz6VpCAh9InFJOPv8QQfZAAszuPWizvVqsVJGosfdA8XajRo4SvxgIh1bgNJxU9ztnBKPO+Mk2MNgYHKaDyKpXHfm+bIxuWb6kKTW+YZ/+7EDF419XgFqMIGYYabG3b14UavUmYI+OgfAkVfmNn207STvL2MKrsVZpTJbLtMDR7yjMsA3AGvSHL9x6TDUmQOnE5BbkkRqis+26eoS0+hILOOSQIl7BjI3pVV6NJc925EsB0RV1vsq2Y2lKsbTvM7uIwvr23BdVj4Y+2sPOfv5kYrGZqzgHqApCwyzy5Ab79vOCcN4JwCVeN8rQApcHDrPG8Ak7cyNe/aAC1319o3TY7QuT14U35MwmvoPT//RWQ8zsaa/9ifdApQqjxKeyf7WVGBPwJu00VXddjYyOTXE/itPZc3YsOaoUU1lKHi3/ByHXq2wazt53TP2Ngz50l6Mceny49c/mcTzpcRcVYJzqeh8eaRFyTNk9eQVwf75w7gnAJd0YVNKpRusSugJGVcV7l7iJ3lP4JNcZhp/MeYBzQKJKU2zi30WDid2WkoFQSNDUkQpQqz2sMc8xOdIAlJXCfefJ6cr+Y5Jw7gnAJV42IbKkK1N6AS+znK9LFUZW7i1FAdn5NKUkZL96M1XyTJB/vbHovChj0CZ9X239AL+P7vek5KnM+Wq6HAZwT5GkCyatniaE4XiTclTjwr9e1hyzpD3bT41+S6X66XkJtlWmr3lzABtbN5fg7NL10+eaMuY0Qndp7t3J3mq/aJD/uIos2BtsCwwGmY7camCe3wi5md/N2ITAhgtjYV6+qdmK3bqwgsWItZw+jArnB/KZtg9fMpOVzubwZAKiy3/94aSw99S41UPigVlOAdKwukPJfiK77IfgZ+/CkaWsuJD0wQo1eJOw5HAjtVGtmRI0s4PGSOHkdR++iCIS3q5H+5v/Y40kh2vi/m+U8n10LTMdvTG4NQJa3lBeEf+TsQ91d4eJdfFBvmidXAXRxI4HnCL+/kapRqdrVM8nXVAIFDvF0LzrQw+mq1VMHae8F5jzXVpHsQoYJTMpvPp8cRjMnurE0lYGXsA/fmqauIcf9gYPuCMIlgtiI6kiKHKWyzOVvSD1NAl9z9C5aYAGt1Z6Cax5U3vJJ1353UrKNu7L/kn8+/w+ckEPpqCi5HS5PAPautwQoD5nqI2KjB4lEjY9I8hwGCZQwWYyqPb7OsaBGpC4uTo6nD3nJKpzKe2u7KwPmpbYbWwwKarQzlXi1dJcneVbW1qDyhzwvz8VOJlyNoXmomYcI1Ahba604BUzU+FiMxEYENyWqx5LjMgoQI/T5hc41VwKpBMqYLENCnxP/lnMluV3QywPpzsB3odKYTHpZpXNu+yhgEElsnKm14oChrHSImsZMbHxAbU8Fw00HkxreTlJbfADYY575Nmr0kYBPO83tANxqXqMmamztrEOC8IhEjUv0IvkVMwMkemUneQgSI0arWpQKng66brHaNvpHo0Sg9y76ZVGklyzfqxYYP+cKFSXwoHnq/djHj0Ro9CKRqHGP2qYqMdWIL/DvOKluLFzocsptRZJbO0wmbmi/yM+Zr9xLDj4ro71UznS5FjWZfaXpLGSHwLca6UF2Er5JnCW3lS/FY6MXiUSNZKqQ8gD1Dfve/ytOuinIyoGegN41VOqnMjPojarGw5xQIGvthYH5lezllbZX5VPuFfe/JbqHAROIhBq9SyRqhC3V0Cjdzb6av+K04l5XI+Zhrc7dMzARotndGPPC8AGnTj7ANEfPxWbZ5HNcHbXEXHxgzwe+rdwhLiTiw37PcacEYRCJGkkjjRIbi2YwM5DY6HU1QnkbClmNNTMYd5XlOOUP30+ECCUk9V1Z3t/w9NUao7Eb1U0dpg1Sq0Vs9CIRqfFdub8R/3/TEWaGsWSJB6LGCDd0cgrFq3JaaFzCyvUTOcZIx32vlh9DzaZ+Oslo7H4N5kg/8q8jPvAsV533ShCaiNT4qdqMAwplMG+uawvg9PHaIjLegz7RbdSGiz/G9PM8GchZtlIy1FdNDd1Eei+gkzeW8/c5YkiD8QhWAl34B6tRMhvZKHCXiNQ4Wx0aB6SRgamkvJJJRgO9GhpVp1pKSu8GOzQiNF6+5XykPWuFrqsukM9MRZ7+WmU2UDZn9EW5r5CBt2aTVgTuEpEap0haVGF1/+NLXENWo0dDo+zUTG2EqmnX6J67aJ6aHTZrjaPmB0RS1hajNfji+71w5D3wZZrJSiAHk1aYqNFplwRhEZEaD+fRmj+GsHPcjQsCVaMHCiUbSO8YlIrHTWNeWnn5plNsyBk1MgY7IPipbPFtT1QKOmHP9zNTsHeXiRpZywAJ3CciNaI2cmxMAMBMjTjDQE6uRQc4VB1PBPYEkc6NthVK0Yy5BuzbG7JF9WwVmrfWGU/chV6RQAXTuSY0Nq5y2CNBeETU34h+0koyS41Qe270MFe1NdObhtDYnPvVKu2Xc8yX0adZb5HvUhPpC36+WqQBAD+aJtJFcbY66I0gfCKLjd8pnf8APMDO0JOq0f0CaQZEI7XejaSQyvlUHSQv5TFZCk+uwO4F6naNrg5PVWmB1ch0g7zZBzuaPaaWoM5ERKbGcVpsvIuVDNFCnFiOm3NRAD6ghsYWIbOijEsDb1EOOMF/8r+Shf7rIFscgbwQGbEaJVCaPQQDe9cEO/qQJ9wUBGBFjYS72NdzJk5K3I1cnsNgDpyq3k7An2HkRuh0SnWlW4e9XDA5yk355Rj6tzcOeWUeScrDGmNE37pbqNG7RKbGNfnVoXHM2IjQLyRdmVLkQeDRXGpdu20YnYiUUyO70iOuFGAMKaMDPpFrDK5PMlYgWzSYjEPFHuJgLzX36OXJ9ESkRojuVPsbTdR4pQhOnBBuQXcaiD5QY3vievmN4NlltR25mxzyG6wMhG3Ko+UZ45suQp4MzVtxyOaxdEi5634KAogsNqI7tYoeaxgLlFfOHe/RwTgQrSihqvEr/c3gHyE/TjWqXKlDQLOq2g35iURPyCvywDP3D/xZ7MwK5nHh986SDWGDrEMucJPI1AifB+rguMWMVPx/F5z0jfLCe9yvrLMFCqnrTNpxUx6nszJRXiGZh39caARAXtNlNHsQZxd58+oIIoyNfdU2fxwK/KFXuBpO8myj6hR1eiZ4OaLPBS27H8rnY32ofI7RCEg5TrASSNwmq/qBRd5wVOBPhLGxrzbG8xZ2jj5eVuNTaldjzm1clENszJZtNuFgjg9kudQnTe8Md+CjryDE6FEibMVJUsuziRphEqv10WXUwveeGtel7/lZfk0+Hd4Y3UKOdB/25x3THqaK2Nd3kFfCuMCXyEbGodO5lPWNQYmVzAwn8wKQZSlXFzkBx2pizH2Yk0kEd+SlRuuxZ187D0TD8GG2M5Pb5vzY2SlCix4lwtiYkUdbjGMRM8s1Ms1jjtf6/qk3j2rtwbxCI5InGWOrXphkrEBWBDHdJ2y+2lXsresjkImwFed0IaDO1A1UI7nCSxMlCYzh5x8vIPpTbcGRgMl64RaMzpPvTPdzMmgbfAkeMlMjuTzd8dHfJaToVSKsqWbkUR8cJZNtV3KYhk03wcG6KV0pA2gDVbgUyXrUYI7tPGzZhxzSJXJx2LER0i4es0GNAveJsE1VWdyeBJiH2FluxcljvHf3hYdzqfXU7De4Wd0s91+24WbQJpCqEbxklnw8B8cmLAF3Iqyp0kGQMiZq/BjQnSg8J8cXgLqLyMfkJR//WoIEYvJn5I3RR8SF9/ARvm6WgWxPBZId9EgQEZGq8XtVjFJROcT4FUJI1iMPsue8GxAXt+XUHO/Oze4aWeG1vHTz+Qz7tJ/pEJTVmCfNcZ8EYRKpGtup82+BtNX/mtNXZJRkzgseKp6IOHaguBbTH+Vntxw9DwU287NoG9hZCrLZO1lLtahXOmMEAUTWigNJbFRXOF4YqDj8znCSuMFTasS+LJLUnhmpF7dItl0+Dx09c6zYkQMlJFDmnNmYcVJdb+i4W4JwiTQ2/qMNjSPjpP2rqfhff5xSmaeHXGipPjRKBcnmqXye8t6Uz0MKB1NcIHfLQwUAKGTaTPVSLOzol4mJVI0X82pLqt4bOIsRv1qbAIDHnhsR6qctywz6kddc5l/CgjQ0KiNUvRAgsQ/HyipNqkx/yLi4r7zgqYBJpD0cN/JqsTFgaxX66nIZnPK3N0qnAkzTnxrl5TIgj8FCqQWpwRXqt9g2yIM9+P7wgpkv67C7CYz9JwUeIcLYCHFsVIfGAdp6Ybzw5O/zRI3rkac2qmqi+6xOiuegnQ+pzW8Vcx4QI3HhK2C6uSaCq/B5KHvMYa8E4RNpTRW1AOq4cbCLlX6kNE6Zxsc5TvTSI2PpU/JbkIMeq9Ha707ZnAfESCFqnGvmTTecWJZuQcmlciDgTYSjxuV9qrSaakAGKHf/P+uJS604cVCtp0pce77/oQYn8TPIhU+pGhG7w7EFTszB3nlT4AUifG6EaIhSrvH//fwbQ2jE6YlTnvXOnRfSPhelFac8L5uYhuRE1PDK8yIFoiNFFTUyY18DfBI6Oe6VIGwirammr9Bj45fMonglAUj3eaOIUi+O36w5LP3GzSxMq08sPuwlMWKvsBqlbGtMKuJk4DwQavQwkfb+0/UKlSaRj5i5rpAJrWu8UEjl+PCi3vH/ND/LaDCZEJLDa6PMMopK4DazO8RaINTobSJuxTmpD43rFnjZIY2NAOzm56E94LWSZCKV/N+rnOqVWOZpdC3L5zxVUcX8jC/M4+QPlltUjR94y2GBkQjUCOUf7wI12JQ4rL2t54AXsBql3d645tiL55RbB3H5F35e0fEEuU8jj8mRPNVPJX+wnhupGj1znxQEEmnvP0I7tJqqdA75iZG8uFYYp+/2SiE9l093927muoaRA9X1xT0zr1EG+0Wa0L5GJreIAeRMXHLYKUEERBgbseCuFNGew64wL/tHJDZyddI6qbdqnRvcViQgh9yXWvxLfekZyOzGkfQvhlvvkDMh1OhhIn5uRBcKq8WbxsZAbvNKKw5mg9acCnJf46YcSNbzBqCV8sJD3KXWVFmQvsji5510RxAZkatxnRoZJcCet/s6zvAdD9840EQTY9Z1vIQDkdLpup6LOa7cio90nfKAH8Br+JJ189TNQ+BL5GqkK3bLgvwfczNfsoHaJ7z8swNEKfoonBm0gPIZPgsfITZbeywuYnfINM46Zm5BslXzhw67JIgEC2p8QWsW+YB54b+QvLJuE7xVq1QXZs/Atcb5YsQmmWHvKTlCtBgfbEVk4tZ50rw2xGGfBJEQWe8/DS2fqSPjwAfMy94Jp+U4zc9F63yurv0qgbfIa14TS34gFvmtIcANSJZ37Wo2e5NMv2Fu9CfwChHHRohe1Uaa1WNe9dUS3ZbFfU7crEVxMJaj3S30biSXa28JcrHSpMr0ii4cstxbDgt8iHB1Y8Kf2mTB7MdZ2Tbi9PxnOflnh3fVjn9l1UZeNCNNWFVTvSZFROaOSWCkmVe/4PNQ5IKj/ggiI9LYSJYB1PrTy5xnlUiqRg9c9b+BzkiOdtdTiwM9J0V8KerhS/OrWfLX2OuiYq6xl7HQijNXK+PSX6z04wW9ocYntLZf8ozHByLBb+mhe2nZRhl5ncqSrAR65yBL4TbyYEAXaFhSo7ZuXH9mhp+A5LYaoaHjH9fPLnOzCjM+oHXfnnws8mUyPtaajPdlAXaR1SjwLhbUuEQf38Lc0gG+ikvraB7OWUMue5AMF0+Q3WzK03A5Isa8geseeIBZQNkPzhd5tmN6Dm9NAxcEYkGN6G4tOJZkVnxexumvcPHOGnRMwlJVjAAUu8jT+DPEJHsUkttMlkyqK+SMnCiEL8ufTrskiAQrarxNW6cqH3OV4KdxsptqpPTU69NduC3JhA93dxFikrlAl9vASfjE92EvF4fQNOL3HhEavYwVNT6lFfR8zHKO1ehqbKQ+PaI/Nf6nvWnbKoJ0OZzOdm1FBfgQdq0P431Ibpp9yS10s1grzstYjY3yg2NB5qV92uWaKgZ+oLfhvMW1HbEh8NCgeD9aEjWy1mMgYDWCFqJJ1dNYUWOyVtDZNdXZbsdGBJfrYix8hV8JTJuzrAqxuZCXQb7cDUCp64z36fErahR4GAtqhFP1RtW/WRk24JS2HHyzCKSrNmoucmpQpZYzrowi9YISBzwZYU7lwPce03Wzbscn4zMRGj2Nldg4VQ88KazLSwJTkYNc3LPIkfqaGqX5HO1C+AdR4/PeLNPkvJtvSESW1XKx30kQBlbUOFHf8SmZWS4bAFDGxbUNIX1ylbUIippunxa53a0HUGdidqk3H78WYdc6spOgUGMsYKWmukytBAKQxEonaizGafiLBSDqrfduSD+G/kDYjEakFxPk8ehgzyZUjSb3iVXE89FevIkINKzERlRHq6kyb8UHST3RxXWqUmvranz8CLcCSAyRsZ5SF/WVx2gG9P3rjNBejXHknLBSBd7BihphHXW5YFCFmeFxyawX2glgiha7JdCFo+GlN1AFYvUfs/m87gInApDImslGG74b47NRnr0jgMArWIyNkhJ9qjHTG8hT411iPtDcA6A2R8NX6BRBcNMBjjZ50h6AUiaj9fGjNH6G5rQpkCBaWFOjVhGsxUwnhdY9NTbWezcAKMHsg7HE2k3yvlRfcbPImQZkEy6z2FcZn4+3HXVHEDGW1FhdUyOYyLr8Y4C+ibBzKI6sBr48OuF8Kpf62SGyzDoAxQ8ZvsxLnLkVgDfNEreVBXTnAw/6LdCw0qaKeujPZQsZKz9Bosab+fgXIbiwvWEIjcpdo/M2DnYxtYixnzwpRSRvs9HVJA2SqY91vem3QMOSGn/WAo80g5XjeGkglebhnRXeAAY5qovGdZM7XCBiDuULgTJhkk7mlcAW5NG2kJ2AxEYTz6YQNTrrjyBiLNVUt+jFvRUrHdaTQNaj9p2zxGJNiPIfEv270m2/K039EQtJ+8CjxNAj/u96htH4aNk1VexrE3wi6kL23lUCr2BJjT300l6DeXHrAb4LQ4WJvPT5Tn0zY32Pcfx/BzmLJbsIHYCvUYvLrBqJOp/ggxzBToKoIU782KtRXaBgSY3n82jF/W5WOhzoStMjfYTFpe01YxeH/gApFWl1xbrxs//Wl+SFYr1anofgQ1zDTMEed8NnxJsLFgh0LKkRltQqg1kYO5BBtEDdYtcFIGqnarD+1zcBX1G2OWzNJDp6vhMxkf2Y+ob3NPk2dnCNiV8XiwOyfIj3nBYYsdSKg0rqZXwfK8d4nNCai38RQovboXsV9dVGqFGCb6X1zp3WtlRdcXN9YqKmh8tzBSBlY81uxMAlQKgxBrAUGw1qlPaz0sm8o9vsumaD9xX9vQvRkY6+4RHkmajmimB82+n9Oejn90TJYQ5cNduMiBwiUaOoqXoeO2qUSLhZzCjPkPTMVeDgnVWO3SU/KWY5hX0Z5SdHOvEkwiixZ2ML8unHouItH7Aazbc+p7Fxhhfr1wID1tTYSW8m6RSYChFsC0Chi/LfbgC3KSup0kHjJ7voUiT/yt7TK13ZcTQs93Cm5FoJ5KNzoum0HWAwNeLEJTgx1xlPDnYX6FhT42S9P+9RRjJEA3HKTPveWecL2b188lChn4tJRjlKoMZKFEHBhDtka6xjdR/5ngLH4sNqbJbnI0DU6KBTAitYU2NaTi3atGVmGIJTJsh/On8zJsVzquLedPmNNR3q6jVVQpn2eyOwOIJ+JvdJKyN5oo/cwvu+vCMO28MnceIbDrsliBhrakQPaQsct2WmD8UpzckfrhXfz2XV3aEsgwpRB+PIVfyrwLCwbc2VD/YbT2qRQBx7Hx/TepP0Mw/ixHZI1FM9jqXZxgh11Er2A8wsi7UUl64/nKn1wEClLre+blFdjKQn//VjZ8Jzbzz9UJUD3h1WBhEdbbPZ5Hz/TW4mg5x2ShAp1vobkaHbgHU/hqk3mc1EdorDxWT3Gioe0Z+vq4FRWcTqw6sZYZi6KpvybBMOpVOQ51r8TAlAthsiNHodizXVtyRJbVZl1o6OkEEwZHdvN66//J1tlLvFTuP7k30eHjHrfD7DtjUhyAOyN8BBuyBVo8lhvI4PQKjR+1iuqWqNIp+xMqQXlaga3VscB128Q3axm/oG5ep0w5hy7H+utmMNH4J+NgiHmhcgWd91wmvLQFga+zjdrCqN6wRSVSFGz2MxNq7Wy3Mb1lWGZEsIl8d+PCZ7eOsZrV+R/rzQ/k7fEeV9Vf/9DkPpkuwlZ5vsoOeRQhpV82Evf1deBCTfjRNfYycKPIS1UePobCmtPN96IiCoYPrjlKZyXhegX9pOCd49kVGMmE2v3GnsewTVe95Q+uwC9AjRKpqp4FwHvY8Q6nQGfjSQzJy8Tg5zku9JEHgQi7HxbKK23niui6wL/F9ZAMg4MleaIeWvPFxIjoEv6G+p3GhlmI6MuXMZRIzCil+cyUdz/eblQkxuImRxlFvM0q+TFuRtVmdbCxzDYmw8nKgV5axXWHW8awVIF4dbFx/SXo0HFMGplUyDK3BC5az6xEf832erT/tlkelPk1t6t29D4Vt8HDXMnKTrGNleG0gQdSzHRr2fYA1r3DhRo7TDvn8WkEdj4p8/qQHwa8P76g908jlJ6eeQj6P8lEAxwnU0xxPI0yGFuFaNqtHEy1fxARa8hjw6L1OgYTE2okZyQSYlmTnf/ABpiPxLyewOcL9aG806b52hpUYdDYDOPe8jR8BYblTuJhmjfNLDkG0le5m5+Co+wNxEjR4/iEyPxdiI3tSbJRkb/UJVje5e/Uf0cXBNjyuO+dAD+JDjo2O+GZbrD54eLsjkDkNi40JzNZosmSLwFlbVuF4vw2SdMv/GDwjJQlUf8vHRMsu0ZhoAGmsVWKOv57oCQx7McPq2Gj4HkbhZYRvyshYRce4keQqeYJJ8oiCuxLzoqEcCS1hV4xqjGgM6zfH/n2lBxTXgZKPQnur3rWEXO83llT80BEZF3vLD9+qOjzCNTPwomOb95y24kLg/m92CDU9lNV9NTuAlrD437tbDyZushnNI9lar6nIpftiwwjGJcncsZ/rTXz0Spdfmvg7/Itof0Ie8VsbqeFeN5PTPkAfbyC/9wWrUhwAKPAyX2OgHVSfpcS513Z3+RoXTOXxXcgQg779jJhoyqLsWbLu3PvDh/m9fx4exh6zZmOMINLbEehKIeuLjZO/eh7mWFZ+Gv5x0SGAN62rUivmTAY9j9PUTOGmwq/10C1UXDZqUwFuyh7qj9N8HpX3CKKi0A6Ha5IU6vM/DYsTUwE7XIX+waqrjyRGJ2BgDWBw1DtfoMSfRf41SuYx3A3RspIuluJ9P+4z6In+VjpdZ4xU+SzDmIptstcEqvpk9KMBrYDWCl80SyTyyMleddEdgDauxkWwWqKrxLKM+Cqka33GzHO/wkaFk0Frh51coThq5tL2FUbqlapcCbm4KGwnXSGT/2iQxnaxs/JLnbygCG2psoxVburu18WLLf3cj85WOc3DRCuT20C8gLBpePvrbeZ/sMutL+WYDFd1wPmLgr+T49pukphbHqU2d9EdgEatqhI31Ijua1aaKkkgzzg32p53gQj7NwcLf9y4v6c+E8mNk6Y7t9X2PiXq3du03s6JfzTZG9uaehp3NJ7c1BcZAGhu/cdwnQeRYjo3v6YW2I3kd0OdIthPMe8O9CtLDelD8A6HjHQqoryTt/eJ600ZGym1Kfr0xR77TxABwoaZGBkvIcYw1SRR4CYvr4kD0va7GLwPTya/bcdJiDi5a5CElCEqgOX2sPfVFxZuMcqTCW0acPbZ+1Rs3a3HTp2YrjXfvAMIFH0JbWY3auHgfyIZhdc8Hfk7gOazERtpNZxgaV+S0bzqUszyCi3Q7Pl5a4E9dU9+S18Sjv6rIb+rV0VppO5Z9cKciQ0lPUnM0c83/iGiL/f3ErMXsY0BGqYpWnBjAWmzE/2/Qu/AKpzHSiRqBi2psoEXB4vJcIho43sqviE2ZTZVYOZtBffhnviJ5Ojd7+CFZnAmdUmOhFEMcGyXQT/k7gKrAbJ1Ngcew9tyIy/Z/+o6qhS8zMuAnS8ml2Ei+/E89dP+kvYl/Xl7sUyH1qZc+9fOF5de3LcXZTl8dUxa/29AN7yMHbiTe/0D/ZCRXxYeX4rBLAktYbMVRnlVkyhwPKATkDTKD4hUOLkYO/vammsiKX/RLfRX4Qyqod3ZN8jGQ3hTMRDHQ709YTw50MP2T4W8tfIC/OOyRwBKW21Tp4v4KfZnDUZfgMnJTOKsHR4EpasiTlNBoZE4331nG4Pm+g68d8c914niMaBHR0e2fmiXuIgc5M1YOJXNjub9RXvxfjj9dmeV2CU7J48a+SBAdL6S3ne5n5Eg2VFBbjBgb2BgJ9Z8xUIzJSIw/WAnEdzpK1dX9wgThYvW5ERm6OKR7mCV2CS4FpS7ZdTByoLxmkxL3GBueQzhf0eIdFd/cENRQDEgR0QH60lGzRBI4wZLYOJDMjvWa6jT9qaskMwOJjcrTjKNAtF6phJKfW1lZ7pB7M6odVT8RKDvmko7ehI7gv2KSCMvhI62EYuJAMj3WW3E0NQJQk32lSfd/d2ZKdIH99CbTRqwMPahSR645hQx1UtZcpGh6yY+Dpcm0NhNgOXwymsTMsWRurMfGX/X2SJMlN1q6FBuv5dB7MLaySuEdEp3nCJmNT37GouEhZ44VAuBzdhJ2vxy+RkkoNo4ks2NdjeherSFEqsMs1o/jxPC3LOXHD8AQGhl+7SO3kGIHyJ96KrOwxkYJxjVV6W0T/yGqjE/DqBg5ksyO9TZVVF2NjBKow7zaT7hTUz2VQ1cjs/WiMrmFzNZfm5XUWHlwJOswjAt0U24o/oWchhgYbStAtmJjdf3prA4zg0tqXK7PnKqZ6p+Io8VOklbIrZmXUaAnPtxdJmmwAT4PpR11R2AZG2p8Wu/iKH2QleFxnOKsGmmAeFOvQTO+HV68E6eU2hIDMS9c3sQHu4t1OKSi+jw+2hyOuySwhA01ztB60CUwlZEOu0pOq5HQy9Cz778YDCmevUjSx467FUXw7SfPDbO7C4mNOeLo1hPX2Faj/PDIUiMdnuakGuVuijfUx1kgPWn21FjknINuRZvzRYHUzFRvj+IT8bwQY2xgQ42pNXU5MtXYXpJAHUcLAv6yVXpkBP7jbIgvC0jCB/EULM4mBulQvEwu0qBYaIsS2FIj3RdJ4X1WOlkLo64N3ywA6dxahZdYOe4AcRYa0WgQJDaSfboKHBJajA3sqFHfp0p6inW96XjlFXa8iwwIIdqUTVfjdL8RNuRlB+Lt/+KqdJLh+0PNjmgMPt4ypI0trg45XrGjxmR92m6JpYx0Oq1puh3vImepvgZjy8BUiCrhhCxxFRqxGoHEHHJEeFpS1CiIATiokTaZzGEUB8fVCBGcpC9s05MREOgI1ffjJVLIR/EWPibm2HiSTrqhqsXJ4cY/ttSoNeKQNZICOUM2XHvejneRAq+U0Zp562cwllB7ASeVPRc7c6WCAZWjqI2j/SXWAeF3zpLz8Yqru6EIwseOGo+V0QMRc9x4Q5zC2Pk4inygjxfvS9/wLYYZZKObTvEhRpW0wgA0Zx8QlFfM+RgxVz0WeA47akwvaFh/dCMjwwQg/ZjOeD9KQHS1iN6Gs1d+y8jRXPj9RDIkIH4KJ9xCop/ZbBSqxsFxdO+Jb+yoERY0LL32DyvH6KnOloMF+rLEnRnJe0nK4/JMqrgpoH3wwU42SUv/AygNrnFzuHGNLTUWN+wdvJyRbsszK9TTulzA34oLBifo6udgUTjTGmMDehSP4bO/yixHF3LEE4UYYwR7sdGwNGng0mxyI4qT5WCGXnNW53gZHXiRJBQ6pTkXB0C0qQQAt5gcDURfkDWaLzjrk8AyNtWoN5o09ED5vk/fRWN6oDvb6XapU+JGiTK/42O6xSwRkmbv/GZL5gi8hh01ohaG50Y31+VW5LVT96YCIxedj3m/o445wFh87zFVI93S9hHyR1zdgeIWW7HRsOQFeI6rW5H7gugi4uqyxXv90/C/uiR1SpyVSzgS0HEOJpA70BcOuiOwhQ01QvSDUvjJJjOu7lkh6+1FrfuTdWt4laQ+4bRnUYeMLlpsFvuu5cSpw5EIjTGCrZrqMklvxnG3pkr+26jtPHXraeiXjuiQFQB+d8W/qAHJCAsA5pmJ7Qp5VO4DlawCr2Orpno8C9B2s3B/Y/nyWq3ZbzlD2q5KanSxsnF4JNTBhzXNLPEKuT397XTTtsAqtmLj8eyGB0fWLA5HoH3bEHbU23c3B3Z3w8dJQhd3PIwmWI0PmkrtAomNrFFSAk9i67kRVdB6FFxUoyy8V4HW3dKekWV1fpxa2HT1mFgFEjXmNT31yyRZjWIwTmxgq6aK3tcio+SiGumUf0Nny6uMHF+ShI6OOxZ1IFbjrYzJKvQd+Aq5QW1kpgo8iK2aKvxAlSK+6Ct5uhUxbQxRGtRepRU/uRqLttP358ZbscRHUxEfrmnyx+SEiJpqzGBLjWiirgGJuTSOU0C5yVTtb5TKvHfeJz2ZpHwn54wn4KKg3Y0d8FHXDljhWeBV7NVUj0q6Bjpw9SsiNwgPGmIjIddzG5UKHP7/UH3a1wjj7AEKH8pUpW2KeVRk6qP0ZTwdcZxjr6aKWmgzmNxTI/Ej7WXiROLwFeqTLK483/3uIjmRVudA/lXx2M6Pn4eldiZzjdH5YkDe2zn+jjs+sVdTRW/rwdHd2JhC3Lgbv1g1oZ62lyqofokm7iUvH3bLv2iyMUECuVPN5LaRnIT9SPT+xwp21ahXDV1UIySTqSSiRlrm2j/0chbl+TF7l+UorSPtFp0Sb+WRHM9cfNQ1TNP7k5Oy30GXBPawp0a4TFJ34gCfcvQqMidIsXyBym+9OuzkSj3tGbIxrU1L98ebGKkc++Jj+8o08PXHh5+Tzm6Mn6UO4hqbsXGX3sv3FD+nIgZeLEp9GI20GRvDdM/ovMZZckYXnYwG5Cb0A/mD+eBYFWu1gZIab0cel9hUo2FKYdmL9B0XrjoZF/e57IS2AgEOBvNr6c6Bh+KzNGI15j0M1TuQH5dzYzW2dt4pgVXs9XDAzXp5L3GIq2OROYJOZpFrpnddM7z/njqkHYCZcRkc4FMANDBtKh5FDn+Msx4J7GA3NmqNOFLeQ65OFaitKK9m133kJambbbpHu1W4OvsyWkC0DgRbHnYUuUEJNcYQNvsbUQ2twEsjlbcch9bTPgDN5eE4oPg+WYzytA2ZkXEYGfG9j4yFesP00N4hR/63ky4J7GFXjR315ca/d6/pDn/tr0+Nm9A6G3Uksd1mBM8vaimpFVUJvO2OX9EFoufwwaWY3QIhWdvxPod9EtjBZk0VbdUHo33PzakIkdswTvYdOblnOdmVLD2T7wRGXorLx0aqxkumqW3xtekdl8cdr9iMjXCrXuJdUyP1JHXc4JSUCZPfK2kUYZk2Jejv/HvjsFDiQ3pZkjcyQKz4OJncKMc77JTADhxiowprWqFz7B6ekpKSPGr0xG5Z1KozqPdl0UT6YoCrrkWNTfgwH1Z1GCDHX/CB593mtE8CG9iNjat0NRbKcK2bGX/nxD5JWI4pvSfNGvWQWnf+tBH9lbgjLju/IZ0nxtpvRG7cboW1WtVppwR2sLcSB0TLfNToThcH+c5zg3snJWM1YknOm/ytvEJI/ux0TFz9VfG6TNM7EpBmmqRBRG5FQo0xhb3efySvWaaq0b0SD8f2T0rBaiSCTEn5ZeI7udVNl0GWk655FW1ex4e3j5lCrsS7OLVWXNYK4ha7z42ouU9N1RVwebvWewjVIZVkUvKA2eOaJcrjUxOXqXniDtgEgKKBI6AgkvfMfAAffZN4PO74xW5/o58a3epv3DKcPjXKYEH2/nnyKx1OPwdAqSHueOQAED0EwJMmSQjdKCrRBWSFHmMHu7ERNtLVeMStqQLwxKS+9JFRUSN9gvx59hn0pLQsTh8ZCRfzSuBds0Q4llyTznF78HGJredGcqWn6M04f7p06SH6m4TGZE2MVJhDRl1DqRmGTHHHQnzOB7ES6A1oIX5qLu7Ww4PAEvbaVDGzdDWO4OhXZMwYlpyiy1F+gOw7z8VWJUcYhKuii5gp5MCbAiDdlO6sRwJ72G7FcVGNmtg2DTMKUWHYzDgXI/oDR79/zRIhViMQaowteKqxr7PVQagNUh8zPFCNSX1mOemMG+zD55yhRmVRqqZYqwXFChwxhU01QrS7lEGNzqI2Gh0bMsS3miqrcW48Pisa+RHXVPeYHCNWowSklnH5vBy/2G5TRbdoarxdeccp1JUJV/WTnxT1NlVaU93gmCPuADsBkDCHfb4hulwXX5GvkZBjLGG7pmpQ44NOX3q58+JMjxFyn4bfc+NOR31xAbK0wQp2EkQ7yBX5RogxprDd+++rRueB6O9+gU04RI1r3XDHSe4DoIWp2qgavxZijClsj1OFuhrvNFm7LHrQ4DhhUFJScpK/GHv3PBfnJTEjD1EjC3LgW8gw3ZHOeiSwid3YCN2OjejSoOQURk11SIp7a9g5wy9BO5XI0ICspxx0R2Af+8+Ng2Qp4jtxgevktYMRiX7Vol4+TThqk2rfn9PiPDaukeTlnAMg3RpwElHjNVaywLPYj42/aSvjSOOQ82K80XMoowknJWXw+Hjt+VYH3pLYyFKj/LhAtpetJxpxYgub+3Dgf/PkeYTkx2/8/AqbPcPlWVR+YkweNj9ui6LczwpH4DM+22S5OAQbA3ltlDg9B/GJ/ZrqYqBWVcFiPj6FCY0RB0f1pB3/fvExKWXQNEedcRYqsW/wSf/VNAuZW9MexWv9IE6xuy4OQmOAJsdxPD0Lz4N/hgeMwpHps9VxZxzmQQAqmyauBHJsFKExlrDbw4H/3aWueQEWO37t0+d1Z2oxJaXXOqd9cRJyoh8E0u1mI3HQSgm4vYqfIGJsj1OlalRgT0SPJtsHsSMjVuNqzcH45EoZOrU/EHrINDbud9QhgW1s9/4jqKvxXn5+hfn1s2n3Bn5oDGjFGWS+Bnd88Bs+4S+apo4m1+O6g+4IOGC/FQfVDkeNJ3dsXr159e7dG9esXLly29q1ay9dunTy6NHrVy9cuXLh7NmzN27cuHjs2LEDp46fOo9JS0s7feLEiSOpqakwPTUdwnTmdqEXRgwM7GqkDaw+nf9uBUhr32tYz8TcAO1ZApNM1xn5UKgxBuGgxkFaM8695uVn7P/6Dx8+vFevXn0GDRo0rHv37oPx/yMwPXv2HDJ06NDemORkHOOSkkYNGDVqJKZHjx6Tpk+fPu63336bN2/egvETZiz85ZeZE6dOnT969uwpkxfNGjNn8QimGJOTkgYmbdm5/J99f+/bu2vXrs0bN25cs3379m1rt63dtGnTpZPXrx89R+8Ch5W7wLVTp/Bd4ODBy/gucObMmRMZGRlHjhxJTU9X7wIcJgpC/Z9tY5DERglMZ5miAiVqlOJ37co4hYMae0pK/79kHhvhzu50rQxCSnJvhYEyQxWGyPQkAsX/iFZH9O2L/+/bd/Dg7vh/wjAKkfSgYcP7+vds6HpMHvRDP3wD6E9uAeQOQPKTWwA2NkK9C2DI98s3AixhfCfA9BjZA98Efh437rfFCxYsGD9jhnIXmE/vAlMmz1o0Zswf037//ddfx/45d+6cOXuWLFm2ddWqLRs2bFi/YsWOv9at+2ffvn17d+7ctXnzalwdWLN95bZta5du2oRvAtevnjt35ezZC/QucPHQoQPXrl07fvw4vg8cvHw6LQ3fCM6QGwGuEuD6QDDNQvQTPufTkZmyiRrL2buuAsfhoMYhWk01/2rTTCe7M2Rj1gJjG3mhqiSse6p+Qm8dv5uA8U6g3AxG0FuAgnwbUO4BhD59+uAg32u4Qv/+/fv179evH/49XI7/vXAO+Q5AagH4JoDxuwvgr1RuBL3J3QPfBAZM6tHj53E/k6oAvQtMUOoC9DZAawOzFi3CtwF8Hxj769hpaDAAhS8yxUiC72v4crxu77oKHIeLGtV9L6R1zDs1qTr9N3AgfyUalhf3eTdF1qI7JPvRu3fgjUDDeCtQqgNyZaAvUXDATYDeBXrhgP/tcDQSSIVOIZPYuDy7rMb4bVKOS3jFRon+m2Z69c9P6mmtcAcVVeBEKp+PuiVIbjBvWeTNwQtRdQCyHjU73TPI9fhDiDHG4FZTpXKcYpoJju9rWubCFE1AJ0aSyVMja6hcDMM6kGH/HigKQF1kFv3Wkeuxy951FTgOHzWqVVVzNaIpvcIvaxHkCa3kZP98AR+xq1t9kXP9lWlUSzbm1f6OrGadlDJo6Vh81puYnu125IrE/VIkcQfX2Agmm2TBN/CxfSIr4gJTsG4HXZyDT3l3s7MN2+GLUfWIeG6MMTiocZ42hwN8apYHovWD3C7EcURSn9NT8ekeZyq3dvhytI7XbSvjFw5qPFJUi40tzXOtHuZ2EY4bkpKT+55+UgJ5zphqjcTG1vYuq8B5uKhRfWwET5hkwaXmEqvDUWCBpOSkISnoGQBynUHssTgIdcYX4xF7l1XgPNxiI5Bjo+nd+vDQgaELmiAcklJ6TrxWSVEjC3giF74Yv4haaqzBU40SKHmcmYMUi4NWOxwFASR3X78Vn+8G6rkN4AxR4xJ7l1XgPHxrqmCZaXBMn2E2L1gQMd13vY7vfe1oKw3rhJ8qhu+NZOcD0YwTU3BSo6Sp0fTyzxaNqnxISk4ZvOYR0oXBXkwav9MXqAsfCzHGEhzUiCppS3GUNV9tH/5J1BjzY9U8QHJK8uLfsuGz3ZaeV9bJ7g7o/lSCGIOHGr/SOhzLB7kXr+8jpMiJ5HkTyT59HyCzqugTwXubBB6FoxqD9HCQUrN5uNuFOG7oPery8/hsdzG999UXaoxJeKjxO+2xsXKQxxTmduACCyT1HJVx/rVC/U6YnWpYH18QsSNO7MFBjfAnLTZm227ebhAww1FgjaSU7oshOmI6txFTM/gIfoFH4VRT1dtUzQoIvNxDdDjyIbn7fGW5PsQW5F5yKWbbvKoC5+Ghxj3atjjBejjQeNHhyIk+f8r7ULFXvIJoOr4UOQ/bvKoC5+GhxmNlDb3/5swXauRD0g87tNjIvPf1w/fFe0VPY+zBQ42otVGNpqVgrum64IJISE7utTGo1GBl4PRK0wIucFFjp7Bi44r+osORCwP7Hg0+xuZ2fCWetXtRBc7DRY2fqatUScHUuLq/28U4ThiSfCD4YsvlgdO79wm4wCc2agNVg81w3dSduUy/IFJGTM8Ifj2IGt3Y2VZgEy5qnKnO/Ze+CZLrRu+hbpfj+KD7LyjoFh3byrq0z7TAJlzUeEnrb9wapJScHtlTNONwIKnPtOCPjfPJM4NQYwzCRY2b9P7GIFtbwwWD3S7I8UG/VUGvBpxILsfvdi+qwHk4xcZw2lTRaDHDkQfJw/cFvxxf4wvxoN1rKnABLmqkewlSugbLNXd49PbByUT0Hrw0+JT+Jjg23mn7mgqch48a98r1VCn4OmUb+rldkOOCoUNvBL8aLfDF+FIMxYlB+KhxnzrdGKwJkmvzcBEaOTBkwOngrTgt8IV4x/Y1FTgPDzVCRY1EjsEaGC4NFnOqONB3fJCmMsyVnOK5MUbhExtRRVpPlYLv4Hlx4NBksTSObfrMCn4t/iX3xftETTUG4aTGJ5XROFKDIJlODxAzHDnQf07wa7GHVFJG2L+mAsfhU1Ml69DL5L8aJJ/ocORAcq8dwePeHHxflPqKtRtjEB4rceB/3VQ1VgmWc7TYGcc2ycnd1wRXGqmpitgYk3CqqX6vjY27HiTXXDGLwz69R1wJfi0a4quQ/ZD9aypwHE5qbKSNxpkRJNcGoUZb0A6iocmnzM6vHDIb4RtjniOiphqDcFHjuValta042gfJt7mP6HC0Az17fX87Yn6GiQTJnfEWocVYhEsrTurrACQoPY6vBsl4qa/ocLTNoNHmF4L+bISvwic2L6nAFTjVVJto3f/B1HhxoJjhaJvhv5qcXajsA1AOX4XvRWyMRTipUV2oSgpaU00b0FOMG7dLry2m55eKkY6Laid2p4pFuKgRX/i0t17OS9tVPwuSL338YKFGmyQP2xz8YuwjV+F7u5dU4Aa8YiOWZMYyclcuejpInilihqNdkvuSPqQggW8JvgjZ/uNySQUOw0+NmDoSkAqwNxsnQNLhKIapWiYpGZ+8gQMvBr8IncjzQrCpNALPwlWN75Anx2Dbze8Xu8bZAlfzR/ycZnp6oTqfRtojHhtjEa5q3IELQmnTvmnMrkFiDocNkvB/w2aa6kxeEaA/qaleFGKMRbiqEfau/sC6YBku9e0tWnHs0WdWiLDXTcxujFl4qjH0/fjiUNH9bwdcr+izJ8Q5fhdXVN8RHRwxCd/YGHz1JIQujxwiYqM9hgVbMI6cfTJo/FNeV1TgKM7GxvQZYoajPZK7rw12/iG6UEqiahSxMQbhGhtDM6WP28U5pklKSe55IbjOLpEODhEbYxOH1Th3uGhStUNyz5Hm/bkUutK0UGNs4rAaN4jYaBl6Hxu8IPiCcWgT6W4UaoxNHFbj5mGiFccWg+YHObvkwfGSvAFD8A0eBd7EYTWeHNzb7fIcyySlDPszxBmmajRv6RF4GYfVeEN0ONoA1yv67Ahydkk87EJacYQaYxOH1Xiwh1hS1Q5JvXabn1xaOf0Mh8ZSV0U9NSZxWI2pM7q7XaBjmt7djwbZ1Jj86ITV2Fh0N8YmDqsRjRaNqnYYknQs6OmFVI0NhRZjE6pGgUDgCYQaBQKv8H/RxOU2eZCkhAAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek6" align="bottom" width="228" height="219" border= "0">


Perorálny roztok sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Po použití nasaďte uzáver späť, nechajte adaptér vo fľaši.


Čistenie

Po použití utrite vonkajšiu stranu perorálnej injekčnej striekačky suchou, čistou tkaninou.


Trvanie liečby

Pokračujte v užívaní Xapimantu dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Ak užijete viac Xapimantu, ako máte

 • Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Xapimantu nemalo ublížiť. Môžete pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

 • Ak užijete nadmernú dávku Xapimantu, obráťte sa na svojho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiťXapimant

 • Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Xapimantu, počkajte a užite až vašu nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, porucha rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liek


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia)


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie


Alzheimerová choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených týmto liekom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Xapimant


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Xapimant 10 filmom obalené tablety a Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo štítku na fľaši a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení spotrebujte obsah fľaše do 6 mesiacov.


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku na fľaši a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Po prvom otvorení spotrebujte obsah fľaše do 6 mesiacov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Xapimant obsahuje


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety

- Liečivo je memantín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, makrogol, triacetín a oxid titaničitý (E171).


Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

- Liečivo je memantín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

- Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu A, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

Obal tablety: polyvinylalkohol, makrogol, oxid titaničitý (E171), mastenec, červený oxid železitý (E172) a žltý oxid železitý (E172).


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

- Liečivo je memantín.

Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

- Ďalšie zložky sú káliumsorbát, nekryštalizujúci roztok sorbitolu (E420), hydroxid sodný (na úpravu pH), kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čistená voda.


Ako vyzerá Xapimant a obsah balenia


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety

Xapimant 10 mg sú biele filmom obalené tablety oválneho tvaru (6,1 x 11,6 mm) s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

Xapimant 20 mg sú svetločervené filmom obalené tablety okrúhleho tvaru (priemer 11,1 mm) s dvomi deliacimi ryhami v tvare kríža na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok je bezfarebný a číry roztok.


Tento liek je dostupný v priehľadnom PVC-Aclar/Al a/alebo v priehľadnom PVC-PVDC/Al blistri obsahujúcom 7, 10, 14, 18, 20, 28, 30, 42, 48, 49, 50, 56, 60, 70, 84, 96, 98, 100 alebo 112 filmom obalených tabliet.

Tento liek je dostupný v HDPE fľaši s PP skrutkovacím uzáverom s poistným krúžkom a vysúšadlom obsahujúcej 28, 30, 56, 98, 100 alebo 112 filmom obalených tabliet.


Tento liek je dostupný v jantárovej sklenenej fľaši (trieda III) obsahujúcej 20 ml, 50 ml alebo 100 ml perorálneho roztoku. Fľaše sú uzavreté s HDPE skrutkovacím uzáverom s poistným krúžkom a balené v papierovej škatuľke spolu s perorálnou injekčnou striekačkou (LDPE a PS) spojenou so zasúvacím adaptérom do fľaše (LDPE). Perorálna injekčná striekačka je delená na hlavné dieliky postupne po 0,5 ml a 5 mg (0,5; 1; 1,5; 2 ml respektíve 5; 10; 15; 20 mg) a na drobnejšie dieliky postupne po 0,1 ml (= 1 mg).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľrozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca:


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


LEK S.A.

Administratívne miesto:

ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Poľsko

Výrobné miesto:

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


S.C. Sandoz S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A

RO-540472 Targu-Mures

Rumunsko


Weimer Pharma GmbH

Im Steingerüst 30, 76437 Rastatt

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Bulharsko

Xapimant

Xapimant

Estónsko

Xapimant

Xapimant

Xapimant

Holandsko

Xapimant 10 mg, filmomhulde tabletten

Xapimant 20 mg, filmomhulde tabletten

Xapimant 10 mg/ml, drank

Litva

Xapimant 10 mg plėvele dengtos tabletės

Xapimant 20 mg plėvele dengtos tabletės

Xapimant 10 mg/ml geriamasis tirpalas

Poľsko

Xapimant

Xapimant

Xapimant

Rumunsko

Xapimant 10 mg comprimate filmate

Xapimant 20 mg comprimate filmate

Xapimant 10 mg/ml solutie orală

Slovenská republika

Xapimant 10 mg filmom obalené tablety

Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Slovinsko

Xapimant 10 mg filmsko obložene tablete

Xapimant 20 mg filmsko obložene tablete

Xapimant 10 mg/ml peroralna raztopina


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.


10

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety

Xapimant 20 mg filmom obalené tablety

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tablety obsahuje 132 mg monohydrátu laktózy.


Každá tableta obsahuje 20 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.

Pomocná látka so známym účinkom: každá tablety obsahuje 242 mg monohydrátu laktózy.


Každý ml perorálneho roztoku obsahuje 10 mg memantínchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Pomocná látka so známym účinkom: každý ml obsahuje 89 mg nekryštalizujúceho roztoku sorbitolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.


Filmom obalená tableta 10 mg:

Biela filmom obalená tableta oválneho tvaru (6,1 x 11,6 mm) s deliacou ryhou na oboch stranách.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Filmom obalená tableta 20 mg:

Svetločervená filmom obalená tableta okrúhleho tvaru (priemer 11,1 mm) s dvomi deliacimi ryhami v tvare kríža na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké štvrtiny.


Perorálny roztok:

Bezfarebný a číry roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až závažného stupňa.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Liečba má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza sa má stanoviť podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu majú byť pravidelne prehodnocované, pokiaľ možno do troch mesiacov po začatí liečby. Ďalej má byť v pravidelných intervaloch vyhodnocovaný klinický prínos memantínu a tolerancia liečby podľa aktuálnych terapeutických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nebude prítomný preukázateľný terapeutický účinok alebo pacient nebude tolerovať liečbu.


Tablety memantínu sa majú podávať jedenkrát denne a majú sa užívať každý deň v rovnakom čase.


Perorálny roztok memantínu sa má užívať jedenkrát denne, každý deň v rovnakom čase. Predpísané množstvo roztoku natiahnuté z fľaše perorálnou injekčnou striekačkou sa môže prehltnúť priamo z perorálnej injekčnej striekačky alebo sa pred požitím zmieša v pohári v malom množstve vody. Podrobné pokyny na prípravu a zaobchádzanie s liekom pozri časť 6.6.


Roztok a filmom obalené tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dospelí:


Titrácia dávky


Odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg denne, ktorá sa postupne počas prvých 4 týždňov liečby zvyšuje nasledovne tak, aby sa dosiahla udržiavacia dávka:


Týždeň č. 1 (deň 1-7):


Pacient má užívať polovicu 10 mg tablety alebo štvrtinu 20 mg tablety alebo 0,5 ml roztoku denne počas 7 dní, čo zodpovedá 5 mg denne.


Týždeň č. 2 (deň 8-14):


Pacient má užívať jednu 10 mg tabletu alebo polovicu 20 mg tablety alebo 1 ml roztoku denne počas 7 dní, čo zodpovedá 10 mg denne.


Týždeň č. 3 (deň 15-21):


Pacient má užívať jeden a pol 10 mg tablety alebo tri štvrtiny 20 mg tablety alebo 1,5 ml roztoku denne počas 7 dní, čo zodpovedá 15 mg denne.


Od týždňa č. 4 ďalej:


Pacient má užívať jednu 20 mg tabletu alebo dve 10 mg tablety alebo 2 ml roztoku denne, čo zodpovedá 20 mg denne.


Udržiavacia dávka


Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Starší pacienti: Na základe klinických štúdií je dávka odporúčaná pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne (jednu 20 mg tabletu/dve 10 mg tablety/2 ml roztoku), ako bolo popísané vyššie.


Pediatrická populácia: Memantín sa neodporúča používať u detí mladších ako18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Poškodenie obličiek: U pacientov s mierne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg (1 ml roztoku). Ak dávka je dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg (1 ml roztoku) denne.


Poškodenie pečene: U pacientov s mierne až stredne závažnou poškodenou funkciou pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov so závažne poškodenou funkciou pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podanie memantínu sa neodporúča pacientom so závažne poškodenou funkciou pečene.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo memantín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Súbežnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom sa má vyhýbať. Tieto látky účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín, preto pri ich súbežnom užívaní by mohli byť častejšie alebo výraznejšie nežiaduce reakcie (najmä týkajúce sa centrálneho nervového systému (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty napr. z mäsovej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. pH moču sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri závažných infekciách močového traktu baktériami Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu, nekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


Xapimant filmom obalené tablety

Pomocné látky: Filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcienesmú užívať tento liek.


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Pomocné látky: Perorálny roztok obsahuje sorbitol (E 420). Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických účinkov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

 • Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súbežnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov alebo neuroleptík môžu byť znížené. Súbežné podávanie memantínu a antispastík, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a vyžadovať úpravu dávky.

 • Musí sa vyhnúť súbežnému užitiu memantínu a amantadínu, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe látky sú chemicky príbuzné NMDA-antagonistom. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná správa o možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súbežne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Zo skúseností po uvedení lieku na trh sa hlásili ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súbežne warfarín. Aj keď príčinný vzťah nebol preukázaný, u pacientov, ktorí sú súbežne liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času (INR).


Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách u mladých zdravých osôb nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých dobrovoľníkov nebol pozorovaný žiaden významný účinok memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitroneinhibuje CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúcu monooxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Memantín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia:

Nie je známe, či sa memantín vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu tejto látky, je to pravdepodobné. Ženy užívajúce memantín nemajú dojčiť.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Alzheimerova choroba stredného až závažného stupňa zvyčajne spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Navyše memantín má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby si dávali mimoriadny pozor.


 1. Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách v miernej až závažnej demencii, ktoré zahŕňali 1 784 pacientov liečených memantínom a 1 595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich reakcií pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe; nežiaduce reakcie boli zvyčajne miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínom voči skupine s placebom boli závraty (6,3 % voči 5,6 %), bolesti hlavy (5,2 % voči 3,9 %), zápcha (4,6 % voči 2,6 %), ospalosť (3,4 % voči 2,2 %) a hypertenzia (4,1 % voči 2,8 %).


Nasledujúce nežiaduce účinky v tabuľke nižšie boli zozbierané z klinických štúdií s memantínom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté

plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

Časté

precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

Časté

Menej časté

Menej časté

Neznáme

ospalosť

zmätenosť

halucinácie1

psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

Časté

Časté

Menej časté

Veľmi zriedkavé

závraty

porucha rovnováhy

poruchy chôdze

záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

zlyhanie srdca

Poruchy ciev

Časté

Menej časté

hypertenzia

žilová trombóza/tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté

Neznáme

zápcha

vracanie

pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté


Neznáme

zvýšené hodnôt testov pečeňových funkcií

hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Menej časté

bolesť hlavy

únava


1Halucinácie boli pozorované hlavne u pacientov so závažným stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a samovraždou. Zo skúseností po uvedení lieku na trh boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Z klinických štúdií a skúseností po uvedení lieku na trh sú dostupné len obmedzené skúsenosti s predávkovaním.


Symptómy:Pomerne široký interval predávkovania (od 200 mg do 105 mg/deň počas 3 dní) je spojený buď iba s príznakmi ako sú únava, slabosť a/alebo hnačka, alebo so žiadnymi príznakmi. V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg dávkou alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg perorálnej dávky sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, ospalosť, stupor a bezvedomie.


Liečba:V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo pri predávkovaní. Majú byť použité štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela napr. výplach žalúdka, aktívne uhlie (prerušenie možného entero- hepatálneho obehu), acidifikácia moču, nútená diuréza.


V prípade znakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti demencii, Psychoanaleptiká, ATC kód: N06DX01


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.


Farmakodynamické účinky


Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Klinické štúdie:Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až závažného stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov - významnosť rozdielov pre CIBIC-plus (the clinician´s interview based impression of change): p=0,025; pre ADCS-ADLsev (Alzheimer´s disease cooperative study – activities of daily living): p=0,003; pre SIB (severe impairment battery): p=0,002).


Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov. U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného dokumentovaného vyšetrenia (analýza LOCF): Alzheimer´s disease assessment scale(ADAS-cog): (p=0,003) a CIBIC-plus: (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23). V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až závažného stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach, výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21 % voči 11 %, p<0,0001).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100 %. Tmaxje medzi 3 a 8 hodín. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia:Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami. Keď sa podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálna tekutina (CSF)/sérum bol vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je okolo 10 l/kg. Približne 45 % memantínu sa viaže na plazmatické proteíny.


Biotransformácia:U ľudí je asi 80 % cirkulujúceho memantínového materiálu prítomného v podobe materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6-hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantánu. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitrosa nezistil metabolizmus katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu sa vylúčilo priemerne 84 % dávky v priebehu 20 dní, pričom viac ako 99 % sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia:Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s terminálnym t1/2 od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s neporušenými funkciami obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi. Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená, faktor zníženia sa pohybuje od 7 do 9 (pozri časť 4.4). Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty napr. z mäsovej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita:Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Vzťah farmakokinetiky/farmakodynamiky:Pri dávke memantínu 20 mg denne zodpovedajú hladiny memantínu v CSF hodnote ki(ki=inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov memantín vyvolal, podobne ako iní NMDA-antagonisti, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým maximálnym sérovým koncentráciám. Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze. Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


V štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc, sa premenlivo pozorovali očné zmeny. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne očné zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia memantínu v lyzozómoch. Tento účinok je známy aj u iných liečiv s kationovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov iba pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita. V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Filmom obalené tablety 10 mg

Jadro tablety:

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát

Obal tablety:

hypromelóza (E464)

monohydrát laktózy

makrogol

triacetín

oxid titaničitý (E171)


Filmom obalené tablety 20 mg

Jadro tablety:

monohydrát laktózy

sodná soľ karboxymetylškrobu A

mikrokryštalická celulóza

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát

Obal tablety:

polyvinylalkohol

makrogol

oxid titaničitý (E171)

mastenec

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)


Perorálny roztok

káliumsorbát

nekryštalizujúci roztok sorbitolu (E420)

hydroxid sodný (na úpravu pH)

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

čistená voda


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


Filmom obalená tableta 10 mg:

4 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 6 mesiacov


Filmom obalená tableta 20 mg:

2 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 6 mesiacov


Perorálny roztok:

4 roky

Čas použiteľnosti po prvom otvorení balenia: 6 mesiacov.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky uchovávania po prvom otvorení lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Filmom obalené tablety môžu byť balené v:

 • priehľadnom PVC-Aclar/Al blistri

 • priehľadnom PVC-PVDC/Al blistri

 • HDPE fľaši s PP skrutkovacím uzáverom s poistným krúžkom a vysúšadlom.


Perorálny roztok je balený v jantárovej sklenenej fľaši (trieda III) uzavretej s HDPE skrutkovacím uzáverom a poistným krúžkom. Fľaša je balená v papierovej škatuľke spolu s 2 ml perorálnou injekčnou striekačkou (LDPE a PS) spojenou so zasúvacím adaptérom do fľaše (LDPE). Perorálna injekčná striekačka je delená na hlavné dieliky postupne po 0,5 ml a 5 mg (0,5; 1; 1,5; 2 ml respektíve 5; 10; 15; 20 mg) a na drobnejšie dieliky postupne po 0,1 ml (= 1 mg).


Blister: 7, 10, 14, 18, 20, 28, 30, 42, 48, 49, 50, 56, 60, 70, 84, 96, 98, 100 alebo 112 filmom obalených tabliet.

Fľaša: 28, 30, 56, 98, 100 alebo 112 filmom obalených tabliet.


20 ml, 50 ml alebo 100 ml perorálneho roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok

Pokyny na prípravu a zaobchádzanie s perorálnym roztokom

Súprava lieku obsahuje tri časti:

 • fľašu obsahujúcu roztok

 • plastový adaptér spojený s

 • 2 ml perorálnou injekčnou striekačkou delenou po 0,5 mlPred prvým použitím

Otvorenú fľašu položte kolmo na stôl. Vytiahnite plastový adaptérz perorálnej injekčnej striekačky a zatlačte ho pevne do hrdla fľašetak ďaleko ako môžete. Adaptér musí vždy ostať vo fľaši, až pokým sa nenatiahne posledná dávka. Pri dávkovaní dávky, prosím, dodržiavajte všetky pokyny v častiach „Príprava dávky“ až „Čistenie“.Príprava dávky

Na otvorenie fľaše otočte uzáver. Skontrolujte, či je piest celkom dolu vo vnútri tela perorálnej injekčnej striekačky.

Držte fľašu kolmo a zasuňte perorálnu injekčnú striekačku pevne do plastového adaptéra ako ukazuje obrázok.Nenatiahnutie dávky

Nechajte perorálnu injekčnú striekačku v adaptéry a opatrne otočte fľašu hornou časťou dolu. Pomaly ťahajte piest striekačky celkom dolu, perorálna injekčná striekačka sa napĺňa roztokom. Veľké vzduchové bubliny, ktoré sa mohli zachytvo vnútri perorálnej injekčnej striekačky celkom odstránitetak, že zatlačíte piest späť.


Pomaly ťahajte piest dolu až pokým sa krúžok na tele striekačky nedostane po značku zodpovedajúcu mililitrom alebo miligramom, ktoré máte užiť (0,5 ml = 5 mg, 1 ml = 10 mg, 1,5 ml = 15 mg, 2 ml = 20 mg).Pomaly otočte fľašu uzáverom smerom hore. Odpojte perorálnu injekčnú striekačku jemným točením von z plastového adaptéra.


Podávanie dávky

Roztok sa môže prehltnúť priamo z perorálnej injekčnej striekačky. Pacient musí sedieť rovno a piest sa musí zatláčať pomaly, aby mohol pacient prehĺtať.


Prípadne sa môže dávka tesne pred podaním zmiešať v pohári v malom množstve vody. Zamiešajte a vypite ihneď celú zmes.Perorálny roztok sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Po použití nasaďte uzáver späť, nechajte adaptér vo fľaši.


Čistenie

Po použití utrite vonkajšiu stranu perorálnej injekčnej striekačky suchou, čistou tkaninou.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Xapimant 10 mg filmom obalené tablety: 06/0271/13-S

Xapimant 20 mgfilmom obalené tablety: 06/0272/13-S

Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok: 06/0273/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

12


Xapimant 10 mg/ml perorálny roztok