+ ipil.sk

Xefo 4 mg filmom obalené tablety



Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00624-ZIB

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04463-ZIA

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/06559-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Xefo 4 mg filmom obalené tablety


lornoxikam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Xefo a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xefo

3. Ako užívať Xefo

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xefo

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Xefo a na čo sa používa


Xefo je nesteroidný protizápalový (NSAID) a protireumatický liek ,patriaci do triedy oxikamov. Je určený na krátkodobú liečbu akútnej miernej až stredne silnej bolesti a príznakov reumatoidnej artritídy a osteoartritídy, ako je bolesť a zápal kĺbov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xefo


Neužívajte Xefo

- ak ste alergický na lornoxikam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.);

- ak užívate iné lieky zo skupiny NSAID, ako kyselinu acetylsalicylovú (napr. aspirin), ibuprofen, COX-2 inhibítory,

 • ak ste precitlivený na iné NSAID vrátane kyseliny acetylsalicylovej (napr. aspirin),

 • ak trpíte trombocytopéniou (zníženým počtom krvných doštičiek, ktoré môže zvýšiť riziko krvácania a vzniku podliatín),

 • ak trpíte ťažkým zlyhaním srdca,

 • ak trpíte krvácaním do tráviaceho traktu, krvácaním alebo prasknutím cievy v mozgu alebo inými poruchami spojenými s krvácaním,

 • ak sa u vás vyskytlo krvácanie do tráviaceho traktu alebo perforácie (prasknutie) tráviaceho traktu súvisiace s predchádzajúcou liečbou NSAID,

 • ak trpíte aktívnym peptickým (žalúdočným) vredom alebo vám bol v minulosti diagnostikovaný opakujúci sa peptický (žalúdočný) vred,

 • ak trpíte ťažkými poruchami funkcie pečene,

 • ak trpíte ťažkými poruchami funkcie obličiek,

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Xefo, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Toto je dôležité najmä:

- ak máte zníženú funkciu obličiek,

 • ak vám v minulosti diagnostikovali vysoký krvný tlak a/alebo zlyhanie srdca, keď máte ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu,

 • ak vám v minulosti diagnostikovali náchylnosť ku krvácaniu,

 • ak vám v minulosti diagnostikovali astmu,

 • ak sa liečite na SLE (systémový lupus erythematosus, zriedkavé imunologické ochorenie).


Váš lekár môže monitorovať váš zdravotný stav laboratórnymi testami v pravidelných intervaloch ak:

- máte poruchy zrážania krvi,

- máte poruchy funkcie pečene,

- máte pokročilý vek,

- alebo budete liečený Xefom dlhšie ako 3 mesiace.


Informujte svojho lekára, ak budete liečený heparínom alebo takrolimom súbežne s Xefom.


V prípade, že máte akékoľvek nezvyčajné príznaky v brušnej oblasti, ako napr. krvácanie v brušnej oblasti, kožné reakcie, ako napr. kožná vyrážka, poškodenie vnútornej výstelky nosa, úst, viečok, uší, genitálií alebo konečníka alebo iné príznaky precitlivenosti, prerušte liečbu Xefom a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Lieky, ako Xefo, môžu spôsobovať malé zvýšenie rizika vzniku srdcového infarktu(myokardiálneho infarktu) alebo mozgovej príhody.

Akékoľvek riziko je pravdepodobnejšie pri vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe. Nezvyšujte preto odporúčanú dávku ani dobu užívania.


Obráťte na svojho ošetrujúceho lekára alebo lekárnika s otázkami týkajúcimi sa liečby, ak:

- máte problémy so srdcom,

- ste prekonali mozgovú príhodu,

- si myslíte, že máte predpoklady pre vznik týchto stavov (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku,vysokú hladinu cholesterolu alebo fajčíte).


Vyhnite sa užívaniu Xefa pri ovčích kiahniach.


Iné lieky a Xefo

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Xefo, ak užívate iné lieky zo skupiny NSAID ako kyselinu acetylsalicylovú(napr. aspirín), ibuprofena COX-2 inhibítory. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Xefo môže meniť účinok iných liekov.

Buďte zvlášť opatrný v prípade, že užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • Cimetidín – používa sa na liečbu pálenia záhy a žalúdočných vredov,

 • Antikoagulanciá ako heparín alebo fenprokumón – používajú sa na prevenciu tvorby krvných zrazenín,

 • Kortikosteroidy,

 • Metotrexát – používa sa na liečbu nádorových a imunologických ochorení,

 • Lítium,

 • Imunosupresívne lieky ako cyklosporín alebo takrolimus,

 • Lieky na srdce ako digoxín, ACE-inhibítory, beta-adrenergné blokátory,

 • Diuretiká,

 • Chinolónové antibiotiká,

 • Látky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín – používajú sa na prevenciu srdcového infarktu a mŕtvice,

 • SSRI (inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) – používajú sa na liečbu depresie,

 • Deriváty sulfonylmočoviny, napr. glibenklamid – používajú sa na kontrolu cukrovky,

 • Induktory a inhibítory CYP2C9 izoenzýmov (ako je napr. antibiotikum rifampicín alebo liek proti plesniam flukonazol), pretože by mohli mať vplyv na spôsob, akým váš organizmus odbúrava Xefo,

 • Blokátory angiotenzínového receptoru II – používajú sa na liečbu vysokého tlaku krvi, cukrovkou poškodených obličiek a kongestívneho zlyhania srdca, Pemetrexed– používa sa na liečbu niektorých foriem rakoviny pľúc.


Xefo a jedlo a nápoje

Filmom obalené tablety Xefo sú určené na vnútorné užívanie.Užívajte tieto tablety pred jedlom s dostatočným množstvom tekutiny.

Užívanie lieku s jedlom sa neodporúča, nakoľko môže dôjsť k zníženiu účinku lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Plodnosť

Užívanie Xefa môže znížiť plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré chcú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením, alebo u ktorých sa práve vyšetruje plodnosť, má lekár zvážiť unkončenie liečby Xefom.


Tehotenstvo

Xefo sa nemá užívať počas prvých šiestich mesiacov tehotenstva, pokiaľ lekár jasne neodporučí jeho užívanie. Xefo nesmiete užívať počas posledných troch mesiacov tehotenstva.


Dojčenie

Pokiaľ dojčíte, užívanie Xefa sa neodporúča, pokiaľ lekár jasne neodporučí jeho užívanie.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Xefo má len zanedbateľný alebo žiadny vplyv na vedenie vozidiel alebo obsluhu strojov.


Xefo obsahuje monohydrát laktózy.

Xefo 4 mg tablety obsahujú monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Xefo


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka pre dospelýchje 8 – 16 mg rozdelených do 2 alebo 3 dávok. Neužívajte viac ako 16 mg denne.


Dávka pre pacientov s artritídou je 12 mg rozdelených do 2 alebo 3dávok. Neužívajte viac ako 16 mg denne.


Ak máte poruchu funkcie pečene alebo obličiek, neužívajte viac ako 12 mg tohto lieku (rozdelených do 2 alebo 3 dávok).


Tablety Xefo sa musia prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Neužívajte Xefo s jedlom, pretože jedlo môže znížiť účinok Xefa.


Xefo sa neodporúča deťom a dospievajúcim do 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom.


Ak užijete viac Xefa ako máte

Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, ak ste použili viac tabliet Xefo, ako je vám predpísané.


V prípade predávkovania môžete očakávať nasledujúce príznaky: pocit na vracanie, vracanie, príznaky týkajúce sa centrálneho nervového systému (ako závraty alebo poruchy videnia).


Ak zabudnete užiť Xefo

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Lieky ako Xefo môžu spôsobovať malé zvýšenie rizika vzniku srdcového infarktualebo mozgovej príhody.


V prípade, že trpíte niektorými nezvyčajnými príznakmi v brušnej oblasti, ako napr. krvácaním v brušnej oblasti, kožnými reakciami, ako napr. kožná vyrážka, poškodením vnútornej výstelky nosa, úst, viečok, uší, genitálií alebo konečníka, alebo inými príznakmi precitlivenosti, prerušte liečbu Xefom a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ak sa u Vás prejavia nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte užívať váš liek a povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo sa spojte s pohotovostnou službou v najbližšej nemocnici:


 • skrátený dych, bolesť na hrudi, opuch členkov alebo jeho zhoršenie,

 • závažná alebo nepretržitá bolesť žalúdka alebo sčernanie stolice,

 • zožltnutie kože alebo očí (žltačka) – toto sú príznaky problémov s pečeňou,

 • alergická reakcia – môže sa prejaviť príznakmi na koži ako sú vredy alebo pľuzgiere, opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním,

 • horúčka, tvorba pľuzgierov alebo zápal hlavne na rukách alebo nohách alebo v oblasti úst (Stevensov-Johnsonov syndróm),

 • výnimočne - závažné infekcie kože pri ovčích kiahniach.


Vedľajšie účinky spojené s používaním Xefa sú uvedené nižšie.


Častévedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)

 • slabá a krátkodobá bolesť hlavy a závraty,

 • pocit na vracanie, bolesť brucha, žalúdočná nevoľnosť, hnačka, vracanie.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)

 • strata hmotnosti (anorexia), nespavosť, depresia,

 • zápal očnej spojovky (sekrét z oka),

 • pocit závratu, hučanie v ušiach (tinitus),

 • zlyhanie srdca, nepravidelná činnosť srdca, rýchla činnosť srdca, začervenanie,

 • zápcha, plynatosť, grganie, sucho v ústach, zápal žalúdka, žalúdočný vred, bolesť hornej časti brucha, dvanástnikový vred, zvredovatenie sliznice v ústach,

 • zvýšenie hladín pečeňových testov (stanovené krvnými testami), celkový pocit choroby (malátnosť),

 • vyrážka, svrbenie, nadmerné potenie, sčervenanie kože (erytém), angioedém, (rýchle nastupujúci opuch hlbších vrstiev kože, zvyčajne na tvári), žihľavka, opuch, upchatý nos v dôsledku alergie (nádcha),

 • vypadávanie vlasov,

 • bolesť kĺbov (artralgia).


Zriedkavévedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 ľudí)

 • bolesť hrdla,

 • chudokrvnosť, zníženie počtu krvných buniek (trombocytopénia a leukopénia), slabosť,

 • precitlivenosť, anafylaktoidná reakcia a anafylaxia (reakcia organizmu charakterizovaná obvykle opuchom tváre, návalmi tepla/sčervenaním, ťažkosťami s dýchaním a závratmi),

 • zmätenosť, nervozita, nepokoj, pocit ospalosti (somnolencia), parestézia (pocit pichania a pálenia v rukách a nohách), porucha chuti, tras, migréna, poruchy videnia,

 • vysoký krvný tlak, návaly horúčavy,

 • krvácanie, hematóm (podliatiny), predĺžený čas krvácania,

 • dýchavičnosť, kašeľ, bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek),

 • prasknutý žalúdočný vred, vracanie krvi, krvácanie do tráviaceho traktu, tmavá stolica

 • zápal sliznice ústnej dutiny, ezofagitída (zápal pažeráka), gastroezofageálny reflux, sťažené prehĺtanie, aftózna stomatitída (vredy v ústnej dutine), zápal jazyka,

 • abnormálna funkcia pečene,

 • kožné problémy ako ekzém a vyrážky,

 • bolesť kostí, svalové kŕče, bolesť svalov,

 • ťažkosti s močením, ako častá potreba močiť v noci (nyktúria) alebo zvýšené hladiny močoviny a kreatinínu v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • poškodenie pečene, zápal pečene (hepatitída), žltačka, porucha odtoku žlče z pečene (cholestáza) ,

 • podliatiny, opuch, závažné poruchy na koži (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza),

 • nebakteriálny zápal mozgových blán,

 • skupinový účinok NSAID: poruchy v krvnom obraze – neutropénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia a toxický účinok na obličky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Xefo


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Xefo obsahuje

 • Liečivo je lornoxikam.

 • Jedna filmom obalená tableta obsahuje 4 mg lornoxikamu.

 • Ďalšie zložky sú:

- monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát (v jadre),

- makrogol, oxid titaničitý (E171), mastenec, hypromelóza (vo fime).


Ako vyzerá Xefo a obsah balenia


Xefo 4 mg filmom obalená tableta je biela až žltkastá podlhovastá filmom obalená tableta s odtlačkom „L04“.


Xefo sa dodáva v baleniach s obsahom 10, 20, 30, 50, 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

Tel.: +45 4677 1111

fax: +45 4675 6640


Výrobca:

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko


Takeda GmbH

Plant Oranienburg

Lehnizstrassee 70-98

DE-16515 Oranienburg

Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Xefo 4 mg - Filmtabletten

Bulharsko Ксефо

Česká Republika Xefo 4 mg

Dánsko Xefo

Estónsko Xefo

Grécko Xefo

Maďarsko Xefo 4 mg filmtabletta

Írsko Xefo

Litva Xefo 4 mg pėvele dengtos tabletės

Lotyšsko Xefo 4 mgapvalkotā tablete

Poľsko Xefo

Portugalsko Acabel 4 mg

Holandsko Xefo

Slovensko Xefo 4 mg filmom obalené tablety

Slovinsko Xefo 4 mg filmsko obložene tablete

Španielsko Acabel 4 mg comprimidos recubiertos con película

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


Xefo 4 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00624-ZIB

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/04463-ZIA

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/06559-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Xefo 4 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 4 mg lornoxikamu.


Pomocné látky so známym účinkom: 94 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biela až žltkastá podlhovastá filmom obalená tableta s odtlačkom „L04".


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

 • Krátkodobá úľava akútnej miernej až stredne silnej bolesti

 • Symptomatická úľava bolesti a zápalu pri osteoartritíde

 • Symptomatická úľava bolesti a zápalu pri reumatoidnej artritíde


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Na základe individuálnej odpovede na liečbu je potrebné pre všetkých pacientov zostaviť vhodný harmonogram dávkovania.


Bolesť

8-16 mg lornoxikamu denne rozdelených do 2 alebo 3 dávok. Maximálna denná odporúčaná dávka je16 mg.


Osteoartritída a reumatoidná artritída

Iniciačná odporúčaná dávka je 12 mg lornoxikamu denne rozdelených do 2-3 dávok. Udržiavaciadávka nesmie presiahnuť 16 mg lornoxikamu denne.


Dodatočné informácie osobitných skupín pacientov


Pediatrická populácia

Lornoxikam sa neodporúča užívať deťom a dospievajúcim do 18 rokov vzhľadom na nedostatok údajov obezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti

Pre pacientov starších ako 65 rokov nie je potrebná špeciálna úprava dávky. Lornoxikam je potrebné podávať opatrne, pretože v tejto skupine pacientov je tolerancia nežiaducich účinkov v tráviacom trakte zhoršená (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchami funkcie obličiek

Pre pacientov so slabou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek je maximálna denná

odporúčaná dávka 12 mg rozdelená do 2 alebo 3 dávok (pozri časť 4.4).


Pacienti s poruchami funkcie pečene

Pre pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie pečene je maximálna denná odporúčaná dávka 12mg rozdelená do 2 alebo 3 dávok (pozri časť 4.4).


Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby nevyhnutnej pre kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Xefo filmom obalené tablety sú určené na perorálne použitie a je potrebné ich zapiť dostatočným množstvom tekutín.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na lornoxikam alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • Trombocytopénia

 • Precitlivenosť (symptómy podobné astme, rinitíde, angioedému a žihľavke) na iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) vrátane kyseliny acetylsalicylovej

 • Ťažké zlyhanie srdca

 • Krvácanie do gastrointestinálneho traktu, cerebrovaskulárne krvácanie alebo iné poruchy spojené s krvácaním

 • V minulosti diagnostikované krvácanie do tráviaceho traktu alebo perforácie, súvisiace s predchádzajúcou liečbou NSAID

 • Aktívny alebo v minulosti diagnostikovaný opakujúci sa peptický vred/krvácanie (dve alebo viacero jednotlivých epizód preukázanej ulcerácie alebo krvácania)

 • Ťažké poruchy funkcie pečene

 • Ťažké poruchy funkcie obličiek (hladina kreatinínu v sére > 700 mol/1)

 • Tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri nasledujúcich ochoreniach je lornoxikam potrebné podávať len po dôkladnom zváženírizikaa prínosu:

 • Poruchy funkcie obličiek: Lornoxikam je potrebné podávať opatrne pacientom so slabými (hladina kreatinínu v sére 150-300 mol/1) až stredne závažnými (hladina kreatinínu v sére 300-700 mol/1) poruchami funkcií obličiek z dôvodu závislosti zachovania prietoku krvi obličkami od prostaglandínov. Liečbu lornoxikamom je potrebné prerušiť v prípade zhoršenia funkcie obličiek počas liečby.

 • Funkcie obličiek je potrebné sledovať u pacientov, ktorí podstúpili veľký chirurgický zákrok, u pacientov so zlyhaním srdca, u pacientov liečených diuretikami, u pacientov súbežne liečených liekmi, u ktorých sa predpokladá alebo je známe, že spôsobujú poškodenie obličiek.

 • Pacienti s poruchami zrážania krvi: Odporúča sa dôkladné klinické monitorovanie a laboratórne vyšetrenie (napr. APTT).

 • Pacienti s poruchami funkcie pečene (napr. cirhóza pečene): Klinické monitorovanie a laboratórne vyšetrenie v pravidelných intervaloch je potrebné zvážiť u pacientov s poruchami funkcie pečene, keďže môže dôjsť k akumulácii lornoxikamu (nárast v ploche pod krivkou AUC) po liečbe dennými dávkami 12-16 mg. Odhliadnuc od tohto faktu, zhoršené funkcie pečene nemajú vplyv na farmakokinetické parametre lornoxikamu v porovnaní so zdravými jedincami.

 • Dlhotrvajúca liečba (viac ako 3 mesiace): Odporúča sa pravidelné laboratórne vyšetrenie hematológie (hemoglobín), funkcií obličiek (kreatinín) a enzýmov v pečeni.

 • Pacienti starší ako 65 rokov: Odporúča sa monitorovanie funkcií obličiek a pečene. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pacientom v pokročilom veku, ktorí podstúpili operáciu.


Vyhnite sa užívaniu lornoxikamu súbežne s NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby nevyhnutnej pre kontrolu symptómov (pozri časť 4.2. a nižšie uvedené riziká krvácania do gastrointestinálneho traktu a kardiovaskulárne riziká).


Krvácanie do gastrointestinálneho traktu, ulcerácia a perforácia: krvácanie do gastrointestinálneho traktu, ulcerácia alebo perforácia, s možnými smrteľnými následkami, boli popísané kedykoľvekpočas liečby všetkými NSAID s alebo bez varujúcich príznakov alebo predchádzajúcej diagnostike ťažkých gastrointestinálnych porúch.


Riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu, ulcerácie a perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou NSAID, u pacientov, ktorým bol v minulosti diagnostikovaný vred, obzvlášť, ak bol komplikovaný krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3), a u pacientov v pokročilom veku. U týchto pacientov je potrebné začať liečbu najnižšou možnou dávkou. U týchto pacientov je potrebné zvážiť kombinovanú liečbu s protektívnymi látkami (napr. misoprostolom alebo inhibítormi protónových púmp) ako aj u pacientov, ktorí vyžadujú súbežnú nízku dávku kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liečiv kvôli pravdepodobnému zvýšeniu rizika gastrointestinálnych porúch (pozri nižšie a časť 4.5). Odporúča sa klinické monitorovanie v pravidelných intervaloch.


U pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytla gastrointestinálna toxicita, najmä u pacientov v pokročilom veku, sa môžu vyskytnúť nezvyčajné symptómy v brušnej oblasti (najmä krvácanie dogastrointestinálneho traktu) predovšetkým v počiatočnej fáze liečby.

Pozornosť je potrebné venovať pacientom liečeným liekmi, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebokrvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako napr. warfarín, selektívne inhibítoryspätného vychytávania sérotonínu alebo látky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín ako napr. kyselina acetylsalicylová(pozri časť 4.5).


V prípade výskytu krvácania do gastrointestinálneho traktu alebo ulcerácie je potrebné u pacientov liečených lornoxikamom liečbu ukončiť.


NSAID je pacientom, u ktorých sa v minulosti vyskytli ochorenia tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), potrebné podávať opatrne, keďže môže dôjsť k zhoršeniu ich ochorenia (pozri časť 4.8).


U pacientov v pokročilom veku je zvýšená frekvencia nežiaducich reakcií na NSAID, najmä krvácanie do gastrointestinálneho traktu a perforácia, ktoré môžu mať smrteľné následky (pozri časť 4.3).


Pozornosť je potrebné venovať pacientom, u ktorých sa v minulosti diagnostikovala hypertenzia a/alebo zlyhanie srdca z dôvodu popísaného výskytu zadržiavania tekutín a edému v súvislosti s liečbou NSAID.


U pacientov s výskytom vysokého krvného tlaku alebo miernym alebo slabým zlyhaním srdca upchatím ciev je potrebné patričné monitorovanie a poradenstvo, pretože v súvislosti s užívaním NSAID sa predpokladá výskyt zadržiavania tekutín a edémy.


Klinické pokusy a epidemiologické údaje predpokladajú, že užívanie niektorých NSAID (zvlášť vo vysokých dávkach a počas dlhotrvajúcej liečby) možno spájať s miernym nárastom rizika trombotických arteriálnych príhod (napríklad myokardiálneho infarktu alebo mŕtvice). Na vylúčenie tohto rizika pri užívaní lornoxikamu nie je dostatok údajov.


Pacientov s nekontrolovaným vysokým krvným tlakom, zlyhaním srdca upchatím ciev, zistenou ischemickou chorobou srdca, ochorením periférneho cievneho systému alebo cerebrovaskulárnym ochorením možno liečiť lornoxikamom iba po dôkladnom zvážení. Rovnako je potrebné zvážiť dlhodobú liečbu pacientov s faktormi vysokého rizika vzniku kardiovaskulárneho ochorenia (napr. vysoký krvný tlak, hyperlipidémia, diabetes mellitus a fajčenie).


Súbežná liečba NSAID a heparínom v súvislosti s miechovou alebo epidurálnou anestéziou zvyšuje riziko miechového/epidurálneho hematómu (pozri časť 4.5).

Ťažké kožné reakcie, niektoré so smrteľnými následkami vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy, boli veľmi zriedkavo pozorované v súvislosti s používaním NSAID (pozri časť 4.8). Pacienti sú vystavení najvyššiemu riziku týchto reakcií v počiatočnom štádiu liečby, nástup reakcie je vo väčšine prípadov v priebehu prvého mesiacaliečby. Liečbu lornoxikamom je potrebné prerušiť pri prvom prejave vyrážky, lézií sliznice alebo iných príznakov precitlivenosti.


U pacientov, ktorí sa liečia na bronchiálnu astmu alebo toto ochorenie majú v anamnéze, je potrebná zvýšená opatrnosť pri liečbe lornoxikamom. NSAID môžu u takýchto pacientov vyvolať bronchospazmus.


Pacienti so systémovým lupus erythematosus (SLE) a systémovými chorobami spojivového tkaniva môžu mať zvýšené riziko výskytu aseptickej meningitídy.


Lornoxikam znižuje agregáciu krvných doštičiek a predlžuje čas krvácania, preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri aplikácii pacientom so zvýšenou náchylnosťou ku krvácaniu.


Súbežná liečba NSAID a takrolimom môže dôsledkom zníženia syntézy prostacyklínu v obličke zvýšiť riziko nefrotoxicity. Z tohto dôvodu je potrebné podrobne sledovať funkcie obličiek u pacientov s kombinovanou terapiou.


Tak ako v prípade väčšiny NSAID bolo popísané občasné zvýšenie hladín transamináz v sére, zvýšenie hladín bilirubínu v sére a iných parametrov funkcie pečene, rovnako ako zvýšenie kreatinínu v sére a hladiny močovinového dusíka v krvi ako aj iné laboratórne abnormality. V prípade, že takáto abnormalita je výrazná alebo pretrváva, je potrebné podávanie lornoxikamu prerušiť a vykonať vhodné vyšetrenia.


Tento liek obsahuje laktózu. Tento liek nie je vhodný pre pacientov so zriedkavým dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laktázovej deficiencie alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie.


Užívanie lornoxikamu, tak ako každého iného lieku, ktorý inhibuje syntézu cyklooxygenázy a prostaglandínov, môže znížiť plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré chcú otehotnieť. U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo u ktorých sa práve vyšetruje plodnosť, by sa podávanie lornoxikamu malo zvážiť.


Varicella môže byť výnimočne pôvodcom závažných komplikácií pri infekciách kože a mäkkých tkanív.

Zatiaľ sa nedá vylúčiť, či NSAID prispievajú k zhoršeniu týchto infekcií.

Odporúča sa preto vyhnúť sa používaniu lornoxikamu pri ochorení na varicellu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné podávanie lornoxikamu a

 • cimetidínu: Zvyšuje plazmatické koncentrácie lornoxikamu. (Neboli zistené žiadne interakcie medzi lornoxikamom a ranitidínom, alebo lornoxikamom a antacidami).

 • antikoagulancií: NSAID môžu zvyšovať účinok antikoagulancií ako napr. warfarínu (pozri časť 4.4). Je potrebné previesť podrobné sledovanie INR (international normalized ratio)

 • fenprokumónu: Znížený účinok liečby fenprokumónom.

 • heparínu: NSAID zvyšujú riziko miechového alebo epidurálneho hematómu pri súbežnom podávaní s heparínom v súvislosti s miechovou alebo epidurálnou anestéziou (pozri časť 4.4.).

ACE inhibítorov: Antihypertenzívny účinok ACE inhibítorov môže byť znížený.

 • diuretík: Znížený diuretický a antihypertenzívny účinok kľučkových diuretík, tiazidových diuretík a kálium šetriacich diuretík.

 • beta-adrenergných blokátorov: Znížený antihypertenzívny účinok.

 • Blokátory angiotenzínového recepotoru II: Znížený antihypertenzívny účinok.

 • digoxínu: Znižuje vylučovanie digoxínu obličkami.

 • kortikosteroidov: Zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania (pozri časť 4.4).

 • chinolónových antibiotík: Zvýšené riziko záchvatov.

 • látky, ktoré zabraňujú tvorbe krvných zrazenín: Zvýšené riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu (pozri časť 4.4).

 • iných NSAID: Zvýšené riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu.

 • metotrexátu: Zvýšené koncentrácie metotrexátu v sére. Môže sa vyskytnúť zvýšená toxicita. Pri súbežnej liečbe je potrebné dôkladné monitorovanie.

 • selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI): Zvýšené riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu (pozri časť 4.4).

 • lítia: NSAID inhibujú vylučovanie lítia obličkami, dôsledkom čoho sa koncentrácia lítia v sére môže zvýšiť nad hranice toxicity. Z tohto dôvodu je potrebné monitorovať hladiny lítia v sére, predovšetkým na začiatku, pri úprave a ukončení liečby.

 • cyklosporínu: Zvýšené koncentrácie cyklosporínu v sére. Nefrotoxicita cyklosporínu sa môže zvýšiť cez účinky sprostredkované obličkovými prostaglandínmi. Počas kombinovanej liečby je potrebné monitorovať funkcie obličiek.

 • derivátov sulfonylmočoviny (napr. glibenklamid): Zvýšené riziko hypoglykémie.

 • známych induktorov a inhibítorov CYP2C9 izoenzýmov: Lornoxikam (podobne ako iné od cytochróm P450 2C9 (CYP2C9 izoenzým) závislé NSAID) interaguje so známymi induktormi a inhibítormi CYP2C9 izoenzýmov (pozri časť 5.2 Biotransformácia).

 • takrolimu: Zvyšuje riziko nefrotoxicity z dôvodu zníženej syntézy prostacyklínu v obličke. Počas kombinovanej liečby je potrebné monitorovať funkcie obličiek (pozri časť 4.4.).

 • pemetrexedu: NSAID môžu znížiť renálny klírens pemetrexedu s dôsledkom zvýšenej toxicity pemetrexedu na renálny a gastrointestinálny systém a kostnú dreň (myelosupresia).


Súbežné užitie Xefa, filmom obalené tablety, a jedla môže spôsobiť oneskorenú absorpciu lornoxikamu. Ak je potrebný rýchly nástup účinku (úľava od bolesti), Xefo filmom obalené tablety sa nemajú užívať spolu s jedlom.

Príjem potravy môže znížiť vstrebávanie o 20 % a zvýšiť Tmax.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Lornoxikam je kontraindikovaný v treťom trimestri gravidity a nesmie sa používať v prvom a druhom trimestri a počas pôrodu z dôvodu chýbajúcich klinických údajov o gravidných ženách vystavených účinku lornoxikamu.


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití lornoxikamu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).


Inhibícia syntézy prostaglandínu môže nežiaduco ovplyvniť graviditu a/alebo vývoj embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií predpokladajú zvýšené riziko spontánneho potratu a malformácií srdca po použití inhibítorov syntézy prostaglandínov v ranom štádiu gravidity. Predpokladá sa zvyšovanie rizika s rastúcou dávkou a dobou liečby. V štúdiách na zvieratách podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo za následok zvýšenú pre- a post implantačnú stratu a embryo-fetálnu letalitu. Počas prvého a druhého trimestra gravidity sa inhibítory syntézy prostaglandínov nesmú podávať, pokiaľ to nie je jasne nevyhnutné.


Inhibítory syntézy prostaglandínov podávané počas tretieho trimestra gravidity môžu vystaviť plodkardiopulmonálnej toxicite (predčasné uzavretie ductus arteriosus a pulmonálnej hypertenzii)a dysfunkcii obličiek, čo môže viesť k zlyhaniu obličiek a tak zníženiu objemu amniotickej tekutiny.

V závere gravidity môžu inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť matku a plod predĺženému času krvácania a potlačeniu kontrakcií maternice, čo môže oneskoriť alebo predĺžiť pôrod. Z tohto dôvodu je použitie lornoxikamu kontraindikované v treťom trimestri gravidity (pozri časť 4.3).


Laktácia

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o exkrécii lornoxikamu do ľudského materského mlieka. Lornoxikam sa v relatívne vysokých koncentráciách vylučuje do materského mlieka potkanov. Z tohto dôvodu by lornoxikam nemal byť užívaný dojčiacimi ženami.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti, pociťujúci závraty a/alebo ospalosť počas liečby lornoxikamom, by sa mali vyhnúť vedeniu motorových vozidiel alebo obsluhovaniu strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky NSAID sú gastrointestinálneho pôvodu. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo krvácanie do gastrointestinálneho traktu, niekedy so smrteľnými následkami, zvlášť u starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní NSAID boli pozorované nauzea, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída.


Približne u 20 % pacientov liečených lornoxikamom je možné očakávať pociťovanie nežiaducich účinkov. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky lornoxikamu patrí nauzea, dyspepsia, bolesť brucha, vracanie a hnačka. V dostupných štúdiách sa tieto príznaky vyskytli u menej ako 10 % pacientov.


V súvislosti s liečbou NSAID bol pozorovaný výskyt edému, vysokého krvného tlaku a zlyhanie srdca.


Klinické pokusy a epidemiologické údaje predpokladajú, že užívanie niektorých NSAID (zvlášť vo vysokých dávkach a počas dlhotrvajúcej liečby) možno spájať s nárastom rizika trombotických arteriálnych príhod (napríklad myokardiálneho infarktu alebo mŕtvice).


Výnimočne sa pri varicelle môžu vyskytnúť závažné komplikácie infekcií kože a mäkkých tkanív.


Nižšie uvedený zoznam obsahuje nežiaduce účinky, ktoré sa vo všeobecnosti vyskytli u viac než 0,05 % z 6 417 pacientov liečených vo fáze II, III a IV klinických štúdií.


Veľmi časté (l/10); Časté (l/100 až < 1/10); Menej časté (1/1 000 až < 1/100); Zriedkavé ( l/10 000 až < 1/1 000); Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Zriedkavé: Faryngitída.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: Anémia, trombocytopénia, leukopénia, predĺžený čas krvácania

Veľmi zriedkavé: Ekchymóza. NSAID môžu spôsobiť potenciálne vážnu hematologickú poruchu ako: neutropénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia (skupinový účinok NSAID).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Precitlivenosť, anafylaktoidná reakcia a anafylaxia.


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté: Anorexia, zmeny telesnej hmotnosti.


Psychické poruchy

Menej časté: Nespavosť, depresia.

Zriedkavé: Zmätenosť, nervozita, nepokoj.


Poruchy nervového systému

Časté: Slabá a krátkodobá bolesť hlavy, závraty.

Zriedkavé: Somnolencia, parestézia, dysgeúzia, tremor, migréna.

Veľmi zriedkavé: aseptická meningitída u pacientov so SLE a systémovými chorobami spojivového tkaniva (pozri časť 4.4.).


Poruchy oka

Menej časté: Konjunktivitída.

Zriedkavé: Poruchy videnia.


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté: Vertigo, tinitus.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Palpitácia, tachykardia, edém, zlyhanie srdca.


Poruchy ciev

Menej časté: Začervenanie, edém.

Zriedkavé: Hypertenzia, návaly horúčavy, hematóm.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Rinitída.

Zriedkavé: Dyspnoe, kašeľ, bronchospazmus.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Nauzea, bolesť brucha, dyspepsia, hnačka, vracanie.

Menej časté: Zápcha, plynatosť, eruktácia, chorobná suchosť ústnej sliznice, gastritída, žalúdočnývred, bolesť v hornej časti brucha, dvanástnikový vred, ulcerácia ústnej sliznice.

Zriedkavé: Meléna, hemateméza, stomatitída, ezofagitída, gastroezofageálny reflux, dysfágia, aftóznastomatitída, glositída, prasknutý peptický vred, gastrointestinálna hemorágia.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov ALT alebo AST.

Veľmi zriedkavé: Hepatotoxicita vyúsťujúca do hepatálneho zlyhania, hepatitídy, žltačky a cholestázy.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Vyrážka, pruritus, hyperhidróza, erytematózna vyrážka, žihľavka a angioedém, alopécia.

Zriedkavé: Dermatitída a ekzém, purpura.

Veľmi zriedkavé: Edém a tvorba pľuzgierov, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna

nekrolýza.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: Artralgia.

Zriedkavé: Bolesť kostí, svalový spazmus, myalgia.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: Noktúria, poruchy močenia, zvýšenie hladín močovinového dusíka v krvi a kreatinínu.

Veľmi zriedkavé: Lornoxikam môže vyvolať akútne renálne zlyhanie u pacientov s existujúcim poškodením obličiek, pri ktorom udržiavanie krvného prietoku obličiek závisí od prostaglandínov (pozri časť 4.4.) Nefrotoxicita v rôznych formách, vrátane nefritídy a nefrotického syndrómu, je spájaná so skupinovým účinkom NSAID.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: Celkový pocit choroby, opuch tváre.

Zriedkavé: Asténia.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Do tejto doby nie sú známe skúsenosti s predávkovaním, preto nie je možné definovať následky predávkovania alebo navrhnúť špecifické opatrenia. Avšak, po predávkovaní lornoxikamom je možné očakávať nasledujúce symptómy: Nauzea, vracanie, symptómy týkajúce sa centrálnej nervovej sústavy (závraty, poruchy videnia). Medzi ťažké symptómy patrí ataxia postupujúca až do kómy a kŕčov, poškodenia pečene a obličiek a možné poruchy zrážania.


V prípade podozrenia alebo skutočného predávkovania je potrebné užívanie tohto lieku zastaviť.

V dôsledku jeho krátkeho biologického polčasu sa lornoxikam rýchlo vylučuje. Lornoxikam nie je možné odstrániť dialýzou. Doteraz neexistuje žiadna známa špecifická liečba antidotami. Je potrebné zvážiť zvyčajné úkony poskytnutia prvej pomoci vrátane výplachu žalúdka. V princípe, iba podanie aktívneho uhlia ihneď po požití lornoxikamu, vedie k zníženiu absorpcie liečiva.
Gastrointestinálne poruchy je možné liečiť analógom prostaglandínu alebo ranitidínom.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Protizápalové a protireumatické látky, nesteroidné, oxikamy, ATC kód: M01AC05


Mechanizmus účinku

Lornoxikam je nesteroidné protizápalové liečivo s analgetickými vlastnosťami a patrí do triedy oxikamov. Mechanizmus účinku lornoxikamu prevažne s súvisí s inhibíciou syntézy prostaglandínov (inhibícia cyklooxygenázy) vedúcej k desenzibilizácii periférnych nociceptorov a následnému potlačeniu zápalu. Predpokladá sa taktiež centrálny účinok na nocicepciu nezávislý od protizápalových účinkov.


Farmakodynamické účinky

Lornoxikam nemá vplyv na vitálne funkcie (napr. na telesnú teplotu, dychovú frekvenciu, pulz, tlak krvi, EKG, spirometriu).


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Analgetické vlastnosti lornoxikamu boli úspešne preukázané v niekoľkých klinických štúdiách počas vývoja lieku.


V dôsledku lokálneho podráždenia gastrointestinálneho traktu a systémového ulcerogénneho účinku súvisiaceho s inhibíciou syntézy prostaglandínu (PG) sú častým vedľajším účinkom po liečbe lornoxikamom gastrointestinálne poruchy rovnako ako po liečbe inými NSAID.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Lornoxikam sa rýchlo a takmer kompletne vstrebáva z tráviaceho traktu. Maximálne koncentrácie v plazme sa dosiahnu približne 1-2 hodiny po podaní. Absolútna biodostupnosť lornoxikamu je 90-100 %. Nebol pozorovaný žiadny first-pass efekt. Priemerný polčas eliminácie je 3-4 hodiny.


Simultánne užitie lornoxikamu s potravou znižuje Cmaxpribližne o 30 % a zvyšuje Tmaxz 1,5 na 2,3 hodiny. Absorpcia lornoxikamu sa (prerátané na AUC) môže znížiť až o 20 %.


Distribúcia

Lornoxikam sa nachádza v plazme v nezmenenej forme a aj ako jeho hydroxylovaný metabolit. Väzbalornoxikamu na plazmatické proteíny je 99 % a nie je závislá od koncentrácie.


Biotransformácia

Lornoxikam sa rozsiahle metabolizuje v pečeni, predovšetkým hydroxyláciou na inaktívny 5-hydroxylornoxikam. Táto biotransformácia lornoxikamu vyžaduje prítomnosť enzýmu CYP2C9.

V dôsledku genetických polymorfizmov existujú jedinci s pomalou a rýchlou formou tohto enzýmu, čo môže viesť k zvýšeniu hladín lornoxikamu v plazme u jedincov s pomalou formou. Hydroxylovaný metabolit nevykazuje žiadnu farmakologickú aktivitu. Lornoxikam sa metabolizuje kompletnea približne 2/3 sa eliminujú pečeňou a 1/3 obličkami ako inaktívna látka.


V zvieracích modeloch lornoxikam neindukuje enzýmy v pečeni. Z údajov klinických štúdií nie je žiadny dôkaz akumulácie lornoxikamu po opakovanom podávaní v rámci odporúčanej dávky. Toto zistenie je podporené údajmi monitorovania liečiva počas 1 rok trvajúcich štúdií.


Eliminácia

Priemerný polčas eliminácie pôvodnej látky sú 3-4 hodiny. Po perorálnom podaní je približne 50 % vylúčených v stolici a 42 % obličkami, prevažne ako 5-hydroxylornoxikam. Polčas eliminácie 5-hydroxylornoxikamu je približne 9 hodín po dávke podanej parenterálne jeden alebo dvakrát denne.


U pacientov nad 65 rokov je klírens znížený o 30-40 %. Okrem zníženého klírensu nebola u pacientov v pokročilom veku pozorovaná žiadna významná zmena kinetického profilu lornoxikamu.


U pacientov s poruchami funkcií obličiek alebo pečene nebola pozorovaná žiadna významná zmena kinetického profilu lornoxikamu s výnimkou akumulácie u pacientov s chronickým ochorením pečene po liečbe dennými dávkami 12 a 16 mg počas 7 dní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V štúdiách toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní mal lornoxikam u niekoľkých živočíšnych druhov za následok renálnu toxicitu a ulceráciu gastrointestinálneho traktu.


V štúdiách na zvieratách, podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov malo za následok zvýšenú pre- a post implantačnú stratu a embryo-fetálnu letalitu. Navyše bola u zvierat, ktorým boli podávané inhibítory syntézy prostaglandínov počas organogenézy, pozorovaná zvýšená incidencia rôznych malformácií vrátane kardiovaskulárnych malformácií.


U potkanov lornoxikam znížil plodnosť (vplyv na ovuláciu a implantáciu) a mal vplyv na graviditu a pôrod. U králikov a potkanov mal lornoxikam za následok predčasné uzavretie ductus arteriosus v dôsledku inhibície cyklooxygenázy.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalickácelulóza

Povidón K 30

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Film:

Makrogol

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec

Hypromelóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blister: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister:

Nepriehľadný PVC/Hliník. Každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.

Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 50 a 100 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko


Tel.: +45 4677 1111

fax: +45 4675 6640


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0596/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10. novembra 2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 4. marca 2011


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015




Xefo 4 mg filmom obalené tablety