+ ipil.sk

Xelacef 500 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku , ev.č.: 2108/07062, 07063


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Xelacef 250 mg

Xelacef 500 mg

Filmom obalené tablety

Cefuroxim


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Xelacef a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Xelacef

3. Ako užívať Xelacef

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xelacef

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE XELACEF A NA ČO SA POUŽÍVA


Xelacef je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík, ktoré sa nazývajú „cefalosporíny“. Tento typ antibiotík sa podobá penicilínovým antibiotikám. Xelacef zabíja baktérie a používa sa proti rôznym druhom infekcií.


Podobne ako ostatné antibiotiká, Xelacef pôsobí len na niektoré druhy baktérií. Preto je vhodný len na liečbu niektorých typov infekcií.


Xelacef sa môže použiť na liečbu:

infekcie uší, prínosových dutín a hrdla

infekcie hrudníka, ako je bronchitída (zápal priedušiek).

infekcie močového mechúra

infekcie kože a podkožných vrstiev (ako je furunkulóza (hnisavé ochorenie kože), impetigo – infekcia na povrchu pokožky)

včasné štádium „ Lymskej choroby“ (po pohryznutí kliešťom) a ako prevencia neskorších komplikácií u dospelých a detských pacientov starších ako 12 rokov.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE XELACEF


Neužívajte Xelacef, keď:

- ste alergický (precitlivený) na cefuroxím alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

- ste alergický (precitlivený) na iné typ cefalosporínu

- sa u Vás v minulosti vyskytla silná alergická reakcia na akýkoľvek druh penicilínového

antibiotika.


Nie všetci pacienti, ktorí sú alergickí na penicilíny, budú alergickí aj na cefalosporíny. Ak sa však

u Vás v minulosti vyskytla závažná alergická reakcia na akýkoľvek druh penicilínu, potom nesmiete užívať tento liek.Dôvodom je pravdepodobná precitlivenosť aj na tento liek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Xelacefu


Prosím informujte svojho lekára, ak:

- sa u Vás v minulosti objavila alergická reakcia na penicilínové antibiotiká

- trpíte silnou a neustupujúcou hnačkou počas liečby alebo po liečbe Xelacefom, neužívajte

akékoľvek lieky na hnačku, ktoré spomaľujú peristaltiku.

 • vraciate alebo máte hnačku.

 • sa u Vás objaví horúčka alebo pocit choroby v krátkom čase po užívaní Xelacefu pri liečbe Lymskej choroby (ide o príznaky choroby, ktorá sa nazýva Jarischova-Herxheimerova choroba).

 • súbežne užívate lieky na zníženie kyslosti žalúdočných štiav. (pozri „Užívanie iných liekov“).


Počas liečby sodnou soľou cefuroximu sa u niektorých detí môže objaviť mierna až stredne závažná strata sluchu.


Pri liečbe Xelacefom sa môže prechodne zvýšiť pravdepodobnosť infekcie inými baktériami. Môže sa vyskytnúť napr. afta.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Oznámte Vášmu lekárovi, ak užívate:

- lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav (lieky na pálenie záhy),

- niektoré lieky na prevenciu alebo potlačenie infekcií (antibiotiká), ako sú tetracyklíny, makrolidy, chloramfenikol, aminoglykozidy,

- probenecid (používaný na liečbu dny a iných chorôb)

- tablety na odvodnenie alebo injekcie (diuretiká)

- niektoré lieky na liečbu plesňových infekcií (amfotericín)


Užívanie Xelacefu môže ovplyvňovať niektoré lekárske vyšetrenia, ako sú vyšetrenia na stanovenie

hladín glukózy (cukru) vo Vašej krvi alebo moči a testy na stanovenie niektorých látok

v krvi (Coombsov test).


Pri liečbe antibiotikami môže dôjsť k poruche črevnej flóry. To môže znížiť absorpciu estrogénov. Je to potrebné zvážiť, ak užívate perorálnu antikoncepciu ("pilulku"). Preto vzhľadom na možnú zníženú účinnosť antikoncepcie môžu byť potrebné ďalšie antikoncepčné opatrenia.


Užívanie Xelacefu s jedlom a nápojmi

Xelacef užívajte po jedle.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Prosím, informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohla byť tehotná.

Váš lekár rozhodne, či je potrebné prerušiť liečbu alebo zmeniť liečbu.


Dojčenie

Prosím informujte svojho lekára, ak dojčíte. Ak užívate Xelacef, nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Xelacef môže spôsobiť závrat, buďte opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.


 1. AKO UŽÍVAŤ XELACEF


Vždy užívajte Xelacef presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Na individuálne dávkovanie sú k dispozícii Xelacef 250 mg a 500 mg filmom obalené tablety. Všeobecné odporúčania pre dávkovanie Xelacefu závisia na citlivosti jednotlivých patogénov (baktérií) a mieste infekcie.


Xelacef je potrebné zapiť tekutinou krátko po jedle, aby sa zaistilo ideálne vstrebanie.

Filmom obalené tablety sa majú užívať v intervaloch 12 hodín.
Vzhľadom na horkú chuť sa Xelacef nemá lámať, drviť, alebo žuť.


Dávkovanie pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov

Zvyčajná dĺžka liečby je 5-10 dní. Niektoré infekcie môžu vyžadovať dlhšiu liečbu, aby sa predišlo neskorším komplikáciám.


Infekcie ucha, prínosových dutín, a hrdla:

1 tableta Xelacefu 250 mg alebo 500 mg dvakrát denne počas 5-10 dní.


Infekcie hrudníka, ako je bronchitída (zápal priedušiek) a pneumónia (zápal pľúc):

1 tableta Xelacefu 500 mg dvakrát denne počas 5-10 dní.


Infekcie močového mechúra:

1 tableta Xelacefu 250 mg dvakrát denne počas 5-10 dní.


Infekcie kože a infekcie podkožných vrstiev

1 tableta Xelacefu 250 mg alebo 500 mg dvakrát denne počas 5-10 dní.


Liečba včasného štádia Lymskej choroby (infekcia, ktorá sa šíri po uhryznutí infikovaným kliešťom

1 tableta Xelacefu 500 mg dvakrát denne počas 20 dní.


Dávkovanie pre deti (5 – 12 rokov):

Pri ochoreniach uvedených vyššie:

125 mg -250 mg dvakrát denne počas 5-10 dní.


Pri akútnom zápale stredného ucha (infekcia stredného ucha za bubienkom)

1 tableta Xelacefu 250 mg dvakrát denne počas 5-10 dní.


Deti vo veku 5 – 12 rokov nemajú užívať viac ako je denná dávka 500 mg cefuroxímu.

U mladších detí je vhodnejšie podanie suspenzie. S použitím cefuroxím axetilu u detí mladších ako 3 mesiace nie sú žiadne skúsenosti.


Dávkovanie u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie obličiek:
Ak celková denná dávka 1000 mg cefuroxímu nie je prekročená, nie je potrebná úprava dávky.

Pacienti na hemodialýze
Na konci každej dialýzy môžu byť potrebné dodatočné dávky.


Ak užijete viac Xelacefu, ako máte

Ak ste užili viac lieku, ako ste mali, ihneď sa porozprávajte so svojím lekárom alebo choďte do najbližšej nemocnice alebo pohotovosti. Predávkovanie Xelacefom môže viesť ku kŕčom.


Ak zabudnete užiť Xelacef

Ak zabudnete užiť dávku tohto lieku v správnom čase, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať tento liek


Je dôležité, aby ste užívali tento liek, kým neukončíte predpísanú liečbu. Neprestaňte užívať tento liek len preto, že sa cítite lepšie. Ak skončíte užívanie lieku priskoro, infekcia sa môže znova objaviť. Ak sa stále necítite dobre na konci predpísanej liečby alebo sa cítite horšie počas liečby, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Xelacef môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak spozorujete niektorý z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov, prestaňte užívať Xelacef a okamžite vyhľadajte lekára:

- Náhla dýchavičnosť. opuch pier, tváre alebo tela, vyrážka, mdloby, alebo ťažkosti pri prehĺtaní (závažná alergická reakcia). Tento účinok je veľmi zriedkavý, postihuje menej ako 1 z 10 000 užívateľov.

- Žltá koža, tmavý moč a únava, ktoré môžu byť príznakmi ochorenia pečene. Tento účinok je veľmi zriedkavý, postihuje menej ako 1 z 10 000 užívateľov.
- Začervenanie kože s pľuzgiermi alebo šúpanie, môže byť spojené s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov. Môžu sa tiež vyskytnúť závažné pľuzgiere a krvácanie pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov. Môže to byť erythema multiforme, Stevens-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza. Tento účinok je veľmi zriedkavý, postihuje menej ako 1 z 10 000 užívateľov.


Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb):

- Zvýšenie niektorých typov bielych krviniek (eozinofília)
- Bolesti hlavy, závraty
- Žalúdočné ťažkosti, hnačka, nevoľnosť a vracanie.
- Problémy s obličkami a močovými cestami: ak Vám oznámili, že Vaše obličky nepracujú

dobre, môžu sa objaviť zmeny funkcie obličiek (vyššie hladiny kreatinínu a močoviny v krvi).
- Kožné vyrážky s alebo bez výrazného svrbenia a tvorby pupienkov
- Horúčka a pocit celkovej nevoľnosti krátko po užití Xelacefu pri liečbe Lymskej choroby (Jarischova-Herxheimerova reakcia)
- Dočasné zvýšenie niektorých pečeňových enzýmov, ktoré sa merajú pomocou krvných testov


Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb):

- Pokles počtu bielych krviniek (leukopénia), alebo niektorých druhov bielych krviniek (neutropénia) alebo krvných doštičiek v krvi
- Akútny zápal obličiek


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb):

- Zníženie hladín hemoglobínu v krvi. Hemoglobín sa nachádza v červených krvinkách a

prenáša kyslík a oxid uhličitý v krvnom obehu.

- Pseudomembranózna kolitída, infekcia hrubého čreva, ochorenie sa prejavuje hnačkou,

horúčkou a bolesťou brucha.

- Ako u iných antibiotík, dlhodobé používanie môže viesť k sekundárnej superinfekcií

spôsobenej necitlivými organizmami, napríklad Candida, Enterococcia Clostridium difficiles

- Horúčka spôsobená alergickou reakciou, ktorá ustúpi po vysadení

- „Sérová choroba“, reakcia z precitlivenosti, ktorá sa prejavuje horúčkou, opuchom, kožnou vyrážkou a zväčšením lymfatických uzlín.


Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb):

- Príznaky hemolytickej anémie (zníženie počtu červených krviniek), ako je krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, dýchavičnosť, únava, zrýchlený tep, bledá pleť alebo žltá farba kože (žltačka), zimnica a tmavo sfarbený moč.
- Nepokoj, nervozita, zmätenosť, halucinácie
- Alergické reakcie, vrátane náhleho sípania, opuch pier, tváre alebo tela, vyrážky, mdloba alebo ťažkosti pri prehĺtaní
- Začervenanie kože s pľuzgiermi alebo šúpanie a niekedy s vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov. Môžu sa tiež vyskytnúť závažné pľuzgiere a krvácanie pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov

(erythema multiforme, Stevens-Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN))
- Hepatitída (zápal pečene) s príznakmi, ako sú žlté sfarbenie kože alebo očí (žltačka), horúčka,

zväčšenie pečene a bolesti brucha, obštrukčná žltačka

Vyšetrenia
Počas užívanie Xelacefu môžu niektoré testy na stanovenie určitých látok v krvi vykazovať rozdielne výsledky (Coombsov test). 1. AKO UCHOVÁVAŤ XELACEF


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Xelacef po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Xelacef obsahuje


Liečivo je: 250 mg alebo 500 mg cefuroximu vo forme cefuroximiumaxetilu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:

predželatinovaný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, mikrokryštalická celulóza,

koloidný oxid kremičitý, hydrogenovaný rastlinný olej.


Obal tablety:

opadry modrá: hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), propylénglykol,hlinitý lak brilantnej

modrej (E 133), hlinitý lak indigokarmínu (E 132).


Ako vyzerá Xelacef a obsah balenia


Xelacef 250 mg :sSvetlo modré filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením "250" na jednej strane a "P125" na druhej strane.


Xelacef 500 mg sú: svetlo modré filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením "500" na jednej strane a "P126" na druhej strane.


Veľkosti balenia:

Blistre:10, 12, 14, 16, 20 a 50 filmom obalených tabliet
Fľaša: 20 a 60 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island


Výrobca


Orchid Europe Limited

Building 3, Chiswick Park

566 Chiswick High Road

Chiswick

London, W4 5YA

Spojené kráľovstvo


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Dánsko

Cefuroxim Actavis

Cyprus

Cefuroxime axetil Actavis

Írsko

Cefuroxime Actavis 250 mg Film-coated Tablets

Cefuroxime Actavis 500 mg Film-coated Tablets

Malta

Cefuroxime axetil Actavis

Poľsko

Xelacef

Portugalsko

Cefuroxima Actavis

Slovenská republika

Xelacef 250 mg

Xelacef 500 mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 12/2010.


Xelacef 500 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2011/06763


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Xelacef 250 mg

Xelacef 500 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 250 mg cefuroxímu vo forme cefuroximiumaxetilu.

Jedna tableta obsahuje 500 mg cefuroxímu vo forme cefuroximiumaxetilu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Xelacef 250 mg :svetlo modré filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením "250" na jednej strane a "P125" na druhej strane.


Xelacef 500 mg sú: svetlo modré filmom obalené tablety v tvare kapsuly s označením "500" na jednej strane a "P126" na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Xelacef je indikovaný na liečbu miernych až stredne závažných infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na cefuroxím, ako sú:

 • infekcie horných dýchacích ciest: akútny zápal stredného ucha, sínusitída, tonzilitída a faryngitída

 • akútna bronchitída, akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

 • nekomplikované infekcie dolných močových ciest: cystitída

 • infekcie kože a mäkkých tkanív: furunkulóza, pyodermia a impetigo

 • liečba včasného štádia Lymskej choroby (1. štádium) a následná prevencia neskorých komplikácií u dospelých a detí vo veku od 12 rokov.


Vhodnosť použitia antibakteriálnych látok sa má zvážiť s ohľadom na oficiálne odporúčania.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na individuálne dávkovanie sú k dispozícii Xelacef 250 mg a 500 mg filmom obalené tablety. Všeobecné odporúčania na dávkovanie pre cefuroxím závisa na citlivosti jednotlivých patogénov a na mieste infekcie.


Xelacef tablety sú obalené, aby sa zakryla ich chuť: nemajú sa lámať, drviť alebo žuvať.


Zvyčajná dĺžka liečby je 7 dní (pohybuje sa v rozmedzí od 5 do 10 dní). V prípade liečby faryngotonzilitídy spôsobenej Streptococcus pyogenes je indikovaná dĺžka liečby minimálne 10 dní. Liečba včasného štádia Lymskej choroby má trvať 20 dní. Xelacef tablety sa majú užívať krátko po jedle, aby sa dosiahla optimálna absorpcia.


Dávkovanie závisí od závažnosti infekcie. Pri závažných infekciách sa odporúčajú použiť parenterálne formy cefuroximu. Pri liečbe pneumónie a akútnych exacerbácií chronickej bronchitídy možno po počiatočnej parenterálnej liečbe sodnou soľou cefuroximu účinne pokračovať v podávaní cefuroxim axetilu.


Dávkovacia schéma:


Dospelí a deti od 12 rokov


Dávkovanie


Infekcie horných dýchacích ciest


250 (– 500) mg dvakrát denne


Infekcie dolných dýchacích ciest


500 mg dvakrát denne


Nekomplikované infekcie dolných močových ciest


250 mg dvakrát denne


Infekcie kože a mäkkých tkanív


250 – 500 mg dvakrát denne


Včasné štádium Lymskej choroby


500 mg dvakrát denne počas 20 dní


Deti vo veku od 5 do 12 rokov


Vyššie spomenuté indikácie relevantné pre túto skupinu detí

125* – 250 mg dvakrát denne

Akútny zápal stredného ucha


250 mg dvakrát denne


*Pre silu 125 mg sú k dispozícii iné produkty obsahujúce cefuroximaxetil.


Deti od 5 do 12 rokov:
Deti vo veku od 5 do 12 rokov nesmú dostať viac ako je denná dávka 500 mg cefuroxímu.


Deti do 5 rokov:

Xelacef nie je vhodný na používanie u detí do 5 rokov. Pre pacientov tejto vekovej skupiny sa odporúča použiť perorálnu suspenziu. Nie sú žiadne skúseností u detí do 3 mesiacov.


Dávkovací režim u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, dialyzovaných a starších pacientov:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne opatrenia u pacientov s poškodenou funkciou obličiek ako aj u starších pacientov pokiaľ denná dávka nepresiahne 1000 mg. U pacientov s poškodenou funkciou obličiek a klírensom kreatinínu nižším ako 20 ml/min sa musí cefuroxím axetil dávkovať opatrne. U pacientov podrobujúcich sa hemodialýze sa vyžaduje podanie dodatočnej dávky cefuroxímu na konci každej dialýzy.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na cefuroxím, iné cefalosporíny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

- Predchádzajúca okamžitá a/alebo závažná hypersenzitívna reakcia na penicilín alebo iné beta- laktámové liečivá.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa po podaní Xelacefu objaví alergická reakcia, použitie lieku sa má ihneď prerušiť a má sa zahájiť príslušná liečba.

Zvláštnu starostlivosť treba venovať pacientom, u ktorých sa vyskytla alergická reakcia na penicilíny alebo iné beta - laktámy


Tak ako pri iných širokospektrálnych antibiotikách môže pri dlhodobom používaní cefuroximiumaxetil dôjsť k premnoženiu necitlivých organizmov (napr. Candida, Enterococcia Clostridium difficile), čo si môže vyžiadať prerušenie liečby.

U pacientov, u ktorých sa počas alebo po použití cefuroximiumaxetil vyvinula závažná hnačka, sa má zvážiť možnosť život ohrozujúcej pseudomembranóznej kolitídy. Použitie cefuroximiumaxetilsa má prerušiť a má sa zahájiť príslušná liečba. Použitie liekov inhibujúcich črevnú peristaltiku je kontraindikované (pozri časť 4.8).

20 - dňová liečba Lymskej choroby môže spôsobiť zvýšenie frekvencie výskytu hnačky.


Dlhodobé používanie cefuroximaxetilu môže viesť k premnoženiu patogénov rezistentných na cefuroximaxetil. Preto je veľmi dôležité, aby boli pacienti dôkladne sledovaní. Ak sa počas liečby vyskytne superinfekcia, je potrebné vykonať vhodné opatrenia (pozri časť 4.8).


Použitie cefuroximiumaxetilsa neodporúča u pacientov so závažnými poruchami intestinálnehotraktu sprevádzanými vracaním a hnačkou, pretože v týchto situáciách nie je možné zabezpečiť dostatočnú absorpciu. Má sa zvážiť podanie parenterálnych foriem cefuroxímu.


Po liečbe Lymskej choroby cefuroximiumaxetilom sa zaznamenala Jarischova-Herxheimerova reakcia. Reakcia je priamym dôsledkom baktericídneho účinku cefuroximaxetiluna spirochétu Borrelia burgdorferi. Pacientov je potrebné informovať o tejto častej reakcii so zvyčajne obmedzeným priebehom, ktorá je dôsledkom antibiotickej liečby Lymskej choroby.


Súbežné použitie liekov zvyšujúcich pH žalúdka sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Nie sú žiadne klinické skúsenosti s použitím cefuroximiumaxetiluu detí do 3 mesiacov. V súvislosti s liečbou počiatočných štádií Lymskej choroby sú klinické skúsenosti iba u detí od 12 rokov a u dospelých.


U pacientov užívajúcich cefuroximaxetil sa na stanovenie hladín glukózy v krvi a plazme odporúčajú použiť glukózooxidázové alebo hexokinázové metódy.

Cefuroxim neinterferuje so stanovením kreatinínu alkalickým pikrátom (pozri časť 4.5).


Počas liečby sodnou soľou cefuroximu sa u niektorých detí vyskytla mierna až stredne závažná strata sluchu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie liekov zvyšujúcich pH žalúdka znižuje biologickú dostupnosť cefuroximaxetilu. Odporúča sa preto vyhnúť tejto kombinácii liekov (pozri časť 4.4).


Pretože bakteriostatické liečivá môžu interferovať s baktericídnym účinkom cefalosporínov, odporúča sa vyhnúť podávaniu tetracyklínov, makrolidov alebo chloramfenikolu v kombinácii s cefuroximaxetilom

Súbežné podávanie probenecidu môže spôsobiť zvýšené a dlhšiu dobu pretrvávajúce koncentrácie cefuroxímu v sére a v žlči.


Cefuroxím môže interferovať so stanovením glukózy v moči meď obsahujúcimi činidlami (Benediktov alebo Fehlingov roztok, Clinitest). U pacientov užívajúcich cefuroximaxetil sa na stanovenie cukru v krvi a v plazme odporúčajú použiť glukózooxidázové alebo hexokinázové metódy (pozri časť 4.4).


Použitie cefuroximaxetilu môže byť sprevádzané falošne pozitívnymi výsledkami Coombsovho testu. Toto môže interferovať s vykonaním krvnej krížovej skúšky (pozri časť 4.8).


Vysoké dávky cefalosporínových antibiotík sa majú opatrne podávať pacientom, ktorí dostávajú silné diuretiká, aminoglykozidy alebo amfotericín, pretože táto kombinácia zvyšuje riziko nefrotoxicity.

V priebehu liečby perorálnymi antibiotikami, môže dôjsť, vzhľadom na možné narušenie črevnej flóry, k zníženej absorpcii steroidných metabolitov (nižšia reabsorpcia estrogénu) z kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Preto vzhľadom k možnému zníženiu účinnosti, sú vhodné ďalšie antikoncepčné opatrenia.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní ccefuroximaxetilupočas gravidity, ktoré by zhodnotili jeho možnú škodlivosť. Štúdie na zvieratách doteraz nepreukázali škodlivé účinky na embryonálny a fetálny vývoj (pozri 5.3).


Cefuroxím prechádza placentou. Xelacef sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to lekár nepovažuje za jednoznačne nevyhnutné.


Laktácia

Cefuroxím sa v malej miere vylučuje do materského mlieka, je potrebné sa vyhnúť dojčeniu počas liečby.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže tento liek môže spôsobiť závrat, pacienti majú byť upozornení, aby boli opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


V každej triede sú nežiaduce účinky uvedené v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

Frekvencia je definovaná pomocou nasledovných konvencií:

Časté (³1/100 až<1/10)

Menej časté (³1/1000 až <1/100)

Zriedkavé(³1/10 000 až <1/1000)

Veľmi zriedkavé(<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Infekcie a nákazy

Zriedkavé Pseudomembranózna kolitída

Rovnako ako pri iných antibiotikách môže dlhodobé užívanie viesť k sekundárnej superinfekcii spôsobenej necitlivými organizmami ako sú Candida, Enterococci a Clostridium difficile (pozri časť 4.4).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté Eozinofília

Menej časté Trombocytopénia, leukopénia a/alebo neutropénia

Veľmi zriedkavé Hemolytická anémia


Poruchy imunitného systému

Časté Jarischova Herxheimerova reakcia po liečbe Lymskej choroby

cefuroximaxetilom (pozri časť 4.4)

Zriedkavé Sérová choroba

Veľmi zriedkavé Anafylaxia


Psychické poruchy

Veľmi zriedkavé Nervozita, zmätenosť, halucinácie


Poruchy nervového systému

Časté Bolesť hlavy, závrat

Veľmi zriedkavé Nepokoj


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté gastrointestinálne ochorenia vrátane hnačky, nauzey a vracania. Frekvencia hnačky súvisí s podanou dávkou a v prípade tabliet môže dosahovať až 10 %. Výskyt je ešte vyšší (približne 13 %) pri dlhodobej 20-dňovej liečbe počiatočného štádia Lymskej choroby.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé Hepatitída, žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté Kožné vyrážky, urtikária, pruritus.

Veľmi zriedkavé Multiformný erytém, Stevensov – Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté Zvýšené hladiny kreatinínu a urey v sére, najmä u pacientov s poškodenou funkciou obličiek.

Menej časté Akútna intersticiálna nefritída


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé Lieková horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté Prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov (AST, ALT, LDH) a bilirubínu

Zriedkavé zníženie hemoglobínu


V závislosti na metóde, môžu byť pozorované falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky vyšetrenia glukózy v krvi alebo moči. Tomu možno zabrániť použitím enzymatických metód. V priebehu cefalosporínovej liečby môžu byť výsledky Coombsovho testu falošne pozitívne. Na posúdenie kreatinínu sa má použiť alkalický Pikrátov test (Jaffého metóda).


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie cefalosporínmi môže spôsobiť podráždenie mozgu vyúsťujúce do kŕčov. V prípade predávkovania cefuroxímom je možné znížiť hladiny cefuroxímu v sére hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: druhá generácia cefalosporínov

ATC kód: J01DC02


Mechanizmus účinku

Za in vivobaktericídnu aktivitu cefuroxím axetiluje zodpovedná materská zlúčenina cefuroxím. Všetky cefalosporíny (beta – laktámové antibiotiká) inhibujú tvorbu bunkovej steny a sú selektívnymi inhibítormi syntézy peptidoglykánov. Primárny krok účinku liečiva spočíva v jeho väzbe na bunkové receptory nazývané proteíny viažúce penicilín. Po väzbe beta – laktámového antibiotika na uvedené receptory dochádza k inhibícii transpeptidácie a k blokáde syntézy peptidoglykánov. Konečný dôsledok je lýza bakteriálnej bunky.


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia voči cefuroxímu môže byť spôsobená jedným alebo viacerými z nasledujúcich mechanizmov:

 • hydrolýza pôsobením beta – laktamáz. Cefuroxím môže byť účinne hydrolyzovaný určitým rozšíreným spektrom beta – laktamáz (ESBL) a enzýmom kódovaným na chromozóme (AmpC), ktorý môže byť indukovaný alebo trvalo odblokovaný v určitých aeróbnych gramnegatívnych bakteriálnych kmeňoch.

 • zníženie afinity proteínov viažúcich penicilín pre cefuroxím

 • nepriepustnosť vonkajšej membrány, ktorá zabraňuje prístupu cefuroxímu na proteíny viažúce penicilín v gramnegatívnych organizmoch

 • lieková efluxná pumpa


Meticilín – rezistentné stafylokoky (MRS) sú rezistentné voči všetkým v súčasnosti dostupným beta – laktámovým antibiotikám vrátane cefuroxímu.

Skrížená rezistencia medzi penicilín – rezistentným Streptococcus pneumoniaea cefalosporínmi ako je cefuroxím je dôsledkom zmeny proteínov viažúcich penicilín.

Beta – laktamázovo negatívne, na ampicilín rezistentné (BLNAR) kmene H. influenzaesa majú posudzovať ako rezistentné na cefuroxím napriek zrejmej in vitrocitlivosti.

Kmene Enterobacteriaceae hlavne Klebsiella spp. a Escherichia coli, ktoré produkujú ESBL, (rozšírené spektrum beta – laktamáz) môžu byť klinicky rezistentné na liečbu cefalosporínmi napriek zrejmej in vitro citlivosti a majú sa posudzovať ako rezistentné.


Kritické hodnoty:


Podľa EUCAST (European Society of Clinical Microbiology and infectious diseases) boli 16.2.2009 stanovené nasledovné kritické hodoty pre cefuroxím axetil.Citlivé

Rezistentné

Enterobacteriaceae1,2

≤ 8 µg/ml

>8 µg/ml

Staphylococcu

3

3

Strepto-coccus A,B,C,G

4

4

S.pneumoniae

0,25 µg/ml

> 0,5 µg/ml

H.influenzae

≤ 0,12 µg/ml

> 1 µg/ml

M.catarrhalis

≤ 0,12 µg/ml

> 2 µg/ml

1 Kritické hodnoty cefalosporínu pre Enterobacteriaceae zistia zníženú citlivosťou sprostredkovanú väčšinou klinicky významnými betalaktamázami v Enterobacteriaceae. Príležitostne ESBL-produkujúce kmene budú hlásené ako citlivé. Na účely kontroly infekcie, epidemiológie a dohľadu, môžu laboratóriá chcieť používať niektoré skúšky na zistenie pre potvrdenie ESBL-produkcie.
2Len pre nekomplikované infekcie močových ciest.
3Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je odvodená z citlivosti na meticilín.
4citlivosti Streptococcus skupiny A, B, C a G možno odvodiť z ich citlivosti na benzylpenicilín


Citlivosť:

Prevalencia rezistencie pre vybrané kmene môže byť rozdielna v závislosti od geografickej polohy a času a sú potrebné miestne informácie o rezistencii, predovšetkým pri liečbe závažných infekcií. Ak je lokálna prevalencia rezistencie taká, že prospešnosť liečiva je minimálne u niektorých typov infekcií sporná, je potrebné poradiť sa s odborníkom.


Zvyčajne citlivé kmene


Grampozitívne aeróby:

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)

Koagulázovo – negatívne stafylokoky (citlivé na meticilín)

Staphylococcus agalactiae

Staphylococcus pneumoniae

Staphylococcus pyogenes

Gramnegatívne aeróby:

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella species

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Proteus rettgeri

Anaeróby,

Peptococcus species

Peptostreptococcus species

Ostatné mikroorganizmy:

Borrelia burgdorferi

Kmene, u ktorých môže byť problémom vznik rezistencie

Acinetobacter species

Citrobacter species

Enterobacter species

Morganella morganii

Rezistentné organizmy

Bacteroides fragilis

Clostridium difficile

Enterococci

Listeria monocytogenes

Proteus vulgaris

Pseudomonas species

Serratia species


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia: Po perorálnom podaní sa cefuroximaxetilabsorbuje z gastrointestinálneho traktu a v črevnej sliznici a v krvi sa rýchlo hydrolyzuje, čo spôsobuje uvoľnenie aktívnej zložky cefuroximu do cirkulácie. K optimálnej absorpcii dochádza po podaní cefuroximiumaxetilu krátko po jedle (50‑60 %). Za týchto okolností sa maximálna sérová koncentrácia dosiahne po 2‑3 hodinách.


Distribúcia: Cefuroxim sa v značnej miere distribuuje v tele, vrátane pleurálnej tekutiny, spúta, kostí, synoviálnej tekutiny a komorového moku, avšak terapeutické koncentrácie v mozgomiechovom moku (CSF) sa dosahujú iba vtedy, keď sú meningy zapálené. Približne 50 % cefuroximu v cirkulácii je viazaných na plazmatické bielkoviny. Prechádza cez placentu a zistil sa v materskom mlieku.


Metabolizmus: Cefuroxim sa nemetabolizuje.


Eliminácia: Väčšina dávky cefuroximu sa vylučuje v nezmenenej forme. Približne 50 % sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a približne 50 % renálnou tubulárnou sekréciou v priebehu 24 hodín, pričom väčšina sa vylúči v priebehu 6 hodín; vysoké koncentrácie sa dosahujú v moči. Malé množstvá cefuroximu sa vylučujú žlčou.

Probenecid súperí s cefuroximom o renálnu tubulárnu sekréciu, čo vedie k vyšším a dlhšie trvajúcim plazmatickým koncentráciám cefuroximu.

Plazmatický polčas sa pohybuje v rozmedzí 60 a 90 minút a u pacientov s poruchou funkcie obličiek a u novorodencov je predĺžený.


Dialýza spôsobuje pokles sérových hladín cefuroximu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie chronickej toxicity neindikovali žiadne významné patologické zmeny u potkanov a psov po podávaní vysokých dávok po dobu 6 mesiacov.
Reprodukčné toxikologické štúdie u potkanov nepreukázali žiadne dôkazy o nežiaducich účinkoch s ohľadom na plodnosť a peri-a postnatálny vývoj. U myší sa nepreukázali žiadne známky embryonálnej /fetálnej toxicity.
Š
túdie mutagenity a karcinogenity nepreukázali žiadny klinicky významný mutagénny alebo karcinogénny potenciál.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:
Predželatinovaný škrob,
Sodná soľ kroskarmelózy,
Natrium-lauryl-sulfát,
Mikrokryštalická celulóza,
Koloidný oxid kremičitý,
Hydrogenovaný rastlinný olej.

Filmový obal :
Opadry modrá:
Hypromelóza (E 464)

Oxid titaničitý (E 171)

Propylénglykol,

Hlinitý lak brilantnej modrej (E 133)

Hlinitý lak indigokarmínu (E 132)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Filmom obalené tablety sú balené v PVC / Aclar-blistri a fľaši (HDPE) s bezpečnostným plastovým viečkom (PE) s buničinou a tesnením (hliník).

Veľkosť balenia:
Blistre:10, 12, 14, 16, 20 a 50 filmom obalených tabliet
Fľaša: 20 a 60 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Xelacef 250 mg: 15/0959/10-S

Xelacef 500 mg: 15/0960/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


20.12.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2012


Xelacef 500 mg