+ ipil.sk

XEOMIN 100 LD50 jednotiek prášok na injekčný roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/04845


Písomná informácia pre používateľa


XEOMIN 100 LD50 jednotiek prášok na injekčný roztok


Neurotoxín Clostridium Botulinum typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je XEOMIN a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete XEOMIN

 3. Ako používať XEOMIN

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať XEOMIN

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je XEOMIN a na čo sa používa


XEOMIN je liek, ktorý uvoľňuje svalstvo.


XEOMINsa používa na liečbu nasledovných stavov u dospelých:

 • kŕčový sťah očného viečka (blefarospazmus)

 • neobvyklé držanie hlavy (spastický tortikolis)

 • zvýšené svalové napätie/nekontrolovateľná stuhnutosť svalov v ramenách alebo v rukách po cievnej mozgovej príhode (spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode prejavujúca sa klinickým obrazom ohnutého zápästia a zovretej päste).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete XEOMIN


Nepoužívajte XEOMIN

 • ak ste alergický na neurotoxín Botulinum typu A alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak máte celkové poruchy svalovej aktivity (napríklad myasténia gravis, Lambertov-Eatonov syndróm)

 • v prípade výskytu infekcie v mieste vpichu.


Upozornenia a opatrenia

Povedztesvojmu lekárovi:

 • ak máte akýkoľvek typ porúch krvácania

 • ak dostávate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (antikoagulačná liečba)

 • ak máte výraznú slabosť alebo zmenšený svalový objem vo svale, do ktorého dostanete injekciu

 • ak máte ochorenie nazývané amyotrofická laterálna skleróza. Toto ochorenie spôsobuje úbytok svalového tkaniva.

 • ak máte akékoľvek ochorenie, ktoré narúša interakciu medzi nervami a kostrovým svalstvom (periférna neuromuskulárna dysfunkcia)

 • keď máte alebo ste mali problémy s prehĺtaním.


Opakované podávanie injekcií XEOMINU

V prípade opakovaných injekcií XEOMINU sa terapeutický účinok tohto lieku môže líšiť. Možné dôvody zvýšenia alebo zníženia účinku sú:

 • rôzne techniky prípravy lieku lekárom

 • rôzne dĺžky trvania liečby

 • injekcie do iného svalu

 • nepatrná odlišná účinnosť liečiva XEOMINU

 • nereagovanie na liečbu/zlyhanie liečby počas liečebného cyklu.


Ak ste dlhší čas viedli neaktívny životný štýl, po injekcii XEOMINU sa má začať s aktivitami postupne.


Kontaktujte lekára a vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu okamžite ak sa u vás objaví čokoľvek z nasledovného:

 • problémy s dýchaním, prehĺtaním alebo rozprávaním

 • žihľavka, opuch vrátane opuchu tváre alebo hrdla, chripot, pocit na odpadnutie a dýchavičnosť (možné príznaky závažných alergických reakcií).


Ak dostávate botulotoxín príliš často vaše telo môže začať tvoriť protilátky, ktoré môžu znížiť účinok botulotoxínu.


Kŕčový sťahočného viečka (blefarospazmus)

Pred každou liečbou informujte, prosím, svojho lekára, ak:

 • ste podstúpili operáciu očí. Váš lekár podnikne ďalšie preventívne opatrenia.

 • máte riziko vzniku ochorenia s názvom glaukóm s uzatvoreným uhlom. Toto ochorenie môže spôsobovať zvýšenie vnútroočného tlaku a môže spôsobovať poškodenie zrakového nervu. Váš lekár bude vedieť, či u vás existuje toto riziko.


Počas liečby sa v mäkkých tkanivách očného viečka môžu vyskytovať malé bodkovité krvné výrony. Váš lekár môže obmedziť ich výskyt okamžitým jemným stlačením miesta vpichu.


Po injekčnom podaní XEOMINU do očného svalu môže dôjsť k zníženiu frekvencie žmurkania. To môže viesť k nadmernej expozícii prehľadnej prednej časti oka (rohovka). Táto expozícia môže viesť k poškodeniu povrchu a zápalu (ulcerácia rohovky). Môže sa to vyskytnúť častejšie, ak máte ochorenia tvárových nervov.


Neobvyklé držanie hlavy (spastický tortikolis)

Po injekcii sa môžu rozvinúť mierne až závažné problémy s prehĺtaním. To môže viesť k problémom s dýchaním a môžete mať vyššie riziko vdýchnutia cudzích látok alebo tekutín. Cudzie látky v pľúcach môžu spôsobovať zápal alebo infekciu (pneumónia). Váš lekár vám v prípade potreby poskytne špeciálnu liečbu (napríklad vo forme umelej výživy).


Problémy s prehĺtaním môžu trvať dva až tri týždne po injekcii, u jedného pacienta je známe trvanie až päť mesiacov.


Zvýšené svalové napätie/nekontrolovateľná stuhnutosť svalov v ramenách alebo v rukách po cievnej mozgovej príhode (spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode)

XEOMIN možno používať na liečbu zvýšeného napätia svalov/nekontrolovanej stuhnutosti svalov v častiach hornej končatiny, napr. lakťa, predlaktia alebo ruky. XEOMIN je účinný v kombinácii so zvyčajnými štandardnými liečebnými metódami. XEOMIN sa musí používať spolu s týmito ďalšími metódami.

Nie je pravdepodobné, že liečba týmto liekom zlepší rozsah pohybu kĺbov, ktorých priľahlé svaly stratili pružnosť.


Deti a dospievajúci

Používanie XEOMINU u detí a dospievajúcich sa zatiaľ neskúmalo, a preto sa neodporúča.


Iné lieky a XEOMIN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinok XEOMINU môžu teoreticky zvýšiť:

 • aminoglykozidové antibiotiká

 • lieky, ktoré narúšajú prenos impulzu z nervu do svalu, ako sú napríklad svalové relaxanciá tubokurarínového typu, ktoré oslabujú svalstvo.


Pri súbežnom používaní XEOMINU s aminoglykozidmi alebo spektinomycínom sa preto musí postupovať mimoriadne opatrne. Toto platí aj pre lieky, ktoré oslabujú svalstvo. Váš lekár môže znížiť počiatočnú dávku relaxancia (liek na uvoľnenie svalstva) alebo použiť látku so strednedlhodobým účinkom namiesto látok s dlhodobým účinkom.


Účinok XEOMINU môžu teoreticky oslabiť:

 • určité lieky proti malárii a reumatizmu (4‑aminochinolíny).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Ak ste tehotná XEOMIN sa nemá používať, pokiaľ váš lekár nedokáže rozhodnúť, či je jeho použitie jednoznačne nevyhnutné a či je riziko odôvodnené možným prínosom.


Nie je známe, či sa liečivo XEOMINU vylučuje do materského mlieka. Používanie XEOMINU u dojčiacich žien sa preto neodporúča.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Povaha choroby, na ktorú sa liečite, môže znižovať vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Niektoré terapeutické a/alebo vedľajšie účinky XEOMINU, ako je závrat, únava alebo problémy so zrakommôžu taktiež narúšať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto nesmiete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, kým sa úplne neobnovia vaše schopnosti.


 1. Ako používať XEOMIN


XEOMIN môžu používať len zdravotnícki pracovníci so skúsenosťami s podávaním botulotoxínu.


Optimálne dávkovanie a počet miest vpichu na liečenom svale vám zvolí individuálne váš lekár. Výsledky počiatočnej liečby XEOMINOM sa musia vyhodnotiť a môžu viesť k úprave dávkovania, až kým sa nedosiahne požadovaný terapeutický účinok.


Ak máte pocit, že účinok XEOMINU je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi. V prípade, že sa neprejaví žiaden terapeutický účinok, majú sa zvážiť iné možnosti liečby.


Kŕčový sťahočného viečka (blefarospazmus)

Prvý nástup účinkov sa obyčajne pozoruje do štyroch dní od injekcie. Účinok každej liečby všeobecne trvá približne 3–4 mesiace, môže však trvať aj výrazne dlhšie alebo kratšie. Liečba sa môže v prípade potreby zopakovať.


Častejšou liečbou ako každé tri mesiace sa obyčajne nezíska žiaden ďalší prínos.


Neobvyklé držanie hlavy (spastický tortikolis)

Prvý nástup účinkov sa obyčajne pozoruje do siedmych dní od injekcie. Účinok každej liečby všeobecne trvá približne 3–4 mesiace, môže však trvať aj výrazne dlhšie alebo kratšie. Interval medzi jednotlivými liečbami má byť aspoň 10 týždňov.


Zvýšené svalové napätie/nekontrolovateľná stuhnutosť svalov v ramenách alebo v rukách po cievnej mozgovej príhode (spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode)

Pacienti hlásili nástup účinku 4 dni po liečbe. Zlepšenie svalového napätia sa zaznamenalo po 4 týždňoch. Maximálny účinok zlepšenia svalového napätia sa dosiahol počas 4 týždňov. Obvykle pretrváva účinok liečby 12 týždňov. Odporúčaná dávka je do 400 jednotiek na liečebné sedenie. Interval medzi jednotlivými liečebnými sedeniami musí byť minimálne 12 týždňov.


Rozpustený XEOMIN je určený na injekčné podávanie do svalov.


Ak vám podajú viac XEOMINU,ako bolo potrebné

Príznaky predávkovania:

Príznaky predávkovania sa neprejavujú ihneď po injekcii a môžu zahŕňať celkovú slabosť, ovisnutie očného viečka, dvojité videnie, problémy s dýchaním, prehĺtaním a rečové problémy a zápal pľúc.


Opatrenia v prípadoch predávkovania:

Ak pociťujete príznaky predávkovania, ihneď vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu alebo požiadajte príbuzných, aby tak urobili, a nechajte sa hospitalizovať v nemocnici. Môže byť potrebný lekársky dohľad trvajúci až niekoľko dní a umelá ventilácia pľúc.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Po injekčnom podaní XEOMINU na nesprávnom mieste sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky dočasne paralyzujúce susedné svalové skupiny. Veľké dávky môžu spôsobiť paralýzu svalov vzdialených od miesta vpichu. Vedľajšie účinkysa obyčajne pozorujú počas prvého týždňa po liečbe a majú dočasný charakter. Môžu byť obmedzené na oblasť okolo miesta vpichu (napríklad lokálna bolesť, bolestivosť miesta vpichu a krvácanie v mieste vpichu).


Vpich injekčnej ihly môže spôsobiť bolesť. Táto bolesť alebo strach z ihiel môžu vyvolať mdloby alebo nízky krvný tlak.


Ak sa vyskytnú problémy s prehĺtaním, poruchy reči alebo poruchy dýchania, ihneď vyhľadajte lekársku pohotovostnú službu alebo požiadajte príbuzných, aby tak urobili.


Tak ako všetky lieky, aj XEOMIN môže spôsobovať alergickú reakciu. Alergická reakcia môže vyvolať niektorý z nasledovných príznakov:

 • problémy s dýchaním

 • opuchnutie rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla.


Ak sa u vás vyskytnú niektoré z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo navštívte oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici.


Kŕčový sťahočného viečka (blefarospazmus)

V prípade XEOMINU sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihnúť menej než 1 z 10 ľudí):

ovisnutie očného viečka (ptóza), suché oči


Menej časté (môžu postihnúť menej než 1 zo 100 ľudí):

svalová slabosť, mravčenie (parestézia), bolesť hlavy, zápal spojoviek (konjunktivitída), sucho v ústach, kožná vyrážka, spôsobené zranenie


Neobvyklé držanie hlavy (spastický tortikolis)

V prípade XEOMINU sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihnúť menej než 1 z 10 ľudí):

problémy s prehĺtaním (dysfágia), svalová slabosť, bolesť chrbta


Menej časté (môžu postihnúť menej než 1 zo 100 ľudí):

poruchy reči (dysfónia), slabosť (asténia), bolesť svalov (myalgia), bolesť hlavy, trasenie (tremor), bolesť očí, hnačka, sucho v ústach, vracanie, zápal hrubého čreva (kolitída), kožná vyrážka, sčervenenie pokožky (erytém), svrbenie (pruritus), zvýšené potenie, bolesti kostí, zápal v mieste vpichu, bolestivosť miesta vpichu


Liečba neobvyklého držania hlavy môže spôsobovať problémy s prehĺtaním s rôznymi stupňami závažnosti. To môže viesť k vdýchnutiu cudzích predmetov, čo si môže vyžadovať lekársky zásah.Problémy s prehĺtaním môžu trvať dva až tri týždne po injekcii, v jednom prípade však bolo hlásené trvanie až päť mesiacov.Ukazuje sa, že problémy s prehĺtaním závisia od dávky. Pri klinických štúdiách komplexu botulotoxínu typu A sa pozorovalo, že problémy s prehĺtaním sa vyskytovali menej často v prípade nízkych dávok.


Zvýšené svalové napätie/nekontrolovateľná stuhnutosť svalov v ramenách alebo v rukách po cievnej mozgovej príhode (spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode)

V prípade XEOMINU sa hlásili nasledovné vedľajšie účinky:


Časté (môžu postihnúť menej než 1 z 10 ľudí):

reakcie v mieste podanie injekcie vrátane bolesti a modrín, svalová slabosť


Menej časté (môžu postihnúť menej než 1 zo 100 ľudí):

znížený alebo nezvyčajný cit v pokožke vrátane čiastočnej straty citlivosti alebo pociťovania tepla, bolesť hlavy, celková slabosť, opuch končatín alebo kĺbov, bolesť v končatinách, svalová bolesť, problémy pri prehĺtaní, nevoľnosť, sucho v ústach, kašeľ, modriny a sčervenenie kože


Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu súvisieť s ochorením.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Hlásili sa príznaky podobné chrípke a reakcie z precitlivenosti, ako je opuch, opuch mäkkých tkanív (edém), sčervenenie, svrbenie, vyrážka (miestna alebo celková) a dýchavičnosť.


Všeobecné

Nasledovné doplnkové informácie sú založené aj na publikáciách o bežných liekoch obsahujúcich komplex botulotoxínu typu A.


Veľmi zriedkavo sa hlásili vedľajšie účinky súvisiace so šírením sa toxínu ďalej z miesta podania (nadmerná svalová slabosť, problémy s prehĺtaním, infekcia alebo zápal pľúc z dôvodu vdýchnutia cudzích látok (aspiračná pneumónia) končiace v niektorých prípadoch smrťou).


K dispozícii sú zriedkavé hlásenia o vedľajších účinkoch súvisiacich so srdcovocievnym systémom, ako je napríklad nepravidelný srdcový rytmus (arytmia) a infarkt myokardu, niektoré z nich končiace smrťou po liečbe botulotoxínom. Zostáva nejasné, či tieto prípady úmrtia boli vyvolané botulotoxínom alebo boli spôsobené už existujúcim srdcovocievnym ochorením.


Zriedkavo sa hlásili závažné a/alebo okamžité reakcie z precitlivenosti. Zahŕňajú závažné alergické reakcie spôsobujúce problémy s dýchaním alebo závrat (anafylaxia), alergické reakcie na sérum v lieku, žihľavku, opuch mäkkých tkanív (edém) a dýchavičnosť (dyspnoe). Niektoré z týchto reakcií sa hlásili po použití bežného komplexu botulotoxínu typu A. Vyskytli sa po podaní samotného toxínu aj v kombinácii s inými liekmi vyvolávajúcimi podobné reakcie.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, okamžite musíte kontaktovať lekára.


Hlásil sa prípad periférnej neuropatie trvajúcej viac ako 11 týždňov u muža po podaní štyroch súborov injekcií bežného lieku obsahujúceho komplex botulotoxínu typu A (na liečbu neobvyklého držania hlavy a chrbta a závažnej bolesti).


Hlásili sa kŕče. Vyskytujú sa častejšie u pacientov, u ktorých sa vyskytli kŕče v minulosti. Presná súvislosť týchto reakcií s podávaním botulotoxínu nie je jasná.


V prípade pacientky sa dva dni po injekcii bežného lieku obsahujúceho komplex botulotoxínu typu A pri liečbe neobvyklého držania hlavy vyvinula nervová lézia postihujúca rameno (brachiálna plexopatia), zotavenie trvalo päť mesiacov.


Pri použití bežných liekov obsahujúcich komplex botulotoxínu typu A sú popísané rôzne formy kožných vyrážok (multiformný erytém, žihľavka, vyrážka podobná psoriáze), ich príčinná súvislosť však nie je jasná.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať XEOMIN


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a injekčnej liekovke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neotvorená injekčná liekovka:Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Rekonštituovaný roztok:Bolo preukázané, že používaný roztok je chemicky a fyzikálne stabilný 24 hodín pri teplote 2 °Caž 8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania počas používania zodpovedá používateľ a normálne by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, ak rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validných aseptických podmienok.


Váš lekár nesmie použiť XEOMIN, ak má injekčná liekovka rekonštituovaná podľa pokynov zakalený vzhľad alebo obsahuje napr. vločky alebo pevné častice.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. Pokyny o likvidácii si, prosím, pozrite v informáciách pre zdravotníckych pracovníkov na konci tejto písomnej informácii pre používateľa.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo XEOMIN obsahuje

 • Liečivo je neurotoxín Clostridium Botulinum typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín.

Jedna injekčná liekovka obsahuje 100 LD50jednotiek neurotoxínu Clostridium Botulinum typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín. Jedna LD50jednotka zodpovedá mediánu letálnej dávky (LD50), ak sa rekonštituovaný liek podá injekčne intraperitoneálne myši za definovaných podmienok. Vzhľadom na rozdiely pri určení dávky LD50sú tieto jednotky špecifické pre XEOMIN a nedajú sa použiť pre iné botulotoxínové lieky.

 • Ďalšie zložky sú: ľudský albumín, sacharóza.


Ako vyzerá XEOMIN a obsah balenia

XEOMIN sa dodáva ako prášok na injekčný roztok. Prášok je biely.

XEOMIN tvorí po rozpustení číry a bezfarebný roztok bez pevných častíc.


Veľkosti balení 1, 2, 3, 4 alebo 6 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt nad Mohanom

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt nad Mohanom

Nemecko

Telefón: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200


Výrobca

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt nad Mohanom

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt nad Mohanom

Nemecko

Telefón: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.


____________________________________________________________________________

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Dávka XEOMINU sa môže znížiť alebo zvýšiť podaním injekcie s menším alebo väčším objemom. Čím je menší objem injekcie, tým je menší pocit tlaku a dochádza k menšiemu rozšíreniu botulínového neurotoxínu typu A v svale, do ktorého bola vpichnutá injekcia. Toto je výhodou pri znižovaní účinku v susedných svaloch pri podávaní injekcie do malých svalových skupín.


Pokyny na rekonštitúciu injekčného roztoku:

XEOMIN sa rekonštituuje pred použitím pomocou injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %).


Je dobrou praxou používať pri rekonštitúcii injekčnej liekovky a príprave injekčnej striekačky papierové utierky s plastovým povrchom na zachytenie rozliatej kvapaliny. Príslušné množstvo rozpúšťadla (pozri tabuľku o riedení) sa natiahne do injekčnej striekačky. Pred zavedením ihly sa odkrytá časť gumovej zátky injekčnej liekovky vyčistí alkoholom (70 %). Rozpúšťadlo sa musí pomaly vstrekovať do injekčnej liekovky. Ak sa rozpúšťadlo nevtiahne do injekčnej liekovky podtlakom, injekčná liekovka sa musí zlikvidovať. Rekonštituovaný XEOMIN je číry, bezfarebný roztok bez pevných častíc.


Odporúčané riedenia sú uvedené v nasledovnej tabuľke:


Pridávané rozpúšťadlo
(injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %))

Výsledná dávka v jednotách na 0,1 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

4,0 ml

8,0 ml

20,0

10,0

5,0

2,5

1,25

U

U

U

U

U


Pokyny na likvidáciu

Každý injekčný roztok, ktorý bol uchovávaný dlhšie ako 24 hodín, ako aj každý nepoužitý injekčný roztok sa musí zlikvidovať.


Postup, ktorÝ treba dodržiavať kvôli bezpečnej likvidácii injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a použitých materiálov


Z dôvodu bezpečnej likvidácie sa majú nepoužité injekčné liekovky rekonštituovať s malým množstvom vody a potom sterilizovať v autokláve. Všetky použité injekčné liekovky, injekčné striekačky alebo rozliaty obsah sa majú sterilizovať v autokláve a všetky zvyšky XEOMINU sa môžu inaktivovať pomocou zriedeného roztoku hydroxidu sodného (0,1 mol/l NaOH) alebo zriedeného roztoku chlórnanu sodného (0,5 % alebo 1 % NaClO).


Po inaktivácii použitých injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a materiálov sa tieto nemajú vyprázdňovať a musia sa odhodiť do vhodných nádob a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Odporúčania v prípade výskytu akejkoľvek udalosti počas zaobchádzania s botulotoxínom


Akýkoľvek rozliaty liek sa musí utrieť; buď pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) v prípade prášku alebo pomocou suchého, savého materiálu v prípade rekonštituovaného lieku.

Kontaminované povrchy sa majú očistiť pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom vysušiť.

V prípade rozbitej injekčnej liekovky postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, starostlivo pozbierajte kúsky rozbitého skla a utrite rozliaty liek, pričom treba zabrániť porezaniu kože.

Ak príde liek do kontaktu s kožou, umyte postihnutú oblasť roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom dôkladne opláchnite vodou.

Ak príde liek do kontaktu s očami, opláchnite dôkladne veľkým množstvom vody alebo oftalmologickým roztokom na očný kúpeľ.

Ak príde liek do kontaktu s poranenou, porezanou alebo poškodenou kožou, dôkladne ju opláchnite veľkým množstvom vody a urobte vhodné lekárske opatrenia podľa aplikovanej dávky.


Tieto pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú striktne dodržiavať.


9

XEOMIN 100 LD50 jednotiek prášok na injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/04845


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


XEOMIN 100 LD50 jednotiek prášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna injekčná liekovka obsahuje 100 LD50 jednotiek* neurotoxínu Clostridium Botulinum typu A (150 kD), bez komplexotvorných bielkovín**.

* Jedna jednotka zodpovedá mediánu letálnej dávke (LD50), keď sa rekonštituovaný liek podá injekčne intraperitoneálne myši za definovaných podmienok

** Neurotoxín Botulinum typu A, očistený od kultúr Clostridium Botulinum (kmeň Hall)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášokna injekčný roztok

Biely prášok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


XEOMIN je indikovaný u dospelýchna symptomatickú liečbu blefarospazmu, cervikálnej dystónie s prevládajúcou rotačnou formou (spastický tortikolis) a spasticity hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode prejavujúcej sa ohnutím zápästia a zovretím päste.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Z dôvodu rozdielnosti jednotiek pri analýze LD50, sú jednotky XEOMINU špecifické pre XEOMIN. Jednotkové dávky odporúčané pre XEOMIN sa preto nesmú zamieňať s dávkami iných liekov obsahujúcich botulotoxín.


Detailné informácie týkajúce sa klinických štúdií so XEOMINOM na porovnanie s konvenčným komplexom botulotoxínu typu A (900 kD), pozri časť 5.1.


XEOMIN môžu používať iba lekári s príslušnou kvalifikáciou a potvrdenými skúsenosťami s podávaním botulotoxínu a s používaním potrebného zariadenia, napr. elektromyografia (EMG).


Rekonštituovaný XEOMIN je určený na intramuskulárne injekčné podávanie.


Optimálne dávkovanie a počet miest vpichu na liečenom svale musí určiť lekár individuálne pre každého pacienta. Má sa vykonať titrácia dávky.


Pokyny na rekonštitúciu / riedenie injekčných liekoviek, pozri časť 6.6. Po rekonštitúcii sa má XEOMIN používať iba pre jednu injekčnú aplikáciu a iba pre jedného pacienta.


Dávka XEOMINU sa môže znížiť alebo zvýšiť podaním injekcie s menším alebo väčším objemom. Čím je menší objem injekcie, tým je menší pocit tlaku a dochádza k menšiemu rozšíreniu botulínového neurotoxínu typu A v svale, do ktorého bola vpichnutá injekcia. Toto je výhodou pri znižovaní účinku v susedných svaloch pri podávaní injekcie do malých svalových skupín.


Blefarospazmus

Dávkovanie

Počiatočná odporúčaná dávka je 1,25 až 2,5 U (objem 0,05–0,1 ml) na každom mieste. Počiatočná dávka nesmie prekročiť 25 U na oko. Pri liečbe blefarospazmu nesmie celková dávka prekročiť 100 U počas každých 12 týždňov.


Medián času prvého nástupu účinku sa pozoruje do štyroch dní od injekcie. Účinok každej liečby všeobecne trvá približne 3–4 mesiace, môže však trvať aj výrazne dlhšie alebo kratšie. Liečba sa môže v prípade potreby zopakovať.


Pri opakovanej liečbe sa dávky môžu zvyšovať až na dvojnásobok, ak sa odpoveď na pôvodnú liečbu nepovažuje za dostatočnú – obyčajne sa definuje ako účinok, ktorý netrvá dlhšie ako dva mesiace. Zdá sa však, že pri injekčnom podaní viac ako 5,0 U na jednom mieste sa nedosahuje ďalší pozitívny účinok. Častejšou liečbou ako každé tri mesiace sa obyčajne nezíska žiaden ďalší prínos.


Spôsob podávania

Po rekonštitúcii sa roztok XEOMINU vstrekne pomocou vhodnej sterilnej ihly (napríklad veľkosť 27‑30 / 0,30–0,40 mm). Elektromyografické navádzanie nie je potrebné. Odporúča sa objem injekcie približne 0,05 až 0,1 ml.


XEOMIN sa vstrekuje do stredného a laterálneho kruhového očného svalu horného viečka a laterálneho kruhového očného svalu dolného viečka. Injekcia sa môže vpichnúť aj do ďalších miest v oblasti obočia, laterálneho kruhového svalu a hornej časti tváre, ak spazmus v týchto oblastiach ruší videnie.


Injekcie by sa nemali vpichovať v blízkosti zdvíhača horného viečka (levator palpebrae superioris), aby sa obmedzil výskyt ptózy. V dôsledku difúzie neurotoxínu Botulinum typu A do dolného šikmého svalu hlavy sa môže rozvinúť diplopia. Táto nežiaduca reakcia sa môže obmedziť nevpichovaním mediálnych injekcií do dolného viečka.


Spastický tortikolis

Dávkovanie

Pri liečbe spastického tortikolisu sa dávkovanie XEOMINU musí prispôsobiť pre jednotlivých pacientov podľa polohy hlavy a šije pacienta, miesta možnej bolesti, hypertrofie svalov, telesnej hmotnosti pacienta a reakcie na injekciu.


Celková dávka v praxi obyčajne nepresahuje 200 U. Podávať sa môžu dávky až do 300 U. V jednom mieste vpichu sa nemá podávať viac ako 50 U.


Medián prvého nástupu účinku sa pozoruje do siedmych dní od injekcie. Účinok každej liečby všeobecne trvá približne 3–4 mesiace, môže však trvať aj výrazne dlhšie alebo kratšie. Interval medzi jednotlivými liečbami má byť aspoň 10 týždňov.


Spôsob podávania

Na injekcie do superficiálnych svalov sa používa vhodná sterilná ihla (napríklad veľkosť 25–30 / 0,30‑0,50 mm)a na injekcie do hlbšieho svalstva sa môže použiť napríklad ihla veľkosti 22 / 0,70 mm. Odporúča sa objem injekcie na jedno injekčné miesto približne 0,1 až 0.5 ml.


Pri liečbe spastického tortikolisu sa XEOMIN obyčajne vstrekuje do kývača hlavy, zdvíhača lopatky, šikmého svalu, zdvíhača hlavy a/alebo trapézových svalov. Tento zoznam nie je úplný, pretože postihnutý môže byť každý sval, ktorý ovláda polohu hlavy, a preto sa musí liečiť. Ak problémy vznikajú v izolovaných jednotlivých svaloch, pri podávaní injekcií sa musí používať elektromyografické navádzanie. Pri výbere vhodnej dávky sa musí prihliadať na faktory, ako sú hmota svalov a stupeň hypertrofie alebo atrofie.


Viaceré miesta vpichu umožňujú rovnomernejšie pokrytie inervovaných oblastí dystonických svalov XEOMINOM a sú obzvlášť užitočné vo veľkých svaloch. Optimálny počet miest vpichu závisí od veľkosti svalu, ktorý sa má chemicky denervovať.


Do kývača hlavysa injekcie nesmú vpichovať bilaterálne, pretože existuje zvýšené riziko nežiaducich reakcií (najmä dysfágie), ak sa do tohto svalu podávajú bilaterálne injekcie alebo dávky väčšie ako 100 U.


Spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode

Dávkovanie

Presné dávkovanie a počet injekčných miest sa má prispôsobiť individuálne pacientovi na základe veľkosti, počtu a lokalizácie postihnutých svalov, stupňu spasticity, prítomnosti lokálnej svalovej slabosti.


V pivotnom klinickom skúšaní sa pri liečbe spasticity hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode podávali nasledovné počiatočné dávky (jednotky):


Klinický symptóm
Sval

Jednotky

Ohnuté zápästie


Flexor carpi radialis

50

Flexor carpi ulnaris

40

Zovretá päsť


Flexor digitorum superficialis

40

Flexor digitorum profundus

40

Ohnutý lakeť


Brachioradialis

60

Biceps

80

Brachialis

50

Pronácia predlaktia


Pronator quadratus

25

Pronator teres

40

Palec v dlani


Flexor pollicis longus

20

Adductor pollicis

10

Flexor pollicis brevis/
Opponens pollicis

10


V pivotnom klinickom skúšaní bola minimálna a maximálna celková dávka 170 U a 400 U na liečebnú kúru, v uvedenom poradí.


Pri opakovaní liečby sa majú dávky prispôsobiť individuálnym potrebám pacienta. Rozsahy odporúčanej dávky na sval sú uvedené v nasledovnej tabuľke:


Klinický symptóm
Sval

Jednotky (rozsah)

Počet injekčných miest na sval

Ohnuté zápästieFlexor carpi radialis

25-100

1-2

Flexor carpi ulnaris

20-100

1-2

Zovretá päsťFlexor digitorum superficialis

40-100

2

Flexor digitorum profundus

40-100

2

Ohnutý lakeťBrachioradialis

25-100

1-3

Biceps

75-200

1-4

Brachialis

25-100

1-2

Pronácia predlaktiaPronator quadratus

10-50

1

Pronator teres

25-75

1-2

Palec v dlaniFlexor pollicis longus

10-50

1

Adductor pollicis

5-30

1

Flexor pollicis brevis/
Opponens pollicis

5-30

1


Maximálna celková odporúčaná dávka je až 400 jednotiek na liečebnú kúru.


Pacienti hlásili nástup účinku 4 dni po liečbe. Maximálny účinok vo forme zlepšenia svalového napätia bolo viditeľné v priebehu 4 týždňov. Vo všeobecnosti pretrvával liečebný účinok 12 týždňov. Opakované podanie injekcie sa nemá vykonať v intervale kratšom než 12 týždňov.


Spôsob podávania

Po rekonštitúcii sa roztok XEOMINU vstrekne pomocou vhodnej sterilnej ihly (napríklad veľkosť 26 / priemer 0,45 mm / dĺžka 37 mm, na povrchové svaly a dlhšia ihla, napríklad veľkosť 22 / priemer 0,7 mm / dĺžka 75 mm na hlbšie svalstvo).


Lokalizácia postihnutých svalov pomocou elektromyografického navádzania alebo techniky na stimuláciu nervov môžu byť prospešné. Viacpočetné injekčné miesta môžu XEOMINU umožniť lepšiu rovnomernosť kontaktu s inervovanými oblasťami svalov a sú osobitne prospešné pri podávaní injekcie so väčších svalov.


Všetky indikácie

Ak sa nedosiahne žiadny liečebný účinok v priebehu jedného mesiaca po úvodnej injekcii, musia sa podniknúť nasledovné opatrenia:


 • klinické overenie účinku neurotoxínu na sval, do ktorého bola vpichnutá injekcia: napríklad elektromyografické vyšetrenie v špecializovanom zariadení

 • analýza dôvodov nedostavenia sa reakcie, napríklad nedostatočná izolácia svalov určených na podanie injekcie, príliš nízka dávka, nesprávna technika vpichovania injekcie, fixovaná kontraktúra, príliš slabý antagonista, možný vývoj protilátok

 • revízia liečby botulínovým neurotoxínom typu A ako primeranej liečby

 • ak sa počas počiatočnej liečby nevyskytnú žiadne nežiaduce reakcie, pri ďalšej liečbe sa môže postupovať podľa nasledovných podmienok: 1) úprava dávky s ohľadom na analýzu posledných neúspechov s dosiahnutím odpovede na liečbu, 2) navádzanie pomocou EMG, 3) neprekročenie odporúčaného minimálneho intervalu medzi počiatočnou a opakovanou liečbou.

Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosťXEOMINUu detí vo veku 0‑17 rokov nie sú doteraz stanovené.

XEOMIN sa preto neodporúča používať v pediatrickej populácii pokým nebudú dostupné ďalšie údaje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo botulínový neurotoxín typu A alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Celkové poruchy svalovej aktivity (napríklad myasténia gravis, Lambertov-Eatonov syndróm).

Výskyt infekcie v požadovanom mieste vpichu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hlásili sa nežiaduce účinky súvisiace so šírením sa botulotoxínu ďalej z miesta podania (pozri časť 4.8), niekedy končiace smrťou, čo bolo v niektorých prípadoch spojené s dysfágiou, pneumóniou a/alebo značnou telesnou slabosťou.


U pacientov liečených terapeutickými dávkami sa môže vyskytovať zvýšená svalová slabosť. Pacienti so súvisiacimi neurologickými poruchami vrátane problémov s prehĺtaním sú v zvýšenej miere ohrození týmito nežiaducimi účinkami. Botulotoxínový liek sa má používať u týchto pacientov pod dohľadom špecialistu a má sa používať iba v prípade, ak prínosy liečby sa považujú za prevažujúce nad rizikami. Pacienti s dysfágiou a aspiráciou v anamnéze sa majú liečiť s extrémnou opatrnosťou.


Pacienti alebo ošetrovatelia majú byť informovaní o potrebe vyhľadania okamžitej lekárskej starostlivosti v prípade vzniku porúch prehĺtania, reči alebo dýchania.


Po podaní injekcie na iných miestach ako je cervikálne svalstvo sa tiež hlásila dysfágia (pozri časť 4.4 „kŕčovité stuhnutie šije“).


Po injekcii botulínového neurotoxínu typu A sa môže v zriedkavých prípadoch vyskytnúť anafylaktická reakcia (pozri časť 4.8).K dispozícii musí byť adrenalín a ďalšie lekárske pomôcky na liečbu anafylaxie.


Pred podávaním XEOMINU sa lekár musí oboznámiť s anatómiou pacienta a všetkými zmenami anatómie spôsobenými predchádzajúcimi chirurgickými zákrokmi. Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje pri vpichovaní injekcií do miest v blízkosti citlivých štruktúr, ako sú krčná tepna a pľúcne hroty.


XEOMINsa má používať opatrne:

 • ak sa vyskytujú poruchy krvácania akéhokoľvek typu

 • u pacientov podstupujúcich antikoagulačnú liečbu

 • u pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou alebo inými ochoreniami, ktoré spôsobujú periférnu neuromuskulárnu dysfunkciu

 • v prípade cieľových svalov, u ktorých sa prejavuje výrazná slabosť alebo atrofia.


Odporúčané jednotlivé dávky XEOMINU sa nesmú prekračovať a intervaly medzi injekciami sa nesmú skracovať.


Klinické účinky botulínového neurotoxínu typu Asa môžu zvýšiť alebo znížiť opakovanými injekciami. Možnými dôvodmi zmien klinických účinkov sú rôzne techniky rekonštitúcie, zvolené intervaly medzi injekciami, svaly, do ktorých sa injekcia podáva, a nepatrne odlišná aktivita toxínu, ktorá je výsledkom použitého biologického testovacieho postupu alebo sekundárneho nedostavenia sa odpovede na liečbu.


Príliš časté podávanie botulotoxínu môže spôsobiť tvorbu protilátok, čo môže viesť k vzniku rezistencie na liečbu (pozri časť 4.2).


Je potrebné zohľadniť, že liečení pacienti môžu byť imunizovaní predchádzajúcimi podávaniami injekcií s obsahom botulotoxínu. Liečba predtým neliečených pacientov sa má pokladať za primárne nereagujúcu v prípadoch, že zlyhá podanie prvej injekcie.


Nie je preskúmané, či sekundárne nedostavenie sa odpovede na liečbuz dôvodu vývoja protilátok je menej časté pri liečbe XEOMINOM než pri liečbe inými konvenčnými liekmi s obsahom komplexu botulotoxínu typu A. V prípade, že na liečbu nie je reakcia, majú sa zvážiť alternatívne liečby.


Pacientov s predchádzajúcou akinézou alebo nepohyblivých pacientov treba upozorniť, aby po injekcii XEOMINU obnovovali aktivitu postupne.


XEOMIN obsahuje albumín, derivát ľudskej krvi. Medzi štandardné opatrenia na zabránenie infekciám spôsobeným použitím liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí starostlivý výber darcov, kontrola jednotlivých odberov a zdrojov plazmy na špecifické indikátory infekcie a zahrnutie účinných výrobných krokov na deaktiváciu/odstraňovanie vírusov. Napriek týmto opatreniam sa pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nedá úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Toto sa týka aj neznámych alebo novoobjavených vírusov a ďalších patogénov. Neexistujú žiadne správy o prenose vírusov s albumínom vyrobeným podľa predpisov Európskeho liekopisu zavedenými postupmi.


Blefarospazmus

Vzhľadom na anticholinergný účinok botulínového neurotoxínu typu A sa v prípade pacientov ohrozených vývojom glaukómu s uzatvoreným uhlom musí XEOMIN používať opatrne.


Aby sa zabránilo vzniku ektropia, treba sa vyhnúť podávaniu injekcií do oblasti dolných viečok a je potrebná rázna liečba každého epitelového defektu. To si môže vyžadovať ochranné kvapky, masti, mäkké bandážové kontaktné šošovky alebo uzatvorenie oka náplasťou alebo podobnými prostriedkami.


Obmedzené žmurkanie po injekcii XEOMINU do kruhového svalu môže viesť k expozícii rohovky, pretrvávajúcim poruchám epitelu a ulcerácii rohovky, najmä u pacientov s poruchami kraniálneho nervu (tvárový nerv). V prípade pacientov s prechádzajúcimi operáciami očí sa musí vykonať dôkladné testovanie citlivosti rohovky.


V mäkkých tkanivách očného viečka ľahko vznikajú ekchymózy. Toto nebezpečenstvo je možné obmedziť okamžitým jemným stlačením miesta vpichu.


Spastický tortikolis

Pacientov treba informovať, že injekcie XEOMINU pri liečbe spastického tortikolisu môžu spôsobovať miernu až závažnú dysfágiu s rizikom aspirácie a dyspnoe. Môže byť potrebný lekársky zásah (napríklad vo forme žalúdočnej zavádzacej trubice) (pozri aj časť 4.8). Dysfágia môže trvať dva až tri týždne po injekcii, v jednom prípade však bolo hlásené trvanie až päť mesiacov. Výskyt dysfágie sa môže obmedziť znížením dávky podanej do svalu kývača hlavy na menej ako 100 U. Riziko je väčšie v prípade pacientov s menšou hmotou šijových svalov alebo pacientov, ktorí potrebujú bilaterálne injekcie do svalov kývača hlavy. Výskyt dysfágie sa pripisuje rozšíreniu farmakologického účinku XEOMINU v dôsledku rozšírenia neurotoxínudo pažerákového svalstva.


Spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode

Pri liečbe fokálnej spasticity sa XEOMIN používal len v spojení so štandardnou starostlivosťou a nie je určený ako náhrada týchto liečebných metód. Nie je pravdepodobné, že XEOMIN bude zlepšovať rozsah pohybu kĺbov poškodených fixnými kontraktúrami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Účinok botulínového neurotoxínu môžu teoreticky zosilniť aminoglykozidové antibiotiká alebo iné lieky, ktoré interferujú s prenosom neuromuskulárnych vzruchov, ako sú napríklad svalové relaxanciá tubokurarínového typu.


Pri súbežnom používaní XEOMINU s aminoglykozidmi alebo spektinomycínom sa preto musí postupovať mimoriadne opatrne. Pri používaní relaxancií periférnych svalov sa musí postupovať opatrne, v prípade potreby sa musí znížiť počiatočná dávka relaxancia alebo sa musí použiť látka so strednedlhodobým účinkom, ako je vekurónium alebo atrakúrium, namiesto látok s dlhšie trvajúcimi účinkami.


4‑aminochinolíny môžu znižovať účinok XEOMINU.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití botulínového neurotoxínu typu A u gravidných žien.Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. XEOMIN sa má preto používať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch a ak je riziko odôvodnené potenciálnym prínosom.


Laktácia

Nie je známe, či sa botulínový neurotoxín typu A vylučuje do materského mlieka.Používanie XEOMINU počas laktácie sa preto neodporúča.


Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití botulínového neurotoxínu typu A. U králikov sa nedetekovali žiadne nežiaduce účinky na fertilitu samcov ani samíc (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


XEOMIN má malý alebo stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. XEOMIN môže spôsobiť únavu, svalovú slabosť, závrat a poruchu zraku, čo môže dočasne znížiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Vzhľadom na povahu liečených chorôb môže byť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje znížená. Vzhľadom na latentný nástup účinku môžu niektoré terapeutické alebo nežiaduce účinky XEOMINU taktiež narúšať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ovplyvnené osoby preto nemajú vykonávať tieto činnosti, až kým sa úplne neobnovia ich schopnosti.


4.8 Nežiaduce účinky


Po injekčnom podaní botulínového neurotoxínu typu A na nesprávnom mieste sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky dočasne paralyzujúce susedné svalové skupiny. Veľké dávky môžu spôsobiť paralýzu svalov vzdialených od miesta vpichu. Nežiaduce účinkysa obyčajne pozorujú počas prvého týždňa po liečbe a majú dočasný charakter. Môžu byť obmedzené na oblasť okolo miesta vpichu (napríklad lokálna bolesť, bolestivosť miesta vpichu a krvácanie v mieste vpichu).


Rovnako ako sa očakáva pri iných injekčných postupoch podanie injekcie sa môže spájať s lokalizovanou bolesťou, zápalom, parestézou, hypoasteziou, citlivosťou, opuchom/edémom, erytémom, lokalizovanou infekciou, krvácaním a/alebo modrinami.

Bolesť a/alebo strach súvisiaci s injekciou, môžu spôsobiť vazovagálne reakcie, vrátane prechodného symptomatického zníženia krvného tlaku alebo mdlôb.


Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov

Informácie o frekvencii výskytu nežiaducich reakcií pre jednotlivé indikácie na základe klinických skúseností sú uvedené nižšie. Kategórie frekvencií výskytu sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).


Blefarospazmus

V prípade XEOMINU sa hlásili nasledovné nežiaduce reakcie:


Poruchy nervového systému

Menej časté: parestézia, bolesť hlavy


Poruchy oka

Časté: ptóza, suché oči

Menej časté: zápal spojoviek


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: sucho v ústach


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: kožná vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté: svalová slabosť


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Menej časté: spôsobené zranenie


Spastický tortikolis

V prípade XEOMINU sa hlásili nasledovné nežiaduce reakcie:


Poruchy nervového systému

Menej časté: bolesť hlavy, tremor


Poruchy oka

Menej časté: bolesť očí


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: dysfónia


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: dysfágia

Menej časté: hnačka, sucho v ústach, vracanie, kolitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: kožné vyrážky, erytém, pruritus, zvýšené potenie


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová slabosť, bolesť chrbta

Menej časté: bolesť kostí, myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté: asténia, zápal v mieste vpichu, bolestivosť miesta vpichu


Liečba spastického tortikolisu môže spôsobovať dysfágiu s rôznymi stupňami závažnosti a s možnosťou vdýchnutia cudzích predmetov, čo môže vyžadovať lekársky zásah. Dysfágia môže trvať dva až tri týždne po injekcii, v jednom prípade však bolo hlásené trvanie až päť mesiacov. Ukazuje sa, že dysfágia závisí od dávky. Pri klinických skúškach komplexu botulotoxínu typu A sa pozorovalo, že dysfágia sa vyskytovala menej často v prípade celkových dávok menších ako 200 U v jednej liečbe.


Spasticita hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode

V prípade XEOMINU sa hlásili nasledovné nežiaduce reakcie:


Poruchy nervového systému

Menej časté: dyzestézia, bolesť hlavy, hypestézia


Poruchy ciev

Menej časté: hematóm


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: dysfágia, nauzea, sucho v ústach


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: erytém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: svalová slabosť

Menej časté: bolesť končatín, opuch kĺbov, myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: bolesť v mieste podania injekcie, hematóm vmieste podania injekcie

Menej časté: pocit horúčavy, asténia, periférny edém


Niektoré z týchto nežiaducich účinkov môžu súvisieť s ochorením.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Hlásili sa symptómy podobné chrípke a reakcie z precitlivenosti, ako je opuch, edém (tiež vzdialený od miesta podania injekcie), erytém, pruritus, vyrážka (lokálna a generalizovaná) a dýchavičnosť.


Všeobecné


Nasledovné doplnkové informácie sú založené na publikáciách o bežných liekoch obsahujúcich komplex botulotoxínu typu A.


Veľmi zriedkavo sa hlásili nežiaduce účinky súvisiace so šírením toxínu ďalej z miesta podania (značná svalová slabosť, dysfágia a aspiračná pneumónia končiaca v niektorých prípadoch smrťou) (pozri časť 4.4).


Dysfágia sa pozorovala po injekcii do iných miest, ako je krčné svalstvo.


Po podaní konvenčného komplexu botulotoxínu typu A sa hlásili nasledovné nežiaduce príhody: dysartria, bolesť brucha, hyperhidróza, anorexia, hypoakúzia, tinitus, radikulopatia.


K dispozícii sú zriedkavé hlásenia o nežiaducich účinkoch súvisiacich s kardiovaskulárnym systémom, ako je napríklad arytmia a infarkt myokardu, niektoré z nich končiace smrťou po liečbe botulotoxínom. Zostáva nejasné, či tieto prípady úmrtia boli vyvolané botulotoxínom alebo boli spôsobené už existujúcim kardiovaskulárnym ochorením. Zriedkavo sa hlásili závažné a/alebo okamžité hypersenzitívne reakcie vrátane anafylaxie, sérová choroba, žihľavky, opuchu mäkkých tkanív a dyspnoe. Niektoré z týchto reakcií sa hlásili po použití konvenčných liekov s obsahom komplexu botulotoxínu typu A alebo v kombinácii s použitím iných látok, ktoré vyvolávajú podobné nežiaduce účinky.


Bol pozorovaný prípad periférnej neuropatie trvajúcej viac ako 11 týždňov u muža po podaní štyroch súborov injekcií konvenčného lieku obsahujúceho komplex botulotoxínu typu A (spazmus šije a chrbta a závažná bolesť).


Bol hlásený nový alebo opakovaný výskyt záchvatov, obvykle u pacientov, ktorí majú predispozíciu k výskytu týchto stavov. Presná súvislosť týchto udalostí s injekciami botulotoxínu nebola stanovená.


V prípade pacientky sa dva dni po injekcii konvenčného lieku obsahujúceho komplex botulotoxínu typu A pri liečbe cervikálnej distónie vyvinula brachiálna plexopatia, rekonvalescencia trvala päť mesiacov.


Pri použití konvenčných liekov obsahujúcich komplex botulotoxínu typu A sa popísali príznaky, ako je multiformný erytém, žihľavka a vyrážky podobné psoriáze, ich príčinná súvislosť však zostáva nejasná.


Po injekcii konvenčného komplexu botulotoxínu typu A sa na EMG prejavovala zvýšená triaška niektorých vzdialených svalov, ktorá nebola spojená so svalovou slabosťou ani inými typmi elektrofyziologických anomálií.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania:

Zvýšené dávky botulínového neurotoxínu typu A môžu spôsobiť výraznú neuromuskulárnu paralýzu vzdialenú od miesta vpichu. Príznaky predávkovania sa neprejavujú ihneď po injekcii a môže zahŕňať celkovú slabosť, ptózu, diplopiu, problémy s dýchaním, prehĺtaním a rečové problémy alebo paralýzu dýchacích svalov spôsobujúcu aspiračnú pneumóniu.


Opatrenia v prípadoch predávkovania:

V prípade predávkovania sa musí niekoľko dní sledovať zdravotný stav pacienta. Ak sa prejavujú príznaky intoxikácie, je nevyhnutná hospitalizácia so všeobecnou podpornou liečbou. Pokým nedôjde k zlepšeniu paralýzy dýchacieho svalstva je nevyhnutná intubácia a umelé dýchanie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné periférne pôsobiace myorelaxanciá,

ATC kód: M03AX01


Botulínový neurotoxín typu A blokuje cholinergný prenos na neuromuskulárnom spojení inhibíciou uvoľňovania acetylcholínu. Nervové zakončenia neuromuskulárnych spojení potom nereagujú na nervové impulzy a zabraňuje sa vylučovaniu neurotransmitera (chemická denervácia). Prenos impulzov sa obnoví vytvorením nových nervových zakončení a zakončení motorických nervov.


Mechanizmus účinku

Mechanizmus účinku, ktorý sa uplatňuje pri pôsobení botulínového neurotoxínu typu A na cholinergné nervové zakončenia, je možné popísať štvorstupňovým sekvenčným postupom, ktorý obsahuje nasledovné kroky:


 • Väzba: Ťažký reťazec botulínového neurotoxínu typu A sa viaže s výnimočnou selektívnosťou a s výnimočnou afinitou k receptorom, ktoré sa nachádzajú len na cholinergných zakončeniach.

 • Internalizácia: Konstrikcia membrány nervového zakončenia a absorpcia toxínu do nervových zakončení (endocytóza).

 • Translokácia: Terminálny segment amínov ťažkého reťazca neurotoxínu vytvára póry vo vezikulách membrány, disulfidová väzba sa rozštiepi a ľahký reťazec neurotoxínu prestupuje cez póry do cytozólu.

 • Účinok: Po uvoľnení ľahkého reťazca sa veľmi špecificky štiepi cieľová bielkovina (SNAP 25), ktorá je nevyhnutná na uvoľňovanie acetylcholínu.


Úplná rekonvalescencia funkcie nervového zakončenia / impulzu transmisie po injekcii obyčajne trvá 3‑4 mesiace pretože sa vyvíjajú nové nervové zakončenia a spájajú sa so zakončeniami nervu.


Výsledky klinických štúdií

V dvoch komparatívnych štúdiách fázy III s jednorazovým podávaním, jedna s pacientmi s blefarospazmom (štúdia MRZ 60201-0003, n=300) a jedna s pacientmi s cervikálnou dystóniou (štúdia MRZ 60201-0013, n=463) potvrdili non-inferioritu účinnosti XEOMINU v porovnaní s komparatívnym liekom obsahujúcim konvenčný komplex botulotoxínu typu A onabotulinumtoxinA (900 kD). Výsledky štúdie tiež naznačili, že XEOMIN a tento komparatívny liek mali podobnú účinnosť a profil bezpečnosti u pacientov s blefarospazmom alebo cervikálnou dystóniou, ak sa používali v bežnom pomere dávkovania 1:1 (pozri časť 4.2).


V pivotnej štúdii (dvojito-zaslepená, placebom-kontrolovaná, multicentrická, EudraCT číslo 2005-003951-11) vykonanej s pacientmi so spasticitou hornej končatiny po cievnej mozgovej príhode bolo randomizovaných 148 pacientov, ktorí dostávali XEOMIN (n=73) alebo placebo (n=75) v súlade s odporúčaným dávkovaním na začiatočnú liečbu ktoré je uvedené v časti 4.2 SmPC. Kumulatívna dávka po 6 opakovaných liečbach v klinickom skúšaní bola v priemere 1333 jednotiek (maximálne 2395 jednotiek) počas obdobia 89 týždňov.


Podľa stanoveného primárneho parametra účinnosti (pomer odpovedí flexorov zápästia podľa Ashworthovej stupnice v 4. týždni , odpoveď bola definovaná ako zlepšenie minimálne o 1 bod z 5 bodovej Ashworthovej stupnice), pacienti liečení XEOMINOM (pomer odpovedí: 68,5 %) mali o 3,97‑násobne vyššiu šancu, že budú reagovať na liečbu v porovnaní s pacienti, ktorí sa liečili placebom (pomer odpovedí: 37,3 %; 95 % CI: 1,90 až 8,30; p < 0,001, ITT populácia).


Táto štúdia s fixnou dávkou nebola navrhnutá tak, aby rozlišovala ženských a mužských pacientov, no i napriek tomu boli pri následnej analýze pomery odpovedí vyššie u žien (89,3 %) v porovnaní s mužmi (55,6 %), rozdiel bol štatisticky významný len u žien. U mužov bol i napriek tomu pomer odpovedí podľa Ashworthovej stupnice v 4. týždni liečby pacientov XEOMINOM jasne vyšší vo všetkých liečených skupinách svalov v porovnaní s placebom.


Pomer odpovedí bol podobný u mužov v porovnaní so ženami v otvorenom predĺženom období pivotnej štúdie (v tomto období štúdie bolo možné flexibilné dávkovanie) do ktorej bolo zaradených 145 pacientov a bolo vykonaných 5 injekčných cyklov ako aj v štúdii zaslepenej pre pozorovateľa (EudraCT číslo 2006-003036-30) v ktorej sa hodnotila účinnosť a bezpečnosť XEOMINU s dvoma odlišnými riedeniami so 192 pacienti so spasticitou hornej končatiny rozličnej etiológie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecnévlastnosti liečiva

Klasické štúdie kinetiky a distribúcie sa v prípade botulínového neurotoxínu typu A nedajú vykonať, pretože liečivo sa aplikuje vo veľmi malých množstvách (pikogramy v jednej injekcii) a viaže sa veľmi rýchlo a ireverzibilne na cholinergné nervové zakončenia.


Natívny botulotoxín je komplex s vysokou molekulárnou hmotnosťou, ktorý okrem neurotoxínu (150 kD) obsahuje ďalšie bakteriálne netoxické bielkoviny, ako sú hemoglutiníny a bielkoviny nehemoglutinínového typu. XEOMIN obsahuje na rozdiel od bežných liekov obsahujúcich komplex botulotoxínu typu A čistý neurotoxín (150 kD), pretože neobsahuje komplexotvorné bielkoviny a preto má nízky obsah cudzorodých proteínov. Obsah podaných cudzorodých proteínov sa považuje za jeden z faktorov sekundárneho zlyhania liečby.


Ukázalo sa, že tak ako mnohé iné bielkoviny tejto veľkosti, aj botulínový neurotoxín typu A po intramuskulárnej injekcii podlieha retrográdnemu axonálnemu prenosu. Retrográdny transsynaptický prenos aktívneho botulínového neurotoxínu typu A do centrálneho nervového systému však nebol zistený.


Botulínový neurotoxín typu A viazaný na receptor je prenášaný endocytózou do nervového zakončenia pred dosiahnutím cieľa (bielkoviny SNAP 25) a napokon bude v bunke podliehať degradácii. Voľne cirkulujúce molekuly botulínového neurotoxínu typu A, ktoré nie sú viazané na receptory presynaptických cholinergných nervových zakončení, budú fagocytované alebo pinocytované a degradované ako všetky iné voľne cirkulujúce bielkoviny.


Distribúcia liečivav tele pacientov

Farmakokinetické štúdie XEOMINU u ľudí sa nevykonávali z dôvodov uvedených vyššie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinické údaje na základe obvyklých štúdií kardiovaskulárnej bezpečnostnej farmakológie neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Nálezy získané v štúdiách toxicity po opakovanom podaní XEOMINU sa týkali hlavne jeho farmakodynamického účinku.


Nezistil sa žiaden dôkaz lokálnej neznášanlivosti. Štúdie reprodukčnej toxicity XEOMINU vykonané na králikoch nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na plodnosť samcov a samíc ani priame účinky na embryofetálny vývoj. Podávanie XEOMINU v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch v dávkach vykazujúcich jednoznačnú materskú toxicitu však zvyšovalo počet potratov v štúdii prenatálnej toxicity na králikoch. Nepretržitá systémová expozícia samíc počas (neznámej) citlivej fázy organogenézy ako podmienka vyvolania teratogénnych účinkov nie je nevyhnutne predpokladom.


Neboli vykonané žiadne štúdie genotoxicity, karcinogénnosti ani štúdie prenatálneho a postnatálneho vývoja so XEOMINOM.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ľudský albumín

Sacharóza


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorená injekčná liekovka:

4 roky


Rekonštituovaný roztok:

Bolo preukázané, že používaný roztok je chemicky a fyzikálne stabilný 24 hodín pri teplote 2 °Caž 8 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa liek musí použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania počas používania zodpovedá používateľ a normálne by nemali presiahnuť 24 hodín pri 2 °C až 8 °C, ak rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a validných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neotvorená injekčná liekovka: Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Podmienky uchovávania rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


100 LD50 jednotiek neurotoxínu Clostridium Botulinum typu A v injekčnej liekovke (sklo typu 1) s gumenou zátkou (brómbutylová guma) a tesnením zabezpečeným proti porušeniu (hliník).


Veľkosti balení 1, 2, 3, 4 alebo 6 injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


XEOMIN sa rekonštituuje pred použitím pomocou injekčného roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). Rekonštitúcia a riedenie sa majú vykonávať podľa zásad správnej klinickej praxe, najmä čo sa týka asepsy.


Je dobrou praxou používať pri rekonštitúcii injekčnej liekovky a príprave injekčnej striekačky papierové utierky s plastovým povrchom na zachytenie rozliatej kvapaliny. Príslušné množstvo rozpúšťadla (pozri tabuľku o riedení) sa natiahne do injekčnej striekačky. Pred zavedením ihly sa odkrytá časť gumovej zátky injekčnej liekovky vyčistí alkoholom (70 %). Rozpúšťadlo sa musí pomaly vstrekovať do injekčnej liekovky. Ak sa rozpúšťadlo nevtiahne do injekčnej liekovky podtlakom, injekčná liekovka sa musí zlikvidovať. Rekonštituovaný XEOMIN je číry, bezfarebný roztok bez pevných častíc.


XEOMIN sa nesmie použiť, ak rekonštituovaný roztok (pripravený podľa postupu uvedeného vyššie) vyzerá zakalený alebo obsahuje vločky alebo pevné častice.


Odporúčané riedenia sú uvedené v nasledovnej tabuľke:


Pridávané rozpúšťadlo
(injekčný roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %))

Výsledná dávka v jednotách na 0,1 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

4,0 ml

8,0 ml

20,0

10,0

5,0

2,5

1,25

U

U

U

U

U


Každý injekčný roztok, ktorý bol uchovávaný dlhšie ako 24 hodín, ako aj každý nepoužitý injekčný roztok sa musí zlikvidovať.


Postup, ktorÝ treba dodržiavať kvôli bezpečnej likvidácii injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a použitých materiálov


Z dôvodu bezpečnej likvidácie sa majú nepoužité injekčné liekovky rekonštituovať s malým množstvom vody a potom sterilizovať v autokláve. Všetky použité injekčné liekovky, injekčné striekačky alebo rozliaty obsah sa majú sterilizovať v autokláve a všetky zvyšky XEOMINU sa môžu inaktivovať pomocou zriedeného roztoku hydroxidu sodného (0,1 mol/l NaOH) alebo zriedeného roztoku chlórnanu sodného (0,5 % alebo 1 % NaClO).


Po inaktivácii použitých injekčných liekoviek, injekčných striekačiek a materiálov sa tieto nemajú vyprázdňovať a musia sa odhodiť do vhodných nádob a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


Odporúčania v prípade výskytu akejkoľvek udalosti počas zaobchádzania s botulotoxínom


Akýkoľvek rozliaty liek sa musí utrieť; buď pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) v prípade prášku alebo pomocou suchého, savého materiálu v prípade rekonštituovaného lieku.

Kontaminované povrchy sa majú očistiť pomocou savého materiálu impregnovaného roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom vysušiť.

V prípade rozbitej injekčnej liekovky postupujte podľa vyššie uvedených pokynov, starostlivo pozbierajte kúsky rozbitého skla a utrite rozliaty liek, pričom treba zabrániť porezaniu kože.

Ak príde liek do kontaktu s kožou, umyte postihnutú oblasť roztokom hydroxidu sodného alebo roztokom chlórnanu sodného (bielidlo) a potom dôkladne opláchnite vodou.

Ak príde liek do kontaktu s očami, opláchnite dôkladne veľkým množstvom vody alebo oftalmologickým roztokom na očný kúpeľ.

Ak príde liek do kontaktu s poranenou, porezanou alebo poškodenou kožou, dôkladne ju opláchnite veľkým množstvom vody a urobte vhodné lekárske opatrenia podľa aplikovanej dávky.


Tieto pokyny na používanie, zaobchádzanie a likvidáciu sa majú striktne dodržiavať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt nad Mohanom

P.O. Box 11 13 53

60048 Frankfurt nad Mohanom

Nemecko

Telefón: +49-69/15 03-1

Fax: +49-69/15 03-200


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


63/0165/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014


XEOMIN 100 LD50 jednotiek prášok na injekčný roztok