+ ipil.sk

XomolixPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/02318

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/01714


Písomná informácia pre používateľa


Xomolix

2,5 mg/ml, injekčný roztok

droperidol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Xomolix a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xomolix

3. Ako používať Xomolix

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Xomolix

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Xomolix a na čo sa používa


Xomolix je injekčný roztok droperidolu, ktorý sa používa na zamedzenie nutkania na vracanie (nauzea) alebo vracania, keď sa prebudíte po operácii alebo keď po operácii dostanete lieky proti bolesti na báze morfia.

Liečivo je droperidol, ktorý patrí do skupiny antipsychotík nazývaných deriváty butyrofenónu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Xomolix


Nepoužívajte Xomolix

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Xomolixu (uvedených v časti 6),

 • ak ste alergický na skupinu liekov používaných na liečbu psychiatrických porúch, ktoré sa volajú butyrofenóny (napr. haloperidol, triperidol, benperidol, melperon, domperidon),

 • ak niekto z vašej rodiny má abnormálne výsledky záznamu srdca na elektrokardiograme (EKG),

 • ak máte v krvi nízke hladiny draslíka alebo horčíka,

 • ak máte pulzovú frekvenciu menej ako 55 úderov za minútu (skontroluje to lekár alebo zdravotná sestra) alebo užívate nejaké lieky, ktoré by to mohli spôsobiť,

 • ak máte nádor na nadobličke (feochromocytóm),

 • ak ste v kóme,

 • ak máte Parkinsonovu chorobu,

 • ak máte závažnú depresiu.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Xomolix, oznámte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre:

 • ak máte epilepsiu alebo ste ju mali v minulosti

 • ak máte nejaké problémy so srdcom alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom

 • ak niekto z vašej rodiny v minulosti zomrel tzv. náhlou smrťou

 • ak máte problémy s obličkami (osobitne ak ste na dlhodobej dialýze)

 • ak máte ochorenie pľúc alebo iné ťažkosti s dýchaním

 • ak máte dlhodobé vracanie alebo hnačku

 • ak užívate inzulín

 • ak užívate draslík šetriace diuretiká, t.j. tablety na odvodnenie (napr. furosemid alebo

bendroflumetiazid)

 • ak užívate laxatíva (preháňadlá)

 • ak užívate glukokortikoidy (druh steroidných hormónov)

 • ak máte vy alebo niekto iný z vašej rodiny náchylnosť ku vzniku krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín. (upchatie ciev, embólia).


Iné lieky a Xomolix

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšielieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


NepoužívajteXomolix, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:


Na čo sa liek používa

Liek(y)

Stavy srdca

Chinidín, dizopyramid, prokaínamid, amiodarón alebo sotalol

Antibiotiká

Erytromycín, klaritromycín, sparfloxacín

Alergie

Astemizol, terfenadín

Mentálne choroby, napr. schizofrénia atď.

Chlórpromazín, haloperidol, pimozid

Malária

Chlorochín, halofantrín

Pálenie záhy

Cisaprid

Infekcia

Pentamidín

Nevoľnosť (nutkanie na vracanie) alebo vracanie

Domperidon

Opioidná zavislosť, bolesť

Metadon


Pri používaní Xomolixu je potrebné vyhnúť sa podávaniu metoklopramidu a iných neuroleptík,

pretože je zvýšené riziko pohybových porúch vyvolaných týmito liekmi.

Droperidol, liečivo Xomolixu, môže zvýšiť účinky sedatív, ako sú barbituráty, benzodiazepíny a lieky na báze morfia. Taktiež môže zvýšiť účinky liekov používaných na zníženie vysokého krvného tlaku (antihypertenzíva) a celého radu iných liekov, napr. určitých antimykotík, antivirotík a antibiotík. Niektoré lieky tiež môžu zvyšovať účinky droperidolu, napr. cimetidín (na žalúdočné vredy), tiklopidín (na prevenciu zrážania krvi) a mibefradil (na angínu). Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.


Xomolix a jedlo a alkohol

Nepožívajte žiadny alkohol 24 hodín pred a po podaní Xomolixu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Ak dojčíte a máte dostať Xomolix, potom sa odporúča, aby ste dostali iba jednu dávku Xomolixu.

S dojčením možno pokračovať po prebudení sa po operácii.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Droperidol má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje 24 hodín po podaní Xomolixu.


Xomolix obsahuje sodík.

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 1 ml, t.j. v podstate je "bez sodíka".


3. Ako používať Xomolix


Xomolix vám bude podávať váš lekár injekciou do žily.

Množstvo Xomolixu a spôsob, akým vám bude podaný, bude závisieť od situácie. Váš lekár rozhodne, koľko Xomolixu potrebujete na základe viacerých faktorov vrátane telesnej hmotnosti, veku a zdravotného stavu.


Zvyčajná dávka pre dospelého je 0,625 - 1,25 mg, u starších pacientov je znížená na 0,625 mg (nad 65 rokov) a u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene. Dávkovanie u detí (od 2 do11 rokov) a dospievajúcich (od 12 až 18 rokov) závisí od ich telesnej hmotnosti (20 až 50 mikrogramov/kg), ale až na maximálne 1,25 mg. Xomolix sa neodporúča u detí mladších ako 2 roky.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekárova alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď vyhľadajte svojho lekára,ak po podaní tohto lieku pocítite zvýšenie vašej telesnej teploty, stuhnutosť svalov, triašku, náhly opuch tváre alebo hrdla, alebo ak máte bolesti na hrudi.


Tiež boli hlásené nasledovné vedľajšie účinky:


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Ospalosť

 • Nízky krvný tlak


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Úzkosť

 • Krúženie očnej gule

 • Rýchly pulz srdca, napr. viac ako 100 úderov za minútu

 • Závrat


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • Ťažká alergická reakcia známa ako anafylaxia alebo anafylaktický šok

 • Zmätenosť

 • Agitácia (nepokoj)

 • Nepravidelné údery srdca

 • Vyrážka

 • Neuroleptický malígny syndróm, ktorého príznaky sú horúčka, potenie, slinenie, stuhnutosť svalov a triaška


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • Poruchy krvi (ochorenia zvyčajne postihujúce červené krvinky alebo krvné doštičky).

 • Zmeny nálady smerujúce k smútku, úzkosti, depresii a podráždenosti

 • Mimovoľné pohyby svalov

 • Kŕče alebo triaška

 • Srdcový záchvat (zastavenie činnosti srdca)

 • Torsades de pointes (život ohrozujúci nepravidelný pulz)

 • Predĺženie QT na EKG zázname (stav ovplyvňujúci srdcový rytmus)

 • Náhla smrť


Iné vedľajšie účinky s neznámym výskytom (frekvencia je neznáma z dostupných údajov), ktoré sa môžu objaviť, sú:

 • Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu (uvoľňuje sa priveľa hormónu, čo vedie k nadbytku vody a nízkym hladinám sodíka v organizme)

 • Halucinácie

 • Epileptické záchvaty

 • Parkinsonova choroba

 • Psychomotorická hyperaktivita

 • Kóma

 • Mdloby

 • Dýchacie ťažkosti

 • Krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Xomolix


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a ampulke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Roztok sa má použiť okamžite po prvom otvorení.

V plastových injekčných striekačkách sa dokázala kompatibilita droperidolu s morfíniumsulfátom

v 0,9% chloride sodnom (14 dní pri izbovej teplote). Z mikrobiologického hľadiska sa rozpustený liek má použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania po prvom otvorení obalu a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa rozpustenie neuskutočnilo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.

Nepoužívajte Xomolix ak spozorujete znaky poškodenia lieku. Lieksa má pred použitím vizuálne skontrolovať a majú sa použiť iba číre roztoky prakticky bez viditeľných častíc.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Xomolix obsahuje

 • Liečivo je droperidol, každý mililiter roztoku obsahuje 2,5 mg droperidolu.

 • Ďalšie zložky sú manitol, kyselina vínna, hydroxid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Xomolix a obsah balenia


Xomolix je číry, bezfarebný injekčný roztok.


Roztok sa nachádza v sklenených ampulkách zo skla jantárovej farby. Každá ampulka obsahuje 1 ml injekčného roztoku a je balená v škatuľkách po 5 alebo 10 ampuliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16,1010 Viedeň, Rakúsko


Výrobca

DelPharm Tours, rue Paul Langevin, 37170 Chambray-Les-Tours, Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Xomolix

Rakúsko, Česká republika, Grécko, Írsko, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia

Xomolix 2.5 mg/ml Injecktionslösung

Nemecko

Dehydrobenzperidol

Belgicko, Dánsko, Fínsko

Dridol

Island a Nórsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2014.

Xomolix

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/02318Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Xomolix

2,5 mg/ml, injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý mililiter roztoku obsahuje 2,5 mg droperidolu.

Pomocná látka: sodík <23 mg na ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Číry bezfarebný roztok neobsahujúci viditeľné častice.

pH injekčného roztoku droperidolu je 3,0-3,8 a osmolarita je približne 300 mOsmol/kg vody.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Prevencia a liečba pooperačnej nauzey a vracania (PONV) u dospelých a v druhej línii u detí (od 2 do 11 rokov) a dospievajúcich (od 12 až 18 rokov).

 • Prevencia nauzey a vracania vyvolaných morfínom a derivátmi počas analgézie pacienta po operácii (PCA) u dospelých.

Pri podávaní droperidolu sa vyžadujú určité opatrenia: pozri časti 4.2, 4.3 a 4.4.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na intravenózne použitie.


Prevencia a liečba pooperačnej nauzey a vracania (PONV)

Dospelí: 0,625 mg až 1,25 mg (0,25 až 0,5 ml).


Starší pacienti (nad 65 rokov): 0,625 mg (0,25 ml).


Poškodenie funkcie obličiek/pečene: 0,625 mg (0,25 ml).


Pediatrická populácia

Deti (od 2 až 11 rokov) a dospievajúci (od 12 až 18 rokov): 10 až 50 mikrogramov/kg (až po maximum 1,25 mg).


Deti (do 2 rokov): neodporúča sa.


Podanie droperidolu sa odporúča 30 minút pred očakávaným ukončením chirurgického výkonu. Dávky možno opakovať podľa potreby každých 6 hodín.


Dávkovanie sa má upraviť podľa každého jednotlivého prípadu. Medzi faktory, ktoré sa majú zvážiť, patrí vek, telesná hmotnosť, používanie iných liekov, typ anestézie a chirurgického výkonu.


Prevencia nauzey a vracania vyvolaných morfínom a derivátmi počas analgézie pacienta po operácii (PCA)

Dospelí: 15 až 50 mikrogramov droperidolu na mg morfínu až po maximálnu dennú dávku 5 mg droperidolu.


Starší pacienti, poškodenie funkcie obličiek a pečene: nie sú dostupné údaje o PCA.


Pediatrická populácia


Deti (od 2 do 11 rokov) a dospievajúci (od 12 až 18 rokov) nie je indikovaný na PCA.


U pacientov so zisteným alebo predpokladaným rizikom ventrikulárnej arytmie sa má vykonávať kontinuálna pulzová oxymetria a pokračovať má ešte 30 minút po jednorazovom i.v. podaní.


Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním pozri v časti 6.6


Pozri tiež časti 4.3, 4.4 a 5.1.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Droperidol je kontraindikovaný u pacientov s:

 • precitlivenosťou na droperidol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;

 • precitlivenosťou na butyrofenóny;

 • známym alebo predpokladaným predĺženým QT intervalom (QTc >450 ms u žien a >440 ms u mužov). Patria sem pacienti s vrodeným dlhým QT intervalom, pacienti, ktorí majú vrodené predĺženie QT v anamnéze a pacienti liečení liekmi, o ktorých sa vie, že predlžujú QT interval (pozri časť 4.5);

 • hypokaliémiou alebo hypomagnéziemiou;

 • bradykardiou (<55 úderov za minútu);

 • známou súbežnou liečbou vedúcou k bradykardii;

 • feochromocytómom;

 • komatóznymi stavmi;

 • Parkinsonovou chorobou;

 • závažnou depresiou.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Centrálny nervový systém

Droperidol môže zosilňovať depresiu CNS vyvolanú inými liekmi tlmiacimi CNS. Každý pacient, ktorý je vystavený anestézii a podávajú sa mu lieky so silným účinkom tlmiacim CNS alebo ktorý vykazuje príznaky útlmu CNS, má byť dôkladne sledovaný.


Súbežné používanie metoklopramidu a iných antipsychotík môže viesť k zvýšeniu extrapyramídových príznakov, preto je potrebné sa tomu vyhnúť (pozri časť 4.5).


Používajte s opatrnosťou u pacientov s epilepsiou (alebo epilepsiou v anamnéze) a so stavmi, ktoré sú predispozíciou na epilepsiu alebo kŕčovité záchvaty.


Kardiovaskulárne

Po podaní droperidolu sa pozorovala mierna až stredne závažná hypotenzia a príležitostne (reflexná) tachykardia. Táto reakcia zvyčajne spontánne vymizne. Ak však bude pretrvávať hypotenzia, má sa zvážiť možnosť hypovolémie a podať vhodnú náhradu tekutín.


Pred podaním droperidolu sa majú starostlivo vyhodnotiť pacienti s nasledovnými existujúcimi alebo predpokladanými rizikovými faktormi kardiálnej arytmie:

 • významné srdcové ochorenie v anamnéze vrátane ťažkej ventrikulárnej arytmie, atrioventrikulárna blokáda druhého alebo tretieho stupňa, dysfunkcia sínusového uzla, kongestívne zlyhanie srdca, ischemická choroba srdca a hypertrofia ľavej komory;

 • náhla smrť v rodinnej anamnéze;

 • zlyhanie obličiek (predovšetkým pri chronickej dialýze);

 • významné chronické obštrukčné pľúcne ochorenie a zlyhanie dýchania;

 • rizikové faktory nerovnováhy elektrolytov ako sa pozorovali u pacientov užívajúcich laxatíva, glukokortikoidy, draslík šetriace diuretiká v spojení s podávaním inzulínu v akútnych dávkach alebo u pacientov s pretrvávajúcim vracaním a/alebo hnačkou.


U pacientov s rizikom kardiálnej arytmie majú byť pred začiatkom podávania droperidolu stanovené hladiny elektrolytov v sére a kreatinínu a vylúčená prítomnosť predĺženia QT.

U pacientov so zisteným alebo predpokladaným rizikom ventrikulárnej arytmie sa má vykonávať kontinuálna pulzová oxymetria a pokračovať má ešte 30 minút po jednorazovom i.v. podaní.


Všeobecné

Na predchádzanie predĺženiu QT je potrebná opatrnosť, keď pacienti užívajú lieky, ktoré pravdepodobne indukujú nerovnováhu elektrolytov (hypokaliémia a/alebo hypomagneziémia), napr. draslík šetriace diuretiká, laxatíva a glukokortikody.


Látky inhibujúce aktivitu cytochrómu P450 izoenzýmov (CYP) CYP1A2, CYP3A4 alebo oboch môžu znižovať mieru, ktorou sa metabolizuje droperidol a predĺžiť jeho farmakologické pôsobenie. Preto sa odporúča opatrnosť, ak sa droperidol súbežne podáva so silnými inhibítormi CYP1A2 a CYP3A4 (pozri časť 4.5).


Pacienti, ktorí majú, alebo sa predpokladá, že môžu mať v anamnéze nadmerné požívanie alkoholu alebo nedávno užívali vysoké dávky, musia byť pred podaním droperidolu dôkladne vyhodnotení.


V prípade neobjasnenej hypertermie je nevyhnutné prerušiť liečbu, pretože tento znak môže byť jedným z prvkov malígneho syndrómu hláseného u antipsychotík.


V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venóznej tromboembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre vznik VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Xomolixom a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Dávka sa má znížiť u starších pacientov a pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene (pozri časť 4.2).


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 1 ml, t.j. v podstate je "bez sodíka".


4.5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované na súbežné použitie

Lieky, o ktorých sa vie, že spôsobujú torsades de pointes cez predĺženie QTc intervalu, sa nemajú súbežne podávať s droperidolom. Medzi ne patria antiarytmiká triedy IA napr. chinidín, dizopyramid, prokaínamid; antiarytmiká triedy III napr. amiodarón, sotalol; makrolidové antibiotiká napr. erytromycín, klaritromycín; fluorochinolónové antibiotiká napr. sparfloxacín; antihistaminiká napr. astemizol, terfenadín; niektoré antipsychotiká napr. chlórpromazín, haloperidol, pimozid,tioridazín; antimalariká napr. chlorochín, halofantrín; cisaprid, domperidon, pentamidín.


Súbežné používanie liekov, ktoré indukujú extrapyramídové príznaky, napr. metoklopramid a iné neuroleptiká, môže viesť k zvýšenému výskytu týchto príznakov,preto je potrebné sa im vyhnúť.


Je potrebné sa vyhnúť súbežnej konzumácii alkoholických nápojov a liekov.


Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom používaní

Na zníženie rizika predĺženia QT intervalu, je potrebná opatrnosť, ak pacienti užívajú lieky, ktoré pravdepodobne indukujú nerovnováhu elektrolytov (hypokaliémia a/alebo hypomagneziémia), napr. draslík šetriace diuretiká, laxatíva a glukokortikody.


Droperidol môže zosilňovať účinok sedatív (barbituráty, benzodiazepíny, deriváty morfínu).To isté sa týka antihypertenzív, takže dôsledkom môže byť ortostatická hypotenzia.


Tak ako iné sedatíva aj droperidol môže zosilňovať útlm dýchania vyvolaný opiátmi.


Keďže droperidol blokuje dopamínové receptory , môže inhibovať pôsobenie agonistov dopamínu, ako je bromokriptín, lisurid a L-dopa.


Látky inhibujúce aktivitu cytochrómu P450 izoenzýmov (CYP) CYP1A2, CYP3A4 alebo oboch môžu znižovať mieru, ktorou sa metabolizuje droperidol a predĺžiť jeho farmakologické pôsobenie. Preto sa odporúča opatrnosť, ak sa droperidol súbežne podáva s inhibítormi CYP1A2 (napr. ciprofloxacín, tiklopidín), CYP3A4 (napr. diltiazem, erytromycín, flukonazol, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodón, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, verapamil) alebo s oboma (cimetidín, mibefradil).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Neboli zistené žiadne účinky na fertilitu v štúdiách vykonávaných u samcov a samíc potkanov (pozri časť 5.3). Klinický účinok droperidolu na plodnosť nebol stanovený.


Gravidita

Obmedzené množstvo klinických údajov nepreukázalo zvýšenie rizika malformácie.


Droperidol sa u potkanov neukázal ako teratogénny. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné vzhľadom na účinky na graviditu a embryonálny/fetálny, pôrodný a popôrodný vývin.

U novorodencov matiek dlhodobo liečených vysokými dávkami antipsychotík sa opísali prechodné neurologické poruchy extrapyramídovej povahy.


V praxi sa ako preventívne opatrenie odporúča nepodávať droperidol počas gravidity. Pokiaľ je podanie nevyhnutné v neskorom štádiu gravidity, odporúča sa sledovanie neurologických funkcií novorodenca.


Laktácia

O antipsychotikách butyrofenónového typu sa vie, že sa vylučujú do materského mlieka; liečba droperidolom sa má obmedziť na jednorazové podanie. Opakované podávanie sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Droperidol má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienti nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje 24 hodín po podaní droperidolu.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenými udalosťami v klinickej praxi sú prípady ospalosti a sedácie. Okrem toho sa zaznamenali menej časté hlásenia o hypotenzii, kardiálnych arytmiách, neuroleptickom malígnom syndróme (NMS) a príznakoch súvisiacich s NMS plus poruchy pohybu, ako je dyskinéza plus prípady anxiozity alebo agitácie.


Trieda

orgánového systému

Časté

1/100 až 1/10

Menej časté

1/1000 až 1/100

Zriedkavé

1/10 000 až 1/1000

Veľmi zriedkavé

1/10 000

Neznáme (nemožno stanoviť z dostupných údajov)

Poruchy krvi a lymfatického systému
Dyskrázia krvi


Poruchy imunitného systémuAnafylaktická reakcia: Angioneurotický edém; HypersenzitivitaPoruchy metabolizmu a výživy

Neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu

Psychické poruchy


Anxiozita; Nepokoj / Akatízia

Stavy zmätenosti;

Agitácia

Dysfória

Halucinácie

Poruchy nervového systému

Ospalosť

Dystónia; Okulogyrácia


Extrapyramídové poruchy; Kŕče; Tras

Epiletické záchvaty; Parkinsonova choroba; Psychomotorická hyperaktivita; Kóma

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Tachykardia; Závrat

Kardiálne arytmie vrátane ventrikulárnych arytmií

Zastavenie činnosti srdca,

Torsades de pointes;

predĺženie QT na EKG zázname


Poruchy ciev

Hypotenzia
Synkopa

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchospazmus; Laryngospazmus

Poruchy kože a podkožného tkanivaVyrážkaCelkové poruchy a reakcie v mieste podaniaNeuroleptický malígny syndróm (NMS)

Náhla smrťPríležitostne boli hlásené príznaky súvisiace s NMS, t.j. zmeny telesnej teploty, stuhnutosť a horúčka. Pozorovali sa zmeny mentálneho stavu so zmätenosťou alebo agitáciou a zmenené vedomie. Autonómna nestabilita sa môže prejavovať ako tachykardia, meniaci sa krvný tlak, nadmerné potenie/slinenie a tras. V extrémnych prípadoch môže NMS vyústiť do kómy alebo renálnych a/alebo hepatobiliárnych problémov.


Ojedinelé prípady amenorey, galaktorey, gynekomastie, hyperlaktinémie a oligomenorey sa spájali s predĺženou expozíciou pri psychiatrických indikáciach.


V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venóznej tromboembólie, vrátane prípadov pľúcnej embólie a prípadov hlbokej žilovej trombózy - frekvencia výskytu neznáma.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Prejavom predávkovania droperidolom je rozšírenie jeho farmakologického pôsobenia.

Príznakom náhodného predávkovania je psychická indiferentnosť s prechodom ku spánku, niekedy súvisiaca so zníženým krvným tlakom.

Pri vyšších dávkach alebo u citlivých pacientov sa môžu prejaviť extrapyramídové poruchy (slinenie, abnormálne pohyby, niekedy svalová rigidita). Kŕče sa môžu objaviť pri toxických dávkach.

Zriedkavo boli hlásené prípady predĺženia QT intervalu, ventrikulárne arytmie a náhla smrť.


Liečba

Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ak sa však objavia extrapyramídové reakcie, má sa podať anticholinergikum.

Pacienti po predávkovaní droperidolom majú byť dôkladne sledovaní na znaky predĺženia QT intervalu.

Majú sa zohľadniť faktory, ktoré predisponujú k Torsades de pointes, napr. elektrolytová nerovnováha (osobitne hypokaliémia alebo hypomagneziémia) a bradykardia.

Zjavná hypotenzia sa má liečiť zväčšením cirkulačného objemu a prijatím ďalších vhodných opatrení. Majú sa udržiavať čisté dýchacie cesty a náležitá oxyenácia; možno indikovať orofaryngálny priechod alebo endotracheálnu trubicu.

V prípade potreby má byť pacient pozorne sledovaný 24 hodín alebo dlhšie; má sa zabezpečiť telesná teplota a adekvátny príjem tekutín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Deriváty butyrofenónu

ATC kód: N05AD08


Droperidol je butyrofenónové antipsychotikum. Jeho farmakologický profil je charakterizovaný najmä blokádou dopamínu a slabými α1-adrenolytickými účinkami. Droperidol nemá anticholinergnú a antihistamínovú aktivitu.


Droperidolový inhibičný účinok na dopaminergické receptory v chemickej spúšťacej zóne v oblasti postrema, poskytuje silný antiemetický účinok, vhodný najmä na prevenciu a liečbu pooperačnej nauzey a vracania a/alebo po vyvolaní opiátovými analgetikami.


Pri dávke 0,15 mg/kg, droperidol indukuje pokles priemerného krvného tlak (PKT), v dôsledku zníženého srdcového výdaja v prvej fáze, a potom následne v dôsledku zníženia pre-loadu. Tieto zmeny sa vyskytujú nezávisle od akýchkoľvek zmien v kontraktilite myokardickej alebo vaskulárnej rezistencie. Droperidol nepôsobí na kontraktilitu myokardu alebo tepovú frekvenciu, preto nemá žiadny negatívny inotropný účinok. Jeho slabá α1-adrenergická blokáda môže spôsobiť miernu hypotenziu a zníženie periférnej vaskulárnej rezistencie a môže znížiť pulmonárny arteriálny tlak (najmä ak je abnormálne vysoký). Môže tiež znížiť výskyt adrenalínom indukovanej arytmie, ale nezabraňuje iným formám srdcových arytmií.


Droperidol má špecifický antiarytmický účinok v dávke 0,2 mg/kg pri pôsobení na kontraktilitu myokardu (predĺženie refraktérnej periódy) a znížení krvného tlaku.


Dve štúdie (jedna placebom kontrolovaná a jedna porovnávacia kontrolovaná aktívnou liečbou) vykonané v podmienkach celkovej anestézii a navrhnutá na lepšiu identifikáciu zmien QTc spojených s liečbou pooperačnej nauzey a vracania pri nízkej dávke doperidolu (0,625 a 1,25 mg intravenózne a 0,75 mg intravenózne) identifikované predĺženie QT intervalu 3-6 minút po podaní 0,625 (15 ± 40 ms) a 1,25 mg droperidolu (22 ± 41 ms), no tieto zmeny sa významne odlišné od tých, ktoré sa pozorovali po fyziologickom roztoku (12 ± 35ms). Neboli žiadne štatisticky významné rozdiely medzi droperidolom a skupinami s fyziologickým roztokom v počte pacientov s väčším ako 10% predĺžením v QTc oproti východiskovým hodnotám. Nie sú žiadne dôkazy o droperidolom indukovanom predĺžení QTc po operácii.

Z EKG záznamov alebo z 12-vedených záznamov počas operácie sa nehlásili žiadne ektopické srdcové rytmy. Porovnávacia štúdia kontrolovaná aktívnou liečbou s 0,75 mg intravenózne podaným droperidolom identifikovala významné predĺženie QTc intervalu (maximum 17 ± 9 ms v druhej minúte po injekcii droperidolu v porovnaní s nameraným QTc pred liečbou), s QTc intervalom významne nižším po 90-tich minútach.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Účinok jednorazovej intravenóznej dávky začína 2-3 minúty po podaní. Upokojujúce a sedatívne účinky majú tendenciu pretrvávať 2 až 4 hodiny, i keď pozornosť môže byť ovplyvnená až do 12 hodín.

Distribúcia

Po intravenóznom podaní sa rýchlo znižujú plazmatické koncentrácie v priebehu prvých 15 minút. Väzba na proteíny plazmy predstavuje 85 – 90 %. Distribučný objem je približne 1,5 l/kg.

Biotransformácia

Droperidol sa značne metabolizuje v pečeni a prechádza oxidáciou, dealkyláciou, demetyláciou a hydroxyláciou prostredníctvom cytochrómu P450 izoenzýmov 1A2 a 3A4, a v menšom rozsahu prostredníctvom 2C19. Metabolity nemajú antipsychotocké účinky.

Eliminácia

Eliminácia sa vyskytuje hlavne prostredníctvom metabolizmu; 75% sa vylučuje obličkami. Iba 1% liečiva sa vylučuje v nezmenenej forme močom a 11% stolicou. Plazmatický klírens je 0,8 (0,4 – 1,8) l/min. Polčas eliminácie (t½ß) je 134 ± 13 min.

Pediatrická populácia

V štúdii s 12 deťmi (vo veku od 3,5 do 12 rokov) zaznamenané hodnoty distribučného objemu a klírensu boli nižšie ako u dospelej populácie (0,58 ± 0,29 l / kg resp. 4,66 2,28 ml / kg * min) a znižovali sa paralelne. Eliminačný polčas (101,5 ± 26,4 min) bol podobný ako u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom podávaní, genotoxického alebo karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Elektrofyziologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú celkové riziko droperidolu na predĺženie QT intervalu u ľudí.


U ľudí, voľná maximálna plazmatická koncentrácia je približne 4-násobne vyššia až 25-násobne nižšia, ako koncentrácie droperidolu ovplyvňujúce skúmané koncové ukazovatele v rôznych in vitro a in vivo testovacích systémoch použitých na stanovenie vplyvu tohto lieku na repolarizáciu srdca. Plazmatické hladiny poklesli asi o jednu rádovú hodnotu počas prvých dvadsiatich minút po podaní.


Riziko pre životné prostredie (ERA)

Tento liek nepredstavuje riziko pre životné prostredie po jeho predpísanom použití u pacientov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol

Kyselina vínna

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Inkompatibilný s barbiturátmi. Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorený: 3 roky.

Po prvom otvorení: Na okamžité použitie.

Po rozpustení: V plastových injekčných striekačkách sa dokázala kompatibilita droperidolu s morfíniumsulfátom v 0,9% chloride sodnom. Z mikrobiologického hľadiska sa rozpustený liek má použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, čas uchovávania po prvom otvorení obalu a podmienky uchovávania pred použitím sú na zodpovednosti používateľa a zvyčajne nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ sa rozpustenie neuskutočnilo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.

Na podmienky uchovávania po rozpustení a prvom otvorení tohto lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenené ampulky z jantárového skla typu I obsahujúce 1 ml injekčného roztoku v baleniach po 5 a 10 ampuliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok musí byť zlikvidovaný.


Roztok sa má pred použitím vizuálne skontrolovať. Majú sa použiť iba číre a bezfarebné roztoky bez viditeľných častíc.


Na použitie pri PCA: Do injekčnej striekačky natiahnite droperidol a morfín a objem doplňte 0,9% chloridom sodným.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Viedeň, Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


68/0395/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29.10.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2014

Xomolix