+ ipil.sk

Xorimax 125 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07180

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/00031

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/00032

Písomná informácia pre používateľa


Xorimax 125 mg

obalené tablety


Cefuroxím


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Xorimax a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xorimax

3. Ako užívať Xorimax

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xorimax

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Xorimax a na čo sa používa


Xorimax je antibiotikum, ktoré sa používa u dospelých a detí. Účinkuje tak, že usmrcuje baktérie, ktoré spôsobujú infekcie. Patrí do skupiny liekov nazývaných cefalosporíny.


Xorimax sa používa na liečbu infekcií:

 • hrdla,

 • nosových dutín,

 • stredného ucha,

 • pľúc alebo hrudníka,

 • močových ciest,

 • kože a mäkkých tkanív.


Xorimax sa môže používať aj:

 • na liečbu Lymskej choroby (infekcia, ktorú šíria parazity nazývané kliešte).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xorimax


Neužívajte Xorimax:

- ak ste alergický (precitlivený) na akékoľvek cefalosporínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďaľších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na akékoľvek iné typy betalaktámových antibiotík (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy).

Ak si myslíte, že sa vás to týka, neužívajte Xorimax, pokiaľ sa o tom neporadíte so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia


Xorimax sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.


Počas užívania Xorimaxu si musíte dávať pozor na určité príznaky, akými sú alergické reakcie, plesňové infekcie (napríklad kandidóza) a závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Zníži sa tak riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.


Ak potrebujte krvné vyšetrenie

Xorimax môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia zisťujúceho hladiny cukru v krvi, alebo krvného vyšetrenia nazývaného Coombsov test. Ak potrebujete krvné vyšetrenie:

povedzte osobe, ktorá vám odoberá vzorku krvi, že užívate Xorimax.


Iné lieky a Xorimax

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky, ktoré sa používajú na zníženie množstva žalúdočnej kyseliny (napr. antacidá používané na liečbu pálenia záhy), môžu ovplyvniť spôsob, akým Xorimax účinkuje.

Probenecid

Perorálne (ústami užívané) antikoagulanciá (lieky zabraňujúce zrážaniu krvi)

Ak takýto liek užívate,povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Antikoncepčné tablety

Xorimax môže znížiť účinnosť antikoncepčných tabliet. Ak počas liečby Xorimaxom užívate antikoncepčné tablety, je potrebné, aby ste používali aj bariérový spôsob antikoncepcie (napríklad prezervatívy). Poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Informujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať Xorimax:

 • ak ste tehotná, myslíte si, že môže byť tehotná alebo ak plánujete otehotnieť,

 • ak dojčíte.


Váš lekár zváži prínos liečby Xorimaxom pre vás oproti riziku pre vaše dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Xorimax u vás môže vyvolať závraty a môže mať ďalšie vedľajšie účinky, ktoré znižujú vašu pozornosť.

Neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, ak sa necítite dobre.


Xorimax obsahuje aspartám

Xorimax 125 mg obalené tablety obsahujú 0,2 mg aspartámu.


Ak vám lekár povedal, že máte poruchu metabolizmu, ktorá sa nazýva fenylketonúria alebo ak máte diétu, ktorá neobsahuje fenylalanín, informujte svojho lekára predtým, ako začnete tento liek užívať.


 1. Ako užívať Xorimax


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Xorimax užívajte po jedle. Pomôže to zvýšiť účinnosť liečby.


Tablety Xorimaxu prehltnite vcelku a zapite vodou.


Tablety nežujte, nedrvte ani nedeľte – môže to znížiť účinnosť liečby.


Zvyčajná dávka


Dospelí

Zvyčajná dávka Xorimaxu je 250 mg až 500 mg dvakrát denne v závislosti od závažnosti a druhu infekcie.


Deti

Zvyčajná dávka Xorimaxu je 10 mg/kg (maximálne 125 mg) až 15 mg/kg (maximálne 250 mg) dvakrát denne v závislosti od:

 • závažnosti a druhu infekcie.


Xorimax sa neodporúča pre deti mladšie ako 3 mesiace, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť v tejto vekovej skupine nie sú známe.


V závislosti od ochorenia a od toho, ako vy alebo vaše dieťa reagujete na liečbu, môže byť počiatočná dávka zmenená alebo môže byť potrebný viac ako jeden cyklus liečby.


Pacienti s problémami s obličkami

Ak máte problém s obličkami, váš lekár vám môže zmeniť dávku.

Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom.


Ak užijete priveľké množstvo Xorimaxu

Ak užijete priveľké množstvo Xorimaxu, môžu sa u vás objaviť neurologické poruchy, konkrétne sa u vás môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu kŕčov (záchvatov kŕčov).

Nečakajte a bezodkladne sa obráťte na svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť. Ak je to možné, zdravotníckemu pracovníkovi ukážte balenie Xorimaxu.


Ak zabudnete užiť Xorimax

Neužívajte dávku navyše, aby ste nahradili vynechanú dávku.Stačí, ak vašu ďalšiu dávku užijete vo zvyčajnom čase.


Neprestaňte užívať Xorimax bez odporúčania.


Je dôležité, aby ste dokončili cyklus liečby Xorimaxom.Neprestaňte ho užívať, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár – dokonca ani vtedy, keď sa cítite lepšie. Ak nedokončíte celý cyklus liečby, infekcia sa vám môže vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Zdravotné ťažkosti, na ktoré si musíte dávať pozor

U malého počtu ľudí, ktorí užívajú Xorimax, sa objaví alergická reakcia alebo potenciálne závažná kožná reakcia. Medzi príznaky týchto reakcií patria:


 • závažná alergická reakcia. Medzi jej prejavy patria vyvýšená a svrbivá vyrážka, opuch, ktorý niekedy postihuje tvár alebo ústa a spôsobuje ťažkosti s dýchaním.

 • kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji).

 • po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a odlupovanie kože (Môžu to byť prejavy Stevensovho-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy).

 • plesňové infekcie. Lieky ako Xorimax môžu spôsobiť pomnoženie kvasiniek (rodu Candida) v tele, čo môže viesť k vzniku plesňových infekcií (napríklad kandidózy). Výskyt tohto vedľajšieho účinku je pravdepodobnejší, ak Xorimax užívate dlhý čas.

 • závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída). Lieky ako Xorimax môžu spôsobiť zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje závažnú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienov v stolici, bolesť žalúdka, horúčku.

 • Jarischova-Herxheimerova reakcia. U niektorých pacientov, ktorí sú Xorimaxom liečení na Lymskú boreliózu, sa môže objaviť vysoká teplota (horúčka), triaška, bolesť hlavy, bolesť svalov a kožná vyrážka. Táto reakcia je známa ako Jarischova-Herxheimerova reakcia. Príznaky zvyčajne trvajú niekoľko hodín až jeden deň.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Časté vedľajšie účinky


Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:


 • plesňové infekcie (napríklad kandidóza),

 • bolesť hlavy,

 • závraty,

 • hnačka,

 • nutkanie na vracanie,

 • bolesť žalúdka.


Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:


 • zvýšenie počtu jedného druhu bielych krviniek (eozinofília),

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.


Menej časté vedľajšie účinky


Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:


 • vracanie,

 • kožné výražky.


Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:


 • zníženie počtu krvných doštičiek (buniek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi),

 • zníženie počtu bielych krviniek,

 • pozitívny výsledok Coombsovho testu.


Ďalšie vedľajšie účinky

U veľmi malého počtu ľudí sa vyskytli ďalšie vedľajšie účinky, ale ich presný výskyt nie je známy:


 • závažná hnačka (pseudomembranózna kolitída),

 • alergické reakcie,

 • kožné reakcie (vrátane závažných),

 • vysoká teplota (horúčka),

 • zožltnutie očných bielok alebo kože,

 • zápal pečene (hepatitída).


Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť krvnými vyšetreniami:

 • príliš rýchly rozpad červených krviniek (hemolytická anémia).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Xorimax


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte Xorimax v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Xorimax po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Xorimax obsahuje


- Liečivoje cefuroxím. Jedna tableta Xorimaxu 125 mg obsahuje 150,36 mg cefuroxímiumaxetilu, čo zodpovedá 125 mg cefuroxímu.

- Ďalšie zložkyjadra tabletysú nátriumlaurylsulfát, kopovidón, sodná soľ kroskarmelózy (E468), magnéziumstearát (E470B), koloidný oxid kremičitý (E551), granulovaný manitol (E421), mikrokryštalická celulóza (E460), krospovidón (E1202), mastenec (E553B). Obal tabletyobsahuje manitol (E421), rozpustný zemiakový škob, mastenec (E553B), oxid titaničitý (E171), aspartám (E951).


Ako vyzerá Xorimax a obsah balenia


Xorimax sú obalené tablety.


Xorimax 125 mg sú biele až mierne žltkasté obalené tablety v tvare kapsúl.


Xorimax 125 mg obalené tablety sú dostupné v škatuľkách s blistrami alebo stripmi po 8, 10, 12, 14, 15, 20, 24 a 500 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Rakúsko


Výrobca

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

6250 Kundl

Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Cefuroximaxetil Sandoz 125 mg – Filmtabletten


Česká republika

Xorimax 125 mg potahované tablety


Maďarsko

Xorimax 125 mg bevont tabletta


Holandsko

Cefuroximaxetil 125, omhulde tabletten 125 mg


Poľsko

Xorimax 125


Slovenská republika

Xorimax 125 mg


Španielsko

Cefuroxima Sandoz 125 mg comprimidos recubiertos EFG


Veľká Británia

Cefuroxime 125mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.

6Xorimax 125 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/07180

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/00031

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/00032SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Xorimax 125 mg

Obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Xorimax 125 mg obsahuje 150,36 mg cefuroxímiumaxetilu, čo zodpovedá 125 mg cefuroxímu v jednej tablete.


Pomocná látka so známym účinkom:

1 tableta obsahuje 0,2 mg aspartámu (E951)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Obalená tableta


Biele až mierne nažltlé bikonvexné podlhovasté tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Xorimaxje indikovaný na liečbu nasledujúcich infekcií u dospelých a detí vo veku od 3 mesiacov (pozri časti 4.4 a 5.1):

- Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída.

- Akútna bakteriálna sinusitída.

- Akútna otitis media.

- Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy.

- Cystitída.

- Pyelonefritída.

- Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív .

- Liečba skorých štádií Lymskej choroby.


Vhodnosť použitia antibakteriálnych látok sa má zvážiť s ohľadom na oficiálne odporúčania.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Zvyčajný cyklus liečby trvá sedem dní (môže sa pohybovať v rozmedzí od piatich do desiatich dní).Tabuľka 1. Dospelí a deti (≥ 40 kg)


Indikácia


Dávkovanie


Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída


250 mg dvakrát denne


Akútna otitis media

500 mg dvakrát denne


Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

500 mg dvakrát denne


Cystitída

250 mg dvakrát denne


Pyelonefritída

250 mg dvakrát denne


Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

250 mg dvakrát denne

Lymská choroba

500 mg dvakrát denne počas 14 dní (rozmedzie od 10 do 21 dní)Tabuľka 2. Deti (< 40 kg)


Indikácia


Dávkovanie


Akútna tonzilitída a faryngitída, akútna bakteriálna sinusitída


10 mg/kg dvakrát denne, maximálne 125 mg dvakrát denne


Deti vo veku dva roky alebo staršie s otitis media, alebo, keď je to vhodné, so závažnejšími infekciami

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne


Cystitída

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne


Pyelonefritída

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne počas 10 až 14 dní


Nekomplikované infekcie kože a mäkkých tkanív

15 mg/kg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne


Lymská choroba

15 mg dvakrát denne, maximálne 250 mg dvakrát denne počas 14 dní (10 až 21 dní)Nie sú skúsenosti s použitím Xorimaxu u detí mladších ako 3 mesiace.


Tablety cefuroxímiumaxetilu a granulát na perorálnu suspenziu cefuroxímiumaxetilu nie sú biologicky rovnocenné a nie sú zameniteľné na báze miligram k miligramu (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie obličiek

Bezpečnosť a účinnosť cefuroxímiumaxetilu u pacientov s poruchou funkcie obličiek neboli stanovené. Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. U pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek sa odporúča znížiť dávku cefuroxímu tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie. Cefuroxím sa z organizmu efektívne odstraňuje dialýzou.


Tabuľka 3. odporúčané dávky Xorimaxu pri poruche funkcie obličiek


Klírens kreatinínu

T1/2 (h)

Odporúčané dávkovanie

30 ml/min/1,73 m2

1,4 – 2,4

nie je potrebná žiadna úprava dávky (podáva sa štandardná dávka 125 mg až 500 mg dvakrát denne)

10 - 29 ml/min/1,73 m2

4,6

podáva sa štandardná individuálna dávka každých 24 hodín

< 10 ml/min/1,73 m2

16,8

podáva sa štandardná individuálna dávka každých 48 hodín

Pacienti podstupujúci hemodialýzu

2 - 4

na konci každej dialýzy sa má podať ďalšia štandardná individuálna dávka


Porucha funkcie pečene

Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa pacientov s poruchou funkcie pečene. Keďže cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami, prítomnosť poruchy funkcie pečene zrejme nebude mať žiaden vplyv na farmakokinetiku cefuroxímu.


Spôsob podávania

Perorálne použitie


Tablety Xorimaxu sa majú užívať po jedle, aby sa zaistila optimálna absorpcia.


Tablety Xorimaxu sa nemajú drviť, a preto nie sú vhodné na liečbu pacientov, ktorí tablety nedokážu prehltnúť. U detí sa môže použiť perorálna suspenzia cefuroxímiumaxetilu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na cefuroxím alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Pacienti so známou precitlivenosťou na cefalosporínové antibiotiká.


Anamnéza závažných reakcií z precitlivenosti (napr. anafylaktické reakcie) na akékoľvek iné typy betalaktámových liečiv (penicilíny, monobaktámy a karbapenémy).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie z precitlivenosti

Osobitnú obozretnosť si vyžadujú pacienti, ktorí v minulosti mali alergickú reakciu na penicilíny alebo iné betalaktámové antibiotiká, keďže existuje riziko skríženej precitlivenosti. Tak ako pri všetkých betalaktámových antibakteriálnych látkach, boli hlásené závažné a občas fatálne reakcie z precitlivenosti. V prípade závažných reakcií z precitlivenosti sa musí liečba cefuroxímom ihneď ukončiť a musia sa prijať náležité pohotovostné opatrenia.


Pred začiatkom liečby treba zistiť, či pacient má v anamnéze závažné reakcie z precitlivenosti na cefuroxím, na iné cefalosporíny alebo na akýkoľvek iný typ betalaktámovej látky. Vyžaduje sa obozretnosť, ak sa cefuroxím podáva pacientom, ktorí majú v anamnéze nezávažnú precitlivenosť na iné betalaktámové látky.


Jarischova-Herxheimerova reakcia

Po liečbe Lymskej boreliózy cefuroxímiumaxetilom bola pozorovaná Jarischova-Herxheimerova reakcia. Je priamym dôsledkom baktericídneho účinku cefuroxímiumaxetilu na baktériu vyvolávajúcu Lymskú boreliózu, spirochétu Borrelia burgdorferi. Pacientov treba uistiť, že sa jedná o častú a zvyčajne spontánne ustupujúcu reakciu, ktorá je následkom antibiotickej liečby Lymskej boreliózy (pozri časť 4.8).


Pomnoženie necitlivých organizmov

Podobne ako pri iných antibiotikách, použitie cefuroxímiumaxetilu môže mať za následok pomnoženie kvasiniek rodu Candida. Pri dlhodobom podávaní môže dôjsť k pomnoženiu necitlivých mikroorganizmov (napr. enterokoky, Clostridium difficile), čo si môže vyžiadať prerušenie liečby (pozri časť 4.8).


Pseudomembranózna kolitída súvisiaca s podávaním antibakteriálnych látok bola hlásená takmer pri všetkých antibakteriálnych látkach, vrátane cefuroxímu, a jej závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život ohrozujúcu. Táto diagnóza sa má vziať do úvahy u pacientov, ktorí trpia hnačkou počas podávania cefuroxímu alebo bezprostredne po jeho vysadení (pozri časť 4.8). Má sa zvážiť ukončenie liečby cefuroxímom a podanie špecifickej liečby zameranej na Clostridium difficile. Lieky, ktoré inhibujú peristaltiku, sa nemajú podávať (pozri časť 4.8).


Interferencia s diagnostickými testami

Použitie cefuroxímu je spájané s pozitivitou Coombsovho testu, čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou (pozri časť 4.8).


Keďže pri stanovení glykémie ferikyanidovou metódou môže dôjsť k falošnej negativite, u pacientov liečených cefuroxímiumaxetilom sa na stanovenie hladín glukózy v krvi/plazme odporúča používať buď glukózooxidázovú, alebo hexokinázovú metódu.


Dôležité informácie o pomocných látkach

Zvláštna pozornosť sa má venovať pacientom s fenylketonúriou, pretože v obale tablety sa nachádza aspartám.


Xorimax 125 mg obsahuje 0,2 mg aspartámu v tablete.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky, ktoré znižujú kyslosť žalúdočných štiav, môžu spôsobiť nižšiu biologickú dostupnosť cefuroxímiuaxetilu v porovnaní s biologickou dostupnosťou po jeho podaní nalačno a majú tendenciu rušiť účinok zvýšenej absorpcie po jedle.


Cefuroxím môže ovplyvniť črevnú flóru, a tým viesť k nižšej reabsorpcii estrogénu a zníženej účinnosti kombinovaných perorálnych kontraceptív.


Cefuroxím sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Súbežné podávanie probenecidu sa neodporúča. Súbežné podávanie probenecidu významne zvyšuje maximálnu koncentráciu, plochu pod krivkou závislosti koncentrácie v sére od času a eliminačný polčas cefuroxímu.


Ak sa cefuroxím používa súbežne s perorálnymi antikoagulanciami, môže to spôsobiť zvýšené hodnoty INR.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

K dispozícii je obmedzené množstvo údajov o použití cefuroxímu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky na graviditu, embryonálny alebo fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.Xorimax sa má predpisovať gravidným ženám iba vtedy, keď prínos prevažuje nad rizikami.


Laktácia

Cefuroxím sa v malom množstve vylučuje do materského mlieka. Pri podávaní terapeutických dávok sa nežiaduce účinky neočakávajú, i keď nemožno vylúčiť riziko vzniku hnačky a mykotickej infekcie slizníc. Vzhľadom na tieto účinky sa dojčenie možno bude musieť prerušiť. Je potrebné vziať do úvahy možnosť senzibilizácie. Cefuroxím sa má používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch cefuroxímiumaxetilu na fertilitu u ľudí. Reprodukčné štúdie na zvieratách nepreukázali žiadne účinky na fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Nakoľko tento liek môže spôsobiť závraty, pacientov treba upozorniť, aby boli pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov obozretní.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie nežiaduce reakcie sú pomnoženie kvasiniek rodu Candida, eozinofília, bolesť hlavy, závraty, gastrointestinálne ťažkosti a prechodné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.


Kategórie frekvencie výskytu priradené k ďalej uvedeným nežiaducim reakciám sú odhadmi, pretože pri väčšine reakcií neboli k dispozícii vhodné údaje (napríklad z placebom kontrolovaných štúdií) pre výpočet výskytu. Výskyt nežiaducich reakcií súvisiacich s cefuroxímiumaxetilom sa okrem toho môže líšiť podľa indikácie.


Na určenie frekvencie výskytu veľmi častých až zriedkavých nežiaducich účinkov sa použili údaje získané z rozsiahlych klinických štúdií. Frekvencie výskytu priradené k všetkým ostatným nežiaducim účinkom (t.j. k tým, ktoré sa vyskytovali u <1/10 000) boli určené hlavne pomocou údajov získaných v období po uvedení lieku na trh a vypovedajú skôr o miere hlásenia ako o skutočnej frekvencii. Údaje z placebom kontrolovaných štúdií neboli k dispozícii. V prípadoch, v ktorých bol výskyt vypočítaný podľa údajov z klinických štúdií, vychádzal takýto výskyt z údajov súvisiacich s liekom (hodnotených skúšajúcim). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce reakcie súvisiace s liečbou, všetkých stupňov závažnosti, sú ďalej uvedené podľa triedy orgánových systémov MedDRA, frekvencie výskytu a stupňa závažnosti. Na klasifikáciu frekvencie výskytu sa použila nasledujúca konvencia: veľmi časté ≥ 1/10; časté ≥ 1/100 až < 1/10, menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000; veľmi zriedkavé < 1/10 000 a neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Neznáme

Infekcie a nákazy

pomnoženie kvasiniek rodu Candida


pomnoženie baktérie Clostridium difficile

Poruchy krvi a lymfatického systému

eozinofília

pozitiva Coombsovho testu, trombocytopénia, leukopénia (niekedy závažného stupňa)

hemolytická anémia

Poruchy imunitného systémulieková horúčka, sérová choroba, anafylaxia, Jarischova-Herxheimerova reakcia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závratyPoruchy gastrointerstinálneho traktu

hnačka, nauzea, bolesť brucha

vracanie

pseudomembranózna kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

prechodné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov


žltačka (hlavne cholestatická), hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva


kožné vyrážky

urtikária, pruritus, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (exantémová nekrolýza) (pozri Poruchy imunitného systému), angioneurotický edém

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Cefalosporíny sú skupina liečiv, ktoré majú tendenciu sa absorbovať na povrch membrán erytrocytov a tam reagovať s protilátkami proti lieku, čo vedie k pozitivite Coombsovho testu (čo môže interferovať s krížovou krvnou skúškou) a veľmi zriedkavo aj k hemolytickej anémii.


Pozorovaný bol prechodný vzostup hladín pečeňových enzýmov v sére, ktorý je zvyčajne reverzibilný.


Pediatrická populácia

Bezpečnostný profil cefuroxímiumaxetilu u detí sa zhoduje s profilom zisteným u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie môže viesť k neurologickým poruchám zahŕňajúcim encefalopatiu, kŕče a kómu. Príznaky predávkovania sa môžu vyskytnúť u pacientov s poruchou funkcie obličiek, ktorým sa dávka vhodným spôsobom nezníži (pozri časti 4.2 a 4.4).


Hladiny cefuroxímu v sére je možné znížiť hemodialýzou a peritoneálnou dialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, cefalosporíny druhej generácie, ATC kód: J01D C02


Mechanizmus účinku


Cefuroxímiumaxetil sa prostredníctvom esterázových enzýmov hydrolyzuje na účinné antibiotikum, cefuroxím.

Cefuroxím inhibuje syntézu bakteriálnej bunkovej steny po naviazaní sa na penicilín viažuce proteíny (penicillin binding proteins - PBP). Výsledkom je narušenie biosyntézy bunkovej steny (peptidoglykánu), čo vedie k lýze a smrti bakteriálnej bunky.


Mechanizmus rezistencie


Bakteriálna rezistencia voči cefuroxímu môže byť spôsobená jedným alebo viacerými z nasledujúcich mechanizmov:

 • hydrolýza betalaktazámi; vrátane (ale nie výhradne) betalaktazámi s rozšíreným spektrom účinku (extended-spectrum beta-lactamases - ESBL) a enzýmami AmpC, ktoré môžu byť pri niektorých aeróbnych gramnegatívnych bakteriálnych druhoch indukované alebo trvale odblokované;

 • zníženie afinity penicilín viažúcich proteínov k cefuroxímu;

 • nepriepustnosť vonkajšej membrány, ktorá obmedzuje prístup cefuroxímu k penicilín viažucim proteínom pri gramnegatívnych baktériách;

 • bakteriálne efluxné pumpy.


U organizmov, ktoré dosiahli rezistenciu na iné injekčné cefalosporíny sa predpokladá, že budú rezistentné na cefuroxím.


V závislosti od mechanizmu rezistencie môžu organizmy s rezistenciou na penicilíny preukázať zníženú citlivosť alebo rezistenciu na cefuroxím.


Hraničné hodnoty cefuroxímiumaxetilu


Hraničné hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) stanovené Európskou komisiou pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) sú nasledovné:


Mikroorganizmus

Hraničné hodnoty (mg/l)


C

R

Enterobacteriaceae1,2

8

> 8

Staphylococcus spp.

Poznámka3

Poznámka3

Streptococcus A, B, C a G

Poznámka4

Poznámka4

Streptococcus pneumoniae

0,25

> 0,5

Moraxella catarrhalis

0,125

> 4

Haemophilus influenzae

0,125

> 1

Hraničné hodnoty nezávislé od bakteriálnych druhov1

IE5

IE5

1Hraničné hodnoty cefalosporínov pre enterobaktérie detegujú všetky klinicky významné mechanizmy rezistencie (vrátane ESBL a plazmidom kódovaného AmpC). Niektoré kmene, ktoré produkujú betalaktamázy, sú citlivé alebo intermediárne citlivé na cefalosporíny 3. alebo 4. generácie pri uvedených hraničných hodnotách a majú sa hlásiť ako zistené, t.j. prítomnosť alebo absencia ESBL sama o sebe nemá vplyv na kategorizáciu citlivosti. V mnohých oblastiach sa detekcia a charakterizácia ESBL odporúča alebo je povinná na účely kontroly infekcií.

2Iba nekomplikované infekcie močových ciest (cystitída) (pozri časť 4.1).

3Citlivosť stafylokokov na cefalosporíny je odvodená od citlivosti meticilínu, okrem ceftazidímu a cefixímu a ceftibuténu, ktoré nemajú stanovené hraničné hodnoty a nemajú sa používať pri stafylokokových infekciách.

4Citlivosť betahemolytických streptokokov skupiny A, B, C a G na betalaktámové antibiotiká je odvodená od citlivosti na penicilín.

5Nie je dostatočne preukázané, že príslušné bakteriálne druhy sú dobrým cieľom pri liečbe daným liekom. Môže byť hlásená MIC s poznámkou, ale bez sprievodnej kategorizácie na C, I (intermediárne citlivé) alebo R.

C=citlivé, R=rezistentné


Mikrobiologická citlivosť


Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky a časovo meniť a je potrebné získať lokálne informácie o rezistencii, najmä pri liečbe závažných infekcií. V prípade potreby sa má vyhľadať rada odborníka, keď je lokálna prevalencia rezistencie taká, že užitočnosť cefuroxímiumaxetilu je minimálne pri niektorých typoch infekcie sporná.

In vitro je cefuroxím zvyčajne účinný proti nasledujúcim mikroorganizmom.


Zvyčajne citlivé kmene

Grampozitívne aeróby:

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)*

Staphylococcus pyogenes

Staphylococcus agalactiae

Gramnegatívne aeróby:

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Moraxella catarrhalis

Spirochaetes

Borrelia burgdorferi

Mikroorganizmy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Grampozitívne aeróby:

Streptococcus pneumoniae

Gramnegatívne aeróby:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus spp. (other than P. vulgaris)

Providencia spp.

Grampozitívne anaeróby:

Peptostreptococcus spp.

Propionibacterium spp.

Gramnegatívne anaeróby:

Fusobacterium spp.

Bacteroides spp.

Prirodzene rezistentné mikroorganizmy

Grampozitívne aeróby:

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Gramnegatívne aeróby:

Acinetobacter spp.

Campylobacter spp.

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Gramnegatívne anaeróby:

Bacteroides fragilis

Iné:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.


*Každý S. aureus rezistentný na meticilín je rezistentný aj na cefuroxím.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia


Po perorálnom podaní sa cefuroxímiumaxetil absorbuje z gastrointestinálneho traktu a v črevnej sliznici a v krvi sa rýchlo hydrolyzuje na cefuroxím, ktorý sa uvoľňuje do krvného obehu. K optimálnej absorpcii dochádza po podaní krátko po jedle.


Po podaní tabliet cefuroxímiumaxetilu sa maximálne hladiny v sére (2,9 μg/ml po 125 mg dávke, 4,4 μg/ml po 250 mg dávke, 7,7 μg/ml po 500 mg dávke a 13,6 μg/ml po 1 000 mg dávke) dosiahnu približne o 2,4 hodiny po dávke podanej s jedlom. Rýchlosť absorpcie cefuroxímu zo suspenzie je v porovnaní s tabletami pomalšia, čo vedie k neskorším, nižším maximálnym hladinám v sére a zníženej systémovej biologickej dostupnosti (nižšej o 4 až 17 %). Perorálna suspenzia cefuroxímiumaxetilu nebola biologicky rovnocenná s tabletami cefuroxímiumaxetilu, keď sa skúšala u zdravých dospelých, a preto nie je zameniteľná na báze miligram k miligramu (pozri časť 4.2). Farmakokinetika cefuroxímu je lineárna v celom rozmedzí perorálne podávanej dávky 125 až 1 000 mg. Po opakovanom perorálnom podávaní dávky 250 až 500 mg nedošlo ku kumulácii cefuroxímu.


Distribúcia


Väzba na bielkoviny sa udáva v rozmedzí 33 až 50 % v závislosti od metodiky stanovenia. Po podaní jednorazovej dávky cefuroxímiumaxetilu vo forme 500 mg tablety 12 zdravým dobrovoľníkom bol zdanlivý distribučný objem 50 l (CV%=28 %). Koncentrácie cefuroxímu prevyšujúce minimálne inhibičné hladiny pre bežné patogény možno dosiahnuť v mandliach, v tkanivách prinosových dutín, v sliznici priedušiek, v kostiach, v pleurálnej tekutine, kĺbovej tekutine, synoviálnej tekutine, intersticiálnej tekutine, v žlči, spúte a v komorovom moku. Cefuroxím prechádza hematoencefalickou bariériou, keď sú zapálené meningy.


Biotransformácia


Cefuroxím sa nemetabolizuje.


Eliminácia


Polčas v sére je medzi 1 až 1,5 hodinou. Cefuroxím sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou. Renálny klírens sa pohybuje v rozmedzí od 125 do 148 ml/min/1,73 m2.


Osobitné skupiny pacientov


Pohlavie


Medzi mužmi a ženami sa nepozorovali rozdiely vo farmakokinetike cefuroxímu.


Starší pacienti


U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek nie je nutné žiadne osobitné opatrenie pri podávaní dávok do zvyčajnej maximálnej dávky 1 g denne. U starších pacientov existuje vyššia pravdepodobnosť zníženej funkcie obličiek; preto sa má dávka pre starších pacientov upraviť podľa funkcie obličiek (pozri časť 4.2).


Pediatrická populácia


U starších dojčiat (vo veku > 3 mesiace) a u detí je farmakokinetika cefuroxímu podobná farmakokinetike pozorovanej u dospelých.


Nie sú k dispozícii údaje z klinických štúdií týkajúce sa použitia cefuroxímiumaxetilu u detí mladších ako 3 mesiace.


Porucha funkcie obličiek


Bezpečnosť a účinnosť cefuroxímu u pacientov s poruchou funkcie obličiek neboli stanovené.

Cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami. Preto sa, podobne ako pri všetkých takýchto antibiotikách, u pacientov s výraznou poruchou funkcie obličiek (t.j. C1cr < 30 ml/minúta) odporúča znížiť dávkucefuroxímu tak, aby sa vykompenzovalo jeho pomalšie vylučovanie (pozri časť 4.2). Cefuroxím sa z organizmu efektívne odstraňuje dialýzou.


Porucha funkcie pečene


Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa pacientov s poruchou funkcie pečene. Keďže cefuroxím sa vylučuje prevažne obličkami, prítomnosť poruchy funkcie pečene zrejme nebude mať žiaden vplyv na farmakokinetiku cefuroxímu.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah


Preukázalo sa, že pri cefalosporínoch je najdôležitejším farmakokineticko-farmakodynamickým indexom korelujúcim s účinnosťou in vivo percentuálny podiel dávkovacieho intervalu (%T), počas ktorého koncentrácia neviazaného cefuroxímu zostáva nad minimálnou inhibičnou koncentráciou (minimum inhibitory concentration - MIC) cefuroxímu pre jednotlivé cieľové druhy mikroorganizmov (t.j. %T>MIC).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, reprodukčnej toxicity a vývinu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity sa neuskutočnili; nie sú však dôkazy, ktoré by svedčili o karcinogénnom potenciáli.


Účinok gamaglutamyltranspeptidázy v moči potkanov je inhibovaný rôznymi cefalosporínmi, pri cefuroxíme je však stupeň inhibície nižší. Toto môže mať význam pri interferencii v klinických laboratórnych vyšetreniach u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro: nátriumlaurylsulfát, kopovidón, sodná soľ kroskarmelózy (E468), magnéziumstearát (E470B), koloidný oxid kremičitý (E551), granulovaný manitol (E421), mikrokryštalická celulóza (E460), krospovidón (E1202), mastenec (E553B).


Obal: manitol (E421), rozpustný zemiakový škob, mastenec (E553B), oxid titaničitý (E171), aspartám (E951).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


ALU/ALU strip: 36 mesiacov

ALU/ALU blister: 36 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


ALU/ALU strip: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

ALU/ALU blister: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ALU/ALU strip

ALU/ALU blister


Veľkosť balenia:

8, 10, 12, 14, 15, 20, 24, 500 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0148/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:10.6.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 15.7.2010-bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/201311Xorimax 125 mg