+ ipil.sk

Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/00020 - PRE


Písomná informácia pre používateľa

Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok

Pre dospelých a deti vo veku od 2 rokov


levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Xyzal a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xyzal

3. Ako užívať Xyzal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Xyzal

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Xyzal a na čo sa používa


Levocetirizín dihydrochlorid je liečivo Xyzalu.
Xyzal je antialergikum (liek proti alergii).


Na liečbu znakov ochorenia (príznakov) spojených:

s alergickou nádchou (vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy);

so žihľavkou (urtikária).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Xyzal


Neužívajte Xyzal

 • ak ste alergický na liečivo levocetirizín dihydrochlorid alebo na iné antihistaminikum alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek (závažné zlyhanie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Xyzal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Pokiaľ nemôžete vyprázdňovať močový mechúr (pri ochoreniach ako je poranenie miechy alebo zväčšenie prostaty), poraďte sa so svojím lekárom.


Deti

Použitie Xyzalu sa neodporúča u dojčiat a detí vo veku do 2 rokov.


Iné lieky a Xyzal

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Xyzal a jedlo, nápoje a alkohol

Opatrnosť sa odporúča, ak sa Xyzal užíva súbežne s alkoholom. U citlivých pacientov môže užívanie cetirizínu alebo levocetirizínu s alkoholom alebo inými liekmi, ktoré pôsobia na mozog, ovplyvniť pozornosť.


Xyzal sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Niektorí pacienti, ktorí sa liečia Xyzalom, môžu pociťovať ospalosť, únavu a vyčerpanosť. Pred tým, než sa dozviete, ako na vás tento liek pôsobí, buďte pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov opatrný. Špeciálne testy však u zdravých skúmaných osôb po užití levocetirizínu v odporúčanej dávke neodhalili zníženie psychickej pozornosti, schopnosti reagovať alebo schopnosti viesť vozidlá.


Xyzal obsahuje tekutý maltitol, metylparabén a propylparabén

 • Tento liek obsahuje tekutý maltitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím Xyzalu.

 • Metylparabén a propylparabén môžu vyvolávať alergické reakcie (prípadne oneskorené), ako sú bolesť hlavy, žalúdočná nevoľnosť a hnačka.


3. Ako užívať Xyzal


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov: 10 ml roztoku jedenkrát denne.


Porucha funkcie obličiek a pečene

Pacienti s poruchou funkcie obličiek majú užívať nižšiu dávku podľa závažnosti ich ochorenia obličiek; u detí sa bude dávka tiež upravovať na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


Pacienti, ktorí majú závažnú poruchu funkcie obličiek, nesmú užívať Xyzal.


Pacienti, ktorí majú iba poruchu funkcie pečene, môžu užívať zvyčajnú predpísanú dávku.


Pacienti, ktorí majú poruchu funkcie pečene aj obličiek, majú užívať nižšiu dávku v závislosti od závažnosti ich ochorenia obličiek a u detí sa má dávka stanoviť aj na základe telesnej hmotnosti; dávku určí váš lekár.


Starší pacienti vo veku od 65 rokov

U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky za predpokladu, že majú normálnu funkciu obličiek.


Použitie u detí

Deti vo veku 6 až 12 rokov: 10 ml roztoku jedenkrát denne.

Deti vo veku 2 až 6 rokov: 2,5 ml roztoku dvakrát denne.


Podávanie Xyzalu dojčatám a batoľatám vo veku do 2 rokov sa neodporúča.


Ako a kedy máte užívať Xyzal?

Len na perorálne použitie.

Perorálna striekačka sa dodáva s balením. Roztok možno užívať nezriedený alebo zriedený v pohári vody.

Xyzal možno užívať s jedlom alebo bez jedla.


Obsluha perorálnej striekačky

Perorálnu striekačku vsuňte do fľaše a piest vytiahnite po značku, ktorá zodpovedá dávke v mililitroch (ml), ktorú vám predpísal váš lekár. Pri použití u detí do 6 rokov sa denná dávka 5 ml odmeria vytiahnutím 2,5 ml roztoku z fľaše dvakrát denne (t.j. opatrne, prosím, sledujte stupnicu striekačky).


Vytiahnite perorálnu striekačku z fľaše a vystreknite stlačením piestu jej obsah na lyžičku alebo do pohára s vodou. Perorálne užitie tohto lieku sa má uskutočniť bezprostredne po zriedení.


Po každom použití opláchnite piest vodou.Ako dlho máte užívať Xyzal?

Dĺžka používania závisí od typu, trvania a priebehu vašich ťažkostí a určuje ju lekár.


Ak užijete viac Xyzalu, ako máte

Ak užijete viac Xyzalu, ako máte, u dospelých sa môže objaviť ospalosť. U detí sa na začiatku môže prejaviť rozrušenie a nepokoj, a následne ospalosť.


Ak si myslíte, že ste užili nadmernú dávku Xyzalu, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Ak zabudnete užiť Xyzal

Ak zabudnete užiť Xyzal alebo ak užijete nižšiu dávku, ako vám predpísal váš lekár, neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. V podávaní pokračujte užitím nasledujúcej dávky v predpísanom čase.


Ak prestanete užívať Xyzal

Ukončenie liečby nemá žiadne negatívne účinky. Príznaky sa môžu vrátiť, no nemali by byť horšie než boli pred začiatkom liečby.


Ak máteakékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Často (1 % až 10 %) sa hlásili zväčša mierne až stredne závažné vedľajšie účinky, ako je sucho v ústach, bolesť hlavy, únava a spavosť/ospalosť. Menej často (0,1 % až 1 %) sa pozorovali vedľajšie účinky, ako je vyčerpanosť a bolesť brucha. Hlásili sa tiež iné vedľajšie účinky, ako je búšenie srdca, zvýšená tepová frekvencia, kŕče, mravčenie, závrat, triaška, dysgeúzia (skreslené vnímanie chuti), pocit točenia alebo pohybu, poruchy zraku, rozmazané videnie, bolestivé alebo problémové močenie, neschopnosť úplne vyprázdniť močový mechúr, opuch, svrbenie, vyrážka, žihľavka (opuch, sčervenenie a svrbenie pokožky), erupcia kože, dýchavičnosť, nárast telesnej hmotnosti, bolesť svalov, bolesť kĺbov, agresívne alebo nepokojné správanie, halucinácie, depresia, nespavosť, opakujúce sa myšlienky na samovraždu alebo posadnutosť samovraždou, zápal pečene, abnormálna funkcia pečene, vracanie, zvýšená chuť do jedla,nevoľnosť a hnačka.


Pri prvých znakoch reakcie precitlivenosti ukončite užívanie Xyzalu a povedzte to svojmu lekárovi. Príznaky reakcie precitlivenosti môžu zahŕňať: opuch úst, jazyka, tváre a/alebo hrdla, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním (napätie v hrudníku alebo ťažké dýchanie), žihľavku, náhly pokles krvného tlaku vedúci ku kolapsu alebo šoku, ktorý môže byť fatálny (smrteľný).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v PríloheV. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Xyzal


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte dlhšie ako 3 mesiace po prvom otvorení.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Xyzal obsahuje


- Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid.

1 ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizín dihydrochloridu.


- Ďalšie zložky sú trihydrát octanu sodného, kyselina octová, metylparabén (E218), propylparabén (E216), glycerol 85 %, tekutý maltitol (E965), dihydrát sodnej soli sacharínu, ovocná aróma (triacetín (E1518), benzaldehyd, silica oplodia sladkého pomaranča, vanilín, etylbutyrát, koncentrovaná silica oplodia sladkého pomaranča, izoamylacetát, alylhexanoát, gama undekalaktón, citral, geraniol, citronelová silica, tokoferol alfa (E307)), čistená voda.


Ako vyzerá Xyzal a obsah balenia


Perorálny roztok je číry a bezfarebný roztok dodávaný v sklenenej fľaške s bielym polypropylénovým detským bezpečnostným uzáverom. Fľaša s roztokom sa dodáva v škatuľke spolu s perorálnou striekačkou.


Veľkosť balenia: 75 ml, 150 ml a 200 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


UCB s.r.o.

Thámova 11-13

186 00 Praha 8

Česká republika


Výrobcovia


Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Taliansko


UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Veľká Británia

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., Optotek 26, 01-940, 02-867 Varšava, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod nasledovnými názvami:


Belgicko: Xyzall 0,5 mg/ml oral solution

Cyprus: Xyzal

Česká republika: Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok

Dánsko: Xyzal

Estónsko: Xyzal

Fínsko: Xyzal

Francúzsko: Xyzall

Grécko: Xozal

Holandsko: Xyzall 0,5 mg/ml oral solution

Írsko: Xyzal 0,5 mg/ml oral solution

Litva: Xyzal

Lotyšsko: Xyzal

Luxembursko: Xyzall 0,5 mg/ml oral solution

Maďarsko: Xyzal

Malta: Xyzal 0,5 mg/ml oral solution

Nemecko: Levocetirizin Saft

Nórsko: Xyzal 0,5 mg/ml mikstur, oppløsning

Poľsko: Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny

Portugalsko: Xyzal

Slovensko: Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok

Slovinsko: Xyzal

Španielsko: Xazal 0,5 mg/ml solución oral

Taliansko: Xyzal

Veľká Británia: Xyzal 0,5 mg/ml oral solution


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2015.

5Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/00020 - PRE

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml perorálneho roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizín dihydrochloridu.

Pomocné látky so známym účinkom:

0,675 mg metylparabénu/ml

0,075 mg propylparabénu/ml

0,4 g tekutého maltitolu/ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Perorálny roztok

Číry a bezfarebný roztok


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztokje indikovaný na symptomatickú liečbu alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej nádchy) a urtikárie u dospelých a detí vo veku od 2 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (10 ml roztoku).


Starší pacienti

U starších pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Intervaly dávkovania sa musia prispôsobiť individuálne podľa funkcie obličiek. Úpravu dávkovania možno určiť pomocou nasledovnej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanovenie klírensu kreatinínu pacienta (CLcr) v ml/min. CLcr(ml/min) možno vypočítať na základe hodnoty sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledovného vzorca:


[140 - vek (roky)] x hmotnosť (kg)

CLcr = ______________________________ (x 0,85 pre ženy)

72 x kreatinín v sére (mg/dl)Úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek:


Skupina Klírens kreatinínu (ml/min) Dávka a frekvencia

Normálna ≥ 80 5 mg raz denne

Mierna 50 - 79 5 mg raz denne

Stredne závažná 30 - 49 5 mg každé 2 dni

Závažná < 30 5 mg každé 3 dni

Konečné štádiá ochorenia obličiek- < 10 kontraindikované

pacienti na dialýze


U pediatrických pacientov trpiacich poruchou funkcie obličiek sa dávka musí upraviť individuálne po zohľadnení renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poruchou funkcie obličiek nie sú žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov len s poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov s poruchou funkcie pečene a poruchou funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri vyššie Pacienti s poruchou funkcie obličiek).


Pediatrická populácia

Deti vo veku 6 až 12 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (10 ml roztoku).


Deti vo veku 2 až 6 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 2,5 mg, ktorá sa má podávať v 2 dávkach po 1,25 mg (2,5 ml roztoku dvakrát denne).


Aj keď sú k dispozícii nejaké klinické údaje u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov (pozri časť 4.8, 5.1 a 5.2), tieto údaje nie sú dostatočné na podporu podávania levocetirizínu u dojčiat a batoliat vo veku do 2 rokov (pozri tiež časť 4.4).


Spôsob podávania

Balenie obsahuje perorálnu striekačku. Perorálnou striekačkou sa má odmerať príslušný objem perorálneho roztoku a vyliať do lyžičky alebo do pohára s vodou. Perorálny roztok sa musí užívať perorálne okamžite po nariedení a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dĺžka používania:

Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas menej ako 4 týždňov za rok) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do týždňa a počas viac ako 4 týždňov za rok) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. K dispozícii sú klinické skúsenosti s používaním levocetirizínu počas liečby trvajúcej minimálne 6 mesiacov. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné klinické skúsenosti s používaním cetirizínu (racemátu) počas jedného roka.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, na akékoľvek piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Závažná porucha funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Opatrnosť sa odporúča pri požívaní alkoholu (pozri časť 4.5).


Xyzal obsahuje propylparabén a metylparabén, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (prípadne oneskorené).


Xyzal obsahuje tekutý maltitol. Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


U pacientov s predispozičnými faktormi retencie moču (napr. miechová lézia, hyperplázia prostaty) je potrebná opatrnosť, pretože levocetirizín môže zvýšiť riziko retencie moču.


Pediatrická populácia

Aj keď sú k dispozícii určité klinické údaje u detí vo veku od 6 mesiacov do 12 rokov (pozri časť 4.8, 5.1 a 5.2), tieto údaje nie sú dostatočné na podporu podávania levocetirizínu u dojčiat a batoliat vo veku do 2 rokov.


 1. Liekové a iné interakcie


S levocetirizínom sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie (vrátane žiadnych štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že sa nevyskytujú žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie (s fenazónom, azitromycínom, cimetidínom, diazepamom, erytromycínom, glipizidom, ketokonazolom a pseudoefedrínom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg raz denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16 %), zatiaľ čo dostupnosť teofylínu sa súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.

V štúdii s viacnásobnými dávkami ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne) bol rozsah expozície cetirizínu zvýšený o približne 40 %, zatiaľ čo dispozícia ritonaviru bola nepatrne zmenená (-11 %) ďalším súbežným podávaním cetirizínu.


Miera absorpcie levocetirizínu nie je znížená jedlom, znižuje sa však rýchlosť absorpcie.


U citlivých pacientov môže súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných liekov s tlmivým účinkom na CNS ovplyvniť centrálny nervový systém, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii alebo je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o použití levocetirizínu u gravidných žien. Avšak pre cetirizín, racemát levocetirizínu, veľké množstvo údajov u gravidných žien (viac ako 1 000 ukončených gravidít) nepoukazuje na malformácie ani fetálnu/neonatálnu toxicitu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

O použití levocetirizínu počas gravidity sa má uvažovať, iba ak je to nevyhnutné.


Laktácia

Preukázalo sa, že cetirizín, racemát levocetirizínu, sa vylučuje do ľudského mlieka. Preto je vylučovanie levocetirizínu do ľudského mlieka pravdepodobné. Nežiaduce reakcie súvisiace s levocetirizínom sa môžu pozorovať u dojčených detí. Preto je potrebná opatrnosť pri predpisovaní levocetirizínu dojčiacim ženám.


Fetilita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje pre levocetirizín.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické štúdie neodhalili žiadny dôkaz, že levocetirizín v odporúčanej dávke oslabuje psychickú pozornosť, reaktivitu alebo schopnosť viesť vozidlá.

Avšak niektorí pacienti pri liečbe levocetirizínom môžu pociťovať ospalosť, únavu a asténiu. Preto pacienti, ktorí plánujú viesť vozidlá, zúčastňovať sa potenciálne riskantných aktivít alebo obsluhovať stroje, majú zohľadniť svoju reakciu na liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické štúdie

Dospelí a dospievajúci vo veku od 12 rokov

V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 do 71 rokov malo 15,1 %pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu liekovú reakciu v porovnaní s 11,3 % v skupine

s placebom. 91,6 % týchto nežiaducich liekových reakcií bolo miernych až stredne závažných.

V terapeutických skúšaniach bolo percento pacientov, ktorí boli zo štúdie vyradení pre nežiaduce udalosti 1,0 % (9/935) pri 5 mg levocetirizínu a 1,8 % (14/771) pri placebe.


Klinické terapeutické skúšania s levocetirizínom zahŕňali 935 jedincov, ktorí užívali odporúčanú dávku lieku 5 mg denne. V tejto skupine sa zaznamenala nasledovná incidencia nežiaducich liekových reakcií s frekvenciou 1 % alebo vyššou (časté: ≥ 1/100, 1/10) po podaní 5 mg levocetirizínu alebo placeba:


Preferenčný termín

(WHOART)

Placebo

(n = 771)

Levocetirizín 5 mg

(n = 935)

Bolesť hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

Ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

Sucho v ústach

12 (1,6 %)

24 (2,6 %)

Únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Ďalej sa pozoroval menej častý výskyt nežiaducich reakcií (menej časté: ≥ 1/1 000, až 1/100) ako sú asténia alebo bolesti brucha.

Výskyt sedatívnych nežiaducich liekových reakcií, ako je ospalosť, únava a asténia, sa všeobecne pozoroval častejšie (8,1 %) po 5 mg levocetirizínu ako po užívaní placeba (3,1 %).


Pediatrická populácia

V dvoch placebom kontrolovaných štúdiách u pediatrických pacientov vo veku 6-11 mesiacov a vo veku od 1 roka do 6 rokov bolo 159 osôb vystavených levocetirizínu v dávke 1,25 mg denne po dobu 2 týždňov a 1,25 mg dvakrát denne v uvedenom poradí. S mierou 1 % alebo vyššou pri levocetirizíne alebo placebe sa zaznamenala nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií.


Trieda orgánového systému a uprednostňovaný výraz

Placebo (n=83)

Levocetirizín (n=159)

Poruchy gastrointestinálneho traktuHnačka

0

3(1,9 %)

Vracanie

1(1,2 %)

1(0,6 %)

Zápcha

0

2(1,3 %)

Poruchy nervového systémuSomnolencia

2(2,4 %)

3(1,9 %)

Psychické poruchyPorucha spánku

0

2(1,3 %)


U detí vo veku 6-12 rokov sa uskutočnili dvojito zaslepené placebom kontrolované štúdie, v ktorých bolo 243 detí vystavených 5 mg levocetirizínu denne po rozličnú dobu, ktorá sa pohybovala od menej ako 1 týždeň do 13 týždňov. S mierou 1 % alebo vyššou sa pri levocetirizíne alebo placebe zaznamenala nasledujúca incidencia nežiaducich liekových reakcií.Preferenčný termín

Placebo (n = 240)

Levocetirizín 5 mg (n = 243)

Bolesť hlavy

5 (2,1 %)

2 (0,8 %)

Ospalosť

1 (0,4 %)

7 (2,9 %)


Tak ako je uvedené v častiach 4.2 a 4.4 všimnite si, prosím, že hoci sú k dispozícii klinické údaje u detí vo veku 6 mesiacov až 12 rokov uvedené v tejto časti, nemáme dostatočné údaje na podporu podávania lieku u dojčiat a batoliat vo veku menej ako 2 roky.


Skúsenosti po uvedení lieku na trh

Nežiaduce reakcie zaznamenané po uvedení lieku na trh sú uvedené podľa triedy orgánového systému a frekvencie. Frekvencia je definovaná nasledovne: veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


 • Poruchy imunitného systému:

Neznáme: precitlivenosť vrátane anafylaxie

 • Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme: zvýšená chuť do jedla

 • Psychické poruchy:

Neznáme: agresivita, agitácia, halucinácia, depresia, nespavosť, myšlienky na samovraždu

 • Poruchy nervového systému:

Neznáme: kŕče, parestézia, závrat, synkopa, tremor, dysgeúzia

 • Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme: vertigo

 • Poruchy oka:

Neznáme: poruchy videnia, rozmazané videnie

 • Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme: palpitácie, tachykardia

 • Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme: dyspnoe

 • Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme: nauzea, vracanie, hnačka

 • Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme: hepatitída

 • Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme: dyzúria, retencia moču

 • Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážka, žihľavka

 • Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme: myalgia, artralgia

 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme: edém

 • Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne pečeňové funkčné testy


Propylparabén a metylparabén môžu vyvolať alergické reakcie (prípadne oneskorené).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť u dospelých a na začiatku agitovanosť a nepokoj, s následnou ospalosťou u detí.


Postup pri predávkovaní

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

Pokiaľ dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Krátko po požití lieku sa môže zvážiť výplach žalúdka. Levocetirizín nie je účinne odstraňovaný hemodialýzou.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antihistaminiká na systémové použitie, deriváty piperazínu.

ATC kód: R06AE09


Mechanizmus účinku

Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1- receptorov.


Väzbové štúdie odhalili, že levocetirizín má značnú afinitu k ľudským H1- receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má dvojnásobne vyššiu afinitu ako cetirizín (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1- receptorov s polčasom 115 ± 38 min.

Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90 % po 4 hodinách a 57 % po 24 hodinách.


Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom, ako na kožu, tak i v nose.


Farmakodynamické účinky

Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:


V štúdii porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie liečba levocetirizínom mala za následok významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).


In vitroštúdie (technika Boydenovych komôrok a tkanivových kultúr) ukázali, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov do kožných a pľúcnych buniek. Farmakodynamické experimentálne štúdie in vivo(metóda kožných komôrok) ukázali tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu 5 mg v prvých 6 hodinách peľom indukovanej reakcie, v porovnaní s placebom u 14 dospelých pacientov: inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženú migráciu eozinofilov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, chronickou alergickou nádchou alebo perzistentnou alergickou nádchou.Levocetirizín vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy vrátane obštrukcie nosa.


6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej urtikárii.


EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u pediatrických pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


U detí vo veku do 6 rokov sa klinická bezpečnosť stanovila z niekoľkých krátkodobých alebo dlhodobých terapeutických štúdií:

 • Jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 29 detí vo veku 2 až 6 rokov s alergickou rinitídou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 4 týždňov

 • Jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 114 detí vo veku 1 až 5 rokov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg dvakrát denne po dobu 2 týždňov

 • Jedna klinická štúdia, v ktorej bolo 45 detí vo veku 6 až 11 mesiacov s alergickou rinitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených levocetirizínom v dávke 1,25 mg jedenkrát denne po dobu 2 týždňov

 • Jedna dlhodobá (18 mesiacov) klinická štúdia u 255 atopických jedincov vo veku 12 až 24 mesiacov liečených levocetirizínom.


Profil bezpečnosti bol podobný ako profil pozorovaný v krátkodobých štúdiách uskutočnených u detí vo veku 1 až 5 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika levocetirizínu je lineárna a nezávislá od dávky a času s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký po podaní samotného enantioméru alebo cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza ku chirálnej inverzii.


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. U dospelých sa maximálne plazmatické koncentrácie dosiahnu za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosiahne za dva dni. Maximálne koncentrácie sú obvykle 270 ng/ml po jednorazovej 5 mg dávke a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg jedenkrát denne. Rozsah absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale maximálna koncentrácia je znížená a oneskorená.


Distribúcia

U ľudí nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa tkanivovej distribúcie ani ohľadom prechodu levocetirizínu hematoencefalickou bariérou. U potkanov a psov sa najvyššie hladiny v tkanive pozorovali v pečeni a obličkách a najnižšie v CNS kompartmente.

U ľudí sa levocetirizín viaže z 90 % na plazmatické proteíny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia

Rozsah metabolizmu levocetirizínu u ľudí je menej ako 14 % dávky, a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním enzymatických inhibítorov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O- dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie je primárne sprostredkovaný CYP 3A4, aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg pri dosiahnutých koncentráciách vyšších ako maximálna koncentrácia neovplyvňoval aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.

Vzhľadom na nízky metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopak nepravdepodobná.


Eliminácia

Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 ± 1,9 hodiny. Plazmatický polčas je kratší u malých detí. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Najvýznamnejšia cesta vylučovania levocetirizínu a metabolitov je prostredníctvom moču, v priemernom množstve 85,4 % dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9 % dávky. Levocetirizín sa teda vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Osobitné populácie

Porucha funkcie obličiek

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu má vzťah ku klírensu kreatinínu. Preto sa odporúča u pacientov so stredne závažným a závažným poruchou funkcie obličiek upraviť intervaly podávania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou v konečnom štádiu obličkového zlyhania sa znižuje celkový telesný klírens približne o 80 % v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstránené štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou je <10 %.


Pediatrická populácia

Údaje z pediatrickej farmakokinetickej štúdie s perorálnym podávaním jednorazovej dávky 5 mg levocetirizínu u 14 detí vo veku 6 až 11 rokov s telesnou hmotnosťou v rozmedzí 20 až 40 kg preukázali, že hodnoty Cmax a AUC boli približne 2-krát vyššie ako hodnoty zaznamenané u zdravých dospelých jedincov v skríženej porovnávajúcej štúdii. Priemerná Cmax bola 450 ng/ml, nastáva priemerne za 1,2 hodiny, na telesnú hmotnosť normalizovaný celkový telový klírens bol o 30 % vyšší, a eliminačný polčas o 24 % kratší u detí a dospievajúcich ako u dospelých. U pediatrických pacientov mladších ako 6 rokov sa neuskutočnili cielené farmakokinetické štúdie. Retrospektívna populačná farmakokinetická analýza bola prevedená u 324 osôb (181 detí vo veku 1 až 5 rokov, 18 detí vo veku 6 až 11 rokov a 124 dospelých vo veku 18 až 55 rokov), ktoré dostali buď jednorazovú alebo viacnásobnú dávku levocetirizínu v rozmedzí 1,25 mg až 30 mg. Údaje získané z tejto analýzy naznačili, že podávanie 1,25 mg jedenkrát denne deťom vo veku od 6 mesiacov do 5 rokov vyvolá pravdepodobne podobné plazmatické koncentrácie ako u dospelých, ktorí dostávali 5 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti

U starších pacientov sú k dispozícii obmedzené farmakokinetické údaje. Po opakovanom perorálnom podávaní dávky 30 mg levocetirizínu jedenkrát denne po dobu 6 dní 9 starších osobám (vo veku 65-74 rokov) bol celkový telový klírens približne o 33 % nižší v porovnaní s mladšími dospelými. Preukázalo sa, že dispozícia racemátu cetirizínu je viac závislá od renálnej funkcie ako od veku. Toto zistenie by malo platiť aj pre levocetirizín, pretože levocetirizín aj cetirizín sú prednostne vylučované močom. Preto sa má dávka levocetirizínu upraviť podľa renálnej funkcie starších pacientov.


Pohlavie

Farmakokinetické výsledky u 77 pacientov (40 mužov, 37 žien) boli hodnotené pre potenciálny vplyv pohlavia. Polčas eliminácie bol trochu kratší u žien (7,08 ± 1,72 hodín) ako u mužov (8,62 ± 1,84 hodín); zdá sa však, že klírens po perorálnom podaní upravený na telesnú hmotnosť u žien (0,67 ± 0,16 ml/min/kg) je porovnateľný ako klírens u mužov (0,59 ± 0,12 ml/min/kg). Pre mužov aj pre ženy s normálnou renálnou funkciou platia rovnaké denné dávky a dávkovacie intervaly.


Rasa

Vplyv rasy na levocetirizín sa neskúmal. Pretože levocetirizín je vylučovaný predovšetkým obličkami a neexistujú žiadne významné rasové rozdiely v klírense kreatinínu, nepredpokladá sa, že by medzi rasami boli farmakokinetické charakteristiky levocetirizínu rozdielne. Nepozorovali sa žiadne rozdiely vo farmakokinetike racemického cetirizínu v súvislosti s rasou.


Porucha funkcie pečene

Farmakokinetika levocetirizínu u osôb s poruchou funkcie pečene sa neskúmala. Pacienti s chronickými ochoreniami pečene (hepatocelulárne, cholestatická a biliárna cirhóza), ktorým bolo podávaných 10 alebo 20 mg racemickej zlúčeniny cetirizínu vo forme jednorazovej dávky, mali 50 % zvýšenie polčasu spolu s 40 % znížením klírensu v porovnaní so zdravými osobami.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. Farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Trihydrát octanu sodného (na úpravu pH)

Kyselina octová 98 % (na úpravu pH)

Metylparabén (E218)

Propylparabén (E216)

Glycerol 85 %

Tekutý maltitol (E965)

Dihydrát sodnej soli sacharínu

Ovocná aróma obsahuje:

triacetín (E1518)

benzaldehyd

silica oplodia sladkého pomaranča

vanilín

etylbutyrát

koncentrovaná silica oplodia sladkého pomaranča

izoamylacetát

alylhexanoát

gamma-undekalaktón

citral

geraniol

citronelová silica

tokoferol alfa (E307)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Po prvom otvorení: 3 mesiace.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaša (sklo typu III) jantárovej farby, uzavretá bielym polypropylénovým uzáverom bezpečným pre deti v papierovej skladačke, ktorá tiež obsahuje 10 ml perorálnu striekačku kalibrovanú po 0,25 ml (polyetylén, polystyrén).


Veľkosti balenia: 75 ml, 150 ml a 200 ml.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


UCB s.r.o.

Thámova 11-13

186 00 Praha 8

Česká republika


8. Registračné číslo


24/0261/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.6.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

10Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok