+ ipil.sk

Yasnal 5 mgPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/00215, 2011/00217


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Yasnal 5 mg

Yasnal 10 mg

filmom obalené tablety

donepeziliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Yasnal a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Yasnal

3. Ako užívať Yasnal

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Yasnal

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE YASNAL A NA ČO SA POUŽÍVA


Yasnal obsahuje liečivo, ktorý patrí do skupiny liekov, nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy.


Yasnal je určený na liečbu príznakov miernej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.

PríznakyAlzheimerovejchorobyzahŕňajú zhoršovanie stratypamäti, zmätenosťazmeny správania. V dôsledku toho je pre osoby trpiace Alzheimerovou demenciou čoraz ťažšie vykonávať bežné denné aktivity.


Yasnal je určený len pre dospelých pacientov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE YASNAL


Neužívajte Yasnal

- keď ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Yasnalu.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Yasnalu

 • ak ste mali niekedy žalúdočný alebo dvanástnikový vred,

 • ak ste mali niekedy akýkoľvek záchvat,

 • ak máte akékoľvek srdcové ochorenie,

 • ak máte astmu alebo iné pretrvávajúce pľúcne ochorenie,

 • ak ste mali niekedy problémy s pečeňou alebo žltačku,

 • ak máte ťažkosti s močením,

 • ak ste tehotná alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná,

 • ak dojčíte.


Ak sa chystáte podstúpiť chirurgický zákrok, ktorý si vyžaduje celkovú narkózu, musíte informovať svojho lekára a anestéziológa, že užívate Yasnal.


Taktiež musíte povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi meno osoby, ktorá sa bude starať o to, aby ste užívali liek tak, ako Vám to predpísal Váš lekár.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je to veľmi dôležité, pretože donepezil môže meniť účinok niektorých liekov alebo tieto lieky môžu ovplyvňovať účinok donepezilu. Sú to:

 • iné lieky na Alzheimerovu chorobu, napr. galantamín alebo rivastigmín,

 • itrakonazol alebo ketokonazol (lieky proti plesňovým ochoreniam),

 • anticholinergné lieky, napr. tolterodín,

 • lieky na choroby srdca (chinidín alebo beta-blokátory, ktoré majú účinky na vedenie vzruchu v srdci),

 • erytromycín (antibiotikum),

 • fluoxetín (liek na liečbu depresie),

 • rifampicín (antibiotikum),

 • fenytoín alebo karbamazepín (lieky na liečbu epileptických záchvatov),

 • myorelaxanty (lieky na uvoľnenie svalov),

 • nesteroidové protizápalové lieky (lieky uľavujúce od bolesti, akými sú kyselina acetylsalicylová alebo ibuprofén).


Užívanie Yasnalu s jedlom a nápojmi

Súčasné požívanie jedla a nápojov nemá vplyv na účinok lieku. Počas liečby Yasnalom nepite alkohol, pretože tento liek zosilňuje tlmiaci účinok alkoholu.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní Yasnalu počas tehotenstva a dojčenia. Preto sa tento liek neodporúča v období tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Ochorenie samo o sebe môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Tento liek môže navyše spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, predovšetkým v počiatočnom období liečby alebo pri zvýšení dávky. Preto musí Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje posúdiť lekár.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasnalu

Tablety Yasnalu obsahujú laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku..


3. AKO UŽÍVAŤ YASNAL


Vždy užívajte Yasnal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nesmiete meniť dávky alebo prerušovať liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Sila tablety, ktorú budete užívať sa môže zmeniť v závislosti od toho ako dlho ste užívali liek a ako Vám to odporučí Váš lekár. Zvyčajná začiatočná dávka je jedna 5 mg tableta, ktorá sa zapije vodou každý večer pred spaním. Po jednom mesiaci liečby Vám môže lekár zvýšiť dávku na jednu 10 mg tabletu, užitú každý večer pred spaním.


Váš lekár bude pravidelne posudzovať, ako na Vás liečba účinkuje.


Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ Vám to nepovie váš lekár.

Ak cítite, že je účinok lieku príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Yasnalu, ako máte

Ak ste užili vyššiu dávku Yasnalu, ako ste mali (alebo niekto iný užil Vaše tablety), spojte sa so svojím lekárom alebo choďte do najbližšieho nemocničného zariadenia. Do nemocnice si so sebou vždy zoberte tablety a škatuľku, aby lekár vedel, čo ste užili.


Príznaky predávkovania zahŕňajú pocit nevoľnosti a nevoľnosť, potenie, spomalenie srdcového rytmu, nízky krvný tlak (točenie hlavy a závrat pri vstávaní), problémy s dýchaním, stratu vedomia a záchvat (epileptický) alebo kŕče.


Ak zabudnete užiť Yasnal

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.

Vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v užívaní lieku vo zvyčajnom čase, ako Vám to nariadil Váš lekár.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Yasnal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (mohli by postihnúť viac ako 1 človeka z 10): hnačka, pocit nevoľnosti a nevoľnosť, bolesť hlavy.


Časté vedľajšie účinky (mohli by postihnúť menej ako 1 človeka z 10 ale viac ako 1 človeka zo 100): prechladnutie, nechutenstvo, halucinácie, nepokoj, agresívne správanie, mdloby, závrat, nespavosť, hnačka, nevoľnosť, vracanie, tráviace ťažkosti, vyrážka, svrbenie, inkontinencia moču (neschopnosť udržať moč), bolesť hlavy, únava, bolesť a úrazy.


Menej časté vedľajšie účinky (mohli by postihnúť menej ako 1 človeka zo 100 ale viac ako 1 človeka z 1 000): kŕče, pomalá činnosť srdca (bradykardia), krvácanie do tráviaceho traktu, žalúdočný alebo dvanástnikový vred, mierne zvýšenie koncentrácie svalovej kreatínkinázy v krvi.


Zriedkavé vedľajšie účinky (mohli by postihnúť menej ako 1 človeka z 1 000 ale viac ako 1 človeka z 10 000): tras, stuhnutosť alebo nekontrolované pohyby, najmä tváre a jazyka, ale aj končatín (extrapyramídové príznaky), zmeny srdcového rytmu (sinoatriálna a atrioventrikulárna blokáda), poruchy funkcie pečene vrátane hepatitídy(zápal pečene).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ YASNAL


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Yasnal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Yasnal obsahuje

- Liečivo je donepeziliumchlorid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hydroxypropylcelulóza a magnéziumstearát v jadre tablety a oxid titaničitý (E171), hypromelóza 5cp, makrogol 400 a žltý oxid železitý (E172) (len Yasnal 10 mg) v obalovej vrstve.


Ako vyzerá Yasnal a obsah balenia

5 mg tablety sú biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety.

10 mg tablety sú žltkasto-hnedé, okrúhle, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety.

Tablety sú balené v blistroch so 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 alebo 100 filmom obalenými tabletami s 5 mg donepeziliumchloridu a 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 alebo 100 filmom obalenými tabletami s 10 mg donepeziliumchloridu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, D-27472 Cuxhaven, Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Česká republika, Taliansko, Nemecko, Slovensko

Yasnal

Španielsko, Francúzsko, UK, Írsko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, Grécko, Cyprus

Donepezil Krka


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2011.4Yasnal 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/00215, 2011/00217


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Yasnal 5 mg

Yasnal 10 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Yasnal 5 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 4,56 mg donepezilu.

Yasnal 10 mg: Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 9,12 mg donepezilu.


Pomocná látka:


5 mg

10 mg

Laktóza (mg)

79,18

158,35


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

5 mg tableta: biele až takmer biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety.

10 mg tableta: žltkasto-hnedé, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Yasnal je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/starší pacienti

Úvodná dávka je 5 mg donepezilu denne (podané v jednotlivej dávke). Donepezil sa má užívať perorálne večer, krátko pred spaním. Dávka 5 mg denne sa má podávať najmenej 1 mesiac, aby sa dosiahol rovnovážny stav koncentrácie donepezilu v plazme a aby sa zhodnotil účinok liečby. Po klinickom zhodnotení mesačnej liečby s dávkou 5 mg denne sa môže dávka zvýšiť na 10 mg donepezilu denne (podané v jednotlivej dávke).

Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg.


Liečba sa má začať a má byť pod dohľadom lekára skúseného v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť podľa prijatých postupov (napr. DSM IV, ICD 10). Liečba donepezilom má začať len v tom prípade, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne kontrolovať vplyv lieku na pacienta. Preto sa má klinický prínos donepezilu opakovane pravidelne vyhodnocovať. Ak už nie je prítomný terapeutický účinok, treba zvážiť prerušenie liečby. Nie je možné predpovedať individuálnu odpoveď na liečbu donepezilom.

Poukončeníliečby, sa pozoruje postupnémiznutiepriaznivýchúčinkovdonepezilu.


Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek a pečene

Poškodenie obličiek nemá vplyv na klírens donepezilu, takže u týchto pacientov sa môže použiť rovnaká schéma dávkovania.

Z dôvodu možného zvýšenia expozície pri miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie pečene (pozri časť 5.2), sa má zvyšovanie dávky uskutočňovať podľa individuálnej znášanlivosti. O pacientoch s vážnym poškodením pečene nie sú údaje.


Deti

Užívanie Yasnalu sa u detí neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, piperidínové deriváty alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie donepezilu u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej demencie, pri iných typoch demencie alebo iných typoch poškodenia pamäti (napr. zníženie kognitívnych schopností súvisiace s vekom) sa neskúmalo.


Anestéza:Yasnal ako inhibítor cholínesterázy môže počas celkovej anestézy zvýšiť svalovú relaxáciu navodenú sukcinylcholínom.


Kardiovaskulárny systém: Tak ako všetky inhibítory cholínesterázy, aj Yasnal môže mať vagotonický účinok na srdcový rytmus. Túto možnosť treba vziať do úvahy najmä u pacientov so syndrómomdysfunkcie sinoatriálneho uzla, závažnou arytmiou, poruchách supraventrikulárneho vedenia (sinoatriálny alebo atrioventrikulárny blok). Ak sa objaví záchvat/synkopa, je potrebné preveriť, či pacient nemá srdcovú blokádu alebo dlhú sínusové pauzy.


Gastrointestinálny trakt: Pacienti so zvýšeným rizikom ulcerácie (pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti užívajúci nesteroidové protizápalové lieky) sa majú prísne sledovať, aj keď klinické štúdie s donepezilom nepotvrdili zvýšený výskyt peptických vredov alebo krvácania z gastrointestinálneho traktu.


Urogenitálny systém: Yasnal, ako liek s parasympatomimetickými vlastnosťami, môže spôsobovať poruchy močenia.


Nervový systém: Yasnal, tak ako iné parasympatomimetiká, môže vyvolať generalizované kŕče. Epileptické záchvaty však môžu byť aj prejavom samotnej Alzheimerovej choroby.

Cholinomimetiká môžu mať potenciál exacerbovať alebo indukovať extrapyramídové symptómy.


Dýchací systém: Špeciálnu pozornosť treba pri predpisovaní lieku venovať pacientom s chronickou astmou alebo chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou.

Yasnal sa nesmie podávať súbežne s inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami a antagonistami cholinergného systému.


Vážne poškodenie funkcie pečene:Nie sú údaje o pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Mortalita v klinických štúdiách s vaskulárnou demenciou


Uskutočnili sa tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, v ktorých sa sledovali jedinci spĺňajúci kritériá podľa NINDS‑AIREN možnej alebo pravdepodobnej vaskulárnej demencie (VD). Uvedené kritériá podľa NINDS‑AIREN sú navrhnuté za účelom identifikovania pacientov, u ktorých demencia vznikla pravdepodobne iba z vaskulárnych príčin, a za účelom vylúčenia pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola mortalita 2/198 (1,0 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg, 5/206 (2,4 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5 %) v ramene s placebom. V druhej štúdiibola mortalita 4/208 (1,9 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg,3/215 (1,4 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5 %) v ramene s placebom. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7 %) v ramene s donepeziliumchloridom v dávke 5 mga 0/326 (0 %) v ramene s placebom. Kombinovaná mortalita zo všetkých troch štúdií s VD v skupine s donepeziliumchloridom (1,7 %) bola numericky vyššia než v skupine s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Zdá sa, že väčšina úmrtí u pacientov užívajúcich buď donepeziliumchlorid alebo placebo súvisí s rôznymi vaskulárne podmienenými príčinami, ktoré sa u týchto starších ľudí s prítomnými cievnymi ochoreniami môžu očakávať. Analýza všetkých závažných fatálnych a nefatálnych cievnych príhod ukázala, že v skupine s donepeziliumchloridom nebol rozdiel vo frekvencii výskytu v porovnaní s placebom.


V sumárnej analýze štúdií s Alzheimerovou chorobou (n = 4 146), a keď tieto štúdie s Alzheimerovou chorobou boli zosumarizované spoločne so štúdiami s inými formami demencie, vrátane štúdií s vaskulárnou demenciou (celkovo n = 6 888), mortalita v skupinách s placebom numericky prevyšovala mortalitu v skupinách s donepeziliumchloridom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasnalu:

Yasnal obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami glukózovej intolerancie alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Klinické skúsenosti s donepezilom sú nedostatočné a tak nie sú doteraz známe všetky možné interakcie. Každý lekár, ktorý predpisuje donepezil, musí brať do úvahy interakcie s inými liekmi.

Donepeziliumchlorid a ani jeho metabolity nemajú vplyv na metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu. Súbežné užívanie cimetidínu alebo digoxínu nemá vplyv na metabolizmus donepezilu.

V štúdiách in vitrosa dokázalo, že na aktívnom metabolizme donepezilu v pečeni sa zúčastňuje cytochróm P450, najmä izoenzým 3A4 a v malej miere tiež izoenzým 2D6. Preto inhibítory izoenzýmu 3A4 (itrakonazol, erytromycín) a 2D6 (fluoxetín) alebo obidvoch (ketokonazol, chinidín) inhibujú metabolizmus donepezilu. V štúdiách na zdravých dobrovoľníkoch ketokonazol zvýšil koncentráciu donepezilu v krvi približne o 30 %. Látky, ktoré inhibujú oba izoenzýmy (rifampicín, fenytoín, karbamazepín a alkohol) môžu znížiť koncentráciu donepezilu v krvi. Pretože rozsah indukcie/inhibície nie je ešte presne známy, je potrebná zvýšená pozornosť pri užívaní vyššie uvedených liekov.

Donepeziliumchlorid má potenciál interferovať s liekmi s anticholínergnou aktivitou. Taktiež má potenciál pre synergický účinok s liekmi ako sú sukcinylcholín, iné inhibítory neuromuskulárneho prenosu alebo cholinergické agonisty, či betablokátory, ktoré ovplyvňujú srdcový prevod.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

O užívaní donepezilu gravidými ženami nie sú dostatočné údaje. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách nepreukázali teratogénne účinky, preukázali však peri- a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3). Možné riziko pre ľudí nie je známe.

Ak to nie je nevyhnutné, donepezil sa nemá užívať počas gravidity.


Laktácia

Donepezil sa vylučuje do mlieka potkaních matiek. Nie je známe, či sa donepeziliumchlorid vylučuje do materského mlieka, keďže nie sú k dispozícii štúdie u dojčiacich žien. Preto ženy, ktoré užívajú donepezil, nesmú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Donepezil má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Samotná choroba môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlo alebo ohroziť schopnosť obsluhovať stroje. Okrem toho môže tento liek vyvolať únavu, závraty a svalové kŕče, najmä v počiatočnej fáze liečby alebo pri zvýšení dávky. Ošetrujúci lekár musí u pacientov trpiacich Alzheimerovou demenciou a užívajúcich donepezil pravidelne posudzovať schopnosť naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami donepezilu, ktoré sa pozorovali v klinických skúšaniach (u viac ako 5 % pacientov a s viac ako dvojnásobnou frekvenciou v porovnaní so skupinou s placebom) sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.


Nežiaduce účinky hlásené viac ako v jednom prípade sú uvedené nižšie podľa druhu orgánového systému a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované ako veľmi časté (1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Orgánový systém

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Infekcie a nákazy


obyčajné nachladnutiePoruchy metabolizmu a výživy


anorexiaPsychické poruchy


halucinácie**

agitovanosť**

agresívne správanie**Poruchy nervového systému


synkopa*

závrat

nespavosť

záchvat kŕčov*

extrapyramídové symptómy


Poruchy srdca a srdcovej činnostibradykardia

sinoatriálna a

atrioventrikulárna blokáda

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

nauzea

vracanie

abdominálne ťažkosti

gastrointestinálne krvácanie

žalúdočné a dvanástnikové vredy


Poruchy pečene a žlčových ciest
dysfunkcie pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

svrbeniePoruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕčePoruchy obličiek a močových ciest


močová inkontinenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania


bolesť hlavy

únava

bolesťLaboratórne a funkčné vyšetreniamierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy


Úrazy a otravy


nehoda
* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom treba myslieť aj na možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy (pozri časť 4.4.)

** Hlásenia o halucináciách, agitovanosti a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.

*** V prípadoch nevysvetlenej dysfunkcie pečene treba zvážiť prerušenie užívania donepezilu.


4.9 Predávkovanie


Ak sa pacient neúmyselne alebo úmyselne predávkuje donepezilom, môže sa uňho objaviť cholinergná kríza. Tá sa manifestuje nauzeou, vracaním, zvýšenou tvorbou slín, potením, bradykardiou, hypotenziou, respiračnou depresiou, kolapsom a kŕčmi. Môže sa objaviť aj zvýšená svalová slabosť, ktorá v prípade postihnutia dýchacieho svalstva môže viesť k úmrtiu.

V prípade predávkovania Yasnalom je potrebné prijať podporné opatrenia s monitorovaním životných funkcií pacienta. Ako antidotum sa môžu použiť terciárne anticholinergiká, napr. atropín. Intravenózna aplikácia atropínsulfátu sa titruje podľa účinku: iniciálna dávka je 1,0 až 2,0 mg i.v., s následnými udržiavacími dávkami v závislosti na klinickej odpovedi. Nie je známe, či donepeziliumchlorid, resp. jeho metabolity možno odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo hemofiltráciou).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: liečivá proti demencii, anticholínesteráza, ATC kód: N06DA02.


Súčasné teórie súvisiace s patogenézou niektorých symptómov Alzheimerovej choroby poukazujú na nedostatočný prenos cholínergných impulzov. Donepeziliumchlorid je špecifický, reverzibilný inhibítor enzýmu acetylcholínesterázy (AchE), prevládajúcej cholínesterázy v mozgu, zodpovednej za degradáciu acetylcholínu. Donepezil zvyšuje koncentráciu acetylcholínu v synapsách, čo má za následok zvýšenie cholínergnej aktivity. In vitro štúdie ukázali, že donepeziliumchlorid je 1000‑krát účinnejší inhibítor acetylcholínesterázy ako enzýmu butyrylcholínesterázy, ktorý je predominantný najmä mimo centrálnej nervovej sústavy. U pacientov s Alzheimerovou chorobou, ktorí sa zúčastnili klinických štúdií, viedlo podanie 5 mg alebo 10 mg donepezilu raz denne k stabilizovanej inhibícii aktivity acetylcholínesterázy meranej v membránach erytrocytov o 63,6 % a 77,3 %. Bolo zistené, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) v červených krvinkách donepeziliumchloridom koreluje so zmenami ADAS ( ADAS-cog: Alzheimer´s Disease Assessment Scale –cognition), čo je vysoko citlivá stupnica používaná na hodnotenie pamäťových funkcií. Vplyv donepeziliumchloridu na základné neuropatologické zmeny nebola sledovaná, preto sa nedá povedať, či má nejaký vplyv na progresiu základnej choroby.

Účinnosť liečby donepezilom sa skúmala v štyroch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, a to v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 6 mesiacov a v 2 skúšaniach s dĺžkou liečby 1 rok.

V klinických štúdiách sa vykonala analýza na záver 6‑mesačnej liečby donepezilom, pričom sa použila kombinácia troch kritérií účinnosti: ADAS‑cog (meranie kognitívneho výkonu), CIBIC (“Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input“) – hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (hodnotenie globálnej funkcie) a ADL – CDRS (“Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale“) – hodnotenie subškálou aktivít každodenného života podľa frekvenčnej stupnice klinickej demencie (hodnotenie komunikačných schopností, aktivita doma, záľuby a osobná starostlivosť).

Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, sa považovali za pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.

Odpoveď = Zlepšenie ADAS-Cog najmenej o 4 body

Nezhoršenie CIBIC

Nezhoršenie ADL – CDRSOdpoveď v %

Celý počiatočný súbor pacientov

n = 365

Hodnotiteľný súbor pacientov

n = 352

Skupina s placebom

10 %

10 %

Skupina s 5 mg donepezilu

18 %*

18 %*

Skupina s 10 mg donepezilu

21 %*

22 %**

* p<0,05

** p< ,01


Donepezil vykazolval od dávky závislý štatisticky významný percentuálny nárast počtu pacientov, ktorí odpovedali na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa donepezil dobre absorbuje a maximálnu koncentráciu v plazme dosiahne za 3 až 4 hodiny. Farmakokinetika je lineárna pre jednotlivú dávku v rozsahu od 1 do 10 mg. Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepeziliumchloridu. Rovnovážny stav sa v krvnej plazme dosiahne do 3 týždňov liečby.


Distribúcia

95 % donepeziliumchloridu sa viaže na plazmatické bielkoviny. Distribučný objem v rovnovážnom stave u ľudí dosahuje približne 12 l/kg telesnej hmotnosti. Väzba účinného metabolitu 6‑O‑desmetyldonepezilu na plazmatické proteíny nie je známa. Distribúcia donepeziliumchloridu do rozličných tkanív tela sa definitívne nestanovila. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy (“mass balance study“) so zdravými dobrovoľníkmi mužského pohlavia 240 hodín po podaní jednorazovej dávky 5 mg 14C označeného donepeziliumchloridu sa nevylúčilo približne 28 % označeného donepezilu. To naznačuje, že donepeziliumchlorid, resp. jeho metabolity môžu ostávať v tele viac než 10 dní.


Biotransformácia

Donepeziliumchlorid sa vylučuje nezmenený močom. Okrem toho sa metabolizuje v pečeni izoenzýmami 2D6 a 3A4 enzymatického systému cytochrómu P450 na niekoľko metabolitov. Jedným z týchto metabolitov je aj 6-O-desmetyldonepezil (11 %), ktorý má podobný účinok ako donepezil.


Eliminácia

Celkový klírens donepeziliumchloridu je 0,13 l/kg/h alebo 10 l/h. Približne 57 % donepezilu sa vylučuje obličkami (čiastočne v nezmenenej forme) a 15 % stolicou. Biologický polčas je 70 hodín.


Pohlavie, rasa a fajčenie nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu. Farmakokinetika donepezilu sa zatiaľ metodicky nesledovala u zdravých starších osôb alebo u pacientov s Alzheimerovou alebo vaskulárnou demenciou. Avšak priemerné plazmatické hladiny u pacientov boli veľmi blízke hladinám u mladých zdravých dobrovoľníkov.

Pacienti s miernym až stredne ťažkým stupňom poškodenia pečene mali zvýšené ustálené koncentrácie donepezilu; priemernú hodnotu AUC o 48 % a priemernú hodnotu Cmaxo 39 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahle sledovanie na experimentálnych zvieratách ukázalo, že táto látka spôsobuje málo odlišných účinkov ako predpokladané farmakologické účinky vyplývajúce z jej aktivity ako cholinergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny podľa analyzovaných zmien v bunkách baktérií a cicavcov. Určité klastogénne účinky sa pozorovali in vitropri koncentráciách zjavne toxických pre bunky a pri 3000‑násobne vyššej koncentrácii, ako sú ustálené plazmatické koncentrácie. Nezistili sa klastogénne, ani iné genotoxické účinky na mikronukleárnom modeli myši in vivo. V dlhodobých štúdiách karcinogenicity či už na potkanoch alebo na myšiach sa nedokázal žiadny onkogénny potenciál.


Donepeziliumchlorid nemal žiadny vplyv na fertilitu potkanov a nemal teratogénny účinok na potkany a králiky, zistil sa však mierny účinok na počet mŕtvonarodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení pri podávaní gravidným samiciam potkanov v dávke 50‑krát vyššej, ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Kukuričný škrob

Hydroxypropylcelulóza

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Oxid titaničitý (E171)

Hypromelóza 5cp

Makrogol 400

Žltý oxid železitý (E171) – len 10 mg tablety


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al/OPA/Al/PVC blister

7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet s 5 mg donepeziliumchloridu a 7, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet s 10 mg donepeziliumchloridu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný s súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Yasnal 5 mg: 06/0466/11-S

Yasnal 10 mg: 06/0467/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


8Yasnal 5 mg