+ ipil.sk

Yasnal Q- Tab 5 mgPríbalový leták

Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/12722, 2009/12723


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Yasnal Q-Tab 5 mg

Yasnal Q-Tab 10 mg
Orodispergovateľné tablety

Donepeziliumchlorid


Pozorne si Vy, aj Váš opatrovateľ, prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Yasnal Q-Tab a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Yasnal Q-Tab

3. Ako užívať Yasnal Q-Tab

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Yasnal Q-Tab

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE YASNAL Q-Tab A NA ČO SA POUŽÍVA


Donepezil patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory acetylcholínesterázy.


Yasnal Q-Tab je určený na liečbu pacientov s príznakmi demencie, u ktorých bola zistená mierna až stredne ťažká Alzheimerova choroba.


2. SKÔR AKO UŽIJETE YASNAL Q-Tab


NeužívajteYasnal Q-Tab

- keď ste alergický (precitlivený) na donepeziliumchlorid, piperidínové derivátyalebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Yasnalu Q-Tab.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Yasnalu Q-Tab

Pred užívaním Yasnalu Q-Tab informujte Vášho lekára, ak máte alebo ste mali:

 • žalúdočný alebo dvanástnikový vred,

 • záchvaty alebo kŕče,

 • srdcové ťažkosti (najmä nepravidelný alebo veľmi pomalý srdcový tep),

 • astmu alebo iné dlhodobé pľúcne ochorenie,

 • problémy s pečeňou alebo hepatitídu,

 • ťažkosti pri močení alebo menej závažné ochorenie obličiek.


Ak máte podstúpiť operáciu, ktorá vyžaduje celkové anestetiká, povedzte svojmu lekárovi a anestéziológovi, že užívate Yasnal Q-Tab. Je to kvôli tomu, že Váš liek môže ovplyvniť množstvo potrebného anestetika.


Yasnal Q-Tab môžu užívať pacienti s ochorením obličiek a miernym až stredne ťažkým ochorením pečene. Ak máte ochorenie obličiek alebo pečene povedzte svojmu lekárovi ešte pre užitím tohto lieku. Pacienti s ťažkým ochorením pečene nemajú Yasnal Q-Tab užívať.


Užívanie iných liekov

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate najmä niektorý z nasledovných liekov:

 • iné lieky na Alzheimerovu chorobu, napr. galantamín,

 • lieky proti bolesti alebo na liečbu zápalu kĺbov, napr. acylpyrín, nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) ako napr. ibuprofén alebo diklofenak sodný,

 • anticholínergné lieky, napr. tolterodín,

 • antibiotiká (lieky na bakteriálne infekcie), napr. erytromycín, rifampicín,

 • antimykotiká (lieky na plesňové infekcie), napr. itrakonazol alebo ketokonazol,

 • antidepresíva (lieky na depresiu), napr. fluoxetín,

 • antikonvulzíva (lieky na prevenciu výskytu niektorých typov záchvatov), napr. fenytoín, karbamazepín,

 • lieky na srdcové ťažkosti, napr. chinidín, betablokátory (propranolol a atenolol)

 • svalové relaxanciá (znižujú svalové napätie), napr. sukcinylcholín

 • celkové anestetiká (lieky na celkovú anestézu),

 • lieky bez lekárskeho predpisu, napr. rastlinné prípravky.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Yasnalu Q-tab s jedlom a nápojmi

Jedlo nemá žiaden vplyv na účinok Yasnalu Q-Tab.

Počas Vašej liečby Yasnalom Q-Tab nepite alkohol, pretože alkohol môže znížiť jeho účinok.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Yasnal Q-Tab ak ste tehotná.


Keď užívate Yasnal Q-Tab, nedojčite.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Alzheimerova choroba môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Tieto činnosti nesmiete vykonávať, pokým Vám Váš lekár nepovie, že je to bezpečné.


Váš liek tiež môže spôsobiť únavu, závraty a svalové kŕče, a pokiaľ Vás to postihne, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Yasnalu Q-Tab

 • Aspartám (E951)

Obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí s fenylketonúriou.

 • Glukóza (dextróza), sacharóza a sorbitol (E420):

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ YASNAL Q-Tab


Vždy užívajte Yasnal Q-Tab presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Nesmiete meniť dávky alebo prerušovať liečbu bez predchádzajúcej porady s lekárom.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi povedzte meno svojho opatrovateľa. Váš opatrovateľ Vám pomôže užívať liek podľa predpisu.


Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg každý večer pred spaním.

Po mesiaci môže lekár zvýšiť dávku na 10 mg každý večer pred spaním.


Yasnal Q-Tab orodispergovateľné tablety sú krehké. Nesmú sa pretláčať cez fóliu, pretože sa tým môžu poškodiť. Nechytajte tabletu vlhkými rukami, pretože sa môže rozpadnúť. Tabletu vyberte z obalu nasledovne:

 1. Uchopte blistrový strip za okraje a jemným potiahnutím pozdĺž perforácie oddeľte jednu blistrovú bunku od zvyšku stripu.

 2. Okraje fólie potiahnite a odlúpnite od seba.

 3. Tabletu si vyklopte do dlane.

 4. Čo najskôr po vyňatí z obalu si tabletu položte na jazyk.Tableta sa za pár sekúnd začne vo Vašich ústach rozpadať a vzápätí ju môžete prehltnúť bez vody. Predtým, ako si tabletu položíte na jazyk, by sta mali mať prázdne.


Veľkosť dávky, ktorú budete užívať sa môže zmeniť v závislosti od dĺžky užívania lieku a od odporúčaní Vášho lekára. Najvyššia odporúčaná dávka je 10 mg každý večer.


Yasnal Q-Tab sa neodporúča na použitie u detí a dospievajúcich (mladších ako 18 rokov).


Ak máte problémy s obličkamidávku nie je potrebné prispôsobiť.


Ak máte problémy s pečeňou, Vašu dávku môže lekár prispôsobiť Vašim potrebám (pozri časť 2 „Skôr ako užijete Yasnal Q-Tab“).


Neprestávajte užívať tablety, pokiaľ Vám tak nepovie Váš lekár.


Občas budete musieť navštíviť svojho lekára, aby Vašu liečbu a Vaše príznaky vyhodnotil.


Ak užijete viac Yasnalu Q-Tab ako máte

NEUŽÍVAJTE viac ako jednu tabletu denne. Ak užijete viac tabliet ako ste mali, ihneď kontaktujte svojho lekára. Ak nemôžete kontaktovať svojho lekára, kontaktujte pohotovostné oddelenie miestnej nemocnice. Vždy si so sebou do nemocnice zoberte tablety a škatuľku, aby lekár vedel, čo ste užili.


Medzi príznaky predávkovania patrí nutkanie na vracanie a vracanie, slinenie, potenie, pomalý tep srdca, nízky krvný tlak (točenie hlavy alebo závraty pri vstávaní), problémy s dýchaním, strata vedomia a záchvaty alebo kŕče.


Ak zabudnete užiť Yasnal Q-Tab

Ak zabudnete užiť tabletu, užite ďalšiu tabletu nasledujúci deň v rovnakom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú. Ak zabudnete užiť Yasnal Q-Tab niekoľko dní, oznámte to Vášmu lekárovi. Povie Vám, ako máte liek opäť začať užívať.


Ak prestanete užívať Yasnal Q-Tab

Neprestaňte užívať tablety, pokiaľ Vám to nepovie Váš lekár. Ak prestanete užívať Yasnal Q-Tab, účinok liečby postupne zoslabne.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Yasnal Q-Tab môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď musíte svojmu lekárovi povedať, ak spozorujete tieto vážne vedľajšie účinky. Môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc.

 • Poškodenie pečene, napr. hepatitída. Príznakmi hepatitídy sú pocit na vracanie alebo vracanie, strata chuti do jedla, pocit celkovej nepohody, horúčka, svrbenie, zažltnutie pokožky a očí a tmavo sfarbený moč (postihuje 1 až 10 užívateľov z 10 000)

 • Žalúdkové alebo dvanástnikové vredy. Príznaky vredov sú bolesť žalúdka a dyskomfort (poruchy trávenia) pociťované medzi pupkom a hrudnou kosťou (postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000)

 • Krvácanie do žalúdka alebo tenkého čreva. To môže spôsobiť, že Vaša stolica bude ako čierny decht alebo budete viditeľne krvácať z konečníka (postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000)

 • Záchvaty alebo kŕče (postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000)


Vedľajšie účinky sú klasifikované do nasledovných skupín podľa frekvencie výskytu:

Veľmi časté:

Postihuje viac ako 1 užívateľa z 10

Časté:

Postihuje 1 až 10 užívateľov zo 100

Menej časté:

Postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000

Zriedkavé:

Postihuje 1 až 10 užívateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

Postihuje menej ako 1 užívateľa z 10 000

Neznáme:

Frekvencia sa nedá stanoviť z dostupných údajov


Veľmi časté:

 • hnačka,

 • nevoľnosť (pocit na vracanie),

 • bolesť hlavy.


Časté:

 • nádcha,

 • strata chuti do jedla,

 • halucinácie (videnie alebo počutie neexistujúcich vecí),

 • nepokoj,

 • agresívne správanie,

 • mdloby,

 • závraty,

 • ťažkosti so spánkom (insomnia),

 • vracanie,

 • zle od žalúdka,

 • kožná vyrážka,

 • svrbenie,

 • svalové kŕče,

 • únik moču,

 • únava

 • bolesť,

 • úrazy (pacient môže byť náchylný na pády a náhodné zranenia).


Menej časté:

 • spomalený tep srdca,

 • mierny nárast v sérovej koncentrácii niektorých enzýmov nachádzajúcich sa vo svaloch (kreatínkináza).


Zriedkavé:

 • stuhnutosť, tras a nekontrolovateľné pohyby najmä jazyka a tváre, ako aj končatín (extrapyramídové symptómy),

 • poruchy vedenia elektrických vzruchov v srdci (sinoatriálny blok, atrioventikulárny blok)


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ YASNAL Q-Tab


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Yasnal Q-Tab po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Yasnal Q-Tab obsahuje

- Liečivo je donepeziliumchlorid.

Yasnal Q-Tab 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje monohydrát donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 5 mg donepeziliumchloridu.

Yasnal Q-Tab 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje monohydrát donepeziliumchloridu, čo zodpovedá 10 mg donepeziliumchloridu.

Ďalšie zložky sú manitol (E421), mikrokryštalická celulóza, čiastočne substituovaná hydroxypropylcelulóza, maltodextrín, dextróza, sacharóza, arabská guma, sorbitol (E420), banánová príchuť, aspartám (E951), kremičitan vápenatý a magnéziumstearát.


Ako vyzerá Yasnal Q-Tab a obsah balenia

Tablety sú biele okrúhle orodispergovateľné tablety so skosenými hranami.


Tablety sú dostupné v škatuľke s 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 orodispergovateľnými tabletami v blistroch.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Nemencko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov členského štátu

Názov lieku

Rakúsko, Fínsko, Dánsko, Švédsko

Donepezil Krka

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko

Yasnal Q-Tab

Česká republika

Yasnal Oro Tab

Nemecko

Donepezilhydrochlorid TAD

Portugalsko

Donepezilo Krka

Rumunsko, Slovinsko

Yasnal


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2011.


6Yasnal Q- Tab 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/12722, 2009/12723


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Yasnal Q-Tab 5 mg

Yasnal Q-Tab 10 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Yasnal Q-Tab 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje monohydrát donepeziliumchloriduzodpovedajúci 5 mg donepeziliumchloridu.

Yasnal Q-Tab 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje monohydrát donepeziliumchloriduzodpovedajúci 10 mg donepeziliumchloridu.


Pomocné látky:

Yasnal Q-Tab 5 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 0,75 mg aspartámu (E951), 0,25 mg sacharózy a 0,02 mg sorbitolu (E420).

Yasnal Q-Tab 10 mg: Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 1,50 mg aspartámu (E951), 0,5 mg sacharózy a 0,04 mg sorbitolu (E420).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


Bieleokrúhle orodispergovateľné tablety so skosenými hranami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Yasnal Q-Tab je indikovaný na symptomatickú liečbu mierneho až stredne ťažkého stupňa Alzheimerovej demencie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/Starší pacienti:

Úvodná dávka je 5 mg denne (v jednotlivej dávke). Yasnal Q-Tab sa má užívať perorálne večer, krátko pred spaním. Tableta sa má dať na jazyk a nechá sa pred prehltnutím rozpustiť. Prehltnúť sa môže s vodou alebo bez vody, podľa výberu pacienta. Dávka 5 mg denne sa podáva najmenej 1 mesiac, aby sa mohli zhodnotiť najskoršie klinické odpovede na liečbu a aby sa dosiahol rovnovážny stav koncentrácií donepeziliumchloridu v plazme.Po klinickom zhodnotení mesačnej liečby dávkou 5 mg denne sa dávka Yasnalu Q-Tab môže zvýšiť na 10 mg denne (v jednotlivej dávke). Maximálna odporúčaná denná dávka je 10 mg. Dávky vyššie ako 10 mg/deň sa v klinických skúšaniach neštudovali.


Liečbu má začať a sledovať lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a liečbou Alzheimerovej demencie. Diagnóza sa má stanoviť podľa prijatých odporúčaní (napr. DSM IV, MKCH‑10). Liečbu donepezilom možno začať len vtedy, ak je k dispozícii opatrovateľ, ktorý bude pravidelne dozerať, aby pacient užil liek. Udržiavacia liečba môže pokračovať dovtedy, kým existuje terapeutický prínos pre pacienta. Preto sa má klinický prínos donepezilu pravidelne vyhodnocovať. Ak už klinický prínos nie je dokázateľne prítomný, má sa zvážiť prerušenie liečby. Individuálnu odpoveď na donepezil nie je možné predvídať.


Po ukončení liečby sa pozoruje postupné znižovanie priaznivého účinku Yasnalu Q-Tab.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek a pečene:

U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa môže použiť rovnaká schéma dávkovania, keďže poškodenie obličiek nemá vplyv na klírens donepeziliumchloridu.


Vzhľadom na možnosť zvýšenej expozície pri miernom až stredne ťažkom poškodení funkcie pečene (pozri časť 5.2) sa má zvýšenie dávky vykonávať podľa individuálnej znášanlivosti. U pacientov s vážnym poškodením funkcie pečene nie sú dostupné údaje.


Deti a dospievajúci

Yasnal Q-Tab sa neodporúča na používanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Yasnal Q-Tab je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na donepeziliumchlorid, piperidínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie donepeziliumchloridu u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej demencie, pri iných typoch demencie alebo iných typoch poškodenia pamäti (napr. zníženie kognitívnych schopností súvisiace s vekom) sa neštudovalo.


Anestéza: Donepezil, ako inhibítor cholínesterázy, môže počas anestézy zhoršiť svalovú relaxáciu navodenú sukcinylcholínom.


Kardiovaskulárny systém: Inhibítory cholínesterázy môžu mať, z dôvodu svojho farmakologického účinku, vagotonický účinok na frekvenciu srdca (napr. bradykardia). Potenciál takéhoto účinku treba vziať do úvahy najmä u pacientov so syndrómomdysfunkcie sínoátriálneho uzla alebo pri iných poruchách supraventrikulárneho srdcového prevodu, ako sú sinoatriálna a atrioventrikulárna blokáda.


Boli hlásené synkopy a záchvaty. Pri vyšetrovaní takýchto pacientov sa má myslieť aj na možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy.


Gastrointestinálny systém: Pacienti so zvýšeným rizikom tvorby vredov, napr. pacienti s vredovou chorobou v anamnéze alebo pacienti užívajúci nesteroidové protizápalové lieky, majú byť prísne sledovaní, napriek tomu, že klinické skúšania s donepeziliumchloridom nepreukázalo, v porovnaní s placebom, nárast výskytu peptických vredov ani gastrointestinálneho krvácania.


Urogenitálny systém: Hoci sa to nezaznamenalo v klinických skúšaniach s donepezilom, cholínomimetiká môžu spôsobiť obštrukciu odtoku moču.


Nervový systém: Záchvaty: Cholínomimetikám sa pripisuje určitý potenciál vyvolávať generalizované kŕče. Záchvaty však môžu byť aj prejavom Alzheimerovej choroby.


Cholinomimetiká môžu mať potenciál zhoršovať alebo vyvolávať extrapyramídové symptómy.


Pľúcny systém: Inhibítory cholínesterázy sa majú pre svoj cholínomimetický účinok predpisovať pacientom s anamnézou astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc opatrne.


Yasnal Q-Tab sa nemá podávať súčasne s inými inhibítormi acetylcholínesterázy, agonistami a antagonistami cholinergného systému.


Vážne poškodenie funkcie pečene: Nie sú údaje o pacientoch s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Mortalita v klinických štúdiách s vaskulárnou demenciou

Uskutočnili sa tri klinické štúdie trvajúce 6 mesiacov, v ktorých sa sledovali jedinci spĺňajúci kritériá podľa NINDS‑AIREN možnej alebo pravdepodobnej vaskulárnej demencie (VD). Uvedené kritériá podľa NINDS‑AIREN sú navrhnuté za účelom identifikovania pacientov, u ktorých demencia vznikla pravdepodobne iba z vaskulárnych príčin, a za účelom vylúčenia pacientov s Alzheimerovou chorobou. V prvej štúdii bola mortalita 2/198 (1,0 %) v skupine s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg; 5/206 (2,4 %) v skupine donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 7/199 (3,5 %) v skupine s placebom. V druhej štúdii bola mortalita 4/208 (1,9 %) v skupine s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg; 3/215 (1,4 %) v skupine s donepeziliumchloridom v dávke 10 mg a 1/193 (0,5 %) v skupine s placebom. V tretej štúdii bola mortalita 11/648 (1,7 %) v skupine s donepeziliumchloridom v dávke 5 mg a 0/326 (0 %) v skupine s placebom. Kombinovaná mortalita zo všetkých troch štúdií s VD v skupine s donepeziliumchloridom (1,7 %) bola numericky vyššia než v skupine s placebom (1,1 %), avšak tento rozdiel nebol štatisticky významný. Väčšina úmrtí u pacientov užívajúcich buď donepezilioumchlorid alebo placebo súvisela s rôznymi vaskulárne podmienenými príčinami, ktoré sa u týchto starších ľudí s prítomnými cievnymi ochoreniami môžu očakávať. Analýza všetkých závažných fatálnych a nefatálnych cievnych príhod ukázala, že v skupine s donepeziliumchloridom nebol rozdiel vo frekvencii výskytu v porovnaní s placebom.


V sumárnej analýze štúdií s Alzheimerovou chorobou (n = 4 146), a keď tieto štúdie s Alzheimerovou chorobou boli zosumarizované spoločne so štúdiami s inými formami demencie, vrátane štúdií s vaskulárnou demenciou (celkovo n = 6 888), prevyšovala mortalita v skupinách s placebom číselne mortalitu v skupinách s donepezil hydrochloridom.


Dôležité informácie o niektorých ďalších zložkách Yasnalu Q-Tab

Aspartám (E951):

Je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.


Sacharóza:

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo sacharázo-izomaltázovej nedostatočnosti nesmú užívať tento liek.


Sorbitol (E420):

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Donepeziliumchlorid alebo jeho metabolity neinhibujú u ľudí metabolizmus teofylínu, warfarínu, cimetidínu alebo digoxínu. Súbežné užívanie cimetidínu alebo digoxínu nemá vplyv na metabolizmus donepeziliumchloridu. V štúdiách in vitro sa dokázalo, že na metabolizme donepezilu v pečeni sa zúčastňuje cytochróm P450 najmä izoenzým 3A4 a v malej miere tiež izoenzým 2D6. Štúdie liekových interakcií vykonané in vitro ukazujú, že ketokonazol a chindín, inhibítory CYP3A4, respektíve 2D6 inhibujú metabolizmus donepeziliumchloridu. Preto tieto a iné inhibítory CYP3A4 ako itrakonazol a erytromycín, a inhibítory CYP2D6 ako fluoxetín môžu inhibovať metabolizmus donepeziliumchloridu. V štúdii na zdravých dobrovoľníkoch zvýšil ketokonazol priemerné hodnoty koncentrácie donpeziliumchloridu o približne 30%. Induktory enzýmov, ako rifampicín, fenytín, karbamazepín a alkohol môžu znižovať hladiny donepeziliumchloridu. Keďže rozsah inhibičného alebo indukčného pôsobenia nie je známy, takéto kombinácie liekov treba používať s opatrnosťou. Donepeziliumchlorid má potenciál interferovať s liekmi s anticholínergickou aktivitou. Tiež existuje možnosť synergickej aktivity so súbežnou liečbou, ktorá zahŕňa lieky ako sukcinylcholín, iné nervovosvalové blokátory alebo cholínergické agonisty alebo betablokátory, ktoré majú účinky na srdcový prevod.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita:

Neexistujú adekvátne údaje o užívaní donepeziliumchloridu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale preukázali perinatálnu a postnatálnu toxicitu (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí.


Yasnal Q-Tab sa nemá užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.


Laktácia:

Donepeziliumchlorid sa vylučuje do mlieka u potkanov. Nie je známe, či sa donepeziliumchlorid vylučuje do materského mlieka u ľudí a neexistujú štúdie s dojčiacimi matkami. Preto ženy užívajúce donepezil nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Donepeziliumchlorid má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Demencia môže narušiť schopnosť viesť vozidlo alebo znížiť schopnosť obsluhovať stroje. Donepeziliumchlorid môže naviac spôsobiť únavu, závraty, svalové kŕče, najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Schopnosť pacientov naďalej viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje musí vždy pri liečbe donepeziliumchloridompravidelne posudzovať ošetrujúci lekár.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú hnačka, svalové kŕče, únava, nauzea, vracanie a nespavosť.


Nežiaduce reakcie hlásené viac ako v jednom prípade sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu. Nežiaduce účinky sú podľa frekvencie výskytu definované ako:veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100) a zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).Trieda orgánových systémov


Veľmi časté


Časté


Menej časté


Zriedkavé

Infekcie a nákazy


obyčajné nachladnutiePoruchy metabolizmu a výživy


anorexiaPsychické poruchy


halucinácie**

agitovanosť**

agresívne správanie**Poruchy nervového systému


synkopa*

závraty

nespavosť

záchvat kŕčov*

extrapyramidálne symptómy


Poruchy srdca a srdcovej činnostibradykardia


sinoatriálna a

atrioventrikulárna blokáda

Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka

nauzea


vracanie

abdominálne ťažkosti

gastrointestinálne krvácanie

žalúdočné vredy

a vredy na dvanástniku


Poruchy pečene a žlčových ciest
dysfunkcie pečene vrátane hepatitídy***

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka

svrbenie
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


svalové kŕčePoruchy obličiek a močových ciest


močová inkontinenciaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

bolesť hlavy


únava

bolesťLaboratórne a funkčné vyšetreniamierne zvýšenie sérovej koncentrácie svalovej kreatínkinázy


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu


nehoda* Pri vyšetrovaní pacientov kvôli synkope alebo záchvatom treba myslieť aj na možnosť srdcovej blokády alebo dlhej sínusovej pauzy (pozri časť 4.4.)

** Hlásenia o halucináciách, agitovanosti a agresívnom správaní ustúpili po znížení dávky alebo prerušení liečby.

*** V prípadoch nevysvetlenej dysfunkcie pečene treba zvážiť vysadenie donepezilu.


4.9 Predávkovanie


Odhadovaná stredná letálna dávka donepeziliumchloridu po podaní jednej perorálnej dávky myšiam je 45 mg/kg a po podaní potkanom je 32 mg/kg, alebo približne 225-násobok a 160-násobok maximálnej odporúčanej dávky pre ľudí, ktorá je 10 mg denne. Na zvieratách boli pozorované príznaky cholinergnej stimulácie závislé od dávky a zahŕňali zníženú spontánnu pohyblivosť, polohu na bruchu, tackavú chôdzu, slzenie, klonické kŕče, oslabené dýchanie, slinenie, miózu, fascikulácie a zníženie teploty povrchu tela.


Predávkovanie inhibítormi cholínesterázy môže vyústiť do cholínergickej krízy charakterizovanej ťažkou nauzeou, vracaním, slinením, potením, bradykardiou, hypotenziou, oslabeným dýchaním, kolapsom a kŕčami. Môže dôjsť k zvýšenej svalovej slabosti, čo môže mať za následok smrť, ak sú postihnuté dýchacie svaly.


Je potrebné zabezpečiť všeobecné podporné opatrenia. Ako antidotum pri predávkovaní Yasnalom Q‑Tab možno použiť terciárne anticholínergiká ako atropín. Odporúča sa intravenózny atropínsulfát titrovaný do nástupu účinku: počiatočná dávka 1 až 2 mg podaná intravenózne s následnými dávkami na základe klinickej odpovede. Boli zaznamenané atypické odpovede krvného tlaku a srdcovej frekvencie pri iných cholínomimetikách ak boli podané súbežne s kvartérnymi anticholínergikami ako glykopyrolát. Nie je známe, či sa donepeziliuchlorid a/alebo jeho metabolity dajú odstrániť dialýzou (hemodialýzou, peritoneálnou dialýzou alebo filtráciou krvi).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky proti demencii, anticholínesterázy, ATC kód: N06DA02.


Donepeziliumchlorid je špecifický a reverzibilný inhibítor acetylcholínesterázy, dominantnej cholínesterázy v mozgu. Donepeziliumchlorid je in vitroviac ako 1000-krát silnejším inhibítorom tohto enzýmu ako butyrylcholínesterázy, enzýmu, ktorý sa vyskytuje najmä mimo centrálnej nervovej sústavy.


Alzheimerova demencia:

U pacientov s Alzheimerovou demenciou, ktorí sa zúčastnili klinických skúšok, podávanie jednotlivých denných dávok Yasnalu Q-Tab 5 mg alebo 10 mg spôsobilo ustálenú inhibíciu aktivity acetylcholínesterázy (meranú v membránach erytrocytov) 63,6% respektíve 77,3%, merané po užití dávky. Ukázalo sa, že inhibícia acetylcholínesterázy (AChE) donepeziliumchloridom v červených krvinkách zodpovedá zmenám v ADAS-cog, citlivej škále, ktorá skúma vybrané aspekty vedomia. Nebol skúmaný potenciál donepeziliumchloridu ovplyvniť priebeh základnej neuropatológie. Preto nemôžeme posúdiť, či má Yasnal Q-Tab nejaký vplyv na progres ochorenia.


Účinnosť liečby Alzheimerovej demencie donepeziliumchloridombola skúmaná v štyroch placebom kontrolovaných štúdiách, 2 štúdie trvali 6 mesiacov a 2 trvali 1 rok.


Na záver liečby s donepeziliumchloridomv 6-mesačnej klinickej štúdii bola vykonaná analýza s použitím kombinácie troch kritérií účinnosti: ADAS-Cog (meranie kongnitívneho výkonu), hodnotiaci rozhovor lekára s ošetrovateľom o zmene stavu pacienta (Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) (hodnotenie celkovej funkcie) a hodnotenie subškálou aktivít každodenného života podľa klinickej stupnice hodnotiacej demenciu (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale) (hodnotenie schopností v oblasti spoločenských záležitostí, domácej aktivity, záľub a osobnej starostlivosti).


Pacienti, ktorí splnili kritériá uvedené nižšie, boli považovaní za pacientov reagujúcich na liečbu.

Odpoveď = - Zlepšenie ADAS-Cog o minimálne 4 body

 • Žiadne zhoršenie CIBIC +

 • Žiadne zhoršenie na stupnici činností každodenného života v rámci klinickej stupnice hodnotiacej demenciu (Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale)odpoveď v %

Celková liečená populácia

n=365

Hodnotiteľná populácia

n=352

Skupina s placebom

10%

10%

Skupina s 5 mg donepezilu

18%*

18%*

Skupina s 10 mg donepezilu

21%*

22%**

* p<0,05

** p<0,01


Donepeziliumchlorid spôsobil štatisticky významné, od dávky závislé, zvýšenie percenta pacientov, ktorí boli hodnotení ako jedinci reagujúcich na liečbu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 3 až 4 hodiny po perorálnom podaní. Plazmatické koncentrácie a plocha pod krivkou rastú úmerne k veľkosti dávky. Terminálny dispozičný polčas je približne 70 hodín, takže podanie viacerých jednotlivých denných dávok vedie k postupného dosiahnutiu rovnovážného stavu. Približný rovnovážny stav sa dosahuje do 3 týždňov po začatí liečby. Po dosiahnutí rovnovážneho stavu vykazujú plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu a súvisiaca farmakodynamická aktivita malú variabilitu počas dňa.


Jedlo neovplyvnilo absorpciu donepeziliumchloridu.


Distribúcia:

Donepeziliumchlorid sa približne v 95% viaže na plazmatické bielkoviny u ľudí. Väzba aktívneho metabolitu 6-O-desmetyldonepezil hydrochloridu na plazmatické bielkoviny nie je známa. Distribúcia donepeziliumchloridu do rôznych tkanív tela nebola definitívne preskúmaná. Avšak v štúdii hmotnostnej rovnováhy, vykonanej na zdravých mužoch, zostalo po 240 hodinách po podaní jednotlivej dávky 5 mg donepeziliumchloridu označeného s 14C približne 28% značenej látky nevylúčenej. Toto naznačuje, že donepeziliumchlorid a/alebo jeho metabolity môžu pretrvať v tele dlhšie ako 10 dní.


Metabolizmus/Vylučovanie:

Donepeziliumchlorid sa vylučuje nezmenený močom a je aj metabolizovaný systémom cytochrómu P450 na viacero metabolitov, z ktorých nie všetky boli identifikované. Následne po podaní jednorazovej dávky 5 mg donepeziliumchloridu značeného s 14C, bola rádioaktivita v plazme, vyjadrená ako percento z podanej dávky, prítomná primárne ako nezmenený donepeziliumchlorid (30%), 6-O-desmetyl donepeziliumchlorid (11% - jediný metabolit, ktorý vykazuje aktivitu podobnú donepezil hydrochloridu), donepeziliumchlorid-cis-N-oxid (9%), 5-O-desmetyl donepeziliumchlorid (7%) a glukuronidový konjugát 5-O-desmetyl donepeziliumchloridu (3%). Približne 57% celkovej podanej rádioaktivity sa vylúčilo močom (17% ako nezmenený donepeziliumchlorid) a 14,5% sa vylúčilo stolicou, čo naznačuje, že biotransformácia a vylučovanie močom sú primárnymi cestami eliminácie. Nie sú žiadne dôkazy naznačujúce enterohepatálnu recirkuláciu donepeziliumchloridu a/alebo ktoréhokoľvek z jeho metabolitov.


Plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu sa znižujú s polčasom približne 70 hodín.


Pohlavie, rasa a anamnéza fajčenia nemajú klinicky významný vplyv na plazmatické koncentrácie donepeziliumchloridu. Farmakokinetika donepeziliumchloridu sa formálne neštudovala u zdravých starších jedincov alebo u pacientov s Alzheimerovou demenciou. Avšak priemerné plazmatické koncentrácie u pacientov sa približne zhodovali s tými, ktoré boli zaznamenané u mladých zdravých dobrovoľníkov.


Pacienti s ľahkým až stredne ťažkým poškodením pečene mali v rovnovážnom stave zvýšené koncentrácie donepeziliumchloridu; priemerné AUC o 48% a priemerné Cmaxo 39% (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Rozsiahle testovania na pokusných zvieratách preukázali, že táto látka spôsobuje málo iných účinkov, ako sú želané farmakologické účinky zodpovedajúce jeho pôsobeniu ako cholínergného stimulátora (pozri časť 4.9). Donepezil nie je mutagénny v mutačných testoch v bakteriálnych a cicavčích bunkách. Boli pozorované niektoré klastogénne účinky in vitro pri koncentráciách zreteľne toxických pre bunky a pri 3 000-násobne vyššej koncentrácii ako je plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave. Na mikronukleárnom modeli u myši neboli in vivo pozorované žiadne klastogénne alebo iné genotoxické účinky. Nebol zaznamenaný žiaden dôkaz o onkogénnom potenciáli v štúdiách dlhodobej karcinogenity na potkanoch alebo myšiach.


Donepeziliumchlorid nemal účinok na plodnosť u potkanov a nebol teratogénny u potkanov a u králikov, ale mal mierny účinok na počet mŕtvo narodených mláďat a prežívanie mláďat krátko po narodení, ak bol podaný gravidným potkanom v dávke 50-krát vyššej ako je stanovená dávka pre ľudí (pozri časť 4.6).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol (E421)

Mikrokryštalická celulóza

Čiastočne substituovaná hydroxypropylcelulóza

Maltodextrín

Dextróza

Sacharóza

Arabská guma

Sorbitol (E420)

Banánová príchuť

Aspartám (E951)

Kremičitan vápenatý

Magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom blistri na ochranu pred vlhkosťou. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Al/PVC film a odnímateľná PET/Al fólia) s 10, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 orodispergovateľnými tabletami v papierovej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Yasnal 5 mg Q-Tab: 06/0083/11-S

Yasnal 10 mg Q-Tab: 06/0084/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2011


9Yasnal Q- Tab 5 mg