+ ipil.sk

ZALDIARPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/00008

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/04049

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07176

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05321


Písomná informácia pre používateľa


Zaldiar

37,5 mg/ 325 mg

filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zaldiar a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Zaldiar

3. Ako užívať Zaldiar

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zaldiar

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je Zaldiar a na čo sa používa


Zaldiar je kombinovaný liek dvoch liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu a tramadoliumchloridu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti.


Zaldiar sa indikuje na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.


Zaldiar sa môže podávať len dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Zaldiar


Neužívajteliek Zaldiar:

- ak ste alergický na tramadoliumchlorid, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste vypili väčšie množstvo alkoholu alebo ste užili priveľa tabliet na spanie, centrálne pôsobiacich liekov proti bolesti alebo liekov, ktoré majú účinok na psychiku (lieky ovplyvňujúce náladu a emócie);

- ak užívate aj inhibítory MAO (určité lieky používané na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby) alebo ste ich používali v posledných 14 dňoch pred liečbou Zaldiarom;

- ak máte ťažké ochorenie pečene;

- ak máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované liečbou.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Zaldiar.


 • ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo tramadol;

 • ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene alebo ak spozorujete, že vaše oči alebo koža žltne. Môže to byť príznak žltačky alebo poruchy žlčových ciest;

 • ak máte ochorenie obličiek;

 • ak máte ťažkosti pri dýchaní, napríklad astmu alebo závažné problémy s pľúcami;

 • ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty alebo kŕče;

 • ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak máte závažné bolesti hlavy spolu s vracaním;

 • ak si myslíte, že ste závislý od iných liekov vrátane bolesť utišujúcich liekov (morfín);

 • ak vám majú podať anestetikum, povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate liek Zaldiar.


Ak sa vás týka alebo týkal v minulosti ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom. S ohľadom na choroby, ktoré ste mali v minulosti, lekár rozhodne, či je pre vás Zaldiar vhodný alebo nie.


Iné lieky a Zaldiar.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Dôležité: Tento liek obsahuje liečivá paracetamol a tramadoliumchlorid. Aby sa neprekročila maximálna denná dávka liečiv, musíte povedať svojmu lekárovi, že užívate iné lieky s obsahom paracetamolu alebo tramadoliumchloridu.


Zaldiar sa nesmie užívať spolu s inhibítormi monoaminooxidázy(IMAO) (pozri časť „Neužívajte liek Zaldiar“).


Zaldiarsa neodporúča užívať s nasledovnými liekmi:

- karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti, napr. závažné ataky bolesti na tvári (trigeminálna neuralgia).


Riziko zvýšeného výskytu vedľajších účinkov sa zvyšuje:

 • ak užívate triptány (na liečbu migrény) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu „SSRI“ (na liečbu depresie). Ak sa u vás vyskytne zmätenosť, únava, horúčka, nadmerné potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, svalové zášklby alebo hnačka, obráťte sa na svojho lekára.

 • ak užívate trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín (na utíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne ospanlivosť, príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.

 • ak súčasne užívate lieky, ktoré vyvolávajú kŕče (záchvaty), ako sú určité lieky proti depresii a antipsychotiká. Riziko záchvatov sa môže zvýšiť, ak súčasne užívate Zaldiar. Váš lekár vám povie, či je Zaldiar pre vás vhodný.

 • ak užívate určité antidepresíva. Zaldiar môže vzájomne spolupôsobiť s týmito liekmi a u vás sa môžu vyskytnúť príznaky, ako sú mimovoľné, rytmické kontrakcie svalov vrátane svalov, ktoré regulujú pohyby očí, rozrušenie, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšené napätie svalov, telesná teplota vyššia ako 38 °C.

 • ak užívate warfarín alebo fenprokumón (na zriedenie krvi). Účinnosť týchto liekov môže byť zmenená a môže sa vyskytnúť krvácavosť. Každé dlhšie alebo neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Účinnosť Zaldiaru môže byť zmenená ak užívate aj:

 • metoklopramid, domperidon alebo ondansetron (lieky proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu)

 • cholestyramín (znižuje cholesterol v krvi)

 • ketokonazol alebo erytromycín (lieky proti infekcii)


Váš lekár vám povie, ktoré lieky môžete bezpečne užívať spolu so Zaldiarom.


Zaldiars jedlom a alkoholom

Po užití tohto lieku môžete cítiť otupenosť. Počas liečby Zaldiarom sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť celkový útlm.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Keďže liek Zaldiarobsahuje liečivo tramadoliumchlorid, počas tehotenstva alebo dojčenia sa nemá tento liek užívať. Ak otehotniete počas liečby Zaldiarom, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom skôr, ako užijete akékoľvek ďalšie tablety.


Malá časť tramadoliumchloridu preniká do materského mlieka, preto sa nemá Zaldiar užívať počas dojčenia.

Na základe skúseností u ľudí tramadol nemá vplyv na plodnosť mužov a žien. S kombináciou tramadol a paracetamol nie sú dostupné žiadne údaje o vplyvne na plodnosť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zaldiarmôže vyvolať ospalosť a to môže ovplyvniť vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlá, obsluhovať stroje a nástroje.


3. Ako užívať Zaldiar


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba Zaldiarom má byť čo najkratšia.

Liečba detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča.


Dávka sa stanovuje s ohľadom na intenzitu bolesti a vašu individuálnu citlivosť na bolesť. Vo všeobecnosti treba používať najnižšiu účinnú dávku.


Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, odporúčaná dávka lieku pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov sú 2 tablety.


Ak je to nevyhnutné, lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky. Medzi dávkami musí byť najkratší interval najmenej 6 hodín.


Nesmiete však užiť viac ako 8 filmom obalených tabliet Zaldiarudenne.

Neužívajte Zaldiarčastejšie, ako vám predpísal lekár.


Starší pacienti

U starších pacientov (nad 75 rokov) sa liečivo tramadol môže vylučovať z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám môže predpísať predĺžené intervaly medzi dávkami.


Ťažké ochorenie pečene (insuficiencia)

Pacienti s ťažkou nedostatočnosťou pečene nesmú užívať Zaldiar. Ak je vo vašom prípade nedostatočnosť mierna alebo stredne závažná, lekár vám odporučí predĺžené intervaly medzi dávkami.


Ochorenie obličiek (nedostatočnosť) / dialyzovaní pacienti

Lekár vám môže odporučiť predĺženie intervalu medzi dávkami.


Spôsob podania:

Tablety sú určené na perorálne užitie (ústami).

Tablety prehltnite celé a dostatočne zapite tekutinou. Tablety sa nesmú deliť alebo žuť.


Ak máte pocit, že účinok Zaldiaruje príliš silný (cítite sa veľmi otupelo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo príliš slabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.


Ak užijete viac Zaldiaru, ako máte

V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže vyskytnúť neskôr.


Ak zabudnete užiť Zaldiar

Ak ste zabudli užiť Zaldiar, užite nasledujúcu dávku tak, ako je plánované. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Účinky po ukončení liečby Zaldiarom

Vo všeobecnosti po ukončení liečby Zaldiarom nevznikajú príznaky z vysadenia lieku. Napriek tomu, v zriedkavých prípadoch sa u osôb užívajúcich tramadoliumchlorid dlhší čas môžu vyskytnúť ťažkosti pri náhlom ukončení liečby (pozri „ Možné vedľajšie účinky“). Ak ste dlhší čas užívali Zaldiar, vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle ukončiť užívanie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov


 • nevoľnosť

 • ospalosť, závrat


Časté:môžu postihovať až 1 z 10 pacientov


 • vracanie, tráviace problémy (zápcha, škŕkanie v črevách, hnačka), bolesť brucha, sucho v ústach

 • svrbenie, potenie (hyperhidróza)

 • bolesť hlavy, chvenie

 • stavy zmätenosti, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada)


Menej časté :môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov

- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu a rytmu

- ťažkosti alebo bolesť pri močení

- kožné reakcie (napr. vyrážky a žihľavka),

- pálenie alebo pocit necitlivosti, zvonenie v ušiach, mimovoľné svalové zášklby

- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti

- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici

- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi

- dýchacie ťažkosti


Zriedkavé: môžu postihovať až 1 z 1 000 pacientov

- kŕče, problémy s koordináciou pohybov

 • závislosť, delírium

- rozmazané videnie, zúženie zrenice (mióza)

- porucha reči

- nadmerné rozšírenie zreníc (mydriáza)

 • prechodná strata vedomia (synkopa)


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Ak cítite počas liečby Zaldiaromnasledovné účinky, oznámte to svojmu lekárovi:

 • závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca

- mdloby

 • zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie dýchanie,

 • zmeny v aktivite a vo výkone

 • zmeny nálady

 • zhoršenie existujúcej astmy

 • zriedkavé: kožné vyrážky, typické pre alergické reakcie, napr. svrbenie, opuchnutá tvár alebo šija, krátky dych alebo pokles krvného tlaku a mdloby. V tomto prípade okamžite ukončite liečbu a kontaktujte ihneď svojho lekára. Liek nesmiete znova užívať.


V zriedkavých prípadoch sa pri užívaní lieku s tramadoliumchloridom môže u vás vyvinúť závislosť a vyvolať ťažkosti pri ukončení liečby.


V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nervozita, roztrasenosť, ďalej hyperaktivita, poruchy spánku, žalúdočné a črevné ťažkosti.

Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie, pálenie, necitlivosť a hučanie v ušiach (tinnitus).

Ak sa u vás vyskytne po prerušení liečby niektorý z vyššie uvedených príznakov, kontaktujte, prosím, svojho lekára.


Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité abnormality, napríklad úbytok krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu z nosa alebo ďasien. Užívanie Zaldiaruspolu s liekmi proti krvnej zrážavosti (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania. Akékoľvek dlhotrvajúce alebo náhle krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zaldiar


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na škatuľke alebo na okraji blistra (dátum uvedený za skratkou EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek Zaldiarobsahuje


Liečivá sú: tramadoliumchlorid a paracetamol.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Pomocné látky sú:

Jadro tablety:prášková celulóza, predželatínovaný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu A, kukuričný škrob a magnéziumstearát.

Obal tablety: OPADRY žltá YS-1-6382 G, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žltý oxid železitý (E172), polysorbát 80, karnaubský vosk.


Ako vyzerá liek Zaldiara obsah balenia


Zaldiarsú filmom obalené tablety bledožltej farby, na jednej strane označené logom výrobcu d, na druhej strane označené ´T5´.

Zaldiarfilmom obalené tablety sú balené v blistroch.

Liek je dostupný v baleniach po 10, 20, 30 alebo 50 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko


a


STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.


ZALDIAR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Grünenthal GmbH licencovaná na spoločnosť

STADA AG.


7ZALDIAR

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/00008

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07176

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/05321


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


ZALDIAR


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Bledožlté filmom obalené tablety na jednej strane označené logom výrobcu d, nadruhej strane označené ´T5´.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


ZALDIARfilmom obalené tablety sú indikované na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie ZALDIARUmá byť vyhradené pacientom, u ktorých si stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Použitie ZALDIARUmá byť vyhradené pacientom, u ktorých si stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.


Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta.

Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka analgetika. Celková denná dávka 8 tabliet sa nemá presiahnuť (to zodpovedá 300 mg tramadoliumchloridu a 2600 mg paracetamolu). Dávkovací interval nemá byť kratší než šesť hodín.


Dospelí a dospievajúci (od 12 rokov)

Úvodná odporúčaná dávka sú dve filmom obalené tablety ZALDIARU. Ďalšie dávky možno podať podľa potreby, neprekračujúc 8 filmom obalených tabliet za deň (to zodpovedá 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako šesť hodín.


ZALDIARsa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne nevyhnutné (pozri časť 4.4).

Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba ZALDIAROM, potom sa má vykonávať starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti a dospievajúci do 12 rokov

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie ZALDIARUnestanovilo. Liečba tejto skupiny pacientov sa preto neodporúča.


Starší pacienti

U starších pacientov - do 75 rokov - bez klinicky potvrdenej hepatálnej alebo renálnej insuficiencie, zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania. U starších pacientov - nad 75 rokov - môže byť predĺžená eliminácia. Preto, ak je to potrebné, sa má dávkovací interval predĺžiť podľa požiadaviek pacienta.


Poškodenie funkcie obličiek/dialýza

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa požiadaviek pacienta.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa požiadaviek pacienta (pozri časť 4.4). Vzhľadom na to, že ZALDIARobsahuje paracetamol nesmú ho užívať pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).


Spôsob podania


Perorálne podávanie


Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Nesmú sa drviť alebo žuvať.


4.3 Kontraindikácie


- precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvekz pomocných látok uvedených v časti 6.,

- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,

- ZALDIARsa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu dvoch týždňov po ich vysadení (pozri časť 4.5),

- ťažké poškodenie funkcie pečene,

- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

- U dospelých a dospievajúcich od 12 rokov sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet ZALDIARU. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.

- ZALDIARsa pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) neodporúča.

- ZALDIARsa nemá používať pri ťažkom poškodení funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým poškodením pečene vyvolaným alkoholom sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom. Pri miernejších prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

- ZALDIARsa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.

- Tramadol nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých od opioidov. Tramadol, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.

- Kŕče sa zaznamenali u pacientov liečených tramadolom, ktorí boli náchylní

k záchvatom alebo používali iné liečebné postupy, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, najmä selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálnu anestéziu. Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom, sa majú liečiť ZALDIAROMiba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadolu presahujú odporúčanú hornú hranicu dávky.


Opatrenia pri používaní

Už pri terapeutických dávkach sa môže vyvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť. Klinická potreba analgetickej liečby sa má pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.2). U pacientov závislých od opioidných alkaloidov a u pacientov so závislosťou od liekov alebo so závislosťou v anamnéze má byť liečba len krátkodobá a pod dohľadom lekára. ZALDIARsa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku kŕčovým konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave, so zmenami stavu vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo funkciu dýchania alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.


Reakcia symptómov z vysadenia lieku, podobná tej, ktorá sa vyskytuje počas vysadenia opiátov, sa môže vyskytnúť už pri terapeutických dávkach a pri krátkodobej liečbe (pozri časť 4.8). Symptómom z vysadenie lieku sa možno vyhnúť znižovaním dávok počas vysadzovania lieku, najmä po dlhodobej liečbe. Zriedkavo sa hlásili prípady závislosti a abúzus (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadolu počas celkovej anestézie s enfluránom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra‑operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s nasledovnými liekmi


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, hyperhidróza, chvenie, stavy zmätenosti, dokonca kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-A

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, hyperhidróza, chvenie, stavy zmätenosti, dokonca kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-B

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce sérotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, hyperhidróza, chvenie, stavy zmätenosti, dokonca kóma.


V prípade liečby inhibítormi MAO sa musí posunúť začiatok liečby tramadolom o dva týždne.


Neodporúča sa súbežné použitie s nasledovnými látkami


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Je potrebné sa vyhnúť užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania v dôsledku zníženej plazmatickej koncentrácie tramadolu.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné zohľadniť


 • Súbežné terapeutické použitie tramadolu a sérotonínových liečiv, ako sú selektívne inhibítory spätného

vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu

(norepinefrínu) (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3),tricyklické antidepresíva a mirtazapín,môže

vyvolať sérotonínovú toxicitu. Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa pozoruje jeden z

nasledovných príznakov:

 • Spontánny klonus

 • Indukovateľný alebo okulárny klonus s agitáciou alebo diaforézou

 • Tras a hyrerreflexia

 • Hypertónia a telesná teplota >38 °C a indukovateľný alebo okulárny klonus.

Vysadením sérotonínových liečiv nastáva zvyčajne okamžité zlepšenie. Liečba závisí od typu a

závažnosti symptómov.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusík a substitučných režimov), benzodiazepíny a barbituráty.

V prípadoch predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


 • Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú iné deriváty opioidov (vrátane antitusík a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto liečivá môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.


 • Keď sa ZALDIAR podáva súčasne so zložkami podobnými warfarínu, musí sa, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať periodické hodnotenie protrombínového času, kvôli hláseniam o zvýšenom INR.


 • Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N‑demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O‑demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.


 • Tramadol môže indukovať záchvaty kŕčov a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov spätného

vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu

(norepinefrínu) (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah

záchvatov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol), vyvolať záchvaty kŕčov.

 • V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadolu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertlita, gravidita a laktácia


Gravidita


Keďže ZALDIARje fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa používať v gravidite.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:

Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


 • Údaje týkajúce sa tramadolu:

Tramadol sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje dostatočný dôkaz schopný stanoviť bezpečnosť tramadolu u gravidných žien. Tramadol podávaný pred a počas pôrodu neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhotrvajúca liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako následok návykovosti.


Laktácia


Keďže ZALDIARje fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadol, nemá sa používať počas dojčenia.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje neobsahujú kontraindikácie dojčenia u žien užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.


 • Údaje týkajúce sa tramadolu

Tramadol a jeho metabolity sa našli v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadol sa nemá užívať počas dojčenia.


Fertilita


Sledovanie po uvedení lieku na trh nenaznačilo účinok tramadolu na fertilitu.

Štúdie na zvieratách nepreukázali účinok tramadolu na fertilitu. S kombiináciou tramadol a paracetamol sa nevykonali žiadne štúdie fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadol môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými látkami utlmujúcimi CNS. Ak tieto účinky vyvoláva, pacient nemá viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadol boli nauzea, závrat a spavosť, pozorovali sa u viac ako 10 % pacientov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté (1/1 000 až <1/100): hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté (1/10): závrat, spavosť.

Časté (1/100 až <1/10): bolesť hlavy, chvenie.

Menej časté (1/1 000 až <1/100): mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia, hučanie v ušiach.

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000): ataxia, kŕče, porucha reči, synkopa.


Psychické poruchy

Časté (1/100 až <1/10): stav zmätenosti, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, euforická nálada), poruchy spánku.

Menej časté (1/1 000 až <1/100): depresia, halucinácia, nočné mory, amnézia.

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000): delírium, lieková závislosť.


Post-marketingové sledovanie

Veľmi zriedkavé (<1/1 000): zneužitie.


Poruchy oka

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000): rozmazané videnie,mióza, mydriáza.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté (1/1 000 až <1/100): dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté (1/10): nauzea.

Časté (1/100 až <1/10): vracanie, obstipácia, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia.

Menej časté (1/1 000 až <1/100): dysfágia, meléna.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté (1/1 000 až <1/100): zvýšenie pečeňových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (1/100 až <1/10): hyperhidróza, svrbenie.

Menej časté (1/1 000 až <1/100): kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka).


Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté (1/1 000 až <1/100): albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté (1/1 000 až <1/100): triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka.


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadolu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadol

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Sledovanie tramadolu po jeho uvedení na trh odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadolu sa môžu vyskytnúť psychické nežiaduce účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (euforická nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky syndrómu z vysadenia lieku, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle vysadil: panické ataky, silná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé symptómy CNS.


Paracetamol


 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.

 • Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže viesť k rozvoju hypoprotrombinémie, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu.

V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


ZALDIARje fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania, príznaky môžu zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadolu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadolom

Pri intoxikácii tramadolom sa v zásade očakávajú podobné príznaky, ako pri iných centrálne pôsobiacich analgetikách (opioidoch). Tieto účinky konkrétne zahŕňajú miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.


Príznaky predávkovania paracetamolom

Predávkovanie sa týka najmä malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 ‑ 10 g alebo viac paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Záchranná liečba:


- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

- Podpora dýchacích a obehových funkcií.

- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadolu a vykonanie pečeňových testov.

- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.

- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa musí použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

- Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie ZALDIAROMlen hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je v starostlivosti pri predávkovaní paracetamolom podstatná.

Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dospievajúci , ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Najneskôr do 48 hodín po predávkovaní sa môže vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N‑acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok. Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať celý terapeutický postup. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie.

Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.

Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum paracetamolu, NAC. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká-anodýna, iné ópioidy, tramadol, kombinácie

ATC kód: N02AX52


Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiodných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania sérotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


ZALDIARje vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadol sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadolu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadol po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadolu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií v tomto poradí 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadol/(-) tramadol] po 1,8 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2 5,1/4,7 h [(+) tramadol/(-) tramadol] a 2,5 h (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní ZALDIARUzdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivých liečiv v porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


Absorpcia

Racemát tramadolu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %.

Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní ZALDIARUje absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je ovplyvnený súbežným podaním tramadolu.


Perorálne podanie ZALDIARUs jedlom nemá významný vplyv na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadolu alebo paracetamolu, takže ZALDIARsa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa zjavne distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového.

Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.


Metabolizmus

Tramadol sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje ako metabolity.


Tramadol sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadolu a ich prínos ku klinickému účinku sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje do moču.Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadol a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadol a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov, a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadol/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadol/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3 násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadolu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko pre ľudí.


Štúdie s tramadolom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s toxicitou matky. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadol prechádza cez placentu. Fertilita samcov a samíc nebola ovplyvnená.

Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v ne‑hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

cellulosi pulvis, amylum pregelificatum, carboxymethylamylum natricum (Typ A), maydis amylum, magnesii stearas


Obal:

OPADRY žltá YS‑1‑6382 G, hypromellosum, titanii dioxidum (E171), macrogolum 400, ferri oxidum flavum (E172), polysorbatum 80, cera carnauba


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister papier/PET/Al/PVC.

10, 20, 30 a 50 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉČÍSLO


65/0152/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:29.04.2004

Dátum posledného predĺženia registrácie:27.02.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

11ZALDIAR