+ ipil.sk

Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tabletyPríbalový leták


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/00008

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/03930

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07177

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/04675


Písomná informácia pre používateľa


Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zaldiar effervescens a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zaldiar effervescens

3. Ako užívať Zaldiar effervescens

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zaldiar effervescens

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zaldiar effervescens a na čo sa používa

Zaldiar effervescens je kombinovaný liek dvoch liečiv proti bolesti, tramadoliumchloridu a paracetamolu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti.


Zaldiar effervescensje určený na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.

Zaldiar effervescens sa má podávať len dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zaldiar effervescens


Neužívajte Zaldiar effervescens

- ak ste alergický na tramadoliumchlorid, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste vypili väčšie množstvo alkoholu alebo užili priveľa tabliet na spanie, centrálne pôsobiacich liekov proti bolesti alebo liekov, ktoré majú účinok na psychiku (lieky ovplyvňujúce náladu a emócie);

- ak užívate aj inhibítory MAO (určité lieky používané na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby), alebo ste ich užívali v posledných 14 dňoch pred liečbou liekom Zaldiar effervescens;

- ak máte ťažké ochorenie pečene;

- ak máte epilepsiu a vaše záchvaty nie sú primerane kontrolované liečbou.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Zaldiar effervescens

- ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo tramadoliumchlorid;

- ak máte problémy s pečeňou alebo ochorenie pečene alebo ak spozorujete, že vaše oči a koža žltne. Môže to byť príznak žltačky alebo poruchy žlčových ciest;

- ak máte problémy s obličkami;

- ak máte závažné ťažkosti pri dýchaní, napríklad astmu alebo závažné problémy s pľúcami;

- ak máte epilepsiu alebo ste už mali kŕče alebo záchvaty;

- ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak máte závažné bolesti hlavy spolu s vracaním;

- ak ste závislý od nejakých liekov vrátane bolesť utišujúcich liekov (napr. morfín);

- ak vám majú podať anestetikum; povedzte svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate liekZaldiar effervescens.

Ak sa vás týka alebo týkal v minulosti ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom. S ohľadom na choroby, ktoré ste mali v minulosti, lekár rozhodne, či je pre vás Zaldiar effervescens vhodný alebo nie.


Iné lieky a Zaldiar effervescens

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Dôležité: Tento liek obsahuje liečivá paracetamol a tramadoliumchlorid. Ak užívate akékoľvek iné lieky s obsahom paracetamolu alebo tramadoliumchloridu,musíte to povedať svojmu lekárovi, aby sa neprekročila maximálna denná dávka týchto liečiv.

Zaldiar effervescens sa nesmie užívať spolu s inhibítormi monoaminooxidázy(IMAO) (pozri časť „Neužívajte Zaldiar effervescens“).


Zaldiar effervescens sa neodporúča užívať s nasledovnými liekmi:


 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti, napr. závažné ataky bolesti na tvári (trigeminálna neuralgia);


Riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje:

 • ak užívate triptány (na liečbu migrény) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu „SSRI“ (na liečbu depresie). Ak sa u vás vyskytne zmätenosť, nepokoj, horúčka, nadmerné potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, nekontrolovateľné svalové zášklby alebo hnačka, obráťte sa na svojho lekára.

- ak užívate trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín (na utíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne ospalosť alebo príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.

 • ak súčasne užívate lieky, ktoré vyvolávajú kŕče (záchvaty), ako sú určité lieky proti depresii a antipsychotiká. Riziko záchvatov sa môže zvýšiť, ak súčasne užívate Zaldiar effervescens. Váš lekár vám povie, či je Zaldiar effervescens pre vás vhodný.

 • ak užívate určité antidepresíva. Zaldiar effervescens môže vzájomne spolupôsobiť s týmito liekmi a u vás sa môžu vyskytnúť príznaky, ako sú mimovoľné, rytmické kontrakcie svalov vrátane svalov, ktoré regulujú pohyby očí, rozrušenie, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšené napätie svalov, telesná teplota vyššia ako 38 °C.

- ak užívate warfarín alebo fenprokumón (na zriedenie krvi). Účinnosť týchto liekov sa môže zmeniť a môže sa vyskytnúť krvácanie. Každé dlhšie alebo neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Účinnosť Zaldiaru effervescens môže byť zmenená ak užívate aj:

 • metoklopramid, domperidon alebo ondansetron (lieky proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu),

 • cholestyramín (liek na zníženie cholesterolu v krvi),

 • ketokonazol alebo erytromycín (lieky proti infekcii).


Váš lekár vám povie, ktoré lieky môžete bezpečne užívať spolu so Zaldiarom effervescens.


Zaldiar effervescens s jedlom a alkoholom

Po užití tohto lieku môžete cítiť ospalosť. Počas liečby Zaldiarom effervescenssa vyhýbajte konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť celkový útlm.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Keďže Zaldiar effervescensobsahuje liečivo tramadoliumchlorid, počas tehotenstva alebo dojčenia sa nemá tento liek užívať. Ak otehotniete počas liečby Zaldiarom effervescens, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom skôr, ako užijete akékoľvek ďalšie tablety.


Malá časť tramadoliumchloridu preniká do materského mlieka, preto sa nemá Zaldiar effervescensužívať počas dojčenia.

Na základe skúseností u ľudí tramadol nemá vplyv na plodnosť mužov a žien. S kombináciou tramadol a paracetamol nie sú dostupné žiadne údaje o vplyvne na plodnosť.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Po užití Zaldiaru effervescens môžete cítiť ospalosť, a to môže ovplyvniť vašu schopnosť bezpečne viesť vozidlá, obsluhovať stroje a nástroje.


Zaldiar effervescens obsahuje farbivo oranžová žlť

Tento liek obsahuje farbivo oranžová žlť E110, ktoré môže spôsobiť alergické reakcie.

Tento liek obsahuje 7,8 mmol (alebo 179,4 mg) sodíka v jednej dávke, čo treba vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. Ako užívať Zaldiar effervescens


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liečba Zaldiarom effervescens má byť čo najkratšia.

Liečba detí mladších ako 12 rokov sa neodporúča.

Dávka sa stanovuje s ohľadom na intenzitu bolesti a vašu individuálnu citlivosť na bolesť. Vo všeobecnosti treba používať najnižšiu účinnú dávku.

Pokiaľ vám lekár nepredpísal inak, odporúčaná dávka lieku pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov sú 2 šumivé tablety. Ak je to potrebné, lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky. Medzi dávkami musí byť najkratší interval najmenej 6 hodín.

Nesmiete však užiť viac ako 8 šumivých tabliet Zaldiaru effervescensdenne.

Neužívajte Zaldiar effervescensčastejšie, ako vám predpísal lekár.

Starší pacienti

 • U starších pacientov (nad 75 rokov) sa liečivo tramadol môže vylučovať z tela pomalšie. Ak sa vás to týka, lekár vám môže predpísať predĺžené intervaly medzi dávkami.


Ťažké ochorenie pečene (insuficiencia)

 • Pacienti s ťažkou nedostatočnosťou pečene nesmú užívať Zaldiar effervescens. Ak je vo vašom prípade nedostatočnosť mierna alebo stredne závažná, lekár vám odporučí predĺžené intervaly medzi dávkami.


Ochorenie obličiek (nedostatočnosť) / dialyzovaní pacienti

 • Lekár vám môže odporučiť predĺženie intervalu medzi dávkami.


Spôsob podania:

Šumivé tablety sú určené na perorálne podanie (ústami).

Šumivé tablety sa majú užívať rozpustené v pohári vody.

Ak máte pocit, že účinok Zaldiaru effervescensje príliš silný (cítite sa veľmi ospalo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo príliš slabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.


Ak užijete viac Zaldiaru effervescens, ako máte

V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže prejaviť neskôr.


Ak zabudnete užiť Zaldiar effervescens

Ak ste zabudli užiť šumivú tabletu, bolesť sa pravdepodobne vráti. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, jednoducho pokračujte v užívaní šumivých tabliet tak, ako predtým.


Ak prestanete užívať Zaldiar effervescens

Vo všeobecnosti po ukončení liečby Zaldiarom effervescens nevznikajú príznaky z vysadenia lieku. Napriek tomu, v zriedkavých prípadoch sa u osôb užívajúcich tramadoliumchlorid dlhší čas môžu vyskytnúť ťažkosti pri náhlom ukončení liečby (pozri časť 4. „ Možné vedľajšie účinky“). Ak ste dlhší čas užívali Zaldiar effervescens,vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle ukončiť užívanie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, ajtentoliek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov

- nevoľnosť,

- závrat, ospalosť.


Časté: môžu postihovať až 1 z 10 pacientov

- vracanie, tráviace problémy (zápcha, nadúvanie, hnačka), bolesť brucha, sucho v ústach,

- svrbenie, potenie (hyperhidróza),

- bolesť hlavy, chvenie,

- stavy zmätenosti, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté:môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov

- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu alebo rytmu,

- ťažkosti alebo bolesť pri močení,

- kožné reakcie (napr. vyrážky alebo žihľavka),

- tŕpnutie, znecitlivenie alebo pocit tŕpnutia v končatinách, zvonenie v ušiach, mimovoľné svalové zášklby,

- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti

neexistuje), výpadky pamäti,

- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici,

- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi,

- dýchacie ťažkosti.


Zriedkavé: môžu postihovať až 1 z 1 000 pacientov

- kŕče, problémy s koordináciou pohybov

- závislosť, delírium

- rozmazané videnie, zúženie zrenice (mióza)

- porucha reči

- nadmerné rozšírenie zreníc (mydriáza)

- prechodná strata vedomia (synkopa)

Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Ak cítite počas liečby Zaldiarom effervescensnasledovné účinky, oznámte to svojmu lekárovi:

 • Závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca, mdloby, zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie alebo slabšie dýchanie, zmeny nálady, zmeny v aktivite a vo vnímaní, zhoršenie existujúcej astmy.

 • V niektorých zriedkavých prípadoch sa môžu vyvinúť kožné vyrážky, naznačujúce alergickú reakciu, s náhlym opuchom tváre a krku, dýchacími ťažkosťami alebo poklesom krvného tlaku a mdlobami. V takom prípade okamžite ukončite liečbu a kontaktujte ihneď svojho lekára. Liek nesmiete znova užívať.

V zriedkavých prípadoch sa môže pri užívaní lieku, ktorý obsahuje tramadoliumchlorid, u vás vyvinúť závislosť a vyvolať ťažkosti pri ukončení liečby.

V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nervozita, roztrasenosť, hyperaktivita, poruchy spánku, žalúdočné a črevné ťažkosti. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie, tŕpnutie, znecitlivenie a hučanie v ušiach (tinnitus).

Ak sa u vás vyskytne po prerušení/ukončení liečby Zaldiarom effervescensniektorý z vyššie uvedených príznakov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité abnormality, napríklad úbytok krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu z nosa alebo ďasien.

Užívanie Zaldiaru effervescensspolu s liekmi proti krvnej zrážavosti (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania. Akékoľvek dlhotrvajúce alebo nečakané krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zaldiar effervescens


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Balenie v hliníkových stripoch:

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Balenie v plastových tubách:

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

Po prvom otvorení: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 1 rok, nie však po dátume exspirácie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a hliníkovom stripe, alebo na škatuľke a spodnej strane plastovej tuby. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo liek Zaldiar effervescens obsahuje

- Liečivá sú tramadoliumchlorid a paracetamol.

Jedna šumivá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


- Ďalšie zložky sú: bezvodý citrát sodný, bezvodá kyselina citrónová, povidón K30, hydrogénuhličitan sodný, makrogol 6000, bezvodý koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, pomarančová príchuť (maltodextrín (z kukurice), modifikovaný škrob (E1450), prírodné a umelé dochucovadlá), draselná soľ acesulfamu, sodná soľ sacharínu, oranžová žlť (E110)


Ako vyzerá liek Zaldiar effervescens a obsah balenia

Zaldiar effervescens sú šumivé tablety šedobielej až slaboružovej farby s farebnými bodkami. Šumivé tablety sú balené v blistroch pokrytých hliníkovou fóliou alebo v plastových tubách.


Liek je dostupný v baleniach po 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 šumivých tabliet balených v hliníkových stripoch alebo v baleniach po 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 šumivých tabliet balených v plastových tubách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Výrobca

Grünenthal GmbH, Aachen, Nemecko


a


STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel
Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v októbri 2013.


ZALDIAR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Grünenthal GmbH licencovaná na spoločnosť

STADA AG.


6

Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/00008

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/07177

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/04675


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna šumivá tableta obsahuje 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Pomocné látky so známym účinkom: Každá šumivá tableta obsahuje 7,8 mmol (alebo 179,4 mg) sodíka (vo forme citrátu sodného, hydrogénuhličitanu sodného a sodnej soli sacharínu).

Každá šumivá tableta obsahuje 0,4 mg farbiva oranžová žlť.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Šumivá tableta

Šedobiele až svetloružové hladké okrúhle šumivé tablety s farebnými bodkami a skosenými okrajmi.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zaldiar effervescens je indikovaný na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie Zaldiaru effervescens má byť vyhradené pacientom, u ktorých si stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu (pozri tiež časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Použitie Zaldiaru effervescens má byť vyhradené pacientom, u ktorých si stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu.


Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta. Vo všeobecnosti sa má vybrať

najnižšia účinná dávka analgetika. Celková denná dávka 8 tabliet sa nemá presiahnuť (to zodpovedá 300 mg tramadoliumchloridu a 2600 mg paracetamolu). Dávkovací interval nemá byť kratší než šesť hodín.


Dospelí a dospievajúci (od 12 rokov)

Úvodná odporúčaná dávka sú dve šumivé tablety Zaldiaru effervescens (čo zodpovedá 75 mg tramadoliumchloridu a 650 mg paracetamolu). Ďalšie dávky možno podať podľa potreby, neprekračujúc 8 šumivých tabliet za deň (čo zodpovedá 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).

Dávkovací interval nemá byť kratší ako šesť hodín.


Zaldiar effervescens sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne nevyhnutné (pozri tiež časť 4.4).

Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba Zaldiarom effervescens, potom sa má vykonávať starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti a dospievajúci od 12 rokov

U detí mladších ako 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie Zaldiaru effervescens nestanovilo. Liečba tejto skupiny pacientov sa preto neodporúča.


Starší pacienti

U starších pacientov - do 75 rokov - bez klinicky potvrdenej hepatálnej alebo renálnej insuficiencie, zvyčajne nie je potrebná úprava dávkovania. U starších pacientov - nad 75 rokov - môže byť predĺžená eliminácia. Preto ak je to potrebné, sa má dávkovací interval predĺžiť podľa požiadaviek pacienta.


Poškodenie funkcie obličiek/dialýza

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa požiadaviek pacienta.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodením funkcie pečene je eliminácia tramadolu spomalená. U týchto pacientov sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu podľa požiadaviek pacienta (pozri časť 4.4). Vzhľadom na to, že Zaldiar effervescens obsahuje paracetamol nesmú ho užívať pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).


Spôsob podania


Perorálne podávanie.


Šumivé tablety sa majú užívať rozpustené v pohári pitnej vody.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6,

- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,

- Zaldiar effervescens sa nemá podávať pacientom, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu dvoch týždňov po ich vysadení (pozri časť 4.5),

- ťažké poškodenie funkcie pečene,

- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia

- U dospelých a dospievajúcich od 12 rokov sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet Zaldiaru effervescens. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu lekára nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.

- Zaldiar effervescens sa pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) neodporúča.

- Zaldiar effervescens sa nemá používať pri ťažkom poškodení funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým poškodením pečene vyvolaným alkoholom sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom. Pri miernejších prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

- Zaldiar effervescens sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.

- Tramadoliumchlorid nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých od opioidov. Tramadoliumchlorid, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.

- Kŕče sa zaznamenali u pacientov liečených tramadoliumchloridom, ktorí boli náchylní k záchvatom alebo používali iné lieky, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, najmä selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne anestetiká. Epileptickí pacienti kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom sa majú liečiť Zaldiarom effervescens iba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich tramadoliumchlorid v odporúčaných dávkach sa zaznamenali kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadoliumchloridu presahujú odporúčanú hornú hranicu dávky.


Opatrenia pri používaní

Už pri terapeutických dávkach sa môže vyvinúť tolerancia a fyzická a/alebo psychická závislosť. Klinická potreba analgetickej liečby sa má pravidelne kontrolovať (pozri časť 4.2). U pacientov závislých od opioidných alkaloidov a u pacientov so závislosťou od liekov alebo so závislosťou v anamnéze má byť liečba len krátkodobá a pod dohľadom lekára. Zaldiar effervescens sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s úrazom hlavy, u pacientov náchylných ku konvulzívnym poruchám, poruchám žlčových ciest, v šokovom stave, so zmenami stavu vedomia z neznámych príčin, s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo funkciu dýchania alebo so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.

Reakcia symptómov z vysadenia lieku, podobná tej, ktorá sa vyskytuje počas vysadenia opiátov, sa môže vyskytnúť už pri terapeutických dávkach a pri krátkodobej liečbe (pozri časť 4.8). Symptómom z vysadenie lieku sa možno vyhnúť znižovaním dávok počas vysadzovania lieku, najmä po dlhodobej liečbe. Zriedkavo sa hlásili prípady závislosti a abúzus (pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadoliumchloridu počas celkovej anestézie s enfluránom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra‑operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadoliumchloridu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.


Farbivo oranžová žlť E110 môže spôsobiť alergické reakcie.

Tento liek obsahuje 7,8 mmol (alebo 179,4 mg) sodíka v jednej šumivej tablete. To treba vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným príjmom sodíka.


 1. Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s nasledovnými liekmi


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, hyperhidróza, chvenie, stavy zmätenosti, dokonca kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-A

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko sérotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, hyperhidróza, chvenie, stavy zmätenosti, dokonca kóma.


 • Selektívne inhibítory MAO-B

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce sérotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, hyperhidróza, chvenie, stavy zmätenosti, dokonca kóma.


V prípade liečby inhibítormi MAO sa musí posunúť začiatok liečby tramadolom o dva týždne.


Neodporúča sa súbežné použitie s nasledovnými látkami


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Je potrebné sa vyhnúť užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania v dôsledku zníženej plazmatickej koncentrácie tramadoliumchloridu.


Súbežné použitie, ktoré je potrebné zohľadniť


 • Súbežné terapeutické použitie tramadolu a sérotonínových liečiv, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (norepinefrínu) (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín, môže vyvolať sérotonínovú toxicitu. Sérotonínový syndróm je pravdepodobný, ak sa pozoruje jeden z nasledovných príznakov:

 • Spontánny klonus

 • Indukovateľný alebo okulárny klonus s agitáciou alebo diaforézou

 • Tras a hyrerreflexia

 • Hypertónia a telesná teplota >38 °C a indukovateľný alebo okulárny klonus.

Vysadením sérotonínových liečiv nastáva zvyčajne okamžité zlepšenie. Liečba závisí od typu a

závažnosti symptómov.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusík a substitučných režimov), benzodiazepíny a barbituráty.

V prípadoch predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


 • Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú iné deriváty opioidov (vrátane antitusík a substitučných režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto liečivá môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.

 • Keď sa Zaldiar effervescens podáva súčasne so zložkami podobnými warfarínu, má sa, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať periodické hodnotenie protrombínového času kvôli hláseniam o zvýšenom INR.


 • Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N‑demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O‑demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.


 • Tramadol môže indukovať záchvaty kŕčov a zvyšovať schopnosť selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávaniu sérotonínu a noradrenalínu (norepinefrínu) (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov (ako sú bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol), vyvolať záchvaty kŕčov.


 • V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu ondansetronu vzrástla potreba tramadoliumchloridu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertlita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže Zaldiar effervescens je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid, nemá sa používať v gravidite.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:


Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


 • Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu:


Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje dostatočný dôkaz schopný stanoviť bezpečnosť tramadoliumchloridu u gravidných žien. Tramadoliumchlorid podávaný pred a počas pôrodu neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhodobá liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako následok návykovosti.


Laktácia

Keďže Zaldiar effervescens je fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid, nemá sa užívať počas dojčenia.


 • Údaje týkajúce sa paracetamolu:


Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje neobsahujú kontraindikácie dojčenia u žien užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.


 • Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu:


Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa našli v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.


Fertilita

Sledovanie po uvedení lieku na trh nenaznačilo účinok tramadolu na fertilitu.

Štúdie na zvieratách nepreukázali účinok tramadolu na fertilitu. S kombiináciou tramadol a paracetamol sa nevykonali žiadne štúdie fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadoliumchlorid môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými látkami utlmujúcimi CNS. Ak tieto účinky vyvoláva, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadoliumchlorid boli nauzea, závraty a spavosť, pozorovali u viac ako 10 % pacientov.


V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky uvedené v poradí klesajúcej závažnosti.


Psychické poruchy:

Časté (≥1/100 až <1/10): stav zmätenosti, zmeny nálady, úzkosť, nervozita, euforická

nálada, poruchy spánku

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): depresia, halucinácia, nočné mory, amnézia

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000): delírium, lieková závislosť


Post-marketingové sledovanie

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): zneužitie


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté (≥1/10): spavosť, závrat

Časté (≥1/100 až <1/10): bolesť hlavy, chvenie

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): mimovoľné svalové kontrakcie, parestézia

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000): kŕče, ataxia, porucha reči, synkopa


Poruchy oka:

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000): rozmazané videnie, mióza, mydriáza


Poruchy ucha a labyrintu:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): hučanie v ušiach


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): arytmia, tachykardia, palpitácie


Poruchy ciev:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): hypertenzia, návaly tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté (≥1/10): nauzea

Časté (≥1/100 až <1/10): vracanie, zápcha, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia,flatulencia

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): dysfágia, meléna


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté (≥1/100 až <1/10): hyperhidróza, pruritus

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): kožné reakcie (napr. vyrážky, urtikária)


Poruchy obličiek a močových ciest:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): poruchy močenia (dyzúria a retencia moču), albuminúria


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): triaška, bolesť hrudníka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100): zvýšenie transamináz


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadoliumchlorid


 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps.

 • Sledovanie tramadoliumchloridu po jeho uvedení na trh odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady (1/10 000 až <1/1 000): zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadoliumchloridu sa môžu vyskytnúť psychické nežiaduce účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (euforická nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky syndrómu z vysadenia lieku, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: vzrušenie, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli nasledovné iné symptómy, keď sa tramadoliumchlorid náhle vysadil: panické ataky, závažná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé symptómy CNS.


Paracetamol


 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.

 • Niekoľko hlásení naznačuje, že paracetamol môže viesť k rozvoju hypoprotrombinémie, keď sa podáva s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Zaldiar effervescens je fixnou kombináciou liečiv. V prípade predávkovania môžu príznaky zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadoliumchloridu alebo paracetamolu alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky predávkovania tramadoliumchloridom

Pri intoxikácii tramadoliumchloridom sa v zásade očakávajú podobné príznaky ako pri iných centrálne pôsobiacich analgetikách (opioidoch). Tieto účinky zahŕňajú predovšetkým miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dýchania.


Príznaky predávkovania paracetamolom

Predávkovanie sa týka najmä malých detí. Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.


Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 ‑ 10 g alebo viac paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Záchranná liečba:

- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

- Podpora dýchacích a obehových funkcií.

- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadoliumchloridu a vykonanie pečeňových testov.

- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizuje.

- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa má použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

- Tramadoliumchlorid sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie Zaldiarom effervescens len hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.


Okamžitá liečba je v starostlivosti pri predávkovaní paracetamolom podstatná.

Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dospievajúci , ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Môže sa vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N‑acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok až do najmenej 48 hodín po predávkovaní. Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky. Avšak NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať v priebehu celého terapeutického postupu. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie. Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.


Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum paracetamolu, NAC. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká-anodýna, iné ópioidy; tramadol, kombinácie

ATC kód: N02AX52


Tramadol je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadol je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiodných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k jeho analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania sérotonínu. Tramadol má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadolu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je obyčajne slabý. Sila tramadolu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Zaldiar effervescens je vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadoliumchlorid sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadoliumchloridu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadoliumchlorid po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní šumivej tablety tramadoliumchloridu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií 94,1 ng/ml (racemát tramadoliumchloridu) po 1,1 hodine a 4 μg/ml (paracetamol) po 0,5 hodine. Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2 5,7 hod. (racemát tramadoliumchloridu) a 2,8 hod. (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní Zaldiaru effervescens zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivých liečiv v porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


Absorpcia

Racemát tramadoliumchloridu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní Zaldiaru effervescens je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je ovplyvnený súbežným podaním tramadoliumchloridu.


Perorálne podanie Zaldiaru effervescens s jedlom nemá významný vplyv na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, takže Zaldiar effervescens sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia

Tramadoliumchlorid má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.


Ukazuje sa, že paracetamol sa značne distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového. Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.


Metabolizmu

Tramadoliumchlorid sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje ako metabolity.


Tramadoliumchlorid sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako tramadoliumchloridu a ich prínos ku klinickému účinku sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetylbenzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje do moču.Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje do moču. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadoliumchlorid a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadoliumchlorid/paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadoliumchlorid/paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3-násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadoliumchlorid/paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadoliumchloridu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko tramadoliumchloridu pre ľudí.


Štúdie s tramadoliumchloridom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s toxicitou matky. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadoliumchlorid prechádza cez placentu. Fertilita samcov

a samíc nebola ovplyvnená.


Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.

Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v ne‑hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne dôkazy reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


bezvodý trinátriumcitrát

bezvodá kyselina citrónová

povidón K30

hydrogénuhličitan sodný

makrogol 6000

bezvodý koloidný oxid kremičitý

magnéziumstearát

pomarančová príchuť (maltodextrín (z kukurice), modifikovaný škrob (E1450), prírodné a umelé dochucovadlá)

draselná soľ acesulfamu

sodná soľ sacharínu

oranžová žlť E110


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Strip PET/ALU/PE: 2 roky


Tuba PP: 2 roky

Po prvom otvorení: 1 rok


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Strip PET/ALU/PE: Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Tuba PP: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Po prvom otvorení: Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou. Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1. Bezpečnostné stripy z teplom zatavenej hliníkovej fólie, z vonkajšej strany pokryté vrstvou polyetyléntereftalátu, z vnútornej strany vrstvou polyetylénu.


2. Polypropylénové tuby s vysušovacím molekulárnym sitkom a polypropylénovým bezpečnostným uzáverom.


Obsah balenia:

Strip PET/ALU/PE: 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 šumivých tabliet.


Tuba PP: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 šumivých tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0080/11-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:24.03.2011

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2013

12


Zaldiar effervescens 37,5 mg/325 mg šumivé tablety