+ ipil.sk

ZARACETPríbalový leták


Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07764PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


ZaRACET®

37,5 mg/ 325 mg

filmom obalené tablety

tramadoliumchlorid/paracetamol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Zaracet a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Zaracet

3. Ako užívať Zaracet

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zaracet

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ZARACETA NA ČO SA POUŽÍVA


Zaracet je kombinovaný liek dvoch liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu a tramadoliumchloridu, ktoré spoločne pôsobia na tíšenie bolesti.


Zaracetsa indikuje na liečbu strednej až silnej bolesti, ak lekár odporúča na liečbu kombináciu tramadoliumchloridua paracetamolu.


Zaracetsa môže podávať len dospelým a deťom od 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ZARACET


NeužívajteZaracet:

- keď ste precitlivený (alergický) na tramadoliumchlorid, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (prvé znaky alergickej reakcie môžu byť vyrážka, opuch tváre, dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní);

- keď ste vypili väčšie množstvo alkoholualebo užili priveľa tabliet na spanie, centrálne pôsobiacich liekov proti bolesti alebo liekov, ktoré majú účinok na psychiku (lieky ovplyvňujúce náladu

a emócie);

- keďužívate tiež inhibítory MAO (niektoré lieky na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby), alebo ste ich používali v posledných 2 týždňoch pred liečbou Zaracetom;

- keď máte závažné ochorenie pečene;

- keď ste epileptik a vaše záchvaty nie sú dostatočne kontrolované liečbou.


Buďte zvlášť opatrnýpri užívaní Zaracetu:


 • ak užívate iné lieky, ktoré obsahujú paracetamol alebo tramadoliumchlorid;

 • ak máte ochorenie obličiek;

 • ak je vaša pečeň poškodená alebo máte ochorenie pečene alebo vaše oči alebo koža žltne. Môže to byť príznakom žltačky alebo poruchy žlčových ciest;

 • ak máte ťažkosti pri dýchaní, napríklad astmu alebo závažné pľúcne problémy;

 • ak si myslíte, že ste závislý na iných liekoch, vrátane bolesť utišujúcich liekov (morfín);

 • ak máte epilepsiu alebo ste už mali záchvaty kŕčov;

 • ak užívate iné lieky proti bolesti, ktoré obsahujú buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín;

 • ak ste mali v poslednom čase poranenie hlavy, šokový stav alebo ak trpíte závažnými bolesťami hlavy spolu s vracaním

 • ak vám má byť podané anestetikum, povedzte svojmu lekárovi alebo zubnému lekárovi, že užívate Zaracet.


Ak sa vás týka alebo týkal v minulosti ktorýkoľvek z vyššie uvedených problémov, poraďte sa, prosím,

so svojím lekárom. S ohľadom na choroby, ktoré ste mali v minulosti, lekár rozhodne, či je pre vás tento liek vhodný alebo nie.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Dôležité: Tento liek obsahuje liečivá paracetamol a tramadoliumchlorid. Aby sa neprekročila maximálna denná dávka liečiv, musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak užívate iné lieky s obsahom paracetamolu alebo tramadoliumchloridu.


Zaracet sa nesmie užívať spolu s inhibítormi monoaminooxidázy(IMAO) (pozri časť „Neužívajte Zaracet).


Zaracet sa nemá užívať s nasledovnými látkami:

- karbamazepín (liek na liečbu epilepsie a niektorých typov bolesti, napr. závažné ataky bolesti v tvári

(trigeminálna neuralgia)).

- buprenorfín, nalbufín a pentazocín (lieky - opioidy na liečbu bolesti). Ich bolesť utišujúci účinok sa

môže znížiť.


Riziko zvýšeného výskytu vedľajších účinkov sa zvyšuje pri súčasnom užívaní týchto liekov:

 • triptány (na liečbu migrény) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu „SSRI“ (na liečbu depresie). Ak sa u vás vyskytne zmätenosť, únava, horúčka, nadmerné potenie, nekoordinované pohyby končatín alebo očí, svalové zášklby alebo hnačka, obráťte sa na svojho lekára.

 • trankvilizéry, lieky na spanie, iné analgetiká, ako sú morfín a kodeín (na utíšenie kašľa), baklofén (uvoľňuje svaly), lieky na zníženie krvného tlaku, antidepresíva alebo lieky na alergiu. Ak sa u vás vyskytne ospanlivosť, príznaky mdloby, povedzte to svojmu lekárovi.

 • antidepresíva, anestetiká, neuroleptiká (na psychické poruchy) alebo bupropión (napomáha ukončiť fajčenie). Môže sa zvýšiť riziko záchvatov, váš lekár vám povie, či je Zaracet pre vás vhodný.

 • warfarín alebo fenprokumón (na riedenie krvi). Účinnosť týchto liekov môže byť zmenená a môže sa vyskytnúť krvácavosť. Každé dlhšie alebo neobvyklé krvácanie okamžite oznámte svojmu lekárovi.


Účinnosť Zaracetu môže byť zmenená pri súčasnom užívaní:

 • metoklopramidu, domperidonu alebo ondansetronu (lieky proti nutkaniu na vracanie a proti vracaniu)

 • cholestyramínu (znižuje cholesterol v krvi)

 • ketokonazolu alebo erytromycínu (protiinfekčné lieky)


Váš lekár vám povie, ktoré lieky môžete bezpečne užívať spolu so Zaracetom.


Užívanie Zaracetu s jedlom a nápojmi

Po užití tohto lieku sa môžete cítiť ospalý. Počas liečby Zaracetom sa vyhýbajte konzumácii alkoholu, pretože alkohol môže zvýšiť celkový útlm.


Tehotenstvo a dojčenie

Keďže Zaracet obsahuje liečivo tramadoliumchlorid, počas tehotenstva sa nemá tento liek užívať. Ak otehotniete počas liečby Zaracetom poraďte sa, prosím, so svojím lekárom skôr, ako užijete akékoľvek ďalšie tablety.


Malá časť tramadoliumchloridupreniká do materského mlieka, preto sa nemá liek Zaracet užívať počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zaracet môže ovplyvniť vaše reakcie a môže znížiť schopnosť bezpečne viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Zaracetu

Zaracet obsahuje monohydrát laktózy. Pokiaľ vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojim lekárom skôr než začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ ZARACET


Vždy užívajte Zaracet presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob podania

Tablety sú určené na perorálne užitie (ústami).

Tablety prehltnite celé a dostatočne zapite tekutinou. Tablety sa nesmú deliť alebo žuť.

Tablety by sa mali užívať v minimálnej terapeutickej dávke a ak je to možné v čo najkratšom čase.


Dospelí a deti od 12 rokov

Zvyčajnápočiatočná dávkasú 2 tablety. Ak je to nevyhnutné, váš lekár vám môže odporučiť ďalšie dávky. Medzi dávkami musí byť interval najmenej 6 hodín.


Nesmiete užiť viac ako 8 filmom obalených tabliet Zaracetu a minimálny čas medzi dávkami musí

byť najmenej 6 hodín.


Deti do 12 rokov

Zaracet sa nemá používať u detí do 12 rokov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Ak máte, alebo ste v minulosti mali, poruchu funkcie obličiek alebo pečene, môže váš lekárpredĺžiť interval medzi dávkami.


Starší pacienti

U pacientov starších ako 75 rokov môže lekárpredĺžiť interval medzi dávkami.


Ak máte pocit, že účinok Zaracetu je prisilný (cítite sa veľmi otupelo alebo máte dýchacie ťažkosti) alebo prislabý (nedostatočná úľava od bolesti), obráťte sa na svojho lekára.


Ak užijete viac Zaracetu, ako máte

V takýchto prípadoch sa ihneď poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, dokonca aj keď sa cítite dobre, pretože existuje riziko poškodenia pečene, ktoré sa môže vyskytnúť neskôr.


Ak zabudnete užiť Zaracet

Ak ste zabudli užiť liek, užite nasledujúcu dávku tak, ako je plánované. Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Účinky po ukončení liečby Zaracetom

Vo všeobecnosti po ukončení liečby Zaracetom nevznikajú príznaky z vysadenia. Napriek tomu, v zriedkavých prípadoch u osôb užívajúcich tramadol dlhší čas, môžu sa vyskytnúť ťažkosti pri náhlom ukončení liečby (pozri „ Možné vedľajšie účinky“). Ak ste dlhší čas užívali Zaracet, vaše telo si mohlo na liek zvyknúť. Musíte sa preto poradiť so svojím lekárom, ak máte v úmysle ukončiť užívanie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Zaracet môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté: objavujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov

 • nevoľnosť,

 • ospalosť, závraty.


Časté:objavujú sa u menej ako 1 z 10 a viac ako 1 zo 100 pacientov

 • vracanie, tráviace problémy (zápcha, škŕkanie v črevách, hnačka), bolesť brucha, sucho v ústach,

 • svrbenie, potenie,

 • bolesť hlavy, chvenie,

 • zmätenosť, poruchy spánku, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, povznesená nálada).


Menej časté: objavujú sa u menej ako 1 zo 100 a viac ako 1 z 1 000 pacientov

- zvýšenie tepu alebo krvného tlaku, poruchy srdcového tepu a rytmu,

- ťažkosti alebo bolesť pri močení,

- kožné reakcie (napr. vyrážky a žihľavka),

- pálenie alebo pocit necitlivosti, zvonenie v ušiach, mimovoľné svalové zášklby,

- depresie, nočné mory, halucinácie (sluchové pocity alebo zrakové videnie niečoho, čo v skutočnosti neexistuje), výpadky pamäti,

- ťažkosti s prehĺtaním, krv v stolici,

- triaška, návaly tepla, bolesť na hrudi,

- dýchacie ťažkosti.


Zriedkavé:objavujú sa u menej ako 1 z 1 000 a viac ako 1 z 10 000 pacientov

 • kŕče, problémy s koordináciou pohybov,

 • závislosť,

 • nejasné videnie.


Nasledovné vedľajšie účinky sa pozorovali počas liečby liekmi, ktoré obsahovali buď tramadoliumchlorid alebo paracetamol. Ak cítite počas liečby Zaracetom nasledujúce účinky, oznámte to svojmu lekárovi:

 • závraty, keď vstávate po ležaní alebo sedení, pomalý tlkot srdca,

- mdloby,

 • zmeny chuti, svalová slabosť, pomalšie dýchanie,

 • zmeny v aktivite a vo výkone,

 • zmeny nálady,

 • zhoršenie existujúcej astmy,

 • zriedkavé: kožné vyrážky, typické pre alergické reakcie, napr. svrbenie, opuchnutá tvár alebo šija, krátky dych alebo pokles krvného tlaku a mdloby. V tomto prípade okamžite ukončite liečbu a skontaktujte sa ihneď so svojím lekárom. Liek nesmiete znova užívať.


V zriedkavých prípadoch pri užívaní lieku s tramadoliumchloridom sa môže u vás vyvinúť závislosť a vyvolať ťažkosti pri ukončení liečby.


V zriedkavých prípadoch sa osoby užívajúce tramadoliumchlorid dlhší čas po náhlom prerušení liečby necítia dobre. Môže sa vyskytnúť nepokoj, úzkosť, nervozita, roztrasenosť, ďalej hyperaktivita, poruchy spánku, žalúdočné a črevné ťažkosti.

Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj záchvaty paniky, halucinácie, neobvyklé vnímanie ako svrbenie, pálenie, necitlivosť a hluk v ušiach (tinnitus).

Ak sa u vás vyskytne po prerušení liečby niektorý z vyššie uvedených príznakov, skontaktujte sa, prosím, so svojím lekárom.


Vo výnimočných prípadoch sa môžu v krvných testoch vyskytnúť určité abnormality, napríklad úbytok krvných doštičiek, čo môže viesť ku krvácaniu z nosa alebo ďasien. Užívanie Zaracetu spolu s liekmi proti krvnej zrážavosti (napr. fenprokumón, warfarín) môže zvýšiť riziko krvácania. Akékoľvek dlhotrvajúce alebo náhle krvácanie ihneď oznámte svojmu lekárovi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ZARACET


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Liek nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie vyznačenom na škatuľke alebo na okraji blistra (dátum uvedený za skratkou EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Zaracet obsahuje


Liečivá sú: tramadoliumchlorid a paracetamol.

Jedna filmom obalená tableta obsahuje: 37,5 mg tramadoliumchloridu a 325 mg paracetamolu.


Ďalšie zložky sú: práškovaná celulóza, predželatínovaný škrob, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát, žltá obaľovacia sústava Opadry II 33G32799 (hypromelóza, oxid titaničitý E171, monohydrát laktózy, makrogol, triacetín, žltý oxid železitý E172).


Ako vyzerá Zaraceta obsah balenia


Zaracet sú bledožlté oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.

Tablety sú balené v PVC/Al blistri.

Jeden, dva, tri, šesť alebo desať blistrov po 10 tabliet je balených v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 60, 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: BELUPO,s.r.o., Cukrová 14, 811 08, Bratislava, Slovenská republika.

Výrobca: BELUPO Pharmaceuticals and Cosmetics Inc., Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica, Chorvátska republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2014.


6


ZARACET

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07764


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


ZARACET


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 37,5mg tramadoli hydrochloridum a 325 mg paracetamolum.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Bledožlté oválne bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zaracet je indikovaný na symptomatickú liečbu strednej až silnej bolesti.


Použitie Zaracetu má byť vyhradené pacientom, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadoliumchloridu a paracetamolu (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti od 12 rokov


Dávka sa má nastaviť individuálne podľa intenzity bolesti a odozvy u pacienta.


Úvodná odporúčaná dávka sú dve filmom obalené tablety Zaracetu. Ak je to potrebné, môžu byť podané ďalšie dávky, neprekračujúc 8 filmom obalených tabliet za deň (ekvivalent 300 mg tramadoliumchloridu a 2 600 mg paracetamolu).


Dávkovací interval nemá byť kratší ako 6 hodín.


Zaracet sa za žiadnych okolností nemá podávať dlhšie, ako je presne nevyhnutné (pozri časť 4.4).


Ak sa v dôsledku podstaty a závažnosti choroby vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba, je potrebné starostlivé, pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je pokračovanie liečby nevyhnutné.


Deti do 12 rokov

U detí do 12 rokov sa účinné a bezpečné použitie kombinácie tramadolu a paratacetamolu nestanovilo. Liečba tejto populácie sa preto neodporúča.


Starší pacienti

Môžu sa použiť zvyčajné dávky, hoci sa má vziať na vedomie, že u dobrovoľníkov starších ako 75 rokov bol po perorálnom podaní predĺžený eliminačný polčas tramadoliumchloridu o 17 %. U pacientov starších ako 75 rokov sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu odporúča, aby minimálny interval medzi dávkami nebol kratší ako 6 hodín.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Použitie Zaracetu sa kvôli prítomnosti tramadoliumchloridu neodporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min). V prípade stredne ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu medzi 10 a 30 ml/min) sa majú dávkovacie intervaly zvýšiť na 12-hodinové. Keďže pri hemodialýze alebo hemofiltrácii sa tramadoliumchlorid len veľmi pomaly odstraňuje, postdialyzačné podávanie na udržiavanie analgézie sa zvyčajne nevyžaduje.


Pacienti s poruchoufunkcie pečene

Kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.3). V stredne ťažkých prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Perorálne podávanie.

Filmom obalené tablety sa musia prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny. Nesmú sa drviť alebo žuvať.


4.3 Kontraindikácie


Fixná kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu je kontraindikovaná v nasledovných prípadoch:


- precitlivenosť na tramadoliumchloridu, paracetamol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku (pozri časť 6.1),

- akútna otrava alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými liekmi,

- pacienti, ktorí súčasne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu 14 dní po ich vysadení (pozri časť 4.5),

- ťažká porucha funkcie pečene,

- liečbou nekontrolovaná epilepsia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia


- U dospelých a detí od 12 rokov sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka 8 filmom obalených tabliet Zaracetu. Aby sa zabránilo neúmyselnému predávkovaniu, pacientom sa má oznámiť, že bez pokynu lekára alebo lekárnika nemajú prekročiť odporúčanú dávku a nemajú súbežne používať žiadny iný paracetamol (vrátane voľnopredajného), alebo lieky obsahujúce tramadoliumchlorid.

- Zaracet sa pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) neodporúča.

- Zaracet sa nemá používať pri ťažkej poruche funkcie pečene (pozri časť 4.3). U pacientov s necirhotickým alkoholovým ochorením pečene sú väčšie riziká predávkovania paracetamolom. V niektorých prípadoch by sa malo starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

- Zaracet sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.

- Tramadoliumchlorid nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opioidoch. Tramadoliumchlorid, hoci je agonista opioidov, nemôže potlačiť príznaky z vysadenia morfínu.

- Kŕče boli zaznamenané u pacientov liečených tramadoliumchloridom, ktorí boli náchylní k záchvatom alebo používali iné liečebné postupy, ktoré znižujú prah pre vznik kŕčov, obzvlášť selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva, antipsychotiká, centrálne pôsobiace analgetiká alebo lokálne anestetiká. Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní ku kŕčom, sa majú liečiť Zaracetom iba za nevyhnutných okolností. U pacientov užívajúcich tramadoliumchlorid v odporúčaných dávkach boli zaznamenané kŕče. Riziko sa môže zvýšiť, keď dávky tramadoliumchloridu presahujú odporúčaný horný limit dávky.

- Súbežné použitie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča (pozri časť 4.5 ).


Opatrenia pri používaní


Fixná kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov:


 • závislých na opioidných alkaloidoch

 • s úrazom hlavy

 • náchylných ku kŕčovým konvulzívnym poruchám

 • s poruchami žlčových ciest

 • v šokovom stave

 • v alterovanom stave zmätenosti z neznámych príčin,

 • s problémami ovplyvňujúcimi centrum dýchania alebo dýchaciu funkciu

 • so zvýšeným intrakraniálnym tlakom.


Predávkovanie paracetamolom môže u niektorých pacientov spôsobiť hepatotoxicitu.


Tramadoliumchlorid v terapeutických dávkach má potenciál spôsobiť príznaky z vynechania.

Zriedkavo boli zaznamenané prípady závislosti a abúzus.


Môžu sa vyskytnúť príznaky z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov(pozri časť 4.8).


V jednej štúdii sa pri použití tramadoliumchloridu počas celkovej anestézie s enfluranom a oxidom dusným zaznamenalo vystupňovanie intra‑operačného návratu k vedomiu. Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je treba sa použitiu tramadoliumchloridu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súbežné použitie je kontraindikované s nasledujúcimi liekmi


 • Neselektívne inhibítory MAO

Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


 • A‑selektívne inhibítory MAO

Extrapolácia z neselektívnych inhibítorov MAO.

Riziko serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


 • B‑selektívne inhibítory MAO

Príznaky centrálnej excitácie vyvolávajúce serotonínový syndróm: hnačka, tachykardia, potenie, chvenie, zmätenosť, dokonca kóma.


V prípade súčasnej liečby inhibítormi MAO musí sa urobiť pred liečbou tramadoliumchloridom dvojtýždňový odklad.


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


 • Alkohol

Alkohol zvyšuje sedatívny účinok opioidných analgetík.

Účinok na bdelosť môže urobiť nebezpečnými vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.


 • Karbamazepín a iné induktory enzýmov

Riziko zníženej účinnosti a kratšieho trvania kvôli zníženej plazmatickej koncentrácii tramadoliumchloridu.


 • Agonisty-antagonisty opioidov (buprenorfín, nalbufín, pentazocín)

Zníženie analgetického účinku kompetitívnym blokujúcim účinkom na receptoroch s rizikom výskytu syndrómu z vynechania.


Kombinácie, ktoré je potrebné zvážiť


 • V izolovaných prípadoch boli zaznamenané hlásenia o serotonínovom syndróme v časovej súvislosti s terapeutickým použitím tramadolu v kombinácii s inými serotonínergnými liekmi, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs) a triptány. Príznaky serotonínového syndrómu môžu byť napríklad zmätenosť, motorický nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, svalové zášklby a hnačka.


 • Iné opioidové deriváty (vrátane antitusických liekov a substitučných režimov), benzodiazepíny a barbituráty.

V prípade predávkovania je zvýšené riziko útlmu dýchania, ktoré môže byť fatálne.


 • Iné centrálne tlmivé lieky, ako sú deriváty opioidov (vrátane antitusických liekov a substitučných

režimov), barbituráty, benzodiazepíny, iné anxiolytiká, hypnotiká, sedatívne antidepresíva, sedatívne antihistaminiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid a baklofén.

Tieto lieky môžu spôsobiť zvýšený centrálny útlm. Účinok na bdelosť môže vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov urobiť nebezpečnými.


 • Keď sa podáva kombinácia tramadoliumchloridu a paratacetamolu súčasne so zložkami podobnými warfarínu, musí sa, ak je to medicínsky vhodné, vykonávať periodické hodnotenie protrombínového času, kvôli hláseniam o zvýšenom INR.


 • Iné lieky, ktoré inhibujú CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadoliumchloridu (N‑demetyláciu), prípadne tiež metabolizmus aktívnych O‑demetylovaných metabolitov. Klinická závažnosť takejto interakcie sa neštudovala.


 • Lieky redukujúce prah pre vznik kŕčov, ako sú bupropión, antidepresíva - inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva a neuroleptiká. Súbežné používanie

tramadoliumchloridu s týmito liekmi môže zvýšiť riziko kŕčov.


 • Rýchlosť absorpcie paracetamolu môže byť zvýšená metoklopramidom alebo domperidónom

a redukovaná cholestyramínom.


 • V obmedzenom počte štúdií pre- alebo pooperačnej aplikácie antiemetického 5-HT3 antagonistu

ondansetronu vzrástla potreba tramadoliumchloridu u pacientov s pooperačnými bolesťami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Keďže Zaracetje fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid, nemá sa používať

v gravidite.


Údaje týkajúce sa paracetamolu

Epidemiologické štúdie použitia v gravidite u ľudí nepreukázali škodlivé účinky spôsobené paracetamolom používaným v odporúčaných dávkach.


Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu

Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas gravidity, pretože neexistuje dostatočný dôkaz, schopný stanoviť bezpečnosť tramadoliumchloridu u gravidných žien. Tramadoliumchlorid podávaný pred a počas pôrodu neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny rýchlosti dýchania, ktoré zvyčajne nie sú klinicky závažné. Dlhotrvajúca liečba počas gravidity môže viesť k príznakom z vysadenia u novorodenca po pôrode ako následok návykovosti.


Laktácia

Keďže Zaracetje fixnou kombináciou liečiv zahŕňajúcich tramadoliumchlorid, nemá sa užívať počas dojčenia.


Údaje týkajúce sa paracetamolu

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale nie v klinicky významnom množstve. Dostupné publikované údaje nekontraindikujú dojčenie u žien užívajúcich jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.


Údaje týkajúce sa tramadoliumchloridu

Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa našli v malých množstvách v materskom mlieku. Dieťa môže užiť okolo 0,1 % dávky podanej matke. Tramadoliumchlorid sa nemá užívať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tramadoliumchlorid môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, ktoré sa môžu stupňovať alkoholom alebo inými látkami s tlmivým účinkom na CNS. V prípade objavenia sa týchto príznakov pacient nemá

viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas klinických štúdií uskutočnených s kombináciou paracetamol/tramadoliumchlorid boli nauzea, závraty a spavosť, pozorované u viac ako 10 % pacientov.


Používajú sa nasledovné termíny a frekvencie

 • veľmi časté (≥1/10)

 • časté (≥1/100 až <1/10)

 • menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000), vrátane ojedinelých prípadov


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté : hypertenzia, palpitácie, tachykardia, arytmia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté : závraty, spavosť

Časté : bolesti hlavy, chvenie

Menej časté: mimovoľné svalové kontrakcie, parestézie, hučanie v ušiach

Zriedkavé: ataxia, kŕče


Psychické poruchy

Časté: zmätenosť, zmeny nálady (úzkosť, nervozita, eufória), poruchy spánku

Menej časté: depresia, halucinácie, nočné mory, amnézia

Zriedkavé : lieková závislosť.


Post-marketingové sledovanie:


Veľmi zriedkavé: zneužitie


Poruchy oka

Zriedkavé: neostré videnie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté : dyspnoe


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté : nauzea

Časté: vracanie, obstipácia, sucho v ústach, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, flatulencia

Menej časté: dysfágia, meléna


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: zvýšenie pečeňových transamináz


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté : potenie, svrbenie

Menej časté: kožné reakcie (napr. vyrážky, žihľavka)


Poruchy močových ciest

Menej časté: albuminúria, poruchy močenia (dyzúria a retencia moču)


Celkové poruchy

Menej časté : triaška, návaly tepla, bolesť hrudníka


Hoci sa počas klinických štúdií nepozorovali nasledovné nežiaduce účinky, ktoré súvisia s podávaním tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, nedá sa ich výskyt vylúčiť:


Tramadoliumchlorid

 • Posturálna hypotenzia, bradykardia, kolaps (tramadol).

 • Postmarketingové sledovanie tramadoliumchloridu odhalilo zriedkavé zmeny účinku warfarínu, vrátane predĺženia protrombínového času.

 • Zriedkavé prípady : alergické reakcie s respiračnými príznakmi (napr. dyspnoe, bronchospazmus, dýchavičnosť, angioneurotický edém) a anafylaxia.

 • Zriedkavé prípady: zmeny chuti, motorická slabosť, útlm dýchania.

 • Po podaní tramadoliumchloridu sa môžu vyskytnúť psychické vedľajšie účinky, ktorých charakter a intenzita sa individuálne menia (v závislosti od osobnosti a dĺžky liečby). Tieto účinky zahŕňajú zmeny nálady (zvyčajne povznesená nálada, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny v kognitívnej a senzorickej kapacite (napr. poruchy vnímania osobnosti).

 • Zaznamenalo sa zhoršenie astmy, i keď sa príčinný vzťah nepotvrdil.

 • Môžu sa vyskytnúť nasledovné príznaky reakcií z vynechania, podobné tým, ktoré sa vyskytujú počas vynechania opiátov: motorický nepokoj, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinéza, tremor a gastrointestinálne príznaky. Veľmi zriedkavo sa vyskytli aj nasledovné iné symptómy, keď sa tramadol náhle prestal užívať: panické ataky, silná úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a neobvyklé CNS symptómy.


Paracetamol

 • Nežiaduce účinky paracetamolu sú zriedkavé, ale môže sa vyskytnúť hypersenzitivita, vrátane kožných vyrážok. Zaznamenali sa poruchy krvotvorby, vrátane trombocytopénie a agranulocytózy, ktoré sa však nevyhnutne príčinne nevzťahujú k paracetamolu.

 • Niekoľké hlásenia naznačujú, že paracetamol môže vyvíjať hypoprotrombinémiu, keď sa podáva

s liečivami podobnými warfarínu. V iných štúdiách sa protrombínový čas nemenil.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania fixnou kombináciou tramadoliumchloridu a paracetamolu , príznaky môžu zahŕňať znaky a príznaky toxicity tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, alebo oboch týchto liečiv.


Príznaky


Príznaky predávkovania tramadoliumchloridom

Pri intoxikácii tramadoliumchloridom sa v zásade očakávajú podobné príznaky, ako u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opioidov). Tieto účinky konkrétne zahŕňajú miózu, zvracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až po kómu, kŕče a respiračný útlm až po zastavenie dychu.


Príznaky predávkovania paracetamolom

Predávkovanie sa týka zvlášť malých detí.

Symptómy predávkovania paracetamolom v prvých 24 hodinách sú bledosť, nevoľnosť, zvracanie, nechutenstvo a bolesť brucha. Poškodenie pečene sa môže objaviť 12 až 48 hodín po užití. Môžu sa vyskytnúť abnormality glukózového metabolizmu a metabolická acidóza. Pri závažnej otrave sa môže poškodenie pečene vyvinúť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže rozvinúť dokonca za neprítomnosti závažného poškodenia pečene. Hlásili sa srdcové arytmie a pankreatitída.

Poškodenie pečene je možné u dospelých, ktorí užili 7,5 ‑ 10 g alebo viac paracetamolu. Stanovilo sa, že prebytočné množstvá toxických metabolitov (zvyčajne primerane detoxikované glutatiónom, keď sa užívajú normálne dávky paracetamolu) sa ireverzibilne viažu na pečeňové tkanivo.


Liečba


- Okamžitý presun na špecializovanú jednotku.

- Podpora dýchacích a obehových funkcií.

- Pred začatím liečby sa musia čo najskôr po predávkovaní odobrať vzorky krvi na meranie plazmatickej koncentrácie paracetamolu a tramadoliumchloridu u a vykonanie pečeňových testov.

- Pečeňové testy sa vykonajú na začiatku (predávkovania) a opakovane každých 24 hodín. Zvyčajne sa pozoruje zvýšenie hepatálnych enzýmov (AST, ALT), ktoré sa po jednom alebo dvoch týždňoch normalizujú.

- Vyprázdniť žalúdok prinútením pacienta k vracaniu (ak je pacient pri vedomí) podráždením alebo výplachom žalúdka.

- Musia sa začať podporné opatrenia, ako udržanie priechodnosti dýchacích ciest a udržanie kardiovaskulárnych funkcií; na odvrátenie dychového útlmu sa musí použiť naloxón; kŕče sa môžu kontrolovať diazepamom.

- Tramadol sa hemodialýzou alebo hemofiltráciou zo séra eliminuje minimálne. Liečba akútnej intoxikácie fixnou kombináciou tramadoliumchloridu a paracetamolu len hemodialýzou alebo hemofiltráciou preto nie je vhodná na detoxikáciu.


Pri predávkovaní paracetamolom je nevyhnutná okamžitá liečba.

Pacienti sa musia urgentne hospitalizovať na okamžité ošetrenie i napriek nedostatku významných včasných príznakov a každý dospelý alebo dieťa staršie ako 12 rokov, ktorý užil okolo 7,5 g alebo viac paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, alebo každé dieťa, ktoré užilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v predchádzajúcich 4 hodinách, musí podstúpiť výplach žalúdka. Koncentrácie paracetamolu v krvi sa musia merať neskôr ako 4 hodiny po predávkovaní, aby bolo možné určiť riziko rozvoja poškodenia pečene (pomocou normogramu predávkovania paracetamolom). Najneskôr do 48 hodín po predávkovaní sa môže vyžadovať podávanie perorálneho metionínu alebo intravenózneho N‑acetylcysteínu (NAC), ktoré môžu mať priaznivý účinok. Podávanie intravenózneho NAC je najpriaznivejšie, keď sa začne počas 8 hodín od užitia nadmernej dávky. NAC sa má podať aj vtedy, keď je čas podania väčší ako 8 hodín po podaní nadmernej dávky a má pokračovať celý terapeutický postup. Liečba NAC musí začať ihneď, keď je podozrenie na masívne predávkovanie.

Musia byť dostupné všeobecné podporné opatrenia.

Bez ohľadu na hlásené množstvo užitého paracetamolu sa musí podať tak rýchlo, ako je to možné, perorálne alebo intravenózne antidotum paracetamolu, NAC. Ak je to možné, počas nasledujúcich 8 hodín po predávkovaní.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: tramadol, kombinácie

ATC kód: N02AX52


Tramadoliumchlorid je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí na centrálny nervový systém. Tramadoliumchlorid je čistý neselektívny agonista μ, δ a κ opiodných receptorov s vyššou afinitou k μ receptorom. Iné mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku sú inhibícia spätného neuronálneho vychytávania noradrenalínu a zlepšenie uvoľňovania serotonínu. Tramadoliumchlorid má antitusický účinok. Široký rozsah analgetických dávok tramadoliumchloridu nemá na rozdiel od morfínu tlmivý účinok na dýchanie. Podobne sa nemení ani gastrointestinálna motilita. Účinok na kardiovaskulárny systém je vo všeobecnosti slabý. Sila tramadoliumchloridu sa stanovila na jednu desatinu až jednu šestinu morfínu.


Presný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu je neznámy a môže zahŕňať centrálne a periférne účinky.


Fixná kombinácia tramadoliumchloridu a paracetamolu je vo WHO rebríčku bolesti zaradený ako analgetikum II. stupňa a lekár ho musí podľa toho využívať.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tramadoliumchlorid sa podáva v racemickej forme a [-] a [+] formy tramadoliumchloridu a jeho metabolit M1 sa zistili v krvi. Hoci sa tramadoliumchlorid po podaní rýchlo absorbuje, jeho absorpcia je pomalšia (a jeho polčas dlhší) ako u paracetamolu.


Po jednorazovom perorálnom podaní tablety tramadoliumchloridu/paracetamolu (37,5 mg/325 mg) sa dosiahol vrchol plazmatických koncentrácií v tomto poradí 64,3/55,5 ng/ml [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] po 1,8 h [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] a 4,2 μg/ml (paracetamol) po 0,9 h (paracetamol). Priemerné eliminačné polčasy sú t1/2 5,1/4,7 h [(+) tramadoliumchlorid/(-) tramadoliumchlorid] a 2,5 h (paracetamol).


Počas farmakokinetických štúdií sa po jednorazovom a opakovanom perorálnom podaní fixnej kombinácie tramadoliumchloridu a paracetamolu zdravým dobrovoľníkom nepozorovala žiadna klinicky významná zmena kinetických parametrov jednotlivého liečiva v porovnaní s parametrami liečiv používaných samostatne.


Absorpcia

Racemát tramadoliumchloridu sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Priemerná absolútna biologická dostupnosť po jednorazovom podaní 100 mg dávky je približne 75 %. Po opakovanom podaní je biologická dostupnosť zvýšená a dosiahne približne 90 %.


Po perorálnom podaní fixnej kombinácie tramadoliumchloridu a paracetamolu je absorpcia paracetamolu rýchla a skoro úplná, a prebieha prevažne v tenkom čreve. Vrchol plazmatických koncentrácií paracetamolu sa dosiahne za hodinu a nie je ovplyvnený súbežným podaním tramadoliumchloridu.


Perorálne podanie fixnej kombinácie tramadoliumchloridu a paracetamolu s jedlom nemá významný vplyv na vrchol plazmatickej koncentrácie alebo rozsah absorpcie či tramadoliumchloridu alebo paracetamolu, takže tento liek sa môže podávať nezávisle od príjmu jedla.


Distribúcia

Tramadoliumchlorid má vysokú afinitu k tkanivám (Vd,=203 40 l). Väzba na plazmatické bielkoviny je okolo 20 %.

Ukazuje sa, že paracetamol sa zjavne distribuuje do väčšiny telesných tkanív okrem tukového.

Jeho zdanlivý distribučný objem je okolo 0,9 l/kg. Na plazmatické proteíny sa viaže relatívne malá časť (~20 %) paracetamolu.


Metabolizmus

Tramadoliumchlorid sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje. Okolo 30 % dávky sa vylučuje do moču ako nezmenený liek, zatiaľ čo 60 % dávky sa vylučuje vo forme metabolitov.


Tramadoliumchlorid sa metabolizuje O‑demetyláciou (katalyzovanou enzýmom CYP2D6) na M1 metabolit a N‑demetyláciou (katalyzovanou CYP3A) na metabolit M2. M1 je ďalej metabolizovaný


N‑demetyláciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Plazmatický eliminačný polčas M1 je 7 hodín. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti a je účinnejší než pôvodný liek. Plazmatické koncentrácie M1 sú niekoľkonásobne nižšie ako u tramadoliumchloridu a ich prínos ku klinickému efektu sa pravdepodobne opakovaným podaním nemení.


Paracetamol sa metabolizuje hlavne v pečeni dvomi hlavnými hepatálnymi cestami: glukuronidáciou a sulfatáciou. Druhá cesta sa môže rýchlo saturovať vyššími ako terapeutickými dávkami. Malá časť (menej ako 4 %) sa metabolizuje cez cytochróm P450 na aktívny medziprodukt (N‑acetyl benzochinónimín), ktorý sa za normálnych podmienok použitia rýchlo detoxikuje redukovaným glutatiónom a po konjugácii na cysteín a kyselinu merkaptánovú sa vylučuje do moču.Pri veľkom predávkovaní sa však množstvo tohto metabolitu zvyšuje.


Eliminácia

Tramadoliumchlorid a jeho metabolity sa eliminujú hlavne obličkami. Polčas paracetamolu u dospelých je približne 2 až 3 hodiny. U detí je kratší a u novorodencov a pacientov s cirhózou je trocha dlhší. Paracetamol sa eliminuje hlavne formou od dávky závislých glukuro‑ a sulfo‑ konjugovaných derivátov. Menej ako 9 % nezmeneného paracetamolu sa vylučuje močom. Pri renálnej insuficiencii je polčas oboch zložiek predĺžený.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neuskutočnili sa predklinické štúdie s fixnou kombináciou (tramadoliumchlorid a paracetamol) na hodnotenie jej karcinogénnych a mutagénnych účinkov, a jej účinkov na fertilitu.


V potomstve potkanov perorálne liečených kombináciou tramadoliumchlorid /paracetamol sa nepozoroval teratogénny účinok, ktorý by sa mohol prisúdiť lieku.


Kombinácia tramadoliumchlorid /paracetamol v dávke toxickej u samíc potkanov (50/434 mg/kg) sa ukázala byť embryotoxickou a fetotoxickou. Išlo o 8,3 násobok maximálnej terapeutickej dávky u ľudí. Teratogénny účinok sa pri tejto dávke nepozoroval. Embryotoxicita a fetotoxicita mali za následok zníženú hmotnosť plodu a zvýšenie nadpočetných rebier. Nižšie dávky spôsobujúce menej závažný materno‑toxický účinok (10/87 a 25/217 mg/kg tramadoliumchlorid /paracetamol) nemali za následok toxické účinky na embryo alebo plod.


Výsledky štandardných testov mutagenicity neodhalili potenciálne genotoxické riziko užívania tramadoliumchloridu pre ľudí.


Výsledky testov na karcinogenitu nenaznačili potenciálne riziko pre ľudí.


Štúdie s tramadoliumchloridom na zvieratách odhalili, vo veľmi vysokých dávkach, účinok na vývoj orgánov, osifikáciu a novorodeneckú úmrtnosť súvisiacu s maternotoxicitou. Reprodukčná fertilita a vývoj potomstva neboli ovplyvnené. Tramadoliumchlorid prechádza cez placentu. Po perorálnom podaní tramadoliumchloridu sa v dávkach nad 50 mg/kg u samcov potkanov a 75 mg/mg u samíc potkanov nepozoroval účinok na fertilitu.


Rozšírené výskumy nepreukázali žiadny dôkaz relevantného genotoxického rizika paracetamolu v terapeutických (t.j. v netoxických) dávkach.


Dlhodobé štúdie na potkanoch a myšiach neposkytli žiadny dôkaz relevantných tumorigénnych účinkov v ne‑hepatotoxických dávkovaniach paracetamolu.


Štúdie na zvieratách a rozsiahle skúsenosti u ľudí doteraz neposkytli žiadne údaje reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

práškovaná celulóza, predželatínovaný škrob, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát.


Obal tablety:

Žltá obaľovacia sústava Opadry II 33G32799: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, makrogol, triacetín, žltý oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister.

Jeden, dva, tri, šesť alebo desať blistrov po 10 tabliet je balených v papierovej škatuľke, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 10, 20, 30, 60, 100 tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BELUPO, s.r.o., Cukrová 14, 81108 Bratislava, Slovenská republika


l8. REGISTRAČNÉČÍSLO


65/0716/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 12.10.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2014

11ZARACET