+ ipil.sk

Zaranta 5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č: 2012/03923PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Zaranta 5 mg filmom obalené tablety

Zaranta 10 mg filmom obalené tablety

Zaranta 20 mg filmom obalené tablety

Zaranta 40 mg filmom obalené tablety


Rosuvastatín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte.Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba Vám.Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Zaranta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Zarantu

3. Ako užívať liek Zaranta

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zarantu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zaranta a na čo sa používa


Liečivo rosuvastatínspomaľuje(inhibuje) biosyntézu (tvorbu) cholesterolu. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.

Rosuvastatín sa používa na zníženie hladiny látky nazývanej lipoproteín s nízkou hustotou alebo LDL-cholesterol (niekedy nazývanej aj „zlý“ cholesterol (LDL-C)) v krvi, ktorý môže poškodiť stenu cievy.

Rosuvastatín sa používa na zvýšenie hladiny látky nazývanej lipoproteín s vysokou hustotou alebo HDL-cholesterol (niekedy nazývanej aj „dobrý“ cholesterol (HDL-C)) v krvi, ktorý chráni stenu cievy.

Zaranta tiež znižuje hladiny látok nazývaných triglyceridy v krvi, ktoré pri vysokých koncentráciách môžu poškodiť stenu cievy.


ZarantaVám bola predpísaná preto, lebo máte vysokú hladinu cholesterolu.Znamená to, že máte zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Užívanie statínu Vám bolo odporúčané preto, lebo zmena stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny cholesterolu.Kým užívate Zarantu, musíte pokračovať v diéte na zníženie cholesterolu a cvičení.

Alebo Vám bolo odporučené, aby ste užívali statín, lebo máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej porážky alebo iných zdravotných problémov.


Prečítajte si, prosím, pozorne túto písomnú informáciu pre používateľov, aj keď ste predtým užívali iné lieky na zníženie vysokej hladiny cholesterolu.


2. Čo potrebujete vedieť skor, ako užijete Zarantu


Neužívajte Zarantu

 • keď ste alergický na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Zaranty, okamžite ju prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Zarantou používaním vhodnej antikoncepcie.

 • keď trpíte ochorením pečene.

 • keď máte vážne ochorenie obličiek.

 • keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov.

 • keď užívate liek, ktorý obsahuje liečivo s názvom cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov).

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, poraďte sa so svojím lekárom.


Okrem toho, neužívajte Zarantu 40 mg (najvyššiu dávku – silu – Zaranty) v nasledujúcich prípadoch:

 • keď máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte sa svojho lekára).

 • keď Vaša štítna žľaza nepracuje správne.

 • keď ste v minulosti trpeli akýmikoľvek opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti.

 • keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov.

 • keď máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind).

 • keď užívate ďalšie lieky na zníženie hladiny cholesterolu, tzv. fibráty.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti, prosím, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zaranty

- keď máte ochorenie obličiek.

- keď ste mali ochorenie pečene.

- keď ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti. Okamžite informujte svojho lekára, ak spozorujete nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre alebo máte horúčku.

- keď pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov.

- keď Vaša štítna žľaza nepracuje správne.

- keď užívate ďalšie lieky na zníženie hladiny cholesterolu, tzv. fibráty.

- keď užívate lieky na liečbu HIV infekcie, ako napríklad lopinavir/ritonavir, pozrite si, prosím, časť "Iné lieky a Zaranta".

- ak je pacient mladší ako 10 rokov:Zarantasa nemá podávať deťom mladším ako 10 rokov.

- ak je pacientmladší ako 18 rokov: 40 mg tableta Zaranty nie jevhodná na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov.

 • keď máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Zaranty, ktorá bude pre Vás vhodná).

 • keď máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind). Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku Zaranty, ktorá bude pre Vás vhodná.


Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého (alebo si nie ste niečím istý), prosím, vráťte sa a znovu navštívtesvojho lekára.


Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako užijete Zarantu

- keď máte závažné zlyhanie dýchania.


U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene. Zisťuje sa jednoduchým testom stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test (test funkcie pečene) pred liečbou a počas liečby Zarantou.


Ak máte cukrovku alebo máte riziko vzniku cukrovky, počas užívania tohto lieku vás bude lekár pozorne sledovať. Riziko vzniku cukrovky je vyššie, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak.


Deti a dospievajúci

Použitie v detskom lekárstve musia schválit iba odborníci.

Zaranta sa neodporúča na použitie pre deti mladšie ako 10 rokov.


Iné lieky a Zaranta

Ak užívate, ak ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, pretože účinok týchto liekov sa môže vplyvom Zaranty zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Zaranty:


 • cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov; hladina rosuvastatínu v krvi sa zvyšuje),

 • warfarín (alebo iný liek „na zriedenie krvi“; ak sa užíva súbežne s rosuvastatínom, účinok „na zriedenie krvi“ sa môže zvýšiť),

 • fibráty ako napr. gemfibrozil, fenofibrát (používané na zníženie hladiny cholesterolu; hladina rosuvastatínu v krvi sa zvyšuje) alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr. ezetimib),

 • lieky užívané pri poruchách trávenia (napr. lieky na neutralizáciu kyseliny v žalúdku; hladina rosuvastatínu v krvi sa znižuje),

 • erytromycín (antibiotikum; hladina rosuvastatínu v krvi sa znižuje),

 • perorálne (ústami užívané) antikoncepčné lieky (tablety; hladina hormónu v krvi uvoľneného z tablety sa zvyšuje),

 • hormonálnu substitučnú liečbu (hladina hormónu v krvi sa zvyšuje),

 • lopinavir/ritonavir (lieky na liečbu HIV infekcie; hladina rosuvastatínu v krvi sa zvyšuje).


Zaranta a jedlo, nápoje a alkohol

Zaranta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Vyhnite sa nadmernej konzumácii alkoholických nápojov počas užívania Zaranty.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Zarantu ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Zaranty, okamžite prerušte užívaniea informujte svojho lekára.

Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Zarantou používaním vhodnej antikoncepcie.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Zaranta nemá vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Niektorí ľudia však počas liečby Zarantou pociťujú závraty. Ak máte závraty, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Zaranta obsahuje laktózu.

Ak Vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov (laktózy alebo mliečneho cukru), poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.3. Ako užívať Zarantu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčané dávky u dospelých

Ak užívate Zarantu kvôli vysokému cholesterolu:

Začiatočná dávka

Liečba Zarantou sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg denne, a to aj vtedy, keď ste v minulosti užívali vyššie dávky iného lieku na znižovanie cholesterolu (statínu). Určenie Vašej začiatočnej dávky bude závisieť od:

 • Vašej hladiny cholesterolu,

 • stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky,

 • prítomnosti faktora, ktorý môže spôsobiť Vašu zvýšenú citlivosť na možné vedľajšie účinky.


Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg), ak

 • máte ázijský pôvod (Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec, Kórejčan a Ind).

 • ste starší ako 70 rokov.

 • máte stredne ťažké ochorenie obličiek.

 • máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).


Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste užívali takú dávku Zaranty, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

Medzi každou úpravou dávky má byť rozdiel štyroch týždňov.

Ak ste liečbu začali dávkou 5 mg denne, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 10 mg, neskôr na 20 mg a nakoniec na 40 mg denne, ak to bude potrebné.

Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné.

Najvyššia denná dávka Zaranty je 40 mg. Táto dávka je určená len pre pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na primerané zníženie hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.


Ak užívate Zarantu na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým súvisiacich zdravotných problémov:
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov.


Odporúčané dávky u detí vo veku 10 - 17 rokov
Zvyčajná začiatočná dávka je 5 mg. Lekár môže zvýšiť dávku, aby pre Vás našiel správne množstvo Zaranty.

Maximálna denná dávka je 20 mg Zaranty.

Svoju dávku užívajte raz denne.

Zaranta 40 mg tablety nemajú užívať deti.


Užívanie lieku

Každú tabletu prehltnite celú a zapite ju pohárom vody.

Zarantu užívajte raz denne.Môžete ju užiť kedykoľvek v priebehu dňa.

Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať si, že liek treba užiť.


Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu

Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú dávku Zaranty, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.


Čo je dôležité pri užívaní Zaranty?

Je potrebné, aby ste užívali Zarantu aj keď sa hladina Vášho cholesterolu dostane na správnu úroveň, pretože to zabráni pomalému návratu hladín cholesterolu na pôvodné hodnoty.


Ak užijete viac Zaranty, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke zariadenie.

Ak ste hospitalizovaný alebo ste liečený aj na iné ochorenie, informujte zdravotnícky personál, že užívate Zarantu.


Ak zabudnete užiť Zarantu

Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Zarantu

Povedzte svojmu lekárovi, ak chcete prestať užívať Zarantu. Hladiny Vášho cholesterolu sa po ukončení užívania Zaranty môžu znova zvýšiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Je dôležité, aby ste si boli vedomý vedľajších účinkov, ktoré môžu nastať. Sú zvyčajne ľahké a po krátkom čase vymiznú.


Prestaňte užívať Zarantu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:

 • ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla alebo bez neho

 • opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním

 • výrazné svrbenie pokožky (s vyvýšenou vyrážkou).


Taktiež prestaňte užívať Zarantu a okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akékoľvek nezvyčajné bolesti svalov trvajúce dlhšie, akoby sa dalo očakávať. Svalové príznaky sú častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých. Rovnako ako u iných liekov na znižovanie cholesterolu (statínov), veľmi malé množstvo pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe ako rabdomyolýza.


Časté vedľajšie účinky

(môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)

 • bolesť hlavy

 • bolesť žalúdka

 • zápcha

 • nevoľnosť

 • bolesť svalov

 • pocit slabosti

 • závrat

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu tabletami Zaranty (iba Zaranta 40 mg)

 • Cukrovka. Je viac pravdepodobná, ak máte vysokú hladinu cukrov a tukov v krvi, nadváhu a vysoký krvný tlak. Lekár vás bude počas užívania tohto lieku sledovať.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)

 • vyrážka, svrbenie a žihľavka

 • zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez potreby prerušiť liečbu tabletami Zaranty (iba Zaranta 5 mg, 10 mg a 20 mg).


Zriedkavé vedľajšie účinky

(môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb)


 • ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením pokožky (s vyvýšenou vyrážkou). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu, prestaňte užívať Zarantu a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • poškodenie svalov – pre predchádzanie ťažšiemu poškodeniu, prerušte liečbu Zarantou a okamžite sa poraďte so svojím lekárom v prípade, že sa u Vás vyskytnú akékoľvek nezvyčajné bolesti svalov trvajúce dlhšie akoby sa dalo očakávať

 • silná bolesť žalúdka (zápal pankreasu)

 • zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

(môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb)

 • zožltnutie kože a zblednutie očí (žltačka)

 • zápal pečene (hepatitída)

 • stopy krvi v moči

 • poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť)

 • bolesť kĺbov

 • strata pamäti

 • gynekomastia (zväčšenie prsníkov u mužov a žien).Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou môžu zahŕňať:

Hnačku (riedku stolicu)

Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov)

Kašeľ

Dýchavičnosť

Edém (opuch)

Poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory

Depresiu

Sexuálne problémy

Dýchacie problémy, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť alebo horúčku.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Zarantu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie (mesiac, rok), ktorý je uvedený na obale a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zaranta obsahuje:


Liečivo je rosuvastatín.

Zaranta 5 mg filmom obalené tablety: 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu) v každej tablete.

Zaranta 10 mg filmom obalené tablety: 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu) v každej tablete.

Zaranta 20 mg filmom obalené tablety: 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu) v každej tablete.

Zaranta 40 mg filmom obalené tablety: 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu) v každej tablete.


Ďalšie zložky sú:


Jadro tablety:

magnéziumstearát,

mikrokryštalická celulóza (12),

hydroxid horečnatý,

krospovidón (typ A),

monohydrát laktózy.


Obal tablety:

oxid titaničitý (E171),

makrogol 3350,

mastenec,

poly(vinyl alkohol).


Ako vyzerá Zaranta a obsah balenia


Zaranta 5 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením C33 na jednej strane.

Tablety sú balené v studenom blistri (OPA/Alu/PVC//Alu) obsahujúcom 28 alebo 30 filmom obalených tabliet v jednej škatuľke.


Zaranta 10 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením C34 na jednej strane.


Zaranta 20 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením C35 na jednej strane.


Zaranta 40 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, podlhovastá filmom obalená tableta s vyrytým označením C36 na jednej strane.

Tablety sú balené v studenom blistri (OPA/Alu/PVC//Alu) obsahujúcom 28, 30 alebo 90 filmom obalených tabliet v jednej škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Zaranta

Česká republika: Mertenil

Estónsko: Zaranta

Maďarsko: Xeter

Lotyšsko: ZARANTA

Litva: Zaranta

Poľsko: Zaranta

Rumunsko: Rostat

Slovensko: Zaranta


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.


Zaranta 5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č: 2012/03923


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Zaranta5 mg filmom obalené tablety

Zaranta10 mg filmom obalené tablety

Zaranta20 mg filmom obalené tablety

Zaranta40 mg filmom obalené tablety


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Zaranta 5 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Zaranta 10 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Zaranta 20 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Zaranta40 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli rosuvastatínu).


Pomocná látka so známym účinkom:

Zaranta5 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 43,5 mg mohohydrátu laktózy.


Zaranta10 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 87,0 mg mohohydrátu laktózy.


Zaranta20 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 174,0 mg mohohydrátu laktózy.


Zaranta40 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 348,0 mg mohohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


Zaranta5 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením C33 na jednej strane.


Zaranta 10 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením C34 na jednej strane.


Zaranta 20 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením C35 na jednej strane.


Zaranta 40 mg filmom obalené tablety:

Biela alebo takmer biela, podlhovastá filmom obalená tableta s vyrytým označením C36 na jednej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie


Dospelí, mladiství a deti vo veku 10 rokov a staršie sprimárnou hypercholesterolémiou (typu IIa s výnimkouheterozygotnej formy familiárnej hypercholesterolémie) alebo zmiešanou dyslipidémiou (typu IIb) ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú nefarmakologickú liečbu(napr. telesná aktivita, zníženie telesnej hmotnosti) nie je dostatočná.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia ako doplnok diéty a inej liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto postupy nie sú vhodné.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1), ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient má nastaviť na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby.


Dávkovanie

Dávka má byť individuálna v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta, v súlade s platnými smernicami.


Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočnáperorálna dávka je 5 mg alebo10 mg raz denne u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny, aj u pacientov, ktorým sa zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy.

Pri voľbe úvodnej dávky sa má zvážiť hodnota cholesterolu individuálneho pacienta, budúce kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko nežiaducich účinkov (pozri nižšie).


V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň(pozri časť 5.1). Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4-týždňovom období liečby, a tolen u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4). Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom odborníka.


Prevencia kardiovaskulárnych príhod


V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


Deti a dospievajúci

Použitie u detí majú určovať špecialisti.

Deti a dospievajúci vo veku 10 - 17 rokov (chlapci v Tannerovom štádiu II a vyššom a dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok).
U detí a dospievajúcich s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je zvyčajná začiatočná dávka 5 mg denne. Zvyčajný rozsah dávky je 5 - 20 mg perorálne raz denne. Titrácia sa má u detských pacientov vykonať podľa individuálnej odpovede a znášanlivosti, ako je uvedené v odporúčaniach pre liečbu detí a dospievajúcich (pozri časť 4.4). Pred začatím liečby rosuvastatínom majú mať deti a dospievajúci štandardnú diétu na zníženie cholesterolu;tátodiéta má pokračovať počas liečby rosuvastatínom. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 20 mg sa u tejto populácie neskúmala.
U detí sa nemajú používať 40 mg tablety.


Deti mladšie ako 10 rokov
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou. Preto sa Zaranta neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


Podávanie starším osobám

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov, ktorí sú starší ako 70 rokov, je 5 mg (pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania, pokiaľ ide o vek.


Podávanie pacientom s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek. Podávanie Zaranty pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiekje kontraindikované pre všetky dávky. (Pozri časti 4.3 a 5.2).


Podávanie pacientom s poruchou funkcie pečene

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu obličiek (pozri časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s Childovým-Pughovým skóre nad 9. Zaranta je kontraindikovaná u pacientov s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).


Rasa

U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia (pozri časti 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov ázijského pôvodu (pozri časť 4.3).


Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov s predispozičnými faktormi pre vznik myopatie je 5 mg (pozri časť 4.4).

Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).


Spôsob podania

Zaranta sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.


 1. Kontraindikácie


Liek Zaranta je kontraindikovaný:

 • u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt (ULN)

 • u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)

 • u pacientov s myopatiou

 • u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín

 • v gravidite a počas laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú primeranú antikoncepciu.


Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Takýmito faktormi sú:

 • stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min)

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín

 • pacienti ázijského pôvodu

 • súbežné užívanie fibrátov

(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky Zaranty, najmä 40 mg, sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo intermitentný charakter. Proteinúria nebola prediktorom pre akútne alebo progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.U pacientov liečených dávkou 40 mg sa má zvážiť zaradenie sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich Zarantu v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), je preto potrebná zvýšená opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.

Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov rabdomyolýzy spojených s užívaním rosuvastatínu v postmarketingovom sledovaní vyšší pri dávke 40 mg.


Stanovovanie kreatínkinázy

Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), je treba vykonať potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK > 5-krát ULN, liečba sa nemá začať.


Pred liečbou

Zaranta, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy. Tieto faktory zahŕňajú:

 • poškodenie funkcie obličiek

 • hypotyreoidizmus

 • osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch

 • predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov

 • nadmerné požívanie alkoholu

 • vek nad 70 rokov

 • okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín (pozri časť 5.2)

 • súbežné užívanie fibrátov.


U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty CK významne zvýšené (> 5-krát ULN), liečba sa nemá začať.


Počas liečby

Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s celkovým pocitom choroby alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu kreatínkinázy CK. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy (> 5-krát ULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné, prípadne spôsobujú ťažkosti počas dňa (aj keď sú hodnoty

CK 5-krát ULN), liečba sa musí vysadiť. Po úprave symptómov a hodnôt CK do normálu sa má zvážiť opätovné podávanie Zaranty alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať. Pravidelné sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.

V klinických skúšaniach sa u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový sval. Lenže u pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom, kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz a makrolidovými antibiotikami sa pozoroval zvýšený výskyt myozitídy a myopatie.

Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia rosuvastatínu a gemfibrozilu neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním rosuvastatínus fibrátmi alebo niacínom sa má dôkladne zvážiť vzhľadom na potenciálne riziká takýchto kombinácií. Užívanie dávky 40 mg súbežne s fibrátmi je kontraindikované.(Pozri časti 4.5 a 4.8).

Zaranta sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky, trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy; alebo nekontrolované kŕče).


Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní Zaranty je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred začiatkom a 3 mesiace po začatí liečby sa odporúča vykonať funkčné testy pečene. Liečba Zarantou sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke 40 mg.

U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné ochorenie pred začatím terapie Zarantou.


Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov ázijskéhopôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri časti 4.2 a 5.2).


Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Intolerancia laktózy

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Intersticiálne ochorenie pľúc

Boli zaznamenané ojedinelé prípady intersticiálneho ochorenia pľúc pri liečbe niektorými statínmi, zvlášť pri dlhotrvajúcej liečbe (pozri časť 4.8). Prítomné príznaky môžu zahŕňať dyspnoe, neproduktívny kašeľ a celkové zhoršenie zdravotného stavu (únava, strata telesnej hmotnosti a horúčka). Ak existuje podozrenie, že pacient má intersticiálne ochorenie pľúc, liečba statínmi sa má prerušiť.


Diabetes mellitus
Niektoré dôkazy naznačujú, že statíny ako skupina zvyšujú hladinu glukózy v krvi a u niektorých pacientov s vysokým rizikom vzniku diabetu môžu vyvolať hyperglykémiu, pri ktorej bude potrebná štandardná liečba diabetu. Nad týmto rizikom však prevažuje zníženie vaskulárneho rizika statínmi, a preto nemá byť dôvodom pre ukončenie liečby. U rizikových pacientov (glykémia nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m2, zvýšená hladina triacylglycerolov, hypertenzia) je potrebné sledovať klinický stav aj biochemické parametre v súlade s miestnymi odporúčaniami.


V štúdii JUPITER bola hlásená celková frekvencia diabetes mellitus 2,8 % u rosuvastatínu a 2,3 % u placeba, väčšinou u pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.


Deti a dospievajúci
Hodnotenie lineárneho rastu (výška), hmotnosti, BMI (body mass index) a sekundárnych znakov pohlavného dozrievania podľa Tannera je u detských pacientov vo veku 10 až 17 rokov užívajúcich rosuvastatín obmedzené na jednoročné obdobie. Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil žiadny vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 5.1). Skúsenosti z klinickej štúdie u detí a dospievajúcich sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy.

V klinických štúdiách u detí a dospievajúcich užívajúcich rosuvastatín počas 52 týždňov sa pozorovali zvýšené CK > 10-krát ULN a svalové symptómy po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite častejšie v porovnaní s pozorovaním v klinických štúdiách u dospelých (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Cyklosporín

Počas súbežnej liečby s rosuvastatínom a cyklosporínom sa pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie s cyklosporínom nemalo vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.


Antagonisty vitamínu K

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, môže začatie terapie alebo zvyšovanie dávky rosuvastatínu u pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo iné kumarínové antikoagulanciá) viesť k zvýšeniu INR (International Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Zaranty môže viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


Ezetimib

Súbežné užívanie rosuvastatínu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi rosuvastatínom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú vylúčiť (pozri časť 4.4).


Gemfibrozil a iné hypolipidemiká

Súbežné podávanie rosuvastatínu a gemfibrozilu viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmaxa AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom, farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil, fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach znižujúcich lipidy

(≥ 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). Títo pacienti majú tiež začať liečbu dávkou 5 mg.


Inhibítory proteázy

Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy, súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-24)a päťnásobným zvýšením Cmaxrosuvastatínu. Súbežné užívanie rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto neodporúča (pozri tiež časť 4.4).


Antacidá

Súbežné podávanie rosuvastatínu a suspenzie antacíd obsahujúcej hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa antacidum podalo 2 hodiny po podaní rosuvastatínu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal.


Erytromycín

Súbežné podávanie rosuvastatínu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu AUC (0-t)a k 30 % zníženiu hodnoty Cmaxrosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.


Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba ((hormone replacement therapy, HRT)

Súbežné podávanie rosuvastatínu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva. U pacientok užívajúcich súbežne rosuvastatín a substitučnú hormonálnu liečbu nie sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.


Iné lieky

Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.


Enzýmy cytochrómu P450

Výsledky skúšok in vitro ain vivo ukázali, že rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450. Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4) a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto neočakávajú.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Rosuvastatín je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.


Ženy vo fertilnom veku

Ženy vo fertilnom veku majú počas liečby používať účinnú antikoncepciu.


Gravidita

Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA reduktázy prevažujú nad prínosom liečby počas gravidity. Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liečbu je potrebné okamžite prerušiť.


Dojčenie

U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


Fertilita

Štúdie na zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Na základe farmakodynamických vlastností rosuvastatínu nie je pravdepodobné, že bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže objaviť závrat.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním rosuvastatínu sú spravidla mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúškach menej ako 4 % pacientov liečených rosuvastatínom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim účinkom.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:

časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), s neznámou frekvenciou (z dostupných údajov sa nedá určiť).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.


Poruchy endokrinného systému
Časté:diabetes mellitus1


Poruchy nervového systému

Časté:bolesť hlavy, závrat.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:zápcha, nauzea, bolesť brucha.

Zriedkavé:pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:pruritus, vyrážka a žihľavka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté:myalgia.

Zriedkavé:myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé: gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:asténia.1Frekvencia závisí od prítomnosti alebo neprítomnosti rizikových faktorov (glykémia nalačno ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zvýšená hladina triglyceridov, hypertenzia v anamnéze).


Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.


Účinky na obličky

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pri vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria, väčšinou tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri podávaní 10 a 20 mg rosuvastatínu u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní 40 mg rosuvastatínu približne u 3 %. Pri podávaní 20 mg rosuvastatínu sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie z negatívneho alebo stopového nálezu na +. Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením obličiek.

U pacientov liečených rosuvastatínom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.


Účinky na kostrový sval

U pacientov užívajúcich rosuvastatín v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza s akútnym renálnym zlyhaním alebo bez neho.

U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup koncentrácie kreatínkinázy (CK); vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (> 5-krát ULN), liečba sa má prerušiť (pozri časť 4.4).


Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne, asymptomatické a prechodné.


Postmarketingové skúsenosti:

Počas postmarketingových skúseností s rosuvastatínom boli okrem vyššie uvedených hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy nervového systému:

Veľmi zriedkavé:polyneuropatia, strata pamäti.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

S neznámou frekvenciou:kašeľ, dýchavičnosť.

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

S neznámou frekvenciou:hnačka.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé:žltačka, hepatitída.

Zriedkavé:zvýšenie hepatálnych transamináz.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

S neznámou frekvenciou:Stevensov-Johnsonov syndróm.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi zriedkavé:artralgia.


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Veľmi zriedkavé: hematúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

S neznámou frekvenciou:edém.

Po podaní niektorých statínov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky:
-
poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory

 • depresia

 • sexuálna dysfunkcia

 • výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä počas dlhodobej liečby (pozri časť 4.4)


Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


Deti a dospievajúci

Zvýšenie kreatínkinázy > 10-krát ULN a svalové symptómy sa pozorovali po cvičení alebo zvýšenej fyzickej aktivite v 52-týždňovej klinickej štúdii u detí a dospievajúcich častejšie v porovnaní s dospelými (pozri časť 4.4). V ostatných ohľadoch, bezpečnostný profil rosuvastatínu bol u detí a dospievajúcich podobný v porovnaní s dospelými.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemáprospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy, ATC kód:C10AA07


Mechanizmus účinku

Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A namevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny cholesterolu.

Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím sa zvyšuje absorpcia a katabolizmus LDL a inhibuje sasyntéza VLDL v pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL.

Farmakodynamické účinky

Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu. Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-I (pozri tabuľku nižšie). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C, celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.


Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami):


Dávka

N

LDL-C

Celkovýl-C

HDL-C

TG

nonHDL-C

ApoB

ApoA-I

Placebo

13

-7

-5

3

-3

-7

-3

0

5 mg

17

-45

-33

13

-35

-44

-38

4

10 mg

17

-52

-36

14

-10

-48

-42

4

20 mg

17

-55

-40

8

-23

-51

-46

5

40 mg

18

-63

-46

10

-28

-60

-54

0


Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.


Klinická účinnosť

Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov alebo u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou.

Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL - C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS; 1998). Približne 80 % pacientov užívajúcich 10 mg rosuvastatínu dosiahlo cieľové hodnoty LDL - C (< 3 mmol/l), odporúčané smernicami EAS.

V rozsiahlej štúdii s pacientmi s familiárnou hypercholesterolémiou sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa hladina LDL - C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre hladinu LDL - C (< 3mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.

V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila odpoveď 42 pacientov s homozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie na 20 – 40 mg dávku rosuvastatínu. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné zníženie hladín LDL - C o 22 %.


V klinických skúšaniach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov, sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na zvyšovanie hladiny HDL - C (pozri časť 4.4).

V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym rizikom koronárnej choroby srdca (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10 rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl), ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o – 0,0145 mm/rok (95 % CI – 0,0196, - 0,0093; p < 0,0001). Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny pacientov liečených rosuvastatínom bola – 0,0014 mm/rok (- 0,12 %/rok (nesignifikantné)) v porovnaní s progresiou (+ 0,0131 mm/rok (1,12 %/rok (p< 0,0001)) u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg. Rosuvastatín v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).


Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (≥ 50 rokov) a žien (≥ 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901) alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní počas jej trvania priemerne 2 roky.

Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.

V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p = 0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo 9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ≥ 5 % (extrapolovaným, aby boli zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p = 0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).

V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 % subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom. Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli: myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 % rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 % placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 % rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 % placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia (7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


Deti a dospievajúci
V multicentrickej dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej, 12-týždňovej štúdii (n = 176, z toho 97 mužov a 79 žien), nasledovanej 40-týždňovou otvorenou titračnou fázou rosuvastatínu (n = 173, z toho 96 mužov a 77 žien), užívali pacienti vo veku 10 - 17 rokov (Tannerovo štádium II-V, dievčatá, ktoré majú menštruáciu najmenej 1 rok) s familiárnou hypercholesterolémiou, rosuvastatín 5, 10 alebo 20 mg alebo placebo denne počas 12 týždňov a potom užívali všetci rosuvastatín denne počas 40 týždňov. Pri vstupe do štúdie bolo približne 30 % pacientov vo veku 10 - 13 rokov a približne 17 % bolo v Tannerovom štádiu II, 18 % v Tannerovom štádiu III, 40 % v Tannerovom štádiu IV a 25 % bolo v Tannerovom štádiu V.Po 12-týždňovej štúdii sa LDL-C znížil o 38,3 % s rosuvastatínom 5 mg, o 44,6 % s rosuvastatínom 10 mg a o 50,0 % s rosuvastatínom 20 mg, v porovnaní s 0,7 % znížením u placeba.

Na konci 40-týždňovej otvorenej fázy titrovaním do cieľovej hodnoty a zvyšovaním dávky do maximálne 20 mg jedenkrát denne dosiahlo cieľovú hodnotu LDL-C menej ako 2,8 mmol/l 70 zo 173 pacientov (40,5 %).

Po 52 týždňoch liečby v rámci štúdie sa nezistil vplyv na rast, hmotnosť, BMI alebo sexuálne dozrievanie (pozri časť 4.4). Skúsenosti z klinických štúdií u detí a dospievajúcich pacientov sú obmedzené a dlhodobý účinok rosuvastatínu (> 1 rok) na pubertu nie je známy. Táto štúdia (n = 176) nebola vhodná pre porovnanie zriedkavých nežiaducich účinkov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je približne 20 %.


Distribúcia

Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.


Biotransformácia

Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %). Metabolické štúdie in vitros použitím ľudských hepatocytov indikujú, že rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom,v menšej miere 2C19, 3A4 a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N -desmetyl metabolit a laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú. Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG - CoA reduktázy v cirkulácii.


Eliminácia

Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom. Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne 50 litrov/h (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu pečeňou.


Linearita

Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne v závislosti od dávky.

Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických parametroch.


Špeciálne populácie

Vek a pohlavie

Farmakokinetika rosuvastatínu nie je u dospelýchklinicky relevantne ovplyvnená vekom ani pohlavím. Farmakokinetika rosuvastatínu u detí a dospievajúcich s familiárnou hypercholesterolémiou bola podobná ako u dospelých dobrovoľníkov (pozri "Deti a dospievajúci" nižšie).


Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie strednej hodnoty AUC a Cmaxu pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania, Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s belochmi (kaukazská rasa). U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


Renálna nedostatočnosť

V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N‑desmetylmetabolitu v plazme. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-násobný vzostup koncentrácie N‑desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu u jedincov na hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi.


Hepatálna nedostatočnosť

V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym stupňom poškodenia funkcie pečene, sa nedokázala zvýšená expozícia rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším. U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším Childovým-Pughovým skóre. S pacientami s Childovým-Pughovým skóre vyšším ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


Deti a dospievajúci

Farmakokinetické parametre u detí a dospievajúcichs familiárnou hypercholesterolémiou vo veku od 10 do 17 rokov neboli úplne charakterizované. Malá farmakokinetická štúdia s rosuvastatínom (podávaným vo formetabliet) u 18 detských pacientov ukázala, že expozícia u detských pacientov sa zdá porovnateľná s expozíciou u dospelých pacientov. Okrem toho výsledky ukazujú, že veľká odchýlka od proporcionality dávky sa neočakáva.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa nepozorovali v klinických skúšaniach ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej expozícii nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota terapeutickej expozície.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Magnéziumstearát

Mikrokryštalická celulóza (12)

Hydroxid horečnatý

Krospovidón (Typ A)

Monohydrát laktózy


Obal tablety:

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec

Poly(vinyl alkohol)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Zaranta5 mg filmom obalené tablety

Tablety sú balené v studenom blistri (OPA/Alu/PVC//Alu) obsahujúcom 28 alebo 30 filmom obalených tabliet v jednej škatuľke.


Zaranta10 mg filmom obalené tablety, Zaranta20 mg filmom obalené tablety, Zaranta40 mg filmom obalené tablety

Tablety sú balené v studenom blistri (OPA/Alu/PVC//Alu) obsahujúcom 28, 30 alebo 90 filmom obalených tabliet v jednej škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť,

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


31/0023/10-S

31/0024/10-S

31/0025/10-S

31/0026/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU 01/2013


Zaranta 5 mg filmom obalené tablety