+ ipil.sk

Zarelle 75 mikrogramov filmom obalené tablety



Príbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/00315-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01358-Z1B


Písomná informácia pre používateľku


Zarelle 75 mikrogramov filmom obalené tablety


Dezogestrel


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Nie je vhodný pre všetky ženy, preto ho nedávajte nikomu inému, pretože mu môže uškodiť.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľku. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľku sa dozviete:

 1. Čo je Zarelle a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zarelle

 3. Ako užívať Zarelle

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Zarelle

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie



 1. Čo je Zarelle a na čo sa používa

Zarelle sa užíva na ochranu pred otehotnením.

Zarelle obsahuje malé množstvo jedného druhu ženského pohlavného hormónu gestagénu, ktorý sa nazýva dezogestrel. Z tohto dôvodu sa Zarelle nazýva tableta obsahujúca len gestagén (POP = progestogen only pill). Na rozdiel od kombinovanej tablety, POP neobsahuje popri gestagéne aj hormón estrogén.

Väčšina POP účinkuje hlavne tak, že zabraňuje vstupu spermií do maternice, ale nezabránia vždy dozrievaniu vajíčka, čo je hlavný účinok kombinovaných tabliet. Zarelle sa líši od iných tabliet v tom, že dávka v ňom obsiahnutá je vo väčšine prípadov dostatočná na to, aby zabránila dozretiu vajíčka. Preto má Zarelle vysokú antikoncepčnú účinnosť. Na rozdiel od kombinovaných tabliet môžu Zarelle užívať ženy, ktoré neznášajú estrogény, a dojčiace matky.

Nevýhodou je, že pri užívaní Zarelle môže dochádzať ku krvácaniu z pošvy v nepravidelných intervaloch. Je ale tiež možné, že sa krvácanie neobjaví vôbec.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zarelle


Zarelle, podobne ako iná hormonálna antikoncepcia, nechráni pred infekciou HIV (AIDS) alebo inými pohlavne prenosnými chorobami.


Neužívajte Zarelle

 • ak ste alergická na dezogestrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte trombózu. Pri trombóze vzniká v krvnej cieve krvná zrazenina (napr. v nohách (hlboká žilová trombóza) alebo v pľúcach (pľúcna embólia)).

 • ak máte alebo ste mali žltačku (zožltnutie kože) alebo závažné ochorenie pečene a pečeňové funkcie stále nemáte v norme.

 • ak máte rakovinu alebo podozrenie na rakovinu, ktorá je citlivá na pohlavné hormóny, ako napríklad niektoré typy rakoviny prsníka.

 • ak sa u vás vyskytlo krvácanie z pošvy neznámeho pôvodu.

 • ak ste alergická na arašidy alebo sóju.


Ak sa vás týka ktorýkoľvek z týchto stavov, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako začnete užívať Zarelle. Je možné, že vám lekár odporučí používať nehormonálnu antikoncepčnú metódu.


Ak sa počas užívania Zarelle u vás po prvýkrát objaví ktorýkoľvek z týchto stavov, bezodkladne sa poraďte so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Poraďte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom predtýmr, ako začnete užívať Zarelle, ak

 • ste v minulosti mali rakovinu prsníka.

 • máte rakovinu pečene, pretože nemožno vylúčiť prípadný vplyv Zarelle.

 • ste v minulosti mali trombózu.

 • máte cukrovku.

 • máte epilepsiu (pozri časť „Iné lieky a Zarelle“).

 • máte tuberkulózu (pozri časť „Iné lieky a Zarelle“).

 • máte vysoký krvný tlak.

 • máte alebo ste mali chloazmu (žltohnedé pigmentové škvrny na koži, najmä na tvári); ak sa vás to týka, nevystavujte sa nadmernému slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.


Ak užívate Zarelle a máte niektorý z týchto stavov, budete pravdepodobne starostlivejšie sledovaná lekárom. Váš lekár vám vysvetlí, ako postupovať.


Zarelle a rakovina prsníka

Pravidelne si kontrolujte svoje prsníky a v prípade, že nahmatáte nejakú hrčku, okamžite kontaktujte svojho lekára. U žien užívajúcich antikoncepčné tablety sa o niečo častejšie diagnostikuje rakovina prsníka ako u žien rovnakého veku, ktoré antikoncepčné tablety neužívajú. Po ukončení užívania tabliet sa riziko postupne znižuje a 10 rokov po ukončení užívania tabliet je riziko rovnaké ako u žien, ktoré tablety nikdy neužívali. Rakovina prsníka je u žien mladších ako 40 rokov zriedkavá, ale riziko sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Preto je u žien užívajúcich antikoncepčné tablety vo vyššom veku nárast diagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka vyšší. Dĺžka užívania antikoncepčných tabliet nemá až taký vplyv.


U každých 10 000 žien, ktoré užívali antikoncepčné tablety počas 5 rokov, ale prestali ich užívať do 20. roku života, býva v priebehu 10 rokov od ukončenia užívania výskyt rakoviny prsníka zvýšený o necelý 1 prípad navyše oproti 4 prípadom normálne diagnostikovaným v tejto vekovej skupine. Podobne u 10 000 žien, ktoré antikoncepčné tablety užívali počas 5 rokov, ale prestali ich užívať do 30. roku života, býva výskyt rakoviny prsníka zvýšený o 5 prípadov navyše oproti 44 inak diagnostikovaným prípadom. U každých 10 000 žien, ktoré antikoncepčné tablety užívali počas 5 rokov, ale prestali ich užívať do 40. roku života, býva výskyt rakoviny prsníka zvýšený o 20 prípadov navyše oproti 160 inak diagnostikovaným prípadom.


Riziko rakoviny prsníka u užívateliek antikoncepčných tabliet obsahujúcich iba gestagén, ako je Zarelle, sa považuje za podobné ako u žien užívajúcich kombinované antikoncepčné tablety, ale dôkazy nie sú natoľko presvedčivé.


Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien užívajúcich antikoncepčné tablety je menej často v pokročilom štádiu ako rakovina prsníka u žien, ktoré antikoncepčné tablety neužívajú. Nie je známe, či je rozdiel v riziku vzniku rakoviny prsníka spôsobený užívaním antikoncepčných tabliet. Dôvodom môže byť aj skutočnosť, že sú tieto ženy častejšie vyšetrované a rakovina prsníka sa odhalí skôr.


Zarelle a trombóza

Okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak si všimnete možné príznaky trombózy (pozri tiež „Pravidelné prehliadky“). Pri trombóze dochádza k vzniku krvnej zrazeniny, ktorá môže upchať krvnú cievu. K trombóze niekedy dochádza v hlbokých žilách na nohách (hlboká žilová trombóza). Ak sa uvoľní krvná zrazenina z miesta svojho vzniku v žile, môže sa dostať do pľúcnych tepien, niektorú z nich upchať a spôsobiť takzvanú pľúcnu embóliu. Jej dôsledky môžu byť smrteľné. Hlboká žilová trombóza sa vyskytuje zriedkavo. Môže sa vyvinúť bez ohľadu na to, či antikoncepčné tablety užívate, alebo nie. Môže tiež vzniknúť počas tehotenstva. Riziko je vyššie u žien užívajúcich antikoncepčné tablety než u tých, ktoré ich neužívajú. Predpokladá sa, že riziko pri užívaní antikoncepčných tabliet obsahujúcich iba gestagén, ako je Zarelle, je nižšie ako u tabliet obsahujúcich aj estrogén (kombinované antikoncepčné tablety).


Deti a dospievajúci

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich do 18 rokov.


Iné lieky a Zarelle

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky alebo rastlinné prípravky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu narušiť účinnosť Zarelle.

Ide o lieky používané na liečbu epilepsie (napr. primidón, fenytoín, karbamazepín, oxkarbazepín, felbamát a fenobarbital) alebo tuberkulózy (napr. rifampicín), infekcie HIV (napr. ritonavir) alebo iných infekčných ochorení (napr. grizeofulvín), žalúdočných ťažkostí (aktívne uhlie), depresívnych nálad (rastlinné prípravky s ľubovníkom bodkovaným).


Váš lekár vás môže informovať, či musíte používať ďalšie antikoncepčné prostriedky a prípadne ako dlho.


Zarelle môže tiež narušiť pôsobenie niektorých liekov a spôsobiť tak posilnenie ich účinku (napr. lieky obsahujúce cyklosporín) alebo naopak zníženie účinku.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste tehotná, neužívajte Zarelle.


Dojčenie

Zarelle sa môže užívať počas dojčenia. Zarelle neovplyvňuje tvorbu alebo kvalitu materského mlieka. Malé množstvo účinnej látky Zarelle však prechádza do materského mlieka.


Zdravie detí dojčených počas 7 mesiacov, ktorých matky užívali dezogestrel, sa sledovalo až do ich veku 2,5 roka. Neboli zistené žiadne účinky na rast a vývoj detí.


Ak dojčíte a chcete užívať Zarelle, kontaktujte svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie sú žiadne údaje, ktoré by naznačovali vplyv Zarelle na pozornosť a sústredenie sa.


Zarelle obsahuje laktózu (mliečny cukor) a sójový olej.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte tento liek, ak ste alergická na arašidy alebo sóju.


Pravidelné prehliadky


Pri užívaní Zarelle vás bude lekár pozývať na pravidelné prehliadky. Aké časté budú a o aké prehliadky pôjde, závisí od vášho individuálneho stavu.


Obráťte sa čo najskôr na svojho lekára, ak:


 • máte silnú bolesť alebo opuch dolnej končatiny, bolesť na hrudníku neznámeho pôvodu, dýchavičnosť, nezvyčajný kašeľ spojený najmä s vykašliavaním krvi (môže znamenať trombózu).

 • sa u vás dostaví náhla silná bolesť žalúdka alebo zožltnutie kože (môže ísť o problémy s pečeňou).

 • ste si v prsníku nahmatali hrčku (môže ísť o rakovinu prsníka).

 • sa u vás dostaví náhla alebo závažná bolesť v dolnej časti brucha alebo v oblasti žalúdka (môže ísť o ektopické tehotenstvo, teda tehotenstvo mimo maternice).

 • má byť obmedzená vaša pohyblivosť alebo máte podstúpiť operáciu (poraďte sa so svojím lekárom najmenej 4 týždne vopred).

 • máte nezvyčajné, silné krvácanie z pošvy.

 • máte podozrenie, že ste tehotná.


 1. Ako užívať Zarelle


Spôsob podania

Zarelle je určený na perorálne použitie (užíva sa cez ústa).


Kedy a ako užívať Zarelle

Balenie Zarelle obsahuje 28 tabliet. Na blistri sú vytlačené dni v týždni spolu so šípkami, ktoré označujú správny smer užívania tabliet. Na každý deň pripadá jedna tableta. Vždy, keď budete začínať nové balenie Zarelle, vezmite si tabletu z horného radu. Nezačínajte s ľubovoľnou tabletou. Ak napríklad začnete s užívaním v stredu, musíte si vziať tabletu z horného radu označenú „St“ (streda). Pokračujte v užívaní jednej tablety denne vždy v smere šípok, kým balenie nebude prázdne. Takto môžete ľahko skontrolovať, či ste si v daný deň už vzali tabletu. Tablety užívajte každý deň približne v rovnakom čase.

Tabletu prehltnite celú a zapite vodou. Počas užívania Zarelle sa môže vyskytnúť krvácanie, ale je nutné pokračovať v obvyklom užívaní tabliet. Keď spotrebujete celé balenie, otvorte ďalšie balenie Zarelle nasledujúci deň, užívanie neprerušujte a nečakajte na krvácanie.


Kedy začať užívať prvé balenie Zarelle

Bez predchádzajúceho užívania hormonálnej antikoncepcie v uplynulom mesiaci

Počkajte na začiatok vašej menštruácie. Prvý deň cyklu užite prvú tabletu Zarelle. Žiadnu ďalšiu antikoncepčnú metódu nemusíte používať.


S užívaním tabliet môžete začať aj 2. až 5. deň cyklu, v tom prípade však nezabudnite používať ešte ďalšiu metódu antikoncepcie (bariérovú metódu) počas prvých 7 dní užívania tabliet.


Prechod z kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti

Zarelle môžete začať užívať deň nasledujúci po užití poslednej tablety z vášho súčasného blistra antikoncepčných tabliet alebo v deň odstránenia vaginálneho krúžku alebo náplasti (tzn. bez prestávky v užívaní tabliet, použitia krúžku alebo náplasti). Ak vaše súčasné balenie antikoncepčných tabliet obsahuje aj neaktívne tablety, môžete Zarelle začať užívať deň nasledujúci po užití poslednej aktívnej tablety (ak si nie ste istá, ktorá to je, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika). Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.


Môžete tiež začať najneskôr v deň nasledujúci po prestávke bez tabliet, krúžku, náplasti alebo po období s placebo tabletami vašej doterajšej antikoncepcie. Ak sa budete riadiť týmito pokynmi, používajte ďalšiu antikoncepčnú metódu (bariérovú metódu) počas prvých 7 dní užívania tabliet.


Prechod z inej tablety obsahujúcej len gestagén

Užívanie pôvodného lieku môžete ukončiť ktorýkoľvek deň a začať ihneď užívať Zarelle. Žiadnu ďalšiu antikoncepčnú metódu nemusíte používať.


Prechod z injekčne podávanej antikoncepcie, implantátu alebo vnútromaternicového telieska uvoľňujúceho gestagén (IUD)

Zarelle začnite užívať v deň, keď vám mala byť podaná ďalšia injekcia, alebo v deň odstránenia telieska či implantátu. Nemusíte použiť žiadne ďalšie antikoncepčné opatrenia.


Po pôrode

Zarelle môžete začať užívať medzi 21. a 28. dňom po pôrode. Ak začnete s užívaním neskôr, je nutné používať počas prvých 7 dní doplnkovú antikoncepčnú metódu (bariérovú metódu).

Ak však už prebehol pohlavný styk, je pred začatím užívania Zarelle nutné vylúčiť tehotenstvo. Ďalšie informácie pre dojčiace matky nájdete v bode „Tehotenstvo a dojčenie“ v časti 2. Môže vám poradiť aj váš lekár.


Po spontánnom alebo vyvolanom potrate

Poraďte sa so svojím lekárom.


Ak zabudnete užiť Zarelle

Ak ste sa s užitím tablety oneskorila o menej ako 12 hodín, spoľahlivosť Zarelle nebude ovplyvnená. Vynechanú tabletu užite hneď, ako si spomeniete, a ďalšie tablety užívajte v obvyklom čase.


Ak ste sa s užitím tablety oneskorila o viac ako 12 hodín, spoľahlivosť Zarelle môže byť znížená. Čím väčší počet po sebe nasledujúcich tabliet ste vynechali, tým vyššie je riziko zníženia antikoncepčného účinku. Tabletu užite hneď, ako si spomeniete, a ďalšiu tabletu užite vo zvyčajnom čase. Počas ďalších 7 dní užívania tabliet používajte doplnkovú antikoncepčnú metódu (bariérovú metódu). Keď ste vynechali jednu alebo viac tabliet v prvom týždni užívania tabliet a mali ste pohlavný styk v priebehu týždňa pred vynechaním tablety, môžete otehotnieť. Poraďte sa so svojím lekárom.


Ak máte tráviace ťažkosti (napr. vracanie, silná hnačka)

Postupujte podľa pokynov pri vynechaní tabliet uvedených vyššie. Ak vraciate alebo použijete aktívne uhlie počas 3 - 4 hodín po užití Zarelle alebo máte silnú hnačku, liečivo sa nemusí úplne vstrebať.


Ak užijete viac Zarelle, ako máte

Nie sú žiadne hlásenia o závažných škodlivých dôsledkoch užitia väčšieho počtu tabliet Zarelle naraz. Ak ste užili viac tabliet naraz, môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie alebo krvácanie z pošvy. Ak zistíte, že dieťa užilo viac tabliet, poraďte sa ihneď so svojím lekárom.


Ak prestanete užívať Zarelle

Zarelle môžete prestať užívať kedykoľvek. Odo dňa, keď ho prestanete užívať, už nebudete chránená pred otehotnením.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky spojené s užívaním Zarelle sú opísané v časti 2 „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zarelle“ v bodoch „Zarelle a rakovina prsníka“ a „Zarelle a trombóza“. Prečítajte si túto časť, aby ste získali ďalšie informácie, a v prípade potreby sa obráťte na svojho lekára.


Počas užívania Zarelle môžete mať krvácanie z pošvy v nepravidelných intervaloch. Môže to byť len špinenie bez nutnosti použitia vložky alebo silnejšie krvácanie, ktoré vyzerá ako slabšia menštruácia a vyžaduje použitie hygienických prostriedkov. Je ale tiež možné, že sa krvácanie neobjaví vôbec. Nepravidelné krvácanie nie je známkou toho, že by antikoncepčná ochrana Zarelle bola znížená. Vo väčšine prípadov nie je potrebné robiť žiadne opatrenia, iba pokračovať v užívaní Zarelle. Ak však krvácanie bude silné alebo dlhotrvajúce, poraďte sa so svojím lekárom.


Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky:

 • Časté (môžu postihovať až 1 z 10 žien):

zmeny nálady, depresívna nálada, znížená sexuálna túžba (libido), bolesť hlavy, nevoľnosť, akné, bolesť v prsníkoch, nepravidelná alebo žiadna menštruácia, nárast telesnej hmotnosti.

 • Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 žien):

vaginálna infekcia, ťažkosti s nosením kontaktných šošoviek, vracanie, vypadávanie vlasov, bolestivá menštruácia, cysta vaječníka, únava.

 • Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 žien):

kožné choroby, napr.: vyrážka, žihľavka, bolestivé modročervené vyvýšeniny na koži (erythema nodosum).


Okrem týchto vedľajších účinkov sa môže vyskytnúť výtok z pŕs.


Ak zaznamenáte príznaky angioedému, napríklad opuch tváre, jazyka alebo hltana, ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavku spolu s dýchacími ťažkosťami, máte okamžite vyhľadať lekára.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Zarelle


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zarelle obsahuje

Liečivo je dezogestrel (75 mikrogramov).


Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón K30, RRR-α-tokoferol, sójový olej, oxid kremičitý, koloidný oxid kremičitý, koloidný hydratovaný oxid, kyselina stearová, hypromelóza, polyetylénglykol, oxid titaničitý (E 171) (pozri tiež „Zarelle obsahuje laktózu (mliečny cukor) a sójový olej“ v časti 2).


Ako vyzerá Zarelle a obsah balenia

Jeden blister Zarelle obsahuje 28 bielych okrúhlych filmom obalených tabliet (s priemerom cca 5 mm). Každá škatuľka obsahuje 1, 3 alebo 6 blistrov.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

Dánsko

Tel: +45 4810 8810

e-mail: info@stragen.dk


Výrobca

Laboratorios León Farma, S.A.

Pol. Ind. Navatejera.

C/ La Vallina s/n

24008 - Navatejera, León.

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Zarelle 75 mikrogramů potahované tablety

Dánsko Zarelle 75 mikrogram filmovertrukne tabletter

Fínsko Zarelle 75 mikrogrammaa tabletti kalovppäällysteinen

Holandsko Zarelle 75 microgram filmomhulde tabletten

Maďarsko Femelle 75 mikrogramm filmtabletta

Slovensko Zarelle 75 mikrogramov filmom obalené tablety

Švédsko Zarelle 75 mikrogram filmdragerade tabletter

Taliansko Desogestrel Farmitalia

Veľká Británia Moonia 75 micrograms film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľku bola naposledy aktualizovaná v 05/2015.


8



Zarelle 75 mikrogramov filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/02147-REG

Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Zarelle 75 mikrogramov filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každáfilmom obalená tableta obsahuje 75 mikrogramov dezogestrelu.

Pomocné látky so známym účinkom: monohydrát laktózy 55 mg, sójový olej (maximálne 0,026 mg).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Biela guľatá s priemerom asi 5 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Perorálne kontraceptívum

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie
Na dosiahnutiekontraceptívnehoúčinkujenutnéužívať Zarelle podľapokynov(pozri Ako sa užívaZarelle“ aAko začaťužívať Zarelle“).

Osobitné populácie
Porucha funkcie obličiek
Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie s pacientmisporuchou funkcie obličiek.

Porucha funkcie pečene
Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie s pacientmisporuchoufunkciepečene. Keďžemetabolizmussteroidnýchhormónovmôžebyťnarušený upacientovsovažnýmochorenímpečene, užívanieZarelleutýchto žiennie jeindikované, pokiaľsahodnotypečeňových funkcií nevrátiado normálu(pozri časť 4.3).

Pediatrická populácia
Bezpečnosťa účinnosťZarelleudospievajúcichvo veku do18rokovneboladoteraz stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Spôsob podávania
Perorálne použitie.


Ako sa užíva Zarelle

Tablety sa musia užívať každý deň približne v rovnakom čase, aby interval medzi dvoma tabletami bol vždy 24 hodín. Prvá tableta sa má užiť v prvý deň menštruačného krvácania. Potom sa užíva jedna tableta každý deň nepretržite, bez ohľadu na prípadné krvácanie. Nový blister sa začne užívať hneď v ďalší deň po dokončení užívania predchádzajúceho blistra.


Ako začať užívať Zarelle

Bez predchádzajúceho užívania hormonálnej antikoncepcie (v predchádzajúcom mesiaci)

Užívanie tabliet sa musí začať v 1. deň prirodzeného cyklu ženy (prvý deň menštruačného krvácania).

Užívanie tabliet sa môže začať aj 2. – 5. deň, ale počas prvého cyklu sa odporúča použiť bariérovú antikoncepčnú metódu počas prvých 7 dní užívania tabliet.


Po prerušení gravidity v prvom trimestri:

Po prerušení gravidity v prvom trimestri sa odporúča okamžite začať s užívaním tabliet. V tomto prípade nie je potrebná doplnková antikoncepčná metóda.


Po pôrode alebo po prerušení gravidity v druhom trimestri:

Žena má byťpoučenáo tom, žes užívaním tabliet má začaťktorýkoľvek deňmedzi21.a28.dňom popôrodealeboprerušení gravidity v druhomtrimestri. Akzačne neskôr, byťpoučená o potrebe použiť doplnkovúbariérovúantikoncepčnú metódupočasprvých7dníužívania tabliet. Akvšakuž došlokpohlavnémustyku, predtým ako žena začne užívať Zarelle, má sa vylúčiť gravidita alebo žena musípočkaťdonasledujúcejmenštruačnejperiódy.


Ďalšie informácie pre dojčiace ženy pozri v časti 4.6.


Ako začať užívať Zarelle pri prechode z iných antikoncepčných metód

Prechod z inej kombinovanej perorálnej antikoncepcie (kombinovaná perorálna antikoncepcia (COC, combined oral contraception,vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť)

Žena má začať užívať Zarelle najlepšie nasledujúci deň po užití poslednej účinnej tablety (posledná tableta obsahujúca liečivá ) svojej predchádzajúcej COC alebo v deň odstránenia vaginálneho krúžku alebo transdermálnej náplasti. V týchto prípadoch nie je nutné použitie ďalšej antikoncepčnej metódy. Vo všetkých krajinách EÚ nemusia byť dostupné všetky antikoncepčné metódy.

Žena môže začať s užívaním aj najneskôr v deň, ktorý nasleduje po obvyklom intervale bez užívania tabliet či použitia náplasti alebo krúžku, alebo placebo tablety svojej predchádzajúcej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie, ale počas prvých 7 dní užívania tabliet sa odporúča používať zároveň aj doplnkovú metódu antikoncepcie.


Prechod z výlučne gestagénovej metódy (minitableta, injekcia, implantát) alebo z vnútromaternicového systému uvoľňujúceho gestagén (IUS)

Z minitablety môže žena prejsť v ľubovoľný deň (z implatnátu alebo IUS v deň jeho odstránenia, z injekčnej formy v deň, na ktorý pripadá ďalšia injekcia).


Ako postupovať pri vynechaní tabliet

Pokiaľ medzi dvoma tabletami uplynulo viac ako 36 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Ak sa užitie tablety oneskorilo o menej ako 12 hodín, vynechanú tabletu má žena užiť ihneď, ako si spomenie, a ďalšiu tabletu má užiť vo zvyčajnom čase. Ak uplynulo viac ako 12 hodín, má používať doplnkovú antikoncepčnú metódu ďalších 7 dní. Pokiaľ boli tablety vynechané počas prvého týždňa a v predchádzajúcom týždni došlo k pohlavnému styku, musí sa vziať do úvahy možná gravidita.


Odporúčanie v prípade gastrointestinálnych ťažkostí

V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí nemusí byť absorpcia úplná a je potrebné použiť ďalšiu antikoncepčnú metódu. Ak dôjde počas 3-4 hodín po užití tablety k vracaniu, absorpcia nemusí byť úplná. V takom prípade postupujte podľa pokynov pre vynechanie tabliet uvedených v časti 4.2.


Sledovanie liečby

Pred predpísaním lieku sa má zistiť podrobná anamnéza a odporúča sa dôkladné gynekologické vyšetrenie, aby sa vylúčila gravidita. Pred predpísaním lieku sa majú vyšetriť poruchy krvácania, ako oligomenorea a amenorea. Interval medzi kontrolami závisí od okolností v jednotlivých prípadoch. Ak môže predpísaný liek potenciálne ovplyvniť latentné alebo manifestované ochorenie (pozri časť 4.4), majú sa podľa toho naplánovať kontrolné vyšetrenia.


Aj napriek pravidelnému užívaniu Zarelle môže dôjsť k poruchám krvácania. Ak je krvácanie veľmi časté a nepravidelné, má sa zvážiť iná metóda antikoncepcie. Ak príznaky pretrvávajú, má sa vylúčiť organická príčina.

Zvládanie amenorey počas liečby má vychádzať z toho, či sa tablety užívajú podľa pokynov a môže zahŕňať test gravidity.


V prípade gravidity sa má liečba ukončiť.


Ženy majú byť poučené o tom, že Zarelle nechráni pred vírusom HIV (AIDS) a ďalšími sexuálne prenosnými chorobami.


 1. Kontraindikácie


 • Aktívna venózna tromboembolická porucha.

 • Prebiehajúce alebo v anamnéze sa vyskytujúce závažné ochorenie pečene, kým sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálu.

 • Potvrdené alebo suspektné malignity citlivé na pohlavné steroidy.

 • Vaginálne krvácanie neznámeho pôvodu.

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Alergia na arašidy alebo sóju.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sú prítomné akékoľvek ochorenia/rizikové faktory uvedené v ďalšom texte, má sa v každom jednotlivom prípade zvážiť, či prínos užívania gestagénu prevyšuje možné riziká a prediskutovať to s danou ženou skôr, než sa rozhodne začať užívať Zarelle. V prípade zhoršenia, exacerbácie alebo prvého výskytu ktoréhokoľvek z týchto stavov má žena kontaktovať svojho lekára. Lekár má potom rozhodnúť, či sa má užívanie Zarelle prerušiť.


Riziko rakoviny prsníka všeobecne narastá s pribúdajúcim vekom. Pri užívaní kombinovanej perorálnej antikoncepcie (COC) riziko diagnostikovania rakoviny prsníka mierne stúpa. Toto zvýšené riziko postupne mizne do 10 rokov po ukončení užívania COC a nesúvisí s dĺžkou užívania, ale s vekom ženy, ktorá COC užíva. Predpokladaný počet diagnostikovaných prípadov na 10 000 žien užívajúcich COC (do 10 rokov po ukončení užívania) v porovnaní so ženami, ktoré v rovnakom období života COC nepoužívali, bol vypočítaný pre jednotlivé vekové skupiny a je uvedený v nasledujúcej tabuľke.


Veková skupina

Predpokladané prípady u žien, ktoré užívali COC

Predpokladané prípady u žien, ktoré neužívali COC

16-19 rokov

4,5

4

20-24 rokov

17,5

16

25-29 rokov

48,7

44

30-34 rokov

110

100

35-39 rokov

180

160

40-44 rokov

260

230


Riziko pre ženy, ktoré užívajú gestagénovú antikoncepciu, ako je napríklad Zarelle, je podobné ako riziko spojené s COC. Pre gestagénovú antikoncepciu sú však menej presvedčivé dôkazy. V porovnaní s rizikom vzniku rakoviny prsníka počas života je zvýšené riziko spojené s užívaním COC nízke. Prípady rakoviny prsníka diagnostikované ženám užívajúcich COC bývajú v menej pokročilom štádiu než u žien, ktoré COC neužívali. Zvýšené riziko pozorované u žien užívajúcich COC môže byť spôsobené včasnejšou diagnózou, biologickými účinkami tabletyt alebo kombináciou oboch .


Vzhľadom na to, že nie je možné vylúčiť biologický účinok gestagénov na rakovinu pečene, má sa u žien s rakovinou pečene individuálne vyhodnotiť pomer prínosu a rizika.


Ak sa objavia akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene, žena má byť poslaná na vyšetrenie a konzultáciu k odbornému lekárovi.


Epidemiologický výskum ukázal súvislosť užívania COC so zvýšeným výskytom venóznej tromboembólie (VTE, hlboká venózna trombóza a pulmonálna embólia). Hoci nie je známa klinická závažnosť tohto zistenia pre Zarelle používaného ako antikoncepciu bez estrogénnej zložky, užívanie Zarelle má byť v prípade trombózy ukončené. Ukončenie užívania Zarelle sa má zvážiť aj v prípade dlhodobej imobilizácie v dôsledku chirurgického zákroku alebo ochorenia. Ženy s tromboembolickými poruchami v anamnéze majú byť upozornené na možnosť recidívy.


Napriek tomu, že gestagény môžu mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a na glukózovú toleranciu, nie je preukázaná potreba úpravy liečebného režimu u žien s diabetom, ktoré používajú antikoncepciu obsahujúcu iba gestagén. Počas prvých mesiacov užívania však majú byť ženy s diabetom pod starostlivým dohľadom.


Ak sa pri užívaní Zarelle vyvinie pretrvávajúca hypertenzia alebo ak výrazné zvýšenie krvného tlaku nereaguje adekvátne na antihypertenznú liečbu, má sa zvážiť prerušenie užívania Zarelle.


Užívanie Zarelle vedie k zníženiu koncentrácie estradiolu v sére na hodnotu zodpovedajúcu včasnej folikulárnej fáze. Zatiaľ nie je známe, či má toto zníženie klinicky relevantné účinky na minerálnu denzitu kostí.


Ochrana pred mimomaternicovou graviditou nie je pri tradičnej, čisto gestagénovej antikoncepcii taká účinná, ako pri kombinovanej perorálnej antikoncepcii, čo súvisí s častým výskytom ovulácie pri použití gestagénovej antikoncepcie. Napriek tomu, že Zarelle ovuláciu trvalo potláča, v diferenciálnej diagnóze sa má vziať do úvahy mimomaternicová gravidita, ak sa u ženy vyskytne amenorea alebo bolesti brucha.


V ojedinelých prípadoch sa môže vyskytnúť chloazma, najmä u žien s chloazmou gravidarum v anamnéze. Ženy so sklonom ku chloazme sa majú počas užívania Zarelle vyhýbať slnku a ultrafialovému žiareniu.


Nasledujúce ochorenia boli hlásené počas gravidity a počas užívania pohlavných steroidov, ale nepreukázala sa súvislosť s užívaním gestagénov: žltačka a/alebo pruritus súvisiaci s cholestázou; tvorba žlčových kameňov; porfýria; systémový lupus erythematosus; hemolyticko-uremický syndróm; Syndenhamova chorea; gestačný herpes; strata sluchu spojená s otosklerózou; (dedičný) angioedém.


Každá tableta tohto lieku obsahuje 55mg laktózy.

Pacientky so zriedkavými problémami galaktózovej intolerancie, laponskej deficiencie laktázy alebo glukózovo-galaktózovej malabsorbcie nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie

Interakcie medzi hormonálnou antikoncepciou a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo k zlyhaniu antikoncepcie. V literatúre boli popísané nasledujúce interakcie (prevažne v súvislosti s kombinovanou antikoncepciou, ale ojedinele aj s gestagénovou antikoncepciou).


Hepatálny metabolizmus: Môžu sa objaviť interakcie s liekmi indukujúcimi mikrozomálne enzýmy, čoho dôsledkom môže byť zýšený klírens pohlavných hormónov (napr. hydantoíny (napr. fenytoín), barbituráty (napr. fenobarbital), primidón, karbamazepín, rifampicín a možno tiež oxkarbazepín, rifabutín, topiramát, felbamát, ritonavir, nelfinavir, griseofulvín a rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum)).


Maximálna enzýmová indukcia sa počas prvých 2 - 3 týždňov užívania nemusí prejaviť, ale môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.


Ženy, ktoré sa liečia niektorým z týchto liekov, majú dočasne používať súčasne so Zarelle aj bariérovú metódu antikoncepcie. Bariérová metóda sa má používať počas súbežného užívania s liekmi indukujúcimi mikrozomálne enzýmy a následne ešte 28 dní po ich vysadení. V prípade dlhodobej liečby liekmi indukujúcimi hepatálne enzýmy sa má zvážiť nehormonálna antikoncepčná metóda.


Počas liečby aktívnym absorbčným uhlím môže dôjsť k zníženiu absorpcie hormónov obsiahnutých v tabletách, a tým aj k zníženiu účinnosti antikoncepcie. V tomto prípade platia opatrenia používané pri vynechaní tablety, ako je uvedené v časti 4.2.


Hormonálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus iných liekov. Ich koncentrácie v plazme a tkanivách môžu byť buď zvýšené (napr. cyklosporín), alebo znížené.

Poznámka: Na určenie potenciálnych interakcií je potrebné oboznámiť sa s informáciami o súbežne podávaných liekoch.


Laboratórne testy

Údaje získané pri používaní COC ukázali, že antikoncepčné hormóny môžu mať vplyv na výsledky niektorých laboratórnych testov vrátane biochemických parametrov funkcie pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, koncentrácie transportných proteínov v sére, napr. globulíny viažuce kortikosteroidy a lipidové/lipoproteínové frakcie, parametre metabolizmu sacharidov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny vo všeobecnosti zostávajú v rámci referenčného rozpätia laboratórnych hodnôt. Nie je známe, do akej miery toto zistenie platí aj pre antikoncepciu obsahujúcu iba gestagén.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Zarelleje určený na prevenciugravidity. Informácieo návrate k plodnosti(ovulácii) pozri v časti5.1


Gravidita

Zarelle nie je indikovaný počas gravidity. Ak počas liečby liekom Zarelle dôjde ku gravidite, užívanie lieku sa má ukončiť.


Štúdie na zvieratách preukázali, že veľmi vysoké dávky gestagénnych látok môžu spôsobiť maskulinizáciu plodov ženského pohlavia.


Rozsiahle epidemiologické štúdie neodhalili zvýšené riziko porúch u detí narodených ženám, ktoré pred graviditou užívali COC, ani teratogénne účinky, keď bola COC neúmyselne používaná na začiatku gravidity. Farmakovigilančné údaje zozbierané pri používaní rôznej COC s obsahom dezogestrelu taktiež nesvedčia o zvýšenom riziku.


Laktácia

Zarelle nemá vplyv na tvorbu alebo kvalitu materského mlieka (koncentráciu bielkovín, laktózy alebo tuku). Etonogestrel sa však v malom množstve vylučuje do materského mlieka. V dôsledku toho môže dieťa vypiť 0,01 - 0,05 mikrogramu etonogestrelu na kg telesnej hmotnosti za deň (na základe odhadovanej konzumácie 150 ml mlieka/kg/deň).


K dispozícii sú obmedzené údaje o dlhodobom sledovaní detí, ktorých matky začali užívať Zarelle počas 4. až 8. týždňa po pôrode. Deti boli dojčené 7 mesiacov a sledované do veku 1,5 roka (n=32) alebo do veku 2,5 roka (n=14). Hodnotenie rastu, fyzického a psychosomatického vývoja neukázalo žiaden rozdiel v porovnaní s dojčenými deťmi, ktorých matky používali vnútromaternicové teliesko s obsahom medi. Na základe dostupných údajov sa Zarelle môže používať počas dojčenia. Vývoj a rast dojčených detí, ktorých matky užívajú Zarelle sa má však pozorne sledovať.


. 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zarellenemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách bolo medzi najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami nepravidelné krvácanie. Nejaký typ nepravidelného krvácania bol zaznamenaný až u 50 % žien užívajúcich dezogestrel. Keďže dezogestrel inhibuje ovuláciu takmer v 100 % na rozdiel od iných, tabliet obsahujúcich len gestagén, nepravidelné krvácanie je častejšie, než je to v prípade iných tabliet obsahujúcich len gestagén. U 20 - 30 % žien sa krvácanie objavuje častejšie, u 20 % žien môže byť menej časté alebo nie je prítomné vôbec. Krvácanie môže trvať dlhšie. Po niekoľkých mesiacoch užívania sa frekvencia krvácania zvyčajne znižuje. Informovanosť, poradenstvo a menštruačný kalendár môže pomôcť žene akceptovať jej model krvácania.


Medzi ďalšie najčastejšie hlásené nežiaduce účinky v klinických štúdiách s dezogestrelom (>2,5 %) patrí akné, zmeny nálady, bolesť prsníkov, nevoľnosť a nárast telesnej hmotnosti. Nežiaduce účinky sú uvedené v tabuľke.

Nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu pri použití nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov

Časté


Menej časté

Zriedkavé


Infekcie a nákazy


vaginálna infekcia


Psychické poruchy


zmeny nálady,

depresívna nálada,

znížené libido



Poruchy nervového systému

bolesť hlavy



Poruchy oka



neznášanlivosť kontaktných šošoviek


Poruchy gastrointestinálneho traktu

nevoľnosť

vracanie


Poruchy kože a podkožného tkaniva

akné

alopécia

vyrážka, žihľavka, erythema nodosum

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

bolesť prsníkov, nepravidelné krvácanie, amenorea

dysmenorea, ovariálna cysta


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


únava


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

nárast telesnej hmotnosti




Počas užívania dezogestrelu sa môže vyskytnúť výtok z prsníka. Zriedkavo boli hlásené mimomaternicové gravidity (pozri časť 4.4). Ďalej sa môže vyskytnúť angioedém (jeho zhoršenie) a/alebo zhoršenie hereditárneho angioedému (pozri časť 4.4).


U žien, ktoré užívajú (kombinovanú) perorálnu antikoncepciu bolo hlásené množstvo (závažných) nežiaducich účinkov. Medzi tieto nežiaduce účinky patria venózne tromboembolické poruchy, arteriálne tromboembolické poruchy, hormonálne podmienené nádory (napr. nádory na pečeni, karcinóm prsníka) a chloazma, niektoré z nich sú podrobnejšie popísané v časti 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady závažných nežiaducich účinkov z predávkovania. Predávkovanie môže viesť k nasledujúcim príznakom: nevoľnosť, vracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá, liečba má byť symptomatická.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hormonálne kontraceptíva na systémové použitie, gestagény

ATC kód: G03AC09.


Mechanizmus účinku

Zarelle je tableta obsahujúca len gestagén, ktorá obsahuje gestagén dezogestrel. Podobne ako iné antikoncepčné tablety obsahujúce iba gestagén je Zarelle najvhodnejší pre dojčiace matky a pre ženy, ktoré nemôžu alebo nechcú používať estrogény. Na rozdiel od tradičných antikoncepčných tabliet obsahujúcich iba gestagén sa antikoncepčný účinok Zarelle dosahuje primárne inhibíciou ovulácie. Medzi ďalšie účinky patrí zvýšená viskozita cervikálneho hlienu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

V štúdii sledujúcej 2 cykly, ktorá používala ako definíciu ovulácie koncentráciu progesterónu vyššiu než 16 nmol/l počas 5 po sebe nasledujúcich dní, bola incidencia ovulácie 1 % (1/103) s 95 % intervalom spoľahlivosti 0,02 % - 5,29 % v ITT (intention-to-treat) skupine (zlyhanie užívateľky a zlyhanie metódy). Inhibícia ovulácie sa dosiahla od 1. cyklu užívania. V tejto štúdii, keď bolo užívanie dezogestrelu po 2 cykloch (56 po sebe nasledujúcich dní) ukončené, ovulácia sa objavila priemerne za 17 dní (v rozmedzí 7 - 30 dní).


V porovnávacej štúdii účinnosti (v ktorej bol povolený maximálny čas vynechania tablety 3 hodiny) bol celkový ITT Pearlov index pre dezogestrel 0,4 (95 % interval spoľahlivosti 0,09 % - 1,20 %) porovnateľný s 1,6 (95 % interval spoľahlivosti 0,42 % - 3,96 %) pre 30 µg levonorgestrelu.


Pearlov index pre dezogestrel je porovnateľný s hodnotou historicky zistenou pre COC v bežnej populácii užívajúcej COC. Liečba dezogestrelom vedie k zníženiu koncentrácie estradiolu na hodnotu zodpovedajúcu včasnej folikulárnej fáze. Neboli pozorované žiadne klinicky významné účinky na metabolizmus cukrov, tukov ani na hemostázu.


Pediatrická populácia

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich vo veku do 18 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní Zarelle sa dezogestrel (DSG) rýchlo absorbuje a mení na etonogestrel (ENG). Za stabilných podmienok sa maximálne sérové hladiny dosiahnu za 1,8 hodiny po užití tablety a absolútna klinická dostupnosť pre etonogestrel je približne 70 %.


Distribúcia

Etonogestrel sa v 95,5 – 99 % viaže na bielkoviny krvnej plazmy, prevažne na albumín a v menšej miere na SHBG (sex hormone binding globuline, pohlavné hormóny, viažuce globulín).


Biotransformácia

Dezogestrel sa metabolizuje hydroxyláciou a dehydrogenáciou na aktívny metabolit etonogestrel. Etonogestrel sa metabolizuje konjugáciou so sulfátom a glukuronidom.


Eliminácia

Etonogestrel sa vylučuje s priemerným biologickým polčasom približne 30 hodín, pričom nie je rozdiel medzi jednorazovým a opakovaným podaním. Stabilná koncentrácia v plazme sa dosiahne po 4 - 5 dňoch. Sérový klírens po intravenóznom podaní etonogestrelu je približne 10 l/hodinu. Etonogestrel a jeho metabolity sa ako voľné steroidy alebo ako konjugáty vylučujú močom a stolicou (pomer 1,5:1). U dojčiacich matiek sa etonogestrel vylučuje do materského mlieka, pomer výskytu v mlieku/sére je 0,37 - 0,55.

Na základe týchto údajov a odhadovaného príjmu 150 ml mlieka/kg/deň môže dojča skonzumovať 0,01 - 0,05 mikrogramov etonogestrelu.


Osobitné populácie

Vplyv poruchyfunkcieobličiek
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na hodnotenievplyvu ochorenia obličiek na farmakokinetiku dezogestrelu.

Vplyv poruchy funkcie pečene
Neuskutočnili sa žiadne štúdie na hodnotenievplyvu ochorenia pečene na farmakokinetiku dezogestrelu.Je však pravdepodobné, že steroidovéhormónysa slabo metabolizujú užiensozníženoufunkcioupečene.

Etnickéskupiny

Neuskutočnili sa žiadne štúdie na hodnotenie farmakokinetiky vetnickýchskupinách.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Počas štúdií toxicity neboli zistené žiadne iné účinky okrem tých, ktoré sa dajú vysvetliť hormonálnymi vlastnosťami dezogestrelu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy

kukuričný škrob

povidón K30

RRR-α-tokoferol

sójový olej

koloidný bezvodný oxid kremičitý

koloidný hydratovaný oxid kremičitý

kyselina stearová

Filmotvorná vrstva:

hypromelóza 2910

polyetylénglykol

oxid titaničitý (E 171)


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Blistre s pretlačovacou hliníkovou fóliou a vrstvou z PVC/PVDC.


Veľkosť balenia:

1 x 28 filmom obalených tabliet

3 x 28 filmom obalených tabliet

6 x 28 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


17/0161/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE



10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


10


Zarelle 75 mikrogramov filmom obalené tablety