+ ipil.sk

ZELDOX 80 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa

ZELDOX

20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg tvrdé kapsuly

ziprasidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je ZELDOX a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ZELDOX

 3. Ako užívať ZELDOX

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať ZELDOX

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je ZELDOX a na čo sa používa


ZELDOXpatrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antipsychotiká.


ZELDOX sa používa na liečbu schizofrénie u dospelých – psychického ochorenia charakteristického nasledujúcimi príznakmi: počutie, videnie a cítenie vecí, ktoré neexistujú, viera v niečo, čo nie je skutočné, pociťovanie nezvyčajných podozrení, chýbanie sociálnych (medziľudských) vzťahov alebo ťažkosti ich vytvárať, nervozita, depresia alebo úzkosť.


ZELDOX sa taktiež používa na liečbu stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov - psychického ochorenia charakteristického striedaním stavov nadšenia (mánia) a depresívnych nálad. Počas epizód mánie sú najtypickejšie príznaky: nadšené správanie, prehnané sebavedomie, nárast energie, znížená potreba spánku, nedostatok koncentrácie alebo hyperaktivita a opakované vysokorizikové správanie.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ZELDOX


Neužívajte ZELDOX

 • ak ste alergický na ziprasidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Príznaky alergickej reakcie zahŕňajú vyrážku, svrbenie, opuch tváre alebo pier, ťažkosti s dýchaním,

 • ak máte alebo ste v minulosti mali problémy so srdcom alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt,

 • ak užívate lieky na liečbu ťažkostí so srdcovým rytmom alebo lieky, ktoré môžu

ovplyvniť srdcový rytmus. Pozrite tiež časť „Iné lieky a ZELDOX“ nižšie.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať ZELDOX, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný/á

- ak sa u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine v minulosti vyskytli krvné zrazeniny, keďže užívanie liekov ako je tento, bolo spojené s tvorbou krvných zrazenín

- ak máte problémy s pečeňou

- ak máte alebo ste v minulosti mali kŕče alebo epilepsiu

- ak ste starší pacient (nad 65 rokov) s demenciou a máte zvýšené riziko porážky (cievnej mozgovej príhody)

- ak máte nízky kľudový srdcový rytmus a/alebo viete, že máte nedostatok solí v dôsledku predĺženej a ťažkej hnačky a vracania alebo užívania diuretík (liekov na odvodnenie)

- ak pri vstávaní do vzpriamenej polohy pociťujete rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, kolaps alebo závrat, ktoré môžu poukazovať na poruchy srdcového rytmu.


Oznámte svojmu lekárovi, že užívate ZELDOX skôr, ako vám vykonajú laboratórne vyšetrenia (ako sú vyšetrenia krvi, moču, funkcie pečene, srdcového rytmu, atď.), pretože to môže pozmeniť výsledky týchto vyšetrení.


Iné lieky a ZELDOX

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte ZELDOX ak užívate lieky na srdcový rytmus alebo lieky, ktoré môžu ovplyvniť srdcový rytmus ako sú:

 • antiarytmiká triedy IA a III, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. Tieto lieky ovplyvňujú srdcový rytmus predĺžením QT intervalu (na EKG). Ak máte v tejto súvislosti akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky na liečbu:

 • bakteriálnych infekcií, tieto lieky sú známe ako antibiotiká, napríklad makrolidové antibiotiká alebo rifampicín

 • zmien nálady (v rozmedzí od depresívnej nálady po eufóriu), rozrušenia a podráždenia, tieto lieky sú známe ako stabilizátory nálady, napr. lítium, karbamazepín, valproát

 • depresie, vrátane niektorých liekov zvyšujúcich hladinu sérotonínu, napr. SSRI, ako sú fluoxetín, paroxetín, setralín; alebo lieky rastlinného pôvodu alebo prírodné lieky obsahujúce ľubovník bodkovaný

 • epilepsie, napr. fenytoín, fenobarbital, karbamazepín, etosuximid

 • Parkinsonovej choroby, napr. levodopa, bromokriptín, ropinirol, pramipexol

 • ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali nasledujúce lieky: verapamil, chinidín, itrakonazol alebo ritonavir


Prečítajte si aj časť „Neužívajte ZELDOX“ vyššie.


ZELDOX a jedlo, nápoje a alkohol

Kapsuly ZELDOXU sa musia užiť počas hlavného jedla.

Vyhnite sa užívaniu alkoholických nápojov počas užívania ZELDOXU, keďže alkohol môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo:

ZELDOXsa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ vám lekár nepovie inak, pretože existuje riziko, že tento liek môže poškodiť vaše dieťa. Ženy v plodnom veku musia používať vhodnú antikoncepciu. Ak otehotniete alebo ak plánujete otehotnieť počas užívania ZELDOXU, ihneď informujte svojho lekára.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali ZELDOX: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho novorodenca objavia niektoré z týchto príznakov, musíte kontaktovať svojho lekára.


Dojčenie:

Počas užívania ZELDOXU nedojčite. Je to z dôvodu, že malé množstvá môžu prechádzať

do materského mlieka. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť. Ak plánujete dojčiť, pred užitím tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.


Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pri užívaní ZELDOXU môžete pociťovať ospalosť. Ak tento príznak pociťujete, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje alebo zariadenia, pokým ospalosť nevymizne.


Dôležité informácie o niektorých zložkách ZELDOXU

ZELDOX obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím ZELDOXU.


 1. Ako užívať ZELDOX


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kapsuly sa majú prehltnúť celé, nemajú sa hrýzť a musia sa užiť s jedlom. Je dôležité kapsuly nežuť, keďže to môže ovplyvniť rozsah vstrebania lieku v črevách.


ZELDOX kapsuly sa majú užívať dvakrát denne, jedna kapsula ráno počas „úplných raňajok“ a jedna večer počas „večere“ (pozri blistrové balenie). Je potrebné, aby ste tento liek užívali každý deň v rovnakom čase.


Dospelí pacienti

Zvyčajná dávka je medzi 40 – 80 mg dvakrát denne užitá s jedlom.


Pri dlhodobom užívaní môže váš lekár dávku upraviť. Je potrebné, aby ste neprekročili maximálnu dávku 160 mg denne.


Deti a dospievajúci s bipolárnou mániou

Zvyčajná začiatočná dávka je 20 mg, nasledovne vám váš lekár odporučí najvhodnejšiu dávku. Je potrebné, aby sa neprekročila maximálna dávka 80 mg denne u detí s hmotnosťou 45 kg alebo menej alebo 160 mg denne u detí s hmotnosťou viac ako 45 kg.

Bezpečnosť a účinnosť ZELDOXU v liečbe schizofrénie u detí a dospievajúcich nebola stanovená.


Starší pacienti (nad 65 rokov)

Ak ste starší pacient, váš lekár rozhodne o vhodnej dávke pre vás. Dávky u pacientov nad 65 rokov sú niekedy nižšie ako dávky užívané mladšími pacientmi. Váš lekár vám odporučí dávku, ktorá je pre vás vhodná.


Pacienti s poruchami funkcie pečene

Ak máte problémy s pečeňou, môžete potrebovať nižšiu dávku ZELDOXU. Váš lekár zistí, aká dávka je pre vás vhodná.


Ak užijete viac ZELDOXU, ako máte

Ihneď sa spojte so svojím lekárom alebo pohotovostným oddelením najbližšej nemocnice. Zoberte so sebou škatuľu ZELDOXU.


Ak ste užili príliš veľa tvrdých kapsúl ZELDOXU, môžete pociťovať ospalosť, trasenie,

kŕče a samovoľné pohyby hlavy a krku.


Ak zabudnete užiť ZELDOX

Je dôležité užívať ZELDOX každý deň v tom istom čase. Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete, pokiaľ už nie je čas na nasledujúcu dávku. V tom prípade užite iba nasledujúcu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať ZELDOX

Váš lekár vám povie, ako dlho máte užívať ZELDOX. Neprestaňte užívať ZELDOX, pokiaľ vám tak nepovie váš lekár.


Je dôležité pokračovať v užívaní vašich liekov, aj keď sa cítite lepšie. Ak ukončíte liečbu príliš skoro, príznaky sa môžu znovu objaviť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia

u každého.Väčšina vedľajších účinkov je však iba prechodná. Často môže byť zložité odlíšiť príznaky vášho ochorenia od vedľajších účinkov.


Prestaňteužívať ZELDOX a kontaktujte ihneď svojho lekára, ak sa u vás prejaví niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov:


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • Rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus, závraty pri vstávaní do vzpriamenej polohy, ktoré môžu naznačovať nezvyčajnú funkciu srdca. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako posturálna hypotenzia.

 • Samovoľné/nezvyčajné pohyby, najmä tváre a jazyka.


Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • Opuch tváre, pier, jazyka, ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka. Môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie, ako napr. angioedém.

 • Horúčka, zrýchlené dýchanie, potenie, stuhnutosť svalov, trasenie, ťažkosti s prehĺtaním a znížené vedomie. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako neuroleptický malígny syndróm.

 • Zmätenosť, rozrušenie, vysoká teplota, potenie, nedostatočná koordinácia svalov, zášklby svalov. Môžu to byť príznaky stavu známeho ako sérotonínový syndróm.

 • Rýchly, nepravidelný srdcový rytmus, mdloby, ktoré môžu byť príznakmi život ohrozujúceho stavu známeho ako Torsades de Pointes.


Môžu sa u vás prejaviť nasledujúce vedľajšie účinky uvedené nižšie. Tieto možné vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti mierne až stredne závažné a môžu časom ustúpiť. Ak sú však tieto vedľajšie účinky závažné alebo pretrvávajúce, je potrebné, aby ste sa spojili so svojím lekárom.


Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nepokoj

 • nezvyčajné pohyby vrátane mimovoľných pohybov, stuhnutosť a tvrdosť svalov, spomalené pohyby, trasenie, celková slabosť a únava

 • ospalosť

 • závrat

 • bolesť hlavy

 • zápcha, nutkanie na vracanie, vracanie a tráviace ťažkosti, suchosť v ústach,

zvýšené slinenie

 • rozmazané videnie.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zvýšená chuť do jedla

 • ťažkosti s kontrolou pohybov

 • pocit rozrušenia alebo úzkosti, zovretie hrdla, nočné mory

 • záchvaty, mimovoľné pohyby očí do nehybnej polohy, ťažkopádnosť, porucha reči, znecitlivenie, pocit mravčenia, znížená schopnosť sústrediť sa, slintanie, nadmerná ospalosť počas dňa, vyčerpanie

 • búšenie srdca, pocit mdlôb pri vstávaní, dýchavičnosť

 • citlivosť na svetlo, hučanie v ušiach

 • bolesť hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, opuchnutý jazyk, vetry, žalúdočná nevoľnosť

 • svrbivá kožná vyrážka, akné

 • svalové kŕče, stuhnutosť alebo opuch kĺbov

 • smäd, bolesť, nepríjemný pocit na hrudníku, nezvyčajná chôdza.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • nádcha

 • znížené hladiny vápnika v krvi

 • záchvat paniky, pocit depresie, spomalené myslenie, nedostatok emócií

 • nezvyčajná poloha hlavy (strnutie šije), znehybnenie, nepokojné nohy

 • čiastočná alebo úplná strata videnia v jednom oku, svrbenie očí, suché oči, poruchy videnia

 • bolesť ucha

 • čkanie

 • reflux kyseliny (návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka)

 • riedka stolica

 • vypadávanie vlasov, opuch tváre, podráždenie kože

 • neschopnosť otvoriť ústa

 • neschopnosť udržať moč v mechúre, bolestivé alebo namáhavé močenie

 • znížená alebo zvýšená erekcia, znížený orgazmus, nezvyčajná tvorba mlieka v prsných žľazách

 • zväčšenie prsníkov u mužov a žien

 • pocit horúčavy, horúčka

 • zníženie alebo zvýšenie počtu bielych krviniek (pri vyšetrení krvi)

 • nezvyčajné výsledky pečeňových funkčných testov

 • vysoký tlak krvi

 • nezvyčajné výsledky vyšetrení krvi alebo pulzu

 • fľaky vyvýšenej a zapálenej červenej kože pokryté bielymi šupinami známe ako psoriáza.


Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • závažná alergická reakcia

 • u starších ľudí s demenciou bol hlásený nízky nárast počtu úmrtí pacientov užívajúcich antipsychotiká v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívali

 • krvné zrazeniny v cievach, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť, a začervenanie nôh), ktoré sa môžu pohybovať cievami do pľúc a spôsobiť bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • ťažkosti so spánkom, mimovoľné močenie

 • extrémne dobrá nálada, zvláštne myšlienkové pochody a hyperaktivita (nadmerná činnosť)

 • strata vedomia

 • veľké vyrážky, veľmi svrbiace hrče na koži (žihľavka)

 • pretrvávajúca nezvyčajná a bolestivá erekcia

 • ochabnutie tváre

 • abstinenčný syndróm u novorodencov.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať ZELDOX


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ZELDOX obsahuje


 • Liečivo je ziprasidón. Každá kapsula obsahuje 20 mg, 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu ako monohydrátu ziprasidóniumchloridu.


 • Ďalšie zložky sú:

monohydrát laktózy,

predželatínovaný kukuričný škrob,

magnéziumstearát,

želatína,

oxid titaničitý (E171),

nátriumlaurylsulfát.

Okrem toho 20 mg, 40 mg a 80 mg kapsuly obsahujú aj farbivo indigokarmín (E132).

Zložky potlače sú:

šelak,

bezvodý etanol,

izopropylalkohol,

butanol,

propylénglykol,

čistená voda,

hydroxid amónny,

hydroxid draselný,

farbivo čierny oxid železitý (E172).


Ako vyzerá ZELDOX a obsah balenia

ZELDOX kapsuly sú tvrdé želatínové kapsuly.

ZELDOX 20 mg: tvrdé, modro-biele kapsuly označené “Pfizer” a ZDX 20

ZELDOX 40 mg: tvrdé, modré kapsuly označené “Pfizer” a ZDX 40

ZELDOX 60 mg: tvrdé, biele kapsuly označené “Pfizer” a ZDX 60

ZELDOX 80 mg: tvrdé, modro-biele kapsuly označené “Pfizer” a ZDX 80


Veľkosti balenia:

Al/PVC/PVA blistre s obsahom 14, 20, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl.


HDPE liekovka so sušiacim činidlom a závitnicovým poistným uzáverom so 100 kapsulami.

Tepelné tesnenie môže byť použité ako uzáver, v takomto prípade sušiace činidlo nie je súčasťou liekovky.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PFIZER Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


Výrobca

R-Pharm Germany GmbH

Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen

Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

pod týmito názvami:


Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Island, Taliansko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko

ZELDOX

Írsko

GEODON

Grécko, Španielsko, Švédsko

ZELDOX, GEODONTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2015.


*Ochranná známka PFIZER

8ZELDOX 80 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku

ZELDOX 20 mg

ZELDOX 40 mg

ZELDOX 60 mg

ZELDOX 80 mg

tvrdé kapsuly


2. Kvalitatívne a kvantitAtívne zloženie


Každá tvrdá kapsula obsahuje 20 mg, 40 mg, 60 mg alebo 80 mg ziprasidónu ako monohydrátu ziprasidóniumchloridu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 20 mg kapsula obsahuje 66,10 mg monohydrátu laktózy.

Každá 40 mg kapsula obsahuje 87,83 mg monohydrátu laktózy.

Každá 60 mg kapsula obsahuje 131,74 mg monohydrátu laktózy.

Každá 80 mg kapsula obsahuje 175,65 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LiekovÁ forma


Tvrdá kapsula

Opis lieku:

ZELDOX 20 mg: tvrdé, modro‑biele kapsuly (č. 4) označené “Pfizer” a ZDX 20

ZELDOX 40 mg: tvrdé, modré kapsuly (č. 4) označené “Pfizer” a ZDX 40

ZELDOX 60 mg: tvrdé, biele kapsuly (č. 3) označené “Pfizer” a ZDX 60

ZELDOX 80 mg: tvrdé, modro‑biele kapsuly (č. 2) označené “Pfizer” a ZDX 80


 1. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Ziprasidón je indikovaný na liečbu schizofrénie u dospelých.

Ziprasidón je indikovaný na liečbu stredne ťažkých manických alebo zmiešaných epizód pri bipolárnej poruche u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 10 – 17 rokov (prevencia epizód bipolárnej poruchy nebola stanovená, pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Pri akútnej liečbe schizofrénie a bipolárnej mánie sa odporúča dávka 40 mg dvakrát denne s jedlom. Denná dávka sa môže následne upravovať podľa individuálneho klinického stavu až do maximálnej dávky 80 mg dvakrát denne. V prípade potreby sa môže odporúčaná maximálna dávka dosiahnuť už na tretí deň liečby.


Je obzvlášť dôležité neprekročiť maximálnu dávku, keďže bezpečnostný profil nad 160 mg/deň nebol potvrdený a ziprasidón sa dáva do súvislosti s predĺžením QT intervalu v závislosti od dávky (pozri časti 4.3 a 4.4).


Pri udržiavacej liečbe schizofrénie majú pacienti dostávať najnižšiu účinnú dávku; v mnohých prípadoch môže postačovať dávka 20 mg dvakrát denne.


Starší pacienti

Nižšia začiatočná dávka sa bežne neindikuje, ale má sa zvážiť u pacientov vo veku od 65 rokov, kde si to vyžaduje ich klinický stav.


Použitie pri poruche funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nevyžaduje úprava dávky (pozri časť 5.2).


Použitie pri poruche funkcie pečene

U pacientov s pečeňovou insuficienciou sa majú zvážiť nižšie dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).


Pediatrická populácia


Bipolárna mánia:

Odporúčaná dávka pri akútnej liečbe bipolárnej mánie u pediatrickej populácie (vo veku 10 – 17 rokov) je jednorazová dávka 20 mg v prvý deň, podaná s jedlom. Ziprasidón sa má následne podávať s jedlom v dvoch jednotlivých denných dávkach a má sa titrovať počas 1 – 2 týždňov na cieľové rozmedzie 120 – 160 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 45 kg, alebo na cieľové rozmedzie 60 ‑ 80 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou < 45 kg. Následné dávkovanie má byť upravené na základe individuálneho klinického stavu v rozsahu 80 – 160 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou ≥ 45 kg alebo 40 ‑ 80 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou < 45 kg. V klinickom skúšaní bolo povolené asymetrické dávkovanie s rannými dávkami o 20 mg alebo 40 mg nižšími ako boli večerné dávky (pozri časti 4.4, 5.1 a 5.2).


Je obzvlášť dôležité, aby nebola prekročená od hmotnosti odvodená maximálna dávka, keďže bezpečnostný profil nad maximálnou dávkou (160 mg/deň pre deti ≥ 45 kg a 80 mg/deň pre deti < 45 kg) nebol potvrdený a ziprasidón sa spája s predĺžením QT intervalu závislým od dávky (pozri časti 4.3 a 4.4)


Schizofrénia:

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu u pediatrických pacientov so schizofréniou nebola stanovená (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Známe predĺženie QT‑intervalu. Vrodený syndróm dlhého QT. Nedávno prekonaný akútny infarkt myokardu. Nekompenzované srdcové zlyhávanie. Arytmie liečené antiarytmikami I.A a III. triedy.


Súbežná liečba s liečivami, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká I.A a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. (Pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Anamnéza, vrátane vyhodnotenia rodinnej anamnézy, a fyzikálne vyšetrenie sa majú vykonať na identifikáciu pacientov, pre ktorých sa liečba ziprasidónom neodporúča (pozri časť 4.3).


QT interval

Ziprasidón spôsobuje mierne až stredne závažnéod dávky závislé predĺženie QT‑intervalu (pozri časti 4.8 a 5.1).


Ziprasidón sa preto nemá podávať spolu s liečivami, o ktorých je známe, že predlžujú QT‑interval(pozri časti 4.3 a 4.5). Opatrnosť sa odporúča u pacientov s významnou bradykardiou. Poruchy elektrolytovej rovnováhy, ako sú hypokaliémia a hypomagneziémia, zvyšujú riziko vzniku malígnych arytmií, preto musia byť korigované pred začiatkom podávania ziprasidónu. Pred začiatkom liečby pacientov so stabilným srdcovým ochorením sa má zvážiť EKG vyšetrenie.

Ak sa objavia kardiálne symptómy, ako sú palpitácie, vertigo, synkopa alebo srdcové záchvaty, vtedy sa má zvážiť možnosť vzniku malígnej srdcovej arytmie a má sa vykonať komplexné vyšetrenie srdca vrátane EKG. Ak je QTc interval > 500 ms, potom sa odporúča liečbu ukončiť (pozri časť 4.3).


Po uvedení lieku na trh sa vyskytli zriedkavé hlásenia arytmií typu “torsades de pointes” u pacientov s viacerými kombinovanými rizikovými faktormi, ktorí užívali ziprasidón.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť ziprasidónu v liečbe schizofrénie u pediatrickej populácie nebola vyhodnotená.


Neuroleptický malígny syndróm (NMS)

NMS je zriedkavá, ale potenciálne fatálna komplikácia, ktorá bola hlásená v súvislosti s antipsychotickými liečivami vrátane ziprasidónu. Liečba NMS má zahŕňať okamžité vysadenie všetkých antipsychotických liekov.


Tardívna dyskinéza

Po dlhodobej liečbe môže ziprasidón spôsobiť tardívnu dyskinézu a iné neskoré extrapyramídové syndrómy. O pacientoch s bipolárnou poruchou je známe, že sú obzvlášť citliví na túto kategóriu príznakov. Je to častejšies narastajúcou dĺžkou liečby a pribúdajúcim vekom. Ak sa objavia znaky a príznaky tardívnej dyskinézy, má sa zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie ziprasidónu.


Epileptické záchvaty

Pri liečbe pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze sa odporúča opatrnosť.


Porucha funkcie pečene

Chýbajú skúsenosti s liečbou u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, a preto sa má ziprasidón používať s opatrnosťou u tejto skupiny pacientov (pozri časti 4.2 a 5.2).


Lieky obsahujúce laktózu

Keďže kapsula obsahuje ako pomocnú látku laktózu (pozri časť 6.1), pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, laponským deficitom laktázy alebo glukózo‑galaktózovou malabsorpciou, nesmú tento liek užívať.


Zvýšené riziko cerebrovaskulárnych príhod u skupiny pacientov s demenciou

V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s demenciou, liečených atypickými antipsychotickými liekmi, sa zaznamenalo približne 3‑násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť ani v prípade ostatných antipsychotických liečiv alebo skupín pacientov. ZELDOX sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody.


Zvýšená úmrtnosť starších pacientov s demenciou

Údaje z dvoch veľkých pozorovacích štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, liečení antipsychotikami, majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí nie sú liečení.

Nie sú dostatočné údaje pre spoľahlivý odhad presného rozsahu tohto rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.


ZELDOX nie je schválený na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


Venózna trombembólia

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venóznej trombembólie (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotickými liečivami majú často získané rizikové faktory pre vznik VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby ZELDOXOM a prijať potrebné preventívne opatrenia.


Priapizmus

Pri používaní antipsychotík, vrátane ziprasidónu, boli hlásené prípady priapizmu. Rovnako ako pri iných antipsychotikách, sa tento nežiaduci účinok nezdá byť závislý od dávky a nesúvisí s dĺžkou liečby.


Hyperprolaktinémia

Podobne ako iné liečivá, ktoré sú antagonistami dopamínových D2receptorov, ziprasidón môže zvýšiť hladiny prolaktínu. So zlúčeninami zvyšujúcimi prolaktín boli hlásené poruchy ako sú galaktorea, amenorea, gynekomastia a impotencia. Dlhotrvajúca hyperprolaktinémia, ak je spojená s hypogonadizmom môže viesť k zníženiu kostnej denzity.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakokinetické a farmakodynamické štúdie medzi ziprasidónom a inými liekmi, ktoré predlžujú QT interval, sa nevykonali. Keďže aditívny účinok ziprasidónu a týchto liekov nemožno vylúčiť, preto sa ziprasidón nemá podávať s liekmi, ktoré predlžujú QT interval, ako sú antiarytmiká I.A a III. triedy, oxid arzenitý, halofantrín, levometadyl acetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochín, sertindol alebo cisaprid. (Pozri časť 4.3.)


Interakčné štúdie medzi ziprasidónom a inými liekmi u detí neboli vykonané.


Lieky účinkujúce na CNS / alkohol

Vzhľadom na primárny účinok ziprasidónu na CNS sa má používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne účinkujúcimi liečivami a alkoholom.


Účinok ziprasidónu na iné lieky

In vivoštúdia s dextrometorfánom nepreukázala žiadnu významnú inhibíciu CYP2D6 pri plazmatických koncentráciách o 50 % nižších než tých, ktoré sa dosiahnu po podaní 40 mg ziprasidónu dvakrát denne. In vitro údaje naznačujú, že ziprasidón môže mierne inhibovať CYP2D6 a CYP3A4. Je však nepravdepodobné, že ziprasidón bude klinicky významne ovplyvňovať farmakokinetiku liečiv, ktoré sa metabolizujú týmito izoformami cytochrómu P450.


Perorálne kontraceptíva – podávanie ziprasidónu neviedlo k signifikantným zmenám farmakokinetiky estrogénu (etinylestradiol, substrát CYP3A4) alebo progesterónu.


Lítium – súčasné podávanie ziprasidónu nemalo žiadny vplyv na farmakokinetiku lítia.


Keďže ziprasidón a lítium sa dávajú do súvislosti so zmenami v prevodovom systéme srdca, ich kombinácia môže predstavovať riziko farmakodynamických interakcií vrátane arytmií, avšak v kontrolovaných klinických skúšaniach kombinácia ziprasidónu a lítia nepreukázala zvýšené klinické riziko v porovaní s lítiom samotným.


Údaje o súčasnej liečbe so stabilizátorom nálady karbamazepínom sú obmedzené.

Farmakokinetická interakcia ziprasidónu s valproátom je nepravdepodobná z dôvodu absencie spoločnej metabolickej cesty pre tieto dve liečivá. V pacientskej štúdii súbežné podávanie ziprasidónu a valproátu ukázalo, že priemerné koncentrácie valproátu boli v terapeutickom rozmedzí v porovnaní s valproátom podávaným súbežne s placebom.


Účinky ďalších liekov na ziprasidón

Ketokonazol (400 mg/deň), inhibítor CYP3A4, zvýšil sérové koncentrácie ziprasidónu o <40 %. Pri očakávanom Tmaxziprasidónu sa zvýšili sérové koncentrácie S‑metyl‑dihydroziprasidónu o 55 % a ziprasidoniumsulfoxidu o 8 %. Dodatočné predĺženie QTc sa nepozorovalo. Zmeny vo farmakokinetike v dôsledku súčasného podávania silných inhibítorov CYP3A4 nemajú pravdepodobne klinický význam, preto sa nevyžaduje úprava dávkovania. In vitroúdaje naznačujú, že ziprasidón je P‑glykoproteínový (p-gp) substrát. In vivovýznam je neznámy, avšak súbežné podávanie so známymi p-gp inhibítormi ako verapamil, makrolidové antibiotiká, chinidín, itrakonazol a ritonavir môže spôsobiť zvýšené plazmatické koncentrácie ziprasidónu. Súbežné podávanie s p-gp induktormi ako rifampin, ľubovník bodkovaný môže spôsobiť znížené koncentrácie ziprasidónu. Toto sa musí zobrať do úvahy pri súbežnom podávaní ziprasidónu s inými liekmi.


Liečba karbamazepínom v dávke 200 mg dvakrát denne počas 21 dní, viedla ku zníženiu expozície ziprasidónu o približne 35 %.


Antacidá – opakované dávky antacíd obsahujúcich alumínium a magnézium alebo cimetidín nemajú klinicky významný účinok na farmakokinetiku ziprasidónu pri podaní s jedlom.


Sérotonínergné liečivá

V ojedinelých prípadoch sa vyskytli hlásenia sérotonínového syndrómu, ktorý dočasne súvisel s terapeutickým používaním ziprasidónu v kombinácii s inými sérotonínergnými liekmi, ako sú SSRI (pozri časť 4.8). Medzi charakteristické znaky sérotonínového syndrómu možno zahrnúť zmätenosť, agitovanosť, horúčku, potenie, ataxiu, hyperreflexiu, myoklóniu a hnačku.


Väzba na bielkoviny

Ziprasidón sa pevne viaže na plazmatické bielkoviny. In vitroväzba na plazmatické bielkoviny nebola zmenená warfarínom ani propranololom, dvomi liekmi pevne viazanými na bielkoviny, ani ziprasidón nezmenil väzbu týchto liekov v ľudskej plazme. Možnosť liekových interakcií spôsobených vytesnením z väzby na bielkoviny je preto nepravdepodobná.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie reprodukčnej toxicity odhalili nežiaduce účinky na reprodukčný proces až pri dávkach vedúcich k toxicite matky a/alebo sedácii. Nie sú žiadne dôkazy poukazujúce na teratogenitu (pozri časť 5.3).


Gravidita

Neuskutočnili sa žiadne štúdie u gravidných žien. Ženy v reprodukčnom veku užívajúce ziprasidón majú byť preto poučené, aby používali vhodné kontraceptíva. Keďže skúsenosti u ľudí sú obmedzené, podávanie ziprasidónu počas gravidity sa odporúča iba v prípade, keď očakávaný prínos pre matku prevažuje nad potenciálnym rizikom pre plod.


Antipsychotiká (označenie v skupine):

U novorodencov, ktorí boli vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane ziprasidónu) počas posledného trimestra gravidity, vzniká po pôrode riziko výskytu nežiaducich účinkov rôznej závažnosti a trvania, vrátane extrapyramídových a/alebo abstinenčných príznakov. Hlásená bola agitácia, hypertónia, hypotónia, tremor, somnolencia, respiračná tieseň alebo poruchy dojčenia. Preto majú byť novorodenci pozorne sledovaní. ZELDOX sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ to nie je striktne nevyhnutné. Ak je potrebné počas gravidity prerušiť liečbu, nemá sa vykonať náhle.


Laktácia

Nie je známe, či sa ziprasidón vylučuje do materského mlieka. Pacientky nemajú dojčiť dieťa, keď užívajú ziprasidón. Ak je liečba nevyhnutná, dojčenie sa má prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ziprasidón môže spôsobiť ospalosť a môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pacienti, ktorí pravdepodobne budú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje, majú byť na to náležite upozornení.


4.8 Nežiaduce účinky


Perorálny ziprasidón sa podával v klinických štúdiách (pozri časť 5.1) približne 6 500 pacientom. Najčastejšie nežiaduce reakcie v klických štúdiách schizofrénie boli sedácia a akatízia. V klinických štúdiách bipolárnej poruchy boli najčastejšie nežiaduce reakcie sedácia, akatízia, extrapyramídová porucha a závrat.


Dole uvedená tabuľka obsahuje nežiaduce účinky na základe kombinovaných krátkodobých (4 – 6‑týždňových) štúdií schizofrénie s pevne stanovenou dávkou a krátkodobých (3‑týždňových) štúdií bipolárnej poruchy s flexibilnou dávkou, ktoré majú pravdepodobnú alebo možnú súvislosť s liečbou ziprasidónom a majú väčšiu incidenciu ako placebo. Ďalšie nežiaduce účinky hlásené zo skúseností

po uvedení na trh sú uvedené kurzívou v zozname nižšie s frekvenciou „Neznáme“.


Všetky nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy a frekvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100 - < 1/10), menej časté (1/1 000 - < 1/100) a zriedkavé (≥1/10 000 - < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Nežiaduce účinky uvedené nižšie môžu súvisieť aj so základným ochorením a/alebo konkomitantnou liečbou.


Triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie na liekInfekcie a nákazy

Zriedkavé

rinitída


Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

zvýšená chuť do jedla

Zriedkavé

hypokalciémia


Psychické poruchy

Časté

nepokoj

Menej časté

agitovanosť, úzkosť, zovretie hrdla, nočná mora

Zriedkavé

panický atak, príznaky depresie, bradyfrénia, mierne vzrušenie, anorgazmia

Neznáme nespavosť, mánia/hypománia


Poruchy nervového systému

Časté

dystónia, akatízia, extrapyramídová porucha, Parkinsonov syndróm (vrátane rigidity s fenoménom ozubeného kolesa, bradykinézy, hypokinézy), tremor, závrat, sedácia, somnolencia, bolesť hlavy

Menej časté

generalizované tonicko‑klonické záchvaty, tardívna dyskinéza, dyskinéza, salivácia, ataxia, dyzartria, okulogyrická kríza, porucha pozornosti, hypersomnia, hypestézia, parestézia, letargia

Zriedkavé


Neznáme

tortikolis, paréza, akinéza, hypertónia, syndróm nepokojných nôh

neuroleptický malígny syndróm, sérotonínový syndróm (pozri časť 4.5), ovisnutá tvár

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé

lymfopénia, zvýšený počet eozinofilov


Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

palpitácie, tachykardia

predĺžený QTc interval na EKG

Torsades de pointes (pozri časť 4.4)


Poruchy oka

Časté

rozmazané videnie

Menej časté

fotofóbia

Zriedkavé

amblyopia, porucha videnia, svrbenie oka, suché oči


Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

vertigo, tinnitus

Zriedkavé

bolesť ucha


Poruchy ciev

Menej časté

hypertenzná kríza, hypertenzia, ortostatická hypotenzia, hypotenzia

Zriedkavé


Neznáme

systolická hypertenzia, diastolická hypertenzia, kolísavý krvný tlak

synkopa, cievna trombembólia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

dyspnoe, bolesť hrdla

Zriedkavé

štikútanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea, vracanie, zápcha, dyspepsia, suchosť v ústach, hypersekrécia slín

Menej časté

hnačka, dysfágia, gastritída, gastrointestinálne ťažkosti, opuchnutý jazyk, zhrubnutý jazyk, flatulencia

Zriedkavé

gastroezofágový reflux, riedka stolica


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

urtikária, vyrážka, makulo-papulózna vyrážka, akné

Zriedkavé


Neznáme

psoriáza, alergická dermatitída, alopécia, opuch tváre, erytém, papulózna vyrážka, podráždenie kože

hypersenzitivita, angioedém


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

muskuloskeletálna rigidita

Menej časté

muskuloskeletálne ťažkosti, svalový kŕč, bolesť v končatinách, stuhnutosť kĺbov

Zriedkavé

trizmusPoruchy obličiek a močovej sústavy

Zriedkavé

Neznáme

inkontinencia moču, dyzúria

enuréza


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé


Neznáme

erektilná dysfunkcia, zvýšená erekcia, galaktorea, gynekomastia

priapizmus


Poruchy imunitného systému

Neznáme

anafylaktická reakcia


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov

Zriedkavé

nezvyčajné pečeňové funkčné testy


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

asténia, únava

Menej časté

dyskomfort na hrudníku, abnormálna chôdza, bolesť, smäd

Zriedkavé

pyrexia, pocit horúčavy


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená laktátdehydrogenáza v krvi


Stavy v gravidite, v šestonedelí a perinatálnom období

Neznáme

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)
V krátkodobých a dlhodobých klinických štúdiách so ziprasidónom v liečbe schizofrénie a bipolárnej mánie bola incidencia tonicko‑klonických záchvatov a hypotenzie menej častá, s výskytom menším než u 1 % pacientov liečených ziprasidónom.


Ziprasidón spôsobuje mierne až stredné, od dávky závislé predĺženie QT intervalu (pozri časť 5.1).V klinických štúdiách schizofrénie sa pozoroval nárast o 30 až 60 ms u 12,3 % (976/7941) EKG vyšetrení u pacientov liečených ziprasidónom a u 7,5 % (73/975) EKG vyšetrení u pacientov, ktorí dostávali placebo. Predĺženie o > 60 ms sa pozorovalo u 1,6 % (128/7941) vyšetrení u pacientov liečených ziprasidónoma u 1,2 % (12/975) vyšetrení u pacientov, ktorí dostávali placebo. Celková incidencia predĺženia QTc intervalu nad 500 ms bola 3 z 3266 (0,1 %) u pacientov liečených ziprasidónoma 1 z 538 (0,2 %) u pacientov, ktorým bolo podávané placebo. Porovnateľné výsledky sa pozorovali v klinických štúdiách pri bipolárnej poruche.


V klinických štúdiách dlhodobej udržiavacej liečby schizofrénie boli hladiny prolaktínu u pacientov liečených ziprasidónom niekedy zvýšené, ale u väčšiny pacientov sa vrátili k normálnym hodnotám bez prerušenia liečby. Okrem toho, potenciálne klinické prejavy (napr. gynekomastia a zväčšenie prsníkov) boli zriedkavé.Pediatrická populácia s bipolárnou mániou


Ziprasidón bol v klinických skúšaniach (pozri časť 5.1) podávaný perorálne 267 deťom a dospievajúcim s bipolárnou poruchou. V placebom kontrolovanej štúdii boli najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie (hlásené s frekvenciou >10 %) sedácia, somnolencia, bolesť hlavy, vyčerpanosť, nauzea a závrat. Frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u týchto subjektov boli vo všeobecnosti podobné ako u dospelých s bipolárnou poruchou liečených ziprasidónom.


Ziprasidón sa v klinických skúšaniach bipolárnej poruchy u pediatrickej populácie spájal s podobným miernym až stredným, od dávky závislým predĺžením QT intervalu ako u dospelej populácie. Tonicko-klonické kŕče a hypotenzia neboli hlásené v placebom kontrolovaných skúšaniach bipolárnej poruchy u pediatrickej populácie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s predávkovaním ziprasidónom sú obmedzené. Najvyššie potvrdené jednorazové užitie ziprasidónu je 12 800 mg. V tomto prípade boli hlásené extrapyramídové symptómy a QTc interval 446 ms (bez srdcových následkov). Všeobecne, najčastejšie hlásené príznaky po predávkovaní sú extrapyramídové symptómy, somnolencia, tremor a anxieta.


Možnosť vzniku psychickej otupenosti, záchvatov alebo dystónie hlavy a krku po predávkovaní predstavuje riziko aspirácie z indukovaného vracania. Ihneď sa má začať s kardiovaskulárnym monitoringom vrátane kontinuálneho elektrokardiografického monitoringu na detekciu možnej arytmie. Špecifické antidotum ziprasidónu neexistuje.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká / deriváty indolu / ziprasidón

ATC kód: N05AE04


Mechanizmus účinku

Ziprasidón vykazuje vysokú afinitu k dopamínovým receptorom typu 2 (D2) a podstatne vyššiu afinitu k sérotonínovým receptorom typu 2A (5HT2A). Pri použití pozitrónovej emisnej tomografie (PET) bola receptorová blokáda 12 hodín po jednorazovej perorálnej dávke 40 mg pri sérotonínovom type 2Aviac ako 80 % a viac ako 50 % pri D2 type. Ziprasidón vzájomne reaguje aj so sérotonínovými receptormi 5HT2C, 5HT1Da 5HT1A, pričom jeho afinita k týmto miestam je rovnaká alebo väčšia než afinita k D2 receptoru. Ziprasidón má stredne vysokú afinitu k neuronálnym transmiterom sérotonínu a noradrenalínu. Ziprasidón vykazuje stredne vysokú afinitu k histamínovým H(1)‑ a alfa(1)‑receptorom. Ziprasidón vykazuje zanedbateľnú afinitu k muskarínovým M(1)‑receptorom.


Ako sa ukázalo, ziprasidón je antagonistom na sérotonínových receptoroch typu 2A (5HT2A), ako aj dopamínových receptoroch typu 2 (D2). Predpokladá sa, že terapeutická aktivita je aspoň čiastočne sprostredkovaná kombináciou týchto dvoch antagonistických účinkov. Ziprasidón je tiež silný antagonista na 5HT2Ca 5HT1Dreceptoroch, silný agonista na 5HT1Areceptore a inhibuje neuronálne spätné vychytávanie noradrenalínu a sérotonínu.


Ďalšie informácie o klinických skúšaniach


Schizofrénia

V štúdii s trvaním 52 týždňov bol ziprasidón účinný pri udržiavaní klinického zlepšenia počas kontinuálnej liečby u pacientov, ktorí preukázali odozvu na začiatku liečby: medzi jednotlivými skupinami liečenými ziprasidónom nebol jasný dôkaz závislosti odozvy od dávky. V tejto štúdii, do ktorej boli zaradení pacienti s pozitívnymi, ako aj negatívnymi príznakmi, sa účinnosť ziprasidónu prejavila pri pozitívnych aj negatívnych symptómoch.


Incidencia prírastku telesnej hmotnosti, hlásená ako nežiaduci účinok v krátkodobých štúdiách liečby schizofrénie (4 ‑ 6 týždňov), bola nízka a identická u pacientov so ziprasidónom a placebom (u oboch 0,4 %). Počas jednoročnej placebom kontrolovanej štúdie sa pozorovali skupinové mediány pre úbytok telesnej hmotnosti v rozsahu 1 ‑ 3 kg u pacientov liečených ziprasidónom v porovnaní s mediánom úbytku telesnej hmotnosti 3 kg u pacientov, ktorí dostávali placebo.


V dvojito-zaslepenej porovnávacej štúdii schizofrénie sa merali metabolické parametre vrátane hmotnosti a hladín inzulínu nalačno, celkového cholesterolu a triacylglycerolov a indexu inzulínovej rezistencie (IR). U pacientov, ktorí užívali ziprasidón, sa nepozorovali významné zmeny od začiatku liečby (“baseline”) u žiadneho z týchto metabolických parametrov.


Výsledky veľkej štúdie bezpečnosti po uvedení na trh:

Po uvedení na trh bola vykonaná randomizovaná štúdia s 18 239 pacientmi so schizofréniou s obdobím sledovania 1 rok, aby sa zistilo či sa účinok ziprasidónu na QTc interval spája so zvýšeným rizikom mortality nezapríčinenej samovraždou. Táto štúdia, ktorá bola vykonaná v prirodzených podmienkach klinických ambulancií, neukázala rozdiel v miere celkovej mortality a mortality nezapríčinenej samovraždou medzi liečbou ziprasidónom a olanzapínom (primárny koncový ukazovateľ). Štúdia tiež neukázala rozdiel v sekundárnych koncových výsledkoch - mortalita zo všetkých príčin, mortalita zapríčinená samovraždou, mortalita z dôvodu náhlej smrti, avšak v skupine so ziprasidónom bol pozorovaný nevýznamný, numericky vyšší výskyt kardiovaskulárnej mortality. V skupine so ziprasidónom bol tiež pozorovaný štatisticky významne vyšší výskyt hospitalizácií z akejkoľvek príčiny, najmä z dôvodu rozdielov v počte psychiatrických hospitalizácií.


Bipolárna mánia

Účinnosť ziprasidónu u dospelých s mániou bola stanovená v dvoch placebom kontrolovaných, dvojito‑zaslepených štúdiách s dĺžkou trvania 3 týždne, ktoré porovnávali ziprasidón s placebom a v jednej dvojito‑zaslepenej štúdii s dĺžkou trvania 12 týždňov, ktorá porovnávala ziprasidón s haloperidolom a placebom. Tieto štúdie zahŕňali približne 850 pacientov spĺňajúcich DSM‑IV kritériá pre bipolárnu poruchu I s akútnou manickou alebo zmiešanou epizódou, s charakteristickými psychotickými príznakmi alebo bez nich. Výskyt psychotických príznakov na začiatku liečby bol v týchto štúdiách 49,7 %, 34,7 % alebo 34,9 %. Účinnosť bola stanovená pomocou stupnice na hodnotenie mánie (Mania Rating Scale, MRS). Stupnica závažnosti celkového klinického dopadu (Clinical Global Impression‑Severity, CGI‑S) bola v týchto štúdiách buď súčasne primárnou alebo kľúčovou sekundárnou premennou účinnosti. Liečba ziprasidónom (40 – 80 mg dvakrát denne, priemerná denná dávka 120 mg) viedla k štatisticky signifikantne väčšiemu zlepšeniu v prípade oboch MRS a CGI‑S na poslednej návšteve (3. týždeň) v porovnaní s placebom. Pri liečbe haloperidolom v štúdii s dĺžkou 12 týždňov (priemerná denná dávka 16 mg) došlok signifikantne väčšiemu zníženiu MRS skóre v porovnaní so ziprasidónom (priemerná denná dávka 121 mg). Ziprasidón preukázal porovnateľnú účinnosť s haloperidolom, čo sa týka podielu pacientov, u ktorých pokračuje odpoveď na liečbu od 3. do 12. týždňa.


Účinnosť ziprasidónu v liečbe bipolárnej poruchy I u pediatrických pacientov (vo veku 10 – 17 rokov), bola hodnotená v jednom 4-týždňovom, placebom kontrolovanom skúšaní (n=237) s hospitalizovanými pacientmi alebo ambulantne liečenými pacientmi, ktorí spĺňali kritériá DSM-IV pre manické alebo zmiešané epizódy bipolárnej poruchy I so psychotickými príznakmi alebo bez nich a mali na začiatku liečby Y-MRS skóre ≥17. Táto dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia porovnávala flexibilne dávkovaný, perorálne podávaný ziprasidón (80 – 160 mg/deň (40 – 80 mg dva krát denne) v dvoch rozdelených dávkach pre pacientov s telesnou hmotnosťou ≥45 kg, 40 – 80 mg/deň (20 – 40 mg dvakrát denne) pre pacientov s telesnou hmotnosťou <45 kg) s placebom.

Ziprasidón bol podávaný ako jedna dávka 20 mg prvý deň, potom bol titrovaný počas 1 – 2 týždňov v dvoch denných dávkach na cieľové rozmedzie 120 – 160 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou ≥45 kg alebo 60 – 80 mg/deň pre pacientov s telesnou hmotnosťou <45 kg. Bolo povolené asymetrické dávkovanie s rannými dávkami o 20 mg alebo 40 mg nižšími ako večerné dávky. Ziprasidón bol nadradený placebu v zmene celkového Y-MRS skóre od začiatku liečby

po 4. týždeň. V tomto klinickom skúšaní boli podávané priemerné denné dávky 119 mg pacientom

s telesnou hmotnosťou ≥45 kg a 69 mg pacientom s telesnou hmotnosťou <45 kg.


Ziprasidón bol z hľadiska bezpečnosti hodnotený u 267 pediatrických pacientov (vo veku 10 – 17 rokov), ktorí sa zúčastnili klinických skúšaní na liečbu bipolárnej mánie s viacnásobnou dávkou. Celkovo 82 pediatrických pacientov s bipolárnou poruchou I dostávalo perorálne dávky ziprasidónu aspoň 180 dní.


V 4-týždňovom skúšaní s pediatrickými pacientmi (10 – 17 rokov) s bipolárnou mániou neboli rozdiely medzi ziprasidónom a placebom v priemernej zmene telesnej hmotnosti, glukózy na lačno, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu alebo hladín triglyceridov od začiatku podávania.


Neboli vykonané dlhodobé dvojito zaslepené klinické štúdie skúmajúce účinnosť a toleranciu ziprasidónu u detí a dospievajúcich.


Neexistujú dlhodobé klinické štúdie skúmajúce účinnosť ziprasidónu v prevencii návratu manicko‑depresívnych príznakov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní opakovaných dávok ziprasidónu s jedlom sa maximálne sérové koncentrácie dosahujú typicky 6 až 8 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť dávky 20 mg je pri podaní s jedlom 60 %. Farmakokinetické štúdie dokázali, že biologická dostupnosť ziprasidónu sa zvýši až do 100 % v prítomnosti jedla. Preto sa odporúča, aby sa ziprasidón užíval spolu s jedlom.


Distribúcia

Distribučný objem je približne 1,1 l/kg. Ziprasidón sa viaže viac než v 99 % na bielkoviny v sére.

Biotransformácia a eliminácia

Priemerný eliminačný polčas ziprasidónu po perorálnom podaní je 6,6 hodín. Ustálený stav sa dosiahne v priebehu 1 ‑ 3 dní. Priemerný klírens intravenózne podaného ziprasidónu je 5 ml/min/kg. Približne 20 % dávky sa vylúči močom a približne 66 % sa eliminuje stolicou.


Ziprasidón má lineárnu kinetiku v rozsahu dávok 40 ‑ 80 mg dvakrát denne, ak sa podáva s jedlom.


Ziprasidón sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje, len malé množstvo ziprasidónu sa vylučuje nezmenené do moču (<1 %) a stolicou (<4 %). Ziprasidón sa primárne vylučuje troma predpokladanými metabolickými cestami, pričom vznikajú štyri hlavné cirkulujúce metabolity: benzizotiazolpiperazínium‑sulfoxid (BITP–sulfoxid), BITP‑sulfón, ziprasidonium‑sulfoxid a S‑metyl‑dihydroziprasidón. Nezmenený ziprasidón predstavuje asi 44 % z celkového množstva podaného lieku v sére.


Štúdiain vivoukazuje, že konverzia na S‑metyl‑dihydroziprasidón je hlavnou metabolickou cestou pre ziprasidón. Štúdie in vitro ukazujú, že tento metabolit vzniká redukciou katalyzovanou aldehydoxidázou s následnou S‑metyláciou. Oxidačný metabolizmus, hlavne pomocou CYP3A4 s potenciálnym prispením CYP1A2, sa tiež uplatňuje.


Ziprasidón, S‑metyl‑dihydroziprasidón a ziprasidonium‑sulfoxid pri testovaní in vitro majú vlastnosti, z ktorých možno predpovedať predlžujúci účinok na QTc interval. S‑metyl‑dihydroziprasidón sa vylučuje hlavne stolicou biliárnou exkréciou s malým podielom metabolizmu katalizovaného CYP3A4. Ziprasidonium‑sulfoxid sa vylučuje renálnou exkréciou a sekundárnym metabolizmom katalyzovaným CYP3A4.


Osobitné skupiny pacientov

Farmakokinetický skríning pacientov neodhalil žiadny signifikantný rozdiel vo farmakokinetike medzi fajčiarmi a nefajčiarmi.


Nepozorovali sa klinicky signifikantné rozdiely vo farmakokinetike medzi pohlaviami alebo v rôznych vekových kategóriách. Farmakokinetika ziprasidónu u pediatrických pacientov vo veku 10 – 17 rokov bola po korekcii rozdielov v telesnej hmotnosti podobná farmakokinetike pozorovanej u dospelých pacientov.


V súlade s faktom, že obličkový klírens prispieva veľmi málo k celkovému klírensu ziprasidónu, je to, že neboli zaznamenané progresívne nárasty v expozícii ziprasidónu pri jeho podaní pacientom s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek. Expozície u pacientov s ľahkým (klírens kreatinínu 30 ‑ 60 ml/min), stredne ťažkým (klírens kreatinínu 10 ‑ 29 ml/min) a ťažkým poškodením (vyžadujúcim dialýzu) boli 146 %, 87 % a 75 % expozícií zdravých jedincov (klírens kreatinínu >70 ml/min) po perorálnom podaní 20 mg dvakrát denne počas 7 dní. Nie je známe, či sú u týchto pacientov zvýšené sérové koncentrácie metabolitov.


Pri ľahkom až stredne ťažkom porušení funkcií pečene (trieda A alebo B klasifikácie podľa Childa-Pugha) v dôsledku cirhózy boli sérové koncentrácie po perorálnom podaní o 30 % vyššie a eliminačný polčas bol asi o 2 hodiny dlhší ako u normálnych pacientov. Vplyv poruchy funkcie pečene na sérové koncentrácie metabolitov nie je známy.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje o bezpečnosti neodhalili na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu žiadne osobitné riziko pre ľudí.V reprodukčných štúdiách s potkanmi a králikmi sa nedokázala teratogenita ziprasidónu. Nežiaduce účinky na fertilitu a pokles hmotnosti mláďat sa pozorovali pri dávkach vyvolávajúcich toxicitu samičích matiek, ako je pokles priberania na váhe. Vzostup perinatálnej mortality a oneskorenie funkčného vývoja potomkovsa vyskytli pri plazmatických koncentráciách u samičích matiek extrapolovaných k podobným maximálnym koncentráciám terapeutických dávok u ľudí.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

monohydrát laktózy

predželatínovaný kukuričný škrob

magnéziumstearát


Obal kapsuly:

želatína

oxid titaničitý (E 171)

nátriumlaurylsulfát

indigokarmín (E 132) (obsahujú len kapsuly 20 mg, 40 mg a 80 mg)


Potlač kapsuly:

šelak

bezvodý etanol

izopropylalkohol

butanol

propylénglykol

čistená voda

hydroxid amónny

hydroxid draselný

čierny oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister

Al/PVC/PA blister uzatvorený hliníkovou fóliou (lakovanou PVC), písomná informácia

pre používateľa, papierová škatuľka.


Liekovka

HDPE liekovka s polypropylénovým závitnicovým poistným uzáverom a desikátorom,

resp. s tepelným tesnením uzáveru bez použitia desikátora, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia:

Blistrové balenie obsahuje 14, 20, 30, 50, 56, 60 alebo 100 kapsúl.

Balenie s liekovkou obsahuje 100 kapsúl.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Veľká Británia


8. registračné číslA

ZELDOX 20 mg 68/0180/02 – S

ZELDOX 40 mg 68/0181/02 – S

ZELDOX 60 mg 68/0182/02 – S

ZELDOX 80 mg 68/0183/02 – S

 1. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 11. september 2002

Predĺženie registrácie: 13.november 2007

 1. Dátum revízie textu


Január 2015* Ochranná známka Pfizer


13/14ZELDOX 80 mg