+ ipil.sk

Zenaro 5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2011/05810-PRE


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Zenaro 5 mg

Filmom obalené tablety


Levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľOV.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Zenaro 5 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Zenaro 5 mg

3. Ako užívať Zenaro 5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zenaro 5 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zenaro 5 mg a na čo sa používa


Zenaro 5 mg patrí medzi antihistaminiká a používa sa na liečbu príznakov spojených s alergickými stavmi ako sú:

alergická nádcha,

žihľavka (opuchnutie, sčervenanie a pálenie pokožky).


Antihistaminiká potláčajú nepríjemné známky (príznaky) a ťažkosti, ktoré súvisia s vyššie uvedenými stavmi, ako je kýchanie, všetky prejavy na nosovej sliznici a v očiach, kožné vyrážky.

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Zenaro 5 mg


Neužívajte Zenaro 5 mg ak

- ste precitlivený (alergický) na liečivo (levocetirizín dihydrochlorid),alebo na lieky obsahujúce liečivá s obdobnou chemickou štruktúrou (piperazínové deriváty) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Zenaro 5 mg (pozri časť „Čo Zenaro 5 mg obsahuje“).

- sa u Vás v minulosti prejavila precitlivenosť alebo alergická reakcia na ktorýkoľvek liek zo skupiny antihistamík.

- máte vážne ťažkosti s obličkami (ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom).


Upozornenia a opatrenia

Ak máte vážnu poruchu funkcie obličiek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred užitím lieku Zenaro 5 mg. Ak to bude potrebné, budete užívať nižšiu dávku. Novú dávku určí váš lekár.


Iné lieky a Zenaro 5 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zenaro 5 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Odporúča sa opatrnosť, ak sa Zenaro 5 mg užíva súčasne s alkoholom. U citlivých pacientov súbežné užívanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne účinkujúcich látok, môže mať vplyv na centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu), hoci sa dokázalo, že racemát (cetirizín) nezosilňuje účinky alkoholu.


Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú vodou a môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Príjem potravy neovplyvňuje stupeň vstrebávania liečiva z tohto lieku, spomaľuje však rýchlosť jeho vstrebávania.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo ak dojčíte, myslíte si že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom pred tým, než začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

V priebehu podávania odporúčaných dávok sa nepozoroval žiaden vplyv lieku na schopnosť reagovať a šoférovať. Napriek tomu, u niektorých pacientov môže Zenaro 5 mg vyvolať ospalosť, únavu a vyčerpanosť. Ak sa po požití tablety cítite ospalý, vyčkajte, kým sa úplne neobnoví pozornosť, a až potom šoférujte a obsluhujte stroje.Zenaro 5 mg obsahuje laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, porozprávajte sa s ním o tom skôr ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Zenaro 5 mg


Vždy užívajte Zenaro 5 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka u dospelých a detí starších ako 6 rokovje 1 filmom obalená tableta denne.

Ak máte ťažkosti s obličkami, lekár vám možno zmení váš dávkovací interval podľa závažnosti ochorenia obličiek. V takomto prípade dodržujte odporúčania svojho lekára.

Ak máte ťažkosti s pečeňou, nie je potrebné dávkovanie upravovať.

Ak máte ťažkosti s obličkami aj pečeňou,lekár vám možno predpíše nižšie dávkovanie podľa závažnosti ochorenia obličiek.

Zenaro 5 mg nie je určený pre deti vo veku do 6 rokov, keďže filmom obalená tableta neumožňuje upraviť dávkovanie.

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa vodou; môžu sa užívať s jedlom alebo bez jedla.

Dĺžka liečby závisí od typu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.Ak užijete viac Zenara 5 mg, ako máte

Silné predávkovanie sa môže prejavovať ako ospalosť. U detí môže ospalosť predchádzať počiatočná agitovanosť a nepokoj. Ak náhodne užijete vyššiu dávku, ako vám odporúčali, alebo v prípade akéhokoľvek neúmyselného požitia lieku dieťaťom, ihneď zavolajte lekára, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach.Ak zabudnete užiť Zenaro 5 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Vezmite si ju hneď, ako si to uvedomíte; nasledujúcu dávku si zoberte najskôr o 24 hodín. Potom pokračujte v liečbe tak, ako vám odporúčal lekár.Ak prestanete užívať Zenaro 5 mg

Ukončenie liečby Zenarom 5 mg skôr, ako sa pôvodne zamýšľalo, by nemalo mať žiadne škodlivé účinky v tom zmysle, že by sa príznaky ochorenia postupne vrátili a že by ich intenzita bola väčšia než pred začiatkom liečby Zenarom 5 mg.Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Zenaro 5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte liek užívať a hneď vyhľadajte lekárapri prvých známkach precitlivenosti na Zenaro 5 mg (alergickej reakcie naň). K príznakom precitlivenosti patrí: opuch úst, tváre a/alebo hrdla alebo ťažkosti s prehĺtaním spolu s kožnou reakciou spôsobujúcou lokálne začervenenie, opuch a svrbenie, sťažené dýchanie, náhly pokles tlaku krvi, strata vedomia.


Počas liečby levocetirizínom (čo je liečivo tohto lieku) sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky:


Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí):

sucho v ústach, únava, ospalosť, bolesti hlavy


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí):

bolesť brucha, vyčerpanosť


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí):

Agresivita, nepokojné správanie, kŕče, poruchy videnia, búšenie srdca, zápal pečene, hypersenzitívne reakcie (pozri vyššie), vyrážka na koži a sliznici po každom užití lieku, svrbenie a pálenie kože, vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie, prírastok telesnej hmotnosti, nevoľnosť, bolesť svalov, abnormálne funkčné pečeňové testy.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Zenaro 5 mg


Uchovávajte tento liek mimo dohľadua dosahu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obalena ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte Zenaro 5 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zenaro 5 mg obsahuje

Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid 5 mg v každej tablete.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, glykolát sodného škrobu (typ A), koloidný bezvodý oxid kremičitý, magnéziumstearát, hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý(E 171).


Ako vyzerá Zenaro 5 mg a obsah balenia

Zenaro 5 mg sú takmer biele podlhovasté dvojvypuklé filmom obalené tablety s vyrazeným písmenom „e“ na jednej strane.

Vnútorné balenie: Al/Al blister alebo PVC/Aclar/Al blister alebo PVC/Aclar/PVC/Al blister.

Vonkajšie balenie: papierová skladacia škatuľka.


Veľkosť balenia

Veľkosť balenia je 7, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 90 filmom obalených tabliet.

Znamená to 1, 2, 3 alebo 4 blistre, v každom z nich je 7 filmom obalených tabliet, v jednej skladačke spolu s písomnou informáciou pre používateľov, alebo 2, 3, 5 alebo 9 blistrov, v každom z nich je 10 filmom obalených tabliet, v jednej skladačke spolu s písomnou informáciou pre používateľov.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod týmto názvom:


CZ

ZENARO 5 mg, potahované tablety

SK

Zenaro 5 mg filmom obalené tablety

PL

Zenaro

LV

Zenaro 5 mg apvalkotās tabletes

RO

ZENARO, 5 mg, comprimate filmate

BG

ЗЕНАРО 5 mg филмирани таблетки

PT

Levocetirizina Zentiva

FR

Levocetirizine Zentiva

SI

Zenaro 5 mg filmsko obložene tablete


Táto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 06/2013.

4


130612

Zenaro 5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k zmene v registrácii lieku ev.č.:2011/05826-ZME


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Zenaro 5 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 5 mglevocetirizín dihydrochloridu.


Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy, 67,5 mg v každej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Takmer biele oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným písmenom „e“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej rinitídy a urtikárie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Filmom obalená tableta sa musí užívať perorálne, prehĺta sa celá, zapíja sa tekutinou a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Dennú dávku sa odporúča užívať v jednej jednorazovej dávke.


Dospelí a mladiství od 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Starší pacienti

U starších pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri nižšie „Pacienti s poškodením funkcie obličiek“).


Deti vo veku 6 až 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 5 mg (1 filmom obalená tableta).


Pre deti vo veku od 2 do 6 rokovnie je možná žiadna úprava dávky s liekovou formou filmom obalené tablety. Odporúča sa používať pediatrickú formu levocetirizínu.


Deti mladšie ako 2 roky

Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám mladším ako 2 roky sa neodporúča z dôvodu nedostatku údajov v tejto skupine pacientov.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Intervaly dávkovania sa musia určiť pre každého pacienta jednotlivo podľa stavu funkcie obličiek. Požadované dávkovanie upravte podľa nasledujúcej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanoviť u pacienta klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min. CLcr(ml/min) možno vypočítať z hodnoty sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledujúceho vzorca:


[140 – vek (roky)] x telesná hmotnosť (kg)

CLcr= ––––––––––––––––––––––––––––––––––– (x 0,85 pre ženy)

72 x sérový kreatinín (mg/dl)


Úprava dávkovania u pacientov s poškodenou funkciou obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna

80

5 mg raz denne

Mierna

50 – 79

5 mg raz denne

Stredne závažná

30 – 49

5 mg každé 2 dni

Závažná

< 30

5 mg každé 3 dni

Konečné štádium ochorenia obličiek − pacienti na dialýze

< 10-

kontraindikované


U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa dávka musí upraviť individuálne so

zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poškodením funkcie obličiek nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene:

U pacientov s izolovanou pečeňovou dysfunkciou nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s poškodenou funkciou pečene aj obličiek sa odporúča dávkovanie upraviť (pozri vyššie „Pacienti s poškodenou funkciou obličiek“ ).


Dĺžka podávania:

Alergická rinitída sa musí liečiť podľa ochorenia a jeho predchádzajúceho priebehu. Liečba sa dá zastaviť, keď príznaky ustúpia a môže sa opätovne začať, ak sa príznaky znovu objavia.

Klinické skúsenosti s 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet sú v súčasnosti dostupné pre 6 mesiacov trvajúce obdobie liečby. Pre chronickú urtikáriu a chronickú alergickú rinitídu sú pre racemickú formu dostupné až jednoročné klinické skúsenosti.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na iné piperazínové deriváty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Závažné poškodenie funkcie obličiek s hodnotou klírensu kreatinínu menej ako 10 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používať liekovú formu filmom obalených tabliet u detí mladších ako 6 rokov sa neodporúča vzhľadom na to, že táto lieková forma neumožňuje príslušnú úpravu dávkovania. Odporúča sa použiť pediatrickú liekovú formu levocetirizínu.


Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám mladším ako dva roky sa neodporúča (pozri časť 4.2).


Pri požití alkoholu sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).

Liek obsahuje laktózu; pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galakózy, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s levocetirizínom (ani štúdie s induktormi CYP 3A4); Štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že nedochádza ku klinicky relevantným nežiaducim interakciám (s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovaným podávaním teofylínu (400 mg raz denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16 %), zatiaľ čo dostupnosť teofylínu sa pri súčasnom podávaní cetirizínu nezmenila.

Miera absorpcie levocetirizínu sa príjmom potravy nezmenšuje, hoci rýchlosť absorpcie klesá.

U citlivých pacientov súčasné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu s alkoholom alebo inými sedatívami môže ovplyvňovať centrálnu nervovú sústavu, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii nijaké klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie na zvieratách nepoukazujú na priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj . Pri predpisovaní lieku tehotným alebo dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické skúšania neposkytli dôkaz o tom, že by levocetirizín v odporúčanom dávkovaní zhoršoval pozornosť, reakčnú rýchlosť alebo schopnosť viesť vozidlá.

Napriek tomu by niektorí pacienti počas liečby levocetirizínom mohli pociťovať ospalosť, únavu a slabosť. Z tohto dôvodu pacienti, ktorí majú v úmysle šoférovať, vykonávať potenciálne nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje, majú brať do úvahy svoju reakciu na užívaný liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúca tabuľka sumarizuje nežiaduce účinky levocetirizínu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA spolu s ich frekvenciou ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


MedDRA Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

precitlivenosť, vrátane anafylaktických reakcií

Psychické poruchy

veľmi zriedkavé

agresivita, nepokoj

Poruchy nervového systému

časté

bolesti hlavy*, ospalosť*

veľmi zriedkavé

kŕče

Poruchy oka

veľmi zriedkavé

poruchy videnia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

veľmi zriedkavé

palpitácie

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

Sucho v ústach*

menej časté

Bolesť brucha*

veľmi zriedkavé

nauzea

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé

angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, svrbenie, vyrážky, žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

veľmi zriedkavé

bolesti svalov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

únava*

menej časté

asténia*

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

veľmi zriedkavé

abnormálne hodnoty pečeňových testov, zvýšenie telesnej hmotnosti

*údaje z klinických terapeutických štúdií; ďalšie nežiaduce účinky boli hlásené po uvedení na trh.


V terapeutických štúdiách u žien a mužov vo veku 12 až 71 rokov malo 15,1 % pacientov v skupine liečenej levocetirizínom s dávkovaním 5 mg najmenej jednu nežiaducu reakciu na liek v porovnaní s 11,3 % v placebovej skupine. 91,6 % týchto nežiaducich reakcií bolo miernych až stredne závažných.

V terapeutických skúšaniach počet vyradených pacientov zo skúšaní pre nežiaduce účinky predstavoval 1,0 % (9/935) v skupine s levocetirizínom s dávkovaním 5 mg a 1,8 % (14/771) v skupine s placebom.

Klinických terapeutických skúšaní s levocetirizínom sa zúčastnilo 935 osôb s expozíciou lieku v odporúčanom dávkovaní 5 mg denne. Zo zlúčených údajov bola hlásená nasledujúca incidencia nežiaducich reakcií na liek dosahujúca 1 % alebo viac (časté: 1/100 až < 1/10) pri levocetirizíne v dávke 5 mg alebo placebe:


Preferované označenie

(WHOART)

Placebo

(n =771)

Levocetirizín 5 mg

(n = 935)

bolesti hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

sucho v ústach

12 (1,6%)

24 (2,6%)

únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Incidencia sedatívnych nežiaducich reakcií na liek ako ospalosť, únava a asténia bola celkove častejšia (8,1 %) pri levocetirizíne v dávkovaní 5 mg než pri placebe (3,1%).


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Ako príznak predávkovania sa môže prejaviť ospalosť u dospelých a u detí počiatočná agitovanosť a nepokoj, ktoré vystrieda ospalosť.


Liečba predávkovania

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

Ak dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia treba zvážiť výplach žalúdka. Levocetirizín sa nedá účinne odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, deriváty piperazínu.

ATC kód: R06AE09


Levocetirizín, (R)-enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1-receptorov.

Vo väzbových štúdiách sa zistilo, že levocetirizín má vysokú afinitu k ľudským H1-receptorom (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizín má afinitu dvakrát vyššiu než je afinita cetirizínu (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizín sa uvoľňuje z H1-receptorov s polčasom 115 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90 % po 4 hodinách a 57 % po 24 hodinách.


Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak i v nose.


Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:


V štúdii, porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie, liečba levocetirizínom mala za následok významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných symptómoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli „allergen challenge chamber“ (expozičné komôrky alergénu).


In vitroštúdie (Boydenova komôrka a tkanivové kultúry) ukazujú, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendotelovú migráciu eozinofilov cez dermálne aj pľúcne bunky. Farmakodynamická experimentálna štúdia in vivo(metóda kožných komôrok) preukázala u 14 dospelých pacientov tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu pri dávkovaní 5 mg v priebehu prvých 6 hodín reakcie vyvolanej peľom v porovnaní s podávaním placeba:inhibícia uvoľnenia VCAM-1, modulácia cievnej permeability a znížená migrácia eozinofilov.


Levocetirizin preukázal signifikantné zlepšenie príznakov alergickej rinitídy, včítane upchania nosa

v niekoľkých štúdiách.


Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. celoročnou alergickou rinitídou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zmiernil symptómy a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní, zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou urtikáriou, bolo 85 pacientov liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu raz denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom viedla k významnému zníženiu závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života hodnotenej podľa „Dermatology Life Quality Index“ v porovnaní s placebom.

Chronická idiopatická urtikária bola študovaná ako model ostatných urtikárií. Vzhľadom k tomu, že príčinou urtikárií je uvoľnenie histamínu, možno očakávať, že levocetirizín bude okrem chronickej idiopatickej urtikárie poskytovať účinnú symptomatickú úľavu aj pri ostatných urtikáriách.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:

5 mg levocetirizínu vyvoláva podobnú inhibíciu erytému a edému indukovaného histamínom ako 10 mg cetirizínu. Rovnako ako pri cetirizíne, účinok na kožnú reakciu indukovanú histamínom je priamo závislý od koncentrácie v plazme.


EKG neukázalo významný vplyv levocetirizínu na QT interval.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetický profil levocetirizínu je lineárny a nezávislý od dávky a času, s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký ako po podaní izolovaného enantioméru, tak aj cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza k žiadnej chirálnej zmene.


Absorpcia:

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve resorbuje. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne za 0,9 hodiny po podaní. Ustálený stav sa dosahuje za 2 dni. Maximálna koncentrácia je zvyčajne 270 ng/ml po podaní jednorazovej dávky 5 mg a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg levocetirizínu. Stupeň absorpcie závisí od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale jedlo maximálnu koncentráciu znižuje a oddiaľuje.


Distribúcia:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o distribúcii levocetirizínu v tkanivách, ani o jeho prestupe cez hematoencefalickú bariéru u ľudí. U potkanov a psov sa najvyššia hladina v tkanivách zistila v pečeni a obličkách, najnižšia v oblasti CNS.

Levocetirizín sa v 90 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.


Biotransformácia:

U ľudí sa metabolizuje menej než 14 % dávky levocetirizínu, a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súčasným podávaním inhibítorov enzýmov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O-dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie primárne prebieha prostredníctvom CYP 3A4, kým aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizín v perorálnej dávke 5 mg a pri dosahovaných koncentráciách vyšších než maximálna koncentrácia nemal vplyv na aktivitu CYP izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4.

Vzhľadom na obmedzený metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami nepravdepodobná.


Eliminácia:

Plazmatický polčas je u dospelých 7,9 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizín sa vylučuje prevažne močom, v priemernom množstve 85,4 % z dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9 % z dávky. Levocetirizín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Poškodenie funkcie obličiek:

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu súvisí s klírensom kreatinínu. Preto sa pacientom so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek odporúča upraviť interval dávkovania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou a v konečnom štádiu zlyhania obličiek celkový telesný klírens klesá približne o 80 % v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstráneného štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou bolo 10 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Glykolát sodného škrobu (typ A)

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva

Hypromelóza 2910/5

Makrogol 6000

Mastenec

Oxid titaničitý (E171).

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: Al/Al blister alebo PVC/Aclar/Al blister alebo PVC/Aclar/PVC/Al blister.

Vonkajší obal: papierová skladacia škatuľka.


Veľkosť balenia

Veľkosť balenia je 7, 20, 28, 50, 90 filmom obalených tabliet.

Znamená to 1 alebo 4 blistre, každý z nich obsahuje 7 filmom obalených tabliet, v jednej skladačke spolu s písomnou informáciou pre používateľov, alebo 2, 5 alebo 9 blistrov, každý z nich obsahuje 10 filmom obalených tabliet, v jednej skladačke spolu s písomnou informáciou pre používateľov.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. držiteľ rozhodnutia o registrácii


Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika


8. registračné číslo


24/0575/09-S


9. Dátum prvej registrácie / predĺženia registrácie


10. Dátum revízie textu 8/2012


8


120305

Zenaro 5 mg