+ ipil.sk

Zenaro 5 mg/ml perorálne roztokové kvapkyPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.:2010/04790-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Zenaro 5 mg/ml perorálne roztokové kvapky


Levocetirizín dihydrochlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Zenaro 5 mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Zenaro 5 mg/ml

3. Ako užívať Zenaro 5 mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zenaro 5 mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE ZENARO 5 MG/ML A NA ČO SA POUŽÍVA


Zenaro 5 mg/ml patrí medzi antihistaminiká a používa sa na liečbu príznakov spojených s alergickými stavmi ako sú:

alergická nádcha vrátane perzistujúcej (pretrvávajúcej) alergickej nádchy;

chronická žihľavka (opuchnutie, sčervenanie a pálenie pokožky).


Antihistaminiká potláčajú nepríjemné známky (príznaky) a ťažkosti, ktoré súvisia s vyššie uvedenými stavmi, ako je kýchanie, všetky prejavy na nosovej sliznici a v očiach, kožné vyrážky.

Liek je určený pre dospelých a deti od 2 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Zenaro 5 mg/ML


Neužívajte Zenaro 5 mg/ml ak

- ste precitlivený (alergický) na liečivo (levocetirizín dihydrochlorid),alebo na lieky obsahujúce liečivá s obdobnou chemickou štruktúrou (piperazínové deriváty) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Zenaro 5 mg/ml (pozri časť „Čo Zenaro 5 mg/ml obsahuje“).

- sa u Vás v minulosti prejavila precitlivenosť alebo alergická reakcia na ktorýkoľvek liek zo skupiny antihistamík.

- máte vážne ťažkosti s obličkami (ak sa Vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom).


Iné lieky a Zenaro 5 mg/ml

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zenaro 5 mg/ml a jedlo, nápoje a alkohol

Odporúča sa opatrnosť, ak sa Zenaro 5 mg/ml užíva súbežne s alkoholom. U citlivých pacientov súbežné užívanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných centrálne účinkujúcich látok, môže mať vplyv na centrálnu nervovú sústavu (mozog a miechu), hoci sa dokázalo, že racemát (cetirizín) nezosilňuje účinky alkoholu.


Kvapkysa môžu užívaťzriedenéalebonezriedené v pohárivody.Zenaro 5mg/ml samôže užívaťsjedlom alebobezjedla. Príjem potravy neovplyvňuje stupeň vstrebávania liečiva z tohto lieku, spomaľuje však rýchlosť jeho vstrebávania.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, poraďte sa o používaní tohto lieku s lekárom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

V priebehu podávania odporúčaných dávok sa nepozoroval žiaden vplyv lieku na schopnosť reagovať a šoférovať. Napriek tomu, u niektorých pacientov môže Zenaro 5 mg/ml vyvolať ospalosť, únavu a vyčerpanosť. Ak sa po požití tablety cítite ospalý, vyčkajte, kým sa úplne neobnoví pozornosť, a až potom šoférujte a obsluhujte stroje.


3. Ako užívať Zenaro 5 mg/ml


Vždy užívajte Zenaro 5 mg/ml presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je:

Dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov: 20 kvapiek (1ml) roztoku raz denne.

Deti vo veku 2 až 6 rokov:5 kvapiek (0,25 ml) roztoku dvakrát denne.

Ak máte ťažkosti s obličkami, lekár Vám možno zmení Váš dávkovací interval podľa závažnosti ochorenia obličiek. V takomto prípade dodržujte odporúčania svojho lekára.

Ak máte ťažkosti s pečeňou, nie je potrebné dávkovanie upravovať.

Ak máte ťažkosti s obličkami aj pečeňou,lekár Vám možno predpíše nižšie dávkovanie podľa závažnosti ochorenia obličiek.Kvapkysa môžu užívaťzriedenéalebonezriedené v pohárivody.Zenaro 5mg/ml samôže užívaťsjedlom alebobezjedla. Dĺžka liečby závisí od typu, trvania a priebehu ochorenia a určuje ju lekár.Návod na otvorenie liekovej fľaše s bezpečnostným uzáverom:Liekováfľaša jeopatrenábezpečnostnýmuzáveromzabraňujúcimjej otvoreniu deťmi. Ak ju chceteotvoriť:stlačteuzáverpevne nadolaodskrutkujte hoprotismeruhodinovýchručičiek. Po použitíuzáver znovu pevne zaskrutkujte.

Ak užijete viac Zenara 5 mg/ml, ako máte

Silné predávkovanie sa môže prejavovať ako ospalosť. U detí môže ospalosť predchádzať počiatočné rozrušenie a nepokoj. Ak náhodne užijete vyššiu dávku, ako Vám odporúčali, alebo v prípade akéhokoľvek neúmyselného požitia lieku dieťaťom, ihneď zavolajte lekára, ktorý rozhodne o ďalších opatreniach.Ak zabudnete užiť Zenaro 5 mg/ml

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú. V liečbe pokračujte užitím nasledujúcej dávky v predpísanom čase.Ak prestanete užívať Zenaro 5 mg/ml

Ukončenie liečby Zenarom 5 mg/ml skôr, ako sa pôvodne zamýšľalo, by nemalo mať žiadne škodlivé účinky v tom zmysle, že by sa príznaky ochorenia postupne vrátili a že by ich intenzita bola väčšia než pred začiatkom liečby Zenarom 5 mg/ml.Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Zenaro 5 mg/ml môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Prestaňte liek užívať a hneď vyhľadajte lekárapri prvých známkach precitlivenosti na Zenaro 5 mg/ml (alergickej reakcie naň). K príznakom precitlivenosti patrí: opuch úst, tváre a/alebo hrdla alebo ťažkosti s prehĺtaním spolu s kožnou reakciou spôsobujúcou lokálne začervenenie, opuch a svrbenie, sťažené dýchanie, náhly pokles tlaku krvi, strata vedomia.


Počas liečby levocetirizínom (čo je liečivo tohto lieku) sa pozorovali nasledujúce nežiaduce účinky:


Časté (môžu sa vyskytnúť u 1 z 10 ľudí):

sucho v ústach, únava, ospalosť, bolesti hlavy


Menej časté (môžu sa vyskytnúť u 1 zo 100 ľudí):

bolesť brucha, vyčerpanosť


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u 1 z 10 000 ľudí): agresivita, nepokojné správanie, halucinácie, depresia, kŕče, poruchy videnia, búšenie srdca, zvýšená tepová frekvencia(tachykardia), zápal pečene, hypersenzitívne reakcie (pozri vyššie), vyrážka na koži a sliznici po každom užití lieku, svrbenie a pálenie kože, vyrážky, žihľavka, sťažené dýchanie, prírastok telesnej hmotnosti, nevoľnosť, vracanie, bolesť svalov, abnormálne funkčné pečeňové testy.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Zenaro 5 mg/ml


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 6 mesiacov po otvorení.

Nepoužívajte Zenaro 5 mg/ml po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A Ďalšie informácie


Čo Zenaro 5 mg/ml obsahuje

Liečivo je levocetirizín dihydrochlorid 100 mg v 20 ml roztoku. Jedenml(zodpovedá 20 kvapkám) roztokuobsahuje 5mglevocetirizíndihydrochloridu.Jednakvapkaobsahuje0,25mgcetirizíndihydrochloridu.

Ďalšie zložky sú glycerol 85 % (E422), propylénglykol, sodná soľ sacharínu (E954), trihydrát octanu sodného (na úpravu pH), kyselina octová, ľadová (na úpravu pH), čistená voda.


Ako vyzerá Zenaro 5 mg/ml a obsah balenia


Zenaro 5 mg/ml je číry bezfarebný až mierne nažltlý roztok.

Vnútorný obal: hnedá sklenená fľaša (hydrolytickej triedy III) s obsahom 20 ml, s PE skrutkovacím uzáverom bezpečným pre deti opatreným PE kvapkadlom.

Vonkajší obal:papierová skladacia škatuľka.


Veľkosť balenia:

Veľkosť balenia je 20 ml.

Hnedá sklenená fľaša s PE skrutkovacím uzáverom bezpečným pre deti opatreným PE kvapkadlom

v jednej skladacej škatuľke spolu s písomnou informáciou pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha 10, Dolní Měcholupy, Česká republika


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru pod týmto názvom:


CZ

Zenaro 5 mg/ml

perorální kapky, roztok

SK

Zenaro 5 mg/ml

perorálne roztokové kvapky

PL

Zenaro

RO

Zenaro 5 mg/ml picaturi orale, solutie

BG

Зенаро 5 mg/ml перорални капки, разтвор


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v novembri 2011.4Zenaro 5 mg/ml perorálne roztokové kvapky

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.:2010/04790-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

Zenaro 5 mg/ml perorálne roztokové kvapky


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml perorálnych roztokových kvapiek obsahuje 5 mg levocetirizín dihydrochloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Perorálne roztokové kvapky.

Číry bezfarebný až mierne nažltlý roztok.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba alergickej nádchy (vrátane perzistujúcej alergickej nádchy) a urtikárie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Kvapkysa môžu užívaťzriedenéalebonezriedené v pohárivody.Kvapkysa musia užívaťperorálne, okamžiteponariedeníamôžu sa užívaťsjedlom alebobezjedla. Trvanieliečby závisíod typu, dĺžky apriebehuochoreniaa nasledujúcich odporúčaní lekára.


Dospelí, dospievajúci a deti od 6 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 5 mg levocetirizínu. 20 kvapiek (1ml) roztoku raz denne.


Deti vo veku 2 až 6 rokov:

Odporúčaná denná dávka je 2,5 mg levocetirizínu, rozdelená na dve 2 samostatné dávky, každá po 1,25 mg. 5 kvapiek (0,25 ml) roztoku dvakrát denne.


Starší pacienti:

U starších pacientov so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek sa odporúča úprava dávky (pozri Pacienti s poškodením funkcie obličiek).


Deti vo veku do 2 rokov:

Podávanie lieku dojčatám a batoľatám vo veku do 2 rokov sa neodporúča kvôli nedostatočným údajom v tejto skupine pacientov.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Intervaly dávkovania sa musia určiť pre každého pacienta jednotlivo podľa stavu funkcie obličiek. Požadované dávkovanie upravte podľa nasledujúcej tabuľky. Na použitie tejto dávkovacej tabuľky je potrebné stanoviť u pacienta klírens kreatinínu (CLcr) v ml/min. CLcr(ml/min) možno vypočítať z hodnoty sérového kreatinínu (mg/dl) pomocou nasledujúceho vzorca:


[140 – vek (roky)] x telesná hmotnosť (kg)

CLcr= ––––––––––––––––––––––––––––––––––– (x 0,85 pre ženy)

72 x sérový kreatinín (mg/dl)


Úprava dávkovania u pacientov s poškodenou funkciou obličiek:


Skupina

Klírens kreatinínu (ml/min)

Dávkovanie a frekvencia

Normálna

80

5 mg raz denne

Mierna

50 – 79

5 mg raz denne

Stredne závažná

30 – 49

5 mg každé 2 dni

Závažná

< 30

5 mg každé 3 dni

Konečné štádium ochorenia obličiek − pacienti na dialýze

< 10-

kontraindikované


U pediatrických pacientov s poškodením funkcie obličiek sa dávka musí upraviť individuálne so

zohľadnením renálneho klírensu pacienta a jeho telesnej hmotnosti. U detí s poškodením funkcie obličiek nie sú k dispozícii žiadne špecifické údaje.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene:

U pacientov s izolovanou pečeňovou dysfunkciou nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s poškodenou funkciou pečene aj obličiek sa odporúča dávkovanie upraviť (pozri „Pacienti s poškodenou funkciou obličiek“ ).


Dĺžka podávania:

Intermitentná alergická rinitída (príznaky < 4 dni do týždňa alebo počas menej ako 4 týždňov) sa má liečiť podľa ochorenia a jeho anamnézy; možno ju ukončiť, len čo vymiznú príznaky a obnoviť, keď sa opätovne prejavia príznaky. V prípade perzistentnej alergickej rinitídy (príznaky > 4 dni do týždňa a počas viac ako 4 týždňov) možno naplánovať kontinuálnu liečbu pacienta počas obdobia expozície alergénom. V súčasnosti sú dostupné klinické skúsenosti s podávaním 5 mg levocetirizínu vo forme filmom obalených tabliet počas 6 mesiacov liečby. Pri chronickej urtikárii a chronickej alergickej nádche sú dostupné jednoročné klinické skúsenosti s racemátom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na levocetirizín, na akékoľvek piperazínové deriváty, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


Závažné poškodenie funkcie obličiek s klírensom kreatinínu menej ako 10 ml/min.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie levocetirizínu dojčatám a batoľatám mladším ako dva roky sa neodporúča (pozri časť 4.2).


Pri požití alkoholu sa odporúča opatrnosť (pozri časť 4.5).


 1. Liekové a iné interakcie


S levocetirizínom sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie (vrátane žiadnych štúdií s CYP3A4 induktormi); štúdie s racemátom cetirizínu preukázali, že nedochádza ku klinicky relevantným nežiaducim interakciám(s pseudoefedrínom, cimetidínom, ketokonazolom, erytromycínom, azitromycínom, glipizidom a diazepamom). V štúdii s opakovanými dávkami teofylínu (400 mg raz denne) sa pozoroval malý pokles klírensu cetirizínu (16%), zatiaľ čo dostupnosť teofylínu sa súbežným podávaním s cetirizínom nemenila.


V štúdii s viacnásobnými dávkami ritonaviru (600 mg dvakrát denne) a cetirizínu (10 mg denne) bol rozsah expozície cetirizínu zvýšený o približne 40 %, zatiaľ čo dispozícia ritonaviru bola nepatrne zmenená (-11 %) ďalším súbežným podávaním cetirizínu.


Miera absorpcie levocetirizínu sa príjmom potravy nezmenšuje, hoci rýchlosť absorpcie klesá.


U citlivých pacientov súbežné podávanie cetirizínu alebo levocetirizínu a alkoholu alebo iných sedatív môže ovplyvňovať centrálnu nervovú sústavu, hoci sa dokázalo, že racemát cetirizínu nezosilňuje účinok alkoholu.


4.6 Gravidita a laktácia


Pri predpisovaní lieku tehotným alebo dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.


Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku levocetirizínu. Štúdie na zvieratách nepoukazujú na priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Porovnávacie klinické skúšania neposkytli dôkaz o tom, že by levocetirizín v odporúčanom dávkovaní zhoršoval pozornosť, reakčnú rýchlosť alebo schopnosť viesť vozidlá.

Napriek tomu by niektorí pacienti počas liečby levocetirizínom mohli pociťovať ospalosť, únavu a slabosť. Z tohto dôvodu pacienti, ktorí majú v úmysle viesť vozidlá, vykonávať potenciálne nebezpečné činnosti alebo obsluhovať stroje, majú brať do úvahy svoju reakciu na užívaný liek.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná ako: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


V terapeutických štúdiách so ženami a mužmi vo veku od 12 do 71 rokov malo 15,1 %pacientov v skupine s 5 mg levocetirizínu aspoň jednu nežiaducu liekovú reakciu v porovnaní s 11,3 % v skupine s placebom. 91,6 % týchto nežiaducich liekových reakcií bolo miernych až stredne závažných.


V terapeutických skúšaniach počet vyradených pacientov zo skúšaní pre nežiaduce účinky predstavoval 1,0 % (9/935) v skupine s levocetirizínom s dávkovaním 5 mg a 1,8 % (14/771) v skupine s placebom.


Klinických terapeutických skúšaní s levocetirizínom sa zúčastnilo 935 osôb s expozíciou lieku v odporúčanom dávkovaní 5 mg denne. Zo zlúčených údajov bola hlásená nasledujúca incidencia nežiaducich reakcií na liek dosahujúca 1 % alebo viac (časté: 1/100 až < 1/10) pri levocetirizíne v dávke 5 mg alebo placebe:


Preferované označenie

(WHOART)

Placebo

(n =771)

Levocetirizín 5 mg

(n = 935)

bolesti hlavy

25 (3,2 %)

24 (2,6 %)

ospalosť

11 (1,4 %)

49 (5,2 %)

sucho v ústach

12 (1,6%)

24 (2,6%)

únava

9 (1,2 %)

23 (2,5 %)


Ďalej bol pozorovaný menej častý výskyt nežiaducich reakcií (menej časté: > 1/1000, < 1/100) ako napríklad asténia alebo bolesť brucha.

Incidencia sedatívnych nežiaducich liekových reakcií ako ospalosť, únava a asténia bola celkove častejšia (8,1 %) pri levocetirizíne v dávkovaní 5 mg než pri placebe (3,1%).


Okrem nežiaducich reakcií hlásených počas klinických štúdií a uvedených vyššie boli hlásené aj veľmi zriedkavé (<1/10 000) prípady nasledujúcich nežiaducich reakcií v postmarketingovom sledovaní:

Poruchy imunitného systému: precitlivenosť, vrátane anafylaxie

Psychické poruchy: agresivita, nepokoj, halucinácie, depresia.

Poruchy nervového systému: kŕče.

Poruchy oka: poruchy videnia.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti: palpitácie, tachykardia.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu: nauzea,vracanie.

Poruchy pečene a žlčových ciest: hepatitída.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: angioneurotický edém, lokalizovaná lieková vyrážka, pruritus, vyrážky, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: myalgia.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: zvýšenie telesnej hmotnosti, abnormálne pečeňové funkčné testy.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Ako príznak predávkovania sa môže prejaviť ospalosť u dospelých a u detí počiatočná agitovanosť a nepokoj, ktoré vystrieda ospalosť.


Liečba predávkovania

Nie je známe žiadne špecifické antidotum levocetirizínu.

Ak dôjde k predávkovaniu, odporúča sa symptomatická alebo podporná liečba. Pri krátkom intervale od požitia treba zvážiť výplach žalúdka. Levocetirizín sa nedá účinne odstrániť hemodialýzou. 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, piperazínové deriváty.

ATC kód: R06AE09


Levocetirizín, (R) enantiomér cetirizínu, je účinný a selektívny antagonista periférnych H1-receptorov.


Väzbové štúdie odhalili, že levocetirizín má vysokú afinitu k ľudským H1- receptorom (Ki = 3,2 nmol/l).Levocetirizín má afinitu dvakrát vyššiu než je afinita cetirizínu (Ki = 6,3 nmol/l).Levocetirizín sa uvoľňuje z H1- receptorov s polčasom 115 ± 38 min. Po jednorazovom podaní vykazuje levocetirizín obsadenosť receptora 90 % po 4 hodinách a 57 % po 24 hodinách.


Farmakodynamické štúdie u zdravých dobrovoľníkov dokázali, že levocetirizín má v polovičnej dávke porovnateľný účinok s cetirizínom ako na kožu, tak i v nose.


Farmakodynamická aktivita levocetirizínu sa študovala v randomizovaných, kontrolovaných skúšaniach:


V štúdii, porovnávajúcej účinky 5 mg levocetirizínu, 5 mg desloratadínu a placeba na histamínom vyvolaný edém a sčervenenie, liečba levocetirizínom mala za následok významné zníženie tvorby edému a sčervenenia, čo bolo najvýraznejšie počas prvých 12 hodín a pretrvávalo 24 hodín (p<0,001) v porovnaní s placebom a desloratadínom.


Nástup pôsobenia 5 mg levocetirizínu pri kontrolovaných peľom indukovaných príznakoch sa pozoroval 1 hodinu po užití lieku v placebom kontrolovaných skúšaniach v modeli allergen challenge chamber (expozičné komôrky alergénu).


In vitroštúdie (Boydenova komôrka a tkanivové kultúry) ukazujú, že levocetirizín inhibuje eotaxínom indukovanú transendoteliálnu migráciu eozinofilov cez dermálne aj pľúcne bunky. Farmakodynamická experimentálna štúdia in vivo(metóda kožných komôrok) preukázala u 14 dospelých pacientov tri hlavné inhibičné účinky levocetirizínu pri dávkovaní 5 mg v priebehu prvých 6 hodín reakcie vyvolanej peľom v porovnaní s podávaním placeba:inhibíciu uvoľnenia VCAM-1, moduláciu cievnej permeability a zníženú migráciu eozinofilov.


Účinnosť a bezpečnosť levocetirizínu boli dokázané v niekoľkých dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdiách uskutočnených s dospelými pacientmi trpiacimi sezónnou alergickou nádchou, chronickou alergickou nádchou alebo perzistentnou (celoročnou) alergickou nádchou.Levocetirizín vykazoval v niektorých štúdiách významné zlepšenie príznakov alergickej nádchy vrátane obštrukcie nosa.


6-mesačná klinická štúdia s 551 dospelými pacientmi (vrátane 276 pacientov liečených levocetirizínom) trpiacimi perzistentnou alergickou nádchou (príznaky prítomné 4 dni v týždni najmenej 4 po sebe nasledujúce týždne) a so zvýšenou precitlivenosťou na roztoče z domáceho prachu a trávový peľ dokázala, že 5 mg levocetirizínu bolo klinicky i štatisticky významne účinnejších než placebo z hľadiska úľavy celkových príznakov alergickej nádchy počas celého trvania štúdie bez akejkoľvek tachyfylaxie. Počas celého trvania štúdie levocetirizín významne zlepšil kvalitu života pacientov.


Bezpečnosť a účinnosť tabliet levocetirizínu u detských pacientov sa skúmala v dvoch placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, zahŕňajúcich pacientov vo veku od 6 do 12 rokov so sezónnou, resp. chronickou alergickou nádchou. V oboch skúšaniach levocetirizín významne zlepšil príznaky a zvýšil kvalitu života súvisiacu so zdravím.


V placebom kontrolovanom klinickom skúšaní zahŕňajúcom 166 pacientov s chronickou idiopatickou žihľavkou 85 pacientov bolo liečených placebom a 81 pacientov 5 mg levocetirizínu jedenkrát denne počas šiestich týždňov. Liečba levocetirizínom znamenala významné zníženie závažnosti pruritu počas prvého týždňa a počas celého obdobia liečby v porovnaní s placebom. Levocetirizín mal tiež za následok rozsiahlejšie zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím hodnotenej podľa Dermatology Life Quality Index v porovnaní s placebom.


Chronická idiopatická urtikária sa skúmala ako model podmienok urtikárie. Keďže uvoľnenie histamínu je príčinným faktorom žihľavkových ochorení, predpokladá sa, že levocetirizín bude účinný pri poskytovaní zmiernenia príznakov aj pre iné stavy urtikárií popri chronickej idiopatickej urtikárii.


Vzťah farmakokinetiky k farmakodynamike:

5 mg levocetirizínu vyvoláva podobnú inhibíciu erytému a edému indukovaného histamínom ako 10 mg cetirizínu.

Rovnako ako pri cetirizíne, účinok na histamínom indukovanú kožnú reakciu nie je priamou funkciou plazmatických koncentrácií.

EKG neukázalo významné účinky levocetirizínu na QT interval.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetický profil levocetirizínu je lineárny a nezávislý od dávky a času, s nízkou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi. Farmakokinetický profil je rovnaký ako po podaní izolovaného enantioméru, tak aj cetirizínu. V procese absorpcie a eliminácie nedochádza k žiadnej chirálnej zmene.


Absorpcia:

Po perorálnom podaní sa levocetirizín rýchlo a vo veľkom množstve absorbuje. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne za 0,9 hodiny po podaní. Rovnovážny stav sa dosahuje za 2 dni. Maximálna koncentrácia je zvyčajne 270 ng/ml po podaní jednorazovej dávky 5 mg a 308 ng/ml po podaní opakovanej dávky 5 mg levocetirizínu. Stupeň absorpcie nie je závislý od dávky a nie je ovplyvnený príjmom potravy, ale jedlo maximálnu koncentráciu znižuje a odďaľuje.


Distribúcia:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o distribúcii levocetirizínu v tkanivách, ani o jeho prestupe cez hematoencefalickú bariéru u ľudí. U potkanov a psov sa najvyššia hladina v tkanivách zistila v pečeni a obličkách, najnižšia v oblasti CNS.

Levocetirizín sa v 90 % viaže na plazmatické bielkoviny. Distribúcia levocetirizínu je obmedzená, pretože distribučný objem je 0,4 l/kg.

Biotransformácia:

U ľudí sa metabolizuje menej než 14 % dávky levocetirizínu, a preto sa predpokladá, že rozdiely dané genetickým polymorfizmom alebo súbežným podávaním inhibítorov enzýmov sú zanedbateľné. Metabolická premena spočíva v aromatickej oxidácii, N- a O-dealkylácii a konjugácii s taurínom. Proces dealkylácie primárne prebieha prostredníctvom CYP 3A4, kým aromatická oxidácia zahŕňa mnohonásobné a/alebo neurčené CYP izoformy. Levocetirizínnemalžiadny vplyvna aktivitu CYPizoenzýmov1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1a3A4vkoncentráciáchvýraznenadmaximálnou koncentrácioudosiahnutoupo 5mgperorálnej dávke.

Vzhľadom na obmedzený metabolizmus a nulový metabolický inhibičný potenciál je interakcia levocetirizínu s inými látkami alebo naopaknepravdepodobná.


Eliminácia:

Plazmatický polčas u dospelých je 7,9 1,9 hodiny. Priemerný zdanlivý celkový telesný klírens je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizín sa vylučuje prevažne močom, v priemernom množstve 85,4 % z dávky. Vylučovanie stolicou predstavuje iba 12,9 % z dávky. Levocetirizín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a aktívnou tubulárnou sekréciou.


Poškodenie funkcie obličiek:

Zdanlivý telesný klírens levocetirizínu súvisí s klírensom kreatinínu. Preto sa pacientom so stredne závažným až závažným poškodením funkcie obličiek odporúča upraviť interval dávkovania levocetirizínu na základe klírensu kreatinínu. U pacientov s anúriou a v konečnom štádiu zlyhania obličiek celkový telesný klírens klesá približne o 80 % v porovnaní so zdravými osobami. Množstvo levocetirizínu odstráneného štandardnou 4-hodinovou hemodialýzou bolo 10 %.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých štúdií farmakologickejbezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, genotoxicity alebo karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. Farmaceutické informácie


 1. Zoznam pomocných látok


Glycerol 85 % (E422)

Propylénglykol

Sodná soľ sacharínu (E954)

Trihydrát octanu sodného (na úpravu pH)

Kyselina octová, ľadová (na úpravu pH)

Čistená voda


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.

Spotrebovať v priebehu 6 mesiacov po prvom otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal: hnedá sklenená fľaša (hydrolytickej triedy III) s obsahom 20 ml, s PE skrutkovacím uzáverom bezpečným pre deti opatreným PE kvapkadlom.

Vonkajší obal:papierová skladacia škatuľka.


Veľkosť balenia:20 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

Návod na otvorenie liekovej fľaše s bezpečnostným uzáverom:Liekováfľaša jeopatrenábezpečnostnýmuzáveromzabraňujúcimjej otvoreniu deťmi. Ak chceteotvoriť:stlačteuzáverpevne nadolaodskrutkujteprotismeruhodinovýchručičiek. Po použitíuzáver znovu pevne zaskrutkujte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k. s., Praha, Česká republika


8. Registračné číslo


24/0749/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


7Zenaro 5 mg/ml perorálne roztokové kvapky