+ ipil.sk

Zenbrest 1 mgPríbalový leták

Príloha č.2k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 201106735-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Zenbrest 1 mg

filmom obalené tablety

anastrozol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťtento liek , pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika..To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Zenbrest 1 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete Zenbrest 1 mg

3. Ako užívať Zenbrest 1 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Zenbrest 1 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zenbrest 1 mg a na čo sa používa


Zenbrest 1 mg obsahuje liečivo nazývané anastrozol.

Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory aromatázy.

Zenbrest1 mg sa používa na liečbu rakoviny prsníka u žien, ktoré sú po menopauze (prechode).

Zenbrest1 mg znižuje hladinu hormónu nazývaného estrogén, ktorý sa tvorí vo Vašom tele.

Dosahuje sa to tak, že vo vašom tele blokuje prirodzene sa vyskytujúcu látku (enzým), ktorý sa nazýva „aromatáza”.


2. Čo potrebujete vedieťSkôr ako užijete Zenbrest 1 mg


Neužívajte Zenbrest 1 mg

- keď ste alergická (precitlivená) na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedenú v časti 6),

- keď ste tehotná alebo dojčíte (pozri časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť”).


NeužívajteZenbrest 1 mg, ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedenýchstavov. Ak si nie steistá, poraďtesa so svojímlekárom alebo lekárnikom skôr, akozačneteužívať Zenbrest 1 mg.


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Zenbrest 1 mg:

 • ak ešte stále máte menštruáciu a nie ste po menopauze,


 • ak užívate lieky, ktoré obsahujú tamoxifén alebo lieky, ktoré obsahujú estrogén (pozri časť „ Iné lieky a Zenbrest 1 mg“),


 • ak máte alebo ste mali stavy, ktoré majú vplyv na pevnosť vašich kostí (osteoporóza),


 • ak máte problémy s vašou pečeňou alebo obličkami.


Ak si nie ste istá, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, skôr ako začnete užívať Zenbrest 1 mg, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Pri nástupe do nemocnice informujte zdravotnícky personál, že užívate Zenbrest 1 mg.

Iné lieky a Zenbrest 1 mg


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sa kupujú bez lekárskeho predpisu a rastlinných liekov. Dôvodom je, že Zenbrest 1 mgmôže ovplyvniť účinok niektorých liekov a niektoré lieky môžu ovplyvniť účinokZenbrestu 1 mg.


NeužívajteZenbrest 1 mg, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

- Niektoré lieky používané na liečbu rakoviny prsníka (selektívne modulátory estrogénových receptorov), napríklad lieky, ktoré obsahujú tamoxifén. Dôvodom je, že tieto lieky môžu zabrániť správnemu účinku Zenbrestu 1 mg.

- Lieky, ktoré obsahujú estrogén, ako hormonálna substitučná liečba (hormone replacement therapy, HRT).


Ak sa vás to týka, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate nasledovné:


 • Liek nazývaný „analóg LHRH“. Patrí sem gonadorelín, buserelín, goserelín, leuprorelín a triptorelín. Tieto lieky sa používajú na liečbu rakoviny prsníka, niektorých ženských zdravotných (gynekologických) stavov a neplodnosti.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Neužívajte Zenbrest 1 mg ak ste tehotená alebo dojčíte. Ak otehotniete prestaňte užívať Zenbrest 1 mg a poraďte sa so svojum lekárom.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Je nepravdepodobné, že by Zenbrest 1 mg nepriaznivo ovplyvnil vašu schopnosť viesť motorové vozidláalebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia však môžu počas užívaniaZenbrestu 1 mg občas pociťovať telesnú slabosť a ospalosť. Ak sa vám to stane, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Zenbrest 1 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu, čo je typ cukru. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, skontaktujte sa so svojím lekárom pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Zenbrest 1 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár. Poraďte saso svojím lekárom alebo lekárnikom, ak si nie ste istá.


Odporučená dávka je jedna tableta jedenkrát denne.
Snažte sa užiť tabletu v rovnakom čase každý deň.

Tabletu prehltnite celú a zapite vodou.

Nezáleží na tom, či Zenbrest 1 mg užijete pred jedlom, počas jedla alebo po ňom.


Zenbrest 1 mgužívajte tak dlho, ako vám povie váš lekár. Ide o dlhodobú liečbu, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov.


Použitie u detí

Zenbrest 1 mgsa nemá podávať deťom a dospievajúcim.


Ak užijete viacZenbrestu 1 mg, ako máte

Ak ste užili viac Zenbrestu 1 mg ako ste mali, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Zenbrest 1 mg

Ak zabudnete užiť dávku, ďalšiu dávku užite ako zvyčajne.Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky v rovnakom čase), aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Zenbrest 1 mg

Neprestávajte užívať vaše tablety, dokonca ani vtedy, ak sa cítite lepšie, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť uviac ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť hlavy

 • návaly horúčavy,

 • pocit nevoľnosti (nauzea - nutkanie na vracanie),

 • kožné vyrážky

 • bolesť alebo stuhnutosť kĺbov,

 • zápal kĺbov (artritída)

 • pocit slabosti,

 • úbytok kostnej hmoty (osteoporóza).


Časté (môžu sa vyskytnúť až u1 z 10 osôb)

 • strata chuti do jedla,

 • zvýšené alebo vysoké hladiny látky tukovej povahy známej ako cholesterol vo vašej krvi. To by bolo viditeľné v krvnom teste,

 • pocit ospalosti,

 • syndróm karpálneho tunela (brnenie, bolesť, chlad, slabosť v niektorých častiach ruky),

 • hnačka,

 • nevoľnosť (vracanie),

 • zmeny v krvných testoch, ktoré ukazujú ako dobre pracuje vaša pečeň.

 • rednutie vlasov (strata vlasov),

 • alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) vrátane tváre, úst alebo jazyka,

 • bolesť kostí,

 • sucho v pošve,

 • krvácanie z pošvy (zvyčajne v niekoľkých prvých týždňoch liečby - ak krvácanie pokračuje, oznámte to svojmu lekárovi),


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u1 zo 100 osôb)

 • Zmeny špeciálnch krvných testov, ktoré ukazujú, ako pracuje Vaša pečeň (gamaglutamyltransferáza a bilirubín).

 • Zápal pečene (hepatitída).

 • Žihľavka alebo vyrážka.

 • Skákavý prst (stav, pri ktorom niektorý z prstov alebo palec zostane v ohnutej polohe).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u1 z 1000 osôb)

 • Zriedkavý zápal kože, ktorý môže zahŕňať červené fľaky alebo pľuzgiere.

 • Kožná vyrážka spôsobená precitlivenosťou (môže byť druhom alergickej alebo anafylaktoidnej reakcie).

 • Zápal malých krvných ciev spôsobujúci červené alebo purpurové sfarbenie kože. Veľmi zriedkavo sa môžu vyskytnúť príznaky bolesti kĺbov, žalúdka alebo obličiek, známe ako „Henochova-Schönleinova purpura“.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u1 z 10000 osôb)

 • Veľmi závažné kožné reakcie s vredmi alebo pľuzgiermi na koži, známe ako „Stevensov-Johnsonov syndróm”.

 • Alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) s opuchom hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, známe ako angioedém.


Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek zo stavov uvedených vyššie, zavolajte sanitku alebo ihneď navštívte lekára – budete potrebovať bezodkladnú lekársku starostlivosť.


Účinky na vaše kosti

Anastrozol – liečivo Zenbrestu 1 mg, znižuje množstvo hormónu nazývaného estrogén, prítomného vo vašom tele. Toto môže znížiť obsah minerálov vo vašich kostiach. vaše kosti môžu byť menejpevné, následkom čoho sa môže zvýšiť riziko vzniku zlomenín. Váš lekár bude zohľadňovať tieto riziká v zmysle odporúčaní na liečbu zdravia kostí u žien, ktoré prešli menopauzou. Mali by ste sa porozprávaťso svojím lekárom o rizikách a možnostiach liečby.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Zenbrest 1 mg


Uchovávajte tento liek mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale za „EXP“.

Prvé dve číslice označujú mesiac a posledné štyri číslice označujú rok.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Zenbrest 1 mgobsahuje

Liečivo je anastrozol. Jedna tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Ďalšie zložky v jadre tablety sú: monohydrát laktózy, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón (E1201), magnéziumstearát (E572).

Obalová vrstva tablety obsahuje: makrogol, hypromelózu (E464), oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Zenbrest 1 mg a obsah balenia

Zenbrest 1 mg sú biele filmom obalené okrúhle bikonvexné tablety, s označením „ANA” a „1“ na jednej strane.

Zenbrest 1 mg je dostupný v blistrových baleniach obsahujúcich 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 filmom obalených tabliet a v nemocničných baleniach obsahujúcich 28, 50, 84, 98, 300 alebo 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


Výrobca

Synthon Hispania S.L., 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko

Synthon BV, 6545 CM Nijmegen, Holandsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Španielsko

Anastrozol Zentiva 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Maďarsko

Anastrozol Winthrop

Taliansko

Anastrozolo Zentiva 1mg compresse rivestite con film

Nemecko

Anastrozol Winthrop 1 mg filmtabletten

Francúzsko

Anastrozole Zentiva 1 mg comprimé pelliculé

Bulharsko

Zenbrest 1 mg

филмирани таблетки

Česká republika

Zenbrest 1 mg

potahované tablety

Estónsko

Zenbrest 1 mg

Lotyšsko

Zenbrest 1 mg

apvalkotās tabletes

Poľsko

Zenbrest

Slovenská republika

Zenbrest 1 mg

filmom obalené tabletyTáto písomná informácia pre používateľov bola aktualizovaná v 08/2012.

5

120116


Zenbrest 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č. 201106735-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Zenbrest 1 mg


filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta obsahuje 1 mg anastrozolu.


Pomocná látka so známym účinkom:každá tableta obsahuje 93 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením „ANA” a „1“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba pokročilého karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptoryu postmenopauzálnych žien.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka Zenbrestu 1 mg pre dospelé pacientky vrátane starších pacientok je

jedna 1 mg tableta jedenkrát denne.


Osobitné skupiny pacientov

Deti a dospievajúci

Použitie Zenbrestu 1 mg u detí a dospievajúcich sa neodporúča vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.4 a 5.1).


Porucha funkcie obličiek

U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je odporúčaná zmena dávky.U pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má Zenbrest 1 mg podávať opatrne (pozri časť 4.4 a 5.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientok s miernou poruchou funkcie pečene nie je odporúčaná zmena dávky. Opatrnosť sa odporúča u pacientok so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Zenbrest 1 mg sa má užívať perorálne.


4.3 Kontraindikácie


Zenbrest 1 mg je kontraindikovaný:

- u gravidných alebo dojčiacich žien

- u pacientok so známou precitlivenosťou na anastrozol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Všeobecné

Zenbrest 1 mg sa nemá používať u žien pred menopauzou. U každej pacientky, u ktorej jepochybnosť o menopauzálnom stave, sa má menopauza definovať biochemicky (luteinizačný hormón – LH, hormón stimulujúci folikuly – FSH a/alebo hladiny estradiolu). Neexistujú žiadne údaje na podporu použitiaZenbrestu 1 mg s analógmi LHRH.

Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu Zenbrestu 1 mgs tamoxifenom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože to môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).

Účinok na minerálnu hustotu kostí

Zenbrest 1 mg znižuje hladiny cirkulujúcich estrogénov, preto môže spôsobiť zníženie minerálnej hustoty kostí a následné zvýšenie rizika zlomeniny (pozri časť 4.8).

U žien s osteoporózou alebo s rizikom osteoporózy sa má minerálna hustota kostí formálne posúdiť na začiatku liečby a potom v pravidelných intervaloch. Liečba alebo prevencia osteoporózy sa má začať vo vhodnom čase a starostlivo monitorovať. U žien po menopauze by sa mohlo zvážiť použitie špecifickej liečby, napr. bifosfonátov, ktorá môže zabrániť ďalšiemu úbytku minerálov z kostí spôsobenému Zenbrestom 1 mg(pozri časť 4.8).

Poškodenie funkcie pečene

Zenbrest 1 mgsa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka so stredne ťažkým alebo ťažkým poškodením funkcie pečene. Expozícia anastrozolu sa môže zvýšiť u pacientok s poškodením funkcie pečene (pozri časť 5.2). Pacientkam so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene sa má Zenbrest 1 mg podávať opatrne (pozri časť 4.2). Liečba sa má zakladať na vyhodnotení prínosu – rizika pre konkrétnu pacientku.

Poškodenie funkcie obličiek

Zenbrest 1 mg sa neskúmal u pacientok s karcinómom prsníka s ťažkým poškodením funkcie obličiek. Expozícia anastrozolu sa u pacientok s ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min, pozri časť 5.2) nezvyšuje. Pacientkam s ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má Zenbrest 1 mgpodávať opatrne (pozri časť 4.2).

Deti a dospievajúci

Zenbrest 1 mg sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože bezpečnosť a účinnosť anastrozolu sa v tejto skupine pacientov nepreukázala (pozri časť 5.1).


Zenbrest 1 mg sa nemá podávať chlapcom s deficienciou rastových hormónov ako doplnková liečba

k liečbe rastovým hormónom. V pilotnom klinickom skúšaní nebola preukázaná účinnosť anastrozolu a bezpečnosť nebola stanovená (pozri časť 5.1). Keďže anastrozol znižuje hladiny estradiolu, Zenbrest 1 mg sa nesmie použiť u dievčat s deficienciou rastového hormónu ako prídavok k liečbe rastovým hormónom. Dlhodobé údaje o bezpečnosti u detí a mladistvých nie sú dostupné.
Precitlivenosť na laktózu

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo‑galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Anastrozol inhibuje CYP 1A2, 2C8/9 a 3A4 in vitro. Klinické štúdie s fenazónom a warfarínom ukázali, že anastrozol v dávke 1 mg neinhibuje významne metabolizmus fenazónu a R- a S-warfarínu, čo naznačuje, že je nepravdepodobné, že by súbežné podanie Zenbrestu 1 mgs inými liekmi viedlo ku klinicky významným interakciám lieku sprostredkovaným enzýmami CYP.


Neidentifikovali sa enzýmy sprostredkujúce metabolizmus anastrozolu. Cimetidín, slabý, nešpecifický inhibítor enzýmov CYP, neovplyvnil plazmatické koncentrácie anastrozolu. Účinok silných inhibítorov CYP nie je známy.

Pri preskúmaní databázy bezpečnosti z klinických štúdií sa nezistila žiadna klinicky významná interakcia u pacientok liečených Zenbrestom 1 mg, ktoré užívali/používali ďalšie bežne predpisované lieky. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bisfosfonátmi (pozri časť 5.1).

Nepozorovali sa žiadne klinicky významné interakcie s bifosfonátmi (pozri časť 5.1).


Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu Zenbrestu 1 mgs tamoxifénom alebo liečbou obsahujúcou estrogén, pretože môže znížiť jeho farmakologický účinok (pozri časť 4.5 a 5.1).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú žiadne údaje o použití Zenbrestu 1 mg u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Zenbrest 1 mg je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).

Laktácia

Neexistujú žiadne údaje o použití Zenbrestu 1 mgpočas laktácie. Zenbrest 1 mgje kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3).

Ženy v reprodukčnom veku

Účinky Zenbrestu 1 mgna plodnosť u ľudí sa neskúmali. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).

.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zenbrest 1 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Pri používaní Zenbrestu 1 mgsa však zaznamenala telesná slabosť a ospalosť. Ak tieto príznaky pretrvávajúje pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov potrebná zvýšená opatrnosť.


 1. Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky z klinických štúdií, štúdií po uvedení lieku na trh alebo spontánnych hlásení. Ak nie je uvedené inak, kategórie frekvencií sa vypočítali z počtu nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené v rozsiahlej štúdii fázy III ktorej sa zúčastnilo 9366 pstmenopauzálnych žien s operabilným karcinómom prsníka liečených adjuvantou liečbou počas 5 rokov (the Arimidex, Tamoxifen, Alone or in Combination [ATAC] study).

Nežiaduce účinky uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie výskytu a triedy orgánových systémov (System Organ Class, SOC). Zoskupenia frekvencií sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). Najčastejšie sa zaznamenali tieto nežiaduce reakcie: bolesť hlavy, návaly tepla, nauzea, vyrážka, bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov, artritída a asténia.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie


Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie


Trieda

Orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Anorexia

Hypercholesterolémia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Bolesť hlavy,


Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Somnolencia, Syndróm karpálneho tunela*

Poruchy ciev

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Návaly tepla

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Nauzea


Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Hnačka, Vracanie,

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Zvýšenie alkalickej fosfatázy, alanínaminotransferázy a aspartátaminotransferázy


Menej časté

(≥ 1/1000 až ≤ 1/100)

Zvýšenie gama-glutamyltransferázy a bilirubínu,

Hepatitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Vyrážka,


Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Vypadávanie vlasov (alopécia), Alergické reakcie


Menej časté

(≥ 1/1000 až ≤ 1/100)

Urtikária


Zriedkavé

(≥ 1/10000 až ≤ 1/1000)

Multiformný erytém

Anafylaktoidné reakcie


Neznáme

Stevens-Johnsonov syndróm**

Angioedém**

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Bolest kĺbov/stuhnutosť,

Artritída,

Osteoporóza


Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Bolesť kostí


Menej časté

(≥ 1/1000 až ≤ 1/100)

Skákavý prst

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté

(≥ 1/100 až <1/10)

Sucho v pošve, Vaginálne krvácanie, ***

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté

(≥ 1/10)

Asténia


* Syndróm karpálneho tunela sa v klinických štúdiách zaznamenal častejšie u pacientok liečených anastrozolom v porovnaní s pacientkami liečenými tamoxifenom. Väčšina z týchto prípadov sa však vyskytla u pacientok s identifikovateľnými rizikovými faktormi pre vývoj tohto stavu.

** Vzhľadom na to, že sa kožná vaskulitída a Henochova-Schönleinova purpura v ATAC nepozorovala, možno ich na základe najhoršieho predpokladaného odhadu zaradiť do kategórie frekvencie „Zriedkavé” (≥ 0,01 % až < 0,1 %).

***Vaginálne krvácanie bolo hlásené menej často, hlavne u pacientok s pokročilým karcinóm prsníka počas niekoľkých prvých týždňov po zmene zo zavedenej hormonálnej liečby na liečbu anastrozolom. Ak krvácanie pretrváva, je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Nižšie uvedená tabuľka uvádza frekvenciu vybraných nežiaducich udalostí v štúdii ATAC po sledovaní s mediánom 68 mesiacov, bez ohľadu na kauzalitu, zaznamenaných u pacientok liečených v rámci klinickej štúdie do 14 dní po ukončení liečby.


Tabuľka 2 Vybrané nežiaduce udalosti zo štúdie ATAC


Nežiaduci účinok

anastrozol

(N=3092)

tamoxifén

(N=3094)

Návaly tepla

1104 (35,7 %)

1264 (40,9 %)

Bolesť kĺbov/stuhnutosť

1100 (35,6 %)

911 (29,4 %)

Poruchy nálady

597 (19,3 %)

554 (17,9 %)

Únava/asténia

575 (18,6 %)

544 (17,6 %)

Nevoľnosť a vracanie

393 (12,7 %)

384 (12,4 %)

Zlomeniny

315 (10,2 %)

209 (6,8 %)

Zlomeniny chrbtice, bedrových kĺbov alebo zápästia / Collesova fraktúra

133 (4,3 %)

91 (2,9 %)

Zlomeniny zápästia/Collesova fraktúra

67 (2,2 %)

50 (1,6 %)

Zlomeniny chrbtice

43 (1,4 %)

22 (0,7 %)

Zlomeniny bedrových kĺbov

28 (0,9 %)

26 (0,8 %)

Katarakta

182 (5,9 %)

213 (6,9 %)

Vaginálne krvácanie

167 (5,4 %)

317 (10,2 %)

Ischemické kardiovaskulárne ochorenie*

127 (4,1 %)

104 (3,4 %)

Angina pectoris

71 (2,3 %)

51 (1,6 %)

Infarkt myokardu

37 (1,2 %)

34 (1,1 %)

Ochorenie koronárnych artérií

25 (0,8 %)

23 (0,7 %)

Ischémia myokardu

22 (0,7 %)

14 (0,5 %)

Vaginálny výtok

109 (3,5 %)

408 (13,2 %)

Akákoľvek venózna trombo-embolická príhoda

87 (2,8 %)

140 (4,5 %)

Hlboké venózne trombo-embolické

príhody vrátane pľúcnej embólie

48 (1,6 %)

74 (2,4 %)

Ischemické cerebrovaskulárne príhody

62 (2,0 %)

88 (2,8 %)

Karcinóm endometria

4 (0,2 %)

13 (0,6 %)


Výskyt fraktúr bol 22 na 1000 pacientorokov pre anastrozol a 15 na 1000 pacientorokov pre tamoxifén po sledovaní o priemernej dĺžke 68 mesiacov. Pozorovaný výskyt fraktúr pri liečbe anastrozolom je podobný rozmedziu hlásenému u postmenopauzálnej populácie porovnateľného veku. Výskyt osteoporózy u pacientok liečených anastrozolom bol 10,5 % a u pacientok liečených tamoxifénom 7,3 %.


Nezistilo sa, či výskyt fraktúr a osteoporózy pozorovaných v klinickom skúšaní ATAC u pacientok liečených anastrozolom odráža ochranný účinok tamoxifénu, špecifický účinok anastrozolu alebo obe možnosti.


4.9 Predávkovanie


S náhodným predávkovaním anastrozolom sú len obmedzené klinické skúsenosti.

V štúdiách na zvieratách sa preukázala nízka akútna toxicita anastrozolu.

Uskutočnili sa klinické štúdie s rôznymi dávkami anastrozolu, pričom zdravým mužským dobrovoľníkom bola podaná jednorazová dávka do 60 mg a postmenopauzálnym ženám s pokročilým karcinómom prsníka bola podávaná dávka do 10 mg denne; tieto dávky boli dobre tolerované. Jednorazová dávka anastrozolu, ktorá by spôsobila život ohrozujúce príznaky, nebola stanovená. Pri predávkovaní neexistuje žiadne špecifické antidotum, liečba musí byť symptomatická


Pri liečbe predávkovania sa do úvahy musí vziať možnosť súbežného požitia viacerých liekov. Ak je pacient pri vedomí, je vhodné vyvolať vracanie.

Prospešná môže byť dialýza, pretože väzba anastrozolu na proteíny nie je silná. Indikujú sa všeobecné podporné opatrenia, vrátane častého monitorovania vitálnych funkcií a starostlivé pozorovanie pacienta.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: enzýmové inhibítory,

ATC kód: L02B G03


Spôsobúčinkuafarmakodynamickéúčinky

Anastrozol je silný a vysoko selektívny nesteroidový inhibítor aromatázy. U postmenopauzálnych žien sa estradiol tvorí primárne premenou androstendiónu na estrón prostredníctvom enzýmového komplexu aromatázy, nachádzajúceho sa v periférnych tkanivách.


Estrón sa následne premieňa na estradiol. Ukázalo sa, že zníženie hladín cirkulujúceho estradiolu má u žien s karcinómom prsníka priaznivý účinok.


Použitím vysoko citlivej metódy sa zistilo, že podávanie anastrozolu v 1 mg dennej dávke viedlo u postmenopauzálnych žien k viac ako 80 % supresii tvorby estradiolu.


Anastrozol nevykazuje žiadnu progestagénnu, androgénnu ani estrogénnu aktivitu.


Denné dávky anastrozolu do 10 mg nemali žiaden vplyv na sekréciu kortizolu alebo aldosterónu, ktorých hladiny sa merali pred alebo po štandardnom stimulačnom teste adrenokortikotropného hormónu ACTH. Preto nie je potrebná suplementácia kortikoidmi.


Klinickáúčinnoabezpečno


Pokročilýkarcinómprsníka


Liečbaprvejvoľbyužienpomenopauzespokročilýmkarcinómomprsníka

Vdvochdvojitozaslepených,kontrolovanýchklinickýchštúdiáchspodobnýmusporiadaním(štúdia

1033IL/0030aštúdia1033IL/0027)saposúdilaúčinnosťanastrozoluv porovnanístamoxifenomakoliečby prvejvoľbyužienpomenopauzeslokálnepokročilýmalebometastázujúcimkarcinómomprsníka pozitívnymnahormonálnereceptoryalebosneznámymstavomhormonálnychreceptorov.Celkovebolo randomizovaných1021pacientok.Jednejskupinesapodával1mganastrozolu jedenkrátdenne,druhej 20mgtamoxifenu razdenne.Primárnekoncovéukazovatelevobochštúdiáchboličasdoprogresienádoru, objektívnamieraodpovedenádoruabezpečnosť.


Čosatýkaprimárnychkoncovýchukazovateľov,štúdia1033IL/0030ukázala,žeanastrozolbolštatisticky významnelepšínežtamoxifenv časedoprogresienádoru(pomerrizík(Hazardratio,HR):1,42;95% intervalspoľahlivosti(Confidenceinterval,CI):1,111,82;mediánčasudoprogresie:11,1mesiacovpre anastrozola 5,6mesiacapretamoxifen,p= 0,006).Mieraobjektívnejodpovedenádorubolapreanastrozola tamoxifenpodobná.Štúdia1033IL/0027ukázala,že anastrozolatamoxifenmalipodobnúmieruobjektívnej odpovededoruačasdoprogresienádoru.Výsledkysekundárnychkoncovýchukazovateľovpodporovali výsledkyprimárnychkoncovýchukazovateľov.Vovšetkýchliečebnýchskupináchobochštúdsavyskytlo prílišmáloúmrtínato,abysa mohlivyvodiťzáveryohľadomrozdielovv celkovomprežívaní.


Liečbadruhejvoľbyužienpomenopauzespokročilýmkarcinómomprsníka

Anastrozolsaskúmalvdvochkontrolovanýchklinickýchštúdiách(štúdia0004aštúdia0005)užienpo menopauzes pokročilýmkarcinómomprsníka,uktorýchpoliečbetamoxifenombuďpokročiléhoalebovčasnéhokarcinómuprsníkadošlokprogresiiochorenia.Celkovosarandomizovalo764pacientokdo skupín,v ktorýchužívalibuď1mgalebo10mganastrozolu1xdenne,alebo40mgmetestrolacetátu4x denne.Primárnymipremennýmiúčinnostiboli:časdoprogresieamieraobjektívnejodpovede.Tiežsa vypočítali:mieradlhodobého(viacako24týždňov)stabilnéhoochorenia,mieraprogresieaprežívania.V obochštúdiáchneboližiadnevýznamnérozdielymedziliečebnýmiskupinamiv žiadnomz parametrov účinnosti.


Detiadospievajúci

Anastrozol nie je indikovaný na použitie u detí a dospievajúcich . Účinnosť v skúmaných populáciách detí nebola stanovená (pozri nižšie). Počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby bolo možné vyvodiť spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti. Nie sú dostupné žiadne údaje o potenciálnych dlhodobých účinkoch liečby anastrozolom u detí a dospievajúcich (pozri tiež časť 5.3).

Európska lieková agentúra upustila od povinnosti predložiť výsledky štúdií s anastrozolom v jednej alebo niekoľkých podskupinách populácie detí nízkeho vzrastu spôsobeného nedostatočnosťou rastového hormónu (growth hormone deficiency, GHD), testikulárnou toxikózou, gynekomastiou a McCuneovým-Albrightovým syndrómom (pozri časť 4.2,).


Nízky vzrast spôsobený nedostatočnosťou rastového hormónu

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 52 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 16 rokov) s GHD, liečených 12 – 36 mesiacov anastrozolom 1 mg/deň alebo placebom v kombinácii s rastovým hormónom. Iba 14 jedincov liečených anastrozolom dokončilo 36-mesačnú liečbu.

Nebol zistený štatisticky významný rozdiel v rastových parametroch predpokladanej výšky v dospelosti, výšky, smerodajnej odchýlke výšky (standard deviation score, SDS) a rýchlosti rastu v porovnaní s placebom. Údaje o konečnej výške neboli dostupné. Zatiaľ čo počet liečených detí bol príliš obmedzený na to, aby bolo možné vyvodiť spoľahlivé závery týkajúce sa bezpečnosti, bola zaznamenaná vyššia frekvencia zlomenín a trend k zníženej minerálnej denzite kostí v skupine liečenej anastrozolom v porovnaní s placebom.


Testikulárna toxikóza

V otvorenej, neporovnávajúcej, multicentrickej štúdii sa hodnotilo 14 chlapcov (vo veku 2 – 9 rokov) s familiárnou, na mužské pohlavie viazanou predčasnou pubertou (pubertas praecox), známej tiež ako testikulárna toxikóza, ktorí boli liečení kombináciou anastrozolu a bikalutamidu. Primárnym cieľovým parametrom bolo hodnotenie účinnosti a bezpečnosti tohto kombinovaného liečebného režimu po dobu 12 mesiacov. Trinásť zo 14 zaradených pacientov dokončilo 12-mesačnú kombinovanú liečbu (1 pacient sa na kontrolu nedostavil). Nezistil sa žiadny významný rozdiel v rýchlosti rastu po 12 mesačnej liečbe v porovnaní s rýchlosťou rastu počas 6 mesiacov pred vstupom do štúdie.


Štúdie u pacientov s gynekomastiou

Klinická štúdia 0006 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, multicentrická štúdia a bolo do nej zaradených 82 chlapcov v puberte (vo veku 11 – 18 rokov vrátane) s gynekomastiou trvajúcou dlhšie ako 12 mesiacov, liečených anastrozolom v dávke 1 mg/deň alebo placebom denne po dobu až 6 mesiacov. Medzi skupinou liečenou anastrozolom 1 mg a skupinou dostávajúcou placebo sa nepozoroval žiadny významný rozdiel v počte pacientov, ktorí mali po 6 mesiacoch liečby 50% alebo väčšie zníženie celkového objemu pŕs.


Štúdia 0001 bola otvorená farmakokinetická štúdia s opakovaným podávaním 1 mg anastrozolu denne 36 pubertálnym chlapcom s gynekomastiou trvajúcou menej než 12 mesiacov. Sekundárnymi cieľovými parametrami boli stanovenie podielu pacientov s aspoň 50% poklesom vypočítaného objemu gynekomastie oboch prsníkov v porovnaní s východiskovou hodnotou medzi dňom 1 a po 6 mesiacoch liečby; znášanlivosť liečby pacientom a bezpečnosť .

Po6mesiacochsa u56%(20/36)chlapcovsapozoroval50%aväčší poklescelkovéhoobjemupŕs.


Štúdie u pacientok s McCuneovým-Albrightovým syndrómom

Štúdia 0046 bola medzinárodná, multicentrická, otvorená, exploračná štúdia, v ktorej sa podával anastrozol 28 dievčatám (vo veku 2 až ≤ 10 rokov) s McCuneovým-Albrightovým syndrómom (MAS). Primárnym cieľom bolo zhodnotiť bezpečnosť a účinnosť anastrozolu 1 mg/deň u pacientok s MAS. Účinnosť študijnej liečby bola založená na podiele pacientok spĺňajúcich vymedzené kritériá týkajúce sa vaginálneho krvácania, veku kostí a rýchlosti rastu.

Počas liečby sa nepozorovala štatisticky významná zmena vo frekvencii dní vaginálneho krvácania. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné zmeny v Tannerovej stupnici, priemernom objeme ovárií alebo priemernom objeme uteru. Nebola pozorovaná žiadna štatisticky významná zmena v stupni zvýšenia veku kostí počas liečby v porovnaní s východiskovým stavom. Rýchlosť rastu (v cm/rok) sa významne znížila (p < 0,05) pri porovnaní pred liečbou a po liečbe (0. – 12. mesiacov), a pred liečbou a počas druhých 6 mesiacov liečby (7. až 12. mesiac).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Anastrozol sa rýchlo absorbuje a maximálne plazmatické koncentrácie sa zvyčajne dosiahnu v priebehu dvoch hodín po podaní dávky (po podaní nalačno).

Jedlo mierne spomaľuje rýchlosť absorpcie, neznižuje však rozsah absorpcie. Neočakáva sa, že by táto malá zmena rýchlosti absorpcie mala klinicky významný vplyv na rovnovážne plazmatické koncentrácie počas podávania tabliet Zenbrest 1 mg jedenkrát denne. Približne 90 až 95 % rovnovážných plazmatických koncentrácií anastrozolu sa dosiahne po podaní 7 denných dávok aakumuláciaje3-4- násobná.


Nie je k dispozícii dôkaz o závislosti farmakokinetických parametrov anastrozolu od času podania alebo od veľkosti dávky.


Farmakokinetika anastrozolu u žien po menopauze nezávisí od veku.


Anastrozol je len zo 40 % naviazaný na plazmatické bielkoviny.

Anastrozol sa vylučuje pomaly a polčas eliminácie z plazmy je 40 až 50 hodín.

Anastrozol sa u postmenopauzálnych žien metabolizuje v rozsiahlej miere, pričom menej ako 10 % dávky sa vylúči v nezmenenej forme močom do 72 hodín po podaní dávky. Anastrozol sa metabolizuje N‑dealkyláciou, hydroxyláciou a glukuronidáciou. Metabolity sa vylučujú prevažne močom. Triazol, hlavný metabolit anastrozolu v plazme, neinhibuje aromatázu.


Poškodeniefunkcieobličiekalebopečene


Zdanlivýkírens(CL/F)anastrozolupoperorálnompodaníboludobrovoľníkovsostabilnoucirhózoupečene približneo30%nižšínežuzdravýchjedincov(štúdia1033IL/0014).Plazmatickékoncentrácieanastrozolu u dobrovoľníkovscirhózoupečenebolivšakvrozmedkoncentráciípozorovanýchunormálnychjedincov vinýchštúdiách.Plazmatickékoncentrácieanastrozolupozorovanépočasdlhodobýchštúdiízameranýchna účinnoboliupacientovspoškodenímfunkciepečenevrozmedzíplazmatickýchkoncentráciíanastrozolu pozorovanýchupacientovbezpoškodeniafunkciepečene.


Zdanlivýklírens(CL/F)anastrozolupoperorálnompodanísavštúdii1033IL/0018udobrovoľníkovs ťažkouporuchoufunkcieobličiek(GFR<30ml/min)nezmenil,čojevsúladesoskutočnosťou,že anastrozolsaeliminujepredovšetkýmmetabolizmom.Plazmatickékoncentrácieanastrozolupozorované počasdlhodobýchštúdiízameranýchnaúčinnoupacientovspoškodenímfunkcieobličiekbolivrozmedzí plazmatickýchkoncentráciíanastrozolupozorovanýchupacientovbezpoškodeniafunkcieobličiek.U pacientoksťažkýmpoškodenímfunkcieobličieksaanastrozolpodávaťopatrne(pozričasť4.2a 4.4).


Detiadospievajúci

Uchlapcovsgynekomastiouvpuberte(1017rokov)saanastrozolrýchlovstrebával,voveľkejmiere distribuovalapomalyeliminovalspolčasompribližne2dni.Klírensanastrozoluboludievčat(3– 10rokov),vporovnanísostaršímichlapcami,nižšíaexpozíciabolavyššia.Anastrozolsaudievčatvo veľkejmieredistribuovalapomalyeliminoval.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinickéúdajezískanénazákladeobvyklýchfarmakologickýchštúdiíbezpečnosti,toxicitypo opakovanompodávaní,genotoxicity,karcinogénnehopotenciáluareprodukčnejtoxicityneodhaliližiadne osobitnérizikopreľudí.


Akútna toxicita

V štúdiách na zvieratách sa toxicita pozorovala iba pri vysokých dávkach. V štúdiách akútnej toxicity vykonaných na hlodavcoch bola stredná letálna dávka anastrozolu po perorálnom podaní väčšia ako 100 mg/kg/deň a po intraperitoneálnom podaní väčšia ako 50 mg/kg/deň. V štúdii na akútnu toxicitu po perorálnom podaní psom bola stredná letálna dávka väčšia ako 45 mg/kg/deň.


Chronická toxicita

V štúdiách na zvieratách sa nežiaduce účinky pozorovali iba pri vysokých dávkach. Štúdie na toxicitu po viacnásobnom podaní sa vykonali na potkanoch a psoch. V toxikologických štúdiách sa nestanovili koncentrácie anastrozolu, ktoré by nemali žiaden toxický účinok, ale účinky, ktoré sa pozorovali pri podávaní nízkych (1 mg/kg/deň) a stredných dávok (pes 3 mg/kg/deň, potkan 5 mg/kg/deň) súviseli buď s farmakologickými alebo enzým indukujúcimi vlastnosťami anastrozolu a neboli sprevádzané významnými toxickými alebo degeneratívnymi zmenami.


Mutagenita

Genetické toxikologické štúdie preukázali, že anastrozol nie je mutagén ani klastogén.


Reprodukčná toxicita

V štúdii fertility sa odstaveným samčím mláďatám potkana podávala perorálna dávka 50 alebo 400 mg anastrozolu/l pitnej vody počas 10 týždňov. Zistené priemerné plazmatické koncentrácie boli 44,4 (± 14,7) ng/ml a 165 (± 90) ng/ml. Ukazovatele párenia boli v obidvoch skupinách nežiaduco ovplyvnené, kým zníženie fertility bolo zrejmé iba pri dávke 400 mg/l. Toto zníženie bolo prechodné, lebo po 9-týždňovom období bez liečby sa všetky parametre párenia a fertility podobali hodnotám v kontrolovanej skupine.


Perorálne podávanie anastrozolu samiciam potkanov vyvolalo pri dávke 1 mg/kg/deň vysoký výskyt neplodnosti a pri dávke 0,02 mg/kg/deň nárast predimplantačných strát. Tieto účinky sa vyskytli pri klinicky významných dávkach. Nie je možné vylúčiť účinok na človeka. Tieto účinky súviseli s farmakológiou zlúčeniny a po 5 týždňoch od jej vysadenia úplne vymizli.


Perorálne podanie anastrozolu gravidným potkanom a králikom v dávkach do 1,0 mg/kg/deň a do 0,2 mg/kg/deň nemalo teratogénne účinky. Účinky, ktoré boli pozorované (zväčšenie placenty u potkanov a potrat u králikov) súviseli s farmakologickým účinkom látky.


Prežívanie mláďat potkanov, ktoré dostávali anastrozol v dávke 0,02 mg/kg/deň a viac (od 17.dňa gravidity do 22.dňa po pôrode), bolo znížené. Tieto účinky súviseli s farmakologickým pôsobením anastrozolu na pôrod. Nezistili sa žiadne nežiaduce účinky na správanie sa alebo reprodukčné schopnosti prvej generácie potomstva, ktoré by súviseli s podávaním anastrozolu ich matkám počas gravidity.


Karcinogenita

Výsledky dvojročnej štúdie onkogenity u potkanov ukázali zvýšený výskyt nádorov pečene a strómových polypov maternice u samíc, a adenómov štítnej žľazy u samcov len po podávaní vysokej dávky (25 mg/kg/deň).Tieto zmeny sa vyskytli pri dávke, ktorá predstavuje 100‑násobne vyššiu expozíciu v porovnaní s tou, k akej dochádza pri terapeutických dávkach u ľudí a pre pacientky liečené anastrozolom sa nepovažujú za klinicky významné.


Výsledky dvojročnej štúdie onkogenity uskutočnenej na myšiach preukázali vznik benígnych nádorov vaječníkov a odchýlky vo výskyte lymforetikulárnych novotvarov (nižší počet histiocytových sarkómov u samíc a vyšší počet úmrtí v dôsledku tvorby lymfómov). Tieto nálezy sa považujú za druhovo špecifické prejavy inhibície aromatázy u myší a nie sú klinicky významné pre pacientky liečené anastrozolom.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Povidón (K31) (E1201)

Magnéziumstearát (E572)


Obal tablety:

Makrogol 400

Hypromelóza (E464)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


36 mesiacov


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky uchovávania.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Kartónové škatuľky obsahujúce PVC//PE/PVDC/Al blistre s

10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 300 tabletami a nemocničné balenie obsahujúce PVC//PE/PVDC/Al blistre s 28, 50, 84, 98, 300, alebo 500 tabletami.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s. Praha, Česká republika,


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0444/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.6.2010

Dátum posledného predĺženia :


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2012

11

120116


Zenbrest 1 mg