+ ipil.sk

Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 20 mg orodispergovateľné tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č. 2012/05818-REG, 2012/05819-REG, 2012/05820-REG


Písomná informácia pre používateľa


Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety

Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety

Balenie na začatie liečby:

Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety

Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablet

Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablet

Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety


memantíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:


 1. Čo je Zenmem a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zenmem

 3. Ako užívať Zenmem

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Zenmem

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zenmem a na čo sa používa


Ako Zenmem účinkuje


Zenmempatrí do skupiny liekov známych ako lieky proti demencii. Strata pamäti pri Alzheimerovej chorobe je dôsledkom poruchy prenosu signálov v mozgu.V mozgu sa nachádzajú tzv. N-metyl-D-aspartát (NMDA)-receptory, ktoré sú zapojené do prenosu nervových signálov, dôležitých pri učení a pre pamäť.Zenmem patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antagonisty NMDA-receptorov. Tento liek pôsobí na týchto NMDA-receptoroch, a tak zlepšuje prenos nervových signálov a pamäť.


Na čo sa Zenmem používa


Zenmemsa používa na liečbu pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zenmem


Neužívajte Zenmem


 • ak ste alergický na memantíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať Zenmem, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak ste niekedy mali epileptický záchvat,

 • ak ste nedávno prekonali infarkt myokardu (srdcový záchvat) alebo ak trpíte na zlyhávanie srdca alebo na nekontrolovanú hypertenziu (vysoký krvný tlak).


V týchto situáciách musí byť liečba starostlivo kontrolovaná a váš lekár má pravidelne prehodnocovať, aký klinický prospech vám Zenmemprináša.


Ak trpíte renálnym poškodením (ťažkosťami s obličkami), váš lekár má starostlivo monitorovať vaše obličkové funkcie, a ak je to potrebné, podľa nich upraviť dávky memantínu.


Počas užívania memantínu sa musí vyhnúť súbežnému užívaniu liekov ako amantadín (na liečbu Parkinsonovej choroby), ketamín (liečivo všeobecne používané ako anestetikum), dextrometorfán (všeobecne používaný na liečbu kašľa) a iných NMDA-antagonistov.


Deti a dospievajúci

Zenmemsa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Iné lieky a Zenmem

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zenmemmôže meniť účinok najmä nasledujúcich liekov a možno bude treba, aby lekár upravil ich dávkovanie.


- amantadín, ketamín, dextrometorfán

- dantrolén, baklofén

- cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín, nikotín

- hydrochlórotiazid (alebo akákoľvek kombinácia s hydrochlórotiazidom)

- anticholinergiká (liečivá všeobecne používané na liečbu pohybových porúch alebo kŕčov v tráviacom trakte)

- antikonvulzíva (liečivá používané na prevenciu a zmiernenie záchvatov)

- barbituráty (liečivá všeobecne používané na navodenie spánku)

- dopaminergické agonisty (liečivá ako L-dopa, bromokriptín)

- neuroleptiká (liečivá používané na liečbu duševných porúch)

- perorálne antikoagulanciá


Ak idete do nemocnice, oznámte vášmu ošetrujúcemu lekárovi, že užívate Zenmem.


Zenmem a jedlo a nápoje

Ak ste nedávno zmenili alebo chcete zásadným spôsobom zmeniť stravu (napr. normálnu stravu na prísne vegetariánsku) alebo ak trpíte stavmi obličkovej tubulárnej acidózy (RTA, nárast kyselinotvorných látok v krvi v dôsledku renálnej dysfunkcie (zlého fungovania obličiek)) alebo máte závažné infekcie močových ciest (systému na vylučovanie moču), informujte o tom vášholekára, pretože vám musí upraviť dávku vášho lieku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Užívanie memantínu v tehotenstve sa neodporúča.


Ženy, ktoré užívajú Zenmem, nesmú dojčiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Váš lekár vám povie, či vám vaša choroba dovoľuje bezpečne viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Tento liek tiež môže zmeniť vašu schopnosť pohotovo reagovať, viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Zenmem obsahuje aspartám a laktózu

Aspartám obsahuje zdroj fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre osoby s fenylketonúriou.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára skôr, ako začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Zenmem


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka pre dospelých a starších pacientov je 20 mg jedenkrát denne. Aby sa zmiernilo riziko vzniku vedľajších účinkov, táto dávka sa dosahuje postupne podľa nasledujúcej schémy dennej liečby.


 1. týždeň


Jedna 5 mg tableta denne počas 7 dní

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “5” na jednej strane)

 1. týždeň

Jedna 10 mg tableta denne počas 7 dní

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “10” na jednej strane)

 1. týždeň

Jedna 15 mg tableta denne počas 7 dní

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “15” na jednej strane)

Od 4. týždňa

Jedna 20 mg tableta denne

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “20” na jednej strane)


Udržiavacia dávka:

Odporúčaná denná dávka je 20 mg jedenkrát denne.

Pokračovanie liečby konzultujte so svojím lekárom.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár rozhodne o dávke, ktorá najlepšie vyhovuje vášmu stavu. V takom prípade má váš lekár v stanovených intervaloch kontrolovať vaše obličkové funkcie.


Podávanie

Zenmemsa užíva ústami jedenkrát denne. Aby ste mali z lieku úžitok, musíte ho užívať pravidelne každý deň v rovnakú dennú dobu. Tablety možno užívať s jedlom aj bez jedla.


Trvanie liečby

Pokračujte v užívaní Zenmemu dovtedy, kým vám prináša úžitok. Váš lekár má liečbu pravidelne hodnotiť.


Návod na použitie

Zenmemorodispergovateľné tablety sa ľahko lámu, preto s nimi zaobchádzajte opatrne. Nechytajte tablety vlhkými rukami, pretože sa môžu rozpadnúť.


 • Uchopte blister za okraje a oddeľte jednu bunku blistra od zvyšku pásu jemne trhajúc pozdĺž perforácie.

 • Opatrne stiahnite kryciu fóliu.

- Vložte tabletu na jazyk. Tableta sa rýchlo rozpadne a je možné prehltnúť ju bez vody.


Ak užijete viac Zenmemu, ako máte

 • Vo všeobecnosti by vám užitie väčšieho množstva Zenmemu nemalo ublížiť. Môžete však pociťovať zvýraznenie príznakov, ktoré sú popísané v časti 4. „Možné vedľajšie účinky“.

 • Ak užijete nadmernú dávku Zenmemu, kontaktujte vášho lekára alebo pohotovosť, pretože môžete potrebovať lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Zenmem

 • Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Zenmemu, počkajte a užite až nasledujúcu dávku v obvyklom čase.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vo všeobecnosti sú pozorované vedľajšie účinky miernej až strednej intenzity.


Časté(môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov):

 • Bolesť hlavy, ospalosť, zápcha, zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií, závraty, porucha rovnováhy, dýchavičnosť, vysoký krvný tlak a precitlivenosť na liečivo.


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 pacientov):

 • Únava, plesňové infekcie, zmätenosť, halucinácie, vracanie, poruchy chôdze, zlyhanie srdca a zrážanie krvi v žilách (trombóza/tromboembólia)


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov):


Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov):

 • Zápal pankreasu, zápal pečene (hepatitída) a psychotické reakcie


Alzheimerová choroba býva sprevádzaná depresiami, samovražednými predstavami a samovraždou. Tieto udalosti boli hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Zenmem


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zenmem obsahuje


Liečivo je memantíniumchlorid.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 4,15 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 12,46 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Ďalšie zložky sú polakrilín, hydroxid sodný (na úpravu pH), monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, manitol (E 421), sodná soľ kroskarmelózy, aspartám (E 951), koloidný oxid kremičitý, červený oxid železitý (E 172), príchuť mäty [obsahujúca maltodextrín (kukuričný), modifikovaný škrob E 1450 (kukuričný), mätovú silicu (mäta roľná)], magnéziumstearát.

Ako vyzerá Zenmem a obsah balenia


Zenmem5 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové, okrúhle, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 7 mm a s potlačou“5” na jednej strane.

Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom9 mm a s potlačou “10” na jednej strane.

Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom11 mm a s potlačou “15” na jednej strane.

Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety sú svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom12 mm a s potlačou “20” na jednej strane.


Zenmemorodispergovateľné tablety sú dostupné v blistroch v balení po:


10 mg:28, 30, 56, 60, 70, 90 orodispergovateľných tabliet

20 mg: 28, 30, 56, 60, 70, 90 orodispergovateľných tabliet

Jedno balenie na začatie liečby obsahuje 28 orodispergovateľných tabliet v 4 blistroch so 7 tabletami Zenmemu 5 mg, 7 tabletami Zenmemu 10 mg, 7 tabletami Zenmemu 15 mg a 7 tabletami Zenmemu 20 mg.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ZENTIVA, k. s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Česká republika


Výrobca


Genepharm S.A

Pallini Attikis

Grécko


Rontis Hellas S.A.

Larissa

Grécko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledovnými názvami:


Česká republika, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika: Zenmem


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2013


Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.2012/05818-REG, 2012/05819-REG, 2012/05820-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety


Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety


Balenie na začatie liečby:

Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety

Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety

Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablety

Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 5 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 4,15 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 10 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 8,31 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 15 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 12,46 mg memantínu.

Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 20 mg memantíniumchloridu, čo zodpovedá 16,62 mg memantínu.


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá 5 mg tableta obsahuje 6,25 mg monohydrátu laktózy a 1,25 mg aspartámu.

Každá 10 mg tableta obsahuje 12,5 mg monohydrátu laktózy a 2,5 mg aspartámu.

Každá 15 mg tableta obsahuje 18,75 mg monohydrátu laktózy a 3,75 mg aspartámu.

Každá 20 mg tableta obsahuje 25 mg monohydrátu laktózy a 5 mg aspartámu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta


Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety

Svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom 7 mm a s potlačou “5” na jednej strane.

Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety

Svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom9 mm a s potlačou “10” na jednej strane.

Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablety

Svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom11 mm a s potlačou “15” na jednej strane.

Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety

Svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami, s priemerom12 mm a s potlačou “20” na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Zenmem je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať a sledovať lekár skúsený v diagnostike a liečbe Alzheimerovej demencie. Terapia sa má začať len vtedy, ak je opatrovník schopný pravidelne kontrolovať, ako pacient užíva lieky. Diagnóza má byť stanovená podľa súčasných diagnostických odporúčaní. Tolerancia a dávkovanie memantínu majú byť pravidelne prehodnocované, najlepšie do troch mesiacov po začatí liečby. Ďalej má byť klinický prínos memantínu a tolerancia liečby vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch podľa aktuálnych klinických postupov. V udržiavacej liečbe sa môže pokračovať, pokiaľ je pre pacienta prínosom a zároveň liečbu memantínom toleruje. Prerušenie liečby memantínom sa má zvážiť v prípade, keď nie je prítomný preukázateľný terapeutický prínos alebo pacient netoleruje liečbu.


Dávkovanie

Dospelí:


Titrácia dávky

Maximálna denná dávka je 20 mg denne. Aby sa znížilo riziko nežiaducich účinkov, udržiavacia dávka sa dosahuje vzostupnou titráciou o 5 mg týždenne počas prvých 3 týždňov liečby nasledovne:


 1. týždeň


Jedna 5 mg tableta denne počas 7 dní

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “5” na jednej strane)

 1. týždeň

Jedna 10 mg tableta denne počas 7 dní

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “10” na jednej strane)

 1. týždeň

Jedna 15 mg tableta denne počas 7 dní

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “15” na jednej strane)

Od 4. týždňa

Jedna 20 mg tableta denne

(svetloružové, okrúhle, ploché, škvrnité tablety so skosenými hranami a s potlačou “20” na jednej strane)


Udržiavacia dávka: Odporúčaná udržiavacia dávka je 20 mg denne.


Špeciálne skupiny pacientov


Starší pacienti: Na základe klinických štúdií je odporúčaná dávka pre pacientov nad 65 rokov 20 mg denne, ako bolo popísané vyššie.


Pediatrická populácia: Zenmem sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek: U pacientov s mierne porušenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 50-80 ml/min) sa nevyžaduje úprava dávky. U pacientov so stredne ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu 30-49 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne. Ak je dávka dobre tolerovaná minimálne 7 dní liečby, môže byť zvýšená až do 20 mg/deň podľa štandardnej titračnej schémy. U pacientov s ťažko porušenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 5-29 ml/min) má byť denná dávka 10 mg denne.


Pacienti s poruchou funkcie pečene: U pacientov s mierne až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene (Child-Pugh A a Child-Pugh B) nie je potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú dostupné údaje o užívaní memantínu. Podanie Zenmemu sa neodporúča pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Spôsob podávania

Zenmem je určený na perorálne podanie.


Zenmem sa má podávať jedenkrát denne a má sa užívať vždy v rovnakú dennú dobu. Orodispergovateľné tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s epilepsiou, so záchvatmi kŕčov v minulosti alebo s predispozičnými faktormi na epilepsiu sa odporúča opatrnosť.


Je potrebné vyhýbať sa súbežnému užívaniu N-metyl-D-aspartát (NMDA)-antagonistov ako je amantadín, ketamín alebo dextrometorfán s memantínom. Tieto liečivá účinkujú na ten istý receptorový systém ako memantín, preto pri ich súbežnom užívaní by mohli byť častejšie alebo výraznejšie nežiaduce reakcie (týkajúce sa najmä centrálneho nervového systému (CNS)) (pozri tiež časť 4.5).


Niektoré faktory, ktoré môžu zvýšiť pH moču (pozri časť 5.2 „Eliminácia“), vyžadujú starostlivé sledovanie pacienta. Tieto faktory zahŕňajú drastické zmeny diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívny príjem alkalizujúcich žalúdočných pufrov. Močové pH sa môže zvýšiť tiež pri stavoch renálnej tubulárnej acidózy (RTA) alebo pri ťažkých infekciách močového traktu bakteriálnymi kmeňmi Proteus.


Vo väčšine klinických štúdií boli vylúčení pacienti s nedávnym infarktom myokardu,

dekompenzovaným kongestívnym srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) alebo nekontrolovanou hypertenziou. Dôsledkom toho je fakt, že k dispozícii je len obmedzené množstvo údajov a pacienti s týmito ochoreniami majú byť starostlivo sledovaní.


Zenmem obsahuje aspartám. Aspartám obsahuje zdroj fenylalanínu, ktorý môže byť škodlivý pre osoby s fenylketonúriou.


Zenmem obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, deficitu laktázy alebo malabsorpcie glukózo-galaktózy, nemajú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


V dôsledku farmakologických efektov a mechanizmu účinku memantínu sa môžu objaviť nasledovné interakcie:

Mechanizmus účinku naznačuje, že účinky L-dopy, dopamínergických agonistov a anticholínergík môžu byť pri súbežnom užívaní NMDA-antagonistov, ako je memantín, zosilnené. Účinky barbiturátov a neuroleptík môžu byť znížené. Súbežné podávanie memantínu a myorelaxancií, dantrolénu alebo baklofénu, môže modifikovať ich účinky a vyžadovať úpravu dávok.

Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užitiu memantínu a amantadínu, a to pre riziko farmakotoxickej psychózy. Obe liečivá sú chemicky príbuzné NMDA-antagonisty. To isté môže platiť pre ketamín a dextrometorfán (pozri tiež časť 4.4). Existuje len jedna publikovaná kazuistikao možnom riziku kombinácie memantínu a fenytoínu.

 • Iné liečivá, ako sú cimetidín, ranitidín, prokaínamid, chinidín, chinín a nikotín, ktoré používajú ten istý obličkový katiónový transportný systém ako amantadín, môžu tiež interagovať s memantínom a viesť tak k potenciálnemu riziku zvýšených plazmatických hladín.

 • Ak sa memantín používa súbežne s hydrochlórotiazidom (HCT) alebo akoukoľvek kombináciou HCT, je tu možnosť zníženia sérovej hladiny HCT.

 • Pri postmarketingovom sledovaní boli zaznamenané ojedinelé prípady zvýšenia hodnôt medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) u pacientov užívajúcich súbežne warfarín. Aj keď priama súvislosť nebola potvrdená, u pacientov, ktorí sú súbežne liečení perorálnymi antikoagulanciami, sa odporúča dôkladné sledovanie protrombínového času alebo INR.


Pri jednorazovej dávke vo farmakokinetických (FK) štúdiách u mladých zdravých dobrovoľníkov nebola pozorovaná žiadna významná interakcia liečiv memantínu s glyburidom/metformínom alebo s donepezilom.


V klinickej štúdii u mladých zdravých jedincov nebol pozorovaný žiadny významný účinok

memantínu na farmakokinetiku galantamínu.


Memantín in vitro neinhiboval CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A, flavín obsahujúci monooxygenázu, epoxid hydrolázu alebo sulfatión.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku memantínu. Štúdie na zvieratách naznačujú potenciál pre znížený vnútromaternicový rast pri expozičných hladinách identických alebo mierne vyšších ako u ľudí (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko pre ľudí. Zenmem môže byť používaný počas gravidity iba vtedy, ak je to jasne nevyhnutné.


Laktácia

Nie je známe, či sa memantín u žien vylučuje do materského mlieka, ale ak vezmeme do úvahy lipofilitu tejto látky, je to pravdepodobné. Ženy, ktoré užívajú Zenmem, nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Samotná Alzheimerova choroba stredného až ťažkého stupňa obvykle spôsobuje zhoršenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Navyše Zenmem má menší až stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, takže ambulantných pacientov je potrebné upozorniť, aby boli osobitne opatrní.


4.8 Nežiaduce účinky


V klinických štúdiách s miernou až ťažkou demenciou, ktoré zahŕňali 1784 pacientov liečených memantínom a 1595 pacientov, ktorí užívali placebo, sa celkový výskyt nežiaducich účinkov pri liečbe memantínom nelíšil od výskytu pri placebe a nežiaduce reakcie boli obvykle miernej až strednej závažnosti. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce reakcie s vyšším výskytom v skupine s memantínomvoči placebovej skupine boli závraty (6,3% voči 5,6%), bolesť hlavy (5,2% voči 3,9%), zápcha (4,6%voči 2,6%), ospalosť (3,4% voči 2,2%) a hypertenzia (4,1% voči 2,8%).


Nasledujúce nežiaduce účinky v doleuvedenej tabuľke boli zozbierané z klinických štúdií s memantínom a z obdobia od jeho uvedenia na trh. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa tried orgánových systémov pri použití nasledovnej konvencie: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov MedDRA

Frekvencia

Nežiaduce účinky


Infekcie a nákazy

menej časté

plesňové infekcie

Poruchy imunitného systému

časté

precitlivenosť na liek

Psychické poruchy

časté

ospalosť

menej časté

zmätenosť, halucinácie1

neznáme

psychotické reakcie2

Poruchy nervového systému

časté

závraty, poruchy rovnováhy

menej časté

poruchy chôdze

veľmi zriedkavé

záchvaty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté

zlyhanie srdca

Poruchy ciev

časté

hypertenzia

menej časté

žilová trombóza/tromboembólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


časté

dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

zápcha

menej časté

vracanie

neznáme

pankreatitída2

Poruchy pečene a žlčových ciest

časté

zvýšené hodnoty testov pečeňových funkcií

neznáme

hepatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

bolesť hlavy

menej časté

únava


1Halucinácie boli pozorované hlavne u pacientov s ťažkým stupňom Alzheimerovej choroby.

2Ojedinelé prípady hlásené z post-marketingového sledovania.


Alzheimerova choroba býva sprevádzaná depresiou, samovražednými predstavami a suicídiom. V postmarketingovom sledovaní boli tieto udalosti hlásené u pacientov liečených memantínom.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Z klinických štúdií a post-marketingovej praxe sú dostupné len obmedzené skúsenosti

s predávkovaním.


Symptómy: V prípade relatívne značného predávkovania (200 mg a 105 mg/deň počas 3 dní, jednotlivo) sa objavili iba príznaky únavy, slabosti a/alebo hnačka alebo žiadne príznaky. V prípadoch predávkovania nižšími dávkami ako 140 mg alebo neznámou dávkou sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému (zmätenosť, ospanlivosť, somnolencia, závraty, nepokoj, agresivita, halucinácie a poruchy chôdze) a/alebo ťažkosti gastrointestinálneho pôvodu (vracanie a hnačka).


Vo veľmi extrémnom prípade predávkovania, pacient prežil perorálne užitú dávku v celkovom množstve 2 000 mg memantínu s účinkami na centrálny nervový systém (kóma počas 10 dní, a neskôr diplopia a nepokoj). Pacientovi bola podaná symptomatická liečba a plazmaferéza. Pacient sa zotavil bez trvalých následkov na zdraví.


V inom prípade značného predávkovania pacient taktiež prežil a zotavil sa. Po užití 400 mg memantínu perorálne sa u pacienta prejavili príznaky ovplyvnenia centrálneho nervového systému ako je nepokoj, psychóza, zrakové halucinácie, stav pred vznikom kŕčov, somnolencia, stupor a bezvedomie.


Liečba: V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická. Nie je dostupné žiadne špecifické antidotum pri intoxikácii alebo predávkovaní. Štandardné klinické postupy na odstránenie liečiva z tela, napr. výplach žalúdka, čierne uhlie (prerušenie možného entero- hepatálneho obehu), acidifikácia moču a nútená diuréza majú byť používané primerane.


V prípade náznakov a symptómov nadmernej celkovej stimulácie centrálneho nervového systému (CNS), sa má starostlivo zvážiť symptomatická klinická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné lieky proti demencii, ATC kód: N06DX01


Vzrastá množstvo dôkazov o tom, že porušená funkcia glutamátergickej neurotransmisie, najmä na NMDA-receptoroch, sa podieľa na vzniku príznakov aj na progresii ochorenia u neurodegeneratívnej demencie.


Memantín je na napätí závislý, nekompetitívny antagonista NMDA-receptorov strednej afinity. Zmierňuje účinky patologicky zvýšených tonických hladín glutamátu, ktoré môžu viesť k neuronálnej dysfunkcii.


Klinické štúdie: Pivotná monoterapeutická štúdia v populácii pacientov trpiacich Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre mini mental state examination (MMSE) na začiatku liečby 3 – 14) zahŕňala 252 ambulantne liečených pacientov. Štúdia preukázala priaznivý účinok liečby memantínom v porovnaní s placebom po 6-tich mesiacoch (analýza pozorovaných prípadov pre clinician´s interview based impression of change (CIBIC-plus): p=0,025; pre kooperatívne štúdie Alzheimerovej choroby – aktivity denného života (Alzheimer’s disease cooperative study – activities of daily living - ADCS-ADLsev): p=0,003; severe impairment battery (SIB): p=0,002.


Pivotná štúdia s memantínom v monoterapii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 10 – 22) zahŕňala 403 pacientov.U pacientov liečených memantínom bol pozorovaný štatisticky signifikantne lepší účinok v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo, v primárnych ukazovateľoch v 24. týždni prevodom hodnôt z posledného dokumentovaného vyšetrenia (last observation carried forward - LOCF): stupnica Alzheimerovej choroby (Alzheimer´s disease assessment scale - ADAS-cog) (p=0,003) a CIBIC-plus (p=0,004). V ďalšej monoterapeutickej štúdii v liečbe Alzheimerovej choroby mierneho až stredného stupňa bolo randomizovaných celkovo 470 pacientov (celkové skóre MMSE na začiatku liečby 11-23).V prospektívne definovanej primárnej analýze nebola dosiahnutá štatistická významnosť v primárnom ukazovateli účinnosti v 24. týždni.


Meta-analýza pacientov s Alzheimerovou chorobou stredného až ťažkého stupňa (celkové skóre MMSE < 20) zo šiestich, placebom kontrolovaných, 6-mesačných klinických štúdií vo fáze III. (vrátane monoterapeutických štúdií a štúdií s pacientmi na ustálenej dávke inihibítorov acetylcholínesterázy) preukázala štatisticky signifikantný účinok v prospech liečby memantínom v kognitívnej, globálnej a funkčnej oblasti. Pri identifikovaní pacientov so súčasným zhoršením vo všetkých troch oblastiach výsledky ukázali štatisticky signifikantný účinok memantínu v prevencii zhoršenia. Až u dvojnásobného počtu pacientov na placebe v porovnaní s pacientmi na memantíne sa preukázalo zhoršenie vo všetkých troch oblastiach (21% voči 11%, p<0,0001).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Memantín má absolútnu biodostupnosť približne 100%. Tmax je medzi 3 a 8 hodinami. Nie sú dôkazy o tom, že by potrava ovplyvňovala absorpciu memantínu.


Distribúcia

Denné dávky 20 mg vedú k rovnovážnym plazmatickým koncentráciám memantínu v rozmedzí od 70 do 150 ng/ml (0,5-1 μmol) s veľkými interindividuálnymi variáciami.Keď sa

podávali denné dávky 5 až 30 mg, priemerný pomer cerebrospinálny likvor (CSF)/sérum bol

vypočítaný na 0,52. Objem distribúcie je okolo 10 l/kg. Približne 45% memantínu sa viaže na

plazmatické proteíny.


Biotransformácia

Asi 80% cirkulujúceho memantínového materiálu u ľudí je prítomného v podobe

materskej látky. Hlavnými metabolitmi u ľudí sú N-3,5-dimetyl-gludantán, izomerická zmes 4- a 6- hydroxy-memantínu a 1-nitrózo-3,5-dimetyl-adamantán. Žiaden z týchto metabolitov nevykazuje NMDA-antagonistickú aktivitu. In vitro sa nezistil metabolizmus katalyzovaný niektorým z cytochrómov P-450.


V štúdii s použitím perorálne podávaného 14C-memantínu vymizlo priemerne 84 % dávky v priebehu20 dní, pričom viac ako 99% sa vylúčilo obličkami.


Eliminácia

Memantín sa vylučuje monoexponenciálnym spôsobom s konečným od 60 do 100 hodín. U dobrovoľníkov s normálnou funkciou obličiek dosahuje celkový klírens (Cltot) množstvo do 170 ml/min/1,73 m2a časť celkového obličkového klírensu sa dosahuje tubulárnou sekréciou.


Obličkový transport zahŕňa tiež tubulárnu reabsorpciu, pravdepodobne sprostredkovanú katiónovými transportnými proteínmi.Rýchlosť obličkovej eliminácie memantínu môže byť za alkalických podmienok moču znížená koeficientom 7 až 9 (pozri časť 4.4).Alkalizácia moču môže byť výsledkom drastických zmien diéty, napr. z mäsitej na vegetariánsku, alebo masívneho príjmu alkalizujúcich žalúdočných pufrov.


Linearita

Štúdie na dobrovoľníkoch demonštrovali lineárnu farmakokinetiku v dávkovom rozpätí 10 až 40 mg.


Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Pri dávke memantínu 20 mg denne hladiny memantínu v CSF zodpovedajú hodnote ki(ki = inhibičná konštanta) memantínu, ktorá je 0,5 μmol v ľudskom frontálnom kortexe.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V krátkodobých štúdiách u potkanov indukoval memantín, podobne ako iné NMDA-antagonisty, neuronálnu vakuolizáciu a nekrózu (Olneyho lézie) len po dávkach, vedúcich k veľmi vysokým sérovým koncentráciám.Ataxia a iné predklinické príznaky predchádzali vakuolizácii a nekróze.Keďže takéto účinky neboli pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov ani u nehlodavcov, klinický význam týchto zistení zostáva nejasný.


Očné zmeny sa premenlivo pozorovali v štúdiách toxicity po opakovanej dávke u hlodavcov a psov, ale nie u opíc. Špecifické oftalmoskopické vyšetrenia v klinických štúdiách s memantínom však žiadne takéto zmeny neodhalili.


U hlodavcov sa pozorovala fosfolipidóza v pľúcnych makrofágoch v dôsledku nahromadenia

memantínu v lyzozómoch.Tento účinok je známy aj u iných liečiv s katiónovými amfifilickými vlastnosťami. Je možný vzťah medzi touto akumuláciou a vakuolizáciou pozorovanou v pľúcach. Tento účinok bol pozorovaný u hlodavcov len pri vysokých dávkach. Klinický význam týchto zistení je nejasný.


Pri štandardných vyšetreniach sa po testovaní memantínu nezistila žiadna genotoxicita.

V celoživotných štúdiách na myšiach a potkanoch sa nedokázala žiadna karcinogenita. Memantín nebol u potkanov a králikov teratogénny, dokonca ani pri dávkach toxických pre matku, a nezaznamenali sa žiadne nežiaduce účinky memantínu na fertilitu. U potkanov sa zistilo zníženie rastu plodu pri expozičných hladinách, ktoré boli identické alebo mierne vyššie ako expozičné hladiny u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


polakrilín

hydroxid sodný (na úpravu pH)

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

manitol (E 421)

sodná soľ kroskarmelózy

aspartám (E 951)

koloidný oxid kremičitý

červený oxid železitý (E 172)

príchuť mäty [obsahujúca maltodextrín (kukuričný), modifikovaný škrob E 1450 (kukuričný), mätovú silicu (mäta roľná)]

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Zenmem orodispergovateľné tablety sú balené do odlupovacia fólia/PET/Alu//PVC/Alu/oPA blistrov. Blistre sú následne balené do papierových škatuliek.


10 mg: 28, 30, 56, 60, 70, 90 orodispergovateľných tabliet

20 mg: 28, 30, 56, 60, 70, 90 orodispergovateľných tabliet

Balenie na začatie liečby: 28 orodispergovateľných tabliet (7 orodispergovateľnýchtabliet po 5 mg, 7 orodispergovateľnýchtabliet po 10 mg, 7 orodispergovateľnýchtabliet po 15 mg, 7 orodispergovateľnýchtabliet po 20 mg).


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ZENTIVA, k. s.

U Kabelovny 130

102 37 Praha 10

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


06/0451/13-S

06/0452/13-S

06/0453/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Zenmem 5 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 10 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 15 mg orodispergovateľné tablety, Zenmem 20 mg orodispergovateľné tablety