+ ipil.sk

ZENTEL 400 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/09638


Písomná informácia pre používateľa


ZENTEL 400 mg

tablety

albendazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zentel 400 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zentel 400 mg

3. Ako užívať Zentel 400 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Zentel 400 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Zentel 400 mg a na čo sa používa


Zentel 400 mg sa používa na liečbu infekcií spôsobených rozličnými parazitmi alebo červami, vrátane hlístovcov (mrlí), oblých červov, ľudských bičíkovcov, pásomníc a mechovcov. Tieto červy a parazity zvyčajne infikujú (nakazia) črevá, no môžu spôsobiť ťažkosti aj v iných častiach tela.


Zentel 400 mg pôsobí tak, že zabraňuje vstrebávaniu cukru (glukózy) u červov, parazitov a ich lariev, čím strácajú energiu a hynú. Ovplyvňuje tiež vajíčka.


Ako dochádza k nákaze červami a parazitmi


K infekcii zvyčajne dochádza po pití vody alebo konzumácii potravín s obsahom vajíčok alebo lariev červov. Tie rastú v črevách. Keďže v skorom štádiu infekcie môže byť málo príznakov alebo nie sú žiadne príznaky, človek si nemusí uvedomovať, že je infikovaný (nakazený).


Znaky a príznaky závisia od druhu červovitej infekcie, no môžu zahŕňať bolesť brucha, nevoľnosť, hnačku, málokrvnosť a vyčerpanosť. Niektoré infekcie môžu spôsobiť ťažkosti v iných častiach tela, ako je pečeň, pľúca alebo mozog.


Červy alebo parazity, ktoré žijú v čreve možno jednoducho liečiť. Niektoré však prechádzajú do iných častí tela, a preto je dôležité ich čo najskôr liečiť. Pomôže to zabrániť trvalému poškodeniu. Niektoré infekcie, ak zostanú neliečené, môžu byť život ohrozujúce.


Chráňte sa pred infekciou červami a parazitmi


Na ochranu pred infekciou v budúcnosti, pred šírením infekcie na iných ľudí a pred opätovnou infekciou je počas liečby Zentelom dôležité nasledovať tieto odporúčania:

 • po toalete, po manipulácii so zvieratami a pred jedlom si umyte ruky mydlom a vodou

 • presvedčite sa, že je jedlo správne uvarené a ovocie a zelenina sú pred zjedením umyté v bezpečnej (pitnej) vode.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zentel 400 mg


Neužívajte Zentel 400 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na albendazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste tehotná, ak predpokladáte, že môžete byť tehotná alebo chcete otehotnieť (pozri Tehotenstvo a dojčenie v časti 2).


 • ak si myslíte, že sa vás niečo z uvedeného týka, neužívajte Zentel 400 mg predtým, ako si to neoveríte u svojho lekára.


Dávajte pozor na významné príznaky


Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky

Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavú a ťažkú infekciu mozgu nazývanú neurocysticerkóza, no často nevedia, že ju majú. Reakcia nastáva v mozgu po smrti parazitov. Príznaky zahŕňajú záchvaty (záchvaty kŕčov), bolesť hlavy a ťažkosti so zrakom. Pre viac informácií pozri Stavy, na ktoré si musíte dávať pozor v časti 4.


Iné lieky a Zentel 400 mg

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Zentelu alebo zapríčiniť, že budete mať oveľa pravdepodobnejšie vedľajšie účinky. Sem patria:

 • cimetidín (na liečbu žalúdočných vredov)

 • prazikvantel (na liečbu niektorých červovitých infekcií)

 • dexametazón (na liečbu zápalu alebo alergie)

 • ritonavir (na liečbu infekcie HIV)

 • fenytoín, karbamazepín alebo fenobarbital na liečbu záchvatov kŕčov a epilepsie


 • Povedzte lekárovi alebo lekárnikovi, ak ktorýkoľvek z nich užívate.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Zentel 400 mg neužívajte ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť.


 • Ak otehotniete počas užívania Zentelu 400 mg, okamžite navštívte svojho lekára.


Zentel 400 mg môže poškodiť plod. Aby sa predišlo užívaniu Zentelu 400 mg v skorých štádiách tehotenstva, začnite liečbu iba v prvom týždni menštruácie alebo iba po negatívnom výsledku tehotenského testu, ak ešte môžete otehotnieť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov buďte opatrní, ak nepoznáte vašu reakciu na Zentel 400 mg.


Liek obsahuje mliečny cukor laktózu.Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.

Liek obsahuje lak oranžovej žlte(E110), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať Zentel 400 mg


Koľko lieku užívať

Vždy užívajte Zentel 400 mg presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár určí správnu dávku Zentelu a ako dlho bude potrebné, aby ste ju (vy alebo vaše dieťa) užívali. Dávka bude závisieť od vašej telesnej hmotnosti, veku a typu i závažnosti infekcie.


Ako užívať Zentel 400 mg

Najlepšie je užívaťZentel 400 mg každý deň v rovnakom čase.

Zentel 400 mg môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tablety zapite vodou. Pre ľudí, najmä pre malé deti, ktoré môžu mať ťažkosti s prehĺtaním celých tabliet, možno tablety rozdrviť alebo ich môžu rozžuvať s trochou vody.


Ak užijete viac Zentelu 400 mg, ako máte

Ak užijete príliš veľa Zentelu 400 mg, požiadajte lekára alebo lekárnika o radu. Ak je to možné, ukážte mu škatuľku Zentelu 400 mg.


Ak zabudnete užiť Zentel 400 mg

Užite váš liek len čo si spomeniete. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase, no neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


 • Ak si nie ste istý čo robiť, spýtajte sa lekára alebo lekárnika.


Neukončujte užívanie Zentelu 400 mg bez porady s lekárom


Zentel 400 mg užívajte tak dlho ako vám odporučil lekár. Neukončujte liečbu pokiaľ vám to váš lekár neodporučil.


 • Je veľmi dôležité, aby ste absolvovali úplný liečebný cyklus Zentelom 400 mg.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Stavy, na ktoré si musíte dávať pozor


Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky

Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavý a závažný stav nazývaný neurocysticerkóza, čo znamená, že majú parazitov v mozgu. Pri užívaní Zentelu sa po smrti parazitov odohráva v mozgu reakcia. Dávajte si pozor na nasledovné kombinácie príznakov:


 • bolesť hlavy, ktorá môže byť závažná

 • nevoľnosť a vracanie

 • záchvaty (záchvaty kŕčov)

 • ťažkosti so zrakom.


 • Ak sa u vás objavia takéto príznaky, okamžite vyhľadajte lekára.


Menej časté vedľajšie účinky


Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:


 • bolesť hlavy alebo závrat

 • vracanie alebo pocit na vracanie, bolesť žalúdka alebo hnačka

 • svrbenie.


Zriedkavé vedľajšie účinky


Môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť vo vašich krvných testoch

 • zvýšené pečeňové enzýmy.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky


Môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:


Závažné kožné vyrážky

 • kožná vyrážka, ktorá môže vytvárať pľuzgiere a vyzerať ako malé terčíky (v strede tmavé škvrny ohraničené bledou plochou s tmavým prstencom okolo okraja) (multiformný erytém)

 • vyrážky po celom tele s pľuzgiermi a šúpaním kože, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm).


 • Ak spozorujte akýkoľvek z týchto príznakov, bez omeškania vyhľadajte lekára.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Zentel 400 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zentel 400 mg obsahuje


- Liečivo je albendazol. Každá tableta obsahuje 400 mg albendazolu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuricový škrob, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, nátriumlaurylsulfát, lak oranžovej žlte (E110), sodná soľ sacharínu, magnéziumstearát, vanilková aróma, mučenková aróma, pomarančová aróma.


Ako vyzerá Zentel 400 mg a obsah balenia

Zentel 400 mg sú svetlooranžové škvrnité oblé bikonvexné tablety podlhovastého tvaru s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným označením „ALB 400“ na druhej strane s ovocnou arómou.

Zentel 400 mg sa dodáva v blistrovom balení (PVdC/PVC – Al) alebo tube (PP tuba s PE uzáverom) na tablety.


Blister obsahuje 1 tabletu.

PP/PE tuba na tablety obsahuje 50 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.

ZENTEL 400 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený textk rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/09638


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


ZENTEL 400 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:albendazol 400 mg v 1 tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Svetlooranžové škvrnité oblé bikonvexné tablety podlhovastého tvaru s deliacou ryhou na jednej strane a vytlačeným označením „ALB 400“ na druhej strane s ovocnou arómou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Albendazol je karbamát benzimidazolu, ktorý má antihelmintické a antiprotozoálne účinky proti črevným a tkanivovým parazitom.


Albendazol sa používa na liečbu nasledovných klinických stavov vyvolaných citlivými črevnými prvokmi alebo červami: enterobióza, ankylostomióza a nekatorióza, hymenolepióza, tenióza, strongyloidóza, askarióza, trichurióza, chlonorchióza a opistorchióza (Opisthorchis viverrinia/alebo Clonorchis sinensis), kožná larva migrans, giardióza u detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Počas liečby sa nevyžadujú žiadne špeciálne postupy, ako je hladovanie alebo užívanie laxatív.


Ak sa pacient nevylieči do troch týždňov, indikuje sa ďalší liečebný cyklus.


Niektorí ľudia, najmä malé deti, môžu mať ťažkosti s prehĺtaním celých tabliet a možno im odporučiť rozžuvať tablety s trochou vody alebo im možno tablety rozdrviť.


Infekcie

Vek

Zvyčajná denná dávka

Dĺžka liečby

Enterobióza, ankylostomióza a nekatorióza, askarióza, trichurióza

Dospelí a deti staršie ako 2 roky

400 mg

jednorazová dávka

Deti vo veku 1 až 2 rokov

200 mg

jednorazová dávka

Pri podozrení alebo pri potvrdenej strongyloidóze, tenióze a hymenolepióze*

Dospelí a deti staršie ako 2 roky

400 mg

Raz denne 3 po sebe nasledujúce dni

*V prípade potvrdenej hymenolepiózy sa o 10 až 21 dní odporúča preliečenie.

Chlonorchióza

Opistorchióza

Dospelí a deti staršie ako 2 roky

400 mg

Dvakrát denne počas 3 dní

Kožná larva migrans


Dospelí a deti staršie ako 2 roky

400 mg

Raz denne 1 až 3 dní

Gardióza

Len pre deti vo veku od 2 do 12 rokov

400 mg

Raz denne počas 5 dní

Starší pacienti


Skúsenosti u pacientov vo veku 65 rokov alebo starších sú obmedzené. Hlásenia naznačujú, že nie je potrebná žiadna úprava dávkovania, avšak albendazol sa má u starších pacientov s dokázanou dysfunkciou pečene používať opatrne (pozri Poškodenie funkcie pečene a Farmakokinetické vlastnosti).


Poškodenie funkcie obličiek


Keďže renálna eliminácia albendazolu a jeho primárneho metabolitu albendazolsulfoxidu je zanedbateľná, nie je pravdepodobné, že sa bude meniť klírens takýchto zlúčenín u pacientov so zníženou funkciou obličiek. Nevyžaduje sa žiadna úprava dávkovania, avšak pacientov s dokázaným poškodením funkcie obličiek je potrené starostlivo monitorovať.


Poškodenie funkcie pečene


Keďže albendazol sa rýchlo metabolizuje pečeňou na primárny farmakologicky aktívny metabolit albendazolsulfoxid, možno predpokladať, že poškodenie funkcie pečene bude mať významné účinky na farmakokinetiku albendazolsulfoxidu. Pacienti s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov (transamináz) sa majú pred začiatkom liečby albendazolom starostlivo sledovať.


4.3 Kontraindikácie


Zentel je kontraindikovaný u pacientov so známou anamnézou precitlivenosti na albendazol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 .


Albendazol sa nesmie podávať počas gravidity a ženám, ktoré si myslia, že sú tehotné.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Aby sa predišlo podávaniu albendazolu v skorých štádiách gravidity, u žien v plodnom veku sa má s liečbou začať v prvom týždni menštruácie alebo po negatívnom tehotenskom teste.


Liečba albendazolom môže odhaliť preexistujúcu neurocysticerkózu, najmä v oblastiach s vysokým výskytom nákazy pásomnicami. Pacienti môžu zaznamenať neurologické symptómy napr. záchvaty kŕčov, zvýšený intrakraniálny tlak a fokálne znaky, ako následok zápalovej reakcie vyvolanej smrťou parazitov v mozgu. Symptómy sa môžu vyskytnúť krátko po liečbe. Okamžite sa má začať s vhodnou liečbou kortikosteroidmi a antikonvulzívami.


Laktóza

Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


Liek obsahuje farbivo lak oranžovej žlte (E110), ktoré môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Zistilo sa, že cimetidín, prazikvantel a dexametazón zvyšujú plazmatické hladiny metabolitov albendazolu, ktoré sú zodpovedné za systémovú účinnosť lieku.


Ritonavir, fenytoín, karbamazepín a fenobarbital môže potenciálne znižovať plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu albendazolu, albendazolsulfoxidu. Klinický význam nie je známy, no môže viesť k zníženiu účinnosti, najmä pri liečbe systémových parazitických infekcií. Pacienti majú byť sledovaní z hľadiska účinnosti a môže byť potrebná alternatívna schéma dávkovania alebo liečby.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Albendazol sa nesmie podávať počas gravidity alebo ženám, ktoré si myslia, že sú tehotné (pozri časť 4.3).


Laktácia

Dostatočné údaje o použití počas laktácie u ľudí a zvierat nie sú dostupné. Preto sa albendazol nemá používať počas laktácie, pokiaľ sa neusúdi, že možné prínosy prevažujú nad možnými rizikami súvisiacimi s liečbou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nežiaduce účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa nepozorovali.


4.8 Nežiaduce účinky


Údaje z rozsiahlych klinických štúdií sa použili na stanovenie frekvencie veľmi častých až zriedkavých nežiaducich účinkov. Frekvencie určené pre všetky ostatné nežiaduce účinky (napr. tie, ktoré sa vyskytujú u <1/1 000) boli stanovené najmä použitím postmarketingových údajov a predstavujú skôr pomer hlásení než skutočnú frekvenciu.


Na klasifikáciu frekvencie sa použila nasledovná konvencia:

Veľmi časté > 1/10

Časté > 1/100 až < 1/10

Menej časté > 1/1 000 až < 1/100

Zriedkavé > 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000


Poruchy imunitného systému


Zriedkavé: reakcie precitlivenosti vrátane výsevu, pruritu a urtikárie


Poruchy nervového systému


Menej časté: bolesť hlavy a závrat

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Menej časté: príznaky v hornej časti gastrointestinálneho traktu (napr. epigastrická alebo abdominálna bolesť, nauzea, vracanie) a hnačka


Poruchy pečene a žlčových ciest


Zriedkavé: zvýšené pečeňové enzýmy.


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi zriedkavé: multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm


Poruchy krvi a lymfatického systému

Preukázalo sa, že albendazol spôsobuje útlm kostnej drene, ak sa používa v dlhodobej liečbe pri vysokých dávkach. Pacienti s ochorením pečene, vrátane echinokokózy pečene, sú zrejme náchylnejší na útlm kostnej drene vedúci k pancytopénii, aplastickej anémii, agranulocytóze a leukopénii.


4.9 Predávkovanie


Liečba


Liečba má byť podľa klinických príznakov alebo podľa odporúčaní národného toxikologického centra, tam kde je k dispozícii toxikologické centrum.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antinematodika, benzimidazolový derivát, ATC kód: P02CA03


Spôsob účinku


Albendazol je karbamát benzimidazolu s antihelmintickými a antiprotozoálnymi účinkami proti črevným a tkanivovým parazitom. Albendazol vykazuje larvicídne, ovicídne a vermicídne pôsobenie a predpokladá sa, že jeho antihelmintický účinok spočíva v inhibícii polymerizácie tubulínu. To vedie k rozvratu metabolizmu parazitov, vrátane vyčerpania zásob energie, čo imobilizuje a potom usmrcuje citlivé parazity.


Farmakodynamické účinky


Albendazol je účinný proti nasledovným črevným parazitom:

Nematodes: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Curaneus larva migrans.

Cestodes: Hymenolepis nana, Taenia solium, Taenia saginata

Trematodes: Opisthorchis viverrinia Chlonorchis sinensis.

Protozoa: Giardia lamblia(intestinalisalebo duodenalis).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

U ľudí sa albendazol po perorálnom podávaní zle vstrebáva (menej ako 5 %).


Systémový farmakologický účinok albendazolu je väčší, ak sa dávka podá s mastným jedlom, ktoré zvyšuje absorpciu albendazolu asi päťnásobne.


Distribúcia


Po perorálnom podaní jednorazovej dávky albendazolu 400 mg sa u farmakologicky aktívneho metabolitu albendazolsulfoxid zaznamenala dosiahnutá plazmatická koncentrácia od 1,6 do 6,0 mol/l, ak sa užil s raňajkami.


Biotransformácia


Albendazol rýchlo podlieha metabolizmu prvého prechodu pečeňou a v plazme spravidla nie je detekovateľný.

Primárnym metabolitom je albendazolsulfoxid, ktorý sa považuje za účinný proti systémovým infekciám v tkanivách.

Eliminácia

Plazmatický polčas albendazolsulfoxidu je 8,5 hodiny.


Albendazolsulfoxid a jeho metabolity sa vylučujú prevažne žlčou, len malá časť sa vylučuje močom. Dokázalo sa vylučovanie z cýst, ktoré sa objavuje niekoľko týždňov po podávaní vysokých dávok a dlhodobom podávaní.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti


Hoci sa nevykonali žiadne štúdie o vplyve veku na farmakokinetiku albendazolsulfoxidu, údaje na 26 pacientoch s hydatickými cystami (až do 79 rokov) naznačujú podobnú farmakokinetiku, ako je u mladých zdravých jedincov. Aj keď je počet starších pacientov liečených na hydatické cysty alebo na neurocysticerkózu obmedzený, v súvislosti so staršou populáciou sa nepozorovali žiadne problémy.


Poškodenie funkcie obličiek


Farmakokinetika albendazolu u pacientov s poškodením funkcie obličiek sa neskúmala.


Poškodenie funkcie pečene


Farmakokinetika albendazolu u pacientov s poškodením funkcie pečene sa neskúmala.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na potkanoch a králikoch sa dokázala teratogenita a embryotoxicita albendazolu. V skupine testov in vitro a in vivo (vrátane aktivovaného a inaktivovaného Amesovho testu) sa nedokázali známky mutagenity a ani genotoxicity. V dlhodobých toxikologických štúdiách vykonaných na potkanoch a myšiach s dennými dávkami do 30-násobku odporúčaných dávok pre ľudí sa v spojitosti s liečbou nepozoroval vznik nádorov.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuricový škrob, sodná soľ kroskarmelózy, povidón, nátriumlaurylsulfát, lak oranžovej žlte (E110), sodná soľ sacharínu, magnéziumstearát, vanilková aróma, mučenková aróma, pomarančová aróma.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVdC/PVC – Al) alebo plastová (PP/PE) tuba na tablety z nepriehľadného polypropylénu

s nepriehľadným polyetylénovým uzáverom, papierová škatuľka, písomná informácia pre

používateľa.


Blister obsahuje 1 tabletu.

PP/PE tuba na tablety obsahuje 50 alebo 100 tabliet.


Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Na vnútorné použitie.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


10/0015/13-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

6ZENTEL 400 mg