+ ipil.sk

Zevesin 10 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/02464-PRE, 2014/02465-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Zevesin 5 mg

Zevesin 10 mg

filmom obalené tablety

solifenacíniumsukcinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Zevesina na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zevesin

3. Ako užívať Zevesin

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Zevesin

6. Obsah balenia aďalšie informácie


1. Čo je Zevesina na čo sa používa

Zevesin sa používa na liečbu príznakov stavu, nazývaného hyperaktívny močový mechúr. Tieto príznaky zahŕňajú silnú a náhlu nutkavú potrebu močiť bez predchádzajúceho varovného signálu, častú potrebu močiť alebo únik moču v prípade, že ste nestihli dôjsť včas na toaletu.


Keď užívate Zevesin, účinná látka solifenacín sa uvoľní do vášho tela. Solifenacín patrí do skupiny liekov nazývaných anticholinergiká. Funguje na špecializovaných bunkách s cieľom znížiť aktivitu vášho močového mechúra a pomáha vám lepšie ovládať váš močový mechúr.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Zevesin

Neužívajte Zevesin

 • ak ste alergický na, solifenacín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak podstupujete dialýzu,

 • ak máte závažné ochorene obličiek alebo stredne závažné ochorenie pečene a užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie Zevesinu z tela (napr. ketokonazol),

 • ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry,

 • ak máte závažné ochorenie pečene.


Neužívajte Zevesin, ak máte nasledovné ochorenia alebo ak je u vás riziko vzniku týchto ochorení:

 • ak nie ste schopný/á močiť alebo úplne vyprázdniť močový mechúr (retencia moču),

 • závažné žalúdočné alebo črevné problémy (vrátene toxického megakolónu, komplikácie spojenej so zápalom hrubého čreva (ulcerózna kolitída)),

 • ochorenie svalov nazývané myasténia gravis, ktorá môže spôsobiť extrémne ochabnutie niektorých svalov,

 • vysoký vnútroočný tlak s postupnou stratou zraku (zelený zákal).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Zevesin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:


 • ak máte ťažkosti s priechodnosťou močového mechúra, ktoré spôsobujú problémy s močením,

 • ak máte ťažkosti s priechodnosťou tráviaceho traktu,

 • ak sa u vás vyskytuje riziko zníženej aktivity tráviaceho traktu,

 • ak máte reflux (vrátane pálenia záhy) alebo máte hiátovú prietrž,

 • ak máte závažné ochorenie obličiek, nemáte užívať viac ako 5 mg denne,

 • ak máte stredne závažné ochorenie pečene, nemáte užívať viac ako 5 mg denne,

 • ak užívate lieky, ktoré môžu znížiť vylučovanie Zevesinu z tela. Váš lekár alebo lekárnik vás bude o tom informovať,

 • ak máte skupinu príznakov, ktoré sú spôsobené poškodením nervov, ktoré vedú k jednotlivým orgánom v tele (autonómna neuropatia).

Ak sa vás týka alebo v minulosti týkal niektorý zo stavov uvedených vyššie, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať tento liek. Predtým, ako začnete užívať Zevesin, váš lekár zhodnotí, či existujú iné príčiny vášho častého močenia, napr. problémy so srdcom alebo s obličkami alebo infekcia močových ciest.


Iné lieky a Zevesin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie iných liekov spolu so Zevesinom môže ovplyvniť ich účinok alebo výskyt vedľajších účinkov.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako užijete Zevesin:

 • Iné anticholinergické lieky, pretože účinky a vedľajšie účinky oboch liekov sa môžu znásobiť. Po ukončení liečby Zevesinom a začatím liečby inými liekmi rovnakého typu má byť dodržaný interval jeden týždeň.

 • Lieky nazývané agonisty cholinergných receptorov (najbežnejším je pilokarpín, ktorý sa používa na liečbu zeleného zákalu), pretože môžu znížiť účinok Zevesinu.

 • Lieky, ktoré urýchľujú pohyb potravy tráviacim traktom (napr. metoklopramid a cisaprid), pretože Zevesin môže znižovať ich účinok.

 • Lieky, ktoré môžu zhoršiť zápal pažeráka ako napríklad aspirín, ibuprofén a iné nesteroidné protizápalové lieky a tiež lieky, ktoré vám lekár predpísal na zníženie odbúravania kostí – bisfosfonáty.

 • Lieky ako rifampicín, fenytoín, karbamazepín, ktoré môžu urýchľovať odstraňovanie solifenacínu z tela.

 • Mali by ste užívať iba 5 mg Zevesinu denne, ak užívate aj lieky znižujúce rýchlosť, ktorou sa Zevesin odstraňuje z tela (napr. ketokonazol, ritonavir, nelfinavir, itrakonazol, verapamil a diltiazem). Ak máte aj ťažké poškodenie obličiek alebo ľahké poškodenie pečene, nemáte Zevesin užívať vôbec.


Zevesin a jedlo a nápoje

Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Zevesin sa nemá užívať počas tehotenstva,pretože informácie o užívaní počas tehotenstva nie sú dostupné. Ak si myslíte, že môžete byť tehotná, poraďte sa so svojím lekárom alebolekárnikom predtým, ako užijete akýkoľvek liek.

NeužívajteZevesin, ak dojčíte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Zevesin môže niekedy spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť alebo únavu. Ak sa u vás vyskytnú tieto vedľajšie účinky, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Zevesin obsahuje monohydrát laktózy.Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Zevesin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkaje 5 až 10 mg jedenkrát denne. Váš lekár vám povie, aká dávka je pre vás najvhodnejšia.

 • Snažte sa užívať Zevesin každý deň v rovnakom čase.

 • Tableta sa má prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Tablety nedrvte.

 • Ak máte dojem, že účinky Zevesinu sú príliš slabé alebo príliš silné, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Zevesinu, ako máte

Ihneď kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnicea informujte lekára, koľko tabliet ste užili. Ak náhodne užije Zevesin dieťa, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Príznaky predávkovaniamôžu byť bolesť hlavy, sucho v ústach, závrat,ospalosť a rozmazané videnie. Príznaky vážneho predávkovania môžu byť halucinácie, výrazné podráždenie, kŕče, problémy s dýchaním (respiračná nedostatočnosť), zrýchlený pulz (tachykardia), retencia (zadržiavanie) moču, rozšírenie zreníc. Je nutné byť obzvlášť opatrný pri pacientoch s poruchami srdcového rytmu (vrátane predĺženia QT intervalu), so zlyhávaním srdca alebo s nedostatočným zásobením srdca krvou.


Ak zabudnete užiť Zevesin

Ak ste zabudli užiť tabletu vo zvyčajnom čase, užite ju hneď, ako si spomeniete, ale nie v prípade, ak je už čas na užitie ďalšej dávky. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku. Nikdy neužívajte viac ako jednu dávku denne.


Ak prestaneteužívať Zevesin

Ak prestanete užívať Zevesin, príznaky hyperaktívneho močového mechúra sa môžu znova objaviť alebo zhoršiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom, ak uvažujete o ukončení liečby.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zevesinmôže spôsobovať:Ukončite užívanie tohto lieku a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc pri výskyte:

 • alergickej kožnej reakcie, ktorej výsledkom je opuch tváre alebo hrdla (angioedém)*,

 • hypersenzitívnej reakcie (reakcie z nadmernej precitlivenosti), ako je náhly výskyt opuchu okolo očí, pocit tiesne na hrudi s problémami s dýchaním alebo prehĺtaním (anafylaktická reakcia**)


Veľmi časté vedľajšie účinky(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

 • sucho v ústach.


Časté vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

 • zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia, bolesť brucha,

 • rozmazané videnie.


Menej časté vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):

 • reflux (vrátanie pálenia záhy),

 • infekcia močových ciest, zápal močového mechúra (cystitída), problémy s močením,

 • porucha vnímania chuti, zmenená chuť,

 • suchá koža, suché oči, suché nosné dutiny alebo sucho v hrdle,

 • ospalosť, únava,

 • opuch dolných končatín (edém).


Zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 z 1000 osôb):

 • hromadenie moču v močovom mechúre (zadržiavanie moču),

 • upchatie čreva, hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),

 • závrat, bolesť hlavy,

 • nutkanie na vracanie (vracanie),

 • svrbenie, vyrážka.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky(môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb):

 • halucinácie, zmätenosť,

 • vyrážka s červenými nepravidelnými škvrnami (erythema multiforme), žihľavka (urtikária), angioedém*.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • anafylaktická reakcia**,

 • delírium (porucha vedomia charakterizovaná dezorientáciou, poruchami vnímania, nepokojom),

 • zníženie chuti do jedla,

 • vysoká koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neprirodzený srdcový rytmus (hyperkaliémia),

 • zvýšenie tlaku v očiach (glaukóm),

 • zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový tep (torsades de pointes),

 • ťažkosti pri hovorení (dysfónia),

 • nepriechodnosť čreva (ileus), nepríjemné pocity v bruchu,

 • porucha funkcie pečene, zmeny v spôsobe akým pracuje vaša pečeň, ktoré môžu byť zobrazené pomocou krvného testu,

 • sčervenanie a odlupovanie kože (exfoliatívna dermatitída),

 • svalová slabosť,

 • porucha funkcie obličiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5 Ako uchovávať Zevesin


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v originálnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zevesin obsahuje

 • Liečivo je solifenacíniumsukcinát.
  Každá tableta Zevesinu 5mg obsahuje 5mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu.
  Každá tableta Zevesinu 10mg obsahuje 10mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu.


 • Ďalšie zložky sú:
  jadro tablety: predželatínový kukuričný škrob, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza,

hypromelóza, magnéziumstearát.


Filmový obal:hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171),
žltý oxid železitý (E172) - Zevesin 5mg,
červený oxid železitý (E172) - Zevesin 10mg.


Ako vyzerá Zevesin a obsah balenia

Zevesin 5 mg sú okrúhle, z oboch strán vypuklé, biele až svetložlté filmom obalené tablety.

Zevesin 10 mg sú okrúhle, z oboch strán vypuklé,ružové filmom obalené tablety.

Veľkosť balenia: 10, 30 a 100 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praha 10, Česká republika

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko:

Зевесин 5 mg / 10mg филмирани таблетки

Česká republika:

Zevesin 5 mg / 10 mg, potahované tablety

Lotyšsko:

Zevesin 5 mg / 10 mg apvalkotās tabletes

Litva:

Zevesin 5 mg / 10 mg plėvele dengtos tabletės

Rumunsko:

Zevesin 5 mg / 10 mg, comprimate filmate

Slovensko:

Zevesin 5 mg / 10 mg, filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.6Zevesin 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/02464-PRE, 2014/02465-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Zevesin 5 mg

Zevesin 10 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Zevesin 5 mg:

Každá tableta obsahuje 5 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 3,8 mg solifenacínu. Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 149,05mg


Zevesin 10 mg:

Každá tableta obsahuje 10 mg solifenacíniumsukcinátu, čo zodpovedá 7,5 mg solifenacínu. Pomocná látka so známym účinkom: monohydrát laktózy 298,10 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Zevesin 5 mg: biela až svetložltá okrúhla bikonvexná filmom obalená tableta.

Zevesin 10 mg: ružová okrúhla, bikonvexná filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Symptomatická liečba urgentnejinkontinencie a/alebo zvýšenej frekvencie močenia a urgencie, ktorá sa môže vyskytnúť u pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí, vrátane starších pacientov

Odporúčaná dávka je 5 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 10 mg solifenacíniumsukcinátu jedenkrát denne.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Zevesinu u detí sa zatiaľ nestanovila. Zevesinsa preto nemá používať u detí.


Pacienti s poškodením obličiek

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu > 30 ml/min) nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Pacienti s poškodením pečene

U pacientov s ľahkým poškodením pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Pacienti so stredne ťažkým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) sa majú podrobovať liečbe opatrne a užívať nie viac ako 5 mg jedenkrát denne (pozri časť 5.2).


Silné inhibítory cytochrómu P450 3A4

Maximálna dávka Zevesinusa má obmedziť na 5 mg v prípade, ak je pacient súbežne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4, akými sú ritonavir, nelfinavir, itrakonazol (pozri časť 4.5).


Spôsob podávania

Zevesinje určený na perorálne užitie a liek sa má prehltnúť celý a zapiť tekutinou. Môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


Solifenacín je kontraindikovaný u pacientov s retenciou moču, so závažným gastrointestinálnymi stavmi (vrátane toxického megakolónu), myasténiou gravis alebo glaukómom s úzkym uhlom a u pacientov s rizikom výskytu týchto stavov.

 • Pacienti precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti, ktorí sa podrobujú hemodialýze (pozri časť 5.2).

 • Pacienti s ťažkým poškodením pečene (pozri časť 5.2).

 • Pacienti s ťažkým poškodením obličiek alebo stredne ťažkým poškodením pečene a ktorí sú liečení silnými inhibítormi CYP3A4, napr. ketokonazolom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby Zevesinomsa majú zhodnotiť ďalšie príčiny častého močenia (zlyhávanie srdca alebo ochorenie obličiek). V prípade výskytu infekcie močovej sústavy sa má začať príslušná antibakteriálna liečba.


Zevesinsa má podávať opatrne u pacientov s :

 • klinicky významnou obštrukciou vývodu z močového mechúra s možným rizikom retencie moču.

 • gastrointestinálnou obštrukčnou poruchou,

 • rizikom zníženej gastrointestinálnej motility,

 • ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • stredne ťažkým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9; pozri časti 4.2 a 5.2), u týchto pacientov dávka nemá presiahnuť 5 mg,

 • súbežným užívaním silného inhibítora CYP3A4, napr. ketokonazolu (pozri časti 4.2 a 4.5),

 • hiátovou herniou/gastroezofageálnym refluxom a/alebo u pacientov, ktorí súbežne užívajú lieky (napr. bisfosfonáty), ktoré môžu spôsobiť alebo zhoršiť ezofagitídu,

 • autonómnou neuropatiou.


U pacientov s rizikovými faktormi, ako je syndróm dlhého intervalu QT v anamnéze a hypokaliémia, bolo pozorované predĺženie QT intervalu a torsade de pointes.


U pacientov s neurogénnou príčinou hyperaktivity detruzora sa bezpečnosť a účinnosť tohto lieku zatiaľ nestanovila.


Liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


Angioedém s obštrukciou dýchacích ciest bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacíniumsukcinát. Pri výskyte angiodému sa má používanie solifenacíniumsukcinátu ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.


Anafylaktické reakcie boli hlásené u niektorých pacientov liečených solifenacíniumsukcinátom. U pacientov, u ktorých sa vyskytnú anafylaktické reakcie, sa má ukončiť užívanie solifenacínsukcinátu a má sa začať s náležitou liečbou a/alebo sa majú prijať vhodné opatrenia.


Maximálny účinok Zevesinuje možné stanoviť najskôr po uplynutí 4 týždňov od začiatku jeho užívania.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakologické interakcie

Súbežná liečba inými liekmi s anticholinergickými vlastnosťami môže vyústiť do výraznejších terapeutických účinkov a nežiaducich účinkov. Medzi ukončením liečby Zevesinoma iniciáciou liečby iným anticholinergickým liekom má uplynúť približne jeden týždeň. Liečebný účinok solifenacínu sa môže znížiť pri súbežnom podávaní agonistov cholinergných receptorov.

Solifenacín môže znížiť účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, akými sú napríklad metoklopramid a cisaprid.


Farmakokinetické interakcie

Štúdie in vitro dokázali, že solifenacín pri terapeutických koncentráciách neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 alebo 3A4 odvodené z mikrozómov ľudskej pečene. Preto je nepravdepodobné, že by solifenacín menil klírens liekov metabolizovaných pomocou týchto CYP enzýmov.


Účinok iných liekov na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu

Solifenacín sa metabolizuje pomocou CYP3A4. Súbežné podanie silného inhibítora CYP3A4 ketokonazolu (200 mg/denne) viedlo k dvojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu, zatiaľ čo podanie ketokonazolu v dávke 400 mg/deň viedlo k trojnásobnému zvýšeniu AUC solifenacínu. Preto má byť maximálna dávka Zevesinuobmedzená na 5 mg v prípade, ak je pacient súbežne liečený ketokonazolom alebo terapeutickými dávkami iných silných inhibítorov CYP3A4 (napr. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) (pozri časť 4.2). Súbežná liečba solifenacínom a silným inhibítorom CYP3A4 je kontraindikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek alebo stredne závažným poškodením funkcie pečene.

Účinky enzýmovej indukcie na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu a jeho metabolitov neboli predmetom štúdie, rovnako ako ani účinok substrátov s vyššou afinitou k CYP3A4 na expozíciu solifenacínu. Keďže solifenacín sa metabolizuje prostredníctvom CYP3A4, farmakokinetické interakcie s inými substrátmi s vyššou afinitou k CYP3A4 (napr. verapamil, diltiazem) a induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, fenytoín, karbamazepín)sú možné.


Účinok solifenacínu na farmakokinetické vlastnosti iných liekov

Perorálne kontraceptíva

Užívanie solifenacínunevykázalo žiadnu farmakokinetickú interakciu solifenacínu s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami (etinylestradiol/levonorgestrel).

Warfarín

Užívanie solifenacínunezmenilo farmakokinetické vlastnosti R-warfarínu alebo S‑warfarínu alebo ich účinok na protrombínový čas.

Digoxín

Užívanie solifenacínunevykázalo žiaden vplyv na farmakokinetické vlastnosti digoxínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o ženách, ktoré otehotneli počas užívania solifenacínu. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame škodlivé účinky na plodnosť, embryonálny/fetálny vývoj alebo pôrod (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko u ľudí nie je známe. Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Dojčenie

Údaje o vylučovaní solifenacínu do materského mlieka nie sú k dispozícii. U myší sa solifenacín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka, čo spôsobilo od dávky závislé nedostatočné prospievanie novorodenej myši (pozri časť 5.3). Preto sa počas obdobia dojčenia neodporúča užívať Zevesin.


Fertilita

Údaje o fertilite nie sú k dispozícii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže solifenacín, tak ako aj iné anticholinergiká, môže spôsobovať rozmazané videnie a menej často ospalosť a únavu (pozri časť 4.8), môže mať negatívny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Vzhľadom na farmakologický účinok solifenacínu môže Zevesinspôsobiť anticholinergické nežiaduce účinky (obvykle) miernej alebo strednej závažnosti. Frekvencia anticholinergických nežiaducich účinkov je závislá od dávky.

Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia pri užívaní solifenacínu bola sucho v ústach. K tejto reakcii došlo u 11 % pacientov, ktorí užívali dávku 5 mg jedenkrát denne, u 22 % pacientov, ktorí užívali dávku 10 mg jedenkrát denne a u 4 % pacientov, ktorí užívali placebo. Závažnosť sucha v ústach bola obvykle mierna a len občas viedla k prerušeniu liečby. Compliance pacienta bola obvykle veľmi vysoká (približne 99 %) a približne 90 % pacientov liečených solifenacínom ukončilo celú štúdiu v trvaní 12 týždňov.


Nasledujúca tabuľka obsahuje zosumarizované nežiaduce účinky solifenacínu, ktoré boli rozdelené do tried podľa orgánových systémov MedDRA s uvedením frekvencie ich výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia výskytu

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Menej časté

infekcia močových ciest,

cystitída

Poruchy imunitného systému

Neznáme

anafylaktické reakcie*

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

znížená chuť do jedla*,

hyperkaliémia*

Psychické poruchy


Veľmi zriedkavé

halucinácie*

stavy zmätenosti*

Neznáme

delírium*

Poruchy nervového systému


Menej časté

somnolencia,

poruchy chuti

Zriedkavé

závrat,*

bolesť hlavy*

Poruchy oka

Časté

rozmazané videnie

Menej časté

suché oči

Neznáme

glaukóm*

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

torsades de pointes*, predĺženie QT intervalu na elektro-kardiograme*

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

sucho v nose


Neznáme

dysfónia*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté

sucho v ústach

Časté

zápcha,

nauzea,

dyspepsia,

bolesť brucha

Menej časté

gastro-ezofageálny reflux,

sucho v hrdle

Zriedkavé

obštrukcia hrubého čreva,

porucha vyprázdňovania hrubého čreva, vracanie*

Neznáme

ileus*,

žalúdočné ťažkosti*

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

porucha funkcie pečene*, abnormálne výsledky pečeňových testov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

suchá pokožka

Zriedkavé

pruritus,*

vyrážka,*

Veľmi zriedkavé


multiformný erytém,*

urtikária*

angioedém*

Neznáme

exfoliatívna dermatitída *

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

svalová slabosť*

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

problémy pri močení

Zriedkavé

retencia moču

Neznáme

porucha funkcie obličiek*

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

únava,

periférny edém

* hlásené po uvedení na trh


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie solifenacíniumsukcinátom môže viesť k ťažkým anticholinergickým účinkom. Najvyššia dávka solifenacíniumsukcinátu podaná jednému pacientovi bola 280 mg počas 5 hodín a mala za následok zmeny duševného stavu, ktoré nevyžadovali hospitalizáciu.


Liečba

V prípade predávkovania solifenacíniumsukcinátom sa má pacient liečiť adsorpčným uhlím. Výplach žalúdka pomôže, ak sa vykoná do 1 hodiny, ale nemá sa vyvolávať vracanie.


Tak ako pri ostatných anticholinergikách, príznaky sa môžu liečiť nasledovne:

 • Závažné centrálne anticholinergické účinky, ako napr. halucinácie alebo výrazná excitácia: liečba fyzostigmínom alebo karbacholom.

 • Kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi.

 • Respiračná nedostatočnosť: liečba umelým dýchaním.

 • Tachykardia: liečba beta-blokátormi.

 • Retencia moču: liečba katetrizáciou.

 • Mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie pacienta do tmavej miestnosti.

Tak ako pri ostatných antimuskarinikách sa má v prípade predávkovania venovať zvláštna pozornosť pacientom so známym rizikom predĺženia QT - intervalu (t.j. pri hypokaliémii, bradykardii a súbežnom užívaní liekov, u ktorých je známe, že predlžujú QT-interval) a pacientom s existujúcim ochorením srdca (t.j. s ischémiou myokardu, arytmiou, kongestívnym zlyhávaním srdca).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: močové spazmolytikum.

ATC kód: G04BD08.


Mechanizmus účinku

Solifenacín je kompetitívny špecifický antagonista cholinergných receptorov.

Močový mechúr je inervovaný parasympatickými cholinergnými nervami. Acetylcholín kontrahuje hladký sval detruzora prostredníctvom muskarínových receptorov, predovšetkým podtypom M3. Farmakologické štúdie in vitro a in vivo naznačujú, že solifenacín je kompetitívny inhibítor muskarínového receptora podtypu M3. Ukázalo sa, že solifenacín je naviac špecifickým antagonistom muskarínových receptorov - vykazuje nízku alebo žiadnu afinitu vo vzťahu k rôznym iným testovaným receptorom a testovaným iónovým kanálom.


Farmakodynamické účinky

Liečba solifenacínom v dávkach 5 mg a 10 mg denne bola predmetom niekoľkých dvojito zaslepených, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili muži a ženy s hyperaktívnym močovým mechúrom.

Podľa nižšie uvedenej tabuľky obe dávky 5 mg a 10 mg solifenacínu spôsobili štatisticky významné zlepšenia primárnych a sekundárnych koncových ukazovateľov v porovnaní s placebom. Účinok sa prejavil do jedného týždňa od začatia liečby a stabilizoval sa v priebehu 12 týždňov. Dlhodobá otvorená štúdia dokázala, že účinnosť pretrvávala najmenej počas 12 mesiacov. Po 12 týždňoch liečby u približne 50 % pacientov, ktorí pred liečbou trpeli inkontinenciou, došlo k vymiznutiu inkontinencie a naviac 35 % pacientov dosiahlo zníženie frekvencie močenia na menej než 8-krát za deň. Liečenie príznakov hyperaktívneho močového mechúra malo prínos i s ohľadom na hodnotenie kvality života, napríklad na celkové vnímanie zdravia, vnímanie inkontinencie, funkčné obmedzenia, fyzické obmedzenia, spoločenské obmedzenia, emócie, závažnosť symptómov, úroveň závažnosti a spánok/vitalitu.


Výsledky (súhrn údajov) štyroch kontrolovaných štúdií fázy 3 s dĺžkou trvania liečby 12 týždňov

Placebo

Solifenacín

5 mg jedenkrát denne

Solifenacín

10 mg jedenkrát denne

Tolterodín

2 mg dvakrát denne

Počet močení/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

11,9

1,4

(12 %)

1138

12,1

2,3

(19 %)

552

<0,001

11,9

2,7

(23 %)

1158

<0,001

12,1

1,9

(16 %)

250

0,004

Počet epizód urgencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

6,3

2,0

(32 %)

1124

5,9

2,9

(49 %)

548

<0,001

6,2

3,4

(55 %)

1151

<0,001

5,4

2,1

(39 %)

250

0,031

Počet epizód inkontinencie/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

2,9

1,1

(38 %)

781

2,6

1,5

(58 %)

314

<0,001

2,9

1,8

(62 %)

778

<0,001

2,3

1,1

(48 %)

157

0,009

Počet epizód nočného močenia (noktúrie)/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

1,8

0,4

(22 %)

1005

2,0

0,6

(30 %)

494

0,025

1,8

0,6

(33 %)

1035

<0,001

1,9

0,5

(26 %)

232

0,199

Vymočený objem/močenie

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

166 ml

9 ml

(5 %)

1135

146 ml

32 ml

(21 %)

552

<0,001

163 ml

43 ml

(26 %)

1156

<0,001

147 ml

24 ml

(16 %)

250

<0,001

Počet vložiek/24 hod.

Priemerná hodnota pri úvodnom vyšetrení

Priemerné zníženie v porovnaní s úvodným vyšetrením

% zmena v porovnaní s úvodným vyšetrením

počet

p-hodnota*

3,0

0,8

(27 %)

238

2,8

1,3

(46 %)

236

<0,001

2,7

1,3

(48 %)

242

<0,001

2,7

1,0

(37 %)

250

0,010

Poznámka: v 4 pivotných štúdiách bol použitý solifenacín 10 mg a placebo. V 2 zo 4 štúdií sa použil taktiež solifenacín 5 mg a v jednej štúdii bol použitý tolterodín 2 mg dvakrát denne.

V každej jednotlivej štúdii neboli hodnotené všetky parametre a liečené skupiny. Preto sa uvedený počet pacientov môže v závislosti od parametrov a od liečených skupín líšiť.

* P-hodnota znamená párové porovnanie s placebom


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Všeobecná charakteristika


Absorpcia

Po užití dosiahne solifenacín maximálnu koncentráciu v plazme (Cmax) po 3 až 8 hodinách. Tmaxnezávisí od dávky. Cmaxa plocha pod krivkou (AUC) rastie proporcionálne s dávkou v rozmedzí 5 až 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť je približne 90 %. Príjem potravy neovplyvňuje Cmaxani AUC solifenacínu.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem solifenacínu po intravenóznom podaní dosahuje približnú hodnotu 600 l. Solifenacín sa značne (približne z 98 %) viaže na plazmatické bielkoviny, najmä na α1‑kyslý glykoproteín.


Biotransformácia

Solifenacín sa vo veľkej miere metabolizuje v pečeni, primárne prostredníctvom cytochrómu P450 3A4 (CYP3A4). Okrem toho existujú aj alternatívne cesty metabolizácie, ktoré môžu prispieť k metabolizmu solifenacínu. Systémový klírens solifenacínu je približne 9,5 l/h a terminálny polčas solifenacínu je 45 – 68 hodín. Po perorálnom užití bol okrem solifenacínu v plazme identifikovaný jeden farmakologicky aktívny (4R-hydroxysolifenacín) a tri inaktívne metabolity (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacínu).


Eliminácia

Po jednorazovom podaní 10 mg [14C-označeného]-solifenacínu sa zistil v priebehu 26 dní 70 %-ný výskyt izotopom značenej látky v moči a 23 %- ný výskyt izotopom značenej látky v stolici. V moči sa približne 11 % izotopom značenej látky vyskytovalo vo forme nezmenenej aktívnej látky; približne 18 % vo forme metabolitu N-oxid, 9 % vo forme metabolitu 4R-hydroxy-N-oxid a 8 % vo forme 4R-hydroxy metabolitu (aktívny metabolit).


Linearita/nelinearita

Farmakokinetika je v rozsahu terapeutických dávok lineárna.


Charakteristiky u pacientov


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania v závislosti od veku pacientov. Štúdie u starších pacientov dokázali, že pôsobenie solifenacínu, vyjadrené vo forme AUC, po podaní solifenacíniumsukcinátu (5 mg a 10 mg jedenkrát denne) bolo podobné u zdravých starších jedincov (vo veku 65 až 80 rokov) a u zdravých mladých jedincov (voveku do 55 rokov). Stredná hodnota rýchlosti absorpcie vyjadrená ako tmaxbola u starších jedincov mierne pomalšia a terminálny polčas bol u starších jedincov približne o 20 % dlhší. Tieto mierne odchýlky sa nepovažujú za klinicky významné.

U detí a dospievajúcich sa farmakokinetické vlastnosti solifenacínu nestanovili.


Pohlavie

Pohlavie nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Rasa

Rasa nemá vplyv na farmakokinetické vlastnosti solifenacínu.


Poškodenie obličiek

AUC a Cmaxsolifenacínu nemali u pacientov s ľahkým a stredne ťažkým poškodením obličiek významne odlišné hodnoty v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. U pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu ≤ 30 ml/min) bola expozícia solifenacínu významne vyššia než u kontrolnej skupiny, pričom došlo k nárastu Cmax o približne 30 %, AUC o viac než 100 % a t1/2o viac než 60 %. Štatisticky významný vzťah bol zistený medzi klírensom kreatinínu a klírensom solifenacínu.

Farmakokinetické vlastnosti u hemodialyzovaných pacientov neboli predmetom štúdie.


Poškodenie pečene

U pacientov so stredne ťažkým poškodením pečene (Childovo-Pughovo skóre 7 až 9) nebola hodnota Cmaxovplyvnená, avšak hodnota AUC sa zvýšila o 60 % a hodnota t1/2 sa zdvojnásobila. Farmakokinetické vlastnosti solifenacínu u pacientov s ťažkým poškodením pečene neboli predmetom štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity, vývoja embrya a plodu, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdia pre- a postnatálneho vývoja myší odhalila, že podávanie solifenacínu matke počas laktácie spôsobilo klinicky významné od dávky závislé zníženie miery prežitia po narodení, nižšiu hmotnosť mláďat a pomalší fyzický rozvoj mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Predželatínový kukuričný škrob

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Hypromelóza

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Makrogol 6000

Mastenec

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Žltý oxid železitý (E 172) - Zevesin 5 mg

Červený oxid železitý ( E 172) - Zevesin 10 mg


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v originálnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal: OPA/Al/PVC/Al blister.

Veľkosť balenia: 10, 30, 100 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Zevesin 5 mg: 73/0087/11-S

Zevesin 10 mg: 73/0088/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.2.2011

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015


10Zevesin 10 mg