+ ipil.sk

ZIBORPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku ev. č.: 2107/7587

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/04428

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/09731


Písomná informácia pre používateľa


Zibor

25 000 IU anti-Xa/ml, injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke

sodná soľ bemiparínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Zibor a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Zibor

 3. Ako používať Zibor

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Zibor

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Zibor a na čo sa používa


Liečivo Ziboru je sodná soľ bemiparínu, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných antikoagulačné lieky. Tieto lieky pomáhajú zabrániť zrážaniu krvi v krvných cievach.

Zibor sa používa na liečbu nebezpečných krvných zrazenín, ktoré sa vytvorili napríklad v žilách nôh a/alebo v pľúcach (hlboké žilové trombózy a/alebo pľúcna embólia).


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Zibor


Nepoužívajte Zibor:


- keď ste mali alergickú reakciu po podaní akéhokoľvek lieku obsahujúceho sodnú

soľ bemiparínu alebo heparín,

- keď ste alergický na ktorúkoľvek látku pochádzajúcu z prasiat,

- keď trpíte heparínom indukovanou trombocytopéniou (HIT), stavom, keď máte v krvi menej buniek zaisťujúcich zrážanie krvi (krvných doštičiek), (alebo ak v dôsledku HIT trpíte ďalším stavom nazývaným diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC), keď sa bunky zaisťujúce zrážanie krvi začnú spolu zhlukovať akonáhle použijete Zibor,

- keď trpíte stavom známym ako endokarditída (zápal výstelky srdca a srdcových

chlopní),

- keď trpíte akýmkoľvek stavom, ktorý má za následok sklon k nadmernému krvácaniu,

- keď trpíte závažným ochorením pečene a/alebo pankreasu,

- keď máte akékoľvek poškodenie vnútorných orgánov, ktoré môže viesť k vysokému riziku vnútorného krvácania (napríklad aktívny žalúdočný vred, mozgovú aneuryzmu [opuch cievnej steny v mozgu]alebo nádory na mozgu),

- keď ste trpeli mozgovým krvácaním,

- keď máte nejaké poranenie alebo sa chystáte na operáciu mozgu, chrbtice, očí

a/alebo uší,

- keď ste liečený Ziborom, nesmie Vám byť podaná epidurálna alebo spinálna anestézia (injekcie na umŕtvenie do chrbtice), pretože to môže byť nebezpečné. Preto sa pred akýmkoľvek chirurgický zákrokom uistite, že Váš lekár vie, že ste liečený Ziborom.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ziboru:


 • ak trpíte ochorením pečene alebo obličiek,

 • ak máte vysoký a/alebo ťažko regulovateľný krvný tlak,

 • ak ste niekedy mali žalúdočný vred, ktorý už nie je aktívny,

 • ak trpíte trombocytopéniou, stavom, keď máte v krvi menej buniek zaisťujúcich zrážanie krvi (krvných doštičiek) ako je normálne, takže u Vás ľahko dochádza k vzniku modrín a krvácaniu,

 • ak máte obličkové kamene a/alebo močové kamene,

 • ak trpíte akýmkoľvek stavom, ktorý Vám môže ľahko spôsobiť krvácanie,

 • ak trpíte očnými poruchami spôsobenými problémami s krvnými cievami,

 • ak trpíte cukrovkou,

 • ak Vaše krvné testy ukázali, že máte vysoké hladiny draslíka v krvi,

 • ak máte podstúpiť lumbálnu punkciu (injekčný odber z dolnej časti chrbtice pre laboratórne testy), dvojnásobne sa uistite, že váš lekár vie, že ste liečený Ziborom.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak si nie ste istý, či netrpíte niektorým z uvedených stavov.

Užívanie iných liekov


Poraďte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že možno už užívate:


 • akýkoľvek liek, ktorý je injekčne podávaný do svalu, pretože počas liečby Ziborom je nutné sa vyhnúť takýmto injekciám,

 • iné antikoagulanciá ako warfarín a/alebo acenokumarol (antagonista vitamínu K) na liečbu a/alebo prevenciu vzniku krvných zrazenín,

 • nesteroidné protizápalové lieky ako ibuprofen, napríklad na artritídu,

 • steroidy ako prednizolón, na liečbu zápalových ochorení ako je artritída,

 • inhibítory krvných doštičiek ako aspirín, tiklopidín alebo klopidogrel, aby sa zabránilo vzniku krvných zrazenín,

 • lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi ako sú niektoré diuretiká (lieky na odvodnenie) a antihypertenzíva (používané na zníženie krvného tlaku),

 • lieky na zvýšenie množstva krvi ako je dextran,

 • injekčne podávaný liek, ktorý je používaný na liečbu srdcových problémov, nazývaný glycerol nitrát.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Špeciálne testy, ktoré môžete potrebovať


- u niektorých pacientov je potrebné kontrolovať hladinu buniek zaisťujúcich zrážanie krvi. Váš lekár rozhodne, či a kedy je to potrebné (napríklad pred liečbou, v prvý deň liečby, potom každé 3 4 dni a na konci liečby).

- ak trpíte určitými chorobami (cukrovka, ochorenie obličiek) alebo ak užívate lieky na

prevenciu straty draslíka, váš lekár vám môže kontrolovať hladinu draslíka v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete s liečbou týmto liekom, povedzte svojmu lekárovi:

- ak ste tehotná alebo si myslite, že môžete byť tehotná

- ak dojčíte


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Zibor nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Zibor


Vždy používajte Zibor presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zibor je zvyčajne podávaný injekciou pod kožu, obvykle do kožného záhybu na okraji vášho pásu (brucha) alebo hornej časti stehna. Injekciu vám zvyčajne aplikuje váš lekár alebo zdravotná sestra v nemocnici. Možno budete potrebovať naďalej dostávať Zibor po návrate domov.


 • Tento liek nesmie byť nikdy aplikovaný do svalu alebo zmiešaný s ktoroukoľvek inou injekciou.

 • Zvyčajne sa podáva jedenkrát denne.

 • Váš lekár vám povie ako dlho vám má byť podávaný tento liek (zvyčajne je to približne 5 – 9 dní).

 • Ak vám lekár povedal, že si tento liek môžete aplikovať sami, prosím, riaďte sa pokynmi svojho lekára veľmi starostlivo. (Pozri nižšie “Ako si aplikovať Zibor?“).


Dospelí(vo veku od 18 do 64 rokov)


Vaša denná dávka injekcie bude závisieť od Vašej hmotnosti. Ak vážite:


 • menej ako 50 kg, dávka bude 0,2 ml ( = 5 000 IU)

 • medzi 50 kg až 70 kg, dávka bude 0,3 ml ( = 7 500 IU)

 • medzi 71 kg až 100 kg, dávka bude 0,4 ml ( = 10 000 IU)

 • viac ako 100 kg, dávka bude upravená v závislosti od Vašej presnej hmotnosti na hodnotu zodpovedajúcu 115 IU denne na každý kilogram Vašej váhy


IU: Účinnosť tohto lieku je vyjadrená v medzinárodných jednotkách anti-Xa aktivity.


Starší pacienti (nad 65 rokov): obvykle dostávajú rovnaké dávky ako ostatní dospelí pacienti. Ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami, prosím, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý Vás bude pozorne sledovať.


Deti (do 18 rokov): Zibor sa u detí neodporúča.


Ako si aplikovať Zibor?


Zibor nemá byť nikdy aplikovaný do svalu, pretože môže spôsobiť krvácanie do svalu. Predtým ako si sami prvýkrát vpichnete injekciu, musíte dostať pokyny na správny spôsob použitia tohto lieku a na správnu techniku podávania tohto lieku sebe samému.

Tieto pokyny dostanete od lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.


Riaďte sa týmito pokynmi:


 • umyte si dôkladne ruky a sadnite si alebo ľahnite si do pohodlnej polohy.

 • vyberte si oblasť pása, najmenej 5 centimetrov od Vášho pupka a od existujúcich jaziev alebo modrín a starostlivo si očistite kožu.

 • v rôznych dňoch si vyberte rôzne miesta na vpichnutie injekcie, napríklad najprv na ľavej strane, potom na pravej strane.

 • odstráňte kryt ihly z injekčnej striekačky Ziboru

 • aby ste zachovali ihlu sterilnú, uistite sa, že sa ihla ničoho nedotkne.

 • táto naplnená injekčná striekačka je teraz pripravená na použitie.

 • pred aplikáciou nestláčajte piest, aby ste sa zbavili vzduchových bublín, pretože môže dôjsť k strate lieku.


 • striekačku držte v jednej ruke a druhou rukou, pomocou palca a ukazováka, jemne stlačte oblasť kože, ktorú ste si očistili a vytvorte kožný záhyb.

 • zaveďte ihlu v celej dĺžke do kožného záhybu, rovno v 90° uhle.

 • stlačte piest a uistite sa, že držíte kožný záhyb po celú dobu aplikácie injekcie. • vytiahnite ihlu ťahom rovno von a uvoľnite kožný záhyb.

 • miesto vpichu nemasírujte. Pomôže vám to predísť vzniku modrín.

 • nepokúšajte sa nasadiť kryt ihly naspäť na injekčnú striekačku. Vyhoďte použitú injekčnú striekačku do koša na ostré predmety, pevne zatvorte vrchnák koša a umiestnite ho mimo dosahu detí.


 • Ak máte pocit, že dávka je buď príliš silná (napríklad ak u vás dôjde k neočakávanému krvácaniu) alebo naopak príliš slabá (napríklad ak máte pocit, že dávka nemá účinok), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak použijete viac Ziboru ako máte:


Môže dôjsť ku krvácaniu. Ak k nemu dôjde, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo okamžite chodťe s touto písomnou informáciou na pohotovosť do Vašej najbližšej nemocnice.


Ak zabudnete použiť Zibor:


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Poraďte sa čo najskôr so svojím lekárom, aby Vás mohol informovať, čo robiť v takomto prípade.


Ak prestanete používať Zibor:


Predtým ako prestanete používať tento liek, vždy sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Zibor môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte používať Zibor a okamžite informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru (alebo okamžite vyhľadajte najbližšiu nemocnicu alebo pohotovosť), ak začnete pociťovať akýkoľvek z nasledújúcich vedľajších účinkov:


Časté (postihujú 1 z 10 pacientov):

 • Neobvyklé alebo neočakávané krvácanie, napríklad krv v moči a/alebo v stolici.


Zriedkavé (postihujú 1 z 1 000 pacientov):

 • Závažné zníženie počtu buniek zaisťujúcich zrážanie krvi (trombocytopénia typu II), ktoré môže viesť k vzniku modrín, krvácania v ústach, ďasnách a nose, vyrážok.

 • Bolestivé kožné reakcie tmavej farby v mieste vpichu (kožná nekróza).

 • Intraspinálne hematómy po spinálnej alebo lumbálnej anestézii (bolesť chrbta, necitlivosť a slabosť v dolných končatinách, dysfunkcia čriev alebo močového mechúra. Tieto hematómy môžu spôsobiť rôzne stupne neurologického poškodenia, vrátane dlhodobého alebo trvalého ochrnutia.

 • Závažné alergické reakcie (zvýšená teplota, triaška, dýchavičnosť, opuch hlasiviek, mierne závraty, potenie, žihľavka/vyrážky, svrbenie kože, nízky krvný tlak, návaly tepla, sčervenanie, prechodná strata vedomia, stiahnutie priedušiek, opuch hrtana).


Iné vedľajše účinky:


Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov):

 • Vznik modrín, škvrnitosť kože, svrbenie a bolesť v mieste vpichu.


Časté (postihujú 1 z 10 pacientov):

 • Mierne a dočasné zvýšenie niektorých enzýmov (transamináz), ktoré sa prejaví v krvných testoch.


Menej časté (postihujú 1 zo 100 pacientov):

 • Mierne a krátkodobé, dočasné zníženie počtu buniek zabezpečujúcich zrážanie krvi (trombocytopénia typu I), ktoré sa prejaví v krvných testoch.

 • Mierne kožné alergické reakcie: kožná vyrážka, žihľavka, podliatiny.


Neznáme (nedajú sa určiť z dostupných údajov):

 • Zvýšenie hladiny draslíka, ktoré sa môže preukázať v krvných testoch.


V dôsledku dlhodobého užívania tohto lieku alebo podobných liekov môže dojsť ku krehnutiu kostí (osteoporóze). Frekvencia výskytu nie je známa.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. Ako uchovávať Zibor


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte Zibor, ak spozorujete (a informujte svojho lekára alebo lekárnika), že:

 • ochranný obal už bol otvorený.

 • ochranný obal je poškodený.

 • liek v injekčnej striekačke je zakalený.

 • obsahuje malé čiastočky.

Liek má byť použitý ihneď po otvorení blistra obsahujúceho injekčnú striekačku.


Dátum exspirácie

Nepoužívajte Zibor po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Likvidácia

Tento liek je dodávaný v jednodávkových injekčných striekačkách.

Použité injekčné striekačky zahoďte do koša na ostré predmety.

Po použití injekčné striekačky neskladujte.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Zibor obsahuje


 • Liečivo je sodná soľ bemiparínu.

 • Ďalšia zložka je voda na injekciu.


Ako vyzerá Zibor a obsah balenia


Liek v injekčných striekačkách je číry, bezfarebný alebo slabo žltkastý roztok bez čiastočiek.


Zibor je dostupný v baleniach po 2, 10, 30 a 100 naplnených injekčných striekačiek obsahujúcich 0,2 ml, 0,3 ml alebo 0,4 ml injekčného roztoku.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Každá injekčná striekačka s 0,2 ml injekčného roztoku obsahuje dávku 5 000 IU sodnej soli bemiparínu.

Každá injekčná striekačka s 0,3 ml injekčného roztoku obsahuje dávku 7 500 IU sodnej soli bemiparínu.

Každá injekčná striekačka s 0,4 ml injekčného roztoku obsahuje dávku 10 000 IU sodnej soli bemiparínu.


Držiteľ rozhodnutia a registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


Výrobca:

ROVI Contract Manufacturing, S.L.

C/Julián Camarillo 35

28037 Madrid, Španielsko


Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

C/Julián Camarillo 35

28037 Madrid

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Estónsko Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Írsko Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Litva Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Lotyšsko Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Poľsko Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Portugalsko Ivor 25 000 IU Anti Xa/ml

Slovinsko Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml

Španielsko Phivor 25 000 IU Anti Xa/ml

Taliansko Ivor 25 000 IU Anti Xa/ml

Veľká Británia Zibor 25 000 IU Anti Xa/ml


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2013.

7ZIBOR

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2107/7587

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2009/09731


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOv LIEKU


ZIBOR

25 000 IU anti-Xa/ml, injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sodná soľ bemiparínu: 25 000 IU (anti faktor Xa*) v 1 ml injekčného roztoku.


Ekvivalentné:

5 000 IU (anti faktor Xa) v 0,2 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke

7 500 IU (anti faktor Xa) v 0,3 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke

10 000 IU (anti faktor Xa) v 0,4 ml roztoku v naplnenej injekčnej striekačke


*Účinnosť je popísaná v medzinárodných jednotkách (IU) anti faktor Xa aktivity

1. medzinárodného referenčného štandardu pre nízkomolekulárny heparín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke.

Bezfarebný alebo slabo žltkastý, číry roztok bez viditeľných častíc.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Liečba akútnej fázy diagnostikovanej hlbokej žilovej trombózy s pľúcnou embóliou alebo bez nej.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


UPOZORNENIE: Rôzne nízkomolekulárne heparíny nemusia byť ekvivalentné. Preto je nutné dodržať dávkovanie a metódy použitia špecifické pre každý z týchto liekov.
Dávkovanie


Dospelí:


Liečba hlbokej žilovej trombózy:


Zibor sa má podávať subkutánne v dávke 115 IU anti-Xa/kg hmotnosti raz denne. Odporúčaná dĺžka liečby je 7 ± 2 dni. Denná dávka vo všeobecnosti odpovedá – v závislosti na telesnej hmotnosti – nasledujúcim dávkam a objemom lieku v naplnených injekčných striekačkách: < 50 kg, 0,2 ml (5 000 IU anti-Xa); 50-70 kg, 0,3 ml (7 500 IU anti-Xa), > 70 kg, 0,4 ml (10 000 IU anti-Xa). Pre pacientov s telesnou hmotnosťou viac ako 100 kg má byť dávka vypočítaná ako 115 IU anti-Xa/kg/deň, kde koncentrácia anti-Xa je 25 000 IU/ml.


Ak nie sú prítomné žiadne kontraindikácie, perorálna antikoagulačná liečba sa má začať 3-5 dní po prvom podaní Ziboru a dávka lieku má byť upravená za účelom dodržania medzinárodného normalizovaného pomeru (International Normalized Ratio, INR) hodnôt v rozmedzí 2-3 násobku kontrolných hodnôt. Podávanie bemiparínu je možné ukončiť akonáhle je dosiahnutá hodnota INR. Perorálna antikoagulačná liečba má pokračovať minimálne po dobu 3 mesiacov.


Deti:Použitie Ziboru sa u detí neodporúča z dôvodu nedostatočných údajov o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti:Úprava dávky nie je potrebná.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene:Na stanovenie odporúčanej úpravy dávky bemiparínu u tejto skupiny pacientov nie sú dostatočné údaje.


Spôsob podávania.

Aplikácia podkožnou injekciou:

Naplnené injekčné striekačky sú pripravené na okamžité použitie a nesmú byť pred aplikáciou vypláchnuté. Zibor je podávaný subkutánne, injekcia má byť podaná do podkožného tkaniva v anterolaterálnej alebo posterolaterálnej brušnej časti pásu, striedavo na ľavú a pravú stranu. Ihla má byť zavedená v celej dĺžke, kolmo a nie tangenciálne, a to do silnej časti kožného záhybu vytvoreného palcom a ukazovákom; záhyb držte po celú dobu aplikácie. Miesto vpichu nemasírujte.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sodnú soľ bemiparínu, heparín alebo látky pochádzajúce z prasiat.


Potvrdená imunologicky sprostredkovaná heparínom indukovaná trombocytopénia (HIT) v anamnéze alebo podozrenie na ňu (pozri časť 4.4).

Aktívna hemoragia alebo zvýšené riziko krvácania spôsobené poruchami hemostázy.


Závažné poškodenie funkcie pečene a pankreasu.


Zranenia alebo operácie centrálneho nervového systému, očí a uší v priebehu posledných dvoch mesiacov.


Diseminovaná vnútrocievna koagulácia (disseminated intravascular coagulation, DIC), ktorú možno pripísať heparínom indukovanej trombocytopénii.


Akútna bakteriálna endokarditída a endokarditída lenta.


Akákoľvek organická lézia s vysokým rizikom krvácania (napr. aktívny peptický vred, hemoragická cievna mozgová príhoda, mozgová aneuryzma alebo nádory na mozgu).


U pacientov, ktorým je podávaný heparín skôr na liečbu než na profylaxiu, je kontraindikovaná lokoregionálna anestézia pri zvolených chirurgických zákrokoch.


4.4 Osobité upozornenie a opatrenia pri používaní


Neaplikujte intramuskulárne.

Vzhľadom na riziko hematómu počas podávania bemiparínu je potrebné sa vyhnúť podávaniu intramuskulárnej injekcie iných látok.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s pečeňovým alebo obličkovým zlyhaním (hladiny anti-faktoru Xa majú byť pravidelne kontrolované u pacientov so závažným poškodením obličiek), s nekontrolovanou arteriálnou hypertenziou, pri gastroduodenálnych vredoch v anamnéze, pri trombocytopénii, nefrolitiáze a/alebo uretrolitiáze, s cievnymi ochoreniami cievnatky a sietnice, akýchkoľvek iných organických léziách so zvýšeným rizikom krvácavých komplikácií, alebo u pacientov podstupujúcich spinálnu alebo epidurálnu anestéziu a/alebo lumbálnu punkciu.


Bemiparín, rovnako ako iné nízkomolekulárne heparíny, môže potláčať sekréciu aldosterónu v nadobličkách s následkom hyperkaliémie, najmäu pacientov trpiacich diabetes mellitus, chronickým zlyhaním obličiek, pre-existujúcou metabolickou acidózou, zvýšenou plazmatickou hladinou draslíka, alebo u pacientov užívajúcich draslík šetriace lieky. Riziko hyperkaliémie pravdepodobne narastá s dĺžkou terapie, ale je obvykle reverzibilné (pozri časť 4.8). Sérové elektrolyty majú byť u rizikových pacientov stanovené pred začiatkom liečby bemiparínom a potom pravidelne monitorované, najmä ak liečba trvá dlhšie ako 7 dní.


V dôsledku dočasnej aktivácie krvných doštičiek (pozri časť 4.8) bolana začiatku liečby heparínom zriedkavo pozorovaná mierna, prechodná trombocytopénia (HIT typu I) s hodnotami krvných doštičiek medzi 100 000/mm3a 150 000/mm3. Spravidla sa žiadne komplikácie nevyskytujú, a preto sa v liečbe môže pokračovať.


V zriedkavých prípadoch bola pozorovaná závažná trombocytopénia (HIT typu II) sprostredkovaná protilátkami s počtom krvných doštičiek pod 100 000/mm3(pozri časť 4.8).Tento účinok sa zvyčajne prejavuje v priebehu 5 až 21 dní po začatí liečby; aj keď u pacientovs anamnézou heparínom indukovanej trombocytopénie sa môže prejaviť skôr.


Stanovenie počtu krvných doštičiek sa odporúča pred podaním bemiparínu, v prvý deň liečby, a potom v pravidelných intervaloch 3. – 4. dní a na konci liečby bemiparínom. V praxi, ak sa zaznamená významné zníženie počtu krvných doštičiek (30 až 50 %) spojené s pozitívnymi alebo neznámymi výsledkami in vitrotestov na protilátky proti krvným doštičkám, v prítomnosti bemiparínu alebo iných nízkomolekulárnych heparínov a/alebo heparínov, je nutné ihneď ukončiť liečbu a začať alternatívnu liečbu.


Rovnako ako pri iných typoch heparínu boli pri liečbe bemiparínom hlásené prípady kožnej nekrózy, ktorej niekedy predchádzala purpura alebo bolestivé erytematózne škvrny (pozri časť 4.8).V takýchto prípadoch má byť liečba ihneď ukončená.


U pacientov podstupujúcich spinálnu alebo epidurálnu anestéziu alebo lumbálnu punkciu môže byť profylaktické použitie heparínu veľmi zriedkavo spojené s epidurálnym alebo spinálnym hematómom, s následkom dlhodobej alebo trvalej paralýzy (pozri časť 4.8).Riziko je vyššie pri anestézii pomocou epidurálneho alebo spinálneho katétra, pri súčasnom použití liekov ovplyvňujúcich krvnú zrážavosť, napríklad nesteroidných protizápalových liekov (NSAID), inhibítorov krvných doštičiek alebo antikoagulancií (pozri časť 4.5) a pri traumatických alebo opakovaných punkciách.


Pri stanovovaní doby medzi podaním poslednej profylaktickej dávky heparínu a zavedením alebo odstránením epidurálneho alebo spinálneho katétra, je potrebné vziať do úvahy charakteristiku lieku a profil pacienta. Následnú dávku bemiparínu nepodávajte skôr ako štyri hodiny po odstránení katétra. Následná dávka má byť pozdržaná až do dokončenia chirurgického zákroku.


Ak sa lekár rozhodne pre podanie antikoagulačnej liečby v rámci epidurálnej alebo spinálnej anestézie, je nutná extrémna ostražitosť a časté kontrolovanie za účelom odhalenia akýchkoľvek známok a príznakov neurologického poškodenia ako sú bolesť chrbta, senzorické a motorické poruchy (necitlivosť a slabosť v dolných končatinách) a dysfunkcia čriev alebo močového mechúra. Zdravotné sestry majú byť vyškolené na odhalenie takýchto známok a príznakov. Pacienti majú byť poučení, aby pri výskyte ktoréhokoľvek z vyššie uvedených príznakov ihneď informovali zdravotnú sestru alebo klinického lekára.


Pri podozrení na známky alebo príznaky epidurálneho alebo spinálneho hematómu, má byť bezodkladne stanovená diagnóza a začatá liečba vrátane dekompresie miechy.


 1. Liekové a iné interakcie


Interakcie bemiparínu s inými liekmi neboli zisťované a informácie uvedené v tejto časti sú odvodené z údajov dostupných o iných nízkomolekulárnych heparínov.


Neodporúča sa súčasné podávanie bemiparínu s nasledujúcimi liekmi:

Antagonisty vitamínu K a iné antikoagulanciá, kyselina acetylsalicylová a iné salicyláty a nesteroidné protizápalové lieky, tiklopidín, klopidogrel a iné doštičkové inhibítory, systémové glukokortikoidy a dextran.

Všetky tieto lieky zvyšujú farmakologický účinok bemiparínu interferovaním s jeho účinkom na krvnú zrážavosť a/alebo funkciu krvných doštičiek a zvyšujú tak riziko krvácania.


Ak sa kombinácii týchto liekov nie je možné vyhnúť, zaistite starostlivé klinické a laboratórne sledovanie.


Lieky, ktoré zvyšujú sérové koncentrácie draslíka, je možné súčasne podávať len pri zvlášť starostlivom lekárskom dozore.


Interakciu heparínu s intravenózne podávaným nitroglycerínom (ktorá môže viesť k poklesu účinnosti) nie je možné pri bemiparíne vylúčiť.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Štúdie na zvieratách nepreukázali pri použití bemiparínu žiadne dôkazy teratogénnych účinkov (pozri časť 5.3).Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených účinku bemiparínu. Preto je potrebná opatrnosť pri predpisovaní lieku gravidným ženám.

Nie je známe, či bemiparín prechádza cez placentárnu bariéru.


Laktácia

Nie sú dostatočné informácie o tom, či bemiparín prechádza do materského mlieka. Preto, ak je potrebné, aby dojčiace matky užívali Zibor, musia byť poučené, aby sa vyhli dojčeniu.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Zibor nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásenou nežiaducou reakciou je hematóm a/alebo ekchymóza v mieste vpichu, vyskytujúca sa približne u 15 % pacientov liečených Ziborom.


Osteoporóza býva spojená s dlhodobou liečbou heparínom.


Nežiaduce účinky sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu: veľmi časté (> 1/10), časté (>1/100 až <1/10), menej časté (> 1/1 000 až <1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov):


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov hlásených v súvislosti s bemiparínon je podobná ako pri iných nízkomolekulárnych heparínov a je nasledovná:


Trieda orgánových systémov a frekvencia

Nežiaduce učinky

Poruchy krvi a lymfatického systému:

Časté


Menej častéZriedkavé


Krvácavé komplikácie (koža, sliznice, rany, gastrointestinálny trakt, urogenitálny trakt).


Mierne závažná a prechodná trombocytopénia. (HIT typu I) (pozri časť 4.4).


Závažná trombocytopénia (typ II) (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému:

Menej časté


Zriedkavé


Kožné alergické reakcie (žihľavka, svrbenie).


Anafylaktické reakcie (nevoľnosť, vracanie, horúčka, dyspnoe, bronchospazmus, edém hlasivkovej štrbiny, hypotenzia, žihľavka, svrbenie).

Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme (nemožno určiť z dostupných údajov)


Hyperkaliémia (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Časté


Mierne a prechodné zvýšenie hladiny transamináz (ASAT, ALAT) a gama-GT hladín.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Zriedkavé


Kožná nekróza v mieste vpichu (pozri časť 4.4).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté


Zriedkavé


Ekchymóza v mieste vpichu.

Hematóm a bolesť v mieste vpichu.


Epidurálne a spinálne hematómy po epidurálnej alebo spinálnej anestézii a lumbálnej punkcii. Tieto hematómy spôsobujú rôzne stupne neurologického poškodenia vrátane predĺženého alebo trvalého ochrnutia (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Hlavným príznakom predávkovania je krvácanie. Pri výskyte krvácania má byť podľa závažnosti krvácania a rizika trombózy podávanie bemiparínu ukončené.


Menšie krvácanie len zriedkavo vyžaduje špecifickú liečbu. V prípade väčšieho krvácania môže byť potrebné podávanie protamín sulfátu.


Neutralizácia bemiparínu protamín sulfátom bola sledovaná in vitroa in vivo, s cieľom pozorovať zníženie anti-Xa aktivity a účinok na aktivovaný parciálny tromboplastínový čas APTT (Activated Partial Thromboplastin Time). Protamín sulfát spôsobuje čiastočný pokles anti-Xa aktivity 2 hodiny po intravenóznom podaní, a to pri dávke 1,4 mg protamín sulfátu na každých podaných 100 IU anti-Xa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum, heparínová skupina. ATC kód: B01AB12.


Sodná soľ bemiparínu je nízkomolekulárny heparín získaný depolymerizáciou heparinátu sodného z črevnej sliznice prasiat. Jeho priemerná molekulárna hmotnosť (MW) je približne 3 600 Da. Percento reťazcov s MW nižšou ako 2 000 Da je nižšie ako 35%. Percento reťazcov s MW medzi 2 000 a 6 000 Da sa pohybuje v rozsahu medzi 50-75%. Percento reťazcov s MW vyššou ako 6 000 Da je nižšie ako 15%.


Hodnota anti-Xa aktivity sa pohybuje v rozsahu medzi 80 a 120 anti-Xa IU/mg a aktivita anti-IIa v rozsahu medzi 5 a 20 anti-IIa IU/mg, vypočítané zo sušiny. Pomer anti-Xa/anti-IIa je približne 8.


Pri experimentoch na zvieratách bemiparín vykázal antitrombotickú aktivitu a stredne silný hemoragický účinok.


U ľudí bola potvrdená antitrombotická aktivita bemiparínu a pri odporúčaných dávkach významne nepredlžuje dobu zrážania pri testoch globálnej krvnej zrážavosti.

 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti bemiparínu boli určené meraním anti-Xa aktivity v plazme pomocou amydolitickej metódy, a to na základe porovnania s prvým medzinárodným referenčným štandardom WHO pre nízkomolekulárny heparín (National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC).


Priebeh absorpcie a eliminácie má lineárnu kinetiku 1. stupňa.


Absorpcia

Sodná soľ bemiparínu je po podaní podkožnou injekciou rýchlo absorbovaná a biologická dostupnosť je odhadovaná na 96%. Maximálny anti-Xa účinok v plazme pri profylaktických dávkach 2 500 IU a 3 500 IU sa prejavuje 2 až 3 hodiny po podkožnom podaní injekcie bemiparínu, maximálna aktivita sa dosahuje v poradí 0,34 ± (0,08) resp. 0,45 ± (0,07) IU anti-Xa/ml. Anti-IIa aktivita pri týchto dávkach nebola zistená. Maximálny anti-Xa účinok v plazme pri liečebných dávkach 5 000 IU, 7 500 IU, 10 000 IU a 12 500 IU sa prejavuje 3 až 4 hodiny po podaní podkožnej injekcie bemiparínu, maximálna aktivita sa dosahuje v poradí 0,54 ± (0,06), 1,22 ± (0,27), 1,42 ± (0,19) resp. 2,03 ± (0,25) IU anti-Xa/ml. Anti-IIa aktivita v hodnote 0,01 IU/ml bola zistená v dávkach 7 500 IU, 10 000 IU a 12 500 IU.


Eliminácia

Bemiparín podávaný v dávkach od 2 500 IU do 12 500 IU mal približný polčas eliminácie 5 až 6 hodín, a preto sa má podávať jedenkrát denne.


V súčasnosti nie sú k dispozícii údaje o väzbe bemiparínu na plazmatické proteíny, metabolizme a vylučovaní bemiparínu u ľudí.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti.


Predklinické údaje o bemiparíne získané na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Štúdie toxicity po akútnych a opakovaných dávkach po podkožnom podávaní bemiparínu u zvierat odhalil zmeny v podobe reverzibilných hemoragických lézií v mieste vpichu, závislé od dávky. Tieto boli považované za následok nadmernej farmakologickej aktivity.


V štúdiách reprodukčnej toxicity s podávaním bemiparínu u brezivých potkanov a králikov v období medzi 6. a 18. dňom brezivosti nebola u takto liečených samíc zaznamenaná žiadna mortalita. Hlavné zistené klinické známky boli podkožné hematómy, ktoré je možné prisudzovať farmakologickým účinkom testovanej látky. Pri vyšetrení plodov neboli zistené žiadne embryotoxické účinky, zmeny vonkajšieho vzhľadu, kostry a/alebo zmeny vnútorných orgánov, súvisiace s liečbou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Zibor sa nesmie miešať so žiadnymi inými injekciami a/alebo infúziami.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Po prvom otvorení Zibor ihneď použite.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25°C. Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


0,2 ml, 0,3 ml a 0,4 ml roztoku naplnenom v injekčnej striekačke (sklo typu I) s piestom (polypropylén), gumovým krytom na ihlu (chlórobutyl) a injekčnou ihlou (z nerezovej ocele). Balenia sú po 2, 10, 30 a 100 striekačkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Jednodávkové injekčné striekačky. Všetok nespotrebovaný obsah zlikvidujte. Nepoužívajte, ak je ochranný obal otvorený alebo poškodený. Používajte len ak je roztok číry, bezfarebný alebo slabo žltkastý bez viditeľných častíc. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0511/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:24.01.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

8ZIBOR